BDV-N590 - Sony Europe
4-418-189-11(1) (BS)
Blu-ray Disc™/DVD
Sistem kućnog kina
©2012 Sony Corporation
(1)
Referentni vodič
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
BS
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u ograničen
prostor, kao što je polica za knjige
ili ugradni ormarić.
Da biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne postavljate
otvorene izvore plamena, kao što
su svijeće, na uređaj.
Da biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili zapljuskivanju i ne
postavljajte na uređaj predmete
ispunjene vodom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama kao što su sunčeva
svjetlost, vatra i slično.
Da bi se spriječile povrede, uređaj
mora biti bezbjedno pričvršćen za
pod/zid u skladu s uputstvima za
montiranje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Korištenje optičkih instrumenata
s ovim proizvodom povećava rizik
od oštećivanja vida. Pošto je
laserski zrak koji se koristi u ovom
Blu-ray Disc/Kućno kino sa DVD
uređajem škodljiv za oči, nemojte
pokušavati rastavljati ormarić.
Servisiranje prepustite isključivo
kvalificiranom osoblju.
Ovaj je uređaj klasificiran kao
laserski proizvod klase 3R. Kada se
otvori zaštitno kućište lasera,
emitira se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje i zato obavezno
pazite da oči ne izlažete direktno
laserskim zrakama.
2BS
Ta oznaka postavljena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
uređaja.
Ovaj je uređaj klasificiran kao
laserski proizvod klase 1. Ta oznaka
nalazi se na stražnjoj vanjskoj strani
uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme (vrijedi
u Evropskoj
uniji i drugim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da
se uređaj ne smije tretirati kao
kućni otpad. Zapravo, uređaj treba
odložiti na odgovarajuće mjesto za
reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete
sprječavanje potencijalnih
negativnih posljedica na okruženje
i ljudsko zdravlje, koje mogu
nastati uslijed neadekvatnog
odlaganja ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pomaže se
očuvanju prirodnih resursa. Za više
informacija o recikliranju ovog
proizvoda obratite se vašoj gradskoj
upravi, komunalnoj službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primjenjivo
u Evropskoj
uniji i drugim
evropskim
zemljama koje imaju
sisteme odvojenog
odlaganja otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili
pakovanju označava da se baterija
koja se isporučuje sa ovim
proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj
simbol se može pojaviti u
kombinaciji sa nekim hemijskim
simbolom. Hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju
ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
pomažete sprečavanje potencijalno
negativnih posljedica na okruženje
i ljudsko zdravlje, koje mogu
nastati uslijed neadekvatnog
odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosti, učinkovitosti ili
integriteta podataka zahtijevaju
stalnu povezanost s ugrađenom
baterijom, takvu bateriju treba
zamijeniti isključivo kvalificirano
servisno osoblje.
Da biste bili sigurni da će baterija
biti zbrinuta na odgovarajući način,
predajte proizvod na kraju
njegovog životnog vijeka na
odgovarajuće mjesto za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve druge baterije pogledajte
poglavlje o bezbjednom uklanjanju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajuće mjesto za
prikupljanje i recikliranje
potrošenih baterija.
Za više informacija o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije obratite
se vašoj gradskoj upravi,
komunalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sljedeće
informacije vrijede samo za
opremu što se prodaje u zemljama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i
bezbjednost proizvoda Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja o servisu
ili garanciji pogledajte adrese
saopćene u odvojenom servisnom
ili garantnom listu.
Za glavni uređaj
Pločica s nazivom nalazi se sa donje
vanjske strane.
Mjere predostrožnosti
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi gdje se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
O izvorima napajanja
• Uređaj nije iskopčan sa mreže za
napajanje sve dok je povezan sa
utičnicom za napajanje
naizmjeničnom strujom, čak i ako
je sam uređaj isključen.
• Kako se glavni utikač koristi za
isključivanje uređaja sa mrežnog
napajanja, priključite uređaj na
lako dostupnu utičnicu
naizmjenične struje. Ukoliko ste
primijetili neku nepravilnost u
radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmjeničnom
strujom.
O gledanju 3D video slika
Neke osobe mogu doživjeti
nelagodu (npr. naprezanje očiju,
zamor ili mučnina) prilikom
gledanja 3D video slika. Sony
preporučuje da svi gledatelji prave
redovne pauze prilikom gledanja
3D video slika. Dužina i učestalost
potrebnih pauza razlikuju se od
osobe do osobe. Vi morate odlučiti
šta je najbolje za vas. Ako osjetite
neku nelagodu, trebate prestati
gledati 3D video slike dok nelagoda
ne nestane; obratite se ljekaru ako
smatrate da je to potrebno. Također
trebate pogledati (i) priručnik za
korištenje i/ili poruku o mjerama
predostrožnosti za bilo koji drugi
uređaj ili Blu-ray Disc sadržaj koji
se koristi ili reproducira s ovim
proizvodom i (ii) našu web stranicu
(http://esupport.sony.com/) kako
biste pronašli najnovije
informacije. Vid male djece
(posebno one mlađe od šest
godina) još uvijek je u razvoju.
Obratite se ljekaru (pedijatru ili
oftalmologu) prije nego dozvolite
maloj djeci da gledaju 3D video
slike.
Odrasle osobe trebaju nadzirati
malu djecu kako bi se osiguralo da
slijede gore navedene upute.
Za bežični
primopredajnik (EZWRT50) i Blu-ray Disc/
DVD prijemnik (HBDN990W/HBD-N890W/
HBD-N790W)
(Samo BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W)
Pogledajte “Informacije
o usaglašenosti bežičnog proizvoda
s propisima” (priloženo).
Za Blu-ray Disc/
DVD prijemnik (HBDNF720/HBD-N590)
(Samo BDV-NF720/
BDV-N590)
Pogledajte “Informacije
o usaglašenosti bežičnog proizvoda
s propisima” (priloženo).
Zaštita od kopiranja
• Imajte na umu da se koriste
napredni sistemi zaštite sadržaja
na Blu-ray Disc i DVD medijima.
Ti sistemi, poznati kao AACS
(Napredni sistem pristupanja
sadržajima) i CSS (Sistem
kodiranja sadržaja), mogu
sadržati određena ograničenja
u pogledu reproduciranja,
analognog izlaza i drugih sličnih
funkcija. Rad ovog proizvoda
i postavljena ograničenja mogu
varirati ovisno o datumu
kupovine jer upravni odbor
organizacije AACS može
usvojiti ili izmijeniti pravila
ograničenja nakon trenutka
kupovine.
• Napomena o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod koristi tehnologiju
Cinavia kako bi se ograničilo
korištenje neovlaštenih kopija
nekih komercijalno produciranih
filmova i video snimaka i
muzike u njima. Kada se
otkrije zabranjeno korištenje
neovlaštene kopije, prikazat
će se odgovarajuća poruka,
a reproduciranje ili kopiranje
će biti prekinuto.
Više informacija o tehnologiji
Cinavia može se naći u
Internetskom centru
informacija za korisnike o
tehnologiji Cinavia na stranici
http://www.cinavia.com.
Dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia možete zatražiti i poštom
ako pošaljete razglednicu s vašom
poštanskom adresom na adresu:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
(Samo BDV-N990W/BDV-N890W/
BDV-N790W/BDV-N590)
• U ovom sistemu se koriste Dolby*
Digital Dolby Pro Logic adaptivni
matrični surround dekoder i
DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom
kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol
dvostrukog D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom
prema patentima SAD br.
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i
ostalim američkim i
svjetskim patentima,
izdanim ili na čekanju.
DTS-HD, simbol i DTS-HD
3BS
skupa sa simbolom su
registrirani zaštićeni
znakovi kompanije DTS,
Inc. Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
(Samo BDV-NF720/BDV-NF620)
• U ovom sistemu se koriste Dolby*
Digital DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno pod licencom
kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog
D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom
prema patentima SAD br.
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567
i ostalim američkim
i svjetskim patentima,
izdanim ili na čekanju.
DTS-HD, simbol i DTS-HD
skupa sa simbolom su
registrirani zaštićeni
znakovi kompanije DTS,
Inc. Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
• Sistem sadrži tehnologiju
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi
kompanije HDMI Licensing
LLC u SAD i drugim zemljama.
• Java je zaštićeni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
• “BD-LIVE” i “BONUSVIEW”
su zaštićeno znakovi Asocijacije
Blu-ray Disc.
• “Blu-ray Disc” je zaštićeni znak.
• Logotipi “Blu-ray Disc,”
“DVD+RW,” “DVD-RW,”
“DVD+R,” “DVD-R,” “DVD
VIDEO,” i “CD” su zaštićeni
znakovi.
4BS
• “Blu-ray 3D” i logotip “Blu-ray
3D” su zaštićeni znakovi
Asocijacije Blu-ray Disc.
• “BRAVIA” je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip “AVCHD”
su zaštićeni znakovi kompanije
Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
• , “XMB” i “xross media bar”
su zaštićeni znakovi
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PlayStation” je registrirani
zaštićeni znak kompanije Sony
Computer Entertainment Inc..
• Tehnologiju prepoznavanja
muzike i videa i povezanih
podataka pruža Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u oblasti prepoznavanja muzike
i isporučivanja povezanog
sadržaja. Za više informacija
posjetite www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD i Blu-ray Disc
sadržajima i povezani podaci
o muzičkim i video sadržajima
od kompanije Gracenote, Inc.
autorsko su pravo za period
© 2000-sadašnjost kompanije
Gracenote. Gracenote softver,
autorsko pravo © 2000-sadašnjost
Gracenote. Jedan ili više patenata
u vlasništvu kompanije Gracenote
odnosi se na ovaj proizvod ili
uslugu. Pogledajte web stranicu
kompanije Gracenote za popis
važećih Gracenote patenata koji
nije konačan. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, znak i
logotip Gracenote i logotip
“Powered by Gracenote” su
registrirani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije
Gracenote u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrirani
zaštićeni znakovi asocijacije
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ i Wi-Fi Protected
Setup™ su znakovi asocijacije
Wi-Fi Alliance (samo BDVN990W/BDV-N890W/BDVN790W/BDV-N590/BDVNF720).
• WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ su znakovi
asocijacije Wi-Fi Alliance
(samo BDV-NF620).
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™
je certificirajući znak asocijacije
Wi-Fi Alliance (samo BDVN990W/BDV-N890W/BDVN790W/BDV-N590/BDVNF720).
• Znak Wi-Fi Protected Setup je
znak asocijacije Wi-Fi Alliance
(samo BDV-N990W/BDVN890W/BDV-N790W/BDVN590/BDV-NF720).
• “PhotoTV HD” i logotip
“PhotoTV HD” su zaštićeni
znakovi kompanije
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti koje su
licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži vlasničku
tehnologiju pod licencom
kompanije Verance Corporation
i zaštićen je patentom SAD br.
7,369,677 drugim SAD i svjetskim
patentima, izdanim i na čekanju,
kao i zaštitom autorskih prava i
trgovinskih tajni za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia
je zaštićeni znak kompanije
Verance Corporation. Autorska
prava 2004-2010 Verance
Corporation. Verance zadržava
sva prava. Reverzni inžinjering
ili rastavljanje su zabranjeni.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch su zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc.,
registrirani u SAD i drugim
zemljama.
• “Napravljeno za iPod” i
“Napravljeno za iPhone” znači
da je neki elektronski pribor
dizajniran posebno za
povezivanje sa uređajem iPod ili
iPhone, navedenim redoslijedom,
te da ga je proizvođač certificirao
u znak ispunjavanja standarda
učinkovitosti koje definira
kompanija Apple.
Kompanija Apple nije odgovorna
za rad tog uređaja ili njegovu
usaglašenost sa sigurnosnim ili
regulatornim standardima. Imajte
na umu da korištenje pribora s
uređajem iPod ili iPhone može
uticati na učinkovitost bežične
mreže.
• Windows Media je
registrirani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SADu i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja podliježe određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Korištenje
ili distribucija ove tehnologije van
ovog proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće(ih) licence(i)
kompanije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste
tehnologiju Microsoft®
PlayReady™ za pristupanje
sadržaju kako bi zaštitili svoje
intelektualno vlasništvo,
uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj
koristi tehnologiju PlayReady za
pristupanje sadržaju zaštićenom
funkcijom PlayReady i/ili
sadržaju zaštićenom funkcijom
WMDRM. Ukoliko uređaj ne
uspije pravilno primijeniti
ograničenja o korištenju sadržaja,
vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od kompanije
Microsoft da opozove mogućnost
uređaja da koristi sadržaj zaštićen
funkcijom PlayReady. Opozivanje
ne smije uticati na nezaštićen
sadržaj ili sadržaj zaštićenim
drugim tehnologijama za
pristupanje sadržaju. Vlasnici
sadržaja mogu od vas zahtijevati
da nadogradite PlayReady kako
biste pristupili njihovom sadržaju.
Ako odbijete izvršiti nadogradnju,
nećete moći pristupati sadržaju
koji zahtijeva tu nadogradnju.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni
znakovi, servisni znakovi ili
certifikacijski znakovi saveza
Savez digitalnih živućih mreža.
• Opera® pretraživač kompanije
Opera Software ASA. Autorska
prava 1995-2010 Opera Software
ASA. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi su
zaštićeni znakovi njihovih
vlasnika.
• Ostali nazivi sistema i proizvoda
uopćeno su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
proizvođača. Znakovi ™ i ® nisu
naznačeni u ovom dokumentu.
Informacije o licenci za
krajnjeg korisnika
Ugovor o licenci kompanije
Gracenote® za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrže
softver kompanije Gracenote, Inc.
iz Emeryvillea u Californiji (u
daljem tekstu “Gracenote”). Softver
kompanije Gracenote (“Gracenote
softver”) omogućava ovoj aplikaciji
da vrši identificiranje diskova i/ili
datoteka i da pribavlja informacije
koje se odnose na muziku,
uključujući informacije o nazivu,
izvođačima, numeri i naslovu
(“Gracenote podaci”) sa servera na
mreži ili umetnutih baza podataka
(zajedno “Gracenote serveri”) kao i
izvršavanje drugih funkcija.
Gracenote podatke možete koristiti
samo putem predviđenih funkcija
za krajnjeg korisnika na ovoj
aplikaciji ili uređaju.
Izjavljujete da ćete koristiti
Gracenote podatke, Gracenote
softver i Gracenote servere
isključivo za vašu osobnu
nekomercijalnu svrhu. Izjavljujete
da neće dodjeljivati, kopirati,
transferirati ili prenositi Gracenote
softver ili Gracenote podatke nekoj
trećoj strani. IZJAVLJUJETE DA
NEĆETE KORISTITI ILI
EKSPLOATIRATI GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE
SOFTVER ILI GRACENOTE
SERVERE, IZUZEV KAKO JE TO
OVIM DOKUMENTOM
IZRIČITO DOPUŠTENO.
Izjavljujete da će vaša
neekskluzivna licenca za korištenje
Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera
prestati da vrijedi ukoliko prekršite
navedena ograničenja. Ukoliko
vaša licenca prestane vrijediti,
izjavljujete da ćete prestati sa
svakom vrstom korištenja
Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera.
Gracenote zadržava sva prava na
Gracenote podatke, Gracenote
softver i Gracenote servere,
uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kakvim
okolnostima nećete imati obavezu
da vam isplati bilo kakav novčani
iznos za informacije koje saopćite.
Izjavljujete da kompanija
Gracenote, Inc. može ostvarivati
svoja prava protiv vas prema
ovom ugovoru direktno u svoje
vlastito ime.
Usluga Gracenote koristi
jedinstveni identifikator za
praćenje upita u statističke svrhe.
Svrha nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora je da se
dozvoli usluzi Gracenote da broji
upite bez ikakvih saznanja o vašem
identitetu. Za više informacija
pogledajte web stranicu Politike
privatnosti kompanije Gracenote
za uslugu Gracenote.
Gracenote softver i svaka stavka
Gracenote podataka daje se pod
licencom u “VIĐENOM STANJU.”
Gracenote ne daje nikakve izjave ili
garancije, izričite ili implicirane,
u pogledu tačnosti Gracenote
podataka sa Gracenote servera.
Gracenote zadržava pravo da briše
podatke sa Gracenote servera ili da
5BS
mijenja kategorije podataka u bilo
koju svrhu koju Gracenote smatra
dostatnom. Ne daje se nikakva
garancija da Gracenote softver ili
Gracenote serveri ne sadrže greške
ili da će funkcioniranje Gracenote
softvera ili Gracenote servera biti
bez prekida. Kompanija Gracenote
nema obavezu da vam pruža nove
poboljšane ili dodatne vrste ili
kategorije podataka koje Gracenote
može pružati u budućnosti i
slobodna je prestati pružati svoje
usluge u svakom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH
GARANCIJA, UKLJUČUJUČI,
BEZ OGRANIČAVANJA,
IMPLICIRANE GARANCIJE
UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU,
NAZIVA I POŠTIVANJA
PROPISA. GRACENOTE NE
DAJE GARANCIJU U POGLEDU
REZULTATA KOJI ĆE SE
PRIBAVLJATI VAŠIM
KORIŠTENJEM GRACENOTE
SOFTVERA ILI BILO KOJEG
GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE IMATI
OBAVEZU NADOKNAĐIVANJA
BILO KAKVIH POSLJEDIČNIH
ILI SLUČAJNIH ŠTETA ILI
IZGUBLJENOG PROFITA ILI
PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
6BS
Mjere predostrožnosti
O sigurnosti
• Da biste spriječili rizik od požara ili udara, nemojte
stavljati predmete ispunjene tekućinom, kao što su
vaze, na uređaj ili postavljati uređaj u blizini vode,
recimo blizu kade ili tuš kabine. Ako u kućište uređaja
dospije neki čvrsti predmet ili tekućina, isključite
sistem iz mrežnog napajanja i odnesite ga na provjeru
u ovlašteni servis prije daljeg korištenja.
• Nemojte dodirivati kabl za napajanje naizmjeničnom
strujom (glavni vod) mokrim rukama. Na taj način se
izlažete riziku od strujnog udara.
O izvorima napajanja
• Isključite uređaj iz zidne utičnice (glavni priključak)
ako ga ne namjeravate koristiti duži vremenski
period. Prilikom isključivanja kabla povlačite za
utikač, nikada za kabl.
O postavljanju
• Postavite sistem na mjesto s adekvatnom
ventilacijom kako bi se spriječilo nagomilavanje
toplote u uređaju.
• Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok u dužem
vremenskom periodu, kućište uređaja se grije. To nije
kvar. No, izbjegavajte dodirivati kućište. Ne
postavljajte sistem u skučen prostor sa slabim
protokom zraka jer može doći do pregrijavanja.
• Nemojte blokirati proreze za ventilaciju stavljanjem
predmeta na sistem. Sistem je opremljen pojačalom
velike snage. Ukoliko se prorezi za ventiliranje
blokiraju, sistem se može pregrijati i prestati pravilno
funkcionirati.
• Nemojte postavljati sistem na površine (ćilimi, deke
itd.) ili u blizinu materijala (zavjese, draperije) koji
mogu blokirati proreze za ventiliranje.
• Ne instalirajte sistem u skučen prostor, kao što je
polica za knjige ili slični komad namještaja.
• Ne instalirajte sistem blizu izvora toplote kao što su
radijatori i otvora za dovod toplog zraka ili na mjesta
izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj
prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj. On je
predviđen za rad samo u horizontalnom položaju.
• Sistem i diskove držite dalje od komponenata s jakim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/samo
BDV-N590/BDV-NF720
• Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče.
Oni mogu ograničiti prijem radio valova.
• Ne stavljajte sistem na mjesto na kom se koristi
medicinska oprema. Na taj način može doći do
pogrešnog funkcioniranja medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili neki drugi medicinski
uređaj, konsultirajte se s ljekarem ili proizvođačem
vašeg medicinskog uređaja prije korištenja bežične
LAN funkcije.
O radu uređaja
• Ako sistem unesete direktno iz hladnog na toplo
mjesto, ili ga postavite u jako vlažnu prostoriju, može
doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar
uređaja. Ako se to desi, sistem možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem
uključen otprilike pola sata dok vlaga ne ispari.
• Kada trebate pomjerati sistem, izvadite disk iz njega.
Ako to ne učinite, disk se može oštetiti.
• Ako nešto upadne u kućište uređaja, isključite uređaj
iz mrežnog napajanja i odnesite ga na provjeru u
ovlašteni servis prije daljeg korištenja.
O podešavanju jačine zvuka.
• Nemojte povećavati jačinu zvuka tokom slušanja
dionice sa jako niskim ulaznim nivoom ili kada nema
audio signala. Ako to učinite, zvučnici se mogu
oštetiti kada se iznenada reproducira dionica
s vršnim nivoom jačine zvuka.
O čišćenju
• Kućište, ploču i komande čistite mekanom krpom
koja je malo nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta. Ne koristite abrazivnu spužvicu, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa
sistemom, obratite se najbližem prodavcu Sony
uređaja.
• Da biste uklonili otiske prstiju na prednjoj ploči
glavnog uređaja, obrišite je malo navlaženom, dobro
iscijeđenom mekanom krpom (samo BDV-NF720).
O diskovima za čišćenje i sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
• Nemojte koristiti diskove za čišćenje ili sredstva za
čišćenje diskova/sočiva (uključujući i ona u tečnom
obliku ili u spreju). Oni mogu dovesti do
nepravilnog rada uređaja.
O mijenjanju dijelova
• U slučaju vršenja popravki na ovom sistemu,
zamijenjeni dijelovi mogu se skupiti u svrhu
ponovnog korištenja ili recikliranja.
7BS
O boji slike na TV-u
• Ukoliko zvučnici izazovu nepravilan prikaz boje
na ekranu TV-a, isključite TV i ponovo ga uključite
nakon 15 do 30 minuta. U slučaju da nepravilan
prikaz boje ne prestane, postavite zvučnike dalje od
TV uređaja.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sistem može prikazivati statičnu video
sliku ili sliku menija sistema na ekranu televizora
neograničeni vremenski period. Ako pustite da se
statična slika ili meni sistema prikazuju na ekranu
TV-a duži vremenski period, rizikujete trajno
oštećenje ekrana televizora. Projekcijski televizori
su posebno osjetljivi u tim situacijama.
O premještanju sistema
• Prije premještanja sistema, provjerite da u njemu
nema diska te izvucite kabl za napajanje
naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice
(mrežnog napajanja).
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Disk hvatajte za ivicu kako ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lijepiti papir ili traku na disk.
• Ne izlažite disk direktnoj sunčevoj svjetlosti ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
zraka i nemojte ga ostavljati u automobilu
parkiranom na direktnoj sunčevoj svjetlosti jer
temperature u automobilu može značajno
porasti.
• Nakon reproduciranja, vratite disk u omot.
O čišćenju
• Prije reproduciranja, očistite disk krpicom za
čišćenje.
Disk brišite od središta ka ivici.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeđivač, komercijalno dostupna sredstva
za čišćenje ili anti-statičke sprejeve za
gramofonske ploče.
Ovaj sistem može reproducirati samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
diskove koji nisu standardni niti okrugli (npr.
u obliku kartice, srca ili zvijezde), može doći do
kvara uređaja.
Nemojte koristiti diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primjer
naljepnicu ili prsten.
8BS
BDV-NF720/BDV-NF620
Specifikacije
Odjeljak pojačala
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji lijevi/prednji desni:
78 W + 78 W (pri 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni:
125 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Centralni:
250 W (pri 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (pri 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 3,0 V/1,0 V
Ulazi (digitalni)
TV (Kanal povrata zvuka/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM
5.1CH (do 48 kHz), LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji lijevi/prednji desni:
78 W + 78 W (pri 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni:
100 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (pri 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 3,0 V/1,0 V
Ulazi (digitalni)
TV (Kanal povrata zvuka/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM
5.1CH (do 48 kHz), LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Video odjeljak
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI Odjeljak
Priključak
tip A (19pin)
BD/DVD/Super audio CD/CD sistem
BDV-N590
Format signala sistema
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji lijevi/prednji desni:
78 W + 78 W (pri 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni/
surround lijevi/surround desni:
125 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Centralni:
250 W (pri 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (pri 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 3,0 V/1,0 V
Ulazi (digitalni)
TV (Kanal povrata zvuka/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM
5.1CH (do 48 kHz), LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
USB Odjeljak
USB 1/2 priključak:
PAL
Tip A (za povezivanje
USB memorije, čitača
memorijskih kartica,
digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)
LAN Odjeljak
LAN (100) priključak
100BASE-TX priključak
Odjeljak bežične LAN veze (samo
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720)
Usaglašenost sa standardima
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Odjeljak FM birača kanala
Sistem
Opseg podešavanja
Antena
Priključci antene
PLL digitalni
sintetizator s kvarcnim
zaključavanjem
87,5 MHz - 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žična antena
75 oma, nebalansirano
9BS
Zvučnici
Prednji (SS-TSB113) za BDV-N990W/
BDV-N890W
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
106 mm × 649 mm ×
86 mm (š/v/d)
(dio postavljen na zid)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (š/v/d) (cijeli
zvučnik)
1,3 kg (dio postavljen
na zid)
2,9 kg (cijeli zvučnik)
Surround (SS-TSB111) za BDV-N890W/
BDV-N790W/BDV-N590
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Centralni (SS-CTB111) za BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Masa (približno)
98 mm × 318 mm ×
103 mm (š/v/d)
0,7 kg
Prednji (SS-TSB111) za BDV-N590
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(š/v/d)
0,6 kg
Prednji (SS-TSB116) za BDV-NF720
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
100 mm × 430 mm ×
35 mm (š/v/d)
(dio postavljen na zid)
111 mm × 442 mm ×
112 mm (š/v/d) (cijeli
zvučnik)
1,0 kg (dio postavljen
na zid)
1,1 kg (cijeli zvučnik)
Prednji (SS-TSB115) za BDV-NF620
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
100 mm × 360 mm ×
36 mm (š/v/d)
(dio postavljen na zid)
102 mm × 372 mm ×
98 mm (š/v/d) (cijeli
zvučnik)
0,8 kg (dio postavljen
na zid)
0,9 kg (cijeli zvučnik)
Surround (SS-TSB114) za BDV-N990W
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
10BS
106 mm × 649 mm ×
86 mm (š/v/d)
(dio postavljen na zid)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (š/v/d) (cijeli
zvučnik)
1,2 kg (dio postavljen
na zid)
2,8 kg (cijeli zvučnik)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(š/v/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB112) za BDV-N990W
Dimenzije (približno)
Prednji (SS-TSB112) za BDV-N790W
Dimenzije (približno)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(š/v/d)
0,6 kg
Masa (približno)
211 mm × 337 mm ×
411 mm (š/v/d)
7,2 kg
Subwoofer (SS-WSB111) za BDV-N890W/BDVN790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (š/v/d)
5,6 kg
Opće
Zahtjevi u pogledu napajanja
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja električne energije
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Uključen: 115 W
Režim pripravnosti: 0,3 W
(u režimu štednje
električne energije)
BDV-N590
Uključeno: 135 W
Režim pripravnosti: 0,3 W
(u režimu štednje
električne energije)
BDV-NF720
Uključeno: 82 W
Režim pripravnosti: 0,3 W
(u režimu štednje
električne energije)
BDV-NF620
Uključeno: 80 W
Režim pripravnosti: 0,3 W
(u režimu štednje
električne energije)
Dimenzije (približno)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
460 mm × 74 mm ×
226 mm (š/v/d) uklj.
izbočene dijelove
460 mm × 74 mm ×
239 mm (š/v/d) (uz
umetnuti bežični
primopredajnik)
BDV-N590
460 mm × 74 mm ×
226 mm (š/v/d) uklj.
izbočene dijelove
BDV-NF720/BDV-NF620 460 mm × 74 mm ×
226 mm (š/v/d) (bez
postolja, uklj. izbočene
dijelove)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (š/v/d) (uz
pričvršćeno postolje
i poklopac kabla)
Masa (približno)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
3,6 kg
BDV-N590
3,5 kg
BDV-NF720
3,8 kg
BDV-NF620
3,5 kg
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
• Potrošnja u režimu pripravnosti 0,3W (glavni
uređaj), 0,2W (pojačalo za Surround).
• Više od 85% efikasnosti snage bloka pojačala
ostvaruje se punim digitalnim pojačalom, S-Master.
BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
• Potrošnja električne energije u režimu
pripravnosti 0,3 W.
• Više od 85% efikasnosti snage bloka pojačala
ostvaruje se punim digitalnim pojačalom, S-Master.
Surround pojačalo (TA-SA300WR) za
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Surround lijevi/Surround desni:
125 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Nominalna snaga:
3 - 16 Ω
Zahtjevi u pogledu napajanja
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja električne energije
Uključeno: 50 W
Potrošnja električne energije u režimu pripravnosti
0,5 W (režim pripravnosti)
0,2 W (isključeno)
Dimenzije (približno)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (š/v/d) uz
umetnuti bežični
primopredajnik
Masa (približno)
1,3 kg
Bežični primopredajnik (EZW-RT50) za
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Komunikacijski sistem
Bežični zvuk Specifikacija
verzije 1.0
Frekvencijski opseg
5,725 GHz - 5,875 GHz
Metod modulacije
DSSS
Zahtjevi u pogledu napajanja
DC 3,3 V, 300 mA
Dimenzije (približno)
30 mm × 9 mm × 60 mm
(š/v/d)
Masa (približno)
10 g
Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez
prethodne najave.
11BS
4-418-189-11(1) (BS)
Blu-ray Disc™/DVD
Sistem kućnog kina
©2012 Sony Corporation
(1)
Referentni vodič
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
BS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising