Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE3EG Operating instructions

Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE3EG Operating instructions
VQC9399_mst.fm
1 ページ
2013年1月15日 火曜日 午後6時57分
Start wireless network settings
Preparation
1 Place SC-NE5/SC-NE3 close to the wireless network router.
2 Turn this system on.
3 Follow the chart below to choose the network setting method.
Wireless Speaker System
Model No. SC-NE5
SC-NE3
VQC9399
≥ If you want to perform wireless setting with your Mac/PC, or you want to apply the advanced
setting, refer to [SC-NE5] “Method 4” or [SC-NE3] “Method 3” in the operating instructions.
Wi-Fi® connection guide
Does your wireless network router support
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
TM
You can wirelessly stream music from an iOS device, an Android device or a
Mac/PC to SC-NE5/SC-NE3’s speakers. To use this music-streaming feature,
SC-NE5/SC-NE3 must join the same 2.4 GHz wireless network as the compatible
device through the wireless network router (access point).
Yes
No / Do not know
Which model do you use?
iOS device*1, Android device
or Mac/PC
Wireless network
router
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Are you using an iPod touch/iPhone/iPad?
Is the iOS version 5.0 or later?
*1: Refer to the Operating Instructions for the compatibility.
Screen images used in this sheet : iPhone 4S, iOS 6.0.1
Yes
WPS button method
and hold [s WPS] on
1 Press
the speaker unit for more than
3 seconds.
Using the iPod dock (SC-NE5 only)
the WPS button on the
2 Press
wireless network router.
*2
Using the smartphone app
∫ Note for the iOS version
any devices
1 Disconnect
connected to the CD unit.
After step 2
1 Enter the password for the home
wireless network to which the iOS
device is connected.
2 When a message instructing you
to connect the iOS device to this
system is displayed, press the
home button to close the app.
3 On the Wi-Fi network selection
screen in “Settings”, select
“00 Setup _ _ _ _ _ _”.
your iPhone and then
4 Unlock
press and hold
[sNETWORK SETUP] on the
CD unit for more than 3
seconds.
the iPhone to the CD
3 Connect
unit.
Choose one of the following
connections.
Lightning connector compatible iPod
touch/iPhone:
message will pop-up on the
5 AiPhone.
Allow the iPhone to
share the wireless network
settings.
The settings are completed when
“SUCCESS” is displayed and indicator
lights in blue.
You can make the wireless
network settings with the app,
“Panasonic Stereo System
Network Setup” (for free).
If you’re using an Android device,
download the app at the Google
PlayTM Store. If you’re using an
iPod touch/iPhone/iPad,
download it at the App Store.
Preparation
≥Connect your smartphone to
your home wireless network.
≥Check the password for your
home wireless network.
4 When a message indicating the
completion of the connection to
this system is displayed, restart
the app.
[SETUP] on the remote
1 Press
control repeatedly to select
iPod touch/iPhone/iPad with
iOS 5.0 or later:
Lights in blue
*2 : The marking may differ.
[OK] on the remote
3 Press
control to exit.
No
The following explanations are based on an iPhone.
the iPhone to your
2 Connect
home wireless network.
Blinks in blue
SC-NE3
6
The settings are completed
when “SUCCESS” is displayed
and the indicator on the
speaker unit lights in blue.
7
Press [OK] on the remote
control to exit.
“NET SETUP” and then press
[OK].
“Panasonic Stereo
2 Start
System Network Setup” on
5 When a message indicating the
completion of the Wi-Fi setup of
this system is displayed, close the
app, and then check the operation
of AirPlay, etc.
your smartphone and follow
the indications.
Dedicated cable supplied with the iOS
device
Using AirPlay
1 Connect the iPhone to your home wireless network.
The following explanations are based on an
iPhone.
Preparation
≥Turn this system on.
“Settings”
Your home wireless
network name
(SSID)*3
Turn on
“Wi-Fi”
*3 : You may be prompted for the password. Enter the password of your home wireless network.
2 Select “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” from the AirPlay
icon and start play.
“Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _”
“Music”
Play starts.
(with a slight delay)
VQC9399_pol.fm
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時39分
Rozpocznij konfigurację połączenia bezprzewodowego
Przygotowanie
System głośników bezprzewodowych
1 Umieść SC-NE5/SC-NE3 blisko routera sieci bezprzewodowej.
2 Włącz system.
3 Wykonaj kroki opisane na poniższym diagramie i wybierz metodę ustawienia sieci.
Nr Modelu SC-NE5
SC-NE3
≥ Jeżeli chcesz zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego z komputerem Mac/PC, lub chcesz
zmienić ustawienia zaawansowane, wykonaj kroki [SC-NE5] “Metoda 4” lub [SC-NE3] “Metoda 3” opisane w
instrukcji obsługi.
Wi-Fi® instrukcja podłączania
Czy Twój router sieci bezprzewodowej obsługuje
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Możesz strumieniować bezprzewodowo muzykę z urządzenia z systemem iOS, systemem
AndroidTM lub komputera Mac/PC do głośników SC-NE5/SC-NE3. Aby korzystać w funkcji
strumieniowania, SC-NE5/SC-NE3 musisz podłączyć się do tej samej sieci bezprzewodowej
2,4 GHz co kompatybilne urządzenie, poprzez router sieci bezprzewodowej (punkt
dostępowy).
Tak
Nie / Nie wiem
Z jakiego modelu korzystasz?
Urządzenie z systemem iOS*1,
Android lub komputer
Mac/PC
Router
bezprzewodowy
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
SC-NE3
Czy korzystasz z urządzeń: iPod touch/iPhone/
iPad?
Czy posiadasz wersję systemu iOS 5.0 lub
późniejszą?
*1: Więcej informacji o kompatybilności można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Zrzuty ekranu użyte na tej karcie konfiguracji: iPhone 4S, iOS 6.0.1
Tak
Nie
Metoda z użyciem przycisku WPS
Korzystając ze stacji dokującej iPod (tylko SC-NE5)
Naciśnij i przytrzymaj [s WPS] na
1 głośniku
przez ponad 3 sekundy.
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon iPhone.
∫ Uwaga dla systemu iOS
Odłącz wszelkie urządzenia
swój iPhone, a
1 podłączone
4 Odblokuj
do odtwarzacza CD.
następnie naciśnij i przytrzymaj
[sNETWORK SETUP] na
iPhone do swojej
odtwarzaczu CD przez dłużej niż
2 Podłącz
domowej sieci bezprzewodowej.
3 sekundy.
Po wykonaniu kroku 2
Mruga na
niebiesko
przycisk WPS na
2 Naciśnij
routerze sieci bezprzewodowym.
*2
Korzystając z aplikacji na smartfonie
iPhone do odtwarzacza
3 Podłącz
CD.
Wybierz jedno z poniższych
połączeń.
Połączenie Lightning kompatybilne
z iPod touch/iPhone:
wyświetli się a Twoim
5 Wiadomość
iPhone.
Zezwól, by iPhone dzielił
ustawienia sieci bezprzewodowej.
Konfiguracja zostanie zakończona, kiedy
“SUCCESS” zostanie wyświetlone na
ekranie, a wskaźnik zaświeci się na
niebiesko.
1 Wprowadź hasło dla domowej
sieci bezprzewodowej, do której
podłączone jest urządzenie z
Można skonfigurować ustawienia
systemem iOS.
sieci bezprzewodowej za pomocą
2 Kiedy wyświetlona jest
aplikacji “Panasonic Stereo System
wiadomość informujący o
Network Setup” (dostępna za darmo).
konieczności podłączenia
urządzenia iOS do tego systemu,
Jeśli używane jest urządzenie z
naciśnij przycisk Home, aby
systemem Android, należy pobrać
zamknąć aplikację.
aplikację z serwisu Google PlayTM
3 W ekranie wyboru sieci Wi-Fi w
Store. Natomiast w przypadku
“Settings”, wybierz “00 Setup _ _
urządzeń iPod touch, iPhone lub iPad
_ _ _ _”.
należy ją pobrać z serwisu App Store.
