Philips SC1992/00, SC1992/11, SC1991/00 User manual

Philips SC1992/00, SC1992/11, SC1991/00 User manual
SC1992
SC1991
User manual
5
SC1992, SC1991
ENGLISH 6
DEUTSCH 25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46
FRANÇAIS 69
ITALIANO 91
NEDERLANDS 112
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Light-based hair removal is one of the most effective methods to
treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from
current home hair removal methods because it significantly reduces
hair regrowth. Philips has been investigating this method together with
leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative
technology comfortably in the privacy of your own home, whenever
you want.
This appliance has been specifically designed and optimised for use by
women, but can be used by men as well.
Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas
below the neckline.
Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.
For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/
lumea. Check our homepage regularly for updates.
Benefits
This appliance provides the following benefits:
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use
Philips Lumea Essential uses a light-based technology called ‘Intense
Pulsed Light’ (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for
hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea
Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness
This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and
silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after
just two treatments. Optimal results were generally achieved after four
to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to
treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results
last varies from person to person. For more information, see section
‘How to achieve optimal results’ in chapter ‘Using the appliance’.
Gentle treatment, even on sensitive body areas
Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with
leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the
most sensitive body areas.
No replacement parts needed, no hidden costs
Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which
does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes
and should enable you to continuously maintain results for more than
5 years* while saving money on expensive replacement lamps.
*Based on average usage scenario and recommended treatment regime
for one user.
ENGLISH
7
How Philips’ Intense Pulsed Light technology works
Hair growth
Hair growth rates differ from person to person, depending on age,
metabolism and other factors. However, everyone’s hair normally grows in
3 phases.
1 Growing phase (anagen phase)
The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of
melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair.
Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of
the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are
susceptible to treatment with light.
2 Degradation phase (catagen phase)
Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.
3 Resting phase (telogen phase)
The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains
at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a
new hair.
Working principle
-- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin.
The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses.
The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This
process stimulates the hair to go into the resting phase.
-- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited.
Hairs can take one or two weeks to shed.
--
Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since
only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.
During a treatment, hairs on the treated area are usually in different
stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to
repeat the treatment once every two weeks for the first two months.
An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin
and ensures that the appliance is safe for the skin.
8
ENGLISH
General description (Fig. 5)
1 Intensity lights (1- 5)
2 On/off button
3 ’Ready to flash’ light
4 Air vents
5 Appliance socket
6 Flash button
7 Openings for electronic contacts
8 Light exit window with integrated UV filter
9 Electronic contacts
10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
11 Metallic frame inside the body attachment
12 Integrated safety system
13 Adapter
14 Small plug
15Pouch
Also included: cleaning cloth
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this
appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower
or a filled swimming pool).
-- Keep the appliance and the adapter dry.
-- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid
electric shock.
-- Never insert any objects into the appliance.
Warning
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- The appliance is not intended for children under the age of 15 years.
Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with
the consent and/or assistance of their parents or the persons who have
parental authority over them. Adults from 19 years and older can use
the appliance freely.
-- Only use the adapter supplied.
-- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.
ENGLISH
9
To prevent damage
-- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
-- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
-- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm
environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
-- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become
dusty.
-- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always
switch off the appliance after use.
-- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several
hours, to prevent damage.
-- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause
severe damage to the body attachment and/or the light exit window.
Only flash when the appliance is in contact with skin.
Caution
-- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to
avoid the risk of eye damage.
-- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the
table in section ‘Recommended light intensities’ of chapter ‘Preparing
for use’). Use at higher settings than those recommended can increase
the risk of skin reactions and side effects.
-- This appliance is only intended for removing unwanted human body
hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
-- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from
creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the
integrated safety system may not work as intended and the appliance
may not flash or may flash unintentionally.
Keep the following things in mind to avoid compromising the
lifetime of your Philips Lumea Essential:
-- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than
15°C or higher than 35°C during use.
-- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the
appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance,
but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with
your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically.
Then let it cool down for another 10 minutes.
-- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips
for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an
extremely hazardous situation for the user.
-- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section
‘Contraindications’ apply to you.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulationsregarding exposure to electromagnetic fields.
10
ENGLISH
Contraindications
For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?
Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following
is true for you, then this appliance is not suitable for you to use!
Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.
Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore
we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast
feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and
the risk of injury to the skin.
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or
hair colour, i.e.:
-- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt, you tan very well and
your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely
or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is
brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing
skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when
you use Philips Lumea Essential. See also chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Possible side effects and skin reactions’ and consult the
‘Recommended light intensities table’ in the quick start guide.
-- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white,
grey or red. The treatment will not be effective.
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases
listed below, i.e.:
-- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history
of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
-- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas
to be treated.
-- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid
scar formation or a history of poor wound healing.
-- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of
varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
-- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic
reaction.
-- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles,
open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and
haematomas in the areas to be treated.
-- If you have had surgery in the areas to be treated.
-- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
-- If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive
heart disease.
-- If you have any bleeding disorder.
-- If you have a history of immunosuppressive disease (including
HIV infection or AIDS).
Never use the appliance if you take any of the medications
listed below, i.e.:
-- If your skin is currently being treated with or has recently been treated
with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs),
topical isotretinoin and azelaic acid.
-- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or
Roaccutane® in the last six months.This treatment can make skin more
susceptible to tears, wounds and irritations.
ENGLISH
11
-- If you are on painkillers, which reduce the skin’s sensitivity to heat.
-- If you are taking photosensitising agents or medications, check the
package insert of your medicine and never use the appliance if it is
stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions
or if you have to avoid sun when taking this medicine.
-- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin,
in a manner that does not allow you to stop using them at least one
week prior to each treatment with Lumea.
-- If you take immunosuppressive medications.
Never use the appliance on the following areas:
-- On the face.
-- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the
nostrils and ears. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Using the
appliance in the bikini area’.
-- Men must not use it on the scrotum or face.
-- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers,
subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
-- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other
skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn
and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify
skin-related diseases (e.g. skin cancer).
-- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and
a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
-- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin
reactions. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects
and skin reactions’.
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or
fake-tanned skin
-- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This
applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning
methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are
tanned or are planning to tan, see chapter ‘Preparing for use’, section
‘Tanning advice’.
Note:This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the
appliance we advise you to consult a doctor.
Preparing for use
For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the
appliance in the manner described below.
Preparing treatment areas
1Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show
hair regrowth.
Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.
Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g
epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to
shave in between treatments for optimal results.
12
ENGLISH
Please note that treatment on unshaved or improperly shaved
areas has a number of undesired effects:
-- The light exit window and body attachment may become
contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit
window and body attachment can reduce the life and efficacy of the
appliance. Contamination of the light exit window can also cause the
treatment to become painful or cause skin reactions like redness and
discolouration.
-- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.
2Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free
from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes,
tanning creams and sunscreens).
3Check the appliance, especially the light exit window and
body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any
contamination, clean the appliance according to the instructions in
chapter ‘Cleaning and maintenance’.
If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive
to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel
uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise
you to wait until the irritation has disappeared.
4Once the hairs stop growing back, which usually happens after
4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the
appliance.
Light intensity
Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been
developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you
can expect a convenient and effective treatment at a light intensity that
you find comfortable.
Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the
light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find
comfortable.
The recommended light intensities table below helps you to establish the
right light intensity.
1Consult the table below to determine which light intensities are
appropriate for your skin and body hair colour.
Tip:You can put the table in the quick start guide on your skin and compare
it with your skin colour.
Tip:We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.
2Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.
Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their
skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended
for persons with darker skin.
The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be
painful. Different body areas may require different light intensities, see
to the table below. To prevent skin reactions, see chapter ‘Using the
appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
ENGLISH
13
Recommended light intensities (1-5)
In the table below, ‘x’ means that the appliance is not suitable for you.
Note:The colour of your skin may change, for example because your skin
has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous
treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used
before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.
Body hair colour:  
Dark blond/light brown/
brown/dark brown/black
white/grey/red/light
blond
White (always sunburn, no tanning)
4/5
x
Beige (easy sunburn, minimal tanning)
4/5
x
Light brown (sometimes sunburn, good
tanning)
4/5
x
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)
1/2/3
x
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)
x
x
Brownish black and darker (rarely to never
sunburn, very dark tanning)
x
x
Skin colour and characteristics:
Important
To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section
‘For whom is Philips Lumea Essential not suitable?’.
Tanning advice
-- Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential
regularly (every two weeks).
Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening
of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or
sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions.
See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
-- Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform
a skin test.
Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance.
Perform a skin test (see chapter ‘Using the appliance’, section ‘First use and
skin test’) on the area to be treated to determine the appropriate light
intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions
after treatment with Philips Lumea Essential.
-- Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before
sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.
Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas
to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no
adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover
treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in
the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without
protection immediately after treatment increases the risk of adverse side
effects and skin reactions. See chapter ‘Using the appliance’, section
‘Possible side effects and skin reactions’.
14
ENGLISH
-- Tanning with artificial light
Follow the instructions in ‘Sun exposure before treatment’ and
‘Sun exposure after treatment’ above.
-- Tanning with creams
If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has
fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.
Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter ‘Using the
appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
Using the appliance
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Light intensity’ to determine which light intensities are most
suitable for your skin and body hair colour.
Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see
chapter ‘Preparing for use’, section ‘Preparing treatment areas’).
If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the
light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you
notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment
immediately and read section ‘Possible side effects and skin reactions’ in
this chapter.
First use and skin test
When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we
advise you to perform a skin test on each area to be treated to check
your skin’s reaction to the treatment and to get accustomed to light-based
treatment.
1Choose an area close to the area you intend to treat.
2Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the
wall socket.
Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.
3Press the on/off button to switch on the appliance.
,, Intensity light 1 goes on.
Note:The appliance always automatically selects the lowest light intensity
setting. See section ‘Light intensity’ in chapter ‘Preparing for use’ to determine
the appropriate light intensity.
4To adjust the light intensity setting, press the on/off button one
or more times until you have reached the required setting. The
corresponding intensity light lights up.
ENGLISH
15
5Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body
attachment is in contact with the skin.
Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.
,, The ‘ready to flash’ light on the back of the appliance starts blinking
to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
,, When the appliance is ready to release a flash, the ‘ready to flash’
light lights up green continuously.
6Press the flash button to release a flash.
Note:The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash
on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles
during use. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived
brightness of the flash.
7Release the flash button once the appliance has flashed.
8Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As
long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one
level within the recommended range for your skin type and apply
one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the
same spot.
9When you have finished the treatment, press and hold the on/off
button for 2 seconds to switch off the appliance.
10After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for
any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting
that did not result in any skin reaction for subsequent use.
Subsequent use
1Before every treatment, clean the body attachment, the light exit
window and the metallic frame inside the body attachment. For more
information see chapter ‘Cleaning and maintenance’.
2Start each treatment by selecting the light intensity very carefully,
based on your skin’s sensitivity and on how comfortable treatment
feels. See section ‘Recommended light intensities’ to select the right
setting for your skin type and hair colour combination.
Note:Your skin may react differently on different days/occasions for a number
of reasons. See section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter
for more information.
16
ENGLISH
3Follow steps 2-6 of the previous section (‘Before first use and skin test’).
Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm
during use.
4Slide the appliance over the skin to the next area to be treated
and repeat steps 5 and 6 of section ‘First use and skin test’ in this
chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance
is ready to flash again. The ‘ready to flash’ light on the back of the
appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until
this light lights up continuously before you continue.
Tip for SC1992:The SC1992 has a ‘slide and flash’ feature: for a more efficient
treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over
your skin.
Do not treat exactly the same area multiple times during one session.
This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases
the risk of skin reactions.
5To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close
to each other. Note that effective light only comes out of the light
exit window. However, always make sure you do not flash the same
area twice.
6When you have finished the treatment, press and hold the on/off
button for 2 seconds to switch off the appliance.
7Check the light exit window and the body attachment for hairs and
dirt and clean the appliance after use (see chapter ‘Cleaning and
maintenance’).
Tips
How to achieve optimal results
-- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see
chapter ‘Introduction’, section ‘Working principle’ for more information).
-- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from
becoming active again, the treatments have to be repeated once every
two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and
hair-free by then. Please read section ‘Maintenance phase’ to find out
how you can keep these results. 
Maintenance phase
-- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you
to repeat the treatment every four to six weeks. The time between
treatments may vary based on your individual hair regrowth and also
across different body areas. If too many hairs grow back between
treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not
treat any area more often than once every two weeks. When you use
the appliance more frequently than recommended, you do not increase
the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
ENGLISH
17
Guidelines for treatment
Average treatment time
Area
Approx. treatment time
Underarms
1 minute per underarm
Bikini line
1 minute per side
Entire bikini area
4 minutes
One lower leg
8 minutes
One full leg
14 minutes
Note:The average treatment times above have been observed during research
and tests. Individual treatment times may vary from person to person.
Intended treatment areas
The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms,
arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.
Using the appliance on the legs
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Light intensity’ to see which settings are suitable for your legs.
-- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever
is more convenient to you. In order to maintain full contact with the
skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.
Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas
of the body.When you press the body attachment hard onto these areas, the
skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and
redness. See section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter.
Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the ‘ready
to flash’ light go on, but not harder.
Using the appliance in the bikini area
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for use’,
section ‘Light intensity’ to see which settings are suitable for your bikini area.
In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment
of the entire bikini area (e.g. for ‘Brazilian’ or ‘Hollywood’ style). Use a lower
setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not
use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat
their pubic area must not use the appliance on the scrotum.
Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start
treating another body area (see chapter ‘Cleaning and maintenance’).
Using the appliance on the underarms
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for
your underarms.
Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care
product from your underarms before treatment.
18
ENGLISH
Tip:To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to
get a good view of the area to be treated and the ‘ready to flash’ light. Raise
your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in
the underarm area.
Note:The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is
unpleasant, close your eyes when you release a flash.
Possible side effects and skin reactions
Common skin reactions:
-- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel
warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
-- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a
short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to
consult a doctor.
-- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of
shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a
few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth.
If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the
treated area 24 hours after the treatment.
Rare side effects:
-- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and
are usually the result of using a light intensity that is too high for your
skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise
you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has
healed completely and make sure you use a lower light intensity.
-- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests
itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This
is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour.
In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark
skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually
observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat
discoloured areas until the discolouration has disappeared and your
skin has regained its normal skin colour.
-- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be
caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from
shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
-- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have
used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light
intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same
area more than once and if you use the appliance on open wounds,
inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter ‘Important’,
section ‘Contraindications’ for more information.
After use
-- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately
after treatment.
-- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait
until any skin redness has disappeared completely.
-- See chapter ‘Preparing for use’, section ‘Tanning advice’ for information
about sun exposure and artificial tanning.
ENGLISH
19
Cleaning and maintenance
To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the
appliance before and after each use and, if necessary, also during the
treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean
it properly.
Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the
dishwasher.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the
body attachment.
Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light
exit window or the body attachment.
1Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
Note:The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled
down before you clean it.
2To remove the body attachment, grab the projections at the top and
bottom and pull gently.
3If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning
cloth supplied with the appliance.
4Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops
of water and use it to clean the following parts:
-- the light exit window
-- the outside surface of the body attachment
-- the metallic frame inside the body attachment
Make sure that the electronic contacts do not get wet.
Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage
alcohol to clean the parts mentioned above.
Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and,
if necessary, also during the treatment according to the instructions in this
section.
Storage
1Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
2Clean the appliance before you store it.
3Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between
-20°C and +70°C.
Tip:We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.
20
ENGLISH
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for
contact details).
Spare parts
The following spare parts are available:
-- Body attachment
-- Adapter
-- Cleaning cloth
-- Pouch
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Technical specifications
Models SC1992 and SC1991
Rated voltage
100V-240V
Rated frequency
50Hz-60Hz
Rated input
24W
Protection against electric shock
Class II Q
Protection rating
IP 30 (EN 60529)
Operating conditions
Temperature: +15° to +35°C
Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions
Temperature: -20°C to +70°C
Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment
>500nm
ENGLISH
21
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem
Possible cause
This is normal.
The adapter/
appliance becomes
warm during
charging.
Solution
No action required.
I have switched on
the appliance but I
cannot increase or
decrease the light
intensity.
The appliance
has to be reset.
To reset the appliance, switch off the appliance and
then switch it on again. If you still cannot adjust the light
intensity, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre.
The ‘ready to flash’
light does not
work when I place
the appliance on
the skin.
You have not
properly placed
the appliance on
the skin.
Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way
that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin.
Then check if the ‘ready to flash’ light lights up continuously
and press the flash button.
If this does not work, place the appliance on a part of
your body where it is easy to establish full skin contact, for
example on your lower arm.Then check if the ‘ready to
flash’ light works. If the ‘ready to flash’ light still does not start
flashing when you place the appliance on the skin, contact the
Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer
or a Philips service centre.
The ‘ready to
flash’ light does
not work when
I place the body
attachment on
my skin, but the
cooling fan works.
The overheat
protection has
been activated.
When the overheat protection has been activated, the fan
still works. Do not switch off the appliance and let it cool
down for approx. 15 minutes before you continue to use it.
After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then
let it cool down for 10 more minutes. If the ‘ready to flash’
light still does not work when you place the appliance on
the skin, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre.
The ‘ready to
flash’ light lights up
continuously, but
the appliance does
not produce a
flash when I press
the flash button.
The appliance
needs to be reset.
To reset the appliance, switch off the appliance and switch it
on again. If the ‘ready to flash’ light lights up continuously, but
the appliance still does not produce a flash when you press
the flash button, contact the Consumer Care Centre in your
country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light
1 continues to
blink and I cannot
change the setting.
The body
attachment is not
placed on the
appliance properly.
Properly place the body attachment on the appliance.
22
ENGLISH
Problem
Possible cause
Solution
All intensity lights
go on alternately.
The appliance
needs to be reset.
To reset the appliance, switch off the appliance and switch it
on again. If the intensity lights continue to go on alternately,
contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity
lights are blinking
simultaneously.
The appliance is
defective.
Contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance
The body
produces a strange attachment and/or
smell.
the filter glass is
dirty.
You have not
shaved the area
to be treated
properly.
Clean the body attachment and the light exit window
carefully. If you are unable to clean the body attachment
properly, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre to replace the
body attachment.
If there are hairs on the area to be treated, these hairs may
get burnt when you use the appliance. As a result, you notice
a strange smell. Shave the area to be treated properly before
you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim
hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a
comfortable setting.
You stored the
Clean the appliance and the body attachment (see chapter
appliance in a
‘Cleaning and maintenance’).
dusty environment.
The skin feels
more sensitive
than usual during
treatment.
I experience an
unacceptable pain
sensation when I
use the appliance.
The light intensity
you have chosen
is too high.
Check the skin/hair colour table before each use, to ensure
you select the right light intensity for each treatment. If
necessary, select a lower light intensity.
You did not shave
the areas to be
treated.
Shave the areas to be treated before you use the appliance.
If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible
and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
The light exit
window is broken.
If the light exit window is broken, do not use the appliance
anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the
Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer
or a Philips service centre.
You did not shave
the areas to
be treated
Shave the areas to be treated before you use the appliance.
If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible
and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
You treated an
area for which the
appliance is not
intended.
You must not use the appliance on your face, inner labia,
vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on
their face or scrotum.
You have used a
light intensity that
is too high for you.
Reduce the light intensity to a level that is comfortable for
you. See chapter ‘Preparing for use’, section ‘Light intensity’.
ENGLISH
Problem
The treated areas
become red after
the treatment.
23
Possible cause
Solution
The light exit
window is broken.
If the light exit window of the body attachment is broken, do
not use the appliance with this body attachment any more.
Go to your dealer or a Philips service centre or contact
the Consumer Care Centre to have the body attachment
replaced.
The appliance is
not suitable for
your hair or skin
colour.
Do not use the appliance if your body hair is light blond, red,
grey or white. Do not use the appliance either if you have
dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the
Quick Start Guide.
Slight redness
is harmless and
normal and
disappears quickly.
No action required.
You have used a
The skin reaction
after the treatment light intensity that
is too high for you.
lasts longer than
usual.
Select a lower light intensity the next time. See chapter
‘Preparing for use’, section ‘Light intensity. If the skin reaction
lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal
results are not
satisfactory.
You have used a
light intensity that
is too low for you.
Perform a skin test to determine if you can use a higher light
intensity (see chapter ‘Using the appliance’, section ‘First use
and skin test’.
You did not make
enough overlaps
when you used
the appliance.
For proper hair-removal results, you have to make overlaps
when you use the appliance. See chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Subsequent use’, step 4.
You do not use
the appliance
as often as
recommended.
To remove all hairs successfully and to prevent the hair
root from becoming active again, the treatments have to be
repeated once every two weeks for the first two months. To
ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat
the treatment every four to six weeks. The time between
treatments may vary based on your individual hair regrowth
and also across different body areas. If too many hairs grow
back between treatments, simply shorten the treatment
interval again, but do not treat any area more often than
once every two weeks. When you use the appliance more
frequently than recommended, you do not increase the
effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
Continue using the appliance for at least 6 months, as hair
You respond
more slowly to IPL regrowth can still decrease over the course of this period.
treatment than the Also take into account the other solutions to this problem.
average user.
The appliance is
not suitable for
your hair or skin
colour.
Do not use the appliance if your body hair is light blond, red,
grey or white. Do not use the appliance either if you have
dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the
Quick Start Guide.
24
ENGLISH
Problem
Possible cause
Solution
Hair starts to
grow again in
some spots on the
treated areas.
You did not make
enough overlaps
when you used
the appliance.
For proper hair-removal results, you have to make overlaps
when you use the appliance. See chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Subsequent use’, step 4.
Hair starts to grow This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth
that hair starts growing again. The hairs that come back,
again as part of
the natural cycle of however, tend to be softer and thinner.
hair growth.
The appliance
does not work.
The appliance is
defective.
Contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.
DEUTSCH
25
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Haarentfernung mit Licht ist eine der wirksamsten Methoden für eine lang
anhaltende Entfernung von unerwünschtem Körperhaar. Sie unterscheidet
sich von gängigen Enthaarungsmethoden zur häuslichen Anwendung, indem
sie das Nachwachsen der Haare deutlich reduziert. Dieses Verfahren ist
das Ergebnis von mehr als 15-jähriger gemeinsamer Forschungs- und
Entwicklungsarbeit von Philips und führenden Dermatologen. Jetzt können
Sie diese innovative Technologie jederzeit und ungestört zu Hause nutzen.
Dieses Gerät wurde speziell für Frauen entwickelt und optimiert, kann
jedoch ebenso von Männern verwendet werden.
Philips Lumea Essential ermöglicht die Behandlung von unerwünschtem
Haar an Körperpartien unterhalb des Halses.
Philips Lumea Essential sollte nur von einer Person benutzt werden.
Weitere Informationen zu Philips Lumea Essential erhalten Sie unter
www.philips.com/lumea. Auf unserer Website finden Sie regelmäßig
aktuelle Informationen.
Vorteile
Dieses Gerät bietet die folgenden Vorteile:
IPL-Technologie (“Intense Pulsed Light”) für die Verwendung
zu Hause
Philips Lumea Essential arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie
namens “Intense Pulsed Light” (IPL), die bereits seit 15 Jahren in der
Kosmetikbranche zur Haarentfernung eingesetzt wird. Dank Philips Lumea
Essential können Sie diese innovative Technologie nun auch zu Hause nutzen.
Das Nachwachsen von Haaren wird wirksam verhindert
Diese Methode sorgt langfristig dafür, dass weniger Haare nachwachsen
und Ihre Haut seidig glatt bleibt. Unsere Studien haben bereits nach zwei
Anwendungen ein deutlich geringeres Haarwachstum gezeigt. Optimale
Ergebnisse wurden im Allgemeinen nach vier bis fünf Behandlungen erzielt.
Von Behandlung zu Behandlung ist eine Verringerung der Haardichte
erkennbar. Wie schnell eine Wirkung sichtbar wird und wie lange die
Ergebnisse anhalten, ist jedoch bei jeder Person unterschiedlich. Weitere
Informationen erhalten Sie im Kapitel “Das Gerät benutzen” unter dem
Abschnitt “Erzielen optimaler Ergebnisse”.
Sanfte Behandlung, selbst an empfindlichen Körperpartien
Philips Lumea Essential wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden
Dermatologen entwickelt. Das Resultat ist eine wirksame und sanfte
Behandlung, die selbst für die empfindlichsten Körperpartien geeignet ist.
Keine Ersatzteile erforderlich, keine versteckten Kosten
Philips Lumea Essential ist mit einer Hochleistungslampe ausgestattet, die
nicht ersetzt werden muss. Diese Lampe kann über 100.000 Lichtblitze
erzeugen und wird mehr als 5 Jahre* lang für gute Ergebnisse sorgen,
während Sie Geld für teure Ersatzlampen sparen.
*Bei normalem Gebrauch und empfohlener Behandlung für einen Benutzer.
26
DEUTSCH
Die Technologie “Intense Pulsed Light” von Philips
Haarwuchs
Die Wuchsgeschwindigkeit von Haaren ist von Person zu Person
unterschiedlich und von Alter, Stoffwechsel und anderen Faktoren abhängig.
Im Allgemeinen erfolgt der Haarwuchs allerdings in 3 Phasen.
1 Wachstumsphase (Anagen-Phase)
Dies ist die aktive Wachstumsphase, in der das Haar über die Wurzel
genährt wird. In dieser Phase enthält es die höchste Konzentration an
Melanin – ein Pigment, das für die Färbung von Haaren verantwortlich ist.
Die Melaninkonzentration ist darüber hinaus der entscheidende Faktor für
die Wirksamkeit der Intense Pulsed Light-Technologie. Nur die Haare in der
Wachstumsphase können durch Lichtbehandlung entfernt werden.
2 Abbauphase (Catagen-Phase)
Das Haar wächst nicht mehr, und die Wurzel schrumpft, bevor das Haar
ausfällt.
3 Ruhephase (Telogen-Phase)
Das alte Haar löst sich vom Haarfollikel und fällt aus. Der Follikel ruht, bis
ihm die biologische Uhr mitteilt, dass er wieder aktiv werden und ein neues
Haar wachsen lassen soll.
Funktionsprinzip
-- Zum Entfernen von Haaren erhitzt das Gerät das Haar und die Wurzel
unter der Haut. Das Melanin im Haar und in der Haarwurzel absorbiert
die vom Gerät produzierten Lichtimpulse. Je dunkler das Haar, desto
mehr Licht kann aufgenommen werden. Dieser Vorgang regt das Haar
an, in die Ruhephase überzugehen.
-- Zwischen den Behandlungen fallen die Haare aus, und das
Nachwachsen neuer Haare wird verhindert. Es kann bis zu zwei
Wochen dauern, bis die Haare ausfallen.
--
Eine optimale Haarentfernung kann nicht durch eine einzige
Behandlung erzielt werden, da nur Haare in der Wachstumsphase auf
die Lichtbehandlung reagieren und sich die Haare im behandelten
Körperbereich normalerweise in verschiedenen Wachstumsphasen
befinden. Zur effektiven Behandlung aller Haare sollten Sie die
Behandlung in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen
wiederholen.
Ein integrierter optischer Filter sorgt dafür, dass keine UV-Strahlen auf die
Haut gelangen und das Gerät somit keine Hautschäden verursacht.
DEUTSCH
27
Allgemeine Beschreibung (Abb. 5)
1 Lichtstärkeanzeigen (1 bis 5)
2 Ein-/Ausschalter
3 Bereitschaftsanzeige
4 Belüftungsschlitze
5 Buchse für Gerätestecker
6 Blitztaste
7 Öffnungen für elektronische Kontakte
8 Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter
9 Elektrische Kontakte
10 Körper-Aufsatz (für die Körperpartien unterhalb des Halses geeignet)
11 Metallrahmen im Körper-Aufsatz
12 Integriertes Sicherheitssystem
13 Adapter
14Gerätestecker
15Tasche
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Reinigungstuch
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination! Verwenden
Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. in der Nähe einer
Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
-- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.
-- Berühren Sie keine inneren Komponenten, wenn das Gerät beschädigt
ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
-- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein.
Warnhinweis
-- Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur
Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Teenager
zwischen 15 und 18 Jahren sollten es nur unter Aufsicht /Anleitung
ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen.
-- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
-- Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn
Beschädigungen daran erkennbar sind.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den
Benutzer gefährden kann.
-- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein
Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Glas des
Lichtaustrittsfensters beschädigt ist.
28
DEUTSCH
So vermeiden Sie Beschädigungen:
-- Achten Sie darauf, dass ein ungehinderter Luftstrom durch die
Lüftungsschlitze gewährleistet ist.
-- Setzen Sie das Gerät keinen schweren Stößen aus, schütteln Sie es
nicht, und lassen Sie es nicht fallen.
-- Wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt war,
warten Sie etwa 3 Stunden, bevor Sie es benutzen.
-- Bewahren Sie das Gerät im mitgelieferten Beutel auf, um es vor Staub
zu schützen.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist,
und schalten Sie es nach Gebrauch immer aus.
-- Setzen Sie das Gerät nicht über mehrere Stunden direktem Sonnenoder UV-Licht aus, um Schäden zu vermeiden.
-- Richten Sie den Lichtimpuls auf keine anderen Oberflächen als die
Haut. Andernfalls können schwere Schäden am Körper-Aufsatz bzw.
Lichtaustrittsfenster verursacht werden. Aktivieren Sie den Lichtimpuls
nur, wenn das Gerät in Kontakt mit der Haut ist.
Achtung
-- Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich der Augen und
Augenbrauen, um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden.
-- Verwenden Sie das Gerät nur mit Einstellungen, die sich für Ihren Hauttyp
eignen (siehe Tabelle im Abschnitt “Empfohlene Lichtintensitäten” im
Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”). Eine höhere Einstellung kann
zu Hautirritationen und Nebenwirkungen führen.
-- Das Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von unerwünschtem
Körperhaar unterhalb des Halses bei Menschen vorgesehen. Verwenden
Sie es nicht für andere Zwecke.
-- Vergewissern Sie sich, dass die Haut im zu behandelnden Bereich
sauber und trocken ist und dass dort keine Cremes, Körperlotionen
oder andere Kosmetika aufgetragen wurden. Wenn die Haut nicht
sauber und trocken ist, funktioniert das integrierte Sicherheitssystem
möglicherweise nicht wie vorgesehen, und das Gerät gibt eventuell
keine Lichtimpulse aus bzw. gibt diese unbeabsichtigt aus.
Beachten Sie folgende Punkte, um die Lebensdauer von Philips
Lumea Essential nicht zu beeinträchtigen:
-- Setzen Sie das Gerät während des Gebrauchs keinen
Umgebungstemperaturen unter 15 °C oder über 35 °C aus.
-- Das Gerät ist mit einem integrierten Überhitzungsschutz ausgestattet.
Im Fall einer Überhitzung wird kein Lichtimpuls erzeugt. Schalten Sie das
Gerät nicht ab, lassen Sie es aber ungefähr 15 Minuten abkühlen, bevor sie
es weiter benutzen. Nach fünf Minuten schaltet sich das Gerät automatisch
aus. Lassen Sie es anschließend weitere 10 Minuten lang abkühlen.
-- Wenden Sie sich zur Prüfung oder zur Reparatur des Geräts immer
an ein Philips Service-Center. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen
gefährden den Benutzer.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Situationen, die in Abschnitt
“Wichtige Hinweise” beschrieben werden, auf Sie zutreffen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich
möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.
DEUTSCH
29
Wichtige Hinweise
Wer sollte Philips Lumea Essential NICHT verwenden?
Philips Lumea Essential ist nicht für jede Person geeignet. Wenn eine der
folgenden Aussagen auf Sie zutrifft, ist dieses Gerät für Sie nicht geeignet!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind
oder stillen.
Philips Lumea Essential wurde nicht bei schwangeren Frauen getestet, daher
empfehlen wir Ihnen, das Gerät nicht zu verwenden, wenn Sie schwanger
sind oder stillen. Hormonelle Veränderungen könnten die Empfindlichkeit
Ihrer Haut und somit das Risiko von Hautschäden erhöhen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut- bzw.
Haarfarbe für eine Behandlung ungeeignet ist, d. h.:
-- Wenn Sie den Hauttyp V (d. h. wenn Sie selten Sonnenbrand
bekommen, sehr schnell braun werden und Ihr Hautton dunkelbraun
ist) oder Hauttyp VI haben (d. h. wenn Sie selten oder niemals
Sonnenbrand bekommen und sehr braun werden). In diesem Fall
besteht bei der Verwendung von Philips Lumea Essential das Risiko
von Hautirritationen wie starke Rötungen, Verbrennungen oder
Farbveränderungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
“Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen” im Kapitel “Das
Gerät benutzen” sowie in der Tabelle mit Empfehlungen für die
Lichtintensität in der Kurzanleitung.
-- Wenn Ihre natürliche Haarfarbe in den Behandlungsbereichen
hellblond, weiß, grau oder rot ist. Die Behandlung ist dann nicht effektiv.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer der unten
aufgeführten Krankheiten leiden, d. h.:
-- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden (z. B. aktivem
Hautkrebs) bzw. bereits einmal Hautkrebs oder eine andere lokale
Krebserkrankung an den zu behandelnden Hautpartien hatten.
-- Wenn Sie präkanzeröse Läsionen oder mehrere atypische Muttermale
in den zu behandelnden Hautpartien haben.
-- Sie unter Kollagenstörungen leiden, einschließlich der Bildung von
Wulstnarben oder schlechter Wundheilung.
-- Wenn Sie unter einer Gefäßkrankheit leiden und die zu behandelnden
Körperpartien zum Beispiel Krampfadern oder Gefäßerweiterungen
aufweisen.
-- Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und auf Licht mit Ausschlag
reagiert oder eine allergische Reaktion zeigt.
-- Wenn Sie an den zu behandelnden Hautpartien Infektionen, Ekzeme,
Verbrennungen, entzündete Follikel, offene Wunden, Abschürfungen,
Herpes, Wunden oder Läsionen und Blutergüsse haben.
-- Wenn Sie an den betroffenen Körperzonen operiert wurden.
-- Wenn Sie Epileptiker/in mit Blitzlichtempfindlichkeit sind.
-- Wenn Sie unter Diabetes, Lupus Erythematodes, Porphyrie oder
kongestiver Herzerkrankung leiden.
-- Wenn Sie Bluter/in sind.
-- Wenn Sie unter einem Immundefekt leiden (einschließlich HIV
oder AIDS).
30
DEUTSCH
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eines oder mehrere
der unten aufgeführten Medikamente einnehmen, d. h.:
-- Wenn Ihre Haut derzeit oder kürzlich mit Alpha-Hydroxycarbonsäure
(Alpha-Hydroxy Acids, AHAs), Beta-Hydroxycarbonsäure
(Beta-Hydroxy Acids, BHAs), lokal angewendetem Isotretinoin
und Azelainsäure behandelt wurde.
-- Wenn Sie in den letzten sechs Monaten Isotretinoin-haltige
Medikamente wie Accutane® oder Roaccutane® in irgendeiner
Form eingenommen haben. Diese Medikamente können zur Folge
haben, dass die Haut leichter aufplatzt und eher zu Wunden und
Reizungen neigt.
-- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, welche die Haut weniger
wärmeempfindlich machen.
-- Wenn Sie fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, prüfen Sie
den Beipackzettel, und verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn
als Nebenwirkungen fotoallergische oder fototoxische Reaktionen
auftreten können oder Ihre Haut während der Einnahmezeit nicht
direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden darf.
-- Wenn Sie Medikamente zur Blutverdünnung (einschließlich hoher
Dosen von Aspirin) einnehmen und die Behandlung ein Absetzen
des Medikaments mindestens eine Woche vor jeder Behandlung mit
Lumea nicht zulässt.
-- Wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen.
Verwenden Sie das Gerät nicht an den folgenden Partien:
-- Im Gesicht.
-- An Brustwarzen, Brustwarzenhöfen, inneren Schamlippen, Vagina,
Anus und in Nase und Ohren. Siehe Kapitel “Das Gerät benutzen”,
Abschnitt “Das Gerät für die Bikinizone verwenden”.
-- Bei Männern am Hodensack oder im Gesicht.
-- Über oder in der Nähe von künstlichen Materialien wie
Silikonimplantaten, Herzschrittmachern, subkutanen Injektionsports
(Insulinspendern) oder Piercings
-- An Körperpartien mit Muttermalen, Sommersprossen, großen
Venen, dunkler pigmentierten Hautstellen, Narben oder anderen
Hautanomalien, ohne zuvor einen Arzt/eine Ärztin konsultiert zu haben.
Dies kann zu Verbrennungen und Hautverfärbung führen, wodurch die
Diagnose von Hautkrankheiten (z. B. Hautkrebs) erschwert werden kann.
-- An Warzen, Tätowierungen oder permanentem Make-up. Dies
kann zu Verbrennungen oder Hautverfärbung (Hypo- oder
Hyperpigmentierung) führen.
-- An Partien, wo Sie Deodorant mit lang anhaltender Wirkung
verwenden. Dies kann Hautreizungen zur Folge haben. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel “Das Gerät benutzen”,
Abschnitt “Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen”.
DEUTSCH
31
Verwenden Sie das Gerät nicht auf sonnenverbrannter, kürzlich
gebräunter (in den letzten zwei Wochen) oder künstlich gebräunter Haut.
-- Jede Art der Bräunung kann die Sicherheit der Behandlung
beeinträchtigen. Dies gilt für natürliches Sonnenlicht genauso wie
für künstliche Bräunungsmethoden, z. B. Bräunungscremes oder
Sonnenbänke. Wenn Sie gebräunt sind oder vorhaben, sich zu bräunen,
lesen Sie bitte im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten” den
Abschnitt “Hinweise zum Bräunen”.
Hinweis: Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden können, konsultieren
Sie bitte einen Arzt/eine Ärztin.
Für den Gebrauch vorbereiten
Um ein perfektes Ergebnis zu gewährleisten, sollten Sie die Körperpartien,
an denen das Gerät eingesetzt werden soll, wie unten beschrieben
vorbereiten.
Die zu behandelnden Hautpartien vorbereiten
1Rasieren Sie die zu behandelnden Hautpartien, solange die Haare
nachwachsen.
Hinweis:Verwenden Sie keine Enthaarungscremes anstatt des Rasierers.
Hinweis:Wenn Sie bei Ihrer letzten Enthaarung die Haare an der Wurzel
entfernt haben (z. B. durch Epilieren), können Sie die Behandlung sofort
beginnen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich für optimale Ergebnisse
zwischen den Behandlungen zu rasieren.
Beachten Sie, dass eine Behandlung unrasierter oder schlecht
rasierter Hautpartien zu einigen unerwünschten Folgen
führen kann:
-- Das Lichtaustrittsfenster und der Aufsatz können durch lose
Haare und Schmutz verunreinigt werden. Eine Verunreinigung von
Lichtaustrittsfenster und Körper-Aufsatz kann die Lebensdauer und
Wirksamkeit des Geräts beeinträchtigen. Verunreinigungen am
Lichtaustrittsfenster können zudem zu einer schmerzhaften Behandlung
führen oder Hautreaktionen wie Rötungen und Verfärbungen
hervorrufen.
-- Die Haare auf Ihrer Haut können verbrennen, was zu einem
unangenehmen Geruch führt.
2Reinigen Sie die Haut, und achten Sie darauf, dass sie frei von Haaren,
vollkommen trocken und ölfrei ist (z. B. keine Rückstände von
Kosmetikprodukten wie Deos, Lotionen, Parfum, Selbstbräuner und
Sonnenschutzmittel).
3Überprüfen Sie das Gerät, insbesondere das Lichtaustrittsfenster und
den Körper-Aufsatz, auf festhängende Haare, Staub und Flusen. Wenn
Sie Verunreinigungen entdecken, reinigen Sie das Gerät gemäß den
Anweisungen im Kapitel “Reinigung und Wartung”.
32
DEUTSCH
Wenn durch das Rasieren Verletzungen oder Läsionen verursacht
werden, reagiert Ihre Haut möglicherweise empfindlicher auf IPL als
die von anderen. Dadurch fühlt sich die IPL-Behandlung eventuell
unangenehm an, oder sie führt zu unerwünschten Nebenwirkungen.
Wir empfehlen Ihnen zu warten, bis die Irritation abgeklungen ist.
4Sobald keine Haare mehr nachwachsen (in der Regel nach vier bis
fünf Behandlungen), ist vor dem Gebrauch des Geräts kein Rasieren
mehr erforderlich.
Lichtintensität
Im Gegensatz zu professionellen lichtbasierten Enthaarungsgeräten wurde
Philips Lumea Essential für die Nutzung durch Verbraucher entwickelt
und gibt sanftere Lichtimpulse ab. Daher können Sie eine praktische
und effektive Behandlung bei einer Lichtintensität erwarten, die für Sie
angenehm ist.
Philips Lumea Essential bietet fünf verschiedene Lichtintensitäten. Passen Sie
die Lichtintensität entsprechend ihrer Haut- und Haarfarbe an, und stellen
Sie sie so ein, dass sie Ihnen angenehm ist.
Anhand der nachstehenden Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität
können Sie die richtige Einstellung finden.
1Nutzen Sie die folgende Tabelle, um die geeignete Lichtintensität für
Ihre Haut- und Körperhaarfarbe zu bestimmen.
Tipp: Sie können die Tabelle in der Kurzanleitung an Ihrer Haut anlegen und
sie mit Ihrer Hautfarbe vergleichen.
Tipp:Wir empfehlen Ihnen, die Kurzanleitung zur späteren Verwendung in der
Tasche aufzubewahren.
2Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren, verringern Sie die
Lichtintensität.
Personen mit dunklerer Haut müssen eher mit Hautreizungen rechnen,
da ihre Haut mehr Licht absorbiert. Daher wird für sie eine niedrigere
Lichtintensität empfohlen.
Der Lichtimpuls kann sich auf der Haut warm oder heiß anfühlen, sollte
aber nie schmerzhaft sein. Unterschiedliche Körperpartien benötigen
eventuell eine unterschiedliche Lichtintensität (siehe Tabelle unten). Um
Hautreizungen zu vermeiden, lesen Sie im Kapitel “Das Gerät benutzen”
den Abschnitt “Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen”.
Empfohlene Lichtstärken (1 bis 5)
In der folgenden Tabelle bedeutet das “x”, dass das Gerät nicht für Sie
geeignet ist.
Hinweis: Die Farbe Ihrer Haut kann sich verändern, z. B. nach dem Bräunen.
Sie kann dunkler als bei der vorherigen Behandlung sein. Überprüfen Sie daher
die zu verwendende Einstellung vor jeder Behandlung und pro Körperpartie.
Einige Partien können dunkler als andere sein.
DEUTSCH
Farbe der Körperhaare: 
dunkelblond/hellbraun/
braun/dunkelbraun/
schwarz
weiß/grau/rot/
hellblond
Weiß (immer Sonnenbrand, keine Bräunung)
4/5
x
Beige (leichter Sonnenbrand, minimale Bräunung)
4/5
x
Hellbraun (gelegentlicher Sonnenbrand, gute
Bräunung)
4/5
x
Mittelbraun (selten Sonnenbrand, schnelle und
gute Bräunung)
1/2/3
x
Dunkelbraun (selten Sonnenbrand, sehr gute
Bräunung)
x
x
Schwarzbraun und dunkler (selten bis nie
Sonnenbrand, sehr dunkle Bräunung)
x
x
33
Hautfarbe und -eigenschaften:
Wichtig
Ob Philips Lumea Essential für Sie geeignet ist, erfahren Sie im Abschnitt
“Wer sollte Philips Lumea Essential nicht verwenden?”.
Hinweise zum Bräunen
-- Vermeiden Sie Sonnenbaden, wenn Sie Philips Lumea
Essential regelmäßig (alle zwei Wochen) verwenden.
Sonnenbaden kann die Haut dunkler werden lassen (Bräunung) oder
Sonnenbrand verursachen (Hautrötung). Die Verwendung von Philips
Lumea Essential auf gebräunter Haut bzw. Sonnenbrand erhöht das Risiko
von unerwünschten Nebenwirkungen und Hautreaktionen. Siehe Abschnitt
“Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen” im Kapitel “Das Gerät
benutzen”.
-- Sonnenbad vor der Behandlung: Warten Sie zwei Wochen,
und führen Sie dann einen Hauttest durch.
Warten Sie nach dem Sonnenbaden mindestens zwei Wochen, bevor Sie
das Gerät verwenden. Führen Sie einen Hauttest an der zu behandelnden
Partie durch (siehe Abschnitt “Erster Gebrauch und Hauttest”) im Kapitel
“Das Gerät benutzen”, um die geeignete Lichtintensität zu bestimmen.
Andernfalls besteht das Risiko, dass die Anwendung von Philips Lumea
Essential Hautirritationen verursacht.
-- Sonnenbad nach der Behandlung: Warten Sie nach einer
Behandlung mit Philips Lumea Essential 48 Stunden,
bevor Sie ein Sonnenbad nehmen.
Warten Sie nach der Behandlung mindestens 48 Stunden, bevor Sie die
behandelten Körperpartien der Sonne aussetzen. Vergewissern Sie sich
auch nach 48 Stunden, dass die behandelte Haut keine unerwünschte
Reaktion auf die Behandlung zeigt, bevor Sie sie der Sonne aussetzen.
Bedecken Sie in den zwei Wochen nach der Behandlung die behandelten
Bereiche, wenn Sie in die Sonne gehen, oder verwenden Sie einen
Sun-Blocker (LSF 30+). Wenn Sie die betroffenen Körperpartien direkt
nach der Behandlung ungeschützt der Sonne aussetzen, erhöhen Sie das
34
DEUTSCH
Risiko unerwünschter Nebenwirkungen und Hautirritationen. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt “Mögliche Nebenwirkungen und
Hautreaktionen” im Kapitel “Das Gerät benutzen”.
-- Bräunen mit künstlichem Licht
Halten Sie sich an die oben stehenden Anweisungen unter “Sonnenbad vor
der Behandlung” und “Sonnenbad nach der Behandlung”.
-- Bräunen mit Cremes
Wenn Sie Bräunungslotionen verwendet haben, warten Sie, bis die
künstliche Bräune vollständig verschwunden ist, bevor Sie Philips Lumea
Essential verwenden.
Hinweis:Weitere Informationen zu unerwünschten Hautreaktionen finden Sie
im Kapitel “Das Gerät benutzen” im Abschnitt “Mögliche Nebenwirkungen und
Hautreaktionen”.
Das Gerät benutzen
Prüfen Sie die empfohlenen Lichtintensitäten im Abschnitt “Lichtintensität”
im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”, um zu bestimmen, welche
Lichtintensitäten für Ihre Haut und Körperhaarfarbe am besten geeignet sind.
Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie, bevor Sie das Gerät
benutzen (siehe Abschnitt “Die zu behandelnden Hautpartien vorbereiten”
im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”).
Wenn die Behandlung zu einem beliebigen Zeitpunkt schmerzhaft wird,
verringern Sie die Lichtintensität, bis das unangenehme Gefühl wieder
verschwindet. Wenn Sie Hautreaktionen beobachten, die über eine
leichte Rötung hinausgehen, beenden Sie die Behandlung sofort, und
lesen Sie den Abschnitt “Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen”
in diesem Kapitel.
Erster Gebrauch und Hauttest
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach einem kürzlichen
Sonnenbad verwenden, sollten Sie einen Hauttest auf jeder zu
behandelnden Körperpartie durchführen, um die Reaktion Ihrer Haut auf
die Anwendung zu testen und sich an die Lichtbehandlung zu gewöhnen.
1Wählen Sie einen Bereich in der Nähe der zu behandelnden Partie
aus.
2Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den
Adapter in eine Steckdose.
Hinweis:Vergewissern Sie sich, dass der Körper-Aufsatz am Gerät angebracht
ist.
3Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
DEUTSCH
35
,, Intensitätsanzeige 1 leuchtet auf.
Hinweis: Das Gerät wählt immer automatisch die niedrigste
Lichtintensitätseinstellung aus. Um die geeignete Lichtintensität zu bestimmen,
lesen Sie den Abschnitt “Lichtintensität” im Kapitel “Für den Gebrauch
vorbereiten”.
4Um die Lichtintensitätseinstellung anzupassen, drücken Sie den Ein-/
Ausschalter einmal oder mehrmals, bis Sie die gewünschte Einstellung
erreicht haben. Die entsprechende Intensitätsanzeige leuchtet auf.
5Setzen Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel so auf die Haut auf,
dass der Körper-Aufsatz Kontakt zur Haut hat.
Tipp: Die Anwendung wird einfacher, wenn Sie die zu behandelnde Hautpartie
straffen.
,, Die Bereitschaftsanzeige auf der Geräterückseite blinkt und zeigt an,
dass das Gerät den Lichtimpuls vorbereitet.
,, Sobald das Gerät für den ersten Lichtimpuls bereit ist, leuchtet die
Bereitschaftsanzeige durchgehend grün.
6Drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen.
Hinweis: Das von dem Gerät erzeugte sichtbare Licht ist die Reflexion des
Blitzlichts auf der Haut und für die Augen harmlos. Sie brauchen daher beim
Gebrauch des Geräts keine Schutzbrille zu tragen.Verwenden Sie das Gerät
in einem gut beleuchteten Raum. So werden die Blitze weniger hell
wahrgenommen.
7Lassen Sie die Blitztaste nach dem Lichtimpuls los.
8Bewegen Sie das Gerät über die Haut zum nächsten zu behandelnden
Bereich. Solange die Behandlung angenehm (nicht schmerzhaft) ist,
erhöhen Sie die Einstellung um eine Stufe innerhalb der empfohlenen
Skala für Ihren Hauttyp, und verwenden Sie einen Lichtimpuls für
jede Einstellung.Verwenden Sie nicht mehr als einen Lichtimpuls auf
der gleichen Stelle.
9Wenn Sie die Behandlung beendet haben, halten Sie den Ein/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät
auszuschalten.
10Warten Sie nach dem Hauttest 24 Stunden, und prüfen Sie Ihre Haut
auf Reaktionen. Wenn die Haut Reaktionen zeigt, wählen Sie für
weitere Behandlungen die höchste Einstellung, die keine Irritationen
hervorgerufen hat.
36
DEUTSCH
Weitere Verwendung
1Reinigen Sie den Körper-Aufsatz, das Lichtaustrittsfenster und
den Metallrahmen im Inneren des Körper-Aufsatzes vor jeder
Behandlung. Weitere Informationen finden Sie unter “Reinigung und
Wartung”.
2Beginnen Sie jede Behandlung durch sorgfältige Auswahl der
Lichtintensität. Achten Sie dabei auf die Empfindlichkeit Ihrer Haut
und wie angenehm sich die Anwendung anfühlt. Beachten Sie den
Abschnitt “Empfohlene Lichtintensitäten”, um die richtige Einstellung
für Ihren Hauttyp und Ihre Haarfarbe auszuwählen.
Hinweis: An verschiedenen Tagen kann Ihre Haut aus zahlreichen Gründen
anders reagieren als sonst.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
“Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen” in diesem Kapitel.
3Befolgen Sie die Schritte 2-6 des vorherigen Abschnitts (“Erster
Gebrauch und Hauttest”).
Hinweis: Es ist normal, dass das Gerät und der Körper-Aufsatz während des
Gebrauchs warm werden.
4Bewegen Sie das Gerät über die Haut zum nächsten zu
behandelnden Bereich, und wiederholen die Schritte 5 und 6 des
Abschnitts “Erster Gebrauch und Hauttest” in diesem Kapitel. Nach
jedem Lichtimpuls benötigt das Gerät bis zu 3,5 Sekunden, bis es
erneut zur Verwendung bereit ist. Die Bereitschaftsanzeige auf der
Rückseite des Geräts beginnt zu blinken und zeigt an, dass das Gerät
auflädt. Warten Sie, bis diese Anzeige ununterbrochen leuchtet, bevor
Sie die Behandlung fortsetzen.
Tipp für SC1992: Der SC1992 verfügt über eine “Slide & Flash”-Funktion: Für
eine wirksamere Behandlung halten Sie die Blitztaste gedrückt, während Sie
mit dem Gerät über Ihre Haut gleiten.
Vermeiden Sie die mehrfache Behandlung derselben Hautpartie in einer
Sitzung, da dies die Effektivität der Behandlung nicht erhöht. Stattdessen
erhöhen Sie das Risiko von Hautirritationen.
5Um unbehandelte Partien zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass
die Lichtimpulse dicht nebeneinander erzeugt werden. Beachten Sie,
dass das effektive Licht nur aus dem Lichtaustrittsfenster austritt.
Vergewissern Sie sich aber immer, dass Sie dieselbe Partie nicht
zweimal behandeln.
6Wenn Sie die Behandlung beendet haben, halten Sie den Ein/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät
auszuschalten.
7Überprüfen Sie das Lichtaustrittsfenster und den Körper-Aufsatz auf
Haare und Schmutz, und reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch
(siehe Kapitel “Reinigung und Wartung”).
DEUTSCH
37
Tipps
Erzielen optimaler Ergebnisse
-- Es ist normal, dass nach den ersten Behandlungen noch Haare zu sehen
sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel “Einleitung” unter
Abschnitt “Funktionsprinzip”.
-- Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und um zu vermeiden, dass
der Haarfollikel wieder aktiv wird, müssen Sie die Behandlungen in
den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen. Danach
sollte Ihre Haut glatt und haarfrei sein. Bitte lesen Sie Abschnitt
“Behandlungsrhythmus”, um herauszufinden, wie Sie diese Ergebnisse
beibehalten können. 
Behandlungsrhythmus
-- Um sicherzustellen, dass die Haut glatt und haarfrei bleibt, wird
empfohlen, die Behandlung alle vier bis sechs Wochen zu wiederholen.
Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem
Haarwuchs und nach Körperpartie variieren. Wenn zwischen den
Behandlungen zu viele Haare nachwachsen, verringern Sie einfach den
Zeitraum zwischen den Behandlungen wieder, jedoch nicht unter zwei
Wochen. Wenn Sie das Gerät häufiger einsetzen als empfohlen, wird
die Effektivität nicht verbessert, sondern stattdessen das Risiko von
Hautreaktionen erhöht.
Hinweise zur Behandlung
Durchschnittliche Behandlungszeit
Bereich
Ungefähre Behandlungszeit
Achselhöhlen
1 Minute pro Achselhöhle
Bikinizone
1 Minute pro Seite
Gesamter Bikinibereich
4 Minuten
Ein Unterschenkel
8 Minuten
Ein ganzes Bein
14 Minuten
Hinweis: Die oben angegebenen durchschnittlichen Behandlungszeiten wurden
während unserer Forschungen und durch Tests ermittelt. Die individuelle
Behandlungszeit kann bei jeder Person unterschiedlich sein.
Geeignete Behandlungsbereiche
Das Gerät eignet sich für die Behandlung unerwünschter Haare an
Achselhöhlen, Armen, Bauch, Bikinizone und Beinen. Es sollte nicht im
Gesicht verwendet werden.
Das Gerät am Bein verwenden
Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität
im Abschnitt “Lichtintensität” im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”,
welche Einstellungen sich am besten für Ihre Beine eignen.
38
DEUTSCH
-- Sie können das Gerät nach oben und unten oder quer über das Bein
bewegen – je nachdem, was für Sie bequemer ist. Um einen vollen
Kontakt mit der Haut beizubehalten, können Sie das Gerät auch
seitwärts halten und auf die Haut aufsetzen.
Hinweis: Knochige Bereiche wie Schienbein und Knöchel sind empfindlicher als
andere Körperpartien.Wenn Sie den Körper-Aufsatz stark auf diese Bereiche
drücken, können leichter Hautirritationen und Rötungen auftreten.Weitere
Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter “Mögliche Nebenwirkungen
und Hautreaktionen”. Drücken Sie den Aufsatz gerade fest genug auf die Haut,
dass die Bereitschaftsanzeige aufleuchtet, jedoch keinesfalls fester.
Das Gerät für die Bikinizone verwenden
Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität
in Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”, Abschnitt “Die Lichtintensität
einstellen”, welche Einstellungen sich am besten für Ihre Bikinizone eignen.
Prinzipiell ist Philips Lumea Essential sicher und sanft genug für die
Behandlung des gesamten Schambereichs (z. B. für den “Brasilianischen”
oder “Hollywood”-Stil). Verwenden Sie eine niedrigere Einstellung bei
stärker pigmentierter, empfindlicherer Haut im Schambereich. Verwenden
Sie das Gerät nicht an den inneren Schamlippen, der Vagina und dem Anus.
Bei Männern, die ihren Intimbereich behandeln möchten, darf das Gerät
nicht am Hodensack verwendet werden.
Hinweis: Reinigen Sie den Körper-Aufsatz aus hygienischen Gründen jedes Mal,
bevor Sie zu einer anderen Körperpartie übergehen (siehe Kapitel “Reinigung
und Wartung”).
Das Gerät für die Achselhöhlen verwenden
Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität
in Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”, Abschnitt “Die Lichtintensität
einstellen”, welche Einstellungen sich am besten für Ihre Achselhöhlen eignen.
Achten Sie darauf, Deodorant, Parfüm, Creme oder ein anderes
Hautpflegeprodukt vor der Behandlung der Achselhöhlen zu entfernen.
Tipp: Stellen Sie sich für optimale Ergebnisse an den Achselhöhlen vor einen
Spiegel, um den zu behandelnden Bereich und die Bereitschaftsanzeige gut
sehen zu können. Heben Sie den Arm, und legen Sie die Hand in den hinteren
Nackenbereich, um die Haut im Achselbereich zu straffen.
Hinweis: Das reflektierte Licht ist für Ihre Augen nicht schädlich.Wenn die
Reflexion des Blitzlichts für Sie allerdings unangenehm ist, schließen Sie beim
Auslösen eines Lichtimpulses die Augen.
Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen
Häufige Hautreaktionen:
-- Die Haut ist möglicherweise leicht gerötet, kribbelt, juckt oder fühlt sich
warm an. Diese Reaktionen sind harmlos und klingen schnell ab.
-- Für kurze Zeit kann eine Hautreaktion ähnlich wie Sonnenbrand auf
der behandelten Partie auftreten. Wenn diese Reaktion nicht innerhalb
von drei Tagen abklingt, sollten Sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen.
-- Trockene Haut und Juckreiz können aufgrund von Rasur oder einer
Kombination aus Rasur und Lichtbehandlung auftreten. Diese Reaktion
DEUTSCH
39
ist harmlos und lässt in wenigen Tagen nach. Sie können die Hautpartie
mit einem Eisbeutel oder einem feuchten Waschlappen kühlen. Wenn
die Haut weiterhin zu trocken ist, können Sie 24 Stunden nach der
Behandlung eine unparfümierte Feuchtigkeitscreme auftragen.
Seltene Nebenwirkungen:
-- Verbrennungen, übermäßige Rötungen und Schwellungen treten nur
selten auf und sind in der Regel die Folge davon, dass Sie eine für Ihre
Hautfarbe zu starke Lichtintensität verwendet haben. Wenn diese
Reaktionen nicht innerhalb von drei Tagen abklingen, sollten Sie einen
Arzt/eine Ärztin aufsuchen. Warten Sie mit der nächsten Behandlung,
bis die Haut vollständig abgeheilt ist, und verwenden Sie unbedingt eine
geringere Lichtintensität.
-- Hautverfärbungen treten sehr selten auf und zeigen sich als dunklere
oder hellere Flecken auf der betroffenen Hautpartie. Die Ursache
ist die Verwendung einer zu hohen Lichtintensität für Ihre Hautfarbe.
In seltenen Fällen (gewöhnlich das Ergebnis der Verwendung einer
zu hohen Intensität auf zu dunkler Haut) können die Auswirkungen
einer Pigmentänderung länger anhalten als gewöhnlich beobachtet. In
jedem Fall werden die Veränderungen nach einer Weile zurückgehen.
Behandeln Sie die verfärbten Bereiche erst wieder, wenn die Verfärbung
vollständig verschwunden ist und Ihre Haut wieder ihre normale Farbe
angenommen hat.
-- Hautinfektionen und -entzündungen treten sehr selten auf und
können durch die Anwendung des Geräts auf Wunden oder Schnitten
verursacht werden, die wiederum durch eine Rasur oder bereits
vorhandene Wunden bzw. eingewachsene Haare entstanden sind.
-- Übermäßige Schmerzen können während oder nach der Behandlung
in folgenden Fällen auftreten: wenn Sie das Gerät auf unrasierter
Haut anwenden; wenn Sie eine Lichtintensität einsetzen, die zu stark
für Ihre Hautfarbe ist; wenn Sie dieselbe Hautpartie mit mehreren
Lichtimpulsen behandeln; wenn Sie das Gerät auf offenen Wunden,
Entzündungen, Tätowierungen, Verbrennungen usw. anwenden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel “Wichtig” unter Abschnitt
“Wichtige Hinsweise”.
Nach dem Gebrauch
-- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung keine parfümierten
Kosmetika an den behandelten Körperpartien.
-- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung der Achselhöhlen kein
Deodorant. Warten Sie, bis Hautrötungen vollständig abgeklungen sind.
-- Informationen zum Kontakt mit Sonnenlicht und zu künstlicher
Bräunung finden Sie im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten” im
Abschnitt “Hinweise zum Bräunen”.
Reinigung und Wartung
Um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Gebrauchsdauer des
Gerätes zu verlängern, reinigen Sie das Gerät vor und, falls erforderlich,
auch während der Behandlung. Das Gerät verliert an Effektivität, wenn
Sie es nicht ordentlich reinigen.
40
DEUTSCH
Reinigen Sie das Gerät oder Teile davon nie unter fließendem Wasser
oder im Geschirrspüler.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Kratzen Sie nie am Lichtaustrittsfenster oder am Metallrahmen im
Inneren des Körper-Aufsatzes.
Hinweis: Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn sich das
Lichtaustrittsfenster oder der Körper-Aufsatz nicht mehr reinigen lassen.
1Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker ab, und lassen Sie
es abkühlen.
Hinweis: Das Lichtaustrittsfenster wird während des Gebrauchs heiß. Lassen
Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2Um den Körper-Aufsatz zu entfernen, greifen Sie die Vorsprünge
oben am Gerät, und ziehen Sie vorsichtig daran.
3Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit dem weichen
Reinigungstuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.
4Befeuchten Sie das weiche Tuch, das im Lieferumfang des Geräts
enthalten ist, mit einigen Tropfen Wasser, und reinigen Sie damit die
folgenden Teile:
-- Das Lichtaustrittsfenster
-- Die äußere Oberfläche des Körper-Aufsatzes
-- Den Metallrahmen im Körper-Aufsatz
Vergewissern Sie sich, dass die elektronischen Kontakte nicht nass
werden.
Hinweis:Wenn das Gerät allein durch Wasser nicht sauber wird, reinigen Sie die
oben aufgeführten Teile mit einigen Tropfen hochprozentigem Alkohol.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nach und, falls erforderlich,
auch während der Behandlung gemäß den Anweisungen in diesem Abschnitt
reinigen.
Aufbewahrung
1Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker, und lassen Sie das
Gerät abkühlen.
2Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es weglegen.
3Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Tasche bei einer
Temperatur zwischen -20 und +70 °C auf.
Tipp:Wir empfehlen Ihnen, die Kurzanleitung zur späteren Verwendung in der
Tasche aufzubewahren.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie
www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips
Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
DEUTSCH
41
Ersatzteile
Die folgenden Ersatzteile sind erhältlich:
-- Körper-Aufsatz
-- Adapter
-- Reinigungstuch
-- Tasche
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Technische Daten
Modelle SC1992 und SC1991
Nennspannung
100 - 240 V
Nennfrequenz
50 - 60 Hz
Nenneingangsleistung
24 W
Schutz vor Stromschlägen
Klasse IIQ
Schutzklasse
IP 30 (EN 60529)
Betrieb
Temperatur: +15° bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 95 %
Aufbewahrung
Temperatur: -20 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
Spektrum des Körper-Aufsatzes
> 500 nm
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die
mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere
Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig
gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
42
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Adapter/das Gerät
wird beim Aufladen
warm.
Das ist normal.
Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Das Gerät ist
eingeschaltet, aber die
Lichtintensität lässt sich
nicht erhöhen oder
reduzieren.
Das Gerät muss
zurückgesetzt werden.
Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder ein.
Wenn Sie die Lichtintensität immer noch nicht
ändern können, wenden Sie sich an das Philips
Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips
Händler.
Die Anzeige für die
Blitzbereitschaft leuchtet
nicht auf, wenn das
Gerät auf der Haut
positioniert wird.
Sie haben das Gerät
Positionieren Sie das Gerät in einem 90-Gradnicht ordnungsgemäß
Winkel so auf der Haut, dass alle vier Seiten des
auf die Haut aufgesetzt. integrierten Sicherheitssystems die Haut berühren.
Prüfen Sie dann, ob die Bereitschaftsanzeige
dauerhaft leuchtet, und drücken Sie die Blitztaste.
Funktioniert dies nicht, positionieren Sie das Gerät
an einer Körperpartie, an der Sie problemlos vollen
Hautkontakt herstellen können, z. B. am Unterarm.
Prüfen Sie dann, ob die Anzeige für Blitzbereitschaft
funktioniert. Blinkt sie immer noch nicht, wenn das
Gerät mit der Haut Kontakt hat, wenden Sie sich an
das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren
Philips Händler.
Die Bereitschaftsanzeige
leuchtet nicht auf, wenn
der Körper-Aufsatz mit
der Haut in Kontakt
ist, aber der Ventilator
funktioniert.
Der
Überhitzungsschutz
wurde aktiviert.
Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wurde,
funktioniert der Ventilator weiterhin. Schalten
Sie das Gerät nicht aus, und lassen Sie es ca.
15 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter benutzen.
Nach fünf Minuten schaltet sich das Gerät
automatisch aus. Lassen Sie es anschließend weitere
10 Minuten lang abkühlen. Leuchtet die Anzeige für
Blitzbereitschaft immer noch nicht auf, wenn das
Gerät mit der Haut Kontakt hat, wenden Sie sich an
das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren
Philips Händler.
Die Anzeige für
Blitzbereitschaft leuchtet
dauerhaft, doch das
Gerät erzeugt beim
Betätigen der Blitztaste
keinen Lichtimpuls.
Das Gerät muss
zurückgesetzt werden.
Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder ein.
Wenn die Anzeige für Blitzbereitschaft dauerhaft
leuchtet, das Gerät beim Drücken der Blitztaste
aber immer noch keinen Lichtimpuls erzeugt,
wenden Sie sich an das Philips Service-Center in
Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Die Intensitätsanzeige 
1 blinkt weiter, und ich
kann die Einstellung
nicht ändern.
Der Körper-Aufsatz ist
nicht richtig am Gerät
angebracht ist.
Bringen Sie den Körper-Aufsatz richtig am Gerät an.
Alle Intensitätsanzeigen
leuchten abwechselnd
auf.
Das Gerät muss
zurückgesetzt werden.
Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder
ein. Wenn die Intensitätsanzeigen weiterhin
abwechselnd aufleuchten, wenden Sie sich an das
Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren
Philips Händler.
DEUTSCH
43
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Alle Intensitätsanzeigen
blinken gleichzeitig.
Das Gerät ist defekt.
Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in
Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Bei dem Gerät tritt
ein ungewöhnlicher
Geruch auf.
Der Körper-Aufsatz
bzw. das Filterglas ist
schmutzig.
Reinigen Sie den Körper-Aufsatz und das
Lichtaustrittsfenster vorsichtig. Ist dies nicht möglich,
wenden Sie sich an das Philips Service-Center in
Ihrem Land oder Ihren Philips Händler, um den
Körper-Aufsatz zu ersetzen.
Sie haben die
zu behandelnde
Körperpartie nicht
gründlich rasiert.
Wenn sich an der zu behandelnden Körperpartie
Haare befinden, werden diese beim Verwenden des
Geräts möglicherweise versengt. Dabei entsteht
ein ungewöhnlicher Geruch. Rasieren Sie die zu
behandelnde Körperpartie, bevor Sie das Gerät
verwenden. Wenn durch Rasieren Hautirritationen
auftreten, schneiden Sie die Haare so kurz wie
möglich, und verwenden Sie Lumea Essential mit
einer für Sie angenehmen Einstellung.
Sie haben das
Gerät in einer
staubigen Umgebung
aufbewahrt.
Reinigen Sie das Gerät und den Körper-Aufsatz
(siehe Kapitel “Reinigung und Wartung”).
Die verwendete
Lichtintensität ist zu
stark.
Prüfen Sie vor jeder Verwendung die Farbtabelle für
Haut/Haar, um sicherzustellen, dass Sie die richtige
Lichtintensität für jede Behandlung auswählen.
Wählen Sie falls notwendig eine niedrigere
Lichtintensität aus.
Sie haben die
zu behandelnde
Körperpartie nicht
rasiert.
Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie jedes
Mal, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn durch
Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie
die Haare so kurz wie möglich, und verwenden
Sie Lumea Essential mit einer für Sie angenehmen
Einstellung.
Das
Lichtaustrittsfenster ist
beschädigt.
Wenn das Lichtaustrittsfenster beschädigt ist,
verwenden Sie das Gerät nicht, um Hautirritationen
zu vermeiden. Wenden Sie sich an das Philips
Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips
Händler.
Sie haben die
zu behandelnde
Körperpartie nicht
rasiert.
Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie jedes
Mal, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn durch
Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie
die Haare so kurz wie möglich, und verwenden
Sie Lumea Essential mit einer für Sie angenehmen
Einstellung.
Die Haut ist während
der Behandlung
empfindlicher als üblich.
Beim Benutzen
des Geräts treten
unzumutbare
Schmerzen auf.
44
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Sie haben eine
Körperpartie
behandelt, für die
das Gerät nicht
vorgesehen ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht, an den
inneren Schamlippen, an Vagina, Anus, Brustwarzen
und Brustwarzenhöfen. Bei Männern darf das Gerät
nicht im Gesicht und am Hodensack verwendet
werden.
Sie haben eine
Lichtintensität
verwendet, die für Sie
zu stark ist.
Reduzieren Sie die Lichtintensität auf ein für
Sie komfortables Niveau. Siehe Abschnitt
“Lichtintensität” im Kapitel “Für den Gebrauch
vorbereiten”.
Das
Lichtaustrittsfenster ist
beschädigt.
Wenn das Lichtaustrittsfenster des KörperAufsatzes beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät
nicht mehr mit diesem Körper-Aufsatz. Wenden Sie
sich an ein Philips Service-Center oder Ihren Philips
Händler, um den Körper-Aufsatz zu ersetzen.
Das Gerät ist für Ihre
Haar- oder Hautfarbe
nicht geeignet.
Benutzen Sie das Gerät nicht bei hellblondem,
rotem, grauem oder weißem Körperhaar oder bei
dunkler Haut. Beachten Sie die Tabelle zu den Haarund Hautfarben in der Kurzanleitung.
Die behandelten
Körperzonen sind
anschließend gerötet.
Eine leichte Rötung
ist harmlos und ganz
normal und klingt
schnell wieder ab.
Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Die Haut ist nach der
Behandlung länger als
üblich gereizt.
Sie haben eine
Lichtintensität
verwendet, die für Sie
zu stark ist.
Stellen Sie das nächste Mal eine niedrigere
Lichtintensität ein. Siehe Kapitel “Für den
Gebrauch vorbereiten”, Abschnitt “Lichtintensität”.
Sollte die Hautreizung nicht innerhalb von drei
Tagen abklingen, suchen Sie einen Arzt/eine Ärztin
auf.
Die
Enthaarungsergebnisse
sind nicht zufrieden
stellend.
Sie haben eine
Lichtintensität
verwendet, die für Sie
zu gering ist.
Führen Sie einen Hauttest durch, um festzustellen,
ob Sie eine höhere Lichtintensität verwenden
können (siehe Kapitel “Das Gerät benutzen”,
Abschnitt “Erster Gebrauch und Hauttest”).
Sie haben beim
Benutzen des Geräts
nicht genügend
Hautfläche nochmals
erfasst.
Für ein gutes Enthaarungsergebnis müssen Sie
gewisse Hautpartien erneut erfassen. Siehe
Abschnitt “Weitere Verwendung”, Schritt 4 im
Kapitel “Das Gerät benutzen”.
DEUTSCH
Problem
An einigen Stellen
der behandelten
Körperpartien wachsen
Haare nach.
Das Gerät funktioniert
nicht.
45
Mögliche Ursache
Lösung
Sie verwenden das
Gerät nicht so häufig
wie empfohlen.
Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und zu
vermeiden, dass die Haarwurzeln wieder aktiv
werden, müssen Sie die Behandlungen in den ersten
zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen.
Um sicherzustellen, dass die Haut glatt bleibt,
wird empfohlen, die Behandlung alle vier bis sechs
Wochen zu wiederholen. Der Zeitraum zwischen
den Behandlungen kann je nach individuellem
Haarwachstum und nach Körperpartie variieren.
Wenn zwischen den Behandlungen zu viele Haare
nachwachsen, verringern Sie einfach den Zeitraum
zwischen den Behandlungen wieder, jedoch nicht
unter zwei Wochen. Wenn Sie das Gerät häufiger
einsetzen als empfohlen, wird die Effektivität nicht
verbessert, sondern stattdessen das Risiko von
Hautreaktionen erhöht.
Sie reagieren
langsamer auf eine
IPL-Behandlung als
der durchschnittliche
Verbraucher.
Verwenden Sie das Gerät für mindestens weitere
6 Monate, da das Haarwachstum noch im Verlauf
dieses Zeitraums zurückgehen kann. Berücksichtigen
Sie auch die anderen Lösungen für dieses Problem.
Das Gerät ist für Ihre
Haar- oder Hautfarbe
nicht geeignet.
Benutzen Sie das Gerät nicht bei hellblondem,
rotem, grauem oder weißem Körperhaar oder bei
dunkler Haut. Beachten Sie die Tabelle zu den Haarund Hautfarben in der Kurzanleitung.
Sie haben beim
Benutzen des Geräts
nicht genügend
Hautfläche nochmals
erfasst.
Für ein gutes Enthaarungsergebnis müssen Sie
gewisse Hautpartien erneut erfassen. Siehe
Abschnitt “Weitere Verwendung”, Schritt 4 im
Kapitel “Das Gerät benutzen”.
Das Nachwachsen
gehört zum
natürlichen
Wachstumszyklus der
Haare.
Dies ist ganz normal. Allerdings sind die neuen
Haare in der Regel weicher und feiner.
Das Gerät ist defekt.
Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in
Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Η αποτρίχωση με βάση το φως είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές
μεθόδους για τη θεραπεία της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας, με
αποτελέσματα που διαρκούν για περισσότερο χρόνο. Διαφέρει από
τις σύγχρονες μεθόδους αποτρίχωσης στο σπίτι, επειδή μειώνει
σημαντικά την επανεμφάνιση της τριχοφυΐας. Η Philips διερευνά αυτή
τη μέθοδο σε συνεργασία με κορυφαίους δερματολόγους για
περισσότερα από 15 χρόνια. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την
πρωτοποριακή τεχνολογία στην άνεση του σπιτιού σας, όποτε θέλετε.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί ειδικά για
γυναίκες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άντρες.
Η συσκευή Lumea Philips Essential επιτρέπει την αντιμετώπιση της
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας στις περιοχές του σώματος κάτω από το λαιμό.
Η συσκευή Lumea Philips Essential έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο από
ένα άτομο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή Philips Lumea
Essential, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/lumea. Να
ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για ενημερώσεις.
Πλεονεκτήματα
Η συσκευή αυτή προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
Τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός (IPL) για οικιακή χρήση
Η συσκευή Lumea Philips Essential χρησιμοποιεί μια τεχνολογία με βάση
το φως που ονομάζεται “Έντονο παλμικό φως” (IPL). Η τεχνολογία
IPL χρησιμοποιείται επίσης στον τομέα επαγγελματικής ομορφιάς για
αποτρίχωση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Τώρα, η συσκευή Philips
Lumea Essential φέρνει αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία στην
άνεση του σπιτιού σας.
Αποτελεσματική πρόληψη επανεμφάνισης της τριχοφυΐας,
για καθημερινή απαλότητα
Αυτή η μέθοδος παρέχει διαρκή πρόληψη επανεμφάνισης της
τριχοφυΐας και απαλό δέρμα. Οι μελέτες μας αναφέρουν σημαντική
μείωση των τριχών μετά από μόλις δύο συνεδρίες. Βέλτιστα
αποτελέσματα επιτυγχάνονταν σε γενικές γραμμές μετά από τέσσερις
με πέντε συνεδρίες. Η ελάττωση στην πυκνότητα των τριχών γίνεται
ορατή μεταξύ των συνεδριών. Το πόσο γρήγορα θα είναι ορατά
τα αποτελέσματα και το πόσο θα διαρκέσουν διαφέρει ανάλογα με
το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα “Πώς
να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα” στο κεφάλαιο “Χρήση της
συσκευής”.
Απαλή αποτρίχωση, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές του
σώματος
Η συσκευή Lumea Philips Essential είναι προϊόν στενής συνεργασίας
με κορυφαίους δερματολόγους για αποτελεσματική και απαλή
αποτρίχωση, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
47
Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς επιπλέον έξοδα
Η συσκευή Lumea Philips Essential είναι εφοδιασμένη με μια υψηλής
απόδοσης λυχνία που δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτή η λυχνία
μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 100.000 εκπομπές και θα πρέπει
να σας παρέχει διαρκή αποτελέσματα για περισσότερα από 5
χρόνια*, ενώ παράλληλα δεν ξοδεύετε χρήματα σε ακριβές λυχνίες
αντικατάστασης.
*Βάσει υπολογισμών μέσης χρήσης από ένα άτομο.
Πώς λειτουργεί η τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός
της Philips
Ανάπτυξη τριχών
Οι ρυθμοί ανάπτυξης τριχών διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ανάλογα
με την ηλικία, το μεταβολισμό και άλλους παράγοντες. Ωστόσο, η τρίχα
αναπτύσσεται συνήθως σε 3 στάδια.
1 Στάδιο ανάπτυξης (αναγενές στάδιο)
Η ανάπτυξη των τριχών γίνεται ενεργά από τη ρίζα. Σε αυτό το στάδιο,
η συγκέντρωση μελανίνης είναι η υψηλότερη. Η μελανίνη ευθύνεται
για τον χρωματισμό των τριχών. Η συγκέντρωση της μελανίνης είναι
επίσης ο καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της
τεχνολογίας έντονου παλμικού φωτός. Μόνο οι τρίχες στο στάδιο
ανάπτυξης είναι επιρρεπείς στη θεραπεία με το φως.
2 Στάδιο απόπτωσης (καταγενές στάδιο)
Η ανάπτυξη της τρίχας σταματά και η ρίζα συρρικνώνεται πριν η τρίχα
πέσει.
3 Στάδιο ηρεμίας (τελογενές στάδιο)
Η παλιά τρίχα αποχωρίζεται από το θύλακά της και πέφτει. Ο θύλακας
παραμένει ανενεργός, μέχρι το βιολογικό ρολόι να τον ενεργοποιήσει
ξανά για την ανάπλαση νέας τρίχας.
Αρχή λειτουργίας
-- Η συσκευή λειτουργεί θερμαίνοντας την τρίχα και τη ρίζα κάτω
από το δέρμα. Η μελανίνη στην τρίχα και τη ρίζα απορροφά τους
εκπεμπόμενους παλμούς φωτός. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα
της τρίχας, τόσο περισσότερο φως μπορεί να απορροφηθεί. Η
διαδικασία αυτή ωθεί την τρίχα να εισέλθει στο στάδιο ηρεμίας.
-- Μεταξύ των συνεδριών οι τρίχες πέφτουν φυσικά και η
επανεμφάνιση έχει ανασταλεί. Ενδέχεται να χρειαστούν μία ή δύο
εβδομάδες μέχρι να πέσει η τρίχα.
--
Για βέλτιστα αποτελέσματα αποτρίχωσης δεν αρκεί μία μόνο
συνεδρία, καθώς μόνο οι τρίχες στο στάδιο ανάπτυξης υπόκεινται
στη θεραπεία με το φως. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι τρίχες
στην περιοχή βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά στάδια του
κύκλου ανάπτυξης της τρίχας. Για την αποτελεσματική θεραπεία
όλων των τριχών πρέπει να επαναλαμβάνετε τη θεραπεία μία φορά
κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες.
Το ενσωματωμένο οπτικό φίλτρο εξασφαλίζει ότι η ακτινοβολία UV
δεν φτάνει στο δέρμα, ώστε  η συσκευή να είναι ασφαλής για την
επιδερμίδα.
48
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γενική περιγραφή (Εικ. 5)
1 Λυχνίες επιπέδου έντασης (1 -5)
2 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3 Λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής”
4 Οπές εξαερισμού
5 Υποδοχή συσκευής
6 Κουμπί εκπομπής
7 Ανοίγματα για ηλεκτρονικές επαφές
8 Παράθυρο εξόδου φωτισμού με ενσωματωμένο φίλτρο UV
9 Ηλεκτρονικές επαφές
10 Εξάρτημα σώματος (κατάλληλο για όλες τις περιοχές του σώματος
κάτω από το λαιμό)
11 Μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος
12 Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας
13 Τροφοδοτικό
14 Μικρό βύσμα
15 Θήκη
Περιλαμβάνεται επίσης: πανί καθαρισμού
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. κοντά
σε γεμάτη μπανιέρα, σε ντουζιέρα που βρίσκεται σε χρήση ή σε
γεμάτη πισίνα).
-- Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά.
-- Εάν η συσκευή έχει χαλάσει, μην αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος
για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
-- Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενο μέσα στη συσκευή.
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές, εκτός και αν την χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη
συσκευή.
-- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι
έφηβοι ηλικίας από 15 έως 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη
συσκευή με τη συγκατάθεση ή/και τη βοήθεια των γονέων τους ή
των ατόμων που έχουν τη γονική μέριμνά τους. Οι ενήλικες από
19 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή ελεύθερα.
-- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που παρέχεται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
49
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το μετασχηματιστή εάν έχουν
υποστεί βλάβη.
-- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες
καταστάσεις.
-- Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το γυαλί του παραθύρου
εξόδου φωτός έχει υποστεί βλάβη.
Προς αποφυγή βλαβών
-- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα μέσα από
τις οπές εξαερισμού.
-- Μην υποβάλλετε ποτέ τη συσκευή σε έντονα τραντάγματα και μην
την κουνάτε ή τη ρίχνετε κάτω.
-- Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ κρύο περιβάλλον σε
ένα πολύ ζεστό ή αντίστροφα, περιμένετε περίπου 3 ώρες πριν τη
χρησιμοποιήσετε.
-- Αποθηκεύστε τη συσκευή στην παρεχόμενη θήκη, έτσι ώστε να μην
μαζεύει σκόνη.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι
ενεργοποιημένη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
-- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες, μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο
ηλιακό φως ή σε ακτινοβολία UV για αρκετές ώρες.
-- Μην εκπέμπετε φως σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από το
δέρμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο εξάρτημα
σώματος ή/και στο παράθυρο εξόδου φωτός. Εκπέμπετε φως μόνο
όταν η συσκευή βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή γύρω από τα μάτια και κοντά
στα φρύδια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα
μάτια.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ρυθμίσεις κατάλληλες για
τον τύπο του δέρματός σας (δείτε τον πίνακα στην ενότητα
“Συνιστώμενες εντάσεις φωτός” στο κεφάλαιο “Προετοιμασία
για χρήση”). Χρήση σε υψηλότερες ρυθμίσεις από εκείνες που
συνιστώνται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού ερεθισμού
και παρενεργειών.
-- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για αφαίρεση της ανεπιθύμητης
τριχοφυΐας στις περιοχές του ανθρώπινου σώματος κάτω από το
λαιμό. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.
-- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα στην περιοχή που θα εφαρμοστεί η
θεραπεία είναι καθαρό, στεγνό και δεν είναι καλυμμένο με κρέμες,
λοσιόν και άλλα καλλυντικά. Αν το δέρμα δεν είναι καθαρό και
στεγνό, το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας μπορεί να μην
λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο και η συσκευή ενδέχεται
να μην απελευθερώσει εκπομπή φωτός ή να εκπέμψει φως
κατά λάθος.
50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λάβετε υπόψη τα εξής, ώστε να αποφύγετε τη μείωση της
διάρκειας ζωής της συσκευής Philips Lumea Essential:
-- Μην εκθέτετε την συσκευή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
χαμηλότερες από 15°C ή υψηλότερες από 35°C κατά τη διάρκεια
της χρήσης.
-- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη προστασία από
την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, δεν εκπέμπει
φως. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αλλά αφήστε την να
κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν συνεχίσετε την αποτρίχωση.
Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη
συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά επιπλέον.
-- Παραδίδετε πάντα τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
της Philips για έλεγχο ή επισκευή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για τον χρήστη.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιαδήποτε από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα “Αντενδείξεις” ισχύουν
για εσάς.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Αντενδείξεις
Για ποιους ΔΕΝ ενδείκνυται το Philips Lumea Essential;
Το Philips Lumea Essential δεν έχει σχεδιαστεί για όλους. Εάν κάτι από
τα ακόλουθα ισχύει στην περίπτωσή σας, τότε η συσκευή αυτή δεν
ενδείκνυται για εσάς!
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
Η συσκευή Lumea Philips Essential δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους,
συνεπώς, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε
έγκυος ή θηλάζετε. Οι ορμονικές μεταβολές μπορεί να αυξήσουν την
ευαισθησία του δέρματός σας, καθώς και τον κίνδυνο τραυματισμού
στο δέρμα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχετε ακατάλληλο
δέρμα ή/και χρώμα τριχών, δηλαδή:
-- Εάν έχετε τύπο δέρματος V (καίγεστε σπάνια από τον ήλιο,
επιτυγχάνετε πολύ σκούρο μαύρισμα και το χρώμα του δέρματός
σας είναι σκούρο καστανό) ή εάν έχετε τύπο δέρματος VI (καίγεστε
σπάνια ή ποτέ από τον ήλιο και επιτυγχάνετε πολύ σκούρο
μαύρισμα, το χρώμα του δέρματός σας είναι καστανόμαυρο
ή πιο σκούρο). Σε αυτήν την περίπτωση, διατρέχετε υψηλό
κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, όπως αποχρωματισμό, έντονη
ερυθρότητα ή εγκαύματα, κατά τη χρήση της συσκευής Philips
Lumea Essential. Δείτε επίσης το κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”,
ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” και
συμβουλευτείτε τον πίνακα “Συνιστώμενες εντάσεις φωτός” στον
Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
-- Εάν το φυσικό χρώμα των τριχών σας στις περιοχές που θα
αποτριχωθούν είναι ανοικτό ξανθό, λευκό, γκρίζο ή κόκκινο, η
θεραπεία δεν θα είναι αποτελεσματική.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
51
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν πάσχετε από
οποιαδήποτε από τις ασθένειες που αναφέρονται παρακάτω,
δηλαδή:
-- Εάν πάσχετε από κάποια δερματική ασθένεια, όπως καρκίνο
του δέρματος, έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλου
εντοπισμένου καρκίνου στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η
αποτρίχωση.
-- Εάν έχετε προκαρκινικές κακώσεις ή πολλές άτυπες κρεατοελιές
στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
-- Εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου
ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής
επούλωσης πληγών.
-- Εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία
κιρσωδών φλεβών ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές όπου θα
εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
-- Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα
εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις.
-- Εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονές στους
θύλακες των τριχών, ανοιχτές πληγές, αμυχές, απλό έρπητα, πληγές
ή κακώσεις και αιματώματα στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η
αποτρίχωση.
-- Εάν έχετε χειρουργηθεί στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η
αποτρίχωση.
-- Εάν πάσχετε από επιληψία με φωτοευαισθησία.
-- Εάν πάσχετε από διαβήτη, ερυθηματώδη λύκο, πορφυρία ή
καρδιακή συμφόρηση.
-- Εάν έχετε οποιαδήποτε αιμορραγική διαταραχή.
-- Εάν έχετει ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας
(συμπεριλαμβανομένης μόλυνσης από τον ιό HIV ή AIDS).
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε
από τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:
-- Εάν στο δέρμα σας εφαρμόζεται τώρα ή έχει εφαρμοστεί
πρόσφατα αγωγή με άλφα-υδροξυοξέα (AHA), βήτα-υδροξυοξέα
(BHA), τοπική εφαρμογή ιστοτρετινοΐνης και αζελαϊκού οξέος.
-- Εάν έχει προηγηθεί οποιασδήποτε μορφής πρόσληψη
ισοτρετινοΐνης, όπως Accutane® ή Roaccutane® μέσα στους
τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η αγωγή ενδέχεται να αυξήσει την
ευαισθησία του δέρματος σε τομές, πληγές και ερεθισμούς.
-- Εάν προσλαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία του
δέρματος στη θερμότητα.
-- Εάν προσλαμβάνετε παράγοντες ή φάρμακα φωτοευαισθησίας,
ελέγξτε το ένθετο της συσκευασίας της φαρμακευτικής αγωγής
σας και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν αναγράφεται ότι
υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης φωτοαλλεργικών αντιδράσεων,
φωτοτοξικών αντιδράσεων ή εάν πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση
στον ήλιο κατά τη διάρκεια λήψης αυτού του φαρμάκου.
-- Εάν προσλαμβάνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα,
συμπεριλαμβανομένης της έντονης χρήσης ασπιρίνης, με τρόπο
που δεν επιτρέπει τη διακοπή χρήσης της ουσίας τουλάχιστον μία
εβδομάδα πριν από κάθε αποτρίχωση με συσκευή Lumea.
-- Εάν ακολουθείτε ανοσοκατασταλτική αγωγή.
52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στις ακόλουθες
περιοχές:
-- Στο πρόσωπο.
-- Στις θηλές, στα μικρά χείλη του αιδοίου, στον κόλπο, στον πρωκτό
και το εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών. Δείτε το
κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Χρήση της συσκευής
στην περιοχή του μπικίνι”.
-- Οι άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο όσχεο
ή το πρόσωπο.
-- Πάνω ή κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης,
βηματοδότες, υποδόρια σημεία χορήγησης με ένεση (διανεμητής
ινσουλίνης) ή τρύπες για σκουλαρίκια.
-- Σε σπίλους, φακίδες, μεγάλες φλέβες, πιο σκουρόχρωμες περιοχές,
ουλές ή άλλες δερματικές ανωμαλίες χωρίς τη συμβουλή
γιατρού. Υπάρχει ενδεχόμενο εγκαύματος και αποχρωματισμού
του δέρματος, το οποίο μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό
δερματολογικών νόσων (π.χ. καρκίνου του δέρματος).
-- Σε κρεατοελιές, τατουάζ ή μόνιμο μέικ-απ. Ενδέχεται να προκληθεί
έγκαυμα και αποχρωματισμός του δέρματος (υποχρωματισμός ή
υπέρχρωση δέρματος).
-- Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείτε αποσμητικά μεγάλης διάρκειας.
Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί του δέρματος. Δείτε το
κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πιθανές παρενέργειες
και ερεθισμοί δέρματος”.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δέρμα καμένο από τον ήλιο,
με πρόσφατο (τελευταίες 2 εβδομάδες) ή τεχνητό μαύρισμα.
-- Όλοι οι τύποι μαυρίσματος μπορούν να επηρεάσουν την
ασφάλεια της αποτρίχωσης. Αυτό ισχύει για την έκθεση τόσο
στη φυσική ηλιακή ακτινοβολία όσο και στις τεχνητές μεθόδους
μαυρίσματος όπως τις κρέμες μαυρίσματος, τις συσκευές κ.λπ.
Εάν έχετε μαυρίσει ή σχεδιάζετε να μαυρίσετε,  δείτε το κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Συμβουλές μαυρίσματος”.
Σημείωση: Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το
αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σάς συνιστούμε να
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Προετοιμασία για χρήση
Για βέλτιστα αποτελέσματα, προετοιμάστε τις περιοχές στις οποίες
θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται στη
συνέχεια.
Προετοιμασία περιοχών προς αποτρίχωση
1Ξυρίστε τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση,
εφόσον υπάρχει επανεμφάνιση τριχοφυΐας στις περιοχές αυτές.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε κρέμες αποτρίχωσης, αντί του ξυρίσματος.
Σημείωση: Αν η τελευταία μέθοδος αποτρίχωσης που χρησιμοποιήσατε
ήταν η αφαίρεση των τριχών από τη ρίζα (π.χ. αποτρίχωση με ηλεκτρική
συσκευή), μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση, σας
συνιστούμε να ξυριστείτε ανάμεσα στις αποτριχώσεις για βέλτιστα
αποτελέσματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
53
Σημειώστε ότι η αποτρίχωση σε αξύριστες ή ελλιπώς
ξυρισμένες περιοχές επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα:
-- Το παράθυρο εξόδου φωτός και το εξάρτημα σώματος μπορεί
να μολυνθούν με μεμονωμένες τρίχες και βρομιά. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής και η
αποτελεσματικότητα της συσκευής. Η μόλυνση του παραθύρου
εξόδου φωτός ενδέχεται να κάνει τη θεραπεία επίπονη ή
να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό, όπως ερυθρότητα και
αποχρωματισμό.
-- Οι τρίχες του δέρματός σας ενδέχεται να καούν με αποτέλεσμα,
να προκληθεί μια δυσάρεστη οσμή.
2Καθαρίστε το δέρμα σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένο
από τρίχες, τελείως στεγνό και καθαρό από λιπαρές ουσίες
(π.χ. υπολείμματα αποσμητικών, λοσιόν, αρωμάτων, κρεμών
μαυρίσματος και αντηλιακών).
3Ελέγξτε τη συσκευή, ειδικά το παράθυρο εξόδου φωτός και
το εξάρτημα ασφαλείας για τυχόν παγιδευμένες τρίχες, σκόνη
και ίνες. Εάν παρατηρήσετε ακαθαρσίες, καθαρίστε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και
συντήρηση”.
Αν το ξύρισμα σας προκαλεί πληγές ή τραυματισμούς, το δέρμα σας
ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο στη θεραπεία IPL από το δέρμα
άλλων ατόμων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αίσθημα δυσφορίας
από την τεχνολογία IPL ή να οδηγήσει σε άλλες ανεπιθύμητες
παρενέργειες. Σας συνιστούμε να περιμένετε έως ότου εξαλειφθεί ο
ερεθισμός.
4Μόλις σταματήσει η επανεμφάνιση των τριχών, συνήθως μετά
από 4-5 συνεδρίες, δεν θα χρειάζεται να ξυρίζεστε προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Ένταση φωτός
Σε αντίθεση με επαγγελματικές συσκευές με βάση το φως, η συσκευή
Lumea Philips Essential έχει αναπτυχθεί για ιδιωτική χρήση και οι
παλμοί του φωτός της είναι πιο ήπιοι. Συνεπώς, μπορείτε να αναμένετε
μια βολική και αποτελεσματική θεραπεία σε ένα επίπεδο έντασης
φωτός το οποίο είναι άνετο για εσάς.
Η συσκευή Lumea Philips Essential παρέχει πέντε διαφορετικά επίπεδα
έντασης φωτός. Ρυθμίστε την ένταση του φωτός στο χρώμα του δέρματος
και των τριχών σας και σε ένα επίπεδο που είναι άνετο για εσάς.
Ο παρακάτω πίνακας με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός σάς
βοηθάει να καθορίσετε τη σωστή ένταση φωτός.
1Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε τις
εντάσεις φωτός που είναι κατάλληλες για το χρώμα του δέρματος
και των τριχών σας.
Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα από τον Οδηγό γρήγορης
εκκίνησης στο δέρμα σας και να τον συγκρίνετε με το χρώμα του δέρματός
σας.
Συμβουλή: Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον Οδηγό γρήγορης
εκκίνησης στη θήκη, για μελλοντική αναφορά.
54
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2Μειώστε το επίπεδο έντασης φωτός, σε περίπτωση που
αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πόνο ή ενόχληση.
Τα άτομα με πιο σκούρο δέρμα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
ερεθισμού του δέρματος, καθώς το δέρμα τους απορροφά
περισσότερη φως. Συνεπώς, χαμηλότερα επίπεδα έντασης
συνιστώνται σε άτομα με πιο σκούρο δέρμα.
Ο παλμός φωτός μπορεί να προκαλεί ένα αίσθημα θερμότητας
στο δέρμα σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι
επίπονος. Οι διαφορετικές περιοχές του σώματος ενδέχεται να
απαιτούν διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός. Δείτε τον παρακάτω
πίνακα. Για να εμποδίσετε τυχόν δερματικές αντιδράσεις, δείτε το
κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και
ερεθισμοί δέρματος”.
Συνιστώμενα επίπεδα έντασης φωτός (1-5)
Στον παρακάτω πίνακα, το σύμβολο “x”υποδηλώνει ότι η συσκευή δεν
είναι κατάλληλη για εσάς.
Σημείωση: Το χρώμα του δέρματός σας ενδέχεται να αλλάξει, για
παράδειγμα επειδή το δέρμα έχει εκτεθεί σε μαύρισμα. Στη συνέχεια,
ενδέχεται να είναι πιο σκούρο από ό,τι κατά την προηγούμενη συνεδρία. Γι’
αυτό είναι σημαντικό να ελέγξετε τη ρύθμιση που θα χρησιμοποιήσετε πριν
από κάθε συνεδρία και ανά περιοχή. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι
πιο σκούρες από άλλες.
Χρώμα τριχών σώματος: 
Σκούρο ξανθό/ανοιχτό
καστανό/καστανό/
σκούρο καστανό/μαύρο
Λευκό/γκρι/κόκκινο/
ανοικτό ξανθό
Λευκό (καίγεται πάντα, δεν μαυρίζει)
4/5
x
Μπεζ (καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα)
4/5
x
Ελαφρώς καστανό (καίγεται μερικές φορές,
μαυρίζει αρκετά)
4/5
x
Μέτριο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρίζει
γρήγορα και πολύ)
1/2/3
x
Σκούρο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρίζει
πάρα πολύ)
x
x
Καστανόμαυρο και πιο σκούρο (καίγεται
σπάνια έως ποτέ, μαυρίζει πάρα πολύ)
x
x
Χρώμα και χαρακτηριστικά δέρματος:
Σημαντικό
Για να ελέγξετε αν η συσκευή Philips Lumea Essential ενδείκνυται
για εσάς, δείτε την ενότητα “Για ποιους δεν ενδείκνυται το Philips
Lumea Essential”;.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
55
Συμβουλές μαυρίσματος
-- Μην κάνετε ηλιοθεραπεία κατά την τακτική χρήση του
Philips Lumea Essential (κάθε δύο εβδομάδες).
Η ηλιοθεραπεία ενδέχεται να σκουρύνει το χρώμα του δέρματος
(μαύρισμα) ή/και να προκαλέσει έγκαυμα (ερυθρότητα δέρματος). Η
χρήση της συσκευής Philips Lumea Essential σε σκούρο (μαυρισμένο)
ή/και καμένο από τον ήλιο δέρμα αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών
και ερεθισμών του δέρματος. Δείτε το κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”,
ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος”.
-- Έκθεση στον ήλιο πριν από τη θεραπεία: Περιμένετε
2 εβδομάδες και πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος.
Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από ηλιοθεραπεία πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος
(δείτε το κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πρώτη χρήση και
δοκιμή δέρματος”) στην περιοχή που θα εφαρμοστεί η θεραπεία, για να
ορίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης φωτός. Σε αντίθετη περίπτωση,
αυξάνεται ο κίνδυνος ερεθισμών του δέρματος μετά από τη θεραπεία
με τη συσκευή Philips Lumea Essential.
-- Έκθεση στον ήλιο μετά από τη θεραπεία: Περιμένετε
48 ώρες πριν κάνετε ηλιοθεραπεία μετά από τη θεραπεία
με τη συσκευή Philips Lumea Essential.
Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες μετά από την αποτρίχωση, προτού
εκθέσετε στον ήλιο τις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί. Ακόμη
και μετά από 48 ώρες, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα που έχει υποβληθεί σε
αποτρίχωση δεν παρουσιάζει ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη θεραπεία,
προτού το εκθέσετε στον ήλιο. Καλύπτετε τις περιοχές στις οποίες έχει
εφαρμοστεί η θεραπεία, όποτε τις εκθέτετε στον ήλιο ή χρησιμοποιείτε
αντηλιακή προστασία (SPF 30+) κατά τις δύο εβδομάδες μετά την
αποτρίχωση. Η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία, των περιοχών
που αποτριχώθηκαν, αμέσως μετά την αποτρίχωση, αυξάνει τον
κίνδυνο παρενεργειών και ερεθισμών του δέρματος. Δείτε το κεφάλαιο
“Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί
δέρματος”.
-- Μαύρισμα με τεχνητό φως
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα ‘Έκθεση στον ήλιο πριν από
την αποτρίχωση’ και ‘Έκθεση στον ήλιο μετά από την αποτρίχωση’
παραπάνω.
-- Μαύρισμα με κρέμες
Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κρέμα τεχνητού μαυρίσματος, περιμένετε
έως ότου εξαφανιστεί πλήρως το τεχνητό μαύρισμα, προτού
χρησιμοποιήσετε το Philips Lumea Essential.
Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ανεπιθύμητους
ερεθισμούς του δέρματος, δείτε το κεφάλαιο ‘Χρήση της συσκευής’, ενότητα
‘Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος’.
Χρήση της συσκευής
Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να
καθορίσετε τις εντάσεις φωτός που είναι πιο κατάλληλες για τον τύπο
του δέρματός σας και το χρώμα των τριχών σας.
56
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ξυρίστε την περιοχή στην οποία προτίθεστε να εφαρμόσετε τη
θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Προετοιμασία περιοχών
θεραπείας”).
Εάν η αποτρίχωση γίνει επίπονη οποιαδήποτε στιγμή, μειώστε
τη ρύθμιση έντασης φωτός, έως ότου γίνει ξανά άνετη. Εάν
παρατηρήσετε δερματικό ερεθισμό ισχυρότερο από μια απλή
ερυθρότητα, διακόψτε αμέσως την αποτρίχωση και διαβάστε την
ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το
κεφάλαιο.
Πρώτη χρήση και δοκιμή δέρματος
Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά
ή μετά από πρόσφατο μαύρισμα, σας συνιστούμε να προβείτε στη
διεξαγωγή μιας δοκιμής δέρματος σε κάθε περιοχή την οποία θα
αποτριχώσετε, προκειμένου να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματος
σας στην αποτρίχωση και να εξοικειωθείτε με τη μέθοδο που
βασίζεται στο φως.
1Επιλέξτε ένα σημείο κοντά στην περιοχή που θέλετε να
αποτριχώσετε.
2Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και το μετασχηματιστή
στην πρίζα.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σώματος είναι τοποθετημένο
σωστά στη συσκευή.
3Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
,, Ανάβει η λυχνία έντασης 1.
Σημείωση: Η συσκευή πάντα επιλέγει αυτόματα τη χαμηλότερη ρύθμιση
έντασης φωτός. Δείτε την ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, για να ορίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης
φωτός.
4Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση έντασης φωτός, πιέστε το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μία ή περισσότερες
φορές μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση. Η αντίστοιχη
λυχνία έντασης ανάβει.
5Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90° στο δέρμα σας, έτσι ώστε
το εξάρτημα σώματος να βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.
Συμβουλή: Για ευκολότερη χρήση, τεντώστε το δέρμα της περιοχής που
θέλετε να αποτριχώσετε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
57
,, Η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” στο πίσω μέρος της
συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει για να δείξει ότι η συσκευή
προετοιμάζεται για μια εκπομπή φωτός.
,, Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για μια εκπομπή φωτός, η λυχνία
“ετοιμότητας εκπομπής” ανάβει συνεχόμενα με πράσινο χρώμα.
6Πιέστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε μια εκπομπή.
Σημείωση: Το ορατό φως που παράγεται από τη συσκευή είναι η
αντανάκλαση της εκπομπής στο δέρμα και είναι ακίνδυνο για τα μάτια
σας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο με καλό φωτισμό. Αυτό μειώνει
την αντιληπτή φωτεινότητα της εκπομπής.
7Αφήστε το κουμπί εκπομπής μόλις η συσκευή απελευθερώσει μια
εκπομπή φωτός.
8Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα στην επόμενη
περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία. Όσο αισθάνεστε
άνετα (δεν αισθάνεστε πόνο), αυξήστε τη ρύθμιση κατά ένα
επίπεδο μέσα στο συνιστώμενο εύρος για τον τύπο του δέρματός
σας και απελευθερώστε μία εκπομπή φωτός για κάθε ρύθμιση.
Μην εφαρμόζετε περισσότερες από μία εκπομπές στο ίδιο σημείο.
9Όταν ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
10Μετά από τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε 24 ώρες και
ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν ερεθισμούς. Εάν το δέρμα σας
παρουσιάσει ερεθισμό, επιλέξτε για την επόμενη χρήση την
υψηλότερη ρύθμιση που δεν προκάλεσε κανένα δερματικό
ερεθισμό.
Επόμενη χρήση
1Πριν από κάθε θεραπεία, καθαρίζετε το εξάρτημα σώματος,
το παράθυρο εξόδου φωτός και το μεταλλικό πλαίσιο στο
εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
2Ξεκινήστε κάθε θεραπεία επιλέγοντας το επίπεδο έντασης φωτός
πολύ προσεκτικά, ανάλογα με την ευαισθησία του δέρματός σας
και το πόσο άνετα αισθάνεστε κατά τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην
ενότητα “Συνιστώμενες εντάσεις φωτός” για να επιλέξετε τη
σωστή ρύθμιση για τον συνδυασμό του τύπου του δέρματός σας
και του χρώματος της τρίχας.
Σημείωση: Το δέρμα σας ενδέχεται να αντιδράσει διαφορετικά σε
διαφορετικές ημέρες/περιστάσεις για διάφορους λόγους. Δείτε την ενότητα
“Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο για
περισσότερες πληροφορίες.
58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3Ακολουθήστε τα βήματα 2-6 της προηγούμενης ενότητας (“Πριν
από την πρώτη χρήση και τη δοκιμή δέρματος”).
Σημείωση: Είναι φυσιολογικό η συσκευή και το εξάρτημα σώματος να
θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
4Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα στην επόμενη
περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία και επαναλάβετε
τα βήματα 5 έως 6 της ενότητας “Πρώτη χρήση και δοκιμή
δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά από κάθε εκπομπή, θα
χρειαστούν έως και 3,5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να είναι
έτοιμη να εκπέμψει ξανά. Η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής”
στο πίσω μέρος της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει για να
υποδηλώσει ότι η συσκευή φορτίζεται. Περιμένετε μέχρι η λυχνία
να ανάβει σταθερά πριν συνεχίσετε.
Συμβουλή για το SC1992: Το SC 1992 διαθέτει λειτουργία “εφαρμογής και
εκπομπής φωτός”: για πιο αποτελεσματική θεραπεία, κρατήστε το κουμπί
εκπομπής πατημένο ενώ σύρετε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σας.
Μην κάνετε αποτρίχωση στην ίδια ακριβώς περιοχή πολλές
φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Αυτό δεν βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο
δερματικών ερεθισμών.
5Για να μην αφήσετε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η
θεραπεία, να βεβαιώνεστε ότι οι εκπομπές παράγονται σε κοντινή
απόσταση μεταξύ τους. Να θυμάστε ότι αποτελεσματικό φως
εκπέμπεται μόνο από το παράθυρο εξόδου φωτός. Ωστόσο,
φροντίστε να μην εκπέμπετε ποτέ φως δύο φορές στην ίδια
περιοχή.
6Όταν ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7Ελέγξτε αν υπάρχουν τρίχες και ακαθαρσίες στο παράθυρο
εξόδου φωτός και το εξάρτημα σώματος και καθαρίστε τη
συσκευή μετά τη χρήση (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Καθαρισμός
και συντήρηση”).
Συμβουλές
Πώς να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα
-- Είναι φυσιολογική η επανεμφάνιση τριχών μετά από τις πρώτες
συνεδρίες (δείτε το κεφάλαιο “Εισαγωγή”, ενότητα “Αρχή
λειτουργίας” για περισσότερες πληροφορίες).
-- Για επιτυχή αποτρίχωση και αποτροπή της επανενεργοποίησης
του θύλακα της τρίχας, οι θεραπείες πρέπει να επαναλαμβάνονται
μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες. Το
δέρμα σας θα είναι απαλό και απαλλαγμένο από τρίχες έως τότε.
Διαβάστε την ενότητα “Στάδιο συντήρησης” για να μάθετε πώς
μπορείτε να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
59
Στάδιο συντήρησης
-- Για να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας παραμένει απαλό και
απαλλαγμένο από τρίχες, σας συνιστούμε να επαναλαμβάνετε τη
θεραπεία κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να ποικίλλει
ανάλογα με το ρυθμό επανεμφάνισης της τριχοφυΐας και επίσης
σε διάφορες περιοχές του σώματος. Εάν παρατηρήσετε ότι
επανεμφανίζονται πολλές τρίχες μεταξύ των θεραπειών, απλά
μειώστε πάλι το χρονικό διάστημα μεταξύ των θεραπειών, αλλά
μην κάνετε αποτρίχωση σε καμία περιοχή συχνότερα από μία
φορά ανά δύο εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο
συχνά απ’ ό,τι συνιστάται, δεν αυξάνετε την αποτελεσματικότητα
αλλά μπορείτε να αυξήσετε τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.
Οδηγίες για την αποτρίχωση
Μέσος χρόνος συνεδρίας
Περιοχή
Χρόνος συνεδρίας κατά προσέγγιση
Μασχάλες
1 λεπτό για κάθε μασχάλη
Γραμμή μπικίνι
1 λεπτό για κάθε πλευρά
Ολόκληρη την περιοχή μπικίνι
4 λεπτά
Μία γάμπα
8 λεπτά
Ένα ολόκληρο πόδι
14 λεπτά
Σημείωση: Ο προαναφερόμενοι κατά προσέγγιση χρόνοι συνεδρίας έχουν
διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια ερευνών και δοκιμών. Οι ατομικοί χρόνοι
συνεδρίας ενδέχεται να ποικίλουν από άτομο σε άτομο.
Περιοχές που θα αποτριχώσετε
Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη θεραπεία της ανεπιθύμητης
τριχοφυΐας από τις μασχάλες, τα χέρια, το στομάχι, την περιοχή του
μπικίνι και τα πόδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.
Χρήση της συσκευής στα πόδια
Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να
δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για τα πόδια σας.
-- Μπορείτε να μετακινήσετε τη συσκευή προς τα επάνω και προς
τα κάτω ή κατά πλάτος του ποδιού, όποιο από τα δύο είναι πιο
βολικό για εσάς. Προκειμένου να διατηρήσετε την πλήρη επαφή με
το δέρμα σας μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε και να κρατήστε τη
συσκευή στο δέρμα σας πλαγίως.
Σημείωση: Οστεώδεις περιοχές όπως η κνήμη και οι αστράγαλοι είναι
πιο ευαίσθητες από ότι άλλες περιοχές του σώματος. Όταν πιέζετε το
εξάρτημα σώματος δυνατά σε αυτές τις περιοχές, ενδέχεται να αυξηθεί η
ευαισθησία του δέρματος σε ερεθισμό και ερυθρότητα. Δείτε την ενότητα
“Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο.
Πιέστε το εξάρτημα σώματος στο δέρμα τόσο όσο χρειάζεται για να ανάψει
η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής”, αλλά όχι πιο δυνατά.
60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση της συσκευής στην περιοχή του μπικίνι
Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για
να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για την περιοχή του
μπικίνι.
Κατ’ αρχήν, η συσκευή Lumea Philips Essential είναι αρκετά ασφαλής
και ήπια για τη θεραπεία ολόκληρης της περιοχής του μπικίνι (π. χ.
για “brazilian” ή “Hollywood” στυλ). Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη
ρύθμιση σε πιο σκουρόχρωμο, πιο ευαίσθητο δέρμα στην περιοχή
του μπικίνι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα εσωτερικά χείλη του
αιδοίου, τον κόλπο και τον πρωκτό. Οι άντρες που θέλουν να κάνουν
αποτρίχωση στην ηβική περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη
συσκευή στο όσχεο.
Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, να καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα σώματος
πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος (δείτε
το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).
Χρήση της συσκευής στις μασχάλες
Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να
δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για τις μασχάλες σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν αποσμητικό, άρωμα, κρέμα
ή άλλο προϊόν φροντίδας δέρματος από τις μασχάλες σας πριν από τη
θεραπεία.
Συμβουλή: Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα στις μασχάλες σας,
σταθείτε μπροστά από έναν καθρέφτη για να έχετε καλή θέα της περιοχής
την οποία θα αποτριχώσετε και της λυχνίας “ετοιμότητας εκπομπής”.
Σηκώστε το χέρι σας και τοποθετήστε την παλάμη σας στο πίσω μέρος
του λαιμού σας για να τεντώσετε το δέρμα στην περιοχή της μασχάλης.
Σημείωση: Το φως που αντανακλάται δεν βλάπτει τα μάτια σας. Εάν
το διάχυτο φως είναι δυσάρεστο, κλείστε τα μάτια σας όταν κάνετε μια
εκπομπή φωτός.
Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος
Συνήθεις δερματικές αντιδράσεις:
-- Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίσει ελαφριά ερυθρότητα ή/και
κνησμό, τσούξιμο ή αύξηση θερμοκρασίας. Αυτή η αντίδραση είναι
απολύτως ακίνδυνη και υποχωρεί γρήγορα.
-- Μια αντίδραση του δέρματος παρόμοια με έγκαυμα από τον ήλιο
ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περιοχή που αποτριχώθηκε για
μικρό χρονικό διάστημα. Εάν δεν υποχωρήσει εντός 3 ημερών, σας
συνιστούμε να συμβουλευτείτε γιατρό.
-- Ενδέχεται να παρουσιαστεί ξηροδερμία και κνησμός λόγω του
ξυρίσματος ή του συνδυασμού ξυρίσματος και αποτρίχωσης
με φως. Αυτό είναι ακίνδυνο και εξαφανίζεται σε λίγες ημέρες.
Μπορείτε να δροσίσετε την περιοχή με παγοκύστη ή μια υγρή
πετσέτα προσώπου. Εάν η ξηρότητα επιμείνει, μπορείτε να
επαλείψετε με μια ενυδατική λοσιόν χωρίς άρωμα την περιοχή που
αποτριχώθηκε, 24 ώρες μετά την αποτρίχωση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
61
Σπάνιες παρενέργειες:
-- Εγκαύματα, υπερβολική ερυθρότητα και πρήξιμο: αυτές οι
αντιδράσεις παρουσιάζονται σπάνια και, συνήθως, είναι
αποτέλεσμα της χρήσης ενός επιπέδου έντασης φωτός το οποίο
είναι πολύ υψηλό για το χρώμα του δέρματός σας. Εάν αυτές οι
αντιδράσεις δεν εξαφανιστούν εντός 3 ημερών, σας συνιστούμε
να συμβουλευτείτε γιατρό. Περιμένετε μέχρι το δέρμα σας να
θεραπευτεί πλήρως για την επόμενη συνεδρία και φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.
-- Αποχρωματισμός δέρματος: αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται
πολύ σπάνια. Ο αποχρωματισμός του δέρματος εμφανίζεται
με τη μορφή πανάδων που είναι πιο σκουρόχρωμες ή πιο
ανοιχτόχρωμες σε σύγκριση με την περιβάλλουσα περιοχή. Είναι
αποτέλεσμα της χρήσης ενός επιπέδου έντασης φωτός το οποίο
είναι πολύ υψηλό για το χρώμα του δέρματός σας. Σε σπάνιες
περιπτώσεις (συνήθως ως αποτέλεσμα της χρήσης πολύ υψηλής
έντασης σε πολύ σκούρο δέρμα), οι επιδράσεις αλλαγής του
χρώματος μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι συνήθως.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιπτώσεις τελικά αναστρέφονται. Μην
αποτριχώνετε αποχρωματισμένες περιοχές μέχρι να εξαφανιστεί
ο αποχρωματισμός και το δέρμα σας να επανακτήσει το κανονικό
του χρώμα.
-- Λοίμωξη δέρματος και φλεγμονή: Αυτό παρουσιάζεται πολύ
σπάνια και ενδέχεται να προκαλείται από τη χρήση της συσκευής
σε πληγές ή τομές που προκλήθηκαν από το ξύρισμα, σε ήδη
υφιστάμενες πληγές ή σε τρίχες που έχουν γυρίσει προς τα μέσα.
-- Υπερβολικός πόνος: Αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τη
διάρκεια ή μετά από την αποτρίχωση, εάν χρησιμοποιήσατε τη
συσκευή σε αξύριστο δέρμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για το
χρώμα του δέρματός σας, εάν εκπέμπετε φως στην ίδια περιοχή
περισσότερες από μία φορά και εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε ανοικτές πληγές, φλεγμονές, λοιμώξεις, τατουάζ, εγκαύματα
κ.λπ. Δείτε το κεφάλαιο “Σημαντικό”, ενότητα “Αντενδείξεις” για
περισσότερες πληροφορίες.
Μετά τη χρήση
-- Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά με άρωμα στις περιοχές που
αποτριχώθηκαν, αμέσως μετά την αποτρίχωση.
-- Μην χρησιμοποιείτε αποσμητικό αμέσως μετά την αποτρίχωση
στις μασχάλες. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως η
ερυθρότητα δέρματος.
-- Δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για χρήση’, ενότητα ‘Συμβουλές
μαυρίσματος’ για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στον ήλιο και
το τεχνητό μαύρισμα.
Καθαρισμός και συντήρηση
Για να διασφαλίσετε βέλτιστα αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια
ζωής της συσκευής, καθαρίζετε τη συσκευή πριν και μετά από
κάθε χρήση και, εάν είναι απαραίτητο, και κατά τη διάρκεια της
αποτρίχωσης. Η αποτελεσματικότητα της συσκευής μειώνεται, εάν
δεν την καθαρίζεται σωστά.
62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της με νερό
βρύσης ή στο πλυντήριο πιάτων.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.
Μην προκαλείτε αμυχές στο παράθυρο εξόδου φωτός ή το μεταλλικό
πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος.
Σημείωση: Διακόψτε τη χρήση της συσκευής όταν δεν είναι πλέον δυνατός
ο καθαρισμός του παραθύρου εξόδου φωτός ή του εξαρτήματος σώματος.
1Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα
και αφήστε τη να κρυώσει.
Σημείωση: Το παράθυρο εξόδου φωτός θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν το καθαρίσετε.
2Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα σώματος, πιάστε τις προεξοχές
στο επάνω και κάτω μέρος και τραβήξτε απαλά.
3Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής
με το στεγνό μαλακό πανί καθαρισμού που παρέχεται με τη
συσκευή.
4Υγράνετε το μαλακό πανάκι που παρέχεται με τη συσκευή με
λίγες σταγόνες νερό και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε τα
ακόλουθα τμήματα:
-- το παράθυρο εξόδου φωτός
-- την εξωτερική επιφάνεια του εξαρτήματος σώματος
-- το μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος
Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρονικές επαφές δεν θα βραχούν.
Σημείωση: Αν το νερό δεν καθαρίζει αποτελεσματικά, χρησιμοποιήστε λίγες
σταγόνες αλκοόλης υψηλής περιεκτικότητας, για να καθαρίσετε τα τμήματα
που προαναφέρθηκαν.
Σημείωση: Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πριν και μετά από κάθε
χρήση και, αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σύμφωνα με τις
οδηγίες σε αυτήν την ενότητα.
Συστήματα αποθήκευσης
1Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα
και αφήστε τη να κρυώσει.
2Καθαρίστε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.
3Αποθηκεύστε τη συσκευή στη θήκη που παρέχεται σε
θερμοκρασία μεταξύ -20 °C και +70 °C.
Συμβουλή: Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον Οδηγό γρήγορης
εκκίνησης στη θήκη, για μελλοντική αναφορά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
63
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης).
Ανταλλακτικά μέρη
Διατίθενται τα εξής ανταλλακτικά:
-- Εξάρτημα σώματος
-- Τροφοδοτικό
-- Πανί καθαρισμού
-- Θήκη
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Τεχνικές προδιαγραφές
Μοντέλα SC 1992 και SC1991
Ονομαστική τάση
100V-240V
Ονομαστική συχνότητα
50Hz-60Hz
Ονομαστική είσοδος
24W
Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας
Κλάση IIQ
Κατηγορία προστασίας
IP 30 (EN 60529)
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: +15° έως +35°C
Σχετική υγρασία: 30% έως 95%
Συνθήκες αποθήκευσης
Θερμοκρασία: -20 °C έως +70 °C
Σχετική υγρασία: 5% έως 95%
Φάσμα σώματος εξαρτήματος
>500 nm
64
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε
το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Ο μετασχηματιστής/
η
συσκευή θερμαίνεται
κατά τη διάρκεια της
φόρτισης.
Αυτό είναι
φυσιολογικό.
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Ενεργοποίησα τη
συσκευή αλλά δεν
μπορώ να αυξήσω ή
να μειώσω το
επίπεδο έντασης
φωτός.
Πρέπει να
γίνει επαναρύθμιση
της συσκευής.
Για να πραγματοποιήσετε επαναρύθμιση της
συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν
εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ρυθμίσετε το
επίπεδο έντασης φωτός, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.
Η λυχνία
“ετοιμότητας
εκπομπής” δεν
λειτουργεί όταν
τοποθετώ τη
συσκευή πάνω στο
δέρμα μου.
Δεν έχετε τοποθετήσει Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90° επάνω
σωστά τη συσκευή
στο δέρμα με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι 4 πλευρές
πάνω στο δέρμα.
του ενσωματωμένου συστήματος ασφαλείας να
αγγίζουν το δέρμα. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν
η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” ανάβει συνεχώς
και πατήστε το κουμπί εκπομπής.
Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, τοποθετήστε τη
συσκευή σε ένα μέρος του σώματός σας όπου
είναι εύκολη η επίτευξη πλήρους επαφής με το
δέρμα, όπως για παράδειγμα στο βραχίονα. Στη
συνέχεια, ελέγξτε εάν η λυχνία “ετοιμότητας
εκπομπής” λειτουργεί. Εάν η λυχνία “ετοιμότητας
εκπομπής” εξακολουθεί να μην αναβοσβήνει
όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό
σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της Philips.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Η προστασία
Η λυχνία
υπερθέρμανσης έχει
“ετοιμότητας
ενεργοποιηθεί.
εκπομπής” δεν
λειτουργεί όταν
τοποθετώ το
εξάρτημα σώματος
πάνω στο δέρμα μου
αλλά ο ανεμιστήρας
ψύξης λειτουργεί.
65
Λύση
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από την
υπερθέρμανση, ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να
λειτουργεί. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή
και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά
πριν συνεχίσετε τη χρήση της. Μετά από 5 λεπτά,
η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη
συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά
επιπλέον. Εάν η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής”
εξακολουθεί να μην λειτουργεί όταν τοποθετείτε
τη συσκευή πάνω στο δέρμα, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη
χώρα σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Η λυχνία
“ετοιμότητας
εκπομπής” ανάβει
συνεχώς αλλά
η συσκευή δεν
εκπέμπει φως όταν
πιέζω το κουμπί
εκπομπής.
Πρέπει να γίνει
επαναρρύθμιση της
συσκευής.
Για να πραγματοποιήσετε επαναρρύθμιση της
συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν η λυχνία
“ετοιμότητας εκπομπής” ανάβει συνεχώς αλλά
η συσκευή εξακολουθεί να μην εκπέμπει φως
όταν πιέζετε το κουμπί εκπομπής, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη
χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Η λυχνία έντασης
1 συνεχίζει να
αναβοσβήνει και δεν
μπορώ να αλλάξω
τη ρύθμιση.
Το εξάρτημα σώματος Τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα σώματος στη
δεν έχει τοποθετηθεί
συσκευή.
σωστά στη συσκευή.
Όλες οι λυχνίες
επιπέδου έντασης
ανάβουν εναλλάξ.
Πρέπει να γίνει
επαναρρύθμιση της
συσκευής.
Για να πραγματοποιήσετε επαναρρύθμιση της
συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν
οι λυχνίες επιπέδου έντασης εξακολουθούν
να ανάβουν εναλλάξ, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Όλες οι λυχνίες
επιπέδου έντασης
αναβοσβήνουν
ταυτόχρονα.
Η συσκευή είναι
ελαττωματική.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο
σας της Philips ή εξουσιοδοτημένο ένα κέντρο
σέρβις της Philips.
Η συσκευή αναδίδει
μια περίεργη οσμή.
Το εξάρτημα σώματος Καθαρίστε το εξάρτημα σώματος και το
παράθυρο εξόδου φωτός με προσοχή. Εάν δεν
ή/και το γυάλινο
φίλτρο είναι βρόμικο. μπορείτε να καθαρίσετε το εξάρτημα σώματος
σωστά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό
σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της Philips για να αντικαταστήσετε το
εξάρτημα σώματος.
66
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν έχετε ξυρίσει
καλά την περιοχή
προς αποτρίχωση.
Εάν υπάρχουν τρίχες στην περιοχή που
αποτριχώνετε, αυτές οι τρίχες ενδέχεται να καούν
όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Συνεπώς, θα
παρατηρήσετε μια περίεργη οσμή. Ξυρίστε καλά
την περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε, πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας
προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήσετε
μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες
όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη
Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
Αποθηκεύσατε
τη συσκευή σε
περιβάλλον με σκόνη.
Καθαρίζετε τη συσκευή και το εξάρτημα σώματος
(δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).
Αισθάνεστε το δέρμα Το επίπεδο έντασης
φωτός που επιλέξατε
σας πιο ευαίσθητο
είναι πολύ υψηλό.
απ’ ό,τι συνήθως
κατά τη διάρκεια της
αποτρίχωσης.
Ελέγξτε τον πίνακα χρώματος δέρματος/τριχών
πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε επιλέξει το σωστό επίπεδο έντασης φωτός
για κάθε θεραπεία. Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε
χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.
Αισθάνομαι
ανυπόφορο πόνο
όταν χρησιμοποιώ
τη συσκευή.
Δεν ξυρίσατε
τις περιοχές τις
οποίες θέλετε να
αποτριχώσετε.
Ξυρίστε τις περιοχές προς αποτρίχωση, προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας
προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήστε
μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες
όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη
Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
Το παράθυρο
εξόδου φωτός είναι
σπασμένο.
Εάν το παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο,
μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλέον, για
να αποφύγετε τον κίνδυνο δερματικών
ερεθισμών. Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Δεν ξυρίσατε τις
περιοχές προς
αποτρίχωση.
Ξυρίστε τις περιοχές προς αποτρίχωση, προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας
προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήστε
μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες
όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη
Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
Αποτριχώσατε μια
περιοχή για την
οποία η συσκευή δεν
ενδείκνυται.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο
πρόσωπό σας, τα εσωτερικά χείλη του αιδοίου,
τον κόλπο, τον πρωκτό και τις θηλές. Οι άνδρες
δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν στο πρόσωπό ή
το όσχεό τους.
Χρησιμοποιήσατε
ένα επίπεδο έντασης
φωτός το οποίο είναι
πολύ υψηλό για εσάς.
Μειώστε την ένταση φωτός σε ένα επίπεδο
που είναι άνετο για εσάς. Δείτε το κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Ένταση
φωτός”.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
67
Πιθανή αιτία
Λύση
Το παράθυρο
εξόδου φωτός είναι
σπασμένο.
Εάν το παράθυρο εξόδου φωτός του εξαρτήματος
σώματος είναι σπασμένο, μην χρησιμοποιείτε
πια τη συσκευή με αυτό το εξάρτημα σώματος.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής
σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για αντικατάσταση
του εξαρτήματος σώματος.
Η συσκευή δεν είναι
κατάλληλη για το
χρώμα των τριχών ή
του δέρματός σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες
του σώματός σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινες,
γκρίζες ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν έχετε σκούρο δέρμα. Συμβουλευτείτε τον
πίνακα με το χρώμα των τριχών και του δέρματός
σας στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Στις περιοχές που
αποτριχώθηκαν
παρουσιάζεται
ερυθρότητα μετά την
αποτρίχωση.
Η ελαφριά ερυθρότητα Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
είναι ακίνδυνη και
φυσιολογική, και
υποχωρεί γρήγορα.
Η αντίδραση του
δέρματος μετά την
αποτρίχωση διαρκεί
περισσότερο από το
συνηθισμένο.
Χρησιμοποιήσατε
ένα επίπεδο έντασης
φωτός το οποίο είναι
πολύ υψηλό για εσάς.
Επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης
φωτός την επόμενη φορά. Δείτε το κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο
έντασης φωτός”. Εάν ο ερεθισμός του
δέρματος διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Τα αποτελέσματα
αποτρίχωσης δεν
είναι ικανοποιητικά.
Χρησιμοποιήσατε
ένα επίπεδο έντασης
φωτός το οποίο είναι
πολύ χαμηλό για εσάς.
Πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος για να
διαπιστώσετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός (δείτε το
κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πρώτη
χρήση και δοκιμή δέρματος”.
Δεν χρησιμοποιήσατε
τη συσκευή κάνοντας
επικαλύψεις.
Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης,
πρέπει να κάνετε επικαλύψεις όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή. Δείτε το κεφάλαιο “Χρήση της
συσκευής”, ενότητα “Επόμενη χρήση”, βήμα 4.
68
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν χρησιμοποιείτε τη Για επιτυχή αποτρίχωση και αποτροπή της
συσκευή όσο συχνά
επανενεργοποίησης της ρίζας, οι θεραπείες
συνιστάται.
πρέπει να επαναλαμβάνονται μία φορά κάθε
δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες.
Για να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας παραμένει
απαλό, σας συνιστούμε να επαναλαμβάνετε τη
θεραπεία κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των
θεραπειών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με
το ρυθμό επανεμφάνισης της τριχοφυΐας και
επίσης σε διάφορες περιοχές του σώματος.
Εάν παρατηρήσετε ότι επανεμφανίζονται
πολλές τρίχες μεταξύ των θεραπειών, απλά
μειώστε πάλι το χρονικό διάστημα μεταξύ των
θεραπειών, αλλά μην κάνετε αποτρίχωση σε
καμία περιοχή συχνότερα από μία φορά ανά δύο
εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
πιο συχνά απ’ ό,τι συνιστάται, δεν αυξάνετε την
αποτελεσματικότητα αλλά μπορείτε να αυξήσετε
τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.
Ανταποκρίνεστε πιο
αργά στη θεραπεία
με την τεχνολογία IPL
από το μέσο χρήστη.
Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
τουλάχιστον 6 μήνες, καθώς η επανεμφάνιση
της τριχοφυΐας εξακολουθεί να μειώνεται κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λάβετε επίσης
υπόψη τις άλλες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
Η συσκευή δεν είναι
κατάλληλη για το
χρώμα των τριχών ή
του δέρματός σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες
του σώματός σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινες,
γκρίζες ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν έχετε σκούρο δέρμα. Συμβουλευτείτε τον
πίνακα με το χρώμα των τριχών και του δέρματός
σας στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Δεν χρησιμοποιήσατε
Η τριχοφυΐα
τη συσκευή κάνοντας
επανεμφανίζεται σε
ορισμένα σημεία στις επικαλύψεις.
περιοχές στις οποίες
έχει εφαρμοστεί η
θεραπεία.
Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης,
πρέπει να κάνετε επικαλύψεις όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή. Δείτε το κεφάλαιο “Χρήση της
συσκευής”, ενότητα “Επόμενη χρήση”, βήμα 4.
Η συσκευή δεν
λειτουργεί.
Η τριχοφυΐα
επανεμφανίζεται ως
μέρος του φυσικού
κύκλου ανάπτυξης
τριχοφυΐας.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Η επανεμφάνιση της
τρίχας αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κύκλου
τριχοφυΐας. Οι τρίχες που φυτρώνουν ξανά,
ωστόσο, είναι συνήθως πιο απαλές και πιο λεπτές.
Η συσκευή είναι
ελαττωματική.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο
σας της Philips ή εξουσιοδοτημένο ένα κέντρο
σέρβις της Philips.
FRANÇAIS
69
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit
sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
L’épilation à lumière pulsée est l’une des méthodes les plus efficaces pour
épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des méthodes
actuelles d’épilation à domicile par sa capacité à réduire considérablement
la repousse des poils. Philips s’est investi depuis plus de 15 ans dans la
recherche aux côtés de dermatologues de renom. Profitez de cette
technologie innovante à domicile.
Cet appareil a été particulièrement conçu et optimisé pour les femmes,
mais peut être également utilisé par les hommes.
Philips Lumea Essential permet d’épiler les poils indésirables sur les zones
du corps situées en-dessous de la nuque.
Philips Lumea Essential a été conçu pour être utilisé par une seule personne.
Pour plus d’informations sur la technologie Philips Lumea Essential, rendezvous sur www.philips.com/lumea. Consultez régulièrement notre page
d’accueil pour découvrir les mises à jour.
Avantages
Cet appareil offre les avantages suivants :
Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une
utilisation à domicile
Philips Lumea Essential utilise la technologie dite de « lumière intense
pulsée » ou IPL, employée depuis quinze ans dans le secteur de l’esthétique
professionnelle pour les épilations. Avec Philips Lumea Essential, bénéficiez
de cette technologie innovante chez vous.
Prévention efficace de la repousse des poils pour une douceur
incomparable, jour après jour
Cette méthode offre une prévention longue durée de la repousse des poils
et vous laisse une peau douce comme de la soie. Nos études ont mis en
évidence une diminution considérable des poils après seulement 2 séances.
Les résultats optimaux ont généralement été obtenus après 4 ou
5 séances. La pilosité diminue visiblement de séance en séance. La rapidité
d’apparition de cet effet et la durée du résultat dépendent de l’individu.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Pour des résultats
optimaux » du chapitre « Utilisation de l’appareil ».
Une application tout en douceur, même sur les zones sensibles
du corps
Conçu en étroite collaboration avec des dermatologues de renom, Philips
Lumea Essential offre une application efficace et douce, même sur les
zones plus sensibles.
Aucune pièce de rechange nécessaire, aucun coût caché
Philips Lumea Essential est équipé d’une lampe haute performance qui
n’a pas besoin d’être remplacée. Cette lampe peut produire plus de
100 000 flashs : elle vous permettra d’obtenir des résultats continus sur
plus de 5 ans* et de réaliser des économies sur le remplacement des lampes.
*Basé sur une utilisation moyenne respectant les fréquences d’utilisation
recommandées pour une seule utilisatrice.
70
FRANÇAIS
Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de
lumière intense pulsée de Philips ?
Cycle de vie du poil
La vitesse de pousse des poils varie en fonction de l’individu, de son âge
et de son métabolisme, entre autres facteurs. Toutefois, la pousse des poils
s’effectue normalement en 3 phases.
1 Phase de pousse (la phase anagène)
Le poil pousse à la racine. C’est lors de cette phase que la concentration
de mélanine, le pigment responsable de la couleur du poil, est la plus
élevée. La concentration de mélanine est également déterminante pour
l’efficacité de la technologie de lumière intense pulsée. Seuls les poils en
phase anagène sont réceptifs à l’exposition à la lumière.
2 Phase de dégradation (phase catagène)
Le poil arrête de pousser, la racine passe en phase de repos, puis le poil
tombe.
3 Phase de repos (phase télogène)
Le poil mort se détache de son follicule et tombe. Le follicule reste au
repos jusqu’à ce que l’horloge biologique la réactive et lui fasse produire un
nouveau poil.
Principes de fonctionnement de l’appareil
-- L’appareil chauffe le poil et la racine sous la peau. La mélanine contenue
dans le poil et sa racine absorbe la lumière pulsée émise. Plus le poil
est foncé, plus la lumière absorbée est élevée. Ce processus permet au
poil de passer en phase de repos.
-- Entre les séances, les poils tombent naturellement et la repousse
est inhibée. Il peut falloir une ou deux semaines pour que les poils
tombent.
--
Une épilation optimale nécessite plusieurs séances car seuls les poils
en phase anagène sont réceptifs à l’épilation à la lumière, alors qu’une
zone donnée de la peau contient des poils à différentes phases du
cycle de vie. Pour épiler tous les poils efficacement et à prévenir la
repousse, vous devez répéter les séances toutes les deux semaines
pendant les deux premiers mois.
Un filtre optique intégré protège votre peau des UV et vous garantit une
utilisation sans danger.
Description générale (fig. 5)
1
2
3
4
5
6
7
8
Voyants d’intensité (1- 5)
Bouton marche/arrêt
Voyant « prêt-à-flasher »
Fentes de ventilation
Prise de l’appareil
Bouton Flash
Ouvertures pour les contacts électroniques
Verre filtrant avec filtre UV intégré
FRANÇAIS
71
9 Contacts électroniques
10 Accessoire corps (pour toutes les parties du corps au-dessous du cou)
11 Cadre métallique intégré à l’accessoire corps
12 Système de sécurité intégré
13 Adaptateur
14 Petite fiche
15Trousse
Également inclus : tissu de nettoyage
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage ! N’utilisez jamais l’appareil
dans un environnement humide (p. ex. près d’une baignoire remplie
d’eau, d’une douche en fonctionnement ou d’une piscine).
-- Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur secteur.
-- Si l’appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants internes
afin d’éviter tout risque d’électrocution.
-- N’introduisez jamais d’objets dans l’appareil.
Avertissement
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, à moins que celles-ci ne soient sous
surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins
de 15 ans. Les adolescentes de 15 à 18 ans peuvent l’utiliser avec
l’autorisation et l’aide de leurs parents ou des personnes qui exercent
sur elles l’autorité parentale. Les adultes de plus de 19 ans peuvent
utiliser cet appareil en toute liberté.
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni.
-- N’utilisez pas l’appareil ou l’adaptateur secteur s’il est endommagé.
-- L’adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident,
n’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur secteur.
-- Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé
par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
-- N’utilisez pas l’appareil si le verre filtrant est cassé.
Pour éviter tout dommage :
-- Veillez à ce que rien n’obstrue le flux d’air à travers les fentes de
ventilation.
-- Ne soumettez jamais l’appareil à des chocs violents, des secousses ou
des chutes.
-- Lorsque l’appareil passe d’un environnement très froid à un
environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures
avant de l’utiliser.
72
FRANÇAIS
-- Rangez l’appareil dans la pochette fournie pour éviter l’accumulation
de poussière.
-- Ne laissez jamais l’appareil branché sans surveillance. Éteignez
impérativement l’appareil après utilisation.
-- N’exposez pas l’appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs
du soleil ou à des rayons UV afin d’éviter tout dommage.
-- Ne faites pas fonctionner le flash sur d’autres surfaces que votre peau,
car vous pourriez endommager l’accessoire corps et/ou le verre filtrant.
Utilisez le flash uniquement lorsque l’appareil est en contact avec la peau.
Attention
-- N’utilisez jamais l’appareil autour des yeux et près des sourcils afin
d’éviter tout risque de lésion oculaire.
-- N’utilisez cet appareil qu’avec une intensité adaptée à votre
type de peau (voir le tableau à la section « Intensités lumineuses
recommandées » du chapitre « Avant utilisation »). Une utilisation avec
une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de
réactions cutanées et d’effets secondaires.
-- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables de
votre corps situés en dessous du cou. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins.
-- Assurez-vous que la peau dans la zone à traiter est propre, sèche et
exempte de crème, de lotion et autre produit cosmétique. Si la peau
n’est pas propre et sèche, il est possible que le système de sécurité
intégré ne fonctionne pas correctement et que l’appareil ne flashe pas
ou qu’il flashe accidentellement.
Pour une durée de vie optimale de votre Philips Lumea
Essential, tenez compte des considérations suivantes :
-- Utilisez votre appareil à une température ambiante comprise entre
15 °C et 35 °C.
-- L’appareil est équipé d’une protection anti-surchauffe intégrée. Le flash
ne fonctionne pas en cas de surchauffe. N’éteignez pas l’appareil, mais
laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre la
séance. Après 5 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement. Laissez-le
alors refroidir pendant 10 minutes supplémentaires.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non
qualifiée peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur.
-- N’utilisez pas l’appareil si l’une des situations mentionnées à la section
« Contre-indications » s’applique à vous.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Contre-indications
Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential
NE convient PAS ?
Philips Lumea Essential n’est pas destiné à tout le monde. Si l’une des
conditions ci-dessous s’applique à vous, n’utilisez pas cet appareil !
FRANÇAIS
73
N’utilisez pas l’appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Philips Lumea Essential n’a pas été testé sur les femmes enceintes. Par
conséquent, nous vous conseillons de ne pas utiliser l’appareil si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez car les modifications hormonales peuvent rendre
votre peau plus sensible et augmenter le risque de blessures cutanées.
N’utilisez jamais l’appareil si la couleur de votre peau et/ou de
vos poils n’est pas adaptée, à savoir :
-- Si votre peau est de type V (vous attrapez rarement des coups de
soleil, vous bronzez facilement et votre couleur de peau est brun
foncé) ou si votre peau est de type VI (vous attrapez rarement, voire
jamais, de coups de soleil et vous obtenez un bronzage très foncé ;
votre peau est brun/noir ou plus foncée). Dans ce cas, vous risquez
d’avoir des réactions cutanées (décolorations, vives rougeurs ou
brûlures) lorsque vous utilisez Philips Lumea Essential. Voir également
le chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Éventuels effets
secondaires et réactions cutanées » et consulter le tableau récapitulatif
des intensités lumineuses recommandées dans le guide de mise en route.
-- Si la couleur naturelle de vos poils dans les zones de flashage est blond
clair, blanc, gris ou roux. La séance ne sera pas efficace.
N’utilisez jamais l’appareil si vous souffrez d’une des maladies
répertoriées ci-dessous :
-- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif,
si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer
localisé dans les zones à flasher.
-- Si vous avez des lésions précancéreuses ou plusieurs grains de beauté
atypiques dans les zones à flasher.
-- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y
compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de
cicatrisation difficile.
-- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que
varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
-- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une
irritation ou une réaction allergique.
-- Si vous souffrez d’infections, d’eczéma, de brûlures, de follicules
enflammées, de lacérations ouvertes, d’abrasions, d’herpès simplex,
de plaies ou de lésions, d’hématomes, ou que vous avez subi une
intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
-- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
-- Si vous souffrez d’épilepsie avec sensibilité aux flashs.
-- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou
d’une maladie cardiaque congestive.
-- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
-- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive
(y compris infection par le VIH ou le SIDA).
N’utilisez jamais l’appareil si vous êtes dans l’un des cas suivants :
-- Si vous suivez ou avez suivi récemment un traitement à base
d’acides alpha hydroxylés (AHA), d’acides bêta hydroxylés (BHA),
d’isotrétinoïne topique et d’acide azélaïque.
-- Si vous avez pris toute forme d’isotrétinoïne, comme de l’Accutane®
ou du Roaccutane®, au cours des six derniers mois. Cette méthode
d’épilation rend la peau plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.
74
FRANÇAIS
-- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre
peau à la chaleur.
-- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants,
reportez-vous à leur notice, et n’utilisez en aucun cas l’appareil si cette
dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou phototoxique, ou si elle précise qu’il faut éviter une exposition au soleil.
-- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes
doses d’aspirine, et ne pouvez pas arrêter votre traitement au moins
une semaine avant chaque utilisation de Lumea.
-- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
N’utilisez jamais l’appareil sur les zones suivantes :
-- Sur le visage.
-- Sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l’anus et
l’intérieur des narines et des oreilles. Voir le chapitre « Utilisation
de l’appareil », section « Utilisation de l’appareil pour l’épilation
du maillot ».
-- Les hommes ne doivent pas l’utiliser sur le scrotum ou le visage.
-- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en
silicone, des stimulateurs cardiaques, des points d’entrée d’injection
sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
-- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille
importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices ou
autres anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin,
en raison d’un risque de brûlure ou de modification de la pigmentation,
qui rendrait difficile le dépistage d’éventuelles maladies de peau telles
que le cancer de la peau.
-- Sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent en
raison du risque de brûlure ou de modification de la pigmentation
(hypopigmentation ou hyperpigmentation).
-- Sur les zones où vous utilisez du déodorant longue durée, car cela
pourrait entraîner des réactions cutanées. Reportez-vous à la section
« Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » du chapitre
« Utilisation de l’appareil ».
N’utilisez jamais l’appareil sur des coups de soleil ou sur une peau
teintée par un bronzage récent (moins de 2 semaines) ou artificiel.
-- Tous les types de bronzage peuvent influer sur la sécurité de la séance,
qu’il s’agisse d’une exposition au soleil ou de méthodes de bronzage
artificiel telles que crèmes de bronzage, appareils de bronzage, etc.
Si vous êtes bronzée ou prévoyez de bronzer, lisez le chapitre
« Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».
Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive. En cas de doute concernant
l’utilisation de l’appareil, veuillez consulter votre médecin.
FRANÇAIS
75
Avant utilisation
Pour des résultats optimaux, préparez les zones sur lesquelles vous
souhaitez utiliser l’appareil de la manière suivante :
Préparation des zones à flasher
1Rasez les zones que vous souhaitez flasher tant que vous observez
une repousse des poils.
Remarque : N’utilisez pas de crème dépilatoire pour remplacer le rasage.
Remarque : Si votre dernière méthode d’épilation consistait à éliminer les poils
à la racine (par exemple épilation électrique), vous pouvez commencer la
séance immédiatement. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous raser entre
les séances pour des résultats optimaux.
Sachez que flasher des zones mal ou non rasées entraîne un
certain nombre de réactions indésirables :
-- Des poils et des saletés peuvent être présents sur le verre filtrant et
l’accessoire corps, ce qui peut réduire la durée de vie et l’efficacité de
l’appareil. Un verre filtrant non nettoyé peut en outre rendre la séance
inconfortable ou entraîner des réactions cutanées telles que rougeurs
ou altérations de la pigmentation.
-- Les poils présents sur votre peau risquent de brûler et de dégager une
odeur désagréable.
2Nettoyez votre peau et assurez-vous qu’elle est débarrassée de
tout poil, parfaitement sèche et exempte de substance grasse
(comme les résidus de déodorants, laits, parfums, crèmes de
bronzage et crèmes solaires).
3Vérifiez l’appareil. Regardez notamment si des poils, de la poussière
et des fibres ne sont pas piégés au niveau du verre filtrant ou de
l’accessoire corps. En cas de présence de saletés, nettoyez l’appareil
en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».
Si le rasage provoque des blessures ou des lésions, il est possible que
votre peau soit plus sensible à la lumière intense pulsée qu’une peau
normale. Le traitement à la lumière intense pulsée peut donc être source
d’inconfort ou causer d’autres effets secondaires indésirables. Nous vous
conseillons d’attendre que l’irritation ait disparu avant de poursuivre le
traitement.
4Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement
le cas après 4-5 séances, vous n’avez plus besoin de vous raser avant
utilisation.
Intensité lumineuse
Contrairement aux appareils professionnels qui utilisent la lumière
pulsée, Philips Lumea Essential a été conçu pour un usage domestique
et ses impulsions lumineuses sont modérées et permettent une épilation
pratique et efficace.
Philips Lumea Essential offre cinq intensités lumineuses différentes. Réglez
l’intensité lumineuse en fonction de votre couleur de peau et de poils, tout
en recherchant un niveau confortable.
Le tableau ci-dessous indique les intensités lumineuses recommandées afin
de vous aider à trouver le niveau qui vous convient.
76
FRANÇAIS
1Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités
lumineuses adaptées à votre couleur de peau et de poils.
Conseil :Vous pouvez poser le tableau disponible dans le guide de mise en
route sur votre peau et le comparer avec votre couleur de peau.
Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la
trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
2Réduisez l’intensité lumineuse en cas de douleur ou d’inconfort.
Le risque d’irritation cutanée est plus important pour les personnes à
peau foncée car leur peau absorbe plus de lumière. Les faibles intensités
sont alors recommandées.
L’impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou
moins importantes sur la peau. Les différentes parties du corps peuvent
nécessiter des intensités lumineuses différentes (voir le tableau cidessous). Pour éviter les réactions cutanées, reportez-vous au chapitre
« Utilisation de l’appareil », section « Éventuels effets secondaires et
réactions cutanées ».
Intensités lumineuses recommandées (1-5)
Dans le tableau ci-dessous, la croix signifie qu’il n’est pas recommandé
d’utiliser l’appareil.
Remarque : La couleur de votre peau peut varier, par exemple parce que votre
peau a été exposée au soleil. Elle peut alors être plus foncée que lors de la
séance précédente. Il est par conséquent important de vérifier le réglage à
utiliser avant chaque séance et par zone. Certaines zones peuvent être plus
foncées que d’autres.
Couleur des poils : 
blond foncé/brun clair/
brun/brun foncé/noir
blanc/gris/roux/blond
clair
Blanc (coups de soleil à chaque exposition, aucun
bronzage)
4/5
x
Beige (coups de soleil réguliers, léger bronzage)
4/5
x
Brun clair (quelques coups de soleil, bon bronzage)
4/5
x
Brun moyen (rares coups de soleil, bronzage
bon et rapide)
1/2/3
x
Brun foncé (rares coups de soleil, très bon
bronzage)
x
x
Brun très foncé, noir (coups de soleils rares
voire inexistants, bronzage très foncé)
x
x
Couleur et caractéristiques de la peau :
Important
Pour savoir si Philips Lumea Essential vous convient, consultez la section
« Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential ne
convient pas ? ».
FRANÇAIS
77
Conseils de bronzage
-- Évitez les bains de soleil lorsque vous utilisez régulièrement
Philips Lumea Essential (toutes les deux semaines).
Les bains de soleil peuvent rendre la peau plus foncée (bronzée) ou
provoquer des coups de soleil (rougeurs). L’utilisation de Philips Lumea
Essential sur une peau foncée (bronzée) et/ou présentant des coups de
soleil augmente le risque d’effets secondaires et de réactions cutanées.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Éventuels
effets secondaires et réactions cutanées ».
-- Exposition au soleil avant la séance : attendez 2 semaines et
faites un test cutané.
Après un bain de soleil, attendez au moins 2 semaines avant d’utiliser
l’appareil. Faites un test cutané (voir le chapitre « Utilisation de l’appareil »,
section « Première utilisation et test cutané ») sur la zone à flasher pour
déterminer l’intensité lumineuse appropriée. Si vous ne respectez pas cette
consigne, vous augmentez le risque de développer des réactions cutanées
avec Philips Lumea Essential.
-- Exposition au soleil après la séance : attendez 48 heures
avant de vous exposer au soleil après avoir utilisé Philips
Lumea Essential.
Après la séance, attendez au moins 48 heures avant d’exposer les zones
flashées au soleil. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau ne
présente pas d’effets indésirables dus aux flashs avant de l’exposer au soleil.
Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées
quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total d’indice SPF 30+.
L’exposition au soleil sans protection des zones tout juste flashées accroît
le risque d’effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au
chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Éventuels effets secondaires
et réactions cutanées ».
-- Bronzage à la lumière artificielle
Suivez les instructions décrites ci-dessus dans « Exposition au soleil avant la
séance » et « Exposition au soleil après la séance ».
-- Bronzage avec des crèmes
Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition
totale du bronzage artificiel avant d’utiliser Philips Lumea Essential.
Remarque : Pour plus d’informations sur les réactions cutanées indésirables,
reportez-vous au chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Éventuels
effets secondaires et réactions cutanées ».
78
FRANÇAIS
Utilisation de l’appareil
Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité
lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses les plus
recommandées pour votre couleur de peau et de poils.
Rasez la zone à flasher avant d’utiliser l’appareil (voir le chapitre « Avant
utilisation », section « Préparation des zones à flasher »).
Si, à un moment, Lumea provoque une douleur, réduisez l’intensité
lumineuse jusqu’à ce que l’utilisation du produit redevienne plus
confortable. Si vous remarquez des réactions cutanées plus importantes
qu’une légère rougeur, arrêtez immédiatement la séance et lisez la
section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le
présent chapitre.
Première utilisation et test cutané
Lors de la première utilisation ou après une exposition récente au soleil,
nous vous conseillons d’effectuer un test cutané sur chaque zone à
flasher pour voir comment votre peau réagit et pour vous habituer à cette
méthode d’épilation.
1Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
2Insérez la petite fiche dans l’appareil et l’adaptateur secteur dans la
prise secteur.
Remarque : Assurez-vous que l’accessoire corps est placé sur l’appareil.
3Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
,, Le voyant d’intensité 1 s’allume.
Remarque : L’appareil sélectionne toujours automatiquement le réglage
d’intensité lumineuse le plus bas. Reportez-vous à la section « Intensité
lumineuse » du chapitre « Avant utilisation » pour déterminer l’intensité
lumineuse appropriée.
4Pour modifier le réglage d’intensité lumineuse, appuyez sur le bouton
marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu’à ce que vous ayez
atteint le réglage souhaité. Le voyant d’intensité correspondant
s’allume.
FRANÇAIS
79
5Placez l’appareil perpendiculairement à la peau de sorte que
l’accessoire corps soit en contact avec la peau.
Conseil : Pour faciliter l’utilisation, étirez la peau à flasher.
,, Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l’arrière de l’appareil commence
à clignoter pour indiquer que l’appareil se prépare à émettre un flash.
,, Lorsque l’appareil est prêt à émettre un flash, le voyant « prêt-àflasher » s’allume vert de manière continue.
6Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.
Remarque : La lumière visible produite par l’appareil correspond au flash
reflété par la peau, et ne représente aucun danger pour vos yeux. Il n’est pas
nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l’utilisation. Utilisez
l’appareil dans une pièce bien éclairée de manière à réduire l’impression
lumineuse du flash.
7Relâchez le bouton du flash une fois que l’appareil a émis un flash.
8Faites glisser l’appareil sur la peau jusqu’à la zone suivante à flasher.
Tant que l’utilisation de Lumea reste sans douleur, augmentez
l’intensité d’un niveau dans la plage recommandée pour votre type
de peau et appliquez un flash pour chaque intensité. N’appliquez pas
plus d’un flash sur une même zone.
9Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt
enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l’appareil.
10Après ce test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi.
Si elle présente des réactions, lors des utilisations ultérieures,
choisissez l’intensité la plus élevée n’ayant pas provoqué de
réaction cutanée.
80
FRANÇAIS
Utilisation ultérieure
1Avant chaque séance, nettoyez l’accessoire corps, le verre filtrant et
le cadre métallique à l’intérieur de l’accessoire corps. Pour en savoir
plus, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
2Commencez chaque séance en sélectionnant très soigneusement
l’intensité lumineuse en fonction de la sensibilité de votre peau et de
votre sensation de confort. Reportez-vous à la section « Intensités
lumineuses recommandées » pour sélectionner le réglage adapté à
votre type de peau et à la couleur de vos poils.
Remarque : Pour plusieurs raisons, votre peau peut réagir différemment
selon les jours/occasions. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
« Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.
3Suivez les étapes 2 à 6 de la section précédente (« Avant la première
utilisation et test cutané »).
Remarque : Il est normal que l’appareil et l’accessoire corps chauffent au cours
de l’utilisation.
4Faites glisser l’appareil sur la peau vers la zone suivante à flasher et
répétez les étapes 5 et 6 de la section « Première utilisation et test
cutané » de ce chapitre. Après chaque flash, il faut attendre jusqu’à
3,5 secondes avant que l’appareil soit de nouveau prêt à flasher.
Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l’arrière de l’appareil se remet
à clignoter pour indiquer que l’appareil est en cours de charge.
Attendez que ce voyant reste allumé avant de poursuivre.
Conseil pour le SC1992 : Le SC1992 possède une fonctionnalité « Slide and
Flash » : pour un traitement plus efficace, maintenez le bouton flash enfoncé
pendant que vous faites glisser l’appareil sur votre peau.
Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d’une même séance.
Cela n’améliore pas l’efficacité de l’épilation, mais augmente le risque de
réactions cutanées.
5Pour vous assurer que toutes les zones sont flashées, veillez à ce que
les flashs soient rapprochés. Notez que seule la lumière émise par la
fenêtre de diffusion est efficace. Cependant, veillez à ne jamais flasher
la même zone deux fois.
6Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt
enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l’appareil.
7Vérifiez que des poils et de la poussière ne soient pas présents sur
le verre filtrant et l’accessoire corps, et nettoyez l’appareil après
utilisation. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
FRANÇAIS
81
Conseils
Pour des résultats optimaux
-- Il est normal que des poils restent visibles après les premières séances.
Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Introduction »,
section « Fonctionnement de l’appareil ».
-- Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des
follicules pileux, les séances doivent être répétées tous les quinze jours
pendant les deux premiers mois. Vous aurez alors une peau douce et
nette. Pour obtenir des astuces qui vous permettront de prolonger ces
résultats, reportez-vous à la section « Phase d’entretien ». 
Phase d’entretien
-- Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous
recommandons de renouveler les séances toutes les 4 à 6 semaines. La
durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de
chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils
ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement
l’intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une
fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence
supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de
réactions cutanées sans gagner en efficacité.
Recommandations relatives à la séance
Durée moyenne de la séance
Zone
Durée approximative d’une séance
Aisselles
1 minute par aisselle
Maillot
1 minute par côté
Bikini
4 minutes
Demi-jambe
8 minutes
Jambe entière
14 minutes
Remarque : Les durées moyennes des séances indiquées ci-dessus ont été
observées au cours de tests et d’études. La durée des séances peut varier
d’une personne à l’autre.
Zones d’épilation recommandées
L’appareil a été conçu pour épiler les poils indésirables des aisselles,
des bras, du ventre, du maillot et des jambes. Il ne doit pas être utilisé
sur le visage.
82
FRANÇAIS
Utilisation de l’appareil sur les jambes
Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité
lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées
pour vos jambes.
-- Vous pouvez déplacer l’appareil de haut en bas ou de droite à gauche, à
votre convenance. Pour maintenir le contact avec la peau, vous pouvez
également placer et maintenir l’appareil sur votre peau latéralement.
Remarque : Les zones osseuses telles que le tibia et les chevilles sont plus
sensibles que d’autres. Si vous pressez l’accessoire corps très fort sur ces
zones, la peau peut être plus susceptible de développer des réactions cutanées
comme des irritations ou des rougeurs. Reportez-vous à la section « Éventuels
effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre. Pressez
l’accessoire corps sur la peau suffisamment fort pour que le voyant « Prêt-àflasher » s’allume, mais pas plus.
Utilisation de l’appareil pour l’épilation du maillot
Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité
lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées
pour le maillot.
En principe, Philips Lumea Essential a été conçu pour épiler entièrement
la zone du maillot (style « Brésilien » ou « Hollywood », par exemple)
en douceur et en toute sécurité. Utilisez un réglage plus bas sur la peau
plus sombre de la zone du maillot. N’utilisez pas l’appareil sur les lèvres
intérieures, le vagin et l’anus. Les hommes qui souhaitent flasher leur zone
pubienne ne doivent pas utiliser l’appareil sur le scrotum.
Remarque : Pour des raisons d’hygiène, nettoyez toujours l’accessoire corps
avant de commencer à flasher une autre partie du corps (voir le chapitre
« Nettoyage et entretien »).
Utilisation de l’appareil sur les aisselles
Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage
de l’intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses
recommandées pour vos aisselles.
Veillez à éliminer soigneusement toute trace de déodorant, parfum, crème
ou autre produit d’hygiène de vos aisselles avant de vous flasher.
Conseil : Pour des résultats optimaux, tenez-vous face à un miroir de façon à
obtenir une bonne visibilité de la zone à flasher et à bien distinguer le voyant
« Prêt-à-flasher ». Levez votre bras et placez votre main sur votre nuque pour
tendre la peau de l’aisselle.
Remarque : La lumière réfléchie ne représente aucun danger pour vos yeux.
Si elle produit une sensation désagréable, fermez les yeux lorsque vous
déclenchez un flash.
FRANÇAIS
83
Éventuels effets secondaires et réactions cutanées
Réactions cutanées courantes :
-- Des rougeurs et/ou des fourmillements, des picotements ou une
sensation de chaleur sur la peau peuvent apparaître. Cette réaction est
bénigne et passagère.
-- Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil peut apparaître
momentanément sur la zone flashée. Si elle persiste plus de trois jours,
consultez votre médecin.
-- Le rasage ou l’association rasage/utilisation du Lumea peut assécher
la peau et provoquer des irritations. Cette réaction est sans danger
et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la zone avec de
la glace ou un gant de toilette mouillé. Si la sécheresse persiste, vous
pouvez appliquer une lotion hydratante non parfumée sur la zone
flashée 24 heures après l’opération.
Effets secondaires rares :
-- Brûlures, rougeur excessive et enflure : ces réactions se produisent
très rarement et sont généralement provoquées par l’utilisation d’une
intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si ces
réactions persistent plus de trois jours, consultez votre médecin.
Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer
la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
-- Altération de la pigmentation de la peau : ceci survient très rarement.
Une altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une
zone plus claire ou plus sombre que la zone environnante. Ceci peut
survenir si vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour
votre couleur de peau. Dans de rares cas (généralement le résultat de
l’utilisation d’une intensité trop élevée sur une peau trop sombre), les
effets d’une altération de la pigmentation de la peau peuvent durer
plus longtemps que d’ordinaire. Dans tous les cas, ces effets ne sont pas
définitifs. Ne traitez pas des zones dont la pigmentation a été altérée
avant que la décoloration ait disparu et que votre peau ait retrouvé sa
couleur normale.
-- Infection et inflammation cutanées : très rares, elles peuvent être
causées par l’utilisation de l’appareil sur des plaies ou des coupures
provoquées par le rasage, sur des plaies existantes ou sur des poils
incarnés.
-- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance
si vous avez utilisé l’appareil sur une peau non rasée, à une intensité
lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau, si vous flashez
plusieurs fois sur la même zone et si vous utilisez l’appareil sur des
plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc. Pour
plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Important », section
« Contre-indications ».
Après utilisation
-- N’appliquez pas de produits cosmétiques parfumés sur les zones tout
juste flashées.
-- N’utilisez pas de déodorant immédiatement après avoir flashé les
aisselles. Attendez que les rougeurs aient totalement disparu.
-- Pour obtenir des informations sur l’exposition au soleil et le bronzage
artificiel, reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section
« Conseils de bronzage ».
84
FRANÇAIS
Nettoyage et entretien
Pour garantir des résultats optimaux et une longue durée de
fonctionnement, nettoyez l’appareil avant et après chaque utilisation et, si
nécessaire, pendant la séance. L’appareil perd son efficacité si vous ne le
nettoyez pas correctement.
Ne nettoyez jamais l’appareil ou ses composants sous le robinet ou au
lave-vaisselle.
N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de
détergents agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer
l’appareil.
Ne rayez jamais le verre filtrant ou le cadre métallique à l’intérieur de
l’accessoire corps.
Remarque : Arrêtez d’utiliser l’appareil lorsqu’il n’est plus possible de nettoyer
le verre filtrant ou l’accessoire corps.
1Éteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
Remarque : Le verre filtrant chauffe pendant l’utilisation. Assurez-vous qu’il a
refroidi avant de le nettoyer.
2Pour retirer l’accessoire corps, saisissez les saillies supérieure et
inférieure, et tirez doucement.
3Si nécessaire, nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide du tissu de
nettoyage fourni avec l’appareil.
4À l’aide du tissu de nettoyage fourni avec l’appareil, humidifié de
quelques gouttes d’eau, nettoyez les pièces suivantes :
-- Le verre filtrant
-- La surface extérieure de l’accessoire corps
-- Le cadre métallique à l’intérieur de l’accessoire corps
Veillez à ne pas mouiller les contacts électroniques.
Remarque : Si l’eau n’est pas assez efficace, nettoyez les pièces mentionnées
ci-dessus avec quelques gouttes d’alcool fort.
Remarque :Veillez à nettoyer l’appareil avant et après chaque utilisation et, si
nécessaire, pendant la séance, en suivant les instructions de cette section.
FRANÇAIS
85
Rangement
1Éteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
2Nettoyez l’appareil avant de le ranger.
3Rangez l’appareil dans la pochette fournie à une température
comprise entre -20 °C et +70 °C.
Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la
trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Pièces de rechange
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :
-- Accessoire corps
-- Adaptateur
-- Tissu de nettoyage
-- Trousse
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé
sur la garantie internationale.
86
FRANÇAIS
Spécificités techniques
Modèles SC1992 et SC1991
Tension nominale
100-240 V
Fréquence nominale
50-60 Hz
Entrée nominale
24 W
Protection contre les électrocutions
Classe II Q
Niveau de protection
IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement
Température : +15 °C à +35 °C
Humidité relative : 30 % à 95 %
Conditions de stockage
Température : -20 °C à +70 °C
Humidité relative : 5 % à 95 %
Spectre de l’accessoire
> 500 nm
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre
le problème à l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur
www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment
posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Problème
Cause possible
L’adaptateur/
Ce phénomène
appareil chauffe au est normal.
cours de la charge.
Solution
Aucune action n’est requise.
L’appareil est
allumé, mais je
ne parviens pas à
augmenter ou à
diminuer l’intensité
lumineuse.
L’appareil doit être
réinitialisé.
Pour réinitialiser l’appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si
vous ne parvenez toujours pas à régler l’intensité lumineuse,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays,
votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêtà-flasher » ne
s’allume pas
lorsque je place
l’appareil sur ma
peau.
Vous n’avez
pas placé
correctement
l’appareil sur la
peau.
Placez l’appareil perpendiculairement à la peau, de manière à
ce que les 4 côtés du système de sécurité intégré touchent la
peau, puis vérifiez si le voyant « prêt-à-flasher » reste allumé
et appuyez sur le bouton du flash.
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
87
Solution
Si le problème n’est pas résolu, placez l’appareil sur une
zone de votre corps où il est facile d’établir un bon
contact, par exemple sur votre avant-bras, puis vérifiez
que le voyant « prêt-à-flasher » fonctionne. Si ce n’est pas
le cas alors que l’appareil touche votre peau, contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêtà-flasher » ne
s’allume pas
lorsque je place
l’accessoire corps
sur ma peau, mais
le ventilateur
fonctionne.
La protection antisurchauffe a été
activée.
Lorsque la protection anti-surchauffe a été activée, le
ventilateur continue de fonctionner. N’éteignez pas l’appareil
et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de
reprendre l’utilisation. Après 5 minutes, l’appareil s’éteint
automatiquement. Laissez-le alors refroidir pendant
10 minutes supplémentaires. Si le voyant « prêt-à-flasher »
ne s’allume pas lorsque vous placez l’appareil sur votre peau,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays,
votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêtà-flasher » est
allumé, mais
l’appareil n’émet
pas de flash
lorsque j’appuie
sur le bouton du
flash.
L’appareil doit être
réinitialisé.
Pour réinitialiser l’appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si
le voyant « prêt-à-flasher » est allumé, mais que l’appareil
n’émet toujours pas de flash lorsque vous appuyez sur le
bouton du flash, contactez le Service Consommateurs 
Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un
Centre Service Agréé Philips.
Le voyant
d’intensité 1
continue de
clignoter et je ne
parviens pas à
modifier le réglage.
L’accessoire corps
n’est pas placé
correctement sur
l’appareil.
Placez correctement l’accessoire corps sur l’appareil.
Tous les voyants
d’intensité
s’allument en
alternance.
L’appareil doit être
réinitialisé.
Pour réinitialiser l’appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si les
voyants d’intensité continuent de s’allumer en alternance,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays,
votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Tous les voyants
d’intensité
clignotent
simultanément.
L’appareil est
défectueux.
Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L’appareil produit
L’accessoire corps
une odeur étrange. et/ou le verre
filtrant est sale.
Nettoyez soigneusement l’accessoire corps et le verre
filtrant. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays, votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour
remplacer l’accessoire corps.
88
FRANÇAIS
Problème
La peau est
plus sensible
que d’habitude
pendant la séance.
Je ressens
une douleur
importante
lorsque j’utilise
l’appareil.
Cause possible
Solution
Vous n’avez pas
correctement rasé
la zone à flasher.
Si la zone à flasher contient des poils, ceux-ci peuvent brûler
au passage de l’appareil, ce qui produit une odeur étrange.
Rasez correctement la zone à flasher avant d’utiliser l’appareil.
Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que
possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous
convient.
Vous avez rangé
l’appareil dans un
lieu poussiéreux.
Nettoyez l’appareil et l’accessoire corps (voir le chapitre
« Nettoyage et entretien »).
L’intensité
lumineuse que
vous avez choisie
est trop élevée.
Consultez le tableau des couleurs de peau/poils avant chaque
utilisation, pour être sûr de choisir l’intensité lumineuse
la mieux adaptée pour chaque traitement. Si nécessaire,
sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée.
Vous n’avez pas
rasé les zones à
flasher.
Rasez les zones à flasher avant d’utiliser l’appareil. Si le rasage
irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et
utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
Le verre filtrant
est cassé.
Si le verre filtrant est cassé, n’utilisez plus l’appareil afin
d’éviter tout risque de réactions cutanées. Contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Vous n’avez pas
rasé les zones à
flasher.
Rasez les zones à flasher avant d’utiliser l’appareil. Si le rasage
irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et
utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
Vous avez flashé
une zone pour
laquelle l’appareil
n’est pas conçu.
L’appareil ne doit pas être utilisé sur le visage, les petites
lèvres, le vagin, l’anus, les mamelons et les aréoles. Les
hommes ne doivent pas l’utiliser sur le visage ou le scrotum.
Vous avez utilisé
une intensité
lumineuse trop
élevée.
Réduisez l’intensité lumineuse à un niveau que vous trouvez
confortable. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation »,
section « Intensité lumineuse ».
Le verre filtrant
est cassé.
Si le verre filtrant ou l’accessoire corps est cassé, n’utilisez
plus l’appareil avec cet accessoire. Faites-le remplacer auprès
de votre revendeur ou d’un Centre Service Agréé Philips ou
contactez le Service Consommateurs Philips.
L’appareil ne
convient pas à
votre couleur de
peau ou de poils.
N’utilisez pas l’appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris
ou blancs. N’utilisez pas cet appareil non plus si votre peau
est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau et
de poils dans le guide de mise en route.
FRANÇAIS
89
Problème
Cause possible
Solution
Des rougeurs
apparaissent sur
les zones venant
d’être flashées.
Il est normal
d’observer
de légères
rougeurs ; celles-ci
disparaissent
rapidement.
Aucune action n’est requise.
La réaction
cutanée suite à la
séance dure plus
longtemps qu’en
temps normal.
Vous avez utilisé
une intensité
lumineuse trop
élevée.
Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée
la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Avant
utilisation », section « Intensité lumineuse ». Si la réaction
cutanée persiste plus de 3 jours, contactez votre médecin.
L’épilation n’est
pas satisfaisante.
Vous avez utilisé
une intensité
lumineuse trop
basse.
Faites un test cutané pour déterminer si vous pouvez
utiliser une intensité lumineuse plus élevée (reportez-vous
au chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Première
utilisation et test cutané »).
Vous n’avez pas
ménagé des
chevauchements
suffisants lorsque
vous avez utilisé
l’appareil.
Pour épiler correctement les poils, vous devez passer
l’appareil de manière à ce que les zones flashées se
chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de
l’appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
Vous n’utilisez pas
l’appareil aussi
souvent que nous
le recommandons.
Pour réussir à épiler tous les poils et prévenir la réactivation
des racines, les séances doivent être répétées toutes les
deux semaines pendant les deux premiers mois. Pour une
peau durablement douce, nous vous recommandons de
renouveler les séances toutes les quatre à six semaines. La
durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des
poils de chacun et également selon les différentes parties du
corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux
séances, réduisez simplement l’intervalle entre les séances,
en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de
deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à
celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions
cutanées sans gagner en efficacité.
Vous répondez
au traitement par
lumière intense
pulsée plus
lentement qu’un
utilisateur moyen.
Continuez à utiliser l’appareil pendant au moins 6 mois, car le
phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut
prendre plus de temps. Prenez également en compte
les autres solutions à ce problème.
L’appareil ne
convient pas à
votre couleur de
peau ou de poils.
N’utilisez pas l’appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris
ou blancs. N’utilisez pas cet appareil non plus si votre peau
est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau
et de poils dans le guide de mise en route.
90
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
Solution
Les poils
commencent à
repousser sur
certains points des
zones flashées.
Vous n’avez pas
ménagé des
chevauchements
suffisants lorsque
vous avez utilisé
l’appareil.
Pour épiler correctement les poils, vous devez passer
l’appareil de manière à ce que les zones flashées se
chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de
l’appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
La repousse fait partie du cycle de vie normal des poils.
Les poils
repoussent dans le Toutefois, les poils qui repoussent sont généralement plus fins
cadre de leur cycle et doux.
de vie normal.
L’appareil ne
fonctionne pas.
L’appareil est
défectueux.
Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
ITALIANO
91
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
La rimozione dei peli tramite la luce è uno dei metodi più efficaci
per rimuovere la peluria superflua con risultati duraturi. Questo
metodo di epilazione è diverso da quelli più diffusi in quanto riduce
considerevolmente la ricrescita. Philips è impegnata nella ricerca in questo
settore da oltre 15 anni, con il supporto dei migliori dermatologi. Ora
potete utilizzare questa innovativa tecnologia direttamente a casa, ogni
volta che volete.
Questo apparecchio è stato progettato e sviluppato per l’utilizzo da parte
delle donne ma può essere usato altrettanto bene dagli uomini.
Philips Lumea Essential consente la rimozione dei peli superflui nelle zone
del corpo al di sotto della nuca.
Philips Lumea Essential è stato progettato per l’utilizzo da parte di una
persona sola.
Per ulteriori informazioni su Philips Lumea Essential, consultate il sito Web
www.philips.com/lumea. Controllate regolarmente la nostra homepage per
aggiornamenti.
Vantaggi
Questo apparecchio offre i seguenti vantaggi:
Tecnologia IPL (Intense Pulsed Light, tecnologia basata sulla
luce pulsata) per l’uso a casa
Philips Lumea Essential utilizza una tecnologia basata sulla luce pulsata,
denominata IPL (Intense Pulsed Light). La tecnologia IPL viene utilizzata
anche nel mercato professionale della bellezza per l’epilazione ed è in uso
da quindici anni. Philips Lumea Essential rende disponibile questa tecnologia
innovativa nel comfort della vostra casa.
Prevenzione efficace della ricrescita dei peli per una pelle
sempre vellutata
Questo metodo ritarda notevolmente la ricrescita dei peli e garantisce
una pelle sempre liscia come la seta. I nostri studi hanno dimostrato una
riduzione della ricrescita dei peli già dopo 2 trattamenti. Il risultato ottimale
viene generalmente raggiunto dopo 4-5 trattamenti. Già da un trattamento
all’altro potrete notare una riduzione dei peli. La rapidità e la durata dei
risultati variano da persona a persona. Per ulteriori informazioni, vedere
la sezione “Come ottenere risultati ottimali” nel capitolo “Modalità d’uso
dell’apparecchio”.
Trattamento delicato, anche sulle aree del corpo più sensibili
Philips Lumea Essential è stato sviluppato in stretta collaborazione con
dermatologi esperti, per garantire un trattamento efficace e delicato anche
sulle aree del corpo più sensibili.
Non sono necessarie parti di ricambio, nessun costo nascosto
Philips Lumea Essential è dotato di una lampadina a prestazioni elevate che
non richiede la sostituzione. Quest’ultima può generare oltre 100.000 flash
di luce per mantenere risultati ottimali per oltre 5 anni* risparmiando allo
stesso tempo il denaro per la sostituzione di lampadine costose.
*Sulla base di un uso medio e un regime di trattamento consigliato per un
singolo utente.
92
ITALIANO
Funzionamento della tecnologia IPL di Philips
Crescita dei peli
I peli crescono in modo diverso da persona a persona in base all’età, al
metabolismo e ad altri fattori, ma generalmente il processo di crescita è
composto da 3 fasi.
1 Fase di crescita (fase anagen)
I peli si sviluppano dalla radice. In questa fase la concentrazione di melanina
è altissima. La melanina è responsabile della pigmentazione dei peli. La
concentrazione di melanina è anche il fattore determinante dell’efficacia
della tecnologia IPL. Al trattamento con la luce sono sensibili solo i peli
nella fase di crescita.
2 Fase di degradazione (fase catagen)
La crescita del pelo si interrompe, il bulbo si ritira e il pelo fuoriesce.
3 Fase di riposo (fase telogen)
Il vecchio pelo si separa dal bulbo e fuoriesce. Il bulbo rimane a riposo
fino a quando l’orologio biologico gli ricorda che è il momento di attivarsi
nuovamente e far crescere un altro pelo.
Principio di funzionamento
-- L’apparecchio funziona riscaldando il pelo e il bulbo pilifero sotto
la cute. La melanina contenuta nel pelo e nel bulbo pilifero assorbe
gli impulsi luminosi emessi. Più scuro è il pelo, più luce è in grado di
assorbire. Questo processo stimola il pelo ad entrare nella fase di
riposo.
-- Tra un trattamento e l’altro, i peli cadono naturalmente e la loro
ricrescita è inibita. La caduta dei peli può richiedere una o due
settimane.
--
Non è possibile ottenere una epilazione ottimale con una sola
sessione, dal momento che sono sensibili al trattamento con la luce
solo i peli nella fase crescente. I peli dell’area trattata si trovano
generalmente in diverse fasi del ciclo di crescita. Per trattare
efficacemente tutti i peli, è necessario ripetere il trattamento una volta
ogni due settimane per i primi due mesi.
Un filtro ottico integrato protegge la cute dalla luce UV e garantisce la
sicurezza dell’apparecchio.
Descrizione generale (fig. 5)
1 Intensità della luce (1 - 5)
2 Pulsante on/off
3 Spia di luce pronta
4 Fori di ventilazione
5 Presa apparecchio
6 Pulsante per l’emissione flash
7 Aperture per contatti elettronici
8 Finestra di emissione della luce con filtro UV integrato
9 Contatti elettrici
10 Accessorio corpo (adatto per tutte le zone del corpo al di sotto del collo)
ITALIANO
93
11 Cornice metallica dentro l’accessorio per il corpo
12 Sistema di sicurezza integrato
13 Adattatore
14Spinotto
15 Custodia morbida
Accessori aggiuntivi: panno per la pulizia
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e
conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- L’acqua e l’elettricità rappresentano una combinazione pericolosa! Non
usate l’apparecchio in ambienti umidi (ad esempio vicino a una vasca
da bagno riempita d’acqua, a una doccia aperta o a una piscina).
-- Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore.
-- Se l’apparecchio è rotto, non toccate le parti interne per evitare
scariche elettriche.
-- Non inserite mai alcun oggetto nell’apparecchio.
Avviso
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso dell’apparecchio da
una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con
l’apparecchio.
-- L’apparecchio non è destinato a bambine di età inferiore a 15 anni.
Le ragazze di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzarlo con il
consenso e/o l’assistenza dei genitori o delle persone che ne fanno le
veci. A partire da 19 anni è possibile utilizzare l’apparecchio liberamente.
-- Utilizzate esclusivamente l’adattatore in dotazione.
-- Non utilizzate l’apparecchio o l’adattatore se sono danneggiati.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito
esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni
pericolose.
-- Non usate l’apparecchio se il vetro della finestra di emissione della luce
è rotto.
Per evitare danni
-- Accertatevi che nei fori per la ventilazione non ci sia nulla che ostruisca
il flusso dell’aria.
-- Proteggete l’apparecchio da urti violenti, forti scosse o cadute.
-- Se spostate l’apparecchio da un ambiente molto freddo a un ambiente
molto caldo o viceversa, attendete circa 3 ore prima di utilizzarlo.
-- Conservate l’apparecchio nell’astuccio in dotazione per evitare che si
impolveri.
94
ITALIANO
-- Non lasciate l’apparecchio incustodito quando è acceso. Spegnete
sempre l’apparecchio dopo l’uso.
-- Per evitare danni, non esponete l’apparecchio alla luce diretta del sole
o alla luce UV per troppe ore.
-- Evitate che il flash venga emesso su superfici diverse dalla pelle. Ciò
potrebbe causare seri danni all’accessorio per il corpo e/o alla finestra
di emissione della luce. Consentite l’emissione del flash solo quando
l’apparecchio è a contatto con la pelle.
Attenzione
-- Non usate mai l’apparecchio intorno agli occhi e vicino alle sopracciglia
per evitare il rischio di danni agli occhi.
-- Usate questo apparecchio solo con impostazioni adatte al vostro
tipo di pelle (consultate la tabella nella sezione “Intensità luminose
consigliate”, all’interno del capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”).
Utilizzare l’apparecchio a impostazioni più elevate rispetto a quelle
consigliate può accrescere il rischio di reazioni cutanee ed effetti
collaterali indesiderati.
-- Questo apparecchio è stato realizzato unicamente per l’epilazione della
peluria umana in aree al di sotto della nuca. Non utilizzatelo per altri scopi.
-- Assicuratevi che la cute dell’area da trattare sia pulita, asciutta e priva
di creme, lozioni o altri prodotti cosmetici. Se la pelle non è pulita
ed asciutta, il sistema di sicurezza integrato potrebbe non funzionare
come previsto e l’apparecchio potrebbe non emettere flash di luce o
emetterli inavvertitamente.
Per evitare di compromettere la durata del sistema Philips
Lumea Essential, ricordate quanto segue:
-- Durante l’utilizzo, non esponete l’apparecchio a temperature ambientali
inferiori a 15 °C o superiori a 35 °C.
-- L’apparecchio è dotato di una protezione dal surriscaldamento
integrata. In caso di surriscaldamento, il flash non viene emesso. Non
spegnete l’apparecchio e lasciatelo raffreddare per circa 15 minuti
prima di continuare il trattamento. Dopo 5 minuti l’apparecchio si
spegne automaticamente. Lasciatelo quindi raffreddare per ulteriori
10 minuti.
-- Per qualunque controllo o riparazione, l’apparecchio dovrà essere
affidato a un centro d’assistenza autorizzato Philips. L’intervento di
manodopera non qualificata potrebbe compromettere la sicurezza
dell’utente.
-- Non usate l’apparecchio nel caso si verifichi una delle situazioni
riportate nella sezione “Controindicazioni”.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Controindicazioni
Per chi NON è adatto Philips Lumea Essential?
Il sistema Philips Lumea Essential non è adatto a tutti. Se una o più delle
condizioni riportate di seguito corrispondono al vostro caso, questo
apparecchio non è adatto a voi!
ITALIANO
95
Non usate l’apparecchio in gravidanza o se allattate.
Philips Lumea Essential non è stato testato sulle donne in gravidanza, quindi
vi consigliamo di non usare l’apparecchio se siete incinta o allattate al seno.
I cambiamenti ormonali potrebbero aumentare la sensibilità della vostra
pelle ed il rischio di ferite.
Non usate l’apparecchio se avete una carnagione e/o un colore
dei peli non adatto, cioè:
-- Se la vostra pelle è di tipo V (vi scottate raramente, vi abbronzate
molto bene e il colore della vostra pelle è marrone scuro) o se la
vostra pelle è di tipo VI (vi scottate raramente o mai e vi abbronzate
molto; avete la pelle nera brunastra o più scura). In questo caso, correte
un alto rischio di sviluppare reazioni cutanee quali forte rossore,
scottature o scolorimento quando utilizzate il sistema Philips Lumea
Essential. Consultate anche il capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”,
sezione “Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali”, e la “Tabella
dell’intensità luminosa consigliata” nella guida rapida.
-- Se il colore naturale dei peli nelle aree da trattare è biondo chiaro,
bianco, grigio o rosso: il trattamento non sarà efficace.
Non usate l’apparecchio se soffrite di una delle malattie sotto
elencate, ossia:
-- Se siete stati o siete affetti da cancro della pelle o altre forme di cancro
localizzate nelle aree da sottoporre al trattamento.
-- In caso di lesioni precancerose o di concentrazione di nei atipici nelle
aree da sottoporre al trattamento.
-- In caso di anamnesi di malattie del collagene, incluse cicatrici cheloidee
o scarsa cicatrizzazione.
-- In caso di anamnesi di malattie vascolari, ad esempio la presenza di vene
varicose o ectasia vascolare nelle aree da sottoporre al trattamento.
-- Se la pelle è particolarmente sensibile alla luce e sviluppa facilmente
sfoghi cutanei o reazioni allergiche.
-- In caso di infezioni, eczema, ustioni, infiammazione dei follicoli piliferi,
lacerazioni aperte, abrasioni, cicatrici chirurgiche, herpes simplex, ferite
o lesioni ed ematomi nelle aree da sottoporre al trattamento.
-- Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a interventi chirurgici
nelle aree da sottoporre al trattamento.
-- In caso di reazioni epilettiche in presenza di flash.
-- In caso di diabete, lupus eritematoso, porfiria o insufficienza cardiaca
congestizia.
-- In caso di disturbi emorragici.
-- In caso di anamnesi di malattie immunosoppressive (inclusa l’infezione
da HIV o AIDS).
Non usate l’apparecchio se assumete uno dei medicinali sotto
elencati, ossia:
-- Se la vostra pelle è stata recentemente o è attualmente sottoposta
a trattamento con acido glicolico (AHA), acido salicilico (BHA),
isotretinoine per uso topico e acido azelaico.
-- In caso di assunzione di farmaci contenenti isotretinoina come
Accutane® o Roaccutane®, in qualsiasi forma, negli ultimi sei mesi:
questo trattamento può rendere la cute più suscettibile a lacerazioni,
ferite e irritazioni.
-- Se assumete analgesici, in quanto riducono la sensibilità al calore.
96
ITALIANO
-- Se assumete medicinali o agenti che provocano fotosensibilità,
controllate il foglietto illustrativo e, se sono evidenziate reazioni di
fotosensibilità e fototossicità o se si sconsiglia l’esposizione al sole
durante l’assunzione del prodotto, non utilizzate l’apparecchio.
-- Se assumete farmaci anticoagulanti, inclusa l’aspirina, in un dosaggio tale
da non permetterne l’interruzione per almeno 1 settimana prima di
ogni trattamento con Lumea.
-- Se si assumono farmaci immunosoppressivi.
Non usate l’apparecchio sulle seguenti zone:
-- Sul volto.
-- Su capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e all’interno delle
narici e delle orecchie. Consultate il capitolo “Modalità d’uso
dell’apparecchio”, alla sezione “Utilizzo dell’apparecchio nell’area bikini”.
-- Gli uomini non devono usarlo sullo scroto o sul volto.
-- In caso di protesi artificiali, ad esempio in silicone, pace-maker, impianti
sottocutanei (erogatori di insulina) o piercing.
-- In caso di nei, lentiggini, vene evidenti, aree con pigmentazione più
scura, cicatrici o altre anomalie cutanee, consultate il medico, in quanto
il trattamento potrebbe provocare ustioni e una modifica del colore
della pelle, rendendo potenzialmente più difficile l’identificazione di
eventuali malattie della pelle (ad esempio, cancro alla pelle).
-- Su verruche, tatuaggi o trucco permanente, in quanto il trattamento
potrebbe provocare ustioni e una modifica del colore della pelle
(ipopigmentazione o iperpigmentazione).
-- Sulle aree dove utilizzate deodoranti a lunga durata, in quanto il
trattamento potrebbe provocare reazioni cutanee. Consultate il
capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione “Possibili reazioni
cutanee ed effetti collaterali”.
non usate l’apparecchio se la pelle è scottata, è stata esposta al sole nelle
ultime 2 settimane o se avete un’abbronzatura artificiale.
-- Tutti i tipi di abbronzatura possono influire sulla sicurezza del
trattamento. Ciò è valido per l’esposizione ai raggi solari naturali e per i
metodi di abbronzatura artificiali quali lozioni abbronzanti, solarium ecc.
Se siete abbronzati o prevedete di abbronzarvi, consultate il capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Consigli per l’abbronzatura”.
Nota: quest’elenco non è esaustivo. Se non siete sicuri di poter usare
l’apparecchio, vi consigliamo di consultare un medico.
Predisposizione dell’apparecchio
Per ottenere risultati ottimali, preparate le aree da sottoporre
al trattamento nel modo descritto di seguito.
Preparazione delle aree al trattamento
1Rasate le aree desiderate fin quando notate che i peli continuano a
ricrescere.
Nota: non usate creme depilatorie al posto della rasatura.
Nota: se l’ultima volta che avete eseguito l’epilazione, avete rimosso i peli alla
radice (ad esempio tramite epilazione), potete iniziare il trattamento subito. In
questo caso, vi consigliamo di radervi tra un trattamento e l’altro per ottenere
risultati ottimali.
ITALIANO
97
Ricordate che effettuare il trattamento su aree non rasate
o non rasate adeguatamente comporta una serie di effetti
indesiderati:
-- La finestra di emissione della luce e l’accessorio per il corpo
potrebbero contaminarsi con peli rimossi e sporcizia. Una finestra di
emissione della luce e un accessorio per il corpo contaminati possono
ridurre la durata di funzionamento e l’efficacia dell’apparecchio. La
contaminazione della finestra di emissione della luce può inoltre
causare dolore durante il trattamento o reazioni cutanee come rossore
o scolorimento.
-- I peli sulla pelle possono bruciare provocando un odore sgradevole.
2Pulite la cute e assicuratevi che sia liscia, totalmente asciutta e
priva di sostanze oleose (ad esempio residui di deodoranti, lozioni,
profumi, creme abbronzanti e schermi solari).
3Controllate l’apparecchio, in particolare che nella finestra di
emissione della luce e nell’accessorio per il corpo non vi siano peli
incastrati, polvere e tessuti. Se notate contaminazioni, effettuate la
pulizia dell’apparecchio seguendo le istruzioni del capitolo “Pulizia e
manutenzione”.
se la rasatura causa ferite o lesioni, la vostra pelle potrebbe essere più
sensibile al sistema IPL rispetto ad altri tipi di pelle. Il trattamento IPL
potrebbe quindi risultare fastidioso o potrebbe portare ad altri effetti
collaterali.Vi consigliamo di attendere fino a che l’irritazione non scompare.
4Quando il pelo smette di ricrescere, generalmente dopo 4-5 trattamenti,
non è più necessario radere l’area prima di utilizzare l’apparecchio.
Intensità luce
A differenza degli apparecchi a luce pulsata professionali, Philips Lumea
Essential è stato sviluppato per l’uso da parte del consumatore e quindi
gli impulsi luminosi sono più delicati. Pertanto, potete aspettarvi un
trattamento comodo ed efficace con un’intensità luminosa non invasiva.
Philips Lumea Essential offre cinque diverse intensità luminose. È necessario
regolare l’intensità luminosa in base al colore della pelle e dei peli,
impostando il livello che ritenete più adatto.
Nella tabella riportata di seguito, sono riportate le intensità luminose
consigliate.
1Consultate la seguente tabella per stabilire le intensità della luce più
adatte al vostro colore della pelle e dei peli.
Consiglio: potete appoggiare la tabella della guida di avvio rapido sulla vostra
pelle e verificare con essa il colore della vostra pelle.
Consiglio: vi consigliamo di conservare la guida di avvio rapido nella custodia
per riferimenti futuri.
2Riducete l’intensità luminosa se avvertite dolore o disagio.
le persone con una pelle più scura corrono maggiori rischi di irritazioni
cutanee in quanto la pelle assorbe una maggiore quantità di luce. In
questo caso, si consiglia di utilizzare intensità minori.
98
ITALIANO
gli impulsi luminosi generano una sensazione di calore più o meno
intensa sulla cute, ma non dovrebbero provocare dolore. Le diverse aree
del corpo potrebbero richiedere intensità luminose differenti. Consultate
la tabella riportata di seguito. Per impedire reazioni cutanee, consultate
il capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione “Possibili reazioni
cutanee ed effetti collaterali”.
Intensità luminose consigliate (1-5)
Nella tabella riportata di seguito, la “x” indica che l’uso dell’apparecchio non
è adatto a voi.
Nota: il colore della vostra pelle potrebbe cambiare a causa, ad esempio, di
una prolungata abbronzatura. Potrebbe quindi essere più scura rispetto al
trattamento precedente. Quindi è importante controllare l’impostazione da
usare prima di ogni trattamento e per ogni area. Alcune aree potrebbero
essere più scure di altre.
Colore dei peli: 
Biondo scuro/castano bianco/grigio/rosso/
chiaro/castano/castano biondo chiaro
scuro/nero
Colore della pelle e caratteristiche:
Bianca (si scotta sempre al sole e non si abbronza)
4/5
x
Beige (si scotta facilmente al sole, raggiunge una
scarsa abbronzatura)
4/5
x
Dorata (a volte si scotta al sole, raggiunge una
buona abbronzatura)
4/5
x
Marrone chiaro (si scotta raramente al sole,
raggiunge una rapida e buona abbronzatura)
1/2/3
x
Marrone scuro (si scotta raramente al sole,
raggiunge un’ottima abbronzatura)
x
x
Nero (si scotta raramente o mai, raggiunge
un’abbronzatura molto scura)
x
x
Importante
Per verificare se Philips Lumea Essential è adatto a voi, consultate la sezione
“Per chi non è adatto Philips Lumea Essential?”.
Consigli per l’abbronzatura
-- Evitate di prendere il sole durante l’uso regolare di Philips
Lumea Essential (ogni due settimane).
L’esposizione al sole potrebbe scurire la pelle (abbronzatura) o causare
scottature (arrossamento della pelle). L’utilizzo di Philips Lumea Essential
sulla pelle scura (abbronzata) e/o sulla pelle scottata aumenta il rischio di
effetti collaterali e reazioni cutanee. Consultate il capitolo “Modalità d’uso
dell’apparecchio”, sezione “Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali”.
ITALIANO
99
-- Esposizione al sole prima del trattamento: attendete
2 settimane ed effettuate un test cutaneo.
Attendete almeno 2 settimane dopo l’esposizione al sole prima di usare
l’apparecchio. Effettuate un test cutaneo (consultate il capitolo “Modalità
d’uso dell’apparecchio”, sezione “Primo utilizzo e test cutaneo”) sull’area da
trattare per stabilire l’intensità luminosa adeguata. Se non viene effettuato
il test, si rischia l’insorgenza di reazioni cutanee dopo il trattamento con
Philips Lumea Essential.
-- Esposizione al sole dopo il trattamento: attendete 48 ore
prima di prendere il sole in seguito al trattamento con
Philips Lumea Essential.
Aspettate almeno 48 ore dopo il trattamento prima di esporre le aree
trattate al sole. Anche dopo 48 ore, assicuratevi che la pelle trattata non
presenti più gli effetti collaterali del trattamento prima di esporla al sole.
Coprite le aree trattate quando vi esponete al sole oppure utilizzate
uno schermo solare a protezione totale (SPF 30+) nelle due settimane
successive al trattamento. L’esposizione al sole delle aree trattate senza
protezione immediatamente dopo il trattamento può accrescere il rischio
di reazioni cutanee ed effetti collaterali. Consultate il capitolo “Modalità
d’uso dell’apparecchio”, sezione “Possibili reazioni cutanee ed effetti
collaterali”.
-- Abbronzatura con luce artificiale
Seguite le istruzioni delle sezioni “Esposizione al sole prima del
trattamento” e “Esposizione al sole dopo il trattamento” di cui sopra.
-- Abbronzatura con creme
Se avete utilizzato una lozione per l’abbronzatura artificiale, aspettate che
l’abbronzatura artificiale scompaia del tutto prima di utilizzare il sistema
Philips Lumea Essential.
Nota: per ulteriori dettagli sulle reazioni cutanee indesiderate, consultate il
capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione “Possibili reazioni cutanee
ed effetti collaterali”.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Intensità luminosa” per stabilire
le intensità della luce più adatte al colore della pelle e dei peli.
Prima di utilizzare l’apparecchio, eseguite una rasatura dell’area da
sottoporre al trattamento (consultate il capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”, sezione “Preparazione delle aree al trattamento”).
se in qualsiasi momento il trattamento diventa troppo doloroso,
modificate l’impostazione della luce riducendo l’intensità luminosa finché
il trattamento non comporta più disagi. Se notate reazioni cutanee
più intense di un leggero rossore, interrompete immediatamente il
trattamento e consultate la sezione “Possibili reazioni cutanee ed effetti
collaterali” di questo capitolo.
100
ITALIANO
Primo utilizzo e test cutaneo
Quando utilizzate l’apparecchio per la prima volta o sulla pelle abbronzata,
vi consigliamo di effettuare un test su ogni area da trattare per verificare la
vostra reazione cutanea e abituarvi al trattamento a luce pulsata.
1Scegliete un’area vicina a quella che intendete trattare.
2Inserite lo spinotto nella presa dell’apparecchio e l’adattatore nella
presa di corrente.
Nota: assicuratevi che l’accessorio per il corpo sia posizionato sull’apparecchio.
3Premete il pulsante on/off per accendere l’apparecchio.
,, L’intensità luminosa 1 si attiva.
Nota: l’apparecchio seleziona in automatico l’impostazione di intensità
luminosa più bassa. Consultate la sezione “Intensità luminosa” nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio” per determinare l’intensità luminosa
adeguata.
4Per regolare l’impostazione dell’intensità luminosa, premete una o più
volte il pulsante on/off fino a raggiungere l’impostazione desiderata.
La spia dell’intensità corrispondente si accende.
5Appoggiate l’apparecchio sulla cute ad un angolo di 90°, in modo che
l’accessorio per il corpo sia a contatto con la cute stessa.
Consiglio: per semplificare l’uso dell’apparecchio, tendete la cute nell’area
desiderata.
,, La spia di luce pronta sulla parte posteriore dell’apparecchio inizia a
lampeggiare per indicare che l’apparecchio è pronto a emettere un
flash.
,, Quando l’apparecchio è pronto a emettere un flash, la spia di luce
pronta si illumina in verde fisso.
ITALIANO 101
6Per emettere un flash, premete il relativo pulsante.
Nota: la luce visibile prodotta dall’apparecchio è il riflesso del flash sulla cute e
non danneggia gli occhi. Non è necessario indossare occhiali protettivi durante
l’utilizzo. Usate l’apparecchio in una stanza ben illuminata; ciò riduce la
luminosità percepita del flash.
7Rilasciate il pulsante una volta che l’apparecchio ha emesso il flash.
8Fate scivolare l’apparecchio sulla pelle nella successiva area da
trattare. Fin quando non avvertite fastidio (nessun dolore), aumentate
l’impostazione di un livello entro l’intervallo consigliato per il vostro
tipo di pelle e applicate un flash per ogni impostazione. Non applicate
più di un flash sullo stesso punto.
9Una volta terminato il trattamento, tenete premuto il pulsante on/off
per 2 secondi per spegnere l’apparecchio.
10Dopo il test cutaneo, aspettate 24 ore e controllate le reazioni della
pelle. In presenza di reazioni cutanee, selezionate l’impostazione più
elevata che non ha comportato problemi per l’utilizzo successivo.
Utilizzo successivo
1Prima di ogni trattamento, pulite l’accessorio per il corpo, la
finestra di emissione della luce e la cornice metallica all’interno
dell’accessorio per il corpo. Per ulteriori informazioni, consultate il
capitolo “Pulizia e manutenzione”.
2Iniziate ogni trattamento selezionando l’intensità luminosa con molta
attenzione, in base alla sensibilità della pelle e al grado di comfort
provato. Consultate la sezione “Intensità luminose consigliate” per
selezionare l’impostazione adatta alla vostra pelle e al colore dei
vostri peli.
Nota: La pelle potrebbe reagire diversamente in giorni/occasioni differenti per
una serie di motivi. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione “Possibili
reazioni cutanee ed effetti collaterali” di questo capitolo.
3Seguite i passaggi 2-6 della sezione precedente (“Primo utilizzo e test
cutaneo”).
Nota: durante l’utilizzo, il riscaldamento dell’apparecchio e dell’accessorio per il
corpo è del tutto normale.
4Fate scivolare l’apparecchio sulla pelle nella successiva area da
trattare e ripetete i passaggi 5 e 6 della sezione “Primo utilizzo
e test cutaneo” contenuta in questo capitolo. Dopo ogni flash
occorrono fino a 3,5 secondi prima che l’apparecchio sia
nuovamente pronto. La spia di luce pronta sulla parte posteriore
dell’apparecchio inizia a lampeggiare ad indicare che l’apparecchio è
in carica. Prima di procedere, attendete fino a quando questa spia si
illumina in modo fisso.
Suggerimenti per il modello SC1992: Il modello SC1992 è dotato di funzione
di scorrimento e attivazione del flash: per un trattamento più efficace, tenete
premuto il pulsante del flash mentre fate scorrere l’apparecchio sulla vostra pelle.
102
ITALIANO
non trattate la stessa area più volte durante una sessione. Ciò non migliora
l’efficacia del trattamento, ma aumenta il rischio di reazioni cutanee.
5Per evitare che vi siano aree non trattate, assicuratevi che i flash
vengano prodotti a distanza ravvicinata. Si noti che la luce efficace
esce solo dalla finestra di uscita relativa. Assicuratevi sempre di non
applicare i flash di luce sulla stessa zona due volte.
6Una volta terminato il trattamento, tenete premuto il pulsante on/off
per 2 secondi per spegnere l’apparecchio.
7Controllate che sulla finestra di emissione della luce e sull’accessorio
per il corpo non vi siano peli o sporcizia e pulite l’apparecchio dopo
l’uso (consultate il capitolo “Pulizia e manutenzione”).
Consigli
Come ottenere risultati ottimali
-- Dopo pochi trattamenti, è normale che i peli siano ancora visibili. (per
ulteriori informazioni, consultate il capitolo “Introduzione”, sezione
“Principio di funzionamento”).
-- Per rimuovere con successo tutti i peli ed evitare che il bulbo pilifero
diventi di nuovo attivo, i trattamenti devono essere ripetuti ogni due
settimane per i primi due mesi. La vostra pelle dovrebbe quindi essere
liscia e senza peli. Leggete la sezione “Fase di manutenzione” per
scoprire come mantenere questi risultati. 
Fase di mantenimento
-- Per mantenere la pelle liscia e senza peluria, vi consigliamo di ripetere
il trattamento ogni quattro-sei settimane. Il tempo che intercorre
tra i trattamenti può variare a seconda della ricrescita individuale e
delle diverse zone del corpo. Se tra un trattamento e l’altro notate
una ricrescita eccessiva, accorciate ulteriormente l’intervallo di tempo
tra i trattamenti. Eseguite il trattamento massimo una volta ogni
due settimane. Usando l’apparecchio più spesso, non se ne aumenta
l’efficacia, si aumenta solo il rischio di reazioni cutanee.
Indicazioni per il trattamento
Tempo di trattamento medio
Area
Durata approssimativa del trattamento
Ascelle
1 minuto per ascella
Area bikini
1 minuto per lato
Intera area bikini
4 minuti
Un polpaccio
8 minuti
Una gamba intera
14 minuti
Nota: ricerche e test hanno consentito di osservare i tempi di trattamento
sopra riportati. I tempi di trattamento possono variare da persona a persona.
ITALIANO 103
Aree da trattare
L’apparecchio è progettato per il trattamento dei peli superflui delle ascelle,
braccia, addome, area bikini e gambe. Non utilizzatelo sul viso.
Utilizzo dell’apparecchio sulle gambe
Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Intensità luminosa” per stabilire
le impostazioni adatte per le vostre gambe.
-- Potete muovere l’apparecchio verso l’alto e il basso o lungo la gamba nel
modo per voi più comodo. Inoltre, per assicurare il pieno contatto con la
pelle, potete tenere l’apparecchio appoggiato lateralmente sulla pelle.
Nota: le aree con ossa più esposte come la tibia e le caviglie sono più sensibili
delle altre aree del corpo. Quando premete con forza l’accessorio per il corpo
su queste aree, la pelle può essere più facilmente soggetta a reazioni cutanee,
come irritazioni e rossore. Consultate la sezione “Possibili reazioni cutanee ed
effetti collaterali” di questo capitolo. Premete l’accessorio per il corpo sulla pelle
finché non si accende la spia del flash, ma non di più.
Utilizzo dell’apparecchio nell’area bikini
Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Intensità luminosa” per stabilire
le impostazioni adatte per la vostra area bikini.
In linea di principio, Philips Lumea Essential è sicuro e abbastanza
delicato per il trattamento dell’intera area bikini (ad esempio per lo stile
“Brasiliano” o “Hollywood”). Usate un’impostazione più bassa per la pelle
con pigmentazione più scura e più delicata nell’area bikini. Non usate
l’apparecchio su: piccole labbra, vagina e ano. Gli uomini che desiderano
trattare la zona pubica non devono usare l’apparecchio sullo scroto.
Nota: per ragioni igieniche, pulite sempre l’accessorio per il corpo prima di
iniziare il trattamento di un’altra area del corpo (consultate il capitolo “Pulizia
e manutenzione”).
Utilizzo dell’apparecchio sulle ascelle
Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Impostazione dell’intensità
luminosa” per stabilire le impostazioni adatte per le vostre ascelle.
Accertatevi di rimuovere qualunque deodorante, profumo, crema o altro
prodotto per la cura della pelle dalle ascelle prima del trattamento.
Consiglio: per ottenere risultati ottimali sulle ascelle, posizionatevi davanti a uno
specchio per vedere bene l’area da trattare e la spia di luce pronta. Alzate il
braccio e posizionate la mano sulla parte posteriore del collo per tendere la
pelle dell’ascella.
Nota: la luce riflessa non nuoce agli occhi. Se la luce dispersa dovesse risultare
fastidiosa, chiudete gli occhi al momento dell’emissione del flash.
104
ITALIANO
Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali
Reazioni cutanee comuni
-- La cute potrebbe risultare leggermente arrossata e/o si avverte una
sensazione di pizzicore o di calore. Questa reazione è innocua e
scompare rapidamente.
-- Per un breve istante, sull’area trattata potrebbe verificarsi una reazione
simile a una scottatura solare. Se tale reazione non scompare entro
3 giorni, consultate il medico.
-- La rasatura o la combinazione di rasatura e trattamento a luce pulsata
potrebbe causare pelle secca e irritazione. Si tratta di un fenomeno
innocuo che scompare entro pochi giorni. Potete rinfrescare l’area con
un po’ di ghiaccio o una spugnetta bagnata. Se la secchezza persiste,
potete applicare una crema idratante inodore sull’area trattata 24 ore
dopo il trattamento.
Effetti collaterali rari
-- Scottature, gonfiori e rossore eccessivo: queste reazioni si verificano
raramente e generalmente sono il risultato dell’utilizzo di un’intensità
luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle. Se queste
reazioni non scompaiono entro 3 giorni, consultate il medico. Per
il trattamento successivo, aspettate che la pelle sia completamente
guarita e utilizzate un’intensità luminosa più bassa.
-- Scolorimento della pelle: si verifica molto raramente. Lo scolorimento
della pelle si manifesta con zone più scure o più chiare rispetto alle
zone circostanti. Questo è il risultato dell’utilizzo di una intensità
luminosa troppo elevata per il vostro colore della pelle. In casi rari (di
solito frutto dell’applicazione di una intensità troppo elevata sulla pelle
troppo scura), gli effetti di una variazione del pigmento possono durare
di più del normale. In tutti i casi gi effetti sono comunque reversibili.
Non trattate la zona interessata fino a che lo scolorimento non è
scomparso e la pelle non ha riacquisito il normale tono.
-- Infiammazione e infezione cutanea: si verificano molto raramente e
potrebbero essere causate da un utilizzo dell’apparecchio su ferite o
tagli dovuti a rasatura, ferite già esistenti o peli incarniti.
-- Dolore eccessivo: può verificarsi durante o dopo il trattamento se
avete utilizzato l’apparecchio su pelle non rasata o a un’intensità
luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle, se applicate
il flash sulla stessa area più di una volta e se utilizzate l’apparecchio
su ferite aperte, infiammazioni, infezioni, tatuaggi, scottature, ecc. Per
ulteriori informazioni, consultate il capitolo “Importante”, sezione
“Controindicazioni”.
Dopo l’uso
-- Non applicate sostanze cosmetiche profumate sulle aree trattate
immediatamente dopo il trattamento.
-- Non utilizzate deodoranti immediatamente dopo il trattamento
delle ascelle. Attendete finché l’eventuale rossore della pelle sia
completamente scomparso.
-- Per informazioni sull’esposizione al sole e sull’abbronzatura artificiale,
consultate il capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”, sezione
“Consigli per l’abbronzatura”.
ITALIANO 105
Pulizia e manutenzione
per garantire risultati ottimali e una maggiore durata dell’apparecchio,
effettuate la pulizia dello stesso prima e dopo ogni utilizzo e, se
necessario, anche durante. L’apparecchio perde la sua efficacia se non
viene pulito adeguatamente.
non pulite mai l’apparecchio né le sue parti con acqua corrente o in
lavastoviglie.
non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come
benzina o acetone, per pulire l’apparecchio.
non graffiate la finestra di emissione della luce o la cornice metallica
all’interno dell’accessorio per il corpo.
Nota: interrompete l’utilizzo dell’apparecchio quando non è più possibile pulire
la finestra di emissione della luce o l’accessorio per il corpo.
1Spegnete l’apparecchio, scollegatelo dalla presa e lasciatelo
raffreddare.
Nota: la finestra di emissione della luce si surriscalda durante l’uso. Prima di
pulirla, lasciatela raffreddare.
2Per estrarre l’accessorio per il corpo, afferrate le linguette sulla parte
superiore e inferiore e tirate delicatamente.
3Se necessario, pulite la parte esterna dell’apparecchio con il panno
morbido fornito con l’apparecchio stesso.
4Inumidite il panno morbido fornito con l’apparecchio con poche
gocce d’acqua e utilizzatelo per pulire le parti seguenti:
-- finestra di emissione della luce
-- superficie esterna dell’accessorio per il corpo
-- rivestimento metallico all’interno dell’accessorio per il corpo
assicuratevi che i contatti elettronici non si bagnino.
Nota: per effettuare una pulizia efficace delle parti summenzionate, se l’acqua
non è sufficiente, utilizzate poche gocce di alcol a percentuale elevata.
Nota: pulite l’apparecchio prima e dopo ogni uso e, se necessario, anche
durante il trattamento come indicato nelle istruzioni di questa sezione.
106
ITALIANO
Conservazione
1Spegnete l’apparecchio, scollegatelo dalla presa e lasciatelo
raffreddare.
2Pulite l’apparecchio prima di riporlo.
3Riponete l’apparecchio nell’astuccio in dotazione a una temperatura
compresa tra -20 °C e +70 °C.
Consiglio: vi consigliamo di conservare la guida di avvio rapido nella custodia
per riferimenti futuri.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips
del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della
garanzia internazionale).
Ricambi
Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:
-- Accessorio corpo
-- Adattatore
-- Panno per la pulizia
-- Custodia morbida
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra i
rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un
centro di raccolta ufficiale.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
ITALIANO 107
Specifiche tecniche
Modelli SC1992 e SC1991
Tensione nominale
100 V-240 V
Frequenza nominale
50 Hz-60 Hz
Alimentazione nominale
24 W
Protezione dalle scosse elettriche
Classe II Q
Classificazione
IP 30 (EN 60529)
Condizioni operative
Temperatura: da +15° a +35°C
Umidità relativa: da 30% a 95%
Condizioni di conservazione
Temperatura: da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa: da 5% a 95%
Spettro dell’accessorio corpo
> 500 nm
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare
con l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le
informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support
per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti
del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
Durante la
ricarica, l’adattatore/
apparecchio si surriscalda.
Si tratta di un
fenomeno del
tutto normale.
Non è necessario intervenire in alcun modo.
L’apparecchio è acceso
ma non riesco ad
aumentare o diminuire
l’intensità della luce.
L’apparecchio
richiede una
reimpostazione.
Per effettuare la reimpostazione,
spegnete l’apparecchio e riaccendetelo. Se, dopo
questa operazione, non è possibile regolare l’intensità
della luce, contattate il centro assistenza clienti
del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro
autorizzato Philips.
La spia di luce pronta
non si accende quando
l’apparecchio viene
appoggiato sulla cute.
Non avete
posizionato
correttamente
l’apparecchio
sulla pelle.
Posizionate l’apparecchio ad un angolo di 90° sulla
pelle in modo tale che tutti i 4 lati del sistema di
sicurezza integrato tocchino la pelle. Quindi, verificate
che la spia di luce pronta sia accesa e premete il
pulsante per l’emissione del flash.
108
ITALIANO
Problema
Possibile causa
Soluzione
Se questa operazione non produce alcun risultato,
appoggiate l’apparecchio su una parte del corpo dove
il contatto tra lo stesso e la cute risulti più facile, ad
esempio il braccio. Quindi verificate che la spia di
luce pronta sia funzionante. Se la spia non inizia a
lampeggiare quando appoggiate l’apparecchio sulla
cute, contattate il centro assistenza clienti del vostro
paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato
Philips.
La spia di luce pronta
non si accende quando
l’accessorio per il corpo
viene appoggiato sulla
cute, ma la ventola di
raffreddamento funziona.
La protezione dal
Quando la protezione dal surriscaldamento è attiva, la
surriscaldamento è ventola continua a funzionare. Non spegnete l’apparecchio
stata attivata.
e lasciatelo raffreddare per circa 15 minuti prima di
continuare a utilizzarlo. Dopo 5 minuti, l’apparecchio si
spegne automaticamente. Lasciatelo quindi raffreddare
per altri 10 minuti. Se la spia di luce pronta continua a
non funzionare quando appoggiate l’apparecchio sulla
cute, contattate il centro assistenza clienti del vostro
paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
La spia di luce pronta è
accesa ma l’apparecchio
non produce un flash
alla pressione del relativo
pulsante.
L’apparecchio
richiede una
reimpostazione.
Per effettuare la reimpostazione, spegnete
l’apparecchio e riaccendetelo. Se la spia di luce
pronta si accende ma l’apparecchio continua a non
produrre un flash quando premete il relativo pulsante
di emissione, contattate il centro assistenza clienti
del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro
autorizzato Philips.
L’intensità luminosa 1
continua a lampeggiare e
non è possibile cambiare
l’impostazione.
L’accessorio
per il corpo
non è inserito
correttamente
sull’apparecchio.
Inserite correttamente l’accessorio per il corpo
sull’apparecchio.
Tutte le spie di intensità
si accendono in modo
alternato.
L’apparecchio
richiede una
reimpostazione.
Per effettuare la reimpostazione,
spegnete l’apparecchio e riaccendetelo. Se, dopo
questa operazione, le spie dell’intensità continuano
ad accendersi in modo alternato, contattate il centro
assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips
o un centro autorizzato Philips.
Tutte le luci di
intensità lampeggiano
contemporaneamente.
L’apparecchio è
difettoso.
Contattate il centro assistenza clienti del vostro paese,
il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
Dall’apparecchio fuoriesce L’accessorio per il
uno strano odore.
corpo e/o il vetro
del filtro sono
sporchi.
Pulite l’accessorio per il corpo e la finestra
di emissione della luce in modo accurato. Se
non riuscite a pulire l’accessorio per il corpo
correttamente, contattate il centro assistenza clienti
del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro
autorizzato Philips per la sostituzione dell’accessorio
per il corpo.
ITALIANO 109
Problema
La pelle è più sensibile
del solito durante il
trattamento.
Quando utilizzo
l’apparecchio, provo un
dolore intenso.
Possibile causa
Soluzione
Non avete
praticato una
adeguata rasatura
dell’area da
sottoporre al
trattamento.
Se sono presenti dei peli nell’area da
trattare, potrebbero bruciarsi durante l’uso
dell’apparecchio. Di conseguenza, produrranno
uno strano odore. Si consiglia di radere l’area da
sottoporre al trattamento prima di utilizzare
l’apparecchio. Se la rasatura provoca irritazioni
cutanee, accorciate il più possibile i peli e utilizzate
un’impostazione adeguata di Lumea Essential.
Avete riposto
l’apparecchio
un ambiente
polveroso.
Pulite l’apparecchio e l’accessorio per il corpo
(consultate il capitolo “Pulizia e manutenzione”).
L’intensità luminosa Controllate la tabella del colore della pelle/dei peli
utilizzata è troppo prima di ogni utilizzo al fine di selezionare la giusta
elevata.
intensità luminosa per ciascun trattamento. Se
necessario, selezionate un’intensità luminosa più bassa.
Non avete
rasato le aree
da sottoporre al
trattamento.
È opportuno radere sempre le aree da trattare prima
di utilizzare l’apparecchio. Se la rasatura provoca
irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e
utilizzate un’impostazione adeguata di Lumea Essential.
La finestra di
emissione della
luce è rotta.
Se la finestra di emissione della luce è rotta, non
utilizzate più l’apparecchio, per evitare il rischio di
reazioni cutanee. Contattate il centro assistenza
clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un
centro autorizzato Philips.
Non avete
rasato le aree
da sottoporre al
trattamento
È opportuno radere sempre le aree da trattare prima
di utilizzare l’apparecchio. Se la rasatura provoca
irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e
utilizzate un’impostazione adeguata di Lumea Essential.
Avete sottoposto
al trattamento
un’area per la
quale non è
previsto l’uso
dell’apparecchio.
Non usate l’apparecchio sulle piccole labbra, vagina,
ano, capezzoli, areole. Gli uomini non devono
usarlo sul volto o sullo scroto.
Avete utilizzato
un’intensità
luminosa troppo
elevata per voi.
Diminuite l’intensità della luce impostando un livello
adatto al vostro tipo di pelle. Consultate il capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Intensità
luminosa”.
La finestra di
emissione della
luce è rotta.
Se la finestra di emissione della luce dell’accessorio
per il corpo è rotta, non usate più l’apparecchio con
questo accessorio. Rivolgetevi al vostro rivenditore o
a un centro assistenza Philips o contattate il centro
assistenza clienti per la sostituzione dell’accessorio per
il corpo.
110
ITALIANO
Problema
Dopo il trattamento, le
aree epilate si arrossano.
Possibile causa
Soluzione
L’apparecchio non
è adatto al vostro
colore della pelle
o dei peli.
Non utilizzate l’apparecchio se i peli sono di colore
biondo chiaro, rosso, grigio o bianco. Non utilizzate
l’apparecchio se avete una pelle olivastra. Consultate
la tabella relativa ai tipi di pelle e al colore dei peli
nella guida rapida.
Un leggero
rossore è innocuo
e normale
e scompare
rapidamente.
Non è necessario intervenire in alcun modo.
La reazione cutanea dopo Avete utilizzato
il trattamento dura più del un’intensità
previsto.
luminosa troppo
elevata per voi.
Per il trattamento successivo, selezionate
un’intensità luminosa minore. Consultate il capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”, sezione “Intensità
luminosa”. Se la reazione cutanea dura più di 3 giorni,
consultate il medico.
I risultati del trattamento
non sono soddisfacenti.
Avete utilizzato
un’intensità
luminosa troppo
bassa per voi.
Eseguite un test della pelle per determinare se
potete usare una intensità luminosa più alta (vedere
il capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione
“Primo utilizzo e test cutaneo”).
Non avete
praticato
abbastanza
sovrapposizioni
durante l’utilizzo
dell’apparecchio.
Per ottenere i risultati desiderati, è necessario
praticare delle sovrapposizioni durante il
trattamento. Consultate il capitolo “Modalità d’uso
dell’apparecchio”, sezione “Utilizzo successivo”,
passaggio 4.
Non avete
utilizzato
l’apparecchio
con la frequenza
consigliata.
Per rimuovere tutti i peli con successo e impedire al
bulbo pilifero di riattivarsi, i trattamenti devono essere
ripetuti ogni due settimane per i primi due mesi. Per
mantenere la pelle liscia e senza peluria, vi consigliamo
di ripetere il trattamento ogni quattro-sei settimane.
Il tempo che intercorre tra i trattamenti può variare
a seconda della ricrescita individuale e delle diverse
zone del corpo. Se tra un trattamento e l’altro notate
una ricrescita eccessiva, accorciate ulteriormente
l’intervallo di tempo tra i trattamenti. Eseguite il
trattamento massimo una volta ogni due settimane.
Usando l’apparecchio più spesso, non se ne aumenta
l’efficacia, si aumenta solo il rischio di reazioni cutanee.
Rispondete più
lentamente al
trattamento IPL
rispetto ad un
utente normale.
Continuate a usare l’apparecchio per almeno 6 mesi,
poiché la ricrescita dei peli può diminuire ancora nel
corso di questo periodo. Tenete conto anche delle
altre soluzioni a questo problema.
ITALIANO 111
Problema
Possibile causa
Soluzione
L’apparecchio non
è adatto al vostro
colore della pelle
o dei peli.
Non utilizzate l’apparecchio se i peli sono di colore
biondo chiaro, rosso, grigio o bianco. Non utilizzate
l’apparecchio se avete una pelle olivastra. Consultate
la tabella relativa ai tipi di pelle e al colore dei peli
nella guida rapida.
I peli iniziano a crescere di Non avete
nuovo in alcuni punti sulle praticato
aree trattate.
abbastanza
sovrapposizioni
durante l’utilizzo
dell’apparecchio.
Per ottenere i risultati desiderati, è necessario
praticare delle sovrapposizioni durante il
trattamento. Consultate il capitolo “Modalità d’uso
dell’apparecchio”, sezione “Utilizzo successivo”,
passaggio 4.
È normale che i peli ricrescano. Tuttavia, i peli
I peli cominciano
ricresciuti tendono ad essere più morbidi e sottili.
a ricrescere
seguendo il ciclo di
crescita naturale.
L’apparecchio non
funziona.
L’apparecchio è
difettoso.
Contattate il centro assistenza clienti del vostro paese,
il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
112 NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Ontharen met behulp van licht is een van de doeltreffendste methoden
om ongewenst lichaamshaar met langdurig resultaat te behandelen. Deze
methode verschilt van bestaande thuisontharingsmethoden omdat het de
terugkeer van haargroei aanzienlijk vermindert. Philips heeft deze methode
samen met toonaangevende dermatologen meer dan 15 jaar onderzocht.
U kunt deze innovatieve technologie nu op aangename wijze toepassen in
de privacy van uw eigen huis, wanneer u wilt.
Dit apparaat is speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor gebruik door
vrouwen, maar kan ook door mannen worden gebruikt.
Philips Lumea Essential maakt behandeling van ongewenst haar voor alle
lichaamsdelen onder de hals mogelijk.
Philips Lumea Essential is ontwikkeld voor gebruik door één persoon.
Ga voor meer informatie over Philips Lumea Essential naar www.philips.com/
lumea. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws.
Voordelen
Dit apparaat biedt de volgende voordelen:
Intense Pulsed Light-technologie (IPL) voor thuisgebruik
Philips Lumea Essential gebruikt een op licht gebaseerde technologie
die ‘Intense Pulsed Light’ (IPL) heet. IPL wordt ook in de professionele
schoonheidsverzorgingsmarkt gebruikt om haar te verwijderen en wordt
al vijftien jaar toegepast. Philips Lumea Essential maakt deze innovatieve
technologie nu beschikbaar in uw comfortabele thuisomgeving.
Effectieve teruggroeipreventie voor dagelijkse gladheid
Deze methode biedt u langdurige teruggroeipreventie en een zijdezachte
huid. Uit onze onderzoeken is gebleken dat de hoeveelheid haar al na
twee behandelingen aanzienlijk afneemt. Een optimaal resultaat werd
meestal bereikt na vier tot vijf behandelingen. Na elke behandeling is een
afname van de haardichtheid waarneembaar. Hoe snel het effect zichtbaar
wordt en hoe lang het resultaat aanhoudt, varieert per persoon. Zie voor
meer informatie ‘Optimale resultaten behalen’ in hoofdstuk ‘Het apparaat
gebruiken’.
Zachte behandeling, ook op gevoelige delen van het lichaam
Philips Lumea Essential is in nauwe samenwerking met toonaangevende
dermatologen ontwikkeld om een effectieve en zachte behandeling te
bieden, ook op de gevoeligste delen van het lichaam.
Geen vervangingsonderdelen nodig, geen onverwachte kosten
Philips Lumea Essential is uitgerust met een lamp voor hoge prestaties die
niet vervangen hoeft te worden. Deze lamp kan meer dan 100.000 keer
flitsen. U kunt hiermee meer dan 5 jaar* voortdurend resultaten behalen
en tegelijkertijd geld besparen op dure vervangingslampen.
*Gebaseerd op een gemiddeld gebruikscenario en aanbevolen
behandelingsregime voor een gebruiker.
NEDERLANDS 113
Hoe werkt de Intense Pulsed Light-technologie van Philips?
Haargroei
De haargroeisnelheid varieert per persoon en is afhankelijk van leeftijd,
stofwisseling en andere factoren. Niettemin groeit bij iedereen doorgaans
het haar in 3 fasen.
1 Groeifase (anagene fase)
Het haar groeit actief vanaf de wortel. In deze fase is de concentratie
melanine het hoogst. Melanine is verantwoordelijk voor de pigmentatie
van het haar. De melanineconcentratie is ook de bepalende factor voor de
doeltreffendheid van de Intense Pulsed Light-technologie. Alleen haren in
de groeifase zijn gevoelig voor behandeling met licht.
2 Degradatiefase (catagene fase)
De haargroei stopt en de wortel slinkt voordat de haar uitvalt.
3 Rustfase (telogene fase)
De oude haar raakt los van zijn haarzakje en valt uit. Het haarzakje blijft in
rust tot de biologische klok aangeeft dat het opnieuw actief moet worden
en een nieuwe haar moet produceren.
Werkingsprincipe
-- Het apparaat werkt door haren en haarwortels onder de huid te
verhitten. Het melanine in de haar en de bijbehorende haarwortel
absorbeert de vrijgekomen lichtpulsen. Hoe donkerder de haarkleur,
hoe meer licht kan worden geabsorbeerd. Dit proces stimuleert de
haar om eerder de rustfase in te gaan.
-- Tussen de behandelingen in vallen de haren op natuurlijke wijze uit
en wordt de haargroei geremd. Het kan een of twee weken duren
voordat de haren uitvallen.
--
In één sessie kan het haar niet op optimale wijze worden
verwijderd, omdat alleen haren in de groeifase gevoelig zijn voor
behandeling met licht. Tijdens een behandeling bevinden haren op
het behandelingsgebied zich gewoonlijk in verschillende fasen van de
haargroeicyclus. Om alle haren doeltreffend te behandelen, moet u de
behandeling gedurende de eerste twee maanden eens per twee weken
herhalen.
Een geïntegreerd optisch filter zorgt ervoor dat er geen UV-licht op de
huid komt en dat het apparaat veilig is voor de huid.
Algemene beschrijving (fig. 5)
1 Intensiteitslampjes (1-5)
2 Aan/uit-schakelaar
3 ’Klaar om te flitsen’-lampje
4 Ventilatieopeningen
5 Apparaataansluiting
6Flitsknop
7 Openingen voor elektronische contactpunten
8 Lichtvenster met geïntegreerd UV-filter
9 Elektronische contactpunten
10 Lichaamsopzetstuk (geschikt voor alle lichaamsdelen onder de hals)
114
NEDERLANDS
11 Metalen lijst in het lichaamsopzetstuk
12 Geïntegreerd veiligheidssysteem
13 Adapter
14 Kleine stekker
15Etui
Ook meegeleverd: reinigingsdoek
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit
apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van
een gevuld bad, een werkende douche of een gevuld zwembad).
-- Houd het apparaat en de adapter droog.
-- Raak als het apparaat kapot is geen delen binnenin aan om een
elektrische schok te vermijden.
-- Steek nooit voorwerpen in het apparaat.
Waarschuwing
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient
te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar.
Tieners tussen de 15 en 18 jaar kunnen het apparaat gebruiken met
toestemming en/of hulp van de ouders of personen die ouderlijke
zeggenschap over hen hebben. Volwassenen van 19 jaar en ouder
kunnen het apparaat zonder beperkingen gebruiken.
-- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter.
-- Gebruik het apparaat en de adapter niet als deze beschadigd zijn.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze
te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door
een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet als het glas van het lichtvenster gebroken is.
Ga als volgt te werk om schade te voorkomen
-- Zorg dat de luchtstroom via de ventilatieopeningen niet wordt
belemmerd.
-- Stel het apparaat nooit bloot aan zware schokken, schud het niet en
laat het niet vallen.
NEDERLANDS 115
-- Als u het apparaat van een zeer koude naar een zeer warme omgeving
verplaatst, of omgekeerd, moet u ongeveer 3 uur wachten voordat u
het in gebruik neemt.
-- Bewaar het apparaat in het meegeleverde etui zodat het niet stoffig wordt.
-- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld is.
Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.
-- Stel het apparaat niet gedurende meerdere uren bloot aan rechtstreeks
zonlicht of UV-licht om schade te voorkomen.
-- Flits niet op andere oppervlakken dan de huid. Dit kan ernstige schade
aan het lichaamsopzetstuk en/of het lichtvenster veroorzaken. Flits
alleen wanneer het apparaat in contact met de huid is.
Let op
-- Gebruik het apparaat nooit rond de ogen en nabij de wenkbrauwen
om het risico van oogletsel te vermijden.
-- Gebruik het apparaat alleen op de standen die geschikt zijn voor uw
huidtype (zie de tabel in het gedeelte ‘Aanbevolen lichtintensiteit’ in het
hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’). Als u hogere standen gebruikt
dan wordt aanbevolen, kan het risico op huidreacties en bijwerkingen
toenemen.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van
ongewenst lichaamshaar onder de hals. Gebruik het niet voor andere
doeleinden.
-- Zorg ervoor dat de huid van het te behandelen gebied schoon en
droog is en vrij van crèmes, lotions en andere cosmetica. Als de huid
niet schoon en droog is, werkt het geïntegreerde veiligheidssysteem
mogelijk niet naar behoren en geeft het apparaat mogelijk geen flitsen
of onopzettelijk flitsen.
Houd de volgende zaken in de gaten om te voorkomen dat de
levensduur van uw Philips Lumea Essential wordt verkort:
-- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan een
omgevingstemperatuur lager dan 15 °C of hoger dan 35 °C.
-- Het apparaat is voorzien van een ingebouwde
oververhittingsbeveiliging. Als het apparaat oververhit is, flitst het niet.
Schakel het apparaat niet uit maar laat het ongeveer 15 minuten
afkoelen voordat u doorgaat met de behandeling. Na 5 minuten
wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het vervolgens
nog 10 minuten afkoelen.
-- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum
voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegd persoon
kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruiker.
-- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van een van de situaties
vermeld in het gedeelte ‘Contra-indicaties’.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
116
NEDERLANDS
Contra-indicaties
Voor wie is de Philips Lumea Essential NIET geschikt?
Philips Lumea Essential is niet voor iedereen geschikt. Als een van de
onderstaande punten op u van toepassing is, dan is dit apparaat niet
geschikt voor u!
Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent of borstvoeding
geeft.
Philips Lumea Essential is niet getest bij zwangere vrouwen. Daarom raden
we u af het apparaat te gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding
geeft. Veranderingen in de hormoonspiegel kunnen uw huid gevoeliger
maken en het risico op wondjes vergroten.
Gebruik het apparaat nooit als u een ongeschikte huid en/of
haarkleur hebt, d.w.z.:
-- Als u huidtype V hebt (u verbrandt zelden en u wordt snel bruin; uw
huidskleur is donkerbruin) of als u huidtype VI hebt (u verbrandt zelden
of nooit en u wordt zeer bruin; uw huidskleur is zeer donkerbruin
of donkerder). In dit geval loopt u een groot risico om huidreacties
zoals verkleuringen, roodheid of brandwonden te ontwikkelen als u
Philips Lumea Essential gebruikt. Zie ook ‘Mogelijke bijwerkingen en
huidreacties’ in het hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’ en raadpleeg de
tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in de snelstartgids.
-- Als uw natuurlijke haarkleur in de te behandelen gebieden lichtblond,
wit, grijs of rood is, is de behandeling voor u niet effectief.
Gebruik het apparaat nooit als u aan de hieronder genoemde
aandoeningen lijdt:
-- Als u een huidaandoening hebt zoals een actieve vorm van huidkanker,
of als u in het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker
hebt gehad in de te behandelen gebieden.
-- Als u precancereuze laesies of meerdere atypische moedervlekken
hebt in de te behandelen gebieden.
-- Als u in het verleden bent behandeld voor een collageenaandoening,
bijvoorbeeld de vorming van een keloïdlitteken of slecht genezende
wonden.
-- Als u in het verleden bent behandeld voor een vasculaire aandoening,
bijvoorbeeld de aanwezigheid van spataderen of vasculaire ectasie in de
gebieden die worden behandeld.
-- Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel uitslag of een allergische
reactie krijgt.
-- Als u infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken haarzakjes, snijwonden,
schaafwonden, herpes simplex, wonden of laesies en hematomen hebt
in de te behandelen gebieden.
-- Als u geopereerd bent in de te behandelen gebieden.
-- Als u lijdt aan epilepsie met overgevoeligheid voor lichtflitsen.
-- Als u lijdt aan diabetes, lupus erythematodes, porphyria of een
congestieve hartaandoening.
-- Als u aan een bloedingsstoornis lijdt.
-- Als u in het verleden voor immuniteitsaandoeningen bent behandeld
(waaronder HIV-infectie of aids).
NEDERLANDS 117
Gebruik het apparaat nooit als u een van de hieronder
genoemde medicaties gebruikt:
-- Als uw huid momenteel wordt behandeld met of onlangs is behandeld
met alfa-hydroxyzuren (AHA’s), bèta-hydroxyzuren (BHA’s), op de huid
aangebrachte isotretinoïne en azelaïnezuur.
-- Als u gedurende de afgelopen zes maanden een vorm van isotretinoïne
zoals Accutane® of Roaccutance® hebt ingenomen. Deze behandeling
kan de gevoeligheid van de huid voor scheuren, wondjes en irritaties
verhogen.
-- Als u pijnstillers inneemt die de gevoeligheid van de huid voor warmte
verminderen.
-- Als u middelen of medicijnen gebruikt die de lichtgevoeligheid
verhogen. Lees in dat geval de bijsluiter en gebruik het apparaat niet
als er staat dat het medicijn fotoallergische of fototoxische reacties kan
veroorzaken of dat u zonlicht moet vermijden wanneer u het medicijn
gebruikt.
-- Als u antistollingsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld hoge doses
aspirine), op zodanige wijze dat een onthoudingsperiode van 1 week
voorafgaand aan elke behandeling met Lumea niet mogelijk is.
-- Als u immunosuppressieve medicatie neemt.
Gebruik het apparaat nooit op de volgende gebieden:
-- Op het gezicht.
-- Op tepels, tepelhoven, binnenste schaamlippen, vagina, anus en de
binnenkant van de neusgaten en oren. Zie ‘Het apparaat gebruiken op
de bikinilijn’ in het hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
-- Mannen moeten het apparaat niet op het scrotum en het gezicht
gebruiken.
-- Op of nabij kunstmatige dingen zoals siliconenimplantaten, pacemakers,
onderhuidse injectieopeningen (insulinepomp) of piercings.
-- Op moedervlekken, sproeten, grote aderen, gebieden met donkerder
pigment, littekens of andere huidafwijkingen zonder uw huisarts te
raadplegen. Dit kan leiden tot verbrandingen en verandering van de
huidskleur, waardoor het mogelijk lastiger wordt huidgerelateerde
ziekten te ontdekken (bijv. huidkanker).
-- Op wratten, tatoeages of permanente make-up. Dit kan leiden tot
verbrandingen en verandering van de huidskleur (hypopigmentatie of
hyperpigmentatie).
-- Op gebieden waar u langwerkende deodorant gebruikt. Dit kan
leiden tot huidreacties. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’ in
hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
Gebruik het apparaat nooit op door de zon verbrande, onlangs
gebruinde (afgelopen 2 weken) of kunstmatig gebruinde huid
-- Alle bruiningsmethoden kunnen de veiligheid van de behandeling
beïnvloeden. Dit geldt zowel voor blootstelling aan zonlicht als
voor kunstmatige bruiningsmethoden zoals bruiningslotions,
bruiningsapparaten, enz. Raadpleeg ‘Bruiningsadvies’ in hoofdstuk
‘Klaarmaken voor gebruik’ als u gebruind bent of van plan bent te
bruinen.
Opmerking: Deze lijst is niet volledig. Als u niet zeker bent of u het apparaat
kunt gebruiken, raden wij u aan een arts te raadplegen.
118
NEDERLANDS
Klaarmaken voor gebruik
Voor optimale resultaten moet u de gebieden waarop u het apparaat wilt
gebruiken op de hieronder beschreven wijze voorbereiden.
Behandelgebieden voorbehandelen
1Scheer de gebieden die u wilt behandelen zolang het haar nog steeds
teruggroeit.
Opmerking: Gebruik geen ontharingscrèmes in plaats van te scheren.
Opmerking: Als tijdens uw laatste epilatiemethode haren met wortel en al zijn
verwijderd (bijv. door epileren), kunt u direct met de behandeling beginnen.
In dit geval raden we u aan tussen de behandelingen door te scheren voor
optimale resultaten.
Let op: behandeling op ongeschoren of niet goed geschoren
gebieden heeft een aantal ongewenste effecten:
-- Het lichtvenster en het lichaamsopzetstuk kunnen vervuild raken met
verdwaalde haren en stof. Een vuil lichtvenster en lichaamsopzetstuk
kunnen de effectieve levensduur van het apparaat verkorten.
Bovendien kan een vuil lichtvenster ertoe leiden dat de behandeling
pijnlijk wordt of huidreacties zoals roodheid en verkleuring ontstaan.
-- De haren op uw huid kunnen verbranden, wat een onaangename geur
kan veroorzaken.
2Maak uw huid schoon en zorg dat deze haarvrij, volledig droog en
vrij van vettige substanties is (bijv. resten deodorant, lotion, parfum,
bruiningscrème en zonnebrandcrème).
3Controleer het apparaat en met name het lichtvenster en
lichaamsopzetstuk op de aanwezigheid van haren, vuil of vezels. Als u
vuil ziet, moet u het apparaat schoonmaken volgens de instructies in
hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’.
Als scheren wondjes of schrammen veroorzaakt, is uw huid mogelijk
gevoeliger dan normaal voor IPL. De IPL-behandeling kan daardoor
onaangenaam aanvoelen of leiden tot andere ongewenste bijwerkingen.
We raden u aan te wachten tot de irritatie is verdwenen.
4Wanneer de haren niet meer teruggroeien, wat doorgaans na
4-5 behandelingen het geval is, hoeft u zich niet meer te scheren
voor het gebruik van het apparaat.
Lichtintensiteit
Philips Lumea Essential is bedoeld voor consumentengebruik en is niet
vergelijkbaar met professionele op licht gebaseerde apparaten. De Philips
Lumea Essential gebruikt namelijk zachtere lichtpulsen. U kunt daarom
een handige en doeltreffende behandeling verwachten met een
lichtintensiteit die voor u prettig is.
Philips Lumea Essential biedt vijf verschillende lichtintensiteiten. Stel de
lichtintensiteit af op uw huidskleur en de kleur van uw lichaamshaar en
selecteer een niveau dat u prettig vindt.
Aan de hand van onderstaande tabel met aanbevolen lichtintensiteiten
kunt u vaststellen wat de juiste lichtintensiteit voor u is.
NEDERLANDS 119
1Raadpleeg de volgende tabel om vast te stellen welke
lichtintensiteiten het meest geschikt zijn voor uw huidskleur
en de kleur van uw lichaamshaar.
Tip: Houd de tabel in de snelstartgids bij uw huid en vergelijk de tabel met
uw huidskleur.
Tip:We raden u aan om de snelstartgids in het etui te bewaren, zodat u de
gids later nog eens kunt raadplegen.
2Verlaag de lichtintensiteit als u pijn of ongemak ervaart.
Mensen met een donkerdere huid hebben meer kans op huidirritatie,
omdat hun huid meer licht absorbeert. Daarom wordt er een lagere
lichtintensiteit aanbevolen voor mensen met een donkerdere huid.
De lichtpuls kan warm of heet aanvoelen op de huid, maar mag
nooit pijnlijk zijn.Verschillende lichaamsdelen vereisen mogelijk een
verschillende lichtintensiteit, zie hiervoor de onderstaande tabel.
Raadpleeg voor het voorkomen van huidreacties ‘Mogelijke bijwerkingen
en huidreacties’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
Aanbevolen lichtintensiteit (1-5)
In onderstaande tabel betekent ‘x’ dat het apparaat niet geschikt voor u is.
Opmerking: De kleur van uw huid kan veranderen, bijvoorbeeld omdat uw huid
is gebruind. Uw huid kan dan donkerder zijn dan tijdens de vorige behandeling.
Het is daarom belangrijk dat u vóór elke behandeling controleert wat de juiste
instellingen zijn voor het te behandelen lichaamsdeel. Bepaalde delen zijn
mogelijk donkerder dan andere.
Kleur van lichaamsharen: 
Donkerblond/lichtbruin/
bruin/donkerbruin/zwart
wit/grijs/rood/
lichtblond
Wit (altijd verbranden, geen bruining)
4/5
x
Beige (makkelijk verbranden, minimale bruining)
4/5
x
Lichtbruin (verbrandt soms, goede bruining)
4/5
x
Gemiddeld bruin (zelden verbranden, snelle en
goede bruining)
1/2/3
x
Donkerbruin (zelden verbranden, zeer goede
bruining)
x
x
Zeer donkerbruin en donkerder (zelden of nooit
verbranden, zeer donkere bruining)
x
x
Huidskleur en -kenmerken:
Belangrijk
Zie ‘Voor wie is Philips Lumea Essential niet geschikt?’ om te controleren of
Philips Lumea Essential geschikt voor u is.
120
NEDERLANDS
Bruiningsadvies
-- Vermijd zonnebaden wanneer u Philips Lumea Essential
regelmatig gebruikt (eens in de twee weken).
Zonnen kan de huid donkerder maken (bruinen) en/of verbranden
(rood worden van de huid). Als u Philips Lumea Essential gebruikt op
verdonkerde (gebruinde) en/of verbrande huid, wordt het risico op
bijwerkingen en huidreacties groter. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen en
huidreacties’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
-- Blootstelling aan de zon voor een behandeling:
wacht 2 weken en voer een huidtest uit.
Wacht na het zonnen ten minste twee weken voordat u het apparaat
gebruikt. Voer een huidtest uit (zie ‘Eerste gebruik en huidtest’ in hoofdstuk
‘Het apparaat gebruiken’) op het te behandelen gebied om de juiste
lichtintensiteit te bepalen. Als u dit niet doet, loopt u het risico huidreacties
te krijgen na behandeling met Philips Lumea Essential.
-- Blootstelling aan de zon na behandeling: wacht 48 uur
voor het zonnebaden na behandeling met Philips Lumea
Essential.
Wacht ten minste 48 uur na de behandeling voordat u de behandelde
delen van de huid aan de zon blootstelt. U moet zelfs na 48 uur
controleren of er huidreacties zijn voordat u de huid blootstelt aan de
zon. Bedek behandelde gebieden wanneer u de zon in gaat of gebruik een
sunblock (beschermingsfactor 30+) gedurende twee weken na behandeling.
Blootstelling van behandelde gebieden aan zonlicht zonder bescherming
direct na de behandeling kan het risico op ongunstige bijwerkingen en
huidreacties vergroten. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’ in
hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
-- Bruining met kunstlicht
Volg de instructies in ‘Blootstelling aan de zon voorafgaand aan de
behandeling’ en ‘Blootstelling aan de zon na de behandeling’ hierboven.
-- Bruining met bruiningscrèmes
Als u kunstmatige bruiningslotion hebt gebruikt, wacht dan met het
gebruik van de Philips Lumea Essential tot de kunstmatige bruining volledig
verdwenen is.
Opmerking: Zie voor meer bijzonderheden over ongewenste huidreacties
‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken.
Het apparaat gebruiken
Controleer de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in ‘Lichtintensiteit’ in
hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ om vast te stellen welke lichtintensiteit
het meest geschikt is voor de kleur van uw huid en lichaamshaar.
Scheer het gebied dat u wilt behandelen voordat u het apparaat gebruikt
(zie ‘Behandelgebieden voorbehandelen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).
Als de behandeling op enig moment pijnlijk wordt, verlaag dan de
lichtintensiteitsstand tot de behandeling weer aangenaam aanvoelt. Stop
de behandeling onmiddellijk als u huidreacties waarneemt die erger zijn
dan een beetje roodheid en lees ‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’
in dit hoofdstuk.
NEDERLANDS 121
Eerste gebruik en huidtest
We adviseren u een huidtest uit te voeren op alle gebieden die u wilt
behandelen als u het apparaat voor het eerst gebruikt of na recent bruinen.
Zo stelt u vast hoe uw huid reageert op de behandeling en u raakt gewend
aan de behandeling op basis van licht.
1Kies een gebied dicht bij het gebied dat u wilt behandelen.
2Steek de kleine stekker in het apparaat en steek de adapter in het
stopcontact.
Opmerking: Zorg ervoor dat het lichaamsopzetstuk op het apparaat is
geplaatst.
3Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
,, Intensiteitslampje 1 gaat aan.
Opmerking: Het apparaat selecteert altijd automatisch de laagste
lichtintensiteit. Zie ‘Lichtintensiteit’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ om
de juiste lichtintensiteit te bepalen.
4Pas de lichtintensiteitsinstelling aan door een of meerdere keren op
de aan-uitknop te drukken tot de benodigde instelling is bereikt. Het
bijbehorende intensiteitslampje begint dan te knipperen.
5Plaats het apparaat loodrecht op de huid zodat het
lichaamsopzetstuk in contact staat met de huid.
Tip: Het apparaat is gemakkelijker te gebruiken wanneer u het stuk huid dat u
wilt behandelen, strak trekt.
,, Wanneer het apparaat wordt voorbereid op flitsen, begint het
‘klaar om te flitsen’-lampje aan de achterzijde van het apparaat te
knipperen.
,, Wanneer het apparaat klaar is om te flitsen, brandt het ‘klaar om te
flitsen’-lampje ononderbroken groen.
122
NEDERLANDS
6Druk op de flitsknop om een flits af te geven.
Opmerking: Het zichtbare licht dat door het apparaat wordt geproduceerd,
is de weerkaatsing van de flits op uw huid en is onschadelijk voor uw ogen.
U hoeft geen beschermbril te dragen tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat
in een goed verlichte kamer; dit vermindert de waargenomen helderheid
van de flitsen.
7Laat de flitsknop los nadat het apparaat eenmaal heeft geflitst.
8Schuif het apparaat over de huid naar het volgende te behandelen
gebied.Verhoog de intensiteit steeds een stand binnen het
aanbevolen bereik voor uw huidtype en geef op iedere stand een flits
af zolang dit aangenaam (niet pijnlijk) aanvoelt. Geef niet meer dan
één flits op dezelfde plek af.
9Wanneer u klaar bent met de behandeling, houdt u de aan-uitknop
2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
10Wacht na de huidtest 24 uur en controleer uw huid op reacties.
Als uw huid reacties vertoont, kies dan de hoogste stand die niet
tot huidreacties heeft geleid voor volgende gebruikssessies.
Verder gebruik
1Reinig vóór iedere behandeling het lichaamsopzetstuk, het
lichtvenster en de metalen lijst aan de binnenkant van het
lichaamsopzetstuk. Zie voor meer informatie hoofdstuk
‘Schoonmaken en onderhoud’.
2Begin iedere behandeling met het zeer zorgvuldig kiezen van de
lichtintensiteit op basis van de gevoeligheid van uw huid en wat u op
dat moment als aangenaam ervaart. Zie ‘Aanbevolen lichtintensiteit’
om de juiste instelling te selecteren voor de combinatie van uw
huidskleur en haarkleur.
Opmerking: Uw huid kan om uiteenlopende redenen op verschillende dagen/
momenten verschillend reageren. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’ in
dit hoofdstuk voor meer informatie.
3Volg stap 2-6 van het vorige gedeelte (‘Eerste gebruik en huidtest’).
Opmerking: Het is normaal dat het apparaat en het lichaamsopzetstuk warm
worden tijdens gebruik.
4Schuif het apparaat over de huid naar het volgende te behandelen
gebied en herhaal stap 5 en 6 in het gedeelte ‘Eerste gebruik en
huidtest’ van dit hoofdstuk. Na elke flits duurt het maximaal
3,5 seconden tot het apparaat klaar is om opnieuw te flitsen. Het
‘klaar om te flitsen’-lampje aan de achterzijde van het apparaat begint
weer te knipperen om aan te tonen dat de flitser wordt opgeladen.
Ga pas verder wanneer het lampje ononderbroken brandt.
Tip voor SC1992: De SC1992 heeft een ‘schuif en flits’-modus: voor een
efficiëntere behandeling houdt u de flitsknop ingedrukt terwijl u het apparaat
over uw huid schuift.
NEDERLANDS 123
Behandel precies hetzelfde gebied niet meerdere keren tijdens één
sessie. Dit verbetert de doeltreffendheid van de behandeling niet, en
vergroot het risico van huidreacties.
5Zorg ervoor dat er steeds wordt geflitst op gebieden die dicht bij
elkaar liggen; zo voorkomt u dat bepaalde gebieden niet worden
behandeld. Onthoud dat het effectieve licht alleen uit het lichtvenster
komt. Flits echter niet tweemaal op hetzelfde gebied.
6Wanneer u klaar bent met de behandeling, houdt u de aan-uitknop
2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
7Controleer of er haren of vuil op het lichtvenster of het
lichaamsopzetstuk zitten en maak het apparaat schoon na gebruik.
Zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’.
Tips
Optimale resultaten behalen
-- Het is normaal dat er na de eerste behandelingen nog haartjes zichtbaar
zijn. Zie ‘Werkingsprincipe’ in hoofdstuk ‘Belangrijk’ voor meer informatie.
-- Om alle haren te verwijderen en te voorkomen dat de haarzakjes weer
actief worden, moeten de behandelingen gedurende twee maanden
om de twee weken worden herhaald. Uw huid behoort daarna glad en
haarloos te zijn. Lees ‘Onderhoudfase’ om te zien hoe u deze resultaten
kunt behouden. 
Onderhoudfase
-- Om ervoor te zorgen dat uw huid glad en haarloos blijft, raden wij u
aan de behandeling elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen
behandelingen kan variëren, afhankelijk van uw individuele haargroei
en ook per lichaamsdeel. Als tussen de behandelingen te veel haren
teruggroeien, verkort dan gewoon de tijd tussen de behandelingen.
Voer de behandeling echter niet vaker dan eens in de twee weken uit op
hetzelfde gebied. Wanneer u het apparaat vaker dan aanbevolen gebruikt,
neemt de doeltreffendheid niet toe, maar wel het risico van huidreacties.
Richtlijnen voor behandeling
Gemiddelde behandelingstijd
Gebied
Geschatte behandelingstijd
Oksels
1 minuut per oksel
Bikinilijn
1 minuut per kant
Gehele bikinilijn
4 minuten
Eén onderbeen
8 minuten
Eén geheel been
14 minuten
Opmerking: De gemiddelde behandelingstijden hierboven zijn vastgesteld
tijdens onderzoek en tests. De individuele behandelingstijden kunnen per
persoon variëren.
124
NEDERLANDS
Bedoelde behandelingsgebieden
Het apparaat is bedoeld om ongewenste haren op de oksels, armen,
buik, bikinilijn en benen te behandelen. Het apparaat is niet bedoeld voor
gebruik in het gezicht.
Het apparaat op uw benen gebruiken
Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in ‘Lichtintensiteit’ in
hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ om te zien welke standen geschikt zijn
voor uw benen.
-- U kunt het apparaat op en neer of heen en weer over het been
bewegen, om het even wat u handiger vindt. U kunt het apparaat ook
een slag draaien zodat het volledig in contact blijft met de huid.
Opmerking: Doordat het bot er dicht onder de huid ligt, zijn de scheenbenen
en de enkels gevoeliger dan andere delen van het lichaam. Als u het
lichaamsopzetstuk hard op deze delen drukt, kan de huid gevoeliger zijn
voor huidreacties zoals irritatie en roodheid. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen en
huidreacties’ in dit hoofdstuk. Druk het lichaamsopzetstuk net hard genoeg op
de huid om het ‘klaar om te flitsen’-lampje te laten branden, maar druk niet
harder.
Het apparaat gebruiken op de bikinilijn
Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in ‘Lichtintensiteit’ in
hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ om te zien welke standen geschikt zijn
voor uw bikinilijn.
In principe is de Philips Lumea Essential veilig en zacht genoeg voor
behandeling van de volledige bikinilijn (bijv. Braziliaanse of Hollywood-stijl).
Gebruik een lagere stand op donkerder gekleurde, meer gevoelige huid
in de bikinilijn. Gebruik het apparaat niet op de binnenste schaamlippen,
vagina en anus. Mannen die hun schaamstreek willen behandelen moeten
het apparaat niet op het scrotum gebruiken.
Opmerking: Reinig om hygiënische redenen altijd het lichaamsopzetstuk
voordat u een ander lichaamsdeel gaat behandelen (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken en onderhoud’).
Het apparaat op uw oksels gebruiken
Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in ‘De lichtintensiteit
instellen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ om te zien welke standen
geschikt zijn voor uw oksels.
Zorg ervoor dat u deodorant, parfum, crèmes of andere
huidverzorgingsproducten van uw oksels verwijdert vóór de behandeling.
Tip: Ga voor optimale resultaten op uw oksels voor een spiegel staan om goed
zicht te hebben op het te behandelen gebied en het ‘klaar om te flitsen’lampje. Houd uw arm omhoog en plaats uw hand in uw nek om de huid van
uw oksel strak te trekken.
Opmerking: Het weerspiegelde licht veroorzaakt geen schade aan uw ogen.
Als het verstrooide licht onaangenaam is, sluit dan uw ogen wanneer u een
flits afgeeft.
NEDERLANDS 125
Mogelijke bijwerkingen en huidreacties
Vaak voorkomende huidreacties:
-- Uw huid kan enige roodheid vertonen en/of kan prikken, tintelen of
warm aanvoelen. Deze reactie is absoluut onschadelijk en verdwijnt
snel.
-- Gedurende korte tijd kan een reactie vergelijkbaar met zonnebrand
optreden op het behandelde gebied. Raadpleeg uw huisarts als de
irritatie na 3 dagen niet verdwenen is.
-- Scheren of de combinatie van scheren en lichtbehandeling kan een
droge huid en jeuk veroorzaken. Dit is een onschadelijke reactie die
binnen enkele dagen verdwijnt. U kunt ter verkoeling een ijskompres of
een nat washandje op het gebied leggen. Als de huid droog blijft, kunt
u 24 uur na de behandeling een geurloze vochtinbrengende crème
aanbrengen op het behandelde gebied.
Zeldzame bijwerkingen:
-- Verbranding, overmatige roodheid en zwelling: deze reacties zijn
zeldzaam. Ze zijn meestal het gevolg van het gebruik van een te hoge
lichtintensiteit voor uw huidskleur. Raadpleeg uw huisarts als deze
reacties niet binnen 3 dagen verdwijnen. Wacht met de volgende
behandeling tot de huid volledig is hersteld en gebruik een lagere
lichtintensiteit.
-- Huidverkleuring: dit komt zelden voor. Huidverkleuring is zichtbaar
als een vlek die donkerder of lichter is dan de huid eromheen. Dit
is het gevolg van het gebruik van een lichtintensiteit die te hoog is
voor uw huidskleur. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de
huidverkleuring langer aanhoudt dan gebruikelijk; dit is doorgaans het
resultaat van een te hoge intensiteit op een te donkere huid. In alle
gevallen verdwijnt de verkleuring na verloop van tijd. Behandel de
verkleurde gebieden niet tot de verkleuring is verdwenen en uw huid
zijn normale kleur heeft teruggekregen.
-- Huidinfectie en ontsteking: dit komt zeer zelden voor en kan worden
veroorzaakt door gebruik van het apparaat op wondjes of sneetjes
die veroorzaakt zijn door scheren, op al bestaande wondjes of op
ingegroeide haren.
-- Overmatige pijn: dit kan voorkomen tijdens of na de behandeling als
u het apparaat hebt gebruikt op ongeschoren huid, als u het apparaat
gebruikt op een te hoge lichtintensiteit voor uw huidskleur, als u
meerdere malen een flits afgeeft op hetzelfde gebied en als u het
apparaat gebruikt op open wonden, ontstekingen, infecties, tatoeages,
brandwonden, enz. Zie ‘Contra-indicaties’ in hoofdstuk ‘Belangrijk’ voor
meer informatie.
Na gebruik
-- Gebruik geen geparfumeerde schoonheidsmiddelen op de behandelde
gebieden onmiddellijk na de behandeling.
-- Gebruik geen deodorant onmiddellijk na behandeling van de oksels.
Wacht tot eventuele roodheid van de huid volledig is verdwenen.
-- Raadpleeg ‘Bruiningsadvies’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’ voor
informatie over blootstelling aan de zon en kunstmatige bruining.
126
NEDERLANDS
Reiniging en onderhoud
Het apparaat gaat het langst mee en levert de beste resultaten als u het
voor en na elke behandeling en indien nodig ook tijdens de behandeling
schoonmaakt. Het apparaat verliest zijn doeltreffendheid als u het niet
goed schoonmaakt.
Maak het apparaat en de onderdelen nooit schoon onder de kraan of in
de vaatwasmachine.
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon
te maken.
Maak geen krassen op het lichtvenster of de metalen lijst in het
lichaamsopzetstuk.
Opmerking: Gebruik het apparaat niet meer wanneer het lichtvenster en het
lichaamsopzetstuk niet meer kunnen worden gereinigd.
1Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat afkoelen.
Opmerking: Het lichtvenster wordt heet tijdens het gebruik. Zorg dat het is
afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
2Als u het lichaamsopzetstuk wilt verwijderen, pakt u de uitsteeksels
boven- en onderaan vast en trekt u voorzichtig.
3Maak indien nodig de buitenkant van het apparaat schoon met het
zachte reinigingsdoekje dat bij het apparaat is geleverd.
4Bevochtig het zachte doekje dat bij het apparaat is geleverd met
wat druppels water en gebruik het voor het schoonmaken van de
volgende onderdelen:
-- het lichtvenster
-- het buitenoppervlak van het lichaamsopzetstuk
-- de metalen behuizing in het lichaamsopzetstuk
Zorg ervoor dat de elektronische contactpunten niet nat worden.
Opmerking: Als water niet doeltreffend reinigt, gebruik dan een paar druppels
alcohol met een hoog percentage om de hierboven genoemde onderdelen
schoon te maken.
Opmerking: Maak het apparaat voor en na ieder gebruik schoon en indien
nodig ook tijdens het gebruik, volgens de instructies in dit gedeelte.
Opbergen
1Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat afkoelen.
2Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
3Bewaar het apparaat in het meegeleverde etui bij een temperatuur
tussen de -20 °C en +70 °C.
Tip:We raden u aan om de snelstartgids in het etui te bewaren, zodat u de
gids later nog eens kunt raadplegen.
NEDERLANDS 127
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook
contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Reserveonderdelen
De volgende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar:
-- Lichaamsopzetstuk
-- Adapter
-- Schoonmaakdoekje
-- Etui
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Technische specificaties
Modellen SC1992 en SC1991
Gemiddeld voltage
100V-240V
Nominale frequentie
50Hz-60Hz
Gemiddeld ingangsvermogen
24 W
Bescherming tegen elektrische schokken
Klasse II Q
Beschermingsklasse
IP 30 (EN 60529)
Voorwaarden voor een goede werking
Temperatuur: +15 °C tot +35 °C
Relatieve vochtigheid: 30% tot 95%
Opbergomstandigheden
Temperatuur: -20 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid: 5% tot 95%
Spectrum van lichaamsopzetstuk
> 500 nm
128
NEDERLANDS
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen
tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen
met de informatie hieronder, ga dan naar www.philips.com/support
voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het
Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Tijdens het opladen
wordt de adapter/het
apparaat warm.
Dit is normaal.
U hoeft niets te doen.
Ik heb het apparaat
ingeschakeld maar ik
kan de lichtintensiteit
niet verhogen of
verlagen.
Het apparaat moet
opnieuw worden
ingesteld.
U kunt het apparaat opnieuw instellen door het
achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als u de
lichtintensiteit nog steeds niet kunt aanpassen,
neem dan contact op met het Consumer Care
Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philipsservicecentrum.
Het ‘klaar om te
flitsen’-lampje reageert
niet wanneer ik het
apparaat op de huid
plaats.
U hebt het apparaat
niet goed op de huid
geplaatst.
Plaats het apparaat onder een hoek van 90°
op de huid zodat alle vier de kanten van het
geïntegreerde veiligheidssysteem de huid raken.
Controleer vervolgens of het ‘klaar om te flitsen’lampje ononderbroken brandt en druk op de
flitsknop.
Als dat niet werkt, plaatst u het apparaat op een
deel van uw lichaam waar u eenvoudig volledig
contact met de huid tot stand kunt brengen.
Controleer vervolgens of het ‘klaar om te flitsen’lampje brandt. Als het ‘klaar om te flitsen’-lampje
nog steeds niet gaat knipperen wanneer u het
apparaat op de huid plaatst, neem dan contact op
met het Consumer Care Centre in uw land, uw
Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Het ‘klaar om te
flitsen’-lampje reageert
niet wanneer ik het
lichaamsopzetstuk op
de huid plaats, maar de
koelventilator draait
wel.
De
oververhittingsbeveiliging
is in werking getreden.
Wanneer de oververhittingsbeveiliging in werking
is getreden, blijft de ventilator werken. Schakel
het apparaat niet uit maar laat het ongeveer 15
minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.
Na 5 minuten wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Laat het vervolgens nog 10 minuten
afkoelen. Als het ‘klaar om te flitsen’-lampje nog
steeds niet reageert wanneer u het apparaat op
de huid plaatst, neem dan contact op met het
Consumer Care Centre in uw land, uw Philipsdealer of een Philips-servicecentrum.
NEDERLANDS 129
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het ‘klaar om te
flitsen’-lampje brandt
ononderbroken, maar
het apparaat flitst niet
wanneer ik op de
flitsknop druk.
Het apparaat moet
opnieuw worden
ingesteld.
U kunt het apparaat opnieuw instellen door het
achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als het
‘klaar om te flitsen’-lampje ononderbroken brandt,
maar het apparaat nog steeds niet flitst wanneer
u op de flitsknop drukt, neem dan contact op met
het Consumer Care Centre in uw land, uw Philipsdealer of een Philips-servicecentrum.
Intensiteitslampje 1
blijft knipperen en ik
kan de instellingen niet
wijzigen.
Het lichaamsopzetstuk
is niet goed op het
apparaat geplaatst.
Plaats het lichaamsopzetstuk goed op het
apparaat.
Alle intensiteitslampjes
gaan willekeurig aan
en uit.
Het apparaat moet
opnieuw worden
ingesteld.
U kunt het apparaat opnieuw instellen door het
achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als de
intensiteitslampjes willekeurig aan en uit blijven
gaan, neemt u contact op met het Consumer
Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een
Philips-servicecentrum.
Alle intensiteitslampjes
knipperen gelijktijdig.
Het apparaat is defect.
Neem contact op met het Consumer Care
Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philipsservicecentrum.
Het apparaat
produceert een rare
geur.
Het lichaamsopzetstuk
en/of het filterglas zijn
vuil.
Maak het lichaamsopzetstuk voorzichtig schoon.
Als u het lichaamsopzetstuk niet goed kunt
reinigen, kunt u contact opnemen met het
Consumer Care Centre in uw land, uw Philipsdealer of een Philips-servicecentrum om het
lichaamsopzetstuk te vervangen.
U hebt het gebied dat
wordt behandeld, niet
goed geschoren.
Als er haren aanwezig zijn op het te behandelen
gebied, kunnen deze haren verbranden bij het
gebruik van het apparaat. Daarom ruikt u een
vreemde geur. Scheer het te behandelen gebied
voordat u het apparaat gebruikt. Als het scheren
huidirritaties veroorzaakt, trim het haar dan zo
kort mogelijk en gebruik de Lumea Essential in
een stand die aangenaam aanvoelt.
U hebt het apparaat in
een stoffige omgeving
opgeborgen.
Maak het apparaat en het lichaamsopzetstuk
schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en
onderhoud’).
De lichtintensiteit die u
hebt gekozen, is te hoog.
Raadpleeg de huid- en haarkleurtabel vóór elk
gebruik om ervoor te zorgen dat u de juiste
lichtintensiteit kiest voor elke behandeling.
Selecteer zo nodig een lagere intensiteit.
U hebt de gebieden die
worden behandeld, niet
geschoren.
Scheer de te behandelen gebieden altijd voordat u
het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties
veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk
en gebruik de Lumea Essential in een stand die
aangenaam aanvoelt.
De huid voelt
gevoeliger aan dan
normaal tijdens de
behandeling.
130
NEDERLANDS
Probleem
Bij het gebruik van
het apparaat voel ik
een onaangename
pijnsensatie.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lichtvenster is kapot.
Als het lichtvenster kapot is, gebruik het apparaat
dan niet meer om huidreacties te voorkomen.
Neem contact op met het Consumer Care
Centre in uw land, uw dealer of een Philipsservicecentrum.
U hebt de gebieden die
worden behandeld, niet
geschoren.
Scheer de te behandelen gebieden altijd voordat u
het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties
veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk
en gebruik de Lumea Essential in een stand die
aangenaam aanvoelt.
U hebt een gebied
behandeld waarvoor het
apparaat niet is bedoeld.
U moet het apparaat niet gebruiken op uw
gezicht, binnenste schaamlippen, vagina, anus,
tepels en tepelhoven. Mannen moeten het niet
gebruiken op hun gezicht of scrotum.
De lichtintensiteit die u
hebt gebruikt is te hoog
voor u.
Verminder de lichtintensiteit tot een niveau
dat aangenaam voor u is. Zie ‘Lichtintensiteit’ in
hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
Het lichtvenster is kapot. Als het lichtvenster van het lichaamsopzetstuk
kapot is, gebruik het apparaat dan niet meer met
dit opzetstuk. Ga naar uw dealer of een Philipsservicecentrum of neem contact op met het
Consumer Care Centre om het opzetstuk te
vervangen.
De behandelde
gebieden worden rood
na de behandeling.
Het apparaat is niet
geschikt voor de kleur
van uw haar of huid.
Gebruik het apparaat niet als uw lichaamshaar
lichtblond, rood, grijs of wit is. Gebruik het
apparaat ook niet als u een zeer donkere huid
hebt. Raadpleeg de tabel met huiskleuren en
kleuren van lichaamshaar in de snelstartgids.
Het is onschadelijk en
normaal als de huid
enigszins rood is en dit
verdwijnt snel.
U hoeft niets te doen.
De lichtintensiteit die u
De huidreactie na de
hebt gebruikt is te hoog
behandeling houdt
langer aan dan normaal. voor u.
De
ontharingsresultaten
voldoen niet aan de
verwachtingen.
Kies de volgende keer een lagere lichtintensiteit.
Zie ‘Lichtintensiteit’ in het hoofdstuk ‘Klaarmaken
voor gebruik’. Raadpleeg uw huisarts als de
huidreactie langer dan 3 dagen aanhoudt.
De lichtintensiteit die u
hebt gebruikt is te laag
voor u.
Voer een huidtest uit om te bepalen of u een
hogere lichtintensiteit kunt gebruiken (zie ‘Eerste
gebruik en huidtest’ in hoofdstuk ‘Het apparaat
gebruiken’).
U hebt de behandelde
gebieden niet voldoende
laten overlappen bij het
gebruik van het apparaat.
Voor goede ontharingsresultaten moet u de
behandelde gebieden laten overlappen bij het
gebruik van het apparaat. Zie stap 4 van ‘Verder
gebruik’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
NEDERLANDS 131
Probleem
Haar begint weer
op bepaalde plekken
van de behandelde
gebieden te groeien.
Het apparaat werkt
niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U hebt het apparaat niet
zo vaak als aanbevolen
gebruikt.
Om alle haren succesvol te verwijderen en
te voorkomen dat de haarwortel weer actief
wordt, moeten de behandelingen gedurende
de eerste twee maanden om de twee weken
worden herhaald. Om ervoor te zorgen dat uw
huid glad blijft, raden wij u aan de behandeling
elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd
tussen behandelingen kan variëren, afhankelijk
van uw individuele haargroei en het lichaamsdeel.
Als tussen de behandelingen te veel haren
teruggroeien, verkort dan de tijd tussen de
behandelingen. Voer de behandeling echter niet
vaker dan eens in de twee weken uit op hetzelfde
gebied. Wanneer u het apparaat vaker dan
aanbevolen gebruikt, neemt de doeltreffendheid
niet toe, maar wel het risico van huidreacties.
U reageert langzamer op
de IPL-behandeling dan
de gemiddelde gebruiker.
Blijf het apparaat ten minste 6 maanden gebruiken,
omdat de terugkerende haargroei in deze periode
nog steeds kan afnemen. Lees ook de andere
oplossingen voor dit probleem.
Het apparaat is niet
geschikt voor de kleur
van uw haar of huid.
Gebruik het apparaat niet als uw lichaamshaar
lichtblond, rood, grijs of wit is. Gebruik het
apparaat ook niet als u een zeer donkere huid
hebt. Raadpleeg de tabel met huiskleuren en
kleuren van lichaamshaar in de snelstartgids.
U hebt de behandelde
gebieden niet voldoende
laten overlappen bij het
gebruik van het apparaat.
Voor goede ontharingsresultaten moet u de
behandelde gebieden laten overlappen bij het
gebruik van het apparaat. Zie stap 4 van ‘Verder
gebruik’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.
Haar groeit terug
als onderdeel van
de natuurlijke
haargroeicyclus.
Dit is normaal. Het is onderdeel van de natuurlijke
haargroeicyclus dat haar teruggroeit. Doorgaans
zijn de haren die teruggroeien echter zachter en
dunner.
Het apparaat is defect.
Neem contact op met het Consumer Care
Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philipsservicecentrum.
4222.100.0511.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement