Philips HR1396/55, HR1396/80, HR1396/00 User manual

Philips HR1396/55, HR1396/80, HR1396/00 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR1396
1
English 6
Dansk 11
Deutsch 16
Ελληνικα 22
Español 28
Suomi 33
Français 38
Italiano 43
한국어 48
Nederlands 53
Norsk 59
Português 64
Svenska 69
Türkçe 74
83
HR1396
87
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1 Motor unit
2 Positioning arrows
3Lid
4 Sealing ring
5 Blade unit
6Bowl
7 Non-slip ring
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse
it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Be very careful when you handle the blades. Be especially careful
when you remove them from the bowl, when you empty the bowl
and when you clean them. Their cutting edges are very sharp.
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
English
7
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- Do not allow children to use the chopper without supervision.
Caution
-- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the
table.
-- Cut large ingredients into pieces of approximately 2cm before you
process them.
-- Never fill the bowl with ingredients that are hotter than 80°C/175°F.
-- If the ingredients stick to the wall of the bowl, remove the motor unit,
open the lid and loosen them with a spatula or add some liquid.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
-- This appliance is intended for household use only.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Before first use
,, Thoroughly clean the parts that will come into contact with food
before you use the appliance for the first time (see chapter
‘Cleaning’).
Using the appliance
1Place the blade unit onto the pin in the centre of the bowl (Fig. 2).
2Put the ingredients in the bowl (Fig. 3).
See the table below for the recommended quantities and processing times.
You will achieve the best results if you stick to the quantities and
processing times in the table.
English
8
Maximum quantities and processing times
Ingredients
Max. quantities
Time
Onions/garlic (cut in 8)
150-200g
5-10 pulses
Parsley
40-50g
10 pulses
Lean beef (high quality)
100-150g
10 pulses
Dried apricots
100g
5 seconds
Cheese
100-150g
5-10 pulses
Nuts
100-200g
5-10 pulses
Fruits
250-300g
5-10 pulses
Baby food
250-300g
5-10 pulses
3Put the lid on the bowl (Fig. 4).
4Place the motor unit on the lid (Fig. 5).
Make sure that the positioning arrows on the lid and on the motor unit
are directly opposite each other.
5Push down the motor unit to start the chopping process.
The appliance works as long as you keep the motor unit pushed down.
,, When chopping soft ingredients (e.g. onions, parsley or lean beef),
we advise you to press the motor unit briefly several times in a
row (‘pulsing’). For 1 pulse, press the pulse button for one second
and then release the pulse button for 1 second.
Cleaning
Do not use abrasives, scourers, alcohol, etc to clean the appliance.
Never immerse the motor unit in water and never clean it in the
dishwasher.
1Unplug the appliance and disassemble it.
English
9
For extra thorough cleaning, you can also remove the sealing ring and
non-slip ring.
2Clean the bowl, the lid, the blade unit, the sealing ring and the nonslip ring in the dishwasher or in warm water with some washing-up
liquid.
3Clean the motor unit with a moist cloth.
Environment
,, Do not throw the appliance away with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this you will help to preserve the
environment (Fig. 6).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre
in your country (you will find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Frequently asked questions
This chapter lists the questions most frequently asked about the
appliance. If you can’t find the answer to your question, contact the
Customer Care Centre in your country.
10
English
Question
Answer
Can I clean all parts in Yes, except the motor unit.
the dishwasher?
Can I pour boiling
liquids in the bowl?
No, let hot liquids cool down to 80 cC/175 cF.
Why does the motor
produce an
unpleasant smell
during processing?
It is very common for the appliance to give off
an unpleasant smell or emit some smoke the
first few times it is used. This phenomenon will
stop after you have used the appliance a
number of times. The appliance may also give
off an unpleasant smell or emit some smoke if
it has been used too long. In this case you have
to stop operating the appliance and let it cool
down for 60 minutes.
The appliance
stopped running
because the blade
unit is blocked. What
should I do?
Remove the motor unit and the lid from the
appliance. Use a spatula to dislodge the
ingredients that are blocking the blade unit. You
may also need to process a smaller quantity.
The chopper doesn’t
work when I push on
the motor unit. What
should I do?
Check if the motor unit is placed correctly on
the lid. The positioning arrows on the lid and
the motor unit should be directly opposite
each other.
Dansk 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhed
2Markeringspile
3 Låg
4Tætningsring
5Knivenhed
6 Skål
7 Skridsikker ring
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand eller anden væske eller
skylles under vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en
fugtig klud.
Advarsel
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer knivene. Udvis særlig
forsigtighed, når du fjerner dem fra skålen, når du tømmer skålen, og
når du rengør dem. Skæresiderne er meget skarpe.
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre dele er
beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
12
Dansk
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
-- Tillad aldrig børn at bruge hakkeren uden opsyn.
Forsigtig
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør overholdes nøje.
-- Større ingredienser skal skæres op i stykker af ca. 2 cm, før de
tilberedes.
-- Fyld aldrig ingredienser, der er varmere end 80° C, op i skålen.
-- Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af skålen, skal du fjerne
motorenheden, åbne låget og fjerne dem med en spatel eller putte
noget væske i.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Før apparatet tages i brug
,, Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden
du bruger apparatet for første gang (se afsnittet “Rengøring”).
Sådan bruges apparatet
1Placér knivenheden på tappen midt i skålen (fig. 2).
2Kom ingredienserne i skålen (fig. 3).
Se de anbefalede mængder og tilberedningstider i tabellen nedenfor.
Du opnår de bedste resultater, hvis du holder dig til disse tal.
Dansk 13
Maksimale mængder og tilberedningstid
Ingredienser
Maksimale mængder
Tid
Løg/hvidløg (deles i 8)
150-200 g
5-10 x pulse
Persille
40-50 g
10 x pulse
Magert oksekød
(bedste kvalitet)
100-150 g
10 x pulse
Tørrede abrikoser
100 g
5 sekunder
Ost
100-150 g
5-10 x pulse
Nødder
100-200 g
5-10 x pulse
Frugt
250-300 g
5-10 x pulse
Babymad
250-300 g
5-10 x pulse
3Sæt låget på skålen (fig. 4).
4Sæt motorenheden på låget (fig. 5).
Sørg for at markeringspilene på låg og motorenhed står lige ud for
hinanden.
5Tryk ned på motorenheden for at starte hakningen.
Apparatet kører, så længe du trykker ned på motorenheden.
,, Når du hakker bløde ingredienser (f.eks. løg, persille eller mørt
kød), anbefaler vi, at du trykker motorenheden ned et kort øjeblik
flere gange i træk (“puls”). For én puls skal du trykke på
pulsknappen i ét sekund og derefter slippe knappen i ét sekund.
Rengøring
Brug aldrig skrappe rengørings-, eller skuremidler, sprit og lignende til
rengøring af apparatet.
Sænk aldrig motorenheden ned i vand og kom den ikke i
opvaskemaskinen.
14
Dansk
1Tag apparatet ud af stikkontakten og skil det ad.
Hvis du vil rengøre det ekstra grundigt, kan du også fjerne tætningsringen
og den skridsikre ring.
2Rengør skålen, låget, knivene, tætningsringen og den skridsikre ring i
opvaskemaskinen eller i varmt vand med opvaskemiddel.
3Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Miljøhensyn
,, Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 6).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Ofte stillede spørgsmål
Dette kapitel indeholde de mest almindeligt forekommende spørgsmål til
apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte
dit lokale Philips Kundecenter.
Dansk 15
Spørgsmål
Svar
Kan jeg komme alle
delene i
opvaskemaskinen?
Ja, undtagen motorenheden.
Må jeg hælde kogende
væsker i skålen?
Nej, varme væsker skal afkøles til 80cCc.
Hvorfor kommer der
en ubehagelig lugt fra
motoren, når den
kører?
Det er helt almindeligt, hvis apparatet lugter
eller ryger lidt, de første par gange, det
anvendes. Dette fænomen ophører efter et
par ganges brug. Apparatet kan imidlertid
også lugte eller ryge lidt, hvis det har kørt for
længe. Er dette tilfældet, skal du stoppe og
lade apparatet køle af i 60 minutter.
Apparatet stoppede,
fordi knivene er
blokerede. Hvad skal
jeg gøre?
Fjern motorenheden og låget fra apparatet.
Brug en spatel til at fjerne de ingredienser,
der blokerer knivene. Det kan være, at du skal
komme mindre i ad gangen.
Hakkeren fungerer ikke, Kontrollér, om motorenheden sidder korrekt
på låget. Pilene på låget og motorenheden
når jeg trykker ned på
skal være direkte ud for hinanden.
motorenheden. Hvad
skal jeg gøre?
16
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten
Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Motoreinheit
2Positionierungspfeile
3Deckel
4Dichtungsring
5Messereinheit
6Schüssel
7 Rutschfester Ring
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit keinesfalls in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
-- Gehen Sie mit den Klingen sehr vorsichtig um, besonders beim
Abnehmen der Schüssel sowie beim Leeren und Reinigen der
Schüssel, da die Klingen sehr scharf sind.
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker
oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt
Deutsch 17
oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Zerkleinerer
hantieren.
Achtung
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
-- Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in 2 cm große
Würfel.
-- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
-- Wenn die Zutaten an der Innenwand des Bechers haften bleiben,
entfernen Sie die Motoreinheit, öffnen Sie den Deckel, und lösen Sie
die Zutaten mit einem Teigschaber, oder geben Sie etwas Flüssigkeit
hinzu.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Vor dem ersten Gebrauch
,, Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle
Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe “Reinigung”).
18
Deutsch
Das Gerät benutzen
1Setzen Sie die Messereinheit auf den Stift in der Mitte des
Behälters (Abb. 2).
2Geben Sie die Zutaten in die Schüssel (Abb. 3).
Die empfohlenen Mengen und Verarbeitungszeiten entnehmen Sie bitte
der unten stehenden Tabelle.
Sie erzielen beste Ergebnisse, wenn Sie die angegebenen Mengen und
Verarbeitungszeiten einhalten.
Maximale Mengen und Verarbeitungszeiten
Zutaten
Höchstmenge
Verarbeitungszeit
Zwiebeln/Knoblauch (in 8
Stücke geteilt)
150 - 200 g
5-10 Impulse
Petersilie
40 - 50 g
10 Impulse
Mageres Fleisch (gute
Qualität)
100 - 150 g
10 Impulse
Getrocknete Aprikosen
100 g
5 Sekunden
Käse
100 - 150 g
5-10 Impulse
Nüsse
100 - 200 g
5-10 Impulse
Obst
250 - 300 g
5-10 Impulse
Babynahrung
250 - 300 g
5-10 Impulse
3Setzen Sie den Deckel auf den Behälter (Abb. 4).
4Setzen Sie die Motoreinheit auf den Deckel (Abb. 5).
Achten Sie darauf, dass sich die Positionierungspfeile am Deckel und an
der Motoreinheit direkt gegenüber stehen.
5Drücken Sie die Motoreinheit nach unten, um mit dem Zerkleinern
zu beginnen.
Deutsch 19
Das Gerät arbeitet, so lange Sie die Motoreinheit nach unten gedrückt
halten.
,, Beim Zerkleinern weicher Zutaten (z. B. Zwiebeln, Petersilie oder
mageres Fleisch) empfiehlt es sich, die Motoreinheit mehrere Male
kurz hintereinander zu drücken (‘Impulsfunktion’). Drücken Sie für
einen Impuls den Impulsschalter eine Sekunde lang, und lassen Sie
ihn dann eine Sekunde lang los.
Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuermittel,
Scheuerschwämme, Alkohol usw.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Reinigen Sie sie auch
nicht im Geschirrspüler.
1Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und nehmen Sie das
Gerät auseinander.
Für eine besonders gründliche Reinigung entfernen Sie auch den
Dichtungsring und den rutschfesten Ring.
2Reinigen Sie den Behälter, den Deckel, die Messereinheit, den
Dichtungsring und den rutschfesten Ring in warmem Wasser mit
etwas Spülmittel oder im Geschirrspüler.
3Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Umwelt
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 6).
20
Deutsch
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift) oder wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler. Sie können auch direkt die Service-Abteilung von
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Kapitel enthält die am häufigsten zu diesem Gerät gestellten
Fragen. Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie
sich bitte an das Philips Service Center in Ihrem Land.
Frage
Antwort
Kann ich alle Teile im
Geschirrspüler
reinigen?
Ja, mit Ausnahme der Motoreinheit.
Kann ich kochend
heiße Flüssigkeiten in
den Behälter gießen?
Nein, lassen Sie heiße Flüssigkeiten auf
höchstens 80 cC/175 cF abkühlen.
Warum gibt der Motor
während der
Verarbeitung einen
unangenehmen
Geruch von sich?
Diese Geruchsentwicklung tritt bei der
erstmaligen Benutzung des Geräts recht
häufig auf. Es kann auch etwas Rauch sichtbar
werden. Dies tritt nicht mehr auf, nachdem
Sie das Gerät mehrere Male benutzt haben.
Gerüche und Rauch können auch nach zu
langer Benutzung des Geräts auftreten. In
diesem Fall müssen Sie das Gerät ausschalten
und mindestens 60 Minuten lang abkühlen
lassen.
Deutsch 21
Frage
Antwort
Das Gerät steht
plötzlich still, weil die
Messereinheit blockiert
ist. Was kann ich tun?
Nehmen Sie die Motoreinheit und den
Deckel vom Gerät. Entfernen Sie Zutaten, die
die Messereinheit blockieren, mit einem
Teigschaber. Sie müssen ggf. die
Verarbeitungsmengen verkleinern.
Der Zerkleinerer
funktioniert nicht,
wenn ich auf die
Motoreinheit drücke.
Was muss ich tun?
Überprüfen Sie, ob die Motoreinheit korrekt
auf dem Deckel platziert ist. Die
Positionierungspfeile am Deckel und an der
Motoreinheit müssen sich direkt gegenüber
stehen.
22
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1
2
3
4
5
6
7
Μοτέρ
Δείκτες τοποθέτησης
Καπάκι
Δακτύλιος σφράγισης
Λεπίδες
Μπολ
Αντιολισθητικός δακτύλιος
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική
αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό, ούτε να το πλένετε στη βρύση. Χρησιμοποιείστε μόνο ένα
υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Προσέχετε πολύ όταν χειρίζεστε τις λεπίδες. Προσέχετε ιδιαίτερα
όταν τις αφαιρείτε από το μπολ, όταν αδειάζετε το μπολ και όταν
τις καθαρίζετε, καθώς τα σημεία κοπής τους είναι πολύ αιχμηρά.
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Ελληνικα 23
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον κόπτη χωρίς
επίβλεψη.
Προσοχή
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας
που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια 2εκ. περίπου πριν
τα επεξεργαστείτε.
-- Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα με υλικά που έχουν θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 80°C/175°F.
-- Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του μπολ, αφαιρέστε το
μοτέρ, ανοίξτε το καπάκι και ξεκολλήστε τα με μια σπάτουλα ή
προσθέστε λίγο υγρό.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
24
Ελληνικα
Πριν την πρώτη χρήση
,, Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά
(δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
Χρήση της συσκευής
1Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα στο κέντρο του
μπολ (Εικ. 2).
2Βάλτε τα υλικά στο μπολ (Εικ. 3).
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις συνιστώμενες ποσότητες
και τους χρόνους επεξεργασίας.
Θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα αν τηρείτε τις ποσότητες
και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα.
Μέγιστες ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας
Υλικά
Μέγ.
ποσότητες
Time (Ώρα)
Κρεμμύδια/σκόρδο
(κομμένα στα 8)
150-200γρ.
5-10 στιγμιαία πατήματα
Μαϊντανός
40-50γρ.
10 στιγμιαία πατήματα
Ψαχνό κρέας
(υψηλή ποιότητα)
100-150γρ.
10 στιγμιαία πατήματα
Αποξηραμένα
βερίκοκα
100γρ.
5 δευτερόλεπτα
Τυρί
100-150γρ.
5-10 στιγμιαία πατήματα
Ξηροί καρποί
100-200γρ.
5-10 στιγμιαία πατήματα
Φρούτα
250-300γρ.
5-10 στιγμιαία πατήματα
Βρεφική τροφή
250-300γρ.
5-10 στιγμιαία πατήματα
Ελληνικα 25
3Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ (Εικ. 4).
4Τοποθετήστε το μοτέρ στο καπάκι (Εικ. 5).
Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες τοποθέτησης στο καπάκι και στο μοτέρ
είναι ο ένας ακριβώς απέναντι από τον άλλο.
5Πιέστε προς τα κάτω το μοτέρ για να ξεκινήσει η διαδικασία
κοπής.
Η συσκευή λειτουργεί όσο πιέζετε προς τα κάτω το μοτέρ.
,, Όταν ψιλοκόβετε μαλακά υλικά (π.χ. κρεμμύδια, μαϊντανό ή
κομμάτια ψαχνού κρέατος), σας συνιστούμε να πιέζετε στιγμιαία
και να αφήνετε το μοτέρ, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
αρκετές φορές (‘στιγμιαία λειτουργία’). Για μία φορά, πιέστε το
κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο και στη
συνέχεια αφήστε το για ένα δευτερόλεπτο.
Καθαρισμός
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, συρματάκια, οινόπνευμα
κτλ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό και μην την πλένετε στο
πλυντήριο πιάτων.
1Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και
αποσυναρμολογήστε την.
Για ακόμα σχολαστικότερο καθαρισμό, μπορείτε επίσης να
αφαιρέσετε τον δακτύλιο στεγανοποίησης και τον αντιολισθητικό
δακτύλιο.
2Καθαρίστε το μπολ, το καπάκι, τις λεπίδες, τον δακτύλιο
στεγανοποίησης και τον αντιολισθητικό δακτύλιο στο πλυντήριο
πιάτων ή με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό.
3Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
26
Ελληνικα
Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 6).
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών
Προσωπικής Φροντίδας της Philips.
Συχνές ερωτήσεις
Στο κεφάλαιο αυτό αναγράφονται οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά
με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην
ερώτησή σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της χώρας σας.
Ελληνικα 27
Ερώτηση
Απάντηση
Μπορώ να πλύνω
όλα τα μέρη της
συσκευής στο
πλυντήριο πιάτων;
Ναι, εκτός από το μοτέρ.
Μπορώ να
προσθέσω πολύ
ζεστά υγρά (σε
σημείο βρασμού)
μέσα στο μπολ;
Όχι, περιμένετε μέχρι τα καυτά υγρά να
φτάσουν σε θερμοκρασία 80 cC/175 cF.
Γιατί το μοτέρ
αναδίδει μια
δυσάρεστη οσμή
κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας;
Είναι πολύ συνηθισμένο για τη συσκευή να
αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή ή να βγάζει
λίγο καπνό τις πρώτες φορές που
χρησιμοποιείται. Αυτό το φαινόμενο θα
σταματήσει όταν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή μερικές φορές. Η συσκευή μπορεί
επίσης να αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή ή
να βγάζει λίγο καπνό όταν χρησιμοποιείται
για πολύ ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα
πρέπει να την θέσετε εκτός λειτουργίας και
να την αφήσετε να κρυώσει για 60 λεπτά.
Η συσκευή
σταμάτησε να
λειτουργεί, επειδή οι
λεπίδες έχουν
μπλοκάρει. Τι πρέπει
να κάνω;
Αφαιρέστε το μοτέρ και το καπάκι από τη
συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για
να απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν
τις λεπίδες. Μπορεί επίσης να πρέπει να
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα.
Ο κόπτης δεν
λειτουργεί όταν
πιέζω το μοτέρ. Τι
πρέπει να κάνω;
Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει τοποθετηθεί
σωστά πάνω στο καπάκι. Οι δείκτες
τοποθέτησης στο καπάκι και στο μοτέρ
πρέπει να είναι ο ένας ακριβώς απέναντι
από τον άλλο.
28
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
1 Unidad motora
2 Flechas de posición
3Tapa
4Junta
5 Unidad de cuchillas
6Recipiente
7 Aro antideslizante
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño
húmedo.
Advertencia
-- Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. Preste especial
atención al retirarlas del recipiente, cuando vacíe el recipiente y
durante su limpieza, ya que las cuchillas están muy afiladas.
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras
piezas están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Español 29
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- No permita que los niños utilicen la picadora sin supervisión.
Precaución
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en la tabla.
-- Corte los ingredientes grandes en trozos de unos 2 cm antes de
procesarlos.
-- Nunca llene el recipiente con ingredientes a más de 80 °C/175 °F de
temperatura.
-- Si los ingredientes se adhieren a la pared del recipiente, retire la
unidad motora, abra la tapa y despréndalos con una espátula o algo
de líquido.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Antes de utilizarlo por primera vez
,, Antes de usar el aparato por primera vez, lave bien todas las piezas
que vayan a estar en contacto con los alimentos (consulte el
capítulo “Limpieza”).
Uso del aparato
1Coloque la unidad de cuchillas en el pivote que hay en el centro del
recipiente (fig. 2).
30
Español
2Ponga los ingredientes en el recipiente (fig. 3).
Consulte la tabla que aparece más abajo para ver las cantidades y los
tiempos de procesado recomendados.
Para obtener un resultado óptimo, siga las indicaciones de la tabla.
Cantidades y tiempos de procesado máximos
Ingredientes
Cantidades
máximas
Tiempo
Cebollas/ajo (cortados en
8 trozos)
150 - 200 g
5 - 10 pulsaciones
Perejil
40 - 50 g
10 pulsaciones
Magro de ternera (buena
calidad)
100 - 150 g
10 pulsaciones
Albaricoques secos
100 g
5 segundos
Queso
100 - 150 g
5 - 10 pulsaciones
Frutos secos
100 - 200 g
5 - 10 pulsaciones
Frutas
250 - 300 g
5 - 10 pulsaciones
Comida para bebé
250 - 300 g
5 - 10 pulsaciones
3Coloque la tapa sobre el recipiente (fig. 4).
4Coloque la unidad motora sobre la tapa (fig. 5).
Asegúrese de que las flechas de posición de la tapa y de la unidad
motora estén unas frente a otras.
5Presione la unidad motora hacia abajo para iniciar el proceso de
picado.
El aparato funciona mientras se mantiene la unidad motora presionada
hacia abajo.
Español 31
,, Cuando pique ingredientes blandos (por ejemplo, cebollas, perejil o
magro de ternera), le aconsejamos que presione la unidad motora
varias veces seguidas durante poco tiempo (pulsaciones). Para 1
pulsación, pulse el botón turbo durante un segundo y suéltelo
durante 1 segundo.
Limpieza
No utilice productos abrasivos, alcohol, estropajos, etc., para limpiar el
aparato.
No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la lave en el lavavajillas.
1Desenchufe y desmonte el aparato.
Para una limpieza más a fondo, también puede extraer el aro de cierre y
el aro antideslizante.
2Lave el recipiente, la tapa, la unidad de cuchillas, el aro de cierre y el
aro antideslizante en el lavavajillas o con agua caliente y un poco de
detergente líquido.
3Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 6).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en
contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
32
Español
Preguntas más frecuentes
En este capítulo se exponen las preguntas más frecuentes sobre el
aparato. Si no encuentra la respuesta a su pregunta, póngase en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente de su país.
Pregunta
Respuesta
¿Puedo lavar todas las Sí, excepto la unidad motora.
piezas en el
lavavajillas?
¿Puedo echar líquidos No, deje que los líquidos se enfríen hasta 80
hirviendo en el
cC/175 cF.
recipiente?
¿Por qué desprende
el motor un olor
desagradable durante
el funcionamiento?
Es muy normal que el aparato desprenda un
olor desagradable o eche un poco de humo las
primeras veces que se utiliza. Este fenómeno
cesará cuando haya utilizado el aparato unas
cuantas veces. También es posible que
desprenda un olor desagradable o eche humo
si se utiliza durante mucho tiempo seguido. En
este caso, deje de utilizar el aparato y deje que
se enfríe durante 60 minutos.
El aparato ha dejado
de funcionar porque
la unidad de cuchillas
está bloqueada. ¿Qué
debo hacer?
Quite la unidad motora y la tapa del aparato.
Utilice una espátula para retirar los ingredientes
que estén bloqueando la unidad de cuchillas.
También es posible que deba procesar
cantidades más pequeñas.
La picadora no
funciona al presionar
la unidad motora
hacia abajo ¿qué
debo hacer?
Compruebe que la unidad motora está
correctamente colocada en la tapa. Las flechas
de posición de la tapa y las de la unidad
motora deben estar unas frente a otras.
Suomi 33
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Runko
2Kohdistusnuolet
3Kansi
4Tiiviste
5Teräyksikkö
6Kulho
7Liukueste
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla. Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Varoitus
-- Käsittele teriä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen teriä irrotettaessa
ja kulhoa tyhjentäessä tai puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin
teräviä.
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
34
Suomi
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä anna lasten käyttää teholeikkuria ilman valvontaa.
Varoitus
Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen käsittelyä.
Älä kaada kulhoon kuumia, yli 80-asteisia aineita.
Jos ainekset tarttuvat kulhon sisäpintaan, irrota runko, avaa kansi ja
irrota ainekset lastalla tai lisää vähän nestettä.
-- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-----
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Käyttöönotto
,, Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen
laitteen käyttöönottoa (ks. Puhdistaminen).
Käyttö
1Aseta teräyksikkö kulhon keskellä olevaan tappiin (Kuva 2).
2Mittaa aineet kulhoon (Kuva 3).
Katso alla olevasta taulukosta oikeat määrät ja käsittelyajat.
Saat parhaat tulokset noudattamalla taulukossa annettuja määriä ja
käsittelyaikoja.
Suomi 35
Enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet
Enimmäismäärät
Aika
Sipuli/valkosipuli
(leikattuna 8 osaan)
150–200 g
5-10 pulssia
Persilja
40–50 g
10 pulssia
Vähärasvainen liha (filee)
100–150 g
10 pulssia
Kuivatut aprikoosit
100 g
5 sekuntia
Juusto
100–150 g
5-10 pulssia
Pähkinät
100–200 g
5-10 pulssia
Hedelmät
250–300 g
5-10 pulssia
Vauvanruoka
250–300 g
5-10 pulssia
3Laita kansi kulhon päälle (Kuva 4).
4Aseta runko kannen päälle (Kuva 5).
Tarkista, että kannen ja rungon nuolet ovat kohdakkain.
5Aloita hienontaminen työntämällä runkoa alaspäin.
Laite käy niin kauan kuin painat runkoa.
,, Pilkottaessa pehmeitä raaka-aineita (esim. sipulia, persiljaa tai
vähärasvaista naudanlihaa) on suositeltavaa painaa runkoa useita
kertoja lyhyesti sykäyksittäin. Saat aikaan yhden sykäyksen
painamalla sykäyspainiketta yhden sekunnin ajan ja vapauttamalla
painikkeen sekunniksi.
Puhdistaminen
Älä käytä laitteen puhdistamiseen syövyttäviä, naarmuttavia tai
esimerkiksi alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.
Älä upota runkoa veteen äläkä pese sitä astianpesukoneessa.
1Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin purat laitteen.
36
Suomi
Perusteellista puhdistusta varten voit poistaa myös tiivisteen ja liukuesteen.
2Kulhon, kannen, teräyksikön, tiivisteen ja liukuesteen voi pestä
astianpesukoneessa tai lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.
3Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Ympäristöasiaa
,, Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 6).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV:n huolto-osastoon.
Tavallisimmat kysymykset
Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä
vastausta kysymykseesi, ota yhteys oman maasi asiakaspalveluun.
Suomi 37
Kysymys
Vastaus
Voiko kaikki
irrotettavat osat
pestä
astianpesukoneessa?
Runkoa lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä
astianpesukoneessa.
Voiko kulhoon kaataa
kiehuvaa nestettä?
Miksi moottorista
lähtee
epämiellyttävää hajua
sen käydessä?
Ei. Anna kuumien nesteiden ensin jäähtyä 80 c
C:eenc.
On aivan tavallista, että uudesta laitteesta lähtee
epämiellyttävää hajua tai hieman savua
muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Ilmiö
häviää, kun laitetta on käytetty muutama kerta.
Laitteesta voi lähteä epämiellyttävää hajua tai
savua myös, jos sitä käytetään liian pitkään. Siinä
tapauksessa laite on pysäytettävä ja sen on
annettava jäähtyä 60 minuuttia.
Laite sammui, koska
teräyksikkö jumittui.
Mitä minun pitää
tehdä?
Katkaise virta ja irrota terän liikkumista estävät
aineet kaapimella. Suosittelemme pienemmän
määrän käsittelemistä kerralla.
Teholeikkuri ei toimi,
vaikka painan runkoa.
Mitä minun pitää
tehdä?
Tarkista, että runko on asetettu oikein kannen
päälle. Kannen ja rungon kohdistinnuolten on
oltava kohdakkain.
38
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
1 Bloc moteur
2 Flèches de positionnement
3Couvercle
4 Bague d’étanchéité
5 Ensemble lames
6Bol
7 Anneau antidérapant
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides
et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
Avertissement
-- Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames, en particulier
lorsque vous les retirez du bol, lorsque vous videz le bol et lorsque
vous les nettoyez. Leurs bords sont en effet très coupants.
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la fiche ou d’autres
pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
Français 39
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne laissez pas des enfants utiliser le hachoir sans surveillance.
Attention
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation indiqués
dans le tableau.
-- Coupez les grands aliments en morceaux d’environ 2 cm avant de les
hacher.
-- Ne remplissez jamais le bol avec des ingrédients dont la température
dépasse 80 °C.
-- Si les ingrédients s’accumulent sur les parois du bol, retirez le bloc
moteur, ouvrez le couvercle et détachez les ingrédients des parois à
l’aide d’une spatule ou en ajoutant du liquide.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant la première utilisation
,, Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les
pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre
« Nettoyage »).
Utilisation de l’appareil
1Placez l’ensemble lames sur la tige située au centre du bol (fig. 2).
40
Français
2Placez les ingrédients dans le bol (fig. 3).
Pour connaître les quantités et les temps de préparation recommandés,
consultez le tableau ci-après.
Vous obtiendrez de meilleurs résultats en les respectant.
Quantités et temps de préparation maximaux
Ingrédients
Quantités max.
Temps
Oignons/ail (coupés en
8)
150-200 g
5-10 impulsions
Persil
40-50 g
10 impulsions
Bœuf maigre (haute
qualité)
100-150 g
10 impulsions
Abricots secs
100 g
5 secondes
Fromage
100-150 g
5-10 impulsions
Noix
100-200 g
5-10 impulsions
Fruits
250-300 g
5-10 impulsions
Aliments pour bébé
250-300 g
5-10 impulsions
3Placez le couvercle sur le bol (fig. 4).
4Placez le bloc moteur sur le couvercle (fig. 5).
Assurez-vous que les flèches de positionnement du couvercle et du bloc
moteur correspondent.
5Exercez une pression vers le bas sur le bloc moteur pour démarrer
le processus de hachage.
Celui-ci se poursuit tant que vous appuyez sur le bloc moteur.
,, Pour le hachage d’ingrédients à consistance molle (pax ex. oignons,
persil ou bœuf maigre), nous vous conseillons d’appuyer brièvement
à plusieurs reprises sur le bloc moteur (impulsions). Pour
1 impulsion, appuyez sur le bouton Pulse pendant 1 seconde puis
relâchez-le pendant 1 seconde.
Français 41
Nettoyage
N’utilisez jamais de produits abrasifs, tampons à récurer, alcool, etc.
pour nettoyer l’appareil.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le mettez pas au
lave-vaisselle.
1Débranchez l’appareil et démontez-le.
Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez également retirer le joint
et l’anneau antidérapant.
2Nettoyez le bol, le couvercle, l’ensemble lames, le joint et l’anneau
antidérapant au lave-vaisselle ou à l’eau chaude savonneuse.
3Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 6).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.
philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays
(vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant
de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local
ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV ».
Foire aux questions
Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet
de l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
42
Français
Question
Réponse
Puis-je nettoyer toutes
les pièces au lavevaisselle ?
Oui, à l’exception du bloc moteur.
Puis-je verser des
liquides très chauds
dans le bol ?
Non, laissez-les refroidir jusqu’à une
température de 80 cC.
Pourquoi une odeur
désagréable s’échappet-elle du moteur en
cours de
fonctionnement ?
Il est normal que le moteur dégage de la
fumée ou une odeur désagréable lorsqu’il est
mis en marche pour la première fois. Ce
phénomène disparaît après quelques
utilisations. L’appareil peut aussi dégager de la
fumée et une légère odeur lors d’une
utilisation prolongée. Dans ce cas, arrêtez
l’appareil et laissez-le refroidir pendant
60 minutes.
L’appareil ne
fonctionne plus car
l’ensemble lames est
bloqué. Que dois-je
faire ?
Enlevez le bloc moteur et le couvercle de
l’appareil. À l’aide d’une spatule, retirez les
ingrédients qui bloquent l’ensemble lames. Il
est recommandé de hacher une plus petite
quantité d’ingrédients.
Le hachoir ne
fonctionne pas lorsque
j’appuie sur le bloc
moteur. Que dois-je
faire ?
Vérifiez si le bloc moteur est placé
correctement sur le couvercle. Les flèches de
positionnement du couvercle et du bloc
moteur doivent correspondre.
Italiano 43
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Gruppo motore
2 Frecce di posizionamento
3Coperchio
4 Anello di guarnizione
5 Gruppo lame
6Recipiente
7 Anello antiscivolo
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri liquidi il gruppo
motore. Per pulire il gruppo motore utilizzate solo un panno umido.
Avviso
-- Prestate attenzione nell’uso delle lame, in particolare quando le
rimuovete dal recipiente, quando svuotate il recipiente stesso e
quando le pulite, poiché i bordi taglienti sono estremamente affilati.
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione, la
spina o altri componenti risultino danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
44
Italiano
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
-- L’utilizzo del tritatutto da parte dei bambini deve avvenire sempre in
presenza di un adulto.
Attenzione
-- Non superate le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nella
tabella.
-- Tagliate i pezzi più grandi in pezzetti di circa 2 cm prima di lavorarli.
-- Non riempite mai il recipiente con ingredienti a temperatura
superiore a 80°C.
-- Se gli ingredienti rimangono attaccati alle pareti del recipiente,
rimuovete il gruppo motore, aprite il coperchio e staccateli con una
spatola o aggiungete del liquido.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati
scientifici attualmente disponibili.
Primo utilizzo
,, Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, lavate con cura
tutte le parti che verranno a contatto con il cibo (vedere il capitolo
“Pulizia”).
Modalità d’uso dell’apparecchio
1Posizionate il gruppo lame sul perno al centro del
contenitore (fig. 2).
Italiano 45
2Mettete gli ingredienti nel recipiente (fig. 3).
Consultate la tabella seguente per conoscere le dosi e i tempi di
lavorazione consigliati.
Per risultati ottimali, attenetevi ai valori indicati nella suddetta tabella.
Dosi e tempi di lavorazione massimi
Ingredienti
Dosi massime
Tempo
Cipolle/Aglio (cut in 8)
150-200 g
5-10 impulsi
Prezzemolo
40-50 g
10 impulsi
Carne magra (pregiata)
100-150 g
10 impulsi
Albicocche secche
100 g
5 secondi
Formaggio
100-150 g
5-10 impulsi
Frutta secca
100-200 g
5-10 impulsi
Frutta
250-300 g
5-10 impulsi
Pappe per bambini
250-300 g
5-10 impulsi
3Mettete il coperchio sul recipiente (fig. 4).
4Posizionate il gruppo motore sul coperchio (fig. 5).
Verificate che le frecce di posizionamento riportate sul coperchio e sul
gruppo motore siano opposte l’una all’altra.
5Spingete il gruppo motore per avviare il processo di lavorazione.
L’apparecchio continua a funzionare finché viene mantenuta la pressione
sul gruppo motore.
,, Durante la lavorazione di ingredienti di consistenza morbida (ad es.
cipolle, prezzemolo o carne magra), è consigliabile premere il
gruppo motore più volte consecutivamente per brevi intervalli
(“lavorazione a impulsi”). Per 1 impulso, premete il relativo pulsante
per un secondo quindi rilasciatelo per 1 secondo.
46
Italiano
Pulizia
non pulite l’apparecchio con detergenti abrasivi, spugnette, alcool, ecc.
Non immergete mai il gruppo motore nell’acqua e non lavatelo in
lavastoviglie.
1Scollegate l’apparecchio e smontatelo.
Per una pulizia ancora più accurata, potete rimuovere anche l’anello di
guarnizione e anello antiscivolo.
2Pulite il contenitore, il coperchio, il gruppo lame, l’anello di
guarnizione e l’anello antiscivolo in lavastoviglie o in acqua calda
aggiungendo un po’ di detersivo liquido.
3Pulite il gruppo motore con un panno umido.
Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 6).
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi visitate il sito di Philips
all’indirizzo www.philips.com o contattate il Centro Assistenza Clienti
Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della
garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti
locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il
Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
Domande frequenti
Nel presente capitolo vengono riportate le domande più frequenti
relative all’apparecchio. Se non riuscite a trovare una risposta esaustiva
alla vostra domanda, rivolgetevi al Centro assistenza Clienti del vostro
paese.
Italiano 47
Domanda
Risposta
Posso lavare in
lavastoviglie tutti i
componenti?
Sì, ad eccezione del gruppo motore.
Posso versare liquidi
bollenti nel
recipiente?
No, lasciate raffreddare i liquidi caldi fino a una
temperatura di 80 cC / 175 cF.
Perché durante il
funzionamento dal
motore fuoriesce
uno strano odore?
È del tutto normale che un apparecchio emetta
un odore sgradevole o un po’ di fumo le prime
volte che viene utilizzato. Il fenomeno è
destinato a scomparire con l’uso. L’odore
sgradevole o il fumo possono dipendere anche
da un utilizzo prolungato. In tal caso spegnete
l’apparecchio e lasciatelo raffreddare per 60
minuti.
L’apparecchio ha
smesso di funzionare
perché il gruppo
lame si è bloccato.
Cosa si deve fare?
Rimuovete il gruppo motore e il coperchio
dall’apparecchio. Usate una spatola per togliere
gli ingredienti che bloccano il gruppo lame.
Potrebbe essere necessario lavorare una
quantità più piccola.
Il tritatutto non
funziona quando
premo il gruppo
motore. Cosa devo
fare?
Controllate se il gruppo motore è posizionato
correttamente sul coperchio. Le frecce di
posizionamento riportate sul coperchio e sul
gruppo motore devono essere opposte l’una
all’altra.
48
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원
혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하
십시오.
각 부의 명칭 (그림 1)
1
2
3
4
5
6
7
본체
위치 화살표
뚜껑
봉합 링
칼날부
용기
미끄럼 방지 링
중요 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중
에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
위험
-- 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 넣거나 흐르는 수돗물로
세척하지 마십시오. 본체를 청소할 경우에는 젖은 천을 사용
하십시오.
경고
-- 칼날을 다룰 때에는 조심하십시오. 용기에서 칼날을 분리할
때, 용기를 비울 때, 칼날을 세척할 때에는 특히 조심하십시
오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
-- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지
역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
-- 전원 코드, 플러그 또는 기타 부품이 손상된 경우에는 본 제품
을 사용하지 마십시오.
-- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또
는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
-- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이
풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고
한국어 49
제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을
충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
-- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
-- 어린이가 혼자 다지기를 사용하지 않도록 하십시오.
주의
-- 표에 표시된 용량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
-- 큰 재료는 블렌더를 작동하기 전에 약 2cm 조각으로 잘라서
넣으십시오.
-- 용기에 80°C(175°F) 이상 되는 재료를 절대로 넣지 마십
시오.
-- 재료가 용기의 벽면에 붙으면 본체를 분리하고 뚜껑을 열어
주걱으로 벽면에 붙은 재료를 떼어내거나 액체를 약간 첨가하
십시오.
-- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제
품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액
세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니
다.
-- 본 제품은 가정용입니다.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합
니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제
품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에
근거하고 있습니다.
최초 사용 전
,, 제품을 처음 사용하기 전에 음식과 닿는 부품은 깨끗이 세척
하십시오 (‘청소’란 참조).
제품 사용
1칼날을 용기 중앙의 핀에 끼우십시오 (그림 2).
2재료를 용기에 넣으십시오 (그림 3).
권장량 및 작동 시간은 아래의 표를 참고하십시오.
표의 권장량 및 작동 시간을 준수하면 최상의 효과를 얻을 수 있
습니다.
50
한국어
최대 용량 및 작동 시간
재료
최대 용량
시간
양파 / 마늘(8등분)
150-200g
5-10회 순간작동
파슬리
40-50g
10회 순간작동
고급 살코기
100-150g
10회 순간작동
마른 살구
100g
5초
치즈
100-150g
5-10회 순간작동
견과류
100-200g
5-10회 순간작동
과일
250-300g
5-10회 순간작동
이유식
250-300g
5-10회 순간작동
3용기의 뚜껑을 닫으십시오 (그림 4).
4본체에 뚜껑을 장착하십시오 (그림 5).
뚜껑 및 본체의 위치 화살표가 서로 정반대인지 확인하십시오.
5본체를 아래쪽으로 눌러 다지기 과정을 시작합니다.
본체를 아래쪽으로 누르는 동안에만 제품이 작동합니다.
,, 양파, 파슬리, 살코기와 같은 부드러운 재료를 다질 때에는 본
체를 가볍게 누르는 동작을 수 차례 반복하십시오 (‘순간작
동’). 순간작동을 한 번 수행하려면 순간작동 버튼을 1초 간
눌렀다가 1초 후 놓으십시오.
청소
연마재, 솔, 알코올 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
본체를 물에 담그거나 식기세척기에 넣지 마십시오.
1제품의 전원 코드를 뽑아 분리하십시오.
고무 봉합 링과 미끄럼 방지 링을 분리하면 제품을 더 말끔히 세
척할 수 있습니다.
한국어 51
2용기, 뚜껑, 칼날부, 봉합 링 및 미끄럼 방지 링을 식기세척기
또는 소량의 세제를 푼 따뜻한 물에서 세척하십시오.
3본체는 젖은 천으로 닦으십시오.
환경
,, 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고
지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환
경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 6).
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에
는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필
립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품
보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자:(02)709-1200 *고객
상담실:(080)600-6600(수신자부담)
자주 묻는 질문 (FAQ)
이 란은 제품에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대해 설명합니다. 원
하는 질문에 대한 답변을 찾을 수 없는 경우 필립스 고객 상담실
로 문의하십시오.
질문
답변
모든 부품은 식기세
척기에서 세척할 수
있습니까?
예, 하지만 본체는 예외입니다.
용기에 액체를 부을
수 있습니까?
아니오, 뜨거운 액체를 80 cC/175 cF로
식히십시오.
52
한국어
질문
답변
왜 작동할 때 모터에
서 불쾌한 냄새가 납
니까?
제품에서 불쾌한 냄새가 나거나 처음 몇
번 사용할 때 연기가 나는 것은 일반적
입니다. 이러한 현상은 제품을 몇 번 사
용하고 나면 없어집니다. 제품을 너무
오래 사용해도 불쾌한 냄새나 연기가 날
수 있습니다. 이런 경우에는 제품의 작동
을 중지하고 60분 정도 식히십시오.
칼날에 재료가 껴서
제품이 작동하지 않
습니다. 어떻게 해야
합니까?
제품에서 본체와 뚜껑을 분리하십시오.
주걱을 사용하여 칼날에 끼인 재료를 제
거하십시오. 음식물의 양이 적더라도 이
러한 처리과정이 필요합니다.
본체로 밀어 넣어도
다지기가 작동하지
않습니다. 어떻게 해
야 합니까?
본체에 뚜껑을 제대로 닫았는지 확인하
십시오. 뚜껑과 본체의 위치 화살표가
서로 정반대 위치여야 합니다.
Nederlands 53
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Motorunit
2Positioneringspijlen
3Deksel
4Afdichtring
5Mesunit
6Kom
7Antislipring
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en
spoel deze ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een vochtige
doek om de motorunit schoon te maken.
Waarschuwing
-- Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de messen hanteert. Wees
vooral voorzichtig wanneer u deze uit de kom verwijdert, wanneer u
de kom leegt en wanneer u de messen schoonmaakt. De snijkanten
zijn zeer scherp.
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien het snoer, de stekker of andere
onderdelen beschadigd zijn.
54
Nederlands
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Laat kinderen de hakmolen niet zonder toezicht gebruiken.
Let op
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de
tabel niet.
-- Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm
voordat u deze in de handblender doet.
-- Vul de kom nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
-- Als de ingrediënten aan de wand van de kom blijven kleven, verwijder
dan de motorunit, open het deksel en verwijder de ingrediënten van
de wand met een spatel of door vloeistof toe te voegen.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Nederlands 55
Voor het eerste gebruik
,, Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig
schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie
hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Het apparaat gebruiken
1Plaats de mesunit op de pin in het midden van de kom (fig. 2).
2Doe de ingrediënten in de kom (fig. 3).
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de aanbevolen hoeveelheden en
bewerkingstijden.
U bereikt het beste resultaat als u zich aan de hoeveelheden en
bewerkingstijden in de tabel houdt.
Maximale hoeveelheden en bewerkingstijden
Ingrediënten
Maximale
hoeveelheden
Tijd
Uien/knoflook (in 8
stukken)
150-200 g
5-10 pulsen
Peterselie
40-50 g
10 pulsen
Mager rundvlees (hoge
kwaliteit)
100-150 g
10 pulsen
Gedroogde abrikozen
100 g
5 seconden
Kaas
100-150 g
5-10 pulsen
Noten
100-200 g
5-10 pulsen
Vruchten
250-300 g
5-10 pulsen
Babyvoeding
250-300 g
5-10 pulsen
3Plaats het deksel op de kom (fig. 4).
4Plaats de motorunit op het deksel (fig. 5).
56
Nederlands
Zorg ervoor dat de positioneringspijlen op het deksel en op de
motorunit zich recht tegenover elkaar bevinden.
5Druk de motorunit omlaag om het hakproces te starten.
Het apparaat blijft werken zolang u de motorunit naar beneden gedrukt
houdt.
,, Bij het hakken van zachte ingrediënten (bijvoorbeeld uien,
peterselie of mager rundvlees), raden we u aan om de motorunit
enkele keren achter elkaar kort naar beneden te drukken (‘pulsen’).
Voor 1 keer pulsen, drukt u de pulsknop één seconde in. Laat de
pulsknop vervolgens 1 seconde los.
Schoonmaken
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen, alcohol
enz. om het apparaat schoon te maken.
Dompel de motorunit nooit in water en reinig deze nooit in de
vaatwasmachine.
1Haal de stekker uit het stopcontact en demonteer het apparaat.
Voor een extra grondige reiniging kunt u de afdichtring en de antislipring
ook verwijderen.
2Maak de kom, het deksel, de mesunit, de afdichtring en de
antislipring schoon in de vaatwasmachine of in warm water met
wat afwasmiddel.
3Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 6).
Nederlands 57
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Veelgestelde vragen
In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u
het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met
het Customer Care Centre in uw land.
Vraag
Antwoord
Mogen alle
onderdelen van het
apparaat in de
vaatwasmachine?
Ja, behalve de motorunit.
Mag ik kokendhete
vloeistoffen in de
kom gieten?
Waarom produceert
de motor een
onaangename geur
wanneer het
apparaat werkt?
Nee, laat hete vloeistoffen afkoelen tot 80 cC.
Het is heel normaal dat het apparaat een
onaangename geur of wat rook produceert de
eerste paar keren dat het wordt gebruikt. Dit
verschijnsel verdwijnt nadat u het apparaat
enkele keren hebt gebruikt. Het apparaat kan
ook een onaangename geur of wat rook
produceren wanneer het te lang ingeschakeld
is. In dit geval moet u het apparaat niet langer
laten werken en het 60 minuten laten afkoelen.
58
Nederlands
Vraag
Antwoord
Het apparaat is
gestopt omdat de
mesunit is
geblokkeerd. Wat
moet ik doen?
Verwijder de motorunit en het deksel van het
apparaat. Gebruik een spatel om de
ingrediënten die de messen blokkeren los te
maken. Mogelijk moet u een kleinere
hoeveelheid ingrediënten verwerken.
De hakmolen werkt
niet als ik de
motorunit omlaag
druk. Wat moet ik
doen?
Controleer of de motorunit goed op het
deksel is geplaatst. De positioneringspijlen op
het deksel en de motorunit moeten zich recht
tegenover elkaar bevinden.
Norsk 59
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhet
2Plasseringspiler
3Lokk
4Gummipakning
5Knivenhet
6Bolle
7 Sklisikker ring
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller
skylles under springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre
motorenheten.
Advarsel
-- Vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Vær ekstra forsiktig når
du fjerner dem fra bollen, når du tømmer bollen, og når du rengjør
dem. Skjærekantene kan være svært skarpe.
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på ledningen, støpselet
eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
60
Norsk
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Ikke la barn bruke hakkeren uten tilsyn.
Forsiktig
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er
angitt i tabellen.
-- Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem.
-- Fyll aldri ingredienser som er varmere enn 80 °C i bollen.
-- Hvis ingrediensene fester seg til veggen i bollen, tar du ut
motorenheten, åpner lokket og løsner dem med en slikkepott eller
ved å tilsette væske.
-- Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller
deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen
tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
,, Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig
før apparatet brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
Bruke apparatet
1Plasser knivenheten på tappen midt i bollen (fig. 2).
2Ha ingrediensene i bollen (fig. 3).
Informasjon om mengder og bearbeidingstider finner du i tabellen
nedenfor.
Norsk 61
Du oppnår best resultat hvis du holder deg til mengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
Maksimumsmengder og tilberedningstider
Ingredienser
Maksimumsmengder
Tid
Løk/hvitløk (delt i 8)
150–200 g
5–10 pulseringer
Persille
40–50 g
10 pulseringer
Magert kjøtt (god
kvalitet)
100–150 g
10 pulseringer
Tørkede aprikoser
100 g
5 sekunder
Ost
100–150 g
5–10 pulseringer
Nøtter
100–200 g
5–10 pulseringer
Frukt
250–300 g
5–10 pulseringer
Babymat
250–300 g
5–10 pulseringer
3Sett lokket på bollen (fig. 4).
4Plasser motorenheten på lokket (fig. 5).
Kontroller at plasseringspilene på lokket og motorenheten er plassert
direkte over hverandre.
5Press motorenheten ned for å starte hakkeprosessen.
Apparatet jobber så lenge du trykker ned motorenheten.
,, Når du hakker myke ingredienser (f.eks. løk, persille eller magert
kjøtt), anbefaler vi at du trykker kort på motorenheten flere ganger
på rad (pulsering). For én puls trykker du på pulseringsknappen i ett
sekund, og deretter slipper du pulseringsknappen i ett sekund.
Rengjøring
Ikke bruk slipemidler, avfettingsmidler, alkohol e.l. for å rengjøre
apparatet.
62
Norsk
Senk aldri motorenheten ned i vann, og vask den aldri i
oppvaskmaskinen.
1Koble fra apparatet og ta delene fra hverandre.
For å rengjøre ekstra godt, kan du også fjerne tetningsringen og den
sklisikre ringen.
2Vask bollen, lokket, knivenheten, tetningsringen og den sklisikre
ringen i oppvaskmaskinen eller i varmt vann med oppvaskmiddel.
3Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
Miljø
,, Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette
hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 6).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du
er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philipsforhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Vanlige spørsmål
I dette avsnittet finner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som
stilles om apparatet. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan
du ta kontakt med kundestøtten der du bor.
Norsk 63
Spørsmål
Svar
Kan alle delene vaskes i
oppvaskmaskin?
Ja, bortsett fra motorenheten.
Kan jeg helle kokende
væske i bollen?
Nei, du bør avkjøle varme væsker til
80 cC / 175 cF.
Hvorfor kommer det en
ubehagelig lukt fra
motoren når jeg bruker
apparatet?
Det er svært vanlig at apparatet avgir en
ubehagelig lukt eller litt røyk de første
gangene det brukes. Dette vil gi seg etter at
du har brukt apparatet noen ganger.
Apparatet kan også avgi en ubehagelig lukt
eller litt røyk hvis det kjøres for lenge. Hvis
dette er tilfellet, slutter du å bruke apparatet
og lar det kjøles ned i én time.
Apparatet stoppet fordi Fjern motorenheten og lokket fra apparatet.
knivenheten er blokkert. Bruk en slikkepott til å løsne ingrediensene
Hva skal jeg gjøre?
som blokkerer knivenheten. Du må kanskje
også behandle mindre mengder.
Hakkeenheten fungerer
ikke når jeg trykker på
motorenheten. Hva må
jeg gjøre?
Kontroller om motorenheten er plassert
riktig på lokket. Plasseringspilene på lokket og
motorenheten skal være direkte over
hverandre.
64
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
1Motor
2 Setas de posicionamento
3Tampa
4 Anel vedante
5Lâminas
6Taça
7 Anel anti-deslizante
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou outro líquido, nem o enxagúe
à torneira. Utilize apenas um pano húmido para limpar o motor.
Aviso
-- Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas. Tenha um cuidado
especial quando as remover da taça, quando esvaziar a taça e quando
as limpar. Os rebordos de corte são muito afiados.
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Não se sirva do aparelho no caso de o fio de alimentação, a ficha ou
outros componentes se apresentarem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
Português 65
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
-- Não deixe que crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
Cuidado
-- Não exceda as quantidades e os tempos de preparação indicados na
tabela.
-- Corte os ingredientes de grandes dimensões em pedaços com cerca
de 2 cm antes de qualquer preparação.
-- Nunca encha a taça com ingredientes a uma temperatura superior a
80 °C.
-- Se os ingredientes ficarem colados à parede da taça, retire o motor,
abra a tampa e solte-os com uma espátula ou adicione um pouco de
líquido.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com
campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de
acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Antes da primeira utilização
,, Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com
os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez
(consulte o capítulo ‘Limpeza’).
Utilizar o aparelho
1Coloque as lâminas no pino no centro da taça (fig. 2).
66
Português
2Coloque os ingredientes na taça (fig. 3).
Consulte a tabela a seguir para as quantidades e tempos de
processamento correctos.
Obterá melhores resultados se respeitar as quantidades e os tempos de
preparação da tabela.
Quantidades e tempos de processamento máximos
Ingredientes
Quantidades máx.
Tempo
Cebolas/alho (cortados
em 8)
150-200 g
5-10 pressões
Salsa
40-50 g
10 pressões
Carne magra (boa
qualidade)
100-150 g
10 pressões
Damascos secos
100 g
5 segundos
Queijo
100-150 g
5-10 pressões
Nozes
100-200 g
5-10 pressões
Fruta
250-300 g
5-10 pressões
Comida de bebé
250-300 g
5-10 pressões
3Coloque a tampa na taça (fig. 4).
4Coloque o motor na tampa (fig. 5).
Certifique-se de que as setas de posicionamento da tampa e do motor
estão directamente opostas uma à outra.
5Prima o motor para iniciar o processo de corte.
O aparelho funciona enquanto mantiver pressionado o motor.
,, Quando cortar ingredientes macios (por exemplo cebolas, salsa ou
carne de vaca magra), aconselhamo-lo a premir (brevemente) na
unidade do motor várias vezes de seguida. Cada vez que pulsar,
mantenha o botão premido durante um segundo e, em seguida,
solte-o durante um segundo.
Português 67
Limpeza
Não utilize abrasivos, esfregões, álcool, etc. para limpar o aparelho.
Nunca mergulhe o motor em água nem a lave na máquina.
1Desligue o aparelho da corrente e desmonte-o.
Para uma limpeza mais profunda, pode também remover o anel vedante
e o anel antideslizante.
2Lave a taça, a tampa, as lâminas, o anel vedante e o anel
antideslizante na máquina da loiça ou em água morna com líquido
detergente.
3Limpe o motor com um pano húmido.
Meio ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 6).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Perguntas mais frequentes
Este capítulo indica as perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se
não conseguir encontrar a resposta à sua pergunta, contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente do seu país.
68
Português
Pergunta
Resposta
Posso lavar todas as
peças na máquina?
Sim, excepto o motor.
Posso verter líquidos
a ferver para a taça?
Não, deixe os líquidos quentes arrefecerem até
80 cC/175 cF.
Por que razão o
motor exala um
cheiro desagradável
quando está a
trabalhar?
É muito comum que o aparelho exale algum
cheiro desagradável ou liberte algum fumo
durante as primeiras utilizações. Este fenómeno
cessa ao fim de algumas utilizações do
aparelho. Também é provável haver cheiros ou
fumo se utilizar o aparelho durante muito
tempo. Neste caso, tem de interromper a
utilização do aparelho e deixá-lo arrefecer
durante 60 minutos.
O aparelho deixou
de trabalhar porque
as lâminas estão
bloqueadas. O que
devo fazer?
Retire o motor e a tampa do aparelho. Utilize
uma espátula para remover os ingredientes
que estão a bloquear as lâminas. Pode também
precisar de preparar uma quantidade inferior
de ingredientes.
A picadora não
funciona quando
pressiono o motor. O
que devo fazer?
Verifique se o motor está colocado
correctamente na tampa. As setas de
posicionamento na tampa e no motor devem
estar directamente opostas umas às outras.
Svenska 69
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Motorenhet
2Lägespilar
3Lock
4Tätningsring
5Knivenhet
6 Skål
7 Stabiliserande gummifot
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och
skölj den inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till
att rengöra motorenheten.
Varning
-- Var mycket försiktig när du hanterar knivarna. Var extra försiktig när
du tar bort dem från skålen, när du tömmer skålen eller behållaren
och när du rengör dem. Eggarna är mycket vassa.
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
-- Använd inte apparaten om nätsladden, stickkontakten eller någon
annan del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
70
Svenska
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Låt inte barn använda hackaren utan övervakning.
Varning!
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i
tabellen.
-- Skär stora ingredienser i delar om ungefär 2 cm innan de tillreds.
-- Fyll aldrig behållaren med ingredienser som är varmare än 80 °C.
-- Om ingredienserna fastar på insidan av skålen för hackaren tar du
bort motorenheten, öppnar locket och tar bort dem med hjälp av en
slickepott eller lite vätska.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Före första användningen
,, Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan
du använder apparaten för första gången (se avsnittet Rengöring).
Använda apparaten
1Placera knivenheten på piggen i skålens mitt (Bild 2).
2Lägg ingredienserna i skålen (Bild 3).
Svenska 71
I tabellen nedan visas rekommenderade mängder och tillredningstider.
Du får bäst resultat om du håller dig till mängderna och tillredningstiderna
i tabellen.
Maximala mängder och tillredningstider
Ingredienser
Max. mängder
Tid
Lök/vitlök (skär i åtta
delar)
150–200 g
5–10 pulseringar
Persilja
40–50 g
10 pulseringar
Magert kött (hög kvalitet) 100–150 g
10 pulseringar
Torkade aprikoser
100 g
5 sekunder
Ost
100–150 g
5–10 pulseringar
Nötter
100–200 g
5–10 pulseringar
Frukt
250–300 g
5–10 pulseringar
Barnmat
250–300 g
5–10 pulseringar
3Sätt på locket på skålen (Bild 4).
4Placera motorenheten på locket (Bild 5).
Se till att lägespilarna på locket och motorenheten är placerade mittemot
varandra.
5Tryck ned motorenheten så startar hackningen.
Apparaten arbetar så länge du trycker ned motorenheten.
,, När du hackar mjuka ingredienser (t.ex. lök, persilja eller magert
nötkött) rekommenderar vi att du trycker ned motorenheten
snabbt flera gånger i rad (“pulsering”). För en puls: Håll pulsknappen
intryckt i en sekund och släpp pulsknappen i en sekund.
72
Svenska
Rengöring
Använd inte slipmedel, stålull eller vätskor som alkohol etc. till att
rengöra apparaten.
Sänk inte ned motorenheten i vatten och kör den inte i diskmaskinen.
1Dra ur nätsladden och ta isär apparaten.
Om du vill rengöra apparaten extra noggrant kan du även ta bort
tätningsringen och den halkfria ringen.
2Rengör skålen, locket, knivenheten, tätningsringen och den halkfria
ringen i diskmaskin eller i varmt vatten med lite diskmedel.
3Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Miljön
,, Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna
in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper
du till att skydda miljön (Bild 6).
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du
besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din
lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Vanliga frågor
I det här avsnittet tas de vanligaste frågorna om apparaten upp. Om du
inte hittar svaret på din fråga kontaktar du ditt lands kundtjänstcenter.
Svenska 73
Fråga
Svar
Kan jag diska alla delar i
diskmaskin?
Ja, förutom motorenheten.
Kan jag hälla kokande
vätska i skålen?
Nej. Låt varma vätskor svalna till 80 cC.
Varför kommer det en
obehaglig lukt från
motorn medan den är
igång?
Det är vanligt att apparaten avger lite rök
eller otrevlig lukt de första gångerna den
används. Det kommer att upphöra när du
använt apparaten några gånger. Apparaten
kan även avge lite rök eller otrevlig lukt om
den används för länge. I så fall måste du
stänga av apparaten och låta den svalna
under en timme.
Apparaten har slutat
fungera för att
knivenheten är
blockerad . Vad ska jag
göra?
Ta bort motorenheten och locket från
apparaten. Använd en slickepott för att
avlägsna de ingredienser som blockerar
knivenheten. Du kan även behöva minska
mängden ingredienser.
Hackaren fungerar inte
när jag trycker ned
motorenheten. Vad ska
jag göra?
Kontrollera att motorenheten är korrekt
placerad på locket. Lägespilarna på locket
och motorenheten ska vara placerade
mittemot varandra.
74
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Motor ünitesi
2 Yön okları
3Kapak
4 Halka conta
5 Bıçak ünitesi
6Hazne
7 Kayma önleyici halka
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın,
musluk altında yıkamayın. Nemli bezle silerek temizleyin.
Uyarı
-- Bıçakları çok dikkatli kullanın. Bunları hazneden çıkartırken, hazneyi
veya kavanozu boşaltırken ve bıçakları temizlerken özellikle dikkat
edin. Bıçakların kesici yüzeyleri çok keskindir.
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları
kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
Türkçe 75
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Yetişkin nezareti olmadan çocukların doğrayıcıyı kullanmasına izin
vermeyin.
Dikkat
-- Tabloda belirtilen miktarları ve hazırlama sürelerini aşmayın.
-- Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik parçalar halinde
kesin.
-- Hazneyi kesinlikle 80°C’den daha sıcak malzemelerle doldurmayın.
-- Malzemeler haznenin kenarlarına yapışırsa motor ünitesini çıkarıp
kapağı açın ve yapışan malzemeyi bir spatula ile çıkarın veya bir miktar
sıvı ekleyin.
-- Başka marka ya da Philips tarafından önerilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu gibi aksesuar ve parçaları kullandığınızda
garantiniz geçersiz hale gelir.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
,, Cihazı ilk kez kullanırken, yiyeceklerle temas edecek parçaları iyice
temizleyin (bkz.’Temizlik’ bölümü)
Cihazın kullanımı
1Bıçak ünitesini haznenin ortasındaki milin üzerine yerleştirin (Şek. 2).
2Malzemeleri hazneye koyun (Şek. 3).
Uygun miktarlar ve hazırlama süreleri için aşağıdaki tabloya başvurun.
En iyi sonucu elde etmek için, tablodaki miktarlar ve hazırlama sürelerini
uygulayın.
76
Türkçe
Maksimum miktarlar ve hazırlama süreleri
Malzemeler
Maks. miktarlar
Süre
Soğan/sarımsak (8’e
bölünmüş)
150-200 gr
5-10 darbe
Maydanoz
40-50 gr
10 darbe
Yağsız sığır eti (kaliteli)
100-150 gr
10 darbe
Kuru kayısı
100g
5 saniye
Peynir
100-150 gr
5-10 darbe
Kabuklu yemişler
100-200 g
5-10 darbe
Meyveler
250-300 gr
5-10 darbe
Bebek maması
250-300 gr
5-10 darbe
3Haznenin kapağını kapatın (Şek. 4).
4Motor ünitesini kapağın üzerine yerleştirin (Şek. 5).
Kapağın ve motor ünitesinin üstündeki yön oklarının birbirine tam olarak
zıt yerleştirilmesini sağlayın.
5Parçalama işlemini başlatmak için motor ünitesini aşağı yönde
bastırın.
Cihaz, motor ünitesini aşağıya bastırdığınız sürece çalışmayı sürdürür.
,, Yumuşak malzemeler (örn. soğan, maydanoz veya yağsız et)
keserken, motor ünitesine birçok kez art arda kısaca basmanızı
öneririz (‘darbe’). 1 darbe için, 1 saniye süreyle darbe düğmesine
basın ve ardından 1 saniye süreyle düğmeyi bırakın.
Temizleme
Aşındırıcı temizlik malzemeleri, ovma malzemeleri, alkol ve benzeri
malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesinde
yıkamayın.
Türkçe 77
1Cihazın fişini çekin ve parçalarını sökün.
Daha iyi bir temizlik için, halka contayı ve kayma önleyici halkayı da
çıkarabilirsiniz.
2Hazneyi, kapağı, bıçak ünitesini, halka contayı ve kayma önleyici
halkayı bulaşık makinesinde veya bir miktar bulaşık deterjanı katılmış
ılık suda yıkayın.
3Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
Çevre
,, Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi yetkililere verin. Bu
sayede çevre korumasına yardımcı olursunuz (Şek. 6).
Garanti ve Servis
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız veya bir sorun yaşamanız durumunda
Philips Web sitesini www.philips.com.tr adresinden ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişime geçin
(dünya genelindeki telefon numaralarını garanti belgeleri içerisinde
bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips
yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis
Departmanı ile iletişime geçin.
Sıkça sorulan sorular
Bu bölümde cihazla ilgili en sık sorulan sorular listelenmiştir. Sorunuzun
cevabını burada bulamıyorsanız, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezine
başvurun.
78
Türkçe
Soru
Cevap
Cihazın tüm
parçalarını bulaşık
makinesinde
yıkayabilir miyim?
Evet, motor ünitesi hariç.
Hazneye kaynayan
sıcak malzemeler
koyabilir miyim?
Hayır, sıcak sıvıları 80cC düzeyine kadar soğutun.
Motor çalışırken
neden hoş olmayan
kokular çıkarıyor?
Cihazın istenmeyen kokular yayması veya ilk
birkaç kullanımda duman çıkarması sık rastlanan
bir durumdur. Bu belirti, birkaç kullanım
sonrasında sona erecektir. Cihaz aynı anda uzun
bir süre kullanıldığında da istenmeyen kokular
yayabilir veya duman çıkarabilir. Bu durumda,
cihazı çalıştırmayı durdurmalı ve 60 saniye
boyunca soğumasını beklemelisiniz.
Cihaz bıçak
ünitesinin takılması
nedeniyle durdu. Ne
yapmalıyım?
Cihazı kapatın ve bıçak ünitesinin çalışmasına
engel olan malzemeleri bir spatula kullanarak
temizleyin. Ayrıca, daha az bir miktarla işlem
yapmanız gerekebilir.
Motor ünitesini
bastırdığımda
doğrayıcı çalışmıyor.
Ne yapmalıyım?
Motor ünitesinin kapağa düzgün olarak yerleşip
yerleşmediğini kontrol edin. Kapağın ve motor
ünitesinin üstündeki yön okları birbirine tam
olarak zıt olmalıdır.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
6
3
4
5
4203.064.5879.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement