viewsonic logo

viewsonic logo
ViewSonic
PJL3211
XGA LCD Projector
®
-User Guide
-Guide de l’utilisateur
-Bedienungsanleitung
-Guía del usuario
-Guida dell’utente
-Guia do usuário
-Användarhandbok
-Käyttöopas
-Руководство пользователя
-使用手冊 (繁體)
-使用手冊 (簡體)
- 사용자 안내서
Model No. : VS12417
Hyväksyntä
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle
ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä
minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa ei-halutun
toiminnon.
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen
B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos
sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen.
Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite
aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja
takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
• Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
• Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.
Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta
vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää
laitteistoa.
Kanadaa varten
Tämä Luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten
Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin
2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.
Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:
Tunnus on “Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)
mukainen.”
Tunnus tarkoittaa että laitetta, mukaanlukien käytettyjä tai hylättyjä paristoja EI poisteta
lajittelemattomana jätteenä, vaan että käytetään käytettävissä olevia palautus- ja
keräysjärjestelmiä.
Jos tähän laitteeseen kuuluvissa paristoissa tai akuissa on kemiallinen merkki Hg, Cd
tai Pb, se tarkoittaa sitä, että paristo sisältää raskasmetalleista elohopeaa yli 0.0005%,
kadmiumia yli 0.002% tai lyijyä yli 0.004%.
ViewSonic
PJL3211
Tärkeitä turvaohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä
altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä tai
uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.
9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoidussa
pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi
terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvatae.
Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian
pistokkeeseen sopivaksi.
10. Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja
liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä laitetta
helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän
kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen
liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.
13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos laite
vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai
tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.
ViewSonic
ii
PJL3211
Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EYdirektiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktron
iikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat
enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:
Ehdotettu
enimmäispitoisuus
Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb)
0.1%
< 0.1%
Elohope (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybromibifenyyli (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Aine
Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten
mukaisesti.
Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat:
1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa, jotka
eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä.
2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa
elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet).
3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85%
painostaan tai enemmän).
4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä,
alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi sisältää
painostaan jopa 4% lyijyä.
ViewSonic
iii
PJL3211
Copyright Information
©
©
Copyright ViewSonic Corporation, 2008. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC
ovat VESA:n tavaramerkkejä.
PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai
painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän
materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä
muutoksia ilman eri ilmoitusta.
Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja
uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic Wizard CD-levyltä voi
tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla ViewSoniciin.
Rekisteritiedot
Tuotteen nimi:
PJL3211
ViewSonic XGA LCD Projector
Mallinumero:
VS12417
Asiakirjan numero:
PJL3211_UG_FIN Rev. 1A 10-14-08
Sarjanumero:
______________________________
Ostopäivä:
______________________________
Personal Identification Number (PIN) (Henkilökohtainen tunnistusnumero):
Tuotteen lamppu sisältää merkuria.
Hävitä huolella alueesi ympäristölakien mukaisesti.
ViewSonic
iv
PJL3211
Projektori
PJL3211
Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet
Pakkauksen Sisältö
(1) Projektori
(2) Kaukosäädin ja kaksi AA-paristoa
(3) Virtajohdot
(4) RGB-kaapeli
(5) Kantolaukku
(6) Kiire Alku Johdattaa ja ViewSonic
Wizard CD-levy
(7) Linssin suojus, niitti ja hihna
(8) Ääni/kuvajohto
(9) Audiosovitin
(10) Pohja ylöspäin –käyttöä varten oleva
suodattimen suojus
(1)
(2)
(4)
(7)
(3)
(5)
(8)
(6)
(9)
(10)
Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.
VAROITUS ►Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Lue ensin
“Turvallisuusohjeet”. Kun olet lukenut ohjeet, tallenna ne varmaan paikkaan
myöhempää käyttöä varten.
Tästä ohjekirjasta
Tässä ohjekirjassa on käytetty erilaisia tunnusmerkkejä. Näiden tunnusmerkkien
merkitys on kuvattu alla.
VAROITUS Tämä osoittaa tietoja, joiden huomiotta jättäminen saattaa
aiheuttaa henkilövammoja tai jopa kuoleman, koska laitetta on
käsitelty virheellisesti.
HUOMAUTUS Tämä osoittaa tietoja, joiden huomiotta jättäminen saattaa
aiheuttaa henkilövammoja tai -vahinkoja, koska laitetta on
käsitelty virheellisesti.
 Katso tämän tunnuksen jälkeen merkittyjä sivuja.
HUOM! • Tämän ohjekirjan tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
• Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjekirjassa mahdollisesti olevista virheistä.
• Dokumentin tai sen sisällön jäljentäminen, siirto tai käyttö ei ole sallittua ilman
nimenomaista kirjallista valtuutusta.
TAVARAMERKKIEN VAHVISTUS:
• Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• VESA ja SVGA ovat Video Electronics Standard Associationin tavaramerkkejä.
• Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat asianomaisten omistajien omaisuutta.
ViewSonic
PJL3211
Sisältö
Sisältö

Tästä ohjekirjasta. . . . . . . . . . . 1
Sisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Projektorin ominaisuudet. . . . . 3
Valmistelutoime. . . . . . . . . . . . 3
Pakkauksen Sisältö. . . . . . . . . . . . . . 3
Kiinnitä linssin suojus . . . . . . . . . . . . 3
Pohja ylöspäin-käyttöä varten olevan
suodattimen kannen vaihtaminen . . . . 3
Osien nimet. . . . . . . . . . . . . . . . 4
Projektori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Säätöpaneeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kaukosäädin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käyttövalmistelut. . . . . . . . . . . 6
Sijoittaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laitteiden liittäminen. . . . . . . . . . . . . 8
Virtalähteen liitäntä . . . . . . . . . . . . . 10
Turva-aukon käyttö. . . . . . . . . . . . . 10
Kaukosäädin. . . . . . . . . . . . . . 11
Paristojen asetus. . . . . . . . . . . . . . . 11
Kaukosäätimen signaalista. . . . . . . 11
Kaukosäätimen signaalin taajuuden
muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttö tavallisena PC-hiirenä &
näppäimistönä . . . . . . . . . . . . . . . 12
Virta päälle/pois päältä . . . . . 13
Virran päälle kytkeminen. . . . . . . . . 13
Virran pois päältä kytkeminen. . . . . 13
Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Äänenvoimakkuuden säätö. . . . . . . 14
Äänen tilapäinen mykistäminen. . . . 14
Tulosignaalin valinta . . . . . . . . . . . . 14
Tulosignaalin etsintä. . . . . . . . . . . . 15
Kuvasuhteen valinta . . . . . . . . . . . . 15
Projektorin kohottajan säätö. . . . . . 16
Zoomauksen ja tarkkuuden säätö. . 16
Automaattisen säätötoiminnon käyttö . . . 17
Asennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Keystone-vääristymien korjaus. . . . 18
Suurennusominaisuuden käyttö . . . 18
Valkokankaan pysäyttäminen . . . . . 19
Valkokankaan tilapäinen tyhjennys . . . 19
Valikkotoimintojen käyttö . . . . . . . . 20
ViewSonic

HELPPO-valikko . . . . . . . . . . . 21
Kuvasuhde, Auto Keyst suorita,
Keystone , Kuvamuoto, Kirkkaus,
Kontrasti, Väri, Värisavy, Terävyys,
Äänitaso, Peilikuva, Palauta, Suodatin ikä,
Kieli, Siirry ed. valikkoon...
KUVA-valikko . . . . . . . . . . . . . 23
Kirkkaus, Kontrasti, Gamma, Väri lämp., Väri,
Värisavy, Terävyys, Oma muisti
NÄYTTÖ-valikko . . . . . . . . . . . 26
Kuvasuhde, Over scan, Vert.sij., Hor.sij.,
H vaihe, Hor. koko, Autom. säädön toteutus
LIITÄNNÄT-valikko . . . . . . . . . 28
Etenevä, Video nr, Väriavaruus,
Videoform., Kuvalukko, Computer tulo,
Resoluutio
SÄÄTÖ-valikko. . . . . . . . . . . . . 31
Auto keyst
suorita, Keystone
,
Äänitaso, Peilikuva, Ääni, Audio
NÄYTTÖ-valikko . . . . . . . . . . . 33
Kieli, Valikko as., Tyhjä, Aloitus,
Oma Kuva, Oma Kuva Lock, Viesti,
Lähteennimi
VALINNAT-valikko. . . . . . . . . . 37
Autom. haku, Auto keyst ,
Autom vir kyt, Auto pois, Lamppu ikä,
Suodatin ikä, Oma painike, Palvelu,
Palvelu
Huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lamppu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ilmansuodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Muu huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vianetsintä. . . . . . . . . . . . . . . 52
Liittyvät viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Merkkivaloista. . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Projektorin virran katkaisu. . . . . . . . 54
Kaikkien asetusten nollaus. . . . . . . 54
Ilmiöitä, jotka voidaan
helposti tulkita laitevioiksi. . . . . . . . . 55
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . 57
RS-232C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PJL3211
Projektorin ominaisuudet / Valmistelutoime
Projektorin ominaisuudet
Tämä projektori pystyy heijastamaan valkokankaalle erilaisia kuvasignaaleja. Laite
mahtuu pieneen tilaan ja sillä saadaan helposti suurikokoinen kuva lyhyeltäkin
etäisyydeltä.
Tämä projektori on hyvin kompakti ja tyylikäs. Pienestä koostaan huolimatta
mallissa on tehokas optinen moottori, joka pystyy heijastamaan erittäin kirkkaan
kuvan valkokankaalle.
Valmistelutoime
Pakkauksen Sisältö
Katso kohtaa “Pakkauksen sisältö” kirjasta “Käyttäjän ohjekirja (suppea)" (painettu
ohjekirja). Projektorin mukana tulee olla toimitettu siinä näkyvät varusteet. Jos
jotakin puuttuu, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
HUOM! • Säilytä alkuperäiset pakkausmateriaalit mahdollista tulevaa tarvetta
varten. Jos projektoria joudutaan kuljetettaman, pane se aina alkuperäiseen
pakkaukseen kuljetuksen ajaksi. Käsittele linssiosaa erityisen huolellisesti.
Kiinnitä linssin suojus
Jotta linssin suojus ei pääse katoamaan, kiinnitä
se projektoriin varusteisiin kuuluvalla hihnalla.
Hihnan aukko
hihna linssin suojuksessa olevaan
1. Kiinnitä
hihna-aukkoon.
Kuljeta hihnan toinen pää linssin suojuksen
hihnan aukosta ja tee silmukka päähän ja
kuljeta hihnan toinen pää silmukan läpi. Älä
tee solmua hihnan kumpaankaan päähän.
Hihnan aukko
2.
Kiinnitä hihna projektorissa olevaan hihna-aukkoon.
Kuljeta hihnan toinen pää hihnan aukon läpi ja tee siihen silmukka. Kuljeta
linssin suojus, jossa on hihnan toinen pää, silmukan läpi.
Pohja ylöspäin-käyttöä varten olevan suodattimen kannen vaihtaminen
Kun projektori on asennettu pohja ylöspäin, vaihda suodattimen suojus varusteisiin kuuluvaan pohja
ylöspäin-käyttöön tarkoitettuun suodattimen suojukseen,
jotta saadaan tarpeellinen tila ilmanvaihtoa varten.
Katso luvusta “Ilmasuodatin” (50) tarkemmat tiedot
suodattimen suojuksen irrottamisesta ja kiinnittämisestä.
VAROITUS ►Kysy jälleenmyyjältä neuvoa
ennen kuin asennat projektorin erikoisella tavalla
kuten esimerkiksi ripustamalla sen katosta.
ViewSonic
uodattimen
S
suojus
PJL3211
Osien nimet
Osien nimet
KUUMA! (1)
(2) (3)
(4)
Projektori
(1) Lampun suojus (48)
Lamppuyksikkö sijaitsee sisäpuolella.
(2) Tarkennusrengas (16)
(3) Zoomausrengas (16)
(4) Säätöpaneeli (5)
(5) Kaiuttimet (32)
(6) Kohotinpainikkeet (x 2) (16)
(7) Kohotinjalat (x 2) (16)
(8) Linssi (13, 51)
(9) Linssin suojus (3)
(10) Ottoaukot
(11) Suodattimen suojus (50)
Ilmasuodatin ja ilmanottoaukko ovat
sisällä.
(12) Tuuletusaukot
(13) Verkkotulo (10)
(14) VIDEO-portti (8)
(15) S-VIDEO -portti (8)
(16) Turva-aukko (10)
(17) COMPUTER IN1-portti (8)
(18) Virankatkaisukytkin (54)
(19) COMPUTER IN2-portti (8)
(20) USB-portti (8)
(21) AUDIO IN1-portti (8)
(22) AUDIO IN2-portti (8)
(23) AUDIO OUT-portti (8)
(24) CONTROL-portti (8)
(25) MONITOR OUT-portti (8)
(5)
(7)
(10)
(9) (8) (11)
(Pohjapuoli)
(6)
(7)
(13)
(12)
KUUMA!
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
COMPUTER IN1
S-VIDEO
VIDEO
COMPUTER IN2
(21) (22)
AUDIO IN1
USB
AUDIO IN2
K
AUDIO OUT
MONITOR OUT
(25)
CONTROL
(24)
(23)
VAROITUS ►KUUMA! : Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen
lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, sillä ne ovat erittäin kuumat.
►Älä katso linssiin tai tuuletusaukkoihin lampun palaessa, sillä voimakas valo
ei ole hyvä silmille.
►Älä käsittele projektorin kohotuspainikkeita pitämättä kiinni projektorista, sillä
projektori saattaa pudota.
HUOMAUTUS ►Varmista, että ilmanvaihto on riittävä, jotta projektori ei
kuumene liikaa. Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja. Älä aseta tuuletusaukkojen
läheisyyteen mitään sellaista, joka saattaa tarttua kiinni tai joutua ilmavirran
mukana tuuletusaukkoihin. Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti.
►Älä käytä turva-aukkoa projektorin putoamisen estämiseen, sillä sitä ei ole
valmistettu tällaiseen tarkoitukseen.
►Käytä virrankatkaisukytkintä vain sellaisissa tapauksissa, joissa projektorin
virtaa ei voi katkaista tavallisin toimenpitein, sillä tämän kytkimen painaminen
lopettaa projektorin toiminnan jäähdyttämättä projektoria.
ViewSonic
PJL3211
Osien nimet
(1)
Säätöpaneeli
(1) STANDBY/ON-painike (13)
(2) INPUT/ENTER-painike (14, 20)
(3) MENU-painike (20)
Tämä koostuu neljästä kohdistinpainikkeesta.
(4) POWER-painike (13, 53)
(5) TEMP-painike (53)
(6) LAMP-painike (53)
STANDBY/ON
(2)
(3)
(4) (5) (6)
LAMP
INPUT/
ENTER
MENU
TEMP
POWER
Takapaneeli
(1) VIDEO-painike (15)
(2) COMPUTER/STORAGE-painike (14)
(3) SEARCH-painike (15)
(4) STANDBY/ON-painike (13)
(5) ASPECT-painike (15)
(6) AUTO-painike (17)
(7) BLANK-painike (19)
(8) MAGNIFY - ON-painike (18)
(9) MAGNIFY - OFF-painike (12, 18)
(10) HOME-painike (12)
(11) END-painike (12)
(12) PAGE UP-painike (12)
(13) PAGE DOWN-painike (12)
(14) VOLUME-painike (14)
(15) MUTE-painike (12, 14)
(16) FREEZE-painike (19)
(17) MY BUTTON - 1-painike (39)
(18) MY BUTTON - 2-painike (39)
(19) KEYSTONE-painike (18)
(20) POSITION-painike (17)
(21) MENU-painike (20)
(22) ▲/▼/◄/► Kohdistinpainikkeet (12, 20)
(23) ENTER-painike (12, 20)
(24) ESC-painike (12, 20)
(25) RESET-painike (12, 20)
(26) Paristotilan kansi (11)
(2)
(1)
(5)
(10)
(8)
(9)
(11)
(16)
(17)
(20)
(22)
(24)
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
(3)
(4)
(6)
(7)
(12)
(14)
(15)
(13)
(19)
(18)
(21)
ENTER
ESC
RESET
(23)
(25)
Kaukosäätimen
takaosa
(26)
NOTE • Kaukosäätimen COMPUTER/STORAGEpainike on vain PC-tulon valintaa varten. Tässä mallissa
ei ole toimintoja tallennuslaitteelle.
ViewSonic
PJL3211
Käyttövalmistelut
Käyttövalmistelut
Sijoita projektori niin, että se sopii käyttöympäristöön ja käyttötapaan.
Sijoittaminen
Katso seuraavia kuvia ja taulukoita päätelläksesi valkokankaan koon ja heijastusetäisyyden.
Taulukossa olevat arvot on laskettu täysikokoiselle valkokankaalle: 1024×768.
(a) Valkokankaan koko (vinottain mitattu)
(b) Heijastusetäisyys (±10%)
(c) N
äytön korkeus (±10%)
Vaakatasolla
(b)
(a)
(c) ylös
(c) alas
Ripustettu
katosta
• Jätä ainakin 30 cm tila projektorin sivuseinien
ja muiden esineiden kuten seinän väliin.
(b)
• Kysy jälleenmyyjältä neuvoa ennen kuin
asennat
projektorin
erikoisella tavalla
(a)
(c) up
kuten esimerkiksi ripustamalla sen katosta.
(c) alas
(a)
(c) ylös
(b)
(c) down
(a) Valkokankaan
koko
(vinottain mitattu)
tuumaa
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
250
300
m
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
3,8
5,1
6,4
7,6
ViewSonic
4:3 valkokangas
16:9 valkokangas
(b) Projektorin etäisyys
(c) Valkokankaan korkeus
(b) Projektorin etäisyys
(c) Valkokankaan korkeus
Väh.
Enint.
alas
ylös
Väh.
Enint.
alas
ylös
m tuumaa m tuumaa cm tuumaa cm tuumaa m tuumaa m tuumaa cm tuumaa cm tuumaa
(c) up
0,8 30 0,9 36
0,8 33 1,0 39
7
3
1
0
37
14
39 15 (a)
1,0 40 1,2 48
9
3
52 21
1,1 44 (c)1,3
53
1
0
49
19
down
1,3 50 1,5 61
11
4
65 26
1,4 55 1,7 66
1
1
61
24
(b)
13
5
78 31
1,7 66 2,0 79
2
1
73
29
1,5 61 1,9 73
1,8 71 2,2 85
15
6
91 36
2,0 77 2,4 93
2
1
85
34
2,1 81 2,5 97
17
7
105 41
2,2 88 2,7 106
2
1
97
38
2,3 91 2,8 110 20
8
118 46
2,5 100 3,0 120
2
1
110 43
2,6 102 3,1 122 22
9
131 51
2,8 111 3,4 133
3
1
122 48
3,1 122 3,7 147 26
10 157 62
3,4 133 4,1 160
3
1
146 58
3,9 153 4,7 183 33
13 196 77
4,2 166 5,1 200
4
2
183 72
5,2 204 6,2 245 44
17 261 103 5,6 222 6,8 267
5
2
243 96
7
3
304 120
21 327 129 7,1 278 8,5 334
6,5 255 7,8 306 54
7,8 306 9,3 368 65
26 392 154 8,5 334 10,2 400
8
3
365 144
PJL3211
Käyttövalmistelut
VAROITUS ►Sijoita projektori vakaaseen asentoon vaakasuoraan. Jos
projektori kaatuu tai putoaa, se saattaa vahingoittua ja/tai aiheuttaa vammoja.
Vahingoittuneen projektorin käyttö saattaa taas aiheuttaa tulipalon ja/tai
sähköiskun.
• Älä sijoita projektoria epävakaalle pinnalle, joka on vino ja jossa on värinää,
kuten esim. heikkorakenteiselle tai vinossa olevalle telineelle.
• Älä sijoita projektoria niin, että sen sivu-, etu- tai takaosa tulee ylöspäin.
• Kysy jälleenmyyjältä neuvoa ennen kuin asennat projektorin erikoisella tavalla
kuten esimerkiksi ripustamalla sen katosta.
►Sijoita projektori viileään paikkaan ja varmista riittävä ilmanvaihto. Projektorin
kuumeneminen saattaa aiheuttaa tulipalon syttymisen, palovammoja ja/tai
epäkuntoon menemisen.
• Älä tuki äläkä peitä projektorin tuuletusaukkoja.
• J ätä ainakin 30 cm tila projektorin sivuseinien ja muiden esineiden kuten seinän
väliin.
•Ä
lä sijoita projektoria metallisen esineen tai heikosti lämpöä kestävän esineen
päälle.
• Älä sijoita projektoria matolle, tyynylle tai sängylle.
• Älä sijoita projektoria suoraan auringonpaisteeseen tai kuumien esineiden
kuten lämmittimien läheisyyteen.
• Älä aseta mitään projektorin linssin ja tuuletusaukkojen läheisyyteen tai
projektorin päälle.
• Älä aseta tuuletusaukkojen läheisyyteen mitään sellaista, joka saattaa
tarttua kiinni tai joutua ilmavirran mukana projektorin pojassa oleviin
tuuletusaukkoihin. Tässä projektorissa on ilmanottoaukkoja myös pohjassa.
►Älä sijoita projektoria sellaiseen paikkaan, jossa se saattaa kastua. Jos
projektori on kostea tai sen sisään pääsee jotakin nestettä, seurauksena
saattaa olla tulipalon syttyminen, sähköisku ja/tai epäkuntoon meneminen.
• Älä sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai ulos.
• Älä aseta nesteitä sisältäviä astioita projektorin lähelle.
HUOMAUTUS ►Vältä savuisia, kosteita ja pölyisiä paikkoja.
Projektorin sijoittaminen tällaiseen paikkaan saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun ja/tai epäkuntoon menemisen.
• Älä sijoita projektoria ilmankostuttimen lähelle, paikkaan jossa on savua äläkä keittiöön.
►Säädä projektorin asento niin, että valo ei osu suoraan sen kaukosäätimen
tunnistimeen.
ViewSonic
PJL3211
Käyttövalmistelut
Laitteiden liittäminen
Lue kaikkien tähän projektoriin liitettävien laitteiden käyttöohjeet ennen liitäntöjen
suorittamista. Varmista, että kaikki laitteet ovat liitettävissä tähän projektoriin ja
hanki liittämiseen tarvittavat kaapelit.
Liitä sitten käyttöohjeissa mainittuja toimenpiteitä noudattamalla laite projektoriin
sopivaa kaapelia käyttämällä. Katso seuraavia kaavakuvia.
Videonauhuri/
DVD-soitin
PC
Näyttöpääte
Kaiuttimet
tai
NOTE  COMPUTER IN1 -portti tukee myös komponenttisignaalia. Katso
tarkempia tietoja kohdan COMPUTER IN kuvauksesta LIITÄNNÄT-valikosta (29).
 Käytä varusteisiin kuuluvaa video/audiokaapelia ja audiosovitinta.
VAROITUS ►Älä pura projektoria ja sen varusteita erillisiin osiin äläkä
muuta niiden rakennetta.
►Älä vahingoita kaapeleita äläkä käytä vahingoittuneita kaapeleita.
HUOMAUTUS ►Katkaise virta kaikista laitteista ja irrota niiden verkkojohdot
pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä projektoriin. Jos projektoriin liitetään laite,
jonka virta on kytketty, seurauksena voi olla erittäin kova ääni tai muita häiriöitä,
jotka voivat johtaa toimintahäiriöön tai laitteen ja projektorin vaurioitumiseen.
►Käytä sopivia, varusteisiin kuuluvia tai vastaavia johtoja. Kysy jälleenmyyjältä
tietoja muista kuin vakiovarusteisiin kuuluvista kaapeleista, joiden on kenties
oltava tietyn pituisia tai varustettu ytimellä. Niiden kaapelien osalta, joissa on
ydin vain toisessa päässä, liitä ydin projektoriin.
►Varmista, että liität laitteet oikeaan porttiin. Väärä liitäntä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön tai laitteen ja projektorin vaurioitumisen.
ViewSonic
PJL3211
Käyttövalmistelut
Laitteiden liittäminen (jatkuu)
HUOM! •Lue ennen liitäntöjen tekemistä liitettävien laitteiden käyttöohjeet
ja varmista, että laitteet ovat sopivia liitettäviksi tähän projektoriin. Ennen PC:n
liittämistä tarkista signaalitaso, signaalin ajoitus ja resoluutio.
- Jotkut signaalit tarvitsevat sovittimen tähän projektoriin tapahtuvaa tuloa
varten.
- Joissain tietokoneissa on useita kuvaruutunäyttötiloja, joista jotkin eivät ehkä
ole mahdollisia tällä projektorilla.
- Vaikka projektori pystyy näyttämään resoluutioltaan jopa UXGA (1600X1200)
signaaleja, signaali muunnetaan projektorin paneelin resoluutioon ennen kuin
se näytetään.
Paras näyttö saavutetaan, kun tulosignaalin ja projektorin paneelin resoluutio
on sama.
• Varmista liitäntöjä tehdessäsi, että kaapelin liittimen muoto sopii porttiin, johon
liitäntä tehdään. Kiristä liittimien ruuvit.
• Kun yrität liittää kannettavan tietokoneen projektoriin, varmista että aktivoit
kannettavan tietokoneen ulkoisen RGB-lähdön. (Aseta kannettava tietokone
CRT-näytölle tai yhtäaikaiselle LCD- ja CRT-näytölle). Katso kannettavan
tietokoneen käyttöohjekirjasta lisätietoja siitä miten tämä tehdään.
• Kun kuvan resoluutio on muutettu tietokoneella, tulosta riippuen automaattinen
säätötoiminto saattaa kestää jonkin aikaa eikä sitä kenties suoriteta loppuun.
Tässä tapauksessa Windows-järjestelmän uuden resoluution valintaa
varten olevaa “Kyllä/Ei” valintaruutua ei kenties näy. Resoluutio palautuu
alkuperäiseksi. Resoluution muuttamiseen suositellaan käytettäväksi muita
CRT tai LCD-näyttöpäätteitä.
• Joissakin tapauksissa tämä projektori ei näytä kuvaa oikein tai ei näytä
valkokankaalla mitään kuvaa. Esimerkiksi automaattinen säätö ei kenties
toimi oikein joillakin tulosignaaleilla. Yhdistetty tahdistettu tai tahdistettu G
tulosignaali saattaa sekoittaa projektorin toiminnat, jolloin projektori ei pysty
näyttämään kuvaa oikein.
Kytke ja käytä -kelpoisuudesta
Kytke ja käytä on järjestelmä, jonka muodostavat PC, sen käyttöjärjestelmä ja
oheislaite (esim. näyttölaitteet). Tämä projektori on yhteensopiva VESA DDC
2B:n kanssa. Kytke ja käytä onnistuu liittämällä projektori tietokoneisiin, jotka
ovat VESA DDC (display data channel) -yhteensopivia.
• Käytä tätä toimintoa hyväksesi liittämällä RGB-kaapeli COMPUTER IN1
-porttiin (DDC 2B -yhteensopiva). Kytke ja käytä toiminto ei kenties toimi oikein,
jos yritetään muun tyyppistä liitäntää.
• Käytä tietokoneesi normaaleja ajureita, sillä tämä projektori on kytke ja käytä
-näyttöpääte.
ViewSonic
PJL3211
Käyttövalmistelut
Virtalähteen liitäntä
POWERmerkkivalo
verkkojohdon liitin projektorin
1. Liitä
verkkotuloon.
verkkojohdon pistoke kunnolla
2. Liitä
pistorasiaan. Parin sekunnin kuluttua
POWER
Verkkotulo
AC
IN
Verkkojohdon liitin
virtalähteen liittämisestä POWERulosottoon
merkkivalo syttyy palamaan oranssina.
Muista, että kun AUTOM VIR KYT -toiminto on käynnistetty ( 37), virtalähteen
liittäminen kytkee projektorin.
VAROITUS ►Noudata erityistä varovaisuutta, kun liität verkkojohdon, sillä
väärä tai viallinen liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun.
• Käytä ainoastaan projektorin kanssa tullutta verkkojohtoa. Jos se rikkoutuu,
ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi uuden oikean johdon.
• Liitä verkkojohto ainoastaan pistorasioihin, jotka on luokiteltu käytettäviksi
verkkojohdolle määritellyn jännitteen kanssa. Verkkolähteen tulee olla lähellä
projektoria ja helposti saatavilla. Irrota verkkojohto kytkeäksesi laitteen kokonaan irti.
• Älä koskaan korjaa verkkojohtoa.
Turva-aukon käyttö
Tässä laitteessa on turva-aukko Kensington-lukkoa
varten.
Katso tarkemmat tiedot turvalaitteen käyttöohjeista.
VAROITUS ►Älä käytä turvatankoa ja turvaaukkoa projektorin putoamisen estämiseen, sillä sitä
ei ole valmistettu tällaiseen tarkoitukseen.
Turva-aukko
COMPUTER IN1
S-VIDEO
VIDEO
COMPUTER IN2
K
MONITOR OUT
HUOM! • Turva-aukko ei yksin estä varkautta. Se on tarkoitettu käytettäväksi
lisätoimena varkauden estossa.
ViewSonic
10
PJL3211
CONT
Kaukosäädin
Kaukosäädin
Paristojen asetus
Aseta paristot paikalleen kaukosäätimen ennen sen käyttämistä. Jos kaukosäädin
alkaa toimia virheellisesti, vaihda paristot. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää
pitkähköön aikaan, ota paristot pois siitä ja pane ne talteen turvalliseen paikkaan.
Pidä kiinni paristotilan kannen
kaarevasta osasta ja irrota kansi.
Suuntaa ja aseta kaksi AA-paristoa
niiden plus- ja miinusnapojen mukaisesti
kuten on osoitettu kaukosäätimessä.
(HITACHI MAXELL, Part No. LR6 or R6P)
1.
2.
3. Laita paristosuojus nuolen suuntaisesti ja napsauta se takaisin paikoilleen.
VAROITUS ►Käsittele paristoja aina varoen ja käytä niitä vain ohjeissa mainitulla tavalla.
Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa paristojen räjähtämisen, halkeamisen tai vuotamisen, mistä
saattaa olla seurauksena tulipalon syttyminen, vammoja ja/tai ympäristön saastuminen.
• Käytä vain teknisissä tiedoissa mainittuja paristoja. Älä käytä erilaisia paristoja yhdessä. Älä
sekoita uusia paristoja käytettyjen paristojen kanssa.
• Kun asetat paristot, tarkista että plus- ja miinusnavat on suunnattu oikein.
• Pidä paristo poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
• Älä lataa, oikosulje, juota tai pura paristoa.
• Älä päästä paristoa tuleen tai veteen. Säilytä paristot pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa.
• Jos huomaat, että paristo vuotaa, pyyhi neste pois ja vaihda paristo. Jos nestettä tarttuu
käsiisi tai vaatteisiisi, huuhtele välittömästi vedellä.
• Noudata paikallisia paristojen hävittämistä koskevia säännöksi.
Kaukosäätimen signaalista
Kauko-ohjain toimii projektorin kauko-ohjaimen
tunnistimen avulla. Tässä projektorsissa on kaukoohjaimen tunnistin edessä.
Kun tunnistin on säädetty toimimaan, se tunnistaa
signaalin seuraavalla alalla:
60 astetta (30 astetta tunnistimesta vasemmalle ja
oikealle) noin 3 metrin alalla.
30º
30º
Noin 3
metriä
HUOM! • Kaukosäätimen valkokankaalle heijastettu signaali tms. voi olla
käytettävissä. Mikäli on vaikeaa lähettää kaukosäätimen signaalia tunnistimeen
suoraan, kokeile tätä signaalin heijastamista.
• Koska kaukosäätimessä käytetään infrapunavaloa signaalien lähettämiseen
projektoriin (luokan 1 LED), käytä kaukosäädintä aina sellaisessa paikassa, jossa ei
ole esteitä, jotka saattavat tukkia kaukosäätimestä projektoriin menevän lähtösignaalin.
• Kun voimakas valo (kuten suora auringonvalo) tai hyvin lähellä oleva valo (kuten
invertteriloistelamppu) osuu projektorin kaukosäätimen tunnistimeen, kaukosäädin ei
kenties toimi oikein. Säädä projektorin suunta niin, että tällainen valon heijastuminen
saadaan vältetyksi.
ViewSonic
11
PJL3211
Kaukosäädin
Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen
Varusteisiin kuuluvassa kauko-ohjaimessa on valittavana kaksi
signaalitaajuutta: muoto 1:NORMAALI ja muoto 2:SUURI. Jos
kauko-ohjain ei toimi oikein, yritä muuttaa signaalin taajuutta.
Muoto säädetään pitämällä alla mainittua kahta
painiketta painettuina yhtäaikaa noin 3 sekunnin ajan.
(1) Säädetään muoto 1:NORMAALI.... MUTE ja RESET -painikkeet (2)
(2) Säädetään muoto 2:SUURI.... MAGNIFY OFF ja ESC -painikkeet
Muista, että säädettävän projektorin valikon VALINNAT
(41) kohdan PALVELU kohta KAUKOTAAJUUS on
asetettava samaan tilaan kuin kaukosäädin.
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
(1)
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
Käyttö tavallisena PC-hiirenä & näppäimistönä
Varusteisiin kuuluva kaukosäädin toimii tavallisena PC:
n hiirenä ja näppäimistönä, kun projektorin USB-portti
(B-tyyppi) on liitetty PC:n hiiren porttiin hiiren kaapelilla.
USB-portti
(1) HOME-näppäin: Paina HOME -painiketta.
(2) END-näppäin: Paina END -painiketta.
(3) PAGE UP -näppäin: Paina PAGE UP
-painiketta.COMPUTER IN2 USB
COMPUTER IN1
(4) PAGE DOWN -näppäin: Paina PAGE DOWN -painiketta.
(5) Hiiren vasen painike: Paina ENTER
-painiketta.
S-VIDEO
K
(1)
(6) Liikkumisen osoitin: Käytä kohdistinpainikkeita
▲, ▼, ◄ ja ►.
VIDEO
MONITOR OUT
CONTROL
(7) ESC-näppäin: Paina ESC -painiketta.
(2)
(8) Hiiren oikea painike: Paina RESET-painiketta.
HUOMAUTUS ►Helpon hiiri & näppäimistötoiminnon
virheellinen käyttö saattaa vahingoittaa laitetta. Kun käytät
tätä toimintoa, liitä tämä laite vain PC: hen. Lue PC:n
käyttöohjeet ennen kuin liität tämän laitteen PC: hen.
(5)
AUDIO IN1
AUDIO IN2
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
AUDIO OUT (3)
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
MY BUTTON
1
2
MUTE
MENU
POSITION
(4)
KEYSTONE
(6)
ENTER
ESC
(7)
RESET
(8)
HUOM! • Jos tämän laitteen hiiri & näppäimistötoiminto ei toimi oikein, tarkasta seuraavat seikat.
-K
un hiirikaapeli liittää tämän projektorin PC:hen, jossa on yhdysrakenteinen osoitinlaite
(esim. pallomainen) niin kuin on usein kannettavissa tietokoneissa, avaa BIOS-säätövalikko,
valitse ulkoinen hiiri ja säädä yhdysrakenteinen osoitinlaite toimimattomaksi, koska on
mahdollista, että yhdysrakenteisella osoitinlaitteella on etusija tähän toimintoon verrattuna.
- Windows 95 OSR 2.1 tai uudempi on tarpeen tätä toimintoa varten. On mahdollista,
että tämä toimintoa ei toimi johtuen PC:n säädöistä ja hiiren ajureista.
- Ei ole mahdollista esimerkiksi painaa kahta painiketta kerralla (esimerkiksi kahden
painikkeen painaminen yhtäaikaa hiiren osoittimen liikuttamiseksi vinottain.)
- Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun projektori toimii oikein. Tämä toiminto ei
toimi, kun lamppu lämpenee (POWER-merkkivalo vilkkuu vihreänä) ja kun säädetään
äänenvoimakkuutta ja näyttöä, korjataan Keystone-vääristymää, zoomataan kuvaa
lähemmäs näytöllä, käytetään TYHJÄ-toimintoa tai kun valikkoruutu on näkyvissä.
ViewSonic
12
PJL3211
Virta päälle/pois päältä
Virta päälle/pois päältä
Virran päälle kytkeminen
1.
2.
Varmista, että POWER-merkkivalo palaa
oranssina ja linssin suojus on poistettu.
Paina STANDBY/ON-painiketta projektorista
tai kaukosäätimestä.
Projektorin lamppu syttyy ja POWER-merkkivalo alkaa
vilkkua vihreänä. Kun virta on kytkeytynyt, merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti vihreänä.
Valitse kuvan näyttöä varten tulosignaali luvussa
”Tulosignaalin valinta”. (15) kuvatulla tavalla.
STANDBY/ON-painike
POWER-merkkivalo
INPUT/
ENTER
STANDBY/ON
COMPUTER/
LAMP
MENU
TEMP
VIDEO STORAGE SEARCH
POWER
ASPECT
BLANK
AUTO
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
HOME
MAGNIFY
PAGE UP
ON
VOLUME
OFF
FREEZE
OFF
END
PAGE DOWN
MY BUTTON
1
2
MUTE
POSITION
MENU
ENTER
RESET
ESC
Virran pois päältä kytkeminen
MUTE
KEYSTONE
FREEZE
MY BUTTON
Linssin
suojus
1
2
KEYSTONE
STANDBY/ON-painiketta projektorista tai kaukosäätimestä.
1. Paina
Valkokankaalla näkyy viesti ”Virran pois kytkeminen?” noin 5 sekunnin ajan.
STANDBY/ON -painiketta uudelleen viestin tultua näkyviin. Projektorin
2. Paina
lamppu sammuu ja POWER-merkkivalo alkaa vilkkua oranssina. POWERMENU
POSITION
ENTER
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja valo pysyy oranssina, kun lamppu on
jäähtynyt kokonaan.
ESC
RESET
linssin suojus sen jälkeen, kun POWER-merkkivalo on syttynyt
3. Kiinnitä
palamaan oranssina.
Älä kytke projektorin virtaa noin 10 minuuttiin sen jälkeen, kun sen virta on
katkaistu. Projektorin virran kytkeminen uudelleen liian pian saattaa lyhentää
joidenkin kulutusosien käyttöikää.
VAROITUS ►Voimakas valo lähtee, kun projektorin virta on kytketty. Älä
katso projektorin linssiin äläkä projektorin sisälle projektorissa olevista aukoista.
►Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta
käytön aikana tai heti käytön jälkeen, sillä ne ovat erittäin kuumat.
►Jos virta halutaan katkaista kokonaan, irrota verkkojohto.
HUOM! • Laita virtapäälle ensin projektoriin ennen kuin kytket virran siihen
liitettyihin laitteisiin. Katkaise virta projektorista sen jälkeen, kun kaikkien liitettyjen
laitteiden virta on katkaistu.
• Tässä projektorissa on toiminto, joka voi kytkeä projektorin automaattisesti päälle/
päältä. Katso kohtaa AUTOM VIR KYT (37) ja AUTO POIS (38) VALINNATvalikosta.
• Käytä virrankatkaisukytkintä (54) vain sellaisissa tapauksissa, joissa virta ei
katkea tavallisin toimenpitein.
ViewSonic
13
PJL3211
Käyttö
VOLUME
Käyttö
Äänenvoimakkuuden säätö
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
1.
2.
Paina VOLUME-painiketta kaukosäätimestä. Valkokankaalle ilmestyy
valintaruutu, joka auttaa äänenvoimakkuuden säätämisessä.
Käytä kohdistinpainikkeita ▲/▼ äänenvoimakkuuden
säätämiseen. Paina VOLUME-painiketta uudelleen sulkeaksesi
valintaruudun ja päättääksesi toiminnon.Vaikka et tekisi mitään,
valintaruutu häviää automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
● Kun on valittu AUDIO-kohtaan SÄÄTÖ-valikossa (32),
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
äänenvoimakkuutta ei voi säätää.
▲/▼
Äänen tilapäinen mykistäminen
Paina MUTE-painiketta kaukosäätimestä.
1. Valkokankaalle
ilmestyy valintaruutu, joka ilmoittaa, että ääni
on mykistetty.
Ääni palautetaan painamalla MUTE tai VOLUME-painiketta. Vaikka et tekisi
mitään, valintaruutu häviää automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
● Kun on valittu AUDIO-kohtaan SÄÄTÖ-valikosta (32), ääni on
aina vaimennettu.
MUTE
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MENU
POSITION
Tulosignaalin valinta
MUTE
KEYSTONE
ENTER
projektorin INPUT/ENTER-painiketta. Joka kerta,
1. Paina
kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportin alla
INPUT/ENTER
RESET
ESC
STANDBY/ON
kuvatulla tavalla.
COMPUTER IN1  COMPUTER IN2
VIDEO
S-VIDEO
LAMP
INPUT/
ENTER
MENU
TEMP
POWER

COMPUTER/STORAGE -painiketta kaukosäätimestä.
1. Paina
Joka kerta, kun painat painiketta, projektori kytkee RGBtuloportin alla kuvatulla tavalla.
COMPUTER IN1  COMPUTER IN2
COMPUTER
/STORAGE
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
MAGNIFY
ON
● Jos COMPUTER/STORAGE -painiketta painetaan kytkettäessä
VIDEO tai S-VIDEO -portin signaalilta, kun PÄÄLLE on valittu kohtaan
AUTOM. HAKU valikosta VALINNAT (37), projektori tarkastaa ensin
COMPUTER IN1 -portin. Jos portissa ei havaita tuloa, projektori
tarkastaa muut portit yllä olevassa järjestyksessä.
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
ESC
RESET
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
14
PJL3211
Käyttö
Tulosignaalin valinta (jatkuu)
videosignaalin tuloportti painamalla VIDEO-painiketta
1. Valitse
kaukosäätimestä.
VIDEO
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
Joka kerta, kun painat painiketta, projektori kytkee
videotuloportin alla kuvatulla tavalla.
S-VIDEO
VIDEO
● Jos VIDEO-painiketta painetaan kytkettäessä COMPUTER IN1
tai COMPUTER IN2 -portin signaalilta, kun PÄÄLLE on valittu
kohtaan AUTOM. HAKU valikosta VALINNAT (37), projektori
tarkastaa ensin S-VIDEO-portin. Jos portissa ei havaita tuloa, projektori
tarkastaa VIDEO-portin.
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
SEARCH
Tulosignaalin etsintä
kaukosäätimen SEARCH-painiketta. Projektori
1. Paina
alkaa tarkastaa tuloportteja löytääkseen tulosignaalin.
Kun tulosignaali löytyy, projektori lopettaa etsinnän ja
näyttää kuvan. Jos signaalia ei löydy, projektori kytkeytyy
tilaan, jossa se oli ennen etsintää.
COMPUTER IN1  COMPUTER IN2
VIDEO
S-VIDEO
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MENU
POSITION
ENTER
RESET

ESC
Kuvasuhteen valinta
1.
Paina ASPECT-painiketta kaukosäätimestä. Joka kerta, kun
painat painiketta, projektori kytkee kuvasuhteen perätysten
seuraavalla tavalla.
 PC-signaalille
NORMAALI  4:3  16:9  PIENI
MUTE
KEYSTONE
ASPECT
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
 Videosignaalille, S-videosignaalille tai komponenttivideosignaalille
4:3  16:9  14:9  PIENI
POSITION
MUTE
KEYSTONE
MENU
ENTER
ESC
RESET
 Ei signaalia
4:3 (kiinteä)
● ASPECT-painike ei toimi, jos sopivaa signaalituloa ei ole.
● NORMAALI-tila pitää yllä tulosignaalin alkuperäisen kuvasuhteen.
● Automaattinen säätö palauttaa kuvasuhteen oletusarvolle.
ViewSonic
15
PJL3211
Käyttö
Projektorin kohottajan säätö
Jos projektorin sijoituspaikan oikea ja vasen puoli ovat hieman epätasapainossa, aseta projektori
vaakatasoon kohotinjalkoja käyttämällä.
Jalkoja käyttämällä on myös mahdollista nostaa projektorin etuosaa 11 asteen
q
rajoissa niin, että saadaan sopiva heijastuskulma valkokankaaseen nähden.
Tässä projektorissa on 2 kohotinjalkaa ja 2 kohotinpainiketta. Kohotinjalkaa voidaan säätää
vetämällä jalan puoleista kohotinpainiketta.
Pidä kiinni projektorista ja löysennä kohotinjalat vetämällä kohotinpainikkeet ylös.
1.
2. Säädä projektorin etuosa haluttuun korkeuteen.
3. Vapauta kohotinpainikkeet, jotta kohotinjalat lukkiutuvat.
4. Varmista, että kohotinjalat ovat lukossa ja sijoita projektori varovasti paikalleen.
voidaan tarvittaessa hienosäätää kääntämällä niitä käsin.
5. Kohotinjalkoja
Pidä projektorista kiinni, kun käännät jalkoja.
Löysennä kohotinjalka
vetämällä jalan puoleista
kohotinpainiketta.
Hienosäädä
kääntämällä jalkaa.
HUOMAUTUS ►Älä käsittele projektorin kohotuspainikkeita pitämättä
kiinni projektorista, sillä projektori saattaa pudota.
►Älä kallista projektoria muulla tavalla kuin kostamalla sen etuosa 11 asteen
alalla säätöjalkoja käyttämällä. Enempi kuin ilmoitetun määrän kallistaminen
saattaa aiheuttaa vikatoimintoja ja lyhentää kuluvien osien tai itse projektorin
käyttöikää.
Zoomauksen ja tarkkuuden säätö
Tarkennusrengas
Zoomausnuppi
1. Säädä ruutukoko käyttämällä zoomausnuppia.
2. Tarkenna kuva tarkennusrengasta käyttämällä.
ViewSonic
16
PJL3211
Käyttö
Automaattisen säätötoiminnon käyttö
AUTO-painiketta kaukosäätimestä.
1. Paina
Tämän painikkeen painaminen suorittaa seuraavan toiminnon.
AUTO
 PC-signaalille
Pystyasento, vaaka-asento, vaakavaihe, kuvasuhde
ja vaakakoko säätyvät automaattisesti. Ja kuvasuhde
säätyy automaattisesti oletusasetukselle. Varmista, että
ohjelmistoikkuna on säädetty maksimikokoon ennen
tämän toiminnon käyttöä. Tumma kuva saattaa silti säätyä
virheellisesti. Käytä säädössä kirkasta kuvaa.
 Videosignaalille, S-videosignaalille tai komponenttivideosignaalille
Tulosignaalille parhaiten sopiva videoformaatti valitaan automaattisesti.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin kun AUTO on valittu
kohtaan VIDEOFORM. valikossa LIITÄNNÄT (29). Vertikaalinen
sijainti,horisontaalinen sijainti, ja kuvasuhde säätyvät automaattisesti
oletusasetuksille. Komponenttivideosignaalilla myös horisontaalinen vaihe
säätyy automaattisesti oletusasetukselle.
● Automaattinen säätötoiminto kestää noin 10 sekuntia. Se ei kenties toimi
oikein joillakin tuloilla. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalilla, kuvan
ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä juovia tms.
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
Asennon säätö
OFF
POSITION-painiketta kaukosäätimestä. SIJAINTI1. Paina
merkkivalo tulee näkyviin ruutuun.
Käytä kohdistinpainikkeita ▲/▼/◄/► kuvan asennon säätämiseen.
2. Kun
haluat palauttaa asennon oletusarvoon, paina RESET-
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
ESC
RESET
painiketta kaukosäätimestä säädön aikana. Paina POSITIONpainiketta uudelleen päättääksesi toiminnon. Vaikka et tekisi
mitään, valintaruutu häviää automaattisesti muutaman sekunnin POSITION
kuluttua.
● Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalilla, s-videosignaalilla tai kompone
nttivideosignaalilla, kuvan ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä
juovia tms.
● Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalille, s-videosignaalille tai komponent
tivideosignaalille, tämän säädön ala riippuu NÄYTTÖ-valikon (26) asetuksesta
OVER SCAN. Säätö ei ole mahdollista, kun OVER SCAN on säädetty
lukemaan 10.
ViewSonic
17
PJL3211
Käyttö
Keystone-vääristymien korjaus
KEYSTONE-painiketta kaukosäätimestä. Kuten osoitettu
1. Paina
oikealla, valkokankaalle ilmestyy valintaruutu, joka auttaa
KEYSTONE
vääristymän korjaamisessa.
Valitse kohdistinpainikkeella ▲/▼ AUTOM. tai MANUAALINEN
ja suorita sitten painiketta ► painamalla seuraava.
1) AUTOM. toteuttaa automaattisen vertikaalisen Keystone-vääristymän korjauksen.
2) MANUAALINEN näyttää Keystone-korjausta varten olevan valintaruudun.
Käytä säätöön painikkeita ▲/▼.
Paina KEYSTONE-painiketta uudelleen sulkeaksesi
valintaruudun ja päättääksesi toiminnon. Vaikka et tekisi mitään, valintaruutu
häviää automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
● Tämän toiminnon säätöala vaihtelee tulosta riippuen. Joillakin toiminnoilla tämä
toiminto ei toimi hyvin.
● Kun V:INVERT tai H&V:INVERT on valittu kohtaan PEILIKUVA SÄÄTÖ
-valikosta ja projektorin näyttö on vinossa asennossa tai kallellaan alaspäin,
tämä toiminto ei kenties toimi oikein.
● Kun zoomaussäätö on asetettu TELE-puolelle (telefototarkennus), automaattinen
Keystone-vääristymän korjaus saattaa olla liian suuri. Tätä toimintoa tulee
käyttää, kun zoomaussäätö on asetettu kokonaan laajakulmalle LEVEYS
(laajakulmatarkennus).
● Kun projektori on asetettu tasaiselle pinnalle (noin ±0°), automaattinen
Keystone-vääristymän korjaus ei kenties toimi oikein.
● Kun projektori on kallellaan ±30 astetta tai enemmän, tämä toiminto ei kenties toimi hyvin.
● Tämä toiminto ei toimi, kun siirtymän tunnistin on kytketty (46).
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
2.
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
Suurennusominaisuuden käyttö
MAGNIFY
ON/OFF
painiketta ON kohdasta MAGNIFY kaukosäätimestä.
1. Paina
“SUURENNUS”-merkkivalo tulee näkyviin näyttöön (se katoaa,
jos mitään toimenpidettä ei suoriteta muutaman sekunnin aikana)
ja projektori kytkeytyy SUURENNUS-muodolle.
zoomausalue kohdistinpainikkeilla ▲/▼.
2. Säädä
Zoomausaluetta voidaan siirtää painamalla POSITION-
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
MUTE
painiketta SUURENNUS-tilassa käyttämällä kohdistinpainikkeita
▲/▼/◄/► zoomausalueen siirtoon. Viimeistele zoomausalue
painamalla POSITION-painiketta vielä kerran. SUURENNUStilasta poistutaan ja ruutu palautetaan normaaliksi painamalla kaukosäätimestä
MAGNIFY OFF –painiketta.
● Projektori lopettaa SUURENNUS-tilan automaattisesti, kun tulosignaali muuttuu tai
suoritetaan jokin toiminto, joka muuttaa näytön tilaa (automaattinen säätö yms.).
● SUURENNUS-tilassa keystone-vääristymätila saattaa vaihdella, mutta se
palautuu ennalleen, kun projektori lopettaa SUURENNUS-tilan.
FREEZE
MY BUTTON
1
2
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
ESC
RESET
HUOM! • Zoomaustaso voidaan hienosäätää. Etsi haluamasi taso tarkkailemalla valkokangasta.
ViewSonic
18
PJL3211
Käyttö
Valkokankaan pysäyttäminen
FREEZE-painiketta kaukosäätimestä.
1. Paina
“PYSÄYTYS”-merkintä tulee näkyvin näyttöön (vaikka se ei
FREEZE
näy, kun PÄÄLTÄ on valittu kohtaan VIESTI valikossa NÄYTTÖ
(36)) ja projektori kytkeytyy PYSÄYTYS-tilaan. PYSÄYTYS-tila
lopetetaan ja ruutu palautetaan normaaliksi painamalla FREEZEpainiketta uudelleen.
● Projektori lopettaa PYSÄYTYS -tilan automaattisesti, kun
painetaan projektorin tai kaukosäätimen painikkeita STANDBY/
ON, SEARCH, COMPUTER/STORAGE, VIDEO, BLANK, AUTO,
VOLUME, MUTE, KEYSTONE, MENU, MAGNIFY ja MY BUTTON1/2 (paitsi
kun on määritetty Oma muisti tai KUVAMUOTO ) (39).
● Jos projektori jatkaa saman kuvan heijastamista pitkän aikaa, kuvasta saattaa
jäädä haamukuva. Älä jätä projektoria PYSÄYTYS-tilaan pitkäksi aikaa.
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
MENU
POSITION
ENTER
RESET
ESC
Valkokankaan tilapäinen tyhjennys
BLANK-painiketta kaukosäätimestä. Tyhjä näyttö
1. Paina
tulee näkyviin tulosignaalin kuvan asemesta. Katso kohtaa
BLANK
TYHJÄ valikosta NÄYTTÖ. (33).
Paina BLANK-painiketta uudestaan poistaaksesi tyhjän
näytön ja palataksesi tulosignaalin näyttöön.
● Projektori palaa automaattisesti tulossignaalin näytölle, kun
painetaan jotakin projektorin painikkeista tai kaukosäätimen
painikkeista (paitsi ASPECT, POSITION tai FREEZE , myös
lukuunottamatta MY BUTTON1/2 -painiketta, jos AUTO KEYST
tai Oma muisti tai KUVAMUOTO on määritetty näille painikkeille (39)).
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
FREEZE
MY BUTTON
1
2
MUTE
KEYSTONE
POSITION
MENU
ENTER
ESC
RESET
HUOM! • Ääntä ei ole liitetty tyhjän näytön toiminnolla. Jos tarpeen, säädä
äänenvoimakkuus tai vaimennus ensin.
ViewSonic
19
PJL3211
Käyttö
Valikkotoimintojen käyttö
Tässä projektorissa on seuraavat valikot: KUVA, NÄYTTÖ, LIITÄNNÄT, SÄÄTÖ,
NÄYTTÖ, VALINNAT, SIEĆ ja HELP. VAL.HELP. VAL. koostuu usein käytetyistä
toiminnoista ja muut valikot on luokiteltu eri tarkoituksien mukaan. Kaikkia näyttöjä
käytetään samalla tavalla. Seuraavassa on kuvattu valikkojen peruskäyttö.
COMPUTER/
VIDEO STORAGE SEARCH
AUTO
BLANK
HOME
PAGE UP
VOLUME
END
PAGE DOWN
ASPECT
MAGNIFY
ON
OFF
1.
Paina MENU-painiketta INPUT/ENTER-painike
MENU-painike
kaukosäätimestä tai
MUTE
ENTER-painike
MENU-painike
Cursor painikkeilla
FREEZE
MY BUTTON
1
2
KEYSTONE
.
projektorista
Näkyvin tulee edistynyt VALIKKO
tai HELP. VAL., jolla on etusija
virrankytkennän jälkeen.
RESET-painike
ESC-painike
Kun projektori näyttää
jonkin valikon, projektorin
INPUT/ENTER
-painike toimii ENTER
-painikkeena ja projektorin MENU-painike toimii kohdistinpainikkeina.
Valikossa HELP. VAL.
Jos haluat muuttaa tilalle valikon edistynyt *'.28#.=%1/276'4?
-78#57*&'
5714+6#
VALIKKO, valitse ”Siirry ed. valikkoon...”.
#761-';56
-';5610'
-78#/7161
/7-#7675
Valitse kohdistinpainikkeilla ▲/▼
-+4--#75
-1064#56+
säädettävä kohta.
8…4+
Säädä kohta kohdistinpainikkeilla ◄/►. 8…4+5#8;
STANDBY/ON
INPUT/
ENTER
MENU
POSITION
LAMP
MENU
ENTER
TEMP
POWER
RESET
BLA
UME
STO
NE
E
KEY
2
DOW
N
PAGE
RESE
T
BUTTO
1
N
ENTE
R
END
MY
ESC
POSIT
ION
FREE
ZE
OFF
ME
NU
VOL
MUT
AUTO
UP
STO UTER/
RAG
E SE
PAGE
HOM
E
VID
EO COMP
ASPE
CT
ON
MAGNIFY
ARCH
NK
ESC
2.
3.
4.
8#.+--1=%1/276'4?
6'4…8;;5
……0+6#51014/##.+
2'+.+-78#014/##.+
2#.#76#
571&#6+0+-… J
-+'.+571/+
5KKTT[GFXCNKMMQQP
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
8#.+65'
-+4--#75㧗
-1064#56+㧗
)#//#
1.'675
8…4+.…/2-14-'#
8…4+㧗
8…4+5#8;㧗
6'4…8;;5
1/#/7+56+6#..'00#
Valikossa edistynyt VALIKKO
Valitse valikko kohdistinpainikkeilla ▲/▼.
Jos haluat muuttaa tilalle HELP. VAL.,
Edistynyt valikko
HELP. VAL.
valitse HELP. VAL.
Valitse kohta sitten painamalla ► -kohdistinpainiketta tai ENTER-painiketta.
Valitun valikon alavalikko tulee näkyviin.
Valitse kohdistinpainikkeilla ▲/▼ säädettävä kohta.
Siirry sitten eteenpäin painamalla ► -kohdistinpainiketta tai ENTERpainiketta. Valikon kohdan käyttövalikko tulee näkyviin.
Säädä kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼.
Joitakin toimintoja ei voi suorittaa tietyn tuloportin ollessa valittuna tai tietyn
tulosignaalin näkyessä. Jos haluat palauttaa toiminnon oletussäädölle, paina RESETpainiketta kaukosäätimestä toiminnan aikana. Huomaa, että joitakin kohtia (esim. KIELI,
H VAIHE, ÄÄNI) ei voi nollata.
Kun Edistyneessä VALIKOSSA halutaan palata aiempaan näyttöön, paina
kohdistinpainiketta ◄ tai ESC-painiketta kaukosäätimestä.
Sulje valikko ja lopeta toimenpiteet painamalla MENU-painiketta
kaukosäätimestä uudelleen.
Vaikka et tee mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti noin 10 sekunnin
kuluttua.
2.
3.
4.
5.
ViewSonic
20
PJL3211
HELPPO-VALIKKO
HELPPO-VALIKKO
*'.28#.=%1/276'4?
Valikossa HELP. VAL. on mahdollista suorittaa alla olevassa
taulukossa kuvatut säädöt.
Kohdan valinta kohdistinpainikkeilla ▲/▼.
Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna käyttäen.
Kohta
KUVASUHDE
AUTO KEYST
SUORITA
KEYSTONE
-78#57*&'
5714+6#
#761-';56
-';5610'
-78#/7161
/7-#7675
-+4--#75
-1064#56+
8…4+
8…4+5#8;
6'4…8;;5
……0+6#51014/##.+
2'+.+-78#014/##.+
2#.#76#
571&#6+0+-… J
-+'.+571/+
5KKTT[GFXCNKMMQQP
Kuvaus
Muuta kuvasuhdetta painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa KUVASUHDE valikosta NÄYTTÖ (26).
Painikkeen ► käyttö suorittaa automaattisen Keystone-vääristymän korjauksen.
Katso AUTO KEYST
SUORITA valikosta SÄÄTÖ (31).
Vertikaalinen Keystone-vääristymä korjataan painikkeilla ◄/►.
Säädä kohta KEYSTONE
valikosta SÄÄTÖ. (31)
Muuta kuvatyypin tilaa painikkeilla ◄/►.
Kuvatyyppitilat ovat GAMMA ja VÄRI LÄMP. tilojen yhdistelmiä. Valitse heijastuslähteelle sopiva tyyppi.
NORMAALI ó ELOKUVA ó DYNAAMINEN
VALK. TAULU ó PÄIVÄTILA ó TAUL (MUST)
KUVAMUOTO
NORMAALI
ELOKUVA
DYNAAMINEN
TAUL (MUST)
PÄIVÄTILA
VALK. TAULU
VÄRI LÄMP
KESKI OLETUS
MATALA OLETUS
KORKEA OLETUS
SUURI KIRK-1 OLETUS
SUURI KIRK-2 OLETUS
KESKI OLETUS
GAMMA
#1 OLETUS
#2 OLETUS
#3 OLETUS
#4 OLETUS
#3 OLETUS
#5 OLETUS
• Kun GAMMA ja VÄRI LÄMP. ovat erilaiset kuin edellä olevissa ennalta
asetetuissa tiloissa, KUVAMUOTO valikon näyttönä on ”MUKAUTUS”.
Katso kohtaa GAMMA (23) ja VÄRI LÄMP. (24) valikosta KUVA.
• Kun tämä toiminto suoritetaan, kuvassa saattaa näkyä ylimääräinen.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
21
PJL3211
HELPPO-VALIKKO
HELPPO-VALIKKO (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
KIRKKAUS
Säädä kirkkautta painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa KIRKKAUS valikosta KUVA (23).
KONTRASTI
Säädä kontrasti painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa KONTRASTI valikosta KUVA (23).
VÄRI
Säädä koko värin voimakkuutta painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa VÄRI valikosta KUVA (24).
VÄRISAVY
Säädä värisävyä painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa VÄRISAVY valikosta KUVA (24).
TERÄVYYS
Säädä terävyyttä painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa TERÄVYYS valikosta KUVA (24).
ÄÄNITASO
Kytke/katkaise hiljainen muoto painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa ÄÄNITASO valikosta SÄÄTÖ (32).
PEILIKUVA
Muuta peilitilan muotoa painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa PEILIKUVA valikosta SÄÄTÖ (32).
PALAUTA
Tämän toimenpiteen suorittaminen palauttaa oletusasetuksille
kaikki valikon HELP. VAL. kohdat paitsi kohtia SUODATIN IKÄ ja
KIELI.
Varmistusruutu tulee näkyviin. Kun PALAUTA valitaan painikkeella
▲, nollaus suoritetaan.
SUODATIN IKÄ
Tämän suorittaminen nollaa suodatinajan, joka laskee
ilmasuodattimen käyttöajan.
Varmistusruutu tulee näkyviin. Kun PALAUTA valitaan painikkeella
▲ , nollaus suoritetaan.
Katso kohtaa SUODATIN IKÄ valikosta VALINNAT (38).
KIELI
Siirry ed.
valikkoon...
ViewSonic
Näytön kieli muutetaan painikkeilla ◄/►.
Katso kohtaa KIELI valikosta NÄYTTÖ (33).
Valitse valikosta “Siirry ed. Valikkoon...” ja paina painiketta ►
tai ENTER käyttääksesi valikkoa KUVA, NÄYTTÖ, LIITÄNNÄT,
SÄÄTÖ, NÄYTTÖ, tai VALINNAT.
22
PJL3211
KUVA-valikko
KUVA-valikko
KUVA-valikossa on mahdollista suorittaa alla olevassa
taulukossa kuvatut säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna
käyttäen.
Kohta
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
8#.+65'
-+4--#75㧗
-1064#56+㧗
)#//#
1.'675
8…4+.…/2-14-'#
8…4+㧗
8…4+5#8;㧗
6'4…8;;5
1/#/7+56+6#..'00#
Kuvaus
KIRKKAUS
Säädä kirkkaus painikkeilla ▲/▼
Vaalea ó tumma
KONTRASTI
Säädä kontrasti painikkeilla ▲/▼
Voimakas ó heikko
Muuta gamma-muoto painikkeilla ▲/▼ .
#1 OLETUS ó #1 MUKAUTUS ó #2 OLETUS ó #2 MUKAUTUS ó #3 OLETUS
#5 MUKAUTUS ó #5 OLETUS ó #4 MUKAUTUS ó #4 OLETUS ó #3 MUKAUTUS
Kohdan MUKAUTUS säätö
ENTER,
GAMMA
:
Kun valitaan tila, jonka nimessä on sana
1 2 3 4 5 6 7 8
MUKAUTUS, ja painetaan sitten painiketta
► tai ENTER, näkyviin tulee valintaruutu,
joka auttaa tilan säätämisessä.
Tämä toiminto on kätevä haluttaessa
+0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
muuttaa joidenkin tiettyjen sävyjen kirkkautta.
GAMMA [MUKAUTUS-1]
Valitse kohta painikkeilla ◄/► ja säädä taso
painikkeilla ▲/▼.
On mahdollista saada näkyviin testikuvio, jolla voidaan varmistaa
säädön teho painamalla painiketta ENTER.
Joka kerta, kun painat painiketta ENTER, kuvio muuttuu alla
kuvatulla tavalla.
Ei kuviota ð 9 asteen harmaa asteikko
Ramp  15 asteen harmaa asteikko
Kahdeksan taajuuskorjauksen säädintä vastaavat kahdeksaa
testikuvion sävytasoa lukuun ottamatta vasemmassa päässä olevaa
tumminta sävyä. Jos haluat säätää tasoa 2 testikuvion vasemmasta
päästä (9 asteen harmaa asteikko), käytä taajuuskorjauksen
säädintä ”1”. Testikuvion vasemmassa päässä olevaa tumminta
sävyä ei voi säätää millään taajuuskorjausjuovalla.
• Kun tämä toiminto suoritetaan, näkyviin saattaa tulla juovia tai
häiriöitä.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
23
PJL3211
KUVA-valikko
KUVA-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Muuta värilämpötilan muoto painikkeilla ▲/▼.
KORKEA OLETUS � KORKEA MUKAUTUS � KESKI OLETUS � KESKI MUKAUTUS
MATALA OLETUS � MATALA MUKAUTUS � SUURI KIRK-1 OLETUS � SUURI KIRK-1 MUKAUTUS
SUURI KIRK-2 OLETUS � SUURI KIRK-2 MUKAUTUS
Kohdan MUKAUTUS säätö
VÄRI LÄMP.
Kun valitaan tila, jonka nimessä on sana
ENTER,
:
MUKAUTUS, ja painetaan sitten painiketta ►
TASOITUS VAHVISTUS
R G B
R G B
tai ENTER, näkyviin tulee valintaruutu, joka
auttaa valitun tilan TASOITUS ja VAHVISTUS
-asetusten säätämisessä.
+0 +0 +0
+0 +0 +0
Kohdan TASOITUS säätö muuttaa testikuvion
VÄRI LÄMP.[MUKAUTUS 1]
kaikkien sävyjen värin voimakkuutta.
VAHVISTUS-säädöt vaikuttavat pääasiassa
testikuvion kirkkaampiin sävyihin.
Valitse kohta painikkeilla ◄/► ja säädä taso painikkeilla ▲/▼.
On mahdollista saada näkyviin testikuvio, jolla voidaan varmistaa
säädön teho painamalla painiketta ENTER.
Joka kerta, kun painat painiketta ENTER, kuvio muuttuu alla
kuvatulla tavalla.
Ei kuviota ð 9 asteen harmaa asteikko
Ramp  15 asteen harmaa asteikko
• Kun tämä toiminto suoritetaan, näkyviin saattaa tulla juovia tai
häiriöitä.
VÄRI
Säädä koko värin voimakkuutta painikkeilla ▲/▼.
Voimakas ó Heikko
• Tämä voidaan valita vain videosignaaleille, s-videosignaaleille tai
komponenttivideosignaaleille.
VÄRISAVY
Säädä värisävyä painikkeilla ▲/▼.
Vihertävä ó Punertava
• Tämä voidaan valita vain videosignaaleille, s-videosignaaleille tai
komponenttivideosignaaleille.
TERÄVYYS
Säädä terävyyttä painikkeilla ▲/▼.
Voimakas ó Heikko
• Kohinaa saattaa esiintyä ja/tai kuva saattaa väristä hetken, kun
säätöä tehdään. Tämä ei ole oire viasta.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
24
PJL3211
KUVA-valikko
KUVA-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Tässä projektorissa on 4 muistia säätötiedoille (kaikille KUVAvalikon kohdille).
Toiminnon valinta painikkeilla ▲/▼ ja ► tai ENTER-painikkeen
painaminen toteuttaa kunkin toiminnon.
LATAA1 ó LATAA2 ó LATAA3 ó LATAA4
OMA MUISTI
ViewSonic
TALLENNA4 óTALLENNA3 ó TALLENNA2 ó TALLENNA1
LATAA1, LATAA2, LATAA3, LATAA4
LATAA-toiminnon suorittaminen lataa tiedot toiminnon nimessä
olevan numeroon liitetystä muistista ja säätää kuvan automaattisesti
tietojen mukaisesti.
• Ne LATAA-toiminnot, joiden liittyvissä muistissa ei ole tietoja,
ohitetaan.
• Muista, että parhaillaan säädetty tila katoaa ladattaessa tietoja.
Jos parhaillaan säädetty tila halutaan säilyttää, tallenna se ennen
LATAA-toiminnon suorittamista.
• Näytössä saattaa olla kohinaa ja kuva saattaa väristä hetken, kun
tietoja ladataan. Tämä ei ole oire viasta.
• LATAA-toiminnot voidaan suorittaa myös painikkeella MY
MEMORY, joka voidaan säätää kohdassa OMA PAINIKE valikossa
VALINNAT (29).
TALLENNA1, TALLENNA2, TALLENNA3, TALLENNA4
TALLENNA-toiminnon suorittaminen tallentaa parhaillaan voimassa
olevat säätötiedot toiminnon nimessä olevan numeroon liitettyyn
muistiin.
• Muista, että muistiin tallennettavat tiedot katoavat tallennettaessa
tähän muistiin uusia tietoja.
25
PJL3211
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikossa on mahdollista suorittaa alla olevassa
taulukossa kuvatut säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna
käyttäen.
Kohta
8#.+65'
-78#57*&'
18'45%#0
8'465+,
*145+, *8#+*'
*14-1-1
#761/5……&—0616'7675
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
Kuvaus
Muuta kuvasuhdetta painikkeilla ▲/▼.
PC-signaalille
NORMAALI ó 4:3 ó 16:9 ó PIENI
KUVASUHDE
Videosignaalille, S-videosignaalille tai komponenttivideosignaalille
4:3 ó 16:9 ó 14:9 ó PIENI
Kun signaalia ei ole
4:3 (kiinteä)
• Tämä kohta voidaan valita vain sopivalle signaalille.
• NORMAL-tila säilyttää alkuperäisen kuvasuhteen asetuksen.
• Automaattisen säädön suorittaminen säätää kuvasuhteen asetuksen oletusasetukselle.
OVER SCAN
Säädä yliskannauksen suhdetta painikkeilla ▲/▼.
Suuri (pienentää kuvaa) ó pieni (suurentaa kuvaa)
• Tämä kohta voidaan valinta ainoastaan video-, s-video- ja komponenttisignaaleille.
• Kun säätö on liian suuri, kuvan kehysalueella saattaa näkyä tietyn
asteinen heikentymä. Tässä tapauksessa tee säätö pienelle.
VERT.SIJ.
Säädä vertikaalista asentoa painikkeilla ▲/▼.
Ylös ó alas
• Vertikaalisen sijainnin säätäminen liikaa saattaa aiheuttaa häiriöitä kuvaan. Jos
näin käy, säädä vertikaalinen sijainti oletussäädölle. Painikkeen RESET painaminen,
kun VERT.SIJ. on valittu palauttaa asetuksen VERT.SIJ. oletusasetukselle.
• Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalilla, s-videosignaalilla tai
komponenttivideosignaalilla, tämän säädön ala riippuu kohdan OVER
SCAN asetuksesta (yllä). Säätö ei ole mahdollista, kun OVER
SCAN on säädetty lukemaan 10.
HOR.SIJ.
Säädä horisontaalista asentoa painikkeilla ▲/▼.
Vasen ó oikea
• Horisontaalisen sijainnin säätäminen liikaa saattaa aiheuttaa häiriöitä kuvaan.
Jos näin käy, säädä horisontaalinen sijainti oletussäädölle. Painikkeen RESET
painaminen, kun HOR.SIJ. on valittu palauttaa asetuksen HOR.SIJ. oletusasetukselle.
• Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalilla, s-videosignaalilla tai
komponenttivideosignaalilla, tämän säädön ala riippuu kohdan OVER
SCAN asetuksesta (yllä). Säätö ei ole mahdollista, kun OVER
SCAN on säädetty lukemaan 10.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
26
PJL3211
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
H VAIHE
Säädä horisontaalista vaihetta poistaaksesi välkkymisen painikkeilla ▲/▼.
Oikea ó vasen
• Tämä kohta voidaan valita vain tietokoneen signaalille tai kompon
enttivideosignaalille.
HOR. KOKO
Säädä horisontaalista kokoa painikkeilla ▲/▼.
Suuri ó pieni
• Tämä kohta voidaan valita vain tietokoneen signaalille.
• Jos tämä säätö on liiallinen, kuva ei ehkä näy oikein. Säädä
tällaisessa tapauksessa asetus oletusasetukselle painamalla
RESET-painiketta tämän toimenpiteen aikana.
AUTOM.
SÄÄDÖN
TOTEUTUS
Valitsemalla tämä kohta suoritetaan automaattinen säätö.
PC-signaalille
Pystyasento, vaaka-asento, vaakavaihe, kuvasuhde ja
vaakakoko (40) säätyvät automaattisesti. Ja kuvasuhde säätyy
automaattisesti oletusasetukselle.
Varmista ennen tämän toiminnon käyttöä, että sovellutusohjelman
ikkuna on säädetty maksimikokoon. Tumma kuva saattaa silti
säätyä väärin. Käytä kirkasta kuvaa säädettäessä.
Videosignaalille, S-videosignaalille tai komponenttivideosignaalille
Tulosignaalille parhaiten sopiva videoformaatti valitaan
automaattisesti.
Tämä toiminto toimii vain kun AUTO-muoto on valittu kohtaan
VIDEOFORM. valikosta LIITÄNNÄT (29). Vertikaalinen
sijainti,horisontaalinen sijainti, ja kuvasuhde säätyvät
automaattisesti oletusasetuksille. Komponenttivideosignaalilla myös
horisontaalinen vaihe säätyy automaattisesti oletusasetukselle.
• Automaattinen säätö kestää noin 10 sekuntia. Pyydämme myös
huomaamaan, että se ei kenties toimi oikein joillakin tuloilla.
ViewSonic
27
PJL3211
LIITÄNNÄT-valikko
LIITÄNNÄT-valikko
LIITÄNNÄT-valikon avulla voidaan suorittaa alla olevassa
taulukossa olevat säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna
käyttäen.
8#.+65'
'6'0'8…(+./
8+&'104-'5-+
8…4+#8#4775#761
%1/210'06%1/210'06
8+&'1(14/#761
-78#.7--12…….6…
%1/276'467.1
4'51.776+1
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
Kohta
Kuvaus
ETENEVÄ
Painikkeiden ▲/▼ käyttö kytkee etenevän muodon.
TV ó FILM ó PÄÄLTÄ
• Tämä toiminto toimii videon, s-videon tai komponenttivideon
signaalilla 525i (480i) tai 625i (576i) lomitetulla signaalilla.
• Kun TV tai FILM on valittu, näytön kuva on selkeä. FILM sopii 2-3
Pull-Down –järjestelmään muuntoa varten. Mutta nämä saattavat
aiheuttaa tiettyjä häiriöitä (esimerkiksi juovia) nopeaa liikettä
sisältävään kuvaan. Valitse tällöin PÄÄLTÄ vaikka kuvasta tulisi
vähemmän selkeä.
VIDEO NR
Painikkeiden ▲/▼ käyttö kytkee kohinanvaimennusmuodon.
KORKEA ó KESKI ó MATALA
• Tämä toiminto toimii videon, s-videon tai komponenttivideon
signaalilla 525i (480i) tai 625i (576i).
• Kun tämä toiminto on liiallinen, kuvassa saattaa näkyä tietyn
asteinen heikentymä.
Valitse väriavaruuden muoto painikkeilla ▲/▼.
AUTO ó RGB ó SMPTE240 ó REC709 ó REC601
VÄRIAVARUUS
• Tämä kohta voidaan valita vain tietokoneen signaalille tai kompon
enttivideosignaalille.
• AUTO-muoto valitsee automaattisesti optimaalisen tilan.
• AUTO-toiminto ei toimi kaikilla signaaleilla. Jos näin käy, on syytä
valita muu muoto kuin AUTO.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
28
PJL3211
LIITÄNNÄT-valikko
LIITÄNNÄT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Säädä videoformaatti S-VIDEO -portille ja videoportille.
8+&'1(14/
(1) Valitse tuloportti painikkeilla ◄/►.
58+&'1 8+&'1
(2) Valitse videoformaatin muoto painikkeilla ▲/▼.
VIDEOFORM.
AUTO ó NTSC ó PAL ó SECAM
N-PAL ó M-PAL ó NTSC4.43
#761
065%
2#.
5'%#/
065%
/2#.
02#.
• Tämä kohta toimii vain VIDEO-portin tai
S-VIDEO-portin videosignaalille.
• AUTO-muoto valitsee automaattisesti optimaalisen tilan.
• AUTO-toiminto ei toimi hyvin joillakin signaaleilla. Jos kuva on epävakaa (esim.
epäsäännöllinen kuva, värin puute), valitse tila tulosignaalin tyypistä riippuen.
KUVALUKKO
Kuvalukko kytketään/katkaistaan painikkeilla ▲/▼.
PÄÄLLE ó PÄÄLTÄ
• Tämä kohta voidaan toteuttaa vain tietokoneen signaalille, jonka
pystytaajuus on 50 - 60 Hz.
• Kun on valittu asento PÄÄLLE, liikkuva kuva näkyy paremmin.
• Tämä muoto saattaa heikentää kuvan laatua. Jos näin käy, valitse asento PÄÄLTÄ.
COMPUTER
TULO
Säädä COMPUTER-porttien tietokoneen tulosignaalin tyyppi.
(1) Valitse painikkeilla ◄/► säädettävä COMPUTER-portti.
COMPUTER IN1 ó COMPUTER IN2
(2) Valitse painikkeilla ▲/▼ tietokoneen tulosignaalin tyyppi.
AUTO ó TAHDISTUS G PÄÄLTÄ
Jos AUTO valitaan, tahdistus vihreään signaaliin voidaan tukea.
• Kun AUTO on valittu, kuvassa saattaa olla häiriöitä tietyillä
tulosignaaleilla. Tällaisissa tapauksissa ota ensin signaalin liitin
pois, valitse TAHDISTUS G PÄÄLTÄ valikosta ja kytke signaali
sitten uudelleen.
• Komponenttisignaali voidaan tukea COMPUTER IN1 -portin
kautta, jos AUTO on valittu COMPUTER IN1 -portille.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
29
PJL3211
LIITÄNNÄT-valikko
LIITÄNNÄT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
COMPUTER IN1 ja COMPUTER IN2 -tulosignaalin resoluutio
voidaan säätää tällä projektorilla.
(1) Valitse LIITÄNNÄT-valikosta kohta RESOLUUTIO painikkeella ▲/▼ ja
paina painiketta►.
RESOLUUTIO-valikko tulee näkyviin.
(2) Valitse RESOLUUTIO-valikosta haluttu
resoluutio painikkeilla ▲/▼.
AUTO-asennon valinta säätää resoluution
sopivaksi tulosignaalille.
(3) Painikkeen ► tai ENTER painaminen
valittaessa resoluutioksi STAND. säätää
automaattisesti vaaka- ja pystyasennon,
kellovaiheen ja vaakakoon ja valitsee
automaattisesti kuvasuhteen.
INFORMAATIO-valikko (41) tulee näkyviin.
RESOLUUTIO
(4) Kun haluat säätää oman resoluution,
valitse painikkeilla ▲/▼ MUKAUTUS, jolloin
MUKAUTUS RESOLUUTIO –valintaruutu
tulee näkyviin. Säädä vaaka- (HORISONT.)
ja pystyresoluutio (VERTIK.) painikkeilla ▲
/▼/◄/►. Kaikkia resoluutioita ei kuitenkaan
taata.
(5) Tallenna asetus asettamalla kohdistin
äärimmäisenä oikealla olevalle luvulle ja
paina painiketta ►.
Vaaka- ja pystyasento, kellovaihe ja
vaakakoko säätyvät automaattisesti ja
kuvasuhde valitaan automaattisesti. Kun
INFORMAATIO -valintaruutu (41) on
näkynyt noin 10 sekuntia, ruutu palaa
RESOLUUTIO -valikkoon ja näyttää muutetun
resoluution.
RESOLUUTIO
STAND.
AUTO
1024x 768
1280x 768
1360x 768
MUKAUTUS
1440x 768
COMPUTER 1
1280x [email protected] 60
/7-#76754'51.776+1
*14+5106Z
8'46+-
Z
.12'6#
5……&…
COMPUTER1
992x [email protected] 60
4'51.776+1
56#0&
#761
Z
Z
Z
/7-#7675
Z
(6) Kun halutaan palauttaa aiempi resoluutio
tallentamatta muutoksia, aseta kohdistin
äärimmäisenä vasemmalla olevalle luvulle ja
paina painiketta ◄.
Ruutuun palaa RESOLUUTIO-valikko ja
aiempi resoluutio näkyy.
• Joillakin kuvilla tämä toiminto ei toimi hyvin.
ViewSonic
30
PJL3211
SÄÄTÖ-valikko
SÄÄTÖ-valikko
SÄÄTÖ-valikon avulla voidaan suorittaa alla olevassa
taulukossa olevat säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna
käyttäen.
Kohta
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
8#.+65'
#761-';565714+6#
-';5610'
……0+6#51014/##.+
2'+.+-78#014/##.+
……0+
#7&+1
Kuvaus
AUTO KEYST
SUORITA
Tämän kohdan valinta suorittaa automaattisen Keystonevääristymän korjauksen. Projektori korjaa automaattisesti
vertikaalisen Keystone-vääristymän, joka johtuu (eteen/taakse)
säätökulmasta.
Tämä toiminto toteutetaan vain kerran, kun se valitaan valikosta.
Kun projektorin kaltevuuskulma muutetaan, suorita tämä toiminto
uudelleen.
• Tämän toiminnon säätöala vaihtelee tulosta riippuen. Joillakin
toiminnoilla tämä toiminto ei toimi hyvin.
• Kun V:INVERT tai H&V:INVERT on valittu kohtaan PEILIKUVA
SÄÄTÖ -valikosta ja projektorin näyttö on vinossa asennossa tai
kallellaan alaspäin, tämä toiminto ei kenties toimi oikein.
• Kun zoomaussäätö on asetettu asentoon TELE (teletarkennus),
tämä toiminto saattaa olla liian voimakas. Tätä toimintoa tulee
käyttää, kun zoomaussäätö on asetettu kokonaan laajakulmalle
LEVEYS (laajakulmatarkennus).
• Kun projektori on asetettu vaakatasoon (noin ±0°), tämä toiminto
ei kenties toimi.
• Kun projektori on kallellaan ±30 astetta tai enemmän, tämä
toiminto ei kenties toimi hyvin.
• Tämä toiminto ei toimi, kun siirtymän tunnistin on kytketty (46).
KEYSTONE
Vertikaalinen Keystone-vääristymä korjataan painikkeilla ▲/▼.
Pienennä kuvaa yläosasta ó Pienennä kuvaa alaosasta
• Tämän toiminnon säätöala riippuu tulosignaalin tyypistä. Joillakin
toiminnoilla tämä toiminto ei toimi hyvin.
• Tämä toiminto ei toimi, kun siirtymän tunnistin on kytketty (46).
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
31
PJL3211
SÄÄTÖ-valikko
SÄÄTÖ-valikko (jatkuu)
Kohta
ÄÄNITASO
Kuvaus
Hiljaisen äänen muoto kytketään/katkaistaan painikkeilla ▲/▼.
NORMAALI ó ÄÄNITASO
• Kun on valittu ÄÄNITASO, akustinen kohina ja ruudun kirkkaus
pienenevät.
Peilitilan muoto muutetaan painikkeilla ▲/▼.
PEILIKUVA
NORMAALI ó H:INVERT ó V:INVERT ó H&V:INVERT
Jos siirtymän ilmaisin on asennossa PÄÄLLE ja PEILIKUVA -tilaa
muutetaan, siirtymän ilmaisimen hälytys (46) näkyy, kun projektori
käynnistetään uudelleen sen jälkeen, kun virta on katkaistu
virtakytkimellä.
ÄÄNI
AUDIO
ViewSonic
Äänenvoimakkuutta säädetään painikkeilla ▲/▼.
Suuri ó Pieni
Määrittää audioportit.
#7&+1
.12'6#
(1) Valitse kuvan tuloportti painikkeilla ▲/▼.
#7&+1+0
(2) Valitse tuloporttiin liitettävä audioportti
%1/276'4
painikkeilla ◄/►.
%1/276'4
58+&'1
1ó2ó
8+&'1
• Kun valitaan jollekin tuloportille, mikään audioportti ei toimi
yhdessä kyseisen tuloportin kanssa ja kaikki AUDIO-valikon kohdat
eivät toimi.
32
PJL3211
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ -valikon avulla voidaan suorittaa alla olevassa
taulukossa olevat säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa apuna
käyttäen.
Kohta
8#.+65'
-+'.+571/+
8#.+--1#5
6;*,…/756#
#.1+675#.-72'4
1OC-WXC
1OC-WXC.QEM2…….6…
8+'56+2……..'
.…*6''00+/+
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
Kuvaus
OSD-näytön ( ruutunäytön) kieltä voidaan muuttaa painikkeilla ▲/▼.
ENGLISH ó FRANÇAIS ó DEUTSCH ó ESPAÑOL ó ITALIANO
NORSK ó NEDERLANDS ó PORTUGUÊS ó 日本語
KIELI
ó
ó
ó SVENSKA ó
SUOMI ó POLSKI ó TÜRKÇE
VALIKKO AS.
Valikon asentoa säädetään painikkeilla ▲/▼/◄/►.
Toiminto lopetetaan painamalla MENU-painiketta kaukosäätimestä
tai käyttämättä mitään painiketta noin 10 sekuntiin.
Valitse tyhjän näytön muoto painikkeilla ▲/▼.
Tyhjä ruutu on tilapäistä tyhjennystoimintoa varten oleva ruutu (19).
Se näkyy painamalla BLANK-painiketta.
Oma Kuva ó ALKUPER. ó SININEN ó VALKOINEN ó MUSTA
TYHJÄ
Oma Kuva
Toiminto
Näyttö, joka on rekisteröity kohdassa Oma Kuva
(35).
Standardinäytöksi esisäädetty näyttö
ALKUPER.
SININEN, VALKOINEN,
Paljas näyttö kullakin värillä.
MUSTA
• Jotta jälkikuvaa ei jää, Oma Kuva tai ALKUPER. näyttö muuttuvat
paljaaksi mustaksi näytöksi muutaman minuutin kuluttua.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
33
PJL3211
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Painikkeilla ▲/▼ kytketään aloitusnäytön muotoa.
ALOITUS-näyttö on näyttö, joka näkyy, jos signaalia ei ole tai jos
signaali on sopimaton.
Oma Kuva ó ALKUPER. ó PÄÄLTÄ
Oma Kuva
ALOITUS
ALKUPER.
PÄÄLTÄ
Toiminto
Näyttö, joka on rekisteröity kohdassa Oma Kuva
(35).
Standardinäytöksi esisäädetty näyttö
Paljas musta näyttö.
• Jotta jälkikuvaa ei jää, Oma Kuva tai ALKUPER. näyttö muuttuvat
TYHJÄ näytöksi muutaman (33) minuutin kuluttua. Jos myös
TYHJÄ näyttö on Oma Kuva tai ALKUPER., sen asemesta
käytetään paljasta mustaa näyttöä.
• Kun PÄÄLLE on valittu OMAN KUVAN SALASANA kohdassa
TURVALLISUUS valikossa VALINNAT (43), ALOITUS kytkeytyy
tilaan Oma Kuva.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
34
PJL3211
NÄYTTÖ-valikko
NÄYTTÖ-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Tämän avulla on mahdollista siepata kuva käytettäväksi Oma
Kuva -toiminnon kuvana, jota voidaan käyttää TYHJÄ-näyttönä ja
ALOITUS-näyttönä. Ota näkyviin kuva, joka halutaan siepata ennen
seuraavan toimenpiteen suorittamista.
1. Tämän kohdan valinta näyttää
valintaruudun, jonka nimi on “Oma Kuva”.
Se kysyy aloitetaanko kuvan sieppaaminen
parhaillaan näkyvältä näytöltä.
Odota, kunnes haluttu kuva tulee näkyviin
ja paina ENTER-painiketta, kun kuva näkyy.
Lopeta painamalla painiketta RESET tai ESC .
Kuva pysähtyy ja sieppauskehys tulee näkyviin.
Aloita rekisteröinti painamalla ENTER -painiketta.
1OC-WXC
#NQKVCVMQV¥O¥PMWXCPUKGRRCCOKUGP!
4'5'6
'06'4
'+-;..…
Oma Kuva
2. Kehyksen asentoa säädetään painikkeilla
▲/▼/◄/►.
Siirrä kehys haluttuun asentoon kuvan
päälle. Joillakin tulosignaaleilla kehystä ei
kenties voi siirtää.
Palauta näyttö ja palaa aiempaan
ٕ
valintaruutuun painamalla painiketta RESET
ٌ
tai ESC.
Rekisteröinti kestää muutaman minuutin.
Kun rekisteröinti on tehty, rekisteröity näyttö ja seuraava viesti
näkyvät muutaman sekunnin ajan:
“Oma Kuva valmis.”
Jos rekisteröinti epäonnistui, seuraava viesti tulee näkyviin:
“Virhe kuvan sieppauksessa. Yritä uudelleen.”
• Tätä ei voi valita M1-D -signaalille.
• Tätä toimintoa ei voi valita, kun PÄÄLLE on valittu kohtaan Oma
Kuva Lock (alla).
• Tätä toimintoa ei voi valita, kun PÄÄLLE on valittu kohtaan OMAN KUVAN
SALASANA kohdassa TURVALLISUUS valikossa VALINNAT (43).
1OC-WXC
5KKTT¥UKGRCVVWMWXCMWVGPJCNWCV
2#.#76#5'74##8#
4'5'6
'06'4
1OC-WXC
Oma Kuva Lock
Oma Kuva Lock kytketään/katkaistaan painikkeilla ▲/▼.
PÄÄLLE ó PÄÄLTÄ
Kun valitaan PÄÄLLE, toiminto Oma Kuva ei toimi. Tällä toiminnolla
saadaan suojatuksi parhaillaan voimassa oleva Oma Kuva.
• Tätä toimintoa ei voi valita, kun PÄÄLLE on valittu kohtaan OMAN KUVAN
SALASANA kohdassa TURVALLISUUS valikossa VALINNAT (43).
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
35
PJL3211
NÄYTTÖ -valikko
NÄYTTÖ-valikko (jatkuu)
Kohta
VIESTI
Kuvaus
Viestitoiminto kytketään/katkaistaan painikkeilla ▲/▼.
PÄÄLLE ó PÄÄLTÄ
Kun valitaan PÄÄLLE, seuraavat viestitoiminnot toimivat.
”AUTO-TOIMINTOASUOR.” automaattisen säädön aikana
”SIGNAALIA EI LÖYTYNYT”
”SYNC ALUEEN ULKOPUOLELLA”
“Etsii....” etsittäessä tulosignaalia
”Tunnistaa....” kun tulosignaali on havaittu
Tulosignaalin merkintä muutettaessa
Kuvasuhteen merkintä muutettaessa
KUVAMUOTO-merkintä, joka näkyy muuttamalla
OMA MUISTI -merkintä, joka näkyy muuttamalla
Osotin "PYSÄYTYS" ja "||" pysäytettäessä kuva painamalla
FREEZE-painiketta.
• Kun valitaan PÄÄLTÄ, muista tämä, jos kuva pysähtyy. Kuvan
pysähtymistä ei tule pitää vikatoimintona (19).
Kullekin projektorin tuloportti voidaan antaa nimi.
(1) Valitse NÄYTTÖ-valikosta kohta LÄHTEENNIMI
painikkeella ▲/▼ ja paina painiketta ►.
.…*6''00+/+
LÄHTEENNIMI-valikko tulee näkyviin.
(2) Valitse LÄHTEENNIMI -valikon
painikkeilla ▲/▼ nimettävä portti ja paina
sitten painiketta ►. Valikon oikea puoli on
tyhjä kunnes nimi on annettu.
LÄHTEENNIMI-valintaruutu tulee näkyviin.
LÄHTEENNIMI
(3) Senhetkinen nimi näkyy ensimmäisellä
rivillä. Valitse ja näppäile merkit painikkeilla
▲/▼/◄/► ja ENTER tai INPUT.
Painikkeella RESET on mahdollista
poistaa 1 merkki kerrallaan. Nimi voi olla
korkeintaan 16 merkin pituinen.
(4) Jos haluat muuttaa jo näppäiltyä merkkiä,
paina painiketta ▲ kohdistimen ollessa rivillä
[A-N] muuttaaksesi kohdistimen ensimmäisellä
rivillä näkyvälle nimelle ja valitse muutettava
merkki painikkeilla ◄/►. Kun nimen merkki on
valittu, siirrä kohdistin painikkeella ▼ takaisin
merkin näppäilyalueelle, jotta merkit voidaan
valita ja näppäillä yllä kuvatulla tavalla.
(5) Valitse ja paina painiketta ENTER tai
INPUT, kun teksti on kirjoitettu.
Kun halutaan palauttaa aiempi nimi
tallentamatta muutoksia, paina painiketta
ESC tai ◄ ja INPUT yhtäaikaa.
ViewSonic
36
%1/276'4016'2%
%1/276'4&'5-6122%
58+&'1%#/'4#
8+&'1864
0+/+016'2%
8#.+65'
016'2%
#$%&'()*+,-./0
123456789:;<
CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\
A!
4'5'6.12'6#
0+/+016'2%
'06'45'74##8#
8#.+65'
0162%
#$%&'()*+,-./0
123456789:;<
CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\
A!
4'5'6.12'6#
0+/+016'2%
'06'45'74##8#
8#.+65'
016'2%
#$%&'()*+,-./0
123456789:;<
CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\
A!
4'5'6.12'6#
'06'45'74##8#
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikon avulla voidaan suorittaa alla olevassa
taulukossa olevat säädöt.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan
säätö sitten painamalla kohdistinpainiketta ► tai ENTERpainiketta, lukuunottamatta kohtia LAMPPU IKÄ ja
SUODATIN IKÄ. Suorita säätö sitten seuraavaa taulukkoa
apuna käyttäen.
Kohta
AUTOM. HAKU
AUTO KEYST
AUTOM VIR KYT
8#.+65'
#761/*#-72……..'
#761-';562……..'
#761/8+4-;62……..'
#76121+5OKP
.#/227+-…J
571&#6+0+-…J
1/#2#+0+-'
2#.8'.7
6748#..+5775
8#.+--1=%1/276'4?
-78#
0…;66—
.++6…00…6
5……6—
0…;66—
8#.+00#6
*'.28#.
Kuvaus
Painikkeilla ▲/▼ kytketään/katkaistaan automaattinen signaalin
hakutoiminto.
PÄÄLLE  PÄÄLTÄ
Kun valitaan PÄÄLLE, laite selaa automaattisesti tuloportit
seuraavassa järjestyksessä, jos signaalia ei havaita. Etsintä alkaa
sen hetkiseltä kohdalta.
Kun tulosignaali löytyy, projektori lopettaa etsinnän ja näyttää kuvan.
COMPUTER IN1  COMPUTER IN2
VIDEO  S-VIDEO
Painikkeella ▲/▼ kytketään/katkaistaan automaattinen Keystonetoiminto.
PÄÄLLE  PÄÄLTÄ
PÄÄLLE: Automaattinen keystone-korjaus suoritetaan aina, kun
projektorin kaltevuutta muutetaan.
PÄÄLTÄ: Tämä toiminto ei ole käytettävissä. Suorita automaattista
keystone-korjausta varten AUTO KEYST
SUORITA valikosta
SÄÄTÖ.
•Kun projektori on ripustettu katosta, tämä toiminto ei toimi oikein,
joten valitse asento PÄÄLTÄ.
•Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun siirtymän ilmaisin on
kytketty päälle (46).
Painikkeilla ▲/▼ kytketään/katkaistaan AUTOM VIR KYT -toiminto.
PÄÄLLE  PÄÄLTÄ
Kun on säädetty asento PÄÄLLE, projektorin lamppu syttyy
automaattisesti ilman tavallisia toimenpiteitä (13) vain silloin,
kun projektorin virta kytketään sen jälkeen, kun virta on katkaistu
lampun palaessa.
• Tämä toiminto ei toimi, kun virta on kytketty projektoriin lampun
ollessa sammunut.
• Kun lamppu on syttynyt AUTOM VIR KYT -toiminnolla ja noin 30
minuuttiin ei havaita tuloa eikä mitään toimenpidettä, projektorin
virta sammuu vaikka AUTO POIS -toiminto (38) olisi säädetty
toimimattomaksi.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
37
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
AUTO POIS
LAMPPU IKÄ
SUODATIN IKÄ
Kuvaus
Painikkeilla ▲/▼ säädetään projektorin virran katkaisuun jäljellä
olevan ajan laskua.
Pitkä (maks. 99 minuuttia) ó Lyhyt (min. 0 minuuttia= EI KÄYTÖSSÄ)
AUTO POIS
KÄYTÖSSÄ
AUTO POIS
EI KÄYTÖSSÄ
1
0
Kun aika on säädetty lukemaan 0, projektorin virta ei katkea automaattisesti.
Kun aika on säädetty lukemaan 1-99 ja kun ilman signaalia tai
sopimattoman signaalin tulolla kulunut aika saavuttaa säädetyn
ajan, projektorin lamppu sammuu.
Jos jotakin projektorin tai kaukosäätimen painiketta painetaan
tai jokin komento (saantikomentoja lukuun ottamatta) lähetetään
säätöportista kyseisenä aikana, projektorin virta ei sammu.
Katso kohtaa ”Virran pois päältä kytkeminen” (13).
Lampun aika on edellisestä nollauksesta laskettu aika. Se näkyy
VALINNAT-valikossa lampun käyttöaikana.
Valikko tulee näkyviin painamalla painiketta RESET tai painiketta ►.
Lampun aika nollataan valitsemalla ”PALAUTA” painikkeella ▲.
PALAUTA ï PERUUTA
• Nollaa lampun ikä vain lampun vaihdon jälkeen, jotta merkkivalo
näyttää oikeat tiedot lampusta.
• Katso tiedot lampun vaihdosta luvusta ”Lamppu” (48).
Suodattimen ikä on edellisestä nollauksesta laskettu aika. Se näkyy
VALINNAT-valikossa ilmasuodattimen käyttöaikana.
Valikko tulee näkyviin painamalla painiketta RESET tai painiketta ►.
Suodattimen ikä nollataan valitsemalla ”PALAUTA” painikkeella ▲.
PALAUTA ï PERUUTA
• Nollaa suodattimen ikä vain ilmasuodattimen puhdistuksen tai
vaihdon jälkeen, jotta merkkivalo näyttää oikeat tiedot suodattimesta.
• Katso kohdasta “Ilmansuodatin” lisätietoja ilmansuodattimen
puhdistuksesta (50).
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
38
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Säätää kaukosäätimen painikkeet MY BUTTON 1 ja 2 määritetyille toiminnoille. (5)
Valitse ensin painikkeella ◄/► 1 tai 2 OMA PAINIKE -valikosta.
Valitulle painikkeelle määritetään sitten jokin seuraavista toiminnoista
käyttämällä painiketta ▲/▼.
• COMPUTER1: Portti asentoon COMPUTER IN1.
• COMPUTER2: Portti asentoon COMPUTER IN2.
• S-VIDEO: Portti asentoon S-VIDEO.
• VIDEO: Portti asentoon VIDEO.
OMA PAINIKE
• INFORMAATIO: LIITÄNNÄT-INFORMAATIO -valintaruutu (41)
tulee näkyviin.
• AUTO KEYST
SUORITA:
Suorittaa automaattisen keystone-vääristymän korjauksen (31).
• OMA MUISTI:
Lataa jonkin tallennetuista säätötiedoista (25).
Kun parhaillaan voimassa
olevaa säätöä ei ole tallennettu
muistiin, valintaruutu näkyy.
Kun mitään tietoja ei
ole tallennettu muistiin,
valintaruutu näkyy.
8¥NKCKMCKPGPVKNC
/'/14;*CGVCNNGPPGVWVRCTCOGVTKV
.12'6#
'+6#..6+'6
Jos parhaillaan säädetty säätö halutaan säilyttää, lopeta painamalla
painiketta ◄. Muuten parhaillaan säädetty tila katoaa ladattaessa tietoja.
• KUVAMUOTO: Muuttaa asetusta KUVAMUOTO (21).
• SUOD NOL.: Näyttää suodatinajan nollauksen varmistusruudun. (38).
• ÄÄNI+: Suurentaa äänenvoimakkuutta.
• ÄÄNI-: Pienentää äänenvoimakkuutta.
Tämän kohdan valinta tuo näkyviin PALVELU-valikon.
Valitse kohta kohdistinpainikkeilla ▲/▼ ja toteuta kohdan säätö
sitten painamalla painiketta ► tai ENTER-painiketta.
TUUL. NOP.  AUTOM. SÄÄTÖ  HAAMUKUVA  SUOD. VIESTI  NÄPPÄINLUKKO
PALVELU
OL. SÄÄTÖ  INFORMAATIO  KAUKOTAAJ.
TUUL. NOP.
Viilennystä varten olevien tuulettimien
pyörintänopeutta muutetaan painikkeilla ▲/▼.
Muotoa SUURI käytetään ylängöillä jne. Huomaa,
että projektorin toimintaääni on suurempi muodolla
SUURI.
SUURI ó NORMAALI.
677.012
5774+
014/##.+
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
39
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
AUTOM. SÄÄTÖ
Painikkeilla ▲/▼ tehdään toimivaksi/toimimattomaksi
automaattinen säätö.
Kun valitaan EI KÄYTÖSSÄ, automaattinen
säätötoiminto ei toimi vaikka likimääräinen säätö
suoritetaankin automaattisesti riippuen perusasetuksista.
HIENO ó NOPEA ó EI KÄYTÖSSÄ
PALVELU
(jatkuu)
#761/5……6—
*+'01
012'#
'+-…;6—55…
HIENO: Hienoviritys mukaanlukien asetus HOR. KOKO.
NOPEA: Nopeampi viritys, HOR. KOKO säätyy tulosignaalilla
ennalta määritetylle tiedolle.
• Olosuhteista, kuten esimerkiksi tulokuvasta, laitteen signaalijohdosta, laitteen
ympäristöstä jne. riippuen automaattinen säätö ei kenties toimi oikein. Lopeta
tällöin automaattinen säätö valitsemalla EI KÄYTÖSSÄ ja säädä manuaalisesti.
HAAMUKUVA
1. Valitse haamukuvan värielementti painikkeilla ◄/►.
2. Säädä valittu elementti painikkeilla ▲/▼ niin, että haamukuva katoaa.
SUOD. VIESTI
4 ) $
Säädä painikkeella ▲/▼ ajastin aikajaksolle, jonka jälkeen
ilmasuodattimen puhdistamisesta muistuttava viesti tulee näkyviin.
*##/7-78#
50h ó 100h ó 200h ó 300h ó PÄÄLTÄ
Kun on valittu “50h”, “100h”, “200h” tai “300h”, viesti
571&8+'56+
“MUISTUTUS *** TUNTIA ON KULUNUT EDELLISESTÄ
J
J
SUODATTIMEN TARKASTUKSESTA” tulee näkyviin, kun
J
ajastin saavuttaa valikossa säädetyn aikajakson. (52)
J
2…….6…
Kun on valittu “PÄÄLTÄ”, viestiä ilmasuodattimen
puhdistamisesta ei tule näkyviin.
• Tarkasta ja puhdista ilmasuodatin säännöllisesti vaikka viestiä ei
olisikaan näkyvissä. Jos ilmasuodatin tukkeutuu pölystä tai jostakin
muusta syystä, sisäinen lämpötila nousee, mikä saattaa aiheuttaa
virhetoimintoja tai lyhentää projektorin käyttöikää.
• Tavallisesti suositellaan valittavaksi asento “100h”. Pyydämme
olemaan varovainen projektorin käyttöympäristön ja ilmasuodattimen
suhteen erityisesti silloin, kun on valittu “200h”, “300h” tai “PÄÄLTÄ”.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
40
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
NÄPPÄINLUKKO
Painikkeilla ▲/▼ kytketään/katkaistaan näppäinlukko. Kun valitaan PÄÄLLE,
projektorin painikkeet lukuun ottamatta painiketta STANDBY/ON eivät toimi.
PÄÄLLE ó PÄÄLTÄ
• Käytä vahingossa tapahtuvan painamisen ehkäisyyn. Tämä
toiminto ei vaikuta kaukosäätimeen.
KAUKOTAAJ.
PALVELU
(jatkuu)
Muuta projektorin kaukosäätimen tunnistimen asetuksia painikkeilla
▲/▼.
1:NORMAALI ó 2:SUURI
㪜㪥㪫㪜㪩
'06'4
Rastilla merkityt kohdat on kytketty päälle.
-#7-16##,775
Tehtaalla säädetty oletusasetus kummallekin
014/##.+
-14-'#
asetukselle 1:NORMAALI ja 2:SUURI on päälle
kytketty asetus. Jos kaukosäädin ei toimi oikein,
säädä tämä joko asentoon vain 1 tai vain2 (12).
Ei ole mahdollista katkaista kumpaakin pois päältä yhtäaikaa.
INFORMAATIO
Tämän kohdan valitseminen tuo esiin valintaruudun nimeltä
”LIITÄNTÖJEN INFORMAATIO”. Se näyttää tiedot senhetkisestä tulosta.
LIITÄNNÄT-INFORMAATIO
COMPUTER1
1024x768 @60
KUVALUKKO PÄÄLLE
LIITÄNNÄT-INFORMAATIO
S-VIDEO
PAL
АUТО
LIITÄNNÄT-INFORMAATIO
COMPUTER1
576 @50
• Viesti ”KUVALUKKO” tarkoittaa, että kuvalukko toimii. Tämä
toiminto toimii automaattisesti pystytaajuudeltaan 50-60 Hz RGBsignaalin tulolla ja se näyttää liikkuvan kuvan paremmin.
• Tätä kohtaa ei voi valita, jos signaalia ei ole tai on valittu
tahdistettu lähtö.
OL. SÄÄTÖ
Kohdan PALAUTA valinta painikkeella ▲ suorittaa tämän toiminnon.
Tällä toiminnolla kaikkien valikoiden kaikki kohdat palautuvat
kerralla oletusasetuksille. Huomaa, että kohtia LAMPPU IKÄ,
SUODATIN IKÄ, KIELI ja TURVALLISUUS ei nollata.
PALAUTA ï PERUUTA
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
41
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
Tämä projektori on varustettu turvatoiminnoin.
Käyttäjän rekisteröinti on tarpeen ennen turvatoimintojen
käyttämistä.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
1. Turvatoimintojen käyttäminen
1.1 SALASANAN näppäily
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
ANNA SALASANA
0 0 0 0
1.1-1 Valitse painikkeilla ▲/▼ VALINNAT-valikosta
LOPETA
SEURAAVA
kohta TURVALLISUUS ja paina sitten
painiketta ►. ANNA SALASANA -valintaruutu
tulee näkyviin. Tehtaalla säädetty SALASANA
on 5606. SALASANA voidaan muuttaa (1.2.
SALASANAN muuttaminen)
• Suosittelemme tehtaalla säädetyn salasanan muuttamista mahdollisimman
pian.
1.1-2 Näppäile rekisteröity SALASANA painikkeilla
6748#..+5775
▲/▼/◄/►. Siirrä kohdistin oikealle ANNA
6748#5#.#5#0#0/77661
SALASANA -valintaruudussa ja paina
1/#0-78#05#.#5#0#2…….6…
2+0.7-+6752…….6…
painiketta ►, jotta saadaan näkyviin
5++46;/…0+./#+5+02…….6…
TURVALLISUUS -valikko. Jos annetaan
virheellinen SALASANA, ANNA SALASANA
-valintaruutu tulee näkyviin uudelleen. Jos
virheellinen SALASANA näppäillään 3 kertaa,
virta katkeaa projektorista. Sen jälkeen
projektorin virta katkeaa joka kerta, kun
näppäillään virheellinen salasana.
1.2 SALASANAN muuttaminen
1.2-1 Valitse TURVALLISUUS-valikosta kohta
TURVASALASANAN MUUTTO painikkeella
▲/▼ ja paina painiketta ►, jotta saadaan
näkyviin NÄPPÄILE UUSI SALASANA
-valintaruutu.
1.2-2 Näppäile uusi SALASANA painikkeilla
▲/▼/◄/►.
1.2-3 Siirrä kohdistin NÄPPÄILE UUSI SALASANA
-valintaruudun oikealle puolelle ja paina painiketta
►, jotta saadaan näkyviin UUSI SALASANA
UUDELLEEN - valintaruutu, ja näppäile sama
SALASANA vielä kerran.
1.2-4 Siirrä kohdistin UUSI SALASANA
UUDELLEEN -valintaruudun oikealle puolelle
ja paina painiketta ►, jolloin PANE UUSI
SALASANA MUISTIIN -valintaruutu näkyy
20 sekunnin ajan, ja pane SALASANA
muistiin tänä aikana. Valintaruutu PANE UUSI
SALASANA MUISTIIN -valintaruutu ENTERpainiketta painamalla.
• Älä unohda SALASANAA.
TURVALLISUUS
N…PP…ILE UUSI SALASANA
0
0
0
LOPETA
0
SEURAAVA
TURVALLISUUS
UUSI SALASANA UUDELLEEN
0
0
0
0
PERUUTA
OK
TURVALLISUUS
PANE SALASANA MUISTIIN
0
0
ENTER ,
0
0
;EXIT
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
42
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
1.3 Jos olet unohtanut SALASANAN
1.3-1 Suorita luvussa 1.1-1 kuvatut vaiheet , jotta
saat näkyviin valintaruudun ANNA SALASANA
RUUTU.
1.3-2 Kun valintaruutu NÄPPÄILE UUSI SALASANA
-valintaruutu näkyy, paina painiketta RESET
3 sekuntia tai paina INPUT ja ► painikkeita
projektorista 3 sekuntia.
10-numeroinen kyselykoodi tulee näkyviin.
• Jos mitään näppäintä ei näppäillä 55 sekuntiin
kyselykoodin näkyessä, valikko sulkeutuu. Suorita
tarpeen ollen uudelleen toimenpiteet vaiheesta
1.3-1.
6748#5#.#5#0#
-[UGN[-QQFK
1.3-3 Ota yhteys jälleenmyyjään ja ilmoita 10-numeroinen kyselykoodi.
SALASANA lähetetään, kun käyttäjän rekisteröintitiedot on varmistettu.
2. Oman Kuvan salasanatoiminnon käyttö
TURVALLISUUS
(jatkuu)
Oman Kuvan SALASANA -toiminnolla voidaan estää Oma Kuva -toiminnon
käsittely ja estää päällekirjoitus parhaillaan rekisteröidyn Oma Kuva -kuvan
päälle.
2.1 Oman Kuvan salasanatoiminnon kytkeminen
2.1-1 Valitse TURVALLISUUS-valikosta kohta
OMAN KUVAN SALASANA painikkeella ▲/▼
ja paina painiketta ►, jotta saadaan näkyviin
Oman Kuvan salasana päälle/päältä -valikko.
1OCP-WXCPUCNCUCPC
2……..'
2…….6…
2.2 SALASANAN säätö
2.2-1 Suorita luvussa 2.1-1 kuvatut vaiheet, jotta
saat näkyviin Oman Kuvan salasana päälle/
päältä -valintaruudun.
2.2-2 Valitse painikkeilla ▲/▼ Oman Kuvan
salasana päälle/päältä -valikosta asento
PÄÄLLE.
ANNA SALASANA -valintaruutu (pieni) tulee näkyviin.
2.2-3 Näppäile SALASANA painikkeilla ▲/▼
/◄/►. Siirrä kohdistin ANNA SALASANA
-valintaruudun (pieni) oikealle puolelle ja
paina painiketta ►, jotta saadaan näkyviin
TARKASTA SALASANA -valintaruutu, ja
näppäile sama SALASANA vielä kerran.
Oma Kuva
ANNA SALASANA
0
0
LOPETA
0
0
SEURAAVA
Oma Kuva
TARKASTA SALASANA
0
0
LOPETA
0
0
SEURAAVA
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
43
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
2.2-4 Siirrä kohdistin TARKASTA SALASANA
-valintaruudun oikealle puolelle ja paina
Oma Kuva
painiketta ►, jolloin SALASANA näkyy noin
SUORITTAA LOPPUUN
20 sekunnin ajan, ja pane SALASANA muistiin
tänä aikana.
'06'4
Valintaruutu OMAN KUVAN SALASANA päälle/
päältä valikko palautuu ENTER-painiketta
painamalla.
Jos SALASANA on säädetty Oma Kuva –toiminnolle:
• Oma Kuva –rekisteröintitoiminto (ja valikko) eivät ole käytettävissä.
• Oma Kuva Lock -toiminto (ja valikko) eivät ole käytettävissä.
• START UP –asetus on lukittu Omalle Kuvalle (ja valikko ei ole
käytettävissä).
Kun OMAN KUVAN SALASANA katkaistaan pois päältä, kumpikin toiminto
toimii normaaliin tapaan.
• Älä unohda OMAN KUVAN SALASANA.
2.3 SALASANA katkaiseminen pois päältä
2.3-1 Suorita luvussa 2.1-1 kuvatut vaiheet, jotta saat näkyviin OOman
Kuvan salasana päälle/päältä –valintaruudun.
TURVALLISUUS
(jatkuu)
2.3-2 Valitse PÄÄLTÄ, jotta saat näkyviin ANNA SALASANA -valintaruudun
(suuri). Näppäile rekisteröity SALASANA ja ruutu palaa Oma Kuva
päälle/päältä -valikkoon.
Jos annetaan virheellinen SALASANA, valikko sulkeutuu. Suorita tarpeen
ollen toimenpiteet vaiheesta 2.3-1 uudelleen.
2.4 Jos olet unohtanut SALASANAN
2.4-1 Suorita luvussa 2.1-1 kuvatut vaiheet, jotta saat näkyviin Oman Kuvan
salasana päälle/päältä -valintaruudun.
2.4-2 Valitse PÄÄLTÄ, jotta saat näkyviin
ANNA SALASANA -valintaruudun (suuri).
10-numeroinen kyselykoodi näkyy RUUDUN
sisällä.
2.4-3 Ota yhteys jälleenmyyjään ja ilmoita
10-numeroinen kyselykoodi. SALASANA
lähetetään, kun käyttäjän rekisteröintitiedot on
varmistettu.
Oma Kuva
ANNA SALASANA
Kysely Koodi
0123456789
LOPETA
0
0
0
0
SEURAAVA
3. PIN LUKITUS -toiminnon käyttö
PIN LUKITUS on toiminto, joka estää projektorin käytön ellei rekisteröityä
koodia näppäillä.
3.1 PIN-koodin rekisteröinti
3.1-1 Valitse TURVALLISUUS -valikosta kohta PIN
LUKITUS painikkeella ▲/▼ ja paina painiketta
► tai painiketta ENTER, jotta saadaan
näkyviin PIN LUKITUS päälle/päältä -valikko.
2+0.7-+675
2……..'
2…….6…
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
44
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
TURVALLISUUS
(jatkuu)
Kuvaus
3.1-2 Valitse painikkeilla ▲/▼ PIN LUKITUS päälle/
2+0#5'675
päältä valikosta asento PÄÄLLE, jolloin PIN5[·V¥2+0̄MQQFK
valintaruutu tulee näkyviin.
%1/276'4
3.1-3 Näppäile 4-osainen PIN-koodi painikkeella
▲,▼,◄,►, COMPUTER/STORAGE / INPUT.
2+0#5'675
Varmistusruutu tulee näkyviin. Näppäile sama
8CJXKUVWU
PIN-koodi uudelleen. PIN-koodin rekisteröinti on
%1/276'4
suoritettu.
• Jos mitään näppäintä ei näppäillä 55 sekuntiin PIN ASETUS tai
VARMISTUS-valintaruudun näkyessä, valikko sulkeutuu. Suorita tarpeen
ollen uudelleen toimenpiteet vaiheesta 3.1-1.
Tämän jälkeen aina, kun projektori käynnistetään uudelleen sen jälkeen,
kun virta on katkaistu virtakytkimellä, PIN ASETUS tulee näkyviin. Näppäile
rekisteröity PIN-koodi.
Projektoria voidaan käyttää, kun on näppäilty rekisteröity PIN-koodi. Jos
annetaan virheellinen PIN-koodi, PIN ASETUS tulee taas näkyviin.
Jos virheellinen PIN-koodi annetaan 3 kertaa, projektorista katkeaa virta.
Tämän jälkeen projektorin virta katkeaa aina, kun näppäillään virheellinen
PIN-koodi. Projektorin virta katkeaa myös, jos mitään näppäintä ei paineta 5
minuuttiin PIN ASETUS näkyessä.
Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun projektori käynnistetään sen
jälkeen, kun virta on katkaistu virtakytkimellä.
• Älä unohda PIN-koodia.
3.2 PIN LUKITUS -toiminnon katkaiseminen
3.2-1 Suorita luvussa 3.1-1 kuvatut vaiheet, jotta saat näkyviin PIN LUKITUS
päälle/päältä -valikon. Valitse painikkeilla ▲/▼ PÄÄLTÄ, jolloin PINvalintaruutu tulee näkyviin.
Näppäile rekisteröity PIN-koodi, jotta PIN LUKITUS voidaan katkaista pois
päältä.
Jos annetaan virheellinen SALASANA, valikko sulkeutuu.
3.3 Jos olet unohtanut PIN-koodin
3.3-1 Kun PIN-valintaruutu näkyy, paina painiketta
RESET kolme sekuntia tai paina painiketta
INPUT ja ► kolme sekuntia. 10-numeroinen
kyselykoodi tulee näkyviin.
• Jos mitään näppäintä ei näppäillä 5 minuuttiin
kyselykoodin näkyessä, projektorin virta katkeaa.
2+0#5'675
-[UGN[-QQFK
3.3-2 Ota yhteys jälleenmyyjään ja ilmoita 10-numeroinen kyselykoodi.
SALASANA lähetetään, kun käyttäjän rekisteröintitiedot on varmistettu.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
45
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
4. Siirtymän ilmaisin -toiminnon käyttö
Kun siirtymän ilmaisin -toiminto on PÄÄLLÄ ja virta kytketään virtakytkimellä,
projektori saattaa reagoida alla kuvatulla tavalla.
• Alla näkyvä siirtymän ilmaisimen hälytys saattaa tulla näkyviin, jos
projektoria on liikutettu tai siirretty toiseen paikkaan.
• Siirtymän ilmaisimen hälytys saattaa tulla näkyviin, jos PEILIKUVA
-asetusta on muutettu.
• Keystone-korjaustoiminto ei toimi, kun siirtymän ilmaisin toiminto on PÄÄLLÄ.
4.1 Siirtymän ilmaisin -toiminnon kytkeminen
TURVALLISUUS
(jatkuu)
4.1-1 Valitse TURVALLISUUS -valikosta siirtymän
5++46;/…0+./#+5+0
ilmaisin painikkeella ▲/▼ ja paina painiketta
2……..'
► tai painiketta ENTER, jotta saadaan
2…….6…
näkyviin siirtymän ilmaisin päälle/päältä
-valikko. Valitse PÄÄLLE, jolloin muistiin
tallentuvat kaltevuuskulma ja peili -asetukset.
• Tämä ominaisuus ei kenties toimi oikein, jos projektori ei ole
5++46;/…0+./#+5+02……..…
vakaassa asennossa, kun valitaan asento PÄÄLLE.
2TQLGMVQTKCQPUKKTTGVV[CUGPPQUVC
4.1-2 Jos tämä toiminto on asetettu asentoon PÄÄLLE,
LQJQPUGCNWPRGTKPCUGPPGVVKKP
2+0$1:
kun asento, johon projektori on kallistunut tai
,QUTWWVWWPJCNWVCCPVCCUPGNK·O¥KPGP
projektorin peiliasetus projektorin virta kytkettäessä MWXCMCVMCKUGUKKTV[O¥PKNOCKUKPRQKU
VQKOKPPCUVCXCNKMQPMCWVVC
ovat toisenlaiset kuin aiemmin tallennettu asento,
Siirtymän ilmaisin tulee näkyviin eikä projektori
näytä tulosignaalia.
Säädä Siirtymän ilmaisin pois päältä TURVALLISUUS-valikossa, jotta tulosignaali näkyy.
Jos siirtymän ilmaisin -hälytys näkyy 5 minuuttia, lamppu sammuu. Tämä toiminto
käynnistyy vain silloin, kun projektori käynnistetään sen jälkeen, kun virta on katkaistu
virtakytkimellä.
4.2 Siirtymän ilmaisin SALASANAN säätö
4.2-1 Valitse TURVALLISUUS- valikosta kohta Siirtymän
ilmaisin painikkeella ▲/▼ ja paina painiketta ► tai
painiketta ENTER, jotta saadaan näkyviin Siirtymän
ilmaisin päälle/päältä -valikko.
4.2-2 Valitse painikkeilla ▲/▼ siirtymän ilmaisin
päälle/päältä -valikosta asento PÄÄLLE. ANNA
SALASANA -valintaruutu (pieni) tulee näkyviin.
4.2-3 Näppäile SALASANA painikkeilla ▲/▼/◄/►. Siirrä
kohdistin ANNA SALASANA –valintaruudun (pieni)
oikealle puolelle ja paina painiketta ►, jotta saadaan
näkyviin TARKASTA SALASANA valintaruutu, ja
näppäile sama SALASANA vielä kerran.
4.2-4 Siirrä kohdistin TARKASTA SALASANA
-valintaruudun oikealle puolelle ja paina painiketta
►, jolloin SALASANA näkyy 20 sekunnin ajan, ja
pane SALASANA muistiin tänä aikana.
Valintaruutu Siirtymän ilmaisin päälle/päältä valikko
palautuu ENTER-painiketta painamalla.
• Älä unohda siirtymän ilmaisimen SALASANAA.
5++46;/…0+./#+5+0
#00#5#.#5#0#
.12'6# 5'74##8#
5++46;/…0+./#+5+0
6#4-#56#5#.#5#0#
.12'6# 5'74##8#
SIIRTYMÄN ILMAISIN
SUORITTAA LOPPUUN
'06'4
':+6
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
46
PJL3211
VALINNAT-valikko
VALINNAT-valikko (jatkuu)
Kohta
Kuvaus
4.3 Siirtymän ilmaisin säätö pois päältä
4.3-1 Suorita luvussa 4.1-1 kuvatut vaiheet, jotta saat näkyviin Siirtymän
ilmaisin päälle/päältä -valikon.
4.3-2 Valitse PÄÄLTÄ, jotta saat näkyviin ANNA SALASANA -valintaruudun
(suuri). Näppäile rekisteröity SALASANA ja ruutu palaa siirtymän
ilmaisimen päälle/päältä -valikkoon.
Jos annetaan virheellinen SALASANA, valikko sulkeutuu. Suorita tarpeen
ollen uudelleen toimenpiteet vaiheesta 4.3-1.
TURVALLISUUS
(jatkuu)
4.4 Jos olet unohtanut SALASANAN
4.4-1 Suorita luvussa 4.1-1 kuvatut vaiheet, jotta saat näkyviin Siirtymän
ilmaisin päälle/päältä -valikon.
4.4-2 Valitse PÄÄLTÄ, jotta saat näkyviin
ANNA SALASANA -valintaruudun (suuri).
10-numeroinen kyselykoodi näkyy RUUDUN
sisällä.
5++46;/…0+./#+5+0
#00#5#.#5#0#
-[UGN[-QQFK
.12'6#
5'74##8#
4.4-3 Ota yhteys jälleenmyyjään ja ilmoita
10-numeroinen kyselykoodi. SALASANA
lähetetään, kun käyttäjän rekisteröintitiedot on
varmistettu.
ViewSonic
47
PJL3211
Huolto
Huolto
Lamppu
Lampun käyttöikä on rajoitettu. Lampun käyttö hyvin pitkään voi aiheuttaa sen, että
kuvat ovat tummia tai värisävy on heikkolaatuinen. Huomaa, että jokaisella lampulla on
eripituinen käyttöikä ja jotkin voivat rikkoutua tai palaa pian käytön aloittamisen jälkeen.
Suosittelemme uuden lampun hankintaa ja lampun pikaista vaihtoa. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään saadaksesi uuden lampun ja ilmoita jälleenmyyjälle lamppusi tyyppinumero.
Tyyppinumero : RLC-039(DT00821)
Lampun vaihto
Lampun suojus
Katkaise projektorista virta irrota virtajohto pistorasiasta.
Anna lampun jäähtyä vähintään 45 minuuttia.
Hanki uusi lamppu. Jos projektori on asennettu seinälle
tai jos lamppu on rikkoutunut, pyydä jälleenmyyjääsi
myös vaihtamaan lamppu. Jos vaihdat lampun itse.
Jos vaihdat lampun itse
Löysennä lampun suojuksen ruuvi (merkitty nuolella)
ja siirrä lampun suojus sivuun poistoa varten.
Löysennä lampun 2 ruuvia (merkitty nuolimerkillä)
ja ota varovasti kiinni lampun kahvoista.
Lampun poisotto käy helposti siirtämällä sitä hieman
projektorin säätöpaneelia kohti.
Kahva
Aseta uusi lamppu paikalleen ja kiristä edellisessä
1
vaiheessa löysennetyt 2 ruuvia tiukasti, jotta
lamppu lukittuu paikoilleen. Kiristä ensin ruuvi ,
sitten ruuvi .
Siirrä lampun suojus takaisin paikalleen ja kiristä
lampun suojuksen ruuvi tiukasti.
2
Laita projektori päälle ja nollaa lamppuaika
käyttämällä toimintoa LAMPPU IKÄ valikosta
VALINNAT. Katso tarkemmat tiedot sivulta.
(1) Ota valikko näkyviin painamalla painiketta MENU.
Vain kun HELP. VAL näkyy, suorita seuraava vaihe (2).
(2) Kohdista kohtaan “Siirry ed. valikkoon...” valikossa
käyttämällä painiketta ▼/▲ ja paina sitten painiketta ►.
(3) Kohdista kohtaan “VALINNAT” valikon vasemmassa
sarakkeessa painikkeella ▼/▲ ja paina sitten painiketta ►.
(4) Kohdista kohtaan LAMPPU IKÄ painikkeella ▼/▲ ja paina sitten painiketta ►.
Valintaruutu tulee näkyviin.
(5) Paina painiketta ▲ valitaksesi “PALAUTA” valintaruudusta. Tämä nollaa lampun käyttöiän.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HUOMAUTUS ►Älä kosketa projektorin sisäosia, kun lamppu on otettu pois.
HUOM! • Nollaa lampun ikä vain lampun vaihdon jälkeen, jotta merkkivalo
näyttää oikeat tiedot lampusta.
ViewSonic
48
PJL3211
Huolto
Lamppu (jatkuu)
Lamppuvaroitus
KORKEA JÄNNITE
KORKEA LÄMPÖTILA
KORKEA PAINE
VAROITUS ►Projektorissa käytetään korkeapaineista elohopealasista lamppua.
Lamppu voi rikkoutua kovalla pamahduksella tai palaa, jos sitä täräytetään tai raaputetaan,
käsitellään kun se on kuuma tai kun se on ajan kuluttama. Huomaa, että jokaisella lampulla
on eripituinen käyttöikä ja jotkin voivat rikkoutua tai palaa pian käytön aloittamisen jälkeen.
Lisäksi, kun lamppu rikkoutuu, on mahdollista, että lasinsirpaleita lentää lamppupesään ja
että kaasua sisältävää elohopeaa voi purkautua projektorin tuuletusaukoista.
►Lampun hävittämisestä: Tässä laitteessa on elohopealamppu; sitä ei
saa hävittää heittämällä se talousroskiin. Se on hävitettävä asianmukaisten
ympäristösäädösten mukaisesti.
• Katso tietoja lampun kierrätyksestä osoitteesta www.lamprecycle.org. (USA:ssa)
• Ota laitteen hävittämisestä yhteys paikalliseen hallintovirastoon tai osoitteeseen
www.eiae.org (Yhdysvalloissa) tai www.epsc.ca (Kanadassa).
Lisätietoja saatavilla jälleenmyyjältä.
• Mikäli lamppu rikkoutuu (siitä kuuluu silloin kova pamaus), irrota verkkojohto
verkkopistokkeesta ja pyydä vaihtolamppu paikalliselta jälleenmyyjältä. Huomaa,
että lasinsirut voivat vahingoittaa projektorin sisäisiä osia tai aiheuttaa vammoja
käsittelyn aikana, joten älä yritä puhdistaa projektoria tai vaihtaa lamppua itse.
• Mikäli lamppu rikkoutuu (siitä kuuluu silloin kova pamaus), tuuleta
huone hyvin ja varo ettet hengitä kaasua, jota tulee projektorin
Irrota
pistoke tuuletusaukoista, tai ettet päästä sitä silmiisi tai suuhusi.
pistorasiasta. • Ennen kuin vaihdat lampun, katkaise projektorista virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ja odota ainakin 45 minuuttia, jotta lamppu
jäähtyy riittävästi. Lampun käsittely silloin, kun se on kuuma, voi
aiheuttaa palovammoja ja myös vaurioittaa lamppua.
• Älä koskaan irrota muita kuin merkittyjä ruuveja (merkitty nuolimerkillä).
• Älä avaa lampun suojusta, kun projektori on ripustettu kiinni ylhäältä. Tämä
on vaarallista, koska jos lamppu on rikkoutunut, lasinsirut putoavat, kun suojus
avataan. Lisäksi korkeilla paikoilla työskentely on vaarallista, joten pyydä
paikallista jälleenmyyjääsi vaihtamaan lamppu, vaikka se ei olisikaan rikki.
• Älä käytä projektoria, kun lampun suojus on poissa. Varmista lampun
vaihdon yhteydessä, että ruuvit ruuvataan tiukasti paikalleen. Löysät
ruuvit voivat johtaa vammaan tai vaurioon.
• Käytä vain määritellyn tyyppistä lamppua.
• Mikäli lamppu rikkoutuu pian sen jälkeen, kun sitä on käytetty ensimmäisen
kerran, on mahdollista että lampun lisäksi on muita sähköongelmia. Mikäli
näin käy, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
• Käsittele huolella: tärisyttäminen tai naarmuttaminen voi aiheuttaa
lampun rikkoutumisen käytön aikana.
• Lampun käyttö hyvin pitkään voi aiheuttaa sen, että lamppu on himmeä,
ei syty tai rikkoutuu. Kun kuva näyttää tummalta tai kun värisävy on huono,
vaihda lamppu mahdollisimman nopeasti.
Älä käytä vanhoja (käytettyjä) lamppuja, sillä tämä voi aiheuttaa
rikkoutumisen.
ViewSonic
49
PJL3211
Huolto
Ilmansuodatin
Tarkasta ja puhdista ilmasuodatin säännöllisesti. Jos merkkivalot tai viesti
kehottavat puhdistamaan ilmasuodattimen, puhdista se mahdollisimman pian.
Vaihda ilmasuodatin, jos se on vahingoittunut tai hyvin likainen. Jos ilmansuodatin
on vaihdettava, ota yhteys jälleenmyyjään ja ilmoita suodattimen tyyppinumero.
Kun vaihdat lampun, vaihda myös ilmasuodatin. Tämän projektorin vaihtolampun
yhteydessä toimitetaan myös sopivan tyyppinen ilmasuodatin.
Ilmasuodattimen puhdistaminen
projektorista virta irrota virtajohto
1. Katkaise
pistorasiasta. Anna lampun jäähtyä riittävästi.
ensin pölynimurilla suodatin ja sen
2. Puhdista
ympäristö, jotta pölyä yms. ei pääse sisään.
Pidä projektorista kiinni yhdellä kädellä ja
3. vedä
toisella kädelläsi suodattimen suojusta
eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan.
Puhdista projektorin suodatin pölynimurilla. Puhdista
suodattimen kannen yhdelle reunalle asetettu ilmasuodatin
pölynimurilla suodattimen kannen toiselta puolelta.
Vaihda ilmasuodatin, kun se on vahingoittunut tai hyvin likainen.
Kun ilmasuodatin on asetettu, ota sen puolikuun muotoinen
leikkausosa suodatinkannen kohoilla olevaan osaan.
Pane suodatinyksikkö takaisin paikalleen
projektoriin.
Laita projektori päälle ja nollaa suodatinaika
käyttämällä toimintoa SUODATIN IKÄ
valikosta HELP. VAL.
Suodattimen
suojuksen
4.
5.
6.
Ilmasuodatin on asetettu
kääntöpuolelle
Kohollaan
oleva osa
Ilmansuodatin
Suodattimen
suojuksen
(1) Ota valikko näkyviin painamalla painiketta MENU.
(2) Kohdista kohtaan “SUODATIN IKÄ” painikkeella ▼/▲ ja paina sitten painiketta ►.
Valintaruutu tulee näkyviin.
(3) Valitse painikkeella ▲ ”PALAUTA” valintaruudusta. Tämä nollaa suodattimen käyttöajan.
VAROITUS ►Ennen kuin alat huoltaa ilmasuodatinta, varmista, että verkkojohtoa
ei ole liitetty ja anna projektorin jäähtyä riittävästi.
► Käytä aina vain teknisissä tiedoissa ilmoitettua ilmasuodatintyyppiä. Älä käytä
projektoria ilman ilmasuodatinta tai suodattimen suojusta. Siitä saattaa seurata tulipalo
tai projektorin epäkuntoon meneminen.
► Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti. Mikäli pöly tms. tukkii ilmasuodattimen,
sisäinen lämpötila nousee ja se saattaa aiheuttaa tulipalon syttymisen, palovammoja tai
projektorin epäkuntoon menemisen.
HUOM! • Nollaa suodattimen käyttöaika vain ilmasuodattimen puhdistuksen tai
vaihdon yhteydessä, jotta ilmasuodattimen näyttömerkintä toimii oikein.
• Projektori saattaa näyttää viestejä kuten ”TARKISTA TUULETUS” tai katkaista virran,
jotta saadaan estettyä sisäisen lämpötilan nouseminen liian korkeaksi.
ViewSonic
50
PJL3211
Huolto
Muu huolto
Projektorin sisäpuolen hoito
Jotta saadaan varmistettua projektorin turvallinen toiminta, tarkistuta ja puhdistuta
se paikallisella jälleenmyyjällä noin kerran vuodessa.
Linssin hoito
Jos linssi on likainen tai sumuinen, se saattaa aiheuttaa näyttölaadun
heikkenemisen. Huolla linssi hyvin käsitellen sitä erittäin varovasti.
Kytke projektori pois päältä ja irrota verkkojohto. Anna projektorin jäähtyä
riittävästi.
Kun projektori on jäähtynyt riittävästi, pyyhi linssi kevyesti alan liikkeissä
saatavilla olevalla linssinpuhdistusliinalla. Älä kosketa linssiä suoraan käsin.
1.
2.
Kotelon ja kaukosäätimen hoito
Virheellinen hoito saattaa aiheuttaa vahinkoja kuten värimuutoksia ja maalipinnan
halkeilua.
Kytke projektori pois päältä ja irrota verkkojohto. Anna projektorin jäähtyä
riittävästi.
Kun olet varmistanut, että projektori on jäähtynyt riittävästi, pyyhi se kevyesti
pehmeällä kankaalla.
Jos projektori on erittäin likainen, kostuta pehmeä kangas veteen tai neutraaliin,
vedellä laimennettuun puhdistusaineliuokseen, väännä kankaasta liika vesi pois
ja pyyhi. Pyyhi sitten pehmeällä, kuivalla kankaalla.
1.
2.
VAROITUS ►Ennen kuin aloitat huoltotoimet, varmista että virtajohto on
irrotettu pistorasiasta ja anna projektorin jäähtyä riittävästi. Huolto projektorin
ollessa kuuma saattaa aiheuttaa palovammoja ja/tai projektorin epäkuntoon
menemisen.
►Älä koskaan yritä huoltaa laitteen sisäosia itse. Se on erittäin vaarallista.
►Älä anna projektorin kastua äläkä päästä nestettä sen sisään. Kastuminen
saattaa aiheuttaa tulipalon syttymisen, sähköiskun ja/tai projektorin epäkuntoon
menemisen.
• Älä aseta nesteitä, puhdistusaineita tai kemikaaleja sisältäviä astioita
projektorin lähelle.
• Älä käytä aerosoleja tai sumuttimia.
HUOMAUTUS ►Huolla projektoria oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Virheellinen huolto saattaa aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa laitetta, siitä
saattaa lähetä väriä tai maali saattaa irrota.
►Älä käytä muita kuin tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja puhdistusaineita tai kemikaaleja.
►Älä kiillota tai pyyhi kovilla esineillä.
ViewSonic
51
PJL3211
Vianetsintä
Vianetsintä
Jos jotakin epätavallista ilmenee, lopeta projektorin käyttö välittömästi.
VAROITUS ►Älä koskaan käytä projektoria, jos havaitset jotakin
epätavallista kuten savua, outoa hajua, kovaa melua, jos pinnassa, osissa tai
kaapeleissa on vaurioita, jos sisään on päässyt nestettä tai vieraita aineita jne.
Irrota tällaisissa tapauksissa virtajohdon pistoke välittömästi pistorasiasta. Kun
on varmistettu, että savu tai haju on loppunut, ota yhteys jälleenmyyjään ja
huoltamoon.
Jos projektorin toiminnassa ilmenee muunlaisia ongelmia, suorita seuraavat
tarkistustoimet ja suositetut korjaustavat ennen kuin viet laitteen huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea suorittamalla mainitut toimenpiteet, ota yhteys
jälleenmyyjään tai huoltamoon. Saat tiedot siitä miltä osin takuu on voimassa.
Liittyvät viestit
Kun jokin viesti tulee näkyviin, tarkista ja toimi seuraavan taulukon mukaisesti.
Vaikka nämä viestit katoavat muutaman minuutin kuluttua, ne ilmestyvät näkyviin
uudelleen joka kerta, kun virta kytketään.
Viesti
TULOA EI HAVAITTU

TAHDISTUS ON ALAN ULKOPUOLELLA

fH kHz fV Hz
Kuvaus
Tulosignaalia ei ole.
Varmista signaalin tulotila ja signaalilähteen tila.
Tulosignaalin horisontaalinen tai vertikaalinen taajuus ei
ole ilmoitetun alan rajoissa.
Varmista tämän laitteen tai signaalilähteen tekniset
ominaisuudet.
Sisäinen lämpötila nousee.
TARKISTA TUULETUS
MUISTUTUS
*** TUNTIA ON KULUNUT EDELLISESTÄ
SUODATTIMEN TARKASTUKSESTA.
SUODATTIMEN HUOLTO ON EHTO
VAROITUSVIESTIN POISTUMISELLE,
NOLLAA SITTEN SUODATTIMEN AJASTIN.
Katkaise virta PÄÄLTÄ ja anna laitteen jäähtyä ainakin 20
minuuttia. Kun olet varmistanut seuraavat seikat, kytke virta
taas PÄÄLLE.
• Onko ilmatien aukon edessä este?
• Onko ilmansuodatin likainen?
• Ylittääkö ympäristön lämpötila 35°C?
• Jos sama merkintä tulee näkyviin toimenpiteiden jälkeen,
säädä asetus SUURI kohdan PALVELU säätöön TUUL.
NOP. valikossa VALINNAT.
Huomautus ilmansuodattimen puhdistamisesta.
Katkaise välittömästi virta PÄÄLTÄ ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin tämän käyttöohjeen luvun ”Ilmansuodatin”
ohjeiden mukaan. Kun olet puhdistanut tai vaihtanut
ilmansuodattimen, muista nollata suodattimen ajastin
(50).
KATSO KÄYTTÖOHJEISTA TARKEMMAT TIEDOT.
ViewSonic
52
PJL3211
Vianetsintä
Merkkivaloista
Jos LAMP, TEMP ja POWER -merkkivalojen toiminta on epätavallista, tarkista ja
toimi seuraavan taulukon mukaisesti.
POWERLAMPTEMPKuvaus
merkkivalo merkkivalo merkkivalo
Pois
Palaa
Pois
Projektori on valmiustilassa.
oranssina päältä
päältä Katso lukua “Virta päälle/pois päältä”.
Vilkkuu
vihreänä
Pois
päältä
Pois
päältä
Projektori lämpenee.
Palaa
vihreänä
Pois
päältä
Pois
päältä
Projektori on kytketty.
Vilkkuu
oranssina
Pois
päältä
Pois
päältä
Projektori jäähtyy.
Vilkkuu
punaisena
Ole hyvä ja odota.
Normaaleja toimintoja voidaan suorittaa.
Ole hyvä ja odota.
Projektori jäähtyy. Tietty virhe on havaittu.
(vapaa)
(vapaa)
Odota kunnes POWER-merkkivalo on lopettanut
vilkkumisen, ja suorita sitten alla olevien kuvausten
mukaiset toimenpiteet.
Lamppu ei syty ja on mahdollista, että sisäosat
ovat kuumentuneet.
Vilkkuu
punaisena
Palaa
tai
punaisena
Palaa
punaisena
Vilkkuu
punaisena
Vilkkuu
tai
punaisena
Palaa
punaisena
Pois
päältä
Kytke virta pois päältä ja anna laitteen jäähtyä
vähintään 20 minuuttia. Sen jälkeen, kun projektori on
jäähtynyt riittävästi, tarkista seuraavat kohdat ja kytke
virta jälleen päälle laitteeseen.
• Onko ilmatien aukon edessä este?
• Onko ilmansuodatin likainen?
• Onko ympäristön lämpötila yli 35°C?
Jos sama ilmoitus tulee jälleen näyttöön toimenpiteiden
jälkeen, vaihda lamppu luvun ”Lamppu” ohjeiden
mukaisesti.
Lampun suojusta ei ole laitettu (kiinnitetty)
kunnolla.
Pois
päältä
Kytke virta pois päältä ja anna laitteen jäähtyä
vähintään 45 minuuttia. Sen jälkeen, kun projektori on
jäähtynyt riittävästi, tarkista lampun suojuksen kiinnitys.
Kun olet suorittanut mahdolliset huoltotoimet, kytke
virta. Jos sama viesti tulee näkyviin toimenpiteiden
jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltamoon.
Jäähdyttimen tuuletin ei toimi.
Vilkkuu
punaisena
tai
Palaa
punaisena
ViewSonic
Pois
päältä
Kytke virta pois päältä ja anna laitteen jäähtyä
vähintään 20 minuuttia. Sen jälkeen, kun projektori on
Vilkkuu jäähtynyt riittävästi, varmista, että tuulettimeen ei ole
punaisena tarttunut vieraita esineitä ja kytke sitten virta jälleen
päälle.
Jos sama viesti tulee näkyviin toimenpiteiden jälkeen,
ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltamoon.
53
PJL3211
Vianetsintä
Merkkivaloista (jatkuu)
POWERLAMPTEMPmerkkivalo merkkivalo merkkivalo
Kuvaus
On mahdollista, että sisäosat ovat
kuumentuneet.
Vilkkuu
punaisena
tai
Palaa
punaisena
Pois
päältä
Kytke virta pois päältä ja anna laiteen jäähtyä
vähintään 20 minuuttia. Sen jälkeen, kun projektorin
jäähtynyt riittävästi, tarkista seuraavat kohdat ja kytke
Palaa
virta jälleen päälle laitteeseen.
punaisena • Onko ilmatien aukon edessä este?
• Onko ilmansuodatin likainen?
• Onko ympäristön lämpötila yli 35°C?
Jos sama merkintä tulee näkyviin toimenpiteiden
jälkeen, säädä asetus SUURI kohdan PALVELU
säätöön TUUL. NOP. valikossa VALINNAT.
On aika puhdistaa ilmansuodatin.
Palaa
vihreänä
Vilkkuvat
yhtäaikaa
punaisena
Palaa
vihreänä
Vilkkuvat
vuorotellen
punaisena
Kytke virta välittömästi pois PÄÄLTÄ ja puhdista
tai vaihda ilmansuodatin luvun ”Ilmansuodatin”
ohjeiden mukaan. Kun ilmansuodatin on puhdistettu
tai vaihdettu, nollaa suodattimen ajastin. Kytke virta
jälleen päälle huollon jälkeen.
On mahdollista, että sisäinen osa on jäähtynyt
liikaa.
Käytä laitetta ilmoitetun käyttölämpötilan rajoissa (5°C
- 35°C). Kytke käsittelyn jälkeen virta PÄÄLLE.
HUOM! • Jos pinta kuumentuu huomattavasti, turvallisuussyistä projektorin
virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalojen lamput saattavat myös sammua.
Irrota tällaisessa tapauksessa virtajohto ja odota ainakin 45 minuuttia. Kun
projektori on jäähtynyt riittäväksi, varmista lampun ja lampun suojuksen kiinnitys
ja kytke sitten virta uudelleen.
Projektorin virran katkaisu
Vain silloin, kun projektorin virtaa ei voi katkaista
normaalilla tavalla (13), paina virrankatkaisupainike
alas jollakin terävällä esineellä ja irrota virtajohdon
pistoke pistorasiasta. Ennen kuin kytket virran
uudelleen, odota ainakin 10 minuuttia, jotta projektori
jäähtyy riittävästi.
COMPUTER IN1
COMPUTER IN2
Virankatkaisukytkin
K
Kaikkien asetusten nollaus
Jos joidenkin virheellisten asetusten korjaaminen on vaikeaa, OL. SÄÄTÖ -toiminto
PALVELU-kohdasta VALINNAT-valikossa (41) palauttaa kaikki asetukset (paitsi
asetuksia KIELI, SUODATIN IKÄ, LAMPPU IKÄ, SUOD. VIESTI jne.) tehtaalla
tehdyille oletusasetuksille.
ViewSonic
54
PJL3211
Vianetsintä
Ilmiöitä, jotka voidaan helposti tulkita laitevioiksi
Tarkista koneviaksi luultu seikka ja toimi seuraavan taulukon mukaisesti.
Oire
Tapaukset, joissa ei ole kyseessä laitevika
Verkkojohtoa ei ole liitetty pistorasiaan.
Liitä verkkojohto oikein.
Päävirtalähde on keskeytetty toiminnan aikana, kuten
esimerkiksi virtakatkoksen (sähkökatkoksen) jne. takia.
Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja anna projektorin jäähtyä
Virta ei kytkeydy ainakin 10 minuuttia ennen kuin kytket virran uudelleen.
päälle.
Joko lamppua ja/tai lampun suojusta ei ole tai niitä ei
ole kiinnitetty kunnolla.
Katkaise virta, irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja anna
projektorin jäähtyä ainakin 45 minuuttia. Kun projektori on
jäähtynyt riittävästi, varmista lampun ja lampun suojuksen
kiinnitys ja kytke virta uudelleen.
Ei ääntä eikä
kuvaa.
Kuvaa ei näy.
10
10, 13
48
Signaalijohtoja ei ole liitetty oikein.
Liitä liitäntäjohdot oikein.
8
Signaalilähde ei toimi oikein.
Säädä signaalilähdelaite oikein sen käyttöohjeissa kuvatulla
tavalla.
–
Tulon kanavanvaihtoasetukset ovat virheelliset.
Valitse tulosignaali ja korjaa asetukset.
Ääntä ei kuulu.
Viitesivu
14, 15
Signaalikaapeleita ei ole liitetty oikein.
Liitä äänijohdot oikein.
8
VAIMENNUS-toiminto toimii.
Palauta ääni painamalla painiketta MUTE tai VOLUME
kaukosäätimestä.
14
Äänenvoimakkuus on säädetty hyvin pienelle tasolle.
Säädä äänenvoimakkuus suuremmalle tasolle
kaukosäätimen valikkotoiminnolla.
14
AUDIO-säätö ei ole oikein.
Säädä oikein AUDIO-kohta SÄÄTÖ-valikosta.
32
Linssisuojus on kiinnitetty.
13
Signaalijohtoja ei ole liitetty oikein.
8
Poista linssin suojus.
Liitä liitäntäjohdot oikein.
( jatkuu seuraavalle sivulle)
ViewSonic
55
PJL3211
Vianetsintä
Ilmiöitä, jotka voidaan helposti tulkita laitevioiksi (jatkuu)
Oire
Tapaukset, joissa ei ole kyseessä laitevika
Kirkkaus on säädetty erittäin alhaiselle tasolle.
Säädä KIRKKAUS suuremmalle tasolle kaukosäätimellä tai
valikkotoimintoa käyttämällä.
Kuvaa ei näy.
(jatkuu)
Tietokone ei tunnista projektoria kytke ja käytä
-näyttöpäätteeksi.
Varmista pystyykö tietokone tunnistamaan kytke ja käytä
-näyttöpäätettä käyttämällä jotakin muuta kytke ja käytä
-näyttöpäätettä.
TYHJÄ-ruutu näkyy.
Paina painiketta BLANK kaukosäätimestä.
PYSÄYTYS -toiminto toimii.
Videoruudun
Ruutu palautetaan normaaliksi painamalla painiketta
näyttö pysähtyy.
FREEZE.
Väri on
haalistuneen
näköinen tai
värisävy on
huono.
Värisäätöjä ei ole säädetty oikein.
Tee kuvasäädöt muuttamalla säätöjä VÄRI LÄMP., VÄRI,
VÄRISAVY ja/tai VÄRIAVARUUS valikkotoiminnoilla.
VÄRIAVARUUS-säätö ei ole sopiva.
Muuta VÄRIAVARUUS asetus säädölle AUTO, RGB,
SMPTE240, REC709 tai REC601.
Kirkkaus ja/tai kontrasti on säädetty erittäin matalalle
tasolle.
Kuva näyttää
tummalta.
ASäädä KIRKKAUS ja/tai KONTRASTI asetukset
suuremmalle tasolle valikkotoimintoa käyttämällä.
HILJAINEN-toiminto toimii.
Valitse NORMAALI toiminnolle HILJAINEN valikosta
SÄÄTÖ.
Lampun käyttöikä alkaa olla lopussa.
Vaihda lamppu.
Kuva näyttää
epäselvältä.
Joko tarkennuksen ja/tai horisontaalivaiheen säätö
on virheellinen.
Säädä tarkennus tarkennusrenkaalla ja/tai H VAIHE
valikkotoiminnolla.
Linssi on likainen tai sumuinen.
Puhdista linssi luvun ”Linssin hoito” ohjeiden mukaisesti.
Viitesivu
21, 23
9
19
19
21, 24,
28
28
21, 23
22, 32
48
16, 27
51
HUOM! • Ruudussa saattaa näkyä kirkkaita ja tummia pisteitä, mutta se ei ole
oire laitteessa olevasta viasta vaan se kuuluu nestekidenäytön ominaisuuksiin.
ViewSonic
56
PJL3211
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Kohta
Tuotenimi
Paneelin koko
Nestekide
Käyttöjärjestelmä
-paneeli
Pikseli
Tekninen tieto
Nestekideprojektori
1,6 cm (0,63 tyyppi)
TFT aktiivimatriisi
786.432 pikseliä (1024 horisontaalista x 768 vertikaalista)
Linssi
Zoomlinssi F=1,7~1,9 f=19~23 mm
Lamppu
190W UHP
Kaiutin
1W x1
Virtalähde
Vaihtovirta100-120V/3,4A, Vaihtovirta220-240V/1,7A
Virrankulutus
310W
Lämpötila-alue
5 ~ 35°C (toimiessa)
Koko
274 (J) x 59 (K) x 205 (S) mm
* mukana ei ole esiin työntyviä osia. Katso seuraavaa kuvaa.
Paino (massa)
Noin 1,8 kg
Portit
Tietokoneen tuloportti
COMPUTER IN1............................................ D-sub 15 nastaa mini x1
COMPUTER IN2............................................ D-sub 15 nastaa mini x1
Monitorin lähtöportti
MONITOR OUT.............................................. D-sub 15 nastaa mini x1
Video tuloportti
S-VIDEO...............................................................mini DIN 4 nastaa x1
VIDEO.......................................................................................RCA x1
Ääni tulo-/lähtöportti
AUDIO IN1....................................................................... Stereomini x1
AUDIO IN2....................................................................... Stereomini x1
AUDIO OUT..................................................................... Stereomini x1
Kommunikaatioportti
CONTROL................................................................D-sub 9 nastaa x1
USB....................................................................................... USB-B x1
Valinnaiset osat
Lamppu: RLC-039(DT00821)
Ilmansuodatin: Kysy jälleenmyyjältäsi.
205
K
ViewSonic
57
59
73
274
[yksikkö: mm]
PJL3211
RS-232C Communication
RS-232C Communication
1
2
6
3
7
4
8
5
1
9
CONTROL port
RS-232C cable (Cross)
of the projector
- (1)
(1) CD
2
6
RD (2)
TD (3)
- (4)
GND (5)
- (6)
RTS (7)
CTS (8)
- (9)
3
7
4
8
5
9
RS-232C port
of the PC
(2) RD
(3) TD
(4) DTR
(5) GND
(6) DSR
(7) RTS
(8) DTS
(9) RI
Connecting the cable
Turn off the projector and the PC.
1.
Connect the CONTROL port of the projector with a RS-232C port of the PC
2. by a RS-232C cable (cross). Use the cable that fulfills the specification shown
in the previous page.
Turn the PC on, and after the PC has started up turn the projector on.
3.
Communications setting
19200bps, 8N1
1. Protocol
Consist of header (7 bytes) + command data (6 bytes).
2. Header
BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC_low + CRC_high
CRC_low : Lower byte of CRC flag for command data
CRC_high : Upper byte of CRC flag for command data
3. Command data
Command data chart
byte_0
byte_1
byte_2
byte_3
byte_4
byte_5
Type
Setting code
Action
low
high
low
high
low
high
Action (byte_0 - 1)
Action
Classification
Content
1
SET
Change setting to desired value.
2
GET
Read projector internal setup value.
4
INCREMENT Increment setup value by 1.
5
DECREMENT Decrement setup value by 1.
6
EXECUTE
Run a command.
ViewSonic
58
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Requesting projector status (Get command)
(1)Send the following request code from the PC to the projector.
Header + Command data (‘02H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2)The projector returns the response code ‘1DH’ + data (2 bytes) to the PC.
Changing the projector settings (Set command)
(1)Send the following setting code from the PC to the projector.
Header + Command data (‘01H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + setting code (2
bytes))
(2)The projector changes the setting based on the above setting code.
(3)The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Using the projector default settings (Reset Command)
(1)The PC sends the following default setting code to the projector.
Header + Command data (‘06H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2)The projector changes the specified setting to the default value.
(3)The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Increasing the projector setting value (Increment command)
(1)The PC sends the following increment code to the projector.
Header + Command data (‘04H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2)The projector increases the setting value on the above setting code.
(3)The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Decreasing the projector setting value (Decrement command)
(1)The PC sends the following decrement code to the projector.
Header + Command data (‘05H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2)The projector decreases the setting value on the above setting code.
(3)The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
When the projector cannot understand the received command
When the projector cannot understand the received command, the error code ‘15H’
is sent back to the PC.
Sometimes the projector cannot properly receive the command. In such a case,
the command is not executed and the error code ‘15H’ is sent back to the PC. If
this error code is returned, send the same command again.
When the projector cannot execute the received command
When the projector cannot execute the received command, the error code ‘1CH’ +
‘xxxxH’ is sent back to the PC.
When the data length is greater than indicated by the data length code, the
projector ignore the excess data code. Conversely when the data length is shorter
than indicated by the data length code, an error code will be returned to the PC.
NOTE • Operation cannot be guaranteed when the projector receives an undefined
command or data.
• Provide an interval of at least 40ms between the response code and any other code.
• The projector outputs test data when the power supply is switched ON, and when the
lamp is lit. Ignore this data.
• Commands are not accepted during warm-up.
ViewSonic
59
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names Operation Type
Power
Set
Turn off
Turn on
Get
Input Source
Set
COMPUTER 1
COMPUTER 2
VIDEO
S-VIDEO
Get
Get
Error Status
BRIGHTNESS
Get
Increment
Decrement
Execute
BRIGHTNESS
Reset
CONTRAST
Get
Increment
Decrement
CONTRAST Reset
Execute
PICTURE MODE Set
NORMAL
CINEMA
DYNAMIC
BOARD(BLACK)
DAYLIGHT MODE
WHITEBOARD
Get
GAMMA
ViewSonic
Set
#1 DEFAULT
#1 CUSTOM
#2 DEFAULT
#2 CUSTOM
#3 DEFAULT
#3 CUSTOM
#4 DEFAULT
#4 CUSTOM
#5 DEFAULT
#5 CUSTOM
Get
Header
CRC
Action
Command Data
Type Setting Code
BE EF
03
06 00
2A D3
01 00
00 60
00 00
BE EF
03
06 00
BA D2
01 00
00 60
01 00
00 00
02 00
00 60
06 00
19 D3
03
BE EF
[Example return]
00 00
01 00
02 00
[Off]
[On]
[Cool down]
BE EF
03
06 00
FE D2
01 00
00 20
00 00
BE EF
03
06 00
3E D0
01 00
00 20
04 00
BE EF
03
06 00
6E D3
01 00
00 20
01 00
BE EF
03
06 00
9E D3
01 00
00 20
02 00
00 20
00 00
06 00 CD D2 02 00
03
BE EF
00 00
02 00
20 60
06 00
D9 D8
03
BE EF
[Example return]
00 00
01 00
02 00
03 00
[Normal]
[Cover error]
[Fan error]
[Lamp error]
04 00
05 00
06 00
07 00
[Temp error] [Air flow error][Lamp time error] [Cool error]
09 00
10 00
08 00
[Filter error](Filter missing error)(Inner Sencer error)
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
00
00
00
00
03
03
03
00
20
20
20
70
00
00
00
00
00
00
00
00
BE EF
03
06 00 FD D3 02 00
BE EF
03
06 00
9B D3
04 00
BE EF
03
06 00
4A D2
05 00
BE EF
03
06 00
A4 D2
06 00
BE EF
03
06 00
23 F6
01 00
BE EF
03
06 00
B3 F7
01 00
BE EF
03
06 00
E3 F4
01 00
BE EF
03
06 00
E3 EF
01 00
BE EF
03
06 00
23 E2
01 00
BE EF
03
06 00
83 EE
01 00
BE EF
03
06 00
10 F6
02 00
[Example return]
00 00
01 00
04 00
10 00
[Normal] [Cinema] [Dynamic] [Custom]
20 00
30 00
[BOARD(BLACK) ] [DAYLIGHT MODE]
BE EF
03
06 00
07 E9
01 00
BE EF
03
06 00
07 FD
01 00
BE EF
03
06 00
97 E8
01 00
BE EF
03
06 00
97 FC
01 00
BE EF
03
06 00
67 E8
01 00
BE EF
03
06 00
67 FC
01 00
BE EF
03
06 00
F7 E9
01 00
BE EF
03
06 00
F7 FD
01 00
BE EF
03
06 00
C7 EB
01 00
BE EF
03
06 00
C7 FF
01 00
BE EF
03
06 00
F4 F0
02 00
04
04
04
01
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
20
20
20
70
30
30
30
30
30
30
30
00
00
00
00
00
01
04
20
30
22
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
60
06
06
06
06
00
00
00
00
89
EF
3E
58
D2
D2
D3
D3
02
04
05
06
22 00
[WHITEBOARD]
A1 30
20 00
A1 30
10 00
A1 30
21 00
A1 30
11 00
A1 30
22 00
A1 30
12 00
A1 30
23 00
A1 30
13 00
A1 30
24 00
A1 30
14 00
A1 30
00 00
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names User Gamma
Pattern
Operation Type
Set
User Gamma Point
2
User Gamma Point
3
User Gamma Point
4
User Gamma Point
5
User Gamma Point
6
User Gamma Point
7
User Gamma Point
8
COLOR TEMP
COLOR TEMP
GAIN R
COLOR TEMP
GAIN G
ViewSonic
Set
CRC
Action
Command Data
Type Setting Code
Off
BE EF
03
06 00
FB FA
01 00
80 30
00 00
9 step gray scale
BE EF
03
06 00
6B FB
01 00
80 30
01 00
15 steps gray scale BE EF
03
06 00
9B FB
01 00
80 30
02 00
BE EF
03
06 00
0B FA
01 00
80 30
03 00
Get
BE EF
03
06 00
C8 FA
02 00
80 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
08 FE
02 00
90 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
6E FE
04 00
90 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
BF FF
05 00
90 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
F4 FF
02 00
91 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
92 FF
04 00
91 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
43 FE
05 00
91 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
B0 FF
02 00
92 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
D6 FF
04 00
92 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
07 FE
05 00
92 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
4C FE
02 00
93 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
2A FE
04 00
93 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
FB FF
05 00
93 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
38 FF
02 00
94 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
5E FF
04 00
94 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
8F FE
05 00
94 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
C4 FE
02 00
95 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
A2 FE
04 00
95 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
73 FF
05 00
95 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
80 FE
02 00
96 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
E6 FE
04 00
96 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
37 FF
05 00
96 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
7C FF
02 00
97 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
1A FF
04 00
97 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
CB FE
05 00
97 30
00 00
HIGH
BE EF
03
06 00
0B F5
01 00
B0 30
03 00
MID
BE EF
03
06 00
9B F4
01 00
B0 30
02 00
LOW
BE EF
03
06 00
6B F4
01 00
B0 30
01 00
Hi-BRIGHT-1
BE EF
03
06 00
3B F2
01 00
B0 30
08 00
Hi-BRIGHT-2
BE EF
03
06 00
AB F3
01 00
B0 30
09 00
CUSTOM-1
BE EF
03
06 00
CB F8
01 00
B0 30
13 00
CUSTOM-2
BE EF
03
06 00
5B F9
01 00
B0 30
12 00
CUSTOM-3
BE EF
03
06 00
AB F9
01 00
B0 30
11 00
CUSTOM-4
BE EF
03
06 00
FB FF
01 00
B0 30
18 00
CUSTOM-5
Ramp
User Gamma Point
1
Header
BE EF
03
06 00
6B FE
01 00
B0 30
19 00
Get
BE EF
03
06 00
C8 F5
02 00
B0 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
34 F4
02 00
B1 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
52 F4
04 00
B1 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
83 F5
05 00
B1 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
70 F4
02 00
B2 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
16 F4
04 00
B2 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
C7 F5
05 00
B2 30
00 00
61
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names Operation Type
Header
COLOR TEMP
GAIN B
Get
BE EF
03
Increment
BE EF
03
Decrement
BE EF
Get
Command Data
Type Setting Code
CRC
Action
06 00
8C F5
02 00
B3 30
00 00
06 00
EA F5
04 00
B3 30
00 00
03
06 00
3B F4
05 00
B3 30
00 00
BE EF
03
06 00
04 F5
02 00
B5 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
62 F5
04 00
B5 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
B3 F4
05 00
B5 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
40 F5
02 00
B6 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
26 F5
04 00
B6 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
F7 F4
05 00
B6 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
BC F4
02 00
B7 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
DA F4
04 00
B7 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
0B F5
05 00
B7 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
B5 72
02 00
02 22
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
D3 72
04 00
02 22
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
02 73
05 00
02 22
00 00
COLOR Reset
Execute
BE EF
03
06 00
80 D0
06 00
0A 70
00 00
TINT
Get
BE EF
03
06 00
49 73
02 00
03 22
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
2F 73
04 00
03 22
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
FE 72
05 00
03 22
00 00
TINT Reset
Execute
BE EF
03
06 00
7C D1
06 00
0B 70
00 00
SHARPNESS
Get
BE EF
03
06 00
F1 72
02 00
01 22
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
97 72
04 00
01 22
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
46 73
05 00
01 22
00 00
Execute
BE EF
03
06 00
C4 D0
06 00
09 70
00 00
1
BE EF
03
06 00
0E D7
01 00
14 20
00 00
2
BE EF
03
06 00
9E D6
01 00
14 20
01 00
3
BE EF
03
06 00
6E D6
01 00
14 20
02 00
4
BE EF
03
06 00
FE D7
01 00
14 20
03 00
1
BE EF
03
06 00
F2 D6
01 00
15 20
00 00
2
BE EF
03
06 00
62 D7
01 00
15 20
01 00
3
BE EF
03
06 00
92 D7
01 00
15 20
02 00
4
BE EF
03
06 00
02 D6
01 00
15 20
03 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
4A 72
01 00
07 22
00 00
TV
BE EF
03
06 00
DA 73
01 00
07 22
01 00
FILM
BE EF
03
06 00
2A 73
01 00
07 22
02 00
BE EF
03
06 00
79 72
02 00
07 22
00 00
LOW
BE EF
03
06 00
26 72
01 00
06 22
01 00
MID
BE EF
03
06 00
D6 72
01 00
06 22
02 00
HIGH
BE EF
03
06 00
46 73
01 00
06 22
03 00
BE EF
03
06 00
85 73
02 00
06 22
00 00
COLOR TEMP
OFFSET R
COLOR TEMP
OFFSET G
COLOR TEMP
OFFSET B
COLOR
SHARPNESS
Reset
MY MEMORY Load Set
MY MEMORY
Save
PROGRESSIVE
Set
Set
Get
VIDEO NR
Set
Get
ViewSonic
62
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names ASPECT
Operation Type
Set
OVER SCAN
OVER SCAN
Reset
V POSITION
V POSITION Reset
H POSITION
H POSITION Reset
H PHASE
H SIZE
H SIZE Reset
AUTO ADJUST
COLOR SPACE
C-VIDEO FORMAT Set
S-VIDEO FORMAT Set
ViewSonic
CRC
Action
Command Data
Type Setting Code
4:3
16:9
14:9
SMALL
NORMAL
Get
Get
Increment
Decrement
Execute
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
9E D0
0E D1
CE D6
FE D1
5E DD
AD D0
91 70
F7 70
26 71
EC D9
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
02 00
02 00
04 00
05 00
06 00
08 20
08 20
08 20
08 20
08 20
08 20
09 22
09 22
09 22
27 70
00 00
01 00
09 00
02 00
10 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
Get
Increment
Decrement
Execute
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
06
06
06
06
00
00
00
00
0D
6B
BA
E0
83
83
82
D2
02
04
05
06
00
00
00
00
00
00
00
02
21
21
21
70
00
00
00
00
00
00
00
00
Get
Increment
Decrement
Execute
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
06
06
06
06
00
00
00
00
F1
97
46
1C
82
82
83
D3
02
04
05
06
00
00
00
00
01
01
01
03
21
21
21
70
00
00
00
00
00
00
00
00
Get
Increment
Decrement
Get
Increment
Decrement
Execute
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
49
2F
FE
B5
D3
02
68
83
83
82
82
82
83
D2
02
04
05
02
04
05
06
00
00
00
00
00
00
00
03
03
03
02
02
02
04
21
21
21
21
21
21
70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
BE EF
03
06 00
91 D0
06 00
0A 20
00 00
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
0E 72
9E 73
6E 73
FE 72
CE 70
3D 72
A2 70
C2 74
52 75
52 70
62 77
C2 71
32 74
31 76
E6 70
86 74
16 75
16 70
26 77
86 71
76 74
75 76
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
04
04
04
04
04
04
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
00
01
02
03
04
00
0A
04
05
09
02
08
07
00
0A
04
05
09
02
08
07
00
Execute
Set
Header
AUTO
RGB
SMPTE240
REC709
REC601
Get
AUTO
NTSC
PAL
SECAM
NTSC4.43
M-PAL
N-PAL
Get
AUTO
NTSC
PAL
SECAM
NTSC4.43
M-PAL
N-PAL
Get
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
63
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names
Operation Type
COMPUTER 1
Set
COMPUTER 2
Set
FRAME LOCK
Set
KEYSTONE V
Reset
WHISPER
Set
MIRROR
Set
KEYSTONE V
VOLUMECOMPUTER1
VOLUMECOMPUTER2
VOLUME-Video
VOLUME-S-Video
ViewSonic
SYNC ON G OFF
AUTO
Get
SYNC ON G OFF
AUTO
Get
Header
CRC
Action
Command Data
Type Setting Code
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
5E
CE
0D
A2
32
F1
D7
D6
D6
D6
D7
D7
01 00
01 00
02 00
01 00
01 00
02 00
10 20
10 20
10 20
11 20
11 20
11 20
02 00
03 00
00 00
02 00
03 00
00 00
TURN OFF
TURN ON
Get
Get
Increment
Decrement
Execute
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
CB
5B
F8
B9
DF
0E
08
D6
D7
D6
D3
D3
D2
D0
01
01
02
02
04
05
06
00
00
00
00
00
00
00
14
14
14
07
07
07
0C
30
30
30
20
20
20
70
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
NORMAL
WHISPER
Get
NORMAL
H:INVERT
V:INVERT
H&V:INVERT
Get
Get
Increment
Decrement
Get
Increment
Decrement
Get
Increment
Decrement
Get
Increment
Decrement
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
3B 23
AB 22
08 23
C7 D2
57 D3
A7 D3
37 D2
F4 D2
CD CC
AB CC
7A CD
FD CD
9B CD
4A CC
31 CD
57 CD
86 CC
75 CD
13 CD
C2 CC
01
01
02
01
01
01
01
02
02
04
05
02
04
05
02
04
05
02
04
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
60
60
60
64
64
64
61
61
61
62
62
62
33
33
33
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
00
01
00
00
01
02
03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
64
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names MUTE
Operation Type
Set
Set
AUDIO COMPUTER2
Set
AUDIO - Video
Set
AUDIO - S-Video Set
IR REMOTE
FREQ.NORMAL
Set
IR REMOTE
FREQ.HIGH
Set
LANGUAGE
MENU POSITION
H
MENU POSITION H
Reset
ViewSonic
Action
Command Data
Type Setting Code
BE EF
03
06 00
46 D3
01 00
02 20
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
D6 D2
01 00
02 20
01 00
BE EF
03
06 00
75 D3
02 00
02 20
00 00
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
FE
6E
9E
CD
CE
5E
AE
FD
02
92
62
31
46
D6
26
75
FF
6F
CC
03
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
02
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
30 20
30 20
30 20
30 20
34 20
34 20
34 20
34 20
31 20
31 20
31 20
31 20
32 20
32 20
32 20
32 20
30 26
30 26
30 26
31 26
00 00
01 00
02 00
00 00
00 00
01 00
02 00
00 00
00 00
01 00
02 00
00 00
00 00
01 00
02 00
00 00
00 00
01 00
00 00
00 00
01 00
TURN OFF
Audio1
Audio2
Get
TURN OFF
Audio1
Audio2
Get
TURN OFF
Audio1
Audio2
Get
TURN OFF
Audio1
Audio2
Get
Off
On
Get
Off
On
Set
CRC
TURN OFF
Get
AUDIO COMPUTER1
Header
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
DD
DC
DC
DD
DC
DD
DD
DC
DC
DD
DD
DC
DC
DD
DD
DC
3D
3C
3D
3C
BE EF
03
06 00
93 3D
01 00
31 26
Get
BE EF
03
06 00
30 3C
02 00
31 26
00 00
ENGLISH
BE EF
03
06 00
F7 D3
01 00
05 30
00 00
FRANÇAIS
BE EF
03
06 00
67 D2
01 00
05 30
01 00
DEUTSCH
BE EF
03
06 00
97 D2
01 00
05 30
02 00
ESPAÑOL
BE EF
03
06 00
07 D3
01 00
05 30
03 00
ITALIANO
BE EF
03
06 00
37 D1
01 00
05 30
04 00
NORSK
BE EF
03
06 00
A7 D0
01 00
05 30
05 00
NEDERLANDS
BE EF
03
06 00
57 D0
01 00
05 30
06 00
PORTUGUÊS
BE EF
03
06 00
C7 D1
01 00
05 30
07 00
BE EF
03
06 00
37 D4
01 00
05 30
08 00
BE EF
03
06 00
A7 D5
01 00
05 30
09 00
BE EF
03
06 00
37 DE
01 00
05 30
10 00
BE EF
03
06 00
57 D5
01 00
05 30
0A 00
SVENSKA
BE EF
03
06 00
C7 D4
01 00
05 30
0B 00
PУCCKИЙ
BE EF
03
06 00
F7 D6
01 00
05 30
0C 00
SUOMI
BE EF
03
06 00
67 D7
01 00
05 30
0D 00
POLSKI
BE EF
03
06 00
97 D7
01 00
05 30
0E 00
TÜRKÇE
BE EF
03
06 00
07 D6
01 00
05 30
0F 00
Get
BE EF
03
06 00
C4 D3
02 00
05 30
00 00
Get
BE EF
03
06 00
04 D7
02 00
15 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
62 D7
04 00
15 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
B3 D6
05 00
15 30
00 00
Execute
BE EF
03
06 00
DC C6
06 00
43 70
00 00
65
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names Operation Type
Header
MENU POSITION
V
Get
BE EF
03
Increment
BE EF
03
Decrement
BE EF
Execute
Command Data
Type Setting Code
CRC
Action
06 00
40 D7
02 00
16 30
00 00
06 00
26 D7
04 00
16 30
00 00
03
06 00
F7 D6
05 00
16 30
00 00
BE EF
03
06 00
A8 C7
06 00
44 70
00 00
My Screen
BE EF
03
06 00
FB CA
01 00
00 30
20 00
ORIGINAL
BE EF
03
06 00
FB E2
01 00
00 30
40 00
BLUE
BE EF
03
06 00
CB D3
01 00
00 30
03 00
WHITE
BE EF
03
06 00
6B D0
01 00
00 30
05 00
BLACK
BE EF
03
06 00
9B D0
01 00
00 30
06 00
Get
BE EF
03
06 00
08 D3
02 00
00 30
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
FB D8
01 00
20 30
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
6B D9
01 00
20 30
01 00
BE EF
03
06 00
C8 D8
02 00
20 30
00 00
My Screen
BE EF
03
06 00
CB CB
01 00
04 30
20 00
ORIGINAL
BE EF
03
06 00
0B D2
01 00
04 30
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
9B D3
01 00
04 30
01 00
BE EF
03
06 00
38 D2
02 00
04 30
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
3B EF
01 00
C0 30
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
AB EE
01 00
C0 30
01 00
BE EF
03
06 00
08 EF
02 00
C0 30
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
8F D6
01 00
17 30
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
1F D7
01 00
17 30
01 00
BE EF
03
06 00
BC D6
02 00
17 30
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
B6 D6
01 00
16 20
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
26 D7
01 00
16 20
01 00
Get
BE EF
03
06 00
85 D6
02 00
16 20
00 00
Get
BE EF
03
06 00
08 86
02 00
10 31
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
6E 86
04 00
10 31
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
BF 87
05 00
10 31
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
3B 89
01 00
20 31
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
AB 88
01 00
20 31
01 00
Get
BE EF
03
06 00
08 89
02 00
20 31
00 00
LAMP TIME
Get
BE EF
03
06 00
C2 FF
02 00
90 10
00 00
LAMP TIME Reset
Execute
BE EF
03
06 00
58 DC
06 00
30 70
00 00
FILTER TIME
Get
BE EF
03
06 00
C2 F0
02 00
A0 10
00 00
FILER TIME Reset
Execute
BE EF
03
06 00
98 C6
06 00
40 70
00 00
Execute
BE EF
03
06 00
E5 D1
06 00
0D 20
00 00
TURN OFF
BE EF
03
06 00
EA D1
01 00
0F 20
00 00
TURN ON
BE EF
03
06 00
7A D0
01 00
0F 20
01 00
BE EF
03
06 00
D9 D1
02 00
0F 20
00 00
MENU POSITION
V Reset
BLANK
Set
BLANK On/Off
Set
Get
START UP
Set
Get
My Screen LOCK
Set
Get
MESSAGE
Set
Get
AUTO SEARCH
Set
AUTO OFF
AUTO ON
Set
AUTO KEYSTONE
EXECUTE
AUTO KEYSTONE Set
Get
ViewSonic
66
PJL3211
RS-232C Communication (continued)
Names Operation Type
MAGNIFY
FREEZE
ViewSonic
Set
Header
CRC
Action
Command Data
Type Setting Code
Get
BE EF
03
06 00
7C D2
02 00
07 30
00 00
Increment
BE EF
03
06 00
1A D2
04 00
07 30
00 00
Decrement
BE EF
03
06 00
CB D3
05 00
07 30
00 00
NORMAL
BE EF
03
06 00
83 D2
01 00
02 30
00 00
FREEZE
BE EF
03
06 00
13 D3
01 00
02 30
01 00
Get
BE EF
03
06 00
B0 D2
02 00
02 30
00 00
67
PJL3211
Asiakastuki
Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.
HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.
Maa/alue
Web-sivusto
Puhelin
Suomi
www.viewsoniceurope.com/fi/
www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Calldesk.htm
ViewSonic
68
PJL3211
Rajoitettu takuu
VIEWSONIC® PROJEKTORI
Mitä takuu kattaa:
ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia
vikoja takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva
vika takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman
harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja
osia tai komponentteja.
Kuinka kauan takuu on voimassa:
Pohjois- ja Etelä-Amerikka: 3 vuotta kaikille osille lamppu poisluettuna, 3 vuotta työlle, 1
vuosi alkuperäiselle lampulle ensimmäisen kuluttajan ostopäivämäärästä lukien.
Eurooppa: 3 vuotta kaikille osille lamppu poisluettuna, 3 vuotta työlle, 1 vuosi alkuperäiselle
lampulle ensimmäisen kuluttajan ostopäivämäärästä lukien.
Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta
ViewSonic-toimistosta.
Lampun takuu alistettuna määräyksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyväksynnälle. Pätee vain
valmistajan asentamalle lampulle.
Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 päivän ajaksi.
Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.
Mitä tämä takuu ei kata:
1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
a.Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt,
luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti.
b.Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai
korjausyritykset.
c.Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
d.Tuotteen poisto tai asennus.
e.Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
f.Muiden kuin ViewSonic in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
g.Normaali kuluminen.
h.Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
3.Tuotteet joissa ilmenee ns. “kuvan palamis”-tila, joka on seurausta siitä että liikkumaton kuva
on ollut näytöllä liian pitkään.
4. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisestä aiheutuneet kulut.
Kuinka saat palvelua:
1.Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic in asiakastukeen (Katso
Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.
2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen
päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen
sarjanumero.
3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic
huoltokeskukseen tai ViewSonic ille
4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonic ilta.
ViewSonic
69
PJL3211
Takuun rajoitukset:
Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja,
mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Vahinkojen rajoittaminen:
Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole
vastuussa seuraavista:
1.Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot,
jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen
menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden
keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.
2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.
3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.
Lain vaikutukset:
Tämä takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisäksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia,
jotka voivat vaihdella kohdemaan mukaan. Jotkut valtiot eivät salli takuuehtojen rajoittamista
tai satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista. Edellä mainitut rajoitukset eivät koske
näiden maiden asiakkaita.
Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille
ottamalla yhteyttä ViewSonic iin tai paikalliseen ViewSonic in jälleenmyyjään.
Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta)
on Huoltotakuukortin ehtojen alainen.
Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnetyistä takuista löytyvät osoitteesta www.
viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.
4.3: Projector Warranty
ViewSonic
PRJ_LW01 Rev. 1h 06-25-07
70
PJL3211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement