Philips HR2738/00, HR2738, HR2738/01 User manual

Philips HR2738/00, HR2738, HR2738/01 User manual
HR2738
1
2
3
4
5
6
2
3
2
3
7
User manual
1
4
1
FC8459-FC8450
1
4203.064.6021.1
English
Dansk
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it
under the tap.
Warning
-- This appliance is intended for household only.
-- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other parts are damaged.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
-- Keep the appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
-- Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Caution
-- Always place the appliance on a flat, stable surface.
-- Do not use the citrus press longer than 10 minutes
without interruption.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.
-- Noise level: Lc = 72 dB(A)
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere
brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles
under vandhanen.
Advarsel
-- Dette apparat er kun beregnet til privat brug.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis
de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici.
-- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
-- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
-- Stil altid apparatet på et jævnt, stabilt underlag.
-- Brug ikke citruspresseren længere end 10 minutter
uden pause.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Støjniveau: Lc = 72 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne
i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Deutsch
Ελληνικα
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.
Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt
oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als
8 Jahre und beaufsichtigt.
-- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Achtung
-- Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile
Oberfläche.
-- Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger als
10 Minuten ohne Unterbrechung.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Geräuschpegel: Lc = 72 dB(A)
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην
το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το
καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί
φθορά.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι ηλικίας
άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
-- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
-- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην
παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
-- Μην χρησιμοποιείτε τον στείφτη για περισσότερο
από 10 λεπτά χωρίς διακοπή.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται
ρητά από τη Philips. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 72 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν τη χρησιμοποιείτε
σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή
είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που
είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 1).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la
enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras piezas están dañados.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso.
-- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o
sean supervisados.
-- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
Precaución
-- Coloque siempre el aparato sobre una superficie
plana y estable.
-- No utilice el exprimidor durante más de 10 minutos
seguidos.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Nivel de ruido: Lc = 72 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o
lea el folleto de garantía mundial independiente.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Varoitus
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
-- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
-- Aseta laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.
-- Älä käytä sitruspuserrinta yli 10 minuuttia ilman taukoja.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia,
takuu raukeaa.
-- Käyntiääni: Lc = 72 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään
oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Français
Italiano
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le
rincez pas sous l’eau du robinet.
Avertissement
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers encourus.
-- Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et
sous surveillance.
-- Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec
l’appareil.
Attention
-- Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
-- N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de
10 minutes sans interruption.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Niveau sonore : 72 dB(A)
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete la base motore nell’acqua e non
sciacquatela mai sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il
cavo di alimentazione o altri componenti risultassero
danneggiati.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini di
almeno 8 anni e da persone con capacità mentali,
fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte, a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i
potenziali pericoli associati a tale uso.
-- Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere
effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni.
-- Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
Attenzione
-- Appoggiate sempre l’apparecchio su una superficie
piana e stabile.
-- Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo
superiore ai 10 minuti senza interruzione.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in
cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Livello acustico: Lc = 72 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
--
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le
istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente
un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
Nederlands
Norsk
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av
støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water. Spoel deze ook
niet af.
Waarschuwing
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer
of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of
weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
-- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht.
-- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
Let op
-- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele
ondergrond.
-- Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten
achter elkaar.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-- Geluidsniveau: Lc = 72 dB(A)
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles
under springen.
Advarsel
-- Dette apparatet skal brukes i husholdningen.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller andre deler.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av
personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klare over risikoen.
-- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet
med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
-- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Forsiktig
-- Sett alltid apparatet på et flatt og stabilt underlag.
-- Ikke bruk sitruspressen lenger enn 10 minutter uten
pause.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
-- Støynivå: LC = 72 dB (A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Português
Svenska
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Não mergulhe o motor em água, nem o enxagúe à
torneira.
Aviso
-- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização
doméstica.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou outras peças estiverem danificados.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, caso tenham
sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e se
forem alertadas para os perigos envolvidos.
-- A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham
idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
-- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
Cuidado
-- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície
plana e estável.
-- Não utilize o espremedor de citrinos durante mais de
10 minutos sem interrupção.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente
recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a
garantia será considerada inválida.
-- Nível de ruído: Lc = 72 dB(A)
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den
inte under kranen.
Varning
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan del är skadad.
-- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer.
-- Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under
8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.
-- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Försiktighet
-- Ställ alltid apparaten på en stabil och plan yta.
-- Använd inte citruspressen i mer än tio minuter utan
avbrott.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
-- Ljudnivå: Lc = 72 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona
uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini asla suya sokmayın veya musluk altında
yıkamayın.
Uyarı
-- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
-- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve
gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
-- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
-- Cihazı sert, düz, sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
-- Narenciye sıkacağını kesintisiz olarak 10 dakikadan
fazla kullanmayın.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 72 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement