SPEEDLINK CELES Installation guide

SPEEDLINK CELES Installation guide
SE
DK
PL
HU
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som
inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
eller att produkten använts för syften som inte motsvarar
tillverkarens anvisningar.
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal
sluttes til en computer. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet
ansvar for skader på produktet eller personskader som
følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse
af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med
producentens anvisninger.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do
komputera PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas
beadó készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Information om batterier
Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri. Du får inte skada, öppna eller ta isär
batteriet och inte använda det i fuktig omgivning och/
eller där det finns risk för korrosion. Använd endast
lämpliga laddare. Utsätt inte produkten för temperaturer
över 60°C (140°F). Symbolen med den överkorsade
soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland
hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen
som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
eller förvaras på fel sätt. Som slutanvändare är du
skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt
insamlingsställe för kassering. Då kommer samtidigt det
inbyggda batteriet att kasseras korrekt.
Batterianvisninger
Dette produkt er udstyret med en litium-ion-akkumulator.
Du må ikke beskadige, åbne eller adskille akkumulatoren
og ikke bruge den i fugtige og/eller korrosive områder.
Brug kun de egnede opladeenheder. Produktet må ikke
udsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F). Symbolet
med den gennemstrejfede skraldespand på batterier/
akkumulatorer betyder, at disse ikke må bortskaffes i
husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde
skadelige stoffer som kan skade miljøet og sundheden,
hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt. Du er
forpligtet til at afgive brugte el-enheder hos et officielt
samlingssted for el-enheder. På den måde sørges
der også for en korrekt bortskaffelse af integrerede
akkumulatorer.
Informacje na temat akumulatora
Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy.
Nie należy go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie
należy też użytkować go w środowisku wilgotnym lub
powodującym korozję. Należy używać tylko odpowiednich
ładowarek. Produktu nie należy wystawiać na działanie
temperatur powyżej 60°C (140°F). Symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produktu nie wolno
wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte
akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje,
które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
środowisku lub Twojemu zdrowiu. Jako użytkownik
końcowy masz obowiązek dostarczyć zużyte urządzenie
do wyznaczonego punktu zbiórki. Gwarantuje to także
prawidłowe usunięcie wbudowanego akumulatora.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være
årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller
smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis
problemerne gentager sig.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
urządzeniami do wprowadzania może dojść do problemów
zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy.
Dlatego należy robić regularne przerwy, a w razie
powtarzających się problemów należy zasięgnąć porady
lekarza.
Az akkumulátorra vonatkozó előírások
Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Ne
rongálja meg, ne nyissa ki és ne szedje szét, valamint
ne használja párás és/vagy korrodáló környezetben.
Kizárólag megfelelő töltőkészüléket használjon. Ne
tegye ki a terméket 60 °C-nál (140 °F) magasabb
hőmérsékletnek. Az áthúzott szeméttároló szimbóluma
azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási
hulladékba helyezni. A kimerült elemek és akkumulátorok
olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek
szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
károsíthatják a környezetet és az Ön egészségét.
Végfelhasználóként Önt jogszabály kötelezi arra, hogy a
kiszolgált elektromos készülékeket kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. Ezzel a beépített akkumulátor megfelelő
ártalmatlanítása is garantált.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg
in regelbundna pauser och konsultera en läkare om
problemen återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas
på vår webbsida under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
připojení na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v
důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Tento výrobek je vybaven lithium-polymerovou
baterií. Akumulátor nepoškozujte, neotevírejte jej
ani jej nerozebírejte a nepoužívejte ve vlhkém a/
nebo korozivním prostředí. Používejte pouze vhodné
nabíječky. Výrobek nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C (140°F). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená,
že se výrobek nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Staré baterie a akumulátory mohou obsahovat škodliviny,
které při nesprávné likvidaci nebo skladování mohou
poškodit životní prostředí a vaše zdraví. Jako koncový
uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Tím si také
zajistíte správnou likvidaci zabudovaného akumulátoru.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo
nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících
se problémů konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
www.speedlink.com.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette
produkt er i overensstemmelse med de relevante
sikkerhedsbestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Den
komplette overensstemmelseserklæring kan rekvireres på
vores webside på www.speedlink.com.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller
højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølgeafladninger) kan apparatets (apparaternes)
funktion begrænses. Prøv så at øge afstanden til
apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
EL
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt
jest zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa
dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej
www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem
proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która
najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
internetową www.speedlink.com.
FI
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH
ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat
tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Υποδείξεις σχετικά με τη μπαταρία
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν συσσωρευτή
λιθίου - ιόντων. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή
αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον
χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές
φόρτισης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω
από τους 60°C (140°F). Το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν δεν
επιτρέπεται να πετιέται στα οικιακά απορρίμματα.
Οι παλιές μπαταρίες και οι συσσωρευτές μπορεί να
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη
απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το
περιβάλλον και την υγεία σας. Εσείς ως τελικός χρήστης
είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες
ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
συγκέντρωσης. Έτσι εξασφαλίζεται και η σωστή απόρριψη
του τοποθετημένου συσσωρευτή.
Paristo-ohjeet
Tämä tuote on varustettu litiumioniakulla. Sitä ei saa
vaurioittaa, avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää
kosteassa ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä.
Käytä ainoastaan soveltuvia latauslaitteita. Älä altista
tuotetta yli 60°C:n (140°F:n) lämpötiloille. Ylivedetyn
jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteiden seassa. Vanhat paristot ja akut
saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
vahingoittaa ympäristöä ja omaa terveyttäsi, jos ne
hävitetään tai varastoidaan virheellisesti. Sinulla on
loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa
käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen.
Näin taataan myös sisäänrakennettujen akkujen oikea
hävittäminen.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί
να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και
αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε
να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην
ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
(των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε
στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin
yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
1
CHARGING
2
CONNECTION
3
SWITCH-ON
4
5
BATTERY STATUS
LIGHTING CHECK
6
7
SWITCH-OFF
CELES
MULTIMEDIA KEYS
WIRELESS SOLAR KEYBOARD
Media player
Previous track
Homepage
Volume down
Next track
Email
Volume up
Play/pause
My computer
Mute
Stop playback
Favorites
SL-6439-BK
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek fel,
mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson
szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági
előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti
meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for
tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet
ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
Batterimerknad
Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-batteri. Det må
ikke skades, åpnes eller deles opp, og det må ikke brukes
i fuktige og/eller korroderende miljøer. Bruk kun egnede
ladeapparater. Utsett ikke produktet for temperaturer
på over 60°C (140°F). Symbolet med en søppelkasse
med strek over betyr at produktet ikke skal kastes i
husholdningsavfallet Brukte batterier kan inneholde
skadelige stoffer som kan forårsake skader på miljø og
helse dersom de ikke avhendes eller oppbevares på en
hensiktsmessig måte. Som sluttforbruker er du rettslig
forpliktet til å levere inn brukte elektroniske apparater til
et offisielt utnevnt innsamlingssted. Slik sikres korrekt
avfallshåndtering av innebygde akkumulatorer.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet
samsvarer med de relevante sikkerhetsbestemmelsene
i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
samsvarserklæringen kan du finne på vår webside under
www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølgeutladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må
du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via
vår nettside www.speedlink.com.
SE
DK
PL
HU
1. Ladda upp tangentbordets inbyggda batteri helt och hållet innan den första användningen. Placera då
tangentbordet på ett så ljust ställe som möjligt (minst 500 lux, motsvarande ljusförhållandena på ett
väl upplyst kontor). Alternativt kan du koppla det till en ledig USB-port på din PC eller någon annan
strömkälla med USB (med minst 500mA) med mikro-USB-kabeln. Om man använder laddningskabeln
blinkar batteriindikatorn under laddningen som tar upp till tre timmar.
2. Sätt USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av
operativsystemet.
3. Sätt på tangentbordet genom att flytta brytaren på undersidan till läge ON. Observera att tangentbordet
inte får placeras längre bort än en meter från mottagaren; sedan skapar tangentbordet en förbindelse
automatiskt och kan användas inom några sekunder.
4. Om ljuset från omgivningen inte räcker för att förse tangentbordet med ström under en längre tid går
det automatiskt över till batteridrift. Om batteriindikatorn börjar blinka rött när tangentbordet används är
batteriet urladdat. Placera i så fall tangentbordet på ett ljusare ställe eller använd laddningskabeln.
5. För att kontrollera om ljuset räcker för att driva tangentbordet och ladda upp det inbyggda batteriet
trycker du på knappen bredvid batteriindikatorn (tangentbordet måste vara påkopplat). Om indikatorn
lyser grönt när knappen hålls inne finns det tillräckligt med ljus, om den inte lyser grönt räcker inte
ljuset.
6. Stäng av tangentbordet när det inte används (sätt brytaren på OFF) för att spara ström.
7. Tangenterna F1 till F12 är belagda med extra funktioner. Tryck på Fn och motsvarande F-tangent
samtidigt för att hämta den extrafunktion du vill ha (se grafisk framställning).
1. Oplad de integrerede batterier i tastaturet før første anvendelse. Stil apparatet et sted, der er så lyst
som muligt (mindst 500 lux, hvilket svarer til lyset på et kontor med god belysning). Tilslut det som
alternativ med det vedlagte Mikro-USB-kabel til en ledig USB-port på din computer eller til en anden
USB-strømkilde (mindst 500mA). Ved anvendelse af kablet blinker batteri-LED-visningen på apparatet
under opladningen, som varer op til tre timer.
2. Sæt USB-modtageren i en ledig USB-port på computeren. Apparatet registreres og installeres
automatisk af operativsystemet.
3. Tænd for tastaturet ved at stille kontakten på undersiden på „ON“. Bemærk, at tastaturet kun skal stå
cirka en meter fra modtageren; tastaturet opbygger derefter automatisk en forbindelse og er klar til brug
i løbet af få sekunder.
4. Hvis der i længere tid ikke er nok lys til at forsyne tastaturet med energi, bruger det automatisk de
integrerede batterier. Hvis batteri-LED-visningen blinker rødt under brug, er batteriets kapacitet opbrugt.
Udsæt så tastaturet for kraftigere lys, eller brug ladekablet.
5. Hvis du vil kontrollere, om lysets stråler er kraftige nok til at forsyne tastaturet og oplade de integrerede
batterier, skal du aktivere tasten ved siden af batteri-LED-visningen (tastaturet skal være tændt). Hvis
LED-visningen lyser grønt, mens der trykkes på tasten, er lyset tilstrækkeligt kraftigt; hvis den ikke lyser
grønt, er der ikke lys nok.
6. Sluk for tastaturet, hvis det ikke skal bruges (kontakten på „OFF“), så energiforbruget falder.
7. Tasterne F1 og F12 har flere funktioner. Tryk på „Fn“ og samtidig på den tilhørende F-taste for at åbne
den ønskede ekstrafunktion (se grafikken).
1. Przed pierwszym użyciem należy naładować wbudowany akumulator klawiatury. Należy ustawić
urządzenie w możliwie jasno oświetlonym miejscu (co najmniej 500 luksów, co odpowiada warunkom w
dobrze oświetlonym pomieszczeniu biurowym). Alternatywnie można podłączyć ją przewodem USB do
wolnego złącza USB włączonego komputera lub do innego źródła zasilania USB (co najmniej 500mA).
W przypadku stosowania kabla do ładowania w trakcie ładowania miga wskaźnik stanu naładowania
akumulatora (dioda LED). Ładowanie może trwać do 3 godzin.
2. Podłącz odbiornik USB do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie
rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.
3. Włącz klawiaturę, przestawiając przełącznik na jej spodzie do położenia „ON“. Należy przy tym
dopilnować, by klawiatura znajdowała się w odległości ok. 1 metra od odbiornika. Nawiąże ona
wówczas automatycznie połączenie i po kilku sekundach będzie gotowa do pracy.
4. Jeżeli przez dłuższy czas oświetlenie jest niewystarczające do zasilania klawiatury, korzysta ona
automatycznie z wbudowanego akumulatora. Jeżeli w trakcie pracy wskaźnik stanu naładowania
akumulatora miga w kolorze czerwonym, akumulator jest rozładowany. W takiej sytuacji należy
zapewnić lepsze oświetlenie lub zastosować kabel do ładowania.
5. Aby sprawdzić, czy oświetlenie jest wystarczające do zasilania klawiatury i ładowania akumulatora,
należy nacisnąć klawisz obok wskaźnika stanu naładowania akumulatora (klawiatura musi być przy
tym włączona). Jeśli wskaźnik świeci w kolorze zielonym, gdy klawisz jest wciśnięty, oświetlenie jest
wystarczające. Jeżeli wskaźnik nie świeci w kolorze zielonym, oświetlenie jest za słabe.
6. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenie należy wyłączyć (przełącznik przesunąć do położenia
„OFF“), by zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii.
7. Klawisze F1 do F12 mają dodatkowe funkcje. Naciśnij klawisz „Fn“ i jednocześnie odpowiedni klawisz
funkcyjny, by wywołać żądaną funkcję dodatkową (patrz grafika).
1. A billentyűzet beépített akkuját töltse fel, mielőtt először használná a készüléket. A készüléket lehetőleg
világos helyre tegye (legalább 500 Lux, ez egy jó megvilágítású iroda környezeti fényének felel meg).
Más megoldásként kösse rá az USB-mikrokábellel számítógépe egy szabad USB-portjára vagy egy
tetszőleges egyéb USB-áramforrásra (legalább 500 mA). A töltőkábel használata esetén a készüléken
az elemes LED kijelzés a 3 órát igénybe vévő töltés közben villog.
2. Dugja be az USB vevőt számítógépe szabad USB portjába. A készüléket az operációs rendszer
magától felismeri és telepíti.
3. Kapcsolja be a billentyűzetet: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe. Vegye figyelembe, hogy a
billentyűzet kb. 1 m-re legyen a vevőtől, a billentyűzet erre kapcsolatot épít fel és pár másodpercen
belül használható.
4. Amennyiben a környezeti fény hosszabb ideig nem lenne elég a billentyűzet energiával való ellátására,
akkor automatikusan a beépített akkut használja. Ha üzemelés közben pirosan kezd el villogni az elem
LED kijelzője, az azt jelenti, hogy ez elem merül. Ez esetben erősebb fénysugárzásnak tegye ki a
billentyűzetet, vagy használja a töltőkábelt.
5. Úgy lehet ellenőrizni, hogy a napsugárzás elég-e a billentyűzet ellátására és a beépített akku töltésére,
hogy megnyomjuk az elem LED kijelző melletti gombot (közben a billentyűzet legyen bekapcsolva).
Ha a LED kijelző zölden világít, míg lenyomva tartja a gombot, akkor elég a fény ereje, ha nem zölden
világít, akkor nem áll elegendő fény rendelkezésre.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki (tolókapcsoló „OFF“-ra), hogy csökkentse
az energiafogyasztást.
7. A billentyűzeten lévő F1 - F12 billentyűkön kiegészítő funkciók vannak. Nyomja meg az „Fn“ billentyűt
és egyszerre mellé az F-gombot, hogy lehívja a kívánt kiegészítő funkciót (lásd az ábrát).
CZ
EL
1. Před prvním použitím nabijte integrované baterie klávesnice. Za tím účelem postavte zařízení do
světlého prostředí (minimálně 500 luxů, což odpovídá světlu okolí dobře osvětlené kanceláře).
Alternativně jej zapojte přiloženým USB mikro nabíjecím kabelem do volného USB rozhraní na vašem
počítači nebo do jiného zdroje napájení s konektorem USB (s minimálním napětím 500 mA). Při použití
nabíjecího kabelu bliká na zařízení během nabíjení, které vyžaduje až tři hodiny, LED indikace baterií.
2. Zapojte USB přijímač do volného USB rozhraní na vašem počítači. Operační systém zařízení
automaticky detekuje a nainstaluje.
3. Klávesnici zapněte nastavením přepínače na spodní straně do polohy „ON“. Mějte na paměti, že
při tom by měla být klávesnice od přijímače vzdálená přibližně jeden metr, klávesnice pak naváže
automaticky spojení a je připravena během několika sekund k použití.
4. Pokud světlo okolí není po delší dobu dostačující pro napájení klávesnice energií, použije automaticky
integrované baterie. Pokud během provozu začne blikat LED indikace baterie červeně, je vyčerpána
kapacita baterie. V takovém případě postavte zařízení na silněji osvětlené místo nebo použijte nabíjecí
kabel.
5. Pokud chcete zkontrolovat, zda světelné záření je dostačující k napájení klávesnice a pro nabití
integrované dobíjecí baterie, stiskněte tlačítko vedle baterie LED indikace baterie (klávesnice by měla
být při tom zapnutá). Pokud po dobu stisknutí tlačítka svítí LED indikace zeleně, je intenzita světla
dostačující; pokud nesvítí zeleně, není k dispozici dostatek světla.
6. V případě nepoužívání klávesnice ji vypněte (spínač na „OFF“) za účelem snížení spotřeby energie.
7. Klávesy F1 až F12 jsou obsazeny dalšími dodatečnými funkcemi. K vyvolání požadované přídavné
funkce, stiskněte „Fn“ a současně příslušnou klávesu F (viz obrázek).
1. Παρακαλούμε φορτίστε τους ενσωματωμένους συσσωρευτές του πληκτρολογίου πριν από την πρώτη
χρήση. Για αυτό τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα το δυνατόν φωτεινό περιβάλλον (τουλάχιστο 500 Lux,
αυτό αντιστοιχεί στο φως περιβάλλοντος ενός γραφείου με καλό φωτισμό). Εναλλακτικά συνδέστε το
μέσω του εσώκλειστου καλωδίου φόρτισης Mikro-USB μια μια ελεύθερη υποδοχή διασύνδεσης USB
του υπολογιστή σας ή με μια άλλη πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Σε περίπτωση χρήσης
του καλωδίου φόρτισης αναβοσβήνει η ένδειξη LED της μπαταρίας στη συσκευή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας φόρτισης, η οποία απαιτεί έως και τρεις ώρες.
2. Εισάγετε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή
αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
3. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο, θέτοντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση „ON“. Προσέξτε
ότι το πληκτρολόγιο θα πρέπει τότε να βρίσκεται μόνο περίπου ένα μέτρο μακριά από το δέκτη.
Το πληκτρολόγιο δημιουργεί τότε αυτόματα μια σύνδεση και είναι έτοιμο για χρήση εντός λίγων
δευτερολέπτων.
4. Εάν το φως περιβάλλοντος δεν αρκεί για περισσότερο χρόνο για την τροφοδοσία του πληκτρολογίου
με ενέργεια, χρησιμοποιήστε αυτόματα τους ενσωματωμένους συσσωρευτές. Εάν κατά τη λειτουργία
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED της μπαταρίας, αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του συσσωρευτή
έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση εκθέστε το πληκτρολόγιο σε δυνατότερη ακτινοβολία φωτός ή
χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης.
5. Για να ελέγξετε εάν η ακτινοβολία φωτός επαρκεί για την τροφοδοσία του πληκτρολογίου και τη
φόρτιση του ενσωματωμένου συσσωρευτή, πιέστε το πλήκτρο δίπλα στην ένδειξη LED της μπαταρίας
(το πληκτρολόγιο πρέπει τότε να είναι ενεργοποιημένο). Εάν η ένδειξη LED είναι πράσινη, όσο εσείς
κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο, η ένταση φωτός αρκεί. Εάν δεν ανάβει πράσινη, δεν διατίθεται επαρκής
φωτισμός.
6. Σε περίπτωση μη χρήσης απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο (Συρόμενος διακόπτης στο „OFF“), για να
μειώσετε την απαίτηση ενέργειας.
7. Τα πλήκτρα F1 έως F12 έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Πιέστε το „Fn“ και ταυτόχρονα το αντίστοιχο
πλήκτρο F, για να καλέσετε την επιθυμητή επιπρόσθετη λειτουργία (δείτε το σχέδιο).
FI
1. Lataa näppäimistön integroidut akut ennen ensimmäistä käyttöä. Aseta laite sitä varten mahdollisimman
kirkkaaseen ympäristöön (vähintään 500 luxia; tämä vastaa hyvin valaistun toimiston ympäristövaloa).
Liitä se vaihtoehtoisesti mukana tulevalla mikro-USB-johdolla tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään
tai toiseen USB-virtalähteeseen (vähintään 500mA). Latausjohtoa käytettäessä laitteen akun LEDmerkkivalo vilkkuu jopa kolme tuntia kestävän lataustapahtuman aikana.
2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa
laitteen automaattisesti.
3. Kytke näppäimistö päälle asettamalla pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“. Huomaa, että
näppäimistön tulisi tällöin olla vain noin metrin päässä vastaanottimesta. Näppäimistö luo tämän jälkeen
yhteyden automaattisesti ja on käyttövalmis muutamassa sekunnissa.
4. Jos ympäristön valo ei riitä pitkäksi aikaa näppäimistön syöttämiseksi energialla, näppäimistö käyttää
automaattisesti integroituja akkuja. Jos akkujen LED-merkkivalo alkaa vilkkua käytön aikana punaisena,
akkujen kapasiteetti on loppumassa. Aseta näppäimistö tässä tapauksessa voimakkaampaan
valonsäteilyyn tai käytä latausjohtoa.
5. Tarkastaaksesi, riittääkö valonsäteily näppäimistön virransyöttöön ja integroitujen akkujen lataamiseen,
paina akkujen LED-merkkivalo vieressä olevaa painiketta (näppäimistön tulisi olla tällöin päällä). Jos
LED-merkkivalo palaa vihreänä pitäessäsi painiketta painettuna, valon voimakkuus on riittävä. Jos se ei
pala vihreänä, ei valoa ole käytettävissä riittävästi.
6. Kytke näppäimistö pois päältä, kun sitä ei käytetä (kytkin asentoon „OFF“), jotta energiankulutus laskisi.
7. Painikkeilla F1 - F12 on ylimääräisiä toimintoja. Paina „Fn“-painiketta ja samanaikaisesti vastaavaa
F-painiketta kutsuaksesi esiin halutun lisätoiminnon (katso kuva).
Quick Install Guide
Vers. 1.0
NO
1. Lad det integrerte oppladbare batteriet til tastaturet før første gangs bruk. For å gjøre dette eksponerer
du apparatet for så lyse omgivelser som mulig (minst 500 lux; dette tilsvarer miljøbelysningen på et
godt opplyst kontor). Alternativt kan du koble den til en ledig USB-port på datamaskinen eller til en
annen USB-strømkilde (min. 500mA) ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen. Ved bruk av
ladekabelen blinker batteri-LED-visningen på apparatet i løpet av ladeforløpet, som trenger inntil tre
timer.
2. Sett USB-mottakeren i en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet blir automatisk gjenkjent av
operativsystemet og blir installert.
3. Slå på tastaturet ved å stille bryteren på undersiden til „ON“. Vær oppmerksom på at tastature da kun
skal befinne seg på omtrent én meters avstand fra mottakeren; tastaturet oppretter da automatisk en
forbindelse og er i løpet av få sekunder klar til bruk.
4. Hvis omgivelseslyset ikke er tilstrekkelig til å forsyne tastaturet med energi over lengre tid, bruker det
automatisk de integrerte oppladbare batteriene. Hvis batteri-LED-indikatoren begynner å blinke rødt
ved drift, er batterikapasiteten oppbrukt. Eksponer i så fall tastaturet for sterkere lysstråling eller bruk
ladekabelen.
5. For å kontrollere om lysstrålingen er tilstrekkelig til å forsyne tastaturet og oppladingen av det integrerte
batteriet, betjener du tasten ved siden av batteri-LED-indikatoren (tastaturet skal da være påslått). Hvis
LED-indikatoren lyser grønt så lenge du holder tasten trykket, er lysintensiteten tilstrekkelig; hvis den
ikke lyser grønt, er det ikke tilstrekkelig med tilgjengelig lys.
6. Slå av tastaturet når du ikke bruker det (bryter på „OFF“) for å senke energibehovet.
7. Tastene F1 til F12 har ekstra funksjoner tilordnet. Trykk „Fn“ og samtidig på den aktuelle F-tasten for å
hente den ønskede ekstrafunksjonen (se illustrasjon).
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
®
©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective
owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
This product is only intended as an input device for
connecting to a computer. Jöllenbeck GmbH accepts
no liability whatsoever for any damage to this product
or injuries caused due to careless, improper or incorrect
use of the product or use of the product for purposes not
recommended by the manufacturer.
Battery safety
This product is fitted with a Li-ion battery. Do not damage,
open or dismantle the battery and do not use it in damp
and/or corrosive conditions. Only use compatible chargers.
Do not expose the product to temperatures exceeding
60°C (140°F). Products labelled with a crossed-out bin
symbol must not be disposed of together with household
waste. Used batteries and rechargeables can contain
harmful substances which may cause environmental
damage or harm your health if not stored or disposed
of correctly. As the end user, you are legally obliged to
dispose of electrical equipment at the end of its useful life
at an official collection point; this also ensures that the
integral rechargeable battery is disposed of correctly.
Health risks
Extended use of input devices may cause health problems
such as discomfort or pain; as such, take regular breaks
and consult a doctor if problems persist.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product
conforms to the relevant safety regulations of EU Directive
1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be
requested via our website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields (radio
installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from
the devices causing the interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in
touch with our Support team – the quickest way is via our
website: www.speedlink.com.
DE
ES
Nota sobre pilas
Este producto viene con una pila de litio-iones
incorporada. No lo inutilices, abras o destroces, ni lo uses
en un ambiente húmedo y/o propenso a la corrosión.
Utiliza sólo y exclusivamente cargadores apropiados.
No sometas el producto a temperaturas superiores a
los 60 °C (140 °F). El icono de un contenedor de basura
tachado significa que este material no se ha de depositar
en contendores de basura doméstica. Las pilas viejas o
acumuladores contienen materias nocivas que de no ser
debidamente recicladas pueden ser peligrosas para el
medio ambiente o la salud. Como usuario estás obligado
legalmente a depositar los aparatos eléctricos, tras su
vida útil, en los contenedores apropiados de un punto
limpio oficial. Con ello también está seguro el reciclado de
la batería incorporada.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para
introducción de datos puede acarrear problemas de
salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta
regularidad, y en caso de repetirse los síntomas acude
inmediatamente al médico.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este
producto ha sido fabricado de conformidad con las
disposiciones de seguridad de la directiva de la UE
1999/5/EC. La declaración completa de conformidad
puede bajarse de nuestra página web
www.speedlink.com.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos
o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos
y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer
señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento
del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor
posible.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el
producto, dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás
entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.
NL
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme
dispositif de pointage sur un ordinateur. La société
Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas
de dégradations du produit ou de blessures corporelles
dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte,
erronée ou contraire aux instructions données par le
fabricant.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat
voor aansluiting op een pc. Jöllenbeck GmbH is
niet aansprakelijk voor schade aan het product
of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik
dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
Batteriehinweise
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akkumulator
ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie es
nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/oder
korrodierenden Umgebung. Verwenden Sie ausschließlich
geeignete Ladegeräte. Setzen Sie das Produkt keinen
Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Das Symbol der
durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt
nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Altbatterien
und -akkus können Schadstoffe enthalten, die bei nicht
sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und
Ihre Gesundheit schädigen können. Sie sind als Endnutzer
gesetzlich dazu verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte
an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle
abzugeben. Dadurch ist auch die korrekte Entsorgung des
eingebauten Akkus gewährleistet.
Remarques relatives aux piles et aux accumulateurs
Ce produit est muni d’un accumulateur lithium-ions.
Ne l’abîmez pas, ne l’ouvrez pas, ne le démontez pas
et ne vous en servez pas dans un milieu humide et/ou
corrosif. Utilisez uniquement des chargeurs adaptés.
N’exposez pas le produit à des températures supérieures
à 60 °C (140 °F). Le symbole de poubelle barrée
signifie que le produit ne doit pas être placé avec les
ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs
usagés peuvent contenir des substances toxiques
susceptibles de nuire à l’environnement et à votre santé
en cas d’élimination ou de stockage incorrects. En tant
qu’utilisateur, vous êtes tenu par la loi de déposer les
appareils électriques usagés dans une borne de collecte
officielle. Cela garantit également une élimination correcte
de l’accumulateur intégré.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterij.
Beschadig de batterij niet, maak hem niet open en
demonteer hem niet; gebruik de batterij evenmin in
een vochtige of corrosie bevorderende ruimte. Gebruik
uitsluitend geschikte opladers. Stel het product niet bloot
aan temperaturen boven 60°C (140°F) . Een pictogram
met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het
product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan.
Oude batterijen en accu’s kunnen stoffen bevatten die
schadelijk zijn voor milieu en gezondheid wanneer ze niet
op de juiste manier worden verwerkt of opgeslagen. U
bent als eindgebruiker verplicht niet meer functionerende
elektrische apparaten in te leveren bij een officieel
inzamelpunt. Dat garandeert ook een juiste verwerking
van de batterij in het product.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es
zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder
Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein
und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen
Rat ein.
Risques pour la santé
L’utilisation extrêmement prolongée de périphériques
de saisie peut entraîner des troubles physiologiques,
tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des
pauses régulièrement et consultez un médecin en cas de
problèmes récurrents.
Gezondheidsrisico’s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen
gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of
pijn niet worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en
raadpleeg bij terugkerende problemen een arts.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt
konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen
der EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette
Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite
unter www.speedlink.com anfordern.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit
est conforme aux directives de sécurité afférentes de
la directive de l’Union européenne 1999/5/CE. Vous
pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité
complète en allant sur notre site Web à l’adresse
www.speedlink.com.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt
wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am
schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com
erreichen.
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador
como dispositivo de inserción de datos. Jöllenbeck
GmbH no asume la garantía por daños causados al
producto o lesiones de personas debidas a una utilización
inadecuada o impropia, diferente de la especificada en
el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o
utilización contraria a la puntualizada por el fabricante
del mismo.
FR
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss
an einen Computer geeignet. Die Jöllenbeck GmbH
übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder
Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller
angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des
Produkts.
IT
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à
haute fréquence intenses (installations radio, téléphones
mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l’appareil (ou des appareils). Dans
ce cas, essayez d’éloigner les appareils à l’origine des
perturbations.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit,
veuillez vous adresser à notre service d’assistance
technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter
par le biais de notre site Web www.speedlink.com.
TR
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di
input su un computer. La Jöllenbeck GmbH non risponde
di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un
utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non
indicato dal produttore.
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC’ye bağlanmaya yönelik giriş
aygıtı olarak uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz,
tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki
hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Avvertenze sulle batterie
Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio.
Non danneggiare, aprire o scomporre l’accumulatore
e non usarlo in ambienti umidi e/o corrosivi. Usare
esclusivamente alimentatori appropriati. Non esporre
il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F). Il
simbolo con il cassonetto barrato significa che il prodotto
non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le batterie
e gli accumulatori usati possono contenere sostanze
inquinanti che potrebbero danneggiare l’ambiente e la
salute in caso di smaltimento e stoccaggio non eseguiti
correttamente. Come consumatore finale siete tenuti
per legge a consegnare le apparecchiature elettroniche
da smaltire in un centro di raccolta autorizzato. In
questo modo è garantito anche lo smaltimento corretto
dell’accumulatore integrato.
Pil uyarıları
Bu ürün bir lityum polimer akümülatörle donatılmıştır.
Ürünü parçalamayın, açmayın ve ayırmayın ve ürünü
nemli ve/veya korozyon oluşabilecek bir ortamda
kullanmayın. Yalnızca uygun şarj cihazları kullanın. Ürünü
60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Üzeri çizilmiş çöp tenekesinin simgesi ürünün evsel
atıklara atılmaması gerektiğini belirtir. Eski piller ve aküler,
usulüne uygun tasfiye edilmediklerinde ya da usulüne
aykırı depolandıklarında çevreye ve sağlığınıza zarar
verebilecek maddeler içerebilirler. Yasal olarak elektronik
cihazları, resmi bir elektronik cihazlar toplama yerine iade
etmekle son kullanıcı olarak siz yükümlüsünüz. Bu sayede
yerleşik akünün doğru tasfiyesi sağlanır.
Rischi per la salute
L’uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare
problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di
fare regolarmente delle pause e di consultare un medico
in caso di problemi ricorrenti.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che
il prodotto è conforme alle disposizioni in materia
di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/EC. La
dichiarazione di conformità completa è reperibile sul
nostro sito web all’indirizzo www.speedlink.com.
Avviso di conformità
L’esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici
ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di
microonde) potrebbe compromettere la funzionalità
del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di
aumentare la distanza dalle fonti d’interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto
rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile
attraverso il nostro sito www.speedlink.com.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda
rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri meydana
gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan
problemler durumunda bir doktora başvurun.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi
1999/5/EC’ye ilişkin önemli güvenlik yönetmeliklerine
uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının
tamamını www.speedlink.com adlı web sitemizden talep
edebilirsiniz.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga
boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu
durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye
çalışın.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet
aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn
1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u
opvragen op onze website www.speedlink.com.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen
van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op
met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken
via onze website www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования
в качестве устройства для ввода на компьютере.
Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за
ущерб изделию или травмы лиц вследствие
неосторожного, ненадлежащего, неправильного или
не соответствующего указанной производителем цели
использования изделия.
Информация по аккумуляторам
Это изделие оснащено литий-полимерным
аккумулятором. Его нельзя повреждать, открывать или
разбирать, а также использовать во влажном и/или
коррозионном окружении. Используйте исключительно
подходящие зарядные устройства. Не подвергайте
изделие температурам выше 60°C (140°F). Символ
перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что
изделие нельзя выбрасывать в бытовой мусор. В
старых батарейках и аккумуляторах могут содержаться
вредные вещества, которые при неправильной
утилизации или хранении могут навредить
окружающей среде или вашему здоровью. В качестве
конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать
старые электроприборы на официальных сборных
пунктах. Благодаря этому обеспечена правильная
утилизация встроенного аккумулятора.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств
ввода данных может привести к возникновению жалоб,
связанных со здоровьем (например, к недомоганию
или болям). Регулярно делайте перерывы, а если
проблемы будут повторяться, обратитесь за советом
к врачу.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это
изделие отвечает соответствующим положениям
о безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC. Полное
заявление о соответствии можно затребовать на
нашем сайте по адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно
увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические
сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки,
быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com.
1
CHARGING
2
CONNECTION
3
SWITCH-ON
4
5
BATTERY STATUS
LIGHTING CHECK
6
7
SWITCH-OFF
MULTIMEDIA KEYS
Media player
Previous track
Homepage
Volume down
Next track
Email
Volume up
Play/pause
My computer
Mute
Stop playback
Favorites
EN
DE
FR
NL
1. Before using the device for the first time, charge the keyboard’s integrated batteries. To do this, place
the keyboard somewhere that is as well-lit as possible (at least 500 lux: equivalent to the ambient
lighting level of a well-lit office). Alternatively, use the accompanying Micro-USB charging cable to
connect the keyboard to a free USB port on your computer or any other USB power source (at least
500mA). When using the charging cable, the device’s LED battery-status indicator will flash during
charging which will take up to three hours.
2. Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. The operating system will detect and
install the device automatically.
3. Switch the keyboard on by setting the switch on the base to ON. When doing so, make sure the
keyboard is a maximum of around one metre away from the receiver. The keyboard will establish a
connection automatically and will be ready to use within a few seconds.
4. If there isn’t enough ambient light to power the keyboard for an extended period, it will use its integrated
batteries automatically. If the LED battery-status indicator starts to flash red, the batteries need
charging. In this event, either place the keyboard in a better-lit location or use the charging cable.
5. To check whether the lighting level is sufficiently strong enough to power the keyboard and charge the
integrated batteries, press the button next to the LED battery-status indicator (to do this, the keyboard
should be switched on). If the LED status indicator lights up green when the button is held depressed,
there is enough light; if it doesn’t light up green, there isn’t enough light.
6. If you do not intend to use the keyboard, set the switch to OFF to reduce power consumption.
7. Keys F1 to F12 have additional functions. To use them, press and hold the Fn key and then press the
relevant F key (see graphic).
1. Laden Sie die integrierten Akkus der Tastatur vor der ersten Verwendung bitte auf. Setzen Sie
das Gerät dafür einer möglichst hellen Umgebung aus (mindestens 500 Lux; dies entspricht dem
Umgebungslicht eines gut ausgeleuchteten Büros). Alternativ verbinden Sie es über das beiliegende
Mikro-USB-Ladekabel mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einer anderen USBStromquelle (mindestens 500 mA). Bei Verwendung des Ladekabels blinkt die Batterie-LED-Anzeige
am Gerät während des Ladevorgangs, der bis zu drei Stunden benötigt.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger an eine freie USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Das Gerät wird vom
Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
3. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite auf „ON“ stellen. Beachten Sie,
dass die Tastatur dabei nur etwa einen Meter vom Empfänger entfernt sein sollte; die Tastatur baut
daraufhin automatisch eine Verbindung auf und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
4. Sollte das Umgebungslicht für längere Zeit nicht ausreichen, um die Tastatur mit Energie zu versorgen,
verwendet sie automatisch die integrierten Akkus. Beginnt die Batterie-LED-Anzeige im Betrieb
rot zu blinken, ist die Akkukapazität erschöpft. Setzen Sie die Tastatur in diesem Fall stärkerer
Lichteinstrahlung aus oder verwenden Sie das Ladekabel.
5. Um zu prüfen, ob die Lichteinstrahlung für die Versorgung der Tastatur und das Aufladen der
integrierten Akkus ausreicht, betätigen Sie bitte die Taste neben der Batterie-LED-Anzeige (die Tastatur
sollte dabei eingeschaltet sein). Leuchtet die LED-Anzeige grün, solange Sie die Taste gedrückt halten,
reicht die Lichtintensität; leuchtet sie nicht grün, steht nicht genügend Licht zur Verfügung.
6. Schalten Sie die Tastatur bei Nichtgebrauch ab (Schalter auf „OFF“), um den Energiebedarf zu senken.
7. Die Tasten F1 bis F12 sind mit zusätzlichen Funktionen belegt. Drücken Sie „Fn“ und gleichzeitig die
entsprechende F-Taste, um die gewünschte Zusatzfunktion aufzurufen (siehe Grafik).
1. Rechargez les batteries du clavier avant la première utilisation. Pour cela, exposez le clavier à
un environnement aussi lumineux que possible (500 lux au moins, ce qui correspond à la lumière
ambiante dans un bureau bien éclairé). Vous pouvez également relier le clavier à l’aide du câble microUSB fourni à une prise USB libre de votre ordinateur ou à une autre source de courant USB (500 mA
au moins). En cas d’utilisation du câble de recharge, le voyant d’état de la batterie clignote pendant
toute la durée de la recharge qui peut prendre jusqu’à trois heures.
2. Insérez le récepteur USB dans une prise USB libre de votre ordinateur. Le périphérique est détecté
automatiquement par le système d’exploitation et installé.
3. Allumez le clavier en amenant l’interrupteur sur « ON » sur la face inférieure. Nous attirons votre
attention sur le fait que le clavier doit se trouver à un mètre environ au plus du récepteur. Le clavier
établit alors automatiquement la liaison et est prêt à l’emploi en quelques secondes seulement.
4. Si la lumière ambiante est insuffisante pour garantir une alimentation durable en énergie, le clavier
commute automatiquement sur les batteries intégrées. Lorsque le voyant rouge d’état de la batterie
se met à clignoter en cours d’utilisation, cela signifie que la batterie est vide. Dans ce cas, exposez le
clavier à la lumière ou bien utilisez le câble de recharge.
5. Afin de vérifier si l’éclairage est suffisant pour alimenter le clavier et recharger les batteries intégrées,
appuyez sur la touche située à côté du voyant d’état de la batterie (le clavier doit être pour cela allumé).
Si le voyant reste vert tant que la touche est enfoncée, cela signifie que l’intensité lumineuse est
suffisante ; si le voyant vert reste éteint, l’éclairage est insuffisant.
6. Lorsque vous ne vous servez pas du clavier de manière prolongée, éteignez-le (en amenant
l’interrupteur sur « OFF ») pour réduire la consommation d’énergie.
7. Des fonctions supplémentaires sont affectées aux touches F1 à F12. Appuyez sur la touche « Fn » et
sur la touche F souhaitée pour activer la fonction supplémentaire en question (voir le graphique).
1. Laad de geïntegreerde batterij van het toetsenbord op voor het eerste gebruik. Plaats het apparaat
daarvoor in een zo licht mogelijke omgeving (ten minste 500 lux, dit is gelijk aan het omgevingslicht in
een goed verlicht kantoor). U kunt het toetsenbord ook met de bijhorende USB-kabel koppelen aan een
vrije USB-poort van uw computer of een andere USB-stroombron (ten minste 500mA). Bij gebruik van
de kabel gaat het led-lampje van de batterij op het apparaat knipperen tijdens het laden. Dit kan tot drie
uur duren.
2. Steek de USB-ontvanger in een vrije USB-poort van uw computer. Het apparaat wordt automatisch
herkend en geïnstalleerd door het besturingssysteem.
3. Zet de schakelaar op de onderkant van de muis in de stand „ON“ om de muis in te schakelen. Let erop
dat het toetsenbord daarbij op slechts een meter van de ontvanger is verwijderd; het toetsenbord maakt
vervolgens automatisch verbinding en is binnen enkele seconden gebruiksklaar.
4. Indien het omgevingslicht gedurende langere tijd niet voldoende is om het toetsenbord van stroom
te voorzien, wordt automatisch de geïntegreerde batterij gebruikt. Indien het rode led-lampje van de
batterij begint te knipperen, is de batterij leeg. Plaats het toetsenbord dan in feller licht of gebruik de
laadkabel.
5. Om te controleren of de lichtinval voldoende is voor het voeden van het toetsenbord en het opladen
van de batterij, moet u de knop naast het led-lampje van de batterij indrukken (het toetsenbord moet
dan ingeschakeld zijn). Indien het led-lampje groen oplicht gedurende het indrukken van de knop, is de
lichtintensiteit voldoende. Als het niet groen oplicht, is er onvoldoende licht beschikbaar.
6. Schakel het toetsenbord uit als u het niet gebruikt (schakelaar op „OFF“) om het energieverbruik te
beperken.
7. De toetsen F1 tot en met F12 hebben aanvullende functies. Houd de toets „Fn“ ingedrukt en druk op
een functietoets om de extra functie op te roepen (zie afbeelding).
TR
RU
1. İlk kullanımdan önce klavyenin entegre bataryalarını lütfen şarj edin. Bunun için cihazı mümkün oldukça
aydınlık bir alana yerleştirin (min. 500 Lux; bu, iyi aydınlatılmış bir ofisin ortam ışığına denk düşer).
Alternatif olarak beraber verilen Mini-USB kabloyla bilgisayarınızın boş USB portuna veya her hangi bir
başka bir USB akım kaynağına bağlayın (en az 500mA). Şarj kablosunun kullanımında üç saate kadar
süren şarj işlemi esnasında cihazın batarya LED göstergesi yanıp söner.
2. USB alıcısını bilgisayarınızın boş bir USB girişine takın. Aygıt işletim sistemi tarafından otomatik
algılanır ve kurulumu yapılır.
3. Alt kısımdaki şalteri „ON“ konumuna getirerek klavyeyi çalıştırın. Lütfen klavyenin bu esnada alıcıdan
sadece yaklaşık bir metre uzaklıkta olmasına dikkat edin; böylece klavye otomatik olarak bağlantı
gerçekleştirir ve birkaç saniye içinde işletime hazır olur.
4. Ortam ışığı, klavyeyi enerjiyle beslemek için uzun süreliğine yeterli olmazsa, otomatik olarak entegre
bataryaları kullanır. İşletim esnasında batarya LED göstergesi kırmızı yanıp sönmeye başlarsa batarya
kapasitesi tükenmiş demektir. Bu durumda klavyeyi daha güçlü ışınlara maruz bırakın veya şarj
kablosunu kullanın.
5. Işınların klavyeyi beslemeye ve entegre bataryaların şarj edilmesine yeterli olup olmadığını kontrol
etmek için lütfen batarya LED göstergesinin yanındaki tuşa basın (klavyenin bu esnada açık olması
gerekir). Tuşu basılı tuttuğunuz sürece LED göstergesi yeşil yanarsa, ışık yoğunluğu yeterlidir; yeşil
yanmazsa, yeterince ışık mevcut değil demektir.
6. Enerji ihtiyacını düşürmek için uzun süre kullanılmaması durumunda klavyeyi kapatın. (Şalter „OFF“
konumunda olmalıdır).
7. F1 ile F12 arası tuşlara ilave işlevler atanmıştır. İstenen ilave işlevi çağırmak için aynı anda „Fn“ ve ilgili
F tuşuna basın (bkz. grafik).
1. Зарядите встроенный аккумулятор клавиатуры перед ее первым использованием. Для этого
расположите устройство в освещенном месте (минимум 500 люкс; это соответствует показателю
в хорошо освещенном офисе). Или соедините его с помощью зарядного кабеля Mikro-USB со
свободным USB-портом компьютера или другого источника тока USB (минимум 500 мА). При
использовании зарядного кабеля светодиодный индикатор аккумулятора на устройстве мигает во
время зарядки, для которой нужно до трех часов.
2. Подсоедините USB-приемник к свободному USB-порту компьютера. Операционная система
автоматически обнаруживает и инсталлирует устройство.
3. Включите клавиатуру, для этого передвиньте выключатель на нижней стороне в положение
„ON“. Помните о том, что клавиатура при этом должна находиться не дальше, чем в метре от
приемника, клавиатура автоматически устанавливает связь и через несколько секунд готова к
работе.
4. Если освещения будет не хватать, клавиатура автоматически использует встроенный аккумулятор.
Если светодиодный индикатор батареи во время работы начинает мигать, его емкость
истощилась. В этом случае клавиатуры нужно поставить в место с лучшей освещенностью или
использовать зарядный кабель.
5. Чтобы проверить, хватает ли освещенности для работы клавиатуры и зарядки встроенного
аккумулятора, нажмите кнопку рядом со светодиодным индикатором аккумулятора (при этом
клавиатура должна быть включена). Если светодиодный индикатор горит зеленым, пока кнопка
нажата, интенсивность света достаточная; если она не горит зеленым, света недостаточно.
6. Если клавиатура долго не используется, выключите ее (выключатель в положение „OFF“), чтобы
уменьшить потребность в энергии.
7. Кнопки от F1 до F12 заняты дополнительными функциями. Нажмите „Fn“ и одновременно
соответствующую кнопку F, чтобы вызвать нужную дополнительную функцию (см. рисунок).
ES
1. Antes de iniciar cualquier acción carga por completo el acumulador incorporado del teclado. Coloca
el dispositivo en un ambiente soleado o con gran claridad (mín. 500 lux; ello corresponde a la luz
ambiental de una oficina bien iluminada). De manera alternativa conecta el cable micro USB adjunto a
un puerto libre USB de tu ordenador o a cualquier otro puerto USB con corriente (mínimo 500mA). Al
utilizar el cable para cargar, el indicador LED de la batería parpadea durante el proceso de carga que
necesita unas 3 horas en total.
2. Conecta el receptor USB a un puerto USB libre de tu ordenador. El programa de instalación se activa,
lo detecta y se instala automáticamente.
3. Enciende el teclado, poniendo el interruptor de encendido en „ON“. Ten en cuenta que el teclado no
debería estar a una distancia superior a un metro del receptor; el teclado se encarga de establecer la
conexión y a los pocos segundos ya se puede utilizar.
4. Si durante algún tiempo la luz ambiental no es suficiente para suministrar la energía necesaria,
automáticamente el acumulador integrado entra a funcionar. Si empieza a parpadear el LED en rojo la
capacidad del acumulador está agotada. Coloca en tal caso el teclado delante de una fuente luminosa
o bien utiliza el cable de carga que se adjunta.
5. Para comprobar si la intensidad de luz es suficiente para asegurar que fluye energía y bastante para
cargar el acumulador integrado, pulsa la tecla que se encuentra junto al indicador LED (con el teclado
encendido). Si el LED se ilumina en verde, mientras mantienes la tecla pulsada, la intensidad lumínica
es suficiente; si no se enciende en verde, la luz recibida es insuficiente para proporcionar energía.
6. Si no lo usas continuamente, desconecta el teclado, poniendo el interruptor en („OFF“) lo cual ahorra
energía.
7. Las teclas F1 a F12 están configuradas con funciones muy prácticas. Pulsa „Fn“ y al mismo tiempo la
tecla F correspondiente de función, activas así las funciones adicionales para poder hacer uso de ellas
(ver gráfico).
IT
1. Caricare gli accumulatori della tastiera prima di usarlo per la prima volta. Collocare il dispositivo in
un ambiente molto luminoso (almeno 500 lux; questo corrisponde alla luce ambientale di uffici ben
illuminati). In alternativa collegarlo tramite il micro cavo USB a una porta USB libera del computer o
di un’altra sorgente di energia USB (minimo 500 mA). Se viene utilizzato il cavo di ricarica l’indicatore
LED sul dispositivo lampeggia durante la ricarica, che dura fino a 3 ore.
2. Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer. Il dispositivo viene riconosciuto e
installato automaticamente dal sistema operativo.
3. Accendere la tastiera posizionando su „ON“ l’interruttore sulla parte inferiore del mouse. Si precisa
che la distanza della tastiera dal ricevitore non deve superare un metro, quindi la tastiera si connette
automaticamente ed è pronta per l’uso in pochi secondi.
4. Se per un periodo prolungato la luce ambientale non è sufficiente per alimentare la tastiera, utilizza
automaticamente gli accumulatori. Quando il LED di stato delle batterie inizia a lampeggiare di colore
rosso, la capacità dell’accumulatore è esaurita. In tal caso esporre la tastiera a luce più intensa o
utilizzare il cavo di ricarica.
5. Per verificare se la luce è sufficiente per l’alimentazione della tastiera e la ricarica degli accumulatori
integrati, azionare il tasto accanto al LED indicatore di stato di carica (la tastiera deve essere accesa).
Se il LED si accende di colore verde mentre si preme il tasto, l’intensità di luce è sufficiente; se non si
accende di colore rosso, la luce non è sufficiente.
6. Spegnere completamente la tastiera (interruttore su „OFF“) quando non viene usata per ridurre il
consumo di energia.
7. Ai tasti da F1 a F12 sono assegnate delle funzioni aggiuntive. Premere „Fn“ contemporaneamente al
tasto F corrispondente per accedere alla funzione desiderata (vedi grafico).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project