Philips 6915031PH, 6915031PU, 6915030PH, LivingColors Specification

Philips 6915031PH, 6915031PU, 6915030PH, LivingColors Specification
1
=
+
+
2
3
5 sec
=
=
i
440401831351 - scale 75.indd 1
25/04/12 13:56
LivingColors
Mini
Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands
www.philips.com/livingcolors
 +800 7445 4775
A
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com/livingcolors
4404.018.31351
i
Register your product at
Registe o seu produto em
and discover the infinite
possibilities of light!
e descubra as possibilidades
infinitas da luz
www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
Registrieren Sie Ihr Produkt unter
Registrer produktet ditt på
und entdecken Sie grenzenlose
Beleuchtungsmöglichkeiten!
og oppdag de uante
mulighetene som lys gir.
www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
Enregistrez votre produit sur
Registrera din produkt på
et découvrez de nombreuses
possibilités d’éclairage.
och upptäck ljusets
oändliga möjligheter!
www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
Registreer uw product op
Registrer dit produkt på
en ontdek de eindeloze
mogelijkheden van licht!
og opdag lysets
uendelige muligheder!
www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
Registre su producto en
Rekisteröi tuote osoitteessa
y descubra las infinitas
posibilidades de la iluminación.
ja löydä valon
mahdollisuudet!
www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
Registra il tuo prodotto su
Zarejestruj swój produkt na stronie
e scopri le infinite
possibilità offerte dalla luce!
i odkryj nieskończone możliwości,
jakie daje światło!
www.philips.com/welcome
2,25m
IP20
3m
www.philips.com/welcome
F
TYPE
Y
…
B
0-14
A
440401831351 - scale 75.indd 2
25/04/12 13:57
B
01
LivingColors portable
02
3m
08
07
04
03
2,25m
IP20
Philips Belgium nv
Satenrozen 13
2550 Kontich - Belgium
www.philips.com
4404.018.26611
Last update: 06/04/12
05
06
F
09
TYPE
…
NL
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
• De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg én bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een
veilige en betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
• Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na. Zo geven
bijvoorbeeld bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v.
Duitsland).
• Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle
elektrische onderdelen.
• Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de
aarding van de elektrische installatie.
• Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het
identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
• Verwijdering van uw oude product. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat
het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten
in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
•Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de LivingColors en de stekker niet te openen.
•Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter gebruikt, kan uw LivingColors beschadigd raken.
OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke pictogrammen
vooraan deze gebruiksaanwijzing:
01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen
mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.
04- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader)
aan op de met
-gemarkeerde klem.
05- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding aangesloten.
06- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheidsspanning (b.v. 12V).
07- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een snoer van hetzelfde type.
Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen worden door de fabrikant, zijn verdeler of door een vakman en dit om risicos te vermijden.
Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
08- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
09- Alle producten met een SmartLink-logo kunnen aan uw afstandsbediening worden gekoppeld.
Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de
strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 /
). Conformiteitsverklaring: Hierbij verklaart Philips Lighting, BG
Consumer Luminaires dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: Satenrozen 13, 2550 Kontich – België Elektrische, magnetische en
elektromagnetische velden ("EMF") 1. Philips Lighting maakt en verkoopt vele consumentenproducten die, net als andere elektronische
apparaten, elktromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. 2. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is
ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat
onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.
3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid.4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de
nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt
in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.
Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting (tenzij anders
vermeld op de verpakking). Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat
in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtings-armatuur door gebruik ervan
in extreme omstandigheden (zeekustgebieden, industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen,...), valt eveneens
niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd
geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld of aangepast. De fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door gebruik in combinatie met onjuiste
apparatuur of wisselstukken.
Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
Ga voor veelgestelde vragen en andere informatie met betrekking tot dit product naar www.philips.com.
© Copyright Philips
440401826611.indd 1
1
2012-04-16 13:42:33
FR
INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
• Le fabricant donne toujours des conseils pour une utilisation correcte des articles d’éclairage! Pour vous assurer d’une installation
correcte et sûre, il faut donc suivre les instructions qui vous sont données avec chaque article.
• Si vous avez un doute, demandez conseil à un électricien ou au vendeur. Assurez vous que vous installez toujours les articles
suivant la réglementation en vigueur. Certaines règlementations imposent l’installation de certains articles par un électricien qualifié.
(ex. en Allemagne).
• Si le luminaire est installé sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au fil de terre ou à une liaison équipotentielle de
l'installation.
• Le nettoyage des articles d’éclairage se fait avec un chiffon sec, n’utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs. Evitez les
projections de liquides sur les parties électriques.
• Prenez toujours en compte les spécifications techniques de l’équipement. Vérifiez les icônes sur l’étiquette argentée de l’article et les
icônes que nous vous expliquons sur la partie A de votre notice de sécurité.
• Mise au rebut des produits en fin de vie: Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables
de haute qualité. Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la
directive européenne 2002/96/EC. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques
et électroniques en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.
• Pour des raisons de sécurité et conformément aux termes de la garantie, LivingColors et le cordon d'alimentation ne doivent pas
être ouverts.
• Utilisez uniquement l'adaptateur fourni : l'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre LivingColors.
ATTENTION: vous trouverez ci-après toutes les explications avec des références numériques correspondant respectivement aux
instructions de sécurité.
01- Installation intérieure seulement
02- L’équipement ne convient pas pour une installation dans les salles de bains (au moins pas dans les zones spécifiées).
03- L’équipement peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.Les luminaires encastrés ne doivent en aucune manière être recouverts de matériaux isolants ou assimilés.
04- Protection de classe I : l'équpement a une connexion à la prise de terre. Le câble de terre (jaune et vert) doit être connecté au clip marqué du symbole
.
05- Protection de classe II: l’équipement a une double protection et ne doit pas être connecté à la prise de terre.
06- Protection de classe III: L’équipement n’est prévu que pour des articles de très basse tension (12V).
07- X-connection : en cas de dommages, effectuer le remplacement par le même câble.
Y-connection : en cas de dommages du câble, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de
qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Z-connexion : Le câble ne peut faire l’objet d’un remplacement
08- Ce produit n'est pas adapté pour les enfants de moins de 14 ans.
09- Tous les produits sur lesquels figure le logo « SmartLink » peuvent être connectés à votre télécommande.
L’équipement d’éclairage aussi bien que tous les produits de la gamme est dessiné, produit et testé en accord avec les normes de
standard Européennes (EN 60.598/
). Déclaration de conformité : Par la présente, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires,
déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions importantes de la Directive 1999/5/EC.
La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgique Champs électriques,
magnétiques et électromagnétiques (CEM)1. Philips Lighting fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme
tous les appareils électroniques,ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques. 2. L'une des valeurs
professionnelles majeures de Philips consiste à prendre toutes les mesures nécessaires en termes de santé et de sécurité pour nos
produits afin de respecter l'ensemble des obligations légales qui s'appliquent et de rester conforme aux normes CEM en vigueur au
moment de la fabrication des produits. 3. Philips s'engage à concevoir, à fabriquer et à commercialiser des produits qui ne provoquent
aucun effet nocif sur la santé. 4. Philips confirme que si les produits sont manipulés correctement dans des conditions normales, leur
utilisation ne présente aucun danger, conformément aux connaissances scientifiques actuelles. 5. Philips joue un rôle majeur dans le
développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permetd'anticiper leur évolution et de les appliquer au plus tôt
à ses produits.
En cas de défaut de fabrication, ou matériel endommagé, le fabricant offre une garantie allant jusqu’à 2 ans pour les équipements
d’intérieur pour les équipements d’extérieurs. Les bris de verrerie, les piles et les ampoules ne sont pas couverts par la garantie. Tous
dommages causés par l’utilisation du luminaire dans des circonstances exceptionnelles (zone côtière, environnement industriel, en
contact fréquent avec des engrais...), ne sont pas couverts par les conditions de garantie. La période de garantie démarre à partir de la
date d’achat et n’est valable qu’avec une facture ou ticket de caisse. La garantie est nulle si l’équipement n’a pas été installé selon les
instructions du constructeur. Le fabricant n’est pas tenu pour responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, ou
détournement de l’utilisation de ses produits.
Sous réserve de modifications dans le modèle et les spécifications techniques.
Pour accéder à notre foire aux questions et en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur le site www.philips.com.
DE
SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
• Diese Sicherheitshinweise sind nur in Verbindung mit Teil „A“ zu verwenden.
• Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemässen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine
sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.
• Im Falle von Zweifeln fragen Sie einen Fachmann.
• Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen Reinigungstuch, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
• Wenn die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche montiert ist, muss diese Metalloberfläche mit dem Schutzleiter oder dem
Potentialausgleichsleiter verbunden sein.
• Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt. Vergleichen Sie die Symbole auf dem Typenschild der Leuchte mit den
Symbolen aus Teil „A“. Diese Symbole aus Teil „A“ sind nachfolgend erklärt:
• Entsorgung Ihres alten Geräts: Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Be.ndet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über
die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte
nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
• Aus Sicherheits- und Garantiegründen dürfen LivingColors und der zugehörige Stecker nicht geöffnet werden.
• Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden. Die Nutzung eines anderen Netzteils kann zu Schäden an der LivingColors
führen.
ACHTUNG: Unten bzw. auf der Vorderseite dieser Anleitung finden Sie alle Erklärungen mit einem Nummernbezug zu den Symbolen.
01- Diese Leuchte sollte nur in Wohngebäuden montiert werden.
02- Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen (besonders nicht in den angezeigten Bereichen). Leuchten der Schutzart IP20 können in Deutschland ab 60 cm seitlich von der Wanne oder Dusche verwendet werden.
03- Diese Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen. Einbauspots dürfen unter keinen Umständen
mit Isoliermaterial oder ähnlichem abgedeckt werden.
04- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit „ “ gekennzeichnete
Erdungsschraube angeschlossen werden.
05- Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
440401826611.indd 2
2
2012-04-16 13:42:34
06- Schutzklasse III: Diese Leuchte darf nur an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12 Volt).
07- X-Verbindung: Bei Beschädigung der Leitung muss diese durch eine Leitung gleichen Typs ersetzt werden.
Y-Verbindung: Bei Beschädigung der Leitung darf diese zur Vermeidung von Risiken ausschließlich durch den Hersteller, den
Handel oder eine Fachkraft ersetzt werden.
Z-Verbindung: Die Leitung kann nicht ersetzt werden.
08- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
09- Alle Produkte mit einem SmartLink-Logo lassen sich über die Fernbedienung einstellen.
Diese Leuchte ist - wie alle andere Produkte - gestaltet, hergestellt und geprüft in Übereinstimmung mit den strengen Europäischen
Sicherheitsnormen (EN 60 598/
). Konformitätserklärung: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires erklärt hiermit, dass das
Produkt die notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.
Die Konformitätserklärung kann bei folgender Adresse eingesehen werden: Satenrozen 13, 2550 Kontich, Belgien. Elektrische,
magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF") 1. Philips Lighting produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie
jedes elektronische Gerät,im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. 2. Einer der wichtigsten
Geschäftsprinzipien von Philips ist es, alle erforderlichen Maßnahmen für das Produkt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit zu
ergreifen, alle entsprechenden gesetzlichen Richtlinien einzuhalten sowie die EMF-Standardgrenzwerte nicht zu überschreiten, die zum
Zeitpunkt der Herstellung des Produkts festgelegt wurden. 3. Philips hat sich dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen
und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. 4. Philips bestätigt, dass seine Produkte gemäß aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin
die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann. Im Falle eines Konstruktionsoder Materialfehlers gewährt der Hersteller eine Garantie von zwei Jahren für Wohnraumleuchten und Aussenleuchten (Abweichungen
sind ggf. auf der Verpackung ausgewiesen). Defekte Gläser, Batterien und Leuchtmittel fallen nicht unter die Garantie. Schäden,
bedingt durch externe Umwelteinflüsse (wie z.B. hoher Salzgehalt in der Küstenregion, Umweltbelastungen in Industriegebieten
sowie dem Kontakt mit landwirtschaftlichen Düngemitteln), sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie gilt ab Verkaufsdatum
und nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg. Die Garantie erlischt bei nicht ordnungsgemässer Montage, Reparatur durch Dritte oder
Änderung an der Leuchte. Der Hersteller übernimmt auch keine Haftung für die Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässe
Verwendung oder Einsatz von ungeeignetem Zubehör verursacht wird.
Änderungen in Technik und Ausführung vorbehalten.
Weitere häufig gestellte Fragen und Informationen über dieses Produkt erhalten Sie auf unserer Website unter www.philips.com.
EN
SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
• The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe
installation and functioning of the fitting and keep it for future reference.
• If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting to the relevant
regulations. Certain regulations indicate that lighting fittings should be installed by a qualified electrician (EG Part P for the UK).
• Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquid on all electrical parts.
• If the luminaire is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective earth conductor or to the equipotential
bonding conductor of the installation.
• Always consider all the technical specifications of the fitting. Verify the stated icons on the identification label on the fitting and the
icons that are shown in part A of your safety instructions.
• Disposal of your old product: Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which
can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by
the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic
products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The
correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons respectively in front of these safety
instructions:
01- This fitting should only be installed indoors.
02- The fitting is not suitable for installation in bathrooms at least not in the specified zone.
03- The fitting is suitable for fixing to normal flammable surfaces. Recessed luminaires should under no circumstances be covered with insulation material or other similar materials.
04- Protection class I: the fitting has an earthing connection. The earth wire (yellow/green) has to be connected to the clip marked with
.
05- Protection class II: the fitting is double insulated and must not be connected to an Earth.
06- Protection class III: the fitting is only suitable for very low voltage supply (e.g. 12V).
07- X-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced by a wire of the same type.
Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks.
Z-connection: The wire can’t be replaced.
08- This product is not suitable for children under 14 years.
09- All products with a SmartLink logo can be connected to your remote control.
The lighting fitting – as well as all other products from the collection – is designed, produced and tested in accordance with the strictest
European safety standards (EN 60.598 /
). Declaration of conformity:
Hereby, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires declares that the product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity may be consulted at: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium Electric, Magnetic and Electromagnetic
Fields ("EMF")1. Philips Lighting manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus,
have the ability to emit and receive electromagnetic signals.2. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary
health and safety measures for our products, tocomply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards
applicable at the time of producing the products. 3. Philips is committed to developing, producing and marketing products that cause no
adverse health effects. 4. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according
to scientific evidence available today. 5. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards,
enabling Philips toanticipate further developments in standardisation for early integration in its products.
In case of construction faults or material damages the manufacturer gives a guarantee up to 2 years for indoor lighting and outdoor
lighting. (unless otherwise stated on the packaging) Broken glass, batteries and lighting bulbs do not fall under the guarantee terms. Any
damage caused to the light fitting in extreme conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments) will not be covered
by the guarantee. The period of guarantee starts from the purchase date and is only valid on presentation of the receipt. The guarantee
is void if the fitting was not installed following the instructions or repaired or modified. The manufacturer does not accept any liability for
damage caused as a result of misuse or wrong application of the fitting.
Alterations in design and technical specifications reserved.
For FAQs and more information on this product, please go to www.philips.com.
ES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
• El fabricante aconseja un uso correcto de los aparatos de iluminación! Por lo tanto siga siempre estas instrucciones para asegurar
un correcto y seguro funcionamiento de las lámparas y consérvelas para futuras consultas.
• En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o a su establecimiento habitual. Asegúrese de que siempre se instala la
lámpara según las normas pertinentes. Ciertas normas indican que los aparatos de iluminación deben ser instalados por personal
cualificado (p.e. Alemania).
• Limpie el interior de las lámparas con un paño seco y limpio, no use disolventes o sustancias abrasivas. Evite el contacto de líquidos
en todas las partes eléctricas.
• Si el aparato está instalado encima de una superficie metálica, esta superficie debe estar conectada a una toma de tierra, o el propio
aparato deberá estar conectado a una toma de tierra.
440401826611.indd 3
3
2012-04-16 13:42:34
• Tenga en cuenta siempre todas las especificaciones técnicas del aparato. Verifique siempre los iconos de la etiqueta gris pegada en
la lámpara y los iconos en la parte A de las instrucciones de seguridad.
•
Desecho del producto antiguo: El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que
se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica
que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y
electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto
del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
• Por razones de seguridad, y para conservar la garantía, no se pueden abrir ni la lámpara LivingColors ni el enchufe.
• Utilice únicamente el adaptador proporcionado: si utiliza un adaptador distinto puede provocar daños en la lámpara LivingColors.
ATENCION: A continuación encontrará las explicaciones de todos los iconos que aparecen en las instrucciones de seguridad,
ordenados numéricamente:
01- Este aparato sólo debe instalarse en el interior
02- El aparato no es adecuado para ser instalado en cuartos de baño (como mínimo no en la zona especificada).
03- El aparato puede ser instalado en superficies normalmente inflamables.
Las lámparas empotradas no deben ser cubiertas con aislante o material similar bajo ninguna circunstancia.
04- Protección clase I: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma de tierra (amarillo/verde) debe ser conectado al clip marcado
con el símbolo .
05- Protección clase II: El aparato tiene doble aislamiento y no puede ser conectado a tierra.
06- Protección clase III: El aparato es adecuado solamente para muy baja tensión (p.e. 12V).
07- Conexión X: si el cable queda dañado, ha de ser sustituido por otro del mismo tipo
Conexión Y: si el cable queda dañado, ha de ser sustituido sólo por el fabricante, por el detallista o por una persona cualificada,
para evitar riesgos. Conexión Z: el cable no puede ser sustituido.
08- Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años.
09- Todos los productos con un logotipo de SmartLink se pueden conectar al mando a distancia.
Los artículos de iluminación (así como otros productos de la colección) están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las
más estrictas normas europeas de seguridad (EN 60.598 /
). Declaración de conformidad: Por la presente, Philips Lighting, BG
Consumer Luminaires declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes a la Directiva
1999/5/EC. La declaración de conformidad puede consultarse en: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Bélgica
Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("CEM") 1. Philips Lighting fabrica y vende muchos productos dirigidos a
consumidores que, al igual que los dispositivos electrónicos, pueden emitir y recibir señales electromagnéticas 2. Uno de los principios
empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para que nuestros productos
cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM a la hora de fabricar
dichos productos. 3. Philips está comprometido con el desarrollo, la producción y la comercialización de productos que no causen
efectos negativos para la salud. 4. Philips constata que si el producto se maneja correctamente de acuerdo con el fin para el que está
creado, se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día. 5. Philips participa activamente
en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares
para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.
En caso de defecto de fabricación o materiales en mal estado el fabricante da 2 años de garantía en iluminación interior y en
iluminación exterior (salvo indicación contraria en el embalaje). Cristales rotos, baterías y fuentes de alimentación no están bajo los
términos de esta garantía. Cualquier daño debido al uso del aparato en condiciones extremas (zonas de costa, zonas industriales,
contactos con abono...) no están bajo las condiciones de esta garantía. El período de garantía empieza en la fecha de compra y sólo
será válido previa presentación de la factura. La garantía expira si el aparato no es instalado, reparado o modificado siguiendo las
instrucciones. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados o como resultado de un uso indebido o una instalación
incorrecta del aparato.
Quedan reservados cambios en el diseño y en las especificaciones técnicas.
Para consultar preguntas frecuentes y obtener más información sobre este producto, visita www.philips.com.
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
• O fabricante aconselha a correcta instalação do nosso material! Por isso, siga sempre estas instruções para assegurar uma correcta
e segura instalação e funcionamento do nosso material, preservando-o para futura referência.
• Em caso de dúvida, consulte um electricista ou informe-se no seu posto de venda. Assegure-se que instala o material seguindo
todos os regulamentos. Certos regulamentos indicam que alguns ajustes têm que ser feitos por um electricista qualificado.
• Limpe o material eléctrico do interior da casa com um pano seco, não use abrasivos ou solventes. Evite o contacto de líquidos com
as partes eléctricas.
• Se a Luminária for montada sob uma superfície metálica, então esta superfície deverá estar ligada a um fio terra ou a própria
Luminária deverá estar ligada ao fio terra.
• Leve sempre em consideração todas as especificações técnicas no processo de instalação. Verifique os ícones que vêm impressos
na folha de instalação e os ícones que vêm na parte A na folha de instruções de segurança.
• Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local
para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o
lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública.
• Por razões de segurança e nos termos da garantia, o LivingColors e a ficha não podem ser abertos.
• Utilize apenas o adaptador fornecido: a utilização de um adaptador diferente pode danificar o seu LivingColors.
ATENÇÃO: Em baixo vai encontrar todas as explicações com referências numéricas para os ícones respectivos destas instruções
de segurança:
01- Este artigo apenas deve ser montado no interior de um edifício.
02- Material impróprio para ser instalado em casas de banho (pelo menos na zona especificada).
03- Material próprio para fixar em superfícies inflamáveis normais. Projectores de encastrar em nenhuma circunstância devem ser tapados com isolamento ou material similar.
04- Protecção classe I: O material tem uma ligação Terra. O fio Terra (amarelo e verde) tem que ser conectado com o clip marcado com um
.
05- Protecção classe II: O material é duplamente isolado e pode não ser ligado com fio terra.
06- Protecção classe III: Material só próprio para uma baixa voltagem (ex. 12V).
07- X- Ligação: Em caso de avaria, o cabo deverá ser substituído por outro do mesmo tipo.
Y- Ligação: Em caso de avaria, o cabo deverá ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor ou mão-de-obra especializada, a fim de evitar acidentes.
Z- Ligação: O cabo não pode ser substituído.
09- Todos os produtos com um logótipo SmartLink podem ser ligados ao seu telecomando.
O material de iluminação – bem como todos os outros produtos da nossa colecção – são desenhados, produzidos e testados de
acordo com os mais rigorosos padrões Europeus (EN 60.598 /
). Declaração de conformidade:
A Philips Lighting, BG Consumer Luminaires vem por este meio declarar que o produto cumpre os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em: Satenrozen 13, 2550
Kontich – Bélgica Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("CEM")
1. A Philips Lighting fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico,
têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. 2. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a
implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos
legais aplicáveis, bem como normas CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos. 3. A Philips está empenhada em
440401826611.indd 4
4
2012-04-16 13:42:35
desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. 4. A Philips confirma que se os seus
produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas
actualmente disponíveis. 5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e
segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.
Em caso de falhas de construção ou material danificado o fabricante dá uma garantia até 2 anos para material de interior e a para
material de exterior. (a não ser que na embalagem venha especificado de modo diferente) Vidros partidos, baterias e fontes de luz,
não estão cobertos pelos termos de garantia. Qualquer estrago provocado pelo uso da armação do artigo em circunstâncias extremas
(áreas costeiras, ambientes industriais, contacto frequente com adubo,...), não está coberto pela garantia. O período de garantia
começa a partir da data da compra e só é válida com a apresentação do recibo. A garantia é nula se o material não foi instalado de
acordo com as instruções ou reparado ou modificado. O fabricante também não aceita qualquer responsabilidade por qualquer dano
causado em resultado de mau manuseamento ou má aplicação do material.
Reservamos o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
Para consultar as FAQs e mais informações sobre este produto, visite www.philips.com.
IT
ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
• Il fabbricante informa sul corretto uso degli articoli d’illuminazione. Pertanto attenetevi sempre a queste istruzioni che assicurano una
corretta ed appropriata installazione nonchè funzionamento e conservatele quindi per future consultazioni.
• Se avete un dubbio, consultate un elettricista qualificato o informatevi presso il vostro rivenditore. Assicuratevi di installare apparecchi
che seguano le norme in vigore. Alcune norme impongono che certi articoli siano installati da un elettricista qualificato (es.: in
Germania).
• Effettuate la pulizia degli articoli d’illuminazione con panni asciutti e non usate nè solventi nè prodotti abrasivi. Evitate di spargere
liquidi su tutte le parti elettriche.
• Se l’apparecchio viene montato su di una superficie metallica, questa superficie deve essere collegata al dispositivo di protezione a
terra o collegato a massa sull’apposito dispositivo.
• Tenete sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche dell’apparecchio. Verificate i simboli che si trovano sull’etichetta di
identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte A delle Vostre istruzioni di sicurezza.
• Smaltimento di vecchi prodotti: Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono
essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto
soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE. Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici,
in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare
i vecchi prodotti nei normali ri.uti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e
possibili danni alla salute.
• Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei termini di garanzia, è vietato aprire la lampada LivingColors e la spina.
• Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per evitare possibili danni a LivingColors.
ATTENZIONE: Qui sotto troverete tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle corrispondenti icone allegate a queste istruzioni di
sicurezza.
01- Questo apparecchio può essere installato solo all’interno.
02- Non è adatto per essere installato in sale da bagno (ad eccezione di zone specifiche).
03- E’ adatto per essere installato su normali facciate infiammabili. Le apparecchiature d'illuminazione da incasso non devono essere coperte con materiale isolante o similare.
04- Protezione in classe I: l’apparecchio ha una connessione di presa a terra. Il cavo di terra (giallo/verde) deve essere collegato alla
vite segnata con una
.
05- Protezione in classe II: l’apparecchio ha una doppia protezione e può non essere collegato ad una presa di terra.
06- Protezione in classe III: è adatto solo per articoli in bassa tensione (12V)
07- Collegamento X: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello stesso tipo.
Collegamento Y: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi.
Collegamento Z: Il cavo non può essere sostituito.
08- Questo prodotto non è adatto per bambini al di sotto di 14 anni.
09- In questo modo sarà possibile regolare tutti i prodotti collegati contemporaneamente o individualmente con un unico telecomando.
L’apparecchio di illuminazione - come tutti gli altri prodotti della collezione - è disegnato, prodotto e testato in conformità con le più
severe norme standard di sicurezza Europee (EN 60.598/
). Dichiarazione di conformità: Con la presente Philips Lighting, BG
Consumer Luminaires dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/
CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata presso la sede di: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium
EMF (Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields, Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
1. Philips Lighting produce e distribuisce molti prodotti destinati ai consumatori che, come ogni altro apparato elettronico,
possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. 2. Tra i principi alla base dell'attività commerciale di Philips vi sono la tutela della
salute e della sicurezza dei consumatori per quanto riguarda l'uso dei propri prodotti, l'adeguamento a tutti i requisiti di legge applicabili
e il rispetto degli standard EMF durante la fase di produzione. 3. Philips si impegna a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti
che non causino effetti dannosi per la salute delle persone. 4. Philips conferma che, qualora i propri prodotti vengano utilizzati in
maniera consona al loro scopo, non vi è alcun rischio per i consumatori secondo quanto dimostrato da studi scientifici attualmente
disponibili. 5. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza a livello internazionale,
integrando in tal modo in modo tempestivo eventuali nuovi standard nei propri prodotti.
In caso di difetto di costruzione o materiale danneggiato il produttore offre la garanzia di due anni per gli apparecchi da interno e sugli
articoli da esterno. (a meno che sia indicato diversamente sull’imballaggio) Vetri rotti, batterie e fonti di luce non rientrano nei termini
di garanzia. Qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo dell’apparecchio per illuminazione in circostanze eccezionali (area costiera, zona
industriale, contatti frequenti con concime organico...) non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il periodo di garanzia inizia dalla
data di acquisto ed è valida solo su presentazione di fattura o ricevuta fiscale. La garanzia decade se l’articolo non è stato installato
seguendo le dovute istruzioni, oppure se riparato o manomesso. Il fabbricante inoltre non si ritiene responsabile dei danni causati da un
cattivo utilizzo od errata applicazione delle istruzioni.
Modifiche tecniche o di disegno sono riservate.
Per le domande frequenti e per ulteriori informazioni su questo prodotto, visita il sito Web www.philips.com.
DA
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
• Producenten understreger vigtigheden af, at belysningsarmaturerne installeres og anvendes korrekt.
Følg derfor altid nedenstående instruktioner for at sikre korrekt og sikker installation og funktion af armaturet. Gem disse instruktioner
for senere brug.
• Hvis De er det mindste i tvivl, kontakt da en autoriseret el-installatør eller Deres forhandler. Sørg for altid at installere armaturet i
henhold til de gældende regler. Vær opmærksom på, at visse installationer skal foretages af en autoriseret el-installatør.
• Rengør indendørsarmaturer med en tør klud. Slibemiddel eller opløsningsmiddel må ikke anvendes. Undgå væske på de elektriske
dele.
• Hvis armaturet er monteret på en metal overflade, skal denne overflade være jordet i henhold til forskrifterne.
• Tag altid hensyn til de tekniske specifikationer, der gælder for armaturet. Tjek altid figurerne på etiketten i armaturet og sammenlign
dem med de figurer, som vises i del A i sikkerhedsinstruktionen.
• Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det
europæiske direktiv 2002/96/EC Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit
lokalområde.Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.
• Af sikkerhedsårsager og af hensyn til garantien må LivingColors og stikket ikke åbnes.
• Brug kun den medfølgende adapter: Brug af en anden adapter kan beskadige din LivingColors.
440401826611.indd 5
5
2012-04-16 13:42:36
OBS: Nedenfor finder De alle forklaringerne på de figurer, som er vist på forsiden af sikkerhedsinstruktionen:
01- Armaturet må kun installeres indendørs.
02- Armaturet egner sig ikke til installation i baderum (i hvert fald ikke i den specificerede zone).
03- Armaturet kan monteres på normalt, brandbare flader. Indbygningsspot må under ingen omstændigheder dækkes med isolering eller lignende.
04- Beskyttelsesklasse I: Armaturet er tilsluttet jord. Jordledningen (gul/grøn) skal tilsluttes klemmen markeret med
.
05- Beskyttelsesklasse II: Armaturet er dobbeltisoleret og skal ikke tilsluttes jord.
06- Beskyttelsesklasse III: Armaturet kan kun anvendes til lavvolt (12V).
07- X-tilslutning: I tilfælde af fejl ved ledningen skal denne erstattes af en ledning af samme type.
Y-tilslutning: I tilfælde af fejl ved ledningen skal denne udskiftes hos forhandleren eller af en autoriseret el-installatør.
Z-tilslutning: Ledningen kan ikke udskiftes.
08- Dette produkt er ikke egnet til børn under 14 år.
09- Du skal blot kontrollere SmartLink-logoet på den LivingColors-lampe, du ønsker at tilslutte. Alle produkter med et SmartLink-logo kan tilsluttes til fjernbetjeningen
Armaturet er ligesom alle øvrige varer fra vores kollektion designet, produceret og testet i overensstemmelse med de strengeste
europæiske sikkerhedsstandarder (EN 60.598 /
). Overensstemmelseserklæring: Herved erklærer Philips Lighting, BG Consumer
Luminaires, at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Overensstemmelseserklæringen kan findes her: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgien
Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF") 1. Philips Lighting producerer og sælger mange forbrugermålrettede
produkter, der ligesom alle elektroniske apparater kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.
2. Philips’ vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler for vores
produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at overholde de EMF-standarder, der er gældende på tidspunktet for
fremstillingen af produkterne. 3. Philips er fast besluttet på at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen
helbredsskader. 4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent korrekt til deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge
den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. 5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og
sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.
I tilfælde af produktionsfejl eller materialeskader yder producenten op til 2 års garanti for indendørsbelysning og ved udendørsbelysning.
(med mindre andet står angivet på emballagen) Ituslået glas, batterier og lyskilder dækkes ikke af garantien. Skader på lys armaturer
som er anvendt under extreme omstændigheder (ved kysten, i industirelle områder, ved kontakt med gødning.....) er ikke dækket af
garantien. Garantiperioden løber fra købsdatoen og kvittering skal vises på forlangende. Garantien gælder heller ikke, hvis armaturet
ikke har været installeret i overensstemmelse med instruktionerne, eller hvis det har været repareret eller på anden måde ændret.
Producenten påtager sig intet ansvar for skade forårsaget ved misbrug eller fejlagtig anvendelse/installation af armaturet.
Vi forbeholder os ret til ændringer i design og tekniske specifikationer.
Du kan finde ofte stillede spørgsmål og flere oplysninger om dette produkt på www.philips.com.
NO
SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
• Produsenten understreker viktigheten av at lysarmaturene blir korrekt installert og anvendt. Følg derfor alltid de følgende
instruksjonene for å sikre at armaturen installeres og fungerer korrekt og sikkert. Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk.
• Er du det minste i tvil, ta kontakt med en autorisert e. -installatør eller med forhandleren din. Sørg for at armaturen alltid blir installert i
henhold til gjeldende regler. Vær oppmerksom på at visse installasjoner skal utføres av autorisert el. - installatør.
• Rengjør innendørs armaturene med en tørr klut. Det må ikke benyttes skuremidler eller løsemidler. Unngå at det kommer væske på
de elektriske delene.
• Ta alltid hensyn til de tekniske spesifikasjonene som gjelder for armaturen. Sjekk alltid figurene på etiketten i armaturen og
sammenlign dem med figurene vist i del A i sikkerhetsinstruksjonen.
• Hvis belysningen monteres på metall bakgrunn, må denne bakgrunn være forskriftsmessig jordet til det nødvendige utstyret i
installasjonen.
• Avhending av gamle produkter: Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan
resirkuleres og brukes på nytt. Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det
europeiske direktivet 2002/96/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene
dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
• Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må ikke LivingColors-enheten eller -støpselet åpnes.
• Bruk bare den adapteren som følger med: bruk av en annen adapter kan skade LivingColors-enheten.
OBS: Nedenfor finner du forklaringer til alle figurene vist på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen.
01- Lampen kan kun monteres innendørs.
02- Armaturen er ikke egnet for installasjon i baderom kan kun benyttes i tørre rom.
03- Armaturen kan monteres på normalt brennbare flater. Innbygde spotter må under ingen omstendighet dekkes til med isolasjon eller lignende.
04- Beskyttelsesklasse I: Armaturen er tilsluttet jord. Jordledningen (gul/grønn) skal tilsluttes klemmen markert med ( ).
05- Beskyttelsesklasse II: Armaturen er dobbeltisolert og skal ikke tilsluttes jord.
06- Beskyttelsesklasse III: Armaturen kan kun anvendes til lavspenning (12V).
07- X-tilslutning: I tilfelle feil på ledningen skal den erstattes med en ledning av samme type. Y-tilslutning: I tilfelle feil på ledningen skal den skiftes hos forhandleren eller av en autorisert e. l-installatør. Z-tilslutning: Ledningen kan ikke skiftes.
08- Dette produktet er ikke egnet for barn under 14 år.
09- Alle produkter med en SmartLink-logo kan kobles til fjernkontrollen.
Armaturen er i likhet med alle øvrige varer fra vårt sortiment designet, produsert og testet i overensstemmelse med de strengeste
europeiske sikkerhetsstandarder (EN 60.598 /
). Samsvarserklæring: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires erklærer herved
at produktet samsvarer med kravene i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen finnes på følgende sted: Satenrozen 13, 2550 Kontich
– Belgia. Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (EMF) 1. Philips Lighting produserer og selger flere produkter som er
beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.
2. Et av Philips’ ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetshensyn når det gjelder produktene våre, for å
samsvare med alle aktuelle lovpålagte krav og være godt innenfor EMF-standardene som gjelder på det tidspunktet
produktene blir produsert. 3. Philips legger vekt på å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er skadelige for helsen. 4.
Philips bekrefter at dersom produktene håndteres riktig i henhold til den tiltenkte bruken, er de trygge å bruke ut fra de
forskningsresultatene som foreligger per dags dato. 5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og
sikkerhetsstandarder, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen innen standardisering, for slik å kunne integrere
den i produktene på et tidlig stadium.
I tilfelle feilvare eller materialskader yter produsenten opp til 2 års garanti for innendørs belysning og opp til 2 års garanti (med mindre
annet er angitt på emballasjen) ved utendørs belysning. Ødelagte glass, batterier og lyskilder omfattes ikke av garantien. Skader
på lysarmaturer som er anvendt under ekstreme forhold (kystområder, industriområder, ved kontakt med gjødsel.....) omfattes ikke
av garantien. Garantiperioden løper fra kjøpsdato og gjelder kun ved forevisning av kvittering. Garantien gjelder heller ikke dersom
armaturen ikke har blitt installert i overensstemmelse med instruksjonene, eller hvis det har blitt reparert eller på andre måter endret.
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade forårsaket ved misbruk eller feilaktig anvendelse/installasjon av armaturen.
Vi forbeholder oss retten til endringer i design og tekniske spesifikasjoner.
Du finner vanlige spørsmål og mer informasjon om dette produktet på www.philips.com.
SV
SÄKERHETSINSTRUKTIONER - DEL B
• Tillverkaren rekommenderar en riktig användning av belysningsarmaturer! Följ därför alltid dessa instruktioner för att försäkra Er om
en korrekt och säker installation och funktion av armaturen. Spara dessa instruktioner.
• Vid minsta tvekan, rådfråga en auktoriserad elektriker, eller kontakta Er återförsäljare. Försäkra Er om att alltid installera enligt
rådande regler. Vissa regler säger att armaturer skall installeras av en auktoriserad elektriker.
440401826611.indd 6
6
2012-04-16 13:42:38
• Underhåll inomhusarmaturer med torr dammtrasa, använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Undvik vätska på de elektriska delarna.
• Om armaturen monteras på en metallyta måste denna yta vara jordad enligt föreskrift.
• Ta alltid hänsyn till de tekniska specifikationerna för armaturen. Kontrollera alltid de figurer som finns på etiketten i armaturen och
jämför dem med de figurer som visas i del A i Era säkerhetsinstruktioner.
• Kassering av din gamla produkt: Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både
återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten
omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera
dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
• Av säkerhetsskäl och enligt garantivillkoren ska LivingColors och kontakten inte öppnas.
• Använd endast den medföljande adaptern. Om du använder en annan adapter kan LivingColors skadas.
OBS: Nedanför finner Ni förklaringarna till alla figurer med hänvisning till de figurer som finns på framsidan av dessa
säkerhetsinstruktioner:
01- Denna armatur är endast för inomhusbruk
02- Armaturen är inte lämplig att monteras i badrum (inte inom de specificerade zonerna).
03- Armaturen kan monteras på normalt brännbar yta. Inbyggnadsspots får absolut inte täckas över med isolering eller liknande.
04- Skyddsklass I: armaturen har en anslutning till jord. Jordledninen (gul/grön) skall anslutas till klämman märkt med
.
05- Skyddsklass II: armaturen är dubbel isolerad och skall inte jordas.
06- Skyddsklass III: armaturen är endast lämplig för lågvolt (12V)
07- X-anslutning: Vid skada på ledningen, måste den ersättas med en ledning av samma typ.
Y-anslutning: Vid skada på ledningen, kan den bara ersättas av tillverkaren, återförsäljaren eller av en expert, för att undvika risker.
Z-anslutning: Ledningen kan inte ersättas.
08- Denna produkt är inte lämplig för barn under 14 år.
09- Alla produkter med en SmartLink-logotyp kan anslutas till fjärrkontrollen.
Denna belysningsarmatur - liksom alla övriga produkter från vårt sortiment - är designad, producerad och testad enligt strängaste
europeiska säkerhetsstandard (EN 60.598 /). Deklaration om överensstämmelse: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires,
deklarerar härmed att produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Deklarationen om
överensstämmelse finns att läsa på: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgien Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)
1. Philips Lighting tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater,
vanligen kapacitet att avge och motta elektromagnetiska signaler. 2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga
hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är
tillämpliga när produkten tillverkas. 3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte utgör hälsorisker.
4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt
aktuella vetenskapliga belägg. 5. Philips spelar en aktiv roll inom utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket
gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.
I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på inomhusarmaturer och upp till 2 år (om inte annat
anges på förpackningen) på utomhusarmaturer. Sönderslagna glas, batterier och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador som
uppkommit på armaturen pga av användning i extrema miljöer ( sjökust, industriella områden eller vid frekvent kontakt med gödsel)
täcks inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin gäller heller inte
om armaturen inte är installerad enligt instruktionerna, reparerad eller på annat sätt modifierad. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för
skador orsakade av felaktig användning eller installation av armaturen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska specifikationer.
För vanliga frågor och mer information om den här produkten kan du gå till www.philips.com.
FI
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
• Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita varmistamaan oikea ja turvallinen asennus
sekä valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.
• Jos epäröit, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Varmista, että asennat valaisimen oikeaan
jännitteeseen.
• Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta kaikissa sähköisissä osissa.
• Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
• Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja merkkeihin, jotka on merkitty
turvaohjeiden osaan A.
• Vanhan tuotteen hävittäminen: Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia
• LivingColorsia ja pistoketta ei saa avata turvallisuus- ja takuusyistä.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta: vääränlaisen sovittimen käyttäminen voi vahingoittaa LivingColorsia.
HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä turvaohjeissa.
01- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
02- Valaisin ei ole sopiva asennettavaksi kylpyhuoneisiin (ei ainakaan kuvassa olevalle alueelle).
03- Valaisin sopii asennettavaksi normaalisti syttyvälle pinnoille.
Upotettuja valaisimia ei tule missään olosuhteissa peittää eristeellä tai vastaavalla aineella.
04 Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettu. Maajohto (keltainen/vihreä) yhdistetään liittimeen, joka on merkitty
: llä.
05- Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eikä sovi maadoitettavaksi.
06- Suojausluokka III: Valaisin sopii ainoastaan matalajännitteeseen (esim. 12V).
07- X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.
Y-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata valmistajan, maahantuojan tai sähköasiantuntijan vastaavalla välttääkseen riskiä.
Z-liitos: johtoa ei voi vaihtaa.
08- Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille.
09- Kaikki tuotteet, joissa on SmartLink-logo, voidaan yhdistää tähän kaukosäätimeen.
Valaisimet – samoin kuin muut valikoimassamme olevat tuotteet – on suunniteltu, tuotettu ja testattu Euroopan tarkimpien
turvallisuusnormien mukaan (EN 60.598 /
).Yhdenmukaisuusilmoitus: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires vakuuttaa täten,
että tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Yhdenmukaisuusilmoitus on nähtävillä osoitteessa: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgia
Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät (EMF) 1. Philips Lighting valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja
vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. 2. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena
on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana
voimassa olevia EMF-standardeja. 3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa
terveydelle. 4. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista. 5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä,
joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.
Valmistusvirheestä tai materiaalivahingosta valmistaja antaa sisävalaisimille 2 vuoden takuun ja ulkovalaisimille 2vuoden takuun (jos
pakkauksessa ei ole toisin mainittu). Vaurioituneet lasit, patterit ja valonlähteet eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei korvaa epäsuotuisasta
ympäristöstä johtuvia vikoja (meren ranta, teollisuuslaitosten ympäristö, sikalat, navetat,...). Takuu alkaa ostopäivästä ja on voimassa
ainoastaan kuittia vastaan. Takuu ei ole voimassa jos valaisinta ei ole asennettu ohjeiden mukaan tai sitä on korjattu tai muutettu.
Valmistaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä tai väärästä asennuksesta. Oikeudet
muutoksiin pidätetään.
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja lisätietoja tuotteesta on osoitteessa www.philips.com.
440401826611.indd 7
7
2012-04-16 13:42:39
PL
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B
• Producent doradza poprawnie używać opraw oświetleniowych! Dlatego wszystkie następujące instrukcje, dotyczące poprawnego
montażu i użytkowania opraw zachowaj na przyszłość.
• W razie wątpliwości zasięgnij porady u wykwalifikowanego elektryka lub w najbliższym punkcie sprzedaży. Upewnij się, że oprawa
została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niektóre przepisy wymagają podłączenia oprawy oświetleniowej do
zasilania przez wykwalifikowanego elektryka.
• Przecieraj oprawy oświetleniowe suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących ścierających lub rozpuszczalników. Nie
dopuszczaj do zmoczenia żadnych części elektrycznych.
• Jeśli oprawa zamontowana jest na powierzchni metalowej, powierzchnia ta musi być złączona z ochronnym przewodem
uziemiającym lub przewodem instalacji o jednakowym potencjale.
• Zawsze zwracaj uwagę na dane techniczne umieszczone na oprawie. Zweryfikuj umieszczone na cechowaniu na oprawie znaki z
objaśnieniem tych znaków, pokazanych w części A instrukcji bezpieczeństwa.
• Usuwanie zużytych produktów: Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały
i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte. Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami
zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych
produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów
pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
• Z racji bezpieczeństwa i zgodnie z warunkami gwarancji nie należy otwierać lampki Living Colors lub wtyczki.
• Należy korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza: w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lampki
LivingColors.
UWAGA: Poniżej odnajdziesz wszystkie objaśnienia z numerem referencji do znaczków, które są umieszczonych na początku
niniejszej instrukcji:
01- Oprawa tylko do użytku wewnętrznego.
02- Oprawy nie można umieszczać w łazienkach (przynajmniej nie w zaznaczonym obszarze).
03- Oprawę można umieszczać na łatwopalnych powierzchniach. Bezwzględny zakaz zakrywania oprawy wnękowej materiałem
izolującym lub innym posiadającym podobną charakterystykę.
04- Klasa ochrony I: oprawa posiada przewód uziemiający. Ten przewód (żółto-zielony) musi być podłączony do zacisku,
zaznaczonego symbolem
.
05- Klasa ochrony II: oprawa ma podwójną izolację i nie musi być uziemiona.
06- Klasa ochrony III: oprawa jest przystosowana tylko do niskiego napięcia (np.12V).
07- X-połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu, musi on być wymieniony na przewód tego samego typu.
Y- połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu może on być wymieniony tylko przez producenta.
Z- połączenie : przewód nie może być wymieniony.
08- Produkt nie dozwolony dla dzieci do 14 lat.
09- Wszystkie produkty z logo SmartLink można powiązać z pilotem zdalnego sterowania.
Ta oprawa – tak jak wszystkie z naszej gamy produktów – jest zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana zgodnie z
wymogami Europejskich Standardów Bezpieczeństwa (EN 60.598/
). Deklaracja zgodności: Firma Philips Lighting, BG
Consumer Luminaires niniejszym oświadcza, iż produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne
postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu pod adresem: Satenrozen 13, 2550
Kontich – Belgia Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”) 1. Firma Philips Lighting wytwarza i sprzedaje wiele
produktów konsumenckich, które – jak wszystkie urządzenia elektroniczne – mogą emitować oraz odbierać sygnały
elektromagnetyczne. 2. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest pełna dbałość o bezpieczeństwo naszych produktów i
podejmowanie już na etapie produkcji niezbędnych kroków zapewniających spełnienie wszystkich stosownych wymogów prawnych
i standardów dotyczących emisji fal magnetycznych (EMF). 3. Priorytetem firmy Philips jest opracowywanie, wytwarzanie i
sprzedawanie produktów, które nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. 4. Firma Philips zaświadcza, iż zgodnie z posiadaną
obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nią produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Firma Philips aktywnie uczestniczy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i standardów bezpieczeństwa, co
umożliwia jej przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i dostosowywanie produktów również do przyszłych przepisów.
W przypadku wad konstrukcyjnych Producent udziela gwarancji na okres 2 lat na oświetlenie wewnętrzne, na oświetlenie
zewnętrzne – 2 lata (jeżeli jest to zaznaczone na opakowaniu). Uszkodzenia baterii, klosza lub źródła światła nie podlegają gwarancji.
Uszkodzenia wynikłe z użytkowania opraw oświetleniowych w ekstremalnych warunkach (na terenach nadbrzeżnych, w otoczeniu
przemysłowym, w miejscach narażenia na częsty kontakt z pyłem ) nie są objęte gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się od
daty dokonania zakupu i tylko po przedstawieniu dowodu zakupu. Gwarancja nie jest ważna w przypadku montażu niezgodnie z
instrukcją, samodzielnej naprawy lub modyfikacji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w wyniku
złego użytkowania lub złego zastosowania oprawy. Oprawa oświetleniowa - dystrybutor: Philips Polska Sp. z o.o. - ul. Objazdowa
6b - 62-300 Września
Konstrukcyjne i techniczne zmiany są zastrzeżone.
Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i informacje na temat produktu można znaleźć na stronie www.philips.com. HU
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
• A gyártó a megfelelö helyes világítótest felszerelést javasolja. Ennek érdekében kérjük, kövesse az alábbi útmutatót, hogy a
világítótestek biztonságos felszerelését és működését biztosítsa. Tartsa meg, hogy a későbbiekben is segítségére legyen.
• Amennyiben probléma merül fel, forduljon szakemberhez vagy érdeklődjön szaküzletben. Bizonyosodjon meg, hogy az előírásoknak
megfelelően történt a termék üzembe helyezése. Bizonyos szabályok előírhatják szakemberrel történő üzembe helyezést (Pl.:
Németország).
• Karbantartás során a belső világítótestek esetén használjon száraz ruhát, ne használjon tisztítószert vagy folyékony oldószert.
Kerülje folyadék használatát minden elektromos rész esetében.
• Ha a világítótestet fém alapra szereli fel, akkor azt az alapot hozzá kell rögzíteni a védő földelésű vezetékhez, vagy a szerelvénnyel
azonos feszültségű rögzítő vezetékhez.
• Mindig vegye figyelembe a termék technikai jellemzőit. Azonosítsa be a termék címkéjén és a terméken található ábrákat az ön
biztonsági útmutatójának „A" részében szereplő ábrák segítségével.
• Az elhasznált termék hulladékkezelése: Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének
helyi rendszeréről. Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási
hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.
• A LivingColors lámpa és a dugasz biztonsági okokból és a garanciafeltételek értelmében nem nyitható fel.
• Csak a mellékelt adaptert használja; másik adapter használata tönkreteheti a LivingColors lámpát.
FIGYELEM: Az alábbiakban részletes leírást talál a biztonsági ábrák jelentéséről.
01 - Ezt a terméket csak olyan helyiségben lehet felszerelni, ahol a termék vízzel való érintkezése lehetetlen.
02- Nem szerelhető fel fürdőszobában (A jelzett vízforrástól az ábrán jelzett távolságon belül).
03- Normál éghető felületre szerelhető. A süllyesztett lámpákat semmilyen körülmények között nem szabad szigetelő vagy más
hasonló anyaggal befedni.
04- I o. védelem - A termék földelt csatlakozási lehetősséggel van ellátva. A földelt vezetéket (sárga/zöld), az
-szel jelzett
csatlakozáshoz kell kötni.
05- II o. védelem - A termék kettősszigetelésű, földelt vezetékkel is el van látva.
06- III o. védelem - A termék csak törpe feszültséggel üzemeltethető (Pl. 12V).
07- X- Amennyiben a kábel sérül csak ugyanolyan típusú kábellel cserélhető ki.
440401826611.indd 8
8
2012-04-16 13:42:40
Y- Amennyiben a kábel sérül csak a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti ki.
Z- A kábel nem cserélhető.
08- Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem ajánlott!
09- Minden SmartLink logóval ellátott készülék hozzáadható a távvezérlőhöz.
A vágítótestek – ugyanúgy, mint minden más termékünk – tervezése, gyártása és tesztelése a legszigorúbb európai biztonsági előrások
szerint történik (EN 60.598/
). Megfelelőségi nyilatkozat: A Philips Lighting, BG Consumer Luminaires kijelenti, hogy a termék
megfelel az 1999/5/EC irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek.A megfelelőségi nyilatkozatról a következő
címen lehet felvilágosítást kérni: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium
Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők ("EMF") 1. A Philips Világítástechnika számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint minden elektronikus készülékek, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
2. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségvédelmi és biztonsági intézkedés foganatosítása
termékei gyártása során, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint az érvényben lévő EMFszabványoknak a termékek gyártása idején. 3. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. 4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett
biztonságosnak minősülnek a tudomány mai állása szerint. 5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Szerkezeti vagy anyaghibákért a gyártó beltéri világítótestekre 2 év, kültéri világítótestekre 2 év garanciát vállal (amennyiben a termék
dobozán nincs másképp feltüntetve). Törött üvegre, transzformátorra és izzóra a garancia nem érvényes. A garanciális feltételek
nem vonatkoznak az olyan sérülésekre, amelyek a világítótestnek az extrém körülmények közötti (pl. tengerparti területek, ipari
környezet) használatából erednek. A garancia a vásárlás időpontjától érvényes és csak az eredeti vásárlást igazoló blokk ellenében
érvényesíthető. A garancia érvényét veszti amennyiben a lámpatest nem a szerelési útmutató szerint lett üzembe helyezve, javítva
vagy alakítva. A gyártó nem vállal felelősséget a termék hibás használatából vagy hibás szerelésből eredő hibákért.
A megjelenés és a technikai jellemzők változtatásának joga fenntartva.
A www.philips.com oldalon található a GYIK és további inrormációk a termékkel kapcsolatban.
CS
RADY JAK SPRÁVNE POUŽÍVAT SVÍTIDLA - CÁST B
• Vždy postupujte podle návodu, zajistíte tak správnou bezpečnou instalaci a funkci svítidla.
• Nevíte- li si rady, obrat’te se na elektrikáře nebo se informujte v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. Zajistěte, aby instalace svítidla
odpovídala předpisům. V některých zemích může svítidla instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář (např. Německo).
• Při instalaci svítidla na kovový povrch musí být tento povrch dostatečně odizolován a uzemněn.
• Interiérová svítidla čistěte suchou prachovkou. Nepoužívejte rozpouštědla, ani brusné čistící prostředky. Dbejte na to, aby se
tekutiny nedostaly na elektrické součásti.
• Vždy mějte na paměti technické specifikace svítidla. Ty jsou vyznačeny pomocí obrázků na identifikačním štítku v části A návodu k
použití.
• Likvidace starého výrobku: Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek
podléhá směrnici EU 2002/96/EC Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace
starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
• Z bezpečnostních důvodů a podle záručních podmínek nesmí dojít k otevření svítidla LivingColors.
• Používejte pouze dodaný adaptér: použití jiného adaptéru může způsobit poškození svítidla LivingColors.
POZOR: Zde naleznete vysvětlení všech obrázků s jejich číselným kódem:
01- Pouze pro vnitřní použití.
02- Svítidlo není vhodné pro instalaci v koupelnách (zde je nutno posuzovat umístění vzhledem k jednotlivým zónám).
03- Svítidlo může být připevněno na běžně hořlavé plochy.
Vestavná svítidla v žádném případě nezakrývejte izolačním nebo podobným materiálem.
04- Třída krytí I. Svítidlo má svorku pro uzemnění - ochranný vodič musí být připojen na svorku označenou
.
05- Třída krytí II. Svítidlo má dvojitou izolaci – není třeba uzemňovat.
06- Třída krytí III. Nízkonapět’ové svítidlo 12V.
07- X - zapojení: v případě poškození vodiče, musí být tento vyměněn za vodič stejného typu.
Y- zapojení: v případě poškození vodiče, musí být tento, kvůli možnému riziku vyměněn pouze výrobcem, nebo odborníkem.
Z- zapojení: vodič nemůže být vyměněn.
08- Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14-ti let.
09- K tomuto dálkovému ovladači lze připojit všechny výrobky označené logem SmartLink.
Toto svítidlo – stejně jako všechna ostatní z naší kolekce – bylo navrženo, vyrobeno a testováno v souladu s nejpřísnějšími
evropskými bezpečnostními předpisy (EN 60.598/
). Prohlášení o shodě: Společnost Philips Lighting, BG Consumer Luminaires
tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium
Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP) 1. Společnost Philips Lighting vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jednou z předních obchodních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy ohledně EMP, platné v době jejich
výroby. 3. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
4. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a jsou používány pro zamýšlený účel,
je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. 5. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních
standardů ohledně EMP a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout
do svých výrobků.
Na výrobní vady a vady materiálu poskytuje výrobce záruku 2 roky u interiérových a 2 roky (pokud na obalu není uvedeno jinak)
u venkovních svítidel. Rozbité sklo, vybité baterie a světelný zdroj (žárovka) nejsou předmětem poskytovaných záruk. Na jakékoli
poškození osvětlení způsobené jeho užíváním v extrémních podmínkách (např. v oblasti mořského pobřeží, v průmyslových zónách
či každodenním kontaktem s organickým hnojivem,....) se nevztahuje záruční lhůta. Záruka začíná dnem koupě výrobku. Pro její
uplatnění je nutno předložit účtenku (pokladní blok)- doklad o koupi. Záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly instalovány
podle návodu, byly opravovány či upravovány. Výrobce též nepřijímá odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním či
nevhodnou instalací svítidla.
Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických specifikacích.
Chcete-li získat více informací nebo zjistit nejčastější dotazy, přejděte na web www.philips.com.
SK
RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B
• Vždy postupujte podl’a návodu, zaistíte tak správnu a bezpečnú inštaláciu a funkciu svietidla.
-•Pred inštaláciou, údržbou, alebo opravou vždy vypnite prívod el. prúdu.
• Ak si neviete poradit’, obrát’te sa na elektrikára, alebo sa informujte v predajni, kde ste výrobok zakúpili. Zaistíte tým inštaláciu svietidla
tak, aby zodpovedala predpisom. V niektorých krajinách môže svietidlá inštalovat’ iba kvalifikovaný odborník (napr. Nemecko).
• Interiérové svietidlá čistite suchou prachovkou. Nepoužívajte rozpúšt’adlá ani brúsne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa žiadne
tekutiny nedostali na elektrické súčiastky.
• Ak je svietidlo inštalované na kovový povrch, musí byť uzemnené alebo vybavené spojom vhodným na uzemnenie.
• Vždy majte na pamäti technickú špecifikáciu svietidla. Tie sú vždy vyznačené pomocou obrázkov na identifikačnom štítku a v návode
na použitie.
• Likvidácia tohto produktu: Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré
sa dajú recyklovať a znova využiť. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
440401826611.indd 9
9
2012-04-16 13:42:41
elektronických výrobkov. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
• Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so záručnými podmienkami nesmiete svietidlo LivingColors ani adaptér otvárať.
• Používajte len priložený adaptér: pri použití iného adaptéra môže dôjsť k poškodeniu svietidla LivingColors.
POZOR: Tu nájdete vysvetlenie všetkých obrázkov s ich číselným kódom:
01- Svietidlo môže byť inštalované len v interiéri.
02- Svietidlo nie je vhodné pre inštaláciu v kúpel’niach (tu je nutné posudzovat’ umiestnenie vzhl’adom k jednotlivým zónam).
03- Svietidlo môže byt’ inštalované na bežne horl’avé materiály. Svietidlo nesmie byt’ v žiadnom prípade zakryté izoláciou alebo
akýmkol’vek iným podobným materiálom.
04- Trieda krytia I. Svietidlo má svorku pre uzemnenie – ochranný vodič musí byt’ pripojený na svorku označenú .
05- Trieda krytia II. Svietidlo má dvojitú izoláciu – nie je treba uzemňovat’.
06- Trieda krytia III. Nízkonapät’ové svietidlo 12V.
07- X-spojenie: V prípade poškodenia vodiča musí byt’ ten nahradený vodičom toho istého typu.
Y-spojenie: V prípade poškodenia vodiča musí byt’ ten nahradený výrobcom, distribútorom, alebo špecialistom aby sa predišlo
riziku.
Z-spojenie: Vodič nesmie byt’ nahradzovaný iným.
08- Tento výrobok nie je vhodný pre deti do 14 rokov.
09- Všetky produkty s logom SmartLink možno pripojiť k diaľkovému ovládaniu.
Toto svietidlo – tak isto ako všetky ostatné z našej produkcie – bolo navrhnuté, vyrobené a testované v súlade s najprísnejšími
európskymi bezpečnostnými predpismi (EN 60.598/
). Vyhlásenie o zhode: Spoločnosť Philips Lighting, BG Consumer
Luminaires týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Poradenstvo týkajúce sa vyhlásenia o zhode nájdete na adrese: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgicko
Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“) 1. Spoločnosť Philips Lighting vyrába a predáva veľa výrobkov zameraných
na zákazníkov, ktoré, podobne ako každý elektronický prístroj, majú schopnosť vydávať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jednou z hlavných obchodných zásad spoločnosti Philips je vykonať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia
na splnenie všetkých príslušných zákonných požiadaviek a noriem EMF platných v dobe výroby produktov. 3. Záväzkom spoločnosti
Philips je vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne škodlivé zdravotné účinky. 4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že
pri správnom zaobchádzaní s produktmi a ich používaním na zamýšľaný účel, je podľa dnes dostupných vedeckých dôkazov ich
používanie bezpečné. 5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri rozvoji bezpečnostných noriem a medzinárodných štandardov
EMF, vďaka čomu môže predpokladať ďalší vývoj v oblasti normalizácie a jeho skorú integráciu do produktov.
Na výrobné vady a vady materiálu poskytuje výrobca záruku 2 roky u interiérových svietidiel a 2 roky (pokial’ nie je na obale
uvedené inak) u vonkajších svietidiel. Rozbité sklo, batérie a svetelné zdroje do termímu garancie nespadajú. Záručné podmienky sa
nevzťahujú na svietidlá poškodené v extrémnych podmienkach (morské pobrežia, priemyselné zóny, ....). Záruka začína plynút’ dňom
kúpy výrobku. Pri jej uplatnení je nutné predložit’ pokladničný blok, alebo iný doklad o kúpe (napr. faktúra). Záruka sa nevzt’ahuje na
výrobky, ktoré neboli inštalované podl’a návodu, boli opravované, alebo upravované. Výrobca tiež nepreberá zodpovednost’ za škody
spôsobené nesprávnym používaním, alebo nevhodnou inštaláciou svietidla.
Vyhradzujeme si právo na zmeny designu a technických špecifikácií.
Najčastejšie otázky a ďalšie informácie o tomto výrobku nájdete na lokalite www.philips.com.
HR
DIO B - SIGURNOSNE UPUTE
• Proizvođač preporučuje pravilnu uporabu rasvjetnih uređaja! Kako bi zajamčili ispravno i sigurno postavljanje i rad svjetiljki, slijedite
ove upute i sačuvajte ih.
• U slučaju dvojbe zatražite savjet stručnjaka ili pitajte u trgovini. Osigurajte postavljanje svjetiljke u suglasju s važećim propisima.
Određeni propisi uvjetuju postavljanje rasvjetnih uređaja od strane osposobljenog električara (npr. u Njemačkoj).
• Unutrašnjost rasvjetnih tijela čistite sa suhom krpom, ne upotrebljavajte sredstva za struganje ili otapala. Izbjegavajte tekućinu na
svim električnim dijelovima.
• Ako je rasvjetno tijelo postavljeno na metalnu površinu, mora se spojiti na uzemljenje kako bi se izbjegao strujni udar prilikom
ljudskog kontakta sa rasvjetnim tijelom
• Uvijek pažljivo razmotrite sve tehničke opise na uređaju. Usporedite određene slikovne znakove s naljepnica na uređaju sa slikama
prikazanim u dijelu A vaših sigurnosnih uputa.
• Iz sigurnosnih razloga i prema odredbama jamstva, svjetiljku LivingColors i utikač ne smijete otvarati.
• Koristite isključivo isporučeni adapter: korištenjem drugog adaptera svjetiljka LivingColors može se oštetiti.
PAŽNJA: U nastavku se nalaze tumačenja svih brojeva, koji se odnose na znakove s prednje strane ovih sigurnosnih uputa:
01- Ovaj rasvjetni uređaj može se postavljati samo u prostorima gdje nije moguć dodir s vodom.
02- Rasvjetni uređaj nije prikladan za postavljanje u kupaonicama (ponajprije ne u navedenom području).
03- Rasvjetni uređaj je prikladan za pričvršćenje na uobičajeno zapaljive površine. Ugradbene svjetiljke ne smiju ni pod kakvim
uvjetima biti prekrivene izolacijskim ili sličnim materijalom.
04- Zaštitni razred I: Rasvjetni uređaj ima stezaljku za priključak uzemljenja. Vodič za uzemljenje (žutozeleno) mora se spojiti na
stezaljku označenu sa
.
05- Zaštitni razred II: Rasvjetni uređaj je dvostruko izoliran i ne treba se spajati na uzemljenje.
06- Zaštitni razred III: Rasvjetni uređaj je prikladan samo za napajanje s niskim naponom (npr. 12V).
07- X-spoj: U slučaju oštećenja žice, mora se zamijeniti isključivo istovrsnom žicom. Y-spoj: U slučaju oštećenja žice, mora se zamijeniti samo od strane proizvođača, zastupnika ili stručnjaka.
Z-spoj: Žica se ne može zamijeniti.
08- Ovaj proizvod nije pogodan za djecu ispod 14 godina.
09- Svi proizvodi koji imaju SmartLink logotip mogu se povezati s vašim daljinskim upravljačem.
Rasvjetni uređaj je – kao i svi ostali proizvodi iz našeg programa – oblikovan, izrađen i ispitan u suglasju s najstrožim Europskim
sigurnosnim normama (EN 60598 /
). Izjava o sukladnosti: Ovime Philips Lighting, BG Consumer Luminaires izjavljuje da je
proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama smjernice 1999/5/EC. Izjava o sukladnosti može se dobiti na
adresi: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium Električna, magnetska i elektromagnetska polja ("EMF")
1. Philips Lighting proizvodi i prodaje mnoge uređaje koji se koriste usmjereni prema korisniku, a poput svih elektroničkih naprava,
općenito imaju sposobnost odašiljanja i primanja elektromagnetskih signala. 2. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips
poduzeti sve moguće zdravstvene i sigurnosne mjere pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i
pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje proizvoda. 3. Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati
samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. 4. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim
znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. 5. Tvrtka Philips aktivno sudjeluje u razvoju
međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što joj omogućuje predviđanje razvoja novih standarda i njihovu integraciju u proizvode.
Za pogreške u konstrukciji ili materijalu proizvođač jamči do 2 godine za unutarnju rasvjetu i do 2 godine (osim ako nije drugačije
navedeno na ambalaži) za vanjsku rasvjetu. Slomljeno staklo, baterije i izvori svjetlosti ne podliježu garanciji. Svaka šteta izazvana
upotrebom rasvjetnog tijela u ekstremnim uvjetima ( morske obale, industrijske zone, učestali kontakti sa gnojivom...) nisu pokriveni
uvjetima iz garancije. Jamstvo počinje s danom kupnje i vrijedi samo uz predočenje računa. Ovo jamstvo ne vrijedi ako rasvjetni
uređaj nije postavljen prema uputama, te ako je popravljan ili prepravljan. Proizvođač također ne preuzima bilo kakvu odgovornost
za štete koje su posljedica pogrešne uporabe ili nepravilne primjene rasvjetnog uređaja. Svaka šteta izazvana upotrebom rasvjetnog
tijela u ekstremnim uvjetima ( morske obale, industrijske zone, učestali kontakti sa gnojivom...) nisu pokriveni uvjetima iz garancije.
Zadržavamo pravo izmjene u oblikovanju i tehničkim podacima.
Česta pitanja i više informacija o ovom proizvodu potražite na web-stranici www.philips.com.
440401826611.indd 10
10
2012-04-16 13:42:42
RU
Часть В - инструкция безопасности.
• Производитель рекомендует правильно пользоваться светильником. Поэтому сохраните эти инструкции, и всегда следуйте
им, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование осветительного прибора.
• При сомнении проконсультируйтесь у квалифицированного электрика или в пункте продажи. Убедитесь в том, что
светильник собран и подключен в соответствии с существующими нормами. Определённые правила позволяют
подключать светильник к сети только квалифицированным электриком.
• Протирайте светильник сухой тканевой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избегайте
попадания влаги на электрические части светильника.
• Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с
заземлением электрической инсталляции.
• Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверяйте знаки, изображенные на наклейке
светильника, и знаки, приведенные в части А инструкции безопасности.
• Защита окружающей среды: При утилизации отслужившего устройства соблюдайте инструкции местных органов власти.
Перед утилизацией пульта ДУ извлеките батарейки. Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным бытовым мусором.
Батарейки необходимо утилизировать в соответствии с нормами местного законодательства.
• В целях обеспечения безопасности и соблюдения условий гарантии, запрещается вскрывать светильник LivingColors или
адаптер.
• Используйте только прилагаемый адаптер. Использование другого адаптера может привести к повреждению светильника
LivingColors.
ВНИМАНИЕ: ниже, под соответствующими номерами, Вы найдете все объяснения обозначений, указанных в начале данной
инструкции.
01- Светильник следует устанавливать только внутри помещения.
02- Этот светильник не подходит для установки в ванных комнатах (во всяком случае, не в указанной зоне).
03- Светильник можно крепить на воспламеняющихся поверхностях. Встроенные светильники, ни при каких
обстоятельствах, не должны быть закрыты изолирующими или подобными материалами.
04- Класс защиты I: в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к
зажиму, обозначенному символом
.
05- Класс защиты II: в светильнике двойная изоляция, нет необходимости в заземлении.
06- Класс защиты III: светильник приспособлен только к очень низкому напряжению (напр.12В).
07- X-соединение: В случае повреждения провода, его нужно заменить проводом того же типа.
Y-соединение: В случае повреждения провода, во избежание риска, его может заменить только производитель,
дистрибьютор или специалист. Z-соединение: Замена провода невозможна.
08- Этот светильник не рекомендуется использовать детям до 14 лет.
09- С данным пультом совместимы все приборы с логотипом SmartLink.
Светильники, как и все наши изделия, спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с самыми строгими
требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598/
). Декларация о соответствии
Компания Philips Lighting, BG Consumer Luminaires настоящим заявляет, что изделие соответствует основным требованиям
и другим применимым положениям директивы 1999/5/EC. С Декларацией о соответствии можно ознакомиться в
подразделении Philips, расположенном по адресу: Satenrozen 13, 2550 Kontich, Бельгия. Электрические, магнитные и
электромагнитные поля (ЭМП) 1. Компания Philips Lighting производит и продает различные изделия потребительского
назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из главных принципов деятельности компании Philips является применение полного комплекса мер безопасности в
целях соответствия всем правовым требованиям и стандартам по ЭМП, действующим на момент производства изделия.
3. Компания Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного
воздействия на здоровье. 4. Компания Philips подтверждает, что в соответствии с современными научными данными и при
правильном обращении/использовании в указанных целях изделия, производимые компанией Philips, безопасны.
5. Компания Philips активно участвует в разработке международных стандартов по ЭМП и стандартов безопасности, что
позволяет нам заранее внедрять в производство наших изделий новые стандарты.
В случае брака в конструкции или материале светильника производитель предоставляет два года гарантии на внутреннее
освещение и два года на внешнее (если на упаковке не указано иначе). Битые плафоны, поврежденные батареи и источники
света не подлежат условиям гарантии. На повреждения, полученные в результате использования осветительного прибора в
экстремальных условиях (морское побережье, промышленные зоны, контакт с удобрением), гарантийные обязательства не
распространяются. Гарантия действительна со дня покупки и только по предоставлению платежного документа. Гарантия
недействительна в случае неправильного монтажа, использования не по назначению или самостоятельного изменения
светильника. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного
использования светильника или использования его не по назначению.
Изменения дизайна и технических характеристик не исключаются
Для просмотра FAQ и получения более подробной информации о продукте посетите веб-сайт www.philips.com.
TR GÜVENLİK TALİMATNAMELERİ – BÖLÜM B
• Aydınlatma ürünlerinin doğru kullanılması, talimatnamenin uygun ve güvenli bir şekilde tatbikiyle mümkündür.
• Şayet emin değilseniz, ürünü aldığınız yerle veya bir elektrikçiyle kontak kurun. Tesisatı, talimatnamesine uygun olarak kurun veya
bir elektrikçiye kurdurtun.
• Tesisat kurulurken elbisenizin kuru olmasına ve elektrik olabilecek bölümlerde sıvı teması olmamasına dikkat edin.
• Eğer aydınlatma aracı metalik bir yüzeye monte edilecekse, bu yüzey koruyucu topraklama iletkenine bağlı olmalıdır.
• Ürünle ilgili verilen teknik bilgilerin doğruluğunu kabul edin. A bölümünde yer alan güvenlik talimatnamelerinde, ürünlerin üzerindeki
etiketlerin ne anlama geldiği belirtilmektedir.
• Eski ürününüzün atilmasi: Ürününüz, geri dönüsüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanilabilen,yüksek kalitede malzeme ve
parçalardan tasarlanmis ve üretilmistir. Birürüne, çarpi isaretli tekerlekli çöp arabasi isaretli etiket yapistirilmasi,söz konusu ürünün
2002/96/EC sayili Avrupa Yönergesi kapsaminaalinmasi anlamina gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerintoplanmasi ile ilgili
bulundugunuz yerdeki sistem hakkinda bilgi edinin.Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,normal evsel
atiklarinizla birlikte atmayin. Eskiyen ürününüzün atikislemlerinin dogru biçimde gerçeklestirilmesi, çevre ve insan sagligiüzerinde
olumsuz etkilere yol açilmasini önlemeye yardimci olacaktir.
• Güvenlik nedeniyle ve garanti koşulları uyarınca, LivingColors ve fişi kesinlikle açılmamalıdır.
• Sadece birlikte verilen adaptörü kullanın: farklı bir adaptör kullanılması LivingColors ürününe zarar verebilir.
DİKKAT: Aşağıda güvenlik talimatnamesiyle ilgili numaralandırılmış referans numaralarını bulacaksınız.
01- Bu bağlantı parçası sadece iç-mekanlar için uygundur dış-mekanlarda kullanılamaz.
02- Bu ürün banyo montajı için uygun değildir.
03- Bu ürün normal yüzeylere montaj edilir. Sabit spotlar hiçbir koşulda yalıtım amacıyla herhangi bir maddeyle kaplanamaz.
04- Koruma, Sınıf 1: Bu ürünün topraklaması vardır. Toprak hattı (yeşil – sarı) bir klipe bağlantılıdır
.
05- Koruma, Sınıf 2: Bu ürün 2 kez izole edilmiştir ve hiçbir şekilde toprak hattına bağlanmamalıdır.
06- Koruma, Sınıf 3: Bu ürün yalnız çok düşük voltaj akımları için uygundur.
07- X bağlantısı: Olası bir kablo hatasında, aynı tip bir kablo kullanılmalıdır.
Y bağlantısı: Olası bir kablo hatasında, riski önlemek için, gerekli kabloyu ürünü aldığınız üretici firma, distribütör veya uzman bir
kişiden temin ediniz. Z bağlantısı: Bu kablo yenilenemez.
08- Bu ürün 14 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
09- SmartLink logosu bulunan tüm ürünleri uzaktan kumandanıza bağlayabilirsiniz.
440401826611.indd 11
11
2012-04-16 13:42:43
Koleksiyonumuzdaki tüm ürünler ve ürün parçalarının dizaynı, üretimi ve testleri Avrupa Gümrük Standartları (EN 60.598/
‘na
uygundur. Uyumluluk beyanı: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC sayılı yönergenin temel
gerekliliklerini ve diğer ilgili hükümlerini karşıladığını beyan eder. Uyumluluk beyanına şu adresten başvurulabilir : Satenrozen 13,
2550 Kontich – Belçika Elektrik Alanları, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")
1. Philips Lighting, hedeflenmiş tüketicilere yönelik olarak, her elektronik cihaz gibi elektromanyetik sinyal yayıp alabilen
çok sayıda ürün üretip satmaktadır. 2. Philips’in öncelikli İş İlkelerinden biri, ürünlerimizin tüm geçerli yasal gerekliliklere uymasını
ve ürünlerin üretildiği tarihte ilgili EMF standartları dahilinde olmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini
almaktır. 3. Philips, sağlık üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirme, üretme ve pazarlama taahhüdü vermektedir.
4. Philips, ürünlerinin kullanımının, kullanım amaçlarına uygun olarak doğru şekilde kullanılması halinde , bugün mevcut olan bilimsel
veriler ışığında güvenli olduğunu onaylamaktadır. 5. Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde oynadığı
etkin rol sayesinde ürünlerinin erken entegrasyonundaki standardizasyonu da daha da geliştirebilecek bir konumdadır.
Ürünlerde olabilecek hata ve hasarlı ürünler için iç mekan aydınlatmalara 2 yıl, dış mekan aydınlatmalara 2 yıl garanti vardır. Kırık
cam, batarya ve aydınlatma parçaları garanti kapsamı dışındadır. Aydınlatma armatürlerinin olağandışı bölgeler ve/veya koşullar
altında (sahil şeridi, endüstriyel muhitler, gübre veya benzeri cisimler ile sürekli kontak, vs...)
kullanımdan dolayı ürün üzerinde oluşacak hasarlar garanti koşulları tarafından kapsanmamaktadır. Garanti süresi malın satın
alınmasıyla başlar ve mal alım belgesinin ibrazıyla geçerlilik kazanır. Şayet ürün, talimatnamesindeki gibi monte edilmemişse garanti
kapsamına girmez, ayrıca yanlış ve eksik uygulama sonucu oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.
Dizayn ve teknik açıklamaların değiştirme hakkı saklıdır.
Bu ürünle ilgili SSS ve detaylı bilgi için lütfen www.philips.com web sitemizi ziyaret edin.
SL DEL B - VARNOSTNA NAVODILA
• Priporoča se pravilna uporaba naprav za razsvetljavo! Da zajamčite pravilno in varno namestitev in delovanje svetilk,upoštevajte ta
navodila in jih hranite za morebitno poznejšo uporabo.
• Ob kakršnem koli dvomu poiščite pomoč strokovnjaka ali se posvetujte s svojim prodajalcem. Poskrbite za namestitev svetilke po
predpisih, veljavnih v vaši državi. Ponekod je uzakonjena zahteva, da sme svetila namestiti le usposobljeni električar.
• Notranjost svetil čistite s suho krpo za prah; ne uporabljajte strgal ali topil. Na električnih delih odsvetujemo uporabo tekočin.
• Če je svetilo montirano na kovinsko površino, mora biti ta površina pri namestitvi vezana na zaščitni prevodnik za ozemljitev.
• Vedno pozorno preglejte tehnične opise na napravi. Primerjajte slikovne znake na napravi s slikami v delu A teh varnostnih navodil.
• Odlaganje starega izdelka: Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti. Če je izdelek označen s prečrtanim košem za smeti, to pomeni, da je v skladu z Direktivo EU 2002/96/
ES Seznanite se z lokalnim sistemom za zbiranje odpadnih električnih in elektronskih komponent. Upoštevajte lokalne predpise
in izrabljenega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem izrabljenih izdelkov pomagate
preprečevati negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.
• Iz varnostnih razlogov in v skladu z določili garancije ne odpirajte svetilke LivingColors in vtiča.
• Uporabljajte samo priloženi adapter: uporaba drugačnega adapterja lahko poškoduje svetilko LivingColors.
PAZITE: V razlagah, ki sledijo, se številke nanašajo na znake na prednji strani teh navodil.
01- Naprava naj bi bila nameščena samo odzunaj.
02- Naprava ni primerna za namestitev v kopalnico (najprej ne na navedenem območju).
03- Naprava je primerna za pritrditev na običajno vnetljive površine. Svetila z oblogo ali transformatorjem ne smejo biti pod nobenimi
pogoji prekriti z izolacijo ali podobnimi materiali.
04- Zaščita, razred I: Naprava ima sponko za priključitev ozemljitve. Vodnik za ozemljitev (rumeno-zeleni) je treba spojiti s sponko
.
05- Zaščita, razred II: Naprava je dvojno izolirana in je ni treba ozemljiti.
06- Zaščita, razred III: Naprava je primerna samo za napajanje z nizko napetostjo (npr.12V).
07- X-priključek: v primeru poškodovane žice se mora zamenjati izključno z istovrstno žico.
Y-priključek: v primeru poškodovane žice se mora zamenjati samo s strani proizvajalca, zastopnika ali strokovnjaka.
Z-priključek: žica se ne more zamenjati.
08- Ta izdelek ni ustrezen za otroke mlajše od 14 let.
09- Ki jo želite povezati, logotip SmartLink – daljinski upravljalnik podpira vse izdelke s tem logotipom.
Vsa naša svetila so-tako kot drugi izdelki iz naše ponudbe-oblikovana, izdelana in preizkušena po najstrožjih evropskih varnostnih
predpisih (EN 60.598/
) Izjava o skladnosti: Družba Philips Lighting, BG Consumer Luminaires izjavlja, da je izdelek v skladu z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Poizvedbo glede izjave o skladnosti lahko naslovite na:
Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgija Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")
1. Družba Philips Lighting proizvaja in prodaja številne izdelke za široko porabo, ki kot vse elektronske naprave
lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. 2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih
zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo
v času izdelave izdelka. 3. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. 4. Družba Philips zagotavlja, da so
njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.
5.Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.
in ustrezajo tudi zahtevam SiQ. Za konstrukcijo in material proizvajalec jamči do dveh let za notranjo razsvetljavo in do dveh let
(razen če ni na embalaži navedeno drugače) za zunanjo razsvetljavo. Stekleni deli,baterije in svetlobni viri niso vključeni v jamstvo.
Vsa škoda nastala na svetlobnem telesu v skrajnih (ekstremnih) pogojih (obalno področje, industrijsko okolje, kmetijsko okolje) ne bo
krito iz garancije. Jamstvo začne veljati z dnevom nakupa, uveljavlja pa se s predloženim računom. To jamstvo ne velja, če svetilo
ni nameščeno po navodilih, če je bilo popravljano ali predelano. Prav tako se ne prevzame odgovornost za škode, ki so posledica
napačne uporabe svetila. Pridržujemo si pravico do sprememb v obliki izdelkov in njihovih tehničnih podatkov.
Odgovore na pogosta vprašanja in več informacij o tem izdelku si oglejte na spletnem mestu www.philips.com.
RO INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANŢĂ ALE PRODUCĂTORULUI – PARTEA B
• Producătorul recomandă utilizarea corectă a corpului de iluminat. În orice caz, întotdeauna urmăriti instrucţiunile ca să vă asiguraţi
de instalarea respectiv funcţionarea corectă şi sigură a dispozitivului si păstraţi acestea pentru referinţe ulterioare.
• Dacă aveti nelămuriri, consultaţi un electrician calificat sau contactaţi distribuitorul direct de la care aţi cumpărat. Asiguraţi-vă ca
dispozitivul este instalat după reglementările relevante. Reglementările precise indică faptul că articolul de iluminat poate fi instalat
numai de un electrician calificat.
• Curăţaţi corpul de iluminat cu o cârpă uscată de praf, nu folosiţi articole abrazive sau solvabile. Evitaţi lichidele pe părţile electrice.
• Dacă corpurile de iluminat sunt montate pe o suprafaţă metalică, această suprafaţă trebuie să fie legată la un conductor protector
sau la un potenţial conductor de legatură al instalaţiei.
• Totdeauna luaţi în considerare toate specificaţiile tehnice ale dispozitivului. Verificaţi icoanele reprezentate pe eticheta de identificare
de pe dispozitiv şi icoanele arătate în partea A a instrucţiunilor de siguranţă.
• Aruncarea vechiului produs: Produsul dvs. este proiectat şi realizat cu materiale şi componente de înaltă calitate, care pot
fi reciclate şi reutilizate. Când acest coş de gunoi pe roţi barat cu o cruce este ataşat pe un produs înseamnă că produsul este
acoperit de prevederile Directivei europene 2002/96/EC. Informaţi-vă asupra sistemului local de colectare separată pentru
produsele electrice şi electronice. Conformaţi-vă reglementărilor locale şi nu aruncaţi produsele vechi la deşeurile menajere
obişnuite. Aruncarea corectă a produsului vechi va ajuta pe prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane
• Қауіпсіздік шараларын қадағалау мақсатында, сондай-ақ кепілдік шарттары бойынша LivingColors шамын және штепсельдік
ұшты ашуға болмайды.
• Берілген қуат адаптерін ғана пайдалану керек. Басқа адаптер LivingColors
ATENŢIE! În cele ce urmează veţi găsi toate explicaţiile necesare cu referinţe numerice la icoane, respectiv instrucţiunile de siguranţă
440401826611.indd 12
12
2012-04-16 13:42:44
corespunzătoare:
01- Acest dispozitiv poate fi instalat numai in interior.
02- Acest dispozitiv nu este potrivit pentru instalarea in baie (sau cel puţin în zona specificată)
03- Acest dispozitiv poate fi fixat pe suprafeţe obişnuite inflamabile. Corpurile de iluminat încastrate nu trebuie în nici un caz
acoperite cu material izolator sau alt material similar.
04- Clasa de protecţie I: dispozitivul are o legatură la pământ. Firul de împământare (galben/verde) trebuie conectat la simbolul
marcat cu
05- Clasa de protectie II : Dispozitivul este dublu izolat şi nu poate fi conectat la pământ.
06- Clasa de protectie III: Dispozitivul poate fi folosit numai la o tensiune foarte mică (de exemplu la 12V).
07- Conexiunea X: În cazul deteriorării firului trebuie înlocuit numai cu fire de acelasi tip.
Conexiunea Y: În cazul deteriorării, firul trebuie înlocuit numai de producător, distribuitor sau de către un expert pentru eliminarea
oricărui risc.
Conexiunea Z: Firul nu poate fi înlocuit.
08- Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 14 ani.
09- Toate produsele cu o siglă SmartLink pot fi conectate la telecomanda dvs.
Dispozitivele de iluminare la fel ca celelalte produse din colecţia noastră sunt proiectate, fabricate şi testate în acord cu standardele
Europene dintre cele mai stricte (EN 60.598/
). Declaraţie de conformitate: Prin prezenta, Philips Lighting, BG Consumer
Luminaires declară că produsul este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgia
Câmpurile electrice, magnetice şi electromagnetice ("EMF") 1. Philips Lighting produce şi comercializează numeroase produse
destinate consumatorilor, care, ca orice aparat electronic, au capacitatea de a emite şi recepţiona semnale electromagnetice.
2. Unul dintre cele mai importante Principii de afaceri ale Philips constă în adoptarea tuturor măsurilor necesare vizând sănătatea
şi siguranţa pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în vigoare şi menţinerea în cadrul standardelor EMF
aplicabile în momentul fabricării produselor. 3. Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse care nu afectează
negativ sănătatea. 4. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure
de utilizat conform demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment. 5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor
internaţionale EMF şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea
timpurie în produsele noastre.
În cazul defectelor de fabricaţie sau de material, PRODUCĂTORUL asigură o garanţie de până la 2 ani pentru dispozitivele interioare
si până 2 ani de zile pentru cele exterioare (în afară de cât a stat împachetat). Sticlele sparte, bateriile şi sursele de lumină nu intră
sub incidenţa termenului de garanţie. Orice defecte datorate folosirii armăturilor metalice ale corpului de iluminat în condiţii extreme (în
zona de coastă, în zone industriale, etc) nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie. Perioada de garanţie începe cu data achiziţionării
şi este validă numai dacă prezentaţi şi chitanţa. Garanţia este anulată dacă dispozitivul nu a fost instalat conform instrucţiunilor, a fost
reparat sau modificat. De asemenea producătorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru stricăciunile cauzate de utilizarea greşită a
dispozitivului.
Modificările în forma sau caracteristici tehnice sunt rezervate de producător.
Pentru întrebări frecvente şi mai multe informaţii despre acest produs, accesaţi www.philips.com.
ET TOOTJA OHUTUSNÕUDED - OSA B
• Tootja soovitab kasutada valgustit sihipäraselt! Seetõttu järgige alati seda juhist, et tagada valgusti õige ja turvaline paigaldus ja
funktsioneerimine ning hoidke see alles hilisemaks kasutamiseks.
• Kui kahtlete, konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust valgusti müüjaga. Jälgige, et paigaldate valgusti vastavalt
kehtivatele nõuetele. Teatud juhtudel peab paigaldus olema tehtud kvalifitseeritud elektriku poolt. (nt. Saksamaal).
• Hooldage sisevalgusteid kuiva tolmulapi või -harjaga, ärge kasutage abrasiivseid vahendeid või lahusteid. Vältige vedelikke
elektrilistel osadel.
• Kui valgusti paigaldatakse metallist pinnale, peab see pind olema maandatud.
• Arvestage alati valgusti kõigi tehniliste tingimustega. Võrrelge tootel näidatud ikoone ohutusnõuete osas A toodud ikoonidega.
• Teie vana toote utiliseerimine: Teie toote konstrueerimisel ja valmistamisel on kasutatud kõrgekvaliteetseid materjale ja
komponente, mida saab ümber töödelda ja taas kasutada. Kui tootele on kinnitatud see läbikriipsutatud ratastel konteineri märk,
tähendab see, et toode rahuldab Euroopa Direktiivi 2002/96/EÜ nõudeid Palume teil otsida infot oma kohaliku elektriliste ja
elektroonikatoodete kogumise ja utiliseerimise süsteemi kohta. Palume tegutseda vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele ning
mitte utiliseerida oma vanu tooteid koos tavalise olmeprügiga. Teie vana toote reeglitekohane utiliseerimine aitab vältida võimalikke
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
• Ohutuse ja garantiitingimuste säilimise huvides ei tohi LivingColorsit ja pistikut lahti võtta.
• Kasutage ainult komplektisolevat adapterit. Teist tüüpi adapteri kasutamine võib LivingColorsit kahjustada.
TÄHELEPANU: Allpool leiate kõigi eeltoodud ikoonide seletused numbrilises järjestuses:
01- Valgustit tohib paigaldada ainult siseruumidesse.
02- Valgusti ei ole sobilik kasutamiseks vannitubades (vähemalt mitte näidatud tsoonis).
03- Valgustit võib kinnitada tavalise süttimistundlikkusega pindadele. Süvistatavad kohtvalgustid ei tohi mingil juhul olla pealt kaetud
soojustuse või muu taolise materjaliga.
04- Turvalisus klass I: valgusti peab olema maandatud. Maandusjuhe (kollane/roheline) peab olema ühendatud klemmiga
.
05- Turvalisus klass II: valgusti on topelt-isoleeritud ja võib olla maandamata.
06- Turvalisus klass III: valgusti on sobilik kasutamiseks ainult väga madala voolutugevusega vooluringis (näiteks 12V).
07- X-ühendus: Juhtme vigastuse korral peab selle asendama sama tüüpi juhtmega.
Y-ühendus: Juhtme vigastuse korral peab selle asendama tootja, turustaja või asjatundja, et vältida võimalikke riske.
Z-ühendus: Juhet ei ole võimalik asendada.
08- See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
09- Kõik SmartLinki logoga tooted on teie kaugjuhtimispuldiga ühendatavad.
Valgustid – nagu ka kõik teised tooted sortimendis – on väljatöötatud, toodetud ja testitud vastavalt rangeimale Euroopa turvalisuse
standardile (EN 60.598 /
). Vastavusdeklaratsioon: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires kinnitab käesolevaga, et toode
vastab direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda aadressil :
Satenrozen 13, 2550 Kontich, Belgia Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad
1. Philips Lighting toodab ja müüb mitmeid tooteid, mis on suunatud tarbijatele ja mis levitavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi
signaale sarnaselt mis tahes muudele elektriseadmetele. 2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta oma toodete osas kõik
vajalikud tervishoiu- ja ohutusmeetmed, et täita kõik kehtivad õigusnõuded ja olla kooskõlas elektrilisi, magnetilisi ja elektromagnetilisi
välju reguleerivate standarditega, mis toodete toomise hetkel kehtivad. 3. Philipsi eemärk on arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei
põhjusta tervisele tõsiseid kõrvalnähte. 4. Philips kinnitab, et tema tooteid käsitatakse otstarbekohase kasutamise osas nõuetekohaselt
ning et toodete kasutamine on praegu kättesaadavate teaduslikult tõestatud andmete kohaselt ohutu.
5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvaheliste elektrilisi, magnetilisi ja elektromagnetilisi välju reguleerivate standardite ning
ohutusstandardite koostamisel, tänu millele saab Philips oma toodete puhul tulevasi standardite arengusuundi ennetavalt rakendada
Tootja annab tootmis- ja/või materjalivigadele garantii kuni 2 aastaks sisevalgustite puhul ja kuni 2 aastaks (kui toote pakendil ei ole
märgitud teisiti) välivalgustite puhul. Katkisele klaasile, patareidele ja elektripirnidele garantii ei laiene. Garantii ei laiene toodetele, mida
kasutatakse äärmuslikes tingimustes (mererannik, tööstuspiirkond, sage kokkupuude happeliste ainetega jne.). Garantiiperiood algab
ostu sooritamise hetkest ja kehtib ainult ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui valgusti paigaldusel ei ole järgitud juhiseid või kui
valgustit on parandatud või muudetud. Tootja ei ole vastutav kahjude eest, mis tekkisid valgusti vääral kasutamisel või paigaldamisel.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
KKK-d ja lisateavet selle toote kohta leiate aadressilt www.philips.com.
440401826611.indd 13
13
2012-04-16 13:42:45
EL Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος
• Ο κατασκευαστής συνιστά την ορθή χρήση του εξοπλισμού φωτισμού! Γι’ αυτό ακολουθείτε πάντα τις παρούσες οδηγίες
προκειμένου να σιγουρευτείτε για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Φυλάξτε τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με τον πωλητή σας. Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε πάντα
τα φωτιστικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί ορίζουν ότι ο εξοπλισμός φωτισμού θα πρέπει να
εγκαθίσταται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο (EG Part P για το Ηνωμένο Βασίλειο).
• Καθαρίζετε τον εσωτερικό φωτισμό με στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά. Αποφεύγετε τη χρήση υγρών σε όλα τα
ηλεκτρικά μέρη.
• Αν το φωτιστικό βρίσκεται στερεωμένο σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με προστατευτική γείωση ή με τον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης.
• Λαμβάνετε πάντα υπόψη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Συγκρίνετε το εικονίδιο στην ετικέτα ταυτοποίησης του
φωτιστικού με τα εικονίδια στο Α’ Μέρος των Οδηγιών Ασφαλείας.
• Απόρριψη παλιού προϊόντος: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα
που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραμμένου κάδου
με ρόδες, τότε το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία και
να μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
• Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei termini di garanzia, è vietato aprire la lampada LivingColors e la spina.
• Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per evitare possibili danni a LivingColors.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακάτω θα βρείτε όλες τις επεξηγήσεις με αριθμητική αναφορά στα εικονίδια στο μπροστά μέρος των οδηγιών
ασφαλείας:
01- Το φωτιστικό αυτό θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε δωμάτια όπου αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο επαφής με νερό.
02- Το φωτιστικό αυτό δεν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε λουτρό (τουλάχιστον όχι στην οριζόμενη ζώνη).
03- Το φωτιστικό αυτό είναι κατάλληλο για στερέωση σε φυσιολογικές, εύφλεκτες επιφάνειες. Σε καμία περίπτωση μην καλύπτετε
κρυφά φωτιστικά με μονωτικά ή άλλα παρεμφερή υλικά.
04- Κατηγορία προστασίας Ι: το φωτιστικό έχει σύνδεση γείωσης. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο/ πράσινο) πρέπει να συνδεθεί στο
κλιπ με την ένδειξη ( ).
05- Κατηγορία προστασίας ΙΙ: το φωτιστικό έχει διπλή μόνωση και δεν πρέπει να γειωθεί.
06- Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ: το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για παροχή πολύ χαμηλής τάσης (π.χ. 12 V).
07- Σύνδεση Χ: Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, πρέπει να αντικατασταθεί με ίδιο τύπο καλωδίου.
Σύνδεση Υ: Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από τον παραγωγό, τον διανομέα ή από
ειδικό, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κινδύνου. Σύνδεση Ζ: Το καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
08- Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδία κάτω των 14.
09- Όλα τα προϊόντα με το λογότυπο SmartLink μπορούν να συνδεθούν στο τηλεχειριστήριό σας.
Το εξάρτημα φωτισμού –όπως και όλα τα άλλα προϊόντα της συλλογής- έχει σχεδιαστεί, παραχθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα
αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ 60.598/
). Δήλωση συμμόρφωσης: Με την παρούσα, η Philips Lighting,
BG Consumer Luminaires δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Bέλγιο
Ηλεκτρικά-, Mαγνητικά- και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("Η/Μ Πεδία") 1. Η Philips Lighting κατασκευάζει και πωλεί πολλά προϊόντα
που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. 2. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να πληρούν τις
προδιαγραφές περί Η/Μ Πεδίων που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή παραγωγής των προϊόντων.
3. 3. Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην υγεία των καταναλωτών. 4. Η Philips βεβαιώνει ότι, αν χρησιμοποιηθούν σωστά και για το σκοπό που κατασκευάστηκαν,
τα προϊόντα της είναι ασφαλή, πάντα με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην
καθιέρωση διεθνών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και προτύπων ασφαλείας, και ως εκ τούτου, αναμένει περαιτέρω
εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση προκειμένου να τις ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.
Σε περίπτωση κατασκευαστικών σφαλμάτων ή υλικών βλαβών ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση έως 2 έτη για εσωτερικά φωτιστικά
και έως και 2 έτη (εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά στη συσκευασία) για εξωτερικά φωτιστικά. Σπασμένα γυαλιά, μπαταρίες και
λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται στους όρους της εγγύησης. Κάθε ζημιά που προκαλείται στα φωτιστικά λόγω ακραίων συνθηκών
(παράκτιες περιοχές, βιομηχανικές περιοχές, γεωργικό περιβάλλον) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει
την ημερομηνία αγοράς και ισχύει μόνο κατόπιν επίδειξης της απόδειξης αγοράς. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το φωτιστικό δεν
εγκαταστάθηκε, επιδιορθώθηκε ή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες. Επίσης ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε
ευθύνη για ζημιά η οποία προκλήθηκε λόγω κακής χρήσης ή λανθασμένης εφαρμογής του φωτιστικού.
Υπό την επιφύλαξη τροποποιήσεων ως προς τον σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Για συχνές ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com.
LV EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA – B DAĻA
•
•
•
Ražotājs iesaka pareizi pielietot gaismas ķermeņus! Sekojiet dotajai instrukcijai, lai ievērotu gaismekļu montāžas drošības tehniku.
Ja neesat pārliecināti par gaismekļa montāžas secību, griezieties pēc palīdzības pie sertificētā elektriķa.
Iesakām uzticēt gaismekļa montāžu sertificētam elektriķim.
Tīriet gaismekli, izmantojot mīkstu, sausu lupatiņu. Nekādā gadījumā, tīrot, neizmantojiet abrazīvās vai ķīmiskās vielas tādas kā
atšķaidītāji vai līdzīgas. Tīrot uzmanieties no mitruma piekļūšanas uz gaismekļa elektriskajām daļām.
• Gadījumā, ja gaismeklis ir uzstādīts uz metāla virsmas, tad gaismekļa pamatni ir obligāti jāsazemē.
• Pirms gaismekļa montāžas rūpīgi iepazīstieties ar brīdinājuma zīmēm uz tā. (Nodaļa A).
• Atbrīvošanās no vecā izstrādājuma: Šis izstrādājums ir projektēts un ražots no augstas kvalitātes izejmateriāliem un
sastāvdaļām, kuras var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Ja izstrādājumam pievienots simbols ar pārsvītrotu riteņu atkritumu tvertni,
tad izstrādājums atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC Lūdzam iepazīties ar vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas
sistēmu. Lūdzam ievērot vietējos noteikumus un neizmest vecos izstrādājumus kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareizi
atbrīvojoties no vecajiem izstrādājumiem, jūs palīdzat novērst potenciāli negatīvas sekas, kas iespaido vidi un cilvēku veselību.
UZMANĪBU!!! Zemāk tiek norādīts apraksts brīdinājuma zīmēm pēc numuriem.
01- Gaismeklis paredzēts montāžai telpās, kur nav tiešās saskarsmes ar ūdeni.
02- Gaismeklis nav paredzēts uzstādīšanai vannas istabās (norādītājā zonā).
03- Gaismekli drīkst uzstādīt uz viegli uzliesmojošām virsmām. Iebūvējamiem gaismekļiem ir jābūt izolējošā materiāla kārtai.
04- IP aizsardzības klase: Gaismekļiem ir zemējuma klemme. Zemējumam (dzelten-zaļš) vienmēr ir jābūt sazemētam ar zemējuma
klemmi (apzīmējums ).
05- II aizsardzības klase: Gaismeklim ir dubulta izolācija un to nevajag sazemēt.
06- III aizsardzības klase: Zemsprieguma gaismeklis zemai voltāžai (piemēram 12V).
07- Savienojums X: Vada bojājuma gadījumā nomainiet to ar līdzīgu vadu. Savienojums
Y: Vada bojājuma gadījumā to drīkst nomainīt sertificēts speciālists. Savienojums
Z: Vadu nedrīkst nomainīt.
08- Izstrādājums nav paredzēts lietošanai bērnu istabās. Vecuma ierobežojums no 0-14 gadiem.
09- I Jūsu tālvadības pultij var pievienot visus izstrādājumus, uz kuriem ir redzams SmartLink logotips.
Dotais gaismeklis, kā arī citi no šīs kolekcijas ir izstrādāti un testēti saskaņā ar Eiropas drošības tehnikas normām (EN 60.598/
).
Atbilstības deklarācija: Ar šo Philips Lighting, BG Consumer Luminaires apliecina, ka produkts atbilst Eiropas direktīvas 1999/66/
440401826611.indd 14
14
2012-04-16 13:42:46
EK būtiskākajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Ar atbilstības deklarāciju iespējams iepazīties: Satenrozen 13, 2550
Kontich – Beļģija Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EML) 1. Philips Lighting ražo un pārdod daudzus patērētājiem
paredzētus izstrādājumus, kas tāpat kā jebkuras citas elektroniskās iekārtas, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības aizsardzības un drošības
pasākumus attiecībā uz produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem,kas ir
spēkā produkta ražošanas brīdī. 3. Philips ir apņēmies izstrādāt, ražot un pārdot izstrādājumus, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz
veselību. 4. Philips apstiprina, ka lietojot Philips izstrādājumus tiem paredzētajam mērķim, tie saskaņā ar
šobrīd pieejamajiem zinātniskajiem pētījumiem ir droši. 5. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādē
tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.
Ražotājs garantē gaismekļa darbību pie pareizas tā ekspluatācijas 2 gadi telpu gaismekļiem un 2 gadi ārā gaismekļiem (pievērsiet
uzmanību speciālām zīmēm uz gaismekļa iepakojuma). Garantija neattiecas uz spuldzēm, baterijām un gaismekļa stikla detaļām.
Nav ieteicams pielietot gaismekļus jūras krastmalā, industriālajā zonā, mēslojumu vai minerālmēslojumu pielietošanas vietās, jo
garantija neattiecas uz vides radītiem bojājumiem. Garantijas laiks stājas spēkā no gaismekļa pārdošanas datuma. Garantija ir spēkā
pircējam uzrādot pirkuma dokumentu (čeks, preču-pavadzīme rēķins). Garantija nav derīga, ja gaismeklis tika nepareizi uzstādīts,
ekspluatēts vai labots.
Ražotājs neuzņemas atbildību par nepareizu gaismekļa ekspluatāciju.
Bieži uzdotie jautājumi un cita informācija par šo produktu pieejama vietnē www.philips.com.
LT SAUGUMO REIKALAVIMAI (DALIS B)
•
•
•
•
•
•
Tvirtindami šviestuvą laikykitės saugos nuorodų. Jeigu abejojate, ar teisingai tvirtinate įtaisą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu.
Šviestuvo išorę valykite sausa šluoste, nenaudokite šiurkščių valiklių ar tirpiklių. Venkite vandens patekimo ant įtaiso elektrinių dalių. Jeigu šviestuvas yra pritvirtintas prie metalinio paviršiaus, šis pavisšius turi būti įžemintas.
Atsižvelkite į prietaiso techninius parametrus ir paveiksliukus užklijuotus ant šviestuvo.
Turimo seno gaminio išmetimas: Jūsų turimas gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir
komponentų, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei gaminys yra pažymėtas ženklu, vaizduojančiu kryželiu perbrauktą
šiukšliadėžę, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2002/96/EC Susiraskite informaciją apie vietines atskiras elektros
ir elektronikos gaminių surinkimo vietas. Laikykitės vietinių reikalavimų ir neišmeskite turimų senų gaminių kartu su buitinėmis
atliekomis. Tinkamai išmesdami turimus senus gaminius padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio.
• Saugumo sumetimais ir pagal garantijos sąlygas „LivingColors“ ir kištuko negalima ardyti.
• Naudokite tik pridedamą adapterį, naudodami kitą adapterį galite sugadinti „LivingColors“.
DĖMESIO: Žemiau pateikti visi paveiksliukų paaiškinimai.
01- Įtaisas skirtas montavimui tik vidaus patalpuose
02- Įtaisą negalima montuoti vonioje.
03- Įtaisą galima tvirtinti prie normaliai degių paviršių. Negalima uždengti izoliacine medžiaga Įmontuotų nišoje šviestuvų.
04- Saugumo klasė I: Įtaisas turi įžeminimą. Įžeminimo laidas (geltonas/ žalias) turi būti prijungtas prie gnybto
.
05- Saugumo klasė II: Įtaisas yra su dviguba izoliacija, todėl jo nereikia įžeminti.
06- Saugumo klasė III: Įtaisas tinka tik labai žemos įtampos elektros maitinimo tinklams (pvz.: 12V).
07- X-prijungimas: jeigu laidas yra pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
Y-prijungimas: jeigu laidas yra pažeistas, jis turi būti keičiamas gamintojo, pardavėjo ar kvalifikuoto meistro. Z-prijungimas: šio laido pakeisti negalima. 08- Prietaisu negali naudotis mažesni nei 14 metų vaikai.
09- Visus gaminius, kurie turi „SmartLink“ ženklą, galima prijungti prie jūsų nuotolinio valdymo pulto.
Šviestuvas yra suprojektuotas, pagamintas ir patikrintas pagal griežčiausius Europos Sąjungos standartus (EN60.598/
).
Vyhlásenie o zhode: Spoločnosť Philips Lighting, BG Consumer Luminaires týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Poradenstvo týkajúce sa vyhlásenia o zhode nájdete na adrese:
Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgicko Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)
1. Spoločnosť Philips Lighting vyrába a predáva veľa výrobkov zameraných na zákazníkov, ktoré, podobne ako každý elektronický
prístroj, majú schopnosť vydávať a prijímať elektromagnetické signály. 2. Jednou z hlavných obchodných zásad spoločnosti Philips
je vykonať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia na splnenie všetkých príslušných zákonných požiadaviek a
noriem EMF platných v dobe výroby produktov.3. Záväzkom spoločnosti Philips je vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne škodlivé zdravotné účinky. 4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že pri správnom zaobchádzaní s produktmi a ich používaním
na zamýšľaný účel, je podľa dnes dostupných vedeckých dôkazov ich používanie bezpečné. 5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu
úlohu pri rozvoji bezpečnostných noriem a medzinárodných štandardov EMF, vďaka čomu môže predpokladať ďalší vývoj v oblasti
normalizácie a jeho skorú integráciu do produktov.
Gamintojas suteikia 2 metų garantiją vidaus šviestuvams, 2 metų garantiją – lauko šviestuvams (jeigu ant šviestuvo pakuotės
nenurodoma kitaip). Sudužusio stiklo, elementų ar perdegusių lempučių keitimas neįeina į garantinio aptarnavimo paslaugas.
Garantijos sąlygos neapima pažeidimų atvejus naudojant šviestuvo korpusą ekstremaliomis sąlygomis (jūros kranto zona, pramoninė
aplinka, kontaktas su trašomis ir pan.) Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo dienos, garantija suteikiama tik pateikus
garantinį taloną. Garantija negalioja, jeigu šviestuvas buvo montuojamas ne pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, buvo pakeista jo
struktūra ar įtaisas buvo remontuojamas.
Gamintojas pasilieka sau teisę keisti įtaiso dizainą ir technines charakteristikas.
DUK ir daugiau informacijos apie šį gaminį rasite, apsilankę www.philips.com.
SR DEO B - UPUTSTVA
• Proizvođač preporučuje pravilnu upotrebu rasvetnih uređaja! Kako biste obezbedili ispravno i sigurno postavljanje i rad svetiljki,
sledite ova uputstva i sačuvajte ih.
• U slučaju dileme zatražite savet stručnjaka ili pitajte u prodavnici. Osigurajte postavljanje svetiljke prema važećim propisima.
Određeni propisi uslovljavaju postavljanje rasvetnih uređaja od strane kvalifikovanog električara (npr. deo P u Velikoj Britaniji).
• Unutrašnjost rasvetnih tela čistite suvom krpom, ne upotrebljavajte sredstva za struganje ili otapanje. Izbegavajte tečnost na svim
električnim delovima.
• Ako se rasvetno telo montira na metalnu površinu, ta površina mora biti povezana sa zaštitnim uzemljenjem ili sa provodnikom
instalacije konstantnog potencijala.
• Uvek pažljivo razmotrite sve tehničke opise na uređaju. Uporedite određene slikovne znakove s nalepnica na uređaju sa slikama
prikazanim u delu A vašeg uputstva.
• Iz bezbednosnih razloga i u skladu sa garantnim uslovima, LivingColors lampa i utikač ne smeju se otvarati.
• Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu: upotreba drugog adaptera može da ošteti LivingColors lampu.
PAŽNJA: U nastavku se nalaze tumačenja svih brojeva, koji se odnose na znakove s prednje strane ovog uputstva:
01- Ovaj uređaj bi trebalo montirati samo u zatvorenom prostoru.
02- Rasvetni uređaj nije prikladan za postavljanje u kupatilima (prvenstveno ne u navedenom području).
03- Rasvetni uređaj je prikladan za pričvršćivanje na uobičajeno zapaljive površine. Ugradne svetiljke ne smeju ni pod kakvim
uslovima biti prekrivene izolacionim ili sličnim materijalom.
04- Zaštitni razred I: Rasvetni uređaj ima priključak za uzemljenje. Žica za uzemljenje (žuto-zeleno) mora se spojiti na stezaljku
označenu sa
.
05- Zaštitni razred II: Rasvetni uređaj je dvostruko izolovan i ne treba ga spajati na uzemljenje.
06- Zaštitni razred III: Rasvetni uređaj je prikladan samo za napajanje sa niskim naponom (npr. 12V).
07- X-spoj: U slučaju oštećenja žice, mora se zameniti isključivo istovrsnom žicom.
Y-spoj: U slučaju oštećenja žice, mora se zameniti samo od strane proizvođača, zastupnika ili stručnjaka, da bi se izbegla
440401826611.indd 15
15
2012-04-16 13:42:47
opasnost.
Z-spoj: Žica se ne može zameniti.
52- Ovaj proizvod nije pogodan za decu ispod 14 godina.
53- Svi proizvodi sa logotipom SmartLink mogu se povezati sa ovim daljinskim upravljačem.
Rasvetni uređaj je – kao i svi ostali proizvodi iz našeg programa – oblikovan, izrađen i ispitan u saglasnosti sa najstrožim evropskim
sigurnosnim normama (EN 60.598/
). Izjava o usklađenosti: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires ovim izjavljuje da je
proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC. Informacije u vezi sa izjavom o
usklađenosti moguće je dobiti na adresi: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium Električna, magnetna i elektromagnetna polja
(„EMF“) 1. Philips Lighting proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji,
imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. 2. Jedan od glavnih poslovnih principa kompanije Philips je
preduzimanje svih neophodnih mera predostrožnosti u vezi sa zdravljem i bezbednošću za svoje proizvode, u cilju
usklađivanja sa svim primenljivim pravnim zahtevima i poštovanja primenljivih standarda za elektromagnetno polje (Electro Magnetic
Field – EMF) u vreme kreiranja proizvoda. 3. Kompanija Philips posvećena je razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda koji nemaju
štetne efekte po zdravlje. 4. Kompanija Philips potvrđuje da su, u slučaju pravilnog rukovanja i korišćenja u odgovarajuće svrhe,
njeni proizvodi bezbedni za korišćenje u skladu sa trenutno dostupnim naučnim dokazima. 5. Kompanija Philips aktivno učestvuje
u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na
vreme ga primeni na svoje proizvode.
Za greške u konstrukciji ili materijalu proizvođač garantuje do 2 godine za unutrašnju rasvetu i do 2 godine (osim ako nije drugačije
navedeno na ambalaži) za spoljnu rasvetu.
Slomljeno staklo, baterija i sijalice ne podležu garanciji. Bilo kakva šteta nastala na rasvetnom uređaju u ekstremnim uslovima
(obalske zone, industrijska okruženja, poljoprivredna dobra – farme, štale, hale i sl.) neće biti pokrivena ovom garancijom. Garancija
počinje od dana kupovine i važi samo uz davanje računa na uvid. Ova garancija ne važi ako rasvetni uređaj nije postavljen prema
uputstvu, ako je popravljan ili prepravljan. Proizvođač takođe ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štete koje su posledica pogrešne
upotrebe ili nepravilne primene rasvetnog uređaja.
Zadržavamo pravo izmene u oblikovanju i specifikacijama.
Najčešća pitanja i više informacija o ovom proizvodu potražite na Web lokaciji www.philips.com.
BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
• Фирма Philips препоръчва правилната употреба на осветителните принадлежности! Ето защо винаги следвайте следните
инструкции, които осигуряват правилното и безопасно инсталиране и употреба на осветителното тяло като същевременно
ги съхранявате за бъдеща справка.
• При съмнения се консултирайте с квалифициран специалист или се обърнете към мястото, от където сте си закупили
съответния артикул. Уверете се, че осветителното тяло е инсталирано в съответствие със съществуващите норми. Някои
правила изискват осветителното тяло да бъде включено в експлоатация само от квалифициран специалист
• Почистете осветителните тела със суха кърпа като избягвате абразивни материали и разтворители. Избягвайте попадането
на вода кърху електрическите части на тялото.
• Ако осветителното тяло е монтирано на метална повърхност, уверете се тя е заземена.
• Винаги се съобразявайте с техническите характеристики на артикула. Сверявайте знаците, изобразени на етикета на
осветителното тяло с тези посочени в част А на инструкцията за безопастност
• Изхвърляне на старото ви изделие: Вашето изделие е конструирано и произведено с висококачествени материали
и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Когато към изделието е прикрепен този символ на
зачеркнат контейнер, това означава, че изделието се покрива от Европейска директива 2002/96/EC. Моля, информирайте
се относно местната система за разделно събиране на отпадъчни електрически и електронни изделия. Спазвайте местните
разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старото
ви изделие ще спомогне за предотвратяване на евентуални отрицателни последствия за околната среда и здравето на
населението.
• Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за използването на LivingColors, например мълния,
наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност.
• LivingColors е отваряна или разглобявана.
ВНИМАНИЕ: В долуизброените обясния с цифри, ще откриете към всички знаци дадени в началото на тази инструкция.
01- Осветителното тяло трябва да си инсталира само в затворени помещения.
02- Осветителното тяло не може да се инсталира в баня / поне не на определеното за тази цел място/
03- Осветителното тяло може да се закрепя върху леснозапалими повърхности
Осветителното тяло в никаквъв случай нетрябва да бъде покривано с някакъв изолационен материал или подобна
материя
04- Защита от клас I: осветителното тяло има проводник за заземяване. Този проводник /жълто-зелен/ трябва да се включи
към изхода, обозначен със знак
05- Защита от клас II: осветителното тяло има двойна изолация и няма необходимост от заземяване
06- Защита от клас III: осветителното тяло е приспособено само към ниско напрежение
07- Х-връзка - В случай на повреда на проводника, той трябва да бъде сменен с проводник от същият тип
Y-връзка - В случай на повреда на проводника от съображения за безопастнос той трябва да бъде сменен от
производител, дистрибутор или специалист
Z- връзка - Проводникът не може д абъде сменен
08- Този продукт е неподходящ за деца под 14 го. възраст.
09- Всички изделия с логото SmartLink работят с това дистанционно управление.
Осветителните тела, както и цялата наша продукция е проектирана, произведена и тествана в съответствие с изискванията
на Европейските стандарти за безопастност /EN 60.598/
/. Декларация за съответствие: С настоящото Philips Lighting,
BG Consumer Luminaires декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими
разпоредби на Директива 1999/5/EC. Справка с декларацията за съответствие можете да направите на адрес: Satenrozen 13,
2550 Kontich – Belgium Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМП) 1. Philips Lighting произвежда и продава
много изделия, предназначени за потребителите, които - като всяка друга електронна апаратура - могат да излъчват и
приемат електромагнитни сигнали. 2. Един от водещите принципи в бизнеса на Philips е в нашите изделия да се вземат
всички необходими мерки за здраве и безопасност и да се спазват всички приложими изисквания на законодателството и
всички стандарти за електромагнитни смущения, действащи към момента на произвеждане на изделията.
3. Philips има ангажимента да разработва, произвежда и продава продукти, които не са вредни за здравето.
4. Philips потвърждава, че при правилно използване на неговите продукти в съответствие с тяхното предназначение, те са
безопасни, както показват наличните досега научни факти. 5. Philips играе активна роля в разработването на международни
стандарти за ЕМП и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на
стандартизацията с оглед ранното й внедряване в своите продукти.
В случай на повреда в конструкцията на осветителното тяло или в материала, от които е изработено, фирма “Масив”
предоставя 2 година гаранция на осветителните тела за вътрешна употреба и 2 години за осветителните тела за външна
употреба /ако това е обозначено на опаковката/. За счупени стъклени елементи и крушки гаранция не се дава. Гаранцията
започва от деня на покупката и само при предоставяне на документите за извършена покупка. Гаранцията е невалидна
в случаите на неправилен монтаж, използване не по предназначение, опити за поправка или правене на подобрения по
осветителното тяло. “Масив” не носи никаква отговорност в случаите на повреда, причинена от неправилна експлоатация
или използване не по предназначение на осветителното тяло.
Гаранцията не покрива вреди, нанесени на осветителните тела при изключителни
За често задавани въпроси и повече информация за продукта отидете на www.philips.com.
440401826611.indd 16
16
2012-04-16 13:42:47
UK Частина В- інструкція безпекі
• Виробник рекомендує правильно користуватися світильником. Тому збережіть ці інструкції і завжди слідуйте їм, щоб
забезпечити правильне і безпечне підключення і використання освітлювального приладу.
• Необхідно знеструмити мережу перед початком монтажу, технічного обслуговування або ремонту.
• При сумніві проконсультуйтеся у кваліфікованого електрика або в пункті продажу. Переконайтеся в тому, що світильник
зібраний і підключений відповідно до існуючих норм. Відповідно деякі правила дозволяють підключати світильник до
мережі тільки кваліфікованим електриком.
• Завжди міцно прикріплюйте шурупи, особливо при з'єднанні
• Зверніть увагу на кольори проводів перед початком монтажу: блакитний (нуль), коричневий (фаза) і, у разі класу захисту
I, - жовто-зелений (заземлення).
• Протирайте світильник сухою тканинною ганчіркою, не використовуйте абразивних матеріалів або розчинників. Уникайте
попадання вологи на електричні частини світильника
• Будь ласка, монтуйте настінні світильники в місцях, недосяжних для дітей.
• Якщо світитльник вмонтований на металічній поверхні, то він повинен бути заземлений або з’єднаний з заземленям
електричної інсталяції.
• Завжди проглядайте всі технічні характеристики світильника. Звіряйте знаки, зображені на наклейці світильника, і знаки,
приведені в частині А інструкції безпеки.
• Навколишнє середовище: Виконуючи в належний час утилізацію пристрою, дотримуйтеся вказівок місцевих органів
влади. Перед утилізацією пульта дистанційного керування виймайте батареї. Не викидайте батареї разом зі звичайними
побутовими відходами. Їх потрібно здати в офіційний пункт прийому або звернутися до дилера Philips, що забезпечить
утилізацію батарей у безпечний для зовнішнього середовища спосіб.
• дефект виник через надзвичайні умови, для яких світильник LivingColors не передбачений, наприклад внаслідок блискавки,
повені, пожежі, неправильного використання або недбалості;
• світильник LivingColors було відкрито або розібрано.
УВАГА: нижче, під відповідними номерами, Ви знайдете всі пояснення позначень, вказаних на початку даної інструкції.
01- Світильник слід встановлювати тільки усередині приміщення.
02- Цей світильник не підходить для установки у ванних кімнатах (в усякому разі, не у вказаній зоні).
03- Світильник можна кріпити на займистих поверхнях. Вбудовані світильники, ні за яких обставин, не повинні бути закриті
ізолюючими або подібними матеріалами.
04- Клас захисту I: у світильнику є заземляючий дріт. Цей дріт (жовто-зелений) необхідно підключити до затиску, позначеного
символом.
05- Клас захисту II: у світильнику подвійна ізоляція, немає необхідності в заземленні.
06- Класу захисту III: світильник пристосований тільки до дуже низької напруги (напр.12В).
07- X-з'єднання: У разі пошкодження дроту його потрібно замінити дротом того ж типу. Y-з'єднання: У разі пошкодження дроту, щоб уникнути ризики, його може замінити тільки виробник, дистриб'ютор або
фахівець. Z-з'єднання: Заміна дроту неможлива.
08- Цей світильник не рекомендується використовувати дітям до 14 років.
09- Усі вироби з позначкою SmartLink можна з'єднати з пультом дистанційного керування.
Світильники, як і всі наші вироби, спроектовані, виготовлені і протестовані відповідно до найстрогіших вимог Європейських
стандартів безпеки (EN 60.598/
).
Заява про відповідність: цим повідомленням компанія Philips Lighting, BG Consumer Luminaires стверджує, що виріб
відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Ознайомитися з повним текстом заяви
про відповідність можна, надіславши запит на адресу: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium Електричні, магнітні та
електромагнітні поля ("ЕМП") 1. Компанія Philips Lighting виготовляє і продає споживачам багато виробів, які, як будь-які
електронні пристрої, мають здатність випромінювати та отримувати електромагнітні сигнали. 2. Одним із основних ділових
принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я і техніки безпеки для відповідності наших
виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які чинні на момент
виготовлення виробів. 3. Компанія Philips ставить собі за мету розробляти, виготовляти та постачати на ринок вироби,
які не спричиняють шкоди здоров'ю людей. 4. Philips стверджує, що в разі застосування її виробів належним чином і за
призначенням вони є безпечними для використання, наскільки це можливо визначити на основі сучасних наукових знань.
5. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, що дає нам змогу
передбачати зміни у стандартах та завчасно реалізовувати їх у своїх виробах.
У разі браку в конструкції або матеріалі світильника виробник надає два роки гарантії на внутрішнє освітлення і два роки на
зовнішнє (якщо на упаковці не вказано інакше). Биті плафони, пошкоджені батареї і джерела світла не підлягають умовам
гарантії. На пошкодження, отримані в результаті використання освітлювального приладу в екстремальних умовах (морське
побережжя, промислові зони, контакт з добривом), гарантійні зобов'язання не розповсюджуються. Гарантія дійсна з дня
покупки і лише за поданням платіжного документа. Гарантія недійсна у разі неправильного монтажу, використання не за
призначенням або самостійної зміни світильника. Виробник не несе ніякої відповідальності за збиток, нанесений в результаті
неправильного використання світильника або використання його не за призначенням.
Зміни дизайну і технічних характеристик не виключаються
Відповіді на часті запитання та детальнішу інформацію про цей виріб можна знайти на веб-сайті www.philips.com.
pt-BR INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
• O fabricante aconselha a instalação correta do nosso material! Por isso, siga sempre estas instruções para assegurar uma
instalação correta e segura que garanta o pleno funcionamento do nosso material. Guarde-o para futuras consultas.
• Em caso de dúvida, consulte um eletricista ou informe-se no seu posto de venda. Assegure-se de estar instalando o material
seguindo todos os regulamentos. Certos regulamentos indicam que alguns ajustes têm que ser feitos por um eletricista qualificado.
• Limpe o material elétrico do interior da casa com um pano seco, não use abrasivos ou solventes. Evite o contato de líquidos com as
partes elétricas.
• Se a luminária for montada sob uma superfície metálica, então esta superfície deverá estar ligada a um fio terra ou a própria
luminária deverá estar ligada ao fio terra.
• Leve sempre em consideração todas as especificações técnicas no processo de instalação. Verifique os ícones que vêm impressos
na folha de instalação e os ícones que vêm na parte A na folha de instruções de segurança.
• A causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por exemplo, trovoadas, inundações, incêndios,
uso incorrecto ou negligência.
• O LivingColors tiver sido aberto ou desmontado.
ATENÇÃO: Seguem abaixo todas as explicações com referências numéricas para os ícones respectivos destas instruções de
segurança:
01- Este artigo deve ser montado apenas em áreas cobertas.
02- Material impróprio para ser instalado em banheiros (pelo menos na zona especificada).
03- Material próprio para fixar em superfícies inflamáveis normais. Em nenhuma circunstância os spots de embutir devem ser
cobertos com isolamento ou material similar.
04- Proteção classe I: O material tem uma ligação Terra. O fio Terra (amarelo e verde) tem que ser conectado com o clip marcado
com um
05- Proteção classe II: O material é duplamente isolado e pode não ser ligado com fio terra.
06- Proteção classe III: Material próprio para uma baixa voltagem (ex. 12V
07- X- Ligação: Em caso de dano, o cabo deverá ser substituído por outro do mesmo tipo.
Y- Ligação: Em caso de dano, o cabo deverá ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor ou mão-de-obra especializada,
440401826611.indd 17
17
2012-04-16 13:42:48
a fim de evitar acidentes.
Z- Ligação: O cabo não pode ser substituído.
08- Este produto não é aconselhável a crianças com menos de 14 anos.
09- Todos os produtos com um logótipo SmartLink podem ser ligados ao seu telecomando.
O material de iluminação – bem como todos os produtos da nossa coleção – são desenhados, produzidos e testados de acordo com
os mais rigorosos padrões Europeus (EN 60.598/
). Declaração de conformidade: Por meio deste documento, a Philips Lighting,
BG Consumer Luminaires, declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da
Diretiva 1999/5/EC. É possível consultar a Declaração de conformidade em: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Bélgica
Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos ("EMF") 1. A Philips Lighting fabrica e vende muitos produtos destinados aos
consumidores que, como qualquer aparelho eletrônico, emitem e recebem sinais eletromagnéticos. 2. Um dos princípios comerciais
mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para os nossos produtos, de forma a
atender a todas exigências legais aplicáveis e permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis durante a fabricação dos produtos.
3. A Philips tem como compromisso desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde.
4. A Philips afirma que, se manuseados adequadamente (conforme planejados), os produtos poderão ser utilizados com segurança,
de acordo com as evidências científicas disponíveis atualmente. 5. A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões
internacionais de segurança e EMF, possibilitando a antecipação de novos desenvolvimentos em termos de padronização da
integração antecipada nos produtos.
Em caso de falhas de construção ou material danificado o fabricante dá uma garantia de até 2 anos para materiais de uso em
ambientes interiores e exteriores (a não ser que na embalagem venha especificado diferente). Vidros partidos, baterias e fontes de luz,
não estão cobertos pelos termos de garantia. Qualquer estrago provocado pelo uso da armação do artigo em circunstâncias extremas
(áreas costeiras, ambientes industriais, contato frequente com adubo,...), não está coberto pela garantia. O período de garantia
começa a partir da data da compra e só é válida com a apresentação do recibo. A garantia é nula se o material não foi instalado de
acordo com as instruções ou reparado ou modificado. O fabricante também não aceita qualquer responsabilidade por qualquer dano
causado em resultado de mau manuseamento ou má aplicação do material.
Reservamos o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
Para FAQs e mais informações sobre o produto, acesse www.philips.com.
AR
440401826611.indd 18
Part P
-1
-2
-3
I
-4
II
-5
18
III
-6
12
2012-04-16 13:42:50
‫‪-4‬‬
‫‪I‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪II‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪- -3 7‬‬
‫‪III‬‬
‫‪12‬‬
‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪I‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪II‬‬
‫‪-- 58‬‬
‫‪- 9‬‬
‫‪14‬‬
‫يعمل هذا المنتج مع منتجات ‪ SmartLink‬األخرى‬
‫‪III‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪- 7‬‬
‫‪EN 60.598/‬‬
‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪14‬‬
‫‪- 8‬‬
‫‪- 9‬‬
‫إقرار المطابقة‪:‬‬
‫تُقر ‪ Philips Lighting, BG Consumer Luminaires B‬أن المنتج متطابق مع المتطلبات‬
‫‪60.598/‬‬
‫‪EN‬ذات الصلة‪.‬‬
‫األخرى‬
‫األساسية لتوجيه االتحاد األوروبي ‪ EC/1999/5‬وكذلك األحكام‬
‫يمكنك مراجعة إقرار المطابقة على العنوان ‪ – Kontich 2550 Satenrozen 13 :‬بلجيكا‬
‫المجاالت الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية ("‪)"EMF‬‏‬
‫‪ .1‬تقوم شركة ‪ Philips Lighting‬بتصنيع العديد من المنتجات الموجهة إلى المستهلكين وبيعها‪،‬‬
‫بشكل عام‪ ،‬كأي جهاز إلكتروني‬
‫وتعمل هذه المنتجات ٍ‬
‫على إرسال إشارات كهرومغناطيسية وتلقيها‪.‬‬
‫‪ .2‬من المبادئ الرائدة في عمل ‪ Philips‬اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة من حيث الصحة والسالمة‬
‫في المنتجات‪،‬‬
‫للتوافق مع كل المتطلبات القانونية السارية ولاللتزام بكل معايير ‪ EMF‬السارية وقت‬
‫إنتاج المنتجات‪.‬‬
‫‪ .3‬تلتزم ‪ Philips‬بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي ال تؤثر على الصحة سلبًا‪.‬‬
‫‪ .4‬تؤكد ‪ Philips‬أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المحدد لها‪ ،‬فسيكون‬
‫استخدامها آمناً وفقاً‬
‫للدليل العلمي المتوفر اليوم‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫‪ .5‬تؤدي ‪ Philips‬دورا حيويا في تطوير معايير السالمة و‪ EMF‬الدولية‪ ،‬بما يمكن ‪ Philips‬من‬
‫مبكرا في منتجاتها‪.‬‬
‫توقع تطورات أكثر في وضع المعايير إلدراجها ً‬
‫ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻨ‬
‫‪www.Philips.com‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2012-04-16 13:42:53‬‬
‫‪440401826611.indd 19‬‬
440401826611.indd 20
20
2012-04-16 13:42:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project