GBC Fusion 1100L A4

GBC Fusion 1100L A4
FUSION 1100L
™
A 4 & A 3 L A M I N AT O R S
start here
démarrez ici
starten sie hier
iniziare qui
begin hier
empieza aquí
comece aqui
buradan başlayın
ξεκινήστε εδώ
start her
aloita tästä
start her
börja här
rozpocznij tutaj
začněte zde
kezdés itt
начинать здесь
FUSION 1100L
™
A 4 & A 3 L A M I N AT O R S
GB
F
D
I
NL
E
P
TR
GR
DK
FI
NO
S
PL
CZ
H
RUS
instruction manual
manuel d’utilisation
bedienungsanleitung
manuale d’istruzioni
gebruiksaanwijzing
manual de instrucciones
manual de instruções
kullanım kılavuzu
οδηγίες
brugsvejledning
käyttöopas
bruksanvisning
bruksanvisning
instrukcja obsługi
návod k obsluze
használati útmutató
руководствo по зкcплyатации
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
GB
lamination made simple!
Welcome to the GBC Fusion 1100L laminator which is
simple to use with GBC lamination. Perfectly designed for
the occasional users, at home or in the small office.
For best lamination results and performance, use only GBC
branded pouches.
Please take a little time to study these instructions to ensure
you get the best results out of your machine.
safety instructions
m
m
Your safety as well as the safety of others is important to ACCO® Brands. In this
instruction manual and on the product are important safety messages. Read these
messages carefully.
The safety alert symbol precedes each safety message in this instruction manual.
This symbol indicates a potential personal safety hazard that could hurt you or others,
as well as cause product damage or property damage.
c
4
m WARNING
Electrical shock hazard.
Do not open. No user
serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified
service personnel.
register this product online at www.accoeurope.com
The following warning is found on the
product in several languages.
This safety message means that you
could be seriously hurt or killed if you
open the product and expose yourself
to hazardous voltage.
GB
points to note
m
• Use this unit only for its intended use of laminating documents
m
• The unit must be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating
shown on the unit
• Do not laminate an empty pouch
• Do not use a carrier with this machine
• Ensure the machine is clear of pouches prior to starting the next pouch
• Clean the lamination rollers on a regular basis
• Maximum A4 document pouch 303mm x 210mm on A4 GBC Fusion 1100L laminator
m
• Maximum A3 document pouch 426mm x303mm on A4 GBC Fusion 1100L laminator
• Failure to comply will result in damage and invalidate guarantee
service
Do not attempt to service or repair the pouch laminator yourself. Unplug the unit and contact an
authorised GBC service representative for any required repairs.
technical specifications
Electrical
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1.6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1.6A / 400W
Machine Dimensions
A4: 370x107.5x80mm
A3: 465x109x81mm
Machine Weight
A4: 1.4kg
A3: 1.72kg
Maximum Pouch Width
A4: 241 mm
A3: 303mm
Maximum Pouch
Thickness
2x125micron (total 250)
Maximum Thru-put
Thickness
0.7mm
Warm-Up Time
Approximately 4 minutes
Speed
330 mm per minute
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 L A M I N AT O R S
5
GB
getting ready to laminate
Easy Set Up
1Take the electrical plug and place in an appropriate power source, which is near the table you
intend to use.
2The laminator will respond with a single beep and a sequence of brief flashes across the control
panel.
3To use the laminator move the slider to the right from the ‘ ’ to the 75 mic or 125 mic position
depending on which pouch selected. Below the slider you will see a white line, this indicates that
you have switched the laminator on.
a
b
Visual & Audible Ready Alerts
4The laminator will start to warm up - an orange light will be illuminated to the right of the ‘ ’ (a).
When the laminator is ready to use the green light next to the ‘tick
’ is illuminated (b) and a
series of two beeps are heard.
NOTE: only use 75micron/80 micron, 100
micron or 125 micron pouches with
this laminator.
NOTE: Your new laminator may emit a slight
odour during the initial operation. Its
is normal and will diminish after a few
hours of operation.
loading the pouch
1Take your item to be laminated and place in to the appropriate sized laminating pouch,
ensuring it is firmly located along the sealed edge. This is to help ensure that you get optimal
quality output.
SEALED EDGE
SEALED EDGE
A3, A4, A5, etc.
Irregular shaped item
NOTE: Do not cut pouches prior to
lamination.
Before laminating important or unique documents, always run a test pouch through
the laminator using a similar type document.
6
register this product online at www.accoeurope.com
GB
laminating
1On the front of the laminator there are line indicators to help you feed your pouch accurately.
Using the indicators feed the sealed edge of the pouch, into the laminator. The laminator will grip
the pouch and guide it through.
2Upon exiting remove your laminated item immediately and lay on a flat surface to ensure optimal
quality.
3When you are finished laminating push the slider switch back to the ‘
’ position and unplug.
Manual Release
NOTE: If the pouch does not appear at the back of the laminator or you have
mis-fed the pouch - press and hold the release button (indicated with
the
) and pull the pouch towards you out of the laminator.
Feed a cleaning card or sheet of paper through the laminator to clean
the rollers before continuing.
Intelligent Power Off
NOTE: For added safety and environmental reasons the laminator will automatically stop heating
after 30 minutes of activity. You will see a green and orange light to indicate this state.
Re-set to ‘ ’ before next usage.
cleaning
m
WARNING: UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE CLEANING THE EXTERIOR.
WIPE EXTERIOR ONLY WITH A DAMP CLOTH AND DO NOT USE
DETERGENTS OR SOLVENTS.
Regularly feed a cleaning card or sheet of paper through the laminator to clean the
rollers. Cleaning sheet order code: EK50000.
guarantee
Operation of this machine is guaranteed for two years from date of purchase, subject to normal
use. Within the guarantee period, ACCO Brands Europe will at its own discretion either repair
or replace the defective machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate
purposes are not covered under the guarantee. Proof of date of purchase will be required.
Repairs or alterations made by persons not authorised by ACCO Brands Europe will invalidate
the guarantee. It is our aim to ensure that our products perform to the specifications stated.
This guarantee does not affect the legal rights which consumers have under applicable national
legislation governing the sale of goods.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 L A M I N AT O R S
7
F
La plastification en toute simplicité !
Merci d’avoir choisi la nouvelle plastifieuse GBC Fusion
1100L qui est simple à utiliser et offre la qualité de
plastification supérieure associée à la marque GBC.
Elle convient parfaitement à l’utilisateur occasionnel, à
domicile ou dans un petit bureau. Idéale pour obtenir une
plastification souple à semi-rigide.
Veuillez lire et suivre le mode d’emploi ci-dessous.
consignes de sécurité
m
m
ACCO® Brands Europe se soucie de votre sécurité ainsi que de celle d’autrui. Des
messages de sécurité importants sont donnés dans ce manuel d’instructions et sur le
produit. Veuillez les lire attentivement.
Ce symbole d’avertissement précède chaque message de sécurité donné dans ce
manuel.
Il indique un danger potentiel susceptible de provoquer des blessures personnelles
ainsi que des dommages au produit ou à d’autres biens matériels.
L’avertissement suivant figure sur le
produit dans plusieurs langues.
Ce message d’avertissement signifie que
vous risquez de vous blesser gravement
ou de vous tuer si vous ouvrez le produit et
vous exposez à une tension dangereuse.
8
enregistrez ce produit en ligne à www.accoeurope.com
cm
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique. Ne
pas ouvrir. Aucune des pièces se
trouvant à l’intérieur ne peut être
réparée par l’utilisateur. En cas de
panne, s’adresser à du personnel
de dépannage qualifié.
F
remarques
m
• Utilisez cet appareil uniquement pour plastifier des documents
m
• L’appareil doit être branché à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur
l’appareil
• Ne pas insérer de pochette vide dans la machine
• N’utilisez pas de support avec cet appareil
• Avant d’alimenter une nouvelle pochette, vérifiez qu’il ne reste aucune autre pochette dans
l’appareil
• Nettoyez les rouleaux de plastification à intervalles réguliers
• Format de document maximum A4, avec pochette 303 mm x 210 mm, sur la GBC Fusion
1100L A4
m
• Format de document maximum A3, avec pochette 426 mm x 303mm, sur la GBC Fusion
1100L A3
• Tout non-respect de ces consignes entraînera des dommages et annulera la garantie
dépannage
N’essayez pas d’entretenir ou de réparer vous-même cette plastifieuse. Débranchez l’appareil et
contactez un représentant GBC agréé pour toute réparation requise.
spécifications
Alimentation électrique
A4: 220-240V AC /
50 Hz / 60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 220-240 V AC /
50 Hz / 60 Hz / 1,6 A / 400 W
Dimensions de l’appareil
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Poids de l’appareil
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Largeur de pochette
maximale
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Épaisseur de pochette
maximale
2 x 125 micron (total 250)
Épaisseur maximale
pochette et document
0,7 mm
Durée de préchauffage
Environ 4 minutes
Vitesse
330 mm par minute
FUSION™ 1100L A4 et A3 PLASTIFIEUSES
9
F
préparation à la plastification
Installation facile
1Branchez la plastifieuse sur une prise de courant appropriée, située à proximité de la table sur
laquelle vous souhaitez l’utiliser.
2L’appareil émet alors un seul bip sonore et se met à clignoter brièvement.
3Pour mettre la plastifieuse sous tension, faites glisser le commutateur vers la droite pour le faire
passer de «
» à 75 ou 125 mic en fonction de l’épaisseur de la pochette sélectionnée. Vous
remarquerez sous le commutateur une ligne blanche indiquant que vous avez mis la plastifieuse
sous tension.
a
b
Visuels et sonores alertes prêt
4Un voyant orange s’allume à droite du «
» pendant le temps de préchauffage de la
plastifieuse. Lorsque la plastifieuse est prête à l’emploi, le voyant vert situé près du symbole
« coche »
s’allume et l’appareil émet deux bips sonores.
REMARQUE : Avec cette plastifieuse,
utilisez uniquement des pochettes de 75/80
microns, de 100 microns ou de 125 microns.
REMARQUE : Il est possible que votre plastifieuse
neuve émette une légère odeur lors de sa première
utilisation. Cette odeur est normale et s’atténuera
après quelques heures de fonctionnement.
chargement du document dans la pochette
1Placez le document à plastifier dans la pochette de plastification de la taille appropriée.
Assurez-vous de le placer fermement contre le bord collé de la pochette pour optimiser la
qualité de plastification.
Bord scellé
Bord scellé
A3, A4, A5, etc.
Document de
forme irrégulière
REMARQUE : N
e coupez pas les pochettes
avant la plastification.
Avant la plastification de documents importants ou uniques, effectuez toujours un essai
à l’aide d’un type de document similaire.
10
enregistrez ce produit en ligne à www.accoeurope.com
F
plastification
1Les traits blancs situés sur l’avant de l’appareil servent de repères pour aligner votre document
correctement lors de l’alimentation. Alimentez la pochette dans la plastifieuse, bord collé en
premier, en utilisant les traits de repère. La plastifieuse saisit la pochette et la guide jusqu’à sa
sortie de l’appareil.
2Retirez immédiatement la pochette plastifiée, une fois sortie de l’appareil, et posez-la sur une
surface plane pour optimiser la qualité de plastification.
3Quand vous avez terminé de plastifier, remettez le commutateur à sa position initiale sur le
«
» et débranchez l’appareil.
Déverrouillage manuel
REMARQUE : Si l’article plastifié n’apparaît pas à l’arrière de la plastifieuse ou
que vous avez mal alimenté la pochette contenant le document, appuyez de
manière prolongée sur la touche de dégagement (indiqué par le symbole
)
et sortez la pochette de l’appareil en la tirant vers vous.
Avant de continuer, insérez une feuille de nettoyage ou une feuille de papier
dans la plastifieuse afin de nettoyer les rouleaux.
Intelligente de l’alimentation hors
REMARQUE : Pour plus de sécurité et pour des raisons environnementales, la plastifieuse
se refroidit automatiquement après 30 minutes d’inutilisation. Vous verrez des voyants vert et
orange indiquant l’état de fonctionnement de l’appareil. Remettez sur la position «
» avant la
prochaine utilisation.
nettoyage
m
AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D’EN NETTOYER
L’EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC UN LINGE
HUMIDE ET N’UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI SOLVANTS.
Insérez une feuille de nettoyage ou une feuille de papier dans la plastifieuse à
intervalles réguliers afin de nettoyer les rouleaux. Code de commande de feuille de
nettoyage : EK50000.
garantie
Le fonctionnement de cet appareil est garanti pendant deux ans à partir de la date d’achat, sous
réserve d’un usage normal. Pendant la période de garantie, ACCO Brands Europe décidera, à son
gré, de réparer ou de remplacer gratuitement l’appareil défectueux. Les défauts dus à un usage
abusif ou un usage à des fins non appropriées ne sont pas couverts par cette garantie. Une preuve
de la date d’achat sera exigée. Les réparations ou modifications effectuées par des personnes
non autorisées par ACCO Brands Europe annuleront la garantie. Notre objectif est d’assurer le
bon fonctionnement de nos produits conformément aux spécifications précisées. Cette garantie ne
compromet pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur
régissant la vente des biens de consommation.
FUSION™ 1100L A4 et A3 PLASTIFIEUSES
11
D
laminieren kinderleicht!
Machen Sie sich mithilfe dieser Anleitung mit dem neuen,
einfach zu bedienenden Laminiergerät GBC Fusion
1100L vertraut, das die von GBC gewohnt hochwertige
Laminierqualität gewährleistet. Es ist optimal für die
gelegentliche Nutzung als Heimgerät oder für Kleinbüros
konzipiert.
Zur Erzielung einer optimalen Laminierung und Leistung
empfiehlt sich die Verwendung von GBC-Laminiertaschen.
Zur optimalen Nutzung des Geräts empfiehlt sich die Lektüre
der vorliegenden Anleitung.
sicherheitsanweisungen
m
m
Die sicherheit der Benutzer des Geräts sowie anderer ist ACCO® Brands ein
wichtiges anliegen. Die Vorliegende anleitung und das Gerät enthalten wichtige
Sicherheitshinweise. Diese Hinweise sorgfältig durchlesen.
In dieser Anleitung steht das Warnsymbol vor jedem Sicherheitshinweis.
Dieses Symbol kennzeichnet sowohl Hinweise, bei deren nichtbeachtung
Verletzungsgefahr besteht, als auch solche, die auf potenzielle Produkt- und
Sachbeschädigung aufmerksam machen.
Das Produkt enthält folgende Warnung in
mehreren Sprachen.
Dieser Hinweis bedeutet, dass bei Öffnen
des Geräts Verletzungs-/Todesgefahr
durch Stromschlag besteht.
12
registrieren sie dieses produkt online bei www.accoeurope.com
c
m ACHTUNG
Nicht öffnen - Stromschlaggefahr!
Es befinden sich keine Teile im
Geräteinnern, die vom Benutzer
gewartet werden können. Das
Gerät darf nur von qualifiziertem
Wartungspersonal gewartet werden.
D
wichtige hinweise
m
• Das Gerät ausschließlich zum Laminieren von Dokumenten und nie für einen nicht
vorgesehenen Zweck verwenden
• Keine leere Laminiertasche in das gerät Einführen
m
• Das Gerät muss an eine geeignete Stromquelle (s. Hinweis auf dem Gerät) angeschlossen
werden
• Bei diesem Gerät keinen Carrier verwenden
• Vor dem Einführen der nächsten Laminiertasche sicherstellen, dass sich keine Taschen mehr
in dem Gerät befinden
• Die Laminierwalzen regelmäßig reinigen
• A4-Laminiergerät GBC Fusion 1100L: max. Dokumentformat A4, Laminiertaschenformat
303 mm x 210 mm
m
• A3-Laminiergerät GBC Fusion 1100L: max. Dokumentformat A3, Laminiertaschenformat
426 mm x 303 mm
• Bei einer Zuwiderhandlung wird das Gerät Beschädigt und die Garantie verliert Ihre Gültigkeit
kundendienst
Versuchen Sie nicht, das Laminiergerät selbst zu warten oder instandzusetzen. Ist eine Reparatur
erforderlich, ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an einen
autorisierten GBC®-Kundendienst.
technische daten
Netzanschluss
A4: 220-240 V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 220-240 V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
Abmessungen
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Gewicht
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Maximale
Laminiertaschenbreite
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Maximale
Laminiertaschenstärke
2 x 125 µ (insgesamt 250)
Maximale Stärke von
Laminiertasche und
Dokument
0,7mm
Aufwärmzeit
Ca. 4 min
Durchsatz
330 mm/min
A4- und A3-LAMINIERGERÄTE FUSION™ 1100L
13
D
vorbereitung
Einfache Einrichtung
1Den Netzstecker an eine geeignete Stromquelle in unmittelbarer Nähe des Aufstellorts
anschließen.
2Die Betriebsbereitschaft wird durch ein Tonsignal und eine kurze Blinksequenz angezeigt.
3Zur Verwendung des Laminiergeräts den Schiebeschalter nach rechts von „ “ auf „75“ oder
„125 mic“ einstellen, je nachdem, welche Laminiertaschenstärke gewählt wurde. Die nun
sichtbare weiße Linie unter dem Schalter zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
a
b
Visuelle und akustische Bereit Alerts
4Die Aufwärmphase des Geräts beginnt, hierbei leuchtet die durch ein „ “ gekennzeichnete
Anzeige orange auf. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die durch ein Häkchen ( )
gekennzeichnete Anzeige grün aufleuchtet und zwei Tonsignale zu hören sind.
HINWEIS: Nur Laminiertaschen der Stärke
75 bzw. 80 μm, 100 μm oder
125 μm verwenden.
HINWEIS: Bei der Inbetriebnahme macht sich
eventuell ein leichter Geruch bemerkbar.
Dieser ist unbedenklich und verliert sich
nach einigen Betriebsstunden.
einlegen der dokumente in die laminiertasche
1Das zu laminierende Material in eine Laminiertasche des geeigneten Formats einlegen. Darauf
achten, dass es eng an der versiegelten Taschenkante anliegt, um die optimale Laminierqualität
zu gewährleisten.
VERSIEGELTE KANTE
VERSIEGELTE KANTE
A3, A4, A5, etc.
Unregelmäßig
geformtes Dokument
HINWEIS: Die Laminiertaschen vor
dem Laminiervorgang nicht
schneiden.
Vor dem Laminieren von wichtigen Dokumenten oder Unikaten stets zuerst eine
Testlaminiertasche mit einem ähnlichen Dokumenttyp durch das Gerät laufen lassen.
14
registrieren sie dieses produkt online bei www.accoeurope.com
D
laminiervorgang
1Die Strichmarkierungen vorne am Gerät erleichtern die richtige, gradlinige Zufuhr der
Laminiertaschen. Die Laminiertasche mit der versiegelten Kante mithilfe der Strichmarkierungen
in das Laminiergerät einführen. Die Laminiertasche wird vom Gerät erfasst und zugeführt.
2Den laminierten Artikel unmittelbar nach dem Durchlauf entnehmen und zur Gewährleistung der
optimalen Qualität auf eine flache Oberfläche legen.
3Wird das Gerät nicht mehr benötigt, den Schiebeschalter auf „
ziehen. Das Gerät an einem geeigneten Ort lagern.
“ stellen und den Netzstecker
Handauslösung
HINWEIS: Wenn der laminierte Artikel nicht hinten am Gerät ausgegeben wird
oder ein Fehleinzug von Laminiertasche und Dokument auftrat, die
Freigabetaste (gekennzeichnet durch das Symbol
) drücken und
die Tasche an der Gerätevorderseite herausziehen.
Vor dem Fortfahren einen Reinigungskarton oder ein Blatt Papier
durch das Laminiergerät laufen lassen, um die Walzen zu reinigen.
Intelligentes Power-off
HINWEIS: Aus Gründen der Sicherheit und des Umweltschutzes kühlt das Laminiergerät
nach 30 Minuten der Inaktivität automatisch ab. Dieser Zustand ist an der grünen
bzw. orangen Anzeige zu erkennen. Vor dem nächsten Gebrauch des Geräts den
Schiebeschalter auf „ “ stellen.
reinigung
m
ACHTUNG: VOR DER REINIGUNG DER GERÄTEAUSSENSEITE MUSS
DER NETZSTECKER GEZOGEN WERDEN. DAS GERÄT (NUR) AN DER
AUSSENSEITE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. KEINE
REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.
Zum Reinigen der Walzen regelmäßig einen Reinigungskarton oder ein Blatt Papier
durch das Laminiergerät laufen lassen. Bestellnr. für Reinigungskarton EK50000.
gewährleistung
Der Betrieb des Geräts ist bei normaler Verwendung für 2 Jahre ab Kaufdatum gewährleistet.
Innerhalb des Gewährleistungszeitraums wird ACCO Brands Europe nach eigenem Ermessen das
defekte Gerät entweder kostenlos instandsetzen oder ersetzen. Die Gewährleistung deckt keine
Mängel ab, die aufgrund missbräuchlicher Verwendung oder Verwendung für unangemessene
Zwecke entstanden sind. Ein Nachweis des Kaufdatums muss vorgelegt werden. Instandsetzungen
oder Änderungen, die durch nicht von ACCO Brands Europe autorisierten Personen vorgenommen
werden, setzen die Gewährleistung außer Kraft. Es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass die
Leistung unserer Produkte den angegebenen technischen Daten entspricht. Diese Gewährleistung
stellt keine Einschränkung der nach dem geltenden Kaufvertragsrecht gültigen Rechte des
Verbrauchers dar.
A4- und A3-LAMINIERGERÄTE FUSION™ 1100L
15
I
per una facile plastificazione dei documenti!
Benvenuti alla nuova plastificatrice GBC Fusion 1100L, una
macchina semplice da usare che offre la stessa elevata
qualità di plastificazione che contraddistingue i prodotti GBC.
Particolarmente adatta per l’uso occasionale a casa e per il
piccolo ufficio.
Si prega di leggere e osservare le istruzioni riportate di
seguito quando si utilizza la plastificatrice.
istruzioni per la sicurezza
m
m
ACCO® Brands Europe attribuisce notevole importanza alla sicurezza degli operatori.
Alcuni importanti messaggi relativi alla sicurezza sono riportati in questo manuale di
istruzioni e sulla macchina. Si prega di leggerli con attenzione.
Questo simbolo precede ogni messaggio relativo alla sicurezza.
Esso indica un rischio potenziale per l’operatore o per terzi, o un danno potenziale alla
macchina o ad altri oggetti.
Il seguente messaggio si trova sulla
macchina in diverse lingue.
Questo messaggio di sicurezza significa
che potreste rimanere feriti gravemente
o uccisi se aprite la macchina con
conseguente esposizione accidentale ad
alto voltaggio.
16
Registrare il prodotto online su www.accoeurope.com
cm
ATTENZIONE
Pericolo di scarica elettrica. Non aprire.
Non vi è alcun componente riparabile
da parte dell’utente all’interno
della macchina. Per operazioni di
manutenzione o riparazione rivolgersi
a personale qualificato.
I
informazioni importanti
m
• Utilizzare la macchina esclusivamente per le funzioni per cui è stata progettata, ossia per la
plastificazione dei documenti
• Non inserire pouches vuote nella macchina
m
• L’unità deve essere collegata ad una tensione di alimentazione corrispondente alle
specifiche elettriche riportate sulla macchina
• Non utilizzare un cartoncino protettivo con questo modello
• Controllare che la pouch sia completamente uscita dalla macchina prima di inserire quella
successiva
• Pulire periodicamente i rulli della plastificatrice
• Formato max. documento A4, pouch 303 mm x 210 mm con GBC Fusion 1100L A4
• Formato max. documento A3, pouch 426 mm x 303 mm con GBC Fusion 1100L A3
m
• La mancata osservanza di queste precauzioni causerà danni alla macchina e renderà nulla
la garanzia
assistenza
Si prega di non tentare di effettuare interventi di manutenzione o riparazione da soli. Staccare la
macchina dalla presa elettrica e rivolgersi per le riparazioni a un rivenditore o distributore GBC.
caratteristiche tecniche
Caratteristiche elettriche
A4: 220-240V AC /
50Hz/ 60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz / 60Hz / 1.6A / 400W
Dimensioni
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Peso
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Larghezza massima della
pouch
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Spessore massimo della
pouch
2 x 125 micron (totale 250)
Massimo spessore
di plastificazione
(documento + pouch)
0,7 mm
Tempi di riscaldamento
Circa 4 minuti
Velocità
330 mm/min
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 e A 3 L A M I N AT O R I
17
I
preparazione della plastificatrice
Facile impostare
1Inserire la spina in una presa di corrente appropriata in prossimità del tavolo su cui si intende
usare la macchina.
2La plastificatrice risponde con un singolo segnale acustico e una sequenza di brevi lampeggi.
3Per usare la plastificatrice, muovere l’interruttore a scorrimento verso destra portandolo dalla
posizione ‘ ’ alla posizione 75 micron o 125 micron a seconda della pouch selezionata. Sotto
l’interruttore di scorrimento appare una linea bianca che indica che la plastificatrice è accesa.
a
b
Avvisi Pronti visivi e sonori
4La plastificatrice inizia a riscaldarsi – si illumina una spia arancione sulla destra del simbolo
‘ ’. Quando la plastificatrice è pronta per l’uso, si illumina la spia verde accanto al simbolo
della spunta
e si odono due segnali acustici.
NOTA: Utilizzare solo pouches da 75/80,
100 o 125 micron con questa
plastificatrice.
NOTA: L
a nuova plastificatrice potrebbe emanare
un leggero odore durante la fase iniziale
del lavoro. Ciò è assolutamente normale e
diminuisce dopo alcune ore di funzionamento.
inserimento del documento nella pouch
1Inserire il documento da plastificare nella pouch dal formato appropriato. Controllare che
il documento sia posizionato contro il lato presigillato della pouch per garantire di ottenere
un’ottimale qualità di plastificazione.
Lato presigillato
Lato presigillato
A3, A4, A5, etc.
Documento di
forma irregolare
NOTA: Non tagliare le pouches prima della
plastificazione del documento.
Prima di plastificare documenti importanti o in copia unica, fare sempre una prova
inserendo una pouch con un documento simile.
18
Registrare il prodotto online su www.accoeurope.com
I
plastificazione
1Sulla parte frontale della plastificatrice sono riportate delle linee per consentire l’accurato
inserimento della pouch. Con l’aiuto delle linee, inserire il lato presigillato della pouch nella
plastificatrice. La pouch viene quindi afferrata e alimentata nella plastificatrice.
2Togliere immediatamente il documento plastificato non appena esce dalla macchina e collocarlo
su una superficie piatta per ottenere un’ottimale qualità di plastificazione.
3Una volta completata l’operazione di plastificazione, riportare l’interruttore a scorrimento sulla
posizione ‘ ’ e scollegare la spina.
Rilascio manuale
NOTA: In caso di mancata uscita del documento plastificato dalla parte
posteriore della plastificatrice o di errato inserimento della pouch nella
macchina, premere e mantenere premuto il pulsante di rilascio (indicato dal
simbolo
) ed estrarre la pouch dalla plastificatrice tirandola verso di sé.
Far passare un ‘Cleaning Sheet’ o foglio di carta attraverso la plastificatrice per
pulire i rulli prima di continuare l’operazione di plastificazione.
Intelligente spegnimento
NOTA: Per una maggiore sicurezza e un maggior rispetto dell’ambiente, la plastificatrice si
raffredderà dopo 30 minuti di inattività. Si accenderanno spie verdi e arancioni per indicare
questo stato. Rimettere l’interruttore su ‘ ’ prima del successivo utilizzo della plastificatrice.
pulizia
m
ATTENZIONE: STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE
PRIMA DI PULIRE L’ESTERNO DELLA MACCHINA. PULIRE LA SUPERFICIE
ESTERNA SOLO CON UN PANNO UMIDO E NON UTILIZZARE DETERGENTI
O SOLVENTI.
Far passare regolarmente un ‘Cleaning Sheet’ o foglio di carta attraverso la
plastificatrice per pulire i rulli. Codice prodotto “Cleaning Sheet”: EK50000.
garanzia
Il funzionamento di questa macchina è garantito per due anni dalla data di acquisto,
subordinatamente ad uso normale. Durante il periodo di garanzia, ACCO Brands Europe
provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente la macchina difettosa.
Difetti provocati da un uso errato o un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Sarà richiesta
la prova della data di acquisto. Riparazioni o modifiche effettuate da persone non autorizzate da
ACCO Brands Europe rendono nulla la garanzia. È nostro obiettivo assicurare il funzionamento
dei prodotti secondo le specifiche dichiarate. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto
riconosciuto ai consumatori dalle leggi nazionali applicabili che regolano la vendita di beni.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 e A 3 L A M I N AT O R I
19
NL
eenvoudig lamineren
Welkom bij de nieuwe, gebruiksvriendelijke GBC Fusion
1100L lamineermachine voor het lamineren van documenten
met GBC-kwaliteit.
Ideaal voor licht gebruik, thuis of in een klein kantoor.
Lees en volg de onderstaande aanwijzingen voor het gebruik
van deze lamineermachine.
veiligheidsinstructies
m
m
Zowel uw veiligheid als die van anderen is belangrijk voor acco® brands Europe. In
deze handleiding en op het product bevinden zich belangrijke veiligheidsmededelingen.
Lees deze goed door.
Er staat een waarschuwingssysmbool vóór elke veiligheidsmededeling in deze handleiding.
Dit symbool duidt op een potentieel veiligheidsrisico waarbij u of anderen letsel kunnen
oplopen en er schade aan het product of aan eigendommen kan ontstaan.
De volgende waarschuwing is in
verschillende talen op het product
aangebracht.
Dit veiligheidsbericht houdt in dat u ernstig
of fataal letsel kunt oplopen als u het
product opent, omdat u zich blootstelt aan
gevaarlijke elektrische spanning.
20
Registreer dit product online bij www.accoeurope.com
c
m WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok.
Niet openen. Er is geen intern
onderhoud door de gebruiker
vereist. Laat het onderhoud door
bevoegd onderhoudspersoneel
uitvoeren.
NL
opmerkingen
m
m
• De machine moet worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met de
nominale spanningswaarde die op de machine staat aangegeven
• Voer geen lege lamineertas door de machine
• Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel: het lamineren van documenten
• Gebruik geen drager met deze machine
• Zorg ervoor dat de vorige lamineertas helemaal uit de machine is, voordat u de volgende
lamineertas invoert
• Reinig de lamineerrollers regelmatig
• Maximaal een A4-document, lamineertas van 303 x 210 mm, voor de GBC Fusion 1100L A4
• Maximaal een A3-document, lamineertas van 426 x 303 mm, voor de GBC Fusion 1100L A3
m
• Als u deze waarschuwingen niet in acht neemt, raakt de machine beschadigd en vervalt de
garantie
onderhoud
Probeer nooit zelf onderhoud of reparaties aan de lamineermachine uit te voeren. Haal het netsnoer
los en neem contact op met een erkende GBC-reparateur voor alle benodigde reparaties.
specificaties
Elektrisch
A4: 220-240V AC /
50 Hz / 60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 220-240V AC / 5
0 Hz / 60 Hz / 1,6 A / 400 W
Afmetingen
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Gewicht
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Maximumbreedte
lamineertas
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Maximumdikte
lamineertas
2 x 125 micron (in totaal 250)
Maximumdikte
lamineertas plus
document
0,7 mm
Opwarmtijd
Ongeveer 4 minuten
Snelheid
330 mm per minuut
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 lamin e e rs y st e m e n
21
NL
voorbereidingen
Gemakkelijk instellen
1Steek de stekker in een stopcontact in de buurt van de tafel die u gaat gebruiken.
2De lamineermachine reageert met een enkele piep en er gaat een serie lichtjes even aan.
3Schakel de lamineermachine in door de schuifknop naar rechts te zetten, van ‘ ’ op ’75 micron’
of ‘125 micron’, al naar gelang de lamineertas die u hebt gekozen. Onder de schuifknop ziet u
een witte lijn, die aangeeft dat u de lamineermachine hebt ingeschakeld.
a
b
Visuele en hoorbare Klaar Alerts
4De lamineermachine gaat opwarmen – een oranje lichtje gaat rechts van de ‘ ’ branden. Zodra
de lamineermachine gebruiksklaar is, gaat het groene lampje naast het vinkje
branden en
hoort u twee piepjes.
Opmerking: Gebruik alleen
lamineertassen van 75/80 micron, 100 micron
of 125 micron bij deze lamineermachine.
Opmerking: Het is mogelijk dat u bij deze nieuwe
lamineermachine aan het begin een vreemde lucht
ruikt. Dit is normaal. De lucht zal verdwijnen wanneer
de machine enkele uren heeft gefunctioneerd.
het document in de lamineertas steken
1Steek het document dat gelamineerd moet worden in de lamineertas met de juiste maat. Leg
het document stevig tegen de gesloten kant van de lamineertas aan. Zodoende zorgt u voor een
gelamineerd document van optimale kwaliteit.
Dichte rand
Dichte rand
A3, A4, A5, etc.
Onregelmatig
gevormd document
Opmerking: Knip de lamineertassen
nooit op maat voordat u het
document hebt gelamineerd
Voordat u een belangrijk of uniek document lamineert, moet u altijd een test uitvoeren
door een gelijksoortig document te lamineren.
22
Registreer dit product online bij www.accoeurope.com
NL
lamineren
1Aan de voorkant van de lamineermachine ziet u lijnmarkeringen waarmee u de lamineertas juist
in de machine steekt. Gebruik deze markeringen en steek de gesloten kant van de lamineertas
in de lamineermachine. De lamineertas wordt gegrepen en door de lamineermachine gevoerd.
2Eenmaal doorgevoerd, verwijdert u het gelamineerde document onmiddellijk en legt u het op
een plat oppervlak om een optimale kwaliteit te waarborgen.
3Wanneer u klaar bent met lamineren, zet u de schuifknop terug op ‘
het stopcontact.
’ en haalt u de stekker uit
Handmatige ontgrendeling
Opmerking: Als het gelamineerde document niet uit de achterkant
van de lamineermachine vandaan komt, of als u de lamineertas met het
document verkeerd in de machine hebt gestoken, moet u de vrijgaveknop
ingedrukt houden (met het symbool
) en de lamineertas naar u toe uit
de machine trekken.
Voer een schoonmaakkaart of een vel papier door de lamineermachine om
de rollers te reinigen, voordat u doorgaat.
Intelligente uitschakelen
Opmerking: Voor extra veiligheid en om milieuredenen zal de lamineermachine na 30 minuten
zonder gebruik automatisch afkoelen. U ziet groene en oranje lampjes die op deze situatie wijzen.
Zet de schuifknop op ‘ ’, voordat u de machine opnieuw gaat gebruiken.
reinigen
m
WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT
U DE BUITENKANT VAN DE MACHINE REINIGT. VEEG DE BUITENKANT
VAN DE MACHINE MET EEN VOCHTIGE DOEK AF. GEBRUIK GEEN
SCHOONMAAK- OF OPLOSMIDDELEN.
Voer regelmatig een schoonmaakkaart of een vel papier door de lamineermachine om
de rollers te reinigen. Bestelnummer van schoonmaakkarten: EK50000.
garantie
Het gebruik van deze machine is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf de datum van aankoop, uitgaand
van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen oordeel
de defecte machine kosteloos repareren of vervangen. Defecten die te wijten zijn aan verkeerd
gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs van datum
van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt wanneer er reparaties of veranderingen worden
uitgevoerd door personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het is ons doel ervoor
te zorgen dat onze producten functioneren volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt
geen inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de geldende nationale wetgeving
met betrekking tot de verkoop van goederen.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 lamin e e rs y st e m e n
23
E
¡plastificar no puede ser más fácil!
Bienvenido a la nueva plastificadora GBC Fusion 1100L,
fácil de usar y con la calidad de plastificación que espera
de GBC.
Diseño perfecto para el usuario esporádico en el hogar o en
una oficina pequeña.
Para usar esta plastificadora, lea y siga las siguientes
instrucciones.
instrucciones de seguridad
m
m
Su seguridad, además de la de los demás, es importante para ACCO® Brands Europe.
En este manual de instrucciones y en el producto hay mensajes importantes de
seguridad. Léalos con atención.
Este símbolo de alerta de seguridad precede a cada mensaje de seguridad de este manual.
Este símbolo indica un peligro potencial para la seguridad personal que podría lesionarle a
usted o a otras personas, además de causar daños al producto o a la propiedad.
La siguiente advertencia se encuentra en
el producto en varios idiomas.
Este mensaje de seguridad significa que
si abre el producto y queda expuesto al
voltaje peligroso podría sufrir lesiones
graves o causarle la muerte.
24
registre este producto en línea en www.accoeurope.com
cm
ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica.
No lo abra. En el interior no
hay piezas que el usuario
pueda reparar. Confíe las
reparaciones a personal de
servicio cualificado.
E
puntos que tener en cuenta
m
• Use la unidad sólo para su propósito de plastificar documentos
m
• La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con
la clasificación eléctrica que se indica en la plastificadora
• No introduzca bolsas vacías en la plastificadora
• No utilice un protector con esta máquina
• Compruebe que no hay ninguna bolsa en la unidad antes de introducir la siguiente
• Limpie los rodillos de la plastificadora con frecuencia
• Tamaño máximo de documento A4, bolsa de 303 mm x 210 mm, en la plastificadora
GBC Fusion 1100L A4
m
• Tamaño máximo de documento A3, bolsa de 426 mm x 303 mm, en la plastificadora
GBC Fusion 1100L A3
• De no seguir las instrucciones, se producirán daños y la garantía quedará anulada
servicio
No intente revisar ni reparar la plastificadora usted mismo. Desenchufe la unidad y contacte con un
representante de servicio autorizado de GBC para cualquier reparación necesaria.
especificaciones
Eléctricas
A4: 220-240V AC / 50 Hz /
60 Hz / 1,6A / 400 vatios
A3: 220-240V AC / 50 Hz /
60 Hz / 1,6A / 400 vatios
Dimensiones de la
máquina
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Peso de la máquina
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Anchura máxima de la
bolsa
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Grosor máximo de la
bolsa
2 x 125 micras (total 250)
Grosor máximo de la
bolsa más el documento
0,7 mm
Tiempo de calentamiento
Aproximadamente 5 minutos
Velocidad
330 mm por minuto
FUSION™ 1100L A4 y A3 LAMINADORAS
25
E
prepararse para plastificar
Fácil establecer
1Coloque el enchufe en una fuente adecuada de suministro eléctrico, cerca de la mesa que vaya
a utilizar
2La plastificadora responderá con un solo sonido y una secuencia de parpadeos breves.
3Para usar la plastificadora, mueva el interruptor deslizante hacia la derecha, de la posición
‘ ’ a 75 micras o 125 micras, en función de la bolsa que haya seleccionado. Debajo del
interruptor podrá ver una línea blanca, que indica que ha encendido la plastificadora.
a
b
Las alertas visuales y audibles listos
4La plastificadora se empezará a calentar: se encenderá una luz naranja a la derecha de la ‘ ’.
Cuando la plastificadora esté lista para usarse, se encenderá la luz verde junto al símbolo de tic
y se oirán dos sonidos.
NOTA: Utilice solo bolsas de 75 micras/
80 micras, 100 micras o 125 micras
con esta plastificadora.
Nota: Su nueva plastificadora puede emitir un
ligero olor cuando empiece a funcionar por
primera vez. Es normal y desaparecerá
después de unas horas de funcionamiento.
cargar el documento en la bolsa
1Coloque el documento que va a plastificar en la bolsa de plastificación del tamaño
correspondiente. Asegúrese de que está colocado firmemente contra el borde sellado de la
bolsa. Esto ayudará a garantizar que la calidad de la plastificación sea óptima.
Borde sellado
Borde sellado
A3, A4, A5, etc.
Documento de
forma irregular
NOTA: No recorte las bolsas antes de
plastificar.
Antes de plastificar documentos importantes o únicos, realice siempre una
plastificación de prueba utilizando un documento similar.
26
registre este producto en línea en www.accoeurope.com
E
plastificar
1En la parte frontal de la plastificadora hay marcas que le ayudarán a insertar la bolsa
correctamente. Con las marcas, inserte el borde sellado de la bolsa en la plastificadora.
La plastificadora sujetará la bolsa y la guiará hasta que salga de la máquina.
2Una vez que haya pasado, extraiga el documento plastificado inmediatamente y colóquelo
sobre una superficie plana para garantizar una calidad óptima.
3Cuando haya terminado de plastificar, vuelva a colocar el interruptor deslizante en la posición
‘ ’ y desenchufe la plastificadora.
Desbloqueo manual
NOTA: Si el documento plastificado no aparece en la parte trasera de la
plastificadora o ha insertado la bolsa con el documento de forma
errónea, mantenga pulsado el botón de liberación (indicado mediante
el símbolo
) y tire de la bolsa hacia usted y fuera de la plastificadora.
Antes de continuar, introduzca una hoja de limpieza o una hoja de papel
en la plastificadora para limpiar los rodillos.
Inteligente de la energía apagado
NOTA: Por motivos de seguridad y medioambientales, la plastificadora se enfriará
automáticamente transcurridos 30 minutos de inactividad. Verá luces de color verde
y naranja que indicarán este estado. Para volver a utilizarla, mueva el interruptor a la
posición ‘ ’.
limpieza
m
ADVERTENCIA: DESENCHUFE ESTE PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR EL
EXTERIOR. LIMPIE EL EXTERIOR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO USE
DETERGENTES NI DISOLVENTES.
Introduzca una hoja de limpieza o una hoja de papel en la plastificadora para limpiar los
rodillos con frecuencia. Código de pedido de hoja de limpieza: EK50000.
garantía
El funcionamiento de esta máquina está garantizado durante un período de dos años a
partir de la fecha de adquisición, siempre que su utilización sea normal. Durante el plazo
de garantía, ACCO Brands Europe, a su propia discreción, reparará o sustituirá el aparato
defectuoso gratuitamente. La garantía no cubre los defectos causados por uso indebido o por
su utilización para fines inadecuados. Se requerirá un comprobante de la fecha de compra.
Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por ACCO Brands
Europe anularán la garantía. Nuestro objetivo es asegurar que nuestros productos funcionan
según las especificaciones indicadas. Esta garantía no afecta los derechos legales que tienen los
consumidores en virtud de la legislación vigente aplicable que rige la venta de artículos.
FUSION™ 1100L A4 y A3 LAMINADORAS
27
P
plastificação simplificada!
Bem-vindo à nova plastificadora GBC Fusion 1100L, de
simples utilização e com a qualidade que se espera da GBC.
Perfeitamente concebida para o utilizador ocasional, em
casa ou num escritório pequeno.
Por favor, leia e siga as instruções de utilização desta
plastificadora descritas a seguir.
instruções de segurança
m
m
A sua segurança, assim como a segurança das outras pessoas, é importante para a
acco brands europe. Neste manual de instruções e no próprio aparelho encontram-se
importantes avisos de segurança. Leia estes avisos com atenção.
Há um símbolo de alerta de segurança antes de cada aviso de segurança deste
manual de instruções.
Este símbolo indica um risco potencial para a segurança pessoal, que pode causar
ferimentos a si próprio ou a outras pessoas, assim como de danos materiais causados
ao aparelho ou a outros equipamentos.
Neste produto encontra o seguinte aviso
em vários idiomas.
Este aviso de segurança significa que
poderá sofrer ferimentos graves, ou
mesmo a morte, se abrir o aparelho
e ficar exposto a tensão perigosa.
28
Registe este produto on-line em www.accoeurope.com
c
m AVISO
Perigo de choque eléctrico. Não
abra. Dentro do aparelho não há
peças que possam ser reparadas
pelo utilizador. As reparações
devem ser efectuadas por pessoal
de manutenção qualificado.
P
pontos a recordar
m
• Utilize a plastificadora apenas para a sua finalidade normal de plastificação de documentos
m
• O aparelho deve ser ligado a uma tomada de alimentação com tensão correspondente à
indicada no aparelho
• Não plastifique uma bolsa vazia
• Não utilize um porta-bolsas com esta máquina
• Certifique-se de que não ficou nenhuma bolsa de plastificação dentro da plastificadora
antes de introduzir a bolsa seguinte
• Limpe periodicamente os roletes de plastificação
• Dimensões máximas: Documento A4, bolsa 303 mm x 210 mm, com plastificadoras
GBC Fusion 1100L A4
m
• Dimensões máximas: Documento A3, bolsa 426 mm x 303 mm, com plastificadoras
GBC Fusion 1100L A3
• O incumprimento destas instruções causará danos e anulará a garantia
manutenção
Não tente executar você mesmo qualquer manutenção ou reparação da plastificadora. Desligue
o aparelho da tomada de parede e contacte um representante de assistência autorizado da GBC,
que se encarregará de reparações eventualmente necessárias.
especificações técnicas
Espessura máxima da
bolsa
A4: 220-240V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 220-240V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
Eléctricas
2 x 125 mícrons
(Total de 250 mícrons)
Dimensões da máquina
0,7 mm
Espessura máxima
combinada da bolsa e
documento
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Peso da máquina
Aproximadamente 4 minutos
Largura máxima da bolsa
330 mm por minuto
Tempo de aquecimento
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Velocidade
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 e A 3 laminadoras
29
P
preparação para a plastificação
Fácil de instalar
1Ligue a ficha a uma tomada apropriada, junto da mesa onde vai usar a máquina.
2A plastificadora emite um único “bip” e acende uma sequência de luzes por breves instantes.
3Para usar a plastificadora, desloque o cursor para a direita da posição ‘ ’, para a posição 75
mícrons ou 125 mícrons, dependendo da bolsa que tiver seleccionado. Sob o cursor poderá ver
uma linha branca; esta linha indica que ligou a plastificadora.
a
b
Visuais e sonoros alertas pronto
4A plastificadora começa a aquecer - acende uma luz cor de laranja à direita de ‘ ’. Quando
a plastificadora estiver pronta a ser utilizada, acende a luz verde junto do símbolo “visto”
e
ouvem-se dois “bips”.
NOTA: Usar apenas bolsas de 75/80,
100 ou 125 mícrons com esta
plastificadora.
NOTA: A sua nova plastificadora poderá libertar
um ligeiro odor durante as primeiras
utilizações. Isto é normal e diminuirá
após algumas horas de funcionamento.
introdução do documento na bolsa
1Coloque o documento a plastificar na bolsa de plastificação de tamanho apropriado. Certifiquese de que ele fica bem colocado contra o lado selado da bolsa. Isto ajuda a garantir uma
plastificação de óptima qualidade.
Lado selado da bolsa
Lado selado da bolsa
A3, A4, A5, etc.
Documento de
forma irregular
NOTA: Não cortar as bolsas antes de
efectuar a plastificação.
Antes de plastificar documentos importantes ou únicos, faça sempre um teste
passando pela plastificadora uma bolsa com um documento semelhante.
30
Registe este produto on-line em www.accoeurope.com
P
plastificação
1Na frente da plastificadora existem umas linhas de marcação para o ajudar a introduzir a
bolsa correctamente. Guiando-se por estas marcações, introduza o lado selado da bolsa na
plastificadora. A plastificadora agarra a bolsa e guia esta através da máquina.
2Assim que o documento plastificado passar pela máquina, retire-o imediatamente e coloque-o
sobre uma superfície plana, para garantir a melhor qualidade.
3Quando terminar a operação de plastificação, desloque de novo o cursor para a posição ‘
retire a ficha da tomada.
’e
Lançamento manual
NOTA: Se o documento plastificado não sair pela traseira da plastificadora ou
se tiver introduzido incorrectamente a bolsa com o documento, prima
continuamente o botão de libertação (indicado pelo símbolo
)e
retire a bolsa da plastificadora, puxando-a em direcção a si.
Passe uma folha de limpeza ou uma folha de papel pela plastificadora
para limpar os roletes antes de continuar a operação.
Poder inteligente fora
NOTA: Para maior segurança e por razões ambientais a plastificadora arrefecerá
automaticamente após 30 minutos de inactividade. Acendem luzes verde e cor de laranja
que indicam este estado. Antes de voltar a utilizar a plastificadora, desloque o cursor para
a posição ‘ ’.
limpeza
m
AVISO: DESLIGUE A FICHA DA MÁQUINA ANTES DE LIMPAR A SUA
SUPERFÍCIE EXTERIOR. LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE EXTERIOR USANDO
UM PANO HUMEDECIDO E NÃO USE DETERGENTES OU SOLVENTES.
Periodicamente, passe uma folha de limpeza ou uma folha de papel pela plastificadora
para limpar os roletes. Código de encomenda da folha de limpeza: EK50000.
garantia
A operacionalidade desta máquina está garantida por dois anos, a contar da sua data de compra,
em condições de utilização normal. Dentro do período de garantia, a ACCO Brands Europe
efectuará a reparação ou substituição gratuita de uma máquina defeituosa, segundo o seu critério
exclusivo. Os defeitos resultantes de má utilização ou utilização imprópria não estão abrangidos
por esta garantia. É necessária a apresentação de prova da data de compra. As reparações ou
alterações efectuadas por pessoas não autorizadas pela ACCO Brands Europe anularão esta
garantia. Estamos empenhados em assegurar que o desempenho dos nossos produtos está
de acordo com as especificações indicadas. Esta garantia não afecta os direitos legais dos
consumidores ao abrigo da legislação nacional aplicável que regula a venda de mercadorias.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 e A 3 laminadoras
31
TR
laminasyon artık daha kolay!
GBC kalitesinde laminasyonda kolay kullanımlı yeni GBC
Fusion 1100L laminatöre hoş geldiniz.
Evde veya küçük ofiste düşük yoğunluklu kullanıma uygun
kusursuz tasarım.
Bu laminatörü kullanmak için lütfen aşağıdaki talimatları
okuyun ve uygulayın.
güvenlik talimatları
m
m
Sızın ve başkalarinin güvenlığı acco® brands Europe ıçın önemlıdır. Bu kullanim
kilavuzunda ve ürünün üstünde önemlı güvenlık bılgılerı bulunmaktadir. Bu bılgılerı
dıkkatle okuyun.
Kullanim kilavuzundakı her güvenlık bılgısının başinda bu güvenlık uyari sımgesı yer
almaktadir.
Bu sımge, sızın veya başkalarinin yaralanmasina ve ayni zamanda ürünün ya da dığer
eşyalarin hasar görmesıne yol açabılecek bır potansıyel güvenlık tehlıkesıne ışaret eder.
Aşağıdaki uyarı ürün üzerinde farklı
dillerde yer almaktadır.
Bu güvenlik bilgisi, ürünü açtığınız ve
tehlikeli voltaja maruz kaldığınız takdirde
ciddi biçimde yaralanabileceğinizi ya da
ölebileceğinizi ifade etmektedir.
32
Bu ürünü www.accoeurope.com adresinde online olarak kaydettirin
c
m UYARI
Elektrik çarpma tehlikesi.
Ürünü açmayın. Kullanıcı
tarafından onarılabilecek
parçası yoktur. Kalifiye servis
elemanlarına başvurun.
TR
dikkat edilecek hususlar
m
• Makineyi yalnızca amacına uygun olarak, yani doküman laminasyonu için kullanın
m
• Makine, üstünde gösterilen elektrik değerlerine uygun bir voltaj kaynağına bağlanmalıdır
• Boş poşete lamınasyon uygulamayin
• Bu makineyle taşıyıcı kullanmayın
• Bir poşeti yerleştirmeden önce makinede başka hiçbir poşet olmadığından emin olun
• Laminasyon silindirlerini düzenli olarak temizleyin
• GBC Fusion 1100L A4’te maksimum A4 belge; poşet 303mm x 210mm
m
• GBC Fusion 1100L A3’te maksimum A3 belge; poşet 426mm x 303mm
• Bunlara uyulmamasi durumunda hasarlar meydana gelebılır ve garantı geçersız olabılır
servis
Laminatörü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Makinenin fişini prizden çekin ve gereken her türlü
onarım için GBC yetkili servis temsilcisine başvurun.
teknik özellikler
Elektrik
A4: 230 VAC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 230 VAC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
Maksimum Poşet Kalınlığı
2 x 125 mikron (Toplam 250)
Maksimum Poşet ve
Doküman Kalınlığı
0,7mm
Makine Boyutları
A4: 370 x 107.5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Isınma Süresi
Yaklaşık 4 dakika
Makine Ağırlığı
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Hız
330 mm / dakika
Maksimum Poşet
Genişliği
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 lamin e
33
TR
laminasyon işlemine hazırlık
Kolay Kurma
1Aygıtın fişini, üzerinde kullanmayı düşündüğünüz masaya yakın uygun bir güç kaynağına takın.
2Güç kaynağına takıldığında, laminatör tek bir bip sesi çıkarır ve birkaç kez yanıp söner.
3Laminatörü kullanmak için, sürgüyü sağa kaydırarak ‘ ’dan, seçtiğiniz poşete göre 75 mikron
veya 125 mikron pozisyonuna getirin. Sürgünün altında beyaz bir çizgi göreceksiniz. Bu,
laminatörü açtığınız anlamına gelir.
a
Görsel ve Sesli Hazır Uyarılar
4Laminatör ısınmaya başlar; ‘
geldiğinde onay simgesinin
b
’in sağında turuncu bir ışık yanar. Laminatör kullanıma hazır hale
yanındaki yeşil ışık yanar ve iki bip sesi duyulur.
NOT: Bu laminatörde sadece 75 mikron/
80 mikron, 100 mikron veya 125
mikron poşetler kullanın.
NOT: Yeni laminatörünüz, ilk çalıştırdığınızda
hafif bir koku yayabilir. Bu durum
normaldir ve birkaç saat çalıştırıldıktan
sonra koku azalacaktır.
poşete belge yükleme
1Lamine edilecek belgeyi, uygun boyuttaki laminasyon poşetine yerleştirin. Belgenin tam olarak
poşetin kapalı kenarına dayanacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu, en iyi kalitede
laminasyon gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.
Kapalı kenar
Kapalı kenar
A3, A4, A5, etc.
Düzensiz şekilli
doküman
NOT: Laminasyondan önce poşetleri
kesmeyin.
Önemli ya da başka nüshası olmayan dokümanları lamine etmeden önce daima benzer
bir doküman kullanarak makineden bir test poşeti geçirin.
34
Bu ürünü www.accoeurope.com adresinde online olarak kaydettirin
TR
laminasyon
1Laminatörün ön tarafında, poşetinizi cihaza en doğru biçimde yerleştirmenize yardımcı
olacak işaret çizgileri bulunur. Bu işaretleri kullanarak, poşetin kapalı ucunu laminatöre sokun.
Laminatör poşeti kavrayacak ve içine doğru çekecektir.
2En iyi kaliteyi elde etmek için, lamine ettiğiniz dokümanı aygıttan geçer geçmez çıkartın ve düz
bir yüzeye serin.
3Laminasyon işlemini tamamladıktan sonra sürgüyü tekrar ‘
fişini çekin.
’ pozisyonuna kaydırın ve aygıtın
Manuel Yayın
NOT: Lamine edilen doküman laminatörün arka tarafında belirmezse veya
poşete dokümanı yanlış yerleştirdiyseniz, bırakma düğmesini (
simgesiyle gösterilir) basılı tutun ve poşeti laminatörden dışarı kendinize
doğru çekin.
Devam etmeden önce silindirleri temizlemek için laminatöre bir
temizleme kartı veya boş bir kağıt sokun.
Kapalı Akıllı Güç
NOT: Hem daha fazla güvenlik için hem de çevreyi korumak amacıyla, laminatör 30 dakika
kullanılmadığında otomatik olarak soğur. Bu durum, yeşil ve turuncu ışıklarla gösterilir.
Bir sonraki kullanımınızdan önce sürgüyü ‘ ’ pozisyonuna getirerek sıfırlayın.
temizlik
m
UYARI: DIŞ KISMINI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ÜRÜNÜN FİŞİNİ PRİZDEN
ÇEKİN. YALNIZCA DIŞ KISMINI NEMLİ BİR BEZLE SİLİN VE DETERJAN VEYA
ÇÖZÜCÜ MADDELER KULLANMAYIN.
Silindirleri temizlemek için laminatörden düzenli olarak bir temizleme kartı veya boş bir
kağıt geçirin. Temizleme kağıdı sipariş kodu: EK50000.
garanti
Bu makinenin işleyişi, normal şekilde kullanılması kaydıyla, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl
süreyle garantilidir. Garanti süresi içinde ACCO Brands Europe, kendi takdirine göre arızalı
makineyi ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirecektir. Kullanma hatalarından veya makinenin
amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir. Garantiden
yararlanabilmek için satın alma tarihinin kanıtlanması gerekmektedir. ACCO Brands Europe
tarafından yetki verilmemiş kişilerce yapılacak onarımlar ya da değişiklikler garantiyi geçersiz
kılacaktır. Amacımız ürünlerimizin belirtilen teknik özelliklere göre performans göstermesini
sağlamaktır. Bu garanti, tüketicinin satılan mallara ilişkin ulusal mevzuat uyarınca sahip olduğu
yasal hakları etkilemez.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 lamin e
35
GR
πανεύκολη πλαστικοποίηση!
Καλωσορίσατε στο νέο πλαστικοποιητή GBC Fusion 1100L,
ο οποίος είναι απλός στη χρήση και παρέχει την ποιοτική
πλαστικοποίηση της GBC.
Τέλεια σχεδιασμένος για τον περιστασιακό χρήστη, στο
σπίτι ή σε ένα μικρό γραφείο.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη
χρήση αυτού του πλαστικοποιητή.
οδηγίες ασφάλειας
m
m
Η acco® brands Europe θεωρει σημαντικη τη δικη σας ασφαλεια καθως και την
ασφαλεια τριτων. Στις οδηγιες ασφαλειας οπως και πανω στην ιδια τη συσκευη θα
βρειτε σημαντικα μηνυματα ασφαλειας. Διαβαζετε τα μηνυματα με προσοχη.
Το προειδοποιητικο συμβολο ασφαλειας προηγειται ολων των μηνυματων ασφαλειας
που περιλαμβανονται στις οδηγιες.
Το συμβολο υποδεικνυει ενδειξη πιθανου κινδυνου για την προσωπικη σας ασφαλεια
που μπορει να προκαλεσει βλαβη σε σας ή σε τριτους, καθως επισης και βλαβη στη
συσκευη ή σε προσωπικα αντικειμενα.
Η παρακάτω προειδοποίηση
αναγράφεται επάνω στο προϊόν σε
πολλές γλώσσες.
Αυτό το μήνυμα ασφάλειας είναι
ενδεικτικό του ότι υπάρχει κίνδυνος
σοβαρής βλάβης ή ακόμα και θανάτου
αν ανοίξετε τη συσκευή και εκτεθείτε σε
επικίνδυνη τάση.
36
c
m ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
ανοίγετε. Δεν υπάρχουν μέσα
εξαρτήματα που μπορούν να
συντηρούνται από τον χρήστη.
Για το σέρβις απευθύνεστε στο
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Για καταχώριση της μηχανής επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.accoeurope.com
GR
σημαντικές σημειώσεις
m
m
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευήμηχανή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
δηλαδή για την πλαστικοποίηση εγγράφων
• Μην εισαγετε μεσα στη μηχανη κενες θηκες
• Η συσκευη πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πηγή τάσης τροφοδοσίας που αντιστοιχεί στο
δυναμικό του ηλεκτρικού της κυκλώματος που αναγράφεται επ’αυτής
• Μη χρησιμοποιείτε φορέα με αυτό το μηχάνημα
• Διασφαλίστε ότι το μηχάνημα δεν περιέχει θήκες προτού τροφοδοτήσετε την επόμενη θήκη
• Να καθαρίζετε τακτικά τους κυλίνδρους πλαστικοποίησης
• Μέγιστο μέγεθος εγγράφου A4, διαστάσεις θήκης 303 mm x 210 mm, στο μοντέλο Fusion
1100L A4 της GBC
• Μέγιστο μέγεθος εγγράφου A3, διαστάσεις θήκης 426 mm x 303 mm, στο μοντέλο Fusion
1100L A3 της GBC
m
• Η μη συμμορφωση θα εχει ως αποτελεσμα την προκληση ζημιας και την ακυρωση της
εγγυησης
σέρβις
Μην επιχειρείτε εσείς εργασίες σέρβις ή επισκευής στον πλαστικοποιητή. Βγάλτε την πρίζα της
μηχανής από την υποδοχή στον τοίχο και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία
σέρβις της GBC για οποιαδήποτε επισκευή.
προδιαγραφές
Ηλεκτρικού συστήματος
A4: 220-240V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
A3: 220-240V AC /
50 Hz/60 Hz / 1,6 A / 400 W
Μέγιστο πάχος θήκης
2 x 125 micron (σύνολο 250)
Μέγιστο πάχος θήκης
και εγγράφου
0,7 mm
Διαστάσεις μηχανήματος
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Χρόνος προθέρμανσης
Περίπου 4 λεπτά
Βάρος μηχανήματος
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Ταχύτητα
330 mm το λεπτό
Μέγιστο πλάτος θήκης
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A4&A3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΈΣ
37
GR
προετοιμασία για πλαστικοποίηση
Εύκολος Ρύθμιση
1Συνδέστε το φις ρεύματος σε μια κατάλληλη πρίζα, κοντά στο τραπέζι που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε.
2Ο πλαστικοποιητής θα αποκριθεί με ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και οι ενδεικτικές
λυχνίες του θα αναβοσβήσουν γρήγορα, εναλλάξ.
3Για να χρησιμοποιήσετε τον πλαστικοποιητή, μετακινήστε το συρόμενο διακόπτη προς τα
δεξιά, από τη θέση « » στη θέση «75 micron» ή «125 micron», ανάλογα με τη θήκη έχετε
επιλέξει. Θα δείτε μια λευκή γραμμή κάτω από συρόμενο διακόπτη, η οποία υποδεικνύει ότι
έχετε ενεργοποιήσει τον πλαστικοποιητή.
a
b
Οπτική & Ηχητική Έτοιμο ειδοποιήσεις
4Ο πλαστικοποιητής θα αρχίσει να προθερμαίνεται – θα ανάψει μια πορτοκαλί ενδεικτική
λυχνία στα δεξιά της ένδειξης « ». Όταν ο πλαστικοποιητής είναι έτοιμος για χρήση, θα
ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία δίπλα στο σύμβολο επιλογής
και θα ακουστούν δύο
χαρακτηριστικά ηχητικά σήματα.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο θήκες
75 micron/80 micron, 100 micron ή 125
micron με αυτόν τον πλαστικοποιητή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο καινούργιος πλαστικοποιητής μπορεί
να εκπέμπει μια ελαφριά οσμή κατά το αρχικό στάδιο
λειτουργίας του. Αυτό είναι συνηθισμένο και θα
μειωθεί μετά από λίγες ώρες λειτουργίας.
τοποθέτηση του εγγράφου μέσα στη θήκη
1Τοποθετήστε το αντικείμενο που θα πλαστικοποιηθεί μέσα στη θήκη πλαστικοποίησης
κατάλληλου μεγέθους. Βεβαιωθείτε ότι ακουμπά σταθερά στη σφραγισμένη άκρη της θήκης.
Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα πλαστικοποίησης.
Σφραγισμένη άκρη
Σφραγισμένη άκρη
A3, A4, A5, etc.
Αντικείμενο
ακανόνιστου σχήματος
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μ
ην κόβετε τις θήκες πριν
από την πλαστικοποίηση
Πριν επιχειρήσετε την πλαστικοποίηση εγγράφων που είναι σημαντικά ή μοναδικά,
περνάτε πάντα μια δοκιμαστική θήκη μέσα από τον πλαστικοποιητή χρησιμοποιώντας
παρόμοιου είδους έγγραφο.
38
Για καταχώριση της μηχανής επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.accoeurope.com
GR
πλαστικοποίηση
1Στο εμπρός μέρος του πλαστικοποιητή υπάρχουν γραμμές ένδειξης, οι οποίες σας βοηθούν
να τροφοδοτήσετε με ακρίβεια τη θήκη σας. Με χρήση των ενδείξεων, τροφοδοτήστε τη
σφραγισμένη άκρη της θήκης μέσα στον πλαστικοποιητή. Ο πλαστικοποιητής θα πιάσει τη
θήκη και θα την περάσει μέσα από το μηχανισμό του.
2Αφού περάσει μέσα από τον πλαστικοποιητή, αφαιρέστε αμέσως το πλαστικοποιημένο
αντικείμενο και αφήστε το επάνω σε επίπεδη επιφάνεια για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη
δυνατή ποιότητα.
3Όταν ολοκληρώσετε την πλαστικοποίηση, μετακινήστε το συρόμενο διακόπτη πίσω στη θέση
« » και αποσυνδέστε τον πλαστικοποιητή από την πρίζα.
Εγχειρίδιο τύπου
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το πλαστικοποιημένο αντικείμενο δεν εμφανιστεί στο πίσω
μέρος του πλαστικοποιητή ή αν τροφοδοτήσατε εσφαλμένα τη θήκη με
το έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αποδέσμευσης
(υποδεικνύεται από το σύμβολο
) και τραβήξτε τη θήκη προς το μέρος
σας για να την αφαιρέσετε από τον πλαστικοποιητή.
Προτού συνεχίσετε, περάστε ένα φύλλο καθαρισμού ή φύλλο χαρτιού μέσα
από τον πλαστικοποιητή, για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους.
Έξυπνο απενεργοποίηση
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για πρόσθετη ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ο
πλαστικοποιητής θα κρυώσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά αδράνειας. Θα
δείτε την πράσινη και την πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύουν την
κατάσταση αυτή. Επαναφέρετέ τον στη θέση « » πριν από την επόμενη χρήση.
καθαρισμός
m
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ,
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΣΚΟΥΠΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ.
Να περνάτε τακτικά ένα φύλλο καθαρισμού ή ένα φύλλο χαρτιού μέσα από τον
πλαστικοποιητή, για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους. Κωδικός παραγγελίας φύλλου
καθαρισμού: EK50000.
εγγύηση
Η λειτουργία της μηχανής είναι εγγυημένη για δυο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της, υπό τον όρο
ότι υποβάλλεται σε συνηθισμένη χρήση. Εντός της περιόδου της εγγύησης, η ACCO Brands Europe, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει δωρεάν την ελαττωματική μηχανή.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε καταχρηστική χρήση ή σε χρήση για ακατάλληλο
σκοπό. Απαιτείται απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς. Επισκευές ή τροποποιήσεις που γίνονται από άτομα
που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ACCO Brands Europe ακυρώνουν την εγγύηση. Σκοπός μας είναι
να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν επιδόσεις σύμφωνες με τις αναφερόμενες προδιαγραφές.
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα κατά το νόμο δικαιώματα τα οποία οι καταναλωτές έχουν σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα τους που αφορά την πώληση αγαθών.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A4&A3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΈΣ
39
DK
enkel laminering!
Velkommen til den nye GBC Fusion 1100Llamineringsmaskine, der er enkel at bruge, med
GBC-kvalitetslaminering.
Velegnet til brugeren, der laminerer af og til, i hjemmet
eller på et lille kontor.
Læs og følg vejledningen nedenfor for at bruge
lamineringsmaskinen.
sikkerhedsinstruktioner
m
m
Din og andres sikkerhed er vigtig for acco® brands Europe. I denne
brugsvejledning og på produktet finder du vigtige sikkerhedsmeddelelser.
Læs disse meddelelser nøje.
Symbolet for sikkerhedsadvarsel er placeret foran alle sikkerhedsmeddelelser i
denne brugsvejledning.
Symbolet angiver en potentiel sikkerhedsrisiko, der kan udsætte dig eller andre for
personskade samt Forårsage produktbeskadigelse eller andre materielle skader.
Den følgende advarsel findes på produktet
på adskillige sprog.
Denne sikkerhedsmeddelelse angiver,
at du kan komme alvorligt til skade eller
miste livet, hvis du åbner produktet og
udsætter dig selv for livsfarlig spænding.
40
Du kan registrere dette produkt online på www.accoeurope.com
cm
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød.
Må ikke åbnes. Der findes
ingen indvendige dele, som
brugeren selv kan reparere.
Overlad eftersyn og reparation
til uddannede teknikere.
DK
vigtige oplysninger
m
• Enheden må kun anvendes til det tilsigtede formål: laminering af dokumenter
m
• Enheden skal tilsluttes en forsyningsspænding, som svarer til den mærkespænding,
der fremgår af enheden
• Undlad at stikke en tom lomme ind i maskinen
• Der må ikke anvendes carrier med denne maskine
• Sørg for, at der ikke er en lomme i maskinen, før du fører den næste lomme ind
• Rengør lamineringsrullerne jævnligt
• Maks. A4-dokument, lomme 303 mm x 210 mm, på GBC Fusion 1100L A4
m
• Maks. A3-dokument, lomme 426 mm x 303 mm, på GBC Fusion 1100L A3
• Manglende overholdelse af anvisningerne vil medføre beskadigelse og ugyldiggøre garantien
eftersyn og reparation
Forsøg ikke selv at udføre eftersyn på eller reparere laminatoren. Tag enhedens stik ud af
stikkontakten, og kontakt en autoriseret GBC-servicerepræsentant, hvis enheden skal repareres.
specifikationer
Elektrisk
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Maks. lommetykkelse
2 x 125 my (i alt 250)
Maks. lomme- og
dokumenttykkelse
0,7 mm
Maskinens mål
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Opvarmningstid
Cirka 4 minutter
Maskinens vægt
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Hastighed
330 mm/min.
Maks. lommebredde
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 L aminator e r
41
DK
klargøring til laminering
Let nedsat
1Sæt stikket i en egnet strømforsyningskilde, der er tæt på det bord, du skal bruge.
2Lamineringsmaskinen reagerer med et enkelt bip og en række korte blink.
3For at bruge lamineringsmaskinen skal du flytte skydekontakten mod højre fra ‘ ’- til ”75
micron”- eller ”125 micron”-positionen afhængig af den valgte lomme. Under skydekontakten
ser du en hvid streg, der angiver, at lamineringsmaskinen er tændt.
a
b
Visuelle og hørbare klar alarmer
4Lamineringsmaskinen begynder at varme op. Der lyser en orange lampe til højre for ‘ ’’et. Når
lamineringsmaskinen er klar til brug, lyser den grønne lampe ud for fluebenssymbolet
, og
der lyder to bip.
Bemærk: Brug kun lommer på
75 micron/80 micron, 100 micron eller
125 micron i denne lamineringsmaskine.
Bemærk: Din nye lamineringsmaskine afgiver
muligvis en svag lugt, lige efter at du
har taget den i brug. Dette er normalt
og aftager efter et par timers brug.
ilægning af dokumentet i lommen
1Læg den genstand, der skal lamineres, i en lamineringslomme i passende størrelse. Sørg
for, at den ligger helt op ad lommens forseglede kant. Dette er med til at sikre laminering i
optimal kvalitet.
Forseglet kant
Forseglet kant
A3, A4, A5, etc.
Uregelmæssigt
formet genstand
Bemærk: Beskær ikke lommer før
laminering.
Før laminering af vigtige eller unikke dokumenter skal du altid først køre en testlomme
gennem laminatoren med et dokument af samme type.
42
Du kan registrere dette produkt online på www.accoeurope.com
DK
laminering
1Der er stregmarkeringer på forsiden af lamineringsmaskinen, som gør det nemmere at indføre
lommen korrekt. Brug markeringerne til at føre lommen ind i lamineringsmaskinen med den
forseglede kant først. Lamineringsmaskinen griber fat i lommen og fører den igennem.
2Når den laminerede genstand er kørt igennem, skal den fjernes med det samme og lægges på
en flad overflade for at sikre en optimal kvalitet.
3Når du er færdig med lamineringen, skal skydekontakten skubbes tilbage til ‘
maskinen skal tages ud af stikket.
’-positionen, og
Manuel udløsning
Bemærk:Hvis den laminerede genstand ikke kommer ud på bagsiden
af lamineringsmaskinen, eller hvis lommen med dokumentet
er blevet fejlindført, skal du holde udløserknappen (angivet af
symbolet
) nede og trække lommen hen mod dig selv ud af
lamineringsmaskinen.
Før et rensekort eller et ark papir igennem lamineringsmaskinen for
at rense rullerne, inden du fortsætter.
Intelligent sluk
Bemærk: For at opnå ekstra sikkerhed og af miljømæssige hensyn køles lamineringsmaskinen
automatisk ned efter 30 minutter uden brug. Grønne og orange lamper lyser for at
angive tilstanden. Nulstil til ‘ ’ før næste brug.
rengøring
m
ADVARSEL: TAG PRODUKTETS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, FØR
DET RENGØRES UDVENDIGT. TØR KUN LAMINATORENS UDVENDIGE
OVERFLADER AF MED EN FUGTIG KLUD OG ANVEND IKKE
RENGØRINGSMIDLER ELLER OPLØSNINGSMIDLER.
Før jævnligt et rensekort eller et ark papir igennem lamineringsmaskinen for at rense
rullerne. Bestillingskode for renseark: EK50000.
garanti
Denne maskines drift er garanteret i to år fra købsdatoen med forbehold for normal anvendelse.
ACCO Brands Europe vil efter eget skøn enten reparere eller ombytte den defekte maskine gratis
inden for garantiperioden. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes misbrug eller brug til upassende
formål. Der kræves bevis for købsdatoen. Reparationer eller ændringer foretaget af personer, som
ikke er autoriseret af ACCO Brands Europe, vil ugyldiggøre garantien. Det er vores mål at sikre,
at vores produkter opfylder de anførte specifikationer. Denne garanti har ingen indflydelse på de
juridiske rettigheder, som forbrugere har i medfør af købeloven.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 L aminator e r
43
FI
helppoa laminointia!
Onnittelut uuden GBC Fusion 1100L -laminointikoneen
hankinnasta. GBC:n avulla laminointi on laadukasta ja
vaivatonta.
Laite on suunniteltu erityisesti ajoittaiseen käyttöön kotona
tai pienessä toimistossa.
Lue seuraavat ohjeet ja noudata niitä laminointikonetta
käytettäessä.
turvaohjeet
m
m
Käyttäjien ja sivullisten turvallisuus on tärkeää acco® brands Europelle. Tässä
käyttöoppaassa ja tuotteessa on tärkeitä turvallisuushuomautuksia. Lue nämä
huomautukset huolellisesti.
Kaikki tämän käyttöoppaan turvallisuushuomautukset on merkitty varoitussymbolilla.
Symboli ilmoittaa mahdollisesta henkilövaarasta, josta voi aiheutua vahinkoa käyttäjälle,
muille ihmisille, tuotteelle tai omaisuudelle.
Seuraava varoitus on merkitty tuotteeseen
useilla eri kielillä.
Tämä turvahuomautus tarkoittaa, että
laitteen avaamisesta ja vaaralliselle
jännitteelle altistumisesta voi seurata
vakava henkilövahinko tai kuolema.
44
Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa www.accoeurope.com
c
m VAROITUS
Sähköiskun vaara. Ei saa
avata. Sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Vie
laite tarvittaessa pätevän
asentajan korjattavaksi.
FI
huomioi seuraavat
m
• Laitetta saa käyttää vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen eli asiakirjojen laminointiin
m
• Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jonka jännite vastaa laitteeseen merkittyä
• Laitteeseen ei saa syöttää tyhjää taskua
• Tukialustoja ei saa käyttää tässä laitteessa
• Varmista, ettei laitteessa ole taskua ennen seuraavan taskun syöttämistä
• Puhdista laminointirullat säännöllisesti
• GBC Fusion 1100L A4: asiakirjan enimmäiskoko A4, tasku 303 × 210 mm
m
• GBC Fusion 1100L A3: asiakirjan enimmäiskoko A3, tasku 426 × 303 mm
• Ohjeiden laiminlyönti johtaa vahinkoihin ja takuun raukeamiseen
huolto
Älä yritä huoltaa tai korjata laminointikonetta itse. Irrota laitteen virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun
GBC-huoltoedustajaan, jos laitetta tarvitsee korjata.
tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Laitteen mitat
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Laitteen paino
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Taskun enimmäisleveys
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Taskun
enimmäispaksuus
2 × 125 mikronia
(yhteensä 250)
Enimmäispaksuus, tasku
ja asiakirja
0,7 mm
Lämpenemisaika
Noin 4 minuuttia
Nopeus
330 mm minuutissa
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 laminointilaitt e e t
45
FI
laminoinnin valmistelu
Helppo Perustettu
1Kytke pistotulppa pistorasiaan lähelle pöytää, jolle laminointikone sijoitetaan.
2Laminointikone ilmoittaa virran kytkennästä yhdellä äänimerkillä ja nopeasti vilkkuvalla
valosarjalla.
3Ennen laminointikoneen käyttöä siirrä liukukytkin -asennosta oikealle 75 tai 125 mikronin
asentoon käytettävän taskun mukaan. Liukukytkimen alla oleva valkoinen viiva ilmaisee, että
laminointikoneeseen on kytketty virta.
a
b
Visuaalinen ja ääni valmis hälytykset
4Laminointikone alkaa lämmetä. Lämpenemisen aikana -merkin vieressä palaa oranssi valo.
Kun laminointikone on käyttövalmis,
-merkin viereen syttyy vihreä valo ja kuuluu kaksi
äänimerkkiä.
Huomautus: Käytä ainoastaan 75/80,
100 tai 125 mikronin taskuja
tässä laminointikoneessa.
Huomautus: Uudesta laminointikoneesta voi
ensimmäisen käytön yhteydessä
tulla hajua. Tämä on normaalia,
ja haju häviää muutaman tunnin
käytön jälkeen.
asiakirjan asettaminen taskuun
1Aseta laminoitava asiakirja sopivan kokoiseen laminointitaskuun ja varmista, että se on tiukasti
taskun suljettua reunaa vasten. Näin saadaan mahdollisimman hyvä laminointitulos.
Suljettu reuna
Suljettu reuna
A3, A4, A5, etc.
Epäsäännöllisen
muotoinen kohde
Huomautus: Taskuja ei saa leikata
ennen laminointia.
Aina ennen kuin laminoit tärkeitä asiakirjoja tai asiakirjoja, joista on vain yksi kopio,
syötä laitteen läpi testitasku, jossa on samantyyppinen asiakirja.
46
Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa www.accoeurope.com
FI
laminointi
1Laminointikoneen etupuolella olevat viivat auttavat syöttämään taskun oikein. Syötä taskun
suljettu reuna laminointikoneeseen merkintöjä noudattamalla. Laminointikone tarttuu taskuun ja
ohjaa sen laitteen läpi.
2Kun tasku on kulkenut koneen läpi, ota se välittömästi pois ja aseta se tasaiselle alustalle, jotta
laminointilaatu ei kärsisi.
3Kun laminointi on lopetettu, siirrä liukukytkin takaisin
-asentoon ja irrota laite pistorasiasta.
Hätävapautinta
Huomautus:Jos laminoitava asiakirja ei tule ulos laitteen takaa tai
jos asiakirjan sisältävä tasku on syötetty väärin, paina
vapautuspainiketta (
-merkki), pidä sitä painettuna ja vedä
taskua itseesi päin pois laminointikoneesta.
Puhdista rullat ennen seuraavaa työtä syöttämällä puhdistustai paperiarkki laminointikoneen läpi.
Älykäs virran
Huomautus: Turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä laminointikone jäähtyy
automaattisesti, jos sitä ei käytetä 30 minuuttiin. Vihreä ja oranssi valo ilmaisevat
tilan. Ennen seuraavaa käyttöä laite on nollattava siirtämällä liukukytkin -asentoon.
puhdistus
m
VAROITUS: IRROTA LAITTEEN VIRTAJOHTO ENNEN ULKOPINNAN
PUHDISTUSTA. PYYHI LAITTEEN ULKOPINTA KOSTEALLA LIINALLA.
ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINEITA TAI LIUOTTIMIA.
Puhdista rullat säännöllisesti syöttämällä puhdistus- tai paperiarkki laminointikoneen
läpi. Puhdistusarkin tilauskoodi: EK50000.
takuu
Laitteella on normaalikäytössä kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien sen toiminnan osalta.
Tänä takuuaikana ACCO Brands Europe harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa viallisen
laitteen veloituksetta. Takuu ei kata virheellisestä tai asiattomasta käytöstä aiheutuneita vikoja.
Joudut esittämään ostotodistuksen. Jos laitetta korjaa tai muuttaa muu kuin ACCO Brands Europen
valtuuttama henkilö, takuu raukeaa. Tavoitteemme on varmistaa, että tuotteemme toimivat ohjeissa
kuvatulla tavalla. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita kuluttajilla on eri maissa ja
joiden alaisuudessa tavaroiden myynti tapahtuu.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 & A 3 laminointilaitt e e t
47
NO
laminering gjort enkelt!
Velkommen til den nye GBC Fusion 1100L-laminatoren, som
er enkel å bruke og gir laminering i GBC-kvalitet.
Perfekt utformet for sporadisk bruk hjemme eller på et lite
kontor.
Les og følg instruksjonene nedenfor før du bruker denne
laminatoren.
sikkerhetsinstruksjoner
m
m
Acco® brands europe tar din og andres sikkerhet på alvor. Du finner viktige
sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen og på selve produktet. Les disse
instruksjonene nøye.
Dette sikkerhetssymbolet markerer sikkerhetsinstruksjonene i denne
instruksjonshåndboken.
Symbolet angir potensiell fare for personskade for deg og andre, og fare for skade på
produkt eller eiendom.
Følgende advarsel finnes på produktet i
flere språk.
Denne sikkerhetsinstruksjonen betyr at
alvorlig skade eller dødsfall kan inntreffe
hvis produktet åpnes og du blir utsatt for
farlig spenning.
48
Registrer produktet online på www.accoeurope.com
c
m ADVARSEL
Fare for elektrisk støt. Må
ikke åpnes. Inneholder ingen
deler som kan repareres av
bruker. Service må utføres
av kvalifisert personell.
NO
merknader
m
• Dette produktet må kun brukes til laminering av dokumenter
m
• Enheten må kobles til et uttak med forsyningsspenning som tilsvarer de elektriske
verdiene som står oppgitt på enheten
• Legg ikke tomme lommer inn i maskinen
• Ikke bruk et hjelpeomslag med denne maskinen
• Sørg for at det ikke ligger lommer i maskinen før du mater inn neste lomme
• Rengjør laminatorvalsene regelmessig
• Maks.: A4-dokument, lomme 303 mm x 210 mm, på GBC Fusion 1100L A4
m
• Maks.: A3-dokument, lomme 426 mm x 303 mm, på GBC Fusion 1100L A3
• Dersom du ikke følger dette, kan det føre til skade og ugyldiggjøre garantien
service
Utfør ikke service eller reparasjoner på laminatoren selv. Koble fra enheten, og kontakt en autorisert
GBC-servicerepresentant for eventuell reparasjon.
spesifikasjoner
Elektrisk
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Maks. lommetykkelse
2 x 125 mikron (250 totalt)
Maks. tykkelse for lomme
og dokument
0,7 mm
Maskindimensjoner
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Oppvarmingstid
Omtrent 4 minutter
Maskinvekt
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Hastighet
330 mm per minutt
Maks. lommebredde
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 o g A 3 laminator e r
49
NO
gjøre klar til å laminere
Enkelt oppsett
1Koble stikkontakten til et passende strømuttak nært bordet du kommer til å bruke.
2Laminatoren svarer med et enkelt pip og en rekke korte blink.
3Flytt glideren til høyre fra - til 75 mikron- eller 125 mikron-posisjonen, avhengig av lommen du
har valgt, for å bruke laminatoren. Under glideren ser du en hvit linje. Denne indikerer at du har
slått på laminatoren.
a
b
Visuelle og hørbare klar varsler
4Laminatoren begynner å varme opp. En oransje lampe tennes til høyre for . Når laminatoren
er klar til bruk, tennes den grønne lampen ved siden av hakemerket
og maskinen piper to
ganger.
MERK: Bruk kun lommer på 75/80,
100 eller 125 mikron med
denne laminatoren.
Merk: Laminatoren avgir en svak lukt ved
første oppstart. Dette er normalt, og vil
forsvinne etter noen timers drift.
plassere dokumentet i lommen
1Plasser produktet som skal lamineres, i en lamineringslomme i passende størrelse. Sørg
for at det ligger plassert helt inntil den forseglede kanten på lommen. Dette sikrer optimal
lamineringskvalitet.
Forseglet kant
Forseglet kant
A3, A4, A5, etc.
Produkt med
ujevn form
Merk: Ikke skjær av lommedeler før
laminering
Før du laminerer viktige eller unike dokumenter, må du alltid kjøre en prøvelomme med
et dokument av lignende type gjennom laminatoren.
50
Registrer produktet online på www.accoeurope.com
NO
laminering
1Foran på laminatoren finner du linjemerker som hjelper deg med å mate lommen nøyaktig. Bruk
merkene for å mate den forseglede kanten av lommen inn i laminatoren. Laminatoren vil ta tak i
lommen og føre den gjennom.
2Når det laminerte produktet har kommet gjennom, fjerner du det umiddelbart og legger det flatt
for å sikre optimal kvalitet.
3Når du er ferdig med å laminere, skyver du glideren tilbake til
stikkontakten.
-posisjonen og tar ut
Manuell år
Merk:Hvis det laminerte produktet ikke kommer ut bak på laminatoren
eller du har matet lommen på feil måte, trykker du på og holder inne
utløserknappen (merket med symbolet
) og drar lommen til deg ut
av laminatoren.
Mat et renseark eller et ark gjennom laminatoren for å rengjøre valsene
før du fortsetter.
Intelligent strømmen
Merk: Av sikkerhetsgrunner og miljøhensyn kjøles laminatoren automatisk ned etter 30 minutter
uten aktivitet. Du ser grønne og oransje lys som angir denne tilstanden. Tilbakestill til
før neste bruk.
rengjøring
m
ADVARSEL: KOBLE FRA DETTE PRODUKTET FØR DU RENGJØR DET
UTVENDIG. TØRK AV UTVENDIG, KUN MED EN FUKTIG KLUT, OG IKKE
BRUK RENGJØRINGS- ELLER LØSEMIDLER.
Mat et renseark eller et ark gjennom laminatoren regelmessig for å rengjøre valsene.
Bestillingskode for renseark: EK50000.
Garanti
Denne maskinen har to års garanti fra kjøpsdato ved normal bruk. Innenfor denne garantiperioden
vil ACCO Brands Europe etter eget forgodtbefinnende enten reparere eller erstatte enheter med
feil, vederlagsfritt. Feil som oppstår på grunn av feil bruk eller bruk til uegnede formål, dekkes ikke
av garantien. Kjøpsbevis må fremlegges. Hvis personer som ikke er autorisert av ACCO Brands
Europe, foretar reparasjoner eller modifikasjoner på maskinen, gjøres garantien ugyldig. Det er
vårt mål å sørge for at våre produkter er i overensstemmelse med de angitte spesifikasjonene.
Denne garantien påvirker ikke forbrukerens juridiske rettigheter i henhold til nasjonal lovgivning
for salg av varer.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 o g A 3 laminator e r
51
S
så enkelt att laminera!
Välkommen till den nya laminatorn GBC Fusion 1100L, som
är enkel att använda och ger den höga kvalité du väntar dig
av GBC.
Perfekt konstruerad för tillfällig användning i hemmet eller på
det lilla kontoret.
Vi ber dig läsa och följa anvisningarna nedan för hur du
använder denna laminator.
säkerhetsanvisningar
m
m
Din och andras säkerhet är viktig för acco® brands europe. I den här
bruksanvisningen och på produkten finns viktig säkerhetsinformation.
Läs informationen noggrant.
Den här varningssymbolen visas före all säkerhetsinformation i bruksanvisningen.
Symbolen betyder att det finns risk för personskada eller skador på produkten eller
annan egendom.
Följande varning finns på produkten på
flera språk.
Det här säkerhetsmeddelandet betyder
att det finns risk för dödsfall eller allvarliga
personskador om du öppnar produkten
och utsätter dig själv för livsfarliga
spänningar.
52
Registrera produkten online på www.accoeurope.com
cm
VARNING
Risk för elchock. Öppna inte
enheten. Användaren kan
inte utföra service på några
komponenter inuti enheten.
All service ska utföras av
behörig servicepersonal.
S
observera
m
• Använd maskinen enbart för avsett ändamål, nämligen att laminera dokument
m
• Maskinen får bara anslutas till matningsspänning som stämmer överens med de värden
som anges på laminatorn
• Sätt inte in tomma lamineringsfickor i maskinen
• Använd inte kartongförstärkare med denna maskin
• Se till att tidigare fickor har gått genom maskinen innan du matar in nästa
• Gör ren lamineringsvalsarna regelbundet
• Maxstorlek A4-ark, ficka 303 mm x 210 mm, på GBC Fusion 1100L A4
m
• Maxstorlek A3-ark, ficka 426 mm x 303 mm, på GBC Fusion 1100L A3
• Om anvisningarna inte följs skadas maskinen och garantin upphör att gälla
service
Försök inte att själv utföra service eller reparationen på laminatorn. Dra ut stickkontakten om
maskinen behöver repareras och kontakta en serviceverkstad som godkänts av GBC.
specifikationer
El
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Maxtjocklek på fickorna
2 x 125 mic (250 totalt)
Maxtjocklek på ficka och
dokument
0,7 mm
Maskinens mått
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Uppvärmningstid
Ca 4 minuter
Maskinens vikt
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Hastighet
330 mm i minuten
Maxbredd på fickorna
A4: 241 mm
A3: 303 mm
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 o c h A 3 L aminator e r
53
S
förbereda lamineringen
Enkel installation
1Sätt i kontakten i ett lämpligt nätuttag i närheten av bordet du tänker använda.
2Laminatorn kvitterar med ett enda pip och en serie av snabba blinkningar.
3För att använda laminatorn skjuter du knappen till höger från läget ‘ ’ till ”75 mic” eller ”
125 mic”, beroende på vilken ficka du har valt. Under knappen ser du en vit linje. Det betyder
att du har kopplat på laminatorn.
a
b
Visuella och audible ready varningar
4Laminatorn börjar värmas upp – en orange lampa tänds till höger om krysset ‘ ’ (a). När
laminatorn är klar att använda tänds den gröna lampan intill bocken
och två pip hörs.
OBS: Använd bara fickor på 75/ 80 mic,
100 mic eller 125 mic med denna
laminator.
OBS: Det kan hända att din nya laminator
avger en svag lukt när du börjar använda
den. Det är normalt, och avtar efter
några timmars användning.
lägga dokumentet i fickan
1Lägg det som ska lamineras i en lamineringsficka av lämplig storlek. Se till att det kommer ända
in mot fickans svetsade sida. På så sätt får du optimal kvalitet på din laminering.
Svetsad kant
Svetsad kant
A3, A4, A5, etc.
Oregelbundet
format dokument
OBS: Klipp inte fickorna före lamineringen.
Innan
du laminerar viktiga eller unika dokument bör du alltid först göra en testlaminering
i en ficka med ett liknande dokument i.
54
Registrera produkten online på www.accoeurope.com
S
laminera
1På laminatorns framsida finns det linjer som hjälper dig att mata in fickan noggrant. Mata med
hjälp av linjerna in fickans svetsade kant i laminatorn. Laminatorn griper då tag i fickan och för
genom den.
2När dokumentet har gått genom ska du omedelbart ta ut det och lägga det på en plan yta för att
få optimal kvalitet.
3När du har laminerat färdigt skjuter du tillbaka knappen till läget ‘
’ och drar ut kontakten.
Manuell utlösning
OBS:Om det som du laminerar inte kommer ut på baksidan av laminatorn,
eller om du har matat in det fel, håller du ner frigöringsknappen
(markerad med symbolen
) och drar ut fickan mot dig ur laminatorn.
Mata in ett rengöringskort eller ett pappersark genom laminatorn för att
göra ren valsarna innan du fortsätter.
Intelligent avstängning
OBS: För ökad säkerhet och av miljöskäl svalnar laminatorn automatiskt om den inte använts
på 30 minuter. I det läget lyser en grön och en orange lampa. Ställ tillbaka till ‘ ’ före
nästa användning.
rengöring
m
VARNING: DRA UT KONTAKTEN FÖRE RENGÖRING AV UTSIDAN AV
MASKINEN. TORKA ENBART UTSIDAN AV MASKINEN MED EN FUKTIG DUK.
ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL.
Mata regelbundet in ett rengöringskort eller ett pappersark genom laminatorn för att
göra ren valsarna. Beställningskod för rengöringsark: EK50000.
garanti
Apparaten garanteras fungera i två år från inköpsdatum vid normal användning. Inom denna
garantiperiod reparerar eller ersätter ACCO Brands Europe efter eget gottfinnande, en defekt
maskin utan kostnad. Garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av felaktig eller olämplig
användning. Kvitto med inköpsdatum måste uppvisas. Om reparationer eller ändringar utförts av
personer som inte är auktoriserade av ACCO Brands Europe gäller inte garantin. Vår målsättning
är att se till att våra produkter uppfyller angivna specifikationer. Denna garanti påverkar inte de
rättigheter du har som konsument enligt lagen.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 o c h A 3 L aminator e r
55
PL
ułatwiona laminacja!
Przedstawiamy nowy, łatwy w użyciu laminator Fusion 1100L
firmy GBC, zapewniający dobrej jakości laminację.
Zaprojektowany dla użytkowników, którzy czasami laminują
dokumenty w domu lub w małej firmie.
Należy przeczytać i postępować według poniższych
instrukcji obsługi laminatora.
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
m
m
Firma acco® brands Europe przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa
użytkownika oraz innych osób. Niniejsza instrukcja i oznaczenia na produkcie
zawierają ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z tymi wskazówkami.
Przed każdą informacją dotyczącą bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi
znajduje się znak ostrzegawczy.
Znak ten wskazuje obecność zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi albo ryzyka
uszkodzenia produktu lub mienia.
Na produkcie znajduje się następujące
ostrzeżenie w kilku językach:
Informacja ta oznacza, że zachodzi
ryzyko poważnych obrażeń, a nawet
śmierci, w przypadku otwarcia
urządzenia i narażenia się na działanie
niebezpiecznego napięcia.
56
c
m OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Nie otwierać. Wewnątrz
urządzenia nie ma części przeznaczonych
do obsługi przez użytkownika.
Wszelkie naprawy należy powierzać
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com
PL
ważne uwagi
m
• Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem, tj. wyłącznie do laminacji dokumentów
m
• Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z tabliczką znamionową
urządzenia
• Nie wkładaj do laminatora pustej folii laminacyjnej
• W tym urządzeniu nie należy stosować obwoluty ochronnej
• Przed podaniem następnej folii należy upewnić się, że w urządzeniu nie ma folii
• Należy regularnie czyścić rolki laminatora
• W urządzeniach Fusion 1100L A4 firmy GBC maksymalny rozmiar dokumentów to A4,
a rozmiar folii 303 mm x 210 mm
m
• W urządzeniach Fusion 1100L A3 firmy GBC maksymalny rozmiar dokumentów to A3,
a rozmiar folii 426 mm x 303 mm
• Nieprzestrzeganie wskazówek może spowodować uszkodzenia i unieważnić gwarancję
serwis
Nie należy podejmować prób przeglądu ani napraw laminatora we własnym zakresie. W razie
potrzeby należy wyłączyć urządzenie z sieci i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem
serwisu GBC w celu zlecenia wykonania koniecznych napraw.
dane techniczne
Dane elektryczne
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Wymiary urządzenia
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Waga urządzenia
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Maksymalna szerokość
folii laminacyjnej
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Maksymalna grubość folii
laminacyjnej
2 x 125 mikronów
(łącznie 250)
Maksymalna grubość folii
wraz z dokumentem
0,7 mm
Czas nagrzewania
Około 4 minut
Prędkość
330 mm na minutę
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L L aminator y A 4 i A 3
57
PL
przygotowanie do laminowania
Łatwa konfiguracja
1Podłączyć przewód zasilania urządzenia do odpowiedniego gniazdka elektrycznego w pobliżu
stołu, na którym urządzenie będzie używane.
2Laminator wyemituje pojedynczy sygnał akustyczny oraz sekwencję krótkich mignięć.
3Aby włączyć laminator, należy przesunąć suwak z pozycji „ ” w prawą stronę do pozycji
„75 mikronów” lub „125 mikronów” – zależnie od stosowanej folii. Pod suwakiem pojawi się
biała kreska. Oznacza to, że urządzenie zostało włączone.
a
b
Dźwiękowe i wizualne gotowe alarmy
4Laminator zacznie się nagrzewać - obok symbolu „ ” zaświeci się pomarańczowa dioda. Gdy
laminator będzie gotowy do użycia, zielona dioda obok symbolu zaznaczenia
zaświeci się i
zostanie wyemitowany podwójny sygnał akustyczny.
Uwaga: W laminatorze należy stosować
wyłącznie folie o grubości 75/80 mikronów,
100 mikronów lub 125 mikronów.
Uwaga: W początkowej fazie użytkowania nowy
laminator może wydzielać nieznaczny
zapach. Jest to normalne zjawisko, które
zniknie po kilku godzinach używania.
umieszczenie dokumentu w folii
1Umieścić dokument do laminowania w odpowiednich rozmiarów folii do laminowania. Upewnić
się, że dokument jest prawidłowo umieszczony wzdłuż zgrzanej krawędzi folii. Pozwala to
zapewnić optymalną jakość laminowania.
Zgrzana krawędź
Zgrzana krawędź
A3, A4, A5, etc.
Dokument o
nieregularnym
kształcie
Uwaga: N
ie wolno przycinać folii przed
laminacją.
Przed laminowaniem ważnych dokumentów lub jedynych egzemplarzy dokumentów
należy zawsze wykonać najpierw laminację próbną, przepuszczając przez laminator
folię z dokumentem podobnego rodzaju.
58
Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com
PL
laminowanie
1Z przodu laminatora znajdują się oznaczenia w celu ułatwienia dokładnego wprowadzenia folii.
Należy wprowadzić zgrzaną krawędź folii do laminatora, korzystając z oznaczeń. Laminator
chwyci folię i poprowadzi ją dalej przez urządzenie.
2Gdy laminowany dokument przejdzie przez laminator, należy go natychmiast usunąć i położyć
na płaskiej powierzchni, aby zapewnić optymalną jakość.
3Po zakończeniu laminowania przesunąć suwak z powrotem do pozycji „
zasilania.
” i odłączyć wtyczkę
Ręczny
Uwaga:Jeśli laminowany dokument nie pojawi się za urządzeniem lub
jeśli folia z dokumentem została nieprawidłowo wprowadzona do
urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwolnienia
(oznaczony symbolem
), a następnie wyciągnąć folię z laminatora.
Przed kontynuowaniem poprowadzić kartę czyszczącą lub kartkę
papieru przez urządzenie, aby wyczyścić rolki.
Inteligentny wyłączanie zasilania
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na ochronę środowiska laminator
automatycznie zacznie stygnąć po upływie 30 minut bezczynności. Ten proces będzie
wskazany za pomocą zielonych i pomarańczowych diod. Przed kolejnym użyciem
ustawić na pozycję „ ”.
czyszczenie urządzenia
m
UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE Z SIECI. CZYŚCIĆ TYLKO ELEMENTY ZEWNĘTRZNE,
PRZECIERAJĄC JE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW
ANI ROZPUSZCZALNIKÓW.
Należy regularnie umieszczać kartę czyszczącą lub kartkę papieru w urządzeniu, aby
wyczyścić rolki. Numer katalogowy karty czyszczącej: EK50000.
gwarancja
Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją eksploatacyjną, zakładając normalne użycie. Okres
gwarancyjny liczy się od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym producent, ACCO Brands
Europe, zobowiązuje się bezpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie. Gwarancja
nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem laminatora lub
wykorzystywaniem go do celów, do których nie jest przeznaczony. Aby skorzystać z gwarancji,
należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw i modyfikacji urządzenia przez osoby nie
upoważnione do tego przez firmę ACCO Brands Europe powoduje unieważnienie gwarancji.
Chcemy, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza
praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących
warunków sprzedaży towarów.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L L aminator y A 4 i A 3
59
CZ
usnadněná laminace!
Vítejte u nového laminátoru GBC Fusion 1100L, jehož
použití je snadné a který přitom dosahuje kvalitní laminace
značky GBC.
Dokonale navržen pro příležitostného uživatele v domácnosti
nebo v malé kanceláři.
Přečtěte si pokyny pro použití laminátoru níže a postupujte
podle nich.
důležité bezpečnostní pokyny
m
m
Vaše bezpečnost stejně jako bezpečnost ostatních osob je pro acco® brands Europe
důležitá. V této příručce a na výrobku naleznete důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně
si je přečtěte.
Tímto výstražným symbolem je označen každý bezpečnostní pokyn v této příručce.
Symbol upozorňuje na potenciální ohrožení osobní bezpečnosti, které by mohlo vést ke
zranění vás či jiné osoby a způsobit poškození výrobku nebo majetku.
Následující výstražné upozornění se
nachází na přístroji v několika jazycích.
Toto bezpečnostní upozornění znamená,
že pokud přístroj otevřete, vystavujete se
nebezpečí zasažení elektrickým proudem,
které může mít za následek těžké zranění
či smrt.
60
c
Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com
m VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Neotvírat. Uvnitř
nejsou žádné součástky
určené uživateli. Přenechejte
údržbu kvalifikovanému
servisnímu personálu.
CZ
body k zapamatování
m
• Přístroj používejte pouze k původnímu účelu, tj. k laminaci dokumentů
m
• Laminátor musí být připojen ke zdroji napětí, jenž odpovídá údaji uvedenému na přístroji
• Nikdy do laminátoru nevkládejte prázdnou kapsu
• S tímto přístrojem nepoužívejte nosič
• Před vložením další kapsy zajistěte, aby v přístroji již nebyly předchozí kapsy
• Laminovací válečky pravidelně čistěte
• Maximální rozměr dokumentu A4, kapsy 303 mm x 210 mm na laminátoru GBC Fusion
1100L A4
m
• Maximální rozměr dokumentu A3, kapsy 426 mm x 303 mm na laminátoru GBC Fusion
1100L A3
• Nedodržení pokynů bude mít za následek poškození a dojde ke zrušení záruky
údržba
Nepokoušejte se sami o údržbu ani opravu laminátoru. Přístroj odpojte od zdroje napětí a
kontaktujte autorizovaný servis GBC, aby provedl požadovanou opravu.
technické údaje
Napájení
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
Rozměry přístroje
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
Hmotnost přístroje
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
Maximální šířka
laminovací kapsy
A4: 241 mm
A3: 303 mm
Maximální tloušťka
laminovací kapsy
2 x 125 μm (celkem 250 μm)
Maximální tloušťka
laminovaného
dokumentu včetně fólie
0,7 mm
Doba zahřívání
Přibližně 4 minut
Rychlost
330 mm/min.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 a A 3 L amin á tor y
61
CZ
příprava k laminaci
Snadný Založit
1Zasuňte elektrickou zástrčku do odpovídajícího zdroje napájení v blízkosti stolu, který chcete
používat.
2Laminátor bude reagovat jedním pípnutím a řadou krátkých bliknutí.
3K použití laminátoru přesuňte posuvný ovladač doprava z polohy ‘ ’ na 75 μm nebo
125 μm podle zvolené kapsy. Pod posuvným ovladačem uvidíte bílou čáru, která ukazuje,
že jste laminátor zapnuli.
a
b
Vizuální a akustické připravené upozornění
4Laminátor se začne ohřívat – vpravo vedle ‘ ’ se rozsvítí oranžová kontrolka. Když bude
laminátor připraven k použití, vedle symbolu zaškrtnutí
se rozsvítí zelená kontrolka a uslyšíte
dvě pípnutí.
Poznámka: S
tímto laminátorem
používejte pouze kapsy 75/80
μm, 100 μm nebo 125 μm.
Poznámka: V
počáteční fázi provozu může nový
laminátor vydávat slabý zápach.
Je to však normální jev, který po
několika hodinách provozu zmizí.
vkládání dokumentu do kapsy
1Vložte položku, která se má zalaminovat, do kapsy odpovídajících rozměrů. Zajistěte, aby byla
pevně umístěna u zataveného konce kapsy. Pomůže to zajistit laminaci optimální kvality.
Zatavený konec
Zatavený konec
A3, A4, A5, etc.
Položky
nepravidelných tvarů
Poznámka: Kapsy nezařezávejte před
laminací.
Před laminováním důležitých či unikátních dokumentů vždy proveďte zkušební laminaci
s použitím obdobného typu dokumentu.
62
Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com
CZ
laminování
1Na čelní straně laminátoru jsou značky, které vám pomohou s přesným zavedením kapsy.
S využitím značek zaveďte zatavený konec kapsy do laminátoru. Laminátor kapsu zachytí a
protáhne ji skrz.
2Když zalaminovaná položka projde přístrojem, okamžitě ji vyjměte a položte na plochý povrch k
zajištění optimální kvality.
3Když skončíte s laminací, přesuňte posuvný ovladač zpět do polohy ‘
zásuvky.
’ a přístroj odpojte ze
Manuální verze
Poznámka:Pokud se zalaminovaná položka neobjeví na zadní straně
laminátoru anebo jste nesprávně zavedli kapsu s dokumentem,
stiskněte a přidržte uvolňovací tlačítko (označené symbolem
) a vytáhněte kapsu z laminátoru směrem k sobě.
Než budete pokračovat, nechejte projít čisticí list nebo list papíru
laminátorem k vyčištění válečků.
Inteligentní vypnutí
Poznámka: Pro zvýšení bezpečnosti a z ekologických důvodů se laminátor automaticky
ochladí po 30 minutách nečinnosti. Tento stav označují zelená a oranžová
kontrolka. Před dalším použitím vraťte posuvný ovladač zpět do polohy ‘ ’.
čištění
m
VÝSTRAHA: PŘED ČIŠTĚNÍM VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODPOJTE PŘÍSTROJ OD
ZDROJE NAPĚTÍ. VNĚJŠÍ ČÁSTI OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HADREM A
NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY ANI ŘEDIDLA.
Než budete pokračovat, pravidelně nechávejte projít čisticí list nebo list papíru
laminátorem k vyčištění válečků. Objednací kód čisticího listu: EK50000.
záruka
Na provoz tohoto přístroje platí při běžném použití 2-letá záruka ode dne nákupu. Během záruční
doby firma ACCO Brands Europe podle své vlastní úvahy vadný přístroj bezplatně opraví nebo
vymění. Na závady způsobené zneužitím nebo použitím pro nevhodné účely se záruka nevztahuje.
V každém případě je nutno předložit platební doklad s datem nákupu. Opravy a změny přístroje,
provedené osobou, jež k tomu není oprávněna firmou ACCO Brands Europe, se platnost záruky
zruší. Snažíme se zajistit, aby naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenými technickými údaji.
Touto zárukou nejsou ovlivněna zákonná práva vztahující se na prodej zboží, která spotřebitelům
přísluší podle příslušných státních zákon.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 a A 3 L amin á tor y
63
H
laminálás egyszerűen!
Üdvözöljük az új GBC Fusion 1100L laminálógép
felhasználói között! Az egyszerűen használható készülék a
GBC márkától megszokott kiváló minőségben laminál.
A készülék elsősorban otthoni vagy kisirodai alkalmi
használatra készült.
Gondosan olvassa el és kövesse az alábbi használati
utasítást.
biztonsági előírások
m
m
Az ön és a mások biztonsága fontos szempont az acco® brands Europe
számára. Ebben a használati útmutatóban és magán a terméken fontos biztonsági
figyelmeztetések találhatók. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket.
A használati útmutatóban minden biztonsággal kapcsolatos megjegyzés előtt
biztonsági figyelmeztető jelzés található.
Ez a jelzés az olyan esetleges veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek
során sérülés érheti önt vagy másokat, illetve kár keletkezhet a termékben vagy
más tárgyakban.
A terméken a következő figyelmeztetés
olvasható több nyelven.
Ez a biztonsági figyelmeztetés azt jelenti,
hogy a berendezés felnyitásával olyan
nagy elektromos feszültségnek teheti ki
magát, amely komoly vagy akár halálos
sérüléshez is vezethet.
64
c
m FIGYELEM!
Áramütés veszélye! Ne
nyissa fel! Nem tartalmaz a
felhasználó által javítható
alkatrészeket. A javítást
bízza szakemberre.
A termék az interneten a következő címen regisztrálható: www.accoeurope.com
H
fontos megjegyzések
m
• A berendezést kizárólag rendeltetésszerűen, azaz dokumentumok laminálására használja
m
• A berendezést a rajta feltüntetett feszültségértékű tápfeszültséghez kell csatlakoztatni
• Soha ne helyezzen üres fóliatasakot a gépbe!
• Ennél a készüléknél ne használjon hordozókartont
• A következő tasak behelyezése előtt mindig ellenőrizze, hogy az előző tasak teljesen
elhagyta-e a gépet
• Rendszeresen tisztítsa meg a laminálógép hengereit
• Maximum A4-es dokumentum (fóliatasak: 303 mm x 210 mm) laminálható a GBC Fusion
1100L A4 készüléken
• Maximum A3-as dokumentum (fóliatasak: 426 mm x 303 mm) laminálható a GBC Fusion
1100L A3 készüléken
m
• Az előírások be nem tartása a készülék károsodását eredményezi, és a garancia
elvesztését vonja maga után
javítás
Ne próbálja saját maga megjavítani a meghibásodott laminálógépet! Húzza ki a berendezés
hálózati csatlakozóját, és a javítás érdekében forduljon az GBC hivatalos szervizképviseletéhez!
műszaki adatok
Elektromos jellemzők
A4: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A3: 220-240V AC /
50Hz/60Hz / 1,6A / 400W
A gép mérete
A4: 370 x 107,5 x 80 mm
A3: 465 x 109 x 81 mm
A gép súlya
A4: 1,4 kg
A3: 1,72 kg
A fóliatasak maximális
szélessége
A4: 241 mm
A3: 303 mm
A fóliatasak maximális
vastagsága
2 x 125 (összesen 250) mikron
Maximális vastagság
(tasak + papír)
0,7 mm
Bemelegedési idő
kb. 4 perc
Sebesség
330 mm/perc
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 é s A 3 - a s lamin á l ó
65
H
felkészülés a laminálásra
Egyszerű Létrehozott
1A hálózati csatlakozót dugja be egy megfelelő, a használni kívánt asztalhoz közeli konnektorba.
2A laminálógép egy hangjelzést ad, és a lámpák rövid ideig villognak.
3A laminálógép bekapcsolásához tolja el a csúszókapcsolót jobbra, a „ ” állásból a 75 vagy
125 mikront jelző állásba, a kiválasztott fóliatasaktól függően. A csúszókapcsoló alatt egy fehér
vonal látható, ez jelzi, hogy bekapcsolta a laminálógépet.
a
b
Vizuális és hallható jelzések kész
4A laminálógép bemelegszik – az „ ” jeltől jobbra látható lámpa sárgán ég. Amikor a
laminálógép használatra kész, a pipa szimbólum
melletti zöld lámpa kigyullad, és két
hangjelzés hallható.
Megjegyzés: Ezzel a laminálógéppel
kizárólag 75/80, 100 vagy 125 mikron
vastagságú fóliatasakot használjon.
Megjegyzés: A gép az első használat
során enyhe jellegzetes szagot bocsáthat ki.
Ez teljesen normális, és a termék néhány órai
használata után csökkenni fog.
a dokumentum betöltése a fóliatasakba
1Helyezze a laminálandó anyagot a megfelelő méretű fóliatasakba. Ügyeljen arra, hogy a lap
szorosan illeszkedjen a tasak zárt széléhez. Így lehet biztosítani, hogy a laminálás kiváló
minőségű legyen.
Lezárt vég
Lezárt vég
A3, A4, A5, etc.
Szabálytalan
alakú anyag
Megjegyzés: A laminálás előtt ne vágja
méretre a tasakokat.
Fontos vagy egyedi dokumentumok laminálásakor minden esetben végezzen
próbafóliázást egy hasonló típusú dokumentummal.
66
A termék az interneten a következő címen regisztrálható: www.accoeurope.com
H
laminálás
1A laminálógép előlapján látható jelzések segítenek abban, hogy a fóliatasakot pontosan
tölthesse be a készülékbe. A jelzések mentén a tasak lezárt végét tolja be a laminálógépbe. A
laminálógép behúzza a tasakot, és elvégzi a laminálást.
2Miután a laminálandó anyag áthaladt a laminálógépen, azonnal vegye ki a kész anyagot a
készülékből, és az optimális minőség biztosítása érdekében helyezze egy sima felületre.
3A laminálás befejezése után tolja a csúszókapcsolót vissza a „
a konnektorból.
” állásba, és húzza ki a dugaszt
Kézi release
Megjegyzés:Ha a laminált anyag nem jelenik meg a laminálógép
hátsó részén, vagy rosszul töltötte be a fóliatasakot a
készülékbe, nyomja le és tartsa lenyomva a kioldógombot
(a
szimbólum jelzi), és maga felé húzza ki a tasakot a
laminálógépből.
A folytatás előtt a hengerek tisztítása érdekében vezessen át
egy tisztítólapot vagy egy papírlapot a laminálógépen.
Intelligens kikapcsolás
Megjegyzés: Biztonsági és környezetvédelmi okok miatt a laminálógép automatikusan lehűl,
ha 30 percig nem használják. Ezt az állapotot zöld és sárga fények jelzi. A
következő használat előtt a csúszókapcsolót állítsa vissza a „ ” állásba.
tisztítás
m
FIGYELEM! A BURKOLAT TISZTÍTÁSA ELŐTT HÚZZA KI A GÉP HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓJÁT. EGY NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG A GÉP
BURKOLATÁT, NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY OLDÓSZERT.
A hengerek tisztítása érdekében rendszeres időközönként vezessen át egy tisztítólapot
vagy egy papírlapot a laminálógépen. Tisztítólap cikkszáma: EK50000.
garancia
A termék működéséért rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás dátumától számítva két
év jótállást vállalunk. A jótállási időszak alatt az ACCO Brands Europe – saját belátása szerint
– díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott gépet. A jótállás nem vonatkozik
a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt fellépő hibákra. A jótállás igénybe
vételéhez kérjük bemutatni a vásárlás dátumát igazoló dokumentumot. Az ACCO Brands Europe
által nem feljogosított személy által végzett javítás vagy átalakítás érvényteleníti a garanciát.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy termékeink a specifikációban leírtaknak megfelelő
teljesítményt nyújtsák. Jelen jótállás nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel
ügyfeleink az áruértékesítésre nézve irányadó nemzeti jogszabályok szerint rendelkeznek.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 é s A 3 - a s lamin á l ó
67
RUS
ламинировать стало проще!
Представляем новый ламинатор GBC Fusion 1100L,
простой в использовании и обеспечивающий
прекрасное качество ламинирования, присущее
устройствам GBC.
Идеально подходит для применения
непрофессиональными пользователями, как дома, так и
в небольшом офисе.
Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями по
эксплуатации и выполняйте их при использовании этого
ламинатора.
инструкции по безопасности
m
Ваша безопасность наряду с безопасностью других лиц является важным
аспектом для компании acco® brands Europe. Данная инструкция по
эксплуатации и устройство содержат важную информацию по безопасности.
Приведенную информацию следует внимательно прочитать.
m
Предупреждающий знак безопасности расположен перед каждым сообщением о
безопасности в данной инструкции по эксплуатации.
Данный знак указывает на потенциальную личную опасность, которая может
привести к получению травм вами или другими лицами, а также вызвать
повреждение устройства или имущества.
Следующие предупреждения
представлены на изделиях на
нескольких языках.
Данное сообщение о безопасности
означает, что вы можете получить
серьезную травму или погибнуть, если
откроете устройство и подвергнете
себя воздействию опасного
напряжения.
68
c
Зарегистрируйте данный продукт по адресу www.accoeurope.com
m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим
током. Не открывать. Внутри нет деталей,
обслуживаемых пользователем. За
техобслуживанием обращайтесь к
квалифицированному персоналу,
обеспечивающему сервисное обслуживание.
RUS
обратите внимание
m
m
• Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования
документов
• Не вводите в устройство пакет без документа
• Данное устройство должно подключаться к источнику питания с напряжением,
соответствующим величинам, указанным на устройстве
• Использование защитного конверта в этом устройстве запрещено
• Убедитесь, что в устройстве отсутствуют пакеты с документами, прежде чем
помещать туда следующий пакет
• Регулярно очищайте ролики ламинатора
• Для ламинирования документа формата А4 используйте пакет размером 303 мм x
210 мм и ламинатор GBC Fusion 1100L A4
• Для ламинирования документа формата А3 используйте пакет размером 426 мм x
303 мм и ламинатор GBC Fusion 1100L A3
m
• Несоблюдение требований приведет к повреждению устройства и аннулированию
гарантии
ремонтно-техническое бслуживание
Не предпринимайте попыток обслуживать или ремонтировать ламинатор самостоятельно.
В случае неисправности следует отключить изделие и связаться с представителем
техобслуживания компании GBC по любым необходимым ремонтным работам.
технические характеристики
Электропитание
A4: 220-240В / 50Гц/60Гц /
1,6 A / 400 Ватт
A3: 220-240В / 50Гц/60Гц /
1,6 A / 400 Ватт
Размеры устройства
A4: 370 x 107,5 x 80 мм
A3: 465 x 109 x 81 мм
Вес устройства
A4: 1,4 кг
A3: 1,72 кг
Максимальная ширина
пакета
A4: 241 мм
A3: 303 мм
Максимальная толщина
пакета
2 x 125 мкм
(суммарно 250 мкм)
Максимальная толщина
пакета вместе с
документом
0,7 мм
Время прогрева
Примерно 4 минут
Скорость подачи
330 мм в минуту
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 и A 3 Л амина т ор ы
69
RUS
подготовка к ламинированию
Легкая Настройка
1Вставьте вилку электропитания в соответствующую розетку источника питания,
расположенную рядом со столом, который будет использоваться.
2Ламинатор подаст короткий звуковой сигнал, и мигнут световые индикаторы.
3Для включения ламинатора переместите ползунковый переключатель из положения
« » в положение «75 микрон» или «125 микрон» в зависимости от выбранной толщины
одной стороны пакета. Под ползунковым переключателем Вы увидите белую полоску,
показывающую, что ламинатор включен.
a
b
Визуальные и звуковые предупреждения готова
4Ламинатор начнет нагреваться – справа от символа ‘ ’ загорится оранжевый световой
индикатор. Когда ламинатор будет готов к работе, рядом со значком «птичка»
загорится зеленый световой индикатор, и Вы услышите два коротких звуковых сигнала.
Примечание. Используйте для
этого ламинатора только пакеты для
ламинирования с толщиной одной
стороны 75 микрон/ 80 микрон, 100
микрон или 125 микрон.
Примечание. В начале эксплуатации новый
ламинатор может распространять легкий запах.
Это нормальное явление. После нескольких
часов работы запах ослабеет.
помещение документа в пакет для ламинирования
1Поместите документ, который необходимо ламинировать, в пакет для ламинирования
подходящего размера. Убедитесь, что он плотно прижат к запаянной кромке пакета. Это
поможет обеспечить оптимальное качество ламинирования.
ЗАПАЯННАЯ КРОМКА
ЗАПАЯННАЯ КРОМКА
A3, A4, A5, etc.
Предмет
неправильной формы
Примечание. Не обрезайте пакеты
до ламинирования.
До начала процесса ламинирования важных документов или документов в
единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный
пакет аналогичного типа документов.
70
Зарегистрируйте данный продукт по адресу www.accoeurope.com
RUS
ламинирование
1В передней части ламинатора нанесены несколько полосок, помогающие правильно
поместить пакет в устройство. Используя эти полоски-индикаторы, установите пакет в
ламинатор запаянной кромкой вперед. Ламинатор захватит пакет и пропустит его через себя.
2Для обеспечения оптимального качества немедленно извлеките ламинированный документ
из устройства, как только он появится в задней части ламинатора, и поместите его на ровную
поверхность.
3После завершения ламинирования передвиньте ползунковый переключатель в положение «
» и отключите ламинатор от сети.
Руководство по эксплуатации версия
Примечание. Если ламинированный документ не появился в задней
части устройства, а также в случае неправильной установки пакета для
ламинирования с документом в ламинатор, нажмите и удерживайте кнопку
освобождения прижимного рычага (отмеченную символом
)
и извлеките пакет, потянув его к себе, из ламинатора.
Прогоните чистящий лист или лист бумаги через ламинатор для очистки
роликов, прежде чем продолжать работу.
Интеллектуальное питание
Примечание. Для обеспечения дополнительной безопасности и соблюдения экологических
норм по истечении 30 минут бездействия ламинатор автоматически начнет остывать.
Появятся зеленый и оранжевый световые индикаторы, указывающие на это состояние. Перед
следующим применением устройства переместите переключатель в положение « ».
чистка
m
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ
ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.
Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги.
Код для заказа чистящего листа: EK50000.
гарантия
Работа данного устройства обеспечивается двухлетней гарантией от даты приобретения при
условии нормальной эксплуатации. В рамках гарантийного периода компания ACCO Brands
Europe на свое усмотрение произведет либо ремонт, либо замену неисправного устройства
бесплатно. Данная гарантия не распространятся на неисправности, вызванные несоблюдением
правил эксплуатации или использованием изделия в непредусмотренных целях. Необходимо
подтверждение даты приобретения. Работы по ремонту и модификации, проведенные лицами, не
имеющими сертификации компании ACCO Brands Europe, прекращают действие гарантии. Мы
стремимся обеспечить высокие эксплуатационные свойства изделия согласно предоставленной
спецификации. Данная гарантия не затрагивает юридические права потребителей в рамках
соответствующего национального законодательства, регулирующего продажу товаров.
F U S I O N ™ 1 1 0 0 L A 4 и A 3 Л амина т ор ы
71
service addresses
A
AUS
B
ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: + 49 7181 887 120 Fax:+ 49 7181 887 198
[email protected]
Pelikan Artline Pty Ltd,
2 Coronation Avenue, Kings Park, NSW, Australia 2148
Tel: +61 2 9674 9000 Fax: +61 2 9674 0910 [email protected]
ACCO Brands Benelux B.V.,
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362 Fax: 02-4140784 [email protected]
www.accobenelux.be
BD
ACCO Brands Asia Pte Ltd,
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 [email protected]
CH
ACCO Brands Schweiz GmbH,
Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen a. Rheinfall
Tel: +41 (0)52 674 01 74 Fax: +41 (0)52 674 01 75
CZ
XERTEC a.s.,
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 Chodov
Tel: 225 004 411 Fax: 225 004 162 [email protected] http://www.xertec.cz
D
DK
E
EST
F
GB
H
I
ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: + 49 7181 887 120 Fax:+ 49 7181 887 198
[email protected]
[email protected]
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
ACCO Brands Iberia SL,
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 902 500 182 ext. 2 Fax: 91 309 6412
[email protected]
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
Acco Brands France SAS,
Service après-vente, ZAC Excellence 2000, 6 rue Robert Schuman, 21800 Chevigny Saint Sauveur
Tel: +33 3 80 68 60 30 Fax: +33 3 80 68 60 49 [email protected]
ACCO Service Division,
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6600 Fax: 0870 421 5576 www.acco.co.uk/service
OPI Customer Service
Tel.: +359 2 80 99 166 [email protected]
ACCO Brands Italia Srl,
Servizio post-vendita, Via Oberdan, 33, 28070 Tornaco (NO)
Tel: 800-87-86-16 Fax: 0321-88-01-27 [email protected]
IND
ACCO Brands Asia Pte Ltd,
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 [email protected]
IRL
ACCO-Rexel Ltd,
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4346 Fax: 01 816 4302 [email protected] www.accorexel.ie
IS
JPN
LT
LUX
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
GBC-Japan K.K.,
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801 Fax: (81)-03-5351-1831 [email protected]
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
ACCO Brands Benelux B.V.,
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132 Fax: 02-4140784 [email protected]
www.accobenelux.be
LV
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
N
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
NL
P
PAK
PL
RUS
S
www.gbc-japan.co.jp
ACCO Brands Benelux B.V.,
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060 Fax: 030-6346070 [email protected]
ACCO Brands Iberia SL,
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 902 500 182 ext. 2 Fax: 91 309 6412
www.accobenelux.nl
[email protected]
ACCO Brands Asia Pte Ltd,
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 [email protected]
ACCO Polska Sp. z o.o,
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Tel.+48 22 570-18-29 fax +48 22 570-18-33
www.acco.pl
Представительство компании «АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ»,
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63 Факс: (495) 933-51-64
ACCO Brands Nordic AB,
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 [email protected]
SK
XERTEC a.s.,
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 Chodov
Tel: 225 004 411 Fax: 225 004 162 [email protected] http://www.xertec.cz
UA
DataLux Distribution Company,
03151, Киев, Очаковская, 5/6, оф.110.3
Tel: + 380 (44) 498 4956 ext. 2324 Fax: + 380 (44) 275 9999
ZA
Rexel Office Products (PTY) Ltd,
Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102, Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa
Tel: +27 (0)11 226 3300 [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project