D25012 D25013
588888-52 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25012
D25013
Obrázek 1
Obrázek 2
2
Obrázek 3
Obrázek 4
3
VÝKONNÁ KLADIVA SDS PLUS®
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Pracovní otáčky
Počet rázů
Energie rázu
Příklepové vrtání
Sekání
Max. průměr otvoru
při vrtání do oceli /
dřeva / betonu
Polohy sekáče
Jádrové vrtání do
měkké cihly
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost
LpA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
D25012
V 230
1
W 650
-1
min 0 – 1550
min-1 0 – 1130
min-1 0 – 4150
D25013
230
1
650
0 – 1550
0 – 1240
0 – 4550
J 2,4
J 2,4
mm 13 / 30 / 22
2,4
2,4
13 / 30 / 22
–
mm 50
41
50
SDS Plus®
mm 43
kg 2,3
SDS Plus®
43
2,3
D25012, D25013
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
dB(A) 86
dB(A) 3,0
89
3,0
Pojistky:
dB(A) 97
dB(A) 3,1
100
3,3
Definice: Bezpečnostní pokyny
Nářadí 230 V, 10 A v napájecí síti
Níže uvedené definice popisují stupeň
závažnosti každého označení. Přečtěte si
pozorně návod k použití a věnujte pozornost
těmto symbolům.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu
Hodnota vibrací
ah,D =
m/s²
3,0
3,0
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Vrtání do betonu
Hodnota vibrací
ah,HD =
m/s²
11
11
Odchylka K =
m/s²
1,7
1,7
Sekání
Hodnota vibrací
ah,Cheq =
m/s²
–
9,5
Odchylka K =
m/s²
–
1,7
Šroubování bez příklepu
Hodnota vibrací ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednoho nářadí s
ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
4
Termín „elektrické nářadí” ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný a
neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D25012, D25013
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
98/37/EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/
EC (od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-6.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a)Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27. 7. 2009
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k
úrazu elektrickým proudem, požáru a
vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A
POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
5
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
takových zařízení může snížit rizika
týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný
typ elektrického nářadí. Při použití
správného typu elektrického nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo z
nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, ochranná
přilba a chrániče sluchu snižují riziko
poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky zapomenuté
na rotujících částech nářadí mohou
způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití
5) OPRAVY
a)Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
6
•
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro vrtací kladiva
•
•
•
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
s „živým” vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
K zajištění a podepření obrobku k
stabilnímu povrchu používejte svorky
nebo jiné praktické pomůcky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o
vlastní tělo je nestabilní a může vést ke
ztrátě kontroly.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku.
Během příklepového i běžného vrtání
dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění očí
s trvalými následky.
Při práci, během které se práší, používejte
masku proti prachu nebo respirátor. Pro
většinu pracovních operací může být
vyžadována také ochrana sluchu.
Stále držte nářadí pevně oběma
rukama.
Nepokoušejte se používat toto nářadí,
nebudete-li jej držet oběma rukama.
Doporučujeme vám, abyste stále používali
boční rukojeť. Obsluha tohoto nářadí pouze
jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě.
Vibrace způsobené funkcí příklepu mohou
být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Neprovádějte opravy sekáčů sami.
Opravy sekáče by měl provádět pracovník
autorizovaného servisu. Nesprávně
opravené sekáče mohou přivodit úraz.
•
•
•
•
Při obsluze nářadí a při výměně
pracovních nástrojů používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí a pracovní
nástroje mohou být během provozu zahřáté
na velmi vysokou teplotu. Malé částečky
odlétávajícího materiálu mohou poranit
nechráněné ruce.
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud
nedojde k úplnému zastavení pracovního
nástroje. Pohybující se nástroje mohou
způsobit zranění.
Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu
by mohly způsobit zranění.
Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neomotávejte
napájecí kabel kolem žádné části vašeho
těla. Elektrický kabel navinutý na pracovní
nástroj může způsobit zranění nebo ztrátu
kontroly nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími kladivy vznikají následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem
nebo zdivem.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
7
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
nářadím nezkušené osoby, je nutné zajištění
dozoru.
Datový kód (k), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 výkonné vrtací kladivo
1 boční rukojeť
1 nastavitelný hloubkový doraz
1 kufřík (pouze modely K)
1 adaptér sklíčidla SDS Plus®
(pouze modely C)
1 sklíčidlo (pouze modely C)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím (dle
norem BS EN 61558 a BS 4343).
Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být nahrazen speciálně připraveným
kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
DEWALT.
Popis (obr. 1)
Použití prodlužovacího kabelu
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy elektrického nářadí nebo jakékoli
jeho části. Mohlo by dojít k poškození
nářadí nebo k zranění.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje).
Spínač s regulací otáček
Hlavní rukojeť
Boční rukojeť
Hloubkový doraz
Sklíčidlo SDS Plus®
Tlačítko voliče režimu
Volič režimu
Páčka změny směru chodu
Zajišťovací tlačítko
Tlačítko uvolnění hloubkového dorazu
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v
poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
URČENÉ POUŽITÍ
Tato výkonná vrtací kladiva jsou určena
pro profesionální vrtání a příklepové vrtání,
šroubování a lehké sekací práce.
Boční rukojeť (obr. 1)
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo v
přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění VŽDY používejte nářadí s
řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržíteli tento pokyn, během použití nářadí
Tato vrtací kladiva jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do
kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto
8
1. Chcete-li provést změnu pracovního
režimu, stiskněte tlačítko voliče režimu (f)
a nastavte volič režimu (g) tak, aby žlutá
šipka ukazovala na odpovídající symbol.
2. Uvolněte tlačítko voliče režimu a zkontrolujte,
zda je volič režimu ve své poloze řádně
zajištěn.
může dojít k uvolnění boční rukojeti
a k následné ztrátě kontroly nad
nářadím. Při práci držte nářadí oběma
rukama, abyste maximalizovali jeho
ovladatelnost.
Toto vrtací kladivo je dodáváno s namontovanou
boční rukojetí. Boční rukojeť (c) může být
nastavena tak, aby vyhovovala pravákům i
levákům.
POZNÁMKA: Žlutá šipka na voliči režimu
MUSÍ vždy ukazovat na jeden ze symbolů.
Žádná poloha mezi jednotlivými symboly není
funkční.
NASTAVENÍ BOČNÍ RUKOJETI
1. Proveďte uvolnění boční rukojeti (c)
otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček.
2. Nastavte boční rukojeť do požadované
polohy.
3. Přitáhněte boční rukojeť otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
REŽIM VRTÁNÍ BEZ PŘÍKLEPU
Používejte tento režim při práci se
dřevem, kovy a plasty.
REŽIM PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ
Používejte tento režim při vrtání
do zdiva.
REŽIM POUZE SEKÁNÍ (POUZE
MODEL D25013)
Pro lehké sekací práce.
ZMĚNA STRAN
Pro praváky: Nasuňte upínací svorku boční
rukojeti na sklíčidlo tak, aby byla rukojeť
vlevo.
Pro leváky: Nasuňte upínací svorku boční
rukojeti na sklíčidlo tak, aby byla rukojeť
vpravo.
Vložení a vyjmutí příslušenství SDS
Plus® (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Při výměně pracovního
příslušenství vždy používejte rukavice.
Při provozu mohou být exponované
kovové části nářadí velmi horké.
Páčka změny směru chodu (obr. 1)
Páčka změny směru chodu (h) je používána
pro odstraňování montážních prvků nebo pro
uvolnění zaseknutého vrtáku.
UPOZORNĚNÍ: Provádíte-li změnu
směru chodu při zaseknutí vrtáku,
připravte se na velkou momentovou
reakci.
VA R O V Á N Í : N e p o k o u š e j t e s e
utáhnout nebo uvolnit vrtáky (nebo jiné
pracovní nástroje) uchopením přední
části sklíčidla a zapnutím nářadí.
Mohlo by dojít k poškození sklíčidla
a zranění.
Chcete-li změnit směr chodu vrtacího kladiva,
zastavte nářadí a srovnejte páčku (h) se žlutou
šipkou směřující dozadu (v situaci, kdy držíte
nářadí v pracovní poloze).
Toto nářadí používá příslušenství SDS Plus®.
Doporučujeme vám, abyste používali pouze
profesionální příslušenství.
Při vkládání pracovního nástroje zasuňte
upínací stopku nástroje do sklíčidla do hloubky
asi 19 mm. Zatlačte nástroj dovnitř a otáčejte
s ním, dokud nedojde k jeho řádnému usazení
v příslušných drážkách.
Nyní bude nástroj bezpečně zajištěn.
Chcete-li změnit směr chodu vrtacího kladiva
opět na chod vpřed, zastavte nářadí a srovnejte
páčku (h) se žlutou šipkou směřující dopředu (v
situaci, kdy držíte nářadí v pracovní poloze).
Volič režimu (obr. 2)
Chcete-li nástroj uvolnit, stáhněte objímku
sklíčidla (e) směrem dozadu a vyjměte
nástroj.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím
tlačítka voliče režimu musí být nářadí
zcela zastaveno, aby nedošlo k jeho
poškození.
9
Sklíčidlo SDS Plus® (obr. 1)
Hloubkový doraz (obr. 4)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel nářadí od
sítě před jakýmkoli seřízením nebo
nastavením a před nasazením nebo
sejmutím příslušenství.
NASTAVENÍ HLOUBKOVÉHO DORAZU
1. Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko
hloubkového dorazu (j) na boční rukojeti.
2. Nastavte hloubkový doraz (d) tak, aby
vzdálenost mezi koncovou částí dorazu
a koncovou částí vrtáku odpovídala
požadované hloubce vrtání.
3. Uvolněte tlačítko, aby došlo k zajištění
hloubkového dorazu v požadované
poloze.
Při vrtání s hloubkovým dorazem ukončete
vrtání, jakmile se doraz dostane do kontaktu
s povrchem materiálu.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Při
výměně pracovních nástrojů VŽDY
používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí
a pracovní nástroje mohou být během
provozu zahřáté na velmi vysokou
teplotu. Malé částečky odlétávajícího
materiálu mohou poranit nechráněné
ruce.
OBSLUHA
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utáhnout
nebo uvolnit vrtáky (nebo jiné pracovní
nástroje) uchopením přední části
sklíčidla a zapnutím nářadí.
Mohlo by dojít k poškození sklíčidla
a zranění.
VA R O V Á N Í : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Spouštěcí spínač (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač.
Při vkládání pracovního nástroje zasuňte
upínací stopku nástroje do sklíčidla do hloubky
asi 19 mm. Zatlačte nástroj dovnitř a otáčejte
s ním, dokud nedojde k jeho řádnému usazení
v příslušných drážkách.
Nyní bude nástroj bezpečně zajištěn.
POZNÁMKA: Při zahájení vrtání děr bez
středicího otvoru, při vrtání do kovu, plastu nebo
keramiky a při šroubování šroubů používejte
nižší otáčky. Vyšší otáčky jsou vhodnější při
vrtání do zdiva z důvodu zajištění maximální
účinnosti.
Chcete-li nástroj uvolnit, stáhněte objímku
sklíčidla (e) směrem dozadu a vyjměte
nástroj.
NASTAVITELNÉ OTÁČKY
Spouštěcí spínač s nastavitelnými otáčkami
(a) umožňuje regulaci otáček. Čím více je
spouštěcí spínač stisknutý, tím vyšší jsou
otáčky pracovního nástroje.
Montáž adaptéru sklíčidla a sklíčidla
(prodáváno samostatně)
1. Našroubujte sklíčidlo na závitovou část
adaptéru sklíčidla.
2. Vložte smontované sklíčidlo s adaptérem
do nářadí, jako by se jednalo o standardní
nástroj SDS Plus®.
3. Chcete-li sklíčidlo z nářadí sejmout,
postupujte jako při vyjímání standardního
nástroje SDS Plus®.
ZAJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO
VAROVÁNÍ: Před odpojením zástrčky
od síťové zásuvky se ujistěte, zda je
uvolněn zajišťovací mechanismus.
Nebude-li dodržen tento pokyn,
při následujícím připojení zástrčky
napájecího kabelu nářadí do zásuvky
dojde k okamžitému spuštění vrtacího
kladiva. Mohlo by dojít k poškození
nářadí nebo k zranění.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidla.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Zajišťovací tlačítko (i) je používáno pouze
v situacích, kdy je vrtací kladivo namontováno
ve stojanu v nehybné poloze nebo při sekání.
10
Před každým použitím nářadí se ujistěte, zda je
funkční uvolňovací mechanismus zajišťovacího
tlačítka.
Chcete-li použít nepřetržitý provoz nářadí,
stiskněte a držte spouštěcí spínač (a), stiskněte
zajišťovací tlačítko (i), uvolněte spouštěcí
spínač a potom uvolněte zajišťovací tlačítko.
Nářadí bude pracovat v nepřetržitém režimu.
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržíteli tento pokyn, během použití nářadí
může dojít k uvolnění boční rukojeti
a k následné ztrátě kontroly nad
nářadím. Při práci držte nářadí oběma
rukama, abyste maximalizovali jeho
ovladatelnost.
Chcete-li režim nepřetržitého chodu nářadí
ukončit, rychle stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač.
Správná poloha rukou (obr. 3)
Stiskněte tlačítko voliče režimu (f) a nastavte
volič režimu (g) na symbol vrtáku, chcete-li vrtat,
na symbol kladiva, chcete-li provádět sekání
nebo na symboly vrtáku a kladiva, chcete-li
provádět příklepové vrtání.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
VRTÁNÍ
1. Pro vrtání do DŘEVA používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Při vrtání do KOVU
používejte spirálové vrtáky z rychlořezné
oceli nebo korunové vrtáky. Při vrtání do
kovu používejte mazivo. Výjimkou jsou
litina a mosaz, které musí být vrtány na
sucho. Při vrtání do ZDIVA používejte vrtáky
s karbidovými hroty nebo vrtáky do zdiva.
Plynulý a rovnoměrný odvod nečistot
z vrtané díry signalizuje správnou rychlost
vrtání.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Používejte přiměřeně velký tlak, aby zajistili
dostatečný výkon vrtáku, ale netlačte na
vrták příliš, aby nedošlo k zastavení motoru
nářadí nebo k ohybu vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (b).
Spojka proti přetížení
Dojde-li k zablokování vrtáku, pohon hřídele
vrtačky bude přerušen pomocí spojky proti
přetížení. V takové situaci vznikají velké
momentové reakce, a proto vždy držte nářadí
pevně oběma rukama a udržujte pevný
postoj.
Vrtací nářadí
Nářadí je určeno pro příklepové vrtání do
betonu, cihel a kamene. Je také vhodné pro
vrtání bez příklepu do dřeva, kovů a plastů.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý
krut, může dojít k zastavení vrtačky. Při
práci vždy očekávejte, že může dojít k
zastavení vrtačky. Držte vrtačku pevně
oběma rukama, abyste mohli regulovat
krut vrtáku a abyste zabránili způsobení
zranění.
Vrtání (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí a
odpojte napájecí kabel nářadí od
sítě před jakýmkoli seřízením nebo
nastavením a před nasazením nebo
sejmutím příslušenství.
4. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno jejím přetížením.
OKAMŽITĚ UVOLNĚTE SPOUŠTĚCÍ
SPÍNAČ, vytáhněte vrták z obrobku a určete
příčinu zablokování. NEPOUŽÍVEJTE
OPAKOVANĚ SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ,
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
11
ABYSTE SE POKUSILI O UVOLNĚNÍ
ZABLOKOVANÉHO VRTÁKU – TÍMTO
ZPŮSOBEM BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ NÁŘADÍ.
5. Chcete-li minimalizovat možnost zaseknutí
vrtáku nebo provrtání materiálu, snižte
tlak vyvíjený na nářadí a ulehčete průchod
vrtáku poslední krátkou částí vrtané díry.
6. Při vytahování vrtáku z vrtané díry nechejte
motor nářadí v chodu. Tímto způsobem
zabráníte zaseknutí vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude vrtaná díra
dostatečně hluboká a nebude již hrozit
vyklouznutí vrtáku z díry, stiskněte více
spouštěcí spínač.
Šroubování (obr. 1)
1. Nastavte volič režimu (g) do polohy pro
„vrtání bez příklepu”.
2. Zvolte směr otáčení.
3. Použijte speciální šroubovací adaptér SDS
Plus® pro použití šroubovacích nástavců
s upínacím šestihranem.
4. Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástavec. Při práci se šrouby s hlavou
opatřenou drážkou vždy používejte nástroje
s vyhledávací objímkou.
5. Spínač s regulací otáček (a) stiskněte
opatrně, abyste zabránili poškození hlavy
šroubu. Při otáčení směrem vzad (doleva)
je rychlost nářadí automaticky snížena, aby
bylo usnadněno odstranění šroubu.
6. Jakmile bude šroub srovnán s povrchem
obrobku, uvolněte spínač s regulací otáček,
abyste zabránili průniku hlavy šroubu do
obrobku.
VRTÁNÍ DO KOVU
Při tomto vrtání je vyžadováno použití
adaptéru sklíčidla ze systému SDS Plus® na
systém upínací stopky s kruhovým průřezem.
Zkontrolujte, zda je zvolen režim pouze pro
vrtání. Zahajte vrtání s nízkými otáčkami,
postupně tyto otáčky zvyšujte na maximální
výkon a současně vyvíjejte stálý tlak na nářadí.
Plynulost vrtání a rovnoměrný odvod kovových
pilin z vrtané díry signalizuje správnou rychlost
vrtání. Při vrtání do kovu používejte mazivo.
Výjimkou jsou litina a mosaz, které musí být
vrtány na sucho.
Vrtání s příklepem
1. Vrtejte pouze takovou silou, abyste zabránili
nadměrnému odskakování vrtačky nebo
„stoupání” vrtáku. Příliš velká síla způsobí
nižší otáčky vrtáku, přehřátí vrtáku a nižší
rychlost vrtání.
2. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
3. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně
z otvoru, aby došlo k snadnějšímu odvodu
nečistot z vrtaného otvoru.
4. Při vrtání do zdiva používejte vrtáky
s karbidovými hroty nebo vrtáky do zdiva.
Plynulý a rovnoměrný odvod nečistot
z vrtané díry signalizuje správnou rychlost
vrtání.
POZNÁMKA: Velké otvory v oceli (s průměrem
7,9 až 12,7 mm) mohou být vyvrtány snadněji,
je-li nejdříve vyvrtán vodicí otvor (s průměrem
4 až 4,8 mm).
VRTÁNÍ DO DŘEVA
Při tomto vrtání je vyžadováno použití
adaptéru sklíčidla ze systému SDS Plus® na
systém upínací stopky s kruhovým průřezem.
Zkontrolujte, zda je zvolen režim pouze pro
vrtání. Zahajte vrtání s nízkými otáčkami,
postupně tyto otáčky zvyšujte na maximální
výkon a současně vyvíjejte stálý tlak na nářadí.
Otvory do dřeva lze vrtat stejnými spirálovými
vrtáky, jaké jsou používány při vrtání do kovu.
Tyto vrtáky se mohou přehřívat, nejsou-li
často vytahovány z vrtané díry, aby mohlo
dojít k odstranění pilin z drážek vrtáku. Pro
vrtání větších otvorů používejte ploché vrtáky,
hadovité vrtáky a korunové vrtáky. Obrobky,
které mají sklon k rozštípnutí, by měly být
podloženy dřevěným hranolem.
Sekání a osekávání (D25013)
1. Chcete-li změnit příklepové vrtání na
sekání, nejdříve vložte do držáku nástrojů
sekáč SDS Plus® a zkontrolujte, zda je
řádně zajištěn.
2. Provedete-li změnu na režim sekání,
nastavte sekáč do požadované polohy.
Cítíte-li při provádění změny pracovního
režimu odpor, otočte mírně sekáč, aby
došlo k zajištění hřídele.
12
VAROVÁNÍ:
• Toto nářadí lze použít pouze pro lehké
sekací práce.
• Při sekání musí být přepínač chodu
vpřed/vzad v poloze pro chod vpřed.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte toto nářadí k míchání
nebo čerpání snadno vznětlivých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol atd.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
U příslušenství typu SDS Plus ® musí být
pravidelně mazána jeho upínací stopka.
Čištění
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a adaptérů SDS Plus®.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
nečistoty a prach, ofoukejte kryt nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v
poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
•
•
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto nářadím
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět
uživatel. Přibližně po 40 provozních hodinách
svěřte kontrolu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT. Dojde-li k problému ještě
před tímto časovým intervalem, svěřte
opravu nářadí autorizovanému servisu
DEWALT.
Po opotřebování uhlíků se nářadí
automaticky vypne.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Plus®.
Uhlíky motoru
V nářadí DEWALT je používán zdokonalený
systém pro výměnu uhlíků, který automaticky
zastaví nářadí, jsou-li uhlíky nadměrně
opotřebovány. Tento systém zabraňuje vážnému
poškození motoru.
Nové sady uhlíků získáte v autorizovaných
servisech DEWALT. Vždy používejte originální
náhradní díly.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
13
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list nebo doklad o koupi předložit
prodávajícímu, případně servisnímu středisku
DEWALT pověřenému vykonáváním záručních
oprav. Ve vlastním zájmu si záruční list
spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
11/2009
zst00117732- 16-12-2009
15
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
OTOČNÉ KLADIVO 1
©
D25012K
17
OTOČNÉ KLADIVO 1
©
D25012K
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising