SPEEDLINK MINNIT Installation guide

SPEEDLINK MINNIT Installation guide
SE
DK
Föreskrivenanvändning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
felaktig användning eller att produkten använts för syften som inte
motsvarar tillverkarens anvisningar.
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal sluttes
til en computer. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for
skader på produktet eller personskader som følge af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet eller
anvendelse, som er i modstrid med producentens anvisninger.
Informationombatterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut
gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
Den som använder någon typ av batterier är skyldig att kassera
dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina gamla, förbrukade
batterier till speciella insamlingsställen eller var som helst där man
säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga
hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar
miljön och vår hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt.
Batteriinformationer
Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og
svage batterier. Opbevar reservebatterierne uden for børns
rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at
bortskaffe brugte batterier og genopladelige batterier korrekt. De
brugte batterier/genopladelige batterier kan afleveres gratis på
genbrugspladserne eller der, hvor batterierne/de genopladelige
batterier sælges. Symbolet med den overstregne affaldsspand på
batterier/genopladelige batterier betyder, at de ikke må smides
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Udtjente
batterier kan indeholde skadelige stoffer, som kan beskadige
miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares
korrekt.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem
med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser
och konsultera en läkare om problemen återkommer.
Försäkranomöverensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de
relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig
försäkran om överensstämmelse kan beställas på vår webbsida
under www.speedlink.com.
Informationomfunktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Teknisksupport
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig
till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com.
CZ
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag
til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold
regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette produkt er i
overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser
i EU-direktivet 1999/5/EC. Den komplette
overensstemmelseserklæring kan rekvireres på vores webside på
www.speedlink.com.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller højfrekvente
felter (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger) kan
apparatets (apparaternes) funktion begrænses. Prøv så at øge
afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
Teknisksupport
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
EL
Použitípodlepředpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení
na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Χρήσησύμφωνημετουςκανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Upozorněníkbateriím
Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a
slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí.
Jako konečný spotřebitel jste ze zákona povinni, použité baterie
řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/akumulátory můžete
bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde se
prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na
bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako
domácí odpad. Staré baterie mohou obsahovat kontaminující látky,
které při nesprávném odstraňování nebo skladování mohou ohrozit
životní prostředí a Vaše zdraví.
Υποδείξειςγιατιςμπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε
τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές
δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται
να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες
μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη
απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την
υγεία σας.
Zdravotnírizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte
časté přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte
lékaře.
Prohlášeníoshodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v
souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU
č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o konformitě si můžete přečíst
na webových stránkách www.speedlink.com.
Informaceokonformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Technickýsuport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
Κίνδυνοιγιατηνυγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή
πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
επίμονα προβλήματα.
ΔήλωσηΣυμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της
Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη
Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξησυμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω
της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
PL
HU
Użytkowaniezgodnezprzeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
Rendeltetésszerűhasználat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
célnak megfelelő használatból eredt.
Informacjenatematakumulatorów
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie
natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz prawny obowiązek
prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych punktach
zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane. Symbol
przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/akumulatorach
oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z domowymi odpadami.
Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy
niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu
zdrowiu.
Elemrevonatkozótudnivalók
Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi
és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
Ön végső felhasználóként törvényesen kötelezett arra, hogy az
elhasznált elemeket vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az
elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken,
vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek
olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen
ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt tehetnek a környezetben
és egészségében.
Zagrożeniadlazdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami
do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych, jak
złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć
porady lekarza.
Egészségügyikockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz
esetén forduljon orvoshoz.
Deklaracjazgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny
z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE.
Kompletny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na naszej
stronie internetowej www.speedlink.com.
Informacjaozgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoctechniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić
się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
skontaktować się przez naszą stronę internetową www.speedlink.com.
FI
Määräystenmukainenkäyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Paristoakoskeviaohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda vanhat ja
heikot paristot heti. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta.
Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää
käytetyt paristot ja akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/
akut voidaan palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle
sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
oleva ylivedetty jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
talousjätteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia
aineita, jotka voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä ei
hävitetä tai varastoida asianmukaisesti.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on EU-direktiivin
1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuuttakoskevahuomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninentuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
ON
ON
OFF
OFF
Megfelelőséginyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/
EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes
megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com
címen igényelheti meg.
Megfelelőségitudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszakitámogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
Forskriftsmessigbruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til
en datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller
for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Batterianvisninger
Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og svake
batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige for barn. Som
sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for at bruke batterier og
ladbare batterier avfallshåndteres korrekt. Dine brukte batterier/
ladbare batterier kan leveres gratis på gjenbruksstasjoner eller på
steder hvor det selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med
overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde skadelige
stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring kan føre til
miljøskader eller helseskader.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer
med de relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/
EF. Den komplette samsvarserklæringen kan du finne på vår
webside under www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
TekniskSupport
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
1
BATTERY
2
connEcTion
3
4
PowER
REcEiVER SToRAGE
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
SE
DK
PL
HU
1.Ta av höljet på musens ovansida. Lägg
in ett AAA-batteri (1,5V) med polerna
vända åt rätt håll. Sätt tillbaka höljet
igen.
1.Tag musens overdel af. Sæt et AAAbatteri (1,5V) i, og sørg for, at polerne
vender rigtigt. Sæt overdelen på musen
igen.
1.Zdejmij górną pokrywę myszy. Włóż
jedną baterię AAA (1,5V), zwracając przy
tym uwagę na poprawną polaryzację.
Ponownie załóż pokrywę na mysz.
2.Sätt mottagaren i en USB-port på
din PC. Den upptäcks och installeras
automatiskt.
2.Sæt modtageren i en USB-tilslutning
på din pc. Apparatet registreres og
installeres automatisk.
3.Sätt på musen genom att flytta brytaren
på undersidan till läge ”ON”. Stäng
av musen när du inte använder eller
transporterar den (brytaren på ”OFF”).
3.Tænd for musen ved at stille kontakten
på undersiden på ”ON”. Hvis musen ikke
skal bruges eller til transport, skal du
slukke for musen (”OFF”).
2.Umieść odbiornik USB w złączu
USB komputera. Urządzenie
zostanie automatycznie rozpoznane i
zainstalowane przez system operacyjny.
1.Vegye le az egér felső burkolatát.
Helyezzen bele egy AAA mini
ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen
a megfelelő pólusokra. Tegye vissza a
burkolatot az egérre.
4.Mottagaren kan stoppas in i facket på
undersidan för att ytterligare underlätta
transport.
4.Modtageren kan nemt transporteres i
rummet på undersiden.
CZ
EL
1.Odstraňte horní plášť myši. Vložte jednu
baterii AAA (1,5V), dbejte při tom na
správnou polaritu. Nasaďte plášť opět
na myš.
1.Απομακρύνετε το επάνω κάλυμμα του
ποντικιού. Τοποθετήστε μια μπαταρία
AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη
σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε το
κάλυμμα πάλι επάνω στο ποντίκι.
2.Přijímač zapojte do USB portu vašeho
počítače. Operační systém zařízení
automaticky detekuje a nainstaluje.
3.Myš zapněte přesunutím spínače na
spodní straně do polohy „ON“. V případě
nepoužívání nebo pro přepravu, myš
jednoduše vypněte („OFF“).
4.USB přijímač můžete snadno
přepravovat v přihrádce na spodní
straně.
2.Εισάγετε το δέκτη σε μια υποδοχή
σύνδεσης USB του Η/Υ σας. Η
συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα και
εγκαθίσταται.
3.Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το
διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση
„ON“. Σε περίπτωση μη χρήσης ή για τη
μεταφορά, απλά απενεργοποιήστε το
ποντίκι („OFF“).
4.Για την ευκολότερη μεταφορά μπορείτε
να φυλάτε το δέκτη στη θήκη στην κάτω
πλευρά.
3.Włącz mysz, przestawiając przełącznik
na spodzie myszy do położenia „ON”. W
razie dłuższego nieużywania lub na czas
transportu wyłącz mysz (przełącznik w
położeniu „OFF”).
4.Dla ułatwienia transportu odbiornik
można na czas transportu schować w
spodniej części klawiatury.
FI
2.Dugja bele a vevőt számítógépe egyik
USB csatlakozásába. Az eszközt az
operációs rendszer magától felismeri
és telepíti.
3.Kapcsolja be az egeret: tolja az
alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe.
Használaton kívül, vagy szállításhoz
kapcsolja ki egyszerűen az egeret
(„OFF“).
MINNIT
MOBILE MOUSE – WIRELESS USB
SL-6366-BN
SL-6366-BY
SL-6366-GD
SL-6366-GN
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
4.Az egyszerűbb szállításhoz a vevőt el
lehet tenni az alul lévő rekeszbe.
NO
1.Irrota hiiren yläkuori. Aseta AAA-paristo
(1,5V) paikoilleen, varmista tällöin oikea
napaisuus. Aseta kuori takaisin hiirelle.
1.Ta av toppdekselet på musen. Sett inn
et AAA-batteri (1,5V), og pass på riktig
polaritet. Sett på plass igjen dekselet.
2.Liitä vastaanotin tietokoneen USBliitäntään. Laite tunnistetaan ja
asennetaan automaattisesti.
2.Koble mottakeren til en USB-port på
datamaskinen. Maskinen finner og
installerer enheten automatisk.
3.Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa
oleva kytkin asentoon ”ON”. Hiiri voidaan
kytkeä pois päältä (”OFF”), kun sitä ei
käytetä tai kuljetuksen ajaksi.
3.Slå på musen ved å skyve bryteren på
undersiden til «ON» (på). Slå av musen
(«OFF») når den ikke er i bruk, eller når
den skal transporteres.
4.Kuljetuksen helpottamiseksi voidaan
vastaanotin varastoida pohjassa olevaan
lokeroon.
4.Mottakeren kan plasseres i rommet på
undersiden for enklere transport.
TECHNICALSUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK® , the SPEEDLINK word mark and
the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Battery safety
Only use the recommended battery type. Always replace old or
weak batteries promptly. Keep batteries out of children’s reach. As
an end-user, you are legally obliged to dispose of used batteries
correctly. You can dispose of your used batteries free of charge at
collection points or anywhere where batteries are sold. Batteries/
rechargeables displaying a crossed-out bin symbol must not be
disposed of together with household waste. Used batteries may
contain harmful substances which may cause environmental
damage or harm your health if not stored or disposed of correctly.
Health risks
Extended use of input devices may cause health problems such
as discomfort or pain; as such, take regular breaks and consult a
doctor if problems persist.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms
to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC.
The full Declaration of Conformity can be requested via our
website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this
occurs, try increasing the distance from the devices causing the
interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with
our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo
de inserción de datos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños
causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización
inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual,
ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la
puntualizada por el fabricante del mismo.
Nota sobre pilas
Utiliza sólo pilas apropiadas para este tipo de aparato. Remplaza de
inmediato las pilas gastadas por otras nuevas. Guarda siempre las
pilas de reservar fuera del alcance de los niños. Estás legalmente
obligado como consumidor a depositar las pilas y baterías usadas
en contenedores adecuados tras su vida útil. Las pilas y baterías
gastadas las puedes depositar sin coste alguno en el punto de recogida
de tu comunidad o en la tienda en que las has comprado. El icono
de un contenedor de basura con las pilas tachadas significa que en
ellos no podrás depositar ese tipo de material de desecho. Las pilas
viejas contienen sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente
recicladas pueden resultar peligrosas para el medio ambiente o la salud
de las personas.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción de datos
puede acarrear problemas de salud, entumecimiento o dolores. Haz
pausas con cierta regularidad, y en caso de repetirse los síntomas acude
inmediatamente al médico.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido
fabricado de conformidad con las disposiciones de seguridad de la
directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración completa de conformidad
puede bajarse de nuestra página web www.speedlink.com.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de
microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen
funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a
nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página
web www.speedlink.com.
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen
Computer geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung
für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund
von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom
Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des
Produkts.
FR
NL
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de
pointage sur un ordinateur. La société Jöllenbeck GmbH décline toute
responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures
corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte,
erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.
Gebruik conform de doelstellingen
ON
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting
op een pc. Jöllenbeck GmbH is OFF
niet aansprakelijk voor schade aan het
product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig,
onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is
met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Remarques relatives aux piles
Utilisez uniquement le type de piles prescrit. Dès que les piles sont
usées, elles doivent être remplacées. Conservez les piles de réserve
hors de portée des enfants. En tant qu‘utilisateur, vous êtes tenu
d’éliminer correctement les piles et accus usagés. Vous pouvez
remettre gratuitement vos piles/accus usagés dans les bornes de
collecte ou dans tous les points de vente de piles/d‘accus. Le symbole
de poubelle barrée qui figure sur les piles et accus signifie qu‘ils
ne doivent pas être placés avec les ordures ménagères. Les piles
usagées peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de
nuire à l‘environnement et à votre santé en cas d‘élimination ou de
stockage incorrects.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Gebruik alleen het voorgeschreven type batterij. Ersetzen Sie alte
und schwache Batterien sofort. Bewaar reserve-batterijen buiten het
bereik van kinderen. Als consument bent u wettelijk verplicht, lege
batterijen en accu‘s volgens de voorschriften af te voeren. U kunt
gebruikte batterijen/accu‘s kosteloos inleveren bij inzamelpunten en
overal waar batterijen/accu‘s worden verkocht. Een pictogram met
een doorgestreepte afvalbak op batterijen en accu‘s geeft aan dat de
producten niet bij het normale huisvuil mogen worden gedaan. Oude
batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu en
gezondheid wanneer ze niet op de juiste manier worden verwerkt
of opgeslagen.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut
entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes ou des
douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consultez un
médecin en cas de problèmes récurrents.
Gezondheidsrisico‘s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen
gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn niet
worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij
terugkerende problemen een arts.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform
mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie
1999/5/EC ist. Die komplette Konformitätserklärung können Sie auf
unserer Webseite unter www.speedlink.com anfordern.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme
aux directives de sécurité afférentes de la directive de l‘Union
européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la
déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web
à l’adresse www.speedlink.com.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de
relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De
volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website
www.speedlink.com.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder
hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, MikrowellenEntladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes
(der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence
intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou des
appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l’origine
des perturbations.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie
sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere
Webseite www.speedlink.com erreichen.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez
vous adresser à notre service d‘assistance technique. Le moyen
le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web
www.speedlink.com.
Batteriehinweise
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterietyp. Ersetzen Sie
alte und schwache Batterien sofort. Bewahren Sie Ersatzbatterien
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Als Endverbraucher sind
Sie gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien und Akkus
ordnungsgemäß zu entsorgen. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus
können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen oder überall dort
abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Das Symbol der
durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien/Akkus bedeutet, dass
diese nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altbatterien können
Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder
Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu
gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen
kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei
wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input
su un computer. La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al
prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto
involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Avvertenze sulle batterie
Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato. Sostituire
immediatamente batterie vecchie e scariche. Conservare
le batterie di ricambio lontano dalla portata dei bambini. Il
consumatore finale per legge è tenuto a smaltire correttamente le
batterie monouso e ricaricabili esauste. Le batterie/accumulatori
esausti possono essere consegnati gratuitamente agli appositi
punti di raccolta o in qualsiasi punto vendita di batterie/
accumulatori. Il simbolo con il cassonetto barrato sulle batterie/
sugli accumulatori significa che non devono essere smaltite con
i rifiuti domestici. Le batterie usate possono contenere sostanze
inquinanti che possono danneggiare l‘ambiente e la salute se non
smaltite o conservate correttamente.
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı olarak
uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya
üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması
durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu
değildir.
Pil ile ilgili açıklamalar
Yalnızca belirtilen tip pil kullanın. Eski ve zayıf pilleri hemen
yenisiyle değiştirin. Yedek pilleri çocukların ulaşamayacağı yerde
muhafaza edin. Nihai tüketici olarak kullanılmış pil ve bataryaları
nizami bir şekilde tasfiye etmekle yükümlüsünüz. Tükenmiş
pillerinizi/bataryalarınızı ücretsiz olarak toplama noktalarına
ya da pillerin/bataryaların satıldığı yerlere teslim edebilirsiniz.
Pillerin/bataryaların üzerindeki üstü çizili çöp bidonu simgesinin
anlamı, bunların ev çöpü olarak atılmaması gerektiğidir. Eski
piller, usulüne uygun tasfiye edilmediklerinde ya da usulüne
aykırı depolandıklarında çevreye ve sağlığınıza zarar verebilecek
maddeler içerebilirler.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare
problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di fare
regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di
problemi ricorrenti.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda rahatsızlık
ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri meydana gelebilir. Bu nedenle
sık sık ara verin ve tekrarlanan problemler durumunda bir doktora
başvurun.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è
conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva
Europea 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità completa è
reperibile sul nostro sito web all‘indirizzo www.speedlink.com.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/
EC‘ye ilişkin önemli güvenlik yönetmeliklerine uyumlu olduğunu
beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını www.speedlink.com adlı
web sitemizden talep edebilirsiniz.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal
caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın
(aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi
al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il
nostro sito www.speedlink.com.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading
(radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven)
kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat
(de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende
apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met
onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze
website www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в качестве
устройства для ввода на компьютере. Jöllenbeck GmbH не несет
ответственности за ущерб изделию или травмы лиц вследствие
неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не
соответствующего указанной производителем цели использования
изделия.
Информация об элементах питания
Используйте только батарейки предписанного типа.
Незамедлительно меняйте старые и севшие батарейки. Храните
запасные батарейки в недоступном для детей месте. В качестве
конечного потребителя вы обязаны соответствующим образом
утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Севшие
батарейки/аккумуляторы можно бесплатно сдавать в места
их сбора или там, где батарейки/аккумуляторы продаются.
Символ перечеркнутого контейнера для мусора на батарейках/
аккумуляторах значит, что их нельзя утилизировать вместе
с бытовым мусором. Старые аккумуляторы могут содержать
вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации
или хранения могут нанести ущерб окружающей среде и вашему
здоровью.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств ввода данных
может привести к возникновению жалоб, связанных со здоровьем
(например, к недомоганию или болям). Регулярно делайте
перерывы, а если проблемы будут повторяться, обратитесь за
советом к врачу.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает
соответствующим положениям о безопасности Директивы ЕС
1999/5/EC. Полное заявление о соответствии можно затребовать на
нашем сайте по адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи.
В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно
сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
ON
OFF
1
BATTERY
2
connection
3
4
Power
RECEIVER STORAGE
DO YOU KNOW THESE?
ALARE
METAL KEYBOARD
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
An ultra-flat keyboard with a rugged
brushed-aluminium casing
EN
DE
FR
NL
1.Remove the mouse cover. Insert a AAA
battery (1.5V) making sure the polarity is
correct. Replace the cover.
1.Nehmen Sie die Oberschale der
Maus ab. Legen Sie eine AAA-Batterie
(1,5 V) ein, achten Sie dabei auf die
richtige Polarität. Setzen Sie die Schale
wieder auf die Maus.
1.Retirez la coque supérieure de la souris.
Insérez une pile AAA (1,5 V) en faisant
attention à la polarité. Replacez la coque
sur la souris.
1.Neem de bovenkant van de muis af.
Plaats een AAA-batterij (1,5V) en let
daarbij op de juiste polariteit. Plaats de
bovenkant terug op de muis.
2.Insérez le récepteur dans l’un des
ports USB libres de votre ordinateur.
Le périphérique est détecté et installé
automatiquement.
2.Steek de ontvanger in een USBpoort van de pc. Het apparaat wordt
automatisch herkend en geïnstalleerd.
2.Now plug the receiver into a USB port
on your PC. The device will be detected
and installed automatically.
3.Switch the mouse on by setting the
switch on the base to ON. If you do not
intend to use the mouse or are carrying
it, switch it off by simply setting the
switch to OFF.
4.For ease of transport, stow the receiver
in the compartment in the base.
2.Stecken Sie den Empfänger an einen
USB-Anschluss Ihres PCs. Das Gerät
wird automatisch erkannt und installiert.
3.Schalten Sie die Maus ein, indem
Sie den Schalter an der Unterseite
in die „ON“-Position schieben. Bei
Nichtgebrauch oder für den Transport
schalten Sie die Maus einfach ab
(„OFF“).
4.Für einfacheren Transport lässt sich der
Empfänger im Fach an der Unterseite
verstauen.
ES
IT
3.Allumez la souris en amenant
l’interrupteur sur « ON » sur la face
inférieure. En déplacement ou si vous ne
vous servez pas de la souris, éteignez-la
en amenant l’interrupteur sur « OFF ».
4.Vous pouvez glisser le récepteur dans le
compartiment situé sous la souris pour
faciliter son transport.
3.Schakel de muis in door de schakelaar
op de onderkant in de stand “ON” te
zetten. Onderweg en als u de muis niet
gebruikt, schakelt u de muis gewoon
uit (“OFF”).
4.Berg de ontvanger op in het vak aan
de onderkant als u het toetsenbord wilt
meenemen.
TR
RU
1.Retira la carcasa superior del ratón.
Coloca una pila AAA (1,5 V) teniendo en
cuenta la polaridad. Vuelve a poner en
su sitio la tapa.
1.Rimuovere la scocca del mouse. Inserire
una batteria AAA (1,5 V) rispettando la
polarità indicata. Riporre sul mouse la
scocca superiore.
1.Farenin üst kapağını çıkarın. Bir
adet AAA pil (1,5V) takın, bu esnada
kutupların doğru olmasına dikkat edin.
Kapağı tekrar fareye takın.
2.Enchufa el receptor al puerto USB del
ordenador. El programa de instalación
se activa automáticamente
2.Inserire il ricevitore nella porta USB del
PC. Il dispositivo viene riconosciuto e
installato automaticamente .
2.Alıcıyı, PC‘nizin bir USB portuna takın.
Aygıt, otomatik algılanır ve kurulumu
yapılır.
1.Снимите верхнюю часть мыши.
Вложите одну батарейку AAA
(1,5В), следите за ее правильной
полярностью. Снова установите
верхнюю часть мыши на место.
3.Enciende el ratón, poniendo el
interruptor de encendido en „ON“: Se
encuentra debajo del ratón. Si no lo
usas durante largo tiempo, apágalo
(„OFF“).
3.Accendere il mouse posizionando su
„On“ l‘interruttore presente sulla parte
inferiore. Spegnere il mouse quando
non viene usato o durante il trasporto
(„OFF“).
3.Alt kısımdaki şalteri “ON”
konumuna getirerek fareyi çalıştırın.
Kullanmadığınızda veya taşımak için
fareyi kolayca kapatın (“OFF”).
4.Para facilitar el transporte el receptor
USB se escamotea en el compartimento
de la parte inferior.
4.Per trasportare facilmente il mouse, il
ricevitore può essere riposto nel vano
sul lato inferiore.
4.Alıcı, kolay taşıma için alt taraftaki
bölmede saklanabilir.
2.Вставьте приемник в USB-порт ПК.
Операционная система автоматически
обнаруживает и инсталлирует
устройство.
PLEXUS
ACTIVE NOTEBOOK COOLING STAND
The ergonomic notebook stand provides
a stream of cooling air.
XEOX
PRO ANALOG GAMEPAD – WIRELESS
Wireless PC gamepad for all Windows®
games – XInput and DirectInput
IMPACT
STEREO SPEAKERS
KUDOS RS
GAMING MOUSE
Professional gaming mouse with
5700dpi laser sensor for ultimate control
CONVEY 11"/27,9cm
VERTICAL TABLET BAG
Toploader bag for tablet PCs and
netbooks with screen sizes of up to 11"
TRIDOCK
3-IN-1 CHARGER
Wii U® charger for one Gamepad and two
Wiimote® controllers
MEDUSA NX 5.1
SURROUND CONSOLE GAMING HEADSET
3.Включите мышь, для этого
передвиньте выключатель на нижней
стороне в положение „ON“. Если
мышь нее используется, или для
транспортировки просто выключите
ее („OFF“).
4.Для более простой транспортировки
приемник можно спрятать в отсек на
нижней стороне.
Active stereo speaker system with twoway technology for outstanding fidelity
5.1 surround-sound gaming headset
for the PS3®, Xbox 360® and PC
Wii U and Wiimote are registered trademarks of Nintendo Corporation, Ltd. Windows and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation. PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
EN
Intended use
This product is only intended as an input device for connecting
to a computer. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever
for any damage to this product or injuries caused due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project