Concept RK2110 Operating instructions

Concept RK2110 Operating instructions
Rychlovarná konvice
Rýchlovarná kanvica
Czajnik elektryczny
Ātrvārāmā tējkanna
Fast boil kettle
Wasserkocher
RK2110
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220–240 V ~ 50 Hz
Příkon
1850–2200 W
Objem
1,2 l
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky
elektrického napětí s uzemněním.
• Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Z důvodu
nebezpečí popálení používejte pouze držadlo a tlačítka.
• Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladl.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
• Nikdy nepřenášejte spotřebič během provozu nebo pokud je ještě horký. Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
• Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze
vypnuto.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné a s obsluhou seznámené
osoby.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
• Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
• Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory,
trouby apod. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a vlhkostí.
• Před připojením k síti musí být ve spotřebiči voda.
• Spotřebič je určen pro ohřev vody dle doporučeného maxima - při větším množství vody, než je doporučené
maximum, může dojít k vystřikování vroucí vody - NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!
• Před zapnutím spotřebiče se přesvědčte, že je řádně uzavřeno víko. Neotvírejte ho během ohřevu vody, aby nedošlo
k opaření.
RK2110
1
CZ
• Spotřebič nedoporučujeme používat k ohřevu jiných kapalin, než je voda.
• Nezapínejte spotřebič bez vody. Pokud by přesto došlo k zapnutí prázdného spotřebiče, bezpečnostní pojistka ho
automaticky vypne. Poté nechte spotřebič vychladnout, naplňte ho studenou vodou a můžete ho dále používat.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání víka, pokud plníte horkou konvici znovu vodou.
• Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k opaření vařící vodou. Vždy držte spotřebič za držadlo,
protože tělo konvice může být horké, a mohlo by dojít k popálení.
• Horkou vodu vylévejte pomalu, při nadměrném naklonění se může stát, že voda poteče také víkem - NEBEZPEČÍ
OPAŘENÍ!
• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
• Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
1
POPIS VÝROBKU
1. Víko
2. Tělo konvice
3. Vodoznak
4. Tlačítko otevírání víka
5. Držadlo
6. Vypínač
7. Podstavec s přívodním kabelem
8. Kontrolka provozu
4
5
2
3
6
7
2
8
RK2110
CZ
UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím doporučujeme minimálně 3x uvařit vodu v maximálním množství a tu vylít. Teprve poté je
konvice připravena k použití.
Konvice se smí používat pouze s podstavcem, se kterým je dodávána.
NÁVOD K OBSLUZE
1. Konvici sejměte z podstavce a naplňte ji studenou vodou - pouze do
povoleného maxima (Obr. 1). Pokud by hladina byla nižší než doporučené
minimum, konvice by se přehřívala a vypínala by předčasně.
Pozn.: Ujistěte se, že je víko správně zavřené, jinak by se konvice
automaticky nevypnula.
2. Konvici umístěte na podstavec - dojde k automatickému propojení
elektrických kontaktů. Vzhledem ke konstrukci středového konektoru lze
konvici otáčet o 360° a může se na podstavec postavit z kterékoliv strany.
3. Připojte podstavec k elektrické síti.
4. Zapněte konvici stisknutím vypínače.
Činnost konvice signalizuje rozsvícená kontrolka provozu. Při ohřevu vody
musí být víko konvice správně zavřené.
5. Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne a kontrolka provozu
zhasne. Vypnutím vypínače lze ohřev vody předčasně ukončit.
6. Sejměte konvici z podstavce a použijte vodu.
7. Potřebujete-li znovu přihřát právě uvařenou vodu, vyčkejte přibližně
30 vteřin před opětovným zapnutím vypínače.
8. Filtr zachytí nečistoty při vylévání vody z konvice.
Obr. 1
Pozn.: Pokud by se na podstavci konvice objevilo po použití několik kapek
vody, nejde o závadu. Jedná se o malé množství zkondenzované páry, která
vypíná termostat konvice.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože
mohou povrch spotřebiče poškodit!
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody. Vyčištění vodních usazenin lze dokonale provést přípravky
na odstranění vodního kamene (podle návodu výrobce) nebo následujícím postupem:
1.Nalijte do konvice 3 šálky octa a doplňte konvici vodou. Roztok nechte působit přes noc. Nevařte!
2.Vylijte obsah a vyčistěte zbytky usazenin vlhkým hadříkem. Naplňte konvici čistou vodou, převařte ji a vylijte.
Opakujte ještě jednou. Poté je konvice připravena k dalšímu použití.
RK2110
3
CZ
Pozn.: Odstraňujte usazeniny pravidelně, asi jedenkrát týdně, záleží na tvrdosti vody a frekvenci používání.
Usazeniny podstatně snižují výhřevnost a životnost spotřebiče.
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
4
RK2110
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po
celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s kanvicou manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
220–240 V ~ 50 Hz
Príkon
1 850 − 2 200 W
Objem
1,2 l
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
• Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba zásuvky
elektrického napätia s uzemnením.
• Spotrebič je počas prevádzky a aj určitú dobu po vypnutí horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Z dôvodu
nebezpečenstva popálenia používajte iba držadlo a tlačidlá.
• Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, pokiaľ úplne nevychladol.
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
• Spotrebič nikdy neprenášajte počas prevádzky alebo keď je ešte horúci. Neprenášajte spotrebič držiac ho za prívodný
kábel.
• Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté.
• Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
• Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej,
s obsluhou oboznámenej osoby.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte
vychladnúť.
• Nenechávajte prívodný kábel visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
• Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry
a pod. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.
• Pred pripojením do siete musí byť v spotrebiči voda.
• Spotrebič je určený na ohrev vody podľa odporúčaného maxima – pri väčšom množstve vody, než je odporúčané
maximum, môže dôjsť k vystrekovaniu vriacej vody – NEBEZPEČENSTVO OPARENIA!
• Pred zapnutím spotrebiča sa presvedčite, že je riadne uzatvorené veko. Neotvárajte ho počas ohrevu vody, aby
RK2110
5
SK
nedošlo k opareniu.
• Spotrebič neodporúčame používať na ohrev iných kvapalín, ako je voda.
• Nezapínajte spotrebič bez vody. V prípade, že by napriek tomu došlo k zapnutiu prázdneho spotrebiča, bezpečnostná
poistka ho automaticky vypne. Potom nechajte spotrebič vychladnúť, naplňte studenou vodou a môžete ho ďalej
používať.
• Keď plníte horúcu kanvicu znovu vodou, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri otváraní veka.
• Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo k opareniu vriacou vodou. Vždy držte spotrebič za držadlo,
pretože telo kanvice môže byť horúce a mohlo by dôjsť k popáleniu.
• Horúcu vodu vylievajte pomaly, pri nadmernom naklonení sa môže stať, že voda potečie tiež vekom NEBEZPEČENSTVO OPARENIA!
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
• Nepoužívajte spotrebič v prípade, že nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny.
Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, dajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
• Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
1
POPIS VÝROBKU
1. Veko
2. Telo kanvice
3. Vodoznak
4. Tlačidlo otvárania veka
5. Držadlo
6. Vypínač
7. Podstavec s prívodným káblom
8. Signalizátor prevádzky
4
5
2
3
6
7
6
8
RK2110
SK
UPOZORNENIE
Pred prvým použitím odporúčame minimálne 3x uvariť vodu v maximálnom množstve a vyliať. Až potom je kanvica
pripravená na použitie.
Kanvica sa smie používať iba s podstavcom, s ktorým je dodávaná.
NÁVOD NA OBSLUHU
1. Kanvicu odoberte z podstavca a naplňte ju studenou vodou - iba do
povoleného maxima (Obr. 1). Pokiaľ by hladina bola nižšia než odporúčané
minimum, kanvica by sa prehrievala a vypínala by sa predčasne.
Pozn.: Uistite sa, že je veko správne zatvorené, inak by sa kanvica
automaticky nevypla.
2. Kanvicu umiestnite na podstavec - dôjde k automatickému prepojeniu
elektrických kontaktov. Vzhľadom na konštrukciu stredového konektora
je možné kanvicu otáčať o 360° a môže sa na podstavec postaviť
z ktorejkoľvek strany.
3. Pripojte podstavec do elektrickej siete.
4. Zapnite kanvicu stlačením vypínača.
Činnosť kanvice signalizuje rozsvietený signalizátor prevádzky. Pri ohreve
vody musí byť veko kanvice správne zavreté.
5. Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne a signalizátor
prevádzky zhasne. Vypnutím vypínača je možné ohrev vody predčasne
ukončiť.
6. Odoberte kanvicu z podstavca a použite vodu.
7. Ak potrebujete znovu prihriať práve uvarenú vodu, počkajte približne 30
sekúnd pred opätovným zapnutím vypínača.
8. Filter zachytí nečistoty pri vylievaní vody z kanvice.
Obr. 1
Pozn.: Pokiaľ by sa na podstavci kanvice objavilo po použití niekoľko
kvapiek vody, nejde o chybu. Ide o malé množstvo skondenzovanej pary,
ktorá vypína termostat kanvice.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety,
pretože môžu poškodiť povrch spotrebiča!
Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody. Vyčistenie vodných usadenín je možné dokonale
uskutočniť prípravkami na odstránenie vodného kameňa (podľa návodu výrobcu) alebo nasledujúcim postupom:
1.Nalejte do kanvice 3 šálky octu a doplňte kanvicu vodou. Roztok nechajte pôsobiť cez noc. Nevarte!
2.Vylejte obsah a vyčistite zvyšky usadenín vlhkou handričkou. Naplňte kanvicu čistou vodou, prevarte ju a vylejte.
Opakujte ešte raz. Následne je kanvica pripravená na ďalšie použitie.
RK2110
7
SK
Pozn.: Odstraňujte usadeniny pravidelne, asi jedenkrát týždenne, záleží od tvrdosti vody a frekvencie používania.
Usadeniny podstatne znižujú výhrevnosť a životnosť spotrebiča.
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
zaniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
8
RK2110
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy
zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie 220–240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
1850 − 2200 W
Pojemność
1,2 l
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały
marketingowe.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy
korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego.
• Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenie jest gorące. Nie należy więc dotykać gorących powierzchni.
Ze względu na niebezpieczeństwo oparzenia, należy dotykać jedynie uchwytu i przycisków.
• Nie należy czyścić, sprzątać ani przykrywać urządzenia, dopóki w pełni nie ostygnie.
• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
• Nie wolno przenosić urządzenia, gdy pracuje lub gdy jest gorące. Nie należy przemieszczać urządzenia, podnosząc lub
ciągnąc za przewód zasilający.
• Przed podłączeniem lub wyłączeniem urządzenia z gniazdka elektrycznego należy sprawdzić, czy wyłącznik jest w
pozycji „wyłączony”.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na
posługiwanie się urządzeniem.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.
• Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
• Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić do
wystudzenia.
• Nie należy pozostawiać przewodu elektrycznego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie
dotykał gorących powierzchni.
• Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich
temperatur, z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki itp. Należy chronić je przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci, w czajniku musi znajdować się woda.
• Urządzenie przeznaczone jest do grzania wody w ilości nieprzekraczającej zalecanego maksymalnego poziomu - przy
ilości wody przekraczającej zalecane maksimum może nastąpić rozpryskiwanie wrzącej wody – NIEBEZPIECZEŃSTWO
OPARZENIA!
• Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że należycie zamknięto wieko. Nie należy otwierać urządzenia podczas
grzania wody, aby nie doszło do poparzenia.
RK2110
9
PL
• Nie zalecamy używania czajnika do podgrzewania cieczy innych niż woda.
• Nie należy włączać urządzenia bez wody. Jeżeli nastąpiłoby włączenie pustego urządzenia, bezpiecznik spowoduje jego
automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy odczekać, dopóki urządzenie nie wystygnie, napełnić je zimną
wodą, po czym można je ponownie używać.
• Przy ponownym napełnianiu gorącego czajnika wodą należy zachować zwiększoną ostrożność podczas otwierania
wieka.
• Użytkując urządzenie należy uważać, aby nie doszło do oparzenia wrzątkiem. Czajnik należy trzymać wyłącznie za
uchwyt, ponieważ urządzenie może być gorące i spowodować poparzenie.
• Wylewając gorącą wodę z czajnika należy robić to powoli, przy zbyt dużym nachyleniu może się zdarzyć, że woda
popłynie również poprzez wieko - NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji szorstkich i chemicznie agresywnych.
• Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać.
Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie
zlecić autoryzowanemu serwisowi.
• Urządzenia należy używać tylko w pomieszczeniach.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
• Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
1
OPIS PRODUKTU
4
5
1. Wieko
2. Korpus czajnika
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Przycisk otwierania pokrywy
5. Uchwyt 6 Wyłącznik
7. Podstawka z przewodem zasilającym
8. Kontrolka pracy
2
3
6
7
10
8
RK2110
PL
UWAGA
Przed pierwszym użyciem zalecamy, aby co najmniej trzykrotnie zagotować w czajniku wodę w maksymalnej
ilości, a następnie ją wylać. Czajnik może być używany do gotowania wody do picia dopiero po jego dokładnym
wyczyszczeniu w powyższy sposób. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną razem z nim podstawką.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Czajnik należy zdjąć z podstawki i napełnić go zimną wodą - najwyżej
do poziomu maksymalnego (Ryc. 1). Gdyby poziom wody był niższy od
zalecanego minimum, następowałoby przegrzewanie się czajnika i jego
przedwczesne wyłączanie.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy wieko jest właściwie domknięte, w
przeciwnym razie nie nastąpi automatyczne wyłączenie czajnika.
2.Po umieszczeniu czajnika na podstawie nastąpi automatyczny styk
kontaktów elektrycznych. Ze względu na konstrukcję złącza znajdującego
się w środku podstawki możliwe jest obracanie czajnikiem o 360°
i ustawianie czajnika na podstawce w dowolnej pozycji.
3. Należy podłączyć podstawkę do sieci elektrycznej.
4. Należy włączyć czajnik, naciskając wyłącznik.
Pracę czajnika sygnalizuje świecąca się kontrolka pracy. Podczas grzania
wody wieko czajnika musi być dokładnie zamknięte.
5. Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłącza, a kontrolka pracy
gaśnie. Grzanie wody można w każdej chwili zatrzymać przez wyłączenie
wyłącznika.
6. Należy zdjąć czajnik z podstawy i użyć zagotowaną wodę.
7. Chcąc ponownie ogrzewać właśnie zagotowaną wodę, należy przed
ponownym włączeniem czajnika odczekać około 30 sekund.
8. Przy wylewaniu wody z czajnika filtr wychwytuje zanieczyszczenia.
Ryc. 1
Uwaga: Jeżeli na podstawie czajnika po jego użyciu pojawi się kilka kropli
wody, nie świadczy to o usterce. Chodzi o małą ilość skroplonej pary, która
powoduje wyłączenie termostatu czajnika.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Uwaga!
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego!
Zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie już wystygło!
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków
czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia!
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!
USUWANIE KAMIENIA WODNEGO
Przy zwykłym użytkowaniu, w czajniku powstaje osad. Oczyszczenie czajnika od osadu można doskonale
przeprowadzić przy pomocy środków do usuwania kamienia kotłowego (według instrukcji producenta) lub w
następujący sposób:
RK2110
11
PL
1. Do czajnika należy wlać 3 filiżanki octu a następnie uzupełnić ocet wodą do poziomu maksymalnego. Należy
pozostawić roztwór w czajniku na noc. Nie gotować!
2. Należy wylać zawartość czajnika oraz wyczyścić resztki osadu wilgotną ściereczką. Należy napełnić czajnik
czystą wodą, przegotować ją i wylać. Czynność należy powtórzyć jeszcze raz. Wówczas czajnik jest gotowy do
dalszego użytkowania.
Uwaga: Osad z wnętrza czajnika należy usuwać regularnie, mniej więcej raz w tygodniu, w zależności od stopnia
twardości wody i częstości używania czajnika. Osad bowiem istotnie zmniejsza moc i żywotność czajnika.
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej
utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim
urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie
zakupiono produkt.
12
RK2110
LV
PALDIES
Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsit apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā,
lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, pirms šīs ierīces
lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums Jauda
Tilpums
220–240 V ~ 50 Hz
1850 − 2200 W
1,2 l
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
• Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
• Ierīce darbības laikā sasniedz augstu temperatūru un ir karsta arī kādu laiku pēc tās izslēgšanas. Nepieskarieties
karstajām virsmām. Lietojiet tikai rokturi un pogas, jo pastāv apdedzināšanās risks.
• Ierīci nedrīkst tīrīt, noglabāt vai pārklāt pirms tās pilnīgas atdzišanas.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
• Nekad nenesiet ierīci, kamēr tā darbojas vai kamēr tā ir karsta. Nenesiet ierīci aiz elektrības vada.
• Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei vai atvienošanas no tās pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts.
• Atvienojot ierīci no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un atvienojiet to,
viegli pavelkot.
• Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
• Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību spējām,
ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce
jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
• Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
• Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
• Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
• Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla
rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.
• Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepieskartos karstām
virsmām.
• Ierīci drīkst ierīkot tikai uz stabilas virsmas, kas ir izturīga pret augstu temperatūru, neatrodas citu karstuma avotu,
piemēram, apsildes elementu vai krāšņu tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
• Pirms ierīces pievienošanas kontaktligzdai ielejiet tējkannā ūdeni.
• Tējkannu var izmantot ūdens uzkarsēšanai līdz maksimālajam norādītajam līmenim. Ja ūdens pārsniedz ieteikto
maksimālo līmeni, karstais ūdens var izšļakstīties – pastāv APPLAUCĒŠANĀS RISKS!
• Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka vāks ir kārtīgi aizvērts. Karsēšanas laikā neatveriet vāku.
• Nav ieteicams izmantot tējkannu, lai uzkarsētu citus šķidrumus, nevis ūdeni.
RK2110
13
LV
• Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ūdens. Ja tomēr tiks ieslēgta tukša ierīce, drošības indikatora slēdzis to automātiski
izslēgs. Ja tā notiek, ļaujiet tējkannai atdzist un piepildiet to ar aukstu ūdeni. Pēc tam varat turpināt tējkannas
izmantošanu.
• Uzpildot karstu tējkannu ar ūdeni, ir īpaši jāuzmanās, atverot vāku.
• Esiet uzmanīgi, lai tējkannas turēšanas laikā nepieļautu applaucēšanos ar karstu ūdeni. Vienmēr turiet tējkannu aiz tās
roktura, jo trauks var būt karsts un varat apdedzināties.
• Lejiet karsto ūdeni lēni. Pārlieka tējkannas noliekšana var likt ūdenim plūst pa vāku – pastāv APPLAUCĒŠANĀS
RISKS!
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
• Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci
pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
• Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu,
nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
• Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikta remonta garantija.
1
IERĪCES APRAKSTS
1. Vāks
2. Tējkannas korpuss
3. Ūdens līmeņa atzīme
4. Vāka atvēršanas poga
5. Rokturis
6. Slēdzis
7. Elektrības vada pamatne
8. Signāllampiņa
4
5
2
3
6
7
14
8
RK2110
LV
BRĪDINĀJUMS
Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām tējkannā uzvārīt maksimālo ūdens daudzumu vismaz trīs reizes un izliet to.
Tikai tad tējkanna ir gatava lietošanai.
Tējkannu drīkst izmantot tikai ar komplektā iekļauto pamatni.
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
1. Noņemiet tējkannu no pamatnes un piepildiet to ar aukstu ūdeni līdz
atļautajai maksimālajai atzīmei (Att. 1). Ja ūdens līmenis tējkannā
nesasniedz ieteicamo minimālo daudzumu, tējkanna pārkarst un
priekšlaicīgi izslēdzas.
Piezīme: pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts kārtīgi. Pretējā gadījumā
tējkanna nevar izslēgties automātiski.
2. Nolieciet tējkannu atpakaļ uz pamatnes. Elektriskie kontakti tiek savienoti
automātiski. Centra savienotāja dizains ļauj pagriezt tējkannu par 360°.
Tējkannu var novietot uz pamatnes no jebkuras puses.
3. Pievienojiet pamatni elektrotīklam.
4. Ieslēdziet tējkannu, nospiežot slēdža pogu.
Par tējkannas darbību signalizē signāllampiņa ierīces iekšpusē. Ūdens
karsēšanas laikā tējkannas vākam jābūt kārtīgi aizvērtam.
5. Kad ir sasniegts vārīšanās punkts, tējkanna un signāllampiņa automātiski
izslēdzas. Ūdens karsēšanu var pārtraukt priekšlaikus, nospiežot slēdzi
izslēgšanas pozīcijā.
6. Noņemiet tējkannu no pamatnes un izmantojiet ūdeni.
7. Ja vēlaties atkārtoti uzsildīt ūdeni, ko tikko beidzāt vārīt, pirms slēdža
nospiešanas pagaidiet aptuveni 30 sekundes.
8. Visus netīrumus liešanas laikā uztver filtrs.
Att. 1
Piezīme: ja pēc lietošanas uz pamatnes atrodas dažas ūdens lāses, tas nav
defekts. Tas ir neliels kondensēta tvaika daudzums, kas izslēdz tējkannas
termostatu.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie
var bojāt ierīces virsmu!
Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANA
Normālas lietošanas laikā ierīcē uzkrājas ūdens netīrumi. Šīs nogulsnes var vienkārši iztīrīt no tējkannas, lietojot
kaļķakmens tīrīšanai paredzētos līdzekļus (skatiet ražotāja norādījumus) vai, ievērojot šādu procedūru:
1. ielejiet tējkannā trīs tases etiķa un piepildiet tējkannu ar ūdeni; atstājiet šo šķīdumu tējkannā uz nakti; nevāriet!
2. izlejiet saturu un iztīriet atlikušās nogulsnes ar mitru drāniņu; piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet to un
izlejiet atkal; atkārtojiet šo procedūru; tējkanna ir gatava lietošanai.
RK2110
15
LV
Piezīme: regulāri tīriet nogulsnes tējkannas iekšpusē: atkarībā no ūdens cietības un lietošanas biežuma tas būtu
jādara vismaz reizi nedēļā. Nogulsnes būtiski samazina sildīšanas ietekmi un tējkannas darbmūžu.
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
16
RK2110
EN
ACKNOWLEDGMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place
for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.
Technical parameters
Voltage
Input
Capacity
220–240 V ~ 50 Hz
1850-2200 W
1,2 l
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use the unit only as described in this operating manual.
Remove all the covering and marketing materials from the unit before the first use.
Make sure the mains voltage matches the value marked on the rating plate. Use grounded wall outlets only.
The unit reaches high temperatures during operation and remains hot for some time after being turned off. Do
not touch the hot surfaces. Use the holder and buttons only - there is a risk of burning.
The unit may not be cleaned, stored, or covered until it has cooled down completely.
Close supervision is necessary when the unit is on or plugged into the socket.
Never carry the unit during operation or while hot. Do not carry the unit by the power cord.
Before plugging in or unplugging the unit from the wall outlet, make sure the switch is OFF.
Never pull the cord to disconnect the plug from the socket; hold the plug instead.
Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these individuals.
Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those
who are unaware of the proper handling should use the product only under the supervision of a responsible,
aware person.
Pay the utmost attention when using the unit close to children.
Do not use the appliance as a toy.
Use manufacturer-recommended accessories only.
Turn the unit off, disconnect the power cord from the wall outlet, and allow the unit to cool before
cleaning.
Do not let the power cord hang loosely over the edge of a table. Make sure the power cord does not touch hot
surfaces.
The unit may only be installed on a stable surface resistant to high temperature, away from other heat sources,
such as heating bodies, ovens, etc. Protect it against direct sunlight and humidity.
Pour water into the kettle before connecting it to the wall outlet.
The kettle may be used for heating water up to the maximum indicated level. If the water exceeds the
recommended maximum level, hot water may splash out. SCALDING HAZARD!
Before switching on the unit, make sure the lid is closed properly. Do not open the lid during heating.
RK2110
17
EN
• We don‘t recommend using the kettle for heating liquids other than water.
• Do not switch the unit on without water. If an empty kettle is turned on, the safety fuse will deactivate it
automatically. Let the kettle cool and fill it with cold water. You may now continue using the kettle.
• Extra care should be taken while opening the lid when refilling a hot kettle with water.
• Take precautions to avoid scalding with hot water while handling the kettle. Always hold the kettle by the
handle, as the vessel can be hot and may burn you.
• Pour the hot water slowly – excessive tilting may cause the water to flow through the lid – RISK OF
SCALDING!
• Do not use abrasive or chemically aggressive substances to clean the unit.
• Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids.
Take the unit to an authorised service centre for testing and repair.
• Never use the appliance if the supply cord or plug is damaged. Immediately refer to an authorised service centre
for repair.
• The unit is not designed for outdoor use.
• The appliance is intended for domestic use only, not for commercial use.
• Do not immerse the power cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
• Do not repair the appliance yourself. Refer to an authorised service centre instead.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
1
PRODUCT DESCRIPTION
1. Lid
2. Kettle body
3. Water mark
4. Button to open the lid
5. Handle
6. Switch
7. Supply cable base
8. Operating light
4
5
2
3
6
7
18
8
RK2110
EN
CAUTION
Prior to first use, we recommend boiling the maximum volume of water in the kettle at least 3 times, then pouring it
out. The kettle is then ready for operation.
The kettle may only be used with the supplied base.
OPERATING INSTRUCTIONS
1. Remove the kettle from the base and fill it with cold water. Do not exceed
the maximum level (Fig. 1)! If the water level in the kettle does not
reach the recommended minimum, the kettle will overheat and turn off
prematurely.
Note: Make sure that the lid is closed properly. The kettle cannot turn off
automatically if this is not the case.
2. Return the kettle to the base. The electric contacts will be connected
automatically. The design of the centre connector allows you to turn the
kettle 360°. The kettle can be put on the base from any side.
3. Connect the base to the mains.
4. Turn the kettle on by pushing the switch.
Operation is signalled by the operating light. The kettle lid should be closed
properly when heating water.
5. After the boiling point has been reached, the kettle will turn off
automatically, and the operating light will go out. Water heating can be
terminated prematurely by moving the switch to the off position.
6. Remove the kettle from the base and use the water.
7. If you want to reheat the water you have just finished boiling, wait
approximately for 30 seconds before reactivating the switch.
8. Any impurities are caught by the filter while pouring.
Fig. 1
Note: If a few drops of water appear at the base after use, this is not a defect. It is
a small amount of condensed steam, which deactivates the kettle thermostat.
MAINTENANCE AND CLEANING
WARNING!
Before cleaning the unit, always disconnect the power cord from the wall outlet!
Prior to handling, make sure the unit has cooled down!
The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects, as they
may damage the unit’s surface!
Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!
REMOVING LIMESCALE
Impurities from water build up during normal use. These sediments can be removed from the kettle perfectly
using preparations designed for removing limescale (observe the producer’s instructions) or using the following
procedure:
1.Pour three cups of vinegar into the kettle, and fill it with water. Leave the solution in the kettle overnight. Do not
boil!
2.Pour out the contents, and clean the remaining sediment using a wet cloth. Fill the kettle with clean water, boil
it and pour it out again. Repeat the procedure. The kettle is then ready for operation.
RK2110
19
EN
Note: Remove the sediment inside the kettle regularly, about once a week, depending on the water hardness and
frequency of use. Deposits reduce the heating effect and life of the kettle considerably.
REPAIR & MAINTENANCE
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert
service centre.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Appliance recycling at the end of its service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.
It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making
sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and
human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more
about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop
where you bought this product.
20
RK2110
DE
DANKE für IHR Vertrauen
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.
Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut
machen.
Technische Parameter
Spannung
220–240 V ~ 50 Hz
Leistung
1850-2200 W
Volumen
1,2 l
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
• Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben ist.
• Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen.
• Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Verwenden Sie
nur Steckdosen mit Erdung.
• Das Gerät ist während des Betriebes und auch einige Zeit nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie deshalb nicht die
heißen Oberflächen. Wegen Verbrennungsgefahr nur den Haltegriff und die Tasten verwenden. • Das Gerät nicht reinigen, verstauen oder abdecken, solange es nicht vollständig abgekühlt ist.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist bzw. wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
• Transportieren Sie das Gerät nie während des Betriebs oder solange es noch heiß ist. Nicht am Anschlusskabel
tragen.
• Bevor Sie das Gerät in die Steckdose stecken oder es herausziehen, vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der
AUS-Stellung befindet.
• Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Anschlusskabel ziehen, sondern den Stecker greifen und durch
Herausziehen von der Steckdose trennen.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese
mit diesem in Berührung kommen.
• Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur
unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
• Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern betreiben.
• Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose trennen und abkühlen lassen.
• Lassen Sie das Kabel nicht frei über die Tischkante hängen. Achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen
berührt.
• Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile und wärmebeständige Oberfläche, fern von Wärmequellen, wie Heizkörpern,
Öfen etc. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
• Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss im Gerät Wasser sein.
• Das Gerät ist zum Erwärmen von Wasser gemäß dem empfohlenen Maximum bestimmt - bei einer größeren Menge
an Wasser als dem empfohlenen Maximum kann das siedende Wasser herausspritzen - VERBRÜHUNGSGEFAHR!
RK2110
21
DE
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass der Deckel ordentlich verschlossen ist. Öffnen Sie diesen
nicht während des Erhitzens des Wassers, um Verbrühungen zu vermeiden.
• Es wird nicht empfohlen, das Gerät zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten als Wasser zu verwenden.
• Das Gerät nicht ohne Wasser einschalten. Kommt es trotzdem zu einem Einschalten des leeren Gerätes, wird dieses
durch eine Sicherung automatisch abgeschaltet. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät abkühlen und füllen Sie es mit
kaltem Wasser. Danach können Sie es weiterverwenden.
• Lassen Sie erhöhte Vorsicht beim Öffnen des Deckels walten, wenn Sie die heiße Kanne wieder mit Wasser füllen.
• Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät. Verbrühen Sie sich nicht mit heißem Wasser. Gerät stets am
Handgriff halten, da der Behälter der Kanne heiß sein kann und es zu Verbrennungen kommen könnte.
• Heißes Wasser langsam ausgießen. Bei übermäßiger Neigung kann es passieren, dass das Wasser auch durch die
Deckelzwischenräume entweicht - VERBRÜHUNGSGEFAHR!
• Zum Reinigen des Geräts keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden
ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen und reparieren.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie den Fehler von
einem autorisierten Servicecenter umgehend beheben.
• Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
1
4
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Deckel
2. Kannengehäuse
3. Wasserstandanzeige
4. Taste zum Öffnen des Deckels
5. Haltegriff
6. Schalter
7. Sockel mit Anschlusskabel
8. Betriebskontrollleuchte
5
2
3
6
7
22
8
RK2110
DE
HINWEIS
Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir mindestens 3x Wasser in maximaler Wassermenge aufzukochen und
auszuschütten. Erst dann ist die Kanne einsatzbereit.
Der Wasserkocher darf nur mit dem Sockel, mit dem er geliefert wurde, verwendet werden.
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Die Kanne vom Sockel nehmen und mit kaltem Wasser füllen - nur bis zum
zugelassenen Maximum. Sofern der Stand niedriger als das empfohlene
Minimum ist, kommt es zum Überhitzen und vorzeitigem Abschalten des
Wasserkochers.
Bemerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig geschlossen ist,
ansonsten schaltet sich der Kocher nicht automatisch ab.
2. Die Kanne auf den Sockel stellen - der elektrische Kontakt wird automatisch
hergestellt. Um das Einstecken des mittleren Steckers zu erleichtern, kann
die Kanne um 360° gedreht und von jeder beliebigen Seite auf den Sockel
gestellt werden.
3. Podest an das Stromnetz anschließen.
4. Schalten Sie den Kocher durch das Drücken des Schalters ein.
Den Betrieb des Wasserkochers signalisiert die leuchtende
Betriebskontrollleuchte. Beim Erhitzen von Wasser muss der Deckel der
Kanne richtig geschlossen sein.
5. Nach Erreichen des Siedepunktes schaltet sich der Wasserkocher
automatisch ab und die Betriebskontrollleuchte erlischt. Durch das
Ausschalten des Schalters kann man das Erhitzen des Wassers vorzeitig
beenden.
6. Kanne vom Podest nehmen und das Wasser verbrauchen.
7. Sofern Sie das bereits gekochte Wasser erneut aufwärmen möchten,
warten Sie ungefähr 30 Sekunden vor einem erneuten Wiedereinschalten
des Schalters.
8. Der Filter fängt Schmutzpartikel beim Ausgießen des Wassers aus der
Kanne auf.
Abb. 1
Bemerkung: Sofern am Sockel der Kanne nach dem Einsatz einige
Wassertropfen auftreten, handelt es sich um keinen Grund zur Beanstandung.
Es handelt sich um eine kleine Menge kondensierten Dampfes, der das
Thermostat der Kanne abschaltet.
WARTUNG UND REINIGUNG
Achtung!
Vor jeder Reinigung des Geräts das Anschlusskabel von der Steckdose trennen!
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät bereits abgekühlt ist!
Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche nur einen feuchten Lappen, keine Reinigungsmittel oder harten
Gegenstände, da diese die Geräteoberfläche beschädigen könnten!
Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser tauchen!
RK2110
23
DE
ENTFERNEN VON WASSERSTEIN (KALKABLAGERUNGEN)
Durch den üblichen Einsatz setzen sich Ablagerungen ab. Die Reinigung von Kalkablagerungen kann problemlos
mit Mitteln zur Beseitigung vom Wasserstein (nach Anleitung des Herstellers) oder auf folgende Weise durchgeführt
werden:
1.In den Kocher 3 Tassen Essig geben und den Kocher mit Wasser füllen. Die Lösung über Nacht einwirken lassen.
Nicht aufkochen!
2.Den Inhalt wegschütten und die Ablagerungsreste mit einem feuchten Lappen entfernen. Die Kanne mit
sauberem Wasser füllen, dieses aufkochen und wegschütten. Den Vorgang noch einmal wiederholen. Danach ist
der Wasserkocher zum weiteren Gebrauch einsatzbereit.
SERVICE
Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des
Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.
UMWELTSCHUTZ
- Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
- Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
- Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall
gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer
Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie,
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine
ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling
dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst
für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
24
RK2110
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement