Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 1
Sweeper Beam Quad LED
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………………………………………………... 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit…………………………………….. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Montagevoorschriften………………………………………………………………………….. 6
Installatie…………………………………………………………………………………………. 6
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 9
UC3 controller…………………………………………………………………………………… 12
Doorlussen van de netspanning………………………………………………………………. 13
Bediening……….……………………………………………………………………………….. 13
1-kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 15
6-kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 15
35-kanaal modus DMX waarden en functies………………………………………………… 16
39-kanaal modus DMX waarden en functies………………………………………………… 17
Vervangen zekering…………………………………………………………………………….. 18
Schoonmaken apparaat………………………………………………………………………... 18
Problemen oplossen…………………………………………………………………………… 19
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 19
ROHS…………………………………………………………………………………………….. 20
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 20
Sweeper Beam Quad LED
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
DMX-512 protocol
4 DMX kanaal modi, 1, 6, 35 en 39 kanalen
3 Werkmodi, DMX-512, Show modus en Sound Active modus
Ingebouwde microfoon
Digitaal display voor adressering en bedieningsinstellingen
Bedienbaar via UC3 controller (niet meegeleverd)
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 2
Sweeper Beam Quad LED
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Introductie: Bedankt voor de aanschaf van de Sweeper Beam Quad LED, een Multi LED
scanner. De Sweeper Beam Quad LED heeft 3 bedieningsmodi; Sound Active modus, Show
modus en DMX modus. De Sweeper Beam Quad LED kan als stand alone effect of in een
meervoudig geschakelde Master/Slave configuratie worden gebruikt. Het apparaat is
ontworpen voor gebruik in theaters, studio’s, winkels en vergelijkbare locaties. Gebruik voor
het beste resultaat rook of speciale effect rook, dit versterkt het effect van de geprojecteerde
stralen.
Uitpakken: Elke Sweeper Beam Quad LED wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en
gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan
zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de
Sweeper Beam Quad LED op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde
noodzakelijk onderdelen van de Sweeper Beam Quad LED aanwezig en intact zijn. In geval
van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ®
dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 3
Sweeper Beam Quad LED
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. Het
apparaat mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van
het product.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 4
Sweeper Beam Quad LED
Algemene veiligheidsinstructies
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Sweeper Beam Quad LED mag alleen worden aangesloten op
een stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het
apparaat. Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
Sweeper Beam Quad LED
Montagevoorschriften
Het apparaat dient met een montageklem (niet meegeleverd) die aan de meegeleverde
ophangbeugel wordt bevestigd te worden gemonteerd. Zorg dat het apparaat stevig wordt
bevestigd om vibraties of verschuiven tijdens gebruik te vermijden. Bij montage dient erop
gelet te worden dat de Truss- of installatieconstructie waaraan het apparaat bevestigd wordt
tenminste 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen zonder te deformeren. Bij
montage dient het apparaat gezekerd te worden met een extra veiligheidskabel die
tenminste 12 keer het gewicht van de Sweeper Beam Quad LED kan dragen. De montage
dient door een hiervoor bevoegd persoon te worden uitgevoerd en dient buiten het bereik
van publiek te worden geïnstalleerd. De montage en installatie dient voltooid te zijn alvorens
het apparaat op de stroomvoorziening wordt aangesloten.
Sweeper Beam Quad LED
Installatie
Stroomvoorziening: De Sweeper Beam Quad LED is uitgevoerd met een elektronische
ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Sweeper Beam
Quad LED op de netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het
apparaat overal direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de
netspanning. Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 6
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Sweeper Beam Quad LED kan via het DMX-512 protocol
gestuurd worden. De Sweeper Beam Quad LED heeft 4 DMX kanaal
modi. Het DMX adres wordt elektronisch ingevoerd op het
achterpaneel van de Sweeper Beam Quad LED. Zowel het apparaat
als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector voor dataingang en data-uitgang hebben (zie fig. 1). Indien u uw eigen kabels
maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde kabel te
gebruiken (te verkrijgen bij de professionele licht- en
geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 7
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 Ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen. (Zie
Fig. 4)
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit)
Massa / Afscherming Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Niet gebruikt
Niet gebruikt
5-polige XLR Male (In)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4 – Niet gebruiken
Pin 5 – Niet gebruiken
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 8
Sweeper Beam Quad LED
Systeemmenu
Systeemmenu: Indien er instellingen in het systeemmenu worden gewijzigd kan op
ENTER worden gedrukt en dient de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden te
worden ingedrukt ter bevestiging. Druk op de MENU toets om het systeemmenu te
verlaten zonder dat er wijzigingen zijn aangebracht.
– DMX adressering via het bedieningspaneel.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk
vervolgens op de ENTER toets.
2. Het actuele adres wordt nu knipperend in het display weergegeven. Gebruik de UP
en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende tenminste 3
seconden ingedrukt ter bevestiging.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 9
– Met deze functie kan gekozen worden tussen de gewenste DMX kanaal
modus.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “CHND” in het display verschijnt. Druk op
ENTER. “1CH”, “6CH”, “35CH” of “39CH” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN toetsen om de gewenste DMX kanaal modus te selecteren.
Druk op ENTER ter bevestiging en om het menu te verlaten.
– Hiermee wordt het apparaat in de Master of de Slave mode van de
Master/Slave configuratie gezet.
1. Druk op de MENU knop totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
“MAST”, “SL 1” of “SL2” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN knop tot de gewenste instelling in het display staat en druk
op ENTER ter bevestiging.
Opmerking: In de Master/Slave configuratie kan het ene apparaat op Master en een
volgende apparaat op Slave 2 (SL2) worden gezet. De bewegingen van beide apparaten
zijn nu geïnverteerd ten opzichte van elkaar.
– Met deze functie wordt de projectiehoek van de sweeper ingesteld.
3. Druk op de MENU toets totdat “SET” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
“150”, “120” of “90” verschijnt in het display.
4. Druk op de UP of DOWN toets tot de gewenste projectiehoek in het display staat en
druk op ENTER ter bevestiging en om het menu te verlaten.
– Show modi 0 – 16 (op de fabriek
voorgeprogrammeerd). De show modus kan zowel met als zonder sound active modus
spelen.
1. Druk op de MENU knop totdat “SHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “SH X” verschijnt in het display. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 - 16.
Programma 1 - 16 zijn op de fabriek voorgeprogrammeerde shows en “SH 0” is een
random modus. Druk op de UP of DOWN knop om te kiezen uit een van de gewenste
showprogramma’s.
3. Selecteer het gewenste programma door op de ENTER knop te drukken. Houd
vervolgens de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden gedrukt ter bevestiging.
– Het apparaat reageert op geluid.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON”
de sound-active modus te activeren of om met “OFF”de sound-active modus uit te
schakelen.
3. Selecteer het gewenste programma door op de ENTER knop te drukken. Houd
vervolgens de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter
bevestiging.
– Geluidsgevoeligheid
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SENS” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt een nummer tussen 0 en 100. Druk op de UP of DOWN
toets om de gewenste gevoeligheid te selecteren. 0 is hierbij het minst gevoelig en
100 is het meest gevoelig.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 10
3. Selecteer de gewenste gevoeligheid door op de ENTER knop te drukken. Houd
vervolgens de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter
bevestiging.
– Indien er geen DMX signaal is gaat het apparaat naar deze, bij het installeren
ingestelde, bedieningsmodus. Het apparaat keert ook naar deze ingestelde
bedieningsmodus bij het inschakelen van de stroomvoorziening.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “DNST” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. “MAST”, “BLND” of “LAST” verschijnt in het display. Kies de gewenste
bedieningsmodus waarin het apparaat moet starten bij het wegvallen van het
DMX signaal of bij het inschakelen van de stroom.
• MAST (Master Slave) – Het apparaat gaat automatisch in Master/Slave
modus als het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt
aangesloten.
• BLND (Black-out) – Het apparaat gaat automatisch in Stand by modus als
het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt aangesloten.
• LAST (Last State) – Als het DMX signaal wegvalt blijft het apparaat in de
laatste DMX instelling. Als deze modus is geprogrammeerd en de
stroomvoorziening wordt aangesloten gaat het apparaat automatisch naar
de laatste DMX instelling.
3. Druk op ENTER om de gewenste instelling te bevestigen.
– Met deze functie kan het LED display na 10 seconden automatisch
uitschakelen.
1. Druk op de MENU knop totdat “LED” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN knop om “ON”, LED
altijd aan, of “OFF”, LED uitschakelen na 10 seconden te selecteren. Door de MENU
toets gedurende tenminste 5 seconden in te drukken gaat het display weer branden.
3. Druk op ENTER ter bevestiging. Door de MENU toets gedurende tenminste 5
seconden in te drukken gaat het display weer branden.
– Deze functie inverteert het display 180°.
1. Druk op de MENU knop totdat “DISP” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de UP knop en selecteer “DISP” om deze functie te activeren. Druk op
“DSIP” om deze functie uit te schakelen.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.
– Tilt Inversie.
1. Druk zo vaak op de Menu toets totdat “TILT” in het display verschijnt en druk op
ENTER. In het display verschijnt “Yes” of “No”.
2. Om de Tilt inversie te activeren dient de UP of DOWN toets ingedrukt te worden totdat
“Yes” in het display verschijnt. Om de Tilt inversie te deactiveren dient “No”
geselecteerd te worden.
3. Druk op ENTER en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt
ter bevestiging.
– Deze functie wordt in combinatie met de DMX modus gebruikt. De richting
waarin de LED’s oplichten kan worden omgekeerd zodat de LED line up aan beide
zijden van de Sweeper Beam Quad LED kan beginnen. Met deze functie maakt het niet
uit op welke wijze het apparaat is geïnstalleerd.
Bijvoorbeeld: Afhankelijk van de functie instelling kan LED 1 in de 35 kanaal modus
zowel links als rechts van de bar beginnen.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 11
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “REV” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “YES” of “NO”. Gebruik de UP of DOWN toetsen om met
“YES” de LED’s/lenzen van rechts naar links op te laten lichten en om met “NO” de
LED’s/lenzen van links naar rechts op te laten lichten.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.
– In deze functie doorloopt het apparaat een zelftestprogramma.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEST” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een zelftestprogramma. Druk op de MENU toets om de
zelftest te verlaten.
– Met deze functie wordt de bedrijfstemperatuur van het apparaat
weergegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEMP” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. De actuele bedrijfstemperatuur van het apparaat wordt in het display weergegeven.
Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.
– Met deze functie kan de speelduur van het apparaat worden aangegeven.
1. Druk op de MENU knop totdat “FHRS” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display verschijnt de speelduur van het apparaat. Druk op MENU om de functie
te verlaten.
– Gebruik deze functie om de Software versie van het apparaat weer te geven.
1. Druk op de MENU knop totdat “VER” in het display verschijnt. Druk op ENTER en de
software versie wordt weergegeven.
2. Druk op de MENU toets om deze functie te verlaten.
– Met deze functie kan het apparaat worden gereset.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “RSET” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. Het apparaat zal nu resetten.
Sweeper Beam Quad LED
Stand-by
Black-out van het apparaat
Functie
1. Strobe op geluid (vol aan)
2. Auto strobe (vol aan)
Modus
Random show
(LED brandt niet)
UC3 Controller
Selecteer Show (1-16)
Show (LED brandt)
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 12
Sweeper Beam Quad LED
Doorlussen netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
4. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies
voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.
Sweeper Beam Quad LED
Bediening
Bedieningsmogelijkheden: De Sweeper Beam Quad LED kan op drie verschillende
manieren bediend worden. In iedere bedieningsmogelijkheid kan het apparaat zowel als
stand-alone effect functioneren als ook in een Master/Slave configuratie. Hieronder worden
de verschillende bedieningsmogelijkheden gedetailleerd beschreven.
•
•
•
Sound-active modus - Het apparaat reageert op geluid en doorloopt de
ingebouwde programma’s.
Show modus – Het apparaat doorloopt een van de 12 geselecteerde shows.
DMX-control modus - Met deze functie kunnen alle bedieningsopties van ieder
apparaat afzonderlijk bediend worden via een DMX-512 controller bijv. de Elation®
Show Designer™.
MASTER/SLAVE BEDIENING: Met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar
verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de
Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten
reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Selecteer de gewenste show op het Master apparaat en bevestig door op de ENTER
toets te drukken.
3. Druk bij de Slave apparaten zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display
verschijnt en druk op ENTER. Kies “SL 1” of “SL 2” en druk op ENTER. Zie pagina 10
voor meer informatie.
4. De Slave apparaten reageren nu identiek aan het Master apparaat.
UNIVERSELE DMX BEDIENING:
Met deze functie kan bijvoorbeeld een universele Elation® DMX-512 controller worden
gebruikt om alle afzonderlijke functies te bedienen. Met de DMX controller kunnen unieke, op
ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd.
1. De Sweeper Beam Quad LED heeft 4 DMX kanaal modi: een 1-kanaal modus, een
6-kanaal modus, een 35-kanaal modus en een 39-kanaal DMX modus. Zie de
tabellen op pagina 15, 16, 17 en 18 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX
kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 6, 7 en 8 voor het gebruik van het apparaat
in de DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van
de DMX controller. Sluit het apparaat via de XLR connector aan op een universele
DMX 512 controller.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 13
3. Gebruik de faders van de DMX controller om de verschillende DMX waarden van de
Sweeper Beam Quad LED in te stellen. Hiermee kunnen unieke, op ieders
persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd.
4. Volg de instructies op pagina 9 en 10 om de gewenste DMX kanaal modus en het
gewenste DMX adres in te stellen. Na het instellen kan het apparaat op de DMX
controller worden aangesloten.
5. Bij kabellengten langer dan 30 meter dient een afsluitweerstand op het laatste
apparaat te worden aangesloten.
6. Raadpleeg de handleiding van de DMX controller wanneer het apparaat in de DMX
modus wordt gebruikt.
SOUND ACTIVE MODUS:
In de sound active modus reageert een enkele Sweeper Beam Quad LED of meerdere aan
elkaar gekoppelde Sweeper Beam Quads op het ritme van de muziek.
1. Druk op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat “ON” in het display wordt weergegeven en druk
op ENTER. Houdt vervolgens de Menu toets minimaal 3 seconden gedrukt om de
invoer te bevestigen.
3. Om de geluidsgevoeligheid in te stellen dient zo vaak op de MENU toets gedrukt te
worden totdat “SENS” in het display verschijnt. Druk vervolgens op ENTER. Zie
pagina 10 voor meer informatie.
4. De optionele UC3 controller (wordt niet meegeleverd) kan gebruikt worden om de
diverse functies inclusief black-out te bedienen. Zie pagina 13 voor de bediening en
functies van de UC3 controller.
Show modus: In deze modus kan een enkel apparaat of meerdere aan elkaar gekoppelde
apparaten een geselecteerde show afspelen.
1. Druk op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets om te kiezen uit een van de gewenste
showprogramma’s. Houd vervolgens de MENU toets minimaal 3 seconden gedrukt
ter bevestiging. Zie pagina 10 voor meer informatie over de Show modus.
3. De optionele UC3 controller (wordt niet meegeleverd) kan gebruikt worden om de
diverse functies inclusief black-out te bedienen. Zie pagina 12 voor de bediening en
functies van de UC3 controller.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 14
Sweeper Beam Quad LED
KANAAL
1
WAARDE
0–7
8 – 22
23 – 37
38 – 52
53 – 67
68 – 82
83 – 97
98 – 112
113 – 127
128 – 142
143 – 157
158 – 172
173 – 187
188 – 202
203 – 217
218 – 232
233 – 247
248 – 255
Sweeper Beam Quad LED
KANAAL
1
2
WAARDE
0 – 255
0–7
8 – 43
44 – 79
80 – 115
116 – 151
152 – 187
188 – 223
224 – 255
3
0–7
8 – 255
4
0–7
8 – 22
23 – 37
38 – 52
53 – 67
68 – 82
83 – 97
98 – 112
113 – 127
128 – 142
143 – 157
158 – 172
1 kanaal modus - DMX waarden en functies
FUNCTIE
SHOWS
BLACKOUT
SHOW 1
SHOW 2
SHOW 3
SHOW 4
SHOW 5
SHOW 6
SHOW 7
SHOW 8
SHOW 9
SHOW 10
SHOW 11
SHOW 12
SHOW 13
SHOW 14
SHOW 15
SHOW 16
RANDOM SHOW
6 kanaal modus - DMX waarden en functies
FUNCTIE
TILT -30° -210°
MACRO TILT BEWEGING
GEEN FUNCTIE
MACRO TILT BEWEGING 60° -120°
MACRO TILT BEWEGING 45° -135°
MACRO TILT BEWEGING 30° -150°
MACRO TILT BEWEGING 0° -180°
MACRO TILT BEWEGING -30° -210°
MACRO TILT BEWEGING 0° -90°
MACRO TILT BEWEGING 90° -180°
SNELHEID MACRO TILT BEWEGING
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM - SNEL
CHASES
GEEN FUNCTIE
CHASE 1
CHASE 2
CHASE 3
CHASE 4
CHASE 5
CHASE 6
CHASE 7
CHASE 8
CHASE 9
CHASE 10
CHASE 11
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 15
4
5
6
173 – 187
188 – 202
203 – 217
218 – 232
233 – 247
248 – 255
0 – 255
0 – 255
Sweeper Beam Quad LED
KANAAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WAARDE
0 – 255
0 – 255
0 – 15
16 – 131
132 – 139
140 – 181
182 – 189
190 – 231
232 – 239
240 – 247
248 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
CHASE 12
CHASE 13
CHASE 14
CHASE 15
CHASE 16
MAXIMAAL AAN
SNELHEID CHASE LANGZAAM-SNEL
MASTER DIMMER 0% - 100%
35 kanaal modus - DMX waarden en functies
FUNCTIE
TILT -30° -210°
MASTER DIMMER 0% - 100%
STROBE
GEEN FUNCTIE
STROBE LANGZAAM – SNEL
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM OPEN – SNEL SLUITEN
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM SLUITEN – SNEL OPEN
GEEN FUNCTIE
RANDOM STROBE
GEEN FUNCTIE
ROOD (LENS 1)
GROEN (LENS 1)
BLAUW (LENS 1)
WIT (LENS 1)
ROOD (LENS 2)
GROEN (LENS 2)
BLAUW (LENS 2)
WIT (LENS 2)
ROOD (LENS 3)
GROEN (LENS 3)
BLAUW (LENS 3)
WIT (LENS 3)
ROOD (LENS 4)
GROEN (LENS 4)
BLAUW (LENS 4)
WIT (LENS 4)
ROOD (LENS 5)
GROEN (LENS 5)
BLAUW (LENS 5
WIT (LENS 5)
ROOD (LENS 6)
GROEN (LENS 6)
BLAUW (LENS 6)
WIT (LENS 6)
ROOD (LENS 7
GROEN (LENS 7)
BLAUW (LENS 7)
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 16
31
32
33
34
35
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
Sweeper Beam Quad LED
KANAAL
1
2
WAARDE
0 – 255
0–7
8 – 43
44 – 79
80 – 115
116 – 151
152 – 187
188 – 223
224 – 255
3
0–7
8 – 255
4
5
6
7
0–7
8 – 22
23 – 37
38 – 52
53 – 67
68 – 82
83 – 97
98 – 112
113 – 127
128 – 142
143 – 157
158 – 172
173 – 187
188 – 202
203 – 217
218 – 232
233 – 247
248 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 15
16 – 131
132 – 139
140 – 181
182 – 189
190 – 231
232 – 239
240 – 247
WIT (LENS 7)
ROOD (LENS 8)
GROEN (LENS 8)
BLAUW (LENS 8)
WIT (LENS 8)
39 kanaal modus - DMX waarden en functies
FUNCTIE
TILT -30° -210°
MACRO TILT BEWEGING
GEEN FUNCTIE
MACRO TILT BEWEGING 60° -120°
MACRO TILT BEWEGING 45° -135°
MACRO TILT BEWEGING 30° -150°
MACRO TILT BEWEGING 0° -180°
MACRO TILT BEWEGING -30° -210°
MACRO TILT BEWEGING 0° -90°
MACRO TILT BEWEGING 90° -180°
SNELHEID MACRO TILT BEWEGING
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM - SNEL
CHASES
GEEN FUNCTIE
CHASE 1
CHASE 2
CHASE 3
CHASE 4
CHASE 5
CHASE 6
CHASE 7
CHASE 8
CHASE 9
CHASE 10
CHASE 11
CHASE 12
CHASE 13
CHASE 14
CHASE 15
CHASE 16
MAXIMAAL AAN
SNELHEID CHASE LANGZAAM-SNEL
MASTER DIMMER 0% - 100%
STROBE
GEEN FUNCTIE
STROBE LANGZAAM – SNEL
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM OPEN – SNEL SLUITEN
GEEN FUNCTIE
LANGZAAM SLUITEN – SNEL OPEN
GEEN FUNCTIE
RANDOM STROBE
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
248 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
Sweeper Beam Quad LED
GEEN FUNCTIE
ROOD (LENS 1)
GROEN (LENS 1)
BLAUW (LENS 1)
WIT (LENS 1)
ROOD (LENS 2)
GROEN (LENS 2)
BLAUW (LENS 2)
WIT (LENS 2)
ROOD (LENS 3)
GROEN (LENS 3)
BLAUW (LENS 3)
WIT (LENS 3)
ROOD (LENS 4)
GROEN (LENS 4)
BLAUW (LENS 4)
WIT (LENS 4)
ROOD (LENS 5)
GROEN (LENS 5)
BLAUW (LENS 5
WIT (LENS 5)
ROOD (LENS 6)
GROEN (LENS 6)
BLAUW (LENS 6)
WIT (LENS 6)
ROOD (LENS 7
GROEN (LENS 7)
BLAUW (LENS 7)
WIT (LENS 7)
ROOD (LENS 8)
GROEN (LENS 8)
BLAUW (LENS 8)
WIT (LENS 8)
Vervangen zekering
Verwijder de steker uit het stopcontact. De zekeringhouder bevindt zich in de
netspanningconnector. Wip de zekering met een platte schroevendraaier voorzichtig uit de
netspanningconnector. Verwijder de defecte zekering uit de zekeringhouder en vervang deze
door een nieuwe zekering van de zelfde waarde. Plaats de zekeringhouder met de nieuwe
zekering terug in de netspanningconnector. De zekeringhouder biedt tevens plaats aan een
reservezekering.
Sweeper Beam Quad LED
Schoonmaken apparaat
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dienen zowel de interne als de
externe optische lenzen regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag
ontstaan door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving
waarin het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 18
apparaat maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur
en een scherpe heldere output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de glasplaat aan de buitenzijde iedere 20 dagen met glasreiniger en een
zachte doek.
4. Reinig de binnenzijde van de glasplaat iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een
zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
Sweeper Beam Quad LED
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat doet niets:
1. Controleer of het apparaat correct op de netspanning is aangesloten.
2. Controleer vervolgens de externe zekering. De zekering is op het achterpaneel van
het apparaat gemonteerd.
3. Controleer of de zekeringhouder compleet en juist is gemonteerd.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Sweeper Beam Quad LED
Model:
Netspanning:
LEDs:
Stroomverbruik:
Kleuren:
DMX kanalen:
Technische gegevens
SWEEPER BEAM QUAD LED
100V~240V 50/60Hz
8 x 8W RGBW LED’s
81W
RGBW
4 DMX kanaal modi: 1 kanaal modus, 6 kanaal modus, 35
kanaal modus en 39 kanaal modus
Bedrijfspositie:
Iedere veilige positie
Zekering:
7A
Doorlussen apparaten:
max. 4 apparaten
Afmetingen:
973 x 73 x 132mm
Projectiehoek:
3,4°
Gewicht:
6,3kg
Werkcyclus (Duty Cycle): geen; apparaat kan continu, zonder tussenpauze,
worden gebruikt
Automatische netspanning instelling: De Sweeper Beam Quad LED is uitgevoerd met
een elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer het
apparaat op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE: Drukfouten, specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat
onder voorbehoud.
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 19
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu.
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden.
Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar
alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de
ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van
het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests
vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat
de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
service@adjgroup.eu / www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Sweeper Beam Quad LED – Gebruikershandleiding pagina 20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising