Gorenje GMO25DCE
GMO 25 DCE
GMO 25 DCB
Mikrovalovna pečica
Mikrovalovna pećnica
Mikrotalasna rerna
Микробрановата печка
Microwave oven
Mikrowellengerät
Micro-ondes
Mikrohullámú sütő
Kuchenka mikrofalowa
Microunde
Mikrovlnná rúra
Mikrovlnná trouba
Микровълновата фурна
Мікрохвильова піч
Микроволновая печь
Mikrobųlgeovn
Mikrobųlgeoven
Mikrovågsugnen
Mikroaaltouuni
Mikrovilnu krasnij
Mikrobangu krosnele
Mikrolaineahi
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Упатства за употреба
Instruction manual
Gebrauchsanweisung
Notice d'utilisation
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Návod na obsluhu
Návod na použití
Инструкции за употреба
Iнцтрукція з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Lietotaja rokasgramata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
D
F
H
PL
RO
SK
CZ
BG
UA
RUS
DK
SE
NO
FI
LV
LT
EE
SL
Navodila za uporabo .............................................. 3
HR
Upute za uporabu ................................................ 10
SRB, MNE
Uputstvo za upotrebu ......................................... 17
MK
Упатства за употреба ........................................ 25
EN
Instruction manual .............................................. 34
DE
Gebrauchsanweisung ......................................... 41
FR
Notice d'utilisation .............................................. 50
HU
Használati utasítás .............................................. 58
PL
Instrukcja obsługi ............................................... 66
RO
Manual de utilizare ............................................... 75
SK
Návod na obsluhu ............................................... 82
CZ
Návod na pouņití .................................................. 89
BG
Инструкции за употреба ................................... 96
UK
Iнструкція з експлуатації ................................. 105
RU
Инструкция по зксплуатации ......................... 112
DK
Brugsanvisning ................................................ 120
SE
Bruksanvisning .................................................. 127
NO
Bruksanvisning ................................................. 134
FI
Käyttöopas ......................................................... 141
LV
Lietońanas pamācības rokasgrāmata .............. 148
LT
Naudojimo instrukcija ........................................ 154
EE
Kasutusjuhend ................................................... 163
2
NAVODILA ZA UPORABO
SI
Pozorno preberite navodila in jih shranite!
Specifikacije
Poraba el. Energije…………………………………………………............................... 230V~50Hz,1400W
Izhodna moĉ ................................................................................................................................ 900W
Grelnik za ņar ............................................................................................................................ 1200W
Konvekcija ................................................................................................................................. 1350W
Delovna frekvenca: ................................................................................................................ 2450MHz
Zunanje mere: ............................................................................ 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
Mere komore (notranjosti) peĉice: ............................................... 330mm(Ń) X 230mm(V) X 336mm(G)
Prostornina peĉice: ................................................................................................................... 25 litrov
Masa brez embalaņe:...................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
Raven hrupa: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih
prostorih.
Ta oprema je oznaĉena v skladu z
evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni
elektriĉni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
zbiranje in ravnanje z odpadno elektriĉno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
Radijske motnje (interference)
Mikrovalovna peĉica lahko povzroĉa motnje
sprejema pri Vańem radijskem sprejemniku, TV
sprejemniku in podobnih napravah. Ĉe pride do
motenj (interference), je te moņno odpraviti ali
zmanjńati z naslednjimi ukrepi:
a) Oĉistite vrata in povrńine tesnil na peĉici.
b) Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik
itd. ĉim dlje od mikrovalovne peĉice.
c) Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd.
uporabite ustrezno nameńĉeno anteno, ki
bo omogoĉala moĉan sprejem signala.
Preden pokliĉete serviserja
Ĉe peĉica sploh ne deluje, ĉe se na ekranu ne
pojavi niĉ ali ĉe se ekran ugasne:
a) Preverite, ĉe je peĉica pravilno
prikljuĉena na elektriĉno omreņje. Ĉe
ni, odstranite vtikaĉ iz vtiĉnice,
poĉakajte 10 sekund in ga ponovno
vkljuĉite.
b) Preverite, ĉe je na elektriĉni napeljavi
pregorela varovalka ali ĉe je tok
prekinjen na glavni varovalki. Ĉe je na
varovalkah ni videti napake, preskusite
vtiĉnico z nekim drugim aparatom.
Ĉe mikrovalovna peĉica ne greje, t.j. ne oddaja
mikrovalovne energije:
a) Preverite, ĉe je programska ura
pravilno nastavljena.
b) Preverite, ĉe so vrata trdno zaprta in
varnostne kljuĉavnice zaklenjene. Ĉe
niso, se mikrovalovna energija ne bo
sprońĉala.
Ĉe s pomoĉjo zgornjih napotkov niste
uspeli odpraviti teņav, se obrnite na
najbliņjega pooblańĉenega serviserja.
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opomba:
Aparat je namenjen izkljuĉno uporabi v
gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane
in pijaĉe s pomoĉjo elektromagnetne
3
Preverite, ĉe ste iz notranjosti vrat odstranili
ves embalaņni material.
Ko odstranite embalaņo, preglejte peĉico,
ĉe je prińlo do vidnih pońkodb, kot na
primer:
- nagnjena vrata,
- pońkodovana vrata,
- udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih
ter na zaslonu,
- udrtin v notranjosti peĉice.
Ĉe opazite kakńno izmed zgornjih pońkodb,
Ne uporabljajte peĉice.
Mikrovalovna peĉica tehta okoli 17,5 kg;
postavite jo na vodoravno povrńino, ki je
dovolj trdna, da bo zdrņala teņo peĉice.
Peĉico postavite proĉ od virov visoke
temperature in pare.
Ne postavljajte niĉesar na peĉico.
Da bi zagotovili zadostno zraĉenje, naj bo
ob straneh peĉice vsaj 8 cm prostora, nad
njo pa 10cm.
7.
NE odstranjujte pogonske gredi vrtljivega
podstavka.
8. Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem
potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo
otroci.
OPOZORILO: TA APARAT JE
POTREBNO OZEMLJITI.
9. Vtiĉnica, na katero je prikljuĉen aparat, naj
bo lahko dosegljiva za prikljuĉni kabel.
10. Peĉica potrebuje 1,5 kVA vhodne moĉi.
Priporoĉamo, da se ob namestitvi peĉice
posvetujete s serviserjem oz. ustreznim
strokovnjakom.



POZOR: Peĉica ima lastno zańĉito, in sicer
varovalko 250V, 10A.

POMEMBNO
Barve ņic v prikljuĉnem kablu imajo naslednji
pomen:
Zeleno-rumena:
ozemljitveni vod
Modra:
nevtralni vod
Rjava:
fazni vod
Ker barve ņic v prikljuĉnem kablu morda ne
odgovarjajo barvnim oznakam na terminalih
vtikaĉa, upońtevajte tudi naslednje:
- Ņico zeleno-rumene barve prikljuĉite na
terminal v vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko E ali s
simbolom za ozemljitev.
- Ņico modre barve prikljuĉite na terminal v
vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko N ali je ĉrne
barve.
- Ņico rjave barve prikljuĉite na terminal v
vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko L ali je rdeĉe
barve.

Pomembna varnostna
navodila










OPOZORILO: Ko aparat deluje v
kombiniranem naĉinu, smejo otroci zaradi
zelo visokih temperatur, ki nastajajo,
uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom
odraslih (le za aparate s funkcijo ņara).
OPOZORILO: Ĉe so vrata ali tesnila vrat
pońkodovana, aparata ne smete uporabljati,
dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.
OPOZORILO: Vsako popravilo ali servis, ki
se ga loti kdorkoli razen pooblańĉenega
serviserja, in pri katerem je potrebno
odstraniti pokrov za zańĉito pred
mikrovalovnimi ņarki, je nevarno in tvegano.
OPOZORILO: tekoĉine in druge hrane ne
segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih
posodah ali zatesnjeni embalaņi, saj lahko
ta eksplodira.
OPOZORILO: Otroci lahko aparat
uporabljajo brez nadzora odraslih le v

primeru, da jim daste ustrezna navodila, da
bo otrok lahko varno uporabljal peĉico in da
bo razumel nevarnosti neustrezne uporabe.
Okoli peĉice je potrebno zagotoviti
zadostno kroņenje zraka. Za peĉico naj bo
vsaj 8 cm prostora, ob straneh vsaj 10 cm,
nad peĉico pa 10 cm. Ne odstranjujte noņic
peĉice in ne prekrivajte prezraĉevalnih reņ.
Uporabljajte le pripomoĉke, ustrezne za
uporabo v mikrovalovni peĉici.
Ko segrevate hrano plastiĉnih ali papirnati
embalaņi oz. posodi, nadzorujte proces
segrevanja zaradi nevarnosti, da se takńna
embalaņa oz. posoda vname.
Ĉe opazite dim, izklopite aparat ali ga
izkljuĉite iz elektriĉnega omreņja, vrata pa
pustite zaprta, da zaduńite morebiten ogenj.
Ko v mikrovalovni peĉici segrevate pijaĉo,
lahko ĉez nekaj ĉasa pijaĉa zavre in prekipi,
zato v tem primeru ravnajte posebej
previdno.
Da ne bi prińlo do opeklin, pred uporabo
premeńajte ali pretresite vsebino stekleniĉk
za dojenĉke ali steklenk s hrano za
dojenĉke ter preverite temperaturo vsebine.
V mikrovalovni peĉici ne segrevajte jajc v
lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko
eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v
peĉici ņe konĉano.
Ko ĉistite povrńino vrat, tesnila, notranjosti
peĉice, uporabite le blaga in neņna (ne
abrazivna) ĉistilna sredstva, nanesite pa jih
z gobo ali mehko krpo.
Redno ĉistite peĉico in odstranjujte
morebitne ostanke hrane.
Ĉe redno ne vzdrņujete in ĉistite peĉice,
lahko pride do obrabe povrńin, kar
negativno vpliva za ņivljenjsko dobo aparata
in poveĉuje tveganje nevarnosti pri njegovi
uporabi.
Ĉe je prikljuĉni kabel pońkodovan, ga sme v
izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec,
pooblańĉen serviser ali drug ustrezno
usposobljen strokovnjak.
Varnostna navodila za
splońno uporabo
V nadaljevanju so nańteta nekatera pravila in
nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri
uporabi drugih aparatov, velja upońtevati, da bi
zagotovili varno in kar najbolj uĉinkovito
delovanje peĉice:
1. Med delovanjem peĉice naj bodo stekleni
pladenj, roĉice valja, spojnica ter utor za
valj vedno na svojem mestu.
4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peĉice ne uporabljajte v noben drug namen
razen za pripravo hrane; ne suńite v njej
obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne
uporabljajte za sterilizacijo.
Nikoli ne vklopite peĉice, ĉe je ta prazna,
saj jo lahko tako pońkodujete.
V notranjosti peĉice ne shranjujte niĉesar,
npr. papirja, kuharskih knjig ipd.
Ne kuhajte hrane, ki je obdana z
membrano, npr. jajĉnih rumenjakov,
krompirja, pińĉanĉjih jeter itd., ne da bi pred
tem membrano na veĉ koncih prebodli z
vilicami.
Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine
na zunanji strani peĉice.
Nikoli ne odstranjujte delov peĉice, npr.
noņic, zapaha, vijakov Itd.
Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem
podstavku. Preden hrano postavite v
peĉico, jo postavite v ustrezno posodo ali
podoben pripomoĉek.
12.
13.
14.
POMEMBNO: Kuhinjski pripomoĉki, ki jih
ne smete uporabljati v mikrovalovni peĉici:
- Ne uporabljajte kovinskih ponev ali
posod s kovinskimi roĉaji.
- Ne uporabljajte posode s kovinsko
obrobo.
- Ne uporabljajte s papirjem prekritih
kovinskih ņiĉk za zapiranje plastiĉnih
vreĉk.
- Ne uporabljajte posode iz melamina, saj
vsebujejo material, ki vsrkava
mikrovalovno energijo. To lahko
povzroĉi, da posoda razpoka ali se oņge,
poleg tega pa upoĉasni segrevanje /
kuhanje.
- Ne uporabljajte posode brez ustreznega
premaza za uporabo v mikrovalovni
peĉici. Prav tako ne uporabljajte zaprtih
skodelic z roĉajem.
- Ne pripravljajte hrane oz. pijaĉe v
posodi, ki ima zoņeno odprtino, npr. v
steklenici, saj lahko ta med segrevanjem
poĉi.
- Ne uporabljajte obiĉajnih termometrov
za meso ali slańĉice. Uporabljati smete
le termometre, ki so namenjeni prav
uporabi v mikrovalovnih peĉicah.
9. Pripomoĉke za mikrovalovno peĉico
uporabljajte le v skladu z navodili njihovega
proizvajalca.
10. Ne poskuńajte cvreti hrane v mikrovalovni
peĉici.
11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni peĉici
segreje le tekoĉina, ne pa tudi posoda, v
kateri se ta nahaja. Zato je moņno, da
potem, ko odstranite pokrov, tekoĉina v
15.
16.
a)
5
posodi oddaja paro ali iz nje ńkropijo
kapljice, tudi ĉe sam pokrov posode ni vroĉ.
Pred uporabo vedno preverite temperaturo
hrane, ńe posebej, ĉe jo boste dajali
otrokom. Priporoĉamo, da nikoli ne uņijete
hrane/pijaĉe neposredno iz peĉice, temveĉ
jo pustite nekaj minut in po moņnosti
premeńate, da se temperatura enakomerno
porazdeli.
Hrana, ki vsebuje meńanico masti in vode,
npr. juńna osnova, naj po izklopu peĉice
ostane v njej ńe pribliņno 30 do 60 sekund.
Tako boste omogoĉili, da se meńanica
ustali in prepreĉili uhajanje mehurĉkov, ko
boste v tekoĉino segli z ņlico ali vanjo vrgli
juńno kocko.
Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se
nekatere vrste hrane, npr. boņiĉni puding,
marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo
hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z
visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne
uporabljajte plastiĉne posode.
Pripomoĉki, ki jih uporabljate pri pripravi
hrane v mikrovalovni peĉici, se lahko
moĉno segrejejo, saj hrana oddaja toploto.
To velja ńe posebej, ĉe so vrh posode in
roĉaji prekriti s plastiĉnim pokrovom ali s
plastiĉno prevleko. Pri prijemanju te posode
boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
Da bi zmanjńali tveganje poņara v
notranjosti peĉice:
pazite, da hrane ne kuhate predolgo.
Skrbno nadzorujte potek segrevanja, kadar
so v peĉici prisotni pripomoĉki iz papirja,
plastike ali drugih lahko vnetljivih oz.
gorljivih materialov.
b) Preden postavite vreĉko v peĉico,
odstranite ņiĉke za zapiranje vreĉke.
c) Ĉe se predmet v peĉici vname, pustite
vrata peĉice zaprta, izklopite peĉico z
elektriĉnega omreņja ali izklopite
glavno varovalko na plońĉi z
varovalkami.
Diagram peĉice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minut
1 minuta
10 sekund
Prikazovalnik
Mikro/Ņar/Konvekcija/Auto meni
Ura/Programska ura
Zaĉetek/Ponastavitev
Gumb za odpiranje
1.
2.
3.
Zapiralo vrat
Okno peĉice
Prezraĉevalne reņe ali ventilator za
prezraĉevanje
Obroĉ pladnja
Stekleni pladenj
Nadzorna plońĉa
Reńetka za ņar
4.
5.
6.
7.
6
Masa zamrznjene hrane mora biti
manjńa od 2 kg.
Navodila za upravljanje
1.
Segrevanje z enim pritiskom na
gumb
4.
Ta funkcija ima dva naĉina; ņelene funkcije
lahko izberete s pritiskom na tipko
"Micro…Auto menu" (najdaljńi ĉas kuhanja
je 60 minut).
Z enim samim pritiskom na gumb lahko
zaĉnete s preprostim kuhanjem. Funkcija je
zelo priroĉna in omogoĉa, da zelo hitro
segrejete kozarec vode ipd.
Način 1: 85% moĉi ņara, na ekranu je
izpisano G-1
Primer: Segrevanje kozarca mleka
a) Kozarec mleka postavite na stekleni
vrtljivi pladenj ter zaprite vrata peĉice.
b) Pritisnite tipko "Start/Reset" in
mikrovalovna peĉica bo delovala 1
minuto s 100% moĉjo.
c) Ko je segrevanje konĉano, boste
zaslińali pet piskov.
2.
Način 2: 50% moĉi ņara, na ekranu je
izpisano G-2.
Primer: Priprava hrane na ņaru, 20 minut.
a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu", da
se na LED prikazovalniku izpińe "G-1".
b) Nastavite ĉas kuhanja na "20:00".
c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Ko pripravljate hrano na ņaru, je ne
segrevajo mikrovalovni ņarki, temveĉ
toploto oddaja kovinski grelnik na vrhu
peĉice.
Ko ņar deluje, je kuhanje (oz. peka)
moņno na dveh stopnjah; po prvi
polovici priprave se bo izvajanje
programa samodejno prekinilo, dva
piska pa bosta oznaĉila, da je ĉas, da
kos hrane, ki jo pripravljate na ņaru,
obrnete. Ko obrnete hrano, ponovno
zaprite vrata peĉice in pritisnite tipko
"Start/Reset". Program priprave hrane
se bo nadaljeval. Ĉe ne ņelite obrniti
hrane, se bo program nadaljeval
samodejno po eni minuti.
Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki
Ta funkcija ima dve moņnosti.
a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi
ņarki (100% moĉ)
Primer: Kuhanje s 100% moĉjo 5 minut.
1. Nastavite ĉas na "5:00".
2. Pritisnite "Start/Reset".
b) Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki z
roĉnim nadzorom
Primer: Segrevanje hrane s 70% moĉjo
10 minut.
1. Pritisnite tipko "Micro…Auto menu",
izberite stopnjo moĉi 70%;
2. Nastavite ĉas na "10:00".
3. Pritisnite "Start/Reset".
Nastavite lahko 5 ravni moĉi segrevanja,
najdaljńi ĉas delovanja pa je 90 minut.
Število
pritiskov
na tipko
"Micro"
1
2
3
4
5
3.
Moč
mikrovalovnih
žarkov
Izpis na
ekranu
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
Ņar
5.
Kombinirano delovanje
Peĉica omogoĉa tudi tri naĉine kombinirane
priprave hrane.
Možnost 1: Kombinirano delovanje (50%
mikrovalovni ņarki + 200 ºC konvekcija). Na
ekranu bo izpisano "C-1".
Ta naĉin je idealen za peĉenje, peko ipd.
Možnost 2: Kombinirano delovanje (50%
grill + 220 ºC konvekcija). Na ekranu bo
izpisano "C-2".
Primerno za pripravo hrustljavih jedi ipd.
Samodejno odtajevanje glede na
maso
Izberite maso zamrznjene hrane in peĉica
Vam bo pomagala pri izbiri ustrezne moĉi
ter ĉasa segrevanja.
Možnost 3: Kombinirano delovanje (50%
mikrovalovni ņarki + 50% ņar). Na ekranu
bo izpisano "C-3".
Za hitro pripravo na ņaru.
Primer: Odtajanje 0,5 kg zamrznjenega
mesa.
a) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
menu" izberite "DEF".
b) S pritiskom na tipki "1min" (1 kg) ter
"10sec" (0,1 kg) vnesite maso.
c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Primer: Priprava hrane z moņnostjo 2, 15
minut.
a) Pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
dokler se na prikazovalniku LED ne
pojavi oznaka "C-2".
b) Nastavite ĉas delovanja na "15:00".
c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
7
6.
kuhanjem. Najdaljńi ĉas predgretja peĉice je
30 minut.
Samodejni meni
Izbrati morate le vrsto hrane in maso,
peĉica pa Vam bo pomagala pri nastavitvi
moĉi in ĉasa delovanja.
Primer: V vnaprej segreti peĉici ņelite
kuhati 20 minut pri temperaturi 200 °C.
a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu",
dokler se ne prikaņe 200 °C.
b) Nastavite ĉas kuhanja na 20 minut.
c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Primer: Samodejno kuhanje 0,4 kg ribe.
a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu"
tolikokrat, da je na ekranu izpisano "A5".
b) Vnesi teņo s pritiskom na tipki "1
min"(1 kg) in "10 sec" (0,1 kg), dokler
se na ekranu ne izpińe "0,4".
c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Ńt.
pritiskov
na tipko
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ńt.
pritiskov
na tipko
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.
8.
Peĉica ima tudi 24-urno digitalno uro. Za
vnos ĉasa, npr. 16:30, storite naslednje:
a) Pritisnite tipko "Clock/Timer". Napis na
prikazovalniku bo zaĉel utripati.
Nastavite uro s tipkama "1 min" in "10
sec".
b) Ponovno pritisnite tipko "Clock/Timer"
in nastavite minute s tipkama "1 min"
in "10 sec".
c) Znova pritisnite tipko "Clock/Timer" in
nov ĉas bo nastavljen.
d) Ĉe ņelite spremeniti nastavite ure,
ponovite zgornji postopek.
Masa, Meni
A-1
Pogrevanje
A-2
Krompir
A-3
Pica
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
9.
A-5
Riba
A-6
Perutnina
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Programska ura
Programska ura omogoĉa, da vnaprej
nastavite ĉas zaĉetka in konca priprave
hrane.
Preden uporabite to funkcijo, mora biti
ustrezno nastavljena ura na peĉici.
Masa, Meni
A-4
Meso
Ura
Primer: Trenutni ĉas je 16:30, s pripravo
hrane pa ņelite zaĉeti ob 18:15, in sicer z
moĉjo 70%, 10 minut.
a) Pritisnite tipko " Clock/Timer" in s
tipkama "1 min" in "10 sec" nastavite
ĉas na 18:15 (enak postopek kot pri
nastavitvi ure).
b) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
menu" izberite moĉ 70%.
c) Nastavite ĉas kuhanja na 10 minut.
d) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Ĉe ne nastavite moĉi in ĉasa kuhanja
ter neposredno po nastavitvi ĉasa
zaĉetka delovanja pritisnete tipko
"Start/Reset", bo aparat deloval le kot
ura (budilka). Ob 18:15 boste zaslińali
10 piskov, aparat pa se bo izklopil.
Konvekcijsko kuhanje
Peĉica omogoĉa konvekcijsko kuhanje in jo
lahko programiramo za doseganje doloĉene
temperature – predhodno segrevanje
peĉice. Peĉica se samodejno nastavi na
230 °C, za nastavitev temperature pritisnite
na gumb "Micro…Auto menu".
Primer: Peĉico ņelite segreti na 200 °C
a) Za nastavitev temperature 200 °C,
pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
dokler ne priĉne utripati "200 °C".
b) Pritisnite tipko "Start/Reset".
Ko peĉica doseņe ņeleno temperaturo, se
delovanje aparata ustavi. Z dvema piskoma
Vas opozori, da vstavite hrano v peĉico.
Nastavite temperaturo in ĉas ter priĉnite s
10. Zaklepanje pred otroci
Ĉe ņelite aktivirati funkcijo zaklepanja pred
otroki, hkrati pritisnite tipki "1 min" in "10
sec" ter ju drņite dve sekundi. Ĉe ņelite
izklopiti to funkcijo, storite enako.
8
11. Start / Reset ("Zaĉetek / ponovna
nastavitev")
a)
b)
Ĉe med delovanjem aparata pritisnete
tipko "Start/Reset", bo delovanje
peĉice prekinjeno.
Ĉe ste predhodno nastavili
programiran vklop, bo po pritisku na
tipko "Start/Reset" programirano
delovanje preklicano.
9.
OKOLJE
Skrb za mikrovalovno peĉico
– nega in vzdrņevanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
skodelico vode ter nareņete lupino ene
limone. Posodo nato za pet minut postavite
v mikrovalovno peĉico in le-to vklopite. Po
koncu delovanja temeljito posuńite
notranjost peĉice in jo obrińite z mehko
krpo.
Ĉe je potrebno zamenjati ņarnico v peĉici,
se, prosimo, obrnite na prodajalca.
Aparata po preteku ņivljenjske dobe ne zavrzite
skupaj z obiĉajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveĉ ga odloņite na uradnem zbirnem mestu
za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja.
Pred ĉińĉenjem izklopite peĉico in izvlecite
vtikaĉ iz vtiĉnice.
Notranjost peĉice naj bo vedno ĉista. Ko se
delci hrane, tekoĉina, ki ńkropi iz nje, ali
razlita tekoĉina, zasuńi na stene peĉice, lete obrińite z vlaņno krpo. Uporaba grobih
detergentov ali abrazivnih ĉistilnih sredstev
ni priporoĉljiva.
Zunanjo povrńina peĉice oĉistite z vlaņno
krpo. Da prepreĉite pońkodbe delov v
notranjosti peĉice pazite, da se voda ne
razlije v reņe za prezraĉevanje.
Ne dopustite, da se nadzorna plońĉa zmoĉi.
Oĉistite jo z mehko, vlaņno krpo. Za
ĉińĉenje nadzorne plońĉe ne uporabljajte
detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali
ĉistil v razprńilu.
Ĉe se v notranjosti ali okoli zunanjih
ploskev ohińja nabere para, jo obrińite z
mehko krpo. Do tega lahko pride, ko
mikrovalovno peĉico uporabljate v zelo
vlaņnih prostorih in nikakor ne pomeni
napako pri delovanju peĉice.
Obĉasno je potrebno odstraniti tudi steklen
pladenj in ga oĉistiti. Pladenj pomijte v topli
vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem
stroju.
Leņajni obroĉ ter dno (spodnja ploskev)
notranjosti peĉice je potrebno redno ĉistiti,
saj lahko sicer med delovanjem peĉica
oddaja hrup. Preprosto obrińite dno
notranjosti peĉice z blagim detergentom,
vodo ali sredstvom za ĉińĉenje stekla ter
posuńite. Leņajni obroĉ lahko pomijete v
topli vodi z nekaj detergenta ali v
pomivalnem stroju. po daljńi uporabi se
lahko na kolesih leņajnega obroĉa naberejo
hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na
njegovo delovanje. Ko odstranjujete leņajni
obroĉ iz utora na dnu komore (notranjosti
peĉice), pazite, da ga boste pravilno
ponovno namestili.
Morebiten neprijeten vonj iz peĉice lahko
odstranite tako, da v globoko posodo za
pripravo hrane v mikrovalovni peĉici vlijete
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teņav se obrnite na
Gorenjev center za pomoĉ uporabnikom v vańi
drņavi (telefonsko ńtevilko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Ĉe v vańi
drņavi takńnega centra ni, se obrnite na
lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Dodatna priporoĉila za peĉenje z mikrovalovi
in ņarom ter koristne nasvete najdete na
spletni strani:
http://microwave.gorenje.com
VELIKO UŅITKA OB UPORABI
VAŃE MIKROVALOVNE PEĈICE
VAM ŅELI
9
UPUTE ZA UPORABU
HR
Pozorno proučite upute, te ih sačuvajte.
Specifikacija
Potrońnja el. energije .............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
Radna snaga ............................................................................................................................... 900W
Grijaĉ za ņar .............................................................................................................................. 1200W
Konvekcija ................................................................................................................................. 1350W
Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
Vanjske dimenzije: ...................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
Dimenzije otvora (unutrańnjosti) pećnice:…… ............................. 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
Volumen pećnice: ..................................................................................................................... 25 litara
Teņina bez ambalaņe: ..................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
Razina buke:................................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili
smanjiti na jedan od slijedećih naĉina:
a) Oĉistite vrata i brtvene povrńine.
b) Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd.
ńto dalje od mikrovalne pećnice.
c) Za radio prijamnik, TV prijamnik itd.
Upotrijebite ispravno namjeńtenu antenu,
koja će omogućiti prijem snaņnog signala.
Prije nego pozovete servisera
1.
2.
Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se
na ekranu nińta ne pojavi ili se ekran ugasi:
a) Provjerite, da li je pećnica ispravno
prikljuĉena na elektriĉnu mreņu.
Ukoliko nije, izvucite utikaĉ iz utićnice,
te nakon 10 sekundi ponovno ga
ukljuĉite.
b) Provjerite, da li je na elektriĉnim
instalacijama pregorio osiguraĉ, ili je
tok iskljuĉen na glavnom osiguraĉu.
Ukoliko na osiguraĉu nema vidljivog
ońtećenja, isprobajte utićnicu s nekim
drugim ureĊajem.
Ukoliko mikrovalna pećnica ne grije, t.j. ne
odaje mikrovalnu energiju:
a) Provjerite, da li je programski sat
pravilno postavljen.
b) Provjerite, da li su vrata pećnice
tijesno zatvorena i sigurnosna brava
zakljuĉana. Ukoliko nisu, mikrovalna
energija neće funkcionirati.
Ukoliko uz gore navedene upute niste
uspjeli otkloniti neprilike, obratite se
najbliņem ovlańtenom serviseru.
Postavljanje
1.
2.
3.
Napomena:
UreĊaj je namijenjen za uporabu jedino u
domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića
uz pomoć elektromagnetske energije. UreĊaj
koristite samo u zatvorenom prostoru.
4.
5.
6.
7.
Radijske smetnje
(interferencija)
Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroĉi
smetnje kod prijema na Vańem radio ureĊaju, TV
prijamniku i sliĉnim ureĊajima. Ukoliko doĊe do
10
Provjerite, da li ste iz unutrańnosti pećnice
uklonili svu ambalaņu.
Nakon ńto odstranite ambalaņu, pregledajte
pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva
ońtećenja, kao na primjer:
- vrata koja vise,
- ońtećena vrata,
- ogrebotine ili ulegnuće na staklu
(prozoru) vrata ili na ekranu,
- ogrebotina u unutrańnjosti pećnice.
Ukoliko opazite bilo koje od gore
navedenih ońtećenja, pećnicu NE
UPOTREBLJAVAJTE. Mikrovalovna
pećnica je teńka 17,5 kg; postavite je na
vodoravnu povrńinu, koja je dovoljno
ĉvrsta, da bi izdrņala teņinu pećnice.
Pećnicu odmaknite od izvora visoke
temperature ili pare.
Ne odlaņite nikakve predmete na pećnicu.
Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje,
neka bude sa strane pećnice 8 cm prostora,
a nad njom 10 cm.
NE skidajte vodilice okretnog pladnja.
Kao i kod svih drugih ureĊaja, i kod ovog je
nuņan briņan nadzor, ukoliko ga
upotrebljavaju dijeca.
UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA
BITI UZEMLJEN.
8.
9.
Utićnica, na koju je prikljuĉen ureĊaj, neka
bude lako dostupna za prikljuĉni kabel.
Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od
1,5 kVA. Preporuĉamo, da se pred
prikljuĉenjem na elektriĉnu mreņu
posavjetujete sa serviserom ili
odgovarajućim struĉnjakom.


POZOR: Pećnica ima svoju zańtitu,i to
osiguraĉ 250V, 10A.

VAŅNO
Boje vodiĉa u prikljuĉnom kabelu imaju
slijedeće znaĉenje:
Zeleno-ņuta:
uzemljenje
Plava:
neutralna
SmeĊa:
struja
Ukoliko boja vodiĉa ne odgovara bojama,
kojima su oznaĉeni terminali na Vańoj utićnici.
U tom sluĉaju postupite kako slijedi:
Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na
terminal na utikaĉu, koji je oznaĉen
slovom E ili simbolom za uzemljenjem.
Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal na
utikaĉu, koji je oznaĉen slovom N ili je
crne boje.
Ņico smeĊe boje prikljuĉite na terminal na
utikaĉu, koji je oznaĉen slovom L ili je
crvene boje.




Vaņne sigurnosne upute







UPOZORENJE: Ukoliko ureĊaj djeluje u
kombiniranom naĉinu, radi veoma visoke
temperature, koja se razvija, dijeca smije
koristiti ureĊaj samo pod nadzorom odraslih
osoba (i za ureĊaje s funkcijom ņara).
UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili brtva
vrata ońtećeni, ureĊaj ne smijete koristiti,
sve dok ga ne popravi za to ovlańtena
osoba.
UPOZORENJE: Svaki popravak ili servis,
koji bi izvrńila osoba osim ovańtenoh
servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti
poklopac za zańtitu od mikrovalnog
isijavanja, je opasno i nesigurno.
UPOZORENJE: tekućinu i ostalu hranu ne
zagrijavajte u zatvorenim odnosno
zadihtanim posudama ili ambalaņi, jer će
lagano eksplodirati.
UPOZORENJE: Dijeca će jednostavno
koristiti ureĊaj bez nadzora odraslih jedino u
sluĉaju, da im date toĉne upute, kako bi
dijete lagano, a sigurno koristio pećnicu i da
bi razumjelo opasnosti od neispravnog
korińtenja.
Oko pećnice je potrebno osigurati
zadovoljavajuće kruņenje zraka. Neka za


pećnicu bude bar 8 cm prostora, sa strane
bar 10 cm, iznad pećnice 10 cm. Ne
odstranjujte nogice pećnice i ne
prekrivajteotvor za prozraĉivanje.
Koristite pomagala, prikladne za korińtenje
mikrovalne pećnice.
Ukoliko zagrijavate hranu u plastiĉnoj ili
papirnatoj ambalaņi, odnosno posudi,
nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti,
da se takva ambalaņa, odnosno posuda ne
zapali.
Ukoliko primjetite dim, iskljuĉite ureĊaj ili ga
iskljuĉite iz elektriĉne mreņe, vrata ostavite
zatvorenim, kako bi zaguńili mogući
plamen.
Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće,
u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti,
zbog toga u tom sluĉaju paņljivo rukujte.
Da bi izbjegli opekline, prije uporebe
protresite staklenku za dojenĉad ili
staklenku za hranu za dojenĉad, provjerite
temperaturu sadrņaja.
U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u
ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će
eksplodirati, ĉak i kada je sagrijavanje u
pećnici zavrńeno.
Kada ĉistite povrńinu vrata, brtve,
unutrańnjost pećnice, koristite blaga i
njeņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje,
nanesite ih sa spuņvom ili mekanom
tkaninom.
Redovito ĉistite pećnicu i odstranjujte
moguće ostatke hrane.
Ukoliko redovito ne ĉistite i ne odrņavate
pećnicupovrńina će se lagano ońtetiti, ńto
ima negativan utjecaj na ņivotnu dom
ureĊaja i povećanje nesigurne uporabe
samog ureĊaja.
Ukoliko je prikljuĉni kabel ońtećen, u cilju
sigurnosti zamijeniti ga treba proizvoĊaĉ,
ovlańteni serviser ili drugi za to prikladno
osposobljen struĉnjak.
Sigurnosne upute za općenitu
uporabu
U nastavku su navedena odreĊena pravila i
odreĊeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i
kod ostalih ureĊaja, treba pońtivati, da bi
omogućili sigurno i najuĉinkovitije djelovanje
pećnice:
1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj,
ruĉice valja, sklopka i utor za valj budu na
svom mjestu.
2. Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu
svrhu osim za pripremu hrane; ne suńite u
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne
upotrebljavajte ju za sterilizaciju.
Nikada ne ukljuĉite pećnicu, ukoliko je
prazna, jer će te ju tako ońtetiti.
Nińta ne odlaņite u unutrańnjost pećnice,
npr. papir, knjige o kuhanju itd.
Ne kuhajte hranu, koja je okruņena
membranom, npr. ņumanjak, krumpir, pileća
jetrica itd., prije nego membranu vińe puta
probodete vilicom.
Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s
vanjske strane pećnice.
Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr.
nogice, zasun, vijke td.
Ne kuhajte hranu neposredno na staklenom
postolju. Prije nego hranu postavite u
pećnicu, odloņite ju u prikladnu posudu.
13.
14.
VAŅNO: Kuhinjska pomagala, koje ne
smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici:
- Ne upotrebljavajte metalno posuĊe ili
posuĊe s metalnim ruĉkama.
- Ne upotrebljavajte posuĊe s metalnim
okvirom.
- Ne upotrebljavajte papirom prekrivenu
ņicu za zatvaranje plastiĉnih vrećica.
- Ne upotrebljavajte posuĊe od melamina,
koje sadrņe materijal, koje upijaju
mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzroĉiti
da posuĊe pougljeni ili se zapali, pored
toga usporava zagrijavanje/kuhanje
- Ne upotrebljavajte posuĊe bez
odgovarajućeg premaza za uporabu u
mikrovalovnoj pećnici. Jednako teko ne
upotrebljavajte zatvorene ńalice s
ruĉkom.
- Ne pripremajte hranu odn. piĉe u posudi,
koja ima suņeni otvor, npr. u staklenki,
jer bi se za vrijeme grijanja mogla
raspuknuti.
- Ne upotrebljavajte uobiĉajene
termometre za meso ili slatstice.
Upotreijebiti moņete samo termometre,
koji su namijenjeni bań za uporabu u
mikrovalnoj pećnici.
9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu
upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog
proizvoĊaĉa.
10. Ne pokuńavajte prņiti hranu u mikrovalnoj
pećnici.
11. Budite oprezni, da seu mikrovalnoj pećnici
grije samo tekućina, a ne i posuda,u kojoj
se nalazi. Moguće je, da nakon, ńto
odstranite poklopac, tekućina u posudi
otpuńta paru ili iz nje ńkrope kapljice, iako
sam poklopac posude nije vruĉ.
12. Prije uporabe stvarno provjerite
temperaturu hrane, naroĉito, ukoliko ĉete ju
15.
16.
12
dati dijeci. Preporuĉamo, da nikada ne
konzumirate hranu/piće neposredno iz
pećnice, već ju ostavite koju minutu i po
mogućnosti promijeńajte, kako bi se
temperatura ravnomjerno razdijelila.
Hrana koja sadrņi mjeńavinu masti i vode,
npr. juńna osnova, neka po iskljuĉenju
pećnice ostane u njoj joń pribliņno 30 do 60
sekundi. Tako ĉete omogućiti, da se
mjeńavina umiri te ĉete sprijećiti izlazak
mjehurića (pjenjenje), kada ĉete u tekućinu
staviti ņlicu ili u nju ubacili kocku.
Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se
naka vrsta hrane hrane, npr. boņiĉni puding,
marmelada ili mljeveno meso, zagriju
veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate
hranu s visokim sadrņajem masti ili ńeĉera,
ne koristite plastiĉne posude.
Pomagala, koje koristite kod pripremanja
hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju,
tako da hrana otpuńta toplinu. Naroĉito, ako
su vrh posudei ruĉke prekriveni plastikom ili
plastiĉnom prevlakom. Kod primanja takve
posude, poņeljno je koristiti rukavce za
kuhanje.
Da bi smanjili rizik poņara u unutrańnjosti
pećnice:
a) pazite, da hranu ne kuhate predugo.
Pozorno nadzirite proces zagrijavanja,
kada su u pećnici prisutna pomagala
od papira, plastike ili drugih lako
gorivih materijala.
b) Prije nego postavite vreĉicu u pećnicu,
odstranite ņicu za zatvaranje vrećice.
c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali,
ostavite vrata pećnice zatvorenim,
iskljuĉite pećnicu iz elektriĉne mreņe ili
iskljuĉite glavni osiguraĉ na ploĉi s
osiguraĉima.
Diagram pećnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minuta
1 minuta
10 sekund
Ekran
Mikro/ Ņar/ Konvekcija/ Auto meni
Sat/ Programski sat
Poĉetak/ Ponovno postavljanje
Gumb za otvaranje
1.
2.
3.
Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata
Prozor pećnice
Otvor za prozraĉivanje ili ventilator za
prozraĉivanje
Leņajni obruĉ
Stakleni pladanj
Nadzorna ploĉa
Reńetka za ņar
4.
5.
6.
7.
13
Masa (teņina) zamrznute hrane mora biti
manja od 2 kg.
Uputstva za upravljanje
1.
ZAGRIJAVANJE S PRITISKOM NA
JEDAN GUMB
4.
Ta funkcija ima dva naĉina; ņeljene funkcije
jednostavno izaberete pritiskom na tipku
"Micro…Auto menu" (najdulje vrijeme
kuhanja kuhanja je 60 minuta).
Način 1: 85% snage ņara, na ekranu je
ispisano G-1
Način 2: 50% snage ņara, na ekranu je
ispisano G-2.
Primjer: Priprema hrane na ņaru, 20
minuta.
a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu", da
se na LED ekranu ispińe "G-1".
b) Postavite vrijeme kuhanja na "20:00".
c) Pritisnite tipku "Start/Reset".
Kada pripravljate hranu na ņaru, ne
djeluje mikrovalna energija, već toplinu
odaje metalni griojaĉ na vrhu pećnice.
Kada djeluje ņar, kuhanje je (odn.
peĉenje) moguće u dva stupnja; nakon
prve polovice pripremanja izvrńenje
programa će se samostalno zaustaviti,
dva zvuĉna signala će oznaĉiti, da je
vrijeme, da komad hrane, koji
pripremate na ņaru, okrenete. Kada
okrenete hranu, ponovno zatvorite
vrata pećnice i pritisnite tipku
"Start/Reset"i program pripremanja
hrane će se nastaviti. Ukoliko ne ņelite
okrenuti hranu, program će se
samostalno nastaviti nakon jedne
minute.
Sa samo jednim pritiskom na gumb zapoĉet
ĉete jednostavno kuhanje. Funkcija je jako
priruĉna i omogućuje, da npr jako brzo
zagrijete ńalicu vode ipd.
Primjer: Zagrijavanje ńalice mlijeka
a) Ńalicu mlijeka postavite na stakleni
vrtljivi pladanj te zatvorite vrata.
b) Pritisnite tipku "Start/Reset" i
mikrovalovna pećnica će raditi 1
minutu sa 100% snage.
c) Kada kuhanje zavrńi, ćuti ĉete pet
zvuĉnih signala.
2.
KUHANJE S MIKROVALNOM
ENERGIJOM
Ova funkcija ima dvije mogućnosti.
a) Brzo kuhanje s mikrovalnom energijom
(100% snage)
Primjer: Kuhanje sa 100% snage 5 minuta.
b) Postavite vrijeme na "5:00".
1. Pritisnite " Start/Reset ".
2. Kuhanje s mikrovalnom energijom s
ruĉnim nadzorom
3. Pritisnite tipku "Micro…Auto menu",
izberite stupanj snage 70%;
Postavite vrijeme na "10:00".
Pritisnite " Start/Reset ".
1.
Postavite 5 naĉina snage kuhanja,najdulje
vrijeme djelovanja je 60 minuta.
Broj pritisaka
na tipku
"Micro"
1
2
3
4
5
3.
Snaga
mikrovalne
energije
100%
70%
50%
30%
10%
Ņar
5.
Ispis na
ekranu
Kombinirano djelovanje
Jednako tako pećnica Vam omogućuje tri
naĉine kombiniranog pripremanja hrane.
Mogućnost 1: Kombinirano djelovanje
(50% mikrovalna energija + 200 ºC
konvekcija). Na ekranu će biti ispisano "C1".
Mogućnost 2: Kombinirano djelovanje
(50% ņar + 220 ºC konvekcija). Na ekranu
će biti ispisano "C-2".
Pogodno za pripremu hrskavih jela, i sl.
Mogućnost 3: Kombinirano djelovanje
(50% mikrovalna energija + 50% ņar). Na
ekranu će bit ispisano "C-2".
Za brzo pripremu na ņaru.
Primjer: Priprema hrane s mogućnosti 2,
15 minuta.
a) Tipku "Micro…Auto menu" pritisnite
toliko puta, da se na ekranu Led pojavi
natpis "C-2".
P100
P70
P50
P30
P10
SAMOSTALNO ODMRZAVANJE
OVISNO O MASI
Izberite masu zamrznute hrane i pećnica ĉe
Vam pomoći pri izboru odgovarajuće snage
te vremena grijanja.
Primjer: Otapanje 0,5 kg zamrznutog
mesa.
a) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
menu" izaberite "0,1".
b) S pritiskom na tipku "1min" (1 kg) te
"10sec" (0,1 kg) unesite teņinu.
c) Pritisnite tipku " Start/Reset ".
14
b)
c)
6.
Kad pećnica postigne ņeljenu temperaturu,
djelovanje aparata se zaustavi. S dva
zvuĉna signala Vas upozori da stavite
hranu u pećnicu. Izaberite temperaturu i
vrijeme te zapoĉnite s kuhanjem. Najduņe
vrijeme zagrijavanja pećnice je 30 minuta.
Primjer: u unaprijed zagrijanoj pećnici
ņelite kuhati 20 minuta na temperaturi 200
°C.
1. Pritisnite tipku "Micro…Auto menu",
dok se ne prikaņe 200 °C.
2. Podesite vrijeme kuhanja na 20
minuta.
3. Pritisnite tipku "Start/Reset".
Postavite vrijeme djelovanja na
"15:00".
Pritisnite tipku "Start/Reset".
SAMOSTALNI meni
Izabrati Moņete vrstu hrane i teņinu,
pećnica ĉe Vam pomoći pri izboru
odgovarajuće snage te vremena djelovanja.
Primjer: Samostalno kuhanje 0,4 kg ribe.
a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu"
toliko puta, da je na ekranu ispisano
"A-5".
b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok se
na ekranu ne ispińe "0,4".
c) Pritisnite tipku "Start".
Br.
Pritisaka
na tipku
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Br.
Pritisaka
na tipku
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
7.
8.
Pećnica ima 24-satni digitalni sat. Za unos
vremena, npr. 16:30, postupite na slijedeći
naĉin:
a) Pritisnite tipku "Clock/Timer". Natpis na
ekranu će poĉeti treptati. Postavite sat
s tipkama "1 min" i "10 sec".
b) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer" i
postavite minute s tipkama "1 min" i
"10 sec".
c) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer"
i novo vrijeme će biti postavljeno.
d) Ukoliko ņelite promjeniti postavljeno
vrijeme, ponovite gornji postupak.
Masa, Meni
A-1
Zagrijavanje
A-2
Krumpir
A-3
Pica
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
9.
A-5
Riba
A-6
Piletina
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Programski SAT
Programski sat Vam omogućuje, da
unaprijed postavite vrijeme poĉetka i kraja
pripremanja hrane.
Prije nego upotrijebite ovu funkciju, sat na
pećnici mora biti pravilno postavljen.
Primjer: Trenutno vrijeme je 16:30, a s
pripremanjem hrane ņelite zapoĉeti u 18:15,
i to sa snagom 70 %, 10 minuta.
a) Pritisnite tipku ""Clock/Timer" i s
tipkama "1 min" i "10 sec"postavite
vrijeme na 18:15 (jednak postupak kao
kod postavljanja vremena).
b) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
menu" izberite snagu 70%.
c) Postavite vrijeme kuhanja na 10
minuta.
d) Pritisnite tipku "Start/Reset".
Ukoliko ne odredite snagu i vrijeme
kuhanja i neposredno nakon
odreĊivanja vremena poĉetka
djelovanja pritisnete tipku
"Start/Reset", ureĊaj će funkcionirati
kao budilica. U 18:15 ĉete zaćuti 10
zvuĉnih signala, ureĊaj će se iskljuĉiti.
Masa, Meni
A-4
Meso
SAT
KONVEKCIJSKO KUHANJE
Pećnica omogućuje konvekcijsko kuhanje, i
moņemo je programirati za postizanje
odreĊene temperature – prethodno
zagrijavanje pećnice. Pećnica se
automatski podesi na 230 °C; za
podeńavanje temperature pritisnite gumb
"Micro…Auto menu".
Primjer: Pećnicu ņelite zagrijati na 200 °C
a) Za podeńavanje temperature 200 °C,
pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
dok ne poĉne treperiti "200 °C".
b) Pritisnite tipku "Start/Reset".
15
8.
10. ZATVARANJE ZA DIJECU
Ukoliko ņelite aktivirati ovu funkciju –
zatvoreno za dijecu, istovremeno pritisnite
tipke "1 min" i "10 sec" te ih drņite dvije
sekunde. Ukoliko ņelite iskljuĉiti ovu
funkciju, postupite jednako.
11. Start / Reset ("POĈETAK /
PONOVNO POSTAVLJANJE")
a)
b)
9.
Ukoliko za vrijeme djelovanja ureĊaja
pritisnete tipku "Start/Reset",
djelovanje pećnice će se zaustaviti.
Ukoliko ste prethodno postavili
programirano ukljuĉenje, nakon
pritiska tipke "Start/Reset" će
programirano djelovanje biti otkazano.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaņi oznaĉuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uruĉen prikladnim sabirnim toĉkama za
recikliranje elektroniĉkih i elektriĉkih aparata.
Ispravnim odvoņenjem ovog proizvoda sprijeĉit
ćete potencijalne negativne posljedice na okoliń i
zdravlje ljudi, koje bi inaĉe mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vań
lokalni gradski ured, uslugu za odvoņenje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Njega mikrovalovne pećnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eventualan neprijatan vonj u pećnici
moņete odstraniti tako, da u duboku
posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj
pećnici,ulijete ńalicu vode te nareņete koru
jednog limuna. Zatuim posudu stavite u
mikrovalnu pećnicu te je ukljuĉite. Poslije
rada, temeljito posuńite unutrańnjost
pećnice te ju obrińite mekanom krpom.
Ukoliko je potrebno promijeniti ņaruljicu u
pećnici, molimo Vas posavjetujte se s
prodavateljem, odnosno odgovarajuće
osposobljenim serviserom.
Prije ĉińćenja iskljuĉite pećnicu i izvucite
utikaĉ iz utićnice.
Unutrańnjost pećnice neka bude vidljivo
ĉista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja
curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuńi na
stijenama pećnice, obrińite s vlaņnom
krpom. Uporaba grubih deterĊenata ili
abrazivnih sredstava za ĉińćenje nije
preporuĉljiva.
Vanjsku povrńinu pećnice oĉistite s vlaņnom
krpom. Da bi sprijeĉili ońtećenje dijelova u
unutrańnjosti pećnice, pripazite da se voda
ne razlije kroz otvor za prozraĉivanje.
Ne dopustite, da se nadzorna ploĉa smoći.
Oĉistite ju s mekanom, vlaņnom krpom. Za
ĉińĉenje nadzorne ploĉe ne koristite
deterĊente, gruba (abrazivna) sredstva ili
sprejeve za ĉińćenje.
Ako se na unutrańnjoj ili vanjskoj strani
vrata pećnice nakupi para, obrińite je
mekanom krpom. Ova je pojava moguća,
ako mikrovalna pećnica djeluje u vlaņnom
okruņenju i ne predstavlja nikakvu greńku u
djelovanju pećnice.
Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga
oĉistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo
deterĊenta ili u stroju za pranje posuĊa.
Leņajni obruĉ i pod komore (unutrańnjost
kuĉińta) pećnice potrebno je redovito
ĉistiti.Time izbjegavate prekomjernu buku
prilikom djelovanja. Operite povrńinu poda
kuĉińta blagim deterĊentom, ili sredstvom
za ĉińćenje stakla te posuńite. Leņajnio
obruĉ jednostavno operite u vodi s malo
deterĊenta ili u suĊerici. Redovitom
uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz
hrane, no to ne utjeĉe na povrńinu
unutrańnjosti ili na leņajni obruĉ.
Garancija i servis
Za informacije ili u sluĉaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vańoj
drņavi (telefonski broj naći ćete u
meĊunarodnom garancijskom listu). Ako u vańoj
drņavi nema takvog centra, obratite se lokalnom
trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male
kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Dodatna pojańnjenja za pećenje s
mikrovalovima i grilom, te korisne savjete,
moņete pronaći na internet stranici:
http://microwave.gorenje.com
MNOŃTVO UŅITAKA PRI UPORABI
VAŃE MIKROVALNE PEĆNICE VAM
ŅELI
16
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB, MNE
Pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih.
Specifikacije
Potrońnja el. energije: ............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
Izlazna snaga: ............................................................................................................................. 900W
Grejaĉ rońtilja: ............................................................................................................................ 1200W
Konvekcija: ................................................................................................................................ 1350W
Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
Dimenzije: ................................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
Dimenzije komore (unutrańnjosti) pećnice: .................................. 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
Kapacitet pećnice: .................................................................................................................... 25 litara
Masa bez ambalaņe: ....................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
Jaĉina buke: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
Pre nego ńto pozovete
servisera
1.
2.
Radio-smetnje (interferencije)
Mikrotalasna pećnica moņe prouzrokovati
smetnje u prijemu Vańeg radio-prijemnika, TV
prijemnika i sliĉnih ureĊaja. Ako doĊe do smetnji
(interferencije), to se moņe otkloniti ili smanjiti
sledećim merama:
a) Oĉistite vrata i povrńine zaptivki na pećnici.
b) Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. ńto
dalje od mikrotalasne pećnice.
c) Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite
adekvatno podeńenu antenu koja
omogućava jak prijem signala.
Ako pećnica uopńte ne radi, ako se na
ekranu nińta ne pojavljuje ili ako se ekran
ugasi:
a) Proverite da li je pećnica pravilno
prikljuĉena na elektriĉnu mreņu. Ako
nije, izvadite utikaĉ iz utiĉnice,
priĉekajte 10 sekundi i ponovo ga
ukljuĉite.
b) Proverite da li je na elektriĉnoj
instalaciji pregoreo osiguraĉ ili je
prekinut dovod struje na glavnom
osiguraĉu. Ako su osiguraĉi ispravni,
isprobajte utiĉnicu sa nekim drugim
aparatom.
Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne
emituje mikrotalasnu energiju:
a) Proverite da li je tajmer za
programiranje starta i rada pravilno
podeńen.
b) Proverite da li su vrata ĉvrsto
zatvorena i sigurnosne brave
zakljuĉane. Ako nisu, mikrotalasna
energija se neće oslobaĊati.
Postavljanje
1.
2.
Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli
da reńite probleme, obratite se najbliņem
ovlańćenom serviseru.
3.
Napomena:
4.
Aparat je namenjen iskljuĉivo upotrebi u
domaćinstvu, i to za pripremu namirnica u
ĉvrstom i teĉnom stanju pomoću
elektromagnetne energije. Aparat koristite
samo u zatvorenim prostorijama.
5.
6.
17
Proverite da li ste iz unutrańnjosti vrata
uklonili sav ambalaņni materijal.
Kada uklonite ambalaņu, proverite da li je
na pećnici dońlo do vidnih ońtećenja, kao
na primer:
- iskrivljena vrata,
- ońtećena vrata,
- ulegnuća ili rupa na staklu (prozoru) na
vratima, kao i na ekranu,
- ulegnuća u unutrańnjosti pećnice.
Ako primetite bilo koje od gore
navedenih ońtećenja, nemojte koristiti
pećnicu.
Mikrotalasna pećnica teņi 17,5 kg; postavite
je na vodoravnu povrńinu koja je dovoljno
ĉvrsta da izdrņi teņinu pećnice.
Pećnicu postavite dalje od izvora visoke
temperature i pare.
Ne stavljajte nińta na pećnicu.
Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju,
neka pećnica bude udaljena od drugih
povrńina sa strane bar 8 cm, a iznad nje
10cm.
7.
NEMOJTE skidati pogonsku osovinu
rotacionog tanjira.
8. Kao kod svih drugih aparata, i ovde je
potreban briņljiv nadzor kada ga koriste
deca.
UPOZORENJE: ZA OVAJ APARAT JE
POTREBNO UZEMLJENJE.
9. Prikljuĉni kabl mora da ima lak pristup
utiĉnici.
10. Pećnici je potrebno 1,5 kVA ulazne snage.
Preporuĉujemo da se u vezi sa
postavljanjem pećnice posavetujete sa
serviserom odnosno odgovarajućim
struĉnim licem.



PAŅNJA: Pećnica ima vlastitu zańtitu, i to
osiguraĉ od 250V, 10A.

VAŅNO
Boje ņica u prikljuĉnom kablu imaju sledeće
znaĉenje:
Zeleno-ņuta:
vod za uzemljenje
Plava:
neutralni vod
Braon:
ņivi vod
Pońto boje ņica u prikljuĉnom kablu moņda ne
odgovaraju oznakama u boji na terminalima
utikaĉa, uzmite u obzir i sledeće:
- Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na terminal
u utikaĉu koji je oznaĉen slovom E ili
simbolom za uzemljenje.
- Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal u
utikaĉu koji je oznaĉen slovom N ili je crne
boje.
- Ņicu braon boje prikljuĉite na terminal u
utikaĉu koji je oznaĉen slovom L ili je
crvene boje.





Vaņna uputstva za bezbednu
upotrebu





UPOZORENJE: Kada aparat deluje u
kombinovanom modu, zbog veoma visokih
temperatura koje nastaju, deca smeju
koristiti aparat samo pod briņljivim
nadzorom odraslih (samo za aparate sa
funkcijom rońtilja).
UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivci na
vratima ońtećeni, aparat ne smete da
koristite dok ga ne popravi ovlańćeno
struĉno lice.
UPOZORENJE: Svaka popravka ili servis
od strane neovlańćenog struĉnog lica, kada
treba skidati zańtitni poklopac od
mikrotalasnih zraka, opasna je i riziĉna.
UPOZORENJE: Teĉnost i druge namirnice
nemojte pripremati u zatvorenim odnosno


18
zaptivenim posudama ili zaptivenoj
amabalaņi jer mogu da eksplodiraju.
UPOZORENJE: Deca mogu koristiti aparat
bez nadzora odraslih samo ako im date
odgovarajuća uputstva, da bi dete moglo
bezbedno koristiti pećnicu i da bi shvatilo
opasnosti neadekvatne upotrebe.
Oko pećnice treba obezbediti dovoljnu
ventilaciju. Za pećnicu treba da bude bar 8
cm prostora, sa strane bar 10 cm, a iznad
pećnice 10 cm. Nemojte skidati noņice
pećnice i nemojte pokrivati otvore za
ventilaciju.
Koristite samo pomagala adekvatna za
korińćenje u mikrotalasnoj pećnici.
Kada pripremate hranu u plastiĉnoj ili
papirnatoj ambalaņi odnosno posudi,
nadgledajte proces pripreme zbog
opasnosti da se takva ambalaņa odnosno
posuda na zapali.
Ako primetite dim, iskljuĉite aparat ili
izvadite kabl iz utiĉnice, a vrata ostavite
zatvorena da biste uguńili eventualan
plamen.
Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate
teĉnost, posle nekog vremena teĉnost
moņe provreti i prekipeti, zato u takvim
sluĉajevima postupajte posebno paņljivo.
Da ne bi dońlo do opekotina, pre upotrebe
promeńajte i protresite sadrņaj flańica za
bebe ili teglica sa hranom za bebe i
proverite temperaturu sadrņaja.
U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati
jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer
mogu eksplodirati i pońto se kuvanje u
pećnici već zavrńilo.
Kada ĉistite povrńinu vrata, za zaptivke i
unutrańnjost pećnice koristite samo blaga i
neņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje a
nanosite ih sunĊerom ili mekom krpom.
Redovno ĉistite pećnicu i uklanjajte
eventualne ostatke hrane.
Ako redovno ne odrņavate i ĉistite pećnicu,
moņe doći do ońtećenja povrńina, ńto
negativno utiĉe na vek trajanja aparata i
povećava rizik opasnosti prilikom njegove
upotrebe.
Ako je prikljuĉni kabl ońtećen, da bi se
izbegla opasnost, moņe ga zameniti samo
proizvoĊaĉ, ovlańćeni serviser ili drugo
adekvatno osposobljeno struĉno lice.
Opńta uputstva za bezbednu
upotrebu
9.
U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke
bezbednosne mere koje vaņe i kod drugih
aparata i koje treba uzimati u obzir radi
bezbednog i ńto efikasnijeg rada pećnice:
1. U toku rada pećnice, stakleni tanjir, ruĉice
valjka, spojnica i ņljeb za valjak treba da su
uvek na svom mestu.
2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge
svrhe osim za pripremu hrane, nemojte
suńiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i
nemojte je koristiti za sterilizaciju.
3. Nemojte nikada ukljuĉiti pećnicu ako je
prazna jer je tako moņete ońtetiti.
4. U unutrańnjosti pećnice nemojte ĉuvati
nińta, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.
5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr.
ņumanca, krompir, pileću dņigericu itd., a da
pre toga ne probuńite opnu na vińe mesta
viljuńkom.
6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore
na spoljnoj strani pećnice.
7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr.
noņice, sigurnosni deo za zatvaranje,
zavrtnje itd.
8. Nemojte kuvati hranu neposredno na
staklenom tanjiru. Pre nego ńto hranu
stavite u pećnicu, neka to bude u
adekvatnoj posudi ili sliĉnom posuĊu.
VAŅNO: Kuhinjsko posuĊe koja ne smete
koristiti u mikrotalasnoj pećnici:
- Nemojte koristiti metalno posuĊe ili
posuĊe sa metalnim ruĉkama.
- Nemojte koristiti posude sa metalnom
ivicom.
- Nemojte koristiti papirom prekrivene
metalne ņiĉice za zatvaranje plastiĉnih
kesica.
- Nemojte koristiti posude od melamina,
jer sadrņe materijal koji apsorbuje
mikrotalasnu energiju. To moņe
prouzrokovati da se posuda raspukne ili
oprlji, a pored toga usporava grejanje /
kuvanje.
- Nemojte koristiti posudu bez
odgovarajućeg premaza za korińćenje u
mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte
koristiti zatvorene ńolje sa ruĉkom.
- Nemojte pripremati hranu odnosno piće
u posudi koja ima suņen otvor, npr. na
flańi, jer moņe pući u toku zagrevanja.
Nemojte koristiti obiĉne termometre za
pripremu mesa ili slatkińa. Moņete koristiti
samo termometre koji su namenjeni upravo
upotrebi u mikrotalasnoj pećnici.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PosuĊe za mikrotalasne pećnice koristite
samo u skladu sa uputstvima njihovog
proizvoĊaĉa.
Nemojte pokuńavati da prņite hranu u
mikrotalasnoj pećnici.
Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje
samo teĉnost, a ne i posuda u kojoj se ona
nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad
skinete poklopac, teĉnost u posudi emituje
paru ili da iz nje prskaju kapljice i u sluĉaju
da sam poklopac posude nije vreo.
Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu
namirnica, posebno ako hranu dajete deci.
Preporuĉujemo da nikada ne jedete/pijete
hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice,
već ih ostavite nekoliko minuta i po
mogućstvu promeńajte da bi se temperatura
izjednaĉila.
Hrana koja sadrņi meńavinu masti i vode,
npr. osnova za supu, treba da posle
iskljuĉivanja pećnice u njoj ostane joń
pribliņno 30 do 60 sekundi. Tako ćete
omogućiti da se meńavina slegne i spreĉi
prskanje mehurića kada u teĉnost stavite
kańiku ili ubacite kocku za supu.
U pripremi namirnica, imajte na umu da se
neke vrste hrane, npr. boņićni puding,
marmelada ili mleveno meso veoma brzo
pripremaju. Kada grejete ili kuvate
namirnice sa visokim sadrņajem masti ili
ńećera, nemojte koristiti plastiĉne posude.
PosuĊe koje koristite za pripremu hrane u
mikrotalasnoj pećnici moņe se mnogo
zagrejati jer hrana emituje toplotu. To
posebno vaņi ako su vrh posude i ruĉke
pokriveni plastikom. Kada hvatate takve
posude, moņda ćete morati da koristite
rukavice.
Da biste smanjili rizik od poņara u
unutrańnjosti pećnice:
a)
b)
c)
19
Pazite da hranu ne kuvate predugo.
Paņljivo pratite tok pripreme kada su u
pećnici posude od papira, plastike ili
drugih lako zapaljivih materijala.
Pre nego ńto stavite kesicu u pećnicu,
skinite ņiĉicu za zatvaranje kesice.
Ako se predmet u pećnici zapali, drņite
zatvorena vrata od pećnice, iskljuĉite
pećnicu iz struje ili iskljuĉite glavni
osiguraĉ na tabli sa osiguraĉima.
Crteņ pećnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minuta
1 minuta
10 sekund
Ekran
Mikro/Rońtilj/Koncekcija/Auto meni
Sat/Programski sat
Poĉetak/Ponovno postavljanje
Dugme za otvaranje
1.
2.
3.
Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
Prozor pećnice
Ventilacioni otvori ili ventilator za
provetravanje
Rotacioni tanjir
Stakleni tanjir
Kontrolna tabla
Reńetka rońtilja
4.
5.
6.
7.
20
b)
Uputstva za rukovanje
1.
Priprema namirnica jednim
pritiskom na dugme
c)
Samo jednim pritiskom na dugme
moņete zapoĉeti sa jednostavnim
kuvanjem. Funkcija je veoma pogodna i
omogućava da veoma brzo zagrejete
ĉańu vode i sl.
Primer: Grejanje ĉańe mleka
a) Ĉańu mleka stavite na stakleni
rotacioni tanjir i zatvorite vrata
pećnice.
b) Pritisnite dugme "Start/Reset" i
mikrotalasna pećnica će raditi 1
minut 100% snagom.
c) Kada se grejanje zavrńi, ĉućete pet
pisaka.
2.
4.
Ova funkcija ima dve mogućnosti.
a) Brzo grejanje mikrotalasnim
zracima (100% snaga)
Primer: Kuvanje 100% snagom 5
minuta.
1. Podesite vreme na "5:00".
2. Pritisnite " Start/Reset ".
b) Grejanje mikrotalasnim zracima sa
ruĉnim nadzorom
1. Pritisnite dugme "Micro…Auto
menu", odaberite 70% nivo snage;
2. Podesite vreme na "10:00".
3. Pritisnite " Start/Reset ".
Moņete podesiti 5 nivoa snage zagrevanja,
a najduņe vreme delovanja je 90 minuta.
Snaga
mikrotalasnih
zraka
Ispis na
ekranu
1
2
3
4
100%
70%
50%
30%
P100
P70
P50
P30
5
10%
P10
"Micro"
3.
Rońtilj
Ova funkcija ima dva moda; ņeljenu
funkciju moņete odabrati pritiskom na
dugme "Micro…Auto menu" (najduņe
vreme kuvanja je 60 minuta).
Mod 1: 85% snaga rońtilja, na ekranu je
ispisano G-1
Mod 2: 50% snaga rońtilja, na ekranu je
ispisano G-2.
Primer: Priprema hrane na rońtilju, 20
minuta.
a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto
menu" sve dok se na ekranu LED
ne ispińe "G-1".
b) Podesite vreme kuvanja na "20:00".
c) Pritisnite dugme "Start/Reset".
Kada pripremate hranu na rońtilju,
ne greju mikrotalasni zraci, već
toplotu emituje metalni grejaĉ na
vrhu pećnice.
Kada rońtilj radi, priprema (odnosno
peĉenje) moņe se podesiti na dva
stepena; posle prve polovine
pripreme, program će se
automatski prekinuti, a dva piska će
oznaĉiti da je vreme da namirnicu
koji pripremate na rońtilju okrenete.
Kada okrenete namirnicu, ponovo
zatvorite vrata pećnice i pritisnite
dugme "Start/Reset" i program
pripreme namirnica će se nastaviti.
Ako ne ņelite da okrenete
namirnicu, program će automatski
nastaviti sa radom posle jednog
minuta.
Priprema namirnica
mikrotalasnim zracima
Broj pritisaka
na dugme
Pritiskom na dugmad "1min" (1 kg) i
"10sec" (0,1 kg) stavite masu u
pećnicu.
Pritisnite dugme "Start/Reset".
Masa zamrznute hrane mora biti
manja od 2 kg.
5. Kombinovano delovanje
Pećnica omogućava i tri moda
kombinovane pripreme hrane.
Mogućnost 1: Kombinovano delovanje
(50% mikrotalasni zraci + 200 ºC
konvekcija). Na ekranu će pisati "C-1".
Mogućnost 2: Kombinovano delovanje
(50% rońtilj + 220 ºC konvekcija). Na
ekranu će pisati "C-2".
Pogodno za pripremu hrskavih jela, i sl.
Mogućnost 3: Kombinirano delovanje
(50% mikrotalasni zraci + 50% rońtilj).
Na ekranu će bit ispisano "C-3".
Za brzo pripremu na rońtilju
Automatsko odleĊivanje s
obzirom na masu
S obzirom na odabranu masu zamrznute
hrane, pećnica će Vam pomoći u izboru
adekvatne snage i vremena zagrevanja.
Primer: OdleĊivanje 0,5 kg zamrznutog
mesa.
a) Pritiskom na dugme "Micro…Auto
menu" odaberite "0,1".
21
Primer: Priprema namirnice sa
mogućnońću 2, 15 minuta.
a) Dugme "Micro…Auto menu"
pritiskajte sve dok se na ekranu
LED ne pojavi "C-2".
b) Podesite vreme na "15:00".
c) Pritisnite dugme "Start/Reset".
6.
Br.
Pritisaka
na tipku
"1min"
A-1
Zagrevanje
A-2
Krompir
A-3
Pica
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KONVEKCIONO KUVANJE
Rerna omogućuje konvekciono kuvanje, i
moņemo je programirati za postizanje
odreĊene temperature – prethodno
zagrijavanje rerne. Rerna se automatski
postavi na 230 °C; za regulisanje
temperature pritisnite dugme
"Micro…Auto menu".
Br.
Pritisaka
na tipku
"1min"
Primer: Rernu ņelite da ugrejete na
200 °C
a) Za regulisanje temperature 200 °C,
pritiskajte tipko "Micro…Auto
menu", dok ne poĉne treperiti "200
°C".
b) Pritisnite tipku "Start/Reset".
Kad rerna postigne izabranu
temperaturu, delovanje aparata se
zaustavi. S dva zvuĉna signala Vas
upozori da stavite hranu u rernu.
Izaberite temperaturu i vreme, te
zapoĉnite s kuvanjem. Najduņe vreme
zagrejavanja rerne je 30 minuta.
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
Masa, Meni
A-4
Meso
A-5
Riba
A-6
Piletina
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Sat
Pećnica ima i 24-ĉasovni digitalni sat. Za
unońenje vremena, npr. 16:30, uĉinite
sledeće:
1. Pritisnite dugme "Clock/Timer".
Natpis na ekranu poĉeće da trepće.
Podesite sat pomoću dugmadi "1
min" i "10 sec".
2. Ponovo pritisnite dugme
"Clock/Timer" i podesite minute
dugmadima "1 min" i "10 sec".
3. Ponovo pritisnite dugme
"Clock/Timer" i novo vreme će biti
podeńeno.
4. Ako ņelite da promenite vreme,
ponovite gornji postupak.
Primer: u unapred ugrejanoj rerni ņelite
kuvati 20 minuta na temperaturi 200 °C.
1. Pritisnite tipku "Micro…Auto
menu", dok se ne prikaņe 200 °C.
2. Postavite vreme kuvanja na 20
minuta.
3. Pritisnite tipku "Start/Reset".
7.
Masa, Meni
Auto meni
Morate odabrati samo vrstu hrane i
masu, a pećnica će Vam pomoći u
podeńavanju snage i vremena delovanja.
9.
Tajmer
Tajmer omogućava da unapred podesite
vreme poĉetka i kraja pripreme
namirnica.
Pre primene ove funkcije, sat na pećnici
mora biti adekvatno podeńen.
Primer: Trenutno vreme je 16:30, a ņelite
da kuvanje poĉne u 18:15, i to sa 70%
snage, 10 minuta.
a) Pritisnite dugme "Clock/Timer" i
dugmadima "1 min" i "10 sec"
podesite vreme na 18:00 (isti
postupak kao kod podeńavanja
sata).
Primer: Automatsko kuvanje 0,4 kg ribe.
a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto
menu" sve dok se na ekranu ne
ispińe "A-5".
b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok
se na ekranu ne ispińe "0,4".
c) Pritisnite dugme " Start/Reset ".
22
b)
c)
d)
Pritiskom na dugme "Micro…Auto
menu" odaberite 70% snagu.
Podesite vreme kuvanja na 10
minuta.
Pritisnite dugme "Start/Reset".
Ako ne podesite vreme kuvanja i
ako neposredno po podeńavanju
poĉetka delovanja pritisnete dugme
"Start/Reset", aparat će
funkcionisati samo kao sat
(budilnik). U 18:15 ĉućete 10 pisaka
a aparat će se iskljuĉiti.
6.
7.
10. Zakljuĉavanje pred decom
Ako ņelite da aktivirati funkciju
zakljuĉavanja pred decom, istovremeno
pritisnite dugmad "1 min" i "10 sec" i
drņite ih dve sekunde. Ako ņelite da
iskljuĉite ovu funkciju, ponovite
postupak.
8.
11. Start / Reset ("poĉetak / ponovno
podeńavanje")
1.
2.
Ako u toku delovanja aparata
pritisnete dugme "Start/Reset", rad
pećnice će se prekinuti.
Ako ste prethodno podesili
programirano ukljuĉivanje, pritiskom
na dugme "Start/Reset" opozvaćete
programirano delovanje.
9.
Odrņavanje mikrotalasne
rerne
1.
2.
3.
4.
5.
Pre ĉińćenja, iskljuĉite rernu i izvucite
utikaĉ iz utiĉnice.
Unutrańnjost rerne treba da je uvek ĉista.
Kada se delići hrane i teĉnost koja prska
ili se prolije osuńe na zidovima rerne,
obrińite ih vlaņnom krpom. Upotreba
grubih deterdņenata ili abrazivnih
sredstava za ĉińćenje nije preporuĉljiva.
Spoljnu povrńinu rerne oĉistite vlaņnom
krpom. Da biste spreĉili ońtećenje delova
u unutrańnjosti rerni, pazite da voda ne
dospe u ventilacione otvore.
Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla
pokvasi. Oĉistite je mekom, vlaņnom
krpom. Za ĉińćenje kontrolne table
nemojte koristiti deterdņente, abrazivna
sredstva za ĉińćenje ili sredstva za
ĉińćenje u spreju.
Ako se u unutrańnjosti ili oko spoljnih
povrńina kućińta skuplja para, obrińite je
mekom krpom. Do toga moņe doći kada
mikrotalasnu rernu koristite u veoma
vlaņnim prostorijama i uopńte ne znaĉi
kvar rerne.
23
Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjir i
oĉistiti ga. Tanjir operite u toploj vodi sa
malo deterdņenta ili u mańini za pranje
sudova.
Rotacioni tanjir i dno (donju povrńinu)
unutrańnjosti pećnice treba redovno
ĉistiti, jer inaĉe pećnica u toku rada
moņe emitovati buku. Samo obrińite dno
unutrańnjosti pećnice blagim
deterdņentom, vodom ili sredstvom za
ĉińćenje stakla i osuńite. Rotacioni tanjir
moņete oprati u toploj vodi sa malo
deterdņenta ili u mańini za pranje
sudova. Posle duņe upotrebe, na
toĉkićima rotacionog tanjira mogu se
nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne
utiĉe na njegovo delovanje. Kada vadite
rotacioni tanjir iz ņleba na dnu komore
(unutrańnjosti rerne), pazite da ga
pravilno vratite.
Eventualan neprijatan miris iz pećnice
moņete odstranite tako ńto ćete u
duboku posudu za pripremu namirnica u
mikrotalasnoj rerni sipati ńolju vode i
dodati iseckanu koru jednog limuna.
Posudu zatim ostavite pet minuta u
ukljuĉenoj mikrotalasnoj rerni. Na kraju,
dobro osuńite unutrańnjost rerni i obrińite
je mekom krpom.
Ako treba zameniti sijalicu u rerni,
molimo Vas da se obratite servisu.
Zańĉita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaņi oznaĉava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga,
proizvod treba predati odgovarajućim
sabirnim centrima za reciklaņu elektronskih I
elektriĉnih aparata. Ispravnim odvoņenjem
ovog proizvoda spreĉićete potencijalne
negativne posledice na ņivotnu sredine I
zdravlje ljudi, koji bi inaĉe mogli biti ugroņeni
neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog
proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
tretmanu, odbacivanju I ponovnom korińćenju
ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, sluņbom za
sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom
u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u sluĉaju problema obratite
se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u
vańoj drņavi (telefonski broj naći ćete u
meĊunarodnom garantnom listu). Ako u vańoj
drņavi nema takvog centra, obratite se
lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja
za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
Za dodatne preporuke za peĉenje sa
mikrotalasima ili grilom naći ĉe te u
korisnim savetima na internet strani:
http://microwave.gorenje.com
MNOGO UŅITAKA U
KORIŃĆENJU VAŃE
MIKROVALNE RERNE ŅELI VAM
24
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
МК
Внимателно прочитајте ги упатствата и чувајте ги.
Спецификации
Потрошувачка на ел. енергија: ............................................................................. 230V~50Hz,1400W
Излезна моќ::.............................................................................................................................. 900W
Грејач за жар: ........................................................................................................................... 1200W
Конвекциско:............................................................................................................................. 1350W
Работна фреквенцијa:.......................................................................................................... 2450MHz
Надворешни димензии: ............................................................ 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
Димензии на комората
(внатрешност) на печката: ........................................................ 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
Димензии на печката ............................................................................................................ 25 литри
Маса без амбалажа: ............................................................................................ Приближнo 17,5 kg
Ниво на бучава: .............................................................................................................. Lc<58 dB (A)
Овој апарат е означен според
европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за
електро и електронски апарати
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за
враќање и искористување на
старите апарати, важечко ширум
Европа.
обратете се до најблискиот овластен
сервисер.
Радиски пречки
(итерференции)
Микробрановата печка може да
предизвика пречки во приемот на вашиот
радиоприемник, ТВ-приемник и слични
уреди. Ако дојде до пречки
(интерференции), истите можете да ги
отстраните или да ги намалите со
преземање на следниве мерки:
a) Исчистете ја вратата и површините за
дихтување.
б) Ставете го радиоприемникот, ТВприемникот и друго што подалеку од
микробрановата печка.
ц) Зад радискиот, ТВ-приемникот итн.
употребете соодветно наместена
антена што ќе овозможува јак прием
на сигналот.
Пред да повикате сервис
Ако печката воопшто не работи, ако
на екранот ништо не се појавува или,
пак, ако екранот се изгасне:
a) Проверете дали печката е
правилно вклучена на
електричната мрежа. Ако не е,
исклучете го кабелот од
штекерот, почекајте 10 секунди и
потоа повторно вклучете го.
б) Проверете дали осигурувачот за
штекерот е прегорен или, пак,
дали струјното коло е прекинато
на главниот осигурувач. Ако
осигурувачите се исправни ,
тестирајте го штекерот со некој
друг апарат.
Ако микробрановата печка не грее, т.е. не
емитува микробранова енергија:
a) Проверете дали е правилно
наместен часовникот за
програмирање.
б) Проверете дали е цврсто
затворена вратата, а
сигурносните брави заклучени.
Ако не се, микробрановата
енергија нема да се ослободува.
Ако со помош на горниве упатства не
успеавте да го отстраните проблемот,
1.
Напомена:
Апартот е наменет само за користење
во домаќинство и тоа за загревање на
храна и пијалаци со помош на
електромагнетна енергија.
Употребувајте го апаратот само во
затворени простории.
Инсталација
1.
2.
25
Проверете дали од внатрешноста на
вратата го извадивте целокупниот
амбалажен материјал.
Кога ќе ја отстраните амбалажата,
прегледајте ја печката за да утврдите
дали има видливи оштетувања, како
на пример:
искривена врата,
оштетена врата,
набиеници или дупки на стаклото
(прозорецот) на вратата или пак на
екранот
- набиеници во внатрешноста на
печката.
3. Ако забележите некое од
горенаведените оштетувања, не
употребувајте ја печката.
4. Микробрановата печка тежи околу
17,5kg, поставете ја на рамна
површина што е доволно тврда за да
ја издржи тежината на печката.
5. Печката поставете ја подалеку од
извори на висока температура и
пареа.
6. Не ставајте ништо на печката.
7. За да обезбедите доволно зрачење,
околу страните на печката треба да
има барем 8 cm простор, а над неа 10
cm.
8. Не отстранувајте ги погонските оски
на ротационото лежиште.
9. Како и кај сите други апарати така и
кај овој е потеребен грижлив надзор
кога го употребуваат децата.
ПРЕДУПРЕУВАЊЕ: ОВОЈ АПАРАТ Е
ПОТРЕБНО ДА СЕ ЗАЗЕМЈИ.
10. Штекерот на кој е приклучен апаратот
треба да биде лесно достапен за
приклучниот кабел.
11. На печката и е потребна влезна моќ
од 1,5 kVA. Препорачуваме при
инсталација на печката да се
посоветувате со сервисер, односно со
копметентен стручњак.
ВНИМАНИЕ: Печката има сопствена
заштита и тоа осигурувач 250V, 10A.
- Жицата со кафена боја приклучете ја на
терминалот во приклучниот кабел што е
означен со буквата L или е со црвена
боја.
ВАЖНО
Боите на жиците во приклучниот кабел го
имаат следново значење:
Зелено- жолта: заземјување
Сина:
нулта
Кафена:
фаза
Бидејќи боите на жиците можеби не
одговараат на обоените ознаки на
терминалите во приклучниот кабел, имајте
го предвид и следново:
- Жицата со зелено-жолта боја приклучете
ја на терминалот во прикличниот кабел
што е означен со буквата E или со
симболот за заземјување.
- Жицата со сина боја приклучете ја на
терминалот во приклучниот кабел што е
означен со буквата N или е со црна боја.

-
Важни безбедносни
упатства








26
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога апаратот
работи во комбиниран начин, а
поради многу високите температури
што тогаш настануваат, децата смеат
да го употребуваат апаратот само под
грижлив надзор на возрасните (само
за апарати со функцијата жар)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или
дихтувачите за вратата се оштетени,
апаратот не смеете да го
употребувате, додека не го поправи
стручно лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секоја поправка
или сервис изведена од кој било друг
освен од овластен сервисер и при која
е потребно да се отстрани покривот за
заштита од микробрановите зраци е
опасна и ризична.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и
другата храна не загревајте ги во
затворени, односно во покриени
садови или, пак, во затворена
амбалажа, бидејќи истите може да
експлодираат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Децата може да
го употребуват апаратот и без надзор
од возрасните само во случај доколку
им дадете соодветни упатства, за да
можат безбедно да ја употребуваат
печката и да бидат свесни за
опасностите што произлегуваат од
несоодвотното ракување.
Околу печката е потребно да се
обезбеди доволно кружење на воздух.
Зад печката треба да има најмалку 8
cm простор, од страните барем 10 cm,
над печката 10 cm.. не отстранувајте
ги нозете на печката и не покривајте
ги отворите за венталиција.
Употребувајте ги помагалата
(помошните средатва), соодветно за
употреба во микробанова печка.
Кога загревате храна во пластична
или во хартиена амбалажа, односно
чинија, надгледувајте го процесот на
загревање поради опасноста таквата
амбалажа, т.е. сад, да се запали.
Ако забележите чад, апаратот
исклучете го од електричната мрежа,







а вратата оставете ја затворена, за да
го изгаснете можниот оган.
Кога во микробрановата печка
загревате пијалак, по некое време
може пијалокот да зоврие и да
претече, па затоа во таков случај
однесувајте се особено внимателно.
За да не дојде до изгореници, пред
употребата промешајте ја или
протресете ја содржината на
шишенцето за доенчиња или
шишенцата со храна за доенчиња и
проверете ја температурата на
содржината.
Во микробрановата печка не
загревајте јајца со лушпа или тврдо
варени јајца бидејќи може да
експлодираат, дури и откако
загревањето во печката е веќе
завршено.
Кога ја чистите површината на
вратата, дихтувачката површина,
внатрешноста на печката,
употребувајте само благи и нежни (не
абразивни) средства за чистење,
нанесете ги со сунѓер или со мека
крпа.
Редовно чистете ја печката и
отстранувајте ги можните остатоци од
храна.
Ако редовно не ја одржувате и
чистите печката, може да дојде до
нагризување на површината, што
негативно влијае на животниот век на
апаратот и го зголемува ризикот од
опасност при неговата употреба.
Ако приклучниот кабел е оштетен, за
да се избегне опасност, истиот може
да го замени само производителот,
овластениот сервисер или друг
соодветно оспособен стручњак.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Безбедносни упатства за
општа употреба
Во продолжение се наброени некои
правила и безбедносни мерки што слично
како при користење на други апарати,
треба да ги почитувате за да обезбедите
безбедно и најефикасно функционирање
на печката:
1. Додека работи печката, стаклената
основа, рачките на валјакот, склопката
и жлебот за валјакот секогаш треба да
бидат на своето место.
2. Печката не користитете ја за никаква
друга намена освен за подготвување
храна; не сушете во неа облека,
27
хартија или други предмети и не
употребувајте ја за стерилизација.
Никогаш не вклучувајте ја печката ако
таа е празна, бидејќи можете да ја
оштетите.
Во внатрешноста на печката не
чувајте ништо, на пр. хартија,
готварски книги итн.
Не гответе храна што е покриена со
мембрана, на пр., жолчки од јајца,
компир, пилешки џигер итн. пред да ја
прободете мембраната со виљушка
на повеќе места.
Не ставајте никакви предмети во
отворите на надворешната страна од
печката.
Никогаш не отстранувајте ги деловите
на печката, на пр.: нозете,
резето(внатрешен затворач),
шрафовите итн.
Не гответе ја храната непосредно на
стаклената основа. Пред да ја ставите
храната во печката, ставете ја во
соодветен сад или во слично
помагало.
ВАЖНО: Кујнски помагала што не
смеете да ги употербувате во
микробранова печка:
- Не употребувајте метални тави или
садови со метални рачки.
- Не употребувајте садови со
метални рабови.
- Не употребувајте метални жици
прекриени со хартија за затворање
на пластични кеси.
- Не употребувајте садови од
меламим бидејќи содржат
материјал што ја вшмукува
микробрановата енергија. Тоа може
да предизвика чинијата да напукне
или да се усвити, а покрај тоа и да
го забави загревањето / готвењето.
- Не употребувајте ги садовите без
соодветното премачкување за
употреба во микробранова печка.
Исто така не употребувајте
затворени шолји со рачки.
- Не подготвувајте храна, т.е.
пијалаци во сад што има стеснет
отвор, на пр. во шише, бидејќи
истото може да пукне при
загревање.
- Не употребувајте обични
термометри за месо или за слатки.
Можете да употребувате само
термометри што се наменети за
употреба во микробранови печки.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Помагалата за микробрановата печка
употребувајте ги само согласно со
упатствата од нивниот производител.
Не обидувајте се да потпечувате
храна во микробрановата печка.
Бидете претпазливи, во
микробрановата печка треба да се
загрее само течноста, а не и садот во
кој истата се наоѓа.Затоа е можно,
откако ќе го отстраните капакот,
течноста во садот да испарува или од
неа да претекуваат капки иако капакот
на садот не е жежок.
Пред користење секогаш проверете ја
температурата на храната, а особено
ако им ја давате на деца.
Препорачуваме храната/пијалакот
никогаш да не ги консумирате
непосредно по вадењето од печката,
туку да почеката неколку минути и по
можност да ја промешате за
температурата еднакво да се
распредели.
Храната што содржи мешавина од
вода и маст, на пр. основа за супа, по
исклучувањето на печката треба да
остане во неа приближно 30 до 60
секунди. Така ќе овозможите смесата
да се изедначи и ќе спречите
навлегување на меурчиња кога во
течноста ќе ставите лажица или коцка
за супа.
При подготовка на храна бидете
внимателни бидејќи некои видови, на
пр. божиќен пудинг, мармалад или
мелено месо се загреваат многу брзо.
Кога загревате или подготвувате
храна со висока содржина на масти
или шеќер, не употребувајте
пластични садови.
Помагалата што ги употребувате при
подготовка на храна во микробранова
печка можат силно да се загреат
бидејќи храната оддава топлина. Ова
важи посебно ако врвот на садот и
рачките се прекриени со пластична
обвивка или со пластична наметка.
При вадење на таков сад може да ви
бидат потребни кујнски ракавици.
За да го намалите ризикот од пожар
во внатрешноста на печката:
a) внимавајте предолго да не ја
готвите храната. Грижливо
надгледувајте го процесот на
загревање кога во печката се
б)
ц)
Дијаграм на печката
28
присутни помагала од хартија,
пластика или други лесно
запалливи, т.е. горечки
материјали.
Пред да го ставите ќесето во
печката, отстранете ја жицата за
затворање на ќесето.
Ако предметот во печката се
запали, оставете ја вратата на
печката затворена, исклучете ја
истата од електрична мрежа или
исклучете го главниот осигурувач
од разводната табла.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29
10 минути
1 минута
10 секунди
Екран
Микро/Скара/Конвекција/Автоматско
мени
Часовник/Програмски часовник
Почеток/Повторно поставување
Копче за отварање
Затворач на вратата
Прозорец на печката
Отвори за вентилација вентилатор за
проветрување
Обрач на основата
Стаклена основа
Контролна плоча
Решетка за жар
а)
Со притискање на копчето
"Micro…Auto menu" одберете "DEF".
б) Со притискање на копчето "1Min"
(1кг) и "10Sec" (0,1 кг) ставете месо.
ц) Притиснете "Start/Reset".
Тежината на замрзнатата храна мора да
биде помала од 2 кг.
Упатства за употреба
1.
Подготовка на храна со едно
притискање на копче
Со само едно притискање на копче
можете да почнете со едноставна
подготовка на храна. Функцијата е многу
погодна и овозможува многу брзо да
загреете чаша вода и сл.
Пример: Греење на чаша млеко
а) Чашата со млеко ставете ја на
стаклениот ротационен танир и
затворете ја вратата.
б) Притиснете го копчето "Start/Reset"
и микробрановата печка ќе работи 1
минута со 100% јачина.
ц) Кога ќе заврши загревањето, ќе
слушнете пет звучни сигнали
(писоци).
2.
4.
Оваа функција има два мода; саканата
функција можете да ја изберете со
притискање на копчето "Micro…Auto
menu" (најдолго време за готвење е 60
минути).
Мод 1: 85% моќ на скарата, на екранот е
напишано G-1
Мод 2: 50% моќ на скарата, на екранот е
напишано G-2.
Пример: Подготовка на храната на скара,
20 минути.
a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
menu" се додека на LED екранот не
се напише "G-1".
б) Наместете го времето за готвење на
"20:00".
ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".
Кога подготвувате храна на скара,
микробрановите зраци не греат, туку
топлината ја емитува металниот
грејач на врвот (горниот дел) на
печката.
Кога работи скарата, подготовката
(односно печењето) може да се
намести на два степена; по првата
половина на подготовката,
програмата автоматски ќе престане,
а два пискави звуци ќе означат дека
е време храната што ја
подготвувате на скара да ја
завртите. Кога ќе ја завртите,
повторно затворете ја вратата од
рерната и притиснете го копчето
"Start/Reset" и програмата за
подготовка на храната ќе продолжи.
Ако не сакате да ја завртите
храната, програмата автоматски ќе
продолжи со работа по една минута.
Подготовка на храна со
микробранови зраци
Оваа функција има две можности:
а) Брзо греење со микробранови зраци
(100% јачина)
Пример: Подготовка со 100% јачина
5 минути.
1. Наместете го времето на "5:00".
2. Притиснете "Start/Reset".
б) Греење со микробранови зраци со
рачен надзор
1. Притиснете го копчето "Micro…Auto
menu", одберете 70% јачина.
2. Наместете го времето на "10:00".
3. Притиснете го копчето "Start/Reset".
Можете да одберете помеѓу 5 различни
нивоа на моќност на греење, а најдолг
период на работа е 90 минути.
Број на
притискања
на копчето
Јачина на
микробрановит
е зраци
Изпис на
екранот
1
2
3
100%
70%
50%
P100
P70
P50
4
5
30%
10%
P30
P10
"Micro"
3.
Скара
5.
Комбинирано работење
Рерната овозможува и три мода за
комбинирана подготовка на храна.
1 можност: Комбинирано дејство (50%
микробранови зраци + 200 ºC
конвекција). На екранот ќе пишува "C-1".
2 можност: Комбинирано дејство (50%
скара + 220 ºC конвекција). На екранот ќе
пишува "C-2".
Погодно за подготовка на крцкави
јадења.
Автоматско одмрзнување
Во зависност од тежината на
замрзнатата храна, печката ќе Ви
помогне во изборот на соодветна јачина
и време на загревање.
Пример: Одмрзнување на 0,5 кг.
замрзнато месо.
30
3 Можност : Комбинирано дејство (50%
микробранови зраци + 50% скара). На
екранот ќе биде напишано "C-3".
За брза подготовка на скара
Пример: Подготовка на намирници со
можноста 2, 15 минути.
a) Копчето "Micro…Auto menu"
притискајте го се додека на LED
екранот не се појави "C-2".
б) Наместете го времето на "15:00".
ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".
6.
Бр.
Притисоци
на копчето
"1min"
A-1
Подгревање
A-2
Компир
A-3
Пица
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Конвекциско готвење
Рерната овозможува конвекциско
готвење и лесно ја програмираме за
постигнување на бараната температура претходно загревање на печката.
Печката автоматски се мести на 230 °C,
за местење на температурата,
притиснете го копчето "Micro…Auto
menu".
Пример: Рерната сакате да ја загреете
на 200 °C
1. За местење на температурата на
200 °C, притискајте го копчето
"Micro/Conve/Auto menu", додека не
се напише "200 °C".
2. Притиснете го копчето "Start/Reset".
Штом рерната ќе ја постигне саканата
температура, дејствувањето на апаратот
престанува. Со два пискави звуци ќе ве
потсети да ја ставите храната во печката.
Наместете ја температурата и времето и
почнете со готвењето. Најмногу време за
загревање на рерната е 30 минути.
Пример: Во однапред загреана рерна
сакате да готвите 20 минути на
температура од 200 °C.
1. Притиснете го копчето "Micro…Auto
menu", додека не се прикаже 200 °C.
2. Наместете го времето за готвење на
20 минути.
3. Притиснете го копчето "Start/Reset".
7.
Количина, Мени
Бр.
Притисоци
на копчето
"1min"
Количина, Мени
A-4
Месо
A-5
Риба
A-6
Пилешко
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Часовник
Печката има и 24-часовен дигитален
часовник. За внесување на времето, на
пр. 16:30, направете го следното:
1. Притиснете го копчето "Clock/Timer".
Натписот на екранот ќе почне да
трепка. Наместете го часот со
помош на копчињата "1 min" и "10
sec".
2. Повторно притиснете го копчето
"Clock/Timer" и наместете ги
минутите со копчињата "1 min" и "10
sec".
3. Повторно притиснете го копчето
"Clock/Timer" и новото време ќе
биде наместено.
4. Ако сакате да го промените
времето, повторете ја горната
постапка.
Автоматско мени
Изберете го само видот и количината на
храната, а рерната ќе ви помогне во
подесување на моќта и времето на
дејствување.
Пример: Автоматско готвење 0,4 кг риба.
a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
menu" се додека на екранот не се
нaпише "A-5".
б) Внесете ја тежината со притискање
на копчето "1 min"(1 kg) и "10 sec"
(0,1 kg), додека не екранот не се
напише "0,4".
ц) Притиснете го копчето "Start/Reset ".
9.
Тајмер
Тајмерот овозможува однапред да го
наместите времето за почеток и крај на
подготовката на намирниците.
Пред примената на оваа функција,
времето на рерната мора да биде
адекватно наместено.
Пример: Моменталното време е 16:30, а
сакате готвењето да почне во 18:15,и тоа
со 70% моќ, 10 минути.
31
a)
б)
ц)
д)
Притиснете го копчето "Clock/Timer" и
копчињата "1 min" и "10 sec" наместете
го времето на 18:00 (иста постапка како
при местење на времето).
Со притискање на копчето "Micro…Auto
menu" одберете 70% моќ.
Наместете го времето за готвење на 10
минути.
Притиснете го копчето "Start/Reset".
Ако не го наместите времето за
готвење и ако непосредно по
местењето на почетокот на
делувањето го притиснете копчето
"Start/Reset", апаратот ќе функционира
само како часовник (будилник). Во
18:15 ќе слушнете 10 пискави звуци, а
апаратот ќе се исклучи.
5.
6.
7.
10. Заштита (заклучување) за деца
Ако сакате да ја активирате функцијата
заштита за деца, истовремено притиснете ги
копчињата "1 min" и "10 sec" и држете ги две
секунди. Ако сакате да ја исклучите оваа
функција, повторете ја постапката.
11. Start / Reset ("почеток / повторно
местење")
1.
2.
Ако во тек на работењето на апаратот
го притиснете копчето "Start/Reset",
работата на рерната ќе престане.
Ако претходно сте наместиле
програмирано вклучување, со
притискање на копчето "Start/Reset" ќе
го откажете.
8.
Грижа за микробрановата
печка - нега и одржување
1.
2.
3.
4.
Пред чистењето исклучете ја печката и
исклучете го кабелот од штекерот.
Внатрешноста на печката треба секогаш
да биде чиста. Кога делови од храна,
течност што прска од неа или истурена
течност ќе се засуши на ѕидовите на
печката, само пребришете ги со влажна
крпа. Користењето на груби детергенти
или на абразивни средства за чистење не
е препорачливо.
Надворешната површина на печката
исчистете ја со влажна крпа. За да го
спречите оштетувањето на деловите во
внатрешноста на печката, внимавајте да
не ви се истури вода во отворите за
вентилација.
Не дозволувајте контролната табла да се
намокри. Исчистете ја со мека и влажна
крпа. За чистење на контролната табла не
употребувајте детергенти, груби
9.
32
(абразивни) средства или распрскувачки
средства за чистење.
Ако во внатрешноста или околу
надворешнитата обвивка на куќишето се
насобере пареа, избрижете ја со мека
крпа. Ова се случува кога микробрановата
печка ја употребувате во многу влажни
простории и во никој случај не укажува на
грешка во работењето на печката.
Понекогаш е потребно да ја отстраните и
стаклената основа и да ја исчистите.
Стаклената основа измијте ја во топла
вода со малку детергент или, пак, во
машина за миење садови
Лежечкиот обрач, како и дното (долната
површина) на внатреноста на печката
треба редовно да се чистат, бидејќи,
додека работи печката, може да создава
бучава. Едноставно пребришете го дното
на внатрешноста на печката со благ
детергент, вода или со средство за
чистење стакло и исушете je. Лежечкиот
обрач можете да го измиете во топла
вода со малку детергент или во машина
за миење садови, по подолга употреба на
тркалата на лежечкиот обрач може да се
наталожат остаоци од испарувањето на
храната, сепак, тоа не влијае врз неговата
работа. Кога го отстранувате лежечкиот
обрач од жлебот на дното на комората (во
внатрешноста на печката) внимавајте
повторно да го наместите правилно.
Можниот непријатен мирис од печката ќе
го отсраните на тој начин што во длабок
сад за подготовка на храна во
микробранова печка ќе налеете една
шолја вода, а во водата ќе ставите кора
од еден лимон. Потоа садот оставете го
во микробрановата печка пет минути. На
крај, темелно исушете ја внатрешноста на
печката и избришете ја со мека крпа.
Ако треба да ја замените светилката во
печката, ве молиме,да се обратите кај
продавачот.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален
домашен отпад,туку во официјална колекција
наменета за рециклирање. Со ова, вие
помагате да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата
земја (види телефонски број во
меѓународната гаранција). Ако вашата земја
нема таков центар, контактирајте го вашиот
локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за
мали апарати за домаќинство.!
Не е за комерцијална употреба!
Корисни совети како и дополнителни
упатства за печење со микробранови и
грил можете да најдете на нашата web
страна:
http://microwave.gorenje.com
ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ
КОРИСТЕЊЕТО НА
МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ
ПОСАКУВА
33
OWNERS INSTRUCTION MANUAL
EN
Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference.
SPECIFICATIONS
Power consumption: ............................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Output:......................................................................................................................................... 900W
Grill Heater: ............................................................................................................................... 1200W
Convection:................................................................................................................................ 1350W
Operating Frequency: ............................................................................................................ 2450MHz
Outside Dimensions: .................................................................. 510mm(W) X 303mm(H) X 382mm(D)
Oven Cavity Dimensions: ........................................................... 330mm(W) X 230mm(H) X 330mm(D)
Oven Capacity: ......................................................................................................................... 25 litres
Uncrated Weight: .......................................................................................................... Approx. 17,5 kg
Noise level: ..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
This appliance is marked according to
the European directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a
European-wide validity of return and
recycling on Waste Electrical and
Electronic Equipment.
Radio interference
Microwave oven may cause interference to
your radio, TV, or similar equipment. When
interference occurs, it may be eliminated or
reduced by the following procedures.
a) Clean the door and sealing surface of
the oven.
b) Place the radio, TV, etc. as far away
from your microwave oven as possible.
c) Use a properly installed antenna for your
radio, TV, etc. to get a strong signal
reception.
Before you call for service
1.
2.
If the oven will not perform at all, the
display does not appear or the display
disappeared:
a) Check to ensure that the oven is
plugged in securely. If it is not,
remove the plug from the outlet,
wait 10 seconds and plug it in again
securely.
b) Check the premises for a blown
circuit fuse or a tripped main circuit
breaker. If these seem to be
operating properly, test the outlet
with another appliance.
If the microwave power will not function:
a) Check to see whether the timer is
set.
b) Check to make sure that the door is
securely closed to engage the
safety interlocks. Otherwise, the
microwave energy will not flow into
the oven.
If none of the above rectify the
situation, then contact the nearest
authorized service agent.
Installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The appliance for household use for
heating food and beverages using
electromagnetic energy, for indoor use
only.
7.
34
Make sure all the packing materials are
removed from the inside of the door.
Inspect the oven after unpacking for any
visual damage such as:
- Misaligned Door
- Damaged Door
- Dents or Holes in Door Window and
Screen
- Dents in Cavity
If any of the above are visible, DO
NOT use the oven.
This Microwave Oven weighs 17,5 kg
and must be placed on a horizontal
surface strong enough to support this
weight.
The oven must be placed away from
high temperature and steam.
DO NOT place anything on top of the
oven.
Keep the oven at least 8 cm away from
both sidewalls and 10 cm away from rear
wall to ensure the correct ventilation.
DO NOT remove the turn -table drive
shaft.

8.
As with any appliance, close supervision
is necessary when used by children.
WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
9. The plug socket should be within easy
reach of the power cord
10. This oven requires 1.5 KVA for its input
consultation with service engineer is
suggested when installing the oven.
CAUTION: This oven is protected
internally by a 250V,10 Amp Fuse.


IMPORTANT
The wires in this mains lead are coloured in
accordance with the following code:
Green-and-yellow:
Earth
Blue:
Neutral
Brown:
Live
As the colours of the wires in the mains
leads of the appliance may not correspond
with the coloured markings indentifying the
terminals in your plug, proceed as follows:
- The wire which is coloured green-andyellow must be connected to the
terminal in the plug which is marked with
the letter E or by the earth symbol
coloured green of green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be
connected to the terminal which is
marked with the letter N or coloured
black.
- The wire which is coloured brown must
be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured red.






Important safety
instructions






WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven under
adult supervision due to the
temperatures generated; (Only for the
model with grill function)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person;
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy;
WARNING: liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode.

WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use;
The oven must have sufficient air flow.
Keep 8 cm space at back; 10 cm at both
sides and 10cms from top of the oven.
Don't remove oven's feet, do not block
air events of the oven.
Only use utensils that are suitable for
use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignition;
If smoke is observed, switch off or
unplug the appliance and keep the door
closed in order to stifle any flames;
Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when
handling the container;
The contents of feeding bottles and baby
food jars shall be stirred or shaken and
the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns;
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended;
When cleaning surfaces of door, door
seal, cavity of the oven, use only mild,
nonabrasive soaps, or detergents
applied with a sponge or soft cloth.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposits removed;
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation;
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Safety instructions for
general use
Listed below are, as with all appliances,
certain rules to follow and safeguards to
assure top performance from this oven:
1. Always have the glass tray, roller arms,
coupling and roller track in place when
operating the oven.
35
2.
Do not use the oven for any reason other
than food preparation, such as for drying
clothes, paper, or any other nonfood
items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty.
This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type
of storage, such a papers, cookbooks,
etc.
5. Do not cook any food surrounded by a
membrane,such as egg yolks, potatoes,
chicken livers, etc without first being
pierced several times with a fork.
6. Do not insert any object into the
openings on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the
oven such as the feet, coupling, screws,
etc.
8. Do not cook food directly on the glass
tray. Place food in/on proper cooking
utensil before placing in the oven.
IMPORTANT-COOKWARE NOT TO
USE IN YOUR MICROWAVE OVEN
- Do not use metal pans or dishes with
metal handles.
- Do not use anything with metal trim.
- Do not use paper covered wire twistties on plastic bags.
- Do not use melamine dishes as they
contain a material which will absorb
microwave energy. This may cause
the dishes to crack or char and will
slow down the cooking speed.
- Do not use Centura Tableware. The
glaze is not suitable for microwave
use. Corelle Livingware closed handle
cups should not be used.
- Do not cook in a container with a
restricted opening, such as a pop
bottle or salaed oil bottle, as they may
explode if heated in a microwave
oven.
- Do not use conventional meat or
candy thermometers.
- There are the thermometers available
specifically for microwave cooking.
These may be used.
9. Microwave utensils should be used only
in accordance with manufacturer's
instructions.
10. Do not attempt to deep-fry foods in this
oven.
11. Please remember that a microwave oven
only heats the liquid in a container rather
than the container itself.Therefore, even
though the lid of a container is not hot to
the touch when removed from the oven,
please remember that the food/liquid
12.
13.
14.
15.
16.
36
inside will be releasing the same amount
of steam and/or spitting when the lid is
removed as in conventional cooking.
Always test the temperature of cooked
food yourself especially if you are
heating or cooking food/liquid for babies.
It is advisable never to consume
food/liquid straight from the oven but
allow it to stand for a few minutes and
stir food/liquid to distribute heat evenly.
Food containing a mixture of fat and
water, e.g.stock,should stand for 30-60
seconds in the oven after it has been
turned off. This is to allow the mixture to
settle and to prevent bubbling when a
spoon is placed in the food/liquid or a
stock cube is added.
When preparing/cooking food/liquid and
remember that there are certain foods,
e.g. Christmas puddings, jam and
mincemeat, which heat up very quickly.
When heating or cooking foods with a
high fat or sugar content do not use
plastic containers.
Cooking utensil may become hot
because of heat transferred from the
heated food. This is especially true if
plastic wrap has been covering the top
and handles of the utensil. Potholders
may be needed to handle the utensil.
To reduce the risk of fire in the oven
cavity:
a) Do not overcook food. Carefully
attend microwave oven if paper,
plastic, or other combustible
materials are placed inside the
oven to facilitate cooking.
b) Remove wire twist-ties from bags
before placing bag in oven.
c) If materials inside the oven should
ignite, keep oven door closed, turn
the oven off at the wall switch, or
shut off power at the fuse or circuit
breaker panel.
Computer control panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minutes
1 minute
10 second
Display
Micro/Grill/Convection/Auto menu
Clock/Timer
Start/Reset
Open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Door Safety Lock System
Oven Window
Oven Air Vent
Roller Ring
Glass Tray
Control Panel
Grill rack
Feature diagram
37
Weight of frozen food must be less
than 2 kg.
Operation Instruction
1.
Single Button Heating
4.
Only with a single press of a button, you
can start simple cooking, it is very
convenient and quick to heat a glass of
water etc.
Example: To heat a glass of milk
a) Put a glass of milk onto the glass
turntable and close the door.
b) Press the button »Start/Reset«, the
microwave oven will work on 100%
power for 1 minutes.
c) You will hear 5 beeps when cooking
is completed.
2.
This function has two options. You may
select between the two by pressing the
"Micro…Auto menu" button (the longest
cooking time is 60 minutes):
Option 1: 85% grill power, display G-1
Option 2: 50% grill power, display G-2
Example: Cooking food using the grill for
20 minutes
a) Press "Micro…Auto menu" until
LED displayed "G-1".
b) Set cooking time "20:00"
c) Press "Start/Reset"
When grilling, food is not heated by
microwaves. Heat is rediated from the
metal heater at the top of the oven.
When grill is working, the cooking time is
devided into 2 stages. after the 1st
stage, program will automatically pause
and sound 2 beeps, indicating you to
open the oven and turn over the food.
Close the door after turning the food.
Press "Start/Reset" button and the
cooking will continue for the 2nd stage. If
you do not want to turn over the food, the
oven will re-start automatically after 1
min pause.
Microwave Heating
This function has two options.
a) Quick microwave heating (100%
power)
Example: To heat food on 100% power
for 5 minutes
1. Set time to »5:00«
2. Press »Start/Reset«
b) Manual-operation microwave
heating
Example: To heat food on 70% power
for 10 minutes
1. Press "Micro…Auto menu" button,
select »70%« power;
2. Set time to »10:00«
3. Press »Start/Reset«
There are 5 power levels and the longest
microwave cooking time is 90 minutes.
Touchin
g times
"Micro"
3.
5.
100%
P100
2
3
70%
50%
P70
P50
4
5
30%
10%
P30
P10
Combination Cooking
With this appliance you can select
between three options of combination
cooking.
Option 1: Combination cooking (50%
microwave + 200 ºC convection)
LED will display "C-1"
Option 2: Combination cooking (50%
grill + 220 ºC convection)
LED will display "C-2".
Example: Cooking food using option 2
for 15 minutes.
a) Press "Micro…Auto menu" until the
LED displayed "C-2"
b) Set cooking time for "15:00"
c) Press "Start/Reset"
Option 3: Combination cooking (50%
microwave + 50% grill)
LED will display "C-3"
For fast grilling etc.
Example: Cooking food using option 2
for 15 minutes.
a) Press "Micro…Auto menu" untl the
LED displays "C-2"
b) Set cooking time for "15:00"
c) Press "Start/Reset"
Microwav
Display
e power
1
Grill
Auto weight defrost
Select the weight of the frozen food, it
will automatically help you to adjust the
power level and time.
Example: defrost 0.5 kg of frozen meat.
a) Press "Micro…Auto menu" to select
"0,1".
b) Imput weight by pressing "1min"
(1kg) and "10 sec" (0.1kg) button.
c) Press "Start/Reset".
38
6. Convection Cooking
Touching
Times
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
This oven can be usedas a convection
oven and can be programmed to reach a
desired temperature for pre-heating. The
temperature setting will default to 230
ºC, you may press "Micro…Auto menu"
button to set the different temperature.
Example: Pre-heat the oven to 200 ºC.
a) Press the "Micro…Auto menu"
button to choose convection
temperature, until »200 ºC« flashed.
b) Press »Start/Reset«.
When pre-heating is completed, the
apliance will stop. Two beeps will remind
you to place the food in the oven. Set the
desired cooking time and temperature.
Proceed with cooking. The longest time
available for pre-heating is 30 minutes.
Example: Convection cooking, pre-heat
the oven to 200 ºC and set the cooking
time to 20 minutes.
a) Press "Micro…Auto menu" button to
choose convection cooking, until
»200 ºC« display.
b) Set cooking time to 20 minutes
c) Press »Start/Reset«
7.
8.
Menu, Weight (kg)
A-5
A-6
Fish
Chicken
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Clock
The oven has a 24-hour digital clock,
To set the time for example to 4:30pm:
a) Press the "Clock/Timer" button.
Display will start flashing, adjust the
hour with "1 Min" and "10 Sec"
buttons.
b) Press "Clock/Timer" again, adjust
the minutes with buttons "1Min" and
"10 Sec".
c) Press "Clock/Timer" again and the
clock will be set.
d) If you want to change the time,
repeat the procedure above.
Auto-Menu
9.
You only need to select food type and
weight, it will help you to automatically
adjust power and time.
Example: Auto cooking 0.4 kg fish
a) Press "Micro…Auto menu" button
until "A-5" displayed.
b) Input the weight by pressing the
button "1 min" (1 kg) and the button
"10 sec" (0.1 kg).
c) Press "Start/Reset".
Touching
Times
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Meat
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
Timer
This allows you to set the microwave
oven to start and finish cooking at preset time.
The clock must be set before you use
this feature.
Example: The current time is 16:30 and
you want to start cooking at 18:15 on
70% power for 10minutes:
a) Press "Clock/Timer", set the time to
"18:15" by pressing "1Min" and "10
Sec" buttons, (same procedure as
setting clock)
b) Press "Micro…Auto menu" to select
70% power.
c) Set cooking time to 10 minutes.
d) Press "Start/Reset"
If you do not set the power and cooking
time and directly press the start button
once you have programmed the time, the
appliance will only work as a clock.
At 18:15 there will be 10 bleeps and the
appliance will switch off.
Menu, Weight (kg)
A-1
A-2
A-3
Reheat
Potato
Pizza
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
0,2
0,2
0,4
0,25
0,25
0,5
0,30
0,3
0,6
0,35
0,35
0,7
0,40
0,4
0,9
0,45
0,45
1,1
0,50
0,5
1,3
0,55
0,6
1,5
0,60
39
10. Child-safety-lock
8.
To activate the child safety lock, press "1
Min" and "10 Sec" at the same time for 2
seconds.
Press press "1 Min" and "10 Sec" at the
same time for 2 seconds again, it will
unlock the machine.
9.
11. Start/Reset
a)
b)
In the course of operation, press
"Start/Reset" button will stop
operation.
If any program was set before
pressing start, press this button will
cancel all the set program.
Environment
Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment.
Care of your microwave
oven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
When removing the roller ring from cavity
floor for cleaning, be sure to replace it in
the proper position.
Remove odors from your oven by
combining a cup of water with the juice
and skin of one lemon in a deep
microwaveable bowl. Microwave for 5
minutes, wipe thoroughly and dry with a
soft cloth.
When it becomes necessary to replace
the oven light, please consult a dealer to
have it replaced.
Guarantee & service
Turn the oven off and remove the power
plug from the wall socket before
cleaning.
Keep the inside of the oven clean. When
food splatters of spilled liquids adhere to
oven walls,wipe with a damp cloth. The
use of harsh detergent or abrasives is
not recommended.
The outside oven surface should be
cleaned with a damp colth. To prevent
damage to the operating parts inside the
oven, water should not be allowed to
seep into the ventilation openings.
Do not allow the Control Panel to
become wet. Clean with a soft, damp
cloth, Do not use detergents, abrasives
or spray-on cleaners on the control
Panel.
If steam accumulates inside or around
the outside of the oven door, wipe with a
soft cloth.This may occur when the
microwave oven is operated under high
humidity conditions and in no way
indicates malfunction of the unit.
It is occasionally necessary to remove
the glass tray for cleaning. Wash the tray
in warm sudsy water or in a dishwasher.
The roller ring and oven cavity floor
should be cleaned regularly to avoid
excessive noise. Simply wipe the bottom
surface of the oven with mild detergent,
water or window cleaner and dry. The
roller ring may be washed in mild sudsy
water or sish washer. Cooking vapours
collect during repeated use but in no way
affect the bottom surface or roller ring
wheels.
If you need information or if you have a
problem, please contact the Gorenje
Customer Care Centre in your country (you
find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local
Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
Additional recommendations for cooking
with microwave, grill and useful advices
can be found on web side:
http://microwave.gorenje.com
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHILE USING YOUR
APPLIANCE
40
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren
Gebrauch auf.
Technische Daten
Stromaufnahme ...................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Ausgangsleistung ........................................................................................................................ 900W
Grillheizkörper ........................................................................................................................... 1200W
Konvektion: ................................................................................................................................ 1350W
Betriebsfrequenz:................................................................................................................... 2450MHz
Außenmaße: ............................................................................. 510mm (B) X 303mm (H) X 382mm (T)
Maße des Garraums: ................................................................ 330mm (B) X 230mm (H) X 330mm (T)
Volumen: ......................................................................................................................................... 25 l
Masse ohne Verpackungsmaterial: ...................................................................................... ca. 17,5 kg
Schallpegel – niveau: ...................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
eingeschnappt ist. Wenn das
nicht der Fall ist, wird die
Mikrowellenenergie nicht
freigesetzt.
Wenn Sie die Störung mit Hilfe der oben
genannten Tips nicht beseitigen konnten,
wenden Sie sich bitte an den
nahegelegenen autorisierten Kundendienst.
Dieses Gerät ist entsprechend der
europäischen Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste
electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie
gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der
Altgeräte vor.
Funkstörungen (Interferenzen)
Bevor Sie den Kundendienst
anrufen
1.
Der Mikrowellenherd kann Empfangsstörungen
bei Rundfunk-, Fernseh- und anderen Geräten
verursachen. Wenn es zu Störungen kommen
sollte (Interferenzen), können Sie diese mit
folgenden Maßnahmen beseitigen oder
vermindern:
a) Reinigen Sie die Gerätetür und die
Dichtungen am Mikrowellenherd.
b) Stellen Sie Ihr Rundfunk- oder
Fernsehgerät so weit wie möglich vom
Mikrowellenherd auf.
c) Verwenden Sie für Ihr Rundfunk- bzw.
Fernsehgerät eine entsprechend montierte
Antenne, die den bestmöglichen Empfang
gewährleistet.
Wenn der Mikrowellenherd überhaupt nicht
funktioniert, wenn auf dem Display kein
Text sichtbar sind oder wenn das Display
erlischt:
a) Überprüfen Sie, ob der
Mikrowellenherd fachgerecht an das
elektrische Versorgungsnetz
angeschlossen ist. Wenn nicht, ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose,
warten Sie 10 Sekunden und stecken
Sie den Stecker wieder in die
Steckdose.
b) Überprüfen Sie, ob die Sicherung
durchgebrannt bzw. ob der Stromkreis
an der Hauptsicherung unterbrochen
ist. Wenn an den Sicherungen keine
Störungen sichtbar sind, testen Sie die
Steckdose mit einem anderen
elektrischen Gerät. 2. Wenn der
Mikrowellenherd nicht heizt, d.h. wenn
er keine Mikrowellenenergie abgibt:
a) Überprüfen Sie, ob die
Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist.
b) Überprüfen Sie, ob die Gerätetür
fest geschlossen und die
Sicherheitsverriegelung
Bemerkung:
Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch
im Haushalt bestimmt und zwar zum Erhitzen
von Speisen und Getränken mit
elektromagnetischer Energie. Verwenden Sie
das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
41
Aufstellung
WICHTIG
Die Farben der Leiter im Anschlußkabel
haben folgende Bedeutung:
Grün-gelb:
Erdungsleiter
Blau:
Neutralleiter
Braun:
Stromführender
Leiter
Da die Farben der Leiter des Anschlußkabels
eventuell nicht ganz den Kennzeichnungen
der Anschlußklemmen der Steckdose
entsprechen, beachten Sie bitte Folgendes:
- Schließen Sie den grün-gelben Leiter an
die Anschlußklemme im Stecker, welche
mit dem Buchstaben E oder dem
Erdungssymbol gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den blauen Leiter an die mit
dem Buchstaben N oder mit schwarzer
Farbe gekennzeichnete Anschlußklemme
an;
- Schließen Sie den braunen Leiter an die
mit dem Buchstaben L oder mit roter Farbe
gekennzeichnete Anschlußklemme an;
Überprüfen Sie, ob das komplette
Verpackungsmaterial aus dem
Geräteinneren entfernt wurde.
2. Überprüfen Sie beim Entfernen der
Verpackung, ob es am Mikrowellengerät zu
sichtbaren Beschädigungen gekommen ist,
wie z.B.:
- schief hängende Gerätetür,
- beschädigte Gerätetür,
- Dellen oder Löcher im Glas
(Sichtfenster), an der Gerätetür oder am
Display,
- Dellen im Geräteinneren.
Wenn Sie irgendeinen der oben genannten
Schäden bemerken, dürfen Sie den
Mikrowellenherd nicht benutzen.
3. Der Mikrowellenherd wiegt 17,5 kg; stellen
Sie ihn auf eine waagrechte Unterlage, die
genügend stabil ist, um sein Gewicht
auszuhalten.
4. Den Mikrowellenherd in ausreichender
Entfernung von Wärmequellen und
Wasserdampf aufstellen.
5. Keine Gegenstände auf dem
Mikrowellenherd aufbewahren.
6. Um eine ausreichende Belüftung zu
gewährleisten, sollte an den Seiten des
Mikrowellenherdes mindestens 8 cm und
über dem Gerät 10 cm freier Raum zur
Verfügung stehen.
7. Die Antriebswelle des Drehgestells NICHT
entfernen.
8. Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur
unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
HINWEIS: DIESES GERÄT MUSS GEERDET
WERDEN!
9. Die Steckdose, an welche der
Mikrowellenherd angeschlossen ist, muß
leicht zugänglich sein.
10. Der Mikrowellenherd benötigt 1,5 kVA
Eingangsleistung. Wir empfehlen Ihnen,
sich über die Aufstellung des
Mikrowellenherdes mit einem
Kundendienst-Fachmann oder einem
entsprechendem anderen Fachmann zu
beraten.
ACHTUNG: Der Mikrowellenherd verfügt
über eine eigene Schutzeinrichtung und
zwar über eine Sicherung 250V, 10A.
1.
Wichtige Sicherheitshinweise






42
HINWEIS: Wenn das Gerät in der
Betriebsart Kombi arbeitet, dürfen Kinder
das Gerät wegen der sehr hohen
Temperaturen nur unter sorgfältiger
Aufsicht erwachsener Personen
gebrauchen (gilt nur für Geräte mit
Grillfunktion).
HINWEIS: Bei Beschädigung der Gerätetür
oder der Türdichtungen darf das
Mikrowellengerät so lange nicht benutzt
werden, bis es von einem autorisierten
Kundendienstfachmann instandgesetzt
worden ist.
HINWEIS: Jegliche Reparatur- oder
Kundendienstarbeiten, bei welchen die
Abdeckung des Geräts entfernt werden
muß und die von nicht autorisierten
Personen durchgeführt werden, ist
gefährlich und riskant.
HINWEIS: Keine Flüssigkeiten oder
Nahrungsmittel in dicht verschlossenen
Gefäßen oder Verpackungen erhitzen, da
diese bersten können.
HINWEIS: Kinder dürfen das Gerät ohne
Aufsicht von Erwachsenen nur dann
gebrauchen, wenn ihnen entsprechende
Anweisungen erteilt wurden und sie das
Gerät gemäß den Sicherheitsvorschriften
gebrauchen und die möglichen Gefahren
bei unsachgemäßer Verwendung
verstehen.
Für ausreichenden freien Raum für die
Luftzirkulation um den Mikrowellenherd










sorgen. Hinter dem Gerät mindestens 8 cm,
an den Seiten mindestens 10 cm und
oberhalb des Geräts mindestens10 cm
freien Raum lassen. Die Gerätefüße nicht
entfernen und die Lüftungsöffnungen nicht
bedecken.
Verwenden Sie ausschließlich
mikrowellentaugliches Geschirr und
Zubehör.
Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoffoder Papierverpackung bzw. Behältern, den
Vorgang wegen Brandgefahr
beaufsichtigen.
Bei Auftreten von Rauch den
Mikrowellenherd sofort abschalten, das
Gerät vom elektrischen Versorgungsnetz
trennen und die Gerätetür geschlossen
lassen, um eventuelle Flammen zu
ersticken.
Wenn Sie im Mikrowellengerät Getränke
erhitzen, kann das Getränk nach einer
gewissen Zeit sieden und überlaufen,
deswegen immer besonders vorsichtig
verfahren.
Um Verbrühungen zu vermeiden, vor dem
Verzehr den Inhalt von Babyflaschen oder
Babynahrung umrühren oder
durchschütteln und die Temperatur des
Inhalts überprüfen.
Im Mikrowellenherd keine rohen oder
gekochten Eier in Schale erhitzen, da diese
bersten können, auch nachdem das
Erhitzen im Mikrowellengerät schon
beendet ist.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Gerätetür, der Dichtungen und des
Garraumes nur milde (keine abrasiven)
Reinigungsmittel und tragen Sie diese mit
einem Schwamm oder einem weichen Tuch
auf.
Reinigen Sie den Mikrowellenherd und
entfernen Sie etwaige Speisereste
regelmäßig.
Wenn Sie das Mikrowellengerät nicht
regelmäßig reinigen und instandhalten,
kann es zum Verschleiß der Oberflächen
kommen, was sich negativ auf die
Lebensdauer des Geräts auswirkt und die
Risiken beim Gebrauch erhöht.
Wenn das Anschlußkabel beschädigt ist,
darf dieses nur vom Hersteller, einem
autorisierten Kundendienstfachmann oder
einem anderen, entsprechend qualifizierten
Fachmann ausgetauscht werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Allgemeine
Sicherheitshinweise
Im nachfolgenden Text sind einige Regeln und
Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die ähnlich
wie beim Gebrauch anderer elektrischer Geräte,
eingehalten werden müssen, damit eine sichere
und effiziente Funktion des Geräts gewährleistet
wird:
1. Sorgen Sie dafür, daß während des
Betriebs des Mikrowellenherdes der
Glasunterteller, die verbindungsstück und
der Rollenring auf ihren Plätzen sind.
2. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nur
zum Zubereiten von Speisen und nicht zum
Trocknen von Kleiderstücken, Papier oder
anderen Gegenständen und auch nicht zum
Sterilisieren.
3. Schalten Sie den Mikrowellenherd niemals
ein, wenn der Garraum leer ist, da dadurch
das Gerät beschädigt werden kann.
4. Bewahren Sie im Garraum keine
Gegenstände auf, insbesondere keine
Zeitschriften, Kochbücher, u.ä.
5. Garen Sie keine Lebensmittel, die mit einer
Membran umgeben sind, wie z.B.: Eigelb,
Kartoffeln, Hühnerleber, u.ä., ohne vorher
die Membran an mehreren Stellen mit einer
Gabel durchgestochen zu haben.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die
Öffnungen an den Außenseiten des
Mikrowellengeräts hinein.
7. Entfernen Sie niemals Geräteteile, z.B.
Gerätefüße, Verriegelung, Schrauben, u.ä.
8. Garen Sie keine Speisen direkt auf dem
Drehteller. Bevor Sie das Gargut in den
Garraum stellen, legen Sie es in einen
entsprechenden Behälter.
WICHTIG: Küchenzubehör, welches im
Mikrowellenherd nicht verwendet werden
darf:
- Metallpfannen oder Kochtöpfe mit
Metallgriffen,
- Gefäße mit Metallrand,
- Blitzbinder aus Draht für Kunststofftüten,
- Geschirr aus Melamin, da es Stoffe
enthält, welche die Mikrowellenenergie
absorbieren. Das kann zum Springen
oder Verbrennen des Geschirrs führen,
außerdem wird der Erhitzungs/Garvorgang verlangsamt.
- Verwenden Sie kein Geschirr ohne
mikrowellengeeignete Beschichtung.
Verwenden Sie ebenso keine
geschlossenen Tassen mit Griffen.
- Bereiten Sie keine Speisen bzw.
Getränke in Gefäßen mit verengter
Öffnung (wie z.B. Flaschen) zu, da diese
43
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
während des Erhitzungsvorgangs
bersten kann.
- Verwenden Sie im Mikrowellenherd
keine handelsüblichen Thermometer für
Fleisch oder Süßspeisen. Sie dürfen nur
Thermometer verwenden, die zum
Gebrauch im Mikrowellenherd geeignet
sind.
Verwenden Sie Zubehör für den
Mikrowellenherd nur unter Beachtung der
Gebrauchsanweisung des Herstellers.
Verwenden Sie den Mikrowellenherd
niemals zum Frittieren.
Beachten Sie, daß im Mikrowellenherd nur
die Flüssigkeit im Gefäß erhitzt wird und
nicht das Gefäß selbst. Deswegen ist es
möglich, daß die Flüssigkeit nach
Entfernung des Deckels im Gefäß Dampf
abgibt oder aus diesem Tropfen spritzen,
obwohl der Deckel selbst nicht heiß ist.
Überprüfen Sie vor dem Verzehr immer die
Temperatur der Speise, insbesondere,
wenn diese für Kinder bestimmt ist. Wir
empfehlen Ihnen, Speisen/Getränke
niemals unmittelbar nach dem
Herausnehmen aus dem Mikrowellenherd
zu verzehren, sondern ein paar Minuten
abzuwarten und die Speise/das Getränk
umzurühren, damit sich die Hitze
gleichmäßig verteilen kann.
Lassen Sie Speisen, die Fett und Wasser
enthalten, z.B. Suppe, nach dem
Abschalten des Mikrowellenherdes
ungefähr noch 30 bis 60 Sekunden im
Garraum stehen. Dadurch kann sich die
Speise stabilisieren und es wird
Siedeverzug verhindert, wenn Sie in die
Flüssigkeit einen Löffel stellen oder einen
Suppenwürfel hinzufügen.
Beachten Sie, daß sich einige Speisen, z.B.
Weihnachtspudding, Marmelade oder
Hackfleisch, sehr schnell erhitzen.
Verwenden Sie zum Erhitzen oder Garen
von Speisen mit hohem Fett- oder
Zuckergehalt keine Kunststoffgefäße.
Zubehör, das Sie zur Zubereitung von
Speisen im Mikrowellenherd benutzen,
kann sich sehr stark erhitzen, da die Speise
Wärme abgibt. Das gilt besonders für
Gefäße, die mit einem Kunststoffdeckel
zugedeckt sind und für Handgriffe aus
Kunststoff. Verwenden Sie zum
Herausnehmen der Gefäße
wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
Um die Brandgefahr im Garraum zu
verringern:
a) die Speise nicht übermäßig lang
garen. Kontrollieren Sie sorgfältig den
b)
c)
44
Erhitzungsvorgang, wenn sich im
Garraum Papier-, Kunststoffbehälter
oder andere leicht entzündliche bzw.
brennbare Materiale befinden.
Bevor Sie Tüten in den Garraum
stellen, zuerst die Drahtklammern
(Blitzbinder) entfernen.
Wenn sich ein Gegenstand im
Garraum entzündet, lassen Sie die
Gerätetür geschlossen, trennen Sie
das Gerät vom elektrischen
Versorgungsnetz und schalten Sie die
Hauptsicherung in ihrem
Sicherungskasten ab.
Bedienungshinweise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 Minuten
1 Minute
10 Sekunden
Display
Mikrowelle/Grill/Konvektion/Auto-Menü
Uhr/Zeitschaltuhr
Start/Einstellung
Knopf zum Öffnen
Diagramm des Mikrowellenherdes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
45
Sicherheits-Türverriegelung
Sichtfenster
Belüftungsschlitze oder Belüftungsventilator
Rollenring:
Glasunterteller
Bedienfeld
Grillrost
1.
a)
Erhitzen mit einem einzigen
Knopfdruck
b)
Sie können den einfachen Garvorgang mit
einem einzigen Knopfdruck aktivieren.
Diese Funktion ist sehr praktisch und
ermöglicht rasches Erhitzen von einem
Glas Wasser u.ä.
Beispiel: Erhitzen von einem Glas Milch
a) Stellen Sie das Glas mit der Milch auf
den Glasunterteller und schließen Sie
die Gerätetür.
b) Drücken Sie die Taste „Start/Reset“
und der Mikrowellenherd arbeitet 1
Minute lang mit 100%-iger Leistung.
c) Nach Ablauf der eingestellten Garzeit
ertönt ein 5-faches akustisches Signal.
2.
c)
4.
Diese Funktion verfügt über zwei
Möglichkeiten:
a) Schnelles Erhitzen mit Mikrowellen
(100% Leistung)
Beispiel: Garen mit 100% Leistung, 5
Minuten.
1. Stellen Sie die Zeit auf „5:00“.
2. Drücken Sie die „Start/Reset“.
b) Erhitzen mit Mikrowellen – mit
manueller Abschaltung
1. Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
menu" wählen Sie eine 70%
Leistungsstufe;
2. Stellen Sie die Zeit auf „10:00“ ein.
3. Drücken Sie die „Start/Reset“.
Sie können 5 Leistungsstufen einstellen, die
längste Betriebsdauer ist 90 Minuten.
Leistung der
Mikrowellen
Text auf
dem
Display
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
3.
Grill
Diese Funktion verfügt über zwei
Möglichkeiten; wählen Sie die gewünschte
Funktion durch Drücken der Taste
"Micro…Auto menu" (die max. Garzeit
beträgt 60 Minuten).
Möglichkeit 1: 85% Grill-Leistung, auf dem
Display erscheint G-1
Möglichkeit 2: 50% Grill-Leistung, auf dem
Display erscheint G-2
Beispiel: Zubereitung von Fleisch mit dem
Grill, 20 Minuten.
a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
menu", auf dem LED Display erscheint
G-1.
b) Stellen Sie die Grillzeit auf „20:00“ ein.
c) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
Wenn Sie Fleisch mit dem Grill
zubereiten, wird nicht mit Mikrowellen
gegrillt, sondern mit dem
Grillheizkörper an der Decke des
Garraums.
Wenn der Grill in Betrieb ist, ist das
Garen (bzw. Braten) auf zwei Stufen
möglich; nach Ablauf der ersten Hälfte
der Grillzeit schaltet das Programm
automatisch ab, zwei akustische
Signale weisen darauf hin, daß das
Grillgut gewendet werden muß.
Schließen Sie nach dem Wenden des
Grillgutes die Gerätetür und drücken
Sie die „Start/Reset“ -Taste, das
Programm wird fortgesetzt. Wenn Sie
das Grillgut nicht wenden möchten,
fährt das Programm nach einer Minute
automatisch mit dem Grillvorgang fort.
Erhitzen mit Mikrowellen
Anzahl der
Tastenbetät
igungen
"Micro"
Wählen Sie „0,1“ durch Drücken auf
die Taste "Micro…Auto menu".
Tragen Sie die Masse durch Drücken
auf die Tasten „1min“ (1 kg) und
„10sec“ (0,1 kg) ein.
Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
Die Masse des gefrorenen Fleisches
muß geringer als 2 kg sein.
5.
Kombinierte Betriebsart
Der Mikrowellenherd ermöglicht drei Arten
kombinierter Zubereitung von Speisen.
Möglichkeit 1: Kombinierte Betriebsart (50%
Mikrowelle + 200 ºC Konvektion). Auf dem
Display erscheint „C-1“.
Möglichkeit 2: Kombinierte Betriebsart (50%
Grill+ 220 ºC Konvektion). Auf dem Display
erscheint „C-2“.
Zur Zubereitung von knusprigen Speisen
u.ä. geeignet.
Automatisches Auftauen massebezogen
Wählen Sie die Masse der gefrorenen
Lebensmittel, der Mikrowellenherd gibt
Ihnen die geeignete Betriebsdauer vor.
Beispiel: Auftauen von 0,5 kg gefrorenem
Fleisch.
46
3. Möglichkeit: Kombinierte Betriebsart
(50% Mikrowelle + 50% Grill). Auf dem
Display erscheint „C-3“.
Zur schnellen Zubereitung mit dem Grill
Beispiel: Zubereitung von Speisen mit der
Möglichkeit 2, 15 Minuten.
a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
menu", auf dem Display erscheint „C-1“.
b) Stellen Sie die Garzeit auf „15:00“ ein.
c) Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.
6.
c)
Anzahl der
Tastenbetä
Tigungen
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Garen mit Konvektion
Der Mikrowellenherd ermöglicht auch das
Garen mit Konvektion, diese Funktion kann
zum Vorwärmen des Mikrowellenherdes
programmiert werden. Der Mikrowellenherd
stellt sich automatisch auf 230° C ein, zur
Einstellung der Temperatur den Knopf
„Micro…Auto Menü“ drücken.
Beispiel: Sie möchten den Mikrowellenherd
auf 200° C vorwärmen.
a) Drücken Sie zum Einstellen der
Temperatur 200° C die Taste
„Micro…Auto Menü“, bis der Wert
„200° C“ anfängt zu blinken.
b) Drücken Sie die Taste „Start/Reset“.
Wenn der Mikrowellenherd die eingestellte
Temperatur erreicht, wird der Betrieb des
Geräts unterbrochen. Mit zwei Pfeiftönen
weist das Gerät darauf hin, dass Sie die
Speise in das Geräteinnere stellen können.
Stellen Sie die Temperatur und die Garzeit
ein und beginnen Sie mit dem Garvorgang.
Die maximale Vorwärmzeit des
Mikrowellenherdes beträgt 30 Minuten.
Beispiel: Sie möchten eine Speise im
vorgewärmten Mikrowellenherd 20 Minut
bei 200° C garen.
1. Drücken Sie die Taste „Micro…Auto
Menü“, bis auf dem Display der Wert
200° C erscheint.
2. Stellen Sie die Garzeit auf 20 Minuten
ein.
3. Drücken Sie die Taste „Start/Reset“.
7.
eingeben, bis auf dem Display der
Wert „0,4“ erscheint.
Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.
Anzahl der
Tastenbetä
Tigungen
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
Masse (kg), Menü
A-1
Aufwärmen
A-2
Kartoffeln
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Masse (kg), Menü
A-4
Fleisch
A-5
Fisch
A-6
Hühnchen
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Uhr
Der Mikrowellenherd verfügt über eine
Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige. Zur
Eingabe der aktuellen Zeit, z.B. 16:30, tun
Sie Folgendes:
1. Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“.
Der Text auf dem Display beginnt zu
blinken. Stellen Sie die Uhr mit den
Tasten „1 min“ und „10 sec“ ein.
2. Drücken Sie erneut de Taste
„Clock/Timer“ und stellen Sie die
Minuten mit den Tasten „1 min“ und
„10 sec“ ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste
„Clock/Timer“ und die neue Zeit ist
eingestellt.
4. Wenn Sie die Zeiteinstellung ändern
möchten, wiederholen Sie den oben
beschriebenen Vorgang.
Automatik-Menü
Sie müssen nur die Art der Speise und die
Masse wählen, der Mikrowellenherd schlägt
Ihnen die geeignete Leistungsstufe und die
Betriebsdauer vor.
Beispiel: Automatisches Garen von 0,4 kg
Fisch.
a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
menu" so oft, bis auf dem Display „A5“ erscheint.
b) Gewicht durch Drücken der Tasten „1
Min“ (1 kg) und „10 Sek“ (0,1 kg)
9.
Zeitschaltuhr
Die Zeitschaltuhr ermöglicht Ihnen, den
Anfang und das Ende des Garvorgangs
einzustellen.
Bevor Sie diese Funktion nutzen, muß die
Uhr des Mikrowellenherdes auf die aktuelle
Zeit eingestellt sein.
47
Pflege des Mikrowellengeräts
Beispiel: Die augenblickliche Zeit ist 16:30;
Sie möchten den Garvorgang um 18:15
einleiten und zwar mit 70% Leistungsstufe,
Garzeit 10 Minuten.
a) Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“
und stellen Sie mit den Tasten „1 min“
und „10 sec“ die Zeit auf 18:15 ein
(gleiches Verfahren wie bei der
Einstellung der Uhrzeit).
b) Wählen Sie die Leistungsstufe 70%
durch Drücken auf die Taste
"Micro…Auto menu".
c) Stellen Sie die Garzeit auf 10 Minuten
ein.
d) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
Wenn Sie die Leistungsstufe und die
Garzeit nicht einstellen und unmittelbar
nach Einstellung der Startzeit die
Taste „Start/Reset“ betätigen, wird der
Mikrowellenherd nur als
Kurzzeitmesser funktionieren. Um
18:15 ertönen 10 akustische Signale
und das Gerät schaltet sich ab.
1.
2.
3.
4.
10. Kindersicherung
Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren
möchten, drücken Sie gleichzeitig die
Tasten „1 min“ und „10 sec“ und halten Sie
diese zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn
Sie die Kindersicherung deaktivieren
möchten, wiederholen Sie den oben
beschriebenen Vorgang.
5.
11. Start / Reset („Beginn /
Neueinstellung“)
a)
b)
6.
Wenn Sie während des Betriebs des
Geräts die Taste „Start/Reset“
drücken, wird der Betrieb des
Mikrowellenherdes unterbrochen.
Wenn Sie vorher den
zeitprogrammierten Betrieb eingestellt
haben, wird dieser bei Drücken der
Taste „Start/Reset“ widerrufen.
7.
48
Bevor Sie mit der Reinigung des
Mikrowellenherdes beginnen, trennen Sie
das Gerät vom elektrischen
Versorgungsnetz.
Der Garraum sollte immer sauber gehalten
werden. Wischen Sie getrocknete
Speisereste, herausgespritzte oder
verschüttete Flüssigkeiten mit einem
feuchten Tuch von den Innenwänden ab.
Die Verwendung von groben Reinigungsoder abrasiven Scheuermitteln ist nicht
empfehlenswert.
Wischen Sie die Außenflächen des Geräts
mit einem feuchten Tuch ab. Um
Beschädigungen im Garraums des Geräts
zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder
andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere
oder in die Lüftungsöffnungen eindringen.
Lassen Sie das Bedienfeld nicht naß
werden. Reinigen Sie das Bedienfeld mit
einem weichen und feuchten Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen des
Bedienfeldes keine groben (abrasiven)
Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel in
Spraydosen.
Bei Niederschlag von Wasserdampf an der
Innen- bzw. Außenseite der Gerätetür,
wischen Sie diese mit einem weichen Tuch
ab. Diese Erscheinung ist möglich, wenn
der Mikrowellenherd in einer sehr feuchten
Umgebung betrieben wird und bedeutet
nicht, daß das Gerät eine Betriebsstörung
hat.
Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den
Glasunterteller herauszunehmen und zu
reinigen. Reinigen Sie den Drehteller in
warmem Wasser mit etwas
Geschirrspülmittel oder in der
Geschirrspülmaschine.
Der Rollenring und der Geräteboden des
Garraums müssen regelmäßig gereinigt
werden, um Lärmentwicklung während des
Betriebs zu vermeiden. Wischen Sie den
Geräteboden im Garraum einfach mit einem
milden Spülmittel, Wasser oder einem
Glasreiniger ab und reiben Sie dann alles
mit einem sauberen und trockenen Tuch
trocken. Sie können den Rollenring in
warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder
in der Geschirrspülmaschine reinigen.
Nach längerer Benutzung können sich auf
den Rädern des Rollenringes Dämpfe von
Speisen ansammeln, was ihre Funktion
jedoch nicht beeinflußt.Wenn Sie den
Rollenring aus der Vertiefung im Garraum
8.
9.
entfernt haben, passen Sie auf, daß Sie
diesen später richtig einsetzen.
Eventuelle unangenehme Gerüche im
Garraum können Sie entfernen, indem Sie
ein hohes mikrowellengeeignetes Gefäß mit
Zitronensaft und Zitronenschalen in das
Geräteinnere hineinstellen. Stellen Sie das
Gefäß für 5 Minuten in den Garraum und
schalten Sie das Gerät ein. Wischen Sie
nach Beendigung der eingestellten Zeit den
Garraum mit einem weichen Tuch ab und
reiben Sie ihn trocken.
Falls die Glühbirne im Garraum
ausgetauscht werden sollte, wenden Sie
sich bitte an Ihren Händler.
Umweltschutz
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, setzen Sie sich mit einem Gorenje
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe internationale
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Gorenje Händler.
Nur zum eigenen Gebrauch!
WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL
FREUDE MIT IHREM NEUEN
MIKROWELLENHERD!
49
NOTICE D'UTILISATION
FR
Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver cette notice pour vous y référer
ultérieurement.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement électrique ....................................................................................... 230V~50Hz, 1400W
Puissance des micro-ondes ......................................................................................................... 900W
Puissance du gril ....................................................................................................................... 1200W
Convection naturelle .................................................................................................................. 1350W
Fréquence ............................................................................................................................. 2450MHz
Dimensions de l‟appareil ............................................................... 510mm(L) x 303mm(H) x 382mm(P)
Dimensions de la cavité ................................................................ 330mm(L) x 230mm(H) x 330mm(P)
Volume du four ......................................................................................................................... 25 litres
Poids net ...................................................................................................................... environ 17,5 kg
Niveau de bruit......................................................................................................... Lc IEC < 58 dB (A)
2.
Ce symbole figure sur le produit ou sur
son emballage en application de la
directive européenne 2002/96/CE sur les
Déchets d’Équipement Électrique et
Électronique (DEEE). Cette directive sert
de règlement cadre à la reprise, au
recyclage et à la valorisation des
appareils usagés dans toute l’Europe.
Ce produit doit donc faire l’objet d’une
collecte sélective. Lorsque vous ne
l’utiliserez plus, remettez-le à un service
de ramassage spécialisé ou à une
déchèterie qui traite les DEEE ; vous
contribuerez ainsi à éviter des
conséquences néfastes pour la santé et
l'environnement.
Pour tout renseignement sur la mise au
rebut et le recyclage de ce produit,
veuillez contacter la mairie ou le service
de la propreté de votre commune, ou
encore le magasin dans lequel vous
l'avez acheté.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique pour le réchauffage, la cuisson et
la décongélation des aliments et des
boissons au moyen d’ondes
électromagnétiques. Il ne doit pas être utilisé
en plein air.
Interférences radio
Votre four à micro-ondes peut générer des
interférences avec votre récepteur radio, votre
téléviseur, ou d‟autres appareils similaires. Pour
les éliminer ou les réduire, prenez les mesures
suivantes.
a) Nettoyez la porte et son joint d‟étanchéité
b) Placez la radio, la TV, etc. aussi loin que
possible du four.
c) Installez une antenne convenable pour
votre récepteur radio ou TV afin d‟améliorer
la réception du signal.
Avant de contacter le service
après-vente
1.
Si le four ne fonctionne pas en mode microondes:
a) Vérifiez si la durée de cuisson a été
réglée.
b) Vérifiez si la porte est bien fermée et si
le verrouillage est enclenché. Dans le
cas contraire, le flux des micro-ondes
ne peut pas parvenir dans le four.
Si le four ne fonctionne toujours pas une
fois que les vérifications ci-dessus ont
été effectuées, contactez le service
après-vente.
Si le four ne fonctionne pas du tout,
l‟afficheur ne s‟allume pas ou s‟éteint.
a) Vérifiez si l‟appareil est branché
correctement. Si ce n‟est pas le cas,
retirez la fiche de la prise secteur,
attendez 10 secondes et rebranchez le
four convenablement.
b) Vérifiez si le fusible n‟a pas sauté ou si
le disjoncteur n‟a pas disjoncté. S‟ils
fonctionnent normalement, testez la
prise murale en y raccordant un autre
appareil.
Installation
1.
50
Veillez à retirer tous les matériaux
d‟emballage qui se trouvent à l‟intérieur du
four.
Après avoir déballé l‟appareil, vérifiez s‟il
est en bon état, en portant une attention
particulière aux points suivants:
- Porte mal alignée
- Porte endommagée
- Entailles ou trous sur le hublot ou
l‟afficheur
- Bosses ou trous dans la cavité
Si vous remarquez l‟un des défauts cidessus, N’UTILISEZ PAS le four.
3. Ce four à micro-ondes pèse 17,5 kg et doit
être installé à l‟horizontale sur une surface
suffisamment solide pour supporter son
poids.
4. Il doit rester à distance des sources de
chaleur élevée et des dégagements de
vapeur.
5. NE METTEZ RIEN sur le dessus du four.
6. Laissez un espace libre d‟au moins 8 cm de
chaque côté du four et de 10 cm à l‟arrière
afin d‟assurer une ventilation correcte.
7. N’ENLEVEZ PAS l‟axe d‟entraînement du
plateau tournant.
8. Surveillez les enfants lorsqu‟ils utilisent
l‟appareil.
ATTENTION – CET APPAREIL DOIT
ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.
9. L‟emplacement de la prise murale doit être
adapté à la longueur du cordon secteur.
10. La puissance du four est de 1,5
kilovoltampère. Nous vous suggérons de
consulter un électricien avant d‟installer
l‟appareil.
2.
- Le fil marron doit être raccordé à la borne
repérée par la lettre L ou par la couleur
rouge.
Consignes de sécurité
importantes





ATTENTION : pour sa sécurité, le four est
muni d‟un fusible de 250 Volts,
10 Ampères.

IMPORTANT
Code couleur des conducteurs composant le
câble d‟alimentation :
Vert et jaune:
Terre
Bleu:
Neutre
Marron:
Phase
Il est possible que les couleurs des
conducteurs du cordon secteur ne
correspondent pas aux marquages colorés
identifiant les conducteurs sur les bornes de
votre prise murale ; dans ce cas, procédez de
la façon suivante :
- Le fil vert et jaune doit être raccordé à la
borne repérée par la lettre E ou par le
symbole de terre de couleur verte ou verte
et jaune.
- Le fil bleu doit être raccordé à la borne
repérée par la lettre N ou par la couleur
noire.





51
ATTENTION : lorsque l‟appareil fonctionne
en mode combiné, les enfants ne devraient
s‟en servir que sous la surveillance d‟un
adulte en raison de la température élevée
générée par le gril. (Cette consigne
s‟applique seulement aux modèles
disposant de la fonction gril).
ATTENTION : si la porte ou le joint de la
porte sont endommagés, n‟utilisez pas
l‟appareil tant qu‟il n‟est pas réparé par un
technicien compétent.
ATTENTION : il est dangereux pour toute
autre personne qu‟un technicien de
procéder à des réparations impliquant la
dépose d‟un couvercle de protection contre
l‟exposition aux micro-ondes.
ATTENTION : il ne faut pas chauffer les
liquides et autres aliments dans des
récipients fermés hermétiquement, car ces
derniers risquent d‟exploser.
ATTENTION : n‟autorisez les enfants à
utiliser le four sans surveillance qu‟après
leur avoir donné les instructions
nécessaires et lorsque vous êtes sûrs qu‟ils
ont compris les risques auxquels ils
s‟exposent s‟ils ne s‟en servent pas
correctement.
L‟air doit pouvoir circuler autour du four.
Laissez un espace libre de 8 cm à l‟arrière,
10 cm de chaque côté et 10 cm au-dessus
du four. N‟enlevez pas les pieds de
l‟appareil et n‟obstruez pas les fentes
d‟aération.
Utilisez exclusivement une batterie de
cuisine et des ustensiles compatibles avec
un four à micro-ondes.
Lorsque vous réchauffez des aliments dans
des barquettes en plastique ou en papier,
gardez un œil sur le four pour pouvoir agir à
temps au cas ou le récipient s‟enflammerait.
Si vous voyez de la fumée, mettez le four à
l‟arrêt, débranchez-le et laissez la porte
fermée afin d‟étouffer les flammes
éventuelles.
Le réchauffage des boissons aux microondes peut entraîner une ébullition différée.
Veillez à manipuler les récipients avec
précaution.
Afin d‟éviter tout risque de brûlure, agitez
les biberons, remuez le contenu des petits





pots pour bébés et testez la température
avant consommation.
Ne faites pas cuire d‟œufs durs ou à la
coque aux micro-ondes, car ils peuvent
éclater, même lorsque le temps de cuisson
s‟est écoulé.
Lorsque vous nettoyez la porte, le joint de
la porte et l‟intérieur du four, utilisez
exclusivement des détergents légers non
abrasifs que vous déposerez sur une
éponge ou un chiffon doux.
Il faut nettoyer le four régulièrement et
retirer sans attendre tout résidu alimentaire.
Le manque d‟entretien pourrait conduire à
une détérioration des surfaces, ce qui
pourrait affecter la durée de vie de l‟appareil
et entraîner certains risques.
Si le cordon secteur est endommagé, il faut
le faire remplacer – afin d‟éviter tout danger
– par un technicien du Service Après-Vente
ou par un professionnel qualifié.
Consignes générales de
sécurité
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de
règles à suivre, comme pour tous les appareils.
Elles vous permettront d‟utiliser ce four en toute
sécurité et d‟obtenir des performances
maximales.
1. Lorsque vous vous servez du four, veillez à
ce que le plateau tournant, la couronne à
roulettes et l‟entraîneur soient bien en
place.
2. Utilisez le four exclusivement pour la
préparation des aliments. N‟y séchez pas
de linge, du papier, ou autre chose que des
produits alimentaires. N‟y stérilisez pas les
conserves.
3. Ne faites pas fonctionner le four à vide, cela
pourrait l‟endommager.
4. N‟utilisez pas la cavité du four comme
espace de rangement pour des papiers,
des livres de cuisine, ou autres objets.
5. Ne faites pas cuire d‟aliments recouverts
d‟une membrane ou d‟une peau sans l‟avoir
perforée au préalable avec une fourchette :
jaunes d‟œufs, foies de volaille, pommes de
terre, etc.
6. N‟insérez aucun objet dans les orifices de la
carrosserie.
7. Ne démontez jamais le four, et ne retirez
pas les pieds, l‟axe d‟entraînement, les vis,
etc.
8. Ne posez pas les aliments à cuire
directement sur le plateau en verre. Placezles dans des récipients adéquats avant de
les enfourner.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
52
IMPORTANT – USTENSILES DE CUISINE
À NE PAS UTILISER DANS VOTRE FOUR
À MICRO-ONDES :
- N‟utilisez pas de plats en métal ou
comportant des poignées en métal.
- N‟utilisez aucun récipient avec garniture
en métal.
- Ne recouvrez pas les aliments d‟un sac
en plastique fermé avec des liens
comportant des fils métalliques.
- N‟utilisez pas d‟assiette en mélamine,
car cette matière absorbe l‟énergie des
micro-ondes. Cela ralentirait la cuisson
et l‟assiette pourrait se fêler ou se
carboniser.
- Ne faites rien chauffer dans des
bouteilles à goulot étroit, comme par
exemple les bouteilles de boissons
gazeuses ou de sauces à salade, car
elles pourraient éclater dans le four à
micro-ondes.
- Si vous avez besoin d‟utiliser un
thermomètre à viande ou à sucre,
choisissez-en un qui soit spécialement
destiné aux micro-ondes. Ces
thermomètres sont disponibles dans le
commerce.
Utilisez les ustensiles spéciaux pour microondes selon les recommandations du
fabricant.
Ne faites pas de fritures dans ce four.
Souvenez-vous que dans un four à microondes, le contenu du récipient chauffe plus
vite que le récipient lui-même. Par
conséquent, même si le couvercle ne vous
semble pas très chaud au toucher, le
liquide ou les aliments qui sont à l‟intérieur
dégagent la même quantité de vapeur
qu‟en cuisson conventionnelle ; soyez
prudent lorsque vous enlevez le couvercle.
Lorsque vous réchauffez un biberon ou des
aliments pour bébé, testez vous-même la
température avant de nourrir l‟enfant. De
plus, il est conseillé de ne pas consommer
immédiatement les aliments ou les
boissons que l‟on vient de retirer du four à
micro-ondes ; laissez-les reposer quelques
minutes et mélangez-les pour répartir la
chaleur de façon homogène.
Les aliments contenant à la fois de l‟eau et
de la graisse (par exemple bouillon cube)
doivent rester 30 à 60 secondes au four
après l‟arrêt de l‟appareil. Cela permet au
mélange de se stabiliser et évite les
bouillonnements lorsqu‟on y trempe une
cuillère ou qu‟on y ajoute un bouillon cube.
Pour vos préparations liquides et solides,
souvenez-vous que certains aliments (par
exemple pudding de Noël, confiture, viande
hachée) chauffent très vite. Lorsque vous
faites cuire ou réchauffer des aliments
contenant beaucoup de sucre ou de
matière grasse, n‟utilisez pas de contenant
en plastique.
15. Les récipients peuvent être brûlants en
raison de la chaleur transmise par les
aliments qui cuisent. Cela est flagrant si
vous recouvrez le plat et les poignées avec
un film en plastique. N‟oubliez pas de
mettre des gants de cuisine quand vous
manipulez vos récipients.
16. Pour éviter que vos préparations et
récipients prennent feu dans le four :
a)
b)
c)
ne prolongez pas inutilement la
cuisson. Surveillez le four tant que des
matières inflammables (papier,
plastique) sont à l‟intérieur ;
avant d‟enfourner des aliments sous
sachets en plastique, retirez les liens
qui les ferment si ces derniers
comportent des fils métalliques.
Si le feu se déclare à l‟intérieur du
four, laissez la porte fermée,
débranchez l‟appareil ou mettez-le
hors tension en fermant le disjoncteur
ou en enlevant le fusible sur le tableau
électrique.
Bandeau de commandes électroniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
53
10 minutes
1 minute
10 secondes
Afficheur
Micro-ondes/Gril/Convection/Cuisson Auto
Horloge/Programmateur
Marche/Arrêt
Ouverture de la porte
Schéma du four
Verrouillage de sécurité de la porte
Hublot
Fentes de ventilation
Couronne à roulettes
Plateau tournant en verre
Bandeau de commandes
Trépied pour cuisson au gril
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fonctionnement
1.
Nombre
de
pression
s
Réchauffage minute
Vous pouvez lancer le réchauffage en
appuyant sur une seule touche. Il est ainsi
très simple et très rapide de faire chauffer
un verre d‟eau.
Exemple pour réchauffer un verre de lait :
a) Placez le verre de lait au centre du
plateau tournant et fermez la porte.
b) Appuyez sur la touche « Start/Reset »,
le micro-ondes va chauffer à 100% de
sa puissance pendant 1 minute.
c) Lorsque le réchauffage est terminé, le
signal sonore retentit 5 fois.
2.
Puissance
des microondes
Affichage
1
2
3
4
100%
70%
50%
30%
P100
P70
P50
P30
5
10%
P10
sur la
touche
"Micro"
3.
Réchauffage en mode micro-ondes
Cette fonction comporte deux options :
a) Réchauffage rapide (à 100% de la
puissance)
Exemple pour réchauffer des aliments à
100% de la puissance pendant 5 minutes :
1. Réglez la durée sur « 5:00 »
2. Appuyez sur la touche «Start/Reset»
b) Réchauffage doux
Exemple pour réchauffer des aliments à
70% de la puissance pendant 10 minutes :
1. Appuyez sur la touche "Micro…Auto
menu", sélectionnez « 70% » de la
puissance
2. Réglez la durée sur « 10:00 »
3. Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
Décongélation automatique en
fonction du poids
Sélectionnez le poids des aliments
surgelés, cela permettra le réglage de la
puissance et de la durée.
Exemple pour décongeler 0,5 kg de viande:
a) Appuyez sur la touche "Micro…Auto
menu", puis sélectionnez « DEF ».
b) Entrez le poids en appuyant sur la
touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
« 10 SEC » (0,1kg).
c) Appuyez sur la touche « Start/Reset »
Le produit surgelé doit peser moins de 2 kg.
4.
Gril
Cette fonction comporte deux options pour
le réglage de la puissance. Pour en
sélectionner une, appuyez sur la touche
« Micro…Auto menu » (la durée de cuisson
ne peut excéder 60 minutes).
Option 1 : puissance du gril à 85%,
affichage G-1,
Option 2 : puissance du gril à 50%,
affichage G-2.
Il existe 5 niveaux de puissance ; en mode
micro-ondes, la durée de cuisson la plus
longue est de 90 minutes.
54
Exemple pour préchauffer le four à 200°C :
a) Pour sélectionner la température de
préchauffage en convection naturelle,
appuyez sur la touche « Micro…Auto
menu » jusqu‟à ce que « 200°C »
apparaisse sur l‟afficheur.
b) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
Lorsque la température réglée est atteinte,
le four s‟arrête et 2 bips retentissent pour
vous signaler qu‟il faut enfourner les
aliments. Réglez la durée et la température
voulues, puis lancez la cuisson. La durée du
préchauffage ne peut excéder 30 minutes.
Exemple pour une cuisson en convection
naturelle de 20 minutes avec préchauffage
à 200°C :
a) Pour sélectionner la convection
naturelle à 200°C, appuyez sur la
touche « Micro…Auto menu » jusqu‟à
ce que « 200°C » apparaisse sur
l‟afficheur.
b) Réglez la durée de cuisson sur 20
minutes.
c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
Exemple pour la cuisson au gril pendant 20
minutes :
a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
menu », jusqu‟ à ce que « G-1 »
apparaisse sur l‟afficheur.
b) Réglez la durée de cuisson sur
« 20:00 ».
c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
En mode gril, les aliments ne sont pas cuits
par les micro-ondes. La chaleur provient de
la résistance en métal située en haut du
four.
Durant la cuisson au gril, le programme
divise en deux la durée réglée. Il se met
automatiquement en pause à mi-cuisson et
2 bips retentissent pour vous rappeler qu‟il
faut ouvrir la porte du four et retourner les
aliments. Après les avoir tournés sur l‟autre
face, refermez la porte et appuyez sur la
touche « Start/Reset » ; la cuisson se
poursuit pour la seconde moitié du temps
imparti. Si vous ne retournez pas la grillade,
le four se remet en marche
automatiquement au bout d‟une minute de
pause.
5.
6.
7.
Cuisson combinée
Cet appareil vous permet de choisir entre
trois possibilités de cuisson combinée.

Option 1 : micro-ondes à 50% de la
puissance + convection naturelle à
200°C.
Affichage « C-1 »

Option 2 : gril à 50% de la puissance
+ convection naturelle à 220°C.
Affichage « C-2 »
Exemple pour la cuisson selon l‟option
2 pendant 15 minutes :
a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
menu », jusqu‟ à ce que « C-2 »
apparaisse sur l‟afficheur.
b) Réglez la durée de cuisson sur
« 15:00 ».
c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

Option 3 : micro-ondes à 50% + gril à
50% de la puissance.
Affichage « C-3 ».
Cette option permet de réaliser des
grillades rapides.
Cuisson automatique (Auto Menu)
Il vous suffit de sélectionner le type
d„aliment et son poids pour régler
automatiquement la puissance et la durée
de cuisson.
Exemple pour la cuisson automatique de
0,4 kg de poisson :
a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
menu », jusqu‟ à ce que « A-5 »
apparaisse sur l‟afficheur.
b) Entrez le poids en appuyant sur la
touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
« 10 SEC » (0,1kg).
c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
Nombre de
pressions
sur la
touche
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuisson en convection naturelle
Vous pouvez utiliser ce four en mode
convection naturelle et programmer le
préchauffage à la température voulue. Le
préchauffage est réglé par défaut à 230°C,
mais vous pouvez choisir une autre
température en appuyant sur la touche
« Micro…Auto menu ».
55
Affichage, poids (kg)
A-1
Réchauffage
A-2
P. de
terre
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Nombre de
pressions
sur la
touche
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
sur la touche « Start/Reset » après avoir
programmé l‟heure de démarrage, le four
fonctionnera comme un simple minuteur : il
sonnera 10 fois à 18h15 puis se mettra à
l‟arrêt.
Affichage, poids (kg)
A-4
Viande
A-5
Poisson
A-6
Poulet
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
10. Sécurité enfants
Pour activer la sécurité enfants, appuyez
simultanément sur les touches « 1 MIN » et
« 10 SEC » pendant 2 secondes.
Pour désactiver cette fonction, appuyez de
nouveau simultanément sur les touches
« 1 MIN » et « 10 SEC » pendant 2
secondes.
11. Touche « Start/Reset »
a)
Horloge
Le four est équipé d‟une horloge à affichage
numérique sur 24 heures.
Pour mettre l‟horloge à l‟heure (par exemple
sur 16h30) :
a) Appuyez sur la touche
« Clock/Timer ». L‟afficheur
commence à clignoter ; réglez les
heures avec les touches « 1 MIN » et
« 10 SEC ».
b) Appuyez de nouveau sur la touche
« Clock/Timer » et réglez les minutes
avec les touches « 1 MIN » et
« 10 SEC ».
c) Appuyez encore une fois sur
« Clock/Timer » et l‟heure sera réglée.
d) Pour modifier le réglage de l‟horloge,
répétez l‟opération ci-dessus.
9.
b)
Programmateur
Il vous permet de programmer le départ
différé en indiquant l‟heure de démarrage
de la cuisson.
L‟horloge doit avoir été mise à l‟heure pour
que vous puissiez utiliser cette fonction.
Exemple : il est 16h30 et vous désirez
qu‟une cuisson de 10 minutes démarre à
18h15, à 70% de la puissance.
a) Appuyez sur la touche « Clock/Timer »
et réglez l‟heure à « 18:15 » avec les
touches « 1 MIN » et « 10 SEC »
(même opération que pour mettre
l‟horloge à l‟heure).
b) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
menu » pour sélectionner 70% de la
puissance.
c) Réglez la durée de cuisson sur 10
minutes.
d) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
Si vous ne réglez pas la puissance ni la
durée de cuisson et appuyez directement
56
Quand le four est en service, une
pression sur « Start/Reset » met
l‟appareil à l‟arrêt.
Si vous aviez programmé une
opération auparavant, le fait d‟appuyer
sur « Start/Reset » annule aussi votre
programmation.
Environnement
Lorsqu‟il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l‟appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l‟environnement.
Entretien et nettoyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Avant de procéder au nettoyage, mettez le
four à l‟arrêt et débranchez-le.
Maintenez l‟intérieur du four en bon état de
propreté. Si des éclaboussures adhèrent
aux parois, enlevez-les avec une éponge
humide. Les détergents agressifs ou
abrasifs ne sont pas recommandés.
Nettoyez la carrosserie avec une éponge
humide. Veillez à ne pas laisser couler
d‟eau dans les fentes d‟aération afin de ne
pas endommager les composants du four.
Veillez à ce que le bandeau de commandes
reste toujours sec. Essuyez-le avec un
chiffon doux et humide. N‟utilisez pas de
détergents, de produits abrasifs ni d‟aérosol
pour nettoyer le bandeau de commande.
Si de la buée s‟accumule sur la face interne
de la porte ou à sa périphérie, à l‟extérieur,
essuyez-la avec un chiffon doux. Ce
phénomène peut se produire lorsque le four
à micro-ondes fonctionne dans des
conditions d‟humidité élevée ; cela n‟indique
nullement un dysfonctionnement de
l‟appareil.
Il est quelquefois nécessaire de retirer le
plateau tournant pour le nettoyer. Vous
pouvez le laver à l‟eau chaude savonneuse
ou dans votre lave-vaisselle.
La couronne à roulettes et le bas de la
cavité doivent être entretenus régulièrement
pour éviter tout bruit excessif. Nettoyez
simplement le bas du four avec de l‟eau et
un détergent léger ou avec un produit pour
les vitres, puis séchez soigneusement.
Vous pouvez laver la couronne à roulettes à
l‟eau tiède savonneuse ou dans votre lavevaisselle. Les vapeurs de cuisson qui se
condensent au cours d‟utilisations répétées
ne dégradent nullement les surfaces en bas
du four ni les roulettes de la couronne.
Si vous enlevez la couronne à roulettes au
cours du nettoyage, veillez à la remettre en
place dans sa position initiale.
Pour éliminer les odeurs désagréables,
placez dans le four un bol rempli d‟eau
additionnée d‟un jus de citron et de sa
peau. Faites fonctionner le four 5 minutes
en mode micro-ondes, puis passez
l‟éponge et essuyez soigneusement avec
un torchon sec.
Quand il sera nécessaire de remplacer
l‟ampoule du four, votre détaillant vous en
fournira une nouvelle.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou si vous rencontrez un
problème, contactez le Service Consommateurs
Gorenje de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S‟il n‟existe pas de
Service Consommateurs Gorenje dans votre
pays, renseignez-vous auprès de votre
revendeur Gorenje local ou contactez le «
Service Department of Gorenje Domestic
Appliances.
Réservé à une utilisation domestique!
Vous trouverez des informations
complémentaires et des conseils utiles sur la
cuisson aux micro-ondes et au gril sur notre
site Internet:
http://microwave.gorenje.com
VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE
PLAISIR
LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE
APPAREIL
57
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HU
Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg!
Specifikáció
Energia-felhasználás…………………………………………… ................................... 230V~50Hz,1400W
Kimeneti teljesìtmény ................................................................................................................... 900W
Grill-égő ..................................................................................................................................... 1200W
Hagyományos fűtés ................................................................................................................... 1350W
Működési frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
Külső méretek: .......................................................................... 510mm(Sz) X 303mm(M) X 382mm(M)
A sütőtér (belső) méretei: .......................................................... 330mm(Sz) X 230mm(M) X 330mm(M)
Sütő-űrtartalom: .......................................................................................................................... 25 liter
Tömeg csomagolás nélkül: .................................................................................................. Kb. 17,5 kg
Zajkibocsátás:..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
A készülék kizárólag a háztartásban való
használatra készült, ételek és italok
elekromágneses energia segítségével történő
melegítésére. A készüléket csak zárt térben
használjuk.
A készülék a hulladék elektromos és
elektronikus felszerelésekről szóló
2002/96/EC (WEEE) direktívának
megfelelően jelölve van.
A direktíva meghatározza a hulladék
elektromos és elektronikus felszerelések
gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos,
az Európai Unióban érvényes
követelményeket.
Rádió-zavarok (interferencia)
A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a
rádió- és televìzió-készülékeknél, valamint
hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen
jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a
következő módokon lehet elhárìtani vagy
csökkenteni:
a) Tisztìtsuk meg a sütő ajtaját és
tömìtéseinek felületét.
b) Helyezzük a rádió- vagy televìziókészüléket minél messzebb a sütőtől.
c) A rádió- illetve televìzió-készülékhez
használjunk megfelelően elhelyezett
antennát, amely a jelek erős vételét teszi
lehetővé.
Mielőtt szerelőt hívnánk
1.
2.
Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a
kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a
kijelző kikapcsol:
a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően
csatlakoztatva van-e az elektromos
hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a
villásdugót a konnektorból, várjunk 10
másodpercet és dugjuk be újból.
b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos
hálózatban nem égett-e ki egy
biztosìték, illetve hogy a főbiztosìtéknál
nem szakadt-e meg az áram-ellátás.
Ha a biztosìtékokon nem látható
semmilyen hiba, próbáljuk ki a
villásdugót valamilyen más
készülékkel.
Ha a mikrohullámú sütő nem melegìt, azaz
nem ad le mikrohullámú energiát:
a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra
megfelelően van-e beállìtva.
b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően
be van-e csukva. Ha nincs, nem fog
mikrohullámú energia felszabadulni.
Elhelyezés
1.
2.
Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk
elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a
legközelebbi szakszervizzel.
Megjegyzés:
3.
58
Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről
eltávolìtottunk-e minden
csomagolóanyagot.
A csomagolás eltávolìtásakor vizsgáljuk
meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta
sérülések, például:
- lógó ajtó,
- sérült ajtó,
- horpadások vagy lyukak az ajtó
üvegében (ablakában), valamint a
kijelzőn,
- horpadások a sütő belsejében.
Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük,
ne használjuk a sütőt.
A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 17,5
kg. Olyan vìzszintes felületen helyezzük el,

amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a
sütőt.
4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol
helyezzük el.
5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
6. A megfelelő szellőzés biztosìtása
érdekében a sütő két oldalán legalább 8-8
cm, fölötte pedig legalább 10 cm rés kell
hogy legyen.
7. Ne távolìtsuk el a forgó alátét
hajtótengelyét.
8. Mint minden más készülék esetében, itt is
gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt
gyerekek használják.
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI
SZÜKSÉGES.
9. A konnektor, amelyikbe a készüléket
csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy
legyen.
10. A sütőnek 1,5 kVA bemeneti teljesìtményre
van szüksége. A sütő elhelyezésekor
javasolt szerelővel vagy megfelelő
szakemberrel konzultálni.
FIGYELEM: A sütő saját védelemmel,
250V, 10A biztosìtékkal rendelkezik.





FONTOS
A csatlakozó kábel szìneinek jelentése a
következő:
Zöld-sárga:
földelő vezető
Kék:
semleges vezető
Barna:
fázis-vezető
Mivel a csatlakozó kábel szìnei nem feltétlenül
felelnek meg a konnektor szìn-jelzéseinek,
vegyük figyelembe a következőket is:
- A zöld-sárga szìnű kábelt abba a terminálba
kössük, amely E betűvel, vagy a földelés
jelével van jelölve.
- A kék szìnű kábelt abba a terminálba kössük,
amely N betűvel, vagy fekete szìnnel van
jelölve.
- A barna szìnű kábelt abba a terminálba
kössük, amely L betűvel, vagy piros szìnnel
van jelölve.




Fontos biztonsági utasítások



FIGYELEM: Amikor a készülék kombinált
üzemmódban működik, a keletkező igen
magas hőmérsékletek miatt a gyerekek
csak felnőttek gondos felügyelete mellett
használhatják a készüléket (csak a grill
funkcióval rendelkező készülékek
esetében).
FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy annak
tömìtései megsérültek, a készüléket nem
szabad használni mindaddig, amìg a
sérüléseket a szerelő ki nem javìtotta.


59
FIGYELEM: Minden olyan javìtás vagy
szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez,
és amely során eltávolìtásra kerül a
mikrohullámokkal szembeni védelmet
szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
FIGYELEM: folyadékokat vagy más
ételeket ne melegìtsünk zárt edényekben
vagy lezárt csomagolásban, mert ezek
könnyen felrobbanhatnak.
FIGYELEM: Gyerekek csak abban az
esetben használhatják a készüléket szülői
felügyelet nélkül, ha megfelelő tanácsokkal
láttuk el őket ahhoz, hogy biztonságosan
használják a sütőt és megértsék a nem
megfelelő használattal járó veszélyeket.
A sütő körül biztosìtani szükséges a levegő
megfelelő áramlását. A sütő mögött legyen
legalább 8 cm hely, az oldalainál 10 cm,
fölötte pedig legalább 10 cm. Ne távolìtsuk
el s sütő lábait és ne fedjük be a szellőző
nyìlásokat.
Csak mikrohullámú sütőben való
használatra alkalmas eszközöket
használjunk.
Ha műanyag, vagy papìr edényekben vagy
csomagolásban melegìtünk ételeket,
felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen
csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a
készüléket, húzzuk ki a villásdugót a
konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk
becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges
lángokat.
A italt melegìtünk a mikrohullámú sütőben,
bizonyos idő elteltével az felforrhat és
kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk
különösen elővigyázatosak.
Az égésveszély elkerülése érdekében
használat előtt keverjük fel vagy rázzuk
össze a bébiételes üvegek tartalmát,
valamint ellenőrizzük azok hőfokát.
A mikrohullámú sütőben ne melegìtsünk
héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat,
mert azok könnyen felrobbanhatnak, azt
követően is, hogy a sütőben való melegìtést
már befejeztük.
Az ajtó, a tömìtések, illetve sütő belső
felületének tisztìtásához használjunk kìmélő
(nem súroló) tisztìtószereket. Ezeket
szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a
felületekre.
A sütőt tisztìtsuk rendszeresen és távolìtsuk
el az esetleges ételmaradékokat.
A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztìtjuk
rendszeresen, a felületei
elhasználódhatnak, ami negatìv hatással
van a készülék élettartamára és megnöveli

a veszélyek kockázatát a sütő használata
során.
Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a
veszélyek elkerülése érdekében csak a
gyártó, vagy a szakszerviz, illetve
megfelelően képzett szakember cserélheti
ki.
Ne használjunk olyan edényeket,
amelyek nem rendelkeznek megfelelő
bevonattal mikrohullámú sütőben való
használatra. Ugyanìgy ne használjunk
lefedett, füles csészéket.
- Ne készìtsünk ételt, illetve italt olyan
edényben, amely felül összeszűkül (pl.
üvegpalack), mert az melegìtés közben
megrepedhet.
- Ne használjunk hagyományos
hőmérőket a húsokhoz vagy
édességekhez. Csak olyan hőmérőket
használjunk, amelyek alkalmasak
mikrohullámú sütőben való használatra.
A mikrohullámú sütőhöz való
segédeszközöket csak gyártójuk
utasìtásainak megfelelően használjuk.
Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben
kirántani ételeket.
Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú
sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és
ne az edény is, amelyben van. Lehetséges,
hogy azután, hogy eltávolìtottuk a fedelet,
az edényben lévő folyadékból pára
csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki
belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel
hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek
szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem
azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel
után, hanem néhány percig állni hagyni és
lehetőség szerint felkeverni, hogy a
hőmérséklet egyenletesen eloszoljon
benne.
Az olyan étel, ami zsìr és vìz keverékét
tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő
kikapcsolása után maradjon körülbelül 3060 másodpercig még a sütőben. Ezáltal
lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen
és megelőzhetjük azt, hogy buborékok
képződjenek, amikor kanállal a folyadékba
nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a
leveskockát.
Az ételkészìtés során ügyeljünk arra, hogy
egyes étel-tìpusok, pl. karácsonyi puding,
lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan
felmelegszenek. Amikor nagy zsìr- vagy
cukortartalmú ételt melegìtünk vagy főzünk,
ne használjunk műanyag edényt.
A mikrohullámú sütőben való ételkészìtés
során használt segédeszközök erősen
felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le.
Ez különösen érvényes abban az esetben,
ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel
vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal
rendelkeznek. Az ilyen edényekhez
szükséges lehet konyhai kesztyű
használata.
-
Az általános használatra
vonatkozó biztonsági
utasítások
A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a
szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket
– hasonlóan más készülékek használatához – be
kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és
hatékonyan működjön:
1. A sütő működése közben az üveglap, a
henger karjai, az összekötő és a henger
tartója mindig legyenek a helyükön.
2. A sütőt ételkészìtésen kìvül semmilyen más
célra ne használjuk: ne szárìtsunk benne
ruhát, papìrt vagy más tárgyat és ne
használjuk sterilizálásra.
3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a
sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl.
papìrt, szakácskönyveket, stb.
5. Ne készìtsünk a sütőben olyan ételt, amely
membrán-réteggel van bevonva: pl.
tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy,
hogy előzetesen nem szúrjuk át a
membránt több helyen villával.
6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő
külső részén található nyìlásokba.
7. Soha ne távolìtsuk el a sütő részeit, pl. a
lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
8. Ne készìtsünk ételt közvetlenül az
üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe
helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe
vagy hasonló segédeszközre.
FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem
használhatók a következő konyhai
eszközök:
- Ne használjunk fém edényeket, vagy
fém füllel rendelkező edényeket.
- Ne használjunk fém szegéllyel ellátott
edényeket.
- Ne használjunk papìrral bevont fém
huzalokat a műanyag zacskók
lezárására.
- Ne használjunk melaminból készült
edényeket, mivel azok olyan anyagot
tartalmaznak, amely magába szìvja a
mikrohullámú energiát. Ennek
következtében az edény szétrepedhet
vagy megéghet, emellett pedig a
melegìtés / főzés lassabb lesz.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
60
16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő
tűzveszély csökkentése érdekében:
a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az
ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a
melegìtés folyamatát, ha a sütőben
papìr, műanyag vagy más gyúlékony
anyagból készült segédeszközök
vannak.
b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük,
távolìtsuk el az azt lezáró
fémhuzalokat.
c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad,
hagyjuk zárva a sütő ajtaját,
kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a
villásdugót a konnektorból, vagy
kapcsoljuk ki a biztosìték-tábla fő
biztosìtékát.
61
A sütő ábrája
62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 perc
1 perc
10 másodperc
Kijelző
Mikró/Grill/Hagyományos fűtés/Auto menü
Óra/Időzìtő
Start/Leállìtás
Nyitás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ajtózár
Sütő ablak
Szellőző rácsok, vagy szellőztető ventilátor
A tálca szegélye
Üveg tálca
Vezérlő egység
Grill rács
Működtetési utasítások
1.
4.
Ez a funkció két opcióval rendelkezik. A
kettő között a »Micro...Auto menu« gomb
megnyomásával választhatunk (a
leghosszabb főzési idő 60 perc):
1. opció: 85% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
G-1
2. opció: 50% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
G-2
Példa: Ételkészìtés grillel 20 percig
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot, amìg a kijelzőn meg nem
jelenik a "G-1" jelzés.
b) Állìtsuk be a főzési időt: "20:00"
c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot
Grillezéskor az ételt nem
mikrohullámok melegìtik. A hőt a sütő
tetején elhelyezett fém melegìtő
sugározza.
A grill működése közben a főzési idő 2
fázisra oszlik; az 1. fázist követően a
program automatikusan szünetet tart
és két sìpolás lesz hallható, ami arra
figyelmeztet, hogy nyissuk ki a sütőt és
fordìtsuk meg az ételt. Ezt követően
csukjuk be a sütő ajtaját. Nyomjuk
meg a "Start/Reset" gombot és az
ételkészìtés folytatódik a 2. fázissal.
Ha nem kìvánjuk megfordìtani az ételt,
1 perc szünet után a sütő
automatikusan újra indul.
Melegítés egy gombnyomással
Egyetlen gombnyomással megkezdhetjük
az egyszerű főzést. A funkció igen
kényelmes és lehetővé teszi, hogy nagyon
gyorsan felmelegìtsünk pl. egy pohár vizet.
Példa: Egy pohár tej felmelegìtése
a) Helyezzünk egy pohár tejet az üveg
forgótálcára és csukjuk be a sütő
ajtaját.
b) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot,
ezzel a mikrohullámú sütő 1 percen át
100% teljesìtménnyel fog működni.
c) Amint a melegìtés befejeződött, öt
sìpszót fogunk hallani.
2.
Melegítés mikrohullámokkal
E funkció két lehetősége kìnál:
a) Gyors melegìtés mikrohullámokkal
(100% teljesìtmény)
Példa: Főzés 100% teljesìtménnyel 5
percig.
1. Állìtsuk az időtartamot "5:00"-re.
2. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
b) Gyors melegìtés mikrohullámokkal,
kézi vezérléssel
1. Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot és válasszuk ki a 70%-os
fokozatot.
2. Állìtsuk be az időtartamot "10:00"-re.
3. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
5.
5 melegítési fokozatot állíthatunk be, a
leghosszabb működési idő pedig 60 perc.
3.
Gombnyo
mások
száma
"Micro"
A
mikrohullám
ú sugarak
teljesítménye
Felirat a
kijelzőn
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
Grill
Kombinált főzés
E készülék esetében három kombinált
főzési opció közül választhatunk:
1. opció: Kombinált főzés (50%
mikrohullám + 200 ºChagyományos fűtés)
A kijelzőn a "C-1" jelzés látható
2. opció : Kombinált főzés (50% grill + 220
ºC hagyományos fűtés)
A kijelzőn a "C-2" jelzés látható.
Példa: Ételkészìtés a 2. opcióval 15 percig.
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot, amìg a kijelzőn meg nem
jelenik a "C-2" jelzés.
b) Állìtsuk be a főzési időt "15:00"-re.
c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
3. opció: Kombinált főzés (50%
mikrohullám + 50% grill)
A kijelzőn a "C-3" jelzés látható
Gyors grillezéshez, stb.
Példa: Ételkészìtés a 3. opcióval 15 percig.
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot, amìg a kijelzőn meg nem
jelenik a "C-3" jelzés.
b) Állìtsuk be a főzési időt "15:00"-re
c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
Automatikus kiolvasztás tömeg
alapján
Példa: 0,5 kg fagyasztott hús kiolvasztása
a) A "Micro…Auto menu" gomb
megnyomásával válasszuk ki a "DEF"
funkciót.
b) Az "1Min" (1 kg) gomb valamint a
"10Sec" (0,1 kg) gomb segìtségével
vigyük be be a tömeget.
c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
A fagyasztott élelmiszer tömege 2 kg-nál
kevesebb kell hogy legyen.
63
6. Hagyományos főzés
Gombnyomások
száma
A sütő hagyományos sütőként is
használható és a kìvánt hőfokra való
előmelegìtés szintén beprogramozható. A
javasolt hőfok-beállìtás 230 ºC, de a
»Conve« gomb megnyomásával más
hőfokot is beállìthatunk.
Példa: A sütő előmelegìtése 200 ºC-ra.
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot a hőfokválasztáshoz
annyiszor, amìg a »200 ºC« villogni
nem kezd a kijelzőn.
b) Nyomjuk meg »Start/Reset« gombot.
Amikor az előmelegìtés befejeződött, a
készülék leáll. Két sìpolás figyelmeztet arra,
hogy helyezzük az ételt a sütőbe. Állìtsuk
be a kìvánt főzési időt és hőfokot, és
folytassuk a főzést. A leghosszabb
lehetséges előmelegìtési idő 30 perc.
Példa: Hagyományos főzés, a sütő
előmelegìtése 200 ºC-ra és a főzési idő
beállìtása 20 percre.
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot a hagyományos főzéshez
annyiszor, amìg a »200 ºC« villogni
nem kezd a kijelzőn.
b) Állìtsuk a főzési időt 20 percre.
c) Nyomjuk meg a »Start/Reset« gombot.
7.
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
9.
Csak az étel tìpusát és tömegét kell
kiválasztanunk, a készülék pedig segìt
automatikusan ehhez igazìtani a
teljesìtményt és az időt.
Példa: 0.4 kg hal elkészìtése
a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot, amìg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő: "A-5".
b) Írjuk be az étel tömegét az »1 min« (1
kg) és a »10 sec« (0,1 kg) gombok
segìtségével.
c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-2
Burgonya
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
A-5
Hal
A-6
Csirke
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Óra
Időzítő
Az időzìtő lehetővé teszi, hogy a
mikrohullámú sütő működésének kezdetét
vagy végét előre beállìtsuk.
E funkció használata előtt mindenképp
állìtsuk be az órát.
Példa: Az aktuális idő 16:30 és 18:15-kor
szeretnénk megkezdeni a főzést 70%-os
teljesìtménnyel, 10 percig:
a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot,
állìtsuk az időt "18:15"-re az "1 Min" és
"10 Sec" gombok segìtségével
(ugyanaz a folyamat, mint az óra
beállìtásánál).
b) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
gombot és válasszuk ki a 70%-os
teljesìtményt.
c) Állìtsuk be a főzési időt 10 percre.
d) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
Ha nem állìtjuk be a teljesìtményt és a
főzési időt, mielőtt megnyomnánk a
start gombot, a készülék csak óraként
fog működni. 18:15-kor 10 sìpolást
fogunk hallani és a sütő kikapcsol.
Menü, Tömeg (kg)
A-1
Melegítés
A-4
Hús
A sütő 24 órás digitális órával rendelkezik.
Az idő beállìtásához pl. délután 4.30-ra az
alábbiakat kell tennünk:
a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot
– a kijelző ekkor villogni kezd. Állìtsuk
be az órát az "1 Min" és "10 Sec"
gombok segìtségével.
b) Nyomjuk meg ismét a "Clock/Timer"
gombot, majd állìtsuk be a perceket az
"1 Min" és "10 Sec" gombok
segìtségével.
c) Nyomjuk meg újra a "Clock/Timer"
gombot – ezzel az óra beállìtásra
került.
d) Az idő megváltoztatásához a fenti
folyamatot kell megismételnünk.
Auto-Menü
Gombnyomások
száma
Menü, Tömeg (kg)
64
10. Gyerekzár
A gyerekzár aktiválásához tartsuk lenyomva
egyszerre az "1 Min" és "10 Sec" gombokat
2 másodpercig.
E két gomb újbóli 2 másodpercig történő
lenyomva tartásával kapcsolhatjuk ki a
gyerekzárat.
11. Start/Reset
a)
b)
Ha a készülék működése közben
megnyomjuk a "Start/Reset" gombot, a
sütő működése leáll.
Ha a start gomb megnyomása előtt
valamilyen programot állìtottunk be, a
gomb újbóli megnyomására a program
törlődik.
8.
Gondoskodás a mikrohullámú
sütőről – ápolás és
karbantartás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
ablaktisztìtó segìtségével, majd szárìtsuk
meg. A csapágy-gyűrűt meleg vìz és egy
kis tisztìtószer segìtségével tisztìthatjuk,
vagy mosogatógépben is moshatjuk.
Hosszabb használat után a csapágy-gyűrű
kerekein pára gyűlhet össze a főzéstől, ez
azonban nincs kihatással a működésére.
Amikor a csapágy-gyűrűt eltávolìtjuk a sütő
aljának vájatából, ügyeljünk arra, hogy
helyesen is tegyük vissza.
A sütőből áradó esetleges kellemetlen
szagokat úgy távolìthatjuk el, ha egy mély
edénybe egy pohár vizet öntünk, amibe
belevágjuk egy citrom héját, majd az edényt
5 percre a mikrohullámú sütőbe tesszük, a
sütőt bekapcsoljuk. A működést követően
alaposan szárìtsuk meg a sütő belsejét és
puha ruhával töröljük át.
Ha a sütőben szükségessé válik az izzó
cseréje, forduljunk a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Tisztìtás előtt kapcsoljuk ki a sütőt és
húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.
A sütő belsejének mindig tisztának kell
lennie. Ha ételmaradékok, vagy folyadék
szárad a sütő falaira, azokat nedves ruha
segìtségével töröljük le. Erős tisztìtószerek
vagy súrolószerek használata nem javasolt.
A sütő külső felületét nedves ruhával
tisztìtsuk meg. Hogy megelőzzük a
készülék belső részeinek károsodását,
ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön vìz a
szellőzőnyìlásokba.
Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő egység ne
ázzon el. Puha, nedves ruhával tisztìtsuk. A
vezérlő egység tisztìtásához ne használjunk
vegyszereket, erős tisztìtószereket és
spray-ket.
Ha a sütő belsejében, vagy külsején pára
képződik, töröljük le puha ruhával. Ez akkor
fordulhat elő, ha a sütő nagy
nedvességtartalmú helyiségben használjuk
és nem jelenti azt, hogy a sütő hibásan
működik.
Időnként szükséges az üveg tálcát is
eltávolìtani és megtisztìtani. A tálcát
mosogassuk el meleg vìzben egy kis
tisztìtószer segìtségével, vagy
mosogatógépben is tisztìthatjuk.
A csapágy-gyűrűt és a sütő belsejének alját
(alsó lemez) szintén szükséges
rendszeresen tisztìtani, mivel egyébként
működés közben a sütő zajt adhat ki. A
készülék belsejének alsó részét egyszerűen
töröljük át kìmélő tisztìtószer és vìz, vagy
A feleslegessé vált készülék szelektìv
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosìtó gyűjtőhelyen adja le, ìgy
hozzájárul a környezet védelméhez.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási
kisgépek és szépségápolási termékek
üzletágának vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
Kiegészìtő sütési javaslatokat és egyébb
hasznos információkat a mikrohullámu
sütőhöz megtalálhatja a következő weboldalon:
http://microwave.gorenje.com
A
SOK ÖRÖMET KÍVÁN
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE
HASZNÁLATA SORÁN!
65
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.
Charakterystyki techniczne
Zasilanie elektryczne .............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
Moc użyteczna ............................................................................................................................. 900W
Moc grilowania, grzałka grilowa ................................................................................................. 1200W
Konwekcja ................................................................................................................................. 1350W
Częstotliwość robocza: .......................................................................................................... 2450MHz
Wymiary zewnętrzne:.................................................................510mm(Ńz) X 303mm(V) X 382mm(G)
Wymiary wnętrza (komory): .......................................................330mm(Sz) X 230mm(V) X 330mm(G)
Pojemność kuchenki: ............................................................................................................... 25 litrόw
Waga netto: ......................................................................................................................około 17,5 kg
Poziom hałasu: ............................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
Zakłócenia w odbiorze fal
radiowych i elewizyjnych
Urządzenie to oznaczono zgodnie z
europejską wytyczną 2002/96/EG o
zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy
obowiązującego w całej Unii Europejskiej
odbioru i wtórnego wykorzystania
starych urządzeń.
Kuchenka mikrofalowa może spowodować
zakłócenia w działaniu odbiornikόw
telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub
zmniejszyć zakłócenia, należy:
a) Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie
uszczelek.
b) Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe
jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
c) Wyposażenie odbiornikόw w anteny i
umieszczenie ich w sposόb, ktόry umożliwi
najsilniejszy odbiόr sygnału.
Przed wezwaniem serwisu
Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz
wyłączył się lub nie wyświetla komunikatόw:
a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do sieci
zasilania elektrycznego. Jeśli nie,
należy wyciągnać przewόd elektryczny
kuchenki z gniazdka zasilania
elektrycznego i po 10 sekundach
powtόrnie włączyć urządzenie.
b) Należy sprawdzić bezpieczniki i
gniazdko przewodu zasilającego.
Gniazdko najłatwiej sprawdzić,
podłączając do niego inne urządzenie
elektryczne.
2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi
do emisji energii mikrofalowej, należy:
a) Sprawdzić ustawienie timera.
b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki
zostały domknięte a zamki
bezpieczeństwa zamknięte. W
przeciwnym razie emisja enerii
mikrofalowej została uniemożliwiona.
W przypadku nie możności rozwiązania
problemu, mimo wykonania w/w
czynności , należy zwrόcić się do
autoryzowanego punktu serwisowego.
1.
Ostrzeżenie:
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
w warunkach gospodarstwa domowego.
Oddziaływanie energii elektromagnetycznej,
służy wyłącznie do podgrzewania żywności
oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko
w zamkniętych pomieszczeniach.
Instalacja
Należy przekonać się, że opakowanie
zostało usunięte, przede wszystkim z
wnętrza komory i z wewnętrznej strony
drzwiczek.
2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić
się, że kuchenka nie posiada
następujących uszkodzeń:
- pochyłe drzwiczki,
- uszkodzone drzwiczki,
- wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na
drzwiczkach lub wyświetlaczu,
- wgniecenia w komorze kuchenki.
Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli
znalezione zostanie ktόreś z podanych wyżej
uszkodzeń.
1.
66
Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około
17,5 kg; zaleca się, aby kuchenkę
mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej
powierzchni poziomej, ktόra będzie w stanie
utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źrόdeł
wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiać się
niczego.
6. Kuchenka mikrofalowa powinna być
ustawiona tak, aby jej tylna część oddalona
była od ściany o co najmniej 10 cm,
natomiast przedmioty lub ściany po jej
bokach winny być w odległości przynajmniej
8 cm. Taki sposób ustawienia kuchenki
gwarantuje najlepszą wentylację.
7. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy
obrotowej talerza.
8. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
elektrycznych, używanie kuchenki
mikrofalowej przez dzieci powinno
przebiegać pod kontrolą rodziców lub osoby
dorosłej.
OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY
UZIEMIĆ
9. Gniazdko przewodu zasilającego kuchenkę,
musi być łatwo dostępne.
10. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,5
kVA – przed podłączeniem należy
zasięgnąć porady pracownika punktu
serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.
Ważne wskazόwki
bezpieczeństwa
3.





UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest
zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny
bezpiecznik o właściwościach: 250 V, 10A.

WAŻNE:
Kolor i znaczenie poszczególnych
przewodnikόw przewodu zasilającego:
Zieleno-żόłty: uziemienie
Niebieski:
neutralny
Brązowy:
prąd
Ponieważ kolor przewodnikόw może
odbiegać od kolorόw podanych w gniazdku,
należy uwzględnić co następuje:
- przewodnik koloru zielono-żόłtego należy
podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą E
lub symbolem uziemienia.
- przewodnik koloru niebieskiego należy
podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą N
lub oznaczoną kolorem czarnym.
- przewodnik koloru brązowego należy
podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą L
lub oznaczoną kolorem czerwonym.




67
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji
mikrofale + grill dochodzi do znacznego
wzrostu temperatury. W tym wypadku
zaleca się, by dzieciom podczas
użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba
dorosła (tylko dla kuchenek posiadających
funkcję grilowania).
UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki
lub powierzchnie uszczelniające, kuchenka
nie powinna być uruchamiana do czasu jej
naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek
czynności serwisowych lub naprawczych
związanych ze zdejmowaniem ktόrejkolwiek
z pokryw lub części obudowy, dających
osłonę przed energią mikrofalową jest
niebezpieczne dla każdego i łączy się z
ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności
powinna dokonywać wyłącznie osoba
wykwalifikowana.
UWAGA: Cieczy i innych artykułόw
żywnościowych nie wolno ogrzewać w
szczelnych pojemnikach, gdyż są one
podatne na eksplozję.
UWAGA: Dzieciom można zezwolić na
samodzielną obsługę urządzenia tylko
wtedy, gdy uzyskały one odpowiednie
wskazόwki, umożliwiające bezpieczne
używanie kuchenki i gdy zdają sobie
sprawę z zagrożeń wynikających z
niewłaściwego jej użytkowania.
Kuchenka mikrofalowa powinna działać w
warunkach umożliwiających dostateczne
krążenie powietrza. Dlatego musimy za
kuchenką zapewnić co najmniej 8 cm
przestrzeni, po bokach przynajmniej 10 cm
a nad nią 10 cm. Usuwanie nóżek kuchenki
oraz pokrywanie odwietrzników jest
zabronione.
Do gotowania należy używać wyłącznie
naczyń i przyrządόw specjalnie
przeznaczonych do zastosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Podczas podgrzewania żywności w
pojemnikach plastykowych lub
papierowych, należy często sprawdzać
proces gotowania ze względu na możliwość
zapłonu pojemnikόw.
W przypadku pojawienia się dymu,
wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci
zasilania i nie otwierać drzwiczek, by
stłumić możliwe płomienie.
Mikrofalowe podgrzewanie napojόw może
powodować opόźnione nagłe wykipienie,






dlatego też zaleca się uważne
manipulowanie naczyniami w których były
one podgrzewane.
Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci
(niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez
zakrętki i smoczka), należy zawartość
dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed
podaniem pożywienia należy sprawdzić
jego temperaturę, aby uniknąć możliwości
oparzeń.
Nie należy gotować jajek w skorupie ani
podgrzewać ugotowanych jajek na twardo,
gdyż mogą pęknąć, nawet po
zakończonym już podgrzewaniu.
Do czyszczenia drzwiczek kuchenki,
powierzchni uszczelniających oraz wnętrza,
należy używać łagodnych środkόw
czyszczacych oraz gąbek lub miękkich
szmatek.
Kuchenkę mikrofalową należy
systematycznie i dokładnie czyścić, oraz
usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
Nieregularna pielęgnacja kuchenki
mikrofalowej może spowodować
uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei
może ujemnie wpłynąć na wiek trwania
urządzenia, oraz może wywołać
niebezpieczeństwo.
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego, wymiany może dokonać
producent, autoryzowany serwis lub
odpowiednio do tego celu wykwalifikowana
osoba.
4.
5.
6.
7.
8.
W wnętrzu kuchenki nie należy
przechowywć przedmiotόw, a w
szczególności książek kucharskich, gazet
itp.
Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza
ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki
drobiowe i tym podobne, należy przed
gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
Do otworów znajdujących się po
zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno
wkładać żadnych przedmiotów.
Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych
części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
Potraw nie należy gotować bezpośrednio
na szklanym talerzu.
Żywność zawsze należy włożyć do
odpowiedniego naczynia.
WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy
używać:
- naczyń metalowych lub naczyń z
metalowymi uchwytami.
- naczyń z metalowym wykończeniem lub
dekoracją.
- klamer drucianych powlekanych
papierem do wiązania worków foliowych.
- naczyń z melaminu, ponieważ zawierają
one substancje wchłaniające energię
mikrofalową. Grozi to pęknięciem
naczynia lub jego zwęgleniem. Co
więcej, przedłuża to czas
przygotowywania żywności.
- naczyń, ktόrych powierzchnia nie jest
przystosowana do użycia w kuchence
mikrofalowej. Nie należy również używać
zamkniętych filiżanek z uchwytami.
- pojemników o małych otworach lub
butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą
one podczas podgrzewania pęknąć.
- zwykłych termometrów do mięsa lub
wypieków. Na rynku dostępne są
specjalne termometry, które
przystosowane są do zastosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
9. Przyrządy przeznaczone do użycia w
kuchence mikrofalowej należy używać
zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do
smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie
nagrzewa naczyń w których
przygotowywana jest żywność. Mimo iż
naczynie, będzie na dotyk chłodne,
temperatura artykułu żywnościowego
będzie tak samo wysoka jak po zwykłym
gotowaniu. Dlatego po odsłonięciu
(chłodnej) przykrywki potrawa będzie
parować.
Wskazόwki dotyczące
bezpiecznego użytkowania
kuchenki
Poniżej podane zostały niektόre zasady i
wskazόwki dotyczące bezpieczeństwa, ktόre
(podobnie jak w przypadku użytkowania innych
urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić.
Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze
działanie kuchenki.
1. Podczas działania kuchenki talerz
obrotowy, nośniki rolek, podstawek
(sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być
umieszczone na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do
przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej
do suszenia ubrań, papieru lub innych
przedmiotów. Nie nadaje się ona również
do procesu sterylizacji przedmiotów czy
żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż
może to spowodować jej uszkodzenie.
68
12. Przed spożyciem należy sprawdzić
temperaturę żywności, szczególnie jeśli
chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i
niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu
żywności z kuchenki poczekać kilka minut,
potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć
aby temperatura pożywienia była
rόwnomiernie rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę
należy po wyłączeniu się kuchenki
przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60
sekund. Spowoduje to uspokojenie się
składników. Potrawa po wstawieniu do niej
łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie
się pienić.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania
niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego,
marmolady lub mielonego mięsa), jest
krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym
przygotowywaniem. Do podgrzewania
potraw zawierających dużą ilość tłuszczu
lub cukru nie wolno używać naczyń z
tworzyw sztucznych..
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa
naczyń, naczynie może absorbować ciepło
pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia
się to w przypadku pokrycia żywności folią.
By zapobiec poparzeniom, zaleca się
używanie rękawiczek ochronnych, podczas
wyjmowania naczyń z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia
pożaru w komorze kuchenki:
a) Należy dokładnie określić czas
przygotowywania żywności i uważać
by jej nie podgrzewać za długo.
Uważnie należy sprawdzać proces
podgrzewania żywności jeśli używamy
do tego przyrządów papierowych, z
tworzyw sztucznych lub innych łatwo
palnych materiałów.
b) Należy usunąć druciane spinki czy
sznurki, którymi związana jest
pakowana w woreczkach żywność.
c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki
w przypadku zapalenia się wsadu.
Kuchenkę należy natychmiast odciąć
od zasilania prądu przez wyciągnięcie
wtyczki z gniadzka lub przez
odkręcenie bezpiecznika z głównej
tablicy rozdzielczej.
69
Opis kuchenki
1.
2.
3.
4.
5.
70
6.
7.
8.
10 minut
1 minuta
10 sekund
Wyświetlacz
Mikrofale/Gril/Konwekcja/Meni
automatycznego gotowania
Zegar/Timer
Start/ Reset
Przycisk do otwierania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ochronny system zatrzaskόw drzwi
Okno kuchenki
Odwietrznik
Pierścień łożyska
Szklany talerz
Panel sterujący
Ruszt do grilowania
Instrukcja obsługi
1.
3.
Podgrzewanie przez naciśnięcie
jednego przycisku
Należy wybrać masę zamrożonego artykułu
żywnościowego, kuchenka sama określi
optymalną siłę oddziaływania mikrofali i
potrzebny czas do przygotowania żywności.
Przykład: Rozmrażanie 0,5 kg
zamrożonego mięsa.
a) By dokonać wyboru "DEF", należy
nacisnąć przycisk "Micro…Auto
menu".
b) Trzeba podać masę artykułu
żywnościowego. Do tego służą
przyciski "1min" (1 kg) i "10sec" (0,1
kg).
c) Kuchenka zostanie uruchomiona,
naciśnięciem przycisku "Start/Reset".
Kuchenka umożliwia, by jednym
naciśnięciem przycisku rozpocząć proces
gotownia. Funkcja ta jest bardzo wygodna i
pomocna, gdyż pozwala na szybkie
podgrzanie szklanki wody itp.
Przykład: Podgrzanie szklanki melka
a) Szklankę z mlekiem należy umieścić
na szklanym talerzu obrotowym i
zamknąć drzwiczki kuchenki.
b) Naciśnięciem przycisku "Start/Reset"
uruchamia się kuchenkę, ktόra będzie
oddziaływała przez kolejną minutę
100% siłą mikrofali.
c) Zakończony program oznajmi 5
sygnałόw dźwiękowych.
2.
Masa zamrożonego artykułu żywnościowego
nie może przekraczać 2 kg.
Podgrzewanie przy pomocy
mikrofali
4.
Wybierać można spośrόd 5 poziomόw siły
oddziaływania, najdłuższy czas działania
wynosi 90 minut.
"Micro"
1
2
3
4
5
A
mikrohullámú
sugarak
teljesítménye
100%
70%
50%
30%
10%
Grill
W zakres tej funkcji wchodzą dwa sposoby.
Aby z niej skorzystać należy nacisnąć
przycisk "Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" (najdłuższy czas gotowania to
60 min)
Sposób 1: 85% mocy grillowania, na
wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-1
Sposób 2: 50% mocy grillowania, na
wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-2
Przykład: Przygotowanie żywności na
grillu, 20 minut
a) Należy nacisnąć przycisk
"Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
pojawi się komunikat "G-1".
b) Ustawić czas gotowania "20:00".
c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
Podczas grillowania, żywność w kuchence
nie ogrzewa sie dzięki mikrofalom. Ciepło
emanuje
stalowa grzałka umieszczona w górnej
części kuchenki.
Podczas działania grilla, gotowanie
(grillowanie) może przebiagać w dwóch
poziomach, po
zakończeniu pierwszej połowy grillowania
program samoistnie wyłączy się. Dwa
sygnały
dźwiękowe zasygnalizują, iż nastąpił czas,
aby odwrucić żywność. Po odwruceniu
artykułu
spożywczego należy zamknąć drzwiczki i
nacisnąć przycisk "Start/Reset". Program
będzie
W zakresie tej funkcji istnieją dwie
możliwości.
a) Szybkie podgrzewanie mikrofalami
(100% siły oddziaływania)
Przykład: Gotowanie – czas 5 minut, siła
oddziaływania mikrofali 100%.
1. Należy określić czas gotowania np.
"5:00".
2. Nacisnąć "Start/Reset".
b) Podgrzewanie mikrofalami z ręcznym
ustawieniem ich siły oddziaływania
1. Należy nacisnąć przycisk "Micro…Auto
menu" i wybrać siłę oddziaływania
mikrofali np. 70%;
2. Nastawić czas np. na "10:00".
3. Nacisnąć "Start/Reset".
Gombnyomá
sok száma
Automatyczne rozmrażanie zależne
od ciężaru żywności
Felirat a
kijelzőn
P100
P70
P50
P30
P10
71
Przykład: W poprzednio ogrzanej
kuchence chcemy gotować potrawę 20
minut na temperaturze 200 °C.
1. Należy naciskać przycisk
"Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" aż do wyświetlenia się
komunikatu "200 °C".
2. Ustawić czas gotowania na 20 min.
3. Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
kontynuowany. Jeśli zaś nie chcemy
odwrucić żywności, program z działaniem
po upływie jednej
5.
Kombinowane oddziaływanie
Kuchenka umożliwia trzy sposoby
przygotowania żywności.
Sposób 1: Łączne oddziaływanie (50%
mikrofale + 220 ºC konwekcja). Na
wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat "C-2".
Sposób ten znakomicie nadaje się do
pieczenia mięs i ciast itp.
Sposób 2: Łączne oddziaływanie (50% grill
+ 200 ºC konwekcja). Na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony komunikat "C-1".
Sposób ten zaleca się do przygotowywania
zapieczonych potraw itp.
Sposób 3: Łączne oddziaływanie (50%
mikrofale + 50% grill). Na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony komunikat "C-3".
Sposób ten zaleca się do szybkiego
grillowania.
Przykład: Przygotowanie żywności, sposób
2, 15 minut
a) Należy nacisnąć przycisk
"Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
pojawi się komunikat "C-2".
b) Ustawić czas gotowania "15:00".
c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
6.
7.
Menu automatyczne
Należy wybrać tylko rodzaj żywności i jej
ciężar. Kuchenka sama dostosuje siłę i
czas oddziaływania mikrofali.
Przykład: Automatyczne gotowanie 0,4kg
ryby
a) Należy naciskać przycisk
"Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" , aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat "A-5".
b) Ciężar żywności określa się za
pomocą przycisków "1 min"(1 kg) i "10
sec" (0,1 kg). Należy naciskać
odpowiedni przycisk, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
"0,4".
c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
Liczba
naciśnięć
na
przycisk
Ciężar. Rodzaj żywności
A-1
Podgrzewanie
A-2
Ziemniaki
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
"1min"
Konwekcyjne gotowanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kuchenka umożliwia konwekcyjne
gotowanie, można ją zaprogramować aby
osiągnąć odpowiednią temperaturę –
wstępne ogrzewanie kuchenki. Kuchenka
automatycznie ustawia się na 230 °C. W
celu ustawienia innej temperatury należy
nacisnąć przycisk "Mikrofale…Meni
automatycznego gotowania".
Przykład: Kuchenkę chcemy ogrzać na
200 °C
1. Aby ustawić kuchenkę na 200 °C,
należy naciskać przycisk
"Mikrofale…Meni automatycznego
gotowania" aż do wyświetlenia się
komunikatu "200 °C". Komunikat ma
mrugać.
2. Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
Kiedy kuchenka osiągnie ustawioną
uprzednio temperaturę, działanie zatrzyma
się. Dwa sygnały dźwiękowe zasygnalizują,
iż nastąpił czas, kiedy można do kuchenki
wstawić żywność. Należy ustawić
temperaturę i czas gotowania potrawy.
Najdłuższy czas ogrzewania kuchenki to 30
min.
Liczba
naciśnięć
na przycisk
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
72
Ciężar. Rodzaj żywności
A-4
Mięso
A-5
Ryba
A-6
Drób
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
8.
Zegar dygitalny
11. Start / Reset
Kuchenka jest zaopatrzona w zegar
dygitalny. W celu ustawienia czasu
(przykładowo 16:30)należy:
1. Nacisnąć przycisk "Zegar/Timer".
Komunikat na wyświetlaczu zacznie
mrugać. Naciskając przycisk "1 min" i
"10 sec" ustawiamy godzinę.
2. Ponownie nacisnąć przycisk
"Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
"1 min" i "10 sec", należy ustawić
minuty.
3. Nacisnać przycisk "Zegar/Timer".
Nowo ustawiony czas zostanie
wyświetlony.
4. Aby ustawić zegar, należy za każdym
razem powtórzyć w/w kolejność.
9.
a)
b)
W przypadku naciśnięcia przycisku
Start/ Reset podczas działania
kuchenki, kuchenka wyłączy się.
W przypadku ustawienia
automatycznego właczenia się
kuchenki, zaprogramowane działanie
kuchenki zastanie zanulowane w chwili
nacisnięcia przycisku "Start/ Reset".
Pielęgnacja kuchenki
mikrofalowej – czyszczenie i
konserwacja
1.
2.
Timer
Timer umożliwia dowolne ustawienie
rozpoczęcia i zakończenia działania
kuchenki. Aby skorzystać z tej funkcji
należy upewnić się, że zegar kuchenki
został dokładnie ustawiony.
Przykład: W tym momencie jest 16:30. Z
przygotowaniem żywności chcemy
rozpocząć o godzinie 18:15. Chcemy aby
kuchenka działała o mocy 70% przez 10
minut.
a) Należy nacisnąć przycisk "
Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
"1 min" i "10 sec" należy ustawić czas
na 18:15 (identyczny proces jak
podczas ustawiania zegara).
b) Naciskając przycisk "Mikrofale…Meni
automatycznego gotowania" należy
wybrać moc działania kuchenki 70%.
c) Należy ustawić czas gotowania 10
minut
d) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
Jeśli moc i czas działania (kroki b i c) nie
zostaną ustawione, po naciśnięciu
przycisku "Start/Reset", kuchenka działać
będzie jako budzik. O godzinie 18:15
włączy się 10 sygnałow dźwiękowych, po
czym urządzenie wyłaczy się.
3.
4.
5.
6.
10. Zabezpieczenie/ blokada działania
W celu włączenia zabezpieczenia, należy
nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
przyciski "1 min" i "10 sec". W celu
wyłączenia tej funkcji należy powtórzyć
działanie.
7.
73
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy kuchenkę obowiazkowo wyłaczyć i
wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
Wnętrze kuchenki powinno być zawsze
czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu
na ściankach kuchenki zostały okruchy
potraw lub krople płynu, powinno się je
wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia
należy używać łagodnych środkόw
czyszczących. Nie zaleca się używania
silnych detergentów oraz środków
ściernych.
Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić
wilgotną ściereczką. Aby zapobiec
uszkodzeniom lub awarii części
znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy
uważać by woda lub inne płyny nie dostały
się do odwietrzników.
Nie wolno zmoczyć panelu sterującego.
Należy czyścić go miękką, wilgotną
ściereczką. Nie powinno się używać silnych
środków czyszczących, środków ściernych,
jak również środków czyszczących w
aerosolu.
Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych
powierzchniach kuchenki osiada para,
należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para
pojawia się, gdy kuchenka umieszczona
jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie
oznacza to jednak usterki jej działania lub
jej uszkodzenia.
Od czasu do czasu należy oczyścić rόwnież
szklany talerz. Można umyć go w ciepłej
wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce
do naczyń.
Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas
pracy kuchenki, należy regularnie czyścić
pierścień łożyska i dolną część komory
kuchenki. Zaleca się, aby wnętrze kuchenki
czyścić łagodnymi środkami, wodą lub
środkiem do mycia powierzchni szklanych.
Po czym, należy ją starannie wysuszyć.
Podczas przygotowywania żywności w
8.
9.
wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która
wydostaje się z potraw. Para nie wywiara
żadnego wpływu ani na wewnętrzne
powierzchnie kuchenki ani na pierścień
łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska
podczas czyszczenia kuchenki należy
uważać aby później został on
umiejscowiony prawidłowo na pierwotne
miejsce.
W celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów w kuchence należy umieścić w
niej głębokie naczynie (przystosowane do
użytku w kuchence mikrofalowe) z wodą.
Do wody należy wycisnąć sok jednej
cytryny i dodać pozostałą skόrkę. Gotować
przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu
należy kuchenkę dokładnie i starannie
osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.
Przed zamianą żarówki w kuchence
mikrofalowej neleży zasięgnąć rady u
sprzedawcy lub w autoryzowanym
zakładzie serwisowym.
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego
nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo
określone składowisko do recyklingu. Postępując
w ten sposób, przyczyniają się Państwo do
zachowania czystego środowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie
problemów z urządzeniem, zwrócić się do
centrum pomocy użytkownikom Gorenja w
danym państwie (numer telefonu znajduje się na
międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w
danym kraju nie ma takiego centrum, należy
zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja
lub Działu małych urządzeń AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Wyłącznie do własnego użytku!
Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące
pieczenia za pomocą mikrofali i grilla
znajduja się na stronie internetowej:
http://microwave.gorenje.com
WIELE SATYSFAKCJI Z
KORZYSTANIA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU
74
MANUAL DE UTILIZARE
RO
Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să citiŝi aceste instrucŝiuni cu atenŝie.
CARACTERISTICI
Consum ................................................................................................................. 230V~50Hz, 1400W
Capacitate ................................................................................................................................... 900W
Grill…………………………………………………………………………………. .............................. 1200W
Convectie………………...............................………………………………………………………..….1350W
Frecvenţă de operare............................................................................................................. 2450MHz
Dimensiuni exterioare .................................................................. 510mm(L) x 303mm(H) x 382mm(W)
Dimensiuni cavitate cuptor ........................................................... 330mm(L) x 230mm(H) x 330mm(W)
Capacitate cuptor......................................................................................................................... 25 litri
Greutate ....................................................................................................................... Approx. 17,5 kg
Nivel de zgomot: ..............................................................................................................Lc < 58 dB (A)
Interferenŝe radio
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2002/9/CE în privinŝa
aparatelor electrice şi electronice vechi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
valorificarea aparatelor vechi.
Cuptoarele cu microunde pot avea interferenţe
cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente
similare. Interferenţele pot fi eliminitate sau
reduse, dacă urmaţi următoarele proceduri:
a) Curăţaţi uşa sau garnitura;
b) Puneţi aparatul de radio sau TV cât mai
departe de cuptorul cu microunde;
c) Folosiţi o antenă corect instalată pentru
radio, televizor etc., pentru a obţine un
semnal cât mai bun.
Înainte de a suna la service
1.
2.
Dacă cuptorul nu funcţionează, dacă
afişajul nu se aprinde sau dacă se stinge:
a) Verificaţi dacă cuptorul este în priză.
Dacă ştecherul nu este bine fixat,
scoateţi-l din priză , aşteptaţi 10
secunde şi puneţi-l la loc.
b) Verificaţi dacă siguranţele sunt bune
sau dacă nu este un scurt circuit. Dacă
totul este în regulă, verificaţi priza cu
un alt aparat.
Dacă nu porneşte:
a) Verificaţi dacă timer-ul este setat.
b) Verificaţi dacă uşa este bine închisă.
Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul
nu va porni.
Instalare
1.
2.
3.
Dacă cuptorul tot nu funcŝionează nici după
ce aŝi verificat situaŝiile de mai sus, chemaŝi
cea mai apropiată unitate de service.
4.
5.
6.
7.
8.
75
Scoateţi toate materialele de ambalare din
interiorul aparatului.
Verificaţi cuptorul după despachetare,
pentru a vedea dacă:
- uşa este bine aliniată,
- uşa nu este deteriorată,
- nu sunt crestături sau găuri pe geamul
de la uşă şi pe ecran,
- nu sunt crestături în interiorul aparatului,
- în cazul unor defecţiuni ca cele de mai
sus NU folosiţi cuptorul.
Acest cuptor are o greutate de 17,5 kg şi
trebuie plasat pe o suprafaţă orizontală,
suficient de puternică pentru a-i suporta
greutatea.
Aparatul nu trebuie pus într-un loc unde
sunt temperaturi ridicate şi aburi.
NU PUNEŢI nimic pe cuptor.
Distanţa dintre zidurile laterale şi cuptor
trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar distanţa
dintre zidul din spate şi cuptor trebuie să fie
de cel puţin 10 cm pentru o ventilare
corectă.
NU SCOATEŢI axul de rotire al platoului.
Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
utilizează aparatul.
b)
ATENŜIE – ACEST APARAT TREBUIE
ÎMPĂMÂNTAT
c)
Cablul de alimentare trebuie să ajungă cu
uşurinţă la priză.
Pentru acest cuptor este nevoie de o putere
de alimentare de 1.5 KVA, de aceea este
recomandat să consultaţi un tehnician atunci
când instalaţi aparatul.
ATENŜIE: Cuptorul este protejat de o
siguranţă internă de 250V 10 Amp.
IMPORTANT – Cablurile sunt colorate
conform următorului cod:
Verde şi galben
Albastru
Maro
Înainte de a pune pungile în cuptor
îndepărtaţi legăturile de sârmă.
Dacă materialele din interior iau foc,
lăsaţi uşa închisă, scoateţi aparatul din
priză sau opriţi alimentarea cu curent
de la siguranţă.
Instrucŝiuni generale pentru
siguranŝa dvs.
Mai jos sunt câteva instrucţiuni şi precauţii de
care trebuie să ţineţi seama atât pentru siguranţa
dvs., cât şi pentru a asigura o funcţionare cât mai
bună a aparatului:
1. Atunci când folosiţi cuptorul, asiguraţi-vă că
tava de sticlă şi suportul pe care stă
aceasta sunt la locul lor.
2. Cuptorul nu trebuie folosit în alt scop decât
acela de a prepara mâncarea. Nu folosiţi
cuptorul pentru a usca rufe, hârtie sau alte
produse care nu sunt alimentare, sau
pentru a steriliza anumite lucruri.
3. Cuptorul nu trebuie pornit dacă este gol,
deoarece se poate strica.
4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului ca spaţiu de
depozitare pentru hârtie, cărţi de bucate
etc.
5. Nu folosiţi cuptorul pentru pregătirea
conservelor, deoarece cuptoarele cu
microunde nu sunt echipate în acest sens,
iar alimentele care nu sunt bine conservate
pot dăuna sănătăţii.
6. Ouăle cu coajă pot exploda, de aceea nu
este bine să le preparaţi în cuptor. Chiar şi
ouăle curăţate pot exploda uneori în timpul
preparării, de aceea este bine să folosiţi un
capac când gătiţi ouă. După ce terminaţi,
mai lăsaţi capacul pe vas timp de
aproximativ un minut.
7. Nu gătiţi alimente în membrană cum ar fi
gălbenuşul de la ou, cartofii, ficatul de pui,
înainte de a le fi înţepat de câteva ori cu o
furculiţă.
8. Nu puneţi nimic în fantele de aerisire de pe
corpul aparatului.
9. Nu îndepărtaţi piese din cuptor cum ar fi
picioruşele, şuruburile şi altele
asemănătoare.
10. Nu puneţi alimentele direct pe farfuria de
sticlă. Alimentele trebuie să stea în/pe vase
speciale pentru gătit.
Pământ
Neutru
Activ
Deoarece culorile cablurilor pot să nu
corespundă cu marcajele de pe priza dvs.,
trebuie procedat în felul următor:
Cablul verde şi galben trebuie conectat la
terminalul marcat cu litera E sau cu simbolul
de pământ colorat în verde.
Cablul albastru trebuie conectat la terminalul
marcat cu litera N sau colorat în negru. Cablul
maro trebuie conectat la terminalul marcat cu
litera L sau colorat în roşu.
Instrucŝiuni importante
ATENŜIE – pentru a reduce riscul de arderi,
şocuri electrice, incendiu, accidente sau energie
excesivă a microundelor:
1. Citiţi cu atenţie aceste instrcţiuni, înainte de
a utiliza cuptorul
2. Unele produse cum ar fi ouăle întregi şi
recipientele sigilate (cum ar fi, de exemplu,
borcanele închise de sticlă şi biberoanele)
pot exploda, de aceea nu este recomandat
să le încălziţi în cuptorul cu microunde.
Pentru detalii, consultaţi o carte de bucate.
3. Cuptorul trebuie utilizat doar pentru
scopurile menţionate în instrucţiuni.
4. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
utilizează aparatul.
5. Nu utilizaţi cuptorul dacă nu funcţionează
corect, dacă a căzut pe jos sau dacă este
deteriorat.
6. Pentru a reduce riscul de incendii în
cavitatea cuptorului respectaţi următoarele
instrucţiuni:
a) Nu gătiţi prea mult mâncarea.
Supravegheaţi funcţionarea aparatului
dacă aţi introdus în interior hârtie,
plastic sau alte materiale care ajută la
prepararea mâncării, dar pot fi
inflamabile.
76
IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE
FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU
MICROUNDE:
Nu folosiţi tigăi de metal sau vase cu
mânere de metal.
Nu folosiţi vase ce au margini de metal.
Nu folosiţi pungi de plastic legate cu
sârmă.
Nu folosiţi vase din melamină, deoarece
conţin un material care absoarbe energia
microundelor. Vasele pot crăpa, iar
procesul de preparare va fi încetinit.
Nu folosiţi pentru gătit sticle cu gât
îngust, deoarece pot exploda.
Nu folosiţi termometre obişnuite pentru
carne sau prăjituri. Pe piaţă există
termometre speciale pentru cuptoarele cu
microunde.
11. Instrumentele pentru microunde trebuie
folosite în concordanţă cu instrucţiunile
producătorului.
12. Cuptorul nu trebuie folosit pentru prăjirea
alimentelor.
13. Nu uitaţi că cuptorul cu microunde
încălzeşte numai lichidul dintr-un recipient.
De aceea nu uitaţi că atunci când scoateţi
vasele din cuptor, chiar dacă nu sunt calde,
mâncarea sau lichidele din interior sunt
fierbinţi şi vor emite aburi atunci când luaţi
capacul de pe vas.
14. Testaţi dvs. temperatura alimentelor şi a
lichidelor, mai ales dacă gătiţi pentru
bebeluşi. Este recomandabil să nu
consumaţi alimentele imediat ce le-aţi scos
din cuptor, ci să le lăsaţi câteva minute şi să
le amestecaţi pentru a distribui în mod egal
temperatura.
15. Mâncarea care conţine un amestec de apă
cu grăsime trebuie să stea cam 30-60 de
secunde în cuptor după ce acesta s-a oprit.
Astfel, amestecul nu va bolborosi dacă
puneţi o lingură în el.
16. Nu trebuie să uitaţi că anumite alimente
cum ar fi budincile, gemul, carnea tocată
etc., se încălzesc foarte repede. Dacă
preparaţi mâncăruri cu conţinut mare de
grăsime sau zahăr nu folosiţi recipiente din
plastic.
17. Vasele se pot încinge, mai ales dacă au
fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uitaţi
să folosiţi mănuşile pentru protecţie.
77
PANOU DE COMENZI
78
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minute
1 minut
10 secunde
Afisaj
Micro/Grill/Convecție/Auto meniu
Ceas/Timer
Start/Resetare
Deschidere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sistem de blocare a usii
Geam
Ventilare
Inel rotativ
Tava
Panou de comenzi
Grill
Greutatea alimentelor congelate nu trebuie
sa depaseasca 2 kg.
Instructiuni de funtionare
1.
Incalzire cu un singur buton
4.
Apasati butonul doar o data pentru a porni
incalzirea – este o modalitate rapida de a
incalzi un pahar cu apa etc.
Exemplu: Pentru a incalzi un pahar cu
lapte
a) Puneti paharul de lapte pe tava de
sticla rotativa si inchideti usa.
b) Apasati butonul »Start/Reset«,
cuptorul cu microunde va functiona la
100% putere timp de un minut.
c) La final veti auzi 5 semnale sonore.
2.
Aceasta functie are doua optiuni. Puteti
alege intre cele doua apasand pe butonul
"Micro…Auto menu" (durata maxima de
preparare a mancarii este de 60 de minute):
Optiunea 1: 85% putere grill, afisaj G-1
Optiunea 2: 50% putere grill, afisaj G-2
Exemplu: Prepararea mancarii folosind
grill-ul pentru 20 de minute.
a) Apasati "Micro…Auto menu" pana
cand pe se afiseaza pe LED "G-1".
b) Setati durata de preparare la "20:00"
c) Apasati "Start/Reset"
Atunci cand utilizati grill-ul, mancarea
nu este incalzita de microunde.
Caldura este raspandita de la
rezistenta de metal din partea
superioara a cuptorului.
Atunci cand functia grill functioneaza,
durata de preparare este impartita in
doua etape. Dupa prima etapa,
programul se va opri automat si se vor
auzi doua semnale sonore, pentru a va
avertiza ca trebuie sa deschideti usa
cuptorului si sa intoarceti mancarea.
Inchideti usa, dupa ce ati intors
mancarea. Apasati butonul
"Start/Reset" si procesul de preparare
a mancarii va continua cu cea de-a
doua etapa. Daca nu vreti sa intoarceti
mancarea, cuptorul va porni singur
dupa un minut de pauza.
Incalzire microunde
Aceasta functie are doua optiuni.
a) Incalzire microunde rapida (100%
putere)
Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
100% putere timp de 5 minute
1. Setati timpul la »5:00«
2. Apasati »Start/Reset«
b) Functionare manuala incalzire
microunde
Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
70% putere timp de 10 minute
1. Apasati butonul "Micro…Auto menu",
selectati »70%« putere;
2. Setati timpul la »10:00«
3. Apasati »Start/Reset«
Exista 5 niveluri de putere, iar durata cea mai
lunga de preparare la microunde este de 90
minute.
3.
5.
Nr.
Atingeri
"Micro"
Putere
microunde
Afisaj
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
Grill
Gatire combinata
Cu acest produs aveti mai multe variante de
gatire combinata.
Optiunea 1 : Gatire combinata (50%
microunde + 200 ºC convectie)
LED-ul va afisa "C-1"
Optiunea 2 : Gatire combinata (50% grill +
220 ºC convectie)
LED-ul va afisa "C-2".
Exemplu : Gatirea mancarii folosind
optiunea 2 pentru 15 minute.
a) Apasati "Micro…Auto menu" pana
cand pe LED apare "C-2"
b) Setati durata de preparare pentru
"15:00"
c) Apasati "Start/Reset"
Optiune 3: Gatire combinata (50%
microunde + 50% grill)
LED-ul va afisa "C-3"
Pentru grill rapid etc.
Exemplu: Prepararea mancarii folosind
optiunea 2 pentru 15 minute.
Auto-dezghetare
Selectati greutatea alimentelor congelate,
iar acest lucru va va ajuta sa reglati
automat nivelul de putere si timpul.
Exemplu: dezghetare 0.5kg de carne
congelata.
a) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
selecta "DEF".
b) Introduceti greutatea apasand butonul
"1min" (1kg) si butonul "10 sec"
(0.1kg).
c) Apasati " Start/Reset ".
79
a)
b)
c)
6.
Apasati "Micro…Auto meniu" pana
cand pe LED apare "C-2"
Setati timpul de gatire pentru "15:00"
Apasati "Start/Reset"
Numar
atingeri
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
Gatire cu convectie
Acest cuptor poate fi utilizat ca un cuptor cu
convectie, si poate fi programat pentru a
ajunge la temperatura dorita pentru
preincalzire. Temperatura este setata din
fabrica la 230 ºC, puteti apasa butonul
»Conve« pentru a seta o temperatura
diferita.
Examplu: Preincalziti cuptorul la 200 ºC.
a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
pentru a alege temperatura de
convectie pana cand pe afisaj clipeste
»200 ºC«.
b) Apasati »Start/Reset«.
Atunci cand pre-incalzirea este gata,
aparatul se va opri. Doua semnale sonore
va vor aminti sa puneti mancarea in cuptor.
Setati durata dorita de preparare, precum si
temperatura. Continuati gatitul. Cea mai
lunga durata de pre-incalzire este de 30 de
minute.
Exemplu: Gatire cu convectie, preincalzire
la 200 ºC si setare duratei de gatit la 20
minute.
a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
pentru a aleger gatirea cu convectie,
pana cand pe afisaj apare »200 ºC« .
b) Setati durata de gatit la 20 minute
c) Apasati »Start/Reset«
7.
8.
9.
A-6
Pui
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Ceas
Timer
Aceasta va permite sa setati cuptorul cu
microunde sa porneasca si sa se opreasca
la un timp dinainte stabilit.
Ceasul trebuie setat inainte de a folosi
aceasta functie.
Exemplu: ora curenta este 16:30, iar dvs.
doriti sa inceapa gatitul la ora 18:15 cu 70%
putere, pentru 10 minute:
a) Apasati "Clock/Timer", setati timpul la
"18:15" apasand pe butoanele "1Min"
si "10 Sec" , (ca atunci cand setati ora)
b) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
selecta 70% putere.
c) Setati durata de gatit la 10.
d) Apasati "Start/Reset"
Daca nu setati puterea si durata de
gatire si apasati direct butonul start,
dupa ce ati programat ceasul, aparatul
va incepe sa lucreze ca un ceas.
La 18:15 se vor auzi 10 sunete sonore
si aparatul se va opri.
Trebuie doar sa selectati tipul si greutatea
alimentelor, si va va ajuta sa reglati automat
puterea si durata.
Exemplu: Auto preparare 0.4 kg peste
a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
pana cand se afiseaza "A-5".
b) Introduceti greutatea apasand pe
butonul "1 min" (1 kg) si pe butonul
"10 sec" (0.1 kg).
c) Apasati "Start/Reset".
Menu, Weight (kg)
A-1
A-2
Reincalzire
Cartofi
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Menu, Weight (kg)
A-5
Peste
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
Cuptorul are un ceas digital cu formatul 24
de ore,
Pentru a seta timpul de exemplu la 4:30pm:
a) Apasati butonul "Clock/Timer". Afisajul
incepe sa clipeasca, reglati ora cu
butoanele "1 Min" si "10 Sec".
b) Apasati "Clock/Timer" din nou, reglati
minutele cu butoanele "1Min" si "10
Sec".
c) Apasati "Clock/Timer" din nou si
ceasul va fi setat.
d) Daca schimbati ora, repetati procedura
de mai sus.
Auto-Meniu
Numar
atingeri
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Carne
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pizza
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
10. Blocare pentru copii
Pentru a activa sistemul de blocare pentru
copii, apasati "1 Min" si "10 Sec" in acelasi
timp, timp de 2 secunde.
Apasati "1 Min" si "10 Sec" in acelasi timp
timp de doua secunde din nou, pentru a
debloca aparatul.
80
9.
11. Start/Reset
a)
b)
In perioada de functionare apasati
butonul "Start/Reset" pentru a opri
functionarea.
Daca a fost setat un program inainte
de a apasa start, apasati acest buton
pentru a anula orice setare.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
Curăŝare şi întreŝinere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dacă trebuie să înlocuiţi becul din cuptor,
chemaţi un tehnicina autorizat.
Garanŝie & service
Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte
de a-l curăţa.
Interiorul cuptorului trebuie să fie tot timpul
curat. Dacă pe pereţi se depun resturi de
mâncare sau lichide, ştergeţi-le cu o cârpă
umedă. Puteţi folosi şi un detergent neutru,
dacă cuptorul este foarte murdar. Nu vă
recomandăm utilizarea unor detergenţi
puternici sau abrazivi.
Exteriorul trebuie curăţat cu o cârpă umedă.
Pentru a nu deteriora părţile din interior, nu
lăsaţi apa să se scurgă în fantele de
ventilare.
Panoul de comenzi nu trebuie să se ude.
Curăţaţi-l cu o cârpă moale puţin umezită.
Nu folosiţi detergent, substanţe abrazive
sau spayuri pentru panoul de comenzi.
Dacă se adună abur în interior, sau în jurul
uşii, stergeţi cu o cârpă moale. Acest lucru
se poate întâmpla dacă cuptorul
funcţionează într-un mediu umed, şi nu
reprezintă un semn de defectare a
aparatului.
Din când în când trebuie să curăţaţi tava de
sticlă. Spălaţi-o cu apă caldă cu detergent
neutru sau în maşina de spălat vasele.
Inelul şi cavitatea interioară trebuie curăţate
în mod regulat pentru a evita zgomotul
excesiv. Partea de jos se şterge cu
detergent neutru, apă sau soluţie de curăţat
geamurile, după care se şterge. Inelul poate
fi spălat cu apă călduţă cu detergent neutru
sau în maşina de spălat. Vaporii care se
acumulează în timpul gătitului nu
influenţează suprafaţa de jos sau roţile de
la inel. Dacă scoateţi inelul, aveţi grijă să îl
puneţi la loc exact în aceeaşi poziţie.
Mirosul neplăcut din cuptor poate fi
îndepărtat amestecând într-un vas o cană
de apă cu suc şi coajă de lămâie. Lăsaţi
vasul să se încălzească în cuptor timp de 5
minute, apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi
curată.
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi
Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi
numărul de telefon în broşura de garanţie
tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun
Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră,
mergeţi la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
Departamentul de Service al Aparatelor
Domestice Gorenje
Numai pentru uz personal!
Mai multe informatii privind gatitul la
microunde, grill si sfaturi utile puteti gasi pe::
http://microwave.gorenje.com
VA DORESTE SA FOLOSITI CU
PLACERE ACEST APARAT
81
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Návod na obsluhu si pozorne preĉítajte a odloņte pre prípad budúceho pouņitia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba energie: ................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
Výkon grilu: ................................................................................................................................ 1200W
Konvekĉný ohrev: ...................................................................................................................... 1350W
Pracovná frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
Vonkajńie rozmery: .......................................................................510mm(Ń) X 303mm(V) X382mm(H)
Vnútorné rozmery rúry: ................................................................330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(H)
Obsah rúry: ............................................................................................................................... 25 litrov
Hmotnosť: ....................................................................................................................Pribliņne 17,5 kg
Deklarovaná hodnota emisie hluku je....................................................................................< 58 dB(A)
Toto zariadenie je oznaĉené podľa
Európskej smernice 2002/96/EC
o Doslúņilých elektrických
a elektronických zariadení (WEEE).
Táto smernica urĉuje v rámci Európskej
únie pokyny pre vrátenie a recykláciu
starých elektrických a elektronických
zariadení.
a)
b)
Skôr ako sa obrátite na servis
1.
c)
Vyĉistite dvere a tesnenie rúry.
Rádio, TV, atć. umiestnite ĉo najćalej od
mikrovlnnej rúry.
Na dosiahnutie silného signálu pouņite
správne nainńtalovanú anténu pre vańe
rádio, TV, atć.
Inńtalácia
Skontrolujte, ĉi ste odstránili vńetky obalové
materiály z vnútra dverì.
2. Po vybalenì rúry skontrolujte, ĉi nie je
pońkodená:
- Nedosadanie dverì
- Pońkodenie dverì
- Vydutia alebo diery v okne dverì alebo
obrazovke
- Vydutia vo vnútri rúry
Ak nájdete jedno z vyńńie uvedených
pońkodenì, NEPOUŅÍVAJTE rúru.
3. Mikrovlnná rúra váņi 17,5 kg a musì byť
umiestnená na silnom vodorovnom
povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou
teplotou a parou.
5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE ņiadne
predmety.
6. Pre dostatoĉnú ventiláciu nechajte po
stranách rúry minimálne 8 cm voľný priestor
a vzadu 10 cm.
7. NEODSTRAŇUJTE hnacì hriadeľ otoĉného
taniera.
8. Tak ako pri kaņdom zariadenì je pri
pouņìvanì deťmi potrebný dozor.
VAROVANIE-TOTO ZARIADENIE MUSÍ
BYŤ UZEMNENÉ.
9. Zásuvka by mala byť v malej vzdialenosti.
10. Táto rúra poņaduje 1.5 KVA pre jej vstup,
pri inńtalácii je odporúĉané konzultácia
s kvalifikovaným pracovnìkom.
Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje
alebo zobrazenie zmizne:
a) Skontrolujte, ĉi je rúra správne
pripojená. Ak nie, odpojte zástrĉku zo
zásuvky, poĉkajte 10 sekúnd a opäť ju
správne pripojte.
b) Skontrolujte poistky pre daný obvod
a hlavný istiĉ. Ak sa javia byť
v poriadku, skúste skontrolovať
zásuvku pripojenìm iného zariadenia.
2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
a) Skontrolujte, ĉi sú nastavené hodiny.
b) Skontrolujte, ĉi sú dvere správne
zatvorené. Inak mikrovlnná energia
nebude prúdiť do rúry.
Ak sa podľa vyńsie uvedených pokynov
nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na
najbliņńí servis.
1.
Toto zariadenie pre domáce pouņitie na
ohrievanie jedla a nápojov pouņíva
elektromagnetickú energiu, len pre domáce
pouņitie.
Ruńenie
Mikrovlnná rúra môņe spôsobiť ruńenie váńho
rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak
nastane toto ruńenie môņete ho odstrániť alebo
znìņiť nasledovnými opatreniami.
82

UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená
vnútornou 250V,10 Amp poistkou.
DÔLEŅITÉ
Vodiĉe v sieťovej ńnúre sú sfarbené
nasledovne:
Zelený a ņltý:
Zem
Modrý:
Neutrálny
Hnedý:
Fáza
Pretoņe farby vodiĉov sieťovej ńnúry
zariadenia nemusia súhlasiť s farebným
oznaĉenìm vańej zásuvky, pokraĉujte
nasledovne:
- Zelený a ņltý vodiĉ musì byť pripojený ku
konektoru oznaĉeným pìsmenom E alebo
symbolom uzemnenia, zelená alebo
zeleno-ņltá farba.
- Modrý vodiĉ musì byť pripojený ku
konektoru oznaĉeným pìsmenom N alebo
ĉiernou farbou.
- Hnedý vodiĉ musì byť pripojený ku
konektoru oznaĉeným pìsmenom L alebo
ĉervenou farbou.






Dôleņité bezpeĉnostné
pokyny









VAROVANIE: Pri pouņìvanì zariadenia
v kombinovanom reņime, by mali deti
pouņìvať rúru len pod dohľadom dospelých
kvôli generovaným teplotám; (Len pre
modely s funkciou grilovania)
VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenie
dverì pońkodené, rúru nesmiete pouņìvať,
pokiaľ nebude opravená kompetentnou
osobou;
VAROVANIE: Pre kaņdého, okrem
kompetentnej osoby, je nebezpeĉné
vykonávať opravy a údrņbu, ktorá zahŕňa
demontáņ krytu, ktorý chráni pred
mikrovlnnou energiou.;
VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny
nesmú byť ohrievané v uzatvorených
nádobách, pretoņe môņu explodovať.
WARNING: Deti môņu pouņìvať rúru bez
dozoru len keć boli oboznámené so
vńetkými pokynmi a pochopili moņné riziká
pri nesprávnom pouņitì;
Rúra musì mať dostatoĉnú ventiláciu.
Dodrņte 10 cm voľný priestor v zadu; 15 cm
po stranách a 30cm z hora. Neodstraňujte
noņiĉky rúry a neblokujte ventilaĉné otvory.
Pouņìvajte len kuchynský riad urĉený na
pouņitie v mikrovlnnej rúre.
Keć ohrievate potraviny v plastových alebo
papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa
nevznietili;
Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte
zariadenie a dvere nechajte zatvorené na
uhasenie ohňa;
Mikrovlnné ohrievanie môņe mať za
následok oneskorené prevretie, preto bućte
pri narábanì s nádobou opatrný;
Obsah fľańe pre kojencov a detské poháre
premieńajte alebo pretrepte a pred
podávanìm deťom skontrolujte teplotu na
zabránenie popálenia;
Vajcia v ńkrupine a celé vajcia na tvrdo
neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretoņe
môņu explodovať, dokonca aj po skonĉenì
ohrievania;
Na ĉistenie povrchov dverì, tesnenia dverì,
interiéru rúry pouņite len jemné nebrúsne
mydlá, alebo ĉistiace prostriedky aplikované
ńpongiou alebo jemnou tkaninou.
Rúra by mala byť ĉistená pravidelne a mali
by byť odstránené vńetky zvyńky pokrmov;
Neudrņiavanie rúry v ĉistých podmienkach
môņe viesť k pońkodeniu povrchu, ktorý
môņe nepriaznivo ovplyvniť ņivotnosť
zariadenia a môņe byť výsledkom
nebezpeĉnej situácie;
Ak je sieťová ńnúra pońkodená, musì byť
vymenená výrobcom, servisom alebo
podobne oprávnenou osobou na
zabránenie rizika.
Bezpeĉnostné pokyny pre
vńeobecné pouņitie
Niņńie sú uvedené, tak ako pri vńetkých
spotrebiĉoch, urĉité zásady na ovládanie
a bezpeĉnosť na zaistenie ńpiĉkového výkonu
tejto rúry:
1. Pri pouņìvanì rúry vņdy majte na svojom
mieste vńetky potrebné súĉasti (otoĉný
sklený tanier, valĉekový prstenec a spojky).
2. Rúru pouņìvajte len na prìpravu pokrmov,
nepouņìvajte na suńenie obleĉenia, papiera
alebo iných nepotravinových predmetov a
na sterilizovanie.
3. Rúru nepouņìvajte, keć je prázdna. Toto ju
môņe pońkodiť.
4. Rúru nepouņìvajte ako odkladacì priestor,
naprìklad papiera, knìh, atć.
5. Nevarte ņiadny pokrm s blanou, ako je
ņĺtok, zemiaky, kurĉa, atć, bez
niekoľkonásobného prepichnutia vidliĉkou.
6. Do vonkajńìch otvorov nevkladajte ņiadne
predmety.
7. Neodstraňujte ņiadne ĉasti rúry ako sú
noņiĉky, skrutky, atć.
8. Pokrm nevarte priamo na otoĉnom tanieri.
Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský
riad.
83
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DÔLEŅITÉ-V MIKROVLNNEJ RÚRE
NEPOUŅÍVAJTE
- Nepouņìvajte kovové panvice alebo riad
s kovovými rúĉkami.
- Nepouņìvajte riad s kovovými ozdobami.
- Nepouņìvajte plastové vrecká
uzatvorené drôtom.
- Nepouņìvajte melamìnový riad ak
obsahuje materiál, ktorý pohlcuje
mikrovlnnú energiu. To môņe spôsobiť
prasknutie riadu alebo opálenie
a spomaľuje rýchlosť varenia.
- Nepouņìvajte staroņitný riad. Glazúra nie
je vhodná pre mikrovlnné pouņitie. Ńálky
typu „Corelle Livingware“ by nemali byť
pouņité.
- Nepouņìvajte na varenie nádoby
s obmedzeným otvorom, pretoņe môņu
explodovať.
- Nepouņìvajte beņné mäsové a pekárske
teplomery.
- Existujú teplomery výslovne na
mikrovlnné varenie. Tieto môņu byť
pouņité.
Mikrovlnný riad by mal byť pouņìvaný len
s pokynmi výrobcu.
Nepokúńajte sa smaņiť pokrmy v rúre.
Zapamätajte si, ņe mikrovlnná rúra ohrieva
len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie
je po vybratì z rúry horúci. Zapamätajte si,
ņe pokrm/tekutina vnútri uvoľnì rovnaké
mnoņstvo pary po otvorenì krytu ako pri
beņnom varenì.
Vņdy skontrolujte teplotu vareného pokrmu,
obzvláńť ak ohrievate alebo varìte
pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy
nekonzumovať pokrm ihneć po vybratì
z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť
a premieńať, aby sa rovnomerne rozloņilo
teplo.
Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr.
vývar by ste mali nechať odstáť 30-60
sekúnd v rúre po dokonĉenì. To umoņnì
zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu
keć ponorìte lyņicu do pokrmu/tekutiny
alebo pridáte bujón.
Keć pripravujete/varìte pokrm/tekutinu
a pamätáte, ņe sú urĉité pokrmy, naprìklad
puding, dņem a mleté mäso, ktoré sa
zohrejú veľmi rýchlo. Keć ohrievate alebo
varìte pokrmy s vysokým obsahom tuku
alebo cukru, nepouņìvajte plastové nádoby.
Kuchynský riad sa môņe zohriať z dôvodu
prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvláńť
pri riade s plastovými povrchmi. Preto na
vybratie nádoby môņu byť potrebné
kuchynské rukavice.
Znìņenie rizika vzniku ohňa v rúre:
a)
b)
c)
84
Pokrm neprevárajte. Ak sú v rúre
umiestnené papierové, plastové alebo
iné horľavé materiály potrebné pri
varenì, neustále kontrolujte mikrovlnnú
rúru.
Pred vloņenìm vreciek do mikrovlnnej
rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
Ak by sa materiály vnútri rúry mali
zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené,
odpojte rúru z elektrickej zásuvky,
vypnite stenový istiĉ alebo vypnite
hlavný istiĉ v poistkovej skrini.
OVLÁDACÍ PANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minút
1 minúta
10 sekúnd
Displej
Mikrovlny/Gril/Konvekcia/Menu automatiky
Clock/Timer (Hodiny/Ĉasovaĉ)
Ńtart/Reset
Otvorenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bezpeĉnostný uzatváracì systém dverì
Okno rúry
Vetracie otvory rúry
Valĉekový prstenec
Otoĉný tanier
Ovládacì panel
Grilovacì stojan
POPIS ZARIADENIA
85
c) Stlaĉte " Start/Reset ".
Hmotnosť zmrazeného pokrmu musì byť
menej ako 2 kg.
Pokyny k obsluhe
1.
Tlaĉidlo jednoduchého ohrievania
Iba jedným stlaĉenìm tlaĉidla môņete
spustiť jednoduché ohrievanie. Je to veľmi
výhodné na rýchle zohriatie pohára vody
atć.
Príklad: Zohriatie pohára mlieka
a) Pohár mlieka poloņte na otoĉný tanier
a zatvorte dvere.
b) Stlaĉte tlaĉidlo »Start/Reset«.
Mikrovlnná rúra bude pracovať 1
minútu na 100% výkon.
c) Keć je zohrievanie ukonĉené, zaznie 5
pìpnutì.
2.
4.
Táto funkcia má dve moņnosti. Môņete si
zvoliť z dvoch moņnostì stlaĉenìm tlaĉidla
"Micro…Auto menu" (najdlhńì ĉas varenia je
60 minút):
Moņnosť 1: 85% výkon grilu, zobrazenie
G-1
Moņnosť 2: 50% výkon grilu, zobrazenie
G-2
Príklad: Varenie jedla pomocou grilu na 20
minút.
a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
displej nezobrazì "G-1".
b) Nastavte dobu varenia na "20:00"
c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
Pri grilovanì sa jedlo neohrieva
mikrovlnami. Teplo sa ńìri z kovového
výhrevného telesa na hornej ĉasti rúry.
Pri prevádzke grilu sa doba varenia delì na
2 fázy. Po prvej fáze sa program
automaticky zastavì a 2 krát pìpne, ĉìm
signalizuje, aby ste otvorili dvierka rúry a
otoĉili jedlo. Po otoĉenì jedla dvierka
zatvorte. Stlaĉte tlaĉidlo "Ńtart/Reset" a
varenie bude pokraĉovať 2. fázou. Ak
nechcete jedlo otoĉiť, rúra sa znovu spustì
po 1 minútovej pauze.
Mikrovlnný ohrev
Táto funkcia má dva varianty.
a) Rýchle mikrovlnné ohrievanie (100%
výkon)
Príklad: Ohrievanie pokrmu 5 minút na
100% výkon
1. Ĉas nastavte na »5:00«
2. Stlaĉte » Start/Reset «
b) Manuálne nastavenie mikrovlnného
ohrievania
Príklad: Ohrievanie pokrmu 10 minút na
70% výkon
1. Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
a zvoľte »70%« výkon;
2. Ĉas nastavte na »10:00«
3. Stlaĉte » Start/Reset «
5.
3.
Mikrovlnný
výkon
Zobrazenie
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
Kombinované varenie
S týmto spotrebiĉom si môņete zvoliť medzi
tromi moņnosťami kombinovaného varenia.
Moņnosť 1 : Kombinované varenie (50%
mikrovlny + 200 °C konvekcia)
LED displej zobrazì "C-1"
Moņnosť 2 : Kombinované varenie (50%
mikrovlny + 220 °C konvekcia)
LED displej zobrazì "C-2".
Príklad : Varenie jedla pomocou moņnosti
2 na 15 minút.
a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
displej nezobrazì "C-2"
b) Nastavte dobu varenia na "15:00"
c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
Moņnosť 3: Kombinované varenie (50%
mikrovlny + 50% gril)
LED displej zobrazì "C-3"
Pre rýchle ugrilovanie etc.
Príklad: Varenie jedla pomocou moņnosti 2
na 15 minút.
a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
displej nezobrazì "C-2"
b) Nastavte dobu varenia na "15:00"
c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
Obsahuje 5 výkonových úrovní a najdlhńí
mikrovlnný ĉas varenia je 90 minút.
Poĉet
stlaĉení
"Micro"
Gril
Automatické rozmrazovanie podľa
hmotnosti
Vyberte hmotnosť zmrazeného pokrmu, ĉo
vám automaticky pomôņe nastaviť výkon
a ĉas.
Prìklad: rozmrazenie 0.5kg zmrazeného
mäsa.
a) Stlaĉenìm "Micro…Auto menu" zvoľte
"DEF".
b) Vstupnú hmotnosť nastavìte stlaĉenìm
tlaĉidla "1min" (1kg) a tlaĉidla "10 sec"
(0.1kg).
86
6.
Konvekĉné varenie
Casy podľa
stlaĉení
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
Túto rúru môņete pouņiť ako konvekĉnú
rúru a môņete ju naprogramovať, aby ste
dosiahli poņadovanú teplotu pre predhriatie.
Nastavenie teploty je ńtandardne 230 °C,
môņete stlaĉiť tlaĉidlo »Conve« na
nastavenie inej teploty.
Príklad: Predhrejte rúru na 200 ºC.
a) Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu" a
zvoľte konvekĉnú teplotu, kým bliká
»200 ºC« flashed.
b) Stlaĉte »Ńtart/Reset«.
Keć je predhriatie dokonĉené, spotrebiĉ sa
zastavì. Dvomi pìpnutiami vás upozornì,
aby ste vloņili jedlo do rúry. Nastavte
poņadovanú dobu varenia a teplotu.
Spustite varenie. Najdlńia moņná doba
predhrievania je 30 minút.
Príklad: Konvekĉné varenie, prehriatie rúry
na 200 °C a nastavenie doby varenia na 20
minút.
a) Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu" a
zvoľte konvekĉné varenie, kým je
zobrazené »200 ºC«.
b) Nastavte dobu varenia na 20 minút
c) Stlaĉte »Ńtart/Reset«
7.
8.
9.
Menu, Hmotnosť (kg)
A-2
Zemiaky
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Hodiny
Ĉasovaĉ
Tento vám umoņnì nastaviť mikrovlnnú rúru,
aby zaĉala, alebo skonĉila varenie v
prednastavenom ĉase.
Hodiny musia byť nastavené pred pouņitìm
tejto funkcie.
Príklad: Aktuálny ĉas je 16:30 a chcete
spustiť varenie o 18:15 na 70% výkon na 10
minút:
a) Stlaĉte "Clock/Timer", nastavte ĉas na
"18:15" stlaĉenìm tlaĉidiel "1Min" and
"10 Sec", (rovnaký postup ako pri
nastavovanì hodìn)
b) Stlaĉte "Micro…Auto menu" a zvoľte
70% výkonu.
c) Nastavte dobu varenia na 10 minút.
d) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
Ak nenastavìte výkon a dobu varenia a
hneć stlaĉìte tlaĉidlo ńtart po nastavenì
ĉasu, spotrebiĉ bude fungovať ako hodiny.
O 18:15 10-krát pìpne a spotrebiĉ sa vypne.
Potrebujete len zvoliť druh jedla a
hmotnosť, a spotrebiĉ vám pomôņe
automaticky nastaviť výkon a ĉas.
Prìklad: Automaticke varenie ryby 0,4 kg
a) Stláĉajte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
kým sa nezobrazì "A-5".
b) Zadajte hmotnosť stlaĉenìm tlaĉidla "1
min" (1 kg) a tlaĉidla "10 sec" (0,1 kg)
c) Stlaĉte "Ńtart/Reset".
A-1
Ohrievanie
Menu, Hmotnosť (kg)
A-5
A-6
Ryba
Kurĉa
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Hodiny sú digitálne 24 hodinové,
Na nastavenie ĉasu naprìklad na 16:30:
a) Stlaĉte tlaĉidlo "Clock/Timer". Displej
zaĉne blikať, nastavte hodinu
pomocou tlaĉidiel "1 Min" a "10 Sec".
b) Stlaĉte znovu "Clock/Timer", nastavte
minúty pomocou tlaĉidiel "1Min" and
"10 Sec".
c) Stlaĉte znovu "Clock/Timer" a hodiny
budú nastavené.
d) Ak chcete zmeniť ĉas, zopakujte
vyńńie uvedený postup.
Menu automatiky
Casy
podľa
stlaĉení
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Mäso
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
10. Detská poistka
Na aktiváciu detskej poistky stlaĉte "1 Min"
a "10 Sec" naraz na dobu 2 sekúnd.
Stlaĉte "1 Min" a "10 Sec" znovu na dobu 2
sekúnd a spotrebiĉ sa odomkne.
87
11. Ńtart/Reset
a)
b)
Poĉas prevádzky stlaĉenìm tlaĉidla
"Ńtart/Reset" prevádzku zastavìte.
Ak bol pred stlaĉenìm ńtartu nastavený
akýkoľvek program, stlaĉenie tohto
tlaĉidla zruńì celý nastavený program.
9.
Ņivotné prostredie
Starostlivosť o vańu
mikrovlnnú rúru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Keć je potrebné vymeniť ņiarovku
osvetlenia interiéru rúry, obráťte sa na
predajcu.
Nevyhadzujte spotrebiĉ po ukonĉenì ņivotnosti
s beņným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konanìm pomôņete chrániť ņivotné prostredie.
Pred ĉistenìm vypnite rúru a odpojte sieťovú
zástrĉku z elektrickej zásuvky.
Interiér rúry udrņiavajte ĉistý. Keć sa kúsky
pokrmu a tekutìn dostanú na steny rúry,
utrite ich navlhĉenou tkaninou.
Neodporúĉame pouņìvať neńetrné saponáty
alebo brúsne ĉistiĉe.
Exteriér rúry by ste mali ĉistiť navlhĉenou
tkaninou. Na zabránenie operaĉných ĉastì
vnútri rúry by sa nemala dostať voda do
ventilaĉných otvorov.
Nedovoľte, aby namokol ovládacì panel.
Ĉistite jemnou mierne navlhĉenou tkaninou.
Na ĉistenie ovládacieho panelu
nepouņìvajte saponáty, brúsne ĉistiĉe alebo
sprejové ĉistiĉe.
Ak sa para nahromadì vnútri alebo okolo
vonkajńej ĉasti dverì rúry, utrite ju jemnou
tkaninou. Toto môņe nastať, keć je rúra
pouņìvaná v podmienkach s vysokou
vlhkosťou a nie je indikovaná porucha
zariadenia.
Niekedy je nutné vyĉistiť otoĉný tanier.
Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo
v umývaĉke riadu.
Valĉekový prstenec a interiér rúry by mal
byť pravidelne ĉistený na zabránenie
nadbytoĉnému hluku. Spodnú plochu utrite
jemným saponátom, vodou alebo ĉistiĉom
okien a osuńte. Valĉekový prstenec môņe
byť umytý v miernej mydlovej vode alebo
v umývaĉke riadu. Poĉas opakovaného
pouņìvania sa zbierajú v rúre výpary ale
nijako neovplyvňujú spodnú plochu
a kolieska valĉekového prstenca.
Keć vyberiete valĉekový prstenec na
ĉistenie, potom ho správne vloņte späť.
Na odstránenie pachov s rúry pouņite pohár
vody so ńťavou a kôrou citróna v hlbokej
mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút,
potom dôkladne utrite a osuńte jemnou
tkaninou.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
problém, sa spojte so strediskom pre
starostlivosť o zákaznìkov Gorenje vo vańej
krajine (ĉìslo telefónu nájdete na záruĉnom liste).
Ak sa vo vańej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákaznìkov, navńtìvte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
oddelenie spoloĉnosti Gorenje domáce
spotrebiĉe.
Len pre pouņitie v domácnosti!
Ćalńie doporuĉenie pre peĉenie a grilovanie v
mikrovlnnej rúre s ćalńìmi uņitoĉnými
informáciami nájdete na web stránke:
http://microwave.gorenje.com
VEĽA RADOSTI PRI POUŅÍVANÍ
SPOTREBIĈAVÁM PRAJE
88
Návod na pouņití
CZ
Peĉlivě si proĉtěte tento návod na pouņití a uloņte ho!
Specifikace
Spotřeba el. energie:………………………………………………… ............................ 230V~50Hz,1400W
Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
Spirála grilu:............................................................................................................................... 1200W
Konvekcija: ................................................................................................................................ 1350W
Funkĉnì frekvence: ................................................................................................................ 2450MHz
Vnějńì rozměry: ...................................................................... 510 mm (Ń) × 303 mm (V) × 382 mm (H)
Rozměry komory (vnitřnì ĉásti) trouby: ................................... 330 mm (Ń) × 230 mm (V) × 330 mm (H)
Objem trouby: ............................................................................................................................. 25 litrů
Hmotnost bez obalu: .................................................................................................... přibliņně 17,5 kg
Hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebiĉem: ........................................................ < 58 dB (A).
energie. Přístroj pouņívejte pouze ve
vnitřních prostorách.
Tento přístroj je oznaĉen v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/ES o
elektrickém a elektronickém odpadu
(waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o
sběru a nakládání s odpadky elektrického
a elektronického charakteru, které platí
v EU.
Poruchy funkce přijímaĉů
(interference)
Mikrovlnná trouba můņe způsobit poruchu funkce
vańeho rádiového nebo televiznìho přijìmaĉe,
popř. jiných obdobných přìstrojů. V přìpadě, ņe
se vyskytne interference, můņete tuto poruchu
snìņit, přìpadně zcela odstranit, následovně:
a) Oĉistěte dveře a povrch těsněnì v troubě.
b) Umìstěte ruńený přijìmaĉ co moņná nejdále
od mikrovlnné trouby.
c) Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou
anténou, kterou umìstěte tak, aby zajistila
silný přìjem signálu.
Neņ zavoláte opraváře
1.
2.
V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba vůbec
nefunguje, nebo se nerozsvìtì displej, popř.
zhasne:
a) Zkontrolujte, jestli je trouba správně
připojená do elektrické sìtě. Pokud
nenì, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky a
vyĉkejte 10 vteřin; poté ji znovu
zastrĉte.
b) Zkontrolujte, jestli je pojistka
elektrického vedenì neporuńená, nebo
jestli nevypadla pojistka
v domě. Pokud jsou vńechny pojistky
funkĉnì, vyzkouńejte zásuvku
zapojenìm jiného přìstroje.
V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba nehřeje, tj.
nevytvářì mikrovlnný paprsek:
a) Zkontrolujte, jestli jsou programovacì
hodiny správně nastavené.
b) Zkontrolujte, jestli jsou dvìřka správně
zavřená a bezpeĉnostnì zámek
uzamĉen. Pokud tomu tak nenì, trouba
nebude fungovat.
V případě, ņe se vám pomocí tohoto
návodu nepodařilo odstranit závadu,
spojte se s autorizovaným opravářem.
Instalace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poznámka:
Přístroj je urĉen pouze k pouņití
v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a
nápojů působením elektromagnetické
89
Nejdřìve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku
trouby vyndali veńkerý obalový materiál.
Po jeho odstraněnì zkontrolujte troubu, jestli
nedońlo k jejìmu pońkozenì, např.:
- ohnuté dveře,
- pońkozené dveře,
- pońkozenì nebo nerovnosti ve skle
(okénku) na dveřìch nebo na displeji,
- nerovnosti ve vnitřku trouby.
Jakmile zjistìte některé z uvedených
pońkozenì, přestaňte troubu pouņìvat.
Mikrovlnná trouba váņì přibliņně 17,5 kg;
postavte ji na rovnou a dostateĉně pevnou
plochu, která unese váhu trouby.
Troubu poloņte co nejdále od tepelných
zdrojů a páry.
Na hornì stěnu trouby nic nepokládejte.
Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem
přìstroje by mělo být: kolem trouby alespoň
8 cm a nad nì 10 cm volného prostoru.

Neodnìmejte pohonnou hřìdel otoĉného
talìře uvnitř trouby.
8. Pokud mikrovlnnou troubu pouņìvajì děti,
musejì být pod peĉlivým dohledem
dospělých osob.
UPOZORNĚNÍ: TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ
BÝT ELEKTRICKY UZEMNĚN.
9. Zásuvka, do které zapojujete přìstroj, musì
být v blìzkosti přìstroje, aby se dala snadno
připojit zástrĉka.
10. Trouba potřebuje 1,5 kVA přìkonu.
Doporuĉujeme vám, abyste se při instalaci
trouby poradili s opravářem, přìpadně
s vhodným odbornìkem.
POZOR: Trouba je vybavena vlastnì
pojistkou, a to 250 V, 10 A.
7.



DŮLEŅITÉ
Barvy drátů v elektrickém kabelu majì následujìcì
význam:
Zeleno-ņlutá:
drát uzemnění
Modrá:
neutrální drát
Hnědá:
fáze
Je moņné, ņe barvy drátů neodpovìdajì
barevnému oznaĉenì na terminálech zástrĉky,
proto dbejte na následujìcì informaci:
- Drát zeleno-ņluté barvy připojte na terminál
zástrĉky, který je oznaĉen pìsmenem E nebo
symbolem uzemněnì.
- Drát modré barvy připojte na terminál zástrĉky,
který je oznaĉen pìsmenem N nebo má ĉernou
barvu.
- Drát hnědé barvy připojte na terminál zástrĉky,
který je oznaĉen pìsmenem L nebo má
hnědou barvu.




Důleņité bezpeĉnostní pokyny





UPOZORNĚNÍ: Kdyņ přìstroj pracuje
v kombinovaném reņimu, mohou jej děti
pouņìvat pouze pod přìsným dozorem
dospělých osob (platì jen pro přìstroje
s funkcì grilu). Hrozì nebezpeĉì popálenì
z důvodu vysokých teplot.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dveře nebo
jejich těsněnì pońkozené, přìstroj
nepouņìvejte, dokud ho neopravì přìsluńný
odbornìk.
UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv opravy,
prováděné pod krytem, který chránì
uņivatele před mikrovlnnými paprsky, jsou
nebezpeĉné. Proto vám radìme, abyste je
přenechali odbornìkům.
UPOZORNĚNÍ: Tekuté nebo jiné potraviny
neohřìvejte ve volně nebo těsně
uzavřených nádobách, protoņe můņe dojìt
k jejich prasknutì.



UPOZORNĚNÍ: Děti mohou přìstroj
pouņìvat bez dohledu dospělé osoby pouze
tehdy, kdyņ si dokáņou samy přeĉìst návod
k mikrovlnné troubě a dokáņou také troubu
pouņìvat v souladu s tìmto návodem.
Kolem mikrovlnné trouby zajistěte dostatek
mìsta pro cirkulaci vzduchu. Za mikrovlnnou
troubou musì být minimálně 8 cm, po
stranách 10 cm a nad nì alespoň 10 cm
volného prostoru. Nedemontujte patky
mikrovlnné trouby; proudìcìmu vzduchu
ponechte volný průchod.
Pouņìvejte jen pomůcky, které se do
mikrovlnné trouby hodì z hlediska
bezpeĉnosti.
Při ohřìvánì potravin v umělohmotných
nebo papìrových obalech nebo nádobách
kontrolujte kvůli vlastnì bezpeĉnosti proces
ohřìvánì: takový materiál se můņe snadno
vznìtit.
Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte
přìstroj a zástrĉku vytáhněte ze zásuvky;
dvìřka nechte otevřená a přìpadný oheň
uhaste.
Pokud v mikrovlnné troubě ohřìváte nápoje,
poĉìtejte s tìm, ņe můņe být nápoj během
krátké doby ohřátý na bod varu – proto
bućte opatrnì.
Aby nedońlo ke vzniku popálenin, jeńtě před
pouņitìm promìchejte obsah dětských lahvì,
přìpadně lahvì s pokrmem pro děti; před
pouņitìm zkontrolujte teplotu pokrmu.
V mikrovlnné troubě neohřìvejte ĉerstvá
nebo uvařená vejce ve skořápce, protoņe
mohou prasknout (explodovat!), i kdyņ
budou z trouby jiņ vytaņena.
Při ĉińtěnì povrchu dveřì, těsněnì a vnitřku
trouby pouņìvejte jen jemné a neagresivnì
ĉisticì prostředky, které rozetřete houbiĉkou
nebo měkkým hadřìkem.
Pravidelně ĉistěte troubu a odstraňujte
přìpadné nánosy jìdel.
Pokud troubu nebudete ĉistit pravidelně,
můņe se jejì vnitřnì povrch opotřebovat, a
zkrátit tak ņivotnost vańì trouby – navìc
vzniká zvýńené riziko při pouņitì přìstroje.
Pokud dojde k pońkozenì elektrického
kabelu, můņe pońkozený kabel vyměnit
pouze výrobce, pracovnìk autorizovaného
servisu nebo jiný vhodný odbornìk.
Bezpeĉnostní návody při
kaņdodenním pouņívání
přístroje
V dalńìm textu jsou uvedena některá pravidla a
bezpeĉnostnì opatřenì, na která stejně jako u
90
jiných přìstrojů musì být brán zřetel, aby přìstroj
fungoval bezvadně, úĉinně a dlouhodobě bez
problémů:
1. Pokud je mikrovlnná trouba v ĉinnosti, musì
být skleněný talìř, drņáky válce, spojka a
dráņky vņdy na svém mìstě.
2. Nepouņìvejte troubu pro ņádné jiné úĉely
neņ pro přìpravu jìdel; v mikrovlnné troubě
nesuńte obleĉenì, papìr nebo jiné předměty
a nepouņìvejte ji pro sterilizaci.
3. Nikdy nezapìnejte troubu, pokud je
prázdná, protoņe byste ji mohli pońkodit.
4. V mikrovlnné troubě neskladujte ņádný
předmět: např. papìr, recepty atd.
5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou,
např. vajeĉné ņloutky, brambory, kuřecì
játra atd., aniņ byste předtìm blánu nebo
slupku na vìce mìstech před vařenìm
propìchli.
6. Nevkládejte ņádné předměty do otvorů na
vnějńì straně trouby.
7. Nikdy nedemontujte ĉásti trouby, např.
patky, zámek, ńroubky atd.
8. Nevařte pokrmy přìmo na skleněném talìři v
troubě. Neņ pokrm vloņìte do trouby, dejte
jej do vhodné nádoby.
DŮLEŅITÉ: Kuchyňské nádobì, jehoņ
pouņitì v mikrovlnné troubě je zakázáno:
- Nepouņìvejte kovové pánve nebo
nádoby s kovovými drņadly.
- Nepouņìvejte nádobì s hranami
potaņenými kovem.
- Nepouņìvejte papìrem potaņené kovové
drátky k zavìránì igelitových sáĉků.
- Nepouņìvejte nádobì z melaminu,
protoņe obsahuje materiál, který
absorbuje mikrovlnné paprsky. To můņe
způsobit, ņe nádoba praskne nebo se
spálì, kromě toho můņe zpomalit proces
ohřìvánì nebo vařenì.
- Nepouņìvejte nádobì bez vhodné
ochrany, která je urĉená k pouņìvánì
v mikrovlnné troubě. Nepouņìvejte ani
uzavřené nádobì s rukojetì.
- Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje
v nádobì se zúņeným okrajem, např.
láhev, která můņe při ohřìvánì prasknout.
- Nepouņìvejte klasické teploměry na
maso a cukrovì. Pouņìvat můņete pouze
teploměry, které jsou urĉeny k pouņitì
v mikrovlnných troubách.
9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu pouņìvejte
pouze v souladu s návody jejich výrobce.
10. Nepokouńejte se v mikrovlnné troubě
smaņit potraviny.
11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze
obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve
které se obsah nacházì. Můņe se totiņ stát,
12.
13.
14.
15.
16.
91
ņe po nadzvednutì pokliĉky se obsah
v nádobě odpařuje nebo z něj střìkajì
kapky, přestoņe samotná poklice nenì
horká.
Před pouņitìm vņdy zkontrolujte teplotu
pokrmu, obzvláńť pokud je pokrm urĉen
dětem. Doporuĉujeme vám, abyste nikdy
neochutnávali pokrmy přìmo z trouby.
Nejdřìve nádobu vyjměte a obsah
promìchejte, aby se teplota rovnoměrně
rozdělila.
Pokrmy, které obsahujì emulzi omastku a
vody, např. polévkový základ, musejì
v troubě zůstat jeńtě 30 aņ 60 sekund po
vypnutì. Vývar přestane vřìt a nebude
bublat, pokud jej promìcháte, nebo do něj
vloņìte polévkovou kostku (např. masox).
Při přìpravě pokrmů dávejte pozor, aby se
některé druhy pokrmů, např. vánoĉnì
pudink, marmeláda nebo mleté maso,
neohřály přìliń rychle. K ohřìvánì nebo
vařenì pokrmů, které obsahujì větńì
mnoņstvì tuku, nepouņìvejte umělohmotné
nádobì.
Pomůcky, které pouņìváte při přìpravě
pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou
velmi zahřát, protoņe pokrmy vyluĉujì teplo.
Zejména to platì v přìpadě, kdy je hornì ĉást
nádoby přikrytá umělohmotnou poklicì nebo
krytem. Na přenesenì takové nádoby
budete potřebovat kuchyňské rukavice.
Abyste snìņili riziko poņáru v mikrovlnné
troubě:
a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili
přìliń dlouho. Peĉlivě kontrolujte
průběh ohřìvánì, pokud se v troubě
nacházejì papìrové nebo umělohmotné
pomůcky, přìpadně nádobì z hořlavého
materiálu.
b) Neņ poloņìte sáĉek do mikrovlnné
trouby, odstraňte drátky, které slouņì
k jeho uzavìránì.
c) Pokud předmět v troubě zaĉne hořet,
nechte dvìřka trouby zavřená, vypněte
troubu, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky
nebo vypněte hlavnì pojistku na
pojistkovém panelu.
Diagram trouby
92
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minut
1 minuta
10 vteřin
Displej
Mikro/gril/konvekce Auto menu
Hodiny/programovacì hodiny
Zahájenì/znovunastavenì
Tlaĉìtko otevìránì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zavìránì dvìřek
Okno trouby
Průduchy nebo ventilátor cirkulace vzduchu
Prstenec skleněného talìře
Skleněný talìř
Kontrolnì panel
Mřìņka grilu
Návod k pouņití
1.
4.
Tuto funkci je moņné pouņìt dvěma
způsoby; poņadované funkce můņete vybrat
tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“ (nejdelńì
doba vařenì je 60 minut).
1. Způsob: 85 % výkonu grilu, na displeji
se objevì nápis G-1
2. Způsob: 50 % výkonu grilu, na displeji
se objevì nápis G-2.
Příklad: Přìprava pokrmu na grilu, 20
minut.
a) Stiskněte tlaĉìtko „Micro…Auto menu“,
aby se na LED displeji objevil nápis
„G-1“.
b) Nastavte ĉas vařenì na „20:00“.
c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
Při přìpravě pokrmu na grilu neohřìvajì jìdlo
mikrovlny, ale teplo, které vytvářì kovová
spirála v hornì ĉásti trouby.
Pokud je funkce grilu v chodu, je peĉenì
masa nebo těsta moņné dvěma způsoby.
Po prvnì polovině doby přìpravy se program
automaticky přeruńì. Dvojì pìsknutì
upozornì, ņe je třeba pokrm, který
připravujete na grilu, pootoĉit. Po otoĉenì
pokrmu opět zavřete dvìřka trouby a
stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“. Program pro
přìpravu pokrmu bude pokraĉovat. Pokud si
pokrm nepřejete otoĉit, bude program za
minutu automaticky pokraĉovat.
Ohřívání stlaĉením jednoho tlaĉítka
Základnì vařenì v mikrovlnné troubě
zapnete pouhým stiskem jednoho tlaĉìtka.
Tato funkce je velice uņiteĉná a umoņňuje
rychlý ohřev, např. sklenky vody.
Příklad: Ohřìvánì sklenice mléka
a) Sklenici mléka postavte na skleněný
otoĉný talìř do trouby a zavřete dvìřka.
b) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“ a
mikrovlnná trouba bude pracovat 1
minutu se 100% výkonem.
c) Po ukonĉenì ohřevu trouba upozornì
uņivatele pěti zvukovými signály.
2.
Ohřev mikrovlnnými paprsky
Tato funkce nabízí moņnosti:
a) Rychlý ohřev s mikrovlnnými paprsky
(100% výkon)
Příklad: Vařenì se 100% výkonem na 5
minut.
1. Nastavte ĉas na „5:00“.
2. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
b) Ohřìvánì s mikrovlnnými paprsky
v ruĉnìm reņimu
1. Stiskněte tlaĉìtko "Micro…Auto menu"
a nastavte poņadovaný výkon 70 %.
2. Nastavte ĉas na „10:00:00“.
3. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
5.
Nastavit můņete 5 úrovní výkonu ohřívání, na
dobu ne delńí neņ 90 minut.
Poĉet
stisků na
tlaĉítko
"Micro"
Výkon
mikrovlnných
paprsků
Informace
na displeji
1
2
3
4
5
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
Gril
Kombinovaný chod
Trouba umoņňuje také tři způsoby
kombinované přìpravy pokrmů.
Moņnost 1: Kombinovaný chod (50 %
mikrovlny +200 ºC konvekce). Na displeji se
objevì nápis
„C-1“.
Tento způsob je ideálnì pro peĉenì masa,
mouĉnìků atd.
Moņnost 2: Kombinovaný chod (50 % gril +
220 ºC konvekce). Na displeji se objevì
nápis
„C-2“.
Vhodné pro přìpravu křupavých pokrmů atd.
Moņnost 3: Kombinovaný chod (50 %
mikrovlny + 50 % gril). Na displeji se objevì
nápis
„C-3“.
Pro rychlou přìpravu grilovaných pokrmů.
Příklad: Přìprava pokrmů s moņnostì 2, 15
minut.
a) Několikrát stiskněte tlaĉìtko
„Micro…Auto menu“, aby se na LED
displeji objevil nápis „C-2“.
b) Nastavte ĉas chodu na „15:00:00“.
c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
3. Automatické rozmrazování
přizpůsobené hmotnosti potraviny
Příklad: Rozmrazovánì 0,5 kg zmrzlého
masa.
a) Stisknutìm tlaĉìtka "Micro…Auto
menu" vyberte „DEF“.
b) Stisknutìm tlaĉìtka „1Min“ (1 kg) a
„10Sec“ (0,1 kg) vloņte hmotnost
potraviny.
c) Zmáĉkněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
Hmotnost zmrzlé potraviny nesmì
přesahovat 2 kg.
93
6.
Konvekĉní vaření
Poĉet
stisknutí
tlaĉítka
"1min"
Trouba umoņňuje konvekĉnì vařenì a lze ji
naprogramovat tak, aby dosáhla urĉité
teploty – ohřìvánì trouby předem. Trouba se
automaticky nastavì na 230 °C, chcete-li
nastavit teplotu sami, stiskněte tlaĉìtko
„Micro…Auto menu“.
Příklad: Troubu chcete ohřát na 200 °C
a) K nastavenì teploty 200 °C stiskněte
tlaĉìtko „Micro…Auto menu“, dokud
nezaĉne blikat hodnota „200 °C“.
b) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
Jakmile se trouba ohřeje na poņadovanou
teplotu, funkce přìstroje se zastavì. Dvěma
zvukovými signály vás přìstroj upozornì,
abyste do trouby vloņili pokrm. Nastavte
teplotu a ĉas a zaĉněte vařit. Nejdelńì doba
ohřìvánì trouby je 30 minut.
Příklad: V předem ohřáté troubě chcete
vařit 20 minut při teplotě 200 °C.
1. Stiskněte tlaĉìtko „Micro…Auto menu“,
dokud se na displeji neobjevì nápis
200 °C.
2. Nastavte ĉas vařenì na 20 minut.
3. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
7.
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
9.
Vyberete pouze druh pokrmu a maso,
trouba vám pomůņe nastavit výkon a dobu
chodu.
Příklad: Automatické vařenì 0,4 kg ryby.
a) Několikrát zmáĉkněte tlaĉìtko
„Micro…Auto menu“, dokud se na
displeji neobjevì „A-5“.
b) Nastavte váhu tlaĉìtkem „1 min“ (1 kg)
a „10 sec“ (0,1 kg), dokud se na
displeji neobjevì hodnota „0,4“.
c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-2
Brambory
A-3
Pizza
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
A-6
Drůbeņ
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Hodiny
Programovací hodiny
Ĉasovaĉ umoņňuje předem nastavit ĉas pro
zaĉátek a konec přìpravy pokrmů.
Před pouņitìm této funkce musì být
nastaven přesný ĉas na troubě.
Příklad: Momentálnì ĉas je 16:30, přiĉemņ
pokrm chcete připravovat v 18:15, a to na
výkonu 70 %, 10 minut.
a) Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“ a
tlaĉìtky „1 min“ a „10 sec“ nastavte ĉas
na 18:15 (stejný postup jako při
nastavovánì hodin).
b) Tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“
nastavte výkon na 70 %.
c) Nastavte ĉas vařenì na 10 minut.
d) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
Pokud nenastavìte výkon nebo ĉas
vařenì a hned po nastavenì ĉasu pro
uvedenì do provozu nestisknete
tlaĉìtko „Start“, přìstroj bude fungovat
pouze jako hodiny (budìk). V 18:15
zaznì 10x pìsknutì a přìstroj se
automaticky vypne.
Hmotnost (kg),menu
A-1
Ohřívání
A-5
Ryba
Trouba je také vybavena hodinami na 24
hodin. Pokud chcete nastavit ĉas, např.
16:30, udělejte následujìcì:
1. Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“. Ĉìsla
na displeji zaĉnou blikat. Tlaĉìtky „1
min“ a „10 sec“ nastavte hodiny.
2. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“
a nastavte minuty pomocì tlaĉìtek „1
min“ a „10 sec“.
3. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“,
tìm uloņìte nově nastavený ĉas.
4. Pokud chcete změnit nastavenì hodin,
zopakujte hornì postup.
Automatické menu
Poĉet
stisknutí
tlaĉítka
"1min"
Hmotnost (kg),menu
A-4
Maso
10. Dětská pojistka
V přìpadě, ņe potřebujete aktivovat dětskou
pojistku (funkci zamykánì před dětmi),
stiskněte zároveň tlaĉìtka „1 min“ a „10 sec“
a drņte je dvě vteřiny. V přìpadě, ņe chcete
tuto funkci vypnout, postup zopakujte.
94
11. Start/Reset (Zahájení/opakované
nastavení)
a)
b)
Pokud během funkce přìstroje
stisknete tlaĉìtko „Start/Reset“, proces
vařenì nebo peĉenì se přeruńì.
V přìpadě, ņe jste původně nastavili
programovaný reņim, stisknutìm
tlaĉìtka „Start/Reset“ tento program
zruńìte.
9.
Ņivotní prostředí
Péĉe a údrņba mikrovlnné
trouby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vody a nakrájìte kůru z jednoho citronu.
Nádobu vloņte na pět minut do mikrovlnné
trouby a troubu zapněte. Po vypnutì peĉlivě
otřete a vysuńte vnitřek trouby a oĉistěte jej
měkkým hadřìkem.
Pokud je potřeba vyměnit ņárovku v troubě,
obraťte se prosìm na svého prodejce.
Aņ přìstroj doslouņì, nevyhazujte jej do běņného
komunálnìho odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny urĉené pro recyklaci. Pomůņete tìm
chránit ņivotnì prostředì
Neņ zaĉnete ĉistit mikrovlnnou troubu,
vytáhněte zástrĉku ze zásuvky.
Vnitřek trouby udrņujte vņdy v ĉistotě.
Pokud ĉásteĉky pokrmu nebo tekutiny,
které střìkajì na stěny nebo dno trouby,
zaschnou, otřete je navlhĉeným hadřìkem.
Nedoporuĉuje se pouņìvánì hrubých
ĉisticìch nebo agresivnìch prostředků.
Vnějńì povrch trouby ĉistěte navlhĉeným
hadřìkem. Aby nedońlo k pońkozenì
vnitřnìch stěn mikrovlnné trouby, dbejte na
to, aby se do průduchů nevylila voda.
Kontrolnì panel nesmì přijìt do kontaktu
s vodou. Ĉistěte ho měkkým a navlhĉeným
hadřìkem.
K ĉińtěnì kontrolnìho panelu nepouņìvejte
mycì nebo agresivnì ĉisticì prostředky ani
prostředky ve spreji.
Pokud se na vnitřnìm nebo vnějńìm povrchu
trouby objevì pára, otřete ji měkkým
hadřìkem. To se můņe stát v přìpadě, ņe
mikrovlnnou troubu pouņìváte ve vlhkých
mìstnostech, v ņádném přìpadě se nejedná
o poruchu trouby.
Obĉas vyjměte také skleněný talìř z trouby
a oĉistěte jej. Skleněný talìř (podstavec)
myjte teplou vodou nebo v myĉce.
Loņiskový prstenec a dno (spodnì povrch)
vnitřnì ĉásti trouby je třeba pravidelně ĉistit,
v opaĉném přìpadě můņe trouba pracovat
hluĉně. Jednoduńe oĉistěte dno v troubě
jemným ĉisticìm prostředkem, vodou nebo
prostředkem na ĉińtěnì skla a nechte
uschnout. Loņiskový prstenec můņete
omývat teplou vodou nebo v myĉce na
nádobì. Po dlouhodobém pouņìvánì trouby
se na koleĉkách loņiskového prstence
objevì výpary, které se uvolňujì při vařenì;
nemajì ņádný vliv na jeho funkci. Při vyjmutì
loņiskového prstence z dráņky na dně
komory (vnitřku trouby) dejte pozor, abyste
ho zase správně umìstili.
Přìpadný nepřìjemný pach z trouby můņete
odstranit tak, ņe do hluboké nádoby na
přìpravu pokrmů v troubě nalijete ńálek
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
Středisko péĉe o zákaznìky spoleĉnosti Gorenje
ve své zemi (telefonnì ĉìslo střediska najdete v
letáĉku s celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vańì zemi Středisko péĉe o
zákaznìky nenacházì, můņete kontaktovat
mìstnìho dodavatele výrobků Gorenje nebo
oddělenì Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.
Jen pro osobní uņití!
Dalńì informace o peĉenì v mikrovlnné
troubě bez nebo s pouņitìm grilu a jiné
uņiteĉné rady najdete na nańich stránkách:
htpp://microwave.gorenje.com
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
PŘI POUŅÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ
TROUBY – VAŃE
95
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
BG
Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.
Технически характеристики
Захранване: ........................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Изходяща мощност на микровълните: ...................................................................................... 900W
Мощност на грил нагревателя: ................................................................................................ 1200W
Конвенционалност: .................................................................................................................. 1350W
Честота на микровълните: ................................................................................................... 2450MHz
Външни размери: ..................................................................... 510mm(W) X 303mm(H) X 382mm(D)
Вътрешни размери на фурната: .............................................. 330mm(W) X 230mm(H) X 330mm(D)
Вместимост на фурната: ...................................................................................................... 25 литра
Тегло: .............................................................................................................................. Около 17,5 кг
Ниво на шума: ..................................................................................................................Lc< 58 dB(A)
блокирано и не може да задейства
фурната.
Ако горните действия не доведат до
включване, обърнете се към най-близкия
оторизиран сервиз.
Уредът е обозначен съгласно
Европейска директива 2002/96/EC,
касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО).
Директивата очертава основните
принципи, валидни в Европа, за
връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно
оборудване.
Уредът е предназначен за използване в
домашни условия за загряване на храна и
напитки чрез използване на
електромагнитна енергия, да се използва
само в помещения.
Преди да се обадите в
сервиза
1.
2.
Смущения на радио вълните
Микровълновата фурна може да предизвика
смущения в работата на вашето радио,
телевизор или подобни уреди. Възникалото
смущение може да бъде отстранено или
намалено посредством следните процедури:
a) Почистете вратата и изолиращата
повърхност на фурната.
b) Поставете радиото, телевизора и т.н. на
възможно най-голямо разстояние от
микровълновата фурна.
c) Използвайте правилно монтирана антена
за вашите приемници, за да си осигурите
добро приемане на сигнала.
В случай, че фурната изобщо не
функционира, изображенията на дисплея
не се появяват или изчезнат:
a) Проверете дали фурната е добре
включена в електрическата мрежа.
Ако не е, изключете захранващия
кабел от електрическия контакт,
изчакайте 10 секунди и отново
включете, като се уверите, че е
включен правилно.
b) Проверете цялото помещение за
изгорял електрически предпазител
или изключил главен прекъсвач.
Ако функционират правилно,
проверете с друг уред дали
контактът е в изправност.
Ако микровълновата фурна не
функционира:
a) Проверете дали е задействан
таймера.
b) Проверете дали вратата е плътно
затворена, с което се задейства
съединяване на електрическата
верига. Ако вратата не е добре
затворена, захранването е
Монтаж
1.
2.
96
Уверете се, че всички опаковъчни
материали са отстранени от
вътрешността на уреда.
След като разопаковате фурната,
проверете за видими дефекти, напр.:
- Подвисване на вратата
- Повредена врата
- Вдлъбнатини или дупчици върху
прозореца на вратата и мрежата.
- Вдлъбнатини във вътрешността на
фурната
Ако са налице видими повреди, НЕ
използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 17,5 кг
и трябва да бъде поставена на
хоризонтална повърхност, способна да
издържи тежестта й.
4. Поставете фурната далеч от източници
на висока температура и пара.
5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
6. За да осигурите добра вентилация на
уреда, поставете го така, че страничните
стени на корпуса да е на разстояние наймалко 8 см, а задната му част най-малко
на 10 см от стена.
7. НЕ вадете въртящия водач на
стъклената поставка.
8. Както и при всеки друг уред,
използването му от деца трябва да става
под родителско наблюдение.
ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
9. Електрическият контакт трябва да е
разположен в близост, за да се
предотврати опъване на захранващия
кабел.
10. Необходимата входяща мощност за
фурната е 1.5 KVA. Препоръчваме
консултация със сервизен техник при
монтажа й.
ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с
250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна
защита.
Важни инструкции за
безопасност






ВАЖНО
Проводниците в главния захранващ кабел
са оцветени съгласно следния код:
Зелени и жълти: Заземяване
Сини:
Нула
Кафяви:
Под
напрежение
Тъй като е възможно цветовете на
проводниците в главния захранващ кабел
на уреда да не съвпадат с цветовите
обозначения, показващи изводите на
щепсела, процедирайте по следния начин:
- Проводникът, оцветен в зелено и жълто
трябва да се свърже с извода на
щепсела, обозначен с буквата F или
обозначен със символ за заземяване,
оцветен в зелено или зелено и жълто.
- Проводникът, оцветен в синьо трябва да
се свърже към извода, който е
обозначен с буква N или е оцветен в
черно.
- Проводникът, оцветен в кафяво се
свързва към извода, обозначен с буква
L или е оцветен в червено.





97
ВНИМАНИЕ: При използване на уреда в
комбинация между грил и микровълни,
поради високата температура, която
фурната развива, децата да използват
уреда под родителски контрол; (само за
модели, с грил функция)
ВНИМАНИЕ: Ако вратата или
уплътненията на вратата са повредени,
не използвайте уреда, докато не бъде
отремонтиран от компетентно лице;
ВНИМАНИЕ: Извършването на
обслужване или отстраняване на
повреда, при които се налага
премахване на покритие, служещо за
предпазване от излагане на микровълни
е опасно и следва да се извършва
единствено от компетентно лице.
ВНИМАНИЕ: не загрявайте течности или
друга храна в запечатани съдове/бутилки
поради опасност от екслодиране.
ВНИМАНИЕ: Използване на фурната от
деца без родителско наблюдение да се
допуска едва когато са получили
достатъчно инструкции как да използват
уреда безопасно и са разбрали
опасностите от неправилно използване.
Осигурете достатъчен приток на въздух
до фурната. Задната страна на корпуса
да е разположен на 8 см от стена;
страничните да са разположени на 10 см
от стени; горната страна да е на
разстояние 10 см от друга повърхност.
Не махайте крачетата на фурната, не
блокирайте вентилационните изходи на
уреда.
Използвайте единствено съдове и
прибори, подходящи за употреба в
микровълнови фурни.
Не оставяйте фурната без надзор когата
подгрявате храна в пластмасови или
хартиени опаковки поради опасност от
запалването им;
Ако забележите дим, спрете уреда или
изключете от електрическата мрежа,
като оставите вратата затворена с цел
задушаване на пламъците;
При загряване на напитки чрез
микровълни е възможно в последствие
напитката да започне да ври;
Съдържанието на бутилки или
бурканчета с бебешка храна да се
разбърква или разклаща. Преди хранене
проверете температурата на храната, за
да предотвратите изгаряния;





Поставяйте храната на/в подходящ съд
преди да я поставите във фурната.
ВАЖНО- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ
ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В
МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
- Не използвайте метални тигани или
съдове с метални дръжки.
- Не използвайте съдове и прибори с
метални кантове.
- Убедете се, че сте махнали металните
телчета с хартиено покритие, които се
използват за затваряне на
пластмасови пликове.
- Не използвайте меламинови съдове,
тъй като съдържат материал, който
абсорбира енергията на
микровълните. Това може да доведе
до напукване или овъгляване на
съдовете и ще намали скоростта на
готвене.
- Не използвайте съдове на Centura
Tableware. Емайлът им не е подходящ
за използване в микровълнова фурна.
Не използвайте чаши на Corelle
Livingware.
- Не гответе в съд със запечатани
отвори поради опасност от
експлодирането им при нагряване във
фурната.
- Не използвайте обикновените
термометри за месо или сладкиши,
подходящи за конвенционални
готварски печки.
- На пазара се предлагат специални
термометри за готвене в
микровълнова фурна, които можете
да използвате.
9. Използвайте съдовете и приборите,
подходящи за употреба в микровълнова
фурна, съгласно инструкциите на
производителя.
10. Не правете опити да пържите във
фурната.
11. Моля, не забравяйте, че микровълновата
фурна загрява само течността в съда, но
не и самия съд. Дори когато капакът на
съда не е горещ на пипане, при
изваждането му от фурната, не
забравяйте, че храната/течността в него
излъчва пара и/или пръски при махане
на капака, както при готвене на
обикновена готварска печка.
12. Винаги проверявайте температурата,
особено ако подгрявате или готвите
храна/течност за малки деца.
Препоръчваме приготвената
храна/течност да не се консумира
веднага след изваждане от фурната.
Не загрявайте цели яйца в черупки и
цели твърдо сварени яйца поради
опасност от експлодирането им дори и
след като подгряването е приключило;
При почистване на повърхностите и
уплътненията на вратата, вътрешността
на фурната, използвайте само меки,
неабразивни сапуни или почистващи
препарати с помощта на домакинска
гъба или мека кърпа;
Почиствайте редовно фурната и
премахвайте всички остатъци от храна;
Неподдържането на фурната чиста може
да доведе до повреди в повърхностите,
което пък да повлияе неблагоприятно на
живота на уреда и да ви изложи на
опасност при употребата му;
Ако захранващият кабел е повреден,
следва да бъде подменен от
производителя, оторизиран от него
сервиз или друго квалифицирано лице за
да се избегнат опасните последствия.
Общи съвети за
безопасност
Както при всички други уреди, по-долу са
изложени определени правила за
използване и предпазни мерки, които
гарантират отличното функциониране на
фурната:
1. При използване на фурната се убедете,
че стъклената поставка, въртящата
основа, куплунга и въртящия водач са на
място.
2. Не използвайте фурната за цели,
различни от нейното предназначение,
например за сушене на дрехи, хартиени
продукти или други нехранителни
изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвайте фурната да работи без
наличие на храни/напитки в нея. Това
може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение
на предмети, например, вестници,
готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа,
например, жълтъци, картофи, пилешки
дробчета и др., без предварително да
сте пробили ципата на няколко места с
помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на
външния корпус.
7. По никакъв начин не отстранявайте
части от фурната, например, крачета,
куплунг, болтчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите
директно върху стъклената поставка.
98
13.
14.
15.
16.
Оставете я да изстине за няколко минути
като я разбърквате за равномерно
разпределяне на топлината.
Оставяйте във фурната за около 30-60
секунди храна, съдържаща смес от
мазнина и вода, напр. бульон, след като
фурната е изключила. Целта е да се
успокои вренето на течността и да се
предотвратят пръски при поставяне на
лъжица в храната/течността или при
прибавяне на кубче бульон в нея.
Когато приготвяте/готвите храна/течност,
не забравяйте, че има някои храни, напр.
коледен пудинг, пай с месо, които се
загряват много бързо. При загряване
или готвене на храни с високо
съдържание на наситени мазнини или
захар не използвайте пластмасови
съдове.
Възможно е нагорещяване на приборите
за готвене тъй като топлината преминава
от храната върху тях. Това се случва
най-вече ако съдовете и дръжките се
покрият с пластмасово покритие. В
такъв случай използвайте текстилни
домакински ръкавици за захващане на
дръжките на съдовете.
За да намалите риска от пожар във
вътрешността на фурната:
a) Не гответе повече от необходимото
време. Внимателно наглеждайте
фурната ако сте поставили
хартиени, пластмасови или други
запалими материали, необходими
за готвенето.
b) Махнете металните телчета,
служещи за затваряне на пликовете
на храните преди да ги поставите
във фурната.
c) В случай на запалване на
поставените във фурната
материали, оставете вратата
затворена, изключете фурната от
контакта или изключете
захранващото електричество от
бушона или прекъсвача.
99
КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 минути
1 минута
10 секунди
Дисплей
Микро/Грил/Конвенционалност/Автомати
чно меню
Часовник/Таймер
Старт/Рестартиране
Отваряне
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
100
Система за безопасно затваряне на
вратата
Прозорец
Вентилационни отвори
Въртяща основа
Стъклена тава
Контролен панел
Грил скара
избере нивото на мощността и
необходимото време за размразяване.
Пример: размразяване на 0.5 кг
замразено месо.
a) Натиснете бутон "Micro…Auto
menu", от менюто изберете "DEF".
b) Въведете теглото като натискате
последователно бутони "1min" (1kg)
и бутон "10 sec" (0.1kg).
c) Натиснете бутон " Start/Reset ".
Теглото на замразената храна трябва да
бъде по-малко от 2 кг.
Инструкции за използване
1.
Загряване/готвене чрез единично
натискане на бутон
Само с едно натискане на бутон, можете
да започнете обикновено готвене.
Удобно и бързо можете да загреете
чаша вода и др.
Пример: Как да загреете чаша мляко:
a) Поставете чаша мляко на
въртящата се поставка и затворете
вратата.
b) Натиснете бутон »Start/Reset«,
микровълновата фурна работи при
100% мощност в продължение на 1
минута.
c) При приключване, фурната издава 5
звукови сигнала.
2.
4.
Тази функция има две възможности.
Можете да изберете между две чрез
натискане на "Микро…автом. меню"
(най-продължителното време за готвене
е 60 минути):
Възможност 1: 85% сила на грила,
дисплей G-1
Възможност 2: 50% сила на грила,
дисплей G-2
Пример: Готвене на храна – необходимо
ни е 20 минути
a) Натиснете "Микро…автом.меню"
докато на дисплея се появи "G-1".
b) Изберете време "20:00"
c) Натиснете "Старт/Рестартиране”.
Когато приготвяте храната при функция
грил тя не се затопля от микровълновите
лъчи. Нагряването става от метален
нагревател, който се намира на горната
повърхност на микровълновата.
Когато е нагрявате по този начин
времето за готвене е разделено на две
нива. След първото ниво програмата
автоматично ще спре и ще се чуят 2
звука, което Ви напомня, че трябва да
отворите вратата на микровълновата и
да обърнете храната. Затворете вратата
след като обърнете храната. Натиснете
"Старт/Рестартиране" и приготвянето
ще продължи на второ ниво. Ако не
искате да обръщате храната
микровълновата ще се рестартира
автоматично след пауза от 1 минута.
Загряване чрез микровълни
Функцията предлага два избора.
a) Бързо загряване чрез микровълни
(при 100% мощност)
Пример: Как да загреем храна при 100%
мощност за 5 минути
1. Чрез бутона за избор на време
въведете »5:00«
2. Натиснете бутон » Start/Reset «
b) Ръчен избор за загряване чрез
микровълни
Пример: Как да загреем храна при 70%
мощност за 10 минути
1. Натиснете бутон "Micro…Auto
menu", изберете »70%« мощност;
2. Въведете време »10:00«
3. Натиснете бутон » Start/Reset «
Разполагате с 5 нива на мощност, като найголямата продължителност за готвене е 90
минути.
Брой
натискания
на бутона
Мощност на
микровълните
Дисплей
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
"Micro"
1
2
3
4
5
3.
Грил
5.
Комбинирано готвене
Благодарение на този уред можете да
изберете между три възможности на
комбинирано готвене.
Възможност 1: Комбинирано готвене
(50% микровълнова + 200 ºC
конвенционално)
Дисплеят ще покаже "C-1".
Възможност 2: Комбинирано готвене
(50% грил + 220 ºC конвенционално)
Тегло на храната при фунция Auto
defrost (автоматично
размразяване)
Изберете теглото на замразената храна,
след което уредът автоматично ще
101
Дисплеят ще покаже "C-2".
Пример: Използва се за приготвяне
възможност 2 за 15 минути.
a) Натиснете "Микро…автом. меню"
докато на дисплея се покаже "C-2".
b) Изберете време за готвене "15:00".
c) Натиснете "Старт/Рестартиране"
Възможност 3: Комбинирано готвене
(50% микровълнова + 50% грил)
На дисплея ще се покаже "C-3".
За по-бързо готвене и т.н.
Пример: Използва се възможност 2 за
15 минути.
a) Натиснете "Микро…автом. меню"
докато на дисплея се появи "C-2".
b) Изберете времето за готвене
"15:00".
c) Натиснете "Старт/Рестартиране".
6.
a)
b)
c)
Време за
приготвяне "1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Конвенционално готвене
Тази микровълнова може да се използва
като конвенционална печка и може да
бъде програмирана да достигне исканата
температура за претопляне. Настройките
на температурата могат да достигнат до
230 ºC, като натискате бутон »Конве«
(»Conve«) за да изберете различна
температура.
Пример: Претопляне до 200 ºC.
a) Натиснете "Микро…автом.меню" да
изберете конвенционалната
температура докато мига »200 ºC«.
b) Натиснете »Старт/Рестартиране«.
Когато претоплянето завърши уредът ще
преустанови работата. Две сигнала ще
Ви напомнят, че времето е изтекло.
Изберете исканото време и температура
за приготвяне. Продължете с готвенето.
Най-продължителното време за
претопляне е 30 минути.
Пример: Конвенционално готвене,
претопляне до 200 ºC и избиране на
времето за готвене до 20 минути.
a) Натиснете "Микро…автом. меню" за
да изберете конв. готвене и
изберете на дисплея до »200 ºC«.
b) Изберете времето за готвене 20
минути.
c) Натиснете »Старт/Рестартиране«.
7.
Натиснете бутон "Микро…автом.
меню" докато се покаже на дисплея
"A-5".
Изберете теглото като натиснете
бутон "1 min" (1 кг) и бутон "10 сек."
(0.1 кг).
Натиснете "Старт/Рестартиране”.
Време за
приготвяне "1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
Меню, тежест (кг)
A-1
A-2
ПретопКартофи
ляне
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
A-4
Месо
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
Меню, тежест (кг)
A-5
Риба
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Пица
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
A-6
Пиле
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Часовник
Микровълновата разполага с дигитален
24-часов часовник.
Можете да изберете например 4:30pm:
a) Натиснете "Часовник/Таймер".
Дисплеят ще започне да мига,
изберете времето като натискате
бутоните "1 мин." и "10 сек.".
b) Натиснете "Часовник/Таймер"
отново, изберете времето като
натискате бутоните "1 мин." и "10
сек.".
c) Натиснете "Часовник/Таймер"
отново и часовник ще е нагласен.
d) Ако искате да смените времето
повторете процедурата.
9.
Автоматично меню
Таймер
Това Ви позволява да нагласяте
микровълновата да се стартира и да
приключва.
Часовникът трябва да се нагласи преди
да използвате тази опция.
Пример: настоящето време е 16:30 и
искате печката да се стартира в 18:15 на
мощност 70% за 10 минути:
Трябва само да изберете типа храна и
теглото, оттам нататък то ще Ви помогне
автоматично да избере мощността и
времето.
Пример: автоматично стопляне на 0.4 кг
риба
102
Натиснете "Часовник/Таймер",
изберете времето "18:15" като
натиснете "1 мин" и "10 сек" (същата
процедура като избиране на време).
b) Натиснете "Микро…автом.меню" за
да изберете мощност 70%.
c) Изберете времето от 10 минути.
d) Натиснете "Старт/Рестартиране".
Ако не избере мощността и времето за
приготвяне, а направо натиснете бутона
за старт уредът ще работи като
часовник.
В 18:15 ще се чуят 10 сигнала и уредът
ще се изключи.
a)
10. Заключване от деца
За да активирате тази функция
натиснете "1 мин" и "10 сек"
едновременно за 2 секунди.
Натиснете "1 мин" и "10 сек"
едновременно за 2 секунди отново,
уредът ще се отключи.
11. Старт/Рестартиране
a)
b)
По време на операция натиснете
"Старт/Рестартиране" и тя ще
прекъсне.
Ако някоя друга програма е била
избрана преди натискането на
бутона старт, натискането ще
откаже всички програми, които са
били преди това избрани.
103
Почистване и поддръжка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Преди почистване, изключете фурната и
след това захранващия кабел от
контакта.
Поддържайте чиста вътрешността на
фурната. Ако по стените й се разлее
храна или течност, избършете с влажна
кърпа. Не се препоръчва употреба на
почистващ препарат с агресивно
действие или препарат с абразивни
частици.
Почиствайте външната повърхност на
фурната с влажна кърпа. За да не
повредите работните части във
вътрешността на фурната, не
позволявайте проникването на вода във
вентилационните отвори.
Не позволявайте овлажняване на
контролния панел. Почиствайте с мека,
влажна кърпа. Не използвайте
почистващи материали, материали с
абразиви или почистващи спрейове при
почистване на контролния панел.
Ако се натрупа пара във вътрешността
или около външната част на вратата на
фурната, избършете с мека кърпа. Това
може да възникне при използване на
фурната при условия на висока влажност
и не означава, че уредът проявява
дефекти.
През определен период от време е
необходимо да се почиства стъклената
тава. Измивайте тавата с топъл сапунен
разтвор или в съдомиялна машина.
Въртящата основа и вътрешността на
фурната трябва да се почистват редовно
ако искате да избегнете повишена
шумност при работа на уреда. Просто
избършете долната повърхност на
фурната с почистващ препарат с меко
действие, вода или препарат за
почистване на прозорци и подсушете.
Въртящата основа може да се измие в
мек сапунен разтвор вода. Изпаренията
от готвенето се натрупват при редовна
употреба, но по никакъв начин не влияят
на долната повърхност или на
въртящата основа.
При изваждане и почистване на
въртящата основа от долната част на
фурната, се уверете в правилното й
поставяне след това.
Премахвайте остатъчните миризми от
готвене като в чаша вода прибавите сока
и кората от един лимон в дълбок съд,
подходящ за микровълнова фурна.
9.
Поставете във фурната и пуснете в
действие в продължение на 5 минути,
след това избършете добре фурната и
подсушете със суха кърпа.
Ако се налага подмяна на крушката на
фурната, моля обърнете се към
доставчика относно нейната подмяна.
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхвърляйте заедно с нормалните
битови отпадъци, а го предайте в официален
пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за
опазването на околната среда
Гаранция и сервизно
обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във
вашата страна (телефонния му номер можете
да намерите в международната гаранционна
карта). Ако във вашата страна няма Център
за обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване
на битови уреди на Gorenje [Service
Department of Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
Допълнителна информация за използване
на микровълновата печка може да бъде
намерена на адрес:
http://microwave.gorenje.com
ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО
УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА УРЕДА
104
IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.
Специфікація
Споживча потужність: ........................................................................................... 230В~50Гц,1400Вт
Вихідна потужність: .................................................................................................................... 900Вт
Гриль ...................................................................................................................................... 1200 Вт
Конвекція: ............................................................................................................................... 1350 Вт
Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
Розміри приладу зовні: ................................................................. 510мм(д) X 382мм(ш) X 303мм(в)
Розміри внутрішнього простору приладу: .................................... 330мм(д) X 330мм(ш) X 230мм(в)
Об'єм:.............................................................................................................................................25 л
Вага:.........................................................................................................................приблизно 17,5 кг
Рівень шуму: .................................................................................................................. Lc < 58 дБ (A)
Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2002/96/EG стосовно електронних та
електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості,
які є дійсними у межах Європейського
союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні
приладів.
Примітка:
Прилад призначений тільки для
використання в домашніх умовах для
підігрівання їжі, за використання
електромагнітної енергії. Використовувати
тільки всередині будинку.
Радіо перешкоди
Мікрохвильова піч може спричинити
перешкоди вашому радіо, телевізору та
подібним приладам. Ці перешкоди можна
знешкодити або зменшити таким чином:
a) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
б) помістіть радіо, телевізор, тощо
якнайдалі від мікрохвильової печі.
ц) правильно користуйтеся антеною для
радіо, телебачення, тощо, щоб отримати
сильний сигнал.
Перед дзвінком до
сервісного центру
1.
2.
Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей
не висвічується або ж зникає:
a) перевірте, чи піч підключена до
електромережі належним чином.
Якщо ні – витягніть вилку з розетки,
почекайте 10 секунд і щільно
вставте вилку назад.
б) перевірте, чи немає замикання в
електромережі. Якщо все в нормі,
протестуйте розетку за допомогою
іншого приладу.
Якщо не функціонує мікрохвильовий
режим:
a) перевірте, чи встановлено таймер.
б) впевніться, що дверцята закрито
належним чином. Інакше
мікрохвильова енергія не
поступатиме до печі.
Якщо ви не можете усунути
вищезазначені пошкодження
самостійно, зв'яжіться з найближчим
авторизованим сервісним центром.
Установка
1.
2.
3.
4.
105
Впевніться, що весь пакувальний
матеріал знято та витягнуто з приладу.
Огляньте прилад на наявність видимих
пошкоджень, таких як:
- невідрегульовані дверцята
- пошкоджені дверцята
- вм'ятини та отвори на скляній поверхні
дверцят
- вм'ятини в порожнині печі
- якщо хоч одне з вищезазначених
ушкоджень наявне,
- не користуйтесь піччю.
Вага цієї мікрохвильової печі становить
17,5 кг, тому її слід встановити на
поверхню, що здатна витримати цю вагу.
Розташуйте піч подалі від високої
температури і пари.
Не кладіть жодних речей на поверхню
печі.
6. Відстань між піччю і боковими стінами
має становити 8 см, і 10 cм – від задньої
стінки, щоб забезпечити належну
вентиляцію.
7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що
обертається.
8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони
користуються приладом.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД
ЗАЗЕМЛИТИ.
9. До розетки має бути забезпечено вільний
доступ
10. Даний прилад споживає 1.5 кВт.
Рекомендуємо проконсультуватися із
спеціалістом сервісного центру щодо
установки приладу.
5.
3.
4.
5.
6.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений
внутрішнім захисним запобіжником на
250 В, 10 А.
ВАЖЛИВО
Провода основного кабелю пофарбовані
згідно наступної таблиці:
Жовто-зелений
синій
коричневий
посуд (напр., закриті скляні фляги або
дитячі пляшечки), тому що вони можуть
вибухнути, по рекомендації зверніться до
книги по куховаренню.
Використовуйте прилад тільки згідно
інструкції з експлуатації.
Діти можуть користуватись приладом
тільки під наглядом дорослих.
Не користуйтесь піччю, якщо вона
функціонує неповністю, якщо вона має
ушкодження.
Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
в порожнині:
a) не готуйте довше зазначеного часу.
Будьте уважні при використанні
паперу, пластмаси та інших горючих
матеріалів для приготування страв у
мікрохвильовій печі.
б) зніміть дротяні засувки на пакетах
перед тим, як покласти їх у піч.
ц) якщо ж матеріали всередині печі
загорілись, не відкривайте дверцята,
вимкніть прилад з електромережі
або витягніть запобіжник.
Вказівки по техніці безпеки
Цей прилад функціонує відповідно до
загально прийнятих правил та вимог по
техніці безпеки при експлуатації електричних
приладів.
1. Перед використанням приладу
правильно встановіть все приладдя
(опору на роликах, тарілку, що
обертається та ін.).
2. Використовуйте піч тільки для
приготування їжі. В жодному разі не
сушіть одяг, папір та інші неїстівні
предмети в печі. Не використовуйте піч
для стерилізації.
3. Не включайте піч порожньою. Це може її
пошкодити.
4. Не використовуйте піч для зберігання
книг, паперу та ін.
5. Не використовуйте піч для
консервування продуктів, оскільки вона
для цього не призначена. Законсервовані
неналежним чином продукти можуть
зіпсуватись і становити загрозу для
здоров‟я людини.
6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони
можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця,
накрийте їх кришкою і дайте постояти
протягом хвилини після приготування.
7. Перед тим, як готувати такі продукти, як
сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу
печінку та ін. (тобто ті, які вкриті
оболонкою), проколіть їх кілька разів
виделкою.
заземлення
нейтральний
під напругою
Оскільки кольори проводів можуть не
відповідати кольоровим позначкам на
клемах вашої штепсельної вилки,
необхідно зробити наступне:
- Жовто-зелений провід необхідно
під‟єднати до клеми, яке позначена
буквою E або символом заземлення,
що пофарбовано у зелений колір жовтозеленого проводу.
- синій провід слід під‟єднати до клеми,
позначеної буквою N або ж
пофарбованої в чорний.
- коричневий провід слід під'єднати до
клеми, яка позначена буквою L або
пофарбована в червоний колір.
Важливі застереження
УВАГА! Щоб знизити ризик виникнення
пожежі, електричного шоку, поранення людей
та надмірної мікрохвильової потужності,
необхідно:
1. Уважно прочитати інструкцію перед
використанням приладу;
2. Не розігрівати у мікрохвильовій печі такі
продукти, як яйця та щільно закритий
106
Не вставляйте будь-які предмети в
отвори між дверцятами та корпусом печі.
9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки,
кріплення, гвинти, тощо).
10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці,
що обертається. Перед готуванням
покладіть продукти на відповідний посуд.
жиру або цукру, не можна
використовувати пластиковий посуд.
17. Ємність, що в ній знаходиться страва,
теж може нагріватись від страви. Це
особливо важливо, якщо в посуді
присутні елементи пластику. Тут може
знадобитись утримувач, щоб дістати
посуд з печі.
8.
ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
- металеві сковороди чи каструлі або
посуд з металевими ручками.
- посуд з металевим оздобленням.
- паперовий посуд з дротяними засувками
або ж пластикові пакунки.
- меламіновий посуд, оскільки матеріал,
що входить до його складу, поглинає
мікрохвильову енергію. Це може
призвести до псування посуду і
зменшення швидкості готування.
- глянцевий посуд.
- посуд з вузьким горлечком.
- звичайні термометри для м‟яса та
солодощів. Для мікрохвильової печі існує
спеціально розроблений термометр,
яким можна користуватись за
необхідності.
11. Посуд для мікрохвильової печі
використовуйте тільки згідно інструкцій
виробника.
12. Не намагайтесь смажити продукти в
мікрохвильовій печі.
13. У мікрохвильовій печі продукти
нагріваються швидше за контейнер.
Пам‟ятайте: навіть якщо кришка не
гаряча на дотик, то продукти під нею
мають високу температуру і
створюватимуть стільки ж пари, скільки і
при готуванні на звичайній плиті.
14. Завжди перевіряйте температуру
приготованої страви, особливо, якщо ви
готуєте для немовлят. Бажано не
споживати страву безпосередньо відразу
після приготування. Дайте їй постояти
протягом кількох хвилин і перемішайте
для рівномірного розподілення
температури.
15. Продукти з вмістом жиру та води
необхідно залишити в печі на 30-60
секунд після приготування. Це дає змогу
суміші настоятись і запобігає утворенню
бульбашок.
16. Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг,
джем, тощо) дуже швидко нагріваються.
При готуванні страв, що містять багато
107
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
6.
7.
8.
10 хвилин
1 хвилина
10 секунд
Дисплей
Miкро/Гриль/Конвекція/Aвтоматичне
меню
Годинник/Таймер
Старт/Скасування
Відкриття
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Дверні замки
Оглядове вікно
Вентиляційні отвори
Опора на роликах
Скляна тарілка
Панель управління
Решітка гриля
1.
2.
3.
4.
5.
ОПИС ПРИЛАДУ
108
3. натисніть „ Старт/Скасування ”
Вага продукту для розморожування має
становити не більше 2 кг.
УПРАВЛІННЯ
1.
ПРОСТЕ ГОТУВАННЯ
Вам слід натиснути лише одну кнопку, щоб
почати готування. Це дуже швидко та зручно.
Наприклад: щоб підігріти склянку води
1. поставте стакан з водою на тарілку, що
обертається щільно закрийте дверцята.
2. натисніть » Старт/Скасування «.
Мікрохвильова піч буде працювати при
100 % потужності мікрохвиль впродовж 1
хвилини.
3. через 1 хвилину ви почуєте 5 звукових
сигналів по закінченні готування.
2.
а)
1.
2.
б)
1.
2.
3.
4.
Ця функція має два варіанти. Ви можете
зробити свій вирір, натиснувши кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» (найдовший
час приготування 60 хвилин):
Варіант 1: 85% потужності гриля,
дисплей G-1
Варіант 2: 50% потужності гриля,
дисплей G-2
Приклад: Приготування їжі,
користуючись грилем 20 хвилин
a) Натискайте кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» доки
LED не покаже "G-1".
б) Установіть час приготування "20:00"
ц) Натисніть «Старт/Скасування»
Коли гриль працює час приготування
поділяється на два етапи. Після першого
етапа програма автоматично
переривається, лунають два сигнала, які
повідомляють про те, що вам треба
відкрити піч та перегорнути. Під час
роботи гриля їжа не нагрівається за
допомогою мікрохвиль. Тепло
випромінюється з металевого нагрівача у
верхній частині печі.
страву. Після того, як ви перегорнули
страву, закрийте дверцята. Натисніть
кнопку «Старт/Скасування», після цього
розпочнеться другий етап приготування
їжі. Якщо ви не бажаєте перегортати
страву, після паузи, що триває одну
хвилину, піч увімкнеться автоматично.
ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
МІКРОХВИЛЬ
Ця функція має дві опції.
швидке мікрохвильове підігрівання (100%
потужності)
Наприклад: Для розігрівання їжі на 100%
потужності протягом 5 хвилин.
Встановіть час на „5:00”
Натисніть „ Старт/Скасування ”
мікрохвильове підігрівання вручну:
Наприклад: щоб підігріти їжу на 70%
потужності протягом 10 хвилин
натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
меню", оберіть потужність 70%;
встановіть час на „10:00”;
натисніть „ Старт/Скасування ”
Існує 5 рівнів потужності і максимальний
час готування 90 хвилин.
Кількіс
ть
натиска
нь
"Micro"
Потужніс
ть в %
Диспл
ей
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
5
50%
30%
10%
P50
P30
P10
3.
Гриль
5.
Комбіноване готування
За допомогою цього прилада у вас є
можливість вибору одного з трьох
варіантів комбінованого готування.
Варіант 1 : Комбіноване готування (50%
мікрохвилі + 200 ºC конвекція)
LED покаже "C-1"
Варіант 2 : Комбіноване готування (50%
гриль + 220 ºC конвекція)
LED покаже "C-2".
Приклад : Готування їжі, користуючись
варіантом 2, протягом 15 хвилин.
a) Натискайте на кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» доки
LED не покаже "C-2"
б) Установіть час приготування на
"15:00"
ц) Натисніть «Старт/Скасування»
ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ
Оберіть вагу продукту, який необхідно
розморозити.
Наприклад: щоб розморозити 0,5 кг м‟яса.
1. натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
меню", оберіть 70% потужності
2. введіть вагу продукту, натискаючи кнопки
„1 хв.” (1 кг) і „10 сек.” (0,1 кг)
109
Варіант 3: Комбіноване готування (50%
мікрохвилі + 50% гриль)
LED покаже "C-3"
Для швидкого готування за допомогою
гриля та под..
Приклад: Готування їжі, користуючись
варіантом 2, протягом 15 хвилин.
a) Натискайте на кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» доки
LED не покаже "C-2"
б) Установіть час приготування на
"15:00".
ц) Натисніть «Старт/Скасування».
6.
a)
б)
ц)
Кількість
натискань
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Готування за допомогою конвекції
Цією піччю можна користуватись як
конвекційною піччю, у ній можна
установити програму, за допомогою якої
ви обираєте бажану температуру для
попереднього нагрівання. Регулювання
температури не буде виконуватись до
230 ºC, але ви можете натиснути кнопку
«Конвекція», щоб установити іншу
температуру.
Приклад: Попереднє нагрівання печі до
200 ºC.
a) Натискайте кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» для
вибору температури конвекції, доки
не висвітиться «200 ºC».
б) Натисніть «Старт/Скасування».
Коли попереднє нагрівання завершено,
прилад вимкнеться. Два коротких
звукових сигнала попередять вас, що
необхідно помістити їжу у піч. Установіть
необхідний час та температуру.
Починайте готування. Найдовший час
передбачений для попереднього
нагрівання становить 30 хвилин.
Приклад: Конвекційне готування,
попереднє нагрівання печі до 200 ºC, час
приготування їжі становить 20 хвилин.
a) Натискайте кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» для
вибору температури конвекції, доки
не висвітиться «200 ºC».
б) Установіть час готування на 20
хвилин.
ц) Натисніть «Старт/Скасування».
7.
Натискайте кнопку
"Miкро…Aвтоматичне меню", доки не
з‟явиться "A-5".
Уведіть дані про вагу, натискаючи
кнопку "1 хвил." (1 кг) та кнопку "10
сек." (0.1 кг).
Натисніть "Старт/Скасування".
Meню, Вага (кг)
A-1
A-2
Повт.нагрівання
Картопля
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Кількість
натискань
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
A-4
M’ясо
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
Meню, Вага (кг)
A-5
Риба
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Піца
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
A-6
Курка
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Годинник
Піч має цифровий годинник,
Для того, щоб вистановити час,
наприклад, на 4.30 ранку:
a) Натисніть кнопку
«Годинник/Таймер». Дисплей почне
блимати, виставте годину за
допомогою кнопок "1 хвил." та "10
сек.".
б) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
виставте хвилини за допомогою
кнопок "1хвил." тa "10 сек.".
ц) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
і годинник буде виставлений.
д) Якщо ви бажаєте змінити час,
повторіть процедуру, яка подана
вище.
Aвтоматичне меню
9.
Вам потрібно тільки обрати тип та вагу
продуктів, воно допоможе вам
автоматично установити потужність та
час.
Приклад: Aвтоматичне приготування 0.4
кг риби
Tаймер
Він дозволяє вам попередньо установити
час початку та завершення приготування
їжі у вашій мікрохвильовій печі.
Годинник має бути виставлений до того,
як ви будете користуватись цією
функцією.
110
Приклад: Зараз 16:30 і вам треба
розпочати приготування о 18:15 на
потужності 70% протягом 10 хвилин:
a) Натисніть «Годинник/Таймер»,
установіть час на "18:15",
натискаючи на кнопки «1 хвил.» та
«10 сек.»(так само, як при
виставленні часу на годиннику)
б) Натисніть «Мікро...Автоматичне
меню», щоб установити потужність
на 70%.
ц) Установіть час приготування на 10
хвилин.
д) Натисніть «Старт/Скасування»
Якщо ви не установили потужність
та час приготування, а просто один
раз натиснули на кнопку «Старт», ви
установили час, і прилад буде
працювати тільки як годинник.
О 18:15 пролунає 10-кратний сигнал,
і прилад вимкнеться.
Якщо навколо печі збирається пара,
протріть вологу ганчіркою. Це може
відбуватись, коли у приміщенні високий
рівень вологості.
6. Час від часу слід чистити скляну тарілку.
Мийте її у мильній воді або за допомогою
засобу для миття посуду.
7. Роликову опору та дно слід чистити
регулярно, щоб уникнути шуму під час
роботи печі. Просто протріть їх м'яким
детергентом, водою або засобом для
миття скла. Під час готування
утворюються випаровування, але вони
не є шкідливими для поверхні дна печі
коліщаток опори. Коли Ви повертаєте все
приладдя печі на місце, впевніться, що
воно встановлене правильно.
8. Щоб усунути неприємний запах з печі,
налийте у глибокий посуд чашку води і
додайте сік та цедру одного лимона.
Включіть піч на 5 хвилин, а потім протріть
м'якою ганчіркою.
9. Коли необхідно замінити лампочку,
зверніться до сервісного центру.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
5.
10. Блокування від дітей
Для активації замка блокування від дітей,
натискайте "1 хвил." та "10 сек."
одночасно протягом 2 секунд.
Знову натисніть на "1 хвил." та "10 сек."
одночасно протягом 2 секунд, це
розблокує прилад.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
11. Старт/Скасування
a)
б)
Під час роботи: натискання кнопки
«Старт/Скасування» зупинить
роботу прилада.
Якщо будь-яка програма була
обрана до натискання на кнопку
«Старт», натискання на цю кнопку
скасовує усі установлення.
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
Вашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера або у відділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Догляд
1.
2.
3.
4.
Вимкніть піч з електромережі.
Зберігайте порожнину печі завжди
чистою. Якщо частинки їжі або напою
потрапили на стінки печі, витріть їх
вологою ганчіркою. Не рекомендується
використання агресивних та абразивних
миючих засобів.
Зовнішню поверхню печі слід чистити за
допомогою вологої ганчірки. Щоб
запобігти ушкодженню функціональних
деталей всередині печі, пильнуйте, щоб
вода не потрапила у вентиляційні отвори.
Слідкуйте, щоб волога не потрапляла на
панель керування. Протирайте її м'якою
вологою ганчіркою. Не використовуйте
для чищення панелі керування абразивні
засоби або ж спреї.
Додаткові рекомендації щодо
приготування режимами гриль та
мікрохвилі, а також корисні поради можна
знайти на веб-сайті:
http://microwave.gorenje.com
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ
МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ!
111
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ
RU
Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Потребляемая мощность: ..................................................................................... 230В~50Гц,1400Вт
Исходящая мощность: .............................................................................................................. 900Вт
Гриль: ....................................................................................................................................... 1200Вт
Конвекция, Вт ........................................................................................................................... 1350Вт
Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
Внешние размеры прибора: ......................................................... 510мм(д) X 303мм(в) X 382мм(ш)
Внутренние размеры прибора: ..................................................... 330мм(д) X 230мм(в) X 330мм(ш)
Объѐм: ...........................................................................................................................................25 л
Вес: ................................................................................................................ приблизительно 17,5 кг
Уровень шума: …………………………………………………………………………………. Lc < 58 дБ (A)
Принадлежности:
Стеклянная тарелка поворотного стола:..................................................................... мм: 270
Pешетка : ...........................................................................................................................................
Если вы не можете устранить
вышеуказанные проблемы
самостоятельно, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром.
Это оборудование маркировано в
соответствии с европейской
директивой 2002/96/EG об отходах
электрического и электронного
оборудования (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС
требования по сбору и устранению
отходов электрического и
электронного оборудования.
Радио помехи
Микроволновая печь может спровоцировать
помехи в работе вашего радио, телевизора и
др. подобных приборов. Эти помехи можно
нейтрализовать таким образом:
a) почистите дверцу и уплотнитель печи.
б) переставьте радио, телевизор и др.
подальше от печи.
ц) правильно пользуйтесь антенной для
радио, телевидения, чтобы получить
сильный сигнал.
Перед звонком в сервисный
центр
1.
2.
Если печь не функционирует совсем, не
светится или пропадает дисплей:
a) проверьте, верно ли печь
подключена к электросети.
Если нет – вытащите вилку из
розетки, подождите 10 секунд и
плотно вставьте вилку назад.
б) проверьте, нет ли замыкания в
электросети. Если всѐ в норме,
протестируйте розетку с помощью
другого прибора.
Если не функционирует микроволновый
режим:
a) проверьте, установлен ли таймер.
б) убедитесь, что дверца надѐжно
закрыта. Иначе микроволновая
энергия не будет поступать в печь.
Установка
1.
2.
3.
112
Убедитесь, что весь упаковочный
материал снят и вытянут из прибора.
Осмотрите прибор на наличие
визуальных повреждений, таких как:
- неотрегулированная дверца
- повреждѐнная дверца
- вмятины и отверстия на стеклянной
поверхности дверцы
- вмятины в полости печи
- если присутствует хотя бы одно из
указанных повреждений – не
пользуйтесь печью.
Вес этой микроволновой печи составляет
17,5 кг, потому еѐ следует устанавливать
4.
5.
6.
7.
8.
на поверхность, способную выдержать
этот вес.
Поместите печь подальше от источников
высокой температуры и пара.
Не кладите никакие предметы на печь.
Расстояние между печью и боковыми
стенами должно быть 10 см, і 8 cм – от
задней стенки, чтобы обеспечить
соответствующую вентиляцию.
Не вытягивайте штифт двигателя
вращающейся тарелки.
Следите за детьми, когда они
пользуются печью.
2.
3.
4.
5.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИБОР
НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.
Необходимо обеспечить свободный доступ
к розетке.
Данный прибор потребляет 1.5 кВт.
Рекомендуем проконсультироваться со
специалистом сервисного центра
касательно установки прибора.
6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищѐн
внутренним защитным предохранителем
на 250 В, 10 А.
ВАЖНО
Провода основного кабеля окрашены
соответственно данной таблице:
жѐлто-зелѐный
заземление
синий
нейтральный
коричневый
под напряжением
Так как цвета проводов могут не
соответствовать цветовым обозначениям
на клеммах Вашей штепсельной вилки, не
обходимо сделать следующее:
- жѐлто-зелѐный провод нужно
подсоединить к клемме, обозначенной
буквой E или символом заземления, что
окрашено в зелѐный цвет жѐлтозелѐного провода.
- синий провод следует подсоединить к
клемме, обозначенной буквой N или же
окрашенной в чѐрный.
- коричневый провод следует
подсоединить к клемме, которая
обозначена буквой L или окрашена в
красный цвет.
не разогревать в микроволновой печи
такие продукты, как яйца, и плотно
закрытую посуду (напр., закрытые
стеклянные фляги или детские
бутылочки), потому что они могут
взорваться. За рекомендациями
обратитесь к книге по приготовлению
пищи.
Используйте прибор только согласно
инструкции по эксплуатации.
Дети могут пользоваться прибором
только под присмотром родителей.
Не пользуйтесь печью, если она
функционирует не полностью, если она
повреждена.
Чтобы снизить риск возникновения
пожара в полости:
a) не готовьте дольше указанного
времени. Будьте внимательны при
использовании бумаги, пластмассы
и других воспламеняющихся
материалов для приготовления
пищи в микроволновой печи.
б) снимите проволочные завязки с
пакетов перед тем, как положить их
в печь.
ц) если же материалы внутри печи
загорелись, не открывайте дверцу,
отключите прибор от электросети
или снимите предохранитель.
Вказівки по техніці безпеки
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Этот прибор функционирует согласно
общепринятым правилам и требований по
технике безопасности касательно
эксплуатации электрических приборов.
1. Перед использованием прибора
правильно установите всѐ оборудование
(опору на роликах, вращающуюся
тарелки др.).
2. Используйте печь только для
приготовления пищи. Категорически
запрещается сушить одежду, бумагу и
другие предметы в печи. Не используйте
печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может еѐ
повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг,
бумагу и др.
5. Не используйте печь для консервации
продуктов, так как она не предназначена
для этого. Законсервированные
неправильным образом продукты могут
испортиться и таким образом являться
опасными для здоровья человека.
Важные предупреждения
ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск
возникновения пожара, электрического шока,
ранения людей и чрезмерной микроволновой
мощности, необходимо:
1. внимательно прочитать инструкцию
перед использованием прибора;
113
6.
7.
8.
9.
10
Не готовьте яйца в скорлупе: они могут
взорваться. Когда вы готовите яйца,
накройте их крышкой и дайте постоять
минуту после приготовления.
Перед тем, как готовить такие продукты,
как сосиски, яичные желтки, картофель,
куриная печень и др. (то есть продукты,
покрытые оболочкой), проколите их
несколько раз вилкой.
Не вставляйте предметы в отверстия
между дверцей и корпусом печи.
Никогда не снимайте детали печи (ножки,
крепления, винты и т. д.).
Не готовьте пищу непосредственно на
вращающейся тарелке. Перед
приготовлением положите продукты в
соответствующую посуду.
15. Продукты с содержанием жира и воды
необходимо оставить в печи на 30-60
секунд после приготовления. Это даѐт
возможность смеси настояться и
предотвращает образование пузырей.
16. Некоторые продукты (напр.,
Рождественский пудинг, джем, и др.)
очень быстро нагреваются. При
приготовлении пищи, которая содержит
много жира или сахара, нельзя
использовать пластиковую посуду.
17. Ёмкость, в которой находится пища, тоже
может нагреваться от пищи. Это
особенно важно, если в посуде
присутствуют элементы пластика. Здесь
понадобится держатель, чтобы достать
посуду из печи.
ВАЖНО – ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЕЧИ
- металлические сковороды или кастрюли
или посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными
завязками или же пластиковые упаковки.
- меламиновая посуда, так как материал,
который входит в его состав, поглощает
микроволновую энергию. Это может
привести к порче посуды и уменьшению
скорости приготовления.
- глянцевая посуда.
- посуда с узким горлышком.
- обычные термометры для мяса и
сладостей. Для микроволновой печи
существует специально разработанный
термометр, которым можно пользоваться
при необходимости.
11. Посуду для микроволновой печи
используйте только согласно
инструкциям производителя.
12. Не пытайтесь жарить продукты в
микроволновой печи.
13. В микроволновой печи продукты
нагреваются быстрее, чем контейнер.
Помните: даже если крышка не горячая
на ощупь, то продукты под ней имеют
высокую температуру, и будут создавать
столько же пара, как и на обычной плите.
14. Всегда проверяйте температуру
приготовленной пищи, особенно, если вы
готовите еѐ для младенцев. Желательно
не употреблять пищу сразу после
приготовления. Дайте ей постоять
несколько минут и перемешайте для
равномерного распределения
температуры.
114
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
6.
7.
8.
10 минут
1 минута
10 секунд
Дисплей
Микроволны/Гриль/
Конвекция/Автоменю
Часы/Таймер
Старт/Отмена
Открывание дверцы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Дверные замки
Смотровое окошко
Вентиляционные отверстия
Опора на роликах
Стеклянная тарелка
Панель управления
Решѐтка гриля
1.
2.
3.
4.
5.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
115
Нажмите кнопку
«Микроволны…Автоменю» для
установки "DEF" (размораживание).
б) Установите вес продукта нажатием
кнопки "1мин." (1кг) и кнопки "10
сек." (0.1кг).
ц) Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"
Вес замороженного продукта не должен
превышать 2 кг.
Инструкция по эксплуатации
1.
a)
Подогревание при помощи одной
кнопки
Нажатием всего одной кнопки можно
активировать простое приготовление, так
очень удобно и быстро подогревать
стакан воды и др.
Например: Чтобы подогреть стакан
молока
a) Поставьте стакан с водой на
тарелку печи и закройте дверцу.
б) Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС",
микроволновая печь будет работать
при 100% мощности в течение 1
минуты.
ц) По окончании приготовления Вы
услышите 5 звуковых сигналов.
2.
4.
Эта функция предлагает два способа
приготовления. Вы можете выбрать один
из них кнопкой
«Микроволны…Автоменю»
(максимальная продолжительность
приготовления составляет 60 минут).
Способ 1 Мощность гриля 85%,
индикация на дисплее «G-1».
Способ 2 Мощность гриля 50%,
индикация на дисплее «G-2».
Пример Для приготовления на гриле в
течение 20 минут:
a) нажимайте кнопку
«Микроволны…Автоменю», пока на
дисплее не появится «G-1»,
б) установите время «20:00»,
ц) нажмите кнопку «Старт/Отмена».
При приготовлении на гриле продукты не
разогреваются микроволнами. Тепло
излучает металлический нагревательный
элемент, расположенный под потолком
рабочей камеры.
Во время приготовления на гриле по
истечении половины времени программа
автоматически приостановится, и
прозвучат два звуковых сигнала,
напоминая о необходимости
перевернуть продукт. После того как вы
перевернете продукт, закройте дверцу и
нажмите кнопку «Старт/Отмена»,
процесс приготовления продолжится.
Если вы не будете переворачивать
продукт, печь автоматически продолжит
приготовление через 1 минуту.
Разогревание микроволнами
У этой функции есть две опции.
a) Быстрое разогревание микроволны
(100% мощности)
Например: Для разогрева пищи при
100% мощности в течение 5 минут
1. Установите время »5:00«
2. Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"
б) Ручные установки разогревания
микроволнами
Например: Для разогрева пищи при 70%
мощности в течение 10 минут
1. Нажмите кнопку
«Микроволны…Автоменю»,
установите »70%« мощности;
2. Установите время »10:00«
3. Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"
Есть 5 уровней микроволновой мощности,
а максимальное время приготовления
составляет 90 минут.
Количество
нажатий
"Micro"
1
2
3
4
5
3.
Микроволнова
я мощность
Дисплей
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
Гриль
5.
Комбинированное приготовление
Эта функция предлагает три способа
приготовления.
Способ 1 Комбинированное
приготовление (мощность
микроволн 50% + конвекция
200°С), индикация на
дисплее «C-1».
Способ 2 Комбинированное
приготовление (мощность
гриля 50% + конвекция
Размораживание по весу
Установите вес замороженного продукта, а
печь сама выберет время размораживания и
уровень мощности.
Например: размораживание 0.5кг
замороженного мяса.
116
Пример Для автоматического
приготовления 0,4 кг рыбы:
1. нажимайте на кнопку
«Микроволны…Автоменю», пока на
дисплее не появится «А-5»,
2. установите вес продукта кнопкой «1
минута» (1 кг) и кнопкой «10 секунд»
(0,1 кг),
3. нажмите кнопку «Старт/Отмена».
220°С), индикация на
дисплее «C-2».
Способ 3 Комбинированное
приготовление (мощность
микроволн 50% + мощность
гриля 50%), индикация на
дисплее «C3».Используется для
быстрого приготовления
на гриле, получения
золотистой корочки.
Пример Для приготовления способом 2 в
течение 15 минут:
a) нажимайте кнопку
«Микроволны…Автоменю», пока на
дисплее не появится «C-2»,
б) установите время «15:00»,
ц) нажмите кнопку «Старт/Отмена».
6.
Количество
нажатий
на кнопку
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Конвекция
В этой микроволновой печи возможно
приготовление в режиме конвекции. В
микроволновой печи можно установить
предварительный разогрев. Печь
автоматически устанавливает
температуру 230°С, для установки
необходимой температуры нажимайте
кнопку «Микроволны…Автоменю».
Пример Для разогрева печи до 200°С:
a) нажимайте кнопку
«Микроволны…Автоменю», пока на
дисплее не появится «200°С»,
б) нажмите кнопку «Старт/Отмена».
После достижения установленной
температуры разогрева печь остановит
работу. Прозвучат два звуковых сигнала,
напоминая о необходимости поставить в
печь продукт. Установите время и
температуру приготовления и нажмите
«Старт/Отмена». Максимальная
продолжительность предварительного
разогрева 30 минут.
Пример Для приготовления в
предварительно разогретой до 200°С печи
в течение 20 минут:
a) нажимайте кнопку
«Микроволны…Автоменю», пока на
дисплее не появится «200°С»,
б) установите время «20:00»,
ц) нажмите кнопку «Старт/Отмена».
7.
Количество
нажатий
на кнопку
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
Меню, вес (кг)
A-1
Разогрев
A-2
Картофель
A-3
Пицца
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Меню, вес (кг)
A-4
Мясо
A-5
Рыба
A-6
Птица
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Часы
Микроволновая печь оборудована
электронными часами на 24 часа.
Пример Чтобы установить время 16.30:
a) нажмите кнопку «Часы/Таймер»;
индикация на дисплее начнет
мигать, установите часы кнопками
«1 минута» и «10 секунд»,
б) снова нажмите кнопку
«Часы/Таймер», установите минуты
кнопками «1 минута» и «10 секунд»,
ц) нажмите кнопку «Часы/Таймер»,
время сохраниться в памяти
прибора,
д) для изменения времени повторите
действия.
Автоменю
9.
Вам необходимо только выбрать тип
продукта и вес, и микроволновая печь
самостоятельно установит мощность
микроволн и продолжительность
приготовления.
Таймер
Таймер позволяет запрограммировать
начало и продолжительность
приготовления. Чтобы воспользоваться
этой функцией, сначала установите
часы.
117
Пример Текущее время 16.30, вы хотите
начать приготовление в 18.15 при
мощности 70%, продолжительностью 10
минут. Для этого:
a) нажмите кнопку «Часы/Таймер»,
установите время «18:15» кнопками
«1 минута» и «10 секунд» (так же,
как при установке часов),
б) нажмите кнопку
«Микроволны…Автоменю» и
установите мощность 70%,
ц) установите продолжительность 10
минут,нажмите кнопку
«Старт/Отмена».
Если вы не установите мощность и
продолжительность приготовления и
сразу после установки времени начала
приготовления нажмете «Старт/Отмена»,
прибор будет работать в режиме часов.
В 18.15 вы услышите 10 звуковых
сигналов, и микроволновая печь
выключится.
10. Защитная блокировка
Для активации защитной блокировки
одновременно нажмите и удерживайте 2
секунды кнопки «1 минута» и «10
секунд». Чтобы отключить защитную
блокировку, повторите действия.
11. Старт/Отмена
a)
б)
Для отмены работы прибора
нажмите кнопку «Старт/Отмена».
Если вы запрограммировали работу
микроволновой печи, нажав кнопку
«Старт/Отмена», вы отмените
программу.
118
Уход за прибором
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Гарантия и обслуживание
Отключите печь от электросети.
Содержите полость печи в чистоте. Если
частицы пищи или напитка попали на
стенки печи, вытрите их влажной
тряпкой. Не рекомендуется
использование абразивных и
агрессивных чистящих средств.
Внешнюю поверхность печи нужно
чистить при помощи влажной тряпки.
Чтобы предотвратить повреждение
функциональных деталей внутри печи,
следите, чтобы вода не попала в
вентиляционные отверстия.
Следите, чтобы влага не попадала на
панель управления. Протирайте еѐ
мягкой влажной тряпкой. Не используйте
для чистки панели управления
абразивные и агрессивные моющие
средства.
Если вокруг печи собирается пар,
протрите печь влажной тряпкой. Это
может происходить, когда в помещение
высокий уровень влажности.
Стеклянную тарелку следует регулярно
чистить. Мойте еѐ в мыльной воде или
при помощи средства для мытья посуды.
Роликовую опору и дно следует чистить
регулярно, чтобы избежать шума во
время работы печи. Просто протрите их
мягким детергентом, водой или
средством для мытья секла. Во время
приготовления образовываются
испарения, но они безвредны для
поверхности дна печи и колѐсиков
опоры. Когда Вы возвращаете всѐ
оборудование печи на место, убедитесь,
что оно установлено правильно.
Чтобы устранить неприятный запах из
печи, налейте в глубокую ѐмкость чашку
воды и добавьте сок и цедру одного
лимона. Включите печь на 5 минут, а
потом протрите еѐ мягкой тряпкой.
Когда необходимо заменить лампочку,
обратитесь в сервисный центр.
Для получения дополнительной информации
или в случае возникновения проблем
обратитесь в Центр поддержки покупателей в
вашей стране (номер телефона центра указан
на гарантийном талоне). Если подобный
центр в вашей стране отсутствует,
обратитесь в вашу местную торговую
организацию Gorenje или в отдел поддержки
покупателей компании Gorenje Domestic
Appliances.д
Адреса и телефоны авторизованных
сервисных центров размещены в брошюре
«Гарантийные обязательства» или в
гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!
CHO1
Дополнительные рекомендации по
приготовлению методами микроволн,
гриль и полезные советы можно найти на
веб-сайте:
http://microwave.gorenje.com
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ
ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА.
119
BRUGSANVISNING
DK
Læs nøje denne Brugsanvisning og gem den til evt. fremtidlig brug.
TEKNISKE DATA
Strømforbrug .......................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Effekt: .......................................................................................................................................... 900W
Grillvarmelegeme:...................................................................................................................... 1200W
Effekt, varmluft: .......................................................................................................................... 1350W
Driftsfrekvens: ........................................................................................................................ 2450MHz
Ydre dimensioner:....................................................................... 510mm(B) X 303mm(H) X 382mm(D)
Indre dimensioner: ...................................................................... 330mm(B) X 230mm(H) X 330mm(D)
Ovnvolumen: .............................................................................................................................. 25 liter
Netto vægt: .......................................................................................................................... ca. 17,5 kg
Lydniveau (Lc IEC):………………………………………………………………………………… < 58 dB (A)
VIRKER MIKROBØLGEOVNEN STADIG IKKE,
BØR DU KONTAKTE NÆRMESTE
AUTORISERET SERVICEAGENT.
Dette apparat er markeret i
overensstemmelse med EU-Direktivet
2002/96/EC vedrørende Affald af Elektrisk
og Elektronisk Udstyr (WEEE).
Denne vejledning udgør rammen for en
standard for tilbagelevering og
genvinding af Affald af Elektrisk og
Elektronisk Udstyr, der er gyldig i hele
Europa.
Denne ovn er beregnet til husholdningsbrug.
Ovnen er designet med henblik på
opvarmning af mad- og drikkevarer gennem
elektromagnetisk energi og er udelukkende
beregnet til indendørs brug.
Interference i radioudstyr
En mikrobølgeovn kan forårsage interferens i
dine elektroniske apparater så som radio, TV
eller lignende. Skulle der opstå interferens, kan
problemet løses eller minimeres ved at følge
nedenstående retningslinjer.
a) Rengør ovnens låge og lukkeflade.
b) Placér radioen, fjernsynet, m.m. så langt
væk fra mikrobølgeovnen som muligt.
c) Brug en ordentligt monteret antenne til din
radio, fjernsyn, m.m. for at få en god
signalmodtagelse.
Denne maskine er et avanceret apparat, som
udelukkende bør betjenes af personer, som har
læst brugsvejledningen nøje, har vilje, forståelse
og evne til at følge de deri anførte anvisninger
nøjagtigt. Derved undgås skader på både
personer og apparat.
Hold altid øje med børn, der opholder sig i
nærheden af apparatet og lad dem aldrig lege
med eller betjene apparatet.
Før du tilkalder hjælp
1.
2.
Installation
Hvis mikrobølgeovnen slet ikke fungerer,
displayet ikke vises eller er forsvundet:
a) Kontrollér, at stikket er sat korrekt i
stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet,
skal du trække stikket ud, vente i 10
sekunder og anbringe den i
stikkontakten igen.
b) Kontrollér, at netsikringen er i orden,
evt. hovedsikringen. Hvis det ikke er
fejlen, prøv at tilslutte et andet apparat
i samme stikkontakt.
Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:
a) Kontrollér, at tiden er indstillet.
b) Kontrollér, at ovnlågen er lukket
ordentligt og at sikkerhedslåsen er
aktiveret. Ellers vil mikrobølgeovnens
energi ikke flyde ind i ovnen.
1.
2.
3.
120
Kontrollér, at alt emballage fjernes fra
ovnlågens indre side.
Undersøg ovnen efter udpakning for synlige
skader som:
- Skæv ovnlåge
- Beskadiget ovnlåge
- Buler eller huller i lågens vindue og
skærm
- Buler i ovnrummet
Ovnen MÅ IKKE bruges, hvis hvilken
som helst af de skader, der beskrives
ovenfor, er synlig.
Denne mikrobølgeovn vejer 17,5 kg og skal
placeres på en plan, stabil overflade, som
er stærk nok til at bære ovnens vægt.
Anbring ikke ovnen, hvor den kan blive
udsat for høj temperatur og damp.
5. Der MÅ IKKE anbringes noget som helst
oven på ovnen.
6. Der skal mindst være 8 cm til ovnens højre
og venstre side og 10 cm til ovnens bagside
for at sikre korrekt ventilation.
7. FJERN IKKE drejetallerkenens drejefod.
8. Vær altid opmærksom, hvis
mikrobølgeovnen bruges af børn.
ADVARSEL – DETTE APPARAT
KRÆVER JORDING.
9. Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig.
10. Mikrobølgeovnen kræver en krafttilførsel på
1,5 KVA. Der anbefales, at du konsulterer
en montør, når du monterer ovnen.
ADVARSEL: Denne ovn beskyttes internt
af en sikring på 250V,10 Amp.

VIGTIGT
Ledningerne i netledningen er farvet efter
følgende kode:
Gul/grøn:
Jord
Blå:
Nul
Brun:
Fase
Idet det kan være, at farven på ledningerne i
netledningen ikke modsvarer de farvede
markeringer, der identificerer klemmerne i
stikket, skal du gøre følgende:
- Den grønne/gule ledning skal tilsluttes den
klemme i stikket, der er markeret med
bogstavet E eller med jordsymbolet, der er
grønt eller grønt/gult.
- Den blå ledning skal tilsluttes den klemme i
stikket, der er markeret med bogstavet N
eller farven sort.
- Den brune ledning skal tilsluttes den
klemme i stikket, der er markeret med
bogstavet L eller farven rød.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

4.












ADVARSEL: Når apparatet kører et
kombinationsprogram (mikrobølger + grill),
må børn ikke bruge ovnen uden
forældreopsyn på grund af de medfølgende
temperaturer (gælder kun for modellen med
grillfunktion);
ADVARSEL: Hvis ovnlågen eller
tætningslisterne er beskadigede, må ovnen
ikke anvendes, før reparation er udført af en
fagmand;
ADVARSEL: Ovnen må ikke justeres eller
repareres af andre end kvalificerede fagfolk,
hvis reparationen indebærer, at der skal
aftages dele, der yder beskyttelse mod
mikrobølger.

ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer
må ikke opvarmes i lukkede beholdere, idet
de muligvis kan eksplodere;
ADVARSEL: Børn må kun bruge ovnen
uden forældreopsyn, hvis de har fået
passende instruktioner, der sikrer, at barnet
er i stand til at bruge ovnen uden fare og
forstår risikoerne ved forkert brug;
Tillad en tilstrækkelig luftstrøm for ovnen
ved installationen. Der skal mindst være 8
cm til ovnens bagside, 10 cm til dens højre
og venstre side og 10 cm til ovnens
overside. Ovnens fødder må ikke fjernes,
og alle ventilationsåbninger skal holdes fri.
I ovnen skal der kun bruges kogegrej, der
er egnet til brug i mikrobølgeovne.
Hold godt øje med ovnen, når der tilberedes
fødevarer i diverse beholdere af plast eller
papir, grundet risikoen for antændelse;
Hvis der observeres røg, slukkes ovnen eller
stikket trækkes ud. Hold ovnlågen lukket for at
kvæle eventuelle flammer;
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen
kan resultere i, at væsken koger over, når den
tages ud af ovnen. Vær derfor forsigtig ved
håndtering af beholderen;
Indholdet i sutteflasker eller glas med
babymad skal røres rundt eller rystes og
temperaturen kontrolleres før indtagelse, så
forbrænding undgås;
Undgå at tilberede hele æg i
mikrobølgeovnen, heller ikke hårdkogte, da de
kan eksplodere, også efter slutningen af
mikrobølgeopvarmningen;
Brug kun milde sæber eller opvaskemidler
uden slibeeffekt opløst i varmt vand og en
blød klud eller svamp, når du rengør
dørfladen, tætningslisterne og ovnrummet;
Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og
madrester skal tørres op;
Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan
ovnens overflader beskadiges, hvilket kan
have en negativ indvirkning på apparatets
levetid og muligvis lede til en risikosituation.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af producenten, producentens
servicecenter eller personer med en
lignende kvalifikation for at undgå fare for
ulykke.
Sikkerhedsanvisninger ved
almen brug
Nedenfor er listet regler og
sikkerhedsforanstaltninger til sikring af
optimal udnyttelse af mikrobølgeovnen:
121
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sørg for, at glastallerkenen, drejeringens
arme, drejetappen og drejeringen altid
sidder korrekt i ovnrummet, når du benytter
ovnen.
Brug ikke ovnen til andet end tilberedning af
fødevarer. Ovnen må ikke bruges til tørring
af tøj, papir eller andre ikke-spiselige
genstande. Ovnen må heller ikke anvendes
i forbindelse med sterilisering.
Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er
tom. Det kan beskadige ovnen.
Brug aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring
af nogen art (aviser, kogebøger, m.v.).
Undgå at tilberede fødevarer med hinde,
som f.eks. æggeblommer, fuglelever etc.
uden først at prikke disse flere gange med
en gaffel.
Undgå at anbringe fremmedlegemer
mellem ovnens front og ovnlågen.
Dele som fødderne, tappen, skruer, m.v.
må aldrig fjernes fra ovnen.
Tilbered aldrig fødevarer direkte på
drejetallerkenen. Brug altid egnet kogegrej.
11. Husk, at en mikrobølgeovn kun opvarmer
fødeemnet i en beholder, ikke beholderen
selv. Du skal derfor være opmærksom på,
at selvom beholderens låg ikke føles varmt,
når du tager den ud af ovnen, så er
madvaren / væsken i beholderen varmt og
vil afgive samme mængde damp eller
stænk når låget fjernes, som du ville opleve
med samme type madvare ved
konventionel madlavning.
12. Test altid temperaturen på den tilberedte
mad før serveringen, især hvis du tilbereder
eller opvarmer mad / væske til et lille barn.
Det anbefales, at du aldrig indtager mad
eller drikke direkte fra ovnen men lader den
stå nogle få minutter og rører i den, således
at varmen kan fordele sig jævnt.
13. Fødeemner, der indeholder en blanding af
fedtstof og vand, f.eks. en fond, bør blive
stående i ovnen i 30-60 sekunder efter, at
der er slukket for ovnen. Det giver
blandingen tid til at falde til ro, således at
den ikke bobler op, når der stikkes en ske i
beholderen, eller når der tilsættes en
bouillonterning.
14. Når du tilbereder / opvarmer fødevarer /
væsker, skal du være opmærksom på, at
visse fødevarer som f.eks. Christmas
pudding, marmelade og hakket kød
opvarmes meget hurtigt. Når du tilbereder
fødevarer, der har et højt indhold af sukker
eller fedt bør du ikke anvende
plastikbeholdere.
15. De beholdere, du anvender ved
tilberedningen, kan blive varme fra den
opvarmede mad. Dette er især tilfældet,
hvis du har dækket beholderen med
fødeemnet over med plastikfolie, således at
beholderens overside og håndtag har været
dækket. Det kan være nødvendigt at
anvende grydelapper, når du håndterer
beholderen.
16. Nedsæt risikoen for brand ved at følge
disse retningslinjer:
a) Undlad at lade fødeemner stå for
længe i ovnen. Hold altid nøje øje med
ovnen, hvis du anvender papir, plastik
eller andre brandbare materialer i
forbindelse med madlavningen i
ovnen.
b) Fjern evt. metalstrips fra poser, før du
placerer posen i ovnen.
c) Hvis der går ild i ovnens indhold, skal
du holde ovnlågen lukket, slukke
ovnen og tage stikket ud af
stikkontakten eller slukke for
strømmen ved at slå sikringen eller
HFI-relæet fra.
VIGTIGT – KOGEGREJ, DER MÅ IKKE
BRUGES I DIN MIKROBØLGEOVN
- Der må ikke bruges metalpander,
skåle eller fade med metalhåndtag.
- Der må ikke bruges kogegrej med
kant af metal.
- Brug ikke papirdækkede metalstrips til
lukning af plastikposer.
- Brug aldrig tallerkener af melamin, da
disse indeholder et materiale, der
opsuger mikrobølgeovnens energi.
Dette kan medføre, at tallerkenen
krakelerer eller springer, ligesom det
vil nedsætte tilberedningshastigheden.
- Anvend ikke husgeråd af mærket
Centura. Glaceringen er ikke egnet til
brug i mikrobølgeovn. Kopper af
mærket Corelle Livingware bør heller
ikke anvendes.
- Tilbered ikke fødeemner i en beholder
med lille åbning, hvor overskudsvarme
ikke kan slippe ud hurtigt nok.
- Anvend ikke konventionelle stegeeller bolchetermometre i ovnen.
- Termometre direkte beregnet til brug i
mikrobølgeovne fås i handelen.
Anvend i stedet et af disse.
Anvend udelukkende tilbehør af en type,
der er i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
10. Forsøg aldrig at friturestege fødeemner i
denne ovn.
9.
122
BETJENINGSPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minutes (10 minutter)
1 minute (1 minut)
10 second (10 sekunder)
Display
Micro/Grill/Convection/Auto menu
(Funktionsvalg: mikrobølger, grill, varmluft,
auto-menu)
Clock/Timer (ur/timer)
Start/Reset (start/nulstil)
Open (åbn)
BESKRIVELSE AF MIKROBØLGEOVNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
123
Sikkerhedslås
Ovnvindue
Ventilationsåbninger
Drejefod
Drejetallerken
Betjeningspanel
Grillrist
4.
Betjeningsvejledning
1.
Denne funktion har to indstillinger. Du kan
vælge mellem de to indstillinger ved at
trykke på knappen ”Micro...Auto menu” (den
længste tilberedningstid er 60 minutter).
Mulighed 1: 85% grill-effekt, displayet viser
»G-1«.
Mulighed 2: 50% grill-effekt, displayet viser
»G-2«.
Eksempel: Tilberedning med grill i 20
minutter.
a) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«,
indtil »G-1« vises på displayet.
b) Indstil tilberedningstiden til "20:00".
c) Tryk på knappen "Start/Reset".
Når du griller, bliver maden ikke
opvarmet af mikrobølger. Varmen
kommer fra grillelementet øverst i
ovnen.
Når grillen bruges, bliver tilberedningen
opdelt i 2 trin. Når det første trin er
gennemført, standses tilberedningen,
og der lyder 2 bip. Du skal nu åbne
ovndøren og vende maden. Luk døren,
når du har vendt maden. Tryk på
knappen »Start/Reset« for at fortsætte
med tilberedningens andet trin. Hvis du
ikke ønsker at vende maden, fortsætter
tilberedningen automatisk efter 1
minuts pause.
Opvarmning med en enkelt knap
Du kan begynde at lave mad ved at trykke
på knappen kun en enkelt gang. Det er
meget belejligt og hurtigt at varme et glas
vand op, osv.
Eksempel: Varme et glas mælk op
a) Sæt et glas mælk på drejetallerkenen
og luk ovnlågen.
b) Tryk på ”Start/Reset” -knappen.
Mikrobølgeovnen vil arbejde ved fuld
effekt i ét minut.
c) Du vil høre 5 dytter, når tilberedningen
er slut.
2.
Mikrobølgeopvarmning
Denne funktion har to indstillinger.
a) Hurtig mikrobølgeopvarmning (fuld
effekt)
Eksempel: Varme mad op ved fuld effekt i
5 minutter
1. Indstil tiden til »5:00«
2. Tryk på ”Start/Reset”-knappen
b) Manuel mikrobølgeopvarmning
Eksempel: Varme mad op ved 70% effekt i
10 minutter
1. Tryk på ”Micro...Auto menu”-knappen,
vælg »70%« effekt;
2. Indstil tiden til »10:00«
3. Tryk på ”Start/Reset”-knappen
Der er 5 effekttrin, og den længste
mikrobølgeopvarmningstid er 90 minutter.
Trykgange
"Micro"
Mikrobølgeeffekt
Display
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
3.
Grill
5.
Kombinationstilberedning
Dette apparat har tre forskellige muligheder
for kombinationstilberedning.
Mulighed 1: Kombinationstilberedning
(mikrobølger med 50% effekt + 200 ºC
varmluft).
Displayet viser "C-1".
Mulighed 2: Kombinationstilberedning
(50% grill-effekt + 220 ºC varmluft).
Displayet viser "C-2".
Eksempel: Tilberedning med
kombinationstilberedning 2 i 15 minutter.
a) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«,
indtil »C-2« vises på displayet.
b) Indstil tilberedningstiden til "15:00".
c) Tryk på knappen "Start/Reset".
Mulighed 3: Kombinationstilberedning
(mikrobølger med 50% effekt + 50% grill).
Displayet viser "C-3".
Denne mulighed er velegnet til hurtig
grillstegning etc.
Eksempel: Tilberedning med
kombinationstilberedning 2 i 15 minutter.
Tryk på knappen »Micro...Auto menu«,
indtil »C-2« vises på displayet.
Indstil tilberedningstiden til "15:00".
Tryk på knappen "Start/Reset".
Autovægt-optøning
Vælg vægten af de frosne madvarer. Det vil
automatisk hjælpe dig med at justere
effekttrinet og tiden.
Eksempel: tø 0,5 kg frosset kød op.
a) Tryk på ”Micro...Auto menu”-knappen
for at vælge "DEF".
b) Indtast vægten ved at trykke på
knappen "1min" (1kg) og knappen "10
sec" (0,1 kg).
c) Tryk på ”Start/Reset”-knappen.
Vægten af de frosne madvarer skal være
mindre end 2 kg.
124
6. Tilberedning med varmluft
Tryk antal
gange
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dette apparat kan bruges som varmluftsovn
og kan programmeres til at forvarme op til
en given temperatur. Som standard er
ovnens varmlufttemperatur 230 ºC, men du
kan ændre denne temperatur ved at trykke
på knappen "Micro…Auto menu".
Eksempel: Forvarm ovnen til 200 ºC.
a) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«,
indtil »200 ºC« blinker på displayet.
b) Tryk på knappen "Start/Reset".
Når forvarmningstemperaturen er nået,
slukker apparatet. Der lyder 2 bip for at
gøre dig opmærksom på, at du nu kan
sætte maden i ovnen. Indstil den ønskede
tilberedningstid og -temperatur. Fortsæt
tilberedningen. Ovnen kan maksimalt
forvarme i 30 minutter.
Eksempel: Varmlufttilberedning, forvarm
ovnen til 200 ºC, og indstil
tilberedningstiden til 20 minutter.
a) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«
for at vælge varmluftstilberedning, og
tryk indtil »200 ºC« blinker på
displayet.
b) Indstil tilberedningstiden til 20 minutter
– "20:00".
c) Tryk på knappen "Start/Reset".
7.
8.
9.
Ur
Timer
Denne funktion gør det muligt at indstille
ovnen til at tænde og slukke på forvalgte
tidspunkter.
Klokkeslættet skal være indstillet, før du
bruger denne funktion.
Eksempel: Klokken er 16:30, og du vil
starte tilberedningen på 70% effekt i 10
minutter fra klokken 18:15.
a) Tryk på knappen »Clock/Timer« igen,
og indstil starttidspunktet til »18:15«
med knapperne »1 Min« og »10 Sec«
(som da du indstillede uret).
b) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«
for at vælge 70% effekt.
c) Indstil tilberedningstiden til "10:00".
d) Tryk på knappen "Start/Reset".
Hvis du ikke trykker på knappen
»Start/Reset«, når du har foretaget dine
indstillinger, fungerer apparatet kun som ur.
Kl. 18:15 lyder der 10 bip, og apparatet
slukkes.
Her behøver du blot at vælge fødevaretype
og -vægt – så indstiller ovnen automatisk
effekt og tid.
Eksempel: Automatisk tilberedning af 0,4
kg fisk
a) Tryk på knappen »Micro...Auto menu«,
indtil »A-5« vises på displayet.
b) Indtast madens vægten ved hjælp af
knapperne »1 min« (= 1 kg) og »10
sec« (= 0,1 kg).
c) Tryk på knappen "Start/Reset".
Menu, vægt (kg)
A-1
A-2
Genopvarmning
Kartofler
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Menu, vægt (kg)
A-5
A-6
Fisk
Kylling
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Ovnen er udstyret med et 24-timers ur.
Eksempel: Indstil klokkeslættet til 16:30.
a) Tryk på knappen »Clock/Timer«.
Displayet blinker. Indstil timetallet med
knapperne »1 Min« og »10 Sec«.
b) Tryk på knappen »Clock/Timer« igen,
og indstil minuttallet med knapperne
»1 Min« og »10 Sec«.
c) Tryk på knappen »Clock/Timer« igen
for at bekræfte klokkeslættet.
d) Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal
du gentage ovenstående procedure.
Auto-menu
Tryk antal
gange
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Kød
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pizza
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
10. Børnesikring
Tryk og hold knapperne ”1 Min” og ”10 Sec”
inde samtidigt i 2 sekunder for at aktivere
børnesikringen.
Tryk og hold knapperne ”1 Min” og ”10 Sec”
inde samtidigt i 2 sekunder igen for at
deaktivere børnesikringen.
125
8.
11. Start/Reset
a)
b)
Hvis du trykker på knappen
»Start/Reset«, mens apparatet er i
gang, afbrydes driften.
Hvis du allerede har programmeret en
tilberedningsfunktion, slettes
programmet, hvis du trykker på
knappen »Start/Reset«.
9.
Sådan vedligeholder du din
mikrobølgeovn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Du kan fjerne dårlig lugt fra ovnen ved at
placere en dyb mikrobølgeskål
indeholdende en kop vand tilføjet saften og
skrællen fra en citron i ovnen. Lad ovnen
køre i 5 minutter med mikrobølgeeffekt slået
til, vask ovnens indre grundigt af og tør efter
med en blød klud.
Når det bliver nødvendigt at skifte pæren i
ovnen, bør du kontakte din forhandler og
lade ham foretage udskiftningen.
Miljø
Når apparatet er udtjent, må det ikke bortskaffes
sammen med det almindelige
husholdningsaffald. Indlever det i stedet til
genvinding på din lokale genbrugsstation. På
den måde er du med til at passe på miljøet.
Sluk for ovnen og tag stikket ud af
stikkontakten, inden du begynder at
rengøre ovnen.
Hold ovnrummet rent. Hvis der er stænk på
ovnrummets bund eller sider, eller hvis
væske er kogt over, skal du tørre det af
med en fugtig klud. Du bør ikke anvende
skrappe rengøringsmidler eller slibemidler til
rengøring af ovnen.
Ovnens ydre rengøres med en fugtig klud.
Sørg for, at der aldrig trænger vand ind i
ovnens ventilationsåbninger, da dette kan
beskadige ovnens indre dele og medføre
funktionssvigt.
Lad ikke ovnens betjenings blive vådt.
Rengør panelet med en blød, fugtig klud.
Anvend ikke opløsningsmidler, skuremidler
eller rengøringsspray på kontrolpanelet.
Hvis der danner sig kondens inde i
ovnrummet eller rundt om ovnlågens
forseglinger, skal det tørres af med en blød
klud. Kondens kan forekomme, hvis ovnen
anvendes, hvor der er høj luftfugtighed.
Forekomsten af kondens indikerer på ingen
måde, at der er noget i vejen med ovnen
Fra tid til anden er det nødvendigt at tage
glastallerkenen ud for at rengøre den. Vask
tallerkenen af i varmt sæbevand eller put
den i opvaskemaskinen.
Drejeringen og bunden i ovnrummet bør
rengøres regelmæssigt for at undgå, at
ovnen larmer unødvendigt. Du skal blot
vaske bunden af med en mild
sæbeopløsning, vand eller
rengøringsmiddel til vinduer og tørre af.
Drejeringen kan vaskes med en mild
sæbeopløsning eller i opvaskemaskine.
Damp fra madlavningen samles ved
gentagen brug, men dette påvirker på ingen
måde ovnens bund eller drejeringens hjul
Når du har haft drejeringen taget ud af
ovnen for at rengøre den, er det vigtigt at du
er opmærksom på at få den placeret
korrekt, når du sætter den i igen.
Garanti og service
Hvis du ønsker information om eller har et
problem med dit apparat, kan du kontakte
Gorenjes kundecenter i dit land (du finder
telefonnummeret i det globale garantihæfte).
Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du
kontakte din lokale Gorenje-forhandler eller
Gorenjes servicenetværk.
Kun til privat brug!
Yderligere anbefalinger om madlavning med
mikrobølgeovn og grill og andre nyttige tips
kan du finde på hjemmesiden:
htpp://www.microwaves.gorenje.com
ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE
MED BRUGEN AF DIN OVN
126
BRUKSANVISNING
SE
Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den sedan som referensmaterial.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömförbrukning: ................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Mikrovågseffekt:........................................................................................................................... 900W
Grilleffekt: ................................................................................................................................. 1200W
Konvektionseffekt: .................................................................................................................... 1350W
Mikrovågsfrekvens: ................................................................................................................ 2450MHz
Yttermått: .................................................................................... 510mm(B) X 303mm(H) X 382mm(D)
Innermått: ................................................................................... 330mm(B) X 230mm(H) X 330mm(D)
Ugnsvolym: ................................................................................................................................. 25 liter
Nettovikt: ................................................................................................................................. . 17,5 kg
Ljudnivå: .............................................................................................................. . (Lc IEC) < 58 dB (A)
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat
och dryck med elektromagnetisk strålning,
mikrovågor.
Denna produkt är märkt utifrån »European
directive 2002/96/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE)«.
Dessa direktiv utgör ram för en gemensam
europeisk policy om insamling och
återvinning av uttjänta elektriska och
elektroniska produkter.
Radiostörningar
Mikrovågorna kan även störa andra
radiovågor i huset, som radio, TV eller
liknande. Om dylika störningar skulle uppstå,
kan det i de flesta fall åtgärdas genom något
av följande:
Rengör dörren och de tätande ytorna på ugnen.
a) Placera radion, TVn eller liknande så långt
från mikrovågsugnen som möjligt
b) Använd en korrekt installerad antenn för
radion, TVn eller liknande för att ta emot så
stark signal som möjligt.
Denna maskin är en avancerad apparat, denna
skall endast användas av personer som
nogrannt har läst igenom och förstått
bruksanvisningen och som har möjlighet och
kunskap till att följa anvisningarna i denna. På så
sätt undviks skador på både produkt och
apparat.
Håll alltid barn under uppsikt som befinner sig i
apparatens närhet och låt dom aldrig leka med
eller använda apparaten.
Installation
1.
Innan du begär service
1.
2.
Om mikrovågsugnen inte fungerer,
displayen inte tänds upp eller har slocknat:
a) Kontrollera att kontakten sitter
ordentligt i uttaget. Om inte, dra ut
kontakten, vänta 10 sekunder och sätt
sedan i den igen.
b) Kontrollera säkringar och
huvudsäkringar. Om dessa fungerer,
testa eluttaget med en annan produkt.
Mikrovågsugnen går inte igång:
a) Kontrollera om timern är på.
b) Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd samt att säkerhetslåset är
aktiverat.
2.
3.
4.
5.
6.
OM INTE OVANSTÅENDE LÖSER
PROBLEMET, KONTAKTA NÄRMASTE
SERVICENTER.
127
Säkerställ att allt förpackningsmaterial är
avlägsnat från insidan av luckan.
Undersök ugnen omgående för eventuell
förekomst av skador som t ex:
- Sned lucka
- Skadad lucka
- Repor eller andra skador på luckfönstret,
i luckan eller på displayen.
- Repor eller skador inne i ugnen.
Om några skador upptäcks, använd
INTE ugnen.
Mikrovågsugnen väger 17,5 kg och ska
placeras på en plan och stabil yta, stark nog
att bära upp dess vikt.
lacera inte ugnen där den kan utsättas för
höga temperaturer eller väta.
Placera INTE saker ovanpå ugnen.
Se till att det finns minst 8 cm fritt utrymme
på båda sidorna samt 10 cm bakom ugnen
för att säkerställa tillräcklig ventilation.
Avlägsna INTE drivmekanismen till den
roterande tallriken.
8. Som med de flesta elektriska produkter, se
till att barn inte använder den utan
övervakning.
OBS: DENNA PRODUKT MÅSTE
JORDAS.
9. Stickkontakten bör finnas lätt tillgänglig.
10. Mikrovågsugnen ansluts till 1.5 KVA, rådgör
med tekniskt kunnig personal vid
installationen.
OBS: Ugnen är försedd med en inbyggd
säkring på 250V, 10A.
7.




OBS
Ledarna i nätkabeln är försedda med följande
färgmarkeringar:
Grön och gul:
Jord
Blå:
Noll
Brun:
Strömförande (fas)
Då det inte är säkert att färgen på ledarna för
denna apparat överensstämmer med
färgmarkeringarna för ledarna i ditt uttag, gör
så här:
Den ledare som är grön och gul skall kopplas
till den anslutning i uttaget som är märkt med
bokstaven E, eller med jordsymbolen, eller
med färgerna grönt och gult. Den ledare som
är blå skall kopplas till den anslutning i uttaget
som är märkt med bokstaven N, eller med
ljusblå färg (i äldre installationer kan den vara
svart).
Den ledare som är brun skall kopplas till den
anslutning i uttaget som är märkt med
bokstaven L, eller med brun färg.






Viktiga säkerhetsföreskrifter





WARNING: När produkten används i
kombinationsläget, bör barn inte handha
ugnen utan vuxen övervakning p g a de
höga temperaturer som uppkommer. (gäller
enbart modellen med inbyggd grill).
WARNING: Om luckan eller luckans tätning
har skadats får den inte användas förrän
den har reprarerats av tekniskt kunnig
personal.
WARNING: Det kan medföra fara för icke
auktoriserad person att utföra service eller
reparation där ytterhöljet avlägsnas.
WARNING: Vätskor eller annan mat får inte
värmas i slutna behållare eftersom detta
medför risk för explosion.
WARNING: Barn bör endast tillåtas att
använda ugnen utan övervakning om
tydliga instruktioner och varningar givits så
att barnet kan använda ugnen på ett säkert
sätt och är medvetet om riskerna med
felaktigt handhavande.
Ugnen måste ha tillräcklig ventilation. Håll 8
cm fritt bakom, 10 cm på båda sidorna och
10 cm ovanför ugnen. Ta inte bort
»fötterna« på ugnen då detta blockerar
lufttillförseln underifrån. Blockera inte heller
andra ventilationshål.
Använd enbart hushållsredskap avsedda för
mikrovågsugn.
Ha god uppsikt över ugnen när matvaror
tillredes i behållare av plast eller papper
p.g.a. risken för antändning.
Om rök iakttas, stäng av ugnen eller dra ur
kontakten. Håll ugnsluckan stängd för att
kväva eventuella lågor.
Uppvärmning av drycker i mikrovågsugnen
kan resultera i att vätskan kokar över när den
tas ut ur ugnen. Var därför försiktig när du
hanterar behållaren.
Innehållet i nappflaskor eller glasburkar med
barnmat skall röras om och temperaturen
kontrolleras innan innehållet serveras för
undvikande av brännskador.
Undvik att tillaga hela ägg i mikrovågsugnen,
även hårdkokta, eftersom de kan explodera,
även efter själva uppvärmningen.
Håll ugnen och dess tätningslister rena och
fria från matrester. Använd en mjuk trasa
och ett milt diskmedel upplöst i varmvatten.
Eftertorka med en mjuk trasa.
Om inte ugnen hålls ren kan detta leda till
skador på ytskikten som kan påverka
ugnens effekt och till och med eventuellt
medföra riskfyllda situationer.
Om elkabeln är skadad, skall den bytas ut
av tillverkaren, dennes serviceagent eller av
annan auktoriserad fackman då annars risk
för skada föreligger.
Säkerhetsföreskrifter i dagligt
bruk
Här nedan följer några råd och föreskrifter
som tillförsäkrar en optimal användning av
mikrovågsugnen och gör att ugnen håller
längre:
1. Ugnen får ej användas utan den roterande
glastallriken. Sörj för att denna är placerad
på ett korrekt sätt med sina tillhörande delar
och att de alltid sitter på plats när ugnen
skall användas
2. Använd ej ugnen till annat än tillredning av
matvaror. Ugnen får ej användas för att
torka kläder, torka papper eller andra icke
ätbara varor. Ugnen får ej heller användas i
samband med sterilisering.
128
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sätt aldrig på mikrovågsugnen då den är
tom, eftersom detta kan skada den.
Använd aldrig ugnen för förvaring av något
slag (tidningar, kokböcker, köksutensilier
osv.).
Undvik att tillaga matvaror med hinnor, som
t.ex. äggulor, fågellever osv. utan att först
ha prickat hål på dessa med en gaffel.
Undvik att placera främmande föremål
mellan ugnens front och ugnsluckan då
detta kan medföra att mikrovågor läcker ut.
Undvik att ta bort några delar av ugnen
(fötter, kopplingar, skruvar mm).
Tillred aldrig matvaror direkt på den
roterande glastallriken. Använd alltid för
mikrovågsugn avsedda kärl.
13.
14.
15.
OBS! ANVÄND ALDRIG NÅGOT AV
FÖLJANDE I UGNEN
- Använd
aldrig
metalkärl
eller
redskap med metallhandtag i ugnen.
- Använd
aldrig
redskap
med
metalldekorationer eller liknande.
- Använd inte ståltråd i papper
(ståltrådsclips) vid förslutning av
plastpåsar vid uppvärmning.
- Använd aldrig fat, skålar, koppar mm
av melamin. Melaminet kan spricka
och det kan också ge sämre effekt
på uppvärmningen.
- Använd inte Centura Tableware.
Glasyren klarar inte mikrovågorna.
Använd
inte
heller
Corelle
Livingware.
- Tillaga inte mat i förslutna kärl, som t
ex flaskor med snäpplock, eftersom
de kan explodera.
- Använd inte konventionella kött- eller
godistermometrar. Använd i stället
någon av de mikrovågstermometrar
som finns på marknaden.
16.
Mikrovågsredskap ska alltid användas
utifrån tillverkarens rekommendationer.
10. Värm aldrig frityrolja eller frityrfett i
mikrovågsugnen.
11. Uppmärksamma också att en mikrovågsugn
bara värmer vätskan i en behållare istället
för behållaren. Därför, även om behållarens
lock inte är varmt, kan innehållet spruta ut
ånga och/eller matdelar om locket tas av på
samma sätt som efter traditionell
uppvärmning.
12. Kontrollera alltid själv temperaturen vid
tillagning av barnmat. Vi rekommenderar
också att aldrig äta maten eller dricka
drycken direkt efter uppvärmningen. Låt
9.
129
alltid maten svalna något, rör gärna om för
att fördela värmen jämnt.
Rätter som innehåller vatten blandat med
fett, t ex buljong, bör stå kvar i ugnen 30-60
sekunder efter uppvärmningen. Detta för att
ge blandningen möjlighet att svalna och
förhindra uppkok då en sked sticks ner i
blandningen eller buljong tillsätts.
Vid tillagning av vissa rätter ska man
komma ihåg att vissa rätter värms upp
väldigt snabbt, t ex puddingar, sylt och
stuvningar. Vid tillagning av mat med hög
fett- eller sockerhaltbör inte plastbehållare
användas.
Köksredskap kan hettas upp av värmen
från maten. Detta speciellt då plast har täckt
över lock och handtag på redskapet.
Använd grytlappar i sådana fall.
Undvik brandrisk i ugnen genom att:
a) Se till att inte tillaga maten för lång tid.
Kontrollera ugnen om papper, plast
eller liknande material använts för att
täcka över maten under tillagningen.
b) Avlägsna ståltrådsclips från påsar
innan de placeras i ugnen för
uppvärmning.
c) Om material i ugnen skulle antändas,
låt luckan vara stängd, stäng av ugnen
genom att ta ur kontakten eller
säkringen.
KONTROLLPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minuter
1 minut
10 sekunder
Display
Mikro/Grill/Konvektion/Auto-meny
Klocka/Tidur
Starta/Återställ
Öppna
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
130
Säkerhetslås
Ugnsfönster
Ventilationsöppningar
Fot till roterande glastallrik
Roterande glastallrik
Kontrollpanel
Grillgaller
Användning
1.
4.
För denna funktion finns 2 olika alternativ.
Du kan välja mellan dessa genom att trycka
på knappen ”Micro...Auto menu” (den
längsta tillagningstiden är 60 minuter):
Alternativ 1: 85% grilleffekt; G-1 visas
Alternativ 2: 50% grilleffekt; G-2 visas
Exempel: Tillagning med hjälp av grillen i
20 minuter
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
tills dess ”G-1” visas.
b) Ställ in tillagningstiden på ”20:00”
c) Tryck på ”Start/Reset”
Vid grillning upphettas inte maten av
mikrovågor. Istället värms den upp av
strålningsvärme som kommer från ett
värmeelement som sitter placerat längst
upp i ugnen.
När grillen används, delas tillagningen upp i
2 steg. Efter det första steget kommer
programmet automatiskt att göra en paus,
och 2 ljudsignaler indikerar att du ska
öppna ugnen och vända på den mat som
tillagas. Stäng luckan sedan du vänt på
maten. Tryck på knappen ”Start/Reset” så
kommer Steg 2 att starta. Om du inte vill
vända på maten, kommer ugnen
automatiskt att starta igen efter en paus på
1 minut.
SNABB-UPPVÄRMNING
Med ett enda knapptryck kan man starta
enkel uppvärmning/tillagning, användbart
vid exempelvis uppvärmning av t ex ett glas
mjölk.
Gör så här
a) Ställ ett glas mjölk på den roterande
glastallriken och stäng luckan.
b) Tryck på »Start/Reset«, och
mikrovågsugnen värmer i en minut..
c) Efter en minuts uppvärmning hörs 5
pip. Klart.
2.
MIKRO-UPPVÄRMNING
Denna funktion har två val.
a) Snabb mikro-uppvärmning (100%
värme)
Exempel: Att värma mat på 100% värme i
5 minuter
1. Ställ in klockan »5:00«
2. Tryck på »Start/Reset«.
b) Manuell mikro-uppvärmning
Exempel: Att värma mat på 70% värme i
10 minuter
1. Tryck på »Micro…Auto menu«
knappen, välj »70%« värme
2. Ställ in klockan »10:00«
3. Tryck på »Start/Reset«.
5.
"Micro"
Värmenivå
Display
visar
1
2
100%
70%
P100
P70
3
4
50%
30%
P50
P30
5
10%
P10
3.
Kombinerad tillagning
Denna ugn ger dig möjlighet att välja mellan
3 olika alternativ för kombinerad tillagning.
Det finns 5 värmenivåer och den längsta
inställbara tiden är 90 minuter.
Antal tryck
Grill
Alternativ 1: Kombinerad tillagning (50%
mikro + 200 ºC konvektion)
”C-1” visas.
Alternativ 2: Kombinerad tillagning (50%
grill + 220 ºC konvektion)
”C-2” visas.
Exempel: Tillagning med hjälp av alternativ
2 i 15 minuter.
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
tills dess ”C-2” visas.
b) Ställ in tillagningstiden på ”15:00”
c) Tryck på ”Start/Reset”
Alternativ 3: Kombinerad tillagning (50%
mikro + 50% grill)
”C-3” visas.
För snabb grillning osv.
Exempel: Tillagning med hjälp av alternativ
2 i 15 minuter.
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
tills dess ”C-2” visas.
b) Ställ in tillagningstiden på ”15:00”
c) Tryck på ”Start/Reset”
AUTOMATISK UPPTINING EFTER
VIKT
Ställ in vikten på maten som ska tinas,
ugnen väljer automatiskt värmenivå och tid.
Exempel: tina upp 0.5kg fryst kött.
a) Tryck på »Micro…Auto menu«
knappen, välj "DEF".
b) Ställ in vikten med tidknapparna
"1min"/1kg och "10 sec"/ 0.1kg.
c) Tryck på »Start/Reset«.
OBS! Vikten på det som ska tinas får inte
vara mer än 2 kg.
131
6. Tillagning med konvektion
Antal
tryckningar
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
Denna ugn kan användas som en
konvektionsugn och du kan programmera
den att gå upp till önskad temperatur för
förvärmning. Förvalet för
temperaturinställningen är 230 ºC, men du
kan även välja att ställa in en annan
temperatur genom att trycka på knappen
”Micro...Auto menu”.
Exempel: Förvärm ugnen till 200 ºC.
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
för att välja konvektionstemperatur, tills
dess ”200 ºC” blinkar.
b) Tryck på ”Start/Reset”.
När förvärmningen är klar, kommer ugnen
att avbryta. Två ljudsignaler påminner dig
nu om att du ska placera maten i ugnen.
Ställ in önskad tillagningstid och temperatur. Fortsätt med tillagningen.
Längsta möjliga tid för förvärmning är 30
minuter.
Exempel: Tillagning med konvektion,
förvärmning av ugnen till 200 ºC och
inställning av tillagningstiden på 20 minuter.
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
för att välja konvektion, tills dess ”200
ºC” visas.
b) Ställ in tillagningstiden på 20 minuter
c) Tryck på ”Start/Reset”
7.
8.
9.
Klocka:
Tidur
Med hjälp av tiduret kan du ställa in så att
mikrovågsugnen startar och avslutar
tillagningen vid vissa förinställda klockslag.
För att använda denna funktion måste du
först ställa klockan.
Exempel: Klockan är 16:30 och du vill att
tillagningen ska starta kl. 18:15 och hålla på
i 10 minuter på 70% effekt.
a) Tryck på ”Clock/Timer” och ställ in
”18:15” genom att trycka på knapparna
”1 Min” och ”10 Sec” (samma procedur
som när du ska ställa klockan).
b) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
för att välja 70% effekt.
c) Ställ in tillagningstiden på 10 minuter.
d) Tryck på ”Start/Reset”
Om du inte ställer in effekten och
tillagningstiden och genast trycker på
startknappen sedan du programmerat in
tiden, kommer enheten enbart att fungera
som klocka.
Klockan 18:15 kommer 10 ljudsignaler att
höras och apparaten att stängas av.
Du behöver endast välja typ av mat och vikt
så hjälper denna meny dig att ställa in effekt
och tid automatiskt.
Exempel: Automatisk tillagning av 0,4 kg
fisk
a) Tryck på knappen ”Micro...Auto menu”
tills dess ”A-5” visas.
b) Mata in vikten genom att trycka på
knappen ”1 min” (1 kg) och på
knappen ”10 sec” (0,1 kg).
c) Tryck på Start/Reset.
Meny, vikt (kg)
A-1
A-2
Återuppvärmning
Potatis
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Meny, vikt (kg)
A-5
A-6
Fisk
Kyckling
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Ugnen är försedd med en digital klocka
med 24-timmarsvisning.
Exempel: För att ställa klockan på 16:30:
a) Tryck på knappen ”Clock/Timer”. Nu
börjar displayen att blinka. Ställ in
timmarna med knapparna ”1 Min” och
”10 Sec”.
b) Tryck åter på ”Clock/Timer” och ställ in
minuterna med knapparna ”1 Min” och
”10 Sec”.
c) Tryck nu ännu en gång på
”Clock/Timer”. Du har nu ställt klockan.
d) Om du vill ändra tid, upprepar du
ovanstående procedur.
Auto-meny
Antal
tryckningar
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Kött
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pizza
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
10. Barnsäkerhetslås:
För att aktivera barnsäkerhetslåset trycker
du samtidigt på knapparna ”1 Min” och ”10
Sec” och håller dem intryckta i 2 sekunder.
Om du samtidigt trycker på knapparna ”1
Min” och ”10 Sec” och håller dem intryckta i
132
2 sekunder en gång till, låses ugnen upp
igen.
Garanti & service
Om du behöver information eller har ett problem,
kontakta Gorenje-kundcenter i ditt land (du hittar
telefonnumret i det världsomfattande
garantibladet). Om det inte finns ett kundcenter i
ditt land, vänd dig till din lokala Gorenjeåterförsäljare eller kontakta serviceavdelningen
för lokala Gorenje-apparater.
11. Starta/Återställ
a)
b)
Om du under drift trycker på knappen
”Start/Reset” kommer den aktuella
åtgärden att avbrytas.
Om något program hade valts innan
du tryckte på Start, kommer alla
inställda program att upphävas om du
trycker på denna knapp.
Enbart för hushållsbruk!
Underhåll av mikrovågsugnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fler råd och tips om matlagning i
mikrovågsugn och grill kan ni hitta på vår
hemsida
Stäng av ugnen och ta ur kontakten ur
väggen före rengöring.
Håll insidan av ugnen ren. Om mat eller
dycks stänker eller spills ut torkas insidan
av med en fuktig mjuk trasa och ett milt
diskmedel upplöst i varmvatten. Eftertorka
med en mjuk trasa.
Utsidan torkas också ren med en fuktig
trasa. Se till så att vätska inte kommer in i
ventilationsöppningarna
Se till att Kontrollpanelen hålls torr. Torka
med en trasa lätt fuktad med vatten, använd
inga rengöringsmedel på kontrollpanelen.
Om ånga kondenseras inuti eller omkring
luckans utsida, torka bort det med en mjuk
trasa. Kondenserad ånga uppkommer vi
hög luftfuktighet och är på intet sätt
indikation på någon felaktighet.
Då och då kräver den roterande
glastallriken ordentlig rengöring. Diska den
som handdisk eller i diskmaskin.
Fotringen till glastallriken och ugnsbotten
behöver då och då rengöras för att undvika
oljud. Använd en mjuk trasa och ett milt
diskmedel upplöst i varmvatten. Eftertorka
med en mjuk trasa.. Diska glastallrikens fot
som glastallriken, handdisk eller i
diskmaskin.
När fotringen till glastallriken tagits bort för
rengöring och sedan ska återplaceras,
säkerställ att den placeras i korrekt läge.
Eventuella dofter från ugnen kan tas bort
genom att i ett glas blanda vatten med saft
och skal från en citron. Kör sedan
blandningen i ugnen i 5 minuter, torka rent
och torrt med en mjuk trasa.
När lampan i ugnen behöver bytas,
kontakta din återförsäljare.
http://www.microwaves.gorenje.com
Miljö
ÖNSKAR ER MYCKET NYTTA OCH
NÖJE MED VÅR PRODUKT
Släng inte apparaten tillsammans med normalt
hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in
den hos en offentlig återvinningscentral. Genom
att göra detta hjälper du till att bevara miljön.
133
BRUKSANVISNING
NO
Les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere bruk.
SPESIFIKASJONER
Strømforbruk: .......................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Effekt ........................................................................................................................................... 900W
Grillvarmer ................................................................................................................................. 1200W
Varmluftseffekt: .......................................................................................................................... 1350W
Frekvens: ............................................................................................................................... 2450MHz
Utvendige mål: ........................................................................... 510mm(W) X 303mm(H) X 382mm(D)
Innvendige mål: ......................................................................... 330mm(W) X 230mm(H) X 330mm(D)
Ovnens kapasitet: ....................................................................................................................... 25 liter
Nettovekt: ......................................................................................................................... Cirka 17,5 kg
Støynivå: ............................................................................................................... (Lc IEC) < 58 dB (A)
Dette apparatet er merket i henhold til EUdirektivet 2002/96/EC om Elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE).
Disse retningslinjene er rammen for et
Europadekkende regelverk for returnering
og resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall.
HVIS IKKE NOE AV DET OVENSTÅENDE
LØSER SITUASJONEN, TA KONTAKT MED
NÆRMESTE SERVICETEKNIKER.
Apparat for bruk i hjemmet til oppvarming av
mat og drikke ved hjelp av elektromagnetisk
energi. Må kun brukes innendørs.
Denne maskinen er et avansert apparat, som
utelukkende bør betjenes av personer som har
lest bruksanvisningen nøye og som har vilje,
forståelse og evne til nøyaktig å følge de
anvisninger som er beskrevet.
Således unngår man skade på både personer og
apparat.
Barn i nærheten av apparatet skal alltid holdes
under oppsikt. La aldri barn leke med eller
betjene apparatet.
Radiointerferens
Mikrobølgeovnen kan forårsake interferens
med radio, TV eller liknende utstyr. Når
interferens forekommer, må denne fjernes
eller reduseres på følgende måte.
a) Gjør rent døren og overflaten på ovnen.
b) Plassere radio, TV, etc. så langt fra
mikrobølgeovnen som mulig.
c) Bruk en skikkelig installert antenne for
radio, TV etc. for å få et sterkt
mottakersignal.
Før du ringer service
1.
2.
Mikrobølgeovnen virker ikke, displayene
antennes ikke eller de har slukket:
a) Kontrollere at støpselet er korrekt satt
på plass i kontakten. Hvis ikke, fjerne
støpselet fra kontakten, vent i 10
sekunder og sett det sikkert på plass
igjen.
b) Kontrollere om en sikring har gått,
eventuelt hovedsikringen. Hvis disse
ser ut til å virke skikkelig, prøv
kontakten med et annet apparat.
Hvis mikrobølgestyrken ikke virker:
a) Kontrollere om tidsuret er stilt inn.
b) Kontrollere at døren er skikkelig lukket
for å sette i gang sperremekanismen.
Ellers vil ikke mikrobølgeenergien
sette i gang inne i ovnen.
Installasjon
1.
2.
3.
4.
5.
134
Forsikre deg om at alle deler av
emballasjen er fjernet fra innsiden av døren.
Se over ovnen etter oppakking for
eventuelle synlige skader, slik som:
- Skjev dør
- Skadet dør
- Hakk eller huller i dørvindu eller skjerm
- Hakk inne i ovnen
Hvis du skulle finne tegn på noe av det
ovenstående, må du IKKE BRUKE
ovnen.
Denne mikrobølgeovnen veier 17,5 kg og
må plasseres på en horisontal overflate
som er sterk nok til å tåle vekten av den.
Mikrobølgevnen må plasseres langt fra
høye temperaturer og damp.
IKKE plassere noen ting oppå ovnen.

6.
Still ovnen minst 8 cm borte fra begge
sideveggene og minst 10 cm borte fra
veggen bak for å garantere korrekt
ventilasjon.
7. IKKE fjerne dreiefoten.
8. Som for alle apparater, må ovnen brukes av
barn kun under streng overvåkning.
ADVARSEL- DETTE APPARATET MÅ
JORDES.
9. Stikkontakten må være lett å nå med
strømledningen.
10. Denne ovnen trenger 1.5 KVA
strømforsyning. Vi anbefaler at du tar
kontakt med servicetekniker når du
installerer ovnen.
ADVARSEL: Denne ovnen er beskyttet
innvendig med en 250V, 10 A sikring.




VIKTIG
Lederne i hovedkabelen er forsynt med
følgende fargekoder:
Grønn og gul:
Jordet
Blå:
Nøytral
Brun:
Strømførende
(Live)
Siden fargene på lederne i apparatet ikke
nødvendigvis samsvarer med
fargemarkeringene som er brukt til
kabelfestene i din stikkontakt, gjør som følger:
- Lederen som er gul- og grønnfarget må
kobles til kabelfestet som er merket med
bokstaven E eller med jordingssymbolet
som er farget gult og grønt.
- Den blå lederen må kobles til kabelfestet
som er merket med bokstaven N eller
farget svart.
- Den brune lederen må kobles til kabelfestet
som er merket med bokstaven L eller
rødfarget.






Viktig sikkerhetsinformasjon





ADVARSEL: Når apparatet brukes i
kombinasjonsmodus, må barn bare bruke
ovnen under oppsyn av voksne, på grunn
av temperaturene som dannes (Kun for
modellen med grillfunksjon)
ADVARSEL: Hvis døren eller forseglingene
er skadet må du ikke bruke ovnen før den
har blitt reparert av en kyndig tekniker;
ADVARSEL: Det er farlig for alle andre enn
kyndige teknikere å utføre enhver serviceeller reparasjonsoperasjon som involverer
fjerning av deksler som gir beskyttelse mot
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Væsker og annen mat må
varmes opp i lukkede beholdere siden de vil
kunne eksplodere.
ADVARSEL: Bare la barn få bruke ovnen
uten oppsyn av voksne hvis de har fått riktig
opplæring, slik at barnet er i stand til å
bruke ovnen på en sikker måte og forstår
farene ved uvettig bruk;
Ovnen må ha tilstrekkelig luftstrømming. La
det være ledig rom rundt ovnen; 8 cm på
baksiden, 10 cm på begge sider og 10 cm
over ovnen. Ikke fjerne føttene på ovnen,
ikke blokkere ovnens luftutganger.
Bare bruk kjøkkenutstyr som er egnet for
bruk i mikrobølgeovner.
Når du varmer opp mat i plastbeholdere,
hold alltid et øye med ovnen på grunn av
faren for antenning;
I tilfelle av røykutvikling må du slå av
apparatet eller trekke ut støpselet og hold
døren lukket slik at eventuelle flammer
kveles;
Oppvarming av drikker i mikrobølgeovnen
kan forårsake plutselig koking, du må derfor
være forsiktig når du tar på beholderen.
Innholdet i tåteflasker eller babyglass ristes
eller røres rundt og temperaturen
kontrolleres før bruk, for å unngå
forbrenninger;
Ikke kok egg med skall eller varm hele
hardkokte egg i mikrobølgeovnen, da de
kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen
i mikrobølgeovnen er over.
Når du gjør rent overflaten på døren,
hengslene eller inne i ovnen må du bare
bruke milde, ikke slipende vaskemidler, på
en svamp eller myk klut.
Ovnen må gjøres ren regelmessig og
eventuelle matrester fjernes;
Manglende renhold kan føre til at overflaten
skades og kan ha innvirking på apparatets
levetid og eventuelt føre til farlige
situasjoner;
Hvis strømledningen er skadet må den
skiftes ut av produsenten, produsentens
servicetekniker eller liknende kvalifisert
person for å unngå fare.
Sikkerhetsinstruksjoner for
vanlig bruk
Nedenfor er følger en liste over regler og
sikkerhetsanvisninger som sikrer optimal
utnyttelse av mikrobølgeovnen:
1. Sørg for at glassbrettet, dreiefoten og
koblingen alltid er på riktig plass når du
bruker ovnen.
2. Bruk aldri ovnen til noen andre formål enn
matlaging, slik som tørking av tøy, papir
135
3.
4.
5.
6.
7.
8.
eller noen som helst gjenstander som ikke
er mat, eller for å sterilisere noe.
Ikke bruk ovnen når den er tom. Det vil
kunne skade ovnen.
Ikke bruk ovnen til noen form for lagring, for
eksempel av papirer, kokebøker, etc.
Ikke bruk ovnen til å tilberede noen form for
mat som er omsluttet av en slags membran,
slik som eggeplommer, poteter, kyllinglever,
etc., uten at du først har stukket hull i
membranen flere ganger med en gaffel.
Ikke stikk noen gjenstander inn i åpningene
på utsiden.
Fjern aldri noen deler av ovnen, slik som
føtter, koblinger, skruer, etc.
Ikke tilberede mat direkte på glassbrettet.
Plassere maten i/på egnet kjøkkenutstyr før
du setter den inn i ovnen.
12.
13.
14.
VIKTIG KJØKKENREDSKAPER SOM IKKE
MÅ BRUKES I MIKROBØLGEOVNEN
- Ikke bruk metallbeholdere eller
gryter med håndtak i metall.
- Ikke bruk noen gjenstander med
metalldeler.
- Ikke bruk lukkebånd for plastposer
kledt med papir.
- Ikke bruk melamintallerkener da de
kan inneholde et materiale som kan
absorbere mikrobølgeenergi. Det
kan føre til at tallerkenene sprekker
eller skades og vil nedsette
tilberedingshastigheten.
- Ikke bruk Centura dekketøy.
Glaseringen er uegnet for bruk i
mikrobølgeovn. Kopper fra Corelle
Livingware med lukket håndtak bør
ikke brukes.
- Ikke bruk beholdere med liten
åpning, slik som forskjellige typer
flasker, da de kan eksplodere hvis
de varmes opp i en mikrobølgeovn.
- Ikke bruk tradisjonelle kjøtt- eller
baketermometre.
- Det finnes termometre i handelen
som er laget spesielt for matlaging i
mikrobølgeovn. Disse kan brukes
15.
16.
Kjøkkenutstyr for mikrobølgeovn må kun
brukes i overensstemmelse med
produsentens instruksjoner.
10. Ikke forsøk å fritere matvarer i
mikrobølgeovnen.
11. Vennligst vær oppmerksom på at en
mikrobølgeovn kun varmer væsken i en
beholder og ikke beholderen selv. Derfor,
selv om lokket på en beholder ikke er varmt
9.
136
å ta på når du tar den ut av ovnen, vennligst
husk at maten/væsken inne i beholderen vil
slippe ut samme mengde damp og/eller
sprut når du fjerner lokket som når du
fjerner lokket ved tradisjonell matlaging.
Kontrollere alltid temperaturen på ferdig
tilberedt mat selv, særlig hvis du lager eller
varmer opp mat/drikke for babyer. Vi
anbefaler å aldri spise mat/drikke rett fra
ovnen, men at du lar det stå i et par
minutter og rører i maten/drikken slik at
varmen blir jevnt fordelt.
Mat som inneholder en blanding av fett og
vann, f.eks. kraft eller buljong, bør stå igjen
i ovnen i 30-60 sekunder etter at ovnen har
blitt slått av. Dette gir blandingen anledning
til å sette seg og til å unngå bobling når du
plasserer en skje i maten/væsken, eller hvis
du tilsetter en buljongterning.
Når du tilbereder/lager mat/drikke må du
huske at det er noen typer mat, f.eks.
julepudding, syltetøy og retter av malt kjøtt
som varmes opp veldig fort. Ikke bruk
plastbeholdere når du varmer opp eller
tilbereder mat med et høyt sukker- eller
fettinnhold.
Kjøkkenredskaper kan bli varme som følge
av overført varme fra den oppvarmede
maten. Dette er særlig tilfelle hvis det har
vært plastfilm over og rundt håndtakene på
utstyret. Du kan behøve grytekluter for å ta
på kjøkkenutstyret.
For å redusere faren for brann inne i ovnen:
a) Ikke kok maten for mye. Følg ekstra
godt med på hvis papir, plast eller
andre brennbare materialer er plassert
inne i ovnen for å lette tilberedingen.
b) Fjern lukkebånd fra plastposer før du
plasserer posen i ovnen.
c) Hvis materialer inne i ovnen skulle
antennes, hold døren lukket, slå av
ovnen med bryteren eller slå av
strømmen ved hjelp av sikringen eller
hovedsikringen.
DATASTYRT KONTROLLPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minutter
1 minutt
10 sekunder
Display
Micro/Grill/Convection/Auto menu
(Micro/Grill/Varmluft/Automeny)
Clock/Timer (Klokke/Timer)
Start/Reset (Start/Tilbakestill)
Open (Åpne)
BESKRIVELSE AV MIKROBØLGEOVNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
137
Sikkerhetssperre
Ovnsvindu
Ventilasjonsåpninger
Dreiefot
Glassbrett
Kontrollpanel
Grillrist
4.
Brukerinstruksjoner
1.
EN-KNAPPS OPPVARMING
Du kan sette i gang enkel matlaging med ett
enkelt tastetrykk, det er særlig praktisk hvis
du raskt vil varme opp f.eks. et glass vann,
etc.
Eksempel: For å varme opp et glass melk:
a) Sett et glass melk på dreiebrettet av
glass og lukk døren.
b) Trykk på »Start/Reset«-knappen,
mikrobølgeovnen setter i gang med
100% styrke i 1 minutt.
c) Du hører 5 bipelyder når tilberedingen
er ferdig.
2.
OPPVARMING MED MIKROBØLGER
Denne funksjonen har to alternativer. Du
kan velge mellom dem ved å trykke på
knappen "Micro…Auto menu" (den lengste
tilberedningstiden er 60 minutter):
Alternativ 1: 85 % grilleffekt, display G-1
Alternativ 2: 50 % grilleffekt, display G-2
Eksempel: Tilberede mat med grillen i 20
minutter
a) Trykk på "Micro...Auto menu" til det
står "G-1" på LED-displayet.
b) Sett tilberedningstid til "20:00"
c) Trykk "Start/Reset"
Når du griller, varmes ikke maten opp av
mikrobølger. Det stråler varme fra
varmeelementet øverst i ovnen.
Når du bruker grillen, deles
tilberedningstiden inn i to deler. Etter første
del stoppes programmet automatisk og det
piper to ganger, noe som betyr at du skal
åpne ovnen og snu maten. Lukk døren etter
å ha snudd maten. Trykk på knappen
"Start/Reset" og tilberedningen vil fortsette
med andre del. Hvis du ikke vil snu maten,
starter ovnen igjen automatisk etter ett
minutts pause.
Denne funksjonen har to muligheter.
a) Rask mikrobølgeoppvarming (100%
styrke)
Eksempel: Å varme opp mat ved 100%
styrke i 5 minutter.
1. Still inn tiden til »5:00«
2. Trykk på »Start/Reset«.
b) Manuell mikrobølgeoppvarming
Eksempel: Å varme opp mat ved 70%
styrke i 10 minutter.
1. Trykk på tasten »Micro…Auto menu«,
velg »70%« styrke;
2. Still inn tiden til »10:00:00«
3. Trykk på »Start/Reset«.
5.
3.
Mikrobølgestyrke
Display
100%
P100
2
3
4
5
70%
50%
30%
10%
P70
P50
P30
P10
Tilberedning med
kombinasjonsfunksjoner
Med denne mikrobølgeovnen kan du velge
mellom tre alternativer for tilberedning med
kombinasjonsfunksjoner.
Alternativ 1: Tilberedning med
kombinasjonsfunksjoner (50 % mikrobølge
+ 200 ºC varmluft)
LED-displayet viser "C-1"
Alternativ 2: Tilberedning med
kombinasjonsfunksjoner (50 % grill +
220 ºC varmluft)
LED-displayet viser "C-2".
Eksempel: Tilberede mat med alternativ 2 i
15 minutter.
a) Trykk på "Micro...Auto menu" til det
står "C-2" på LED-displayet.
b) Sett tilberedningstid til "15:00"
c) Trykk "Start/Reset"
Alternativ 3: Tilberedning med
kombinasjonsfunksjoner (50 % mikrobølge
+ 50 % grill)
LED-displayet viser "C-3"
Til rask grilling etc.
Eksempel: Tilberede mat med alternativ 2 i
15 minutter.
a) Trykk på "Micro...Auto menu" til det
står "C-2" på LED-displayet.
b) Sett tilberedningstid til "15:00"
c) Trykk "Start/Reset"
Det er 5 styrkenivåer og den lengste
tiden for tilbereding i mikrobølgeovn er
90 minutter.
Trykk
"Micro"
1
Grill
SELVTINING BASERT PÅ VEKT
Velg vekten på frossen mat, og ovnen vil
automatisk hjelpe deg å velge riktig
styrkenivå og tid.
Eksempel: tin 0.5kg fryst kjøtt.
a) Trykk på »Micro…Auto menu« for å
velge "DEF".
b) Still inn vekten ved å trykke på tasten
"1min" (1kg) og deretter på tasten "10
sec" (0.1kg).
c) Trykk på »Start/Reset«.
Vekten av fryst mat må være under 2 kg.
138
6.
Tilberedning med varmluft
Antall trykk
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
Denne ovnen kan brukes som varmluftsovn
og kan programmeres til å nå ønsket
temperatur for forvarming. Standard
temperaturinnstilling er 230 ºC. Du kan
trykke på knappen "Micro…Auto menu" for
å endre temperatur.
Eksempel: Forvarm ovnen til 200 ºC.
a) Trykk på knappen "Micro…Auto menu"
for å velge varmluftstemperatur, til det
blinker »200 ºC«.
b) Trykk "Start/Reset".
Funksjonen avsluttes når forvarmingen er
ferdig. Det piper to ganger for å minne deg
på å putte maten i ovnen. Angi ønsket
tilberedningstid og temperatur. Fortsett
tilberedningen. Den lengste
forvarmingstiden er 30 minutter.
Eksempel: Tilberedning med varmluft:
Forvarm ovnen til 200 ºC og sett
tilberedningstid til 20 minutter.
a) Trykk på knappen "Micro…Auto menu"
for å velge tilberedning med varmluft,
til displayet viser »200 ºC«.
b) Sett tilberedningstid til 20 minutter
c) Trykk "Start/Reset"
7.
8.
9.
Klokke
Timer
Med timeren kan du kan stille inn
mikrobølgeovnen til å starte og slutte
tilberedningen på et bestemt tidspunkt.
Klokken må stilles inn før du bruker denne
funksjonen.
Eksempel: Klokken er 16:30, og du vil
begynne å tilberede 18:15 på 70 % effekt i
10 minutter:
a) Trykk på "Clock/Timer", still inn tiden
"18:15" ved å trykke på knappene "1
Min" og "10 Sec" (samme prosedyre
som å stille klokken)
b) Trykk på "Micro…Auto menu" for å
velge 70 % effekt.
c) Sett tilberedningstid til 10 minutter.
d) Trykk "Start/Reset"
Hvis du ikke stiller inn effekt og
tilberedningstid og trykker på start-knappen
med en gang du har programmert tiden, vil
timeren kun fungere som en klokke.
Når klokken er 18:15, vil timeren pipe 10
ganger og skru seg av.
Du trenger bare å velge mattype og vekt,
den vil automatisk hjelpe deg å justere
effekt og tid.
Eksempel: Automatisk tilberedning 0,4 kg
fisk
a) Trykk på knappen "Micro...Auto menu"
til det står "A-5".
b) Angi vekten ved å trykke på knappen
"1 Min" (1 kg) og knappen "10 Sec"
(0,1 kg).
c) Trykk "Start/Reset".
Meny, Vekt (kg)
A-1
A-2
Varme opp
Poteter
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Meny, Vekt (kg)
A-5
A-6
Fisk
Kylling
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Ovnen har en 24-timers digitalklokke.
Slik stiller du klokken til for eksempel 16:30:
a) Trykk på knappen "Clock/Timer". Når
displayet begynner å blinke, kan du
angi time med knappene "1 Min" og
"10 Sec".
b) Trykk på "Clock/Timer" igjen, og angi
minuttene med knappene "1 Min" og
"10 Sec".
c) Trykk på "Clock/Timer" igjen for å
avslutte.
d) Hvis du vil endre klokkeslett, gjentar
du fremgangsmåten over.
Automeny
Antall
trykk
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Kjøtt
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pizza
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
10. Barnesikring
For å aktivere barnesikringen, må du trykke
på "1 Min" og "10 Sec" samtidig i to
sekunder.
Trykk på "1 Min" og "10 Sec" samtidig i to
sekunder på nytt for å låse opp ovnen igjen.
139
9.
11. Start/Reset
a)
b)
Når mikrobølgeovnen er i bruk,
stanses den ved å trykke på knappen
"Start/Reset".
Hvis det var stilt inn noen programmer
før du trykket på start, kan du avbryte
alle innstilte programmer ved å trykke
på denne knappen.
Miljø
Ikke kast produktet i det vanlige
husholdningsavfallet. Etter endt levetid skal det
leveres inn til et godkjent mottak for gjenvinning.
Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på
miljøet.
Ta vare på mikrobølgeovnen
din
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Når det blir nødvendig å skifte ut lyspæren i
ovnen, vennligst ta kontakt med en
forhandler for å skifte den ut.
Garanti og service
Slå av ovnen og fjerne støpselet fra
stikkontakten før rengjøring.
Hold ovnen ren innvendig. Hvis det skulle
være sprut eller søl av matrester på
veggene inne i ovnen, tørk av med en fuktig
klut. Vi fraråder bruken av sterke eller
slipende rengjøringsmidler.
Ovnens utvendige overflate må gjøres ren
med en fuktig klut. For å unngå skade på
funksjonsdelene inne i ovnen må du ikke la
vann renne inn gjennom
ventilasjonsåpningene.
Ikke la kontrollpanelet bli vått. Gjør rent
med en myk, fuktig klut. Ikke bruk
vaskemidler, slipemidler eller spray på
kontrollpanelet.
Hvis det skulle samle seg damp innenfor
eller rundt utsiden av døren, tørk av med en
myk klut. Dette kan forekomme når
mikrobølgeovnen brukes under fuktige
betingelser og har ingen innvirking på
funksjonen av apparatet.
Du må ta ut glassbrettet en gang i blant for
rengjøring. Vask brettet i varmt såpevann
eller i oppvaskmaskin.
Dreiefoten og bunnen i ovnen bør gjøres
ren regelmessig for å unngå overdreven
støy. Tørk ganske enkelt av bunnen med et
mildt vaskemiddel, vann eller
vindusvaskemiddel og tørk av. Dreiefoten
kan vaskes i mildt såpevann eller i
oppvaskmaskin. Damp fra matlagingen
samles opp under bruk, men har ingen
innvirkning på bunnen eller på dreiefoten.
Når du fjerner dreiefoten fra bunnen for
rengjøring, må du passe på å sette den på
plass igjen i riktig posisjon.
Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp
med vann og saften og skallet av en sitron i
en dyp bolle egnet for mikrobølgeovn. Sett i
gang ovnen i 5 minutter, tørk godt og tørk
med en tørr klut.
Hvis du har spørsmål eller får problemer med
produktet, tar du kontakt med Gorenje
kundesenter i ditt land (du finner
telefonnummeret i den internasjonale
garantibrosjyren). Hvis Gorenje ikke har noe
kundesenter i ditt land, henvender du deg til
forhandleren eller kontakter Gorenje
serviceavdeling for hvitevarer.
Kun for personlig bruk!
Flere anbefalinger for matlaging med
mikrobølgeovn, grill og nyttige råd finner du
på nettstedet:
htpp://www.microwave.gorenje.com
ØNSKER DEG LYKKE TIL MED
BRUKEN AV APPARATET DITT
140
KÄYTTÖOPAS
FI
Lue käyttöohjeet huolellisesti, ja säilytä ne myöhempään tarvetta varten.
TEKNISET TIEDOT
Virrankulutus:.......................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Teho: ........................................................................................................................................... 900W
Grillikuumennin: ......................................................................................................................... 1200W
Kiertoilman teho: ........................................................................................................................ 1350W
Käyttötaajuus: ........................................................................................................................ 2450MHz
Ulkomitat:..................................................................................... 510mm(L) X 303mm(K) X 382mm(S)
Sisämitat: ..................................................................................... 330mm(L) X 230mm(K) X 330mm(S)
Uunin vetoisuus: ....................................................................................................................... 25 litraa
Paino ilman pakkausta: ...................................................................................................... noin 17,5 kg
Äänitaso: ............................................................................................................... (Lc IEC) < 58 dB (A)
Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien
kuumentamiseen sähkömagneettisella
energialla kotitalouksissa; vain sisäkäytöön.
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen,
hävitettäviä sahkö- ja elektroniikkalaitteita
koskevan 2002/96/EC-direktiivin
mukaisesti.
Nämä ohjeet noudattavat
yleiseurooppalaista sopimusta, joka
koskee hävitettävien sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden palautusta ja
kierrätystä.
Radiohäirintä
Mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriötä radion,
television tai vastaavan laitteen toiminnassa.
Jos häiriötä ilmenee, se voidaan poistaa tai
sitä voidaan vähentää seuraavilla
toimenpiteillä:
a) Puhdista uunin luukun ja tiivisteiden pinnat.
b) Sijoita radio, televisio tms. mahdollisimman
kauas mikroaaltouunista.
c) Käytä radiossa, televisiossa jne. oikein
asennettua antennia varmistaaksesi
signaalin riittävän voimakkaan vastaanoton.
Ennen laitteen käyttöönottoa on tärkeää, että
käyttöohjeet on luettu huolellisesti läpi.
Älä anna pienten lasten käyttää laitetta ilman
valvontaa.
Ennen kuin soitat korjaajalle
1.
2.
Jos uuni ei toimi lainkaan, näyttö ei näy tai
häviää näkyvistä:
a) Varmista, että uuni on kytketty
kunnolla virtalähteeseen. Jos näin ei
ole, irrota pistoke pistorasiasta, odota
10 sekuntia, ja työnnä pistoke kunnolla
takaisin pistorasiaan.
b) Tarkista, onko sulake palanut tai
päävirtakatkaisin sammunut. Jos ne
toimivat normaalisti, kokeile
virtalähteen toimivuutta toisella
laitteella.
Jos mikroaaltokuumennus ei toimi:
a) Tarkista, onko ajastin säädetty päälle.
b) Varmista, että luukku on suljettu
kunnolla siten, että turvalukitus on
lukkiutunut. Muussa tapauksessa
uuniin ei virtaa mikroaaltoenergiaa.
JOS MIKÄÄN YLLÄOLEVISTA OHJEISTA
EI RATKAISE ONGELMAA, OTA
YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
VALTUUTETTUUN
HUOLTOLIIKKEESEEN.
Asennus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
141
Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on
poistettu uunin sisältä.
Tarkista pakkauksen poistamisen jälkeen,
onko uunissa näkyviä vaurioita, kuten
- väärässä asennossa oleva luukku
- vaurioitunut luukku
- kolhuja tai reikiä luukun ikkunassa ja
ruudussa
- kolhuja uunin sisällä.
Jos havaitset yllä mainittuja vaurioita, ÄLÄ
käytä uunia.
Tämä mikroaaltouuni painaa 17,5 kg, ja se
pitää sijoittaa vaakasuoralle pinnalle, joka
kestää uunin painon.
Uunia ei saa sijoittaa korkean lämpötilan tai
höyryn lähelle.
ÄLÄ sijoita mitään uunin päälle.
Pidä uuni vähintään 8 cm päässä
molemmista sivuseinistä ja 10 cm päässä
takaseinästä varmistaaksesi riittävän
ilmanvaihdon.
ÄLÄ irrota pyörivän alustan akselia.
Kuten kaikkien laitteiden myös
mikroaaltouunin käyttöä on valvottava
tarkasti, jos käyttäjänä on lapsi.
VAROITUS – TÄMÄ LAITE ON
MAADOITETTAVA.
9. Pistorasian pitää sijaita siten, että virtajohto
yltää siihen kunnolla.
10. Tämä uunin käyttö edellyttää liitäntään 1,5
KVA, joten asennetaessa on suositeltavaa
pyytää apua ammattilaiselta.
VAROITUS: Tätä uunia suojaa laitteen
sisällä oleva 250 V, 10 A sulake.
7.
8.




TÄRKEÄÄ
Verkkojohdon langat on merkitty eri väreillä
seuraavasti:
Keltavihreä:
Maadoitettu
Sininen:
Neutraali
Ruskea:
Jännitteinen
Koska laitteen verkkojohdon lankojen värit
eivät välttämättä vastaa pistokkeesi
liitoskohtien värimerkintöjä, toimi seuraavasti:
- Keltavihreä lanka pitää yhdistää pistokkeen
liitoskohtaan, joka on merkitty E-kirjaimella
tai vihreällä maadoitusmerkillä.
- Sininen lanka pitää yhdistää joko mustaan
tai N-kirjaimella merkittyyn liitoskohtaan.
- Ruskea lanka pitää yhdistää punaiseen tai
L-kirjaimella merkittyyn liitoskohtaan.





Tärkeitä turvaohjeita






VAROITUS: Kun laitetta käytetään
yhdistelmätoiminnolla, lasten tulee käyttää
uunia vain aikuisten valvonnassa korkeiden
lämpötilojen takia (koskee ainoastaan
grillitoiminnolla varustettua mallia).
VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiivisteet
ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää,
ennen kuin pätevä ammattilainen on
korjannut laitteen.
VAROITUS: Vain pätevä ammattilainen voi
turvallisesti huoltaa tai korjata laitetta, jos
toimenpide edellyttää mikroaaltoenergialta
suojaavan kuoren irrottamista.
VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa
kuumentaa tiivistetyissä astioissa, koska ne
voivat räjähtää.
VAROITUS: Anna lasten käyttää uunia
ilman valvontaa vain, jos heille on annettu
riittävät ohjeet, jotta he osaavat käyttää
uunia turvallisesti ja ymmärtävät
epäasianmukaisen käytön vaarat.
Uunin pitää saada riittävästi ilmaa. Jätä
uunin taakse tilaa 8 cm, molemmille sivuille
10 cm ja uunin yläpuolelle 10 cm. Älä irrota

uunin jalkoja, äläkä tuki uunin
ilmanvaihtoaukkoja.
Käytä vain sellaisia keittiövälineitä, jotka
ovat mikroaaltouuniin sopivia.
Kun lämmität ruokaa muovi- tai
paperiastioissa, tarkkaile uunia mahdollisen
syttymisen varalta.
Jos havaitset savua, kytke virta pois päältä
tai irrota laite pistorasiasta, ja pidä uunin
luukku suljettuna tukahduttaaksesi
mahdolliset liekit.
Jos kuumennat mikroaaltouunissa juomia,
ne saattavat kiehua vielä kuumennuksen
loputtuakin voimakkaasti. Käsittele
kuumennusastiaa varovasti.
Sekoita tai ravista tuttipullojen ja
vauvanruokapurkkien sisältö, ja tarkista
lämpötila ennen syöttämistä välttääksesi
palovammoja.
Älä kuumenna mikroaaltouunissa
kuorimattomia tai kovaksi keitettyjä
kananmunia, koska ne voivat räjähtää vielä
mikroaaltokuumennuksen päätyttyäkin.
Puhdista luukun pinta, luukun tiivisteet ja
uunin sisäosa miedolla, hankaamattomalla
pesuaineella ja sienellä tai pehmeällä
liinalla.
Puhdista uuni säännöllisesti ja poista
ruuantähteet.
Jos uunia ei puhdisteta säännöllisesti, sen
pinta saattaa vaurioitua, mikä voi johtaa
laitteen käyttöiän lyhentymiseen ja
vaaratilanteisiin.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on
vaihdatettava valmistajalla, valtuutetulla
huoltoliikkeellä tai vastaavalla pätevällä
ammattilaisella vaaratilanteiden
välttämiseksi.
Yleisiä turvaohjeita
Alla on lueteltu käyttö- ja turvaohjeita, joilla
voit varmistaa uunin ja muiden vastaavien
laitteiden tehokkaan toiminnan:
1. Lasitarjottimen, pyörivien varsien, liitinten ja
pyörivän telineen on oltava paikoillaan aina,
kun uunia käytetään.
2. Älä käytä uunia muuhun kuin ruuan
valmistukseen, esimerkiksi vaatteiden,
paperin tms. kuivaamiseen tai esineiden
sterilisoimiseen.
3. Älä käytä uunia tyhjänä, koska uuni voi
vaurioitua.
4. Älä käytä uunia esimerkiksi papereiden,
keittokirjojen tai muun tavaran säilytykseen.
5. Älä kuumenna uunissa ruokia, joita ympäröi
kalvo, kuten munankeltuaisia, perunoita,
142
6.
7.
8.
12. Tarkista aina ruuan lämpötila etenkin, jos
kuumennat tai kypsennät ruokaa/nestettä
vauvalle. Älä koskaan nauti ruokaa/nestettä
heti uunista ottamisen jälkeen, vaan anna
sen seistä muutaman minuutin ajan ja
sekoita ruoka/neste, jotta lämpö jakautuu
tasaisesti.
13. Jos ruoka sisältää rasvan ja veden
sekoitusta, esimerkiksi lihalientä, anna sen
seistä uunissa 30 – 60 sekunnin ajan sen
jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä.
Sekoitus tasaantuu, ja ruoka/neste ei kupli,
kun siihen työnnetään lusikka tai lisätään
lihaliemikuutio.
14. Muista kuumentaessasi/kypsentäessäsi
ruokia/nesteitä, että jotkut ruuat, esimerkiksi
hillo ja jauheliha, kuumenevat erittäin
nopeasti. Kun kuumennat tai kypsennät
runsaasti rasvaa tai sokeria sisältäviä
ruokia, älä käytä muoviastioita.
15. Keittoastiat voivat kuumentua, koska niihin
siirtyy lämpöä kuumennetusta ruuasta. Näin
voi käydä erityisesti silloin, kun keittoastian
yläosa ja kädensijat on peitetty
muovikelmulla. Voit tarvita astian käsittelyyn
pannulappuja.
16. Tulipaloriskin estäminen uunissa:
a) Älä kuumenna ruokia liikaa. Valvo
mikroaaltouunia tarkasti, jos uuniin on
ruuanvalmistuksen helpottamiseksi
pantu paperia, muovia tai muita
tulenarkoja materiaaleja.
b) Poista pussinsulkija, ennen kuin panet
pussin uuniin.
c) Jos uunissa olevat materiaalit syttyvät
palamaan, pidä uunin luukku
suljettuna, kytke uuni pois päältä tai
katkaise virta sulakkeesta tai
virrankatkaisijasta.
kananmaksaa tms. ennen kuin olet pistellyt
niihin reikiä haarukalla.
Älä työnnä minkäänlaisia esineitä uunin
ulkokuoren aukkoihin.
Älä koskaan irrota uunista osia, kuten
jalkoja, liittimiä, ruuveja tms.
Älä kuumenna ruokaa pelkällä
lasitarjottimella. Pane ruoka
asianmukaiseen kuumennusastiaan, ennen
kuin panet ruuan uuniin.
TÄRKEÄÄ – KEITTIÖTARVIKKEITA, JOITA
EI SAA PANNA MIKROAALTOUUNIIN
- Älä käytä metallisia keittoastioita tai
astioita, joissa on metalliset
kädensijat.
- Älä käytä astioita, jotka on
viimeistelty metallilla.
- Älä käytä paperipäällysteisiä,
metallilangasta valmistettuja
pussinsulkijoita.
- Älä käytä melamiiniastioita, koska ne
sisältävät mikroaaltoenergiaa
imevää materiaalia, joten astiat
saattavat haljeta tai hiiltyä, mikä
hidastaa ruuan kypsymistä.
- Älä käytä Centuran astioita, koska
pinnoitus ei sovi käytettäväksi
mikroaaltouunissa. Älä käytä Corelle
Livingwaren kuppeja, joissa on
umpinaiset kädensijat.
- Älä käytä astioita, joissa on pieni
suuaukko, kuten virvoitusjuoma- tai
salaatinkastikepulloja, koska ne
voivat räjähtää mikroaaltouunissa
kuumennettaessa.
- Älä käytä perinteisiä
paistolämpömittareita.
- Markkinoilla on erityisesti
mikroaaltokypsennykseen
tarkoitettuja lämpömittareita.
Sellaisen käyttäminen on turvallista.
Käytä mikroaaltouuniin tarjoitettuja
keittiövälineitä valmistajan ohjeiden
mukaan.
10. Älä yritä uppopaistaa ruokia tässä
mikroaaltouunissa.
11. Muista, että mikroaaltouuni kuumentaa vain
astian nestemäisen sisällön, ei itse astiaa.
Vaikka astian kansi ei tuntuisi kuumalta,
kun otat sen mikroaaltouunista, astian
sisällä oleva neste/ruoka vapauttaa astian
kantta avattaessa saman määrän höyryä
ja/tai kuumuutta kuin perinteisessä
ruuanvalmistuksessa.
9.
143
OHJAUSPANEELI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minuuttia
1 minuutti
10 sekuntia
Näyttö
Mikro/grilli/kiertoilma/Auto-valikko
Kello/ajastin
Käynnistä/nollaa
Avaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oven turvalukitusmekanismi
Uunin ikkuna
Uunin ilmanvaihtoaukko
Pyörivä rengas
Lasitarjotin
Ohjauspaneeli
Grilliteline
KAAVAKUVA
144
Syötä paino painamalla "1 min"painiketta (1 kg) ja "10 sec"-painiketta
(0,1kg).
c) Paina »Start/Reset«.
Pakastetun ruuan painon pitää olla alle 2
kg.
Käyttöohjeet
1.
2.
b)
KUUMENNUS YHDELLÄ
NAPINPAINALLUKSELLA
Voit käynnistää yksinkertaisen
kuumennuksen yhdellä napinpainalluksella;
esimerkiksi vesilasillisen kuumentaminen
on erittäin helppoa ja nopeaa.
Esimerkki: Maitolasillisen kuumennus
a) Pane maitolasi pyörivälle lasialustalle,
ja sulje luukku.
b) Paina »Start/Reset«-painiketta, jolloin
mikroaaltouuni toimii 100-prosenttisella
teholla yhden minuutin ajan.
c) Kuulet viisi piippausta, kun kuumennus
on valmis.
4.
Tämä toiminto sisältää kaksi vaihtoehtoa.
Vaihtoehto valitaan painamalla
"Micro…Auto menu"-painiketta (pisin
valmistusaika on 60 minuuttia):
vaihtoehto 1: grillausteho 85 %, näyttö G-1
vaihtoehto 2: grillausteho 50 %, näyttö G-2
Esimerkki: ruuan valmistus käyttämällä
grilliä 20 minuuttia
a) Paina "Micro…Auto menu"-painiketta,
kunnes LED-näyttöön tulee "G-1".
b) Aseta valmistusajaksi "20:00".
c) Paina "Start/Reset".
Grillattaessa ruokaa ei lämmitetä
mikroaalloilla. Lämpö säteilee uunin
yläosassa sijaitsevasta
metallikuumentimesta.
Grilliä käytettäessä valmistusaika jakautuu
2 vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen
jälkeen ohjelma pysähtyy automaattisesti ja
antaa 2 äänimerkkiä muistutukseksi siitä,
että sinun on avattava uuni ja käännettävä
ruoka. Sulje ovi, kun olet kääntänyt ruuan.
Jatka valmistuksen toiseen vaiheeseen
painamalla "Start/Reset"-painiketta. Jos et
halua kääntää ruokaa, uuni käynnistyy
automaattisesti uudelleen minuutin tauon
jälkeen.
MIKROAALTOKUUMENNUS
Tässä toiminnossa on kaksi vaihtoehtoa.
a) Nopea mikroaaltokuumennus (100prosenttinen teho)
Esimerkki: Ruuan kuumennus 100 %
teholla viiden minuutin ajan
1. Säädä ajaksi »5:00«
2. Paina »Start/Reset«-painiketta
b) Manuaalikäyttöinen
mikroaaltokuumennus
Esimerkki: Ruuan kuumennus 70 % teholla
10 minuutin ajan
1. Paina »Micro…Auto menu«-painiketta,
valitse tehoksi »70 %«
2. Säädä ajaksi »10:00«
3. Paina »Start/Reset«-painiketta
Erilaisia kuumennustehoja on viisi, ja pisin
mahdollinen mikroaaltokuumennusaika on 90
minuuttia.
Painallusk
ertoja
"Micro"
1
2
3
4
5
3.
Mikroaaltoteho
Näyttö
100%
70%
50%
30%
10%
P100
P70
P50
P30
P10
Grilli
5.
Valmistus yhdistelmätoiminnolla
Tässä laitteessa on valittavana kolme
yhdistelmätoimintovaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1: valmistus
yhdistelmätoiminnolla (mikroaallot 50 % ja
kiertoilma 200 ºC)
LED-näyttöön tulee "C-1"
Vaihtoehto 2: valmistus
yhdistelmätoiminnolla (grilli 50 % ja
kiertoilma 220 ºC)
LED-näyttöön tulee "C-2"
Esimerkki: ruuan valmistus käyttämällä
vaihtoehtoa 2 ja 15 minuutin valmistusaikaa
a) Paina "Micro…Auto menu"-painiketta,
kunnes LED-näyttöön tulee "C-2".
b) Aseta valmistusajaksi "15:00".
c) Paina "Start/Reset".
Vaihtoehto 3: valmistus
yhdistelmätoiminnolla (mikroaallot 50 % ja
grilli 50 %)
LED-näyttöön tulee "C-3"
Muu muassa pikagrillaukseen
AUTOMAATTINEN SULATUS
PAINON MUKAAN
Kun valitset pakastetun ruuan painon, uuni
säätää automaattisesti tehon tason ja ajan.
Esimerkki: 0,5 painavan pakastetun lihan
sulatus
a) Valitse "DEF" painamalla
»Micro…Auto menu«.
145
Esimerkki: ruuan valmistus käyttämällä
vaihtoehtoa 2 ja 15 minuutin valmistusaikaa
a) Paina "Micro…Auto menu"-painiketta,
kunnes LED-näyttöön tulee "C-2".
b) Aseta valmistusajaksi "15:00".
c) Paina "Start/Reset".
6.
Painalluskertoja
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valmistus kiertoilmatoiminnolla
Tätä uunia voidaan käyttää
kiertoilmauunina ja se voidaan ohjelmoida
niin, että uuni saavuttaa halutun
esilämmityslämpötilan. Lämpötilan
oletusasetus on 230 ºC, mutta voit asettaa
toisen lämpötilan painamalla "Micro…Auto
menu"-painiketta.
Esimerkki: uunin esilämmitys 200 ºC:seen.
a) Valitse kiertoilman lämpötila
paimanamalla "Micro…Auto menu"painiketta, kunnes näyttöön tulee "200
ºC".
b) Paina "Start/Reset".
Kun esilämmitys on valmis, laite pysähtyy.
Kaksi äänimerkkiä muistuttaa, että ruoka on
laitettava uuniin. Aseta haluamasi
valmistusaika ja lämpötila. Jatka
valmistukseen. Pisin mahdollinen
esilämmitysaika on 30 minuuttia.
Esimerkki: valmistus kiertoilmatoiminnolla
esilämmittämällä uuni 200 ºC:seen ja
asettamalla valmistusajaksi 20 minuuttia
a) Valitse valmistus kiertoilmatoiminnolla
paimanamalla "Micro…Auto menu"painiketta, kunnes näyttöön tulee "200
ºC".
b) Aseta valmistusajaksi 20 minuuttia.
c) Paina "Start/Reset".
7.
Painalluskertoja
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
Valikko, paino (kg)
A-1
A-2
Lämmitys
Perunat
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
A-4
Liha
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pitsa
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Valikko, paino (kg)
A-5
A-6
Kala
Kananpoika
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Kello
Uunissa on digitaalinen 24 tunnin kello.
Aseta ajaksi esimerkiksi 16:30 seuraavasti:
a) Paina "Clock/Timer"-painiketta. Kun
näyttö alkaa vilkkua, säädä tunnit
painamalla "1 Min"- ja "10 Sec"painikkeita.
b) Paina "Clock/Timer"-painiketta
uudelleen ja säädä minuutit painamalla
"1 Min"- ja "10 Sec"-painikkeita.
c) Aseta aika painamalla vielä kerran
"Clock/Timer"-painiketta.
d) Jos haluat vaihtaa ajan, toista edellä
kuvattu toimenpide.
Auto-valikko
Valitaan vain ruuan tyyppi ja paino. Tehon
ja ajan uuni asettaa automaattisesti.
Esimerkki: 0,4 kg painavan kalan
automaattinen valmistus
a) Paina "Micro…Auto menu"-painiketta,
kunnes näyttöön tulee "A-5".
b) Valitse paino painamalla "1 min"painiketta (1 kg) ja "10 sec"-painiketta
(0,1 kg).
c) Paina "Start/Reset".
9.
Ajastin
Tällä toiminnolla voit esiasettaa
mikroaaltouunin käynnistymis- ja
sammumisajat.
Kello on asetettava ennen tämän toiminnon
käyttämistä.
Esimerkki: kello on nyt 16:30 ja haluat
aloittaa ruuan valmistuksen klo 18:15
käyttämällä 70 %:n tehoa ja 10 minuutin
valmistusaikaa:
a) Paina "Clock/Timer"-painiketta ja aseta
ajaksi "18:15" painamalla "1 Min"- ja
"10 Sec"-painikkeita (sama toimenpide
kuin kellonaikaa asetettaessa).
b) Aseta tehoksi 70 % painamalla
"Micro…Auto menu"-painiketta.
c) Aseta valmistusajaksi 10 minuuttia.
d) Paina "Start/Reset".
146
Jos et aseta tehoa etkä valmistusaikaa,
vaan painat suoraan käynnistyspainiketta
heti kellonajan asettamisen jälkeen, laite
toimii ainoastaan kellona.
Klo 18:15 kuuluu 10 äänimerkkiä ja laite
sammuu.
8.
10. Turvalukko:
Kun haluat ottaa turvalukon käyttöön, paina
"1 Min"- ja "10 Sec"-painikkeita
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Paina "1 Min"- ja "10 Sec"-painikkeita
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan uudelleen,
kun haluat avata lukon.
9.
Ympäristö
11. Start/Reset-painike
a)
b)
"Start/Reset"-painikkeen painaminen
ohjelman ollessa kesken keskeyttää
toiminnon.
Jos jokin ohjelma-asetus on tehty
ennen käynnistyspainikkeen
painamista, tämän painikkeen
painaminen peruuttaa kaikki ohjelmaasetukset.
Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen
mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan luovuta se
kierrätykseen virallisessa keräyspisteessä.
Tekemällä näin autat säästämään ympäristöä.
Takuu ja huolto
Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma,
ota yteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan
asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen
puhelinnnumeron maailmanlaajuisesta
takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenjekauppiaasi luona tai ota yhteyttä Gorenjen
kotitalouslaitteiden huoltoosastoon.
Vain henkilökohtaiseen käyttöön!
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Mikroaaltouunin huolto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
höyryä, mutta se ei vaikuta millään tavoin
uunin sisäpohjaan tai pyörivän renkaan
pyöriin.
Irrotettuasi pyörivän renkaan uunista
puhdistettavaksi varmista, että asetat sen
takaisin oikeaan asentoon.
Poista uunista hajut sekoittamalla kupillinen
vettä sekä yhden sitruunan mehu ja kuori
syvään, mikroaaltouunin kestävään
kulhoon. Kuumenna mikroaaltouunissa
viiden minuutin ajan, pyyhi huolellisesti ja
kuivaa pehmeällä liinalla.
Kun uunin lamppu pitää vaihtaa, pyydä
apua jälleenmyyjältä.
Kytke uuni pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen uunin puhdistamista.
Pidä uunin sisäosat puhtaina. Jos uunin
seinämiin roiskuu ruokaa, pyyhi ne pois
kostealla liinalla. Kovien tai hankaavien
puhdistusaineiden käyttö ei ole
suositeltavaa.
Puhdista uunin ulkopinnat kostealla liinalla.
Suojellaksesi uunin sisällä olevia osia
huolehdi, ettei uunin ilmanvaihtoaukkoihin
pääse vettä.
Älä kastele ohjauspaneelia. Puhdista se
pehmeällä, kostealla liinalla. Älä puhdista
ohjauspaneelia puhdistusaineilla äläkä
hankaavilla tai suihkutettavilla aineilla.
Jos uunin luukun sisäpuolelle tai ympärille
muodostuu höyryä, pyyhi se pois pehmeällä
liinalla. Näin voi tapahtua, jos uunia
käytetään erittäin kosteassa ympäristössä;
se ei ole merkki uunin viallisesta
toiminnasta.
Irrota silloin tällöin lasitarjotin puhdistusta
varten. Pese tarjotin lämpimällä
saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
Pyörivä rengas ja uunin sisäpohja on
puhdistettava säännöllisesti liiallisen melun
välttämiseksi. Pyyhi uunin sisäpohja
miedolla pesuaineella, vedellä tai
ikkunanpuhdistusaineella, ja kuivaa.
Pyörivän renkaan voi pestä miedolla
saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
Ruuanvalmistuksessa uuniin kerääntyy
Lisää vinkkejä ja hyödyllisiä ohjeita
ruuanvalmistukseen mikroaaltouunissa ja
grillissä löydät Internet-sivuiltamme:
htpp://www.microwaves.gorenje.com
TOIVOTTAA MUKAVIA HETKIÄ
LAITTEESI SEURASSA
147
LIETOŃANAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA
LV
Rūpīgi izlasiet lietońanas pamācību un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Strāvas patēriľń: ..................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Izvade: ......................................................................................................................................... 900W
Grila sildītājs: ............................................................................................................................. 1200W
Konvekcijas jauda: ..................................................................................................................... 1350W
Darbońanās frekvence: .......................................................................................................... 2450MHz
Ārējie izmēri: ................................................................................510mm(P) X 303mm(A) X 382mm(D)
Krāsns dobuma izmēri: ................................................................330mm(P) X 230mm(A) X 330mm(D)
Krāsns ietilpība: ........................................................................................................................... 25 litri
Svars bez kastes iepakojuma: .......................................................................................... Apm. 17,5 kg
Trokńľa līmenis: .................................................................................................... (Lc IEC) < 58 dB (A)
JA NEKAS NO IEPRIEKŃMINĒTĀ NEIZLABO
SITUĀCIJU, SAZINIETIES AR TUVĀKO
PILNVAROTO APKOPES DIENESTU.
Ńī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
direktīvu 2002/96/EC par Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Ńī pamatnorāde informē par to, ka ierīci
Eiropas mērogā var likumīgi atgriezt un
pārstrādāt kā elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus.
Ierīce paredzēta tikai lietońanai
mājsaimniecībās ēdienu un uzkodu
uzsildīńanai, izmantojot elektromagnētisko
enerģiju; ierīce paredzēta tikai lietońanai
iekńtelpās.
Ńī ir jauna un sareņģīta iekārta, kas lietońanai
paredzēta tikai personām, kuras rūpīgi ir
iepazinuńās ar Lietońanas Instrukciju un kuru
nolūks, saprańana un spējīgums ir sekot līdzi
visiem ekspluatācijas noteikumiem ar mērķi
izvairīties no bojājumiem.
Lūdzu ľemt vērā, ka iekārtas nav paredzēta
lietońanai bērniem, kā arī stingri aizliegts
bērniem ar to spēlēties.
Radiosignālu traucējumi
Mikroviļņu krāsns var izraisīt traucējumus
Jūsu radiouztvērējam, televizoram vai
līdzīgām iekārtām. Ja ńādi traucējumi
parādās, tos var likvidēt vai samazināt ar
ńādām darbībām:
a) Notīriet krāsns durtiľas un blīvju virsmu.
b) Novietojiet radiouztvērēju, televizoru utt. cik
vien iespējams tālu no Jūsu mikroviļľu
krāsns.
c) Izmantojiet kārtīgi uzstādītu antenu Jūsu
radiouztvērējam, televizoram utt., lai
uztvertu spēcīgāku signālu.
Pirms sazināńanās ar apkopes
dienestu
1.
2.
Ja krāsns nedarbojas vispār, neparādās
displejs vai displejs izzūd:
a) Pārbaudiet, vai krāsns ir kārtīgi
pievienota strāvai. Ja nav, izľemiet
kontaktdakńu no kontaktligzdas,
nogaidiet 10 sekundes un kārtīgi
pievienojiet to strāvai vēlreiz.
b) Pārbaudiet telpas ar īssavienojumu
drońinātāju vai strāvas vadu
slēgiekārtu. Ja ńķiet, ka tās darbojas
pareizi, pārbaudiet kontaktligzdas
darbību ar citu ierīci.
Ja mikroviļľu jauda nedarbojas:
a) Pārbaudiet, vai ir uzstādīts taimeris.
b) Pārbaudiet, vai ir kārtīgi aiztaisītas
krāsns durtiľas, lai tās saslēgtu
drońības savienojumus. Pretējā
gadījumā mikroviļľu enerģija
neieplūdīs krāsnī.
Uzstādīńana
1.
2.
148
Pārliecinieties, vai no durtiľu iekńpuses ir
noľemti visi iepakojuma materiāli.
Pēc krāsns izpakońanas pārbaudiet, vai tai
nav kādi vizuāli bojājumi, piemēram:
- nelīdzeni novietotas durtiľas;
- bojātas durtiľas;
- iespiedumi vai caurumi durtiľu logā un
ekrānā;
- iespiedumi krāsns dobumā.
Ja ir redzams kāds no iepriekńminētajiem
bojājumiem, NELIETOJIET krāsni.

Ńī mikroviļľu krāsns sver 17,5 kg, un tā ir
jānovieto uz horizontālas virsmas pietiekami
stingri, lai tās svaram būtu balsts.
4. Krāsns jānovieto tālāk no augstām
temperatūrām un tvaikiem.
5. NENOVIETOJIET neko uz krāsns virsas.
6. Lai nodrońinātu pareizu krāsns ventilāciju,
turiet to vismaz 8 cm nost no abām blakus
sienām un 10 cm nost no aizmugurējās
sienas.
7. NEIZŅEMIET rotējońās paplātes virzońo
vārpstu.
8. Tāpat kā jebkurai citai iekārtai, arī ńai ir
nepiecieńama cieńa uzraudzība, ja to lieto
bērni.
BRĪDINĀJUMS - ŃAI IEKĀRTAI IR JĀBŪT
IEZEMĒTAI.
9. Strāvas kontaktligzdai ir jābūt viegli
pieejamai strāvas vadam.
10. Ńai krāsnij ir nepiecieńami 1,5 KVA;
uzstādot krāsni, ir ieteicams konsultēties ar
apkopes tehniķi.
UZMANĪBU: Ńī krāsns ir iekńēji aizsargāta
ar 250V,10 ampēru drońinātāju.
3.





SVARĪGI
Ńī strāvas vada mazie vadiľi ir nokrāsoti
atbildońi ńādam kodam:
Zaļń un dzeltens:
Iezemējums
Zils:
Neitrāls
Brūns:
Zemsprieguma
Tā kā ierīces strāvas vada mazo vadiľu
krāsas var neatbilst krāsu marķējumam, kāds
ir Jūsu kontaktligzdas kontaktiem, rīkojieties
ńādi:
- Vadiľń, kas ir nokrāsots zaļā un dzeltenā
krāsā, ir jāpievieno kontaktligzdas
kontaktam, kas ir marķēts ar burtu E vai ar
iezemējuma simbolu, kas nokrāsots zaļā
vai zaļā un dzeltenā krāsā.
- Vadiľń, kas ir nokrāsots zilā krāsā, ir
jāpievieno kontaktam, kas ir marķēts ar
burtu N vai nokrāsots melnā krāsā.
- Vadiľń, kas ir nokrāsots brūnā krāsā, ir
jāpievieno kontaktam, kas ir marķēts ar
burtu L vai nokrāsots sarkanā krāsā.





Svarīgas drońības instrukcijas



BRĪDINĀJUMS: Kad ierīce tiek darbināta
kombinētajā reņīmā, tās esońo temperatūru
dēļ bērniem vajadzētu to lietot tikai
pieauguńo uzraudzībā (tikai krāsns modeļa
gadījumā ar grila funkciju).
BRĪDINĀJUMS: Ja durtiľas vai durtiľu
blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, līdz
kompetenta persona to nav salabojusi.


149
BRĪDINĀJUMS: Personai, kas nav
kompetenta to darīt, ir bīstami veikt jebkāda
veida tehniskās apkopes vai remontēńanas
darbības, kas ietver aizsega noľemńanu,
kurń sniedz aizsardzību pret mikroviļľu
enerģijas izstarońanu.
BRĪDINĀJUMS: Ńķidrumi un cita pārtika
jāsilda aizvērtos traukos, jo tie var sprāgt.
BRĪDINĀJUMS: Bērniem atļauts izmantot
krāsni bez uzraudzības tikai tādā gadījumā,
ja tiek sniegtas pienācīgas instrukcijas tā,
lai bērns būtu spējīgs lietot krāsni drońā
veidā un izprastu nepiemērotas lietońanas
bīstamību.
Krāsnij ir jābūt ar pietiekamu gaisa plūsmu.
Turiet tās aizmugurē brīvu telpu 8 cm
attālumā; abās pusēs 10 cm attālumā un no
augńpuses 10 cm attālumā. Nenoľemiet
krāsns kājiľu, nenobloķējiet krāsns gaisa
atveres.
Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus,
kas ir piemēroti lietońanai mikroviļľu
krāsnīs.
Ja sildāt pārtiku plastmasas vai papīra
traukos, pieskatiet krāsni aizdegńanās
iespējamības dēļ.
Ja tiek novēroti dūmi, izslēdziet ierīci vai
atvienojiet to no strāvas padeves un turiet
krāsns durtiľas aizvērtas, lai apslāpētu
jebkāda veida liesmas.
Uzkodu uzsildīńana mikroviļľos var
pārvērsties verdońā vārīńanās procesā,
tāpēc, ľemot trauku rokās, ir jābūt
uzmanīgam.
Lai izvairītos no apdedzināńanās,
barońanas pudelīńu un zīdaiľu ēdienu
burciľu saturs pirms lietońanas ir jāapmaisa
vai jāsakrata, kā arī jāpārbauda to
temperatūra.
Mikroviļľu krāsnīs nevajadzētu gatavot olas
ĉaumalās un veselas cieti novārītas olas, jo
tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad sildīńana
mikroviļľos ir jau beigusies.
Tīrot durtiľu, durtiľu blīvējuma, krāsns
dobuma virsmas, izmantojiet tikai maigas,
neabrazīvas ziepes vai tīrīńanas līdzekļus,
kas uzlikti uz sūkļa vai mīkstas lupatiľas.
Krāsns jātīra regulāri, un no tās jānoľem
jebkāda veida ēdienu pārpalikumi.
Ja krāsns netiek uzturēta tīrībā, tas var
izraisīt virsmas bojājumus, kas var negatīvi
ietekmēt iekārtas kalpońanas laiku un
iespējams arī izraisīt bīstamas situācijas.
Ja ir bojāts strāvas padeves vads, lai
izvairītos no iespējama riska, tas jānomaina
preces tirgotājam, tā apkopes dienesta
pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas
personām.
Drońības instrukcijas
vispārējai lietońanai
9.
10.
11.
Tālāk ir norādīti noteikti nosacījumi, kas jāņem
vērā, izmantojot visas iekārtas, lai panāktu un
nodrońinātu ńīs krāsns vislabāko izpildi:
1. Vienmēr, kad darbojaties ar krāsni, turiet
stikla paplāti, rotācijas sviras, savienojuma
elementu un rotācijas riľķi katru savā vietā.
2. Neizmantojiet krāsni nekādiem citiem
nolūkiem kā tikai ēdiena pagatavońanai,
piemēram, neizmantojiet to sterilizēńanai un
drēbju, papīra izstrādājumu vai jebkādu citu
priekńmetu, kas nav pārtika, ņāvēńanai.
3. Neiedarbiniet krāsni, kad tā ir tukńa. Tas var
sabojāt krāsni.
4. Neizmantojiet krāsns dobumu nekāda veida
priekńmetu uzglabāńanai, piemēram, papīru,
pavārgrāmatu utt. uzglabāńanai.
5. Negatavojiet pārtiku, kas ir ietverta apvalkā,
piemēram, olu dzeltenumus, kartupeļus,
vistas aknas utt., ja neesat to vispirms
vairākas reizes caurdūruńi ar dakńiľu.
6. Neievietojiet nekādus priekńmetus ārējā
korpusa atverēs.
7. Nekad nenoľemiet no krāsns tādas detaļas
kā kājiľu, savienojuma elementu, skrūves
u.c.
8. Negatavojiet ēdienu tieńi uz stikla paplātes.
12.
13.
14.
SVARĪGI – VIRTUVES PREĈU IZSTRĀDĀJUMI,
KURUS
NEDRĪKST
LIETOT
ŃAJĀ
MIKROVIĻĽU KRĀSNĪ:
- Neizmantojiet metāla pannas vai traukus
ar metāla rokturiem.
- Neizmantojiet nekādus priekńmetus ar
metāla apdari.
- Neizmantojiet papīra vijuma auklas, ar
kurām apsieti plastmasas maisiľi.
- Neizmantojiet melamīna traukus, jo tie
satur materiālu, kas absorbē mikroviļľu
enerģiju. Tas var izraisīt trauku
ieplaisāńanu un palēnināt gatavońanas
ātrumu.
- Neizmantojiet
Centura
galda
piederumus. Glazējums nav piemērots
lietońanai mikroviļľos. Tāpat nedrīkst
izmantot Corelle Livingware veida tasītes
ar osiľām.
- Negatavojiet pārtiku traukā ar ierobeņotu
atveri, piemēram, PET pudelē vai salātu
eļļas pudelē, jo tās var uzsprāgt, ja tiek
karsētas mikroviļľu krāsnī.
- Neizmantojiet
parastos
gaļas
vai
saldumu termometrus.
- Ir pieejami īpańi termometri, kas speciāli
paredzēti lietońanai ēdiena gatavońanai
mikroviļľos. Ńādus termometrus drīkst
izmantot.
15.
16.
150
Pirms ēdiena ievietońanas krāsnī novietojiet
to atbilstońā virtuves traukā.
Mikroviļľu virtuves piederumi jālieto atbilstońi
to izgatavotāja instrukcijām.
Nemēģiniet ńajā krāsnī stipri apcept ēdienu.
Lūdzu, atcerieties, ka mikroviļľu krāsns
uzkarsē ńķidrumu traukā vairāk nekā pańu
trauku. Tādēļ, pat ja trauka vāciľń nav karsts,
kad tam pieskaraties, izľemot to laukā no
krāsns, lūdzu, atcerieties, ka tad, kad vāciľń
tiks noľemts, tajā iekńā esońais
ēdiens/ńķidrums izdalīs tādu pańu tvaiku
un/vai garaiľu daudzumu kā pie parastās
gatavońanas.
Vienmēr pārbaudiet pagatavotā ēdiena
temperatūru, jo sevińķi tad, ja sildāt vai
gatavojat ēdienu/dzērienu, kas paredzēts
zīdaiľiem. Ieteicams nekad nelietot
ēdienu/dzērienu uzreiz pēc tā izľemńanas no
krāsns, bet atļaut tam nostāvēties vairākas
minūtes un apmaisīt ēdienu/dzērienu, lai tajā
vienmērīgi izplatītu siltumu.
Pārtikai, kas satur tauku un ūdens
maisījumu, piemēram, buljonam, vajadzētu
nostāvēties krāsnī vēl 30-60 sekundes pēc
tās izslēgńanas. Tas ir tādēļ, lai ļautu
maisījumam norimt un lai novērstu
mutuļońanu, kad ēdienā/dzērienā tiek
ievietota karote vai pievienots buljona
kubiciľń.
Gatavojot ēdienu/dzērienu, atcerieties, ka ir
atsevińķi ēdieni, piemēram, Ziemassvētku
pudiľń, dņemi un pildījumi, ka uzkarst ļoti ātri.
Ja sildāt vai gatavojat ēdienu ar augstu
taukvielu vai cukura saturu, neizmantojiet
plastmasas traukus.
Gatavońanas trauki un piederumi var kļūt
karsti no siltuma, kas izplatās no uzkarsētā
ēdiena. Jo īpańi tas tā notiek, ja to rokturi vai
augńējās virsmas ir pārklātas ar plastmasas
pārklājumu. Lai rīkotos ar ńādiem traukiem
un piederumiem, ir nepiecieńams izmantot
ńim nolūkam paredzētus turētājus.
Lai mazinātu aizdegńanās bīstamību krāsns
dobumā:
a) Nepārgatavojiet ēdienu. Esiet uzmanīgi,
rīkojoties ar mikroviļľu krāsni, ja tajā ir
ievietoti papīra, plastmasas vai citi viegli
uzliesmojońi materiāli, lai atvieglotu
gatavońanu.
b) Pirms ievietojat krāsnī maisiľus,
noľemiet no tiem papīra vijuma auklas.
c) Ja krāsns iekńpusē atrodońies materiāli
uzliesmo, turiet krāsns durtiľas
aizvērtas, izslēdziet krāsni, atvienojot to
no sienas kontakta vai atslēdzot no tā
strāvu pie drońinātāja vai slēgiekārtas
paneļa.
DATORIZĒTS VADĪBAS PANELIS
8.
laika izvēles taustiľń 10 min
laika izvēles taustiľń 1 minūte
laika izvēles taustiľń 10 sekundes
Displeja lodziľń
Micro/Grila/Konvekcijas/Auto programmas
izvēles taustiľń
Pulkstenis/laiks
START/RESET (uzsākńanas/atiestates)
taustiľń
Atvērāńanas taustiľń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Durtiľu drońības slēdņa sistēma
Krāsns lodziľń
Krāsns gaisa ventilācijas atvere
Rotācijas riľķis
Stikla paplāte
Vadības panelis
Grila paliktnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEHNISKĀ SHĒMA
151
Sasaldētās pārtikas svaram jābūt mazākam
par 2 kg.
Lietońanas pamācība
1.
Sildīńana, izmantojot vienu taustiņu
4.
Tikai vienreiz piespieņot taustiľu, Jūs varat
uzsākt vienkārńu ēdienu gatavońanu; ir ļoti
ērti un ātri uzsildīt glāzi ūdens utt.
Piemērs: Lai uzsildītu glāzi piena:
a) novietojiet glāzi ar pienu uz rotējońā
stikla paliktľa un aizveriet durtiľas;
b) piespiediet taustiľu »Start/Reset«,
mikroviļľu krāsns darbosies ar 100%
jaudu 1 minūti;
c) kad gatavońana būs beigusies, Jūs
izdzirdēsiet 5 pīkstienus.
2.
Ńai funkcijai ir divas izvēles. Varat izvēlēties
vienu no divām, nospieņot taustiľu »Mikro
... Automātiskā programma« (Micro…Auto
menu) (ilgākais gatavońanas laiks 60
minūtes):
1. izvēle: 85% grila jaudas, displejā
parādās G-1
2. izvēle: 50% grila jaudas, displejā
parādās G-2
Piemērs: Lai sagatavotu pārtiku izmantojot
grilu 20 minūtes:
a) Nospiest "Micro…Auto menu" līdz LED
displejā parādās "G-1".
b) Ievadīt gatavońanas ilgumu "20:00"
minūtes.
c) Nospiest "Start/Reset" taustiľu.
Ēdienu grillējot,tas netiek sildīts ar
mikroviļľiem. Karstums tiek izstarots no
metāliskā sildītāja krāsns augńpusē.
Darbojoties grilam, ēdiena gatavońanas
laiks tiek sadalīts divās daļas. Pēc pirmās
daļas programma automātiski ieturēs pauzi
un izskanēs 2 īsi skaľas signāli, norādot, lai
krāsns tiktu atvērta un ēdiens tiktu apgriezts
otrādi. Pēc ēdiena pārgrieńanas, durvis
aizvērt. Nospiest "Start/Reset" taustiľu un
ēdiena gatavońanās turpināsies līdz otrajai
daļai. Ēdienu nepārgrieņot, krāsns darbītu
uzsāks automātiski pēc 1 minūtes.
Sildīńana ar mikroviļņiem
Ńai funkcijai ir divas izvēles iespējas.
a) Ātrā uzsildīńana ar mikroviļľiem (100%
jauda)
Piemērs: Lai sildītu pārtiku ar 100% jaudu
5 minūtes
1. Uzstādiet laiku uz »5:00«.
2. Piespiediet »Start/Reset« taustiľu.
b) Sildīńana ar mikroviļľiem manuālajā
(rokas) reņīmā
Piemērs: Lai sildītu pārtiku ar 70% jaudu
10 minūtes
1. Piespiediet "Micro…Auto menu"
taustiľu, izvēlieties »70%« jaudu.
2. Uzstādiet laiku uz »10:00«.
3. Piespiediet »Start/Reset« taustiľu.
Pastāv 5 jaudas līmeņi, un ilgākais
gatavońanas laiks ar mikroviļņiem ir 90
minūtes.
Pieskaršanās
reizes "Micro"
1
2
3
4
5
3.
Mikroviļņu
jauda
100%
70%
50%
30%
10%
Grila funkcija
5.
Kombinētās gatavońanas funkcija
Kombinētās gatavońanas funkcijai ir trīs
pakāpes.
1.
Pakāpe: Kombinētā
gatavońana izmantojot 50% mikroviļľu
+ 200 ºC konvekcijas, LED displejā
parādīsies "C-1"
Pakāpe: Kombinētā gatavońana izmantojot
50% mikroviļľu + 220 ºC konvekcijas,
LED displejā parādīsies "C-2"
Piemērs: Gatavońanai izvēlaties 2.pakāpi
un gatavońanas ilgumu 15 minūtes.
a) Nospiest "Micro…Auto menu" taustiľu
līdz displejā parādās "C-2"
b) Ievadīt gatavońanas ilgumu minūtēs
"15:00"
c) Nospiest "Start/Reset"
(uzsākńanas/atiestates) taustiľu.
Pakāpe: Kombinētā gatavońana izmantojot
50% mikroviļľu + 20% grila jaudas
LED displejā parādīsies "C-3".
Domāts ātrai grilēńanai.
Displejs
P100
P70
P50
P30
P10
Automātiskā atkausēńana atkarībā
no ēdiena svara
Izvēlieties sasaldētā ēdiena svaru, tas Jums
automātiski palīdzēs noregulēt jaudas
līmeni un laiku.
Piemērs: 0,5 kg sasaldētas gaļas
atkausēńana:
a) piespiediet "Micro…Auto menu"
taustiľu, lai izvēlētos "DEF" (atkausēt);
b) ievadiet svaru, piespieņot taustiľu
"1min" (1kg) un taustiľu "10 sec"
(0,1kg).
c) piespiediet »Start/Reset« taustiľu.
152
6.
Ēdiena gatavońana konvekcijas
reņīmā
Pieskarńanās reizes
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
Krāsns ir aprīkota ar koncekcijas reņīmu un
var tikt ieprogrammēta, lai sasniegtu
vēlamo krāsns uzsildīńanas temperatūru.
Temperatūras noklusējums uzsāksies pie
230oC, bet nospieņot »Micro ... Auto menu«
taustiľu var tikt uzstādīta vēlamā
temperatūra.
Piemērs: Krāns uzsildīńanas līdz 200 ºC.
a) Nospiest "Micro…Auto menu" taustiľu
un izvēlēties konvekcijas temperatūru
līdz »200oC« sāks mirgot.
b) Nospiest »Start/Reset« taustiľu.
Kad krāsns uzsildīńana ir pabeigta, iekārta
izbeigs darbību. Divi skaľas signāli jums
atgādinās, kad krāsnī jāievieto ēdiens.
Izvēlieties vēlamo gatavońanas laiku un
temperatūru. Turpiniet gatavońanu. Ilgākais
krāsns uzsildīńanas laiks ir 30 minūtes.
Piemērs: Gatavońanas konvekcijas reņīmā,
uzsildīt krāsni līdz 200oC un uzstādīt
gatavońanas laiku 20 minūtes.
a) Nospiest "Micro…Auto menu"
taustiľu, lai izvēlētos ēdiena
gatavońanu konvekcijas reņīmā līdz
»200oC« parādīsies displejā.
b) Iestadīt gatavońanas laiku 20 minūtes
c) Nospiest »Start/Reset« taustiľu.
7.
8.
9.
Pulkstenis
Taimeris
Ńī funkcija nodrońina mikroviļľu krāsns
darbības uzsākńanu un beigńanu iepriekń
uzstādītajā laikā.
Pulkstenis jābūt uzstādītam pirms ńīs
funkcijas izmantońanas.
Piemērs: Patreizējais laiks ir 16:30 un jūs
vēlaties gatavońanu uzsākt 18:15
izmantojot 70% jaudu un ilgumu 10
minūtes:
a) Nospiest "Clock/Timer" taustiľu, laiku
uzstādīt uz "18:15" spieņot "1Min" and
"10 Sek" taustiľus, (tāda pati
procedūra kā laika uzstādīńanai)
b) Nospiest "Micro…Auto menu" taustiľu
un izvēlēties 70% jaudu.
c) Gatavońanas ilgumu uzstādīt uz 10
minutēm.
d) Nospiest "Start/Reset" taustiľu.
Neievadot jaudas un ēdienas gatavońanas
laiku un nospieņot uzsākńanas taustiľu
vienreiz jūs būsiet ievadījuńi pulksteľa laiku
un ierīce darbosies tikai kā pulstenis.
Pulkstens 18:15 noskanēs 10 īsi skaľas
signāli un ierīce izslēgsies.
Izvēlieties attiecīgo ēdiena veidu un svaru,
tas palīdzēs automātiski piemērot jaudu un
laiku.
Piemērs: Automātiskā gatavońana 0.4 kg
zivs
a) Nospiest »Mikro ... Automātiskās
programmas izvēles« (Micro ... Auto
menu) taustiľu līdz »A-5« programma
parādīsies displejā.
b) Ievadīt svaru nospieņot taustiľu »1
min« (1 kg) un taustiľu »10 sek« (0.1
kg).
c) Nospiest »Uzsākńanas/ atiestates«
(Start/Reset) taustiľu.
Izvēlne, svars (kg)
A-1
A-2
Uzsildīńana
Kartupeļi
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Izvēlne, svars (kg)
A-5
A-6
Zivs
Cālis
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Krāsns ir aprīkota ar 24 stundu digitālo
pulksteni.
Lai laiku ievadītu, piemēram uz 16:30:
a) Nospiest »Clock/Timer«
(pulksteľa/taimera) taustiľu. Displejs
sāks mirgot. Laiku noregulējiet
izmantojot »1 min« un »10 sek« laika
uzstādīńanas taustiľus.
b) Nospiest "Clock/Timer" taustiľu
atkārtoti un uzstādīt laiku ar "1Min" and
"10 Sek" taustiľiem.
c) Nospiest "Clock/Timer" taustiľu vēlreiz
un pukstenis ir uzstādīts.
d) Ja vēlaties laiku nomainīt, atkārtojiet
augstāk minēto procedūru.
Automātiskās programmas izvēlne
Pieskarńanās reizes
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-4
Gaļa
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pica
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
153
10. Bērnu drońības slēdzis
Lai aktivētu bērnu drońības slēdzi, nospiest
»1 min« un »10 sek.« taustiľus vienlaicīgi
un turēt 2 sekundes.
Nospieņot vienlaicīgi »1 min« un »10 sek.«
taustiľus atkārtoti, bērnu drońības slēdzis
tiks atcelts.
8.
11. Start/Reset (uzsākńanas/atiestates)
taustiņń
a)
b)
Nospieņot ńo taustiľa cikla darbības
laikā, krāsns pārtrauks darbību.
Nepareizi izvēlētas programmas
gadījumā, nospieziet ńo taustiľu un
programma tiks atcelta.
9.
Vide
Rūpes par jūsu mikroviļņu
krāsni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
apakńējo virsmu vai rotācijas riľķa
ritentiľus.
Ja mazgāńanas nolūkā no krāsns dobuma
grīdas tiek noľemts rotācijas riľķis,
pārliecinieties, vai pēc tam tas tiek pareizi
novietots atpakaļ.
Smarņas likvidēńanai izmantojiet dziļu,
mikroviļľu lietońanai paredzētu bļodu, kurā
sajaukta tase ūdens ar viena citrona miziľu
un sulu. Ieslēdziet mikroviļľus uz 5
minūtēm, kārtīgi noslaukiet un tad
nosusiniet ar mīkstu lupatiľu.
Ja ir nepiecieńams nomainīt krāsns
gaismas lampiľu, lūdzu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju, lai to iegādātos.
Kad ierīces darbmūņs ir beidzies, neizmest to
parastajos sadzīves atkritumos, bet gan nodot to
oficiālā atkritumu savākńanas punktā otrreizējai
pārstrādei. Ńādi rīkojoties, jūs palīdzat saudzēt
vidi.
Pirms ierīces tīrīńanas izslēdziet krāsni un
atvienojiet strāvas vadu no sienas
kontaktligzdas.
Turiet tīru krāsns iekńieni. Ja krāsns
sieniľas ir aplipuńas ar sapilējuńu ńķidrumu
ēdiena atliekām, notīriet tās ar mitru
lupatiľu. Spēcīgu mazgāńanas ńķidrumu
vai abrazīvu līdzekļu lietońana nav
ieteicama.
Krāsns ārējā virsma ir tīrāma ar mitru
lupatiľu. Lai novērstu krāsns iekńpusē
darbojońos detaļu bojājumus, nedrīkst
pieļaut ūdens iekļūńanu ventilācijas atverēs.
Nepieļaujiet, lai vadības panelis kļūtu mitrs.
Tīriet to ar mīkstu, mitru lupatiľu. Kontroles
paneļa tīrīńanai neizmantojiet mazgāńanas
līdzekļus, abrazīvus vai izsmidzināmus
tīrīńanas līdzekļus.
Ja krāsns durtiľu iekńpusē vai apkārt tām
uzkrājas tvaiki, notīriet tos ar mīkstu
lupatiľu. Tā var notikt, ja mikroviļľu krāsns
tiek izmantota augstas mitruma pakāpes
apstākļos, taĉu tas nenorāda uz ierīces
darbības traucējumiem.
Laiku pa laikam ir nepiecieńams izľemt
stikla paplāti, lai to iztīrītu. Nomazgājiet
paplāti ar siltu ziepjūdeni vai trauku
mazgājamo līdzekli.
Rotācijas riľķis un krāsns dobuma grīda ir
jātīra regulāri, lai izvairītos no pārmērīga
ierīces darbības trokńľa. Vienkārńi notīriet
krāsns virsmas apakńdaļu ar maigu
tīrīńanas līdzekli, ūdeni vai logu tīrītāju un
nosusiniet. Rotācijas riľķi var mazgāt ar
vieglu ziepjūdeni. Atkārtoti lietojot ierīci, no
ēdiena gatavońanas uzkrājas garaiľi, taĉu
tie nekādā veidā neietekmē krāsns
Garantija un serviss
Ja jums nepiecieńama informācija vai ir kāda
problēma, lūdzu, sazinieties ar „Gorenje” klientu
servisu jūsu valstī (tā tālruľa numuru jūs
atradīsiet vispasaules garantijas informācijas
lapā). Ja jūsu valstī nav ńāda oficiālā klientu
servisa, dodieties pie „Gorenje” dīlera vai
sazinieties ar „Gorenje” sadzīves tehnikas
servisa nodaļu.
Tikai personīgai lietońanai!
Mēs paturam tiesības veikt jebkādas
modifikācijas!
Papildu ieteikumi gatavońanai ar
mikroviļľiem un grilu, kā arī noderīgi padomi
ir atrodami interneta mājaslapā:
htpp://www.microwaves.gorenje.com
NOVĒL JUMS IZBAUDĪT
DAUDZ PRIEKA, IZMANTOJOT
ŃO IERĪCI
154
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT
Atidņiai perskaitykite ńią naudojimo instrukciją ir prireikus vadovaukitės ja ateityje.
TECHNINIAI DUOMENYS
Energijos sąnaudos: ............................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Galia: ........................................................................................................................................... 900W
Kepintuvo galia: ......................................................................................................................... 1200W
Galia konvekcijos reņimu: .......................................................................................................... 1350W
Daņnis: .................................................................................................................................. 2450MHz
Ińoriniai matmenys: ..................................................................... 510mm(P) X 303mm(A) X 382mm(G)
Vidaus matmenys: ...................................................................... 330mm(P) X 230mm(A) X 330mm(G)
Talpa: ......................................................................................................................................... 25 litrų
Svoris: ............................................................................................................................... apie 17,5 kg
Triukńmo lygis: ............................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
JEI NETINKA NEI VIENAS AUKŃĈIAU
PATEIKTAS APRAŃYMAS,
KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ
TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRĄ.
Ńis prietaisas yra paņymėtas remiantis
elektrinių ir elektronikos prietaisų
atliekų Europos direktyva 2002/96/EC
(WEEE).
Ńi direktyva galioja visoje Europoje ir
yra elektrinių ir elektronikos prietaisų
grąņinimo bei perdirbimo tvarkos
pagrindas.
Prietaisas skirtas naudoti namų buityje
maisto ir gėrimų pańildymui, naudojant
elektromagnetinę energiją. Naudoti tik
vidaus patalpose.
Ńiuo prietaisu gali naudotis tik asmenys, kurie
atidņiai perskaitė naudojimo instrukciją, ir
sugebės vadovautis ja, tam kad būtų ińvengta
nuostolių.
Prańome perspėti vaikus ir stebėti, kad jie
neņaistų su prietaisu ir nesinaudotų juo be
suaugusiųjų prieņiūros.
Radio trukdņiai
Mikrobangų krosnelė gali sutrikdyti jūsų
radijo, televizoriaus ar panańių prietaisų
veikimą. Kai atsiranda trukdņiai, juos
galima pańalinti ar sumaņinti atliekant
tokius veiksmus:
a) Nuvalykite krosnelės dureles ir
sandarinimo gumų pavirńių.
b) Pastatykite radijo imtuvą, televizorių ir
panańius prietaisus kuo toliau nuo
mikrobangų krosnelės.
c) Naudokite tinkamą anteną, kad radijo
imtuvas, televizorius ar kiti panańūs
prietaisai galėtų gerai priimti signalą.
Prień kvieĉiant meistrą
1.
2.
Jei prietaisas neveikia, ekranėlis
neįsijungia:
a) Patikrinkite ar prietaiso laidas gerai
įkińtas į elektros lizdą. Jei ne,
ińtraukite kińtuką iń rozetės ir
palaukę 10 sekundņių vėl įkińkite
kińtuką atgal į elektros lizdą.
b) Patikrinkite, ar negalėjo perdegti
saugiklis; arba nutrūkti elektros
tiekimas. Jei viskas gerai,
patikrinkite elektros lizdą, įjungdami
į jį kitą prietaisą.
Jei mikrobangos veikia ne visu
galingumu:
a) Patikrinkite, kuris laikmatis yra
nustatytas.
b) Įsitikinkite, kad durelės yra gerai
uņdarytos. Kitaip mikrobangos
nesklis į orkaitę.
Montavimas
1.
2.
3.
155
Įsitikinkite, jog ińėmėte visas pakuotės
dalis iń mikrobangų krosnelės vidaus.
Ińpakavę prietaisą, gerai apņiūrėkite, ar
nėra paņeidimų, tokių kaip:
- netinkamai įmontuotos durelės
- paņeistos durelės
- durelių lango įdubimai ar skylės
- įlenktas krosnelės vidus
Jei pastebėjote bent vieną paņeidimą,
NENAUDOKITE prietaiso.
Ńi mikrobangų krosnelė sveria 17,5 kg ir
ją reikia statyti ant horizontalaus tvirto
pavirńiaus, kuris ińlaikytų tokį svorį.

Krosnelę statykite ten, kur jos nepasiektų
karńtis ir garai.
5. Ant krosnelės virńaus NELAIKYKITE
jokių daiktų.
6. Statykite krosnelę bent 8 cm atstumu
nuo abiejų sienelių ir 10 cm atstumu nuo
galinės sienelės, kad uņtikrintumėte
tinkamą ventiliaciją.
7. NENUIMKITE veleno.
8. Priņiūrėkite vaikus, kuomet jie naudojasi
mikrobangų krosnele.
ĮSPĖJIMAS: JĮ PRIETAISĄ REIKIA
ĮŅEMINTI.
9. Elektros laido kińtukas turi būti lengvai
pasiekti elektros lizdą.
10. Prijungiant krosnelę, rekomenduojama
pasikonsultuoti su techninio patarnavimo
specialistais, nes krosnelė reikalauja 1.5
KW galios.
KROSNELĖS DUOMENYS: 250V,10
amperų saugiklis.
4.





SVARBU
Laidų ņymėjimas:
Ņalias ir geltonas:
įņeminimas
Mėlynas:
neutralus
Rudas:
energijos
Jei laidų spalvos neatitinka aprańymo:
- laidas, kuris yra ņalias ir geltonas turėtų
būti prijungtas prie ńaltinio terminalo,
kuris paņymėtas raide E arba įņeminimo
simboliu (ņaliu-geltonu).
- mėlynas laidas turėtų būti prijungtas prie
terminalo, kuris paņymėtas raide N ar
juoda spalva.
- rudas laidas turėtų būti prijungtas prie
terminalo, kuris paņymėtas raide L ar
raudona spalva.




Svarbūs saugos
reikalavimai





ĮSPĖJIMAS: kai prietaisas veikia
kombinuotu reņimu, vaikai prietaisu gali
naudotis tik priņiūrimi suaugusiųjų, nes
ńiuo reņimu generuojama aukńta
temperatūra (tinka tik modeliams su
kepintuvo funkcija)
ĮSPĖJIMAS: jei paņeistos durelės ar
durelių sandarinimo gumos, krosnelės
negalima naudoti tol, kol ji
suremontuojama;
ĮSPĖJIMAS: rizikinga patiems bandyti
taisyti krosnelę, ypaĉ nuimti jos virńų,
nes tada būsite neapsaugoti nuo
mikrobangų energijos. Atlikti bet kokius
krosnelės remonto darbus gali tik
kvalifikuotas specialistas.

156
ĮSPĖJIMAS: skysĉių ir kito maisto
negalima kaitinti sandariai uņdarytuose
induose, nes jie gali sprogti.
WARNING: leiskite vaikams vieniems
naudotis krosnele tik tuo atveju, jei jūs
tinkamai jiems paaińkinote, kaip naudotis
krosnele. Svarbu, kad naudodamiesi
prietaisu vaikai suvoktų kylanĉią
pavojaus riziką, kai krosnele
naudojamasi neteisingai.
Krosnelė turi turėti sąlygas gerai
ventiliacijai. Palikite 8 cm atstumą nuo
galinės sienelės; 10 cm atstumą nuo
ńoninių sienelių ir 10 cm – virń krosnelės.
Nenuimkite krosnelės kojelių ir
neuņblokuokite ertmių ventiliacijai.
Naudokite tik tinkamus mikrobangų
krosnelei indus.
Jei ńildomas maistas yra sudėtas į
plastikinį ar popierinį indą, stebėkite, kad
tara neuņsidegtų;
Jei pasirodė dūmai, ińjunkite krosnelę ir
ińtraukite jos laidą iń elektros lizdo.
Durelių neatidarykite, kad, jei atsirado
liepsnos, jos būtų nuslopintos.
Kaitinami skysĉiai gali uņvirti, todėl
atsargiai ińimkite indą iń krosnelės, nes
jis gali būti įkaitęs.
Pańildę kūdikių maistelį, suplakite jo
buteliuką ir prień maitindami vaiką,
patikrinkite maisto temperatūrą, kad
ińvengtumėte nudegimų.
Kiauńiniai su lukńtu ir kietai virti kiauńiniai
neturėtų būti kaitinami mikrobangų
krosnelėje, nes jie gali sprogti, net
pasibaigus kaitinimo laikui.
Krosnelės durelių, sandarinimo gumų ir
vidaus valymui naudokite tik ńvelnų
valiklį ar indų ploviklį bei kempinėlę ar
minkńtą ńluostę.
Krosnelę valykite reguliariai. Nuvalykite
bet kokius maisto likuĉius.
Jei krosnelės reguliariai nevalysite,
susikaupę pavirńiaus neńvarumai gali
neigiamai įtakoti jos efektyvų veikimą bei
padidinti gedimų riziką.
Jei paņeistas krosnelės laidas, techninio
aptarnavimo centre kvalifikuotas
specialistas jį turėtų pakeisti tinkamu,
kad būtų ińvengta rizikos.
indas. Taĉiau nors indo virńus nėra
karńtas, ińimant indą iń krosnelės būkite
atidus, nes skystis/maistas inde yra
karńtas ir gali ińtikńti.
Visada prień vartodami maistą/skystį, kurį
kaitinote krosnelėje, patikrinkite jo
temperatūrą. Ypaĉ jei duodate maistą
kūdikiams. Nerekomenduojama vartoti
maisto/skysĉio iń karto ińėmus jį iń
krosnelės. Leiskite jam pastovėti keletą
minuĉių ir prień valgant pamaińykite, kad
paskirstytumėte vienodai temperatūrą.
Maistas, kuriame yra vandens ir riebalų,
turėtų būti palaikomas krosnelėje dar 3060 sekundņių po to kai baigiamas
kaitinimas.
Prisiminkite, kad specifinis maistas, kaip,
pavyzdņiui, Kalėdinis pudingas, dņemas
ir pan. pańyla labai greitai. Labai riebų ar
saldų maistą kaitinkite ne
plastmasiniuose induose.
Krosnelėje indai gali įkaisti nuo kaitinamo
maisto. Ypaĉ įkaista plastikinės indo
dalys virńuje ir ant rankenų. Ińimdami
tokius indus, naudokite puodkėlę.
Kad ińvengtumėte gaisro krosnelės viduje:
a) Maisto neperkaitinkite. Priņiūrėkite
gaminimo procesą, kai į krosnelę
įdedate maistą plastikiniuose,
popieriniuose ar kitos lengvai
uņsideganĉios medņiagos
induose/pakuotėse.
b) Prień dėdami į krosnelę popierines
pakuotes (indelius, maińelius),
ińimkite metalines detales.
c) Jei medņiaga (popierius, plastikas
ar kt.) krosnelės viduje uņsidegė,
jokiu būdu neatidarykite krosnelės
durelių, ińjunkite krosnelę ir
ińtraukite jos laidą iń elektros lizdo.
Saugumo instrukcijos
Laikykitės ņemiau pateiktų taisyklių ir
būsite tikri, jog jūsų prietaisas veiks
efektyviai:
1. Krosnelei veikiant, jos viduje visada turi
būti visos reikalingos dalys: stiklinis
padėklas, nukreiptuvas ir pan.
Naudokite krosnelę tik maisto produktams
ńildyti ar gaminti. Nedņiovinkite joje rūbų,
popieriaus ar kitų ne maisto produktų ir
nenaudokite krosnelės daktų
sterilizavimui.
Neįjunkite krosnelės, kuomet ji tuńĉia. Tai gali
pakenkti prietaisui.
Nenaudokite krosnelės kaip erdvės bet kokių
daiktų laikymui.
Krosnelėje nekaitinkite jokių produktų, kurie
turi membraną/ņievelę, pvz., kiauńinių
tryniai, bulvės, vińtienos kepenėlės ir
pan., prień tai jų nesubadę ńakute.
Į krosnelės angas nekińkite jokių daiktų.
Nenuimkite jokių krosnelės dalių: kojelių,
varņtų ir pan.
Nekaitinkite maisto, padėję jį tiesiai ant
stiklinio padėklo. Prień dėdami į krosnelę
maistą, sudėkite jį į/ant tinkamą/-o indą/
-o.
SVARBU: NETINKAMI KROSNELĖJE
NAUDOTI INDAI
- Nenaudokite metalinių indų ar
indų su metalinėmis rankenomis.
- Nenaudokite jokių indų su
metalinėmis detalėmis.
- Nenaudokite popierinių puodelių
ar plastikinių maińelių.
- Nenaudokite melanino indų nes
jie sugeria mikrobangas. Dėl to
indas gali įskilti, be to tai prailgins
gaminimo laiką.
- Nenaudokite glazūruotų indų.
- Nekaitinkite uņdarų indų, nes jie
gali sprogti.
- Nenaudokite mėsai ar kulinarijos
gaminiams skirtų termometrų.
- Galite naudoti tik specialiai
mikrobangų krosnelėms sukurtus
termometrus.
Indais naudokitės tik laikydamiesi jų gamintojų
instrukcijų
Krosnelėje nevirkite/neskrudinkite maisto
riebaluose.
Prisiminkite, jog mikrobangų krosnelėje
kaitinamas tik skystis inde, o ne pats
157
VALDYMO SKYDELIS
6.
7.
8.
10 minuĉių
1 minutė
10 sekundņių
Ekranėlis
Mikrobangų/Keptuvo/Konvekcijos/Auto
meniu
Laikrodis/Laikmatis
Startas/Ińtrynimas
Atidaryti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Durelių uņsidarymo mechanizmas
Durelių langas
Krosnelės ventiliacijos grotelės
Ritininis nukreiptuvas
Stiklinis padėklas
Valdymo skydelis
Metalinis kepintuvo padėklas
1.
2.
3.
4.
5.
KROSNELĖS DALYS
158
3.
Operation Instruction
1.
Pasirinkite ńaldyto maisto svorį, pagal jį
automatińkai bus parinktas kaitinimo
galingumas ir laikas.
Pavyzdys, kaip atitirpinti 500 g mėsos:
a) Paspauskite
mikrobangos/kepintuvas
"Micro…Auto menu" mygtuką, kad
pasirinktumėte "DEF" (atitirpinimo
funkciją).
b) Įveskite svorį, paspausdami
mygtuką "1min" (1kg) ir mygtuką
"10 sec" (0.1kg).
c) Paspauskite įjungimo »Start/Reset«
mygtuką.
Ńaldyto maisto svoris turėtų būti ne
daugiau nei 2 kg.
Kaitinimas vienu mygtuku
Tik vieno mygtuko spustelėjimu galite
pradėti paprastą maisto
ruońimo/pańildymo programą. Tai labai
patogu, kai, pvz., greitai reikia pańildyti
stiklinę vandens ar pan.
Pavyzdys, kaip pańildyti stiklinę pieno:
a) Padėkite pieno stiklinę ant stiklinio
krosnelės padėklo ir uņdarykite
dureles.
b) Paspauskite įjungimo »Start/Reset«
mygtuką, mikrobangų krosnelė
pradės veikti 100% galingumu 1
minutę.
c) Kai ńildymas bus baigtas, ińgirsite 5
pyptelėjimus.
2.
4.
Kaitinimas mikrobangomis
Galimi 5 galios lygiai, o ilgiausias
gaminimo mikrobangomis laikas yra 90
minutės.
5
Mikrobangų
galia
Ekranėlio
rodmenys
100%
70%
50%
30%
P100
P70
P50
P30
10%
P10
Keptuvas
Ńi funkcija turi du pasirinkimus. Galite
pasirinkti vieną iń dviejų spausdami
"Mikrobangų …Auto meniu" mygtuką
(ilgiausias gaminimo laikas yra 60
minuĉių):
1.
pasirinkimas: 85%
keptuvo galios, ekranėlyje G-1
pasirinkimas: 50% keptuvo galios,
ekranėlyje G-2
Pavyzdys: maisto gaminimas, naudojant
keptuvą; trukmė - 20 minuĉių.
a) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" ir laikykite, kol ekranėlyje
pasirodys "G-1".
b) Nustatykite gaminimo laiką "20:00"
c) Paspauskite "Startas/Ińtrynimas"
Kuomet gaminate naudojant keptuvą,
maistas nekaitinamas mikrobangomis.
Karńtis skleidņiamas nuo metalinio
kaitinimo elemento, esanĉio mikrobangų
krosnelės virńuje.
Kai keptuvas veikia, gaminimo laikas
paskirstomas į 2 etapus. Po 1 etapo
programa automatińkai sustabdoma,
pasigirsta 2 pyptelėjimai, nurodantys, jog
turite atidaryti krosnelę ir apversti maistą.
Apvertę maistą, uņdarykite krosnelės
dureles. Paspauskite
"Startas/Ińtrynimas" mygtuką ir
gaminimas pereis į 2 etapą. Jei nenorite
apversti maisto, krosnelė pereis prie 2
gaminimo etapo po 1 minutės pauzės.
Ńi funkcija turi du pasirinkimus.
a) Greitas kaitinimas mikrobangomis
(galingumas 100%)
Pavyzdys, kaip ruońti maistą 100%
galingumu 5 minutes:
1. Pasirinkite laiką iki »5:00« minuĉių
2. Paspauskite įjungimo »Start/Reset«
mygtuką.
b) Rankiniu būdu valdomas kaitinimas
Pavyzdys, kaip ruońti maistą 70%
galingumu 10 minuĉių:
1. Paspauskite
mikrobangos/kepintuvas
"Micro…Auto menu" mygtuką,
pasirinkite »70%« galingumą;
2. Nustatykite laiką iki »10:00«
minuĉių
3. Paspauskite įjungimo »Start/Reset«
mygtuką.
Palietimų
skaičius
"Micro"
1
2
3
4
Atitirpinimas pagal svorį
5.
Kombinuotas gaminimas
Galimi trys kombinuoto gaminimo būdai.
1. būdas: kombinuotas gaminimas
(50% mikrobangų galios + 200 ºC
konvekcija)
Ekranėlyje rodomas "C-1" simbolis
159
būdas: kombinuotas gaminimas (50%
keptuvo galios + 220 ºC konvekcija)
Ekranėlyje rodomas "C-2" simbolis
Pavyzdys: maisto gaminimas, naudojant
2 būdą (gaminimo laikas - 15 minuĉių).
a) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" ir laikykite, kol ekranėlyje
pasirodys "C-2"
b) Nustatykite gaminimo laiką "15:00"
c) Paspauskite "Startas/Ińtrynimas"
mygtuką
būdas: kombinuotas gaminimas (50%
mikrobangų galios + 50% keptuvo
galios)
Ekranėlyje rodomas "C-3" simbolis
Greitas gaminimas kepintuvu ir pan.
Pavyzdys: Automatinis gaminimas - 0.4
kg ņuvies
a) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" mygtuką ir laikykite, kol
ekrane pasirodys "A-5".
b) Įveskite maisto svorį spausdami
mygtuką "1 minutė" (1 kg) ir
mygtuką "10 sekundņių" (0.1 kg).
c) Paspauskite "Startas/Ińtrynimas".
Palietimų
skaiĉius
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Gaminimas konvekcijos reņimu
Ńioje krosnelėje galima naudoti
konvekcijos reņimą ir uņprogramuoti
norimą įkaitimo temperatūrą.
Standartińkai temperatūra nustatyta ties
230 ºC, taĉiau jūs galite nustatyti kitą
temperatūrą, spausdami
"Mikrobangų…Auto meniu" mygtuką.
Pavyzdys: krosnelės įkaitinimas iki 200
ºC.
a) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" mygtuką, norėdami
pasirinkti konvekcijos temperatūrą,
kol »200 ºC« mirksės.
b) Paspauskite "Startas/Ińtrynimas"
mygtuką
Kuomet prietaisas įkaista iki reikiamos
temperatūros, sustoja. Pasigirsta 2
pyptelėjimai, primenantys jums, kad jau
galite dėti maistą į krosnelę. Pasirinkite
norimą gaminimo laiką ir temperatūrą.
Tęskite gaminimą. Ilgiausias galimas
gaminimo laikas - 30 minuĉių.
Pavyzdys: konvekcinis reņimas,
įkaitinkite krosnelę iki 200 ºC ir
nustatykite gaminimo laiką 20 minuĉių.
a) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" mygtuką, norėdami
pasirinkti konvekcijos reņimą, kol
»200 ºC« pasirodys ekrane.
b) nustatykite 20 minuĉių gaminimo
laiką
c) paspauskite »Startas/Ińtrynimas«
mygtuką
7.
Meniu, Svoris (kg)
A-1
A-2
Pańildymas
Bulvės
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Palietimų
skaiĉius
"1min"
1
2
3
4
5
6
7
8
8.
A-4
Mėsa
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pica
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Meniu, Svoris (kg)
A-5
A-6
Ņuvis
Vińtiena
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Laikrodis
Krosnelė turi 24 valandų reņimo
skaitmeninį laikrodį;
Norėdami nustatyti laiką, pvz., 16:30:
a) paspauskite "Laikrodis/Laikmatis"
mygtuką. Ekranas pradės mirksėti,
nustatykite valandas "1 Minutė" ir
"10 sekundņių" mygtukais;
b) dar kartą paspauskite
"Laikrodis/Laikmatis" mygtuką,
nustatykite minutes "1 minutė" ir "10
sekundņių" mygtukais;
c) dar kartą paspauskite
"Laikrodis/Laikmatis" mygtuką ir
laikrodis bus nustatytas.
d) jei norite pakeisti laiką, pakartokite
anksĉiau minėtus veiksmus.
9.
Automatinis gaminimas - Meniu
Laikmatis
Naudodami laikmatį, galite nustatyti
laiką, kada krosnelė turėtų pradėti
gaminti ir kada baigti.
Prień renkantis ńią funkciją, turi būti
nustatytas laikrodis.
Jums tik reikia pasirinkti gaminamo
maisto tipą ir svorį, reikiamas
galingumas ir gaminimo laikas bus
parinktas automatińkai.
160
Pavyzdys: esamas laikas yra 16:30 ir
jūs norite pradėti 10 minuĉių trukmės
gaminimą 18:15, 70% galingumu:
a) Paspauskite "Laikrodis/Laikmatis"
mygtuką, nustatykite laiką iki
"18:15" spausdami "1Minutė" ir "10
sekundņių" mygtukus (tie patys
veiksmai, kaip ir nustatant laikrodį)
b) Paspauskite "Mikrobangų…Auto
meniu" mygtuką norėdami nustatyti
70% galingumą.
c) Nustatykite gaminimo laiką – 10
minuĉių.
d) Paspauskite "Startas/Ińtrynimas"
Jei nenustatę galingumo lygio ir
gaminimo trukmės paspausite starto
mygtuką, prietaisas veiks tik kaip
laikrodis.
18:15 pasigirs 10 pypsėjimų ir prietaisas
ińsijungs.
10. Apsauginis uņraktas nuo vaikų
Norėdami įjungti apsauginį uņraktą,
paspauskite "1 Minutė" ir "10 Sekundņių"
mygtukus vienu metu ir palaikykite 2
sekundes.
Norėdami ińjungti apsauginį uņraktą, dar
kartą paspauskite "1 Minutė" ir "10
Sekundņių" mygtukus vienu metu ir
palaikykite 2 sekundes.
11. Startas/Ińtrynimas
a)
b)
prietaisui veikiant, paspauskite
"Startas/Ińtrynimas" mygtuką ir taip
sustabdysite jos veikimą.
Jeigu prień paspaudņiant startą
buvo nustatyta kokia nors
programa, vėl paspaudus ńį
mygtuką, visos nustatytos
programos bus atńauktos.
161
Mikrobangų krosnelės
prieņiūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aplinka
Neińmeskite prietaiso kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Nuneńkite jį į oficialų
surinkimo punktą. Tokiu būdu prisidėsite prie
aplinkosaugos.
Prień valydami krosnelę, ińjunkite ją ir
ińtraukite jos laidą iń elektros lizdo.
Priņiūrėkite, kad krosnelės vidus nuolat
būtų ńvarus. Jei skystis ińtińko ant
krosnelės sienelių, nuvalykite jį drėgna
ńluoste. Nerekomenduojama naudoti
stiprių ir ńiurkńĉių valiklių ar valymo
priemonių.
Krosnelės virńų valykite drėgna ńluoste.
Neleiskite, kad į ventiliacines angas
patektų vandens, taip ińvengsite vidinių
krosnelės dalių paņeidimo.
Nesuńlapinkite valdymo skydelio.
Valykite jį minkńta, drėgna ńluoste.
Valdymo skydeliui valyti nenaudokite
stipriai veikianĉių valiklių.
Jei garai susikaupė aplink dureles ar jų
viduje, nuvalykite juos minkńta ńluoste.
Garai gali susikaupti, kai mikrobangų
krosnelė veikia aukńto drėgmės lygio
sąlygomis ir tai neturi jokios įtakos
krosnelės veikimo efektyvumui.
Norėdami nuvalyti stiklinį padėklą,
ińimkite jį iń krosnelės, nuplaukite ńiltu
muiluotu vandeniu ar ińplaukite
indaplovėje.
Ritininis nukreiptuvas ir krosnelės vidaus
sienelės turėtų būti valomos reguliariai,
kad vėliau, nuo susikaupusių neńvarumų
neatsirastų pańalinių garsų, krosnelei
veikiant. Tiesiog nuvalykite krosnelės
dugną (kur įmontuotas ritininis
kreiptuvas) ńvelniu valikliu ir vandeniu ar
langų plovikliu ir nusausinkite. Ritininį
nukreiptuvą plaukite ńiltame muiluotame
vandenyje arba indaplovėje. Drėgmė,
susidaranti gaminant maistą krosnelėje,
nekenkia krosnelės ritininiam kreiptuvui
ar jod dugnui.
Kai nuimsite ritininį kreiptuvą valymui,
įsitikinkite, jog atgal jį įstatėte teisingai.
Norėdami krosnelėje panaikinti
nemalonų kvapą, į gilų mikrobangų
krosnelei tinkantį indą įpilkite vandens ir
ińspauskite vienos citrinos sultis bei
sudėkite jos ņievelę. Krosnelę uņstatykite
veikti 5 minutėms, nuvalykite ir
nusausinkite krosnelės vidų minkńta
pańluoste.
Dėl krosnelės lemputės pakeitimo
prańome konsultuotis su pardavėju.
Garantija ir aptarnavimas
Jei jums reikia informacijos arba jei turite
problemą, prańome susisiekti su Gorenje
klientų aptarnavimo centru Jūsų ńalyje (viso
pasaulio atstovybių telefonų numerius rasite
garantinėje knygelėje). Jei Jūsų ńalyje nėra
klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį
Gorenje atstovą arba susisiekite su Gorenje
buitinės technikos departamentu.
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje!
Mes pasiliekame teisę keisti ńią
instrukciją!
Papildomų rekomendacijų, kaip gaminti
maistą mikrobangų krosnelėje, ir kitų
naudingų patarimų ieńkokite puslapyje
internete, adresu:
htpp://www.microwaves.gorenje.com
LINKI SĖKMINGAI NAUDOTI
PRIETAISĄ
162
KASUTUSJUHEND
EE
Lugege instruktsioonid tähelepanelikult läbi ja säilitage need hilisemaks kasutamiseks.
TEHNILISED ANDMED
Võimsustarve .......................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
Väljundvõimsus............................................................................................................................ 900W
Grilli küttekeha: .......................................................................................................................... 1200W
Konvektsioonvõimsus ................................................................................................................ 1350W
Kasutatav sagedus: ............................................................................................................... 2450MHz
Välismõõdud: ............................................................................... 510mm(L) X 303mm(K) X 382mm(D)
Ahju sisemuse mõõdud: ............................................................... 330mm(L) X 230mm(K) X 330mm(D)
Ahju maht: ................................................................................................................................. 25 liitrit
Kaal: ............................................................................................................................. Umbes. 17,5 kg
Müratase:............................................................................................................... (Lc IEC) < 58 dB (A)
See seade on märgistatud vastavalt
Euroopa direktiivile 2002/96/EC kasutatud
elektrilistest ja elektroonika seadmetest
(WEEE).
See on üleeuroopaline raamjuhis
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete
kogumise ja taaskasutamise kohta.
Raadiohäired
Mikrolaineahi võib põhjustada häireid Teie
raadio, TV või muu sarnase seadme töös.
Häire tekkimisel saate seda kõrvaldada või
vähendada järgmise protseduuriga.
a) Puhastage ahju ukse ja tihendi pinnad.
b) Paigaldage raadio, TV, jms mikrolaineahjust
võimalikult kaugemale.
c) Kasutage korrektselt paigaldatud antenni
oma raadio, TV, jms seadme signaali
vastuvõtuks.
See seade on komplitseeritud seade mis on
ettenähtud kasutamiseks ainult selliste isikute
poolt, kes on tutvunud kasutusjuhendiga ja kes
on võimelised saama aru ja jälgima
kasutusjuhendit täielikult vältimaks kahjustusi.
Pange tähele et lapsed ei tohi kunagi mängida
selle seadmega ega kasutada seda
järelevalveta.
Paigaldamine
1.
Enne hooldusesse helistamist
1.
2.
2.
Kui ahi ei ole töökorras, siis displeile ei
kuvata midagi.
a) Kontrollige, kas seade on korrektselt
vooluvõrku ühendatud. Kui pole, siis
eemaldage pistik seinakontaktist,
oodake 10 sekundit ja ühendage taas.
b) Kontrollige, kas kaitse pole läbi
põlenud või korgid välja lülitunud. Kui
need tunduvad olema korras,
kontrollige seinakontakti, ühendades
sinna mõne muu seadme.
Kui puudub mikrolainete võimsus:
a) Kontrollige, kas taimer töötab.
b) Kontrollige, kas uks on korrektselt
suletud turvalukustusega. Vastasel
korral mikrolaineenergia ei liigu ahju.
KUI ÜKSKI EELTOODUD JUHISTEST EI
PARANDANUD OLUKORDA,
PÖÖRDUGE LÄHIMASSE VOLITATUD
REMONDITÖKOTTA.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
163
Veenduge, et kõik pakkematerjalid oleksid
eemaldatud ahju seest.
Kontrollige, et peale pakendi eemaldamist
poleks nähtavaid vigastusi nagu:
- Kõver uks
- Vigastatud uks
- Mõlgid või augud ukseaknas või displeil
- Mõlgid sisemuses
Kui märkate ühtainustki eelnimetatud
vigastust, ÄRGE ahju kasutage.
See mikrolaineahi kaalub 17,5 kg ja tuleb
asetada horisontaalsele pinnale, mis on
piisavalt tugev sellise raskusega seadme
kandmiseks.
Ahi tuleb paigaldada eemale kõrgetest
temperatuuridest ja aurust.
ÄRGE asetage midagi ahju peale.
Jätke ahju ümber vaba ruumi, vähemalt 8
cm külgedelt ja 10 cm tagaseinast,
korrektse ventileerimise tagamiseks.
ÄRGE eemaldage pöörleva taldriku
alusvõlli.
Nagu iga seadmega, ärge laske lastel
seadet järelvalveta kasutada.
HOIATUS-SEE SEADE PEAB OLEMA
MAANDATUD.
9. Toitejuhet peab saama hõlpsasti
seinakontaktist eemaldada.
10. See ahi vajab 1.5 KVA sisendvõimsuseks,
konsulteerige ahju paigaldamisel
hooldustehnikuga.
ETTEVAATUST: Sellel ahjul on sisemine
kaitse võimsusega 250V,10 A.



TÄHTIS
Toitejuhtme kaablite värvid on vastavuses
järgmise koodiga:
Roheline-ja-kollane:
Maa
Sinine:
Neutraalne
Pruun:
Faas
Kui toitejuhtme kaablite värvid ei vasta
pistikupesa terminali värvimärkidele, toimige
järgnevalt:
- Roheline-ja-kollane kaabel tuleb ühendada
E tähega märgistatud terminaliga või
maanduse sümboliga terminaliga, mis on
roheline.
- Sinist värvi kaabel tuleb ühendada
terminaliga, mis kannab tähistust N või on
musta värvi.
- Pruuni värvi kaabel tuleb ühendada
terminaliga, mis kannab tähistust L või on
punast värvi.







Olulised ohutusjuhised






HOIATUS: Kui seade töötab kombineeritud
reņiimil, tohivad lapsed kasutada seadet
vaid järelvalve all, kuna
toiduvalmistamiseks kasutatakse kõrget
temperatuuri; (Ainult grillifunktsiooniga
mudelitel)
HOIATUS: Kui uks või uksetihendid on
vigastatud, ei tohi ahju kasutada kuni need
on parandatud kompetentse isiku poolt;
HOIATUS: Väga ohtlik on, kui
ebakompetentne isik teostab mikrolaineahju
hooldust või remonti, mis hõlmab
mikrolaineenergia eest kaitsvate katete
eemaldamist;
HOIATUS: Vedelikke ja muid toiduaineid ei
tohi kuumutada kinnistes anumates, kuna
need võivad plahvatada.
HOIATUS: Ilma järelvalveta lubage lastel
kasutada mikrolaineahju ainult siis, kui last
on piisavalt juhendatud ahju õieti ja
turvaliselt kasutama ning laps mõistab
valest kasutamisest tingitud ohtusid.
Ahju ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi.
Jätke vaba ruumi ahju taha 8 cm, 10 cm
mõlemale küljele ja 10 cm ahju peale. Kui
eemaldate ahju jalad, ärge blokeerige ahju
ventilatsiooni avasid.
Kasutage ainult mikrolaineahjus
kasutamiseks sobivaid tarvikuid.
Kui kuumutate toite plastikust või paberist
nõudes, jälgige ahjus toimivat, et vältida
võimalikku süttimist;
Kui märkate suitsu, lülitage seade välja ja
eemaldage toitejuhe seinakontaktist ning
hoidke ust suletuna, et lämmatada
võimalikud leegid;
Jookide mikrolainetega kuumutamine võib
esile kutsuda viivitusega purskuva keemise,
seetõttu olge anumaga eriti hoolikas;
Lutipudelite ja beebitoidupurkide sisu tuleb
hoolikalt segada ja raputada ning kontrollida
eelnevalt temperatuuri, et vältida põletusi;
Tervet toorest ja keedetud muna ei tohi
kuumutada mikrolaineahjus, kuna need
võivad plahvatada ka peale seda, kui
mikrolainetega kuumutamine on lõppenud;
Ukse pinna, ukse tihendi, ahju sisemuse
puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mis
on niisutatud lahja, mitteabrasiivse
vahendiga.
Ahju tuleb puhastada regulaarselt ja
eemaldada toidujäätmed;
Vale ahju hooldamine vähendab ahju eluiga
ja võib tekitada ohtliku olukorra;
Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda
vahetada vaid tootja esindaja,
hooldustehnik või vastavat kvalifikatsiooni
omav isik, et vältida õnnetusi.
Ohutusnõuded tavakasutusel
Järgige mikrolaineahju kasutamisel
järgnevalt toodud ohutusjuhiseid, nagu
kõikide seadmetega:
1. Ahju kasutamisel peavad ahjus alati olema
klaasalus, rullikutega rõngas ja sidur.
2. Ärge kasutage ahju muudel eesmärkidel kui
toiduvalmistamiseks, nagu näiteks riiete,
paberi jms kuivatamine või
steriliseerimiseks.
3. Ärge käivitage ahju tühjalt. See võib ahju
kahjustada.
4. Ärge kasutage ahju sisemust mistahes
esemete, nagu näiteks paberite,
kokaraamatute jms hoidmiseks.
5. Ärge valmistage ahjus toiduaineid, mis on
koore või membraaniga kaetud, nagu
näiteks munakollane, kartulid, kanamaks
jms, need tuleb eelnevalt kahvliga läbi
torgata.
6. Ärge asetage mingeid esemeid
ventilatsiooniavade ette.
164
Ärge kunagi eemaldage ahju küljest osasid,
nagu näiteks jalad, sidur, kruvid jms.
Ärge valmistage toitu otse klaasalusel.
Asetage toiduained sobivasse toidunõusse
enne ahju paigutamist.
7.
8.
purskumist, kui sellest asetada lusikas või
puljongi kuubik.
14. Kui valmistate toite/vedelikku, mis
sisaldavad teatud toiduaineid, nt
Jõulupudingit, moosi, hakkliha, jätke
meelde, et need kuumenevad väga kiiresti.
Suure suhkru ja rasvasisaldusega
toiduainete valmistamiseks ärge kasutage
plastiknõusid.
15. Toidunõud võivad muutuda tuliseks, kuna
need kuumenevad toiduainest eralduva
soojuse mõjul. See mõjutab eriti toitu katvat
plastikut ja toidunõude käepidemeid.
Soovitame kasutada toidunõude välja
võtmiseks pajakindaid.
16. Tuleohu vähendamiseks ahjus:
a) Ärge kuumutage toiduaineid üle. Olge
ettevaatlik, kui kasutate
mikrolaineahjus paberit, plastikut või
muid kergestisüttivaid materjale.
b) Eemaldage plastikkottidelt enne ahju
panemist metallklambrid.
c) Kui materjalid peaksid ahjus süttima,
jätke uks suletuks, lülitage ahi välja ja
eemaldage toitejuhe seinakontaktist
või lülitage kaitse elektrikilbist välja.
TÄHTIS-TOIDUNÕUD, MIDA EI TOHI
KASUTADA MIKROLAINEAHJUS
- Ärge kasutage metallpanne või
metallkäepidemetega nõusid.
- Ärge kasutage metallkaunistustega
nõusid.
- Ärge kasutage paberiga kaetud
metallvõrguga plastikkotte.
- Ärge kasutage melamiinnõusid, kuna
need võivad sisaldada mikrolaineid
neelavaid materjale. See võib
põhjustada nõude pragunemist või
purunemist ning aeglustada toidu
valmimist.
- Ärge kasutage Centura toidunõusid.
Glasuuritud nõud ei ole sobivad
mikrolaineahjus kasutamiseks.
Corelle Livingware tasse ei tohi
kasutada.
- Ärge kasutage toiduvalmistamiseks
kitsa avaga nõusid, nagu näiteks
pudeleid, kuna need võivad
mikrolaineahjus kuumutamisel
plahvatada.
- Ärge kasutage tavapäraseid liha
termomeetreid.
- Mikrolaineahjus sobivad
kasutamiseks vaid spetsiaalset
termomeetrid. Neid võib kasutada.
9.
10.
11.
12.
13.
Mikrolaineahju tarvikuid tuleb kasutada vaid
vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Ärge proovige fritüürida toiduaineid
mikrolaineahjus.
Palun jätke meelde, et mikrolaineahi
kuumutab vedelikku anumas, mitte anumat
ennast. Seetõttu, võttes anumat ahjust
välja, pole see tuline, kuid vedelik selles
võib eraldada auru ja keeda nagu
tavapärasel kuumutamisel.
Alati kontrollige valmistatud toidu
temperatuuri enne serveerimist, eriti kui
soojendate beebitoitu. Soovitatav on alati
lasta toidul mõni minut seista peale ahjust
välja võtmist ja enne serveerimist segada,
et temperatuur ühtlustuks.
Toidud, mis sisaldavad vee ja rasva segu,
nt puljong, peavad seisma ahjus peale ahju
välja lülitumist veel umbes 30-60 sekundit.
See võimaldab segu settida ja väldib keema
165
JUHTPANEEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10 minutit
1 minut
10 sekundit
Displei
Mikro/Grill/Konvektsioon/Autom. menüü
Kell/Taimer
Start/Reset
Avamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukselukustuse turvasüsteem
Ukse aken
Ventilatsiooniavad
Rullikutel rõngas
Klaasalus
Juhtpaneel
Grillrest
OSADE DIAGRAMM
166
4.
Kasutusjuhend
1.
Sellel funktsioonil on 2 varianti. Nende kahe
vahel valimiseks vajutage nupule
"Mikro…Autom. menüü" (kõige pikem
toiduvalmistamise aeg on 60 minutit):
Variant 1: 85% grilli võimsust, kuvatud G-1
Variant 2: 50% grilli võimsust, kuvatud G-2
Näiteks: Toitu valmistatakse grilliga 20
minutit
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü" kuni
kuvatakse "G-1".
b) Seadke küpsetusajaks "20:00"
c) Vajutage "Start/Reset".
Grillimisel ei kasutata toidu kuumutamiseks
mikrolaineid. Kuumuse tootmiseks
kasutatakse ahju ülaosas asuvat
metallküttekeha.
Grilli töötamise ajal on valmistamise aeg
jagatud 2 etappi, peale 1.etappi peatub
programm automaatselt ja kostub 2 piiksu,
et anda Teile märku ahju avamiseks ja toidu
ümber pööramiseks. Peale toidu ümber
pööramist sulgege uks. Vajutage
"Start/Reset" nupule ja jätkatakse
toiduvalmistamise 2.etapiga. Kui Te ei soovi
toitu ümber pöörata, taaskäivitub ahi
automaatselt peale 1 minutilist pausi.
Ühe nupuga kuumutamine
Ühekordse nupule vajatusega, saate
alustada toiduvalmistamist, see on väga
mugav ja kiire lahendus näiteks klaasi vee
jms soojendamiseks.
Näide: Klaasi piima soojendamiseks
a) Asetage klaas piimaga pöörlevale
alusele ja sulgege uks.
b) Vajutage nupule »Start/Reset«.,
mikrolaineahi töötab nüüd 100%
võimsusega 1 minut.
c) Kui aeg on kulunud, kuulete 5 piiksu.
2.
Kuumutamine mikrolainetega
Sellel funktsioonil on kaks valikut.
a) Kiire mikrolainetega kuumutamine
(100% võimsust)
Näide: Et kuumutada toitu 100% võimsusel
5 minutit
1. Seadke ajaks »05:00:00:«
2. Vajutage »Start/Reset«.
b) Käsitsi mikrolainete võimsuse
määramine
Näide: Et kuumutada toitu 70% võimsusel
10 minutit
1. Vajutage "Mikro…Autom. menüü"
nupule, valige »70%« võimsust;
2. Seadke ajaks »10:00:«
3. Vajutage »Start/Reset«.
5.
3.
Mikrolainete
võimsus
100%
70%
50%
30%
10%
Kombineeritud toiduvalmistamine
Selle seadmega saate valida kolme
kombineeritud toiduvalmistamise variandi
vahel.
Variant 1: Kombineeritud
toiduvalmistamine (50% mikrolaineid + 200
ºC konvektsiooni)
Aknas kuvatakse "C-1"
Variant 2: Kombineeritud
toiduvalmistamine (50% grilli + 220 ºC
konvektsiooni)
Aknas kuvatakse "C-2"
Näiteks: Toitu valmistatakse variandi 2 järgi
15 minutit.
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü" kuni
aknas kuvatakse"C-2"
b) Seadke küpsetusajaks "15:00"
c) Vajutage "Start/Reset".
Variant 3: Kombineeritud
toiduvalmistamine (50% mikrolaineid + 50%
grilli) Aknas kuvatakse "C-3"
Kiireks grillimiseks jms.
Näiteks: Toitu valmistatakse variandi 2 järgi
15 minutit.
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü" kuni
aknas kuvatakse "C-2"
b) Seadke küpsetusajaks "15:00"
c) Vajutage "Start/Reset"
Saate valida 5 võimsuse taseme vahel ja
maksimaalselt toiduvalmistamise pikkuseks
90 minutit.
Vajutuste arv
"Micro"
1
2
3
4
5
Grill
Kuva
P100
P70
P50
P30
P10
Automaatne kaalu järgi sulatamine
Valige külmutatud toiduainete kaal, see
aitab teil automaatselt valida võimsuse
taset ja aega.
Näide: 0.5kg külmunud liha sulatamine.
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü", et
valida "DEF".
b) Sisestage kaal, vajutades nupule
"1min" (1kg) ja nupule "10 sek"
(0,1kg).
c) Vajutage »Start/Reset«.
Külmutatud toiduaine peab kaaluma alla 2
kg.
167
6. Konvektsiooniga toiduvalmistamine
Vajutuste
arv "1min"
Seda ahju saab kasutada
konvektsioonahjuna ja seda saab
programmeerida saavutama soovitud
temperatuuri eelkuumutamiseks. Vaikimisi
temperatuuriks on seatud 230 ºC, sellest
erineva temperatuuri seadmiseks vajutage
nupule "Mikro…Autom. menüü".
Näiteks: Ahju eelkuumutamiseks 200 ºC.
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü"
nupule, et valida konvektsiooni
temperatuur, kuni hakkab vilkuma
»200 ºC«.
b) Vajutage "Start/Reset".
Kui eelkuumutuse temperatuur on
saavutatud, seade peatub. Kaks piiksu
meenutavad Teile, et ahi on valmis toidu
sinna asetamiseks. Seadke soovitud
valmistamise aeg ja temperatuur. Jätkake
küpsetamisega. Kõige pikem võimalik aeg
eelkuumutamiseks on 30 minutit.
Näiteks: Konvektsiooniga
toiduvalmistamine, eelkuumutage ahi
temperatuurini 200 ºC ja seadke
toiduvalmistamise ajaks 20 minutit.
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü"
nupule, et valida konvektsioon
toiduvalmistamine, kuni displeile
kuvatakse »200 ºC«.
b) Seadke toiduvalmistamise ajaks 0
minutit
c) Vajutage "Start/Reset".
7.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.
9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kell
Taimer
See võimaldab Teil käivitada ja peatada
toiduvalmistamist oma mikrolaineahjus
eelnevalt määratud ajal.
Enne selle funktsiooni kasutamist peab
olema sisestatud kellaaeg.
Näiteks: Kell on praegu 16:30 ja Te soovite
alustada toiduvalmistamist 18:15 võimsusel
70% 10minutit:
a) Vajutage "Kell/Taimer", seadke ajaks
"18:15" nuppude "1Min" ja "10 Sek"
abil, (sarnaselt kellaaja seadistamise
protseduurile)
b) Vajutage "Mikro…Autom menüü"
nuppu, et valida 70% võimsust.
c) Seadke toiduvalmistamise ajaks 10
minutit
d) Vajutage "Start/Reset".
Kui Te ei määra võimsust ja
toiduvalmistamise aega ning vajutate kohe
üks kord start nupule, olete
programmeerinud aja ning seade hakkab
tööle kellana.
Kell 18:15 kuulete 10 piiksu ja seade lülitub
välja.
Teil tuleb valida vaid toidu tüüp ja kaal,
menüü abistab Teil automaatselt
häälestada võimsust ja aega.
Näiteks: Automaatne 0,4 kg kala
valmistamine
a) Vajutage "Mikro…Autom. menüü"
nuppu kuni kuvatakse "A-5".
b) Sisestage kaal, vajutades nupule "1
min" (1 kg) ja nupule "10 sek" (0,1 kg).
c) Vajutage "Start/Reset".
Menüü, kaal (kg)
A-1
A-2
KuumuKartulid
tus
0,1
0,2
0,15
0,3
0,2
0,4
0,25
0,5
0,3
0,6
0,35
0,7
0,4
0,9
0,45
1,1
0,5
1,3
0,6
1,5
Menüü, kaal (kg)
A-5
A-6
Kala
Kana
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,8
0,6
1,0
0,8
1,0
Ahju on sisseehitatud 24-tunnine digitaalne
kell.
Et seada kellaajaks näitaks 4:30pm:
a) Vajutage "Kell/Taimer" nupule. Displei
hakkab vilkkuma, seadke tunnid
nuppudega "1 Min" ja "10 Sek".
b) Vajutage uuesti "Kell/Taimer", seadke
õiged minutid nuppudega "1Min" ja "10
Sek".
c) Vajutage uuesti "Kell/Taimer" ja
kellaaeg on seatud.
d) Kui Te soovite muuta kellaaega, siis
korrake sama protseduuri.
Automaatne menüü
Vajutuste
arv "1min"
A-4
Liha
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
A-3
Pizza
0,1
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
168
9.
10. Lapse turvalukk
Lapse turvaluku aktiviseerimiseks vajutage
2 sekundit samaaegselt nuppudele "1 Min"
ja "10 Sek".
Vajutage uuesti korraga nuppudele "1 Min"
ja "10 Sek" 2 sekundi vältel, et vabastada
seade turvalukustusest.
Keskkond
Ärge visake oma töötamise lõpetanud seadet
tavalise kodumajapidamise prügi hulka, vaid
viige see jäätmekogumispunkti. Sellega aitate
kaitsta keskkonda.
11. Start/Reset
a) Kui Te vajutate ahju töötamise ajal
nupule "Start/Reset", peatate sellega
seadme töö.
b) Kõik programmid, mis olid enne
käivitamist seadistatud, tühistatakse
sellele nupule vajutamisega.
Garantii & hooldus
Kui vajate informatsiooni või Teil on tekkinud
probleem, siis palun pöörduge oma asukohamaa
Gorenje Klienditeeninduskeskusesse (leiate selle
telefoninumbri ülemaailmsest garantiibrońüürist).
Kui Teie asukohamaal puudub
Klienditeeninduskeskus, pöörduge oma kohaliku
Gorenje edasimüüja poole või võtke ühendust
Gorenje kodumasinate teeninduskeskusega.
MIKROLAINEAHJU
HOOLDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kui osutub vajalikuks vahetada ahjulampi,
siis konsulteerige edasimüüjaga selle
vahetamisest.
Enne mikrolaineahju puhastamist lülitage
see välja ja eemaldage toitejuhe
seinakontaktist.
Hoidke ahju sisemus puhtana.
Toidupritsmete puhastamiseks seintele,
pühkige neid niiske lapiga. Ärge kasutage
tugevatoimelisi ja abrasiivseid aineid.
Ahju välispinna puhastamiseks kasutage
niisket lappi. Et vältida rikkeid, ärge laske
vedelikel tilkuda ahju sisse läbi
ventilatsiooniavade.
Ärge laske juhtpaneelil saada märjaks.
Puhastage juhtpaneeli niiske pehme lapiga,
ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid aineid
ega aerosoole.
Kui aur on akumuleerunud ahjuukse
sisepinnale või selle ümber, kuivatage
piisad pehme lapiga. See võib olla
põhjustatud ahju töötamisest kõrge
niiskusetaseme juures ning ei ole seadme
tõrke tunnuseks.
Klaasaluse puhastamiseks võtke see ahjust
välja. Peske alus nõudepesuvahendiga või
nõudepesumasinas.
Rullikutega rõngast ja ahju sisemust tuleb
regulaarselt puhastada. Lihtsalt pühkige
sisepindasid lahja nõudepesuvahendiga,
veega või klaasipuhastusvahendiga
niisutatud lapiga ning kuivatage. Rullikutega
rõnga pesemiseks kasutage lahjat
nõudepesuvahendit või leiget vett.
Peale puhastamist asetage rullikutega
rõngas oma kohale tagasi.
Ahjust ebameeldiva lõhna kõrvaldamiseks
asetage ahju sügav anum veega, millesse
on lisatud sidrunimahla ja sidrunikoort.
Laske ahjul töötada 5 minutit ja pühkige
ahju pinnad hoolikalt kuivaks.
Ainult eratarbimiseks!
Me säilitame endale õiguse mistahes
modifikatsioonideks!
Täiendavaid juhiseid toiduvalmistamiseks
mikrolainetega, grillimiseks ja muid kasulikke
nõuandeid leiate veebilehelt::
htpp://www.microwaves.gorenje.com
SOOVIME TEILE MEELDIVAID
ELAMUSI SEADME KASUTAMISEL
1102002
169
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project