Przygotowanie
≥ Podłącz smartfon do domowej sieci
bezprzewodowej.
≥ Sprawdź hasło do domowej sieci
4 Gdy wyświetlony zostanie
bezprzewodowej.
1
iPod touch/iPhone/iPad z systemem
iOS 5.0 lub późniejszym:
zostanie
6 Konfiguracja
zakończona, kiedy “SUCCESS”
zostanie wyświetlone na ekranie,
a wskaźnik na głośniku zaświeci
się na niebiesko.
Świeci się na niebiesko
*2 : Sposób oznakowania może być
odmienny.
aplikację “Panasonic
2 Uruchom
Stereo System Network Setup” na
smartfonie i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
przycisk [OK] na pilocie,
7 Naciśnij
aby wyjść.
przycisk [OK] na pilocie,
3 Naciśnij
aby wyjść.
5 Gdy wyświetlony zostanie
komunikat wskazujący na
zakończenie konfiguracji Wi-Fi
systemu, zamknij aplikację, a
następnie sprawdź działanie
AirPlay itp.
Odpowiedni kabel w zestawie z
urządzeniem z systemem iOS
Korzystanie z AirPlay
komunikat wskazujący na
zakończenie połączenia do tego
systemu, wyłącz i włącz ponownie
aplikację.
Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na
pilocie, aby wybrać
“NET SETUP”, a następnie
naciśnij [OK].
1 Podłącz iPhone do swojej domowej sieci bezprzewodowej.
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon
iPhone.
Przygotowanie
≥ Włącz system.
“Settings”
Nazwa domowej sieci
bezprzewodowej
(SSID)*3
Włącz
“Wi-Fi”
*3 : Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła. Wpisz hasło swojej domowej sieci bezprzewodowej.
2 Wybierz “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” z menu ikon AirPlay
i rozpocznij odtwarzanie.
“Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _”
“Music”
Rozpocznie się odtwarzanie.
(Odtwarzanie rozpoczyna
się z niewielkim
opóźnieniem)
VQC9399_cze.fm
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時37分
Zahájit nastavení bezdrátové sítě
Příprava
Bezdrátový reproduktorový systém
1 Umístěte reproduktory SC-NE5/SC-NE3 blíže ke směrovači bezdrátové sítě.
2 Zapněte tento systém.
3 Podle tabulky níže vyberte metodu nastavení sítě.
Model č. SC-NE5
SC-NE3
≥ Pokud chcete provést bezdrátové nastavení s vaším počítačem MAC/PC nebo chcete použít pokročilé
nastavení, postupuje podle [SC-NE5] “Způsob 4” nebo [SC-NE3] “Způsob 3” návodu k obsluze.
Průvodce připojením sítě Wi-Fi®
Podporuje váš bezdrátový směrovač sítě technologii
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Do reproduktorů SC-NE5/SC-NE3 můžete bezdrátově streamovat hudbu ze zařízení s
operačním systémem iOS nebo AndroidTM, nebo počítače Mac/PC. Chcete-li použít tuto
funkci streamování hudby, je nutné přidat reproduktory SC-NE5/SC-NE3 do stejné
bezdrátové sítě 2,4 GHz jako kompatibilní zařízení přes bezdrátový směrovač sítě
(přístupový bod).
Ano
Ne / Nevím
Jaký model používáte?
Zařízení s operačním systémem Bezdrátový směrovač
sítě
iOS*1, Android
nebo počítač Mac/PC
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Používáte zařízení iPod touch/iPhone/iPad?
Je systém iOS ve verzi 5.0 nebo novější?
*1: Informace o kompatibilitě naleznete v návodu k obsluze.
Snímky obrazovek použité v tomto listu: iPhone 4S, iOS 6.0.1
Ano
Připojení pomocí tlačítka WPS
Připojení pomocí doku iPod (pouze SC-NE5)
a držte tlačítko [s WPS]
1 Stiskněte
na jednotce reproduktoru déle než
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.
3 sekundy.
jakákoliv zařízení
1 Odpojte
připojená k jednotce CD.
směrovači bezdrátové sítě
2 Na
stiskněte tlačítko WPS.
[sNETWORK SETUP] na
jednotce CD po dobu delší než 3
sekundy.
iPhone k jednotce CD.
3 Připojte
Vyberte jedno z následujících
připojení.
iPod touch/iPhone kompatibilní s
konektorem Lightning:
*
2
Ne
Připojení pomocí aplikace smartphonu
zařízení iPhone a
4 Odemkněte
poté stiskněte a podržte
zařízení iPhone k vaší
2 Připojte
domácí bezdrátové síti.
Bliká modře
SC-NE3
zařízení iPhone se zobrazí
5 Na
zpráva. Povolte v zařízení iPhone
sdílení nastavení bezdrátové sítě.
Nastavení bude dokončeno po
zobrazení hodnoty “SUCCESS” a
ukazatel se rozsvítí modře.
∫ Poznámka pro verzi iOS
Po kroku 2
1 Zadejte heslo pro domácí
bezdrátovou síť, ke které za
zařízení iOS připojeno.
Nastavení bezdrátové sítě lze provést 2 Po zobrazení pokynu pro připojení
pomocí aplikace “Panasonic Stereo
zařízení s operačním systémem
System Network Setup” (zdarma).
iOS k tomuto zařízení, ukončete
Pokud používáte zařízení se
aplikaci stisknutím tlačítka pro
systémem Android, stáhněte si
návrat na úvodní obrazovku.
3 Na obrazovce výběru Wi-Fi sítě v
příslušnou aplikaci z webu Google
“Settings” vyberte “00 Setup _ _ _
PlayTM Store. Pokud používáte iPod
_ _ _”.
touch/iPhone/iPad, stáhněte si ji z
webu App Store.
Příprava
≥ Připojte smartphone k domácí
bezdrátové síti.
≥ Zkontrolujte heslo pro domácí
bezdrátovou síť.
4 Poté, co se zobrazí zpráva o
dokončení připojení k tomuto
systému, restartujte aplikaci.
dálkovém ovládání
1 Na
opakovaným stiskem tlačítka
iPod touch/iPhone/iPad se
systémem iOS verze 5.0 nebo
novějším:
Nastavení bude dokončeno po
6 zobrazení
hodnoty “SUCCESS” a
ukazatel na jednotce reproduktoru
se rozsvítí modře.
Svítí modře
*2 : Označení se může lišit.
Pro opuštění stiskněte na
7 dálkovém
ovládání tlačítko [OK].
opuštění stiskněte na
3 Pro
dálkovém ovládání tlačítko [OK].
[SETUP] zvolte “NET SETUP” a
poté stiskněte [OK].
Spusťte ve smartphonu aplikaci
2 “Panasonic
Stereo System
5 Poté, co se zobrazí zpráva o
dokončení nastavení Wi-Fi na
tomto systému, ukončete aplikaci
a poté zkontrolujte funkci AirPlay
atd.
Network Setup” a postupujte
podle pokynů.
Vyhrazený kabel dodávaný se zařízením
iOS
Používání funkce AirPlay
1 Připojte zařízení iPhone k vaší domácí bezdrátové síti.
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji
iPhone.
Příprava
≥ Zapněte tento systém.
“Settings”
Zapněte jej
“Wi-Fi”
Název vaší
bezdrátové domácí
sítě (SSID)*3
*3: Můžete být požádáni o zadání hesla. Zadejte heslo pro vaši domácí bezdrátovou síť.
2 Vyberte možnost “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” na ikoně AirPlay
a spusťte přehrávání.
“Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _”
“Music”
Dojde k zahájení
přehrávání.
(přehrávání začne s
mírným zpožděním)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement