Acme United CA13

Acme United CA13
Model: CA13
web camera
www.acme.eu
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
GB User’s manual
LT Vartotojo gidas
LV Lietošanas instrukcija
EE Kasutusjuhend
PL Instrukcja obsługi
DEBedienungsanleitung
RO Manual de utilizare
BG Ръководство за употреба
RU Инструкция пользователя
UA Інструкція
ES Manual de usuario
FR Manuel de l’utilisateur
PT Manual do usuário
30 Warranty card
31 Garantinis lapas
32 Garantijas lapa
33Garantiileht
34 Karta gwarancyjna
35Garantieblatt
36 Fişa de garanţie
37 Гаранционен лист
38 Гарантийный талон
39 Гарантійний лист
40 Hoja de garantía
41 Document de garantie
42 Folha de garantia
3
GB
Introduction
Thank you for using the new generation digital web cam. This web cam
works with USB port to be connected with PC. Its easily carrying, high
quality video and still images make you life more colorful and make your
long distance communications fresh and vivid.
Contents
• Web camera
• Drivers CD
• User’s manual
• Warranty card
Specifications
• Interface: USB
• Hardware resolution: 1.3 Mega pixels
• Max resolution: 1280 x 960 pixels (simulation)
• Frame rate: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA; 30fps
@1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
• Image storage format: JPEG / BMP
• Microphone: built-in
• Automatic white balance
• Automatic colours compensation
• Color: 24-bit, True Color
• Digital zoom and face tracking function
• Dimensions: 63(W) x 29(H) x 50(D) mm
System requirements
• Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
• Mac OS 9.2
• Free USB slot
• CD-ROM drive
4
GB
Drivers Installation
1. Connect the Web Cam USB plug to the USB port of computer.
2. Your computer will search the Web Cam automatically.
3.Insert the Web Cam installation CD into the CD-ROM of your
computer.
4. Wait a few seconds and software will guide you through the software
setup process automatically. Then follow on-screen instructions.
5. Operating system will ask you to restart your computer. Please follow
the instruction to restart your computer.
6.After restarting, go to “Start” menu and find “ACME webcam/
VideoCap” in the program list.
7. When the “VideoCap” begin to work, please click “Options” and select
“Preview”. Now, you can begin to use Web Cam.
Notices:
• Don’t use fingers or any other sharp or coarse items to touch the
camera. Soft cotton cloth is highly recommended to clean the optics
parts.
• Don’t use this product when ambience is too hot or cold or dusty.
• Please avoid this product dropping heavily. Heavily dropping will
cause it not to work well.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol indicates that this product may
not be treated as household waste. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help protect the environment. For
more detailed information about the recycling of this product,
please contact your local authority, your household waste disposal
service provider or the shop where you purchased the product.
5
LT
Įžanga
Ačiū jums, kad pasirinkote naujos kartos skaitmeninę internetinę
kamerą. Ši kamera yra jungiama prie kompiuterio per USB jungtį. Jos
lengva priežiūra ir aukštos kokybės vaizdas bei nuotraukos padarys jūsų
gyvenimą spalvingesniu, o ilgų distancijų bendravimą malonesniu ir
gyvesniu.
Pakuotės sudėtis
• Internetinė kamera
• Tvarkyklių CD
• Vartotojo instrukcija
• Garantinė kortelė
Specifikacijos
• Sąsaja: USB
• Fizinė rezoliucija: 1.3 Mega pikseliai
• Maks. rezoliucija: 1280 x 960 pikselių (simuliuojama)
• Kadrų greitis: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA; 30fps
@1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
• Nuotraukų saugojimo formatas: JPEG / BMP
• Spalvos: 24 bitų, True Color
• Automatinis baltos spalvos balansas
• Automatinis spalvų kompensavimas
• Mikrofonas: integruotas
• Skaitmeninio priartinimo ir veido sekimo funkcija
• Matmenys: 63(W) x 29(H) x 50(D) mm
Sistemos reikalavimai
• Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
• Mac OS 9.2
• Laisva USB jungtis
• CD-ROM įrenginys
6
Tvarkyklių diegimas
LT
1. Prijunkite internetinę vaizdo kamerą prie kompiuterio USB prievado.
2. Jūsų kompiuteris automatiškai suras internetinę vaizdo kamerą.
3. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite internetinės vaizdo
kameros diegimo kompaktinį diską.
4. Keletą sekundžių palaukite, ir programinė įranga automatiškai įjungs
diegimo programą. Laikykitės ekrane matomų nurodymų.
5. Jūsų bus paprašyta paleisti kompiuterį iš naujo.
6. Paleidę iš naujo, atidarykite „Start“ (Pradžia) meniu ir programų sąraše
suraskite „ACME webcam/VideoCap“.
7.Kai „VideoCap“ pradės veikti, paspauskite „Options“ (Parinktys)
ir pasirinkite „Preview“ (Peržiūra). Dabar galite pradėti naudotis
internetine vaizdo kamera.
Pastabos
• Nelieskite kameros pirštais ar kitais aštriais bei šiurkščiais objektais.
Optines detales valyti rekomenduojama minkštu medvilniniu
skudurėliu.
• Saugokite gaminį nuo karščio, šalčio ir dulkių.
• Netrankykite gaminio. Stiprūs sutrenkimai gali neigiamai atsiliepti šio
produkto stabiliam veikimui.
Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys gali būti panaudotas
kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų
išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami sužinoti
daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su
savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu
atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį
gaminį.
7
LV
Ievads
Paldies jums, ka lietojat jaunās paaudzes digitālo web cam. Šīs web
cam savienojums ar datoru tiek nodrošināts caur USB portu. To viegli
paveicot, augstas kvalitātes video un attēli padarīs jūsu dzīvi krāsaināku
un padarīs jūsu attālinātos sakarus dzīvākus un spilgtākus.
Iepakojumā
• WEB kamera
• Instalācijas CD
• Lietošanas instrukcija
• Garantijas talons
Specifikācijas
• Savienojums: USB
• Fiziskā izšķirtspēja: 1.3 megapikseļi
• Maksimālā izšķirtspēja: 1280 x 960 pikseļu (simulācija)
• Kadru pārraides ātrums: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
• Bilžu formāts: JPEG / BMP
• Mikrofons: iebūvēts
• Automātiska baltās krāsas regulēšana
• Krāsas: 24 biti, True Color
• Digitāla tālummaiņa (zoom), sejas atpazīšanas un sekošanas funkcija
• Izmēri: 63(W) x 29(H) x 50(D) mm
Sistēmas prasības
• Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
• Mac OS 9.2
• Brīva USB pieslēgvieta
• CD-ROM diskdzinis
8
LV
Draivera ieinstalēšana
1. Pieslēdziet tīmekļa kameras USB spraudni pie datora USB
pieslēgvietas.
2. Dators automātiski atpazīs WEB kameru.
3. Ielieciet diskdzinī WEB kameras instalācijas kompaktdisku.
4. Pāris sekunžu pagaidiet — programmatūra automātiski ieinstalēs
draiveri. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
5. Restartējiet datoru. Lai restartētu datoru, sekojiet ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
6. Kad esat restartējuši datoru, atveriet „Start“ (Sākt) izvēlni un no
piedāvātajām programmām izvēlēties „ACME webcam/VideoCap“.
7. Kad „VideoCap“ sāks darboties, piespiediet „Options“ (Opcijas) un
izvēlieties „Preview“ (Pārlūkot). Tagad varat sākt lietot WEB kameru.
Piezīmes
• Neaizskariet kameru pirkstiem vai asiem, smailiem priekšmetiem.
Kameras optiskās daļas tīriet ar šādam nolūkam paredzētu speciālu
mīkstu kokvilnas lupatiņu.
• Nelietojiet kameru karstās, aukstās un putekļainās telpās.
• Nekratiet un nemētājiet kameru. Pēc stipriem triecieniem var rasties
ierīces darbības traucējumi.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar
citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu
pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai
par šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām
iestādēm, mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu
vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
9
EE
Sissejuhatus
Täname, et olete valinud uue põlvkonna digitaalse veebikaamera.
Seda kaamerat ühendatakse arvutiga USB liidese kaudu. Teie elu
muutub värviküllasemaks tänu selle kaamera lihtsale hooldusele ja
kõrgekvaliteedilisele pildile ja fotodele, ning muudab suhtlemise
distantsi tagant meeldivamaks ja elavamaks.
Komplekti kuulub
• Veebikaamera
• Draiverite CD
• Instruktsioon
• Garantiitalong
Spetsifikatsioonid
• Liides: USB
• Füüsiline resolutsioon: 1.3 Mega pikslit
• Maks. resolutsioon: 1280 x 960 pikslit (simuleeritud)
• Kaadri vahetus: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
• Formaat: JPEG / BMP
• Värvid: 24 bitti, True Color
• Automaatne valge värvi balansseerimine
• Automaatne värvide kompensatsioon
• Mikrofon: integreeritud
• Digitaalne zoom ja näotuvastus.
• Mõõdud: 63(W) x 29(H) x 50(D) mm
Nõuded süsteemile
• Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
• Mac OS 9.2
• Vaba USB slot
• CD-ROM seade
10
EE
Draiverite installeerimine
1. Ühendage veebikaamera USB-pistik arvuti USB-avasse.
2. Teie arvuti leiab automaatselt üles veebikaamera.
3. Pange arvuti CD-seadmesse veebikaamera installimisketas.
4.Oodake mõni sekund ning tarkvara lülitab automaatselt sisse
veebikaamera tarkvara. Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid.
5. Nüüd palutakse teil teha arvutile taaskäivitamine.
6.Pärast uuestikäivitamisest, avage „Start“ (Algus) menüü ning
programmide nimekirjas otsige üles „ACME webcam/VideoCap“.
7. Kui käivitub „VideoCap“, vajutage „Options“ ja valige „Preview“. Nüüd
võite hakata kasutama veebikaamerat.
Märkused
• Ärge katsuge kaamerat sõrmedega või teiste teravate objektais. Optilisi
detaile soovitame puhastada pehme puuvillase lapiga.
• Kaitske seadet kuumuse, külma ja tolmu eest.
• Ärge loopige toodet. Põrutuste tagajärjel võib toode lakata toimimast.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol
WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete
hulka. Toote õigel kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ümbertöötlemise kohta
pöörduge kohalikku omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või
kauplusesse, kust te toote ostsite.
11
PL
Wstęp
Dziękujemy za zakup kamery internetowej nowej generacji. Niniejszą
kamerę należy podłączyć do komputera poprzez port USB. Niniejsza
kamera jest łatwo przenośna, gwarantuje wysokiej jakości obraz w
trybie wideo oraz zdjęciowym i sprawia, że Twoje życie staje się bardziej
kolorowe oraz zapewnia komunikację na odległość o doskonałej jakości.
Zawartość opakowania
•
•
•
•
Kamera internetowa
Płyta CD ze sterownikami
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Parametry techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interfejs: USB
Rozdzielczość sprzętowa: 1,3 Mpix
Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 960 pikseli (symulacja) Liczba klatek na sekundę: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
Format zapisu obrazu: JPEG / BMP
Kolory: 24-bit, true color
Automatyczny balans bieli
Automatyczna kompensacja kolorów
Mikrofon: wbudowany
Cyfrowy zoom oraz funkcja śledzenia twarzy
Wymiary: 63(szer.) x 29(wys.) x 50(głęb.) mm
Wymagania systemowe
•
•
•
•
12
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
Mac OS 9.2
Wolny slot USB
Napęd CD-ROM
PL
Instalacja sterowników
1. Wtyczkę kabla USB kamery internetowej należy podłączyć do portu
USB komputera.
2. Komputer automatycznie odnajdzie kamerę internetową.
3. Należy włożyć płytę instalacyjną do napędu CD-ROM w komputerze.
4. Po kilku sekundach oprogramowanie automatycznie przeprowadzi
Cię przez proces instalacji. Następnie należy zastosować się do
instrukcji wyświetlonych na ekranie komputera.
5. System operacyjny poprosi o ponowne uruchomienie komputera.
6. Po ponownym uruchomieniu komputera należy wejść do menu
„Start”, a następnie odnaleźć pozycję „ACME webcam/VideoCap” na
liście programów.
7. Gdy „VideoCap” zacznie działać, należy kliknąć „Opcje” (Options), a
następnie „Podgląd” (Preview). Teraz możesz już rozpocząć używanie
kamery internetowej.
Uwagi
• Nie należy dotykać kamery palcami lub ostrymi przedmiotami. Do
czyszczenia elementów optycznych kamery należy używać wyłącznie
miękkich ściereczek.
• Kamery nie należy używać w ekstremalnie wysokiej lub ekstremalnie
niskiej temperaturze ani w warunkach dużego zakurzenia.
• Należy unikać upuszczania kamery. Upuszczenie kamery może
spowodować jej uszkodzenie.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być
utylizowany jak odpady domowe. Aby pomóc chronić środowisko
naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie
utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego
produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania
lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
13
DE
Einleitung
Vielen Dank für den Erwerb dieser modernen digitalen Webcam. Diese
Webcam kann über einen USB-Anschluss mit dem PC verbunden
werden. Die einfache Handhabung, die qualitativen Videos und die
tollen Fotos bringen Farbe in Ihr Leben und peppen Ihre Gespräche via
Internet mit Freunden und Bekannten auf.
Lieferumfang
•
•
•
•
Webcam
Treiber-CD
Bedienungsanleitung
Garantiekarte
Spezifikationen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schnittstelle: USB
Hardware-Auflösung: 1,3 Megapixel
Max. Auflösung: 1280 x 960 Pixel (simuliert) Frame-Rate: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
Bildformat: JPEG / BMP
Mikrofon: integriert
Automatischer Weißabgleich
Automatische Farbanpassung
Farbe: 24 Bit, True Colour
Digitaler Zoom und Gesichtserkennung
Abmessungen: 63(B) x 29(H) x 50(T) mm
Systemanforderungen
•
•
•
•
14
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
Mac OS 9.2
Freier USB-Steckplatz
CD-ROM-Laufwerk
DE
Treiberinstallation
1. Schließen Sie den USB-Stecker der Webcam an einen USB-Anschluss
des Computers an.
2. Ihr Computer erkennt die Webcam automatisch.
3. Legen Sie die Webcam-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk
Ihres Computers.
4. Warten Sie einige Sekunden, bis die Software Sie automatisch durch
den Installationsprozess führt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.
5. Das Betriebssystem fordert Sie nun auf, Ihren Computer neu zu
starten.
6. Öffnen Sie nach dem Neustart das „Start“-Menü und suchen Sie nach
dem Eintrag „ACME webcam/VideoCap“ in der Programmliste.
7. Wenn das Programm „VideoCap“ gestartet wird, klicken Sie auf
„Optionen“ und wählen Sie „Vorschau“. Jetzt können Sie die Webcam
verwenden.
Hinweise
• Berühren Sie die Kameralinse nicht mit Ihren Fingern oder scharfen
bzw. rauen Gegenständen. Zur Reinigung der Optik empfiehlt sich
ein weiches Baumwolltuch.
• Verwenden Sie die Webcam nicht in sehr heißen oder kalten oder
staubigen Umgebungen.
• Lassen Sie die Webcam nicht fallen. Durch schwere Erschütterungen
wird die Webcam möglicherweise irreparabel beschädigt.
WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte
Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei.
Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen
Sie bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem
Sie das Produkt erworben haben.
15
RO
Introducere
Vă mulţumim că utilizaţi camera web digitală de ultimă generaţie.
Această cameră web este prevăzută cu un port USB în vederea conectării
la calculator. Este uşor de transportat, iar calitatea deosebită a clipurilor
video şi ale imaginilor statice vă colorează viaţa şi vă însufleţeşte
conversaţiile la distanţă.
Pachetul conţine
•
•
•
•
Camera web
CD-ul cu drivere
Manualul de utilizare
Certificatul de garanţie
Specificaţii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interfaţă: USB
Rezoluţie hardware: 1,3 megapixeli
Rezoluţie maximă: 1 280 x 960 pixeli (simulare)
Frecvenţă cadre: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
Image: JPEG/BMP
Balans de alb automat
Microfon incorporat
Compensare automată a culorilor
Culoare: 24 biţi, culoare reală
Funcţia de zoom digital şi de detectare a feţei
Dimensiuni: 63 (L) x 29 (Î) x 50 (A) mm
Cerinţe de sistem
•
•
•
•
16
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
Mac OS 9.2
Port USB disponibil
Unitate CD-ROM
RO
Instalarea driverelor
1. Conectaţi fişa USB a camerei web la portul USB al calculatorului.
2. Calculatorul dumneavoastră va detecta în mod automat camera web.
3. Introduceţi CD-ul de instalare a camerei web în unitatea CD-ROM a
calculatorului dumneavoastră.
4. După câteva secunde, programul de instalare va începe în mod
automat ghidarea pe parcursul procesului de configurare al
programului. Urmaţi apoi instrucţiunile care apar pe ecranul
monitorului.
5. Sistemul de operare va solicita repornirea calculatorului.
6. După efectuarea acestor operaţiuni, accesaţi meniul „Start” şi căutaţi
„ACME webcam/VideoCap” în lista de programe.
7. După ce s-a deschis fereastra „VideoCap”, faceţi clic pe „Options”
(Opţiuni) şi selectaţi „Preview” (Previzualizare). Din acest moment,
puteţi începe să utilizaţi camera web.
Atenţionări:
• Nu atingeţi dispozitivul cu degetele sau cu instrumente ascuţite sau
abrazive. Se recomandă curăţarea componentelor optice cu o cârpă
moale din bumbac.
• Nu utilizaţi produsul la temperaturi ambientale foarte ridicate sau
scăzute sau în medii cu un nivel ridicat de praf.
• Se recomandă evitarea aruncării produsului de la înălţimi mari.
Aruncarea produsului de la înălţimi mari va duce la funcţionarea
defectuoasă a dispozitivului.
Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate
fi tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este
corect eliminat, veţi ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe
informaţii referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
17
BG
Въведение
Благодарим ви, че използвате дигиталната уеб камера от ново
поколение. Тази уеб камера работи с USB порт за свързване с
персонален компютър. Лесната й преносимост, висококачествените
й видео и неподвижни изображения правят живота ви по-цветен и
правят отдалечената ви комуникация свежа и жива.
Съдържание
•
•
•
•
Уеб камера
CD с дрейвери
Ръководство на потребителя
Гаранционна карта
Спецификации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Интерфейс: USB
Разделителна способност на хардуера: 1.3 мега пиксела
Максимална резолюция: 1280 x 960 пиксела (симулация) Кадрова честота: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
Формат на съхраняване на изображенията: JPEG / BMP
Цвят-24 бита, истински цвят
Автоматична настройка на баланса на бялото
Автоматична компенсация на наситеността на цветовете
Микрофон: вграден
Дигитален зум и функция за проследяване на лица
Размери: 63(Ш) x 29(В) x 50(Д) mm
Системни изисквания
•
•
•
•
18
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
Mac OS 9.2
Свободен USB слот
CD-ROM устройство
BG
Инсталиране на драйверите
1. Пъхнете USB накрайника на уеб камерата в USB порта на
компютъра.
2. Вашият компютър автоматични ще търси уеб камерата.
3.Поставете инсталационния CD на уеб камерата в CD-ROM
устройството на вашия компютър.
4. Изчакайте няколко секунди и софтуерът автоматично ще ви
напътства из процеса на инсталиране на софтуера. След това
следвайте инструкциите на екрана.
5. Операционната система ще ви помоли да рестартирате вашия
компютър.
6. След рестартирането, отидете на меню „Start” (Старт) и намерете
„ACME webcam/VideoCap” в списъка с програми.
7. Когато „VideoCap” започне да работи, моля, кликнете „Options”
(Опции) и изберете „Preview” (Преглед). Сега може да започнете
да използвате уеб камерата.
Забележки:
• Не докосвайте камерата с пръсти или други остри или груби
предмети. Силно препоръчително е използването на парче мек
памучен плат за почистване на оптичните части.
• Не използвайте продукта при твърде висока или ниска
температура или прашна околна среда.
• Моля, внимавайте продуктът да не пада от голяма височина.
Падането от голяма височина ще причини не добро
функциониране на продукта.
Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване
(WEEE).
Използването на символа WEEE показва, че този продукт
не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки
правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете
за опазване на околната среда. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци
или магазина, откъдето се закупили продукта.
19
RU
Введение
Благодарим Вас за то, что выбрали цифровую веб-камеру нового
поколения. Данная камера подключается к компьютеру через USB
соединение. Несложный уход, высококачественное изображение
и фотографии сделают вашу жизнь красочнее, а общение на
расстоянии более приятным и оживленным.
Содержимое упаковки
• Веб-камера
• CD с драйверами
• Инструкция пользователя
• Гарантийная карточка
Спецификации
• Интерфейс: USB
• Физическая резолюция: 1.3 мега пикселя
• Макс. резолюция: 1280 x 960 пикселей (симуляция)
• Скорость кадров: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
• Формат сохранения фотографий: JPEG / BMP
• Цвета: 24 бита, True Color
• Автоматический баланс белого цвета
• Автоматическая компенсация цветов
• Микрофон: интегрирован
• Функция цифрового приближения и слежения за лицом
• Размеры: 63(W) x 29(H) x 50(D) мм
Системные требования
• Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
• Mac OS 9.2
• Свободное USB соединение
• CD-ROM дисковод
20
RU
Инсталляция драйверов
1. Подключить USB-разъем веб-камеры к USB-порту компьютера.
2. Ваш компьютер автоматически найдет веб-камеру.
3. Вдисковод компьютера вложите компактный диск для
инсталляции веб-камеры.
4.Подождите несколько секунд, и программное обеспечение
автоматически запуститпрограмму инсталляции. Соблюдайте
указания, которые увидите на экране.
5. Вас попросят запустить компьютер заново.
6. Запустив заново, откройте меню Start (Начало) и в списке
программ найдите „ACME webcam/VideoCap”.
7. Когда „VideoCap“ заработает, нажмите Options (Опции) и выберите
Preview (Просмотр). Теперь можете пользоваться веб-камерой.
Примечания
• Не трогайте камеру пальцами или другими острыми и жесткими
объектами. Оптические детали рекомендуется чистить мягкой,
хлопковой тряпочкой.
• Берегите изделие от жары, холода и пыли.
• Не трясите изделие. Сильные сотрясения могут отрицательно
повлиять на стабильную работу продукта.
Символ утилизации отходов производства электрического и
электронного оборудования (WEEE)
Использование символа WEEE означает, что данный продукт
не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной
утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь
об окружающей среде. Для получения более подробной
информации об утилизации продукта обратитесь в местные
органы власти, местную службу по вывозу и утилизации
отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.
21
UA
Введення
Дякуємо Вам за користування цифрової веб-камери нового
покоління. Ця веб-камера працює шляхом приєднання до
комп’ютера через порт USB. Її легко переносити, високоякісне відео
та статичні зображення роблять Ваше життя більш кольоровим та
додають свіжості та яскравості до Вашого спілкування на великі
відстані.
Зміст
•
•
•
•
Веб-камера
Диск CD з драйверами
Посібник користувача
Гарантійний формуляр
Специфікації
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Інтерфейс: USB
Апаратна роздільна здатність: 1,3 мегапікселі
Максимальне розділення: 1280 x 960 пікселів (симуляція)
Частота кадрів: 30fps @352*288 CIF; 30fps @640*480 VGA;
30fps @1280*720 HD; 15fps @1280*1024 SXGA
Формат зберігання зображень: JPEG / BMP
Колір: 24-бітний, True Color
Автоматичний баланс білого кольору
Автоматична компенсація кольорів
Мікрофон: вбудований
Цифрове збільшення та функція пошуку обличчя
Розміри: 63(Ш) x 29(В) x 50(Г) мм
Вимоги системи
•
•
•
•
22
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 TM
Операційна система для Макінтошу 9,2
Незайнятий отвір для USB
Привід CD-ROM
UA
Встановлення драйверів
1. Приєднайте USB-роз’єм веб-камери до USB-порту комп’ютера.
2. Ваш комп’ютер автоматично буде шукати веб-камеру.
3. Вставте диск CD для встановлення веб-камери в привід CD-ROM
Вашого комп’ютера.
4. Зачекайте кілька секунд і програмне забезпечення автоматично
проведе Вас через процес встановлення програмного
забезпечення. Після цього дотримуйтесь інструкцій на екрані.
5. Операційна система запитає перезавантаження Вашого
комп’ютера.
6. Після перезавантаження, перейдіть в меню «Start» та знайдіть в
переліку програм «ACME webcam/VideoCap».
7. Коли «VideoCap» почне працювати, будь ласка натисніть «Опції»
та оберіть «Попередній перегляд». Тепер Ви можете почати
користуватися веб-камерою.
Примітки:
• Не торкайтесь до камери пальцями або будь-якими гострими
та грубими предметами. Для чищення оптичних деталей
рекомендовано використовувати м’яку бавовняну тканину.
• Не користуйтеся цим продуктом, коли робоча середа занадто
жарка або холодна або запилена.
• Будь ласка, прослідкуйте, щоб цей продукт на падав. Падіння
призведе до поганої роботи приладу.
Символ відходів електричного та електронного обладнання
(ВЕЕО)
Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна
обробляти як побутові відходи. Переконавшись, що цей виріб
ліквідовано правильно, Ви допомагаєте захистити навколишнє
середовище. Для отримання більш детальної інформації
щодо утилізації цього виробу, будь ласка, зв’яжіться з Вашим
місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з
утилізації побутових відходів або з крамницею, де Ви придбали
цей виріб.
23
ES
Introducción
Gracias por usar la nueva generación digital de cámara web. Esta cámara
web funciona conectando el puerto USB al PC. Su facilidad de transporte,
vídeo de alta calidad e imágenes fijas le harán la vida más colorida y hará
que sus comunicaciones a larga distancia sean frescas y vivas.
Contenido
•
•
•
•
Cámara web
CD de controladores
Manual de usuario
Tarjeta de garantía
Especificaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interfaz: USB
Resolución del hardware: 1.3 Mega píxeles
Máx. resolución: 1280 x 960 píxeles (simulación)
Velocidad de cuadros: 30fps @352 x 288 CIF; 30fps @640 x 480 VGA;
30fps @1280 x 720 HD; 15fps @1280 x 1024 SXGA
Formato de almacenamiento de imagen: JPEG / BMP
Micrófono: incorporado
Balance de blancos automático
Compensación de colores automática
Color: 24-bit, color verdadero
Zoom digital y función de rastreo de rostro
Dimensiones: 63(Ancho) x 29(Alto) x 50(Prof.) mm
Requisitos del sistema
•
•
•
•
24
Windows® 2000 / ME / XP / VISTA / 7 ™
Mac OS 9.2
Ranura USB libre
Controlador de CD-ROM
ES
Instalación de controladores
1. Conecte el USB de la cámara web al puerto USB del equipo.
2. Su equipo buscará la cámara web de forma automática.
3. Inserte el CD de instalación de la cámara web en el CD-ROM de su
equipo.
4. Espere unos segundos y el software le guiará a través del proceso
de instalación de software automáticamente. A continuación, siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.
5. El sistema operativo le pedirá que reinicie el equipo. Por favor, siga las
instrucciones para reiniciar el equipo.
6.Después de reiniciar, vaya a “Start” y busque “ACME webcam/
VideoCap” en la lista de programas.
7. Cuando el programa “VideoCap” empiece a funcionar, haga clic en
“Opciones” y seleccione “Vista previa”. Ahora, ya puede comenzar a
usar la cámara web.
Avisos:
• No toque la cámara con los dedos o cualquier otro elemento afilado
o grueso. Se recomienda utilizar un paño suave de algodón para
limpiar las partes ópticas.
• No utilice este producto cuando el ambiente esté muy caliente, muy
frío o con polvo.
• Evite que el producto caiga de forma brusca. Las caídas bruscas harán
que no funcionen bien.
Símbolo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
El uso del símbolo de los RAEE indica que este producto
no puede ser tratado como un residuo doméstico. Al
garantizar que este producto se deseche de manera
correcta ayudará a proteger el medio ambiente. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de
este producto, por favor póngase en contacto con las
autoridades locales, el proveedor de servicios de recogida
de la basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.
25
FR
Introduction
Nous vous remercions d’utiliser cette nouvelle génération de webcam
numérique. Cette caméra se connecte au PC via une prise USB. Son
design compact et la haute qualité de ses vidéos et de ses photos
mettent plus de couleur dans votre vie et rendent vos communications
longue distance plus vivantes et plus agréables.
Table des matières
• La webcam
• CD de pilotes
• Manuel de l’utilisateur
• Carte de garantie
Caractéristiques
• Interface : USB
• Résolution : 1,3 Méga pixel
• Définition maxi : 1280 x 960 pixels (interpolation)
• Nombre d’images : 30fps @352 x 288 CIF ; 30fps @640 x 480 VGA ; 30fps
@1280 x 720 HD ; 15fps @1280 x 1024 SXGA
• Format de stockage des images : JPEG/BMP
• Micro : intégré
• Balance des blancs automatique
• Compensation automatique des couleurs
• Couleur : 24-bit, True Color
• Zoom numérique et fonction de suivi de visage
• Dimensions : 63 (L) x 29 (H) x 50 (P) mm
Configuration système requise
• Windows® 2000 /ME/XP/VISTA/7 ™
• Mac OS 9.2
• 1 prise USB libre
• Lecteur de CD-ROM
26
FR
Installation du pilote
1. Connectez la prise USB de la webcam au port USB de l’ordinateur.
2. Votre ordinateur recherche automatiquement la webcam.
3.Insérez le CD d’installation dans le lecteur CD-ROM de votre
ordinateur.
4.Attendez quelques secondes et le logiciel vous guide
automatiquement à travers les étapes d’installation et de
paramétrage. Puis suivez les instructions à l’écran.
5. Le système d’exploitation vous demande de redémarrer votre
ordinateur. Veuillez suivre les instructions de redémarrage.
6. Après le redémarrage, allez dans le menu ‘Start’ et trouvez ‘ACME
webcam/VideoCap’ dans la liste de programmes.
7. Lorsque le logiciel ‘VideoCap’ est lancé, cliquez sur ‘Options’ et
sélectionnez ‘Prévisualisation’ (Preview). Vous pouvez désormais
utiliser votre webcam.
Remarques:
• Évitez tout contact des doigts ou d’objets pointus avec l’objectif. Il est
recommandé de nettoyer les éléments optiques à l’aide d’un chiffon
en coton doux.
• Ne pas utiliser ce produit dans un environnement trop chaud, trop
froid ou poussiéreux.
• Évitez toute chute du produit. Une chute de l’appareil est susceptible
d’entrainer des dysfonctionnements.
Symbole Déchets d’Équipements Électriques et Électronique (DEEE)
L’utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne
doit pas être traité comme un déchet ménager. En assurant
l’élimination correcte de ce produit, vous contribuez à la
protection de l’environnement. Pour des informations
plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez
contacter les autorités locales, l’organisme local en charge
de l’élimination des déchets ménagers, ou le magasin où
vous avez acheté le produit.
27
PT
Introdução
Muito obrigado por usar a webcam digital da nova geração. Esta webcam
funciona com uma porta USB para ligação ao PC. É de fácil transporte,
possui um vídeo de elevada qualidade e imagens que tornam a sua vida
mais colorida e as comunicações de longa distância mais reais.
Conteúdos
• Wecam
• CD de drivers
• Manual de utilizador
• Cartão de garantia
Especificações
• Interface: USB
• Resolução de hardware: 1.3 megapixéis
• Resolução máxima: 1280 x 960 pixéis (simulação)
• Taxa de quadros: 30fps @352 x 288 CIF ; 30fps @640 x 480 VGA ; 30fps
@1280 x 720 HD ; 15fps @1280 x 1024 SXGA
• Formato de armazenamento de imagens: JPEG / BMP
• Microfone: integrado
• Equilíbrio de brancos automático
• Compensação de cor automática
• Cor: 24 bits, True Color
• Zoom digital e função de rastreamento do rosto
• Dimensões: 63(L) x 29(A) x 50(P) mm
Requisitos do sistema
• Windows 2000 / ME / XP / VISTA / 7 ™
• Mac OS 9.2
• Porta USB
• Drive do CD-ROM
28
PT
Instalação das drivers
1.
2.
3.
4.
Conectar a ligação USB da webcam à porta USB do computador.
O computador irá automaticamente procurar a webcam.
Inserir o CD de instalação da webcam no CD-ROM do computador.
Espere alguns segundos e o software irá guiá-lo automaticamente ao
longo do processo de instalação. Seguir posteriormente as instruções
que surgem no ecrã.
5. O sistema operativo irá pedir-lhe para reiniciar o computador. Seguir
as instruções Para reiniciar o computador.
6. Após o reinício, ir para o menu “Start” e procurar “ACME webcam/
VideoCap” na lista de programas.
7. Quando a “VideoCap” começar a funcionar, clicar em “Opções” e
seleccionar “Pré-visualizar”. Agora, poderá começar a usar a webcam.
Atenção:
• Não tocar com os dedos ou objectos pontiagudos na webcam.
Recomenda-se fortemente o uso de um pano suave para a limpeza das
peças ópticas.
• Não utilizar este produto quando o ambiente for demasiado quente
ou frio ou poeirento.
• Evitar deixar cair este produto com força. Se cair com força, poderá
deixar de funcionar em perfeitas condições.
Símbolo da Directiva WEEE - Resíduos de Equipamento Eléctrico e
Electrónico
A utilização do símbolo WEEE indica que este produto
não poderá ser tratado como um resíduo doméstico. Ao
assegurar que este produto é eliminado de forma correcta,
estará a ajudar a proteger o meio-ambiente. Para mais
informações pormenorizadas acerca da reciclagem deste
produto, contactar as autoridades locais, o fornecedor de
serviços de eliminação de resíduos domésticos ou a loja
onde adquiriu o produto.
29
GB
Warranty card
www.acme.eu/warranty
Product
Product model
Product purchase date
Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last
name and signature)
1. Warranty period
Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product
from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.
2. Warranty conditions
The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition
and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase
date, name and address of the seller.
If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults
where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in
the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.
The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of
the parts which are worn out naturally.
The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:
•
Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the
product without following the manual, technical requirements and safety standards
as provided by the manufacturer, and additionally, inappropriate warehousing,
falling from heights as well as hard strikes.
•
Corrosion, mud, water and sand.
•
Repair works, modifications or cleaning, which were performed by a service not
authorised by the manufacturer.
•
Usage of the spare parts, software or consumptive materials which do not apply to
the product.
•
Accidents or events or any other reasons which do not depend on the manufacturer,
which includes lightning, water, fire, magnetic field and inappropriate ventilation.
•
If the product does not meet standards and specifications of a particular country,
in which it was not bought. Any attempt to adjust the product in order to meet
technical and safety requirements such as those in the other countries withdraws all
the rights to the warranty service.
If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are
covered by the buyer.
30
LT
Garantinis lapas
www.acme.eu/warranty
Gaminys
Gaminio modelis
Gaminio pirkimo data
Pardavėjo pavadinimas, adresas
Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas)
1. Garantinis laikotarpis
Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį iš pardavėjo. Garantijos
laikotarpis nurodyats ant gaminio pakuotės.
2. Garantijos sąlygos
Garantija galioja tik pateikus gaminio pirkimo dokumento originalą ir šį garantijos lapą,
kuriame nurodyta gaminio modelio pavadinimas, gaminio pirkimo data, pardavėjo
pavadinimas ir adresas.
Jei garantiniu laikotarpiu bus aptikta gaminio defektų, kurie neatsirado dėl priežaščių,
išvardintų pastraipose garantija netaikoma, gamintojas įsipareigoja gaminį sutaisyti arba
pakeisti.
Garantija netaikoma reguliariam tikrinimui, priežiūrai ir įprastiniu būdu nusidėvėjusių
dalių remontui arba keitimui.
Garantinija netaikoma, jei žala arba gedimai atsirado dėl:
• netinkamo gaminio instaliavimo, netinkamo naudojimo ir/arba darbo su gaminiu
nesilaikant gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų, techninių reikalavimų ar
saugumo standartų, be kita ko ir dėl netinkamo sandėliavimo, kritimo ant žemės ir
stiprių smūgių.
• korozijos, purvo, vandens arba smėlio.
• remonto, modifikacijų arba valymo, atlikto ne gamintojo įgaliotame serviso centre.
• gaminiui netinkamų atsarginių dalių, programinės įrangos arba sąnaudinių medžiagų
naudojimo.
• nelaimingų atsitikimų arba įvykių arba bet kokių priežasčių, kurioms gamintojas
neturi įtakos, be kita ko ir dėl žaibo, vandens, ugnies, magnetinių laukų ir netinkamo
vėdinimo.
• jei gaminys neatitinka konkrečios šalies, kuri nėra pirkimo šalis, standartų arba
specifikacijų. Bet koks bandymas pritaikyti gaminį kitų valstybių techniniams ar
saugumo reikalavimams panaikina visas teises į garantinį aptarnavimą.
Gaminyje neaptikus gedimų visas su aptarnavimu susijusias išlaidas apmoka pirkėjas.
31
LV
Garantijas lapa
www.acme.eu/warranty
Izstrādājums
Izstrādājuma modelis
Izstrādājuma pirkšanas datums
Pārdevēja nosaukums, adrese
Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un
paraksts)
1. Garantijas laiks
Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir nopircis šo izstrādājumu no pārdevēja.
Garantijas laiks ir norādīts uz izstrādājuma iepakojuma.
2. Garantijas noteikumi
Garantiju var izmantot tikai tad, ja iesniedz izstrādājuma pirkšanas dokumenta oriģinālu
un šo garantijas lapu, kurā ir norādīts modeļa nosaukums, izstrādājuma pirkšanas datums,
pārdevēja nosaukums un adrese.
Ja garantijas laikā tiek konstatēti tādi izstrādājuma defekti, kas nav radušies tādu cēloņu
dēļ, kuri uzskaitīti sarakstā “Garantija zaudē spēku...”, tad ražotājs apņemas izstrādājumu
salabot vai apmainīt pret citu.
Garantija neattiecas uz regulāru pārbaudīšanu, apskati un parastā veidā nolietojušos daļu
remontu un nomaiņu.
Garantija zaudē spēku, ja kaitējums vai bojājumi ir radušies šādu iemeslu dēļ:
•
izstrādājuma nepareiza uzstādīšana, nepareiza lietošana un/vai darbs ar izstrādājumu,
kura laikā tiek pārkāptas ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas, tehniskās prasības
vai drošības standarti, tostarp nepiemērota uzglabāšana, krišana zemē un stipri
triecieni;
•
korozija, dubļi, ūdens vai smiltis;
•
tāds remonts, modifikācijas vai tīrīšana, kas nav veikta ražotāja pilnvarotā servisa
centrā;
•
izstrādājumam nepiemērotu rezerves daļu, programmatūras vai izlietojamo
materiālu lietošana;
•
nelaimes gadījumi vai citi notikumi, vai jebkādi citi iemesli, ko ražotājs nespēj
ietekmēt, tostarp zibens, ūdens, uguns, magnētiskā lauka un nepiemērotas
vēdināšanas ietekme;
•
ja izstrādājums neatbilst tās valsts standartiem vai specifikācijām, kurā tas nav ticis
pirkts. Jebkāds mēģinājums piemērot izstrādājumu citu valstu tehniskajām vai
drošības prasībām anulē tiesības uz garantijas apkalpošanu.
Ja izstrādājumā netiek atrasti bojājumi, tad visas izmaksas par apkalpošanu sedz pircējs.
32
EE
Garantiileht
www.acme.eu/warranty
Toote nimetus
Toote mudel
Toote ostmise kuupäev
Müüja ärinimi, aadress
Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning
allkiri)
1. Müügigarantii tähtaeg
Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt ostis.
Müügigarantii tähtaeg on märgitud toote pakendile.
2. Garantiitingimused
Garantii kehtib ainult toote ostudokumendi originaali ja käesoleva garantiilehe
esitamisel. Garantiilehele peab olema märgitud toote mudeli nimetus, toote
müügikuupäev, müüja ärinimi ja aadress.
Kui garantiiaja vältel avastatakse tootel defekt ning kui seda ei põhjustanud allpool
toodud garantii kehtetuks tunnistamise sätetes märgitud asjaolud, siis kohustub tootja
toote parandama või välja vahetama.
Garantiid ei kohaldata regulaarse kontrolli, hoolduse ja loomulikul teel kulunud osade
remondi või väljavahetamise suhtes.
Garantiid ei kohaldata juhul, kui kahju või rikked on põhjustanud
• toote ebaõige installeerimine, ebaõige kasutamine ja/või tootja esitatud toote
kasutamisjuhendite, tehniliste nõuete või ohutusstandardite eiramine tootega
töötamisel, samuti juhul, kui puudused põhjustas ebakorrektne ladustamine,
toote mahakukkumine või tugevad löögid;
• korrosioon, muda, vesi või liiv;
• tootja poolt volitamata teeninduskeskuses sooritatud remont, parandamine või
puhastamine;
• tootele ebasobivate varuosade, tarkvara või kulumaterjalide paigaldamine;
• õnnetusjuhtumid või juhtumid või mis tahes muud asjaolud, mis toimusid
mitte tootja süül, sh ka äikese, vee, tulekahju või magnetvälja toime ja ebaõige
ventilatsioon;
• juhul kui toode ei vasta konkreetse riigi, mis ei ole ostu sooritamise riik,
standardite või spetsifikatsioonide nõuetele. Mis tahes katse kohandada toodet
teiste riikide tehnilistele nõuetele või ohutusnõuetele tühistab kõik õigused
garantiiteenindusele.
Juhul kui tootel riket ei leita, tasub ostja kõik teeninduskulud.
33
PL
Karta gwarancyjna
www.acme.eu/warranty
Nazwa wyrobu
Model wyrobu
Data nabycia wyrobu
Nazwa i adres sprzedawcy
Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób)
1. Okres gwarancyjny
Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres gwarancyjny
jest wskazany na opakowaniu.
2. Warunki gwarancji
Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku okazania oryginału dokumentu
potwierdzającego zakup wyrobu i tej karty gwarancyjnej, na której jest wskazana nazwa
modelu i data nabycia wyrobu oraz nazwa i adres sprzedającego.
W przypadku awarii wyrobu w okresie gwarancyjnym, o ile nie jest ona spowodowana
przyczynami wymienionymi w punkcie Gwarancji nie udziela się, na wytwórcy leży
obowiązek naprawy lub zamiany wyrobu.
Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych oraz
naturalnego zużycia poszczególnych części wyrobu.
Gwarancji nie udziela się w przypadku, gdy wady wyrobu były spowodowane:
• niewłaściwą instalacją, użytkowaniem i/lub obsługą wyrobu, opartą na
nieprzestrzeganiu wskazówek producenta, wymogów technicznych lub zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, silnym uderzeniem lub
upadkiem na ziemię;
• korozją, zabrudzeniem, działaniem wody lub piasku;
• interwencją użytkownika, naprawami, modyfikacjami lub czyszczeniem,
wykonywanym poza warsztatem autoryzowanym producenta;
• stosowaniem nieodpowiednich dla danego wyrobu części zamiennych,
oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych;
• nieszczęśliwym przypadkiem lub innym wydarzeniem, na które producent nie ma
żadnego wpływu, między innymi, błyskawicą, wodą, ogniem, polem magnetycznym
lub niewłaściwą wentylacją;
• niezgodnością wyrobu z normami i specyfikacjami konkretnego państwa, które
nie jest państwem nabywcy. Każda próba dostosowania wyrobu do wymogów
technicznych i zasad bezpieczeństwa innego państwa anuluje wszelkie prawa na
obsługę gwarancyjną wyrobu.
W przypadku, gdy badanie nie wykazuje żadnych wad zgłoszonego wyrobu, wszelkie
koszty związane z obsługą obciążają kupującego.
34
DE
Garantieblatt
www.acme.eu/warranty
Produkt
Modell des Produktes
Kaufdatum des Produktes
Benennung, Adresse des Verkäufers
Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat,
Vorname, Name und Unterschrift)
1. Garantiezeit
Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem der Käufer dieses Produkt vom Verkäufer
gekauft hat. Die Garantiezeit ist auf der Verpackung des Produkts angegeben.
2. Garantiebedingungen
Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalkaufurkunde des Produktes
und mit diesem Garantieblatt, in dem die Benennung des Produktmodells, das
Kaufdatum des Produktes, die Benennung und Adresse des Verkäufers stehen.
Wenn in der Garantiezeit solche Defekte des Produktes festgestellt werden, deren
Ursachen nicht in den erwähnten Absätzen stehen, wird keine Garantie erteilt. Der
Hersteller verpflichtet sich das Produkt zu reparieren oder auszutauschen.
Die Garantieleistungen schließen die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reparatur
sowie den Ersatz von gewöhnlich verschleißten Teilen nicht ein.
Es wird keine Garantie erteilt, wenn die Ursache des Schadens oder der Defekte wie
folgt war:
• Fehlerhafte Installation des Produktes, falsche Bedienung und/oder Arbeit mit dem
Produkt ohne die Bedienungsanleitungen des Herstellers, fehlende Einhaltung von
technische Anforderungen oder Sicherheitsbestimmungen sowie ungeeignete
Lagerung, Sturz auf den Boden und harte Schläge.
• Korrosion, Schlamm, Wasser oder Sand.
• Reparatur, Modifikationen oder Reinigung in einem, vom Hersteller nicht
bevollmächtigten Service-Zentrum.
• Verwendung von für das Produkt ungeeigneten Ersatzteilen, Software oder
Betriebsmaterialien.
• Unfälle oder Ereignisse sowie jegliche andere Ursachen, auf die der Hersteller
keinen Einfluss hat, wie Blitzeinschlag, Wasser, Feuer, Magnetfelder und nicht
ausreichende Lüftung.
• Wenn das Produkt nicht den Standards oder Spezifikationen des konkreten Landes
entspricht, in dem das Produkt gekauft wurde. Ein beliebiger Versuch, das Produkt
den technischen oder Sicherheitsanforderungen anderer Länder anzupassen, führt
zum Verlust aller Rechte auf die Garantieleistungen.
Wenn keine Defekte beim Produkt festgestellt werden, sind die mit der Bedienung
verbundenen Kosten dem Käufer in Rechnung zu stellen.
35
RO
Fişa de garanţie
www.acme.eu/warranty
Produs
Model produs
Data de achiziţie a produsului
Nume vânzător, adresă
Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi
semnătură)
1. Perioada de garanţie
Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul achiziţionează produsul de la
vânzător. Perioada de garanţie este înscrisă pe ambalajul produsului.
2. Condiţii de garanţie
Garanţia este valabilă doar prin prezentarea documentului original de achiziţie
a produsului împreună cu această fişă de garanţie, ce conţine numele modelului
produsului, data achiziţiei produsului, numele şi adresa vânzătorului.
Dacă pe perioada garanţiei se constată că produsul are defecte, iar aceste defecte nu
au fost cauzate de niciunul din motivele indicate mai jos în care nu se aplică garanţia,
producătorul se angajează să înlocuiască produsul.
Garanţia nu se acordă pentru testarea periodică, întreţinerea şi repararea sau înlocuirea
componentelor care sunt uzate în mod normal.
Garanţia nu este valabilă în cazul defecţiunilor sau daunelor survenite din următoarele
motive:
• Instalarea neadecvată a produsului, utilizarea şi/sau funcţionarea necorespunzătoare
a produsului fără a respecta manualul de utilizare, cerinţele tehnice şi standardele de
siguranţă impuse de producător, la care se adaugă depozitarea necorespunzătoare,
căderea de la înălţime, precum şi loviturile puternice.
• Coroziune, noroi, apă şi nisip.
• Lucrări de reparaţie, modificare sau curăţare care au fost efectuate de un service
neautorizat de producător.
• Utilizarea de piese de schimb, programe sau materiale consumabile neadecvate
produsului în cauză.
• Accidente, evenimente sau orice alte motive care nu depind de producător, cum ar fi
fulger, apă, foc, câmp magnetic şi ventilaţie neadecvată.
• Dacă produsul nu întruneşte standardele şi specificaţiile unei anumite ţări, în care
nu a fost cumpărat. Orice încercare de a adapta produsul pentru a satisface cerinţele
tehnice şi de siguranţă, cum ar fi cele din alte ţări, atrage după sine retragerea tuturor
drepturilor de service în garanţie.
Dacă nu se constată defecte ale produsului, toate cheltuielile legate de service vor fi
suportate de către cumpărător.
36
BG
Гаранционен лист
www.acme.eu/warranty
Продукт
Модел на продукта
Дата на покупка на продукта
Име и адрес на продавача
Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име,
фамилия и подпис)
1. Гаранционен период
Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи продукта от продавача.
Гаранционният период е отбелязан на опаковката на продукта.
2. Гаранционни условия
Гаранцията е валидна само при представяне на оригинален документ за
придобиване на продукта и този гаранционен лист, който включва име на модела на
продукта, дата на покупка на продукта, име и адрес на продавача.
Ако е отбелязано, че по време на гаранционния период продуктът има дефекти и те
не са резултат от причини, за които гаранцията не се прилага, както е отбелязано в
абзаците по-долу, производителят приема да замени продукта.
Гаранцията не е валидна за редовно тестване, поддръжка и ремонт или замяна на
частите, които се износват естествено.
Гаранцията не е валидна, ако повредата или дефектите са се появили вследствие на
следните причини:
• Неправилен монтаж на продукта, неправилна употреба и/или работа с
продукта, без да се следва наръчника, техническите изисквания и стандартите
за безопасност, предоставени от производителя, и освен това неподходящо
складиране, падане от високо, както и силни удари.
• Корозия, кал, вода и пясък.
• Ремонтни работи, модификации или почистване, които не са извършени от
сервиз, оторизиран от производителя.
• Използване на резервни части, софтуер или консумативни материали, които не
са подходящи за продукта.
• Инциденти или събития или всякакви други причини, независещи от
производителя, в това число гръмотевици, вода, огън, магнитно поле и
неподходящо проветряване.
• Ако продуктът не отговаря на стандарти и спецификации на дадена държава,
в която не е закупен. Всеки опит да се адаптира продукта, за да се изпълнят
технически изисквания и изисквания за безопасност като тези в другите
държави, анулира всички права на гаранционно обслужване.
Ако не се открият дефекти в продукта, всички разходи, свързани с обслужването, се
покриват от купувача.
37
RU
Гарантийный талон
www.acme.eu/warranty
Изделие
Модель изделия
Дата покупки изделия
Наименование продавца, адрес
Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего
изделие)
1. Гарантийный срок
Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у продавца.
Гарантийный срок указан на упаковке изделия.
2. Условия гарантии
Гарантия действует лишь при предъявлении подлинника документа, подтверждающего
покупку изделия, и настоящего гарантийного талона, содержащего наименование
модели изделия, дату покупки изделия, наименование и адрес продавца.
В случае установления в течение действия гарантийных обязательств дефектов
изделия, следствием возникновения которых не явились причины, перечисленные
выше, гарантия не действует, производитель обязуется изделие отремонтировать либо
заменить.
Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и
ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.
Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности
возникли вследствие:
• ненадлежащей установки, эксплуатации изделия и/или несоблюдения
представленных производителем инструкций по эксплуатации изделия и
работе с ним, технических требований или стандартов безопасности, а также
ненадлежащего складирования, падения на землю или сильных ударов;
• действия коррозии, попадания грязи, воды или песка;
• ремонта, модификации или чистки, выполненных не в авторизированном
сервисном центре производителя;
• использования неподходящих для изделия запасных частей, программного
обеспечения или расходных материалов;
• несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые
производитель не в состоянии оказывать влияние, а также вследствие воздействия
молнии, воды, огня, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции;
• несоответствия изделия стандартам и спецификациям конкретной страны, в
которой изделие не было приобретено. Любая попытка привести в соответствие
изделия с техническими требованиями или требованиями безопасности другой
страны лишает покупателя всех прав на гарантийное обслуживание.
В случае необнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием
расходы оплачиваются покупателем.
38
UA
Гарантійний лист
www.acme.eu/warranty
Продукт
Модел на продукта
Дата на покупка на продукта
Име и адрес на продавача
Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име,
фамилия и подпис)
1. Гаранционен период
Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи продукта от продавача.
Гаранционният период е отбелязан на опаковката на продукта.
2. Гаранционни условия
Гаранцията е валидна само при представяне на оригинален документ за
придобиване на продукта и този гаранционен лист, който включва име на модела
на продукта, дата на покупка на продукта, име и адрес на продавача.
Ако е отбелязано, че по време на гаранционния период продуктът има дефекти и
те не са резултат от причини, за които гаранцията не се прилага, както е отбелязано
в абзаците по-долу, производителят приема да замени продукта.
Гаранцията не е валидна за редовно тестване, поддръжка и ремонт или замяна на
частите, които се износват естествено.
Гаранцията не е валидна, ако повредата или дефектите са се появили вследствие
на следните причини:
• Неправилен монтаж на продукта, неправилна употреба и/или работа с
продукта, без да се следва наръчника, техническите изисквания и стандартите
за безопасност, предоставени от производителя, и освен това неподходящо
складиране, падане от високо, както и силни удари.
• Корозия, кал, вода и пясък.
• Ремонтни работи, модификации или почистване, които не са извършени от
сервиз, оторизиран от производителя.
• Използване на резервни части, софтуер или консумативни материали, които не
са подходящи за продукта.
• Инциденти или събития или всякакви други причини, независещи от
производителя, в това число гръмотевици, вода, огън, магнитно поле и
неподходящо проветряване.
• Ако продуктът не отговаря на стандарти и спецификации на дадена държава,
в която не е закупен. Всеки опит да се адаптира продукта, за да се изпълнят
технически изисквания и изисквания за безопасност като тези в другите
държави, анулира всички права на гаранционно обслужване.
Ако не се открият дефекти в продукта, всички разходи, свързани с обслужването,
се покриват от купувача.
39
ES
Hoja de garantía
www.acme.eu/warranty
Producto
Modelo de producto
Fecha de compra del producto
Nombre y dirección del vendedor
Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido
y firma)
1. Período de garantía
La garantía entra en vigor el día en que el comprador adquiere el producto del
vendedor. El período de garantía está indicado en el envase del producto.
2. Condiciones de garantía
La garantía es válida sólo proporcionando un documento original de la adquisición del
producto y esta hoja de garantía, que incluye el nombre del modelo del producto, la
fecha de compra del producto y la dirección del vendedor.
Si se observa durante el período de garantía que el producto tiene fallas y que estas
fallas no son causadas por cualquiera de las razones que la garantía no incluye, como
se indica en los párrafos siguientes, el fabricante se compromete a reemplazar el
producto.
La garantía no se aplica a las inspecciones periódicas, mantenimiento, reparación o
sustitución de las partes que se desgastan de forma natural.
La garantía no se aplica si los daños o fallas se produjeron por las siguientes razones:
• Una instalación incorrecta del producto, un uso inadecuado y/o un uso del producto
sin seguir las instrucciones, normas técnicas y normas de seguridad previstas por el
fabricante y, además, el almacenamiento inadecuado, las caídas desde una altura, así
como los golpes fuertes.
• Corrosión, barro, agua y arena.
• Trabajos de reparación, modificaciones o limpieza que fueron realizados por un
servicio no autorizado por el fabricante.
• Uso de las piezas de recambio, software o materiales de consumo que no se aplican
al producto.
• Accidentes, sucesos o cualquier otro motivo que no depende del fabricante,
que incluye los rayos, el agua, el fuego, la influencia de un campo magnético y la
ventilación inadecuada.
• Si el producto no cumple con las normas y especificaciones de un país en particular,
en el que el producto no fue comprado. Cualquier intento de ajustar el producto a
fin de cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad de otros países anula todos
los derechos para el servicio de garantía.
Si no se detectan fallos en el producto, todos los gastos en relación con los servicios
están cubiertos por el comprador.
40
FR
Document de garantie www.acme.eu/warranty
Produit
Modèle
Date d'achat du produit
Nom et adresse du distributeur
Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom
et signature)
1. Période de garantie
La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat du produit par son propriétaire
auprès du point de vente. La période de garantie est indiquée sur l’emballage du
produit.
2. Conditions de garantie
La garantie n’est valable que sur présentation de l’original de la facture d’achat du
produit et de ce document de garantie, mentionnant le nom du modèle du produit, la
date d’achat du produit, le nom et l’adresse du point de vente.
Si des pannes ou défaillances surviennent durant la période de garantie et que ces
défauts ne sont pas causés par l’une des raisons entraînant la non-application de cette
garantie, comme indiqué dans les paragraphes ci-dessous, le fabricant s’engage à
remplacer le produit.
La garantie ne s’applique pas aux tests périodiques, à l’entretien et aux réparations ou
au remplacement de pièces faisant suite à une usure normale.
La garantie ne s’applique pas si les dommages ou les pannes sont la conséquence des
raisons suivantes:
• Installation inadéquate du produit, utilisation inappropriée du produit effectuée
sans suivi des instructions du manuel, des exigences techniques et des normes de
sécurité prévues par le fabricant, stockage inapproprié, chutes et chocs importants.
• Corrosion, projection ou contact avec de la boue, de l’eau ou du sable.
• Toutes interventions de réparation, de modifications ou de nettoyage, ayant été
effectuées par un service non agréé par le fabricant.
• Utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de consommables non appropriés
au produit.
• Accidents ou événements fortuits ou toutes autres raisons indépendantes du
fabricant, incluant la foudre, les inondations, les incendies, les champs magnétiques
et une ventilation insuffisante.
• En cas d’utilisation du produit dans un pays où ses caractéristiques ne correspondent
pas aux standards en vigueur et n’étant pas le pays où le produit a été acheté.
Toute tentative visant à adapter le produit afin de faire en sorte qu’il réponde aux
exigences techniques et de sécurité en vigueur dans d’autres pays annule tous les
droits de mise en œuvre de la garantie.
Si aucune défaillance n’est détectée sur le produit, toutes les dépenses afférentes à
l’intervention seront prises en charge par son propriétaire.
41
PT
Folha de garantia
www.acme.eu/warranty
Produto
Modelo do produto
Data de compra do produto
Nome e morada do vendedor
Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e
assinatura)
1. Período de garantia
A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador adquire o produto. O
período de garantia vem indicado na embalagem do produto.
2. Condições de garantia
A garantia é válida apenas por meio da apresentação de um documento original
de aquisição do produto e esta folha de garantia, que inclui o nome do modelo do
produto, a data de compra do produto, o nome e a morada do vendedor.
Se for observado que, durante o período de garantia, o produto apresenta defeitos,
não sendo esses mesmos defeitos causados por qualquer um dos motivos não
aplicáveis pela garantia, conforme indicado nos parágrafos seguintes, o fabricante
compromete-se a substituir o produto.
A garantia não é aplicada a testes regulares, manutenção e reparação ou substituição
de peças sujeitas a desgaste natural.
A garantia não é aplicada em caso de danos ou falhas que ocorram devido às seguintes
razões:
• instalação inadequada do produto, uso inadequado e / ou uso do produto sem
cumprimento do manual, dos requisitos técnicos e das normas de segurança
previstas pelo fabricante e um armazenamento inadequado, quedas de alturas, bem
como greves intensas;
• corrosão, lama, água e areia;
• trabalhos de reparação, modificações ou limpeza realizadas por uma assistência não
autorizada pelo fabricante;
• uso de peças de reposição, software ou materiais de consumo que não se aplicam ao
produto;
• acidentes ou eventos, ou quaisquer outros motivos que não dependem do
fabricante, incluindo a iluminação, água, fogo, campo magnético e ventilação
inadequada.
• caso o produto não cumpra os padrões e especificações de um determinado país,
em que não foi comprado.Qualquer tentativa de ajustar o produto, a fim de atender
às exigências técnicas e de segurança, como as de outros países, afasta todos os
direitos sobre o serviço de garantia.
Se não forem detectadas falhas no produto, todas as despesas em relação à assistência
são da responsabilidade do comprador.
42
43
Model: CA13
web camera
www.acme.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project