Medisana | ITM | Instruction manual | Medisana ITM

88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 1
DE Intensiv-Massage mit Rotlicht ITM
GB Intensive massage plus red light
FR
IT
ES
PT
NL
FI
SE
GR
Massage intensif à lumière rouge ITM
Massaggio intenso con luce rossa ITM
Masaje intenso con luz roja ITM
Massagem intensiva com luz vermelha
Intensieve massage met rood licht ITM
Tehokas hierontalaite punvalolla ITM
Intensiv massage med rött ljus ITM
∂ÓÙ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÌÂ κόκκινο φως
ITM
ITM
ITM
Art. 88275
Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de manejo
Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Bruksanvisning
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Por favor ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Läses noga!
¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 2
DE Gebrauchsanweisung
PT Manual de instruções
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Sicherheitshinweise .............................................6
Wissenswertes .......................................................8
Anwendung ...........................................................9
Verschiedenes .....................................................11
Garantie ................................................................12
Avisos de segurança ...................................
Informações gerais ......................................
Aplicação ........................................................
Generalidades ...............................................
Garantia ..........................................................
GB InstructionManual
NL Gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Safety Information .............................................13
Useful Information ............................................15
Operating .............................................................16
Miscellaneous .....................................................18
Warranty ..............................................................19
Veiligheidmaatregelen ................................
Wetenswaardigheden ................................
Het Gebruik ...................................................
Diversen ..........................................................
Garantie ..........................................................
FR Mode d’emploi
FI Käyttöohje
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Consignes de sécurité ......................................20
Informations utiles .............................................22
Utilisation .............................................................23
Divers .....................................................................25
Garantie ................................................................26
Turvallisuusohjeita .......................................
Tietämisen arvoista ......................................
Käyttö ..............................................................
Sekalaista ........................................................
Takuu ...............................................................
IT Istruzioni per l’uso
SE Bruksanvisning
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Norme di sicurezza ............................................27
Informazioni interessanti .................................29
Modalitá d’impiego ...........................................30
Varie ......................................................................32
Garanzia ...............................................................33
Säkerhetshänvisningar ..............................
Värt att veta ..................................................
Användning ...................................................
Övrigt ...............................................................
Garanti ............................................................
ES Instrucciones de manejo
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Indicaciones de seguridad .............................34
Informaciones interesantes .............................36
Aplicación ............................................................37
Generalidades .....................................................39
Garantía ................................................................40
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ...........................
ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ................................
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ .......................................................
¢È¿ÊÔÚ· ...........................................................
∂ÁÁ‡ËÛË ..........................................................
Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur
schnellen Orientierung aufgeklappt.
Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma
orientação rápida.
Please fold out this page and leave it folded out for quick
reference.
Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de
vous orienter plus rapidement.
Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä
nopeaa orientaatiota varten.
Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido
orientamento.
Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp
till snabb orientering.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para
orientarse rápidamente.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÓÔ›ÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ
·ÓÔȯً ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.
41
43
44
46
47
48
50
51
53
54
55
57
58
60
61
62
64
65
67
68
69
71
72
74
75
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 3











88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
DE
GB
FR
IT



02.12.2010
Massageköpfe
Massageaufsätze für Akupressur
Massageaufsätze für Punktmassage


Netzkabel mit Stecker

Drehknopf für Intensität (MIN. – MAX.)



Massage heads
Schiebeschalter - AUS (0)
- MASSAGE (M)
- MASSAGE + ROTLICHT (M/H)
Acupressure attachments
Point massage attachments


Power cord with plug

Rotary knob for intensity (MIN. – MAX.)



Têtes de massage
Slide switch
- OFF (0)
- MASSAGE (M)
- MASSAGE + RED LIGHT (M/H)
Embouts pour massage acupressure
Embouts pour massage d’un point


Câble d’alimentation avec fiche

Bouton de réglage de l’intensité (MIN. – MAX.)



Testine di massaggio
Interrupteur - ARRET (0)
coulissant
- MASSAGE (M)
- MASSAGE + LUMIÉRE ROUGE (M/H)
Accessori per agopressione
Accessori per digitopressione


Cavo di alimentazione con spina

Manopola di regolazione dell'intensità (MIN. – MAX.)
Interruttore a - SPENTO (0)
scorrimento - MASSAGGIO (M)
- MASSAGGIO + LUCE ROSSA (M/H)
17:31 Uhr
Seite 4
empfohlene Massagezonen:





Arm
Rücken
Fuß
Schenkel
Schulter
Recommended massage zones:





Arms
Back
Feet
Thighs
Shoulders
Zones de massage recommandées :





Bras
Dos
Pied
Cuisse
Epaule
Zone consigliate per il massaggio:





Braccio
Schiena
Piede
Coscia
Spalla
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
ES





PT
02.12.2010
Cabezales de masaje
Accesorios para acupresión
Accesorios para digitopresión
Cable con enchufe
Interruptor
deslizante
- APAGADO (0)
- MASAJE (M)
- MASAJE + LUZ ROJA (M/H)

Interruptor giratorio para regular la intensidad
(MIN. – MAX.)



Cabeças de massagem


Aplicadores para massagem acupressura
Aplicadores para massagem de pontos
Cabo de alimentação com ficha
Interruptor - Desligar (0)
deslizante - MASSAGEM (M)
- MASSAGEM + LUZ VERMELHA (M/H)
NL
FI

Botão giratório para intensidade (MIN. – MAX.)



Massagekoppen
Opzetstukken voor acupressuur
Opzetstukken voor puntmassage


Netsnoer met stekker

Draaiknop voor de regeling van de massage intensiteit
(MIN. – MAX.)



Hierontapäät
Schuifschakelaar - UIT (0)
- MASSAGE (M)
- MASSAGE + ROOD LICHT (M/H)
Hierontakappaleet akupainantaan
Hierontakappaleet pistehierontaan


Pistokkeella varustettu verkkojohto

Säätönappi voimakkuutta varten (MIN. – MAX.)
Liukukytkin - POIS (0)
- HIERONTA (M)
- HIERONTA + PUNAVALO (M/H)
17:31 Uhr
Seite 5
Zonas de masaje recomendadas:





Brazo
Espalda
Pie
Muslo
Hombro
Zonas de massagem recomendadas:





Braço
Costas
Pé
Coxa
Ombro
Aanbevolen massagezones:





Arm
Rug
Voet
Dij
Schouder
Suositeltavat hieronta-alueet:





Käsivarsi
Selkä
Jalka
Reisi
Hartia
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
SE
GR



02.12.2010
Massagehuvud
Massagetillbehör för akupressur
Massagetillbehör för punktmassage


Nätkabel med kontakt

Vridreglage för intensitet (MIN. – MAX.)



∫ÂʷϤ˜ Ì·Û¿˙



Skjutreglage - FRÅN (0)
- MASSAGE (M)
- MASSAGE + RÖTT LJUS (M/H)
™ÂÙ ÁÈ· Ì·Û¿˙ Ì ›ÂÛË
™ÂÙ ÁÈ· Ì·Û¿˙ ÛËÌ›Ԣ
∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ‚‡ÛÌ·
¢È·ÎfiÙ˘
ÔÏ›ÛıËÛ˘
- OFF (0)
- ª∞™∞∑ (M)
- ª∞™∞∑ + ∫Ÿ∫Kπ¡√ ºø™ (M/H)
¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ¤ÓÙ·Û˘
(MIN. – MAX.)
17:31 Uhr
Seite 6
Rekommenderade massagezoner:





Arm
Rygg
Fot
Ben
Axlar
Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ˜ ˙ÒÓ˜ Ì·Û¿˙:





äÚÈ·
¶Ï¿ÙË
¶fi‰È·
ªËÚÔ›
flÌÔÈ
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 1
1 Sicherheitshinweise
DE
WICHTIGE HINWEISE !
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben,
geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.
Zeichenerklärung
Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät.
Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder
Schäden am Gerät führen.
WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um
mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.
ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um
mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.
Schutzklasse II
LOT-Nummer
Hersteller
1
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
DE
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 2
1 Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
zur Stromversorgung
• Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
• Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf,
dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Typenschild angegebene
elektrische Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
• Halten Sie das Netzkabel und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen,
Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie den Netzstecker oder den
Netzschalter niemals mit nassen bzw. feuchten Händen an oder wenn
Sie im Wasser stehen.
• Elektrische Spannung führende Teile des Gerätes dürfen nicht mit Flüssigkeit
in Berührung kommen.
• Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie
sofort den Netzstecker.
• Das Gerät muss so angeschlossen werden, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
• Ziehen Sie immer sofort nach der Benutzung den Netzstecker aus der Steckdose.
• Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel,
sondern immer am Netzstecker!
• Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird. Es darf
weder geknickt, eingeklemmt noch verdreht werden.
für besondere Personen
• Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät an, von oder in der Nähe
von Kindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird.
• Das Gerät hat eine heisse Oberfläche. Personen, die gegen Hitze empfindlich
sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
• Lassen Sie Kinder nie mit den Verpackungsfolien spielen, es besteht
Erstickungsgefahr!
• Behandlungen mit dem MEDISANA ITM ersetzen keine ärztlichen Diagnosen oder Therapien.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind.
• Personen mit einem Herzschrittmacher, künstlichen Gelenken oder elektronischen Implantaten sollten auf jeden Fall vor Benutzung des Gerätes einen
Arzt zu Rate ziehen.
• Sie dürfen das Gerät nicht verwenden, wenn Sie an einer oder mehreren der
folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen,
Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen
oder Thrombose.
• Sollten Sie Schmerzen spüren oder die Massage als unangenehm empfinden,
brechen Sie die Behandlung ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.
2
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 3
1 Sicherheitshinweise
DE
vor dem Betrieb des Gerätes
• Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Anwendung sorgfältig
auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen am Gerät oder Kabelteilen sichtbar sind, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert und
wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen war. Um Gefährdungen zu
vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
für den Betrieb des Gerätes
• Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche
Zwecke bestimmt.
• Benutzen Sie das Massagegerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut
Gebrauchsanweisung.
• Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
• Verwenden Sie keinesfalls Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller
empfohlen wird.
• Das Massagegerät darf während der Benutzung der Rotlichtfunktion nicht zu
lange (max. 1 Min.) auf der selben Körperstelle gehalten werden, andernfalls
könnten Hautrötungen oder Verbrennungen auftreten.
• Halten Sie das Gerät von Regen und Nässe fern. Es darf nicht im Freien
betrieben werden.
• Stellen, benutzen oder bewahren Sie das Gerät keinesfalls über Behältnissen
auf, die mit Wasser gefüllt sind, besonders nicht an Stellen, an denen es in
eine Wanne oder ein Duschbecken fallen oder gestoßen werden kann.
• Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sprühnebel aus Spraydosen oder dem
gleichzeitigen Einsatz von Sauerstoff.
• Schlafen Sie während der Anwendung des Massagegerätes an sich selbst
nicht ein. Eine zu lange Anwendung an der selben Stelle kann zu Beschwerden und Verbrennungen führen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht unter Decken oder Kissen. Decken Sie es
während des Betriebes auf keinen Fall ab.
• Begrenzen Sie den Einsatz des Gerätes auf eine Dauer von 20 Minuten und
lassen Sie es vor einer erneuten Verwendung ca. 30 Minuten abkühlen.
• Wenden Sie das Gerät nicht direkt am Kopf, auf Knochen oder Gelenken,
auf der Vorderseite des Halses, im Genital- oder Nierenbereich an.
• Verwenden Sie das Gerät nicht vor dem Schlafengehen. Die Massage hat
eine anregende Wirkung und kann das Einschlafen hinauszögern.
• Aus verständlichen Gründen kann der Hersteller nicht für Schäden aufkommen, die infolge von Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht werden.
für Wartung und Reinigung
• Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Um
Gefährdungen zu vermeiden, reparieren Sie niemals selbständig. Wenden
Sie sich an die Servicestelle.
• Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus, ziehen Sie immer den
Netzstecker und lassen Sie es abkühlen. Tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Beachten Sie das Kapitel “Verschiedenes, 4.1 Reinigung und Pflege” auf S. 7.
• Im Fall von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch
jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von der
Servicestelle durchführen.
3
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
DE
02.12.2010
17:50 Uhr
Seite 4
2 Wissenswertes
Herzlichen Dank
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Intensiv-Massagegerät mit Rotlicht ITM haben Sie ein Qualitätsprodukt von MEDISANA erworben, das bei richtiger Anwendung und Pflege
lange zu Ihrem Wohlbefinden beitragen wird. Damit Sie mit Ihrem Massagegerät die gewünschte Wirkung erzielen und lange Freude daran haben,
empfehlen wir Ihnen die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und für die
Pflege sorgfältig zu lesen.
2.1
Lieferumfang
und Verpackung
Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.
Zum Lieferumfang gehören:
• 1 Intensiv-Massagegerät ITM mit Rotlicht
• Aufsätze für Punktmassage und Akupressur
• 1 Gebrauchsanweisung
Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden
bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.
WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!
2.2
Was ist
Massage?
Die Massage ist eine der ältesten Behandlungsmethoden überhaupt und
wichtiger Bestandteil der physikalischen Therapie. Durch mechanische Behandlung der äußeren Gewebeschichten des Körpers werden verspannte Muskeln
gelockert, die Durchblutung verbessert und die Gewebegeneration gefördert.
Dadurch wirkt Massage anregend oder entspannend und kann auch Nervenund Muskelschmerzen beseitigen. Ein weiterer Effekt sind die positiven Wirkungen auf das Gefäßsystem, die inneren Organe und den Stoffwechsel.
Man unterscheidet 5 klassische Massagemethoden: Streichmassage, Knet-,
Klopf- und Vibrationsmassage sowie Reibung/Klatschungen.
Darüber hinaus gibt es wichtige Massagetechniken wie die manuelle Lymphdrainage, Reflexzonenmassage, Unterwasser-Druckstrahlmassage, Bürstenmassage und Fingerdruckmassage (Shiatsu, Akupressur).
2.3
Wie funktioniert
das Massagegerät
ITM?
Dieses spezielle Massagegerät funktioniert auf Basis der Klopfmassage.
Dabei werden die beiden Massageköpfe im Wechsel mit einer Frequenz von
2000 1/ min bis 3000 1/ min bewegt, so dass eine Klopfbewegung entsteht, die
auf die zu massierenden Körperstellen übertragen wird.
Wahlweise kann Rotlicht zugeschaltet werden, das über die beiden großen
Massageköpfe ausgestrahlt wird. Diese besonders angenehme Art der Wärmeanwendung beschleunigt die positive Massagewirkung. Das ITM strahlt das
4
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:31 Uhr
Seite 5
2 Wissenswertes / 3 Anwendung
DE
Rotlicht über die Haut in das tieferliegende Körpergewebe ab. Die beiden Massageköpfe werden dabei lediglich leicht erwärmt, aber nicht heiß. Das Rotlicht
des MEDISANA Intensivmassagegerätes ITM ist also besonders wohltuend.
Diese einzigartige Kombination aus Intensivmassage und Wärmestrahlung
macht das ITM zu einem besonders wirkungsvollen Massagegerät.
3 Anwendung
3.1
Inbetriebnahme
3.2
Einschalten
des Gerätes
Bevor Sie den Netzstecker einstecken, achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist (über dem grauen Schalter auf der Oberseite des Gerätes ist eine
„0“ zu sehen). Stecken Sie anschließend den Netzstecker in eine dafür vorgesehene Steckdose (230 V).
Schieben Sie den Schalter  direkt oberhalb des Griffes mit dem Daumen eine
Stufe nach vorne. Das Gerät schaltet sich ein, und Sie spüren die Vibration der
Klopfmassage. Es wird der Buchstabe „M“ (Massage) sichtbar.
Gerät
eingeschaltet
3.3
Zuschalten
des Rotlichtes
Rotlicht
zugeschaltet
Das Rotlicht lässt sich wahlweise zuschalten. Für diese Funktion schieben Sie
bitte den grauen Schalter  eine weitere Stufe nach vorne. Das Rotlicht
schaltet sich ein, am Schalter werden zusätzlich die Buchstaben „M/H“ (Massage/Heat = Rotlicht) sichtbar.
Je nach Empfinden kann die Mas3.4
sageintensität geändert werden.
Regelung der
Massageintensität Dazu betätigen Sie den Drehknopf
 oberhalb des Einschalters. Sie
haben die Möglichkeit der stufenlosen Regelung der Massageintensität von Minimum (2000 1/ min) bis
Maximum (3000 1/ min).
Drehknopf zur Regelung der Massageintensität
5
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
DE
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 6
3 Anwendung
3.5
Anwendung
Die Massage mit ITM
3.6
Die richtige
Massage
3.7
Verwendung
der Massageaufsätze
Die Massage mit ITM, Rotlicht zugeschaltet
• Sie können die Massage an sich selbst oder an einem Partner durchführen.
Schalten Sie das Gerät wie o.a. ein und führen Sie es auf die zu massierende Körperzone. Üben Sie dabei keinen Druck aus, sondern legen Sie es nur
leicht auf den Körper auf. Die Massage wird allein durch das Gerät hervorgerufen. Konzentrieren Sie sich bei der Massage nicht zu lange auf die selbe
Körperstelle (max. 1 Minute), sondern wechseln Sie den Massagebereich
häufiger während der Anwendung.
• Sie können durch die Massagerichtung entscheiden, welchen Effekt Sie
erreichen wollen: Eine Massage in Richtung Herz entspannt, die Massage
vom Herzen weg regt an.
• Bei der Durchführung von Ganzkörpermassagen beachten Sie die “Sicherheitshinweise”.
• Eine Anwendung sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. Wenden Sie das
Gerät regelmäßig an, damit sich die positive Wirkung einstellen kann.
• Prinzipiell sollte die Anwendung immer angenehm sein. Wenn Sie Schmerzen spüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die
Behandlung ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Hausarzt.
• Schalten Sie nach der Behandlung das Massagegerät aus, ziehen Sie den
Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Mit den Aufsätzen für die Punktmassage  bzw. den Aufsätzen für die Akupressur  kann der Druck des Gerätes ähnlich einer Fingermassage bzw. einer
Akupressur auf die zu massierenden Stellen des Körpers abgegeben werden.
Schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie die gewünschten Massageaufsätze auf
die Massageköpfe  und starten Sie das Gerät neu. Führen Sie die Massage
wie unter Punkt 3.6 beschrieben durch.
Achtung!
Bei Benutzung der Aufsätze darf das Rotlicht nicht zugeschaltet
werden.
3.8
Abschalten
des Gerätes
6
Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den grauen Schalter  zurückschieben,
bis die „0“ wieder erscheint. Wenn die Anwendung abgeschlossen ist, ziehen
Sie den Netzstecker.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 7
4 Verschiedenes
DE
4.1
Reinigung
und Pflege
• Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es
abkühlen.
• Das Gerät sollte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, evtl. mit
einer milden Seifenlauge, gereinigt werden.
• Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
• Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
• Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
• Verstauen Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung, und bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Platz auf.
4.2
Hinweis zur
Entsorgung
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen
Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle
seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden
Entsorgung zugeführt werden können.
Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder
Ihren Händler.
4.3
Technische
Daten
Name und Modell
: MEDISANA
Intensivmassagegerät mit Rotlicht ITM
Spannungsversorgung
: 230V~ / 50Hz
Leistungsaufnahme
: ca. 35 W
Kurzbetrieb
: 20 Minuten
: Regelbar von 2000 1/ min bis 3000 1/ min
Intensität
Abmessungen (L x B x H) : ca. 44 x 14 x 13 cm
Gewicht
: ca. 1,7 kg
Artikel-Nummer
: 88275
EAN-Nummer
: 40 15588 88275 3
Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und gestalterische Änderungen vor.
7
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
DE
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 8
5 Garantie
Garantie- und
Reparaturbedingungen
Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die
Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den
Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.
Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:
1. Auf MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei
Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der
Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit,
weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.
b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder
unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher
oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das
Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden
an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
DEUTSCHLAND
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.
8
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 9
GB
1 Safety Information
IMPORTANT INFORMATION!
RETAIN FOR FUTURE USE!
Read the instruction manual carefully before using this device, especially the
safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on
these instructions for use.
Explanation of symbols
This instruction manual belongs to this device.
It contains important information about starting up
and operation. Read the instruction manual thoroughly.
Non-observance of these instructions can result in
serious injury or damage to the device.
WARNING
These warning notes must be observed to prevent
any injury to the user.
CAUTION
These notes must be observed to prevent any
damage to the device.
NOTE
These notes give you useful additional information
on the installation or operation.
Protection category II
Lot number
Manufacturer
9
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GB
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 10
1 Safety Information
Safety
Information
Power supply
• Only use this unit according to the intended purpose and as directed in the
instructions manual.
• Before connecting the device to your power supply, make sure that it is
switched off and that the electrical voltage specified on the device’s type
label matches that of your mains power.
• Keep the power cord and the device itself away from heat, hot surfaces,
damp and liquids. Avoid touching the plug or power switch with wet or even
damp hands, or when you are standing in water.
• Parts that conduct electricity on the device must not come into contact with liquid.
• If the device falls into water, do not try to pick it up. Instead pull the plug
out immediately.
• Always make sure that the plug is easily accessible when the device is
connected.
• Disconnect the plug from the socket immediately after using the device.
• Never pull on the power cord to disconnect the appliance from the mains.
Always pull out the mains plug!
• Do not carry, pull or rotate the device by its power cord.
• Make sure at all times that the power cord does not represent a tripping
hazard. The cord should not be kinked, pinched or twisted.
For special people
• Particular care should be taken when using the device in the vicinity of
children, people with illnesses, and particularly people with special needs.
• The surface of the appliance is hot. People who are insensitive to heat must
be careful when using the appliance.
• Do not leave the device unattended while it is plugged in.
• This device is not designed to be used by persons (including children) with
limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient
experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the
device.
• Children must be supervised to ensure that they do not play with the
device.
• Do not allow children to play with the clear plastic packaging, as it may pose
a risk of suffocation!
• Treatments with the MEDISANA ITM do not replace medical diagnosis or
therapy.
• Do not use this device if you are pregnant.
• People fitted with a pacemaker, artificial joints or electronic implants should
in all cases consult a doctor before using the device.
• You should not use this device if you are affected by one or more of the
following illnesses and conditions: Circulation disorders, varicose veins, open
wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins or thrombosis.
• If you feel any pain from use of this device, or find the massage unpleasant,
stop the treatment and consult your doctor.
10
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 11
1 Safety Information
GB
Before operating the device
• Check the device and its power cord carefully for any damage before each
use. The device should not be used if it is in any way defective.
• Do not use the device if there is any visible damage to the device itself or
to the power cord, if the device is not working flawlessly or if it has been
dropped or has fallen into water. To avoid any risk of injury send the device
to the service point to be repaired.
Operating the device
• The device is intended for private use only and should not be employed for
commercial purposes.
• Use the massage device only for the purpose specified in the instructions for use.
• The guarantee is invalidated if the device is misused.
• On no account use any device accessories which are not expressly designed
for the purpose by the manufacturer.
• While using the red light function, do not place the massager on the same part
of the body for too long (max. 1 minute), as this could cause skin rashes or
burns.
• Keep the device away from rain and damp. It should not be operated outdoors.
• It is vital to avoid placing, using or storing the device above containers
holding liquids, particularly where the device could fall or be knocked into a
bathtub or shower tray.
• Do not use the device in the vicinity of aerosol vapour or at the same time
as an oxygen device.
• Do not fall asleep while using the massager on yourself. Using the massager in
the same place for a long time can cause complaints and burns.
• Do not use the device underneath bedding or cushions. Under no circumstances should you cover the device during use.
• Do not use the device for more than twenty minutes at a time, and allow
it to cool down for about thirty minutes before using it again.
• Avoid using the device directly on the head, bones or joints, on the front of
the throat, in the genital area or around the kidneys.
• It is best not to use this device directly before retiring - the massage that it
delivers has a stimulating effect and may delay sleep.
• For understandable reasons, the manufacturer cannot bear the costs of any
damage that may result from non-compliance with the instructions for use.
Concerning maintenance and cleaning
• You the user should not carry out any work on the device, except for
cleaning. To avoid possible injury, do not attempt to repair the device
yourself. Contact the service point for all repairs.
• Before cleaning the device, switch it off, unplug it from the socket, and allow
it to cool. Never immerse the device in water or other liquids.
• Read the information in the section “Miscellaneous, 4.1 Cleaning and maintenance” on page 15.
• If a defect occurs, do not repair the device yourself. This would automatically invalidate the guarantee. The service point alone should be charged
with any repair work.
11
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GB
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 12
2 Useful Information
Thank you
very much
Thank you for your confidence in us and congratulations on your purchase!
By purchasing the intensive massage with red light ITM you have acquired a
quality product by MEDISANA.
To ensure that you are able to obtain the results you are looking for and can
enjoy using your MEDISANA massage device for a long time to come, we
recommend that you read carefully the following information about the use
and care of the device.
2.1
Items supplied
and packaging
Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any
way. In case of doubt, do not use the appliance and contact your dealer or your
service centre.
The following parts are included:
• 1 Intensive Massager plus red light ITM
• Point massage and acupressure attachments
• 1 Instruction manual
The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during
unpacking, please contact your dealer without delay.
WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the
reach of children! Risk of suffocation!
Massage is one of the oldest methods of treatment and an important part
2.2
What is massage? of physiotherapy. The mechanical treatment of the outer tissues of the body
relaxes tense muscles, improves blood circulation and supports the regeneration of tissues. Massage is stimulating, relaxing and helps to eliminate pain of
the nerves and muscles.
Massage may also positively effect the vascular system, the inner organs and
metabolism.
There are five classic methods of massage: stroke massage, kneading, tapping
and vibrating massage as well as rubbing and slapping.
Furthermore, there are other important massage techniques such as manual
lymphatic drainage, reflexology, underwater pressure massage, brush massage
and finger pressure massage techniques (shiatsu, acupressure).
2.3
How does ITM
work?
12
This specialized massager is based on the principle of tapping massage.
Both massage heads, applied to the body part to be massaged, are moving
intermittently with a frequency of 2000 1/ min to 3000 1/ min, resulting in a
tapping movement.
If desired, red light can be added through both of the large massage heads.
This is a very pleasant heat treatment, which increases the positive effects of
the massage. ITM radiates the red light through the skin to the underlying
tissues. Thereby, both massage heads get warm but not hot.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 13
2 Useful Information / 3 Operating
GB
The red light of the MEDISANA Intensive Massager creates a particularly
pleasant feeling. This singular combination of an intensive massage with red
light treatment makes ITM a very effective massager.
3 Operating
3.1
Getting started
Ensure that the appliance is switched off (“0” is visible above the grey switch
on the appliance’s top side) before plugging into the mains. Then plug into
an appropriate socket (230 V).
3.2
Starting the
Massager
Push the switch  just above the handle with your thumb one notch forward.
The appliance switches on and you feel the vibration of the tapping massage.
The letter “M” (for massage) is visible.
Massage on
Massage with
red light on
3.3
Adding red light
Red light can be added by pushing the gray switch  another notch forward.
The red light comes on and the letter “M/H” (for massage/heat-red light) is
visible on the switch.
3.4
Controlling
the massage
intensity
The massage intensity can be regulated to suit your sensitivity. Just turn
the rotary knob  above the
ON/OFF-switch. You can adjust the
massage intensity continuously from
a minimum (2000 1/ min) to a maximum (3000 1/ min).
Massage Intensity Rotary knob
13
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GB
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 14
3 Operating
3.5
Application
Massage with the ITM
Massage with the ITM, with red light on
3.6
The massage
• You can give yourself or a partner a massage. Switch the unit on as
described above and apply to the part of body to be massaged. Do not use
pressure; just place it lightly on the body. The massager will do the massaging for you. Do not concentrate on one side of the body for too long
(max. 1 minute); rather change the area of massage frequently.
• Choosing the direction of the massage you can decide on the effect: a massage toward the heart relaxes, a massage away from the heart stimulates.
• For a full body massage, please refer to “Safety Information”.
• Each session should not be more than 20 minutes. To ensure positive results,
please use the massager regularly.
• The application should feel pleasant. In case you experience pain or find the
massage disagreeable, please interrupt the session and consult your doctor.
• After treatment, switch the massage device off, pull out the mains plug and
let the device cool down.
3.7
Using the
attachments
Using the point massage  or acupressure attachments , the unit can exert
pressure on the part of the body being massaged that is similar in nature to
that of a fingertip or acupressure massage.
Switch the appliance off. Place the desired massage attachments on massage
heads  and switch the appliance back on. Carry out the massage as described in Section 3.6.
Caution!
You must not switch on the red light function when
using the attachments.
3.8
Switching off
the unit
14
You can switch off the unit by sliding back the grey switch  until the “0” is
visible once more. Once you have finished treatment, unplug the unit from the
mains outlet.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 15
4 Miscellaneous
GB
4.1
Cleaning and
maintenance
• Before cleaning the device, unplug it from the socket, and allow it to cool.
• The device should be cleaned using a soft, slightly dampened cloth, and mild
soap if required.
• Do not use harsh cleaning agents or stiff brushes.
• Wait until the device is completely dry before using it again.
• Undo any kinks in the cable.
• You should ideally store the device in its original packaging and keep it in
a clean, dry place.
4.2
Disposal
This product must not be disposed of together with domestic waste.
All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless
of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally
acceptable manner.
Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.
4.3
Technical
specifications
Name and model
:
MEDISANA
Intensive Massager plus red light ITM
Power supply
:
230 V~ / 50 Hz
Power consumption
:
approx. 35 W
Short operation
:
20 minutes
Intensity
:
Adjustable from 2000 1/ min to 3000 1/ min
Dimensions (l x w x h)
:
44 x 14 x 13 cm
Weight
:
approx. 1,7 kg (3.75 lbs.)
Item number
:
88275
EAN number
:
40 15588 88275 3
In accordance with our policy of continual product improvement,
we reserve the right to make technical and optical changes without
notice.
15
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GB
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 16
5 Warranty
Warranty and
repair terms
Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the
warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt
and state what the defect is.
The following warranty terms apply:
1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of
purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be
proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within
the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the
unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or
unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the
consumer or during transport to the service centre.
d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are
excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANY
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
The service centre address is shown on the attached leaflet.
16
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 17
FRF
1 Consignes de sécurité
REMARQUE IMPORTANTE!
TOUJOURS CONSERVER!
Lisez attentivement le mode d’emploi, et en particulier les consignes de sécurité,
avant d’utiliser l’appareil. Conservez bien ce mode d’emploi. Vous pourriez en
avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l’appareil à un tiers, mettez-lui
impérativement ce mode d’emploi à disposition.
Légende
Ce mode d’emploi fait partie du contenu de l’appareil.
Elle contient des informations importantes concernant
sa mise en service et sa manipulation. Lisez l’intégralité
de ce mode d’emploi. Le non respect de cette notice
peut provoquer de graves blessures ou des dommages
de l’appareil.
AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés afin d’éviter
d’éventuelles blessures de l’utilisateur.
ATTENTION
Ces remarques doivent être respectées afin d’éviter
d’éventuels dommages de l’appareil.
REMARQUE
Ces remarques vous donnent des informations
supplémentaires utiles pour l’installation ou l’utilisation.
Classe de protection II
N° de lot
Fabricant
17
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FFR
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 18
1 Consignes de sécurité
Consignes
de sécurité
Alimentation en courant
• Utilisez l’appareil conformément à sa destination telle que définie dans la notice
d’utilisation.
• Avant de brancher l’appareil sur votre alimentation en courant, veillez à ce
qu’il soit éteint et à ce que la tension électrique indiquée sur la plaquette
signalétique corresponde à celle de votre réseau électrique.
• Maintenez le câble d’alimentation et l’appareil loin de toute source de
chaleur, surface chaude, source d’humidité et de tout liquide. Ne touchez
jamais à la fiche secteur ou à l’interrupteur d’alimentation avec des mains
mouillées ou humides ou lorsque vous êtes dans l’eau.
• Les parties de l’appareil sous tension ne doivent pas entrer en contact avec
un liquide.
• Ne rattrapez pas un appareil qui est tombé dans l’eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
• L’appareil doit être branché de telle façon que la fiche secteur soit facilement
accessible.
• Après utilisation, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
• Pour débrancher l’appareil du courant, ne tirez jamais par le câble, mais
débranchez la fiche au niveau de la prise !
• L’appareil ne doit jamais être soulevé, tiré ou tourné par le câble d’alimentation.
• Veillez à ce que le câble d’alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel
une personne pourrait trébucher. Il ne doit pas être plié, ni coincé, ni vrillé.
Pour certaines personnes
• Une attention particulière est requise lorsque l’appareil est utilisé par des
enfants, des malades ou des personnes sans défense ou bien près d’eux.
• L’appareil est chaud en surface. Les personnes sensibles à la chaleur doivent
être prudentes lors de l’utilisation de l’appareil.
• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsque celui-ci est raccordé au
réseau d’alimentation.
• Cet appareil n’est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues
d’expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une
personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l’utilisation de
l’appareil.
• Les enfants doivent être surveillés en s’assurant qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
• Ne laissez jamais des enfants jouer avec l’emballage plastique. Risque
d’étouffement !
• Le traitement thérapie avec le MEDISANA ITM ne saurait en aucun cas remplacer le diagnostic et la thérapie médical.
• N’utilisez pas l’appareil si vous êtes enceinte.
• Les personnes portant un pacemaker, des articulations artificielles ou des
implants électroniques doivent, dans tous les cas, demander conseil à leur
médecin avant d’utiliser l’appareil.
• Vous ne devez pas utiliser l’appareil si vous souffrez d’une ou de plusieurs
des maladies ou douleurs qui suivent : troubles circulatoires, varices, plaies
ouvertes, contusions, gercures, phlébites ou thromboses.
• Si vous ressentez des douleurs ou trouvez le massage inconfortable, interrompez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.
18
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 19
1 Consignes de sécurité
FRF
Avant la mise en marche de l’appareil
• Contrôlez soigneusement l’état de l’appareil et du câble d’alimentation
avant chaque utilisation. Un appareil défectueux ne doit pas être utilisé.
• N’utilisez pas l’appareil si des défauts sont visibles sur l’appareil ou sur
des câbles, lorsque l’appareil ne fonctionne pas de façon irréprochable ou
lorsqu’il est tombé par terre ou dans l’eau. Pour éviter tout danger, envoyez
l’appareil en réparation au service après-vente.
Pour la mise en marche de l’appareil
• L’appareil est exclusivement destiné à l’utilisation privée et non à l’utilisation
commerciale.
• Utilisez exclusivement l’appareil de massage pour l’utilisation figurant dans
le mode d’emploi.
• En cas d’utilisation non conforme, tout droit de garantie est annulé.
• N’utilisez aucun accessoire n’étant pas recommandé expressément par le
fabricant.
• Durant l’utilisation de la fonction lumière rouge, l’appareil de massage ne doit
pas être maintenu trop longtemps (max. 1 min.) sur la même partie du corps,
cela risquerait sinon de provoquer des rougeurs cutanées ou des brûlures.
• Maintenez l’appareil à l’abri de la pluie et de l’humidité. Il ne doit pas être
utilisé en plein air.
• N’installez, n’utilisez ou ne conservez en aucun cas l’appareil au-dessus de
récipients remplis d’eau, et en particulier à des endroits où il pourrait
tomber ou être poussé dans une baignoire ou un bac de douche.
• N’utilisez pas l’appareil en présence de brouillard de fines gouttelettes
provenant d’un vaporisateur ou lors de l’utilisation simultanée d’oxygène.
• Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l’appareil de massage sur vousmême. Une trop longue utilisation au même endroit peut entraîner des problèmes de santé et des brûlures de la peau.
• N’utilisez pas l’appareil sous des couvertures ou cous-sins. Ne le recouvrez
en aucun cas durant la marche.
• Limitez l’utilisation de l’appareil à une durée de 20 minutes et laissez-le
refroidir env. 30 minutes avant une nouvelle utilisation.
• N’utilisez pas l’appareil directement sur la tête, les os ou les articulations, sur
la partie frontale du cou, sur les parties génitales ou les reins.
• N’utilisez pas l’appareil avant d’aller vous coucher. Le massage a un effet
vivifiant et peut retarder l’endor-missement.
• Pour des raisons compréhensibles, le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages résultant d’un non-respect du mode d’emploi.
Pour l’entretien et le nettoyage
• Vous ne devez effectuer aucun travail de nettoyage vous-même sur l’appareil. Afin d’éviter tout danger, ne le réparez jamais vous-même. Adressezvous au service après-vente.
• Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le, débranchez toujours la fiche secteur et laissez-le refroidir. Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou dans
tout autre liquide.
• Respectez les indications du chapitre “Divers, 4.1 Nettoyage et entretien”
p. 23.
• En cas de panne, ne réparez pas l’appareil vous-même car ceci annule tout
droit de garantie. Faites effectuer les réparations par le service après-vente.
19
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FFR
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 20
2 Informations utiles
Merci !
Félicitations et merci de votre confiance!
Avec l’appareil de massage intensif à lumière rouge ITM, vous avez fait l’acquisition d’un produit de qualité MEDISANA.
Afin de profiter longtemps et avec succès de votre appareil de massage
MEDISANA, nous vous recommandons de lire attentivement les remarques
suivantes concernant son utilisation et son entretien.
2.1
Éléments fournis
et emballage
Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En
cas de doute, ne faites pas fonctionner l’appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à un point de service après-vente.
La fourniture comprend:
• 1 Appareil de massage intensif à lumière rouge ITM
• Embouts pour massage d’un point et acupressure
• 1 Mode d'emploi
Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les
matières premières. Respectez les règles de protection de l’environnement
lorsque vous jetez les emballages dont vous n’avez plus besoin. Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez
immédiatement votre revendeur.
AVERTISSEMENT
Veillez à garder les films d’emballage hors de portée des
enfants ! Ils risqueraient de s’étouffer !
2.2
Qu'est-ce que
le massage?
Le massage est une des plus anciennes méthodes thérapeutiques et un composant important de la physiothérapie. Le traitement mécanique des couches
extérieures du corps assouplit les muscles crispés, améliore la circulation
sanguine et stimule la régénération des tissus. Le massage exerce ainsi un effet
stimulant ou relaxant et il peut apaiser les névralgies et les douleurs musculaires. Les effets positifs sur le système vasculaire, les organes internes et le
métabolisme constituent un autre résultat du massage.
On distingue 5 méthodes de massage classiques: effleurage, pétrissage, tapotement, vibration, ainsi que friction et battages.
Il existe en outre d’importantes techniques de massage telles que le drainage
lymphatique manuel, le massage des zones réflexes, le massage sous l’eau par
jet d’eau sous pression, le massage à la brosse et le massage par pression des
doigts (shiatsu, accupression).
2.3
Comme le ITM
fonctionne-t-il?
Cet appareil de massage spécial est basé sur la méthode du massage par
tapotement. Les deux têtes de massage se meuvent en alternance à une
fréquence de 2000 1/ min à 3000 1/ min, en créant un mouvement de tapotement, qui est transmis aux parties du corps à masser.
On peut facultativement mettre en circuit une lumière rouge, qui est diffusée
par les deux têtes de massage. Ce type d’application de la chaleur particulièrement agréable accélère l’action positive du massage.
20
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 21
FRF
2 Informations utiles / 3 Utilisation
Le ITM diffuse la lumière rouge via la peau dans les couches tissulaires profondes du corps. Les deux têtes de massage s’échauffent simplement un peu, sans
devenir trop chaudes. La lumière rouge de l’appareil de massage intensif du
MEDISANA est ainsi particulièrement bienfaisante.
Cette association unique de massage intensif et de rayonnement de chaleur fait
du ITM un appareil de massage particulièrement efficace.
3 Utilisation
3.1
Mise en service
3.2
Mise en marche
de l’appareil
Avant de brancher la fiche dans la prise, assurez-vous que l’appareil est
éteint (vous devez voir un « 0 » au-dessus de l’interrupteur gris sur le dessus
de l’appareil). Branchez ensuite la fiche dans une prise de courant adaptée
(230 V).
Faites glisser le commutateur  situé directement au-dessus de la poignée
d’un cran vers l’avant. L’appareil se met en marche et vous percevez la vibration du massage par tapotement. La lettre «M» (massage) apparaît.
appareil
connecté
lumière rouge
mis en massage
3.3
Mise en circuit
dela lumière
rouge
La lumière rouge est mise en circuit facultativement. Pour utiliser cette fonction, faites glisser le commutateur  à nouveau d’un cran vers l’avant. La
lumière rouge s’allume et les lettres «M/H» (Massage/Heat = lumière rouge)
apparaissent en plus.
3.4
Réglage
de l’intensité
du massage
L’intensité du massage peut être
réglée selon la sensibilité individuelle. Pour ce faire, manœuvrez le
bouton de réglage de l’intensité 
au-dessus du commutateur. Vous
pouvez régler l’intensité du massage
en continu du minimum (2000 1/ min)
au maximum (3000 1/ min).
Bouton de réglage de l’intensité
21
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FFR
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 22
3 Utilisation
3.5
Utilisation
Le massage avec ITM
Le massage avec ITM,
lumière rouge mis en massage
• Vous pouvez pratiquer le massage sur vous même ou sur une autre per3.6
sonne. Mettez l’appareil en marche comme indiqué ci-dessus et amenez-le
La bonne manière
sur la zone du corps à masser. N’exercez aucune pression, mais posez
de pratiquer
simplement l’appareil sur le corps. Le massage est produit uniquement par
le massage
•
•
•
•
•
3.7
Utilisation des
embouts
l’appareil. Ne vous concentrez pas trop longtemps sur la même zone du
corps (1 min. max.), mais changez fréquemment de zone pendant l’utilisation.
Vous pouvez décider quel effet vous voulez obtenir via la direction du massage: un massage dans la direction du cœur relaxe, tandis qu’un massage en
s’éloignant du cœur stimule.
Pour effectuer des massages du corps entier, veuillez respecter les “Consignes de sécurité”.
Une application ne doit pas durer plus de 20 minutes. Appliquez l’appareil
régulièrement, afin que l’action positive puisse s’exercer.
En principe, l’utilisation doit toujours être agréable. Si vous éprouvez de la
douleur ou si le massage est ressenti comme désagréable, veuillez arrêter le
traitement et parlez en avec votre médecin de famille.
Après la séance, débranchez la fiche secteur et laissez l’appareil refroidir.
Les embouts pour le massage d’un point  ou l’acupressure  vous permettent de transmettre la pression de l’appareil de manière similaire à un massage
shiatsu ou une acupressure sur la zone du corps que vous désirez masser.
Éteignez l’appareil. Insérez les embouts de massage souhaités sur les têtes de
massage  et remettez l’appareil en marche. Procédez au massage comme
indiqué au point 3.6.
Attention !
Ne pas activer la lumière rouge lorsque vous utilisez
ces embouts.
3.8
Éteindre
l’appareil
22
Pour éteindre l’appareil, repousser l’interrupteur gris  jusqu’à ce que le „0“
soit de nouveau visible. Une fois l’application terminée, débrancher la fiche
secteur.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 23
FRF
4 Divers
4.1
Nettoyage
et entretien
• Avant de nettoyer l’appareil, débranchez la fiche secteur et laissez-le
refroidir.
• L’appareil doit être nettoyé avec un chiffon doux légèrement humide, en
utilisant, le cas échéant, un savon doux.
• N’utilisez ni détergent agressif, ni brosse dure.
• N’utilisez à nouveau l’appareil que lorsqu’il est entièrement sec.
• Si le câble est entortillé, déroulez-le.
• Rangez l’appareil dans son emballage d’origine et conservez-le dans un
endroit propre et sec.
4.2
Élimination
de l’appareil
Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères.
Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques,
qu’ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa
commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique.
Pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets, veuillez vous
adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.
4.3
Caractéristiques
Nom et modèle
: MEDISANA
appareil de massage intensif à lumière rouge ITM
Alimentation électrique : 230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée
: environ 35 W
Utilisation brève
: 20 minutes
Intensité
: Réglable de 2000 1/ min à 3000 1/ min
Dimensions (l x l x h)
: 44 x 14 x 13 cm
Poids
: environ 1,7 kg
Référence
: 88275
Numéro EAN
: 40 15588 88275 3
Dans le cadre du travail continu d’amélioration des produits,
nous nous réservons le droit de procéder à des modifications
techniques et de design.
23
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FFR
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 24
5 Garantie
Conditions
de garantie et
de réparation
En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur
spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S’il est nécessaire
d’expédier l’appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie
du justificatif d’achat.
Les conditions de garantie sont les suivantes:
1. Une garantie de trois ans à compter de la date d’achat est accordée sur les
produits MEDISANA. En cas d’intervention de la garantie, la date d’achat
doit être prouvée en présentant le justificatif d’achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou
de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n’entraînent pas de prolongation de la
période de garantie, ni pour l’appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d’utilisation.
b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées
par l’acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
c. les dommages survenus durant le transport de l’appareil depuis le site
du fabricant jusque chez l’utilisateur ou lors de l’expédition de l’appareil
au service clientèle.
d. les accessoires soumis à une usure normale.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs
causés directement ou indirectement par l’appareil, y compris lorsque le
dommage survenu sur l’appareil est couvert par la garantie.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALLEMAGNE
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Vous trouverez l'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.
24
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 25
IT
1 Norme di sicurezza
NOTE IMPORTANTI !
CONSERVARE IN MANIERA
SCRUPOLOSA!
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente leistruzioni per l’uso,
soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l’uso per gli
impieghi successivi. Se l’apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche
queste istruzioni per l’uso.
Spiegazione dei simboli
Queste istruzioni per l’uso si riferiscono a questo
apparecchio. Contengono informazioni importanti per
la messa in funzione e l’uso.
Leggere interamente queste istruzioni per l’uso.
L’inosservanza delle presenti istruzioni può causare
ferite gravi o danni all’apparecchio.
AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per
evitare che l’utente si ferisca.
ATTENZIONE
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni
all’apparecchio.
NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili
relative all’istallazione o al funzionamento.
Classe di protezione II
Numero LOT
Produttore
25
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
IT
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 26
1 Norme di sicurezza
Norme di
sicurezza
Informazioni sull’alimentazione di corrente
• Impiegate l’apparecchio solo in conformità al suo uso di destinazione in base alle
istruzioni per l’uso.
• Prima di collegare l’apparecchio all’alimentazione di corrente, assicurarsi che
sia spento e che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella
della propria rete elettrica.
• Tenere lontano il cavo di alimentazione e l’apparecchio da fonti di calore, da
superfici calde, dall’umidità e dall’acqua o altri liquidi. Non toccare mai la
spina o l’interruttore con le mani bagnate o umide o quando ci si trova nella
vasca da bagno o nella doccia.
• I componenti dell’apparecchio che conducono tensione elettrica non devono
mai venire a contatto con l’acqua.
• Non recuperare l’apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente
la spina.
• Collegare l’apparecchio alla corrente in modo che la spina sia bene accessibile.
• Staccare la spina dalla presa immediatamente dopo l’uso.
• Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di corrente, non tirare mai il
cavo di alimentazione, bensì la spina di rete!
• Non trasportare, tirare o ruotare l’apparecchio afferrandolo dal cavo di
alimentazione.
• Disporre il cavo in modo che non costituisca un pericolo di inciampo. Il cavo
non deve essere piegato, bloccato o attorcigliato.
Per persone con esigenze particolari
• Prestare la massima cautela nell’utilizzo dell’apparecchio da parte o in
prossimità di bambini o persone malate.
• La superficie dell'apparecchio è molto calda. Le persone sensibili al calore
devono utilizzare l'apparecchio con cautela.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete di
corrente.
• Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né
utilizzato da persone con discapacità fisiche, sensoriali o intellettive o con
esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro
incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l’apparecchio.
• Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l’apparecchio.
• Non consentire ai bambini di giocare con l’incarto della confezione, pericolo
di soffocamento!
• I trattamenti con MEDISANA ITM non sostituiscono né diagnosi né terapie
mediche.
• Non impiegare l’apparecchio in gravidanza.
• Le persone con pacemaker, arti artificiali o altri impianti elettronici devono
sempre consultare un medico prima di utilizzare l’apparecchio.
• Non utilizzare l’apparecchio quando si soffre di una delle seguenti malattie
o disturbi: disturbi di vascolarizzazione, vene varicose, ferite aperte, contusioni, lacerazioni cutanee, flebiti o trombosi.
• Se si dovesse percepire dolore o se il massaggio non dovesse risultare
piacevole, interrompere immediatamente il trattamento e consultare il
proprio medico.
26
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:32 Uhr
Seite 27
IT
1 Norme di sicurezza
Prima dell’uso dell’apparecchio
• Verificare dopo ogni utilizzo che l’apparecchio e il cavo di alimentazione
non presentino danni. Non mettere in funzione l’apparecchio se guasto.
• Non utilizzare l’apparecchio se si riscontrano danneggiamenti allo stesso o
al cavo, quando non funziona perfettamente o se è caduto in acqua. Per
evitare situazioni di pericolo spedire l’apparecchio ad un punto di assistenza
per la riparazione.
Per l’uso dell’apparecchio
• L’apparecchio è previsto esclusimente per l’uso privato e non deve essere
utilizzato a scopo commerciale.
• Utilizzare il massaggiatore solo in modo conforme alla sua destinazione
d’uso indicata nelle istruzioni.
• In caso di uso improprio, decade il diritto di garanzia.
• Non utilizzare mai accessori diversi da quelli indicati espressamente dal
produttore.
• Quando si usa la funzione Luce rossa, l'apparecchio per il massaggio non deve
essere tenuto troppo a lungo sulla stessa parte del corpo, altrimenti potrebbero presentarsi arrossamenti della pelle o ustioni.
• Tenere l’apparecchio lontano dalla pioggia e dall’umidità. Non deve essere
messo in funzione all’aperto.
• Non utilizzare o custodire mai l’apparecchio sopra a recipienti pieni d’acqua,
soprattutto non in luoghi dove sussiste il rischio che l’apparecchio cada o
possa essere spinto in una vasca da bagno o in una doccia.
• Non utilizzare l’apparecchio in presenza di vapori prodotti da bombolette
spray o mentre si utilizza ossigeno.
• Non addormentarsi quando si utilizza l'apparecchio per il massaggio su se
stessi. Una applicazione prolungata sulla stessa parte può provocare disturbi
e ustioni.
• Non utilizzare l’apparecchio sotto a coperte o cuscini. Non coprire mai
l’apparecchio durante il suo funzionamento.
• Limitare l’uso dell’apparecchio a 20 minuti e lasciarlo raffreddare per circa
30 minuti prima di riutilizzarlo di nuovo.
• Non applicare l’apparecchio direttamente sulla testa, sulle ossa o sulle
articolazioni, sulla parte anteriore del collo e nelle zone genitali o renali.
• Non utilizzare l’apparecchio prima di andare a dormire. Il massaggio ha un
effetto stimolante e può ritardare il sonno.
• Il produttore declina la responsabilità per danni causati dalla mancata
osservanza delle istruzioni per l’uso.
Manutenzione e pulizia
• Gli unici interventi sull’apparecchio permessi all’utilizzatore sull’apparecchio
sono i lavori di pulizia. Per evitare situazioni di pericolo, non riparare mai l’apparecchio di propria iniziativa. Per le riparazioni rivolgersi ad un punto di assistenza.
• Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo, staccare la spina e lasciarlo raffreddare. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o in altri fluidi.
• Osservare il capitolo “Varie, 4.1 Pulizia e manutenzione” a pag. 31.
• In caso di guasti non riparare mai l’apparecchio di propria iniziativa, altrimenti decade la garanzia. Le riparazioni devono essere effettuate unicamente dal punto di assistenza.
27
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
IT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 28
2 Informazioni interessanti
Grazie!
Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
Con il massaggiatore ad alte prestazioni con luce rossa ITM Lei ha acquistato
un prodotto di qualità di MEDISANA.
Per un funzionamento perfetto e durevole del massaggiatore MEDISANA
raccomandiamo di leggere attentamente le indicazioni seguenti per l’uso e la
cura dell’apparecchio.
2.1
Materiale in
dotazione e
imballaggio
Verificare in primo luogo che l’apparecchio sia completo e che non vi siano segni
di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l’apparecchio e rivolgersi al
proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza.
Il materiale consegnato consta di:
• 1 massaggiatore intensivo con luce rossa ITM
• Accessori per digitopressione e agopressione
• 1 istruzioni per l’uso
Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale
d’imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso
di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto
con il proprio rivenditore.
AVVERTIMENTO
Assicurarsi che i sacchetti d’imballaggio non siano alla portata
dei bambini. Pericolo di soffocamento!
2.2
Che cos’è il
massaggio?
Il massaggio è uno dei metodi più antichi di trattamento e rappresenta una
parte importante della fisioterapia. Il trattamento meccanico dei tessuti esterni
del corpo distende i muscoli tesi, migliora la circolazione del sangue e aiuta la
rigenerazione dei tessuti. Il massaggio stimola, distende e aiuta a eliminare i
dolori di nervi e muscoli.
Il massaggio può anche avere effetti positivi sul sistema vascolare, sugli organi
interni e sul metabolismo.
Esistono cinque metodi classici di massaggio: massaggio a colpi, a impasto, a
colpetti e a vibrazione, oltre allo sfregamento e allo schiaffeggiamento.
Inoltre, esistono altre tecniche importanti di massaggio quali il linfo-drenaggio
manuale, la riflessologia, il massaggio a pressione subacqueo (doccia scozzese),
il massaggio a spazzola e le tecniche di massaggio che utilizzano le dita
(shiatsu, agopressione).
2.3
Come funziona
il ITM?
Questo speciale massaggiatore si basa sul principio del massaggio a colpetti.
Entrambe le testine di massaggio, applicate alla parte del corpo da massaggiare, si muovono in maniera alternate con una frequenza di 2000–3000 1/ min.,
producendo così una sequenza di colpetti.
Se lo desiderate, potete aggiungere la luce rossa a entrambe le ampie testine
di massaggio. Ciò rappresenta un trattamento termico molto piacevole, che
aumenta gli effetti positivi del massaggio. Il ITM irradia la luce rossa attraverso
la pelle fino ai tessuti sottostanti.
28
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 29
IT
2 Informazioni interessanti / 3 Modalità d’impiego
Entrambe le testine di massaggio si riscaldano, ma non si surriscaldano. La
luce rossa di ITM genera una sensazione particolarmente piacevole.
Questa combinazione singolare tra intenso massaggio e trattamento termico
con luce rossa fa del ITM un apparecchio per meccano-terapia particolarmente efficace.
3 Modalità d’impiego
Prima di inserire la spina, accertarsi che l'apparecchio sia spento (sopra l'inter3.1
Messa in funzione ruttore grigio posto sul lato superiore dell'apparecchio c'è uno "0"). Infine
inserire la spina di rete in un'apposita presa (230 V).
3.2
Avviamento del
massaggiatore
Con il pollice spingere l’interruttore  posto sopra la maniglia una tacca in
avanti. L’apparecchio si accende e si percepiranno le vibrazioni del massaggio
a colpetti. Appare la lettera “M” (come Massaggio).
apparecchiatrura accesa
luce rossa
inserita
3.3
Il calore della luce rossa può essere aggiunto facendo avanzare l’interruttore
Come aggiungere grigio
 di un’altra tacca. La luce rossa si accende e le lettere “M/ H” (M=
il calore alla luce massaggio, H= calore della luce rossa) sono visibili sull’interruttore.
rossa
3.4
Come controllare
l’intensità
del massaggio
L’intensità del massaggio può essere
regolata per essere adattata alla
sensibilità individuale. Basta girare la
manopola di regolazione dell'intensità  posto sopra l’interruttore
ON/OFF. E’ possibile regolare in continuo l’intensità di massaggio da un
minimo (2000 1/ min.) a un massimo
(3000 1/ min.).
Manopola di regolazione dell'intensità
29
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
IT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 30
3 Modalità d’impiego
3.5
Applicazione
Il massaggio con ITM
Il massaggio con ITM,
luce rossa inserita
3.6
Il massaggio
• E’ possibile eseguire un massaggio su se stessi o su un altra persona. Accendere l’unità come descritto precedentemente e applicarla sulla parte del
corpo da massaggiare. Non esercitare pressione, ma passarla leggermente
sul corpo. Il massaggiatore farà il lavoro per voi. Non concentrarsi troppo a
lungo su un lato del corpo (max. 1 min.), ma cambiare frequentemente la
zona del massaggio.
• Scegliendo il senso del massaggio è possibile deciderne l’effetto: un massaggio verso il cuore distende, un massaggio che si allontana dal cuore
stimola.
• In caso di un massaggio di tutto il corpo, fare riferimento “Norme di sicurezza”.
• Ogni sessione non dovrebbe durare più di 20 minuti. Per assicurare risultati
positivi, usare regolarmente il massaggiatore.
• L’applicazione dovrebbe risultare piacevole. Nel caso si avverta dolore o il
massaggio risulti doloroso su alcune parti del corpo, interrompere la sessione e consultare il medico.
• Dopo il trattamento, spegnere il massaggiatore, staccare la spina e lasciarlo
raffreddare.
3.7
Utilizzo degli
accessori
di massaggio
Con gli accessori per digitopressione  e per agopressione , la pressione
dell'apparecchio viene esercitata sui punti del corpo da massaggiare come se si
trattasse di un massaggio con le dita o di agopressione.
Spegnere l'apparecchio. Posizionare gli accessori desiderati sulle testine di massaggio  e avviare l'apparecchio. Eseguire il massaggio come descritto al
punto 3.6.
Attenzione!
Durante l’utilizzo degli accessori deve essere
disattivata la luce rossa.
3.8
Spegnimento
dell’apparecchio
30
Spegnere l’apparecchio spostando all’indietro l’interruttore grigio  fino a
quando ricompare lo „0“. Quando il trattamento è terminato, togliere la spina.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 31
IT
4 Varie
4.1
Pulizia e
manutenzione
• Prima di pulire l’apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.
• L’apparecchio deve essere pulito con un panno morbido, leggermente
inumidito, eventualmente con una leggera liscivia di sapone.
• Non utilizzare mai detergenti aggressivi o spazzole a setole dure.
• Riutilizzare l’apparecchio solo una volta che è completamente asciutto.
• Raddrizzare il cavo se attorcigliato.
• Conservare l’apparecchio preferibilmente nella confezione originaria e
custodirlo in un luogo pulito e asciutto.
4.2
Smaltimento
L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche
o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta
della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano
smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.
4.3
Dati tecnici
Nome e modello
: MEDISANA
Massaggiatere intensivo con luce rossa ITM
Alimentazione di corrente : 230 V~ / 50 Hz
Assorbimento
: Ca. 35 W
Funzionamento minimo
Intensità
: 20 minuti
: Regolabile da 2000 1/ min. a 3000 1/ min.
Dimensioni (l x p x a)
: 44 x 14 x 13 cm
Peso
: Ca. 1,7 kg
Numero articolo
: 88275
Numero EAN
: 40 15588 88275 3
Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo
la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.
31
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
IT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 32
5 Garanzia
Condizioni
di garanzia e
di riparazione
In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il
centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l’apparecchio,
specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.
Valgono le seguenti condizioni di garanzia:
1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data
di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia
dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di
lavorazione vengono eliminati gratuitamente.
3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo
di garanzia, né per l’apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza
delle istruzioni d’uso,
b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’acquirente o da terzi non autorizzati,
c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l’invio al servizio clienti,
d. gli accessori soggetti a normale usura.
5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall’apparecchio anche se il danno all’apparecchio viene
riconosciuto come caso di garanzia.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANIA
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
L'indirizzo del servizio di assistenza è riportato nel foglio allegato separato.
32
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 33
ES
1 Indicaciones de seguridad
¡NOTAS IMPORTANTES!
¡CONSERVAR SIN FALTA!
Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo,
especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su
consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también
estas instrucciones de manejo.
Leyenda
Estas instrucciones forman parte de este aparato.
Contienen información importante relativa a la puesta
en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones
en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones
se pueden producir graves lesiones o daños en el
aparato.
ADVERTENCIA
Las indicaciones de advertencia se deben respetar para
evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.
ATENCIÓN
Estas indicaciones se deben respetar para evitar
posibles daños en el aparato.
NOTA
Estas indicaciones le ofrecen información adicional
que le resultará útil para la instalación y para el
funcionamiento.
Clase de protección II
Número de LOTE
Fabricante
33
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
ES
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 34
1 Indicaciones de seguridad
Indicaciones
de seguridad
alimentación de corriente
• Sólo emplee el aparato para los fines que se señalan en las instrucciones de
uso.
• Antes de enchufar el aparato a la alimentación eléctrica, asegúrese de que
está apagado y de que el voltaje indicado en la placa de características
coincide con el de la red eléctrica.
• Mantenga el cable y el aparato alejado de fuentes de calor, superficies
calientes, humedad y líquidos. No toque nunca el enchufe ni el interruptor
con las manos húmedas o mojadas o si se encuentra en contacto con el
agua.
• Las piezas del aparato que conducen tensión eléctrica no deben entrar en
contacto con ningún líquido.
• Si el aparato se ha caído al agua, no intente sacarlo sin haberlo desenchufado antes.
• El aparato debe estar conectado de manera que quede libre el acceso al
enchufe.
• Retire siempre el enchufe de la toma cuando haya terminado de utilizarlo.
• Para desconectar el aparato de la red, no tire nunca del cable de alimentación, sino que ¡tire siempre del enchufe macho!
• No sujete el aparato por el cable ni retuerza o tire del mismo.
• Procure que el cable esté colocado de forma que nadie pueda tropezarse.
Asegúrese de que no está doblado, enganchado ni retorcido.
casos especiales de personas
• Preste especial atención cuando el aparato sea utilizado por o en las proximidades de niños o personas enfermas o incapacitadas.
• La superficie del aparato se calienta. Las personas sensibles al calor deben
tener cuidado al usar el aparato.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
• Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminuida o que no
tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios para usarlo, a no ser
que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad que les dé
instrucciones de cómo manejarlo.
• Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
• No permita que los niños jueguen con los plásticos del embalaje, ya que
podrían asfixiarse.
• El tratamiento con el MEDISANA ITM no sustituye en ningún caso al
diagnóstico y tratamiento médicos.
• No utilice el aparato si está embarazada.
• La personas que lleven marcapasos, articulaciones artificiales o implantes
electrónicos, deben consultar siempre a consultar a un médico antes de
utilizar el aparato.
• No debe utilizar el aparato si padece una o varias de las siguientes enfermedades o dolencias: Problemas de circulación, varices, heridas abiertas, hematomas, piel rasgada, inflamación de las venas o trombosis.
• Si percibe algún dolor o el masaje no le resulta agradable, interrumpa inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico.
34
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 35
1 Indicaciones de seguridad
ES
antes de usar el aparato
• Antes de cada aplicación, compruebe atentamente si el aparato y el cable
presentan daños. En este caso, no debe poner en funcionamiento el apa-rato.
• No utilice el aparato si se aprecian daños en el mismo o en el cable, si no
funciona correctamente y si se ha mojado. A fin de evitar riesgos, envíe a
reparar el aparato a un centro de asistencia técnica.
uso del aparato
• El aparato está previsto para uso exclusivamente privado y no debe ser
utilizado con fines comerciales.
• Utilice el aparato de masaje únicamente conforme al uso prescrito en las
instrucciones de manejo.
• En caso de uso inadecuado, se anulará el derecho de garantía.
• No utilice ningún accesorio que no haya sido expresamente recomendado
por el fabricante.
• No mantenga el dispositivo de masaje situado en la misma parte del cuerpo
durante demasiado tiempo (máx. 1 minuto) si utiliza la función de calor indicada con la luz roja; de lo contrario podrían aparecer rojeces en la piel o producirse quemaduras.
• Mantenga el aparato alejado de la lluvia y la humedad. No lo utilice al aire
libre.
• Nunca coloque, utilice ni guarde el aparato sobre contenedores llenos de
agua, especialmente en lugares en los que exista el riesgo de que el aparato
caiga en una bañera o ducha.
• No utilice el aparato en presencia de vapores procedentes de aerosoles o
mientras se utiliza oxígeno.
• No se duerma mientras utilice el dispositivo de masaje. Una aplicación demasiado prolongada en la misma parte del cuerpo puede provocar lesiones y
quemaduras.
• No utilice el aparato debajo de cobertores o cojines. No cubra jamás el
aparato mientras se encuentra en funcionamiento.
• Limite el uso del aparato a 20 minutos y deje que se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de utilizarlo de nuevo.
• No aplique el aparato directamente sobre la cabeza, sobre huesos o articulaciones, sobre la parte anterior del cuello, o en la zona de los genitales y
renal.
• No utilice el aparato antes de ir a dormir. El masaje tiene un efecto estimulante que puede retrasar el sueño.
• Por razones obvias, el fabricante no se hace responsable de los daños
derivados del incumplimiento de las instrucciones de manejo.
mantenimiento y limpieza
• Las únicas tareas que puede realizar en el aparato son las de limpieza. A fin
de evitar situaciones de peligro, no repare nunca el aparato por propia
iniciativa. Para ello, diríjase al centro de asistencia técnica.
• Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desconecte el cable de la red y deje
que se enfríe. No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
• Consulte el capítulo “Generalidades, 4.1 Limpieza y cuidado” en la pág. 39.
• Si se produce una avería, no repare el aparato por propia iniciativa, ya que
de lo contrario, quedará anulada la garantía. Las reparaciones deberán ser
efectuadas únicamente por un centro de asistencia técnica.
35
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
ES
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 36
2 Informaciones interesantes
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias por su confianza y felicitaciones!
Con el aparato de masaje intensivo con luz roja ITM ha adquirido un producto de calidad de MEDISANA.
A fin de que pueda sacar el máximo provecho y disfrutar largo tiempo de su
aparato de masaje MEDISANA, le aconsejamos leer atentamente las siguientes instrucciones de manejo y de mantenimiento.
2.1
Volumen
de suministros
y embalaje
Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En
caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor
o punto de atención al cliente.
El
•
•
•
volumen de entrega comprende:
1 Aparato de masaje intensivo con luz roja ITM
Accesorios para digitopresión y para la acupresión
1 Instrucciones de manejo
El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar
observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.
ADVERTENCIA
¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en
manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!
2.2
¿Qué es
el masaje?
El masaje es uno de los métodos de tratamiento más antiguos que existen y
una parte importante de la fisioterapia. El tratamiento mecánico de los tejidos
externos del cuerpo relaja los músculos, mejora la circulación sanguínea y
ayuda a la regeneración de tejidos. El masaje es estimulante, relajante y ayuda
a eliminar el dolor de nervios y de músculos.
El masaje también tiene un efecto beneficioso sobre el sistema vascular, los
órganos internos y el metabolismo.
Hay cinco métodos clásicos de masaje: mediante golpes, mediante amasamiento, presión y vibración, al mismo tiempo que por frotamiento y por
golpeamiento.
Además existen otras técnicas de masaje importantes como el drenaje manual
linfático, masaje por presión debajo del agua, por cepillos, y por presión de los
dedos (shiatsu, acupresión).
2.3
¿Cómo funciona
el ITM?
Este aparato especializado para masaje está basado en el principio de masaje
por golpeamiento. Ambos cabezales aplicados a la parte del cuerpo a tratar se
mueven intermitentemente con una frecuencia de 2000 1/ m. a 3000 1/ m. para
obtener el efecto deseado.
Además, opcionalmente, se puede aplicar luz roja a ambos cabezales. Este
agradable tratamiento por calor aumenta el efecto positivo del masaje. ITM
radia el efecto de la luz roja por los tejidos subcutáneos.
36
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 37
2 Informaciones interesantes / 3 Aplicación
ES
Los cabezales se calientan pero no llegan a quemar.
La luz roja del aparato de masaje intensivo de MEDISANA crea una sensación
especialmente placentera.
Esta singular combinación de masaje intensivo con tratamiento por luz roja
hace del ITM un aparato de masaje muy efectivo.
3 Aplicación
3.1
Puesta en
funcionamiento
Antes de insertar el enchufe de red, asegúrese de que el aparato esté apagado
(encima del interruptor gris del lado superior del aparato se indica "0"). A continuación, inserte el enchufe de red en una toma de corriente prevista para
tales fines (230V).
3.2
Comience
el masaje
Pulse el interruptor  con su pulgar un paso hacia delante. El aparato se pone
en marcha y podrá sentir la vibración. Aparece la letra “M” (de masaje).
aparato
conectado
luz roja
conectada
3.3
Añadir luz roja
Pulsando el interruptor  general un paso más, se enciende la luz roja. Aparecen las letras (“M/ H” Masaje/Calor - luz roja) en el interruptor.
3.4
Control de la
intensidad
de masaje
La intensidad del masaje puede
regularse de acuerdo con sus sensibilidad personal. Simplemente gire
el interruptor giratorio para regular
la intensidad  situado encima del
interruptor general. Puede ajustar la
intensidad de forma continua desde
un mínimo de 2.000 1/ m. hasta un
máximo de 3.000 1/ m.
Interruptor giratorio para regular la intensidad
37
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
ES
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 38
3 Aplicación
3.5
Aplicación
Masaje con ITM
Masaje con ITM, luz roja conectada
3.6
Masaje
• Puede darse un automasaje o dar un masaje a otra persona. Conecte el aparato tal como se describe arriba y colóquelo sobre la parte del cuerpo al que
quiere dar un masaje. No presione, sino que apóyelo sólo ligeramente en el
cuerpo. Es únicamente el aparato el que produce el masaje. Al realizar un
masaje, no se detenga demasiado tiempo en un solo punto del cuerpo
(máx. 1 min.), sino que cambie la zona de masaje con frecuencia durante la
aplicación del aparato.
• Modificando la dirección del masaje, puede influir en los efectos que quiere
lograr: Un masaje en dirección al corazón relaja, un masaje en dirección contraria estimula.
• Si desea realizar un masaje en todo el cuerpo, lea “Indicaciones de seguridad”.
• Cada sesión debe durar entre 20 minutos. Para lograr resultados positivos,
emplee el aparato con regularidad.
• La aplicación debe ser placentera. Si nota daño o encuentra el masaje
desagradable, interrumpa la sesión y consulte a un médico.
• Después del tratamiento, apague el aparato de masaje, desenchúfelo de la
red y deje que se enfríe.
3.7
Utilización de
los accesorios
de masaje
Mediante los accesorios para el digitopresión  y para el de acupresión 
puede ser ajustada la presión que el aparato debe producir sobre la parte del
cuerpo que debe ser masajeada.
Apague el aparato. Coloque los accesorios de masaje deseados sobre los
cabezales de masaje  y encienda el aparato de nuevo. Efectúe el masaje
como se describe en el pto. 3.6.
¡Atención!
No active la luz roja durante la utilización
de los accesorios.
3.8
Desconexión
del aparato
38
Apague el aparato desplazando el interruptor gris  hasta la posición “0”.
Desconecte el cable de red una vez que haya concluido la aplicación.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 39
4 Generalidades
ES
4.1
Limpieza y
cuidado
• Antes de limpiar el aparato, desconecte el cable de la red y deje que se
enfríe.
• Para la limpieza del aparato, se recomienda emplear un paño ligeramente
humedecido y, si es preciso, una solución jabonosa suave.
• No utilice detergentes abrasivos ni cepillos rígidos.
• No utilice el aparato de nuevo hasta que no se haya secado completamente.
• Si el cable está torcido, enderécelo.
• Guarde el aparato en su embalaje original y consérvelo en un lugar limpio y
seco.
4.2
Indicaciones para
la eliminación
Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras
doméstica.
Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o
electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en
un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que
puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente.
Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su
ayuntamiento o a su establecimiento especializado.
4.3
Datos técnicos
Nombre y modelo
: MEDISANA
Aparato de masaje intensivo con luz roja ITM
Alimentación de corriente : 230 V~ / 50 Hz
Consumo de energía
: aprox. 35 W
Tiempo de aplicación
: 20 minutos máximo
Intensidad
: Ajustable de 2000 1/ min a 3000 1/ min
Dimensiones (l x a x a)
: 44 x 14 x 13 cm
Peso
: aprox. 1,7 kg
N° de artículo
: 88275
Código EAN
: 40 15588 88275 3
Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos
el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseño.
39
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
ES
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 40
5 Garantía
Condiciones
de garantía
y reparación
Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el
centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del
recibo de compra.
En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:
1. Con relación a los productos de MEDISANA, se ofrece una garantía por
un período de tres años a partir de la fecha de compra. En caso de una
reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de
compra o la factura.
2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita
dentro del período de garantía.
3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de
garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes
sustituidos.
4. Esta garantía no cubre:
a. todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del
manual de uso;
b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del
comprador o terceros no autorizados;
c. los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio
del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;
d. accesorios sometidos a un desgaste normal.
5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos
causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido
considerado como una reclamación justificada.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALEMANIA
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Encontrará la dirección de nuestra asistencia técnica en la hoja anexa.
40
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 41
PT
1 Avisos de segurança
NOTAS IMPORTANTES!
GUARDAR SEM FALTA!
Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em
especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior.
Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.
Descrição dos símbolos
Este manual de instruções pertence a este aparelho.
Ele contém informações importantes para a colocação
em funcionamento e a operação. Leia completamente
este manual de instruções. O incumprimento destas
instruções pode causar lesões graves ou danos no
aparelho.
AVISO
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para
evitar possíveis lesões do utilizador.
ATENÇÃO
Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar
possíveis danos no aparelho.
NOTA
Estas notas fornecem informações adicionais úteis
para a instalação ou a operação.
Classe de protecção II
Número de lote
Fabricante
41
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
PT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 42
1 Avisos de segurança
Avisos de
segurança
para a alimentação de corrent
• Utilize apenas o instrumento para os fins mencionados nas instruções de utilização.
• Antes de conectar o aparelho à corrente eléctrica, tenha atenção para que o
aparelho esteja desligado e para que a tensão eléctrica indicada na chapa de
identificação corresponda à da sua rede eléctrica.
• Mantenha o cabo de alimentação e o aparelho afastados de superfícies
quentes, da humidade e de líquidos. Nunca segure a ficha de rede ou o interruptor de rede com mãos molhadas ou húmidas ou se estiver com os pés
dentro de água.
• Os componentes do aparelho que conduzem tensão eléctrica não podem
entrar em contacto com líquidos.
• Não tente apanhar um aparelho que tenha caído para dentro da água.
Retire imediatamente a ficha de rede da tomada.
• O aparelho tem de ser conectado de modo a que a ficha de rede esteja
facilmente acessível.
• Após a utilização, retire imediatamente a ficha de rede da tomada.
• Para desligar o aparelho da rede eléctrica, nunca puxe pelo cabo eléctrico,
mas sempre pela ficha perto da tomada.
• Não transporte, puxe ou rode o aparelho pelo cabo de alimentação.
• Tenha atenção para que não se possa tropeçar no cabo de alimentação.
Ele não pode ficar dobrado, esmagado ou torcido.
para pessoas especiais
• É necessário ter especial atenção quando o aparelho é utilizado nas proximidades de crianças, doentes e pessoas inválidas.
• A superfície do aparelho está quente. É imprescindível que as pessoas
sensíveis ao calor tenham cuidado ao utilizar o aparelho.
• Não deixe o aparelho sem supervisão quando este está conectado à rede eléctrica.
• Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta
de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma
pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções
como utilizar a máquina.
• As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
• Nunca deixe as crianças brincar com as películas da embalagem, existe
perigo de asfixia!
• Os tratamentos com o ITM MEDISANA não substituem os diagnósticos ou
as terapias médicas.
• Não utilize o aparelho se estiver grávida.
• Pessoas com um pacemaker, articulações artificiais ou implantes electrónicos
devem consultar sem falta um médico antes da utilização do aparelho.
• Elas não podem utilizar o aparelho se sofrer de uma ou de várias das seguintes doenças ou dores: problemas de circulação sanguínea, varizes, feridas
abertas, contusões, gretas na pele, flebites ou trombose.
• Se sentir dores ou se a massagem não for agradável, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.
antes da utilização do aparelho
• Antes de cada aplicação, verifique cuidadosamente o aparelho e a ficha de
rede em relação a danos. Um aparelho com falhas não pode ser colocado
em funcionamento.
42
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 43
1 Avisos de segurança
PT
• Não utilize o aparelho quando o aparelho ou parte do cabo apresentarem
danos, quando o aparelho não funcionar correctamente ou quando ele tiver
caído no chão ou na água. Para evitar perigos, envie o aparelho para o
centro de assistência para ser reparado.
para a utilização do aparelho
• O aparelho destina-se exclusivamente à utilização privada e não para fins
comerciais.
• Utilize o aparelho de massagem apenas de acordo com as prescrições das
instruções de utilização.
• Em caso de utilização não adequada, o direito à garantia perde a sua
validade.
• Não utilize acessórios que não tenham sido recomendados exclusivamente
pelo fabricante.
• Durante a utilização da função de luz vermelha, o aparelho de massagens não
deve ser mantido demasiado tempo (máx. 1 Min.) no mesmo local do corpo,
caso contrário, podem surgir vermelhidões ou queimaduras.
• Mantenha o aparelho afastado da chuva e da humidade. O aparelho não
pode ser utilizado ao ar livre.
• Nunca coloque, utilize ou guarde o aparelho por cima de recipientes cheios
de água, especialmente em locais nos quais ele possa cair ou ser arremessado para uma banheira ou um poliban.
• Não utilize o aparelho durante névoa de pulverização das latas de spray ou
a utilização simultânea de oxigénio.
• Não adormeça durante a utilização do aparelho de massagens em si mesmo.
Uma aplicação demasiado longa no mesmo local pode causar queixas e
queimaduras.
• Não utilize o aparelho por baixo de cobertores ou almofadas. Durante a
utilização, nunca cubra o aparelho.
• Limite a utilização do aparelho a uma duração de 20 minutos e, antes de
uma nova utilização, deixe-o arrefecer durante aprox. 30 minutos.
• Não utilize o aparelho directamente na cabeça, nos ossos ou articulações, na
parte da frente do pescoço, na área genital ou na zona dos rins.
• Não utilize o aparelho antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode dificultar o adormecer.
• Devido a razões óbvias, o fabricante não se responsabiliza por danos
causados pelo incumprimento das instruções de utilização.
para a manutenção e limpeza
• O próprio apenas pode realizar trabalhos de limpeza no aparelho. Para
evitar perigos, o próprio nunca deve realizar uma reparação. Contacte o
centro de assistência.
• Antes de limpar o aparelho, desligue o mesmo, retire sempre a ficha de rede
da tomada e deixe-o arrefecer. Nunca mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos.
• Respeite o capítulo “Generalidades, 4.1 Limpeza e conservação” na página
47.
• Em caso de falhas, não tente reparar o aparelho pessoalmente, pois, caso
contrário, qualquer direito à garantia perde a sua validade. Envie o aparelho
para o centro de assistência para ser reparado.
43
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
PT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 44
2 Informações gerais
Muito obrigada
Obrigado pela sua confiança e parabéns!
Com o aplicador de massagem intensivo com luz vermelha ITM, adquiriu um
produto de qualidade da MEDISANA.
Para poder obter os resultados desejados e desfrutar do seu aparelho de massagem da MEDISANA durante muito tempo, aconselhamos a leitura das
seguintes indicações para a utilização e conservação.
Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apre2.1
Material fornecido senta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e consulte o seu revendedor ou o seu centro de assistência.
e embalagem
Do volume de fornecimento fazem parte:
• 1 Aparelho de massagem intensiva com luz vermelha ITM
• Aplicadores para massagem de pontos e acupressura
• 1 Instruções de utilização
As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da
reciclagem. Por favor, elimine adequadamente o material da embalagem não
necessário. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.
ADVERTÊNCIA
Tenha atenção para que as películas da embalagem não se
tornem brincadeiras para crianças! Existe perigo de asfixia!
2.2
O que é a
massagem?
A massagem é um dos métodos de tratamento mais antigos que existem e uma
parte importante da fisioterapia. O tratamento mecânico dos tecidos externos
do corpo relaxa os músculos, melhora a circulação sanguínea e contribui para
a regeneração dos tecidos. A massagem é estimulante, relaxante e ajuda a eliminar a dor nervosa e muscular.
A massagem tem ainda um efeito benéfico sobre o sistema vascular, os órgãos
internos e o metabolismo. Existem cinco métodos clássicos de massagem: com
pancadas, com amassamento, pressão e vibração, em simultâneo com fricção
e golpeamento.
Existem além disso outras técnicas de massagem importantes, como a drenagem manual linfática, massagem por pressão debaixo de água, com escovas
e por pressão dos dedos (shiatsu, aquapressão).
2.3
Como funciona
o ITM?
Este aparelho especializado para massagem baseia-se no princípio de massagem com golpeamento. Ambos os cabeçotes aplicados à parte do corpo
a tratar movem-se intermitentemente com uma frequência de 2000 1/ m a
3000 1/ m para obter o efeito pretendido.
Além disso, opcionalmente, pode-se aplicar luz vermelha em ambos os cabeçotes. Este agradável tratamento com calor aumenta o efeito positivo da massagem. O ITM irradia o efeito da luz vermelha através dos tecidos subcutâneos.
Os cabeçotes aquecem, mas não chegam a queimar.
44
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 45
2 Informações gerais / 3 Aplicação
PT
A luz vermelha do aparelho de massagem intensiva da MEDISANA provoca
uma sensação de particular prazer. Esta singular combinação de massagem
inten-siva com tratamento por luz vermelha faz do ITM um aparelho de massagem muito eficaz.
3 Aplicação
3.1
Pôr em
funcionamento
Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se de que o aparelho está desligado (sobre o interruptor cinzento na parte superior pode ver um “0”).
Coloque a ficha numa tomada (230 V) prevista para o efeito .
3.2
Comece a
massagem
Prima o interruptor  com o polegar um passo para a frente. O aparelho
começa a funcionar e poderá sentir a vibração. Aparece a letra „M“ (de massagem).
o aparelho
ligado
luz vermelha
ligada
3.3
Adicionar
luz vermelha
Premindo o interruptor  geral mais um passo, acende-se a luz vermelha.
Aparecem as letras („M/ H“ Massagem/Calor - luz vermelha) no interruptor.
3.4
Controlo da
intensidade da
massagem
A intensidade da massagem pode
ser regulada de acordo com a sua
sensibilidade pessoal. Rode simplesmente o botão giratório  situado
acima do interruptor geral. Pode
re-gular a intensidade de forma
con-tínua a partir de um mínimo
de 2.000 1/ m até um máximo de
3.000 1/ m.
Botão giratório para regulação da intensidade da massagem
45
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
PT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 46
3 Aplicação
3.5
Aplicação
Massagem com o ITM
Massagem com o ITM, luz vermelha ligada
3.6
Massagem
• Pode aplicar uma massagem a si próprio ou a outra pessoa. Ligue o aparelho, como indicado em cima, e prossiga na zona do corpo a massajar. Não
pressione, aplique levemente no corpo. A massagem ocorre a partir do aparelho. Tome atenção para não aplicar a massagem por muito tempo na
mesma parte do corpo (máx. 1 min.), troque várias vezes as áreas a massajar,
durante a aplicação.
• Durante a aplicação, pode seleccionar o efeito que pretende obter. As massagens em direcção ao coração relaxam, as massagens em direcção contrária
estimulam.
• Se pretender realizar uma massagem em todo o corpo, leia “Avisos de
segurança”.
• Cada sessão deve durar entre 20 minutos. Para atingir resultados positivos,
utilize o aparelho regularmente.
• A aplicação deve proporcionar prazer. Se sentir dores ou achar a massagem
desagradável, interrompa a sessão e consulte um médico.
• Após o tratamento, desligue o aparelho de massagem, retire a ficha de rede
da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
3.7
Utilização
dos aplicadores
de massagem
Com os aplicadores para a massagem de pontos  ou os aplicadores para a
acupressura  a pressão do aparelho pode ser transmitida à parte do corpo a
ser massajada de modo idêntico a uma massagem com os dedos ou uma acupressura.
Desligue o aparelho, coloque as aplicações de massagem desejadas através do
botão de massagem  e inicie novamente o aparelho. Aplique a massagem
conforme descrito no ponto 3.6.
Atenção!
Quando utilizar os aplicadores, a luz vermelha não pode
ser ligada.
3.8
Desligar o
aparelho
46
Desligue o aparelho empurrando o botão cinzento  para trás até aparecer
novamente o “0“. Quando tiver terminado a aplicação retire a ficha da
tomada.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 47
PT
4 Generalidades
4.1
Limpeza e
conservação
• Antes de limpar o aparelho, retire a ficha de rede da tomada e deixe-o
arrefecer.
• O aparelho deve ser limpo com um pano macio e ligeiramente humedecido,
eventualmente com detergente suave.
• Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou escovas fortes.
• Volte a utilizar o aparelho apenas quando este estiver completamente seco.
• Desenrole o cabo se este estiver torcido.
• A melhor maneira de proteger o aparelho é colocá-lo dentro da embalagem
original e guardá-lo num local limpo e seco.
4.2
Indicações sobre
a eliminação
Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico.
Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou
electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos
da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente.
Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades
locais ou o seu revendedor.
4.3
Dados técnicos
Nome e modelo
: MEDISANA Aparelho de massagem intensiva
com luz vermelha ITM
Alimentação de corrente
: 230 V~ / 50 Hz
Consumo
: aprox. 35 W
Tempo de aplicação
: 20 minutos no máximo
Intensidade
: Regulável de 2000 1/ m a 3000 1/ m
Dimensões (c x l x a)
: 44 x 14 x 13 cm
Peso
: aprox. 1,7 kg
Número de artigo
: 88275
Número EAN
: 40 15588 88275 3
Devido aos constantes melhoramentos do produto,
reservamos o direito a proceder a alterações técnicas e estéticas.
47
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
PT
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 48
5 Garantia
Garantia e
condições
de reparação
Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou
directamente o centro de assistência. Se for necessário enviar o aparelho, por
favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cópia do
recibo de compra.
Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condições:
1. Aos produtos MEDISANA concedemos uma garantia de três anos a
partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de
ser comprovada através do recibo de compra ou factura.
2. As deficiências devido a erros de material ou de fabricação são eliminadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.
3. Após um serviço de garantia, o prazo da garantia não é prolongado, nem
para o aparelho nem para as peças substituídas.
4. A garantia exclui:
a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como,
p.ex., devido ao não cumprimento do manual de instruções.
b. danos resultantes de reparações ou intervenções pelo comprador ou
por terceiros não autorizados.
c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o
consumidor ou durante o envio para o serviço de assistência a clientes.
d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal.
5. Não nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que são causados pelo aparelho mesmo quando o dano no aparelho
é reconhecido como um caso de garantia.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALEMANHA
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Encontra o endereço da assistência técnica na folha em anexo.
48
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:33 Uhr
Seite 49
NL
1 Veiligheidsmaatregelen
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!
ABSOLUUT BEWAREN!
Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorvuldig
door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing
voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze
gebruiksaanwijzing absoluut mee.
Verklaring van de symbolen
Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel.
Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze
instructie kan zware verwondingen of schade aan
het toestel veroorzaken.
WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht genomen
worden om mogelijk letsel van de gebruiker te
verhinderen.
OPGELET
Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden
om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.
AANWIJZING
Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende
informatie bij de installatie of het gebruik.
Beschermingsklasse II
LOT-nummer
Producent
49
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
NL
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 50
1 Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
over de stroomvoorziening
• Gebruik het toestel enkel overeenkomstig zijn doel, volgens de handleiding.
• Controleer voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, of het
uitgeschakeld is en of de op het typeplaatje aangegeven elektrische spanning overeenkomt met die van het elektriciteitsnet.
• Houd het netsnoer en het apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistof. Pak de netstekker of de netschakelaar nooit vast met
natte resp. vochtige handen of als u in het water staat.
• Onderdelen van het apparaat waarop elektrische spanning staat mogen niet
in aanraking komen met vloeistof.
• Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk
de netstekker los.
• Het apparaat moet zo worden aangesloten, dat de netstekker vrij toegankelijk is.
• Trek na gebruik de netstekker altijd onmiddellijk uit het stopcontact.
• Om het apparaat van het elektrisch net af te sluiten, moet u nooit aan de
voedingskabel trekken, maar altijd aan de stekker!
• Draag, trek of draai het apparaat nooit met het netsnoer.
• Zorg ervoor, dat niemand over het netsnoer kan struikelen. Het snoer mag
niet geknikt, vastgeklemd of verdraaid worden.
voor bijzondere personen
• Bijzondere aandacht is gevraagd als het apparaat op, door of in de buurt van
kinderen, zieken en hulpbehoevende personen wordt gebruikt.
• Het toestel heeft een heet oppervlak. Personen die gevoelig zijn voor hitte
moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het toestel.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het op het elektriciteitsnet is
aangesloten.
• Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon
instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
• Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat
ze niet met het toestel spelen.
• Laat kinderen nooit met de verpakkingsfolie spelen, verstikkingsgevaar!
• Behandelingen met de MEDISANA ITM vervangen geen diagnoses of
therapieën door een arts.
• Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent.
• Personen met een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische
implantaten dienen in elk geval voor gebruik van het apparaat een arts te
raadplegen.
• U mag het apparaat niet gebruiken als u aan een of meerdere van de volgende
ziektes of klachten leidt: storingen van de bloedsomloop, spataders, open
wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderontstekingen of thrombose.
• Indien u pijn voelt of de massage onaangenaam vindt, dient u de behandeling af te breken en uw arts te raadplegen.
voor gebruik
• Controleer het apparaat en het netsnoer vóór elk gebruik zorgvuldig op
beschadigingen. Een defect apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
50
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 51
1 Veiligheidsmaatregelen
NL
• Gebruik het apparaat niet als er beschadigingen aan het apparaat of het
snoer zichtbaar zijn, als het apparaat niet zonder problemen functioneert en
als het gevallen is, ook wanneer dat in het water is. Om risico’s te vermijden, dient u het apparaat voor reparatie naar de onderhoudsafdeling te
sturen.
voor het gebruik van het apparaat
• Het apparaat is alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commerciële
doeleinden.
• Gebruik het massage-apparaat alleen volgens de voorschriften conform de
gebruiksaanwijzing.
• Bij gebruik voor andere doeleinden vervalt het recht op garantie.
• Gebruik in geen geval toebehoren dat niet uitdrukkelijk door de fabrikant
wordt aanbevolen.
• Het massagetoestel mag tijdens het gebruik van de functie rood licht niet te
lang (max. 1 min.) op dezelfde plaats van het lichaam gehouden worden,
anders kan de huid rood worden of kunnen brandwonden ontstaan.
• Houd het apparaat uit de buurt van van regen en vocht. Het mag niet
buiten worden gebruikt.
• Zet, gebruik of berg het apparaat in geen geval op boven voorwerpen die
met water gevuld zijn, met name niet op plaatsen waar het apparaat in een
bad of een douchebak kan vallen of worden gestoten.
• Gebruik het apparaat niet bij nevel uit spuitbussen of bij gelijktijdig gebruik
van zuurstof.
• Slaap tijdens de toepassing met het massagetoestel zelf niet in. Een te lange
toepassing op dezelfde plaats kan tot klachten en brandwonden leiden.
• Gebruik het apparaat niet onder dekens of kussens. Dek het tijdens gebruik
in geen geval af.
• Beperk het gebruik van het apparaat tot een duur van 20 minuten en laat
het voor nieuw gebruik ca. 30 minuten afkoelen.
• Gebruik het apparaat niet direct aan het hoofd, op botten of gewrichten, aan
de voorzijde van de hals, in de schaamstreek of in de omgeving van de nieren.
• Gebruik het apparaat niet voor het slapengaan. De massage heeft een
stimulerende werking en kan het inslapen bemoeilijken.
• Om begrijpelijke redenen kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
voor onderhoud en reinigung
• U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Voer
nooit zelf reparaties uit, om risico’s te vermijden. Neem contact op met de
onderhoudsafdeling.
• Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt, trek altijd de netstekker los en
laat het apparaat afkoelen. Dompel het apparaat nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
• Neem het hoofdstuk “Diversen, 4.1 Reiniging en onderhoud” op pag. 55 in acht.
• In geval van storingen het apparaat niet zelf repareren, aangezien daardoor
elk recht op garantie vervalt. Laat reparaties uitvoeren door de onderhoudsafdeling.
51
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
NL
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 52
2 Wetenswaardigheden
Hartelijk dank
Bedankt voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst!
Met het intensieve-massageapparaat met rood licht ITM heeft u een kwaliteitsproduct van MEDISANA aangeschaft.
Voor het gewenste succes en langdurig plezier van uw MEDISANA massageapparaat, raden we u aan om de hierna volgende aanwijzingen voor het
gebruik en het onderhoud zorgvuldig door te lezen.
2.1
Levering en
verpakking
Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van
beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het toestel niet in bedrijf en neemt
u contact op met uw handelaar of uw servicepunt.
Bij de levering horen:
• 1 ITM Intensieve massage met rood licht
• Opzetstukken voor puntmassage en acupressuur
• 1 Gebruiksaanwijzing
Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg
ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade
constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.
WAARSCHUWING
Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt
van kinderen! Zij kunnen er in stikken!
2.2
Wat is massage?
Massage is een van de oudste behandelingsmethoden en een belangrijk
onderdeel van fysieke therapie. Door mechanische behandeling van de buitenste weefsellagen van het lichaam worden gespannen spieren losgemaakt,
verbetert de doorbloeding en wordt weefselherstel bevorderd. Daarom werkt
massage opwekkend of ontspannend en kunnen zenuwen spierpijn verlicht
worden. Een bijkomend effect is de positieve werking op het vaatstelsel,
inwendige organen en de stofwisseling.
Men onderscheidt 5 klassieke massagemethoden: strijkmassage, kneed-,
klop- en vibratiemassage alsmede wrijven en kloppen.
Daarnaast bestaan nog belangrijke massagetechnieken, zoals manuele
lymfedrainage, reflexzonemassage, onderwater-drukstraalmassage, borstmassage en vingerdrukmassage (shiatsu, acupressuur).
2.3
Hoe werkt
de ITM?
Dit specifieke massage apparaat werkt op basis van klopmassage. Hierbij
bewegen de beide massagekoppen afwisselend met een frequentie van
2000 1/ minuut tot 3000 1/ minuut. Hierdoor ontstaat een klopbeweging, die op
de te mas-seren lichaamsdelen overgebracht wordt.
Naar keuze kan rood licht ingeschakeld worden, dat over de beide grote massagekoppen uitstraalt. Deze bijzonder aangename manier van warmtetoepassing verbetert de positieve massagewerking.
De ITM straalt het rode licht door de huid in het dieper liggende weefsel.
52
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 53
NL
2 Wetenswaardigheden / 3 Het Gebruik
De beide massagekoppen worden hierbij enkel licht verwarmd, maar niet heet.
Het rode licht van het MEDISANA massage-apparaat geeft een heerlijk gevoel van welbehagen.
De unieke combinatie van een intensieve massage en warmtestraling maakt de
ITM tot een bijzonder effectief massage apparaat.
3 Het Gebruik
3.1
Voor het gebruik
Voordat u de netstekker erin steekt, moet u erop letten, dat het apparaat uitgeschakeld is (boven de grijze schakelaar aan de bovenkant van het apparaat
is een „0“ te zien). Steekt u daarna de netstekker in een daarvoor bestemde
contactdoos (230 V).
3.2
Inschakelen van
het apparaat
Schuif de schakelaar  direct boven de handgreep met de duim een stap naar
voren. Het apparaat schakelt in en u voelt een lichte trilling van de klopmassage. De letter „M“ wordt zichtbaar.
toestel
ingeschakeld
ingeschaakeld
met rood licht
3.3
Inschakelen van
het rode licht
Het rode licht kan naar keuze in of uitgeschakeld worden. Om deze functie te
gebruiken schuift u de grijze schakelaar  een stap verder naar voren. Het
rode licht schakelt in.
Op de schakelaar worden de letters „M / H“ (massage / heat = rood licht)
zichtbaar.
3.4
Regulering
van de massage
intensiteit
Naar behoefte kan de massage
intensiteit veranderd worden. Hiervoor kunt u de draaiknop voor de
regeling van de massage intensiteit
 boven de aan/uit schakelaar
gebruiken. U heeft de mogelijkheid om de massage intensiteit
traploos in te stellen van minimaal
(2000 1/ minuut) tot maximaal (3000
1/ minuut).
Draaiknop voor de regeling van de massage intensiteit
53
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
NL
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 54
3 Het Gebruik
3.5
Het gebruik
Massage met ITM
Massage met ITM,
ingeschaakeld met rood licht
• U kunt de massage bij uzelf of bij een tweede persoon uitvoeren. Schakel
3.6
het apparaat in en houd het op het te masseren lichaamsg deelte. Oefen
De juiste massage
•
•
•
•
•
3.7
Het gebruik van
de massageopzetstukken
hierbij geen druk uit, maar houd het enkel tegen het licaam. Het apparaat
voert zelf de massage uit. Let er alleen op dat u niet te lang één bepaald
lichaams gedeelte behandelt (max. 1 min.), maar wissel regelmatig af.
U kunt door de richting van de massage zelf bepalen wat voor soort massage u uit wilt voeren. Een massage in de richting van het hart ontspant,
massage van het hart af werkt opwekkend.
Als u een totale lichaamsmassage wilt uitvoeren dient u op de “Veiligheidsmaatregelen” te letten.
De massage moet niet langer dan 20 minuten duren. Gebruik het apparaat
regelmatig, zodat u het positieve effect goed kunt merken.
Het belangrijkste principe is dat de massage altijd prettig aan moet voelen.
Als u pijn voelt moet u de behandeling stoppen en eerst advies vragen van
uw huisarts.
Schakel het massage-apparaat na behandeling uit, trek de netstekker los en
laat het apparaat afkoelen.
Met behulp van de opzetstukken voor de puntmassage  resp. de opzetstukken voor de acupressuur  kan de druk van het instrument net zoals bij
een vingermassage resp. een acupressuur op de te masseren lichaamsplekken
uitgeoefend worden.
Schakel het apparaat uit. Zet u de gewenste massageopzetstukken op de massagekoppen  en zet het apparaat opnieuw aan. Voer de massage uit zoals
beschreven onder punt 3.6.
Attentie!
Gedurende het gebruik van de opzetstukken mag het
rode licht niet ingeschakeld worden.
3.8
Uitschakelen van
het apparaat
54
Schuif de grijze schakelaar  terug totdat opnieuw „0“ verschijnt, om het
instrument uit te schakelen. Haal, wanneer de toepassing voltooid is, de netstekker uit de wandcontactdoos.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 55
4 Diversen
NL
4.1
Reiniging en
onderhoud
• Trek voordat u het apparaat reinigt de netstekker los en laat het apparaat
afkoelen.
• Het apparaat dient met een zachte, enigzins vochtige doek, evt. met een
milde zeepoplossing, te worden gereinigd.
• Gebruik nooit aggressieve reinigingsmiddelen of sterke borstels.
• Gebruik het apparaat pas weer als het volledig is opgedroogd.
• Ontwar het snoer, indien dit in de war is.
• U kunt het apparaat het beste in de originele verpakking opbergen en het
op een schone en droge plaats bewaren.
4.2
Afvalbeheer
Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden.
Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een
milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.
Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
4.3
Technische
specificaties
Naam en model
: MEDISANA
ITM Intensieve massage met rood licht
Stroomvoorziening
: 230 V~ / 50 Hz
Vermogensgebruik
: ca. 35 W
Bedrijfstijd
: 20 minuten
: Regelbaar van 2000 1/ minuut tot 3000 1/ minuut
Intensiteit
Afmetingen (L x B x H)
: 44 x 14 x 13 cm
Gewicht
: ca. 1,7 kg
Artikelnummer
: 88275
Streepjescode
: 40 15588 88275 3
In het kader van onze voortdurende inspanningen naar
verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua
vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons
product door te voeren.
55
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
NL
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 56
5 Garantie
Garantie en
reparatievoorwaarden
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze
klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de
klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.
Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie
jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten
worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de
garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare
onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het
niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of
een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de
verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de
schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
DUITSLAND
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
56
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 57
FI
1 Turvallisuusohjeita
TÄRKEITÄ TIETOJA!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet,
ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä
varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttäohje mukana.
Kuvan selitys
Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen.
Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä
koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän
mahdollisen loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja
käyttöä koskien.
Kotelointiluokka II
LOT-numero
Laatija
57
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FI
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 58
1 Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeita Virransyöttö
• Käytä laitetta vain käyttöohjeessa selostetuissa olosuhteissa.
• Ennen kuin kytket laitteen sähkövirtaan, varmista, että laite on kytketty pois
päältä ja että tyyppikilvessä ilmoitettu sähköjännite ja sähköverkon jännite ovat
samat.
• Pidä verkkojohto ja laite loitolla kuumuudesta, kuumista pinnoista,
kosteudesta ja nesteistä. Älä ikinä koske verkkopistoketta tai verkkokytkintä,
kun ne ovat vedessä, tai märin tai kostein käsin.
• Laitteen jännitettä koskevat osat eivät saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
• Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen. Irrota verkkopistoke heti.
• Laite on liitettävä niin, että verkkopistokkeeseen pääsee käsiksi.
• Vedä verkkopistoke pistorasiasta aina heti käytön jälkeen.
• Irrottaaksesi laitteen sähköverkosta älä koskaan vedä verkkojohdosta, vaan
aina verkkopistokkeesta!
• Älä kanna, vedä tai kierrä laitetta verkkojohdosta.
• Varmista, että kukaan ei voi kompastua johtoon. Verkkojohtoa ei saa taittaa,
se ei saa joutua puristuksiin eikä sitä saa kiertää.
Tietyt henkilöt
• Erityistä huolellisuutta tarvitaan, kun laitetta käytetään lapsien, sairaiden tai
avuttomien henkilöiden läheisyydessä.
• Laitteen pinta on kuuma. Kuumuudelle herkkien ihmisten tulee olla varovaisia laitteen käytön kanssa.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on verkkovirtaan liitettynä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitus antaa sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan
lukien lapset), joilla on fyysisiä, hermollisia tai psyykkisiä ongelmia tai
joiden kokemus ja/tai tieto ei riitä laitteen käyttöön, ellei heitä valvo heidän
turval-lisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kertoo heille laitteen
käytöstä.
• Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
• Älä koskaan anna lasten leikkiä pakkausmuoveilla, silloin on tukehtumisvaara!
• MEDISANA ITM -hoidot eivät korvaa lääkärin tekemää diagnoosia tai
tämän antamaa hoitoa.
• Älä käytä laitetta, jos olet raskaana.
• Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tekoniveliä tai elektronisia implantaatteja, pitäisi joka tapauksessa kysyä neuvoa lääkäriltä ennen laitten
käyttämistä.
• Laitetta ei saa käyttää, jos kärsii jostakin tai joistakin seuraavista sairauksista
tai vaivoista: verenkiertohäiriöt, suonikohjut, avoimet haavat, ruhjeet,
ihohiertymät, laskimotulehdukset tai verisuonitukokset.
• Jos tunnet kipuja tai jos hieronta tuntuu epämiellyttävältä, keskeytä
käsittely ja ota yhteyttä lääkäriisi.
58
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 59
FI
1 Turvallisuusohjeita
Ennen laitteen kätyttöä
• Tarkasta ennen laitteen käyttöä huolellisesti, onko laitteessa tai verkkojohdossa vaurioita. Viallista laitetta ei saa käyttää.
• Älä käytä laitetta, jos siinä tai johtojen osissa näkyy vaurioita, jos laite ei toimi
kunnolla tai jos se on pudonnut maahan tai joutunut veteen. Silloin pitää
vaarojen välttämiseksi lähettää laite korjattavaksi huoltopisteeseen.
Laitteen kätyttö
• Laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön eikä ammattikäyttöön.
• Käytä hieromalaitetta vain käyttöohjeessa mainittun käyttötarkoitukseen.
• Jos laitetta käytetään muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen, takuu
raukeaa.
• Älä koskaan käytä tarvikkeita, joita valmistaja ei ole erityisesti suositellut.
• Hierontalaitetta ei saa pitää punavalotoiminnon käytön aikana liian pitkään
(maks. 1 minuutin) samassa vartalonkohdassa, koska muuten iho voi tulla punaiseksi tai palaa.
• Pidä laite loitolla sateesta ja kosteudesta. Laitetta ei saa käyttää ulkona.
• Älä missään tapauksessa aseta, käytä tai säilytä laitetta vedellä täytettyjen
altaiden yläpuolella, varsinkaan paikoissa, joissa se voi pudota tai se voidaan
sysätä ammeeseen tai suihkualtaaseen.
• Älä käytä laitetta, kun ilmassa on aerosolisumua tai kun käytetään happea
samaan aikaan.
• Varo nukahtamasta käyttäessäsi hierontalaitetta omaan vartaloosi. Liian
pitkä käyttö samassa vartalonkohdassa voi aiheuttaa vaivoja ja ihon
palamista.
• Älä käytä laitetta peittojen tai tyynyjen alla. Älä missään tapauksessa peitä
laitetta käytön aikana.
• Älä käytä laitetta 20 minuuttia kauempaa ja anna sen jäähtyä noin 30
minuuttia ennen kuin käytät sitä uudestaan.
• Älä käytä laitetta suoraan päähän, luihin tai niveliin, kaulan etupuolella tai
sukuelimien tai munuaisten alueella.
• Älä käytä laitetta ennen nukkumaanmenoa. Hieronnalla on piristävä
vaikutus, ja se voi hidastaa unentuloa.
• Valmistaja ei ymmärrettävistä syistä vastaa vaurioista, jotka ovat syntyneet
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
Huolto ja puhdistus
• Laitteelle saa itse suorittaa vain puhdistuksen. Jotta vaaraa ei synny, älä
koskaan korjaa laitetta yksin. Ota yhteyttä huoltopisteeseen.
• Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke se pois päältä, irrota aina verkkopistoke
ja laitteen jäähtyä. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
• Ota huomioon luvun “Sekalaista, 4.1 Puhdistus ja hoito”, ohjeet, s. 63.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä, älä korjaa laitetta itse, koska silloin kaikki
takuuvaateet raukeavat. Anna korjaukset ainoastaan huoltopisteen korjattavaksi.
59
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FI
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 60
2 Tietämisen arvoista
Sydämellinen
kiitos
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
Ostaessasi punavalohierontalaitteen ITM olet hankkinut MEDISANAlaatutuotteen.
Jotta saavutat laitteella tuloksia ja voit käyttää MEDISANA-hierontalaitetta
pitkään, suosittelemme seuraavien käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden
huolellista lukemista.
2.1
Toimituksen
laajuus ja
pakkaus
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita. Jos
sinulla on kysymyksiä, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny kauppiaasi tai
huoltoliikkeen puoleen.
Pakkauksesta pitää löytyä:
• Tehokas hierontalaite punavalolla ITM
• Hierontakappaleet pistehierontaan ja akupainantaan
• Käyttöohje
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raakaainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla.
Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin!
On olemassa tukehtumisvaara
2.2
Mitä hieronta
on?
Hieronta on vanhimpia hoitomuotoja ja tärkeä osa fysioterapiaa. Kehon
uloimpien kudosten mekaaninen käsittely rentouttaa jännittyneet lihakset,
parantaa verenkiertoa ja tukee kudosten uudistumista. Hieronta on virkistävää,
rentouttavaa ja auttaa lievittämään kipua hermoissa ja lihaksissa.
Hieronnalla voi myös olla positiivinen vaikutus verenkiertojärjestelmään,
sisäelimiin ja aineenvaihduntaan.
Viisi klassista hierontamenetelmää ovat "sively", "vaivaaminen", "taputtelu ja
värähtelyhieronta" sekä "hieronta ja taputtelu".
Edelleen on olemassa muita tärkeitä hierontatekniikoita kuten lymfahieronta,
refleksologia, vedenalainen painehieronta, harjahieronta ja sormipainehieronta (shiatsu, akupainehieronta).
Tämä erikoishieromalaite perustuu "taputteluhierontaperiaatteeseen". Molem2.3
liikkuvat hierottavalle kehonosalle asetettuna jaksottaisesti
Miten ITM toimii? mat hierontapäät
1
1
2000 / min - 3000 / min taajuudella saaden aikaan taputtavan liikkeen.
Haluttaessa voidaan suuriin hierontapäihin lisätä punavaloa. Tämä on erittäin
miellyttävä lämpökäsittely, joka tehostaa hieronnan positiivisia vaikutuksia. ITM
säteilee punavaloa ihon läpi alla oleviin kudoksiin. Siten molemmat hierontapäät lämpenevät, mutta eivät kuumene. MEDISANA-tehohieromalaitteen
punavalo saa aikaan erityisen miellyttävän tunteen.
Tämä tehokkaan hieronnan ja punavalon lämpökäsittelyn ainutlaatuinen
yhdistelmä tekee ITMstä erittäin tehokaan hieromalaitteen.
60
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 61
FI
3 Käyttö
Ennen verkkopistokkeen liittämistä pistorasiaan tulee varmistaa, että laite on
3.1
Ennen kuin aloitat sammutettu (laitteen yläpinnalla sijaitsevassa harmaassa kytkimessä näkyy
"0"). Liitä sitten verkkopistoke sitä varten tarkoitettuun pistorasiaan (230 V).
3.2
Hieromalaitteen
käynnistäminen
Työnnä kädensijan yläpuolella olevaa kytkintä  peukalollasi yksi pykälä
eteenpäin. Laite kytkeytyy päälle ja tunnet taputteluhieronnan värähtelyn.
M-kirjain (massage) on näkyvissä.
Laite kytkettynä
päälle
Punavalo
kytketty lisäksi
3.3
Punavalolämmön
lisääminen
Punavalolämpö voidaan lisätä työntämällä harmaata kytkintä  toinen pykälä
eteenpäin. Punavalo syttyy ja kirjaimet M/H (massage/heat) ovat näkyvissä
kytkimessä.
3.4
Hierontatehon
säätö
Aina tuntemusten mukaan voidaan
hieronnan voimakkuutta muuttaa.
Tätä varten käytetään pyörivää
säätökytkintä  laitteen käynnistyskytkimen yläpuolella.
Voit säätää hieronta-tehoa portaattomasti minimistä (2000 1/ min)
maksimiin (3000 1/ min).
Säätönappi voimakkuutta varten
61
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FI
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 62
3 Käyttö
3.5
Käyttö
ITM:llä hieronta
3.6
Hieronta
3.7
Hieronnan
pääkappaleiden
käyttö
ITM:llä hieronta,
punavalo kytketty lisäksi
• Voit suorittaa hieronnan itsellesi tai kumppanille. Käynnistä laite ylläkuvatulla tavalla ja aseta hierottavalle kehonosalle. Älä paina; aseta laite kevyesti
keholle. Hieromalaite hieroo puolestasi. Älä hiero kehon yhtä puolta liian
pitkään (kork. 1 min.), vaihda hieroma-aluetta usein.
• Hierontasuunnan valinnalla voit päättää sen vaikutuksesta: hieronta sydäntä
kohti rentouttaa, hieronta sydämestä poispäin virkistää.
• Kokovartalohierontaa suoritettaessa tulee noudattaa ”turvaohjeita”.
• Yksi hierontajakso saisi kestää korkeintaan 20 minuuttia. Varmistaaksesi
positiiviset tulokset, käytä hieromalaitetta säännöllisesti.
• Käytön tulisi tuntua miellyttävältä. Mikäli tunnet kipua tai hieronta tuntuu
epämiellyttävältä, keskeytä hieronta ja neuvottele lääkärisi kanssa.
• Kytke hierontalaite käsittelyn jälkeen pois päältä, irrota verkkopistoke ja
anna laitteen jäähtyä.
Pistehierontaan tarkoitetuilla hierontakappaleilla  tai akupainantakappaleilla
 voidaan laitteen aiheuttama paine välittää sormihierontaa tai akupainantaa
muistuttavalla tavalla hierottavaan kehon kohtaan. Kytke laite pois päältä.
Aseta haluttu hierontakappale hierontapäähän  ja käynnistä laite uudelleen.
Suorita hieronta kohdassa 3.6 kuvatulla tavalla.
Huomio!
Hierontakappaleita käytettäessä ei punavaloa saa
kytkeä päälle.
3.8
Hieromalaitteen
pysäytys
62
Sammuta laite työntämällä harmaata kytkintä  takaisinpäin, kunnes "0"
tulee jälleen näkyviin. Kun hoito on valmis, irrota verkkopistoke.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 63
FI
4 Sekalaista
• Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota verkkopistoke ja anna laitteen jäähtyä.
4.1
Puhdistus ja hoito • Laite pitäisi puhdistaa pehmeällä, hiuka kostutetulla liinalla, mahdollisesti
•
•
•
•
miedolla saippualiuoksella.
Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai kovia harjoja.
Käytä laitetta vasta sitten uudestaan, kun se on täysin kuivunut.
Suorista johto, mikäli se on kiertynyt.
Laitetta on parasta pitää alkuperäisessä pakkauksessa ja säilyttää puhtaassa
ja kuivassa paikassa.
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
4.2
Hävittämisohjeita Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset
laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen
keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.
Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi.
4.3
Tekniset tiedot
Nimi ja malli
: MEDISANA Tehokas punavalohierontalaite ITM
Käyttövirta
: 230 V~ / 50 Hz
Virrankulutus
: n. 35 W
Käyttöaika
: 20 minuuttia
: Säädettävissä 2000 1/ min - 3000 1/ min
Voimakkuuden
Koko (p x l x k)
: 44 x 14 x 13 cm
Paino
: n. 1,7 kg
Tuotenumero
: 88275
EAN-tuotenumero
: 40 15588 88275 3
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme
oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
63
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
FI
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 64
5 Takuu
Takuu- ja
korjausehdot
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon
puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen
mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai
laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle rakenneosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausvahingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään
takuutapaukseksi.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
SAKSA
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
64
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 65
SE
1 Säkerhetshänvisningar
OBSERVERA!
SPARA!
Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan
du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om
apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa
med.
Teckenförklaring
Bruksanvisningen hör till apparaten.
Den innehåller viktig information om igångsättning
och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen.
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan
det leda till svåra personskador eller skador på
apparaten.
VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det
finnas risk för personskador.
OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan
det finnas risk för skador på apparaten.
HÄNVISNING
De här texterna innehåller praktisk information
om installation eller användning.
Skyddsklass II
LOT-nummer
Tillverkare
65
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
SE
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 66
1 Säkerhetshänvisningar
Säkerhetshänvisningar
Strömförsörjning
• Använd apparaten endast enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
• Se till att apparaten är frånkopplad och att den spänning som anges på typskylten stämmer överens med den spänning som finns i elnätet, innan apparaten ansluts.
• Håll nätkabeln och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt och vätskor.
Ta aldrig i nätkontakten eller nätbrytaren med våta eller fuktiga händer eller
ståendes i vatten.
• Delar i apparaten som är spänningsförande får inte komma i kontakt med
vätska.
• Ta inte tag i en apparat som har ramlat i vattnet. Dra direkt ur nätkontakten.
• Apparaten måste anslutas så att nätkontakten är lätt att komma åt.
• Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget efter användning.
• Drag aldrig i sladden när apparaten ska skiljas från nätet utan håll vid dessa
tillfällen alltid i kontakten!
• Bär, dra eller vrid aldrig apparaten i nätkabeln.
• Se till att ingen kan snubbla över nätkabeln. Den får varken böjas, klämmas
eller vridas.
Särskilda grupper
• Var särskilt försiktig när apparaten används i närheten av barn, sjuka och
hjälplösa personer.
• Apparatens yta blir mycket varm. Personer som är känsliga för värme måste
vara försiktiga när de använder apparaten.
• Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
• ADen här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för lite kännedom
om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan
ansvarig person. Detta gäller även för barn.
• Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
• Låt aldrig barn leka med förpackningsplasten. Kvävningsrisk!
• Behandlingar med MEDISANA ITM ersätter inte på något sätt diagnoser
ställda av läkare eller terapier.
• Gravida ska inte använda apparaten.
• Personer med pacemaker, konstgjorda leder eller elektroniska implantat ska
kontakta en läkare innan apparaten används.
• Apparaten får inte användas av personer som lider av en eller flera av
följande sjukdomar eller problem: Störningar i blodcirkulationen, åderbråck,
öppna sår, blåmärken, sprickor i huden, inflammerade vener eller trombos.
• Om massagen orsakar smärta eller upplevs som obehaglig ska behandlingen
avbrytas och en läkare kontakteras.
Innan apparaten används
• Kontrollera innan varje användning att apparaten och nätkabeln inte är
skadad. En defekt apparat får inte användas.
• Använd inte apparaten om det finns synliga skador på apparaten eller delar
av kabeln, om apparaten inte fungerar felfritt eller om den har ramlat ned
på golvet eller i vatten. För att minimera risken för skador ska apparaten
lämnas in för reparation.
66
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 67
1 Säkerhetshänvisningar
SE
Vid använding av apparaten
• Apparaten är till för privat bruk och får inte användas i vinstsyfte.
• Använd endas massageapparaten för de syften som nämns i bruksanvisningen.
• Vid annan användning förfaller garantin.
• Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren.
• När rödljus-funktionen är aktiverad får massageapparaten inte hållas mot samma ställe på kroppen för länge (högst 1 minut), det finns risk för hudrodnader
och brännskador.
• Håll apparaten borta från regn och fukt. Den får inte användas utomhus.
• Ställ, använd eller förvara inte apparaten ovanför vattenfyllda behållare,
framför allt inte på platser där den kan falla eller puttas ned i ett badkar eller
en duschkabin.
• Använd inte apparaten i samtidigt som sprayburkar används eller samtidigt
med syrgas.
• Se till att du inte somnar medan du använder massageapparaten. Om apparaten hålls för länge mot samma ställe kan det leda till olika besvär, t.ex.
brännskador.
• Använd inte apparaten under täcken och kuddar. Täck aldrig över den under
användning.
• Begränsa användningen av apparaten till 20 minuter och låt den svalna i ca
30 minuter innan den används igen.
• Använd inte apparaten direkt på huvudet, på ben eller leder, på halsens
framsida, på genitalierna eller njurarna.
• Använd inte apparaten direkt före sänggåendet. Massagen har en stimulerande verkan och kan göra det svårt att somna.
• Av förståeliga skäl kan användaren inte ta något ansvar för skador som
uppstår p.g.a. att bruksanvisningen inte följs.
Underhåll och rengöring
• Användaren får endast utföra rengöringsarbeten på apparaten. Undvik
risker genom att aldrig göra reparationer själv. Kontakta serviceavdelningen.
• Dra ut nätkontakten och låt apparaten svalna innan apparaten rengörs.
Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor.
• Se kapitel “Övrigt, 4.1 Rengöring och vård” på S. 71.
• Reparera aldrig apparaten själv vid störningar. Detta gör garantin ogiltig. Låt
serviceavdelningen genomföra reparationer.
67
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
SE
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 68
2 Värt att veta
Vi tackar
Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer!
Med anskaffningen av denna intensiv-massageapparat, utrustad med rött ljus
ITM, har Ni förvärvat en kvalitetsprodukt från MEDISANA.
För lyckad användning, och långvarig nytta, av massageapparaten från
MEDISANA rekommenderas grundlig läsning av nedanstående anvisningar
beträffande användning och skötsel.
2.1
Leveransomfång
och förpackning
Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några
skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.
Följande delar skall medfölja vid leverans:
• Intensiv massage med rött ljus ITM
• Tillbehör för punktmassage och akupressur
• Bruksanvisning
Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.
VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll
för barn! Kvävningsrisk!
2.2
Vad är massage?
Massage är en av äldsta behandlingsmetoderna och en viktig del av fysioterapi. Mekaniska behandlingen av kroppens yttersta vävnader avslappnar
spända muskler, förbättrar blodcirkulationen och stärker förnyelsen av
vävnaden. Massage är stimulerande, avkopplande och hjälper att eliminera
värk från nerverna och musklerna.
Massage kan också positivt påverka blodkärlen, inre organen och ämnesomsättningen. Det finns fem klassiska metoder av massage: slagmassage, knådande,
svagt slag och vibrerandemassage så som också gnidande och klatschande.
Dessutom, finns det även andra viktiga massage tekniker så som manuell
lymfdränage, reflexlogi, undervattens tryckmassage, borstmassage och fingertrycks massage tekniker (shiatsu, acupressure).
2.3
Hur fungerar ITM
massören?
Denna specialiserade massören fungerar enligt principen för svagt slag
mas-sage. Båda massagehuvuden, som är i kontakt med kroppsdelen som
skall masseras , rör sig intermittent med en frekvens av 2000 1/ minut till
3000 1/ minut, som resulterar i en svagt slagande rörelse.
Om så önskas, kan rött ljus införas genom båda stora massagehuvuden. Detta
är en mycket trevlig värmebehandling, som ökar den positiva effekten av massagen. ITM strålar rött ljus genom huden till underliggande vävnaderna. Därför
blir båda massagehuvuden varma men inte heta. rött ljus i MEDISANA Intensiva Massören skapar en synnerligen behaglig känsla.
Denna kombination av en intensiv massage med rött ljus behandling gör ITM
till en mycket effektiv massör.
68
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 69
3 Användning
SE
3.1
Före du startar
Var noga med att apparaten är avstängd innan nätkontakten sätts i (över det
grå reglaget på apparatens översida syns ”0”). Stoppa därefter kontakten i passande eluttag (230 V).
3.2
Uppstartning
av massören
Tryck på brytaren  ovanför handtaget med tummen ett steg framåt. Apparaten kopplas på och du kan känna vibrationen av svagt slagandemassage.
Bokstaven „M“ (för massage) är synlig.
Apparaten
startad
rött ljus
inkopplat
3.3
Tillägg av
rött ljus
Rött ljus kan tilläggas genom att trycka den gråa brytaren  ännu ett steg
framåt. Det röda ljuset kopplas på och bokstaven „M/H“ (för massage/värme rött ljus) syns på brytaren.
3.4
Kontroll av
massage
intensiteten
Massage intensiteten kan regleras
för att anpassa din känslighet. Vrid
på den vridreglage för intensitet 
som är ovanför ON/OFF-brytaren. Du
kan justera massage intensiteten
steglöst från minimum (2000 1/ minut)
till maximum (3000 1/ minut).
Vridreglage för reglering av massageintensitet
69
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
SE
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 70
3 Användning
3.5
Användningen
Massage med ITM
Massage med ITM, rött ljus inkopplat
3.6
Massage
• Du kan ge massage åt dig själv eller din partner. Koppla apparen på, som
beskrivs ovan och sätt den på kroppsdelen som skall masseras. Använd inte
tryck; placera den lätt på kroppen. Massören gör massagen för dig. Koncentrera dig inte på ett ställe på kroppen för länge (max. 1 min.); utan
flytta arean som skall masseras kontinuerligt.
• Genom att välja riktningen för massagen kan du påverka effekten: massage
som är riktad mot hjärtat avkopplar, massage riktad från hjärtat stimulerar.
• Beakta ”Säkerhetsanvisningarna” när helkroppsmassage ska genomföras.
• Användningsperioden borde inte överstiga 20 minuter. För att uppnå positiva resultat, använd massören regelbundet.
• Användningen bör kännas behaglig. Ifall du känner värk eller massören
känns obehaglig, avbryt användningen och kontakta din läkare.
• Dra ut nätkontakten och låt apparaten svalna efter behandlingen med massageapparaten.
3.7
Användning
av massagetillbehören
Med tillbehören för punktmassage  eller akupressur  kan trycket, som
överförs till de kroppsdelar som ska masseras, liknas vid fingermassage eller
akupressur. Stäng av apparaten. Placera önskade massagetillbehör på massagehuvudena  och starta apparaten på nytt. Genomför massagen enligt beskrivning under punkt 3.6.
Observera!
Vid användning av tillbehör får det röda ljuset inte
kopplas in.
3.8
Avstängning av
massören
70
Stäng av apparaten genom att skjuta tillbaka det grå reglaget , tills ”0” åter
syns. Drag ur nätkontakten när behandlingen är avslutad.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:34 Uhr
Seite 71
4 Övrigt
SE
4.1
Rengöring
och vård
• Dra ut nätkontakten och låt apparaten svalna innan den rengörs.
• Apparaten ska rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa med ev. en mild
tvållösning.
• Använd aldrig aggresiva rengöringsmedel eller starka borstar.
• Använd apparaten igen först när den har torkat ordentligt.
• Snurra upp kabeln om den är trasslig.
• Förvara apparaten helst i originalförpackningen och ställ den på en ren och
torr plats.
4.2
Hänvisning
gällande
avfallshantering
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna.
Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater
till motsvarande insamlingsställen, oberonde av om apparaterna innehåller
skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt.
Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning.
4.3
Teknisk Data
Namn och modell
: MEDISANA
Intensiv massage med rött ljus ITM
Strömförsörjning
: 230 V~ / 50 Hz
Effektförbrukning
: ca. 35 W
Kort funktion
: 20 minuter
: Justerbar från 2000 1/ minut till 3000 1/ minut
Intensitet
Storlek (l x b x h)
: 44 x 14 x 13 cm
Vikt
: ca. 1,7 kg
Artikelnummer
: 88275
EAN-nummer
: 40 15588 88275 3
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar
förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt
förändringar i utförande.
71
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
SE
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 72
5 Garanti
Garanti och
förutsättningar
för reparationer
Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst
direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en
kopia av inköpskvittot.
Följande garantiförutsättningar gäller:
1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum.
Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto
eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta komponenter.
4. Garantin gäller inte för:
a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid
icke beaktande av bruksanvisningen.
b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda
av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till
användaren eller vid insändning till kundtjänst.
d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produkten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som
garantiåtagande.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
TYSKLAND
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Service-adresserna finns på en separat bilaga.
72
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 73
GR
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
και ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική
χρήση. Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης.
Επεξήγηση συμβόλων
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ανήκει σε αυτήν τη
συσκευή. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες
για την έναρξη της λειτουργίας και τη μεταχείριση.
Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών. Αν
δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου,
μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή
και ζημιές στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να
τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί
τραυματισμοί του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να
αποφευχθούν οι πιθανές ζημιές στη συσκευή.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αυτές οι υποδείξεις σας δίνουν πρόσθετες χρήσιμες
πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.
∫Ï¿ÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ II
Αριθμός LOT
¶·Ú·ÁˆÁfiÛ
73
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GR
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 74
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
ñ ¶ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜, ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ›ӷÈ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Î·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
ñ ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ËÁ¤˜
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ıÂṲ́˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ˘ÁÚ·Û›· Î·È ˘ÁÚ¿. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ˘ÁÚ¿ ‹
‚ÚÂÁ̤ӷ ¯¤ÚÈ· ‹ fiÙ·Ó Â›ÛÙ ̤۷ Û ÓÂÚfi.
ñ Δ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ˘ÁÚ¿.
ñ ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ·Ó ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ÓÂÚfi. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜
ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ ∏ Û˘Û΢‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ
‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‚‡ÛÌ· Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÙÔ ‚‡ÛÌ·
Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
ñ °È· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘!
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ, ¤ÏÎÂÙ ‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
‰ÈÎÙ‡Ô˘.
ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ‚¿‰ÈÛË ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· οÌÙÂÙ·È, Ó· ·Áȉ‡ÂÙ·È ‹ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
ÁÈ· ÂȉÈο ¿ÙÔÌ·
ñ ∞·ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿
Û ·È‰È¿, ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚ· ¿ÙÔÌ·.
ñ Η συσκευή έχει μία καυτή επιφάνεια. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα
στη θερμότητα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της
συσκευής.
ñ ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË, fiÙ·Ó Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ Απαγορεύεται
η
χρήση
της
συσκευής
από
άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές ή
πνευματικές ικανότητες, έλλειψη αισθήσεων, εμπειρίας και/ή γνώσης,
εάν δεν επιτηρούνται για την ασφάλειά τους από κάποιο αρμόδιο
άτομο που θα τους δίνει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.
ñ ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹ ·fi ·È‰È¿, Û·Ó
·È¯Ó›‰È. ∏ Û˘Û΢‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÌË ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿.
ñ Θα ρέει να αρακολουθείτε τα αιδιά ώστε να βεβαιώνεστε ως
δεν αίζουν µε τη συσκευή.
ñ Η χρήση της συσκευής MEDISANA ITM δεν αντικαθιστά τις ιατρικές
διαγνώσεις ή θεραπείες.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó ›ÛÙ Û ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË.
ñ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ηډȷÎfi ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË,
Û˘ÓıÂÙÈο ¿ÎÚ· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó·
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÓ ÁÈ·ÙÚfi.
ñ ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹, Â¿Ó ¤¯ÂÙ ̛· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ûı¤ÓÂȘ ‹ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜: ¢È·Ù·Ú·¯¤˜
ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÎÈÚÛÔ‡˜, ·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜, ÌÒψ˜, ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜,
ÊÏ‚›Ùȉ· ‹ ıÚfiÌ‚ˆÛË.
ñ ∂¿Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó fiÓÔÈ ‹ ÓÈÒÛÂÙ ¿‚ÔÏÔ ÙÔ Ì·Û¿˙, ‰È·Îfi„Ù ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Û·˜.
74
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 75
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
GR
ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ñ ∂ϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÈÓ
·fi οı ¯Ú‹ÛË. √È ¯·Ï·Ṳ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚ·Ù¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙË
Û˘Û΢‹ ‹ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ, ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿„ÔÁ· Ë
Û˘Û΢‹ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ÓÂÚ¿. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ,
ÛÙ›ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ.
ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ñ ∏ Û˘Û΢‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È fi¯È ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜
ÛÎÔÔ‡˜.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘,
‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÏÏ˘ ¯Ú‹Û˘ ·‡ÂÈ Ë ·Í›ˆÛË ÂÁÁ‡ËÛ˘.
ñ ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ù· ÔÔ›·
‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹.
ñ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κόκκινου φωτός, η συσκευή μασάζ
δεν επιτρέπεται να παραμένει πολύ ώρα (το πολύ 1 λεπτό) επάνω στο
ίδιο σημείο του σώματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται
να προκληθεί κοκκίνισμα στο δέρμα ή εγκαύματα.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹ Î·È ˘ÁÚ·Û›·. ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.
ñ ªËÓ ‚¿˙ÂÙÂ, ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÌËÓ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ Û η̛·
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË Û˘Û΢‹ ¿Óˆ ·fi ‰Ô¯Â›· Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· Ì ÓÂÚfi,
ÂȉÈο Û ÛËÌ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ ‹ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÂ
ÌÈ· ÏÂοÓË ‹ Û ÌÈ· ÓÙÔ˘˙Ȥڷ.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤ÊÔ˜ ·fi ÛÚ¤È ‹ ÌÂ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘.
ñ Κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής μασάζ δεν επιτρέπεται
να αποκοιμηθείτε. Η παρατεταμένη εφαρμογή της συσκευής στο
ίδιο σημείο του σώματος μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις και
εγκαύματα.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ οو ·fi ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· ‹ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·. ™Â
η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘.
ñ ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÙ· 20 ÏÂÙ¿ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Ó·
„˘¯ı› ÁÈ· ÂÚ. 30 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÛÙ· ÔÛÙ¿ ‹ ÛÙȘ
·ÚıÚÒÛÂȘ, ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÚÈÓ ¿Ù ÁÈ· ‡ÓÔ. ΔÔ Ì·Û¿˙ ¤¯ÂÈ
‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ.
ñ °È· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi
ñ ™ÙË Û˘Û΢‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϛ٠ÌfiÓÔ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. °È·
ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ÔÙ¤ ÌËÓ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙË Û˘Û΢‹.
∞¢ı˘Óı›Ù Û ηٿÛÙËÌ· ۤڂȘ.
ñ ¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜
¿ÓÙ· ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ÎÚ˘ÒÛÂÈ. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ‚˘ı›˙ÂÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹ Û ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.
ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “¢È¿ÊÔÚ·, 4.1 ∫·ı¿ÚÈÛÌ· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË” ÛÙË ÛÂÏ. 79.
ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï·‚ÒÓ, ÌËÓ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙË Û˘Û΢‹, ÂÂȉ‹
Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·‡ÂÈ Î¿ı ·Í›ˆÛË ÂÁÁ‡ËÛ˘. √È ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ.
75
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GR
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 76
2 ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜e
™·˜
¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·!
ªÂ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ Û˘Û΢‹ κόκκινου φωτός πΔª ·ÔÎÙ‹Û·Ù ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ
ÔÈfiÙËÙ·˜ MEDISANA.
°È· Ó· ¤¯ÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÁÈ·
Ôχ ηÈÚfi ÙË Û˘Û΢‹ Ì·Û¿˙ MEDISANA, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘
Û˘Û΢‹˜.
2.1
¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ
·Ú¿‰ÔÛ˘ ηÈ
Û˘Û΢·Û›·
∂ϤÁÍÙ ·Ú¯Èο ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ και δεν παρουσιάζει καμία
ζημιά. Εάν έχετε απορίες μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και
απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα σέρβις.
ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
ñ ∂ÓÙ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÌÂ κόκκινο φως ITM
ñ ™ÂÙ ÁÈ· Ì·Û¿˙ ÛËÌ›Ԣ Î·È Ì·Û¿˙ Ì ›ÂÛË
ñ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
√È Û˘Û΢·Û›Â˜ Â›Ó·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈ̘ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔ
˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ϤÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·fi ÙË
Û˘Û΢·Û›· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Û·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ¤ÌÔÚfi Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÒÛÙ ٷ Ï·ÛÙÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÚȤÏıÔ˘Ó
Û ·È‰Èο ¯¤ÚÈ·! À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÛÊ˘Í›·˜!
2.2
TÈ Â›Ó·È ÙÔ
Ì·Û¿˙?
ΔÔ Ì·Û¿˙ Â›Ó·È ÁÂÓÈο Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ıÂÚ·›·˜ ηÈ
·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜. ªÂ Ì˯·ÓÈ΋
ıÂÚ·›· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÈ‚¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó
ÔÈ Ì‡Â˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË
ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ Ì·Û¿˙ Âȉڿ ‰ÈÂÁÂÚÙÈο ‹ ¯·Ï·ÚˆÙÈο Î·È ÌÔÚ›
Ó· ··Ï‡ÓÂÈ fiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì˘ÒÓ.
∂Ó· ÂÈϤÔÓ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ·ÁÁ›ˆÓ, Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi.
À¿Ú¯Ô˘Ó 5 ÎÏ·ÛÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ıÂÚ·›·˜ Ì·Û¿˙: ıˆ¢ÙÈÎfi Ì·Û¿˙,
Ì·Ï·ÎÙÈÎfi, ¯Ù˘ËÙfi Î·È ‰ÔÓËÙÈÎfi Ì·Û¿˙ fiˆ˜ Â›Û˘ ÂÓÙÚÈ‚¤˜ ηÈ
·Ï·ÌÔ¯Ù˘‹Ì·Ù·.
∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·Û¿˙ fiˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙
ÏÂÌÊÔÊfiÚÔ˘, Ì·Û¿˙ ˙ˆÓÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ì ›ÂÛË
ÓÂÚÔ‡, Ì·Û¿˙ Ì ‚Ô‡ÚÙÛ· Î·È Ì·Û¿˙ Ì ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ›ÂÛË (Shiatsu, Ì·Û¿˙
Ì ›ÂÛË).
2.3
¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë
Û˘Û΢‹ Ì·Û¿˙
πΔª
∞˘Ù‹ Ë ÂȉÈ΋ Û˘Û΢‹ Ì·Û¿˙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¯Ù˘ËÙfi Ì·Û¿˙.
∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÔÈ ‰‡Ô ÎÂʷϤ˜ Ì·Û¿˙ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ¿Í ÌÂ
Û˘¯ÓfiÙËÙ· 2000 1/Ï. ¤ˆ˜ 3000 1/Ï. ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¯Ù˘ËÙ‹
ΛÓËÛË, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ̷ۿ˙.
∂ÈÏÂÎÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÂÈϤÔÓ Î·È κόκκινο ʈ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÎ¤ÌÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏÒÓ Ì·Û¿˙. ∞˘Ù‹ Ë È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ì·Û¿˙. ∏
Û˘Û΢‹ Ì·Û¿˙ πΔª ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ κόκκινο ʈ˜ ̤ۈ Ù˘
76
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 77
GR
2 ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ / 3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹
ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
·˘Ù‹ ÔÈ ‰‡Ô ÎÂʷϤ˜ Ì·Û¿˙ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È. ΔÔ κόκκινο ʈ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì·Û¿˙ πΔª
MEDISANA ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Â›‰Ú·ÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô
ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì·Û¿˙ Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜
·ÔÙÂÏ› ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì·Û¿˙ πΔª.
3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹
3.1
£¤ÛË ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¶ÚÈÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙· ÚÔÛ¤ÍÙ ÒÛÙÂ Ë Û˘Û΢‹
Ó· Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÁÎÚ›˙Ô ‰È·ÎfiÙË ÛÙËÓ Â¿Óˆ
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ „ËÊ›Ô “0“). ∫·ÙfiÈÓ
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Û ̛· ηٿÏÏËÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙· (230 V).
3.2
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
Û˘Û΢‹˜
™ÚÒÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË  ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙÔÓ
·ÓÙ›¯ÂÈÚ· Ì›· ‚·ıÌ›‰· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ∏ Û˘Û΢‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, ηÈ
·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ‰fiÓËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ Ì·Û¿˙. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· “M“
(ª·Û¿˙).
™˘Û΢‹
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
3.3
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
κόκκινου ʈÙfi˜
Κόκκινο ʈ˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ
ΔÔ κόκκινο ʈ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜
Û·˜. °È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÛÚÒÍÙ ÙÔÓ ÁÎÚ›˙Ô ‰È·ÎfiÙË  Ì›·
·ÎfiÌ· ‚·ıÌ›‰· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ΔÔ κόκκινο ʈ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, ÛÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· “M/∏“ (ª·Û¿˙/Heat =
κόκκινο ʈ˜).
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›·
3.4
ƒ‡ıÌÈÛË ¤ÓÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ì·Û¿˙.
Ì·Û¿˙
¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
‰È·ÎfiÙË  ¿Óˆ ·fi ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ∂¯ÂÙÂ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ì·Û¿˙ ·fi
ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ (2000 1/Ï.) ¤ˆ˜ ÙÔ
̤ÁÈÛÙÔ (3000 1/Ï.).
¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ¤ÓÙ·Û˘
77
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GR
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 78
3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹
3.5
∂Ê·ÚÌÔÁ‹
ΔÔ Ì·Û¿˙ ÌÂ πΔª
3.6
ΔÔ ÛˆÛÙfi Ì·Û¿˙
3.7
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ
ÛÂÙ Ì·Û¿˙
ΔÔ Ì·Û¿˙ ÌÂ πΔª,
Κόκκινο ʈ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ
ñ ª·Û¿˙ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÛÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Û·˜ ‹ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Á›ÓÂÈ ÙÔ Ì·Û¿˙. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÙ ›ÂÛË,
·ÏÏ¿ ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ·. ΔÔ Ì·Û¿˙
Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË Û˘Û΢‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·Û¿˙
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
ÌfiÓÔ Û ¤Ó· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (μέχρι 1 λεπτfi), ·ÏÏ¿
·ÏÏ¿˙ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·Û¿˙ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
ñ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ Ì·Û¿˙,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙÂ: ÙÔ
Ì·Û¿˙ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ηډȿ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ, ÙÔ Ì·Û¿˙ ÌÂ
·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ.
ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ì·Û¿˙ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙÂ
˘fi„Ë Û·˜ ÙȘ “√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·”.
ñ ∫¿ı ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ÏÂÙ¿.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙË Û˘Û΢‹, ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ıÂÙÈ΋
Â›‰Ú·ÛË.
ñ ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙË. ∞Ó
·ÈÛı·Óı›Ù fiÓÔ˘˜ ‹ ·Ó Û·˜ ÂÓԯϛ ÙÔ Ì·Û¿˙, ‰È·Îfi„Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
ñ ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ·
Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Û˘Û΢‹.
ªÂ Ù· ÛÂÙ ÁÈ· Ì·Û¿˙ ÛËÌ›Ԣ  Î·È Ù· ÛÂÙ ÁÈ· Ì·Û¿˙ Ì ›ÂÛË  ÌÔÚ›
Ë ›ÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ÛËÌ›· Ì·Û¿˙ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ Ì·Û¿˙ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ‹ Ì ÙÔ Ì·Û¿˙ Ì ›ÂÛË.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ٷ ÂÈı˘ÌËÙ¿ ÛÂÙ Ì·Û¿˙
ÛÙȘ ÎÂʷϤ˜ Ì·Û¿˙  Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Û˘Û΢‹. ¶ÚԂ›ÙÂ
Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Ì·Û¿˙ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË
„ËÊ›Ô 3.6.
¶ÚÔÛÔ¯‹!
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÂÙ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ
ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔ κόκκινο ʈ˜.
3.8
∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
Û˘Û΢‹˜
78
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔÓ ÁÎÚ›˙Ô ‰È·ÎfiÙË 
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¿ÏÈ ÙÔ „ËÊ›Ô “0“. √Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹,
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙·.
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 79
3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ / 4 ¢È¿ÊÔÚ·
GR
4.1
∫·ı¿ÚÈÛÌ· ηÈ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ñ ¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ú‡̷ÙÔ˜ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Û˘Û΢‹.
ñ ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘ÁÚfi
·Ó› ηÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ì ۷Ô˘Ó¿‰·.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÈıÂÙÈο ηı·ÚÈÛÙÈο ̤۷ ‹ ÈÛ¯˘Ú¤˜
‚Ô‡ÚÙÛ˜.
ñ ∏ Û˘Û΢‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜.
ñ ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÙÚ·Ê›.
ñ ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·
Î·È Û ηı·Úfi Î·È ÛÙÂÁÓfi ¯ÒÚÔ.
4.2
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË
‰È¿ıÂÛË
Η συσκευή αυτή δεν ειτρέεται να αοσύρεται µαζί µε τα οικιακά
αορρίµµατα.
Κάθε καταναλωτής είναι υοχρεωµένος να αραδίνει όλες τις
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα αν εµεριέχουν
βλαβερές ύλες, σε υηρεσία συλλογής του δήµου του ή στο ειδικό
εµόριο, ώστε νε είναι εφικτή η οικολογική αόσυρση των συσκευών
αυτών.
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÛÙÔÓ
·ÚÌfi‰ÈÔ ¤ÌÔÚÔ.
4.3
Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·
√ÓÔÌ· Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ
: MEDISANA
∂ÓÙ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÌÂ κόκκινο φως ITM
¶·ÚÔ¯‹ Ù¿Û˘
: 230V~ / 50Hz
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
: ÂÚ. 35 W
™‡ÓÙÔÌË ÏÂÈÚÔ˘ÚÁ›·
: 20 ÏÂÙ¿
: ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fi 2000 1/Ï. ¤ˆ˜ 3000 1/Ï.
EÓÙ·Û˘
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (ª x ¶ x À)
: 44 x 14 x 13 cm
μ¿ÚÔ˜
: ÂÚ. 1,7 kg
∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
: 88275
∞ÚÈıÌ. EAN
: 40 15588 88275 3
™Ù· Ï·›ÛÈ· Û˘Ó¯ÒÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ
ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛˆÓ.
79
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
GR
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 80
5 ∂ÁÁ‡ËÛË
∂ÁÁ‡ËÛË Î·È
fiÚÔÈ ÂÈÛ΢ÒÓ
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ·Í›ˆÛ˘ Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·¢ı˘Óı›ÙÂ
ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙË Û˘Û΢‹ ‹ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ ™¤Ú‚Ș. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÔÛÙÔÏ‹
Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÙËÓ ÛÙ›ÏÂÙ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÂÏ·ÙÙÒÌ·ÙÔ˜, ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ·Í›ˆÛË ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÛ˘:
1. °È· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· MEDISANA ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÁÁ‡ËÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ·Í›ˆÛ˘ Ë
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·fi‰ÂÈ͢
‹ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜.
2. ∂Ï·ÙÙÒÌ·Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ˘ÏÈÎÔ‡ ‹ ηٷÛ΢‹˜
ÂȉÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘.
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜
ÂÁÁ‡ËÛ˘, Ô‡Ù ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Ô‡Ù ÁÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘
·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ.
4. ∞fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È:
·. fiϘ ÔÈ ‚Ï¿‚˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi,
.¯. ·fi ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘.
‚. ‚Ï¿‚˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÂÈÛ΢¤˜ ‹ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘
·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ‹ ·Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ.
Á. ‚Ï¿‚˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚԤ΢„·Ó ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi
ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ‹ ηٿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹
ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™¤Ú‚Ș.
‰. ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, Ù· ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÊıÔÚ¿.
5. ∏ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜ Â·ÎfiÏÔ˘ı˜ ˙ËÌȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜
ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Û΢‹, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ·Í›ˆÛË.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
°∂ƒª∞¡ÿ∞
eMail:
info@medisana.de
¢È·‰›ÎÙ˘Ô: www.medisana.de
Τη διεύθυνση σέρβις θα τη βρείτε στο ξεχωριστό συνοδευτικό
φύλλο.
80
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 81
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 82
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 83
88275_ITM_West_Final.qxd:Massagegerät
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANY
eMail:
info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
88275 12/ 2010
02.12.2010
17:35 Uhr
Seite 84
Download PDF