Monster Cable | CleanTouch | manual | Monster Cable CleanTouch

EN How to Use CleanTouch:
1 Make sure your touchscreen
CleanTouch
™
IMPORTANT
PLEASE READ PRIOR TO USING MONSTER CLEANTOUCH™
IMPORTANT
À LIRE AVANT D’UTILISER CLEANTOUCH™
WICHTIG
VOR DER BENUTZUNG VON MONSTER CLEANTOUCH™ BITTE DURCHLESEN
IMPORTANTE
POR FAVOR, LÉASE ANTES DE USAR MONSTER CLEANTOUCH™
BELANGRIJK
LEZEN VOORDAT U MONSTER MONSTER CLEANTOUCH™ GAAT GEBRUIKEN
IMPORTANTE
SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DI USARE MONSTER CLEANTOUCH™
IMPORTANTE
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O MONSTER CLEANTOUCH™
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MONSTER CLEANTOUCH™
ÖNEMLİ
MONSTER CLEANTOUCH™ ’I KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN
DŮLEŽITÉ
PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM UTĚREK MONSTER CLEANTOUCH™
DÔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM PRÍPRAVKU MONSTER CLEANTOUCH™ SI PREČÍTAJTE
ВАЖНО!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MONSTER CLEANTOUCH™
device is turned off and the
screen is completely cool.
2 Spray CleanTouch directly onto 1
touchscreen. For best results,
allow solution to set for at least
5 to 10 seconds. The longer
it sets, the more effectively
2
the residual coating resists
fingerprints.*
3 With the microfiber Clean Cloth,
wipe the touchscreen using
3
a circular motion.
*Washing hands before using your touchscreen is an effective way
to reduce fingerprints and smudges.
Safety Tips
Keep out of reach of children. Avoid eye contact –
rinse with water.
“Monster,” the Monster logo, “CleanTouch,” the Monster CleanTouch logo, “Monster Clean
Cloth,” the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster
Cable Products, Inc. or its subsidiaries in the US and other countries. AEGIS Microbe
Shield is a registered trademark of AEGIS Environmental Management, Inc.
PT Como utilizar o CleanTouch:
1 Certifique-se
de que o ecrã táctil está
2 Sprühen
sie CleanTouch direkt auf den
2 Spuit
CleanTouch direct op het touchscherm.
2 Aplique
o spray CleanTouch directamente
und der Bildschirm vollständig abgekühlt sein.
Touchscreen. Um das beste ergebnis zu erzielen,
lassen sie die flüssigkeit mindestens 5 bis 10
sekunden antrocknen. Je länger die flüssigkeit
sich setzen kann, desto effektiver weist die
zurückbleibende schicht fingerabdrücke ab.*
3 Mit dem Clean Cloth aus Mikrofaser die
Touchscreen-Fläche kreisförmig abwischen.
*Um weniger Fingerabdrücke und Streifen zu hinterlassen, empfiehlt es sich,
vor dem Benutzen des Touchscreens die Hände zu waschen.
tot het scherm volledig afgekoeld is.
Laat voor de beste resultaten het middel ten
minste 5 tot 10 seconden intrekken. Hoe langer
het intrekt, hoe beter het laagje vingerafdrukken
kan weren.*
3 Gebruik het microvezeldoekje Clean Cloth
om het touchscreen met een cirkelvormige
beweging af te vegen.
*Was uw handen voordat u uw touchscreen gebruikt, zo voorkomt
u vingerafdrukken en vegen.
desligado e o ecrã completamente arrefecido.
no ecrã táctil. Para obter os melhores resultados
deixe a solução actuar pelo menos 5 a 10
segundos. Quanto mais tempo deixar actuar
maior será o revestimento residual resistente
a dedadas.*
3 Com o Clean Cloth de microfibras, limpe
o ecrã táctil fazendo movimentos circulares.
*Lavar as mãos antes de utilizar o ecrã táctil é uma forma eficaz
de reduzir dedadas e marcas.
Güvenlik İpuçları
“ Monster,” das Monster-Logo, “CleanTouch,” das Monster CleanTouch-Logo, “Monster
Clean Cloth,” das Produkt und die Verpackung sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen von Monster Cable Products, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den
USA und anderen Ländern. AEGIS Microbe Shield ist ein eingetragenes Warenzeichen von
AEGIS Environmental Management, Inc.
“Monster”, het Monsterlogo, “CleanTouch”, het Monster CleanTouch-logo, “Monster Clean
Cloth, het product en de verpakking zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van Monster Cable Products, Inc. of van haar dochterbedrijven in de VS en andere landen.
AEGIS Microbe Shield is een geregistreerd handelsmerk van AEGIS Environmental
Management, Inc.
“Monster,” o logótipo Monster, “CleanTouch,” o logótipo Monster CleanTouch,
“Monster Clean Cloth”, o produto e a embalagem são marcas comerciais ou marcas
registadas da Monster Cable Products, Inc. ou suas subsidiárias nos E.U.A. e
outros países. AEGIS Microbe Shield é uma marca registada da AEGIS Environmental
Management, Inc.
“Monster,” Monster logosu, “CleanTouch,” Monster CleanTouch logosu, “Monster
Clean Cloth,” ürün ve paketi Monster Cable Products, Inc. şirketinin ya da bağlı
kuruluşlarının ABD’deki ya da başka ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. AEGIS Microbe Shield, AEGIS Environmental Management, Inc. şirketinin
ticari markasıdır.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augenkontakt
vermeiden – mit wasser spülen.
Buiten het bereik van kinderen houden. Oogcontact
vermijden – spoelen met water.
Manter afastado do alcance das crianças Evitar contacto
com os olhos – passar por água em caso de contacto.
Τρόπος χρήσης του CleanTouch:
1 Assurez-vous
que votre écran tactile est éteint
1 Compruebe que su dispositivo con pantalla
1 Verificate che il vostro dispositivo con
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή οθόνης αφής
Conseils de sécurité
*Dokunmatik ekranı kullanmadan önce ellerinizi yıkamak
parmak izleri ve kirleri azaltmak için etkili bir yöntemdir.
Conselhos de Segurança
EL
*Se laver les mains avant d’utiliser un écran tactile préserve sa lisibilité.
olduğundan ve ekranın tamamen
soğuduğundan emin olun.
2 CleanTouch’ı
doğrudan dokunmatik ekrana
sıkın. En iyi sonuçlar için, solüsyonun 5 ila 10
saniye oturmasını bekleyin. Ne kadar uzun
oturursa, kalan kaplama parmak izlerini
o kadar etkili önleyecektir.*
3 Mikro fiber Clean Cloth ile, dokunmatik
ekranı dairesel bir hareketle silin.
Veiligheidstips
IT Come usare CleanTouch:
et que l’écran est complètement refroidi.
2 Vaporisez
directement CleanTouch sur l’écran
tactile. Pour de meilleurs résultats, laissez la
solution agir pendant au moins 5 à 10
secondes. Plus vous la laissez agir, plus la
couche résiduelle sera efficace contre les
empreintes de doigts.*
3 Passez le Clean Cloth microfibre sur l’écran
tactile avec des mouvements circulaires.
TR CleanTouch nasıl kullanılır:
1 Dokunmatik
ekranlı cihazın kapalı
Sicherheitshinweise
ES Cómo usar CleanTouch:
« Monster, » le logo Monster, « CleanTouch, » le logo Monster CleanTouch, « Monster
Clean Cloth, » le produit et son emballage sont des marques de commerce ou des
marques déposées de Monster Cable Products, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et
dans d’autres pays. AEGIS Microbe Shield est une marque de commerce déposée d’AEGIS
Environmental Management, Inc.
MonsterCable.com/CleanTouch
NL De CleanTouch gebruiken:
1 Zet
uw touchscreen-toestel uit en wacht
FR Utilisation de CleanTouch :
Garder hors de portée des enfants. Eviter le contact
avec les yeux – rincer à l’eau.
© 2011 Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA
Monster Cable International Ltd., Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland
DE So benutzen sie CleanTouch:
1 Das
Touchscreen-Gerät muss ausgeschaltet
táctil esté apagado y que la pantalla
esté totalmente fría.
2 Rocíe CleanTouch directamente sobre la pantalla
táctil. Para tener los mejores resultados, deje que
la solución repose durante al menos 5 o 10
segundos. Cuanto más tiempo repose, más eficaz
será el recubrimiento residual para proteger de
las huellas dactilares.*
3 Con el Clean Cloth de microfibra, limpie la
pantalla táctil con un movimiento circular.
*L avarse las manos antes de utilizar la pantalla táctil es una eficaz
manera de reducir huellas y manchas.
Consejos de seguridad
touchscreen sia spento e che lo schermo
si sia completamente raffreddato.
2 Spruzzare CleanTouch direttamente sul touchscreen.
Per ottenere risultati ottimali, lasciar agire la
soluzione per almeno 5/10 secondi. Più a lungo
la soluzione viene lasciata agire più la pellicola
sarà resistente alle impronte digitali.*
3 Con la microfibra Clean Cloth, pulire il
touchscreen con movimenti circolari.
*Una buona idea per limitare le impronte digitali e le macchie sul
proprio touchscreen è quella di lavarsi le mani prima di usarlo.
Consigli sulla sicurezza
είναι απενεργοποιημένη και ότι η οθόνη
έχει κρυώσει πλήρως.
2 Ψεκάστε το CleanTouch απευθείας πάνω στην
οθόνη αφής. Για καλύτερα αποτελέσματα,
αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 έως 10
δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Όσο περισσότερο
δράσει, τόσο μεγαλύτερη αντοχή στις δαχτυλιές
θα παρουσιάζει το εναπομένον στρώμα.*
3 Με το Clean Cloth μικροϊνών, σκουπίστε την
οθόνη αφής χρησιμοποιώντας κυκλική κίνηση.
*Το πλύσιμο των χεριών πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής,
μειώνει αποτελεσματικά τις δαχτυλιές και τους λεκέδες.
Mantener fuera del alcance de los niños Evitar el contacto
ocular – enjuagar con agua.
Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare
il contatto con gli occhi. In caso di necessità risciacquare
con acqua abbondante.
Συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια
“Monster,” el logo Monster, “Clean Touch”, el logo Monster CleanTouch, “Monstger Clean
Cloth”, el producto y el embalaje son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
propiedad de Monster Cable Products, Inc., o de sus empresas filiales en EE.UU. o en otros
países. AEGIS Microbe Shield es una marca comercial registrada de AEGIS Environmental
Management, Inc.
“Monster,” il logo Monster , “CleanTouch” il logo Monster CleanTouch, “Monster Clean
Cloth” nonché il prodotto e il suo imballaggio sono marchi commerciali o marchi registrati
di proprietà esclusiva di Monster Cable Products, Inc. o delle sue controllate negli Stati
Uniti o negli altri paesi. AEGIS Microbe Shield è un marchio registrato di proprietà esclusiva
di AEGIS Environmental Management, Inc.
Η ονομασία «Monster», ο λογότυπος Monster, η ονομασία «CleanTouch», ο λογότυπος
Monster CleanTouch, η ονομασία «Monster Clean Cloth», το προϊόν και η συσκευασία
είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Monster Cable Products, Inc. ή των
θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία AEGIS Microbe Shield είναι
σήμα κατατεθέν της AEGIS Environmental Management, Inc.
Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα
μάτια – ξεπλύνετε με νερό.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurun.
Gözle temastan kaçının. Suyla durulayın.
SK Ako používať CleanTouch:
1 Dbajte
na to, aby bol váš prístroj s dotykovým
displejom vypnutý a displej úplne vychladnutý.
2 Nasprejujte
CleanTouch priamo na dotykový
displej. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď
necháte roztok pôsobiť 5-10 sekúnd. Čím dlhšie
pôsobí, tým účinnejšia bude ochranná vrstva
proti odtlačkom prstov.*
3 S handričkou Clean Cloth, z mikrovlákien utrite
dotykový displej krúživým pohybom.
*Umytie rúk pred použitím dotykového displeja je účinným
spôsobom ako obmedziť odtlačky prstov a škvrny.
Bezpečnostné rady
Uschovajte mimo dosahu detí. Prediďte kontaktu
s očami – opláchnite vodou.
Monster, logo Monster, CleanTouch, logo Monster CleaTouch, Monster Clean Cloth,
výrobok a obal sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami
spoločnosti Monster Cable Products, Inc. alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.
AEGIS Microbe Shield je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti AEGIS
Environmental Management, Inc.
CS Jak používat roztok CleanTouch:
RU Метод использования CleanTouch:
1 Ujistěte se, že zařízení s dotykovým displejem
1 Убедитесь, что устройство с сенсорным
je vypnuté a displej je zcela studený.
2 Nastříkejte roztok CleanTouch přímo na displej.
Pro dosažení nejlepších výsledků ponechte
roztok asi 5 až 10 sekund usadit. Čím delší
bude tato doba, tím účinnější bude odolnost
povlaku vůči ulpívání otisků prstů.*
3 S pomocí mikrovláknové utěrky Clean Cloth
otřete dotykový displej krouživými pohyby.
*Umytí rukou před použitím zařízení s dotykovým displejem je vhodným
způsobem, jak redukovat ulpívání otisku prstů a vznik šmouh .
Bezpečnostní tipy
Udržujte mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu
s očima – v případě zasažení vypláchněte vodou.
„Monster”, logo Monster, „CleanTouch“, logo „Monster CleanTouch“, „Monster Clean
Cloth“, produkt a obal jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti Monster Cable Products, Inc. nebo jejích dceřiných společností
v USA a v dalších zemích. AEGIS Microbe Shield je registrovanou ochrannou známkou
společnosti AEGIS Environmental Management, Inc.
экраном выключено и экран полностью остыл.
2 Распылите CleanTouch непосредственно на
поверхность сенсорного экрана. Для
максимально эффективного результата дайте
раствору высохнуть в течение 5-10секунд. Чем
дольше время выдержки, тем лучше стойкость
покрытия к отпечаткам пальцев.*
3 Используя ткань из микроволокна Clean Cloth,
протрите сенсорный экран круговыми
движениями.
*Мойте руки перед использованием сенсорного экрана – это эффективный
способ уменьшить следы отпечатки пальцев и пятна на экране.
Рекомендации по безопасному
использованию
Хранить в месте, недоступном для детей.
В случае контакта с глазами – промойте водой.
“ Monster,” логотип Monster, “CleanTouch,” логотип “Monster CleanTouch,” логотип
“Monster Clean Cloth”, продукт и упаковка являются торговыми марками или
официальными торговыми марками Monster Cable Products, Inc. либо его дочерних
компаний в США и других странах. AEGIS Microbe Shield является официальной
торговой маркой AEGIS Environmental Management, Inc
Download PDF