Philips HR1396/56 User manual

Philips HR1396/56 User manual
1
HR1399
HR1397
HR1396
User manual
2
4203.064.5975.2
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1 Motor unit
2 Positioning arrows
3Lid
4 Sealing ring
5 Blade unit
6 Serrated blade unit for molokhia leaves
7 Removable blade covers
8Bowl
9 Non-slip ring
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Be very careful when you handle the blades. Be especially careful when
you remove them from the bowl, when you empty the bowl and when
you clean them. Their cutting edges are very sharp.
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- Do not allow children to use the chopper without supervision.
Caution
-- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the table.
-- Cut large ingredients into pieces of approximately 2cm before you
process them.
-- Never fill the bowl with ingredients that are hotter than 80°C/175°F.
-- If the ingredients stick to the wall of the bowl, remove the motor unit,
open the lid and loosen them with a spatula or add some liquid.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or
parts, your guarantee becomes invalid.
-- This appliance is intended for household use only.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Recipes
Pancake filling
-- 120g honey
-- 100g butter
1Put the honey in the fridge for several hours.
2Put the honey and the butter (cubes 1,5x1,5cm) into the chopper
bowl.
3Switch on and chop for 5 seconds.
Environment
,, Do not throw the appliance away with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this you will help to preserve the
environment (Fig. 2).
Guarantee & support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhed
2Markeringspile
3 Låg
4Tætningsring
5Knivenhed
6 Savtakket knivenhed til molokhia-blade
7 Aftagelig knivkappe
8 Skål
9 Skridsikker ring
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand eller anden væske eller skylles
under vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer knivene. Udvis særlig forsigtighed,
når du fjerner dem fra skålen, når du tømmer skålen, og når du rengør
dem. Skæresiderne er meget skarpe.
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre dele er beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med det.
-- Tillad aldrig børn at bruge hakkeren uden opsyn.
Forsigtig
De angivne mængder og tider i tabellen bør overholdes nøje.
Større ingredienser skal skæres op i stykker af ca. 2 cm, før de tilberedes.
Fyld aldrig ingredienser, der er varmere end 80° C, op i skålen.
Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af skålen, skal du fjerne
motorenheden, åbne låget og fjerne dem med en spatel eller putte
noget væske i.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald bortfalder.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
-----
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne
i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Opskrifter
Pandekagefyld
-- 120 g honning
-- 100 g smør
1Stil honningen i køleskabet i flere timer.
2Put honning og smør (terninger på 1,5 x 1,5 cm) i hakkeskålen.
3Tænd for apparatet, og hak i 5 sekunder.
Miljøhensyn
,, Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet
på den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 2).
Garanti og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Motoreinheit
2Positionierungspfeile
3Deckel
4Dichtungsring
5Messereinheit
6 Gezacktes Messer für langkapselige Jute
7 Abnehmbarer Messerschutz
8 Schüssel
9 Rutschfester Ring
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit keinesfalls in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
-- Gehen Sie mit den Klingen sehr vorsichtig um, besonders beim
Abnehmen der Schüssel sowie beim Leeren und Reinigen der Schüssel,
da die Klingen sehr scharf sind.
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker
oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt
oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Zerkleinerer hantieren.
Achtung
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
-- Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in 2 cm große Würfel.
-- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
-- Wenn die Zutaten an der Innenwand des Bechers haften bleiben,
entfernen Sie die Motoreinheit, öffnen Sie den Deckel, und lösen Sie die
Zutaten mit einem Teigschaber, oder geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die
von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Rezepte
Pfannkuchenfüllung
-- 120 g Honig
-- 100 g Butter
1Stellen Sie den Honig einige Stunden lang in den Kühlschrank.
2Geben Sie den Honig und die Butter (gewürfelt, 1,5 x 1,5 cm) in den
Zerkleinerer-Behälter.
3Schalten Sie das Gerät ein, und zerkleinern Sie die Zutaten
5 Sekunden lang.
Umwelt
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Μοτέρ
Δείκτες τοποθέτησης
Καπάκι
Δακτύλιος σφράγισης
Λεπίδες
Οδοντωτή λεπίδα για φύλλα μολοχίας
Αποσπώμενα καλύμματα λεπίδων
Δοχείο
Αντιολισθητικός δακτύλιος
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό,
ούτε να το πλένετε στη βρύση. Χρησιμοποιείστε μόνο ένα υγρό πανί
για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Προσέχετε πολύ όταν χειρίζεστε τις λεπίδες. Προσέχετε ιδιαίτερα
όταν τις αφαιρείτε από το μπολ, όταν αδειάζετε το μπολ και όταν
τις καθαρίζετε, καθώς τα σημεία κοπής τους είναι πολύ αιχμηρά.
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή άλλα μέρη
της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία
και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον κόπτη χωρίς επίβλεψη.
Προσοχή
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας
που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια 2εκ. περίπου πριν τα
επεξεργαστείτε.
-- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με υλικά που έχουν θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 80°C/175°F.
-- Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του μπολ, αφαιρέστε το
μοτέρ, ανοίξτε το καπάκι και ξεκολλήστε τα με μια σπάτουλα ή
προσθέστε λίγο υγρό.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά.
Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν τη χρησιμοποιείτε
σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή
είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που
είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Συνταγές
Γέμιση για τηγανίτες
-- 120 γρ. μέλι
-- 100 γρ. βούτυρο
1Φυλάξτε το μέλι στο ψυγείο για αρκετές ώρες.
2Τοποθετήστε το μέλι και το βούτυρο (κομμένο σε κυβάκια
1,5 x 1,5 εκ.) στο δοχείο του κόφτη.
3Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να λειτουργήσει για
5 δευτερόλεπτα.
Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
1 Unidad motora
2 Flechas de posición
3Tapa
4 Junta
5 Unidad de cuchillas
6 Unidad de cuchillas con filo de sierra para hojas de molokhia
7 Fundas (extraibles) de las cuchillas
8Recipiente
9 Aro antideslizante
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño
húmedo.
------
--
Advertencia
Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. Preste especial atención
al retirarlas del recipiente, cuando vacíe el recipiente y durante su
limpieza, ya que las cuchillas están muy afiladas.
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras
piezas están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips
o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- No permita que los niños utilicen la picadora sin supervisión.
Precaución
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en la tabla.
-- Corte los ingredientes grandes en trozos de unos 2 cm antes de
procesarlos.
-- Nunca llene el recipiente con ingredientes a más de 80 °C/175 °F de
temperatura.
-- Si los ingredientes se adhieren a la pared del recipiente, retire la unidad
motora, abra la tapa y despréndalos con una espátula o algo de líquido.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Recetas
Relleno para tortitas
-- 120 g de miel
-- 100 g de mantequilla
1Guarde la miel en el frigorífico durante varias horas.
2Ponga la miel y la mantequilla (en dados de 1,5 x 1,5 cm) en el
recipiente de la picadora.
3Encienda el aparato y pique durante 5 segundos.
Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Runko
2Kohdistusnuolet
3Kansi
4Tiiviste
5Teräyksikkö
6 Sahalaitainen teräyksikkö molokhian lehdille
7 Irrotettavat terän suojukset
8Kulho
9Liukueste
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla. Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Varoitus
-- Käsittele teriä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen teriä irrotettaessa
ja kulhoa tyhjentäessä tai puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin
teräviä.
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä anna lasten käyttää teholeikkuria ilman valvontaa.
-------
Varoitus
Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen käsittelyä.
Älä kaada kulhoon kuumia, yli 80-asteisia aineita.
Jos ainekset tarttuvat kulhon sisäpintaan, irrota runko, avaa kansi ja irrota
ainekset lastalla tai lisää vähän nestettä.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti,
sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Reseptejä
Ohukaisen täyte
-- 120 g hunajaa
-- 100 g voita
1Laita hunaja jääkaappiin useiksi tunneiksi.
2Aseta hunaja ja voi (1,5 x 1,5 cm kuutioina) leikkuukulhoon.
3Käynnistä laite ja pilko 5 sekuntia.
Ympäristöasiaa
,, Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
1 Bloc moteur
2 Flèches de positionnement
3Couvercle
4 Bague d’étanchéité
5 Ensemble lames
6 Ensemble lames dentelées pour feuilles de molokhia
7 Protections amovibles pour lames
8Bol
9 Anneau antidérapant
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil et
conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et
ne le rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
Avertissement
-- Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames, en particulier
lorsque vous les retirez du bol, lorsque vous videz le bol et lorsque
vous les nettoyez. Leurs bords sont en effet très coupants.
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la fiche ou d’autres
pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous
surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne laissez pas des enfants utiliser le hachoir sans surveillance.
Attention
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation indiqués
dans le tableau.
-- Coupez les grands aliments en morceaux d’environ 2 cm avant de les
hacher.
-- Ne remplissez jamais le bol avec des ingrédients dont la température
dépasse 80 °C.
-- Si les ingrédients s’accumulent sur les parois du bol, retirez le bloc
moteur, ouvrez le couvercle et détachez les ingrédients des parois à
l’aide d’une spatule ou en ajoutant du liquide.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Recettes
Garniture pour crêpe
-- 120 g de miel
-- 100 g de beurre
1Placez le miel dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures.
2Mettez le miel et le beurre (cubes de 1,5 x 1, 5 cm) dans le bol du
hachoir.
3Allumez l’appareil et hachez pendant 5 secondes.
Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 2).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Gruppo motore
2 Frecce di posizionamento
3Coperchio
4 Anello di guarnizione
5 Gruppo lame
6 Gruppo lame fisso per foglie di molokhia
7 Coperture rimovibili delle lame
8Recipiente
9 Anello antiscivolo
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste informazioni
importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri liquidi il gruppo
motore. Per pulire il gruppo motore utilizzate solo un panno umido.
Avviso
-- Prestate attenzione nell’uso delle lame, in particolare quando le
rimuovete dal recipiente, quando svuotate il recipiente stesso e quando
le pulite, poiché i bordi taglienti sono estremamente affilati.
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla
spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione, la
spina o altri componenti risultino danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere
sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati
oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso dell’apparecchio da
una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con
l’apparecchio.
-- L’utilizzo del tritatutto da parte dei bambini deve avvenire sempre in
presenza di un adulto.
Attenzione
-- Non superate le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nella tabella.
-- Tagliate i pezzi più grandi in pezzetti di circa 2 cm prima di lavorarli.
-- Non riempite mai il recipiente con ingredienti a temperatura superiore
a 80 °C.
-- Se gli ingredienti rimangono attaccati alle pareti del recipiente,
rimuovete il gruppo motore, aprite il coperchio e staccateli con una
spatola o aggiungete del liquido.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le
istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un
utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Ricette
Farcitura per pancake
-- 120 g di miele
-- 100 g di burro
1Mettete il miele nel frigorifero per diverse ore.
2Posizionate il miele ed il burro (noci 1,5x1,5) nel recipiente del
tritatutto.
3Accendete l’apparecchio e tritate per 5 secondi.
Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Motorunit
2 Positioneringspijlen
3Deksel
4Afdichtring
5Mesunit
6 Getande mesunit voor molokhiabladeren
7 Verwijderbare mesafdekplaatjes
8Kom
9Antislipring
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel
deze ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een vochtige doek om
de motorunit schoon te maken.
Waarschuwing
-- Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de messen hanteert. Wees
vooral voorzichtig wanneer u deze uit de kom verwijdert, wanneer u
de kom leegt en wanneer u de messen schoonmaakt. De snijkanten zijn
zeer scherp.
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien het snoer, de stekker of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Laat kinderen de hakmolen niet zonder toezicht gebruiken.
Let op
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de
tabel niet.
-- Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat
u deze in de handblender doet.
-- Vul de kom nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
-- Als de ingrediënten aan de wand van de kom blijven kleven, verwijder
dan de motorunit, open het deksel en verwijder de ingrediënten van de
wand met een spatel of door vloeistof toe te voegen.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recepten
Pannenkoekvulling
-- 120 g honing
-- 100 g boter
1Zet de honing enkele uren in de koelkast.
2Doe de honing en de boter (blokjes 1,5x1,5 cm) in de hakmolenkom.
3Schakel het apparaat in en hak gedurende 5 seconden.
Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).
Garantie & ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhet
2Plasseringspiler
3Lokk
4Gummipakning
5Knivenhet
6 Taggete knivenhet for molokhia-blader
7 Avtakbar knivbeskyttelse
8Bolle
9 Sklisikker ring
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller skylles
under springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Advarsel
-- Vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Vær ekstra forsiktig når du
fjerner dem fra bollen, når du tømmer bollen, og når du rengjør dem.
Skjærekantene kan være svært skarpe.
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på ledningen, støpselet eller
andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Ikke la barn bruke hakkeren uten tilsyn.
Descrição geral (fig. 1)
1Motor
2 Setas de posicionamento
3Tampa
4 Anel vedante
5Lâminas
6 Lâminas serrilhadas para folhas comestíveis de juta
7 Capas de protecção das lâminas amovíveis
8Taça
9 Anel antideslizante
Forsiktig
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er
angitt i tabellen.
-- Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem.
-- Fyll aldri ingredienser som er varmere enn 80 °C i bollen.
-- Hvis ingrediensene fester seg til veggen i bollen, tar du ut motorenheten,
åpner lokket og løsner dem med en slikkepott eller ved å tilsette væske.
-- Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler
som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Aviso
-- Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas. Tenha um cuidado
especial quando as remover da taça, quando esvaziar a taça e quando as
limpar. Os rebordos de corte são muito afiados.
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Não se sirva do aparelho no caso de o fio de alimentação, a ficha ou
outros componentes se apresentarem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
-- Não deixe que crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Oppskrifter
Pannekakefyll
-- 120 g honning
-- 100 g smør
1La honningen stå i kjøleskapet i flere timer.
2Hell honningen og smøret (terninger på 1,5 x 1,5 cm) i bollen.
3Slå på, og hakk i 5 sekunder.
Miljø
,, Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette
hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 2).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou outro líquido, nem o enxagúe à
torneira. Utilize apenas um pano húmido para limpar o motor.
Cuidado
-- Não exceda as quantidades e os tempos de preparação indicados na tabela.
-- Corte os ingredientes de grandes dimensões em pedaços com cerca
de 2 cm antes de qualquer preparação.
-- Nunca encha a taça com ingredientes a uma temperatura superior a 80 °C.
-- Se os ingredientes ficarem colados à parede da taça, retire o motor, abra
a tampa e solte-os com uma espátula ou adicione um pouco de líquido.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as
instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização
segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Receitas
Molho para panquecas
-- 120 g de mel
-- 100 g de manteiga
1Coloque o mel no frigorífico durante várias horas.
2Coloque o mel e a manteiga (cubos de 1,5x1,5 cm) na taça da picadora.
3Ligue e pique durante 5 segundos.
Meio ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Motorenhet
2Lägespilar
3Lock
4Tätningsring
5Knivenhet
6 Sågtandad knivenhet för molokhiablad
7 Löstagbara knivskydd
8 Skål
9 Stabiliserande gummifot
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och
skölj den inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till att
rengöra motorenheten.
Varning
-- Var mycket försiktig när du hanterar knivarna. Var extra försiktig när du
tar bort dem från skålen, när du tömmer skålen eller behållaren och när
du rengör dem. Eggarna är mycket vassa.
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om nätsladden, stickkontakten eller någon annan
del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för
att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur
apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående
användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Låt inte barn använda hackaren utan övervakning.
Varning!
Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
Skär stora ingredienser i delar om ungefär 2 cm innan de tillreds.
Fyll aldrig behållaren med ingredienser som är varmare än 80 °C.
Om ingredienserna fastar på insidan av skålen för hackaren tar du
bort motorenheten, öppnar locket och tar bort dem med hjälp av en
slickepott eller lite vätska.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller
delar gäller inte garantin.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Recept
Pannkaksfyllning
-- 120 g honung
-- 100 g smör
1Lägg honungen i kylskåpet i några timmar.
2Lägg honungen och smöret (kuber på 1,5 x 1,5) i skålen för hackaren.
3Slå på apparaten och hacka i 5 sekunder.
Miljön
,, Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Motor ünitesi
2 Yön okları
3Kapak
4 Halka conta
5 Bıçak ünitesi
6 Molokhia marul için oluklu bıçak ünitesi
7 Sökülebilir bıçak başlıkları
8Hazne
9 Kayma önleyici halka
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın,
musluk altında yıkamayın. Nemli bezle silerek temizleyin.
Uyarı
-- Bıçakları çok dikkatli kullanın. Bunları hazneden çıkartırken, hazneyi
veya kavanozu boşaltırken ve bıçakları temizlerken özellikle dikkat edin.
Bıçakların kesici yüzeyleri çok keskindir.
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan,
fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe
açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Yetişkin nezareti olmadan çocukların doğrayıcıyı kullanmasına izin vermeyin.
Dikkat
Tabloda belirtilen miktarları ve hazırlama sürelerini aşmayın.
Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik parçalar halinde kesin.
Hazneyi kesinlikle 80°C’den daha sıcak malzemelerle doldurmayın.
Malzemeler haznenin kenarlarına yapışırsa motor ünitesini çıkarıp kapağı
açın ve yapışan malzemeyi bir spatula ile çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin.
-- Başka marka ya da Philips tarafından önerilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu gibi aksesuar ve parçaları kullandığınızda
garantiniz geçersiz hale gelir.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-----
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Tarifler
Krep harcı
-- 120 g bal
-- 100 gr tereyağı
1Balı buzdolabında birkaç saat bekletin.
2Balı ve tereyağını (1,5 x 1,5 cm küpler halinde) doğrayıcı haznesine
yerleştirin.
3Cihazı çalıştırın ve 5 saniye doğrayın.
Çevre
,, Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi yetkililere verin.
Bu sayede çevre korumasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는
지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을
등록하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
각 부의 명칭 (그림 1)
본체
위치 화살표
뚜껑
봉합 링
칼날부
몰로키아 잎을 위한 톱니모양 칼날부
분리형 칼날 덮개
용기
미끄럼 방지 링
중요 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에
참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
위험
-- 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 넣거나 흐르는 수돗물로
세척하지 마십시오. 본체를 청소할 경우에는 젖은 천을
사용하십시오.
경고
-- 칼날을 다룰 때에는 조심하십시오. 용기에서 칼날을 분리할
때, 용기를 비울 때, 칼날을 세척할 때에는 특히 조심하십시오.
칼날이 매우 날카롭습니다.
-- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용
지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
-- 전원 코드, 플러그 또는 기타 부품이 손상된 경우에는 본 제품을
사용하지 마십시오.
-- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는
필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
-- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이
풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고
제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을
충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
-- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
-- 어린이가 혼자 다지기를 사용하지 않도록 하십시오.
주의
-- 표에 표시된 용량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
-- 큰 재료는 블렌더를 작동하기 전에 약 2cm 조각으로 잘라서
넣으십시오.
-- 용기에 80°C(175°F) 이상 되는 재료를 절대로 넣지
마십시오.
-- 재료가 용기의 벽면에 붙으면 본체를 분리하고 뚜껑을 열어
주걱으로 벽면에 붙은 재료를 떼어내거나 액체를 약간
첨가하십시오.
-- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지
않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오.
이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이
무효화됩니다.
-- 본 제품은 가정용입니다.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을
준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우
이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적
증거에 근거하고 있습니다.
요리법
팬케이크 속재료
-- 꿀 120g
-- 버터 100g
1 꿀을 냉장고에 넣고 몇 시간 정도 보관하십시오.
2꿀과 1.5x1.5cm 크기로 깍둑 썬 버터를 다지기 용기에
넣습니다.
3전원을 켜고 5초간 재료를 다집니다.
환경
,, 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고
지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경
보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 2).
보증 및 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트
(www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를
참조하십시오.
Bahasa Melayu
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Perihalan umum (Gamb. 1)
1 Unit motor
2 Menempatkan anak panah
3Tudung
4 Gegelang kedap
5 Unit pisau
6 Unit pisau bergerigi untuk daun molokhia
7 Pelindung pisau boleh tanggal
8Mangkuk
9 Gelang anti gelincir
Penting
Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan
perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.
Bahaya
-- Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa
cecair lain, mahupun membilasnya di bawah air paip. Hanya gunakan kain
lembap untuk membersihkan unit motor.
Amaran
-- Berhati-hati apabila anda mengendalikan pisau. Terutamanya semasa anda
mengalihkannya daripada mangkuk, ketika anda mengosongkan mangkuk
serta semasa anda membersihkannya. Mata pemotongnya sangat tajam.
-- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan
voltan sesalur tempatan anda.
-- Jangan gunakan perkakas jika kord utama, plag atau bahagian lain
sudah rosak.
-- Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi
mengelakkan bahaya.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau
kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi
pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang
yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak
bermain dengan perkakas ini.
-- Jangan benarkan kanak-kanak menggunakan pencincang tanpa
pengawasan.
Awas
-- Jangan melebihi kuantiti dan masa pemprosesan yang ditunjukkan dalam
jadual.
-- Potong bahan-bahan yang besar menjadi ketulan kecil anggaran 2cm
sebelum anda memprosesnya.
-- Jangan sekali-kali isikan mangkuk dengan ramuan yang panasnya melebihi
suhu 80°C/175°F.
-- Jika ramuan melekat di dinding mangkuk, keluarkan unit motor, buka
penutup dan longgarkannya dengan spatula atau tambahkan sedikit cecair.
-- Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian dari
pengilang lain atau yang tidak disarankan secara khusus oleh Philips. Jika
anda menggunakan aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda
akan dibatalkan.
-- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga sahaja.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan
elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul
dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan
berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.
Resipi
Inti penkek
-- 120g madu
-- 100g mentega
--
หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำ� การรับประกันจะไมมีผลบังคับ
--
เครื่องใชไฟฟานี้เหมาะสำ�หรับการใชงานในครัวเรือนเทานั้น
Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�
ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
สูตรอาหาร
แพนเคกสอดไส
---
pencincang.
นผึ้ง 120 กรัม
เนย 100 กรัม
1นำ�นผึ้งแชในตเย็นเปนเวลาหลายชั่วโมง
2 ใสนผึ้งและเนย (ชิ้นลูกเตาขนาด 1.5x1.5 ซม.) ลงในโถบดสับ
3 เปดสวิตชและบดสับ 5 วินาที
สิ่งแวดลอม
,,
1Simpan madu di dalam petuk sejuk selama beberapa jam.
2Letakkan madu dan mentega (kiub 1,5x1,5cm) ke dalam mangkuk
ใชทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนดังกลาว
หามทิ้งเครื่องกำ�จัดขนรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับ
นำ�กลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 2)
การรับประกันและการสนับสนุน
หากคุณตองการขอมูลหรือการสนับสนุน โปรดเขาชมเว็บไซต www.philips.com/support หรืออานขอมูลจากเอกสาร
แผนพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
3Hidupkan dan cincang selama 5 saat.
Alam sekitar
,, Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya,
tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan
melakukan sedemikian anda akan membentu memelihara alam
sekitar (Gamb. 2).
Jaminan & sokongan
Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/
support atau baca risalah jaminan sedunia.
ภาษาไทย
ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1แทนมอเตอร
2ลูกศรการหารตำ�แหนง
3ฝาปด
4หวงยางกันรั่วซึม
5ชุดใบมีด
6ชุดใบมีดฟนปลาสำ�หรับใบปอ
7ฝาครอบชุดใบมีดแบบถอดได
8โถบรรจุอาหาร
9หวงยางกันลื่น
ขอสำ�คัญ
โปรดอานขอมูลที่สำ�คัญอยางละเอียดกอนใชงานเครื่องและเก็บคมือไวเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
--
---
--
อันตราย
ไมควรนำ�แทนมอเตอรจมลงนหรือของเหลวใดๆ และไมควรนำ�ไปลางใตก็อกนที่เปดนไหลผาน ควรใชผาชุบนบิดพอ
หมาดเช็ดทำ�ความสะอาดเทานั้น
คำ�เตือน
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อคุณหยิบจับใบมีด โดยเฉพาะเมื่อคุณถอดใบมีดออกจากโถ เมื่อคุณเทสวนผสมออกจากโถ
และขณะทำ�ความสะอาด เพราะใบมีดมีความคมมาก
กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม
ไมควรใชงานเครื่องนี้ เมื่อสายไฟ, ปลั๊กไฟหรือสวนประกอบอื่นๆ ชำ�รุดเสียหาย
--
หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรม
--
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาด
--
จากฟลิปสดำ�เนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
ประสบการณและความรความเขาใจ นำ�เครื่องนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการ
ใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�เครื่องนี้ไปเลน
--
อยาปลอยใหเด็กใชงานเครื่องสับโดยไมมีผดูแล
--
หามป่นสวนผสมในปริมาณและใชเวลาเกินกวาที่ระบุไวในตาราง 
--
หามใสสวนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 80°C/175°F ลงในโถ
--
--
ขอควรระวัง
หั่นสวนผสมขนาดใหญใหมีขนาดเล็กลงประมาณ 2 ซม. กอนใสลงในเครื่องป่น
หากมีสวนผสมอาหารติดที่ผนังของโถ ใหถอดแทนมอเตอรและเปดฝาออก จากนั้นปาดสวนผสมออกดวยไมพายหรือเติม
ของเหลวลงไป
简体中文
简介
感谢您的惠顾,欢迎光临飞利浦!为了您能充分享受飞利浦提供的
支持,请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
基本说明 (图 1)
马达组件
定位箭头
盖子
密封圈
刀片组件
用于 molokhia 叶的锯齿状刀片组件
可分离式刀片外罩
加工杯
防滑环
注意事项
使用产品之前,请仔细阅读本重要信息,并妥善保管以供日后参考。
危险
-- 切勿将马达浸入水或其他液体中,也不要在自来水下冲洗。
只能用湿布擦洗马达装置。
警告
-- 拿取刀片时一定要非常小心,特别是从加工杯中取出刀片、
清空加工杯以及清洁时。其刀刃非常锋利。
-- 在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供电电
压是否相符。
-- 如果电源线、插头或其它部件受损,则不要使用产品。
-- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由飞利浦、飞利浦特约维
修中心或有同等维修资格的专业人员来进行更换。
-- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人
(包括儿童)必须在监护人的监督及指导下使用。
-- 请照看好儿童,本产品不能用于玩耍。
-- 不允许儿童在无人监督的情况下使用切碎器。
注意
不要超出表中所示的份量和加工时间。
加工前,将大块原料切成 2 厘米见方。
切勿将温度高于 80°C/175°F 的原料装入加工杯中。
如果原料粘在加工杯的杯壁上,请取下马达装置,打开盖子,
然后用刮铲进行松动或添加一些液体。
-- 切勿使用其它制造商生产的或未经飞利浦特别推荐的附件或部
件。如果您使用了此类附件或部件,则本产品的保修将会失效。
-- 本产品仅限于家用。
-----
电磁场 (EMF)
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学
证明,如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作,本产品
是安全的。
食谱
煎饼馅
-- 120 克蜂蜜
-- 100 克黄油
1将蜂蜜放入冰箱中冷冻数小时。
2将蜂蜜和黄油(1.5x1.5 厘米大小的块)加入切碎器加工杯。
3启动并切 5 秒钟。
环保
,, 弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交
给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 2)
保修和支持
如果您需要信息或支持,请访问 www.philips.com/support 或阅读单
独的全球保修卡。
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project