SPEEDLINK RAPAX

SPEEDLINK RAPAX
1
2
Key illumination
3
4
Multimedia Keys
My computer
Play/pause
Calculator
Volume up
Homepage
Volume down
Email
Mute
SE
DK
PL
HU
1.Koppla tangentbordet till en ledig USB-port på din dator. Den upptäcks
och installeras automatiskt av operativsystemet.
2.Sätt på eller stäng av tangentbelysningen med -tangenten.
3.Med de 8 multimediatangenterna kan du snabbt starta olika program.
Detaljerad information finns i tabellen på bilden.
4.Om du vill öka tangentbordets lutning fäller du ut fötterna på undersidan.
1.Slut tastaturet til et ledigt USB-stik på din computer. Apparatet registreres
og installeres automatisk af operativsystemet.
2.Du aktiverer eller deaktiverer tasternes belysning med -tasten.
3.Med de 8 multimedietaster kan du starte forskellige anvendelser med
genvejsvalg. Du kan finde nærmere informationer i tabellen på billedet.
4.Klap fødderne på undersiden ud for at øge tastaturets hældning.
1.Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB komputera. Urządzenie
zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system
operacyjny.
2.Podświetlenie klawiatury włącza się i wyłącza klawiszem .
3.Za pomocą 8 klawiszy multimedialnych możesz szybko uruchamiać różne
aplikacje multimedialne. Szczegółowe informacje są zawarte w tabeli na
rysunku.
4.Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.
1.Csatlakoztassa a billentyűzetet számítógépe egy szabad USB portjára. Az
eszközt az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
2.A gombbal lehet be- és kikapcsolni a billentyűk megvilágítását.
3.A 8 multimédiás gombbal gyors kiválasztással különböző felhasználásokat
indíthat el. A részleteket az ábrán látható táblázatban lehet megtalálni.
4.Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajtsa ki az alján lévő
lábakat.
SE
DK
PL
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som
inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller
person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften som
inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for
tilslutning til en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt
for skader på produktet eller personskader på grund af
uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia
do komputera PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania produktu.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg
in regelbundna pauser och konsultera en läkare om
problemen återkommer.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder
være årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag
eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge,
hvis problemerne gentager sig.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette
tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
forstyrrende enheder.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
urządzeniami do wprowadzania może dojść do
problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy
bóle głowy. Dlatego należy robić regularne przerwy,
a w razie powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du
vända dig till vår support. Du når den snabbast genom
vår webbsida www.speedlink.com.
CZ
EL
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení
pro připojení na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění
osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití
výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek
fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen
tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon
orvoshoz.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může
být příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti
nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja
meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
1.Zapojte klávesnici do volného rozhraní USB na vašem počítači. Operační
systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.
2.Osvětlení kláves aktivujete nebo deaktivujete klávesou .
3.Se 8 multimediálními klávesami můžete rychlou volbou spustit různé
aplikace. Podrobnosti naleznete v tabulce, znázorněné na obrázku.
4.Pro zvýšení sklonu klávesnice vyklopte patky na spodní straně přístroje.
EL
1.Συνδέστε το πληκτρολόγιο με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του
υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
σύστημα και εγκαθίσταται.
2.Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το φωτισμό των πλήκτρων με το
πλήκτρο .
3.Με τα 8 πλήκτρα πολυμέσων μπορείτε να εκκινήσετε με γρήγορη επιλογή
διάφορες εφαρμογές. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στον πίνακα της
απεικόνισης.
4.Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω
πλευρά.
FI
1.Liitä näppäimistö tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä
tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
2.Näppäinten valaistus otetaan käyttöön tai käytöstä -painikkeella.
3.8 multimedianäppäimen avulla voidaan pikavalinnalla käynnistää erilaisia
sovelluksia. Lisätietoja löytyy kuvassa olevasta taulukosta.
4.Näppäimistöä voi kallistaa kääntämällä pohjan jalat esiin.
NO
1.Koble tastaturet til en ledig USB-port på datamaskinen. Operativsystemet
finner og installerer enheten automatisk.
2.Aktiver eller deaktiver belysningen av knappene med -knappen.
3.Du kan starte ulike anvendelser per hurtigvalg med de 8
multimediaknappene. Detaljer finner du på bildet i tabellen.
4.Hvis du vil øke vinkelen på tastaturet, vipper du ned føttene på
undersiden.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
FI
NO
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH
ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat
for tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta
intet ansvar for produktet eller for personskader som
skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja.
Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos
ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen
(laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen
suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen
saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
SL-6480-BK
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem
proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z
która najszybciej można skontaktować się przez naszą
stronę internetową www.speedlink.com.
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas
beadó készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Gaming keyboard
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony
komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia
(urządzeń). W takim wypadku należy zachować
większą odległość od źródeł zakłóceń.
HU
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
CZ
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
RAPAX
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής,
μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία
όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά
διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
επίμονα προβλήματα.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε
στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε
να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας
μας www.speedlink.com.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre
til helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg
derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom
problemene vedvarer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet,
må du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan
nå via vår nettside www.speedlink.com.
©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective owner.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
2
Key illumination
3
4
Multimedia Keys
My computer
EN
DE
1.Plug the keyboard into any free USB port on your computer. The operating system
will detect and install the device automatically.
2.Press the key to activate or deactivate key illumination.
3.The 8 multimedia keys let you launch various applications at the press of a button.
For details, please refer to the table shown.
4.To increase keyboard tilt, extend the folding legs on the base.
1.Verbinden Sie die Tastatur mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Das
Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
2.Sie aktivieren oder deaktivieren die Beleuchtung der Tasten mit der -Taste.
3.Mit den 8 Multimediatasten können Sie per Schnellauswahl verschiedene
Anwendungen starten. Details entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Abbildung.
4.Um die Tastaturneigung zu erhöhen, klappen Sie die Füße an der Unterseite aus.
Play/pause
Calculator
Volume up
Homepage
Volume down
Email
Mute
FR
1.Reliez le clavier à une prise USB libre de votre ordinateur. Le périphérique est
détecté automatiquement par le système d’exploitation et installé.
2.Activez ou désactivez l‘éclairage des touches à l‘aide de la touche .
3.Les 8 touches multimédias permettent de lancer différentes applications rapidement.
Veuillez consulter le tableau de l‘illustration pour plus de détails.
4.Pour incliner davantage le clavier, dépliez les pieds sur la face inférieure.
NL
1.Sluit het toetsenbord aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat
wordt automatisch herkend en geïnstalleerd door het besturingssysteem.
2.U schakelt de verlichting van de toetsen in en uit met de toets .
3.Het toetsenbord heeft 8 multimediatoetsen. Die fungeren als snelkoppelingen voor
het starten van toepassingen. De details staan in de tabel op de afbeelding.
4.Klap de voetjes aan de onderzijde van het toetsenbord uit als u de stand van het
toetsenbord wilt aanpassen.
EN
DE
FR
Intended use
This product is only intended as an input device for
connecting to a computer. Jöllenbeck GmbH accepts
no liability whatsoever for any damage to this product
or injuries caused due to careless, improper or
incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den
Anschluss an einen Computer geeignet.
Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für
Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen
aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher
oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
entsprechender Verwendung des Produkts.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme
dispositif de pointage sur un ordinateur. La société
Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas
de dégradations du produit ou de blessures corporelles
dues à une utilisation du produit inconsidérée,
incorrecte, erronée ou contraire aux instructions
données par le fabricant.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten
kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie
Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen
Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei
wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de périphériques
de saisie peut entraîner des troubles physiologiques,
tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des
pauses régulièrement et consultez un médecin en cas
de problèmes récurrents.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou
à haute fréquence intenses (installations radio,
téléphones mobiles, décharges de micro-ondes)
peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil
(ou des appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner
les appareils à l’origine des perturbations.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem
Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support,
den Sie am schnellsten über unsere Webseite
www.speedlink.com erreichen.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce
produit, veuillez vous adresser à notre service
d‘assistance technique. Le moyen le plus rapide
consiste à le contacter par le biais de notre site
Web www.speedlink.com.
Health risks
Extended use of input devices may cause health
problems such as discomfort or pain; as such, take
regular breaks and consult a doctor if problems persist.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields
(radio installations, mobile telephones, microwaves,
electrostatic discharges). If this occurs, try increasing
the distance from the devices causing the interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in
touch with our Support team – the quickest way is via
our website: www.speedlink.com.
NL
ES
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat
voor aansluiting op een pc. Jöllenbeck GmbH is
niet aansprakelijk voor schade aan het product
of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik
dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un
ordenador como dispositivo de inserción. Jöllenbeck
GmbH no asume la garantía por daños causados
al producto o lesiones de personas debidas a una
utilización inadecuada o impropia, diferente de la
especificada en el manual, ni por manipulación,
desarme del aparato o utilización contraria a la
puntualizada por el fabricante del mismo.
Gezondheidsrisico‘s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen
gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of
pijn niet worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in
en raadpleeg bij terugkerende problemen een arts.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen
van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact
op met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste
bereiken via onze website www.speedlink.com.
ES
1.Conecta el teclado a un puerto USB que esté libre en tu ordenador. El programa de
instalación se activa, lo detecta y se instala automáticamente.
2.Para activar o desactivar la iluminación de las teclas, utilice la tecla .
3.Con las 8 teclas multimedia haces la selección inmediata y abres varias
aplicaciones. Más información en la tabla de la figura.
4.Para aumentar la inclinación del teclado, despliega las patas que están debajo de él.
IT
1.Collegare la tastiera ad una porta USB libera del PC. Il dispositivo viene riconosciuto
e installato automaticamente dal sistema operativo.
2.Attivare o disattivare l‘illuminazione dei tasti con il tasto .
3.Con i 8 tasti multimediali possono essere avviate diverse applicazioni a scelta rapida.
Consultare la tabella nell‘illustrazione per altri dettagli.
4.Per aumentare l‘inclinazione della tastiera sollevare i piedini sul lato inferiore.
TR
1.Klavyeyi bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın. Aygıt işletim sistemi
tarafından otomatik algılanır ve kurulumu yapılır.
2. tuşu ile tuşların aydınlatmasını etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.
3.8 multimedya tuşu sayesinde farklı uygulamaları hızlıca başlatabilirsiniz. Detaylar için
lütfen resimdeki tabloya bakın.
4.Klavyenin eğimini yükseltmek için klavyenin alt kısmındaki ayakları yukarı kaldırın.
RU
1.Соедините клавиатуру со свободным USB-портом компьютера. Операционная
система автоматически обнаруживает и инсталлирует устройство.
2.Подсветка клавиш включается и выключается клавишей .
3.С помощью 8 мультимедийных кнопок можно быстро запускать различные
приложения. Подробности приведены в таблице на рисунке.
4.Чтобы увеличить наклон клавиатуры, поверните ножки на ее нижней стороне.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para
introducción de datos puede acarrear problemas de
salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con
cierta regularidad, y en caso de repetirse los síntomas
acude inmediatamente al médico.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos,
estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos
inalámbricos y móviles, descargas de microondas)
pueden aparecer señales parasitarias que perturben
el buen funcionamiento del aparato (los aparatos).
En caso necesario conviene que la distancia con los
aparatos implicados sea la mayor posible.
RU
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik
giriş aygıtı olarak uygundur. Jöllenbeck GmbH,
dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici
tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda
kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da
yaralanmalardan sorumlu değildir.
Использование по назначению
Устройство предназначено только для
использования в качестве устройства для ввода
на компьютере. Jöllenbeck GmbH не несет
ответственности за ущерб изделию или травмы
лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar,
mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri
kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara
mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız
durumunda lütfen müşteri destek birimimize başvurun.
Buraya en hızlı www.speedlink.com adlı web
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
ALARE
METAL KEYBOARD
An ultra-flat keyboard with a rugged
brushed-aluminium casing
PLEXUS
ACTIVE NOTEBOOK COOLING STAND
KUDOS RS
GAMING MOUSE
Professional gaming mouse with
5700dpi laser sensor for ultimate control
CONVEY 11"/27,9 cm
VERTICAL TABLET BAG
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo
di input su un computer. La Jöllenbeck GmbH non
risponde di danni al prodotto o lesioni di persone
causati da un utilizzo del prodotto involontario,
improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può
provocare problemi di salute come malessere o dolori.
Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di
consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici
ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di
microonde) potrebbe compromettere la funzionalità
del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di
aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto
rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente
reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.
The ergonomic notebook stand provides
a stream of cooling air.
XEOX
PRO ANALOG GAMEPAD – WIRELESS
Toploader bag for tablet PCs and
netbooks with screen sizes of up to 11"
TRIDOCK
3-IN-1 CHARGER
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas
con el producto, dirígete a nuestro servicio
de soporte, podrás entrar rápidamente en
la página web www.speedlink.com.
TR
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması
durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri
meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin
ve tekrarlanan problemler durumunda bir doktora
başvurun.
IT
DO YOU KNOW THESE?
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств
ввода данных может привести к возникновению
жалоб, связанных со здоровьем (например, к
недомоганию или болям). Регулярно делайте
перерывы, а если проблемы будут повторяться,
обратитесь за советом к врачу.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических
или высокочастотных полей (излучение
радиоустановок, мобильных телефонов,
микроволновых печей) могут возникнуть
радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические
сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки,
быстрее всего это можно сделать через наш вебсайт www.speedlink.com.
Wireless PC gamepad for all Windows®
games – XInput and DirectInput
IMPACT
STEREO SPEAKERS
Active stereo speaker system with twoway technology for outstanding fidelity
Wii U® charger for one Gamepad and two
Wiimote® controllers
MEDUSA NX 5.1
SURROUND CONSOLE GAMING HEADSET
5.1 surround-sound gaming headset
for the PS3®, Xbox 360® and PC
Wii U and Wiimote are registered trademarks of Nintendo Corporation, Ltd. Windows and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation. PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement