Philips HD4666/60 Benutzerhandbuch
1.5L
1.0L
0.5L
User manual
4222.005.0483.1
1
2
3
1.5L
1.0L
0.5L
4
1
2
5
6
3
1.5L
1.0L
0.5L
8
7
4
5
6
9
30 min.
1
2x
10
11
13
1
12
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Warning
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
the base or the kettle itself is damaged. If the mains
cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they are older than
8 and supervised. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Keep the mains cord, the base and the kettle away
from hot surfaces.
-- Do not place the appliance on an enclosed surface
(e.g. a serving tray), as this could cause water to
accumulate under the appliance, resulting in a
hazardous situation.
-- Unplug the appliance and let it cool down before you
clean it. Do not immerse the kettle or base in water
or any other liquid. Only clean the appliance with a
moist cloth and a mild cleaning agent.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Only use the kettle in combination with its original
base.
-- The kettle is only intended for heating up and boiling
water.
-- Never fill the kettle beyond the maximum level
indication. If the kettle has been overfilled, boiling
water may be ejected from the spout and cause
scalding.
-- Be careful: the outside of the kettle and the water in
it become hot. Only lift the kettle by its handle. Also
beware of the hot steam that comes out of the kettle.
-- This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as farm houses, bed and
breakfast type environments, staff kitchen areas in
shops, in offices and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other residential
type environments.
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it
switches off automatically if you accidentally switch it on
with no or not enough water in it. Let the kettle cool
down for 10 minutes and then lift the kettle off its base.
The on/off switch is set to ‘off ’ and the kettle is ready for
use again.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF).
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact
details).
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the
end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By
doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Depending on the water hardness in your area, scale may build up inside the
kettle over time. Scale may affect the performance of the kettle. Descale the
kettle regularly by following the instructions in the user manual.
We recommend the following descaling frequency:
-- Once every 3 months for soft water areas (up to 18dH).
-- Once every month for hard water areas (more than 18dH).
Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the kettle and then boil
twice (steps 10-12) to remove all vinegar.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel
senere brug.
Advarsel
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, basisenhed
eller selve elkanden er beskadiget. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er ældre end 8 og er under opsyn.
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra
varme flader.
-- Undgå at stille apparatet på en lukket overflade (f.eks.
en serveringsbakke), da vandet kan samle sig under
apparatet, og en farlig situation derved kan opstå.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle af, før det rengøres. Elkande og basisenhed må
aldrig nedsænkes i vand eller anden væske. Apparatet
må kun rengøres med en fugtig klud med et mildt
opvaskemiddel.
Forsigtig
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
-- Elkanden må kun bruges sammen med den originale
basisenhed.
-- Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
eller kogning af vand.
-- Fyld aldrig elkanden længere op end til MAXmarkeringen. Overfyldes den, kan der sprøjte kogende
vand ud af tuden, så man risikerer at blive skoldet.
-- Vær forsigtig: elkandens yderside og vandet i den
bliver varme. Løft kun elkanden i håndtaget. Vær også
opmærksom på den varme damp, der kommer ud af
elkanden.
-- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
andre lignende steder som gårde, bed and breakfaststeder, personalekøkkener i butikker, på kontorer og i
andre arbejdspladser og af gæster på hoteller, moteller
og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med sikring mod tørkogning:
Den slukker automatisk, hvis du ved et uheld tænder
for den uden vand i eller med for lidt vand i. Lad
elkanden køle ned i 10 minutter, og løft elkanden væk
fra basisenheden. On/off-kontakten står på “off ”, og
elkanden er klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF).
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge
www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan
også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen “WorldWide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald,
når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 1).
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad i dit område kan der forekomme
kalkaflejringer på indersiden af elkanden over tid. Kalk kan nedsætte
elkandens effektivitet. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i brugervejledningen.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
-- En gang hver tredje måned i områder med blødt vand (op til 18 dH).
-- En gang om måneden i områder med hårdt vand (over 18 dH).
Brug hvid eddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Skyl elkanden, og kog den
derefter to gange (trin 10-12) for at fjerne al eddike.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren
Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnhinweis
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
selbst beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt
ist, darf es nur von Philips, einem autorisierten Philips
Service-Center oder einer von Philips autorisierten
Werkstatt ausgetauscht werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Pflege des Geräts dürfen nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät
und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
Wasserkocher fern von heißen Oberflächen.
-- Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
(z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen
führen würde.
-- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der
Steckdose, und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es
reinigen. Tauchen Sie den Wasserkocher und den
Aufheizsockel nie in Wasser oder andere Flüssigkeit.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch
und einem milden Reinigungsmittel.
Achtung
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
-- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
gehörigen Aufheizsockel.
-- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
Kochen von Wasser vorgesehen.
-- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die
Höchstmarkierung hinaus. Ist der Wasserkocher zu
voll, kann kochendes Wasser aus dem Ausgießer
spritzen und zu Verbrühungen führen.
-- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und
das enthaltene Wasser werden heiß. Heben Sie den
Wasserkocher nur am Griff an. Vorsicht vor dem
heißen Dampf, der aus dem Wasserkocher entweicht.
-- Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz
ausgestattet, der das Gerät ausschaltet, wenn Sie es
versehentlich ohne Wasser oder bei zu geringem
Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher
10 Minuten lang abkühlen, und nehmen Sie dann
den Wasserkocher vom Aufheizsockel. Der Ein-/
Ausschalter befindet sich auf der Position “Off ”, und
der Wasserkocher ist jetzt einsatzbereit.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie
www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips
Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen
Garantieschrift).
Umwelt
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf
diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unterwww.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrem Gebiet kann sich mit der Zeit
Kalk im Wasserkocher ablagern. Kalk kann die Leistung des Wasserkochers
beeinträchtigen. Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig anhand der
Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
-- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser (Härtegrad bis 18 dH).
-- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser (Härtegrad über
18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Säuregehalt) in Schritt 6. Spülen Sie den
Wasserkocher aus, und kochen Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 10
bis 12), um den Essig vollständig zu entfernen.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή ο ίδιος ο βραστήρας έχουν
υποστεί φθορά. Αν έχει χαλάσει το καλώδιο, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips
ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών
και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήστε
τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά
κάτω των 8 ετών.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
-- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από
την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Μην βυθίζετε
το βραστήρα ή τη βάση σε νερό ή σε οποιοδήποτε
άλλο υγρό. Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα
υγρό πανί κι ένα ήπιο υγρό καθαρισμού.
Προσοχή
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
-- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
-- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
-- Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από
τη μέγιστη ένδειξη. Αν έχετε παραγεμίσει το
βραστήρα, το βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί από
το στόμιο και να προκαλέσει εγκαύματα.
-- Προσοχή: το εξωτερικό του βραστήρα και το
νερό που περιέχει ζεσταίνονται. Να σηκώνετε
το βραστήρα μόνο από το χερούλι. Επίσης, να
προσέχετε το ζεστό ατμό που βγαίνει από το
βραστήρα.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλονται, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.
Προστασία βρασμού εν κενώ
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν
κενώ: απενεργοποιείται αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
κατά λάθος ενώ δεν περιέχει καθόλου ή έστω αρκετό
νερό. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10 λεπτά
και στη συνέχεια ανασηκώστε τον από τη βάση
του. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης και ο
βραστήρας είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης).
Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 1).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, με το πέρασμα
του χρόνου μπορεί να συγκεντρωθούν άλατα στο εσωτερικό του
βραστήρα. Τα άλατα μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
Να αφαλατώνετε το βραστήρα τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
-- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό νερό (έως 18 dH).
-- Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό (περισσότερο
από 18 dH).
Στο βήμα 6, χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ). Ξεπλύνετε το
βραστήρα και στη συνέχεια βράστε νερό δύο φορές (βήματα 10-12) για
να απομακρυνθεί όλο το ξίδι.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre
su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
--
--
---
Advertencia
No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, la base o la propia hervidora están
dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir
de 8 años y por personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y siempre que sepan los
riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar
a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que
tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga
el aparato y el cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga el cable de alimentación, la base y la
hervidora alejados de superficies calientes.
-- No coloque el aparato sobre una superficie cubierta,
ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
provocando una situación de peligro.
-- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
u otros líquidos. Limpie el aparato solo con un paño
húmedo y un producto de limpieza suave.
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de pared con
toma de tierra.
-- Utilice la hervidora sólo con su base original.
-- Esta hervidora está diseñada únicamente para
calentar y hervir agua.
-- No llene nunca la hervidora por encima de la
indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
quemaduras.
-- Tenga cuidado: el exterior de la hervidora y el agua
que contiene se calientan. Coja la hervidora solo por
el asa. Tenga cuidado también con el vapor caliente
que sale de la hervidora.
-- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos
domésticos o similares como: viviendas de granjas,
hostales en los que se ofrecen desayunos, zona de
cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y entornos
residenciales de otro tipo.
Protección contra el hervido sin agua
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección
contra el hervido sin agua: se apaga automáticamente si
se enciende de forma accidental estando vacía o si no
tiene suficiente agua. Deje que la hervidora se enfríe
durante 10 minutos y, a continuación, quítela de su base.
El interruptor de encendido/apagado se ajusta en la
posición de apagado y la hervidora está lista para usarse
de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM).
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips.
También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar
los datos de contacto).
Medio ambiente
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
En función de la dureza del agua de su zona, la cal se puede acumular
en el interior de la hervidora con el tiempo. La cal puede afectar al
rendimiento de la hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
con regularidad siguiendo las instrucciones que encontrará en el manual
de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de eliminación de los depósitos
de cal:
-- Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda (hasta 18 dH).
-- Una vez al mes para zonas de agua dura (más de 18 dH).
Utilice vinagre blanco (4% de ácido acético) en el paso 6. Enjuague la
hervidora y, a continuación, hierva dos veces (pasos 10-12) para eliminar
todo el vinagre.
Suomi
vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä tai jos
vettä ei ole tarpeeksi. Katkaise virta käynnistyskytkimestä
ja anna vedenkeittimen jäähtyä 10 minuuttia. Nollaa sitten
ylikuumenemissuojan kytkin nostamalla vedenkeitin irti
alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös
ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 1).
Varoitus
-- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Alle 8-vuotiaat eivät saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
pinnoille.
-- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
veteen tai muuhun nesteeseen. Puhdista laite kostealla,
mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan
kanssa.
-- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden lämmittämiseen
tai keittämiseen.
-- Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Jos
vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
-- Keittimen ulkopinta voi kuumentua. Nosta vedenkeitin
aina kahvasta. Varo laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
-- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat
hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
aamiaismajoitus.
Ei käynnisty tyhjänä
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin
katkaisee automaattisesti virran vedenkeittimestä, jos
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Paikallisen vesijohtoveden kovuuden mukaan vedenkeittimen
lämmityselementtiin saattaa käytössä kertyä kalkkia, joka saattaa vaikuttaa
keittimen toimintaan. Poista kalkki vedenkeittimestä säännöllisesti
noudattamalla käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
Kalkinpoisto on suositeltavaa tehdä:
-- Kerran 3 kuukaudessa, jos vesi on pehmeää (enintään 18 dH).
-- Kerran kuukaudessa, jos vesi on kovaa (yli 18 dH).
Käytä vaiheessa 6 ruokaetikkaa (4 % etikkaa). Poista etikka kokonaan
huuhtelemalla ja kiehauttamalla kahdesti (vaiheet 10-12).
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
Avertissement
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation, le socle ou la bouilloire est
endommagé(e). Si le cordon d’alimentation est
endommagé, vous devez le faire remplacer par Philips,
un Centre Service Agréé Philips ou un technicien
qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de
plus de 8 ans et sous surveillance. Tenez l’appareil et
son cordon hors de portée des enfants de moins
de 8 ans.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-- Tenez le cordon d’alimentation, le socle et la bouilloire
à l’écart des surfaces chaudes.
-- Ne placez pas l’appareil sur une surface avec
rebords (un plateau par exemple) car l’eau pourrait
s’accumuler sous l’appareil et provoquer un accident.
-- Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer. N’immergez en aucun cas la bouilloire ou
le socle dans l’eau ni dans tout autre liquide. Nettoyez
l’appareil uniquement avec un tissu humide et un peu
de détergent.
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
-- N’utilisez la bouilloire qu’avec le socle d’origine.
-- La bouilloire est uniquement conçue pour chauffer et
bouillir de l’eau.
-- Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de
l’indication du niveau maximal. Si la bouilloire est trop
remplie, de l’eau bouillante risque de s’échapper du
bec verseur et de provoquer des brûlures.
-- Attention : l’extérieur de la bouilloire et l’eau qu’elle
contient deviennent chauds. Soulevez la bouilloire
uniquement par sa poignée. Faites également
attention à la vapeur brûlante s’échappant de
la bouilloire.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
et dans des environnements similaires tels que les
fermes, les chambres d’hôte, les cuisines destinées
aux employés dans les entreprises, magasins et autres
environnements de travail, les clients dans des hôtels,
motels et autres environnements résidentiels.
Coupure automatique en cas de marche
à vide
Cette bouilloire est équipée d’une protection antimarche à vide : elle s’éteint automatiquement si vous
l’allumez accidentellement et qu’il n’y a pas ou pas assez
d’eau dans le réservoir. Laissez la bouilloire refroidir
pendant 10 minutes, puis soulevez-la de son socle.
Le bouton marche/arrêt est réglé sur « arrêt » et la
bouilloire est de nouveau prête à l’emploi.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
Selon la dureté de l’eau dans votre région, des dépôts de calcaire peuvent
se former progressivement à l’intérieur de la bouilloire. Le calcaire peut
affecter les performances de la bouilloire. Détartrez régulièrement la
bouilloire en suivant les instructions du mode d’emploi.
Il est conseillé de détartrer votre appareil comme suit :
-- tous les 3 mois si votre eau est douce (jusqu’à 18 TH) ;
-- chaque mois si votre eau est dure (supérieure à 18 TH).
Utilisez du vinaigre blanc (4 % d’acide acétique) à l’étape 6. Rincez la
bouilloire, puis faites bouillir de l’eau à deux reprises (étapes 10 à 12) pour
enlever tout le vinaigre.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- Non usate l’apparecchio se la spina, il cavo di
alimentazione, la base o il bollitore stesso è
danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
occorre farlo sostituire da Philips, un rivenditore
specializzato Philips o da personale qualificato per
evitare situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a
partire da 8 anni di età e da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e
capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. La
manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite
da bambini se non di età superiore a 8 anni e in
presenza di un adulto. Tenete l’apparecchio e il relativo
cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore a
8 anni.
-- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Tenete il cavo di alimentazione, la base e il bollitore
lontano da superfici incandescenti.
-- Non posizionate l’apparecchio su una superficie
chiusa (ad esempio un vassoio da portata), poiché
l’acqua potrebbe accumularsi sotto il sistema
causando una situazione potenzialmente pericolosa.
-- Scollegate l’apparecchio e lasciatelo raffreddare prima
di pulirlo. Non immergete il bollitore o la base in
acqua o in altro liquido. Pulite l’apparecchio solo con
un panno umido ed un detergente neutro.
Attenzione
-- Collegate l’apparecchio esclusivamente a una presa di
messa a terra.
-- Utilizzate il bollitore solo in combinazione con la base
originale.
-- Il bollitore deve essere utilizzato esclusivamente per
riscaldare e bollire l’acqua.
-- Quando riempite il bollitore, non superate mai il
livello massimo indicato. Nel caso il bollitore fosse
troppo pieno, l’acqua in ebollizione potrebbe
fuoriuscire dal beccuccio e causare ustioni.
-- Attenzione: la parte esterna del bollitore e l’acqua
contenuta al suo interno si scaldano. Prestate
attenzione anche al vapore caldo che fuoriesce dal
bollitore.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un
uso domestico e applicazioni simili, ad esempio aree
ristoro per il personale di negozi, uffici e altri ambienti
di lavoro, aziende agricole, servizi offerti ai clienti
di alberghi, hotel e altri luoghi residenziali, bed and
breakfast e ambienti analoghi.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo bollitore è dotato di protezione contro il
funzionamento a secco: si spegne automaticamente nel
caso in cui venga acceso accidentalmente in assenza
parziale o totale di acqua. Lasciate raffreddare il bollitore
per 10 minuti e quindi sollevate il bollitore dalla base.
L’interruttore di on/off è impostato su “OFF” e il bollitore
è nuovamente pronto all’uso.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del
vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Tutela dell’ambiente
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme
ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
A seconda della durezza dell’acqua nell’area in cui si vive, all’interno
del bollitore potrebbe formarsi calcare. La presenza del calcare potrebbe
compromettere le prestazioni del bollitore. Eliminate regolarmente il calcare
seguendo le istruzioni presenti nel manuale dell’utente.
Consigliamo il seguente programma di pulizia anticalcare:
-- Una volta ogni 3 mesi se utilizzate acqua dolce (fino a 18 dH).
-- Una volta al mese se utilizzate acqua dura (superiore a 18 dH).
Usate l’aceto bianco (4% acido acetico) nel passaggio 6. Risciacquate
il bollitore e bollitelo quindi due volte (passaggi 10-12) per eliminare
tutto l’aceto.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd
is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door
kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8
en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het
snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan
8 jaar oud.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-- Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de
buurt van hete oppervlakken.
-- Plaats het apparaat niet op een oppervlak met
een rand eromheen (bijv. een dienblad). Doet u dit
wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder
het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een
gevaarlijke situatie.
-- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
Dompel de waterkoker en de voet niet in water
of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen
schoon met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
-- Gebruik de waterkoker alleen met de
bijbehorende voet.
-- De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen
en koken van water.
-- Vul de waterkoker nooit verder dan het aangegeven
maximumniveau. Als er te veel water in de
waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water
uit de schenktuit naar buiten spat.
-- Wees voorzichtig: de buitenkant van de waterkoker
en het water erin worden heet. Til de waterkoker
alleen op aan het handvat. Pas ook op voor de hete
stoom die uit de waterkoker komt.
-- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed
& Breakfast-achtige omgevingen; in keukens
(voor personeel) in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en
andere verblijfsaccommodaties.
Droogkookbeveiliging
Deze waterkoker is voorzien van een droogkook­
beveiliging: de waterkoker schakelt automatisch uit als
deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er
water in zit of als er onvoldoende water in zit. Laat
het apparaat 10 minuten afkoelen en til vervolgens de
waterkoker van de voet. De aan/uitknop staat weer op
‘off ’ en de waterkoker is nu weer klaar voor gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook
contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land
(zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het
normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen
inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com/support) of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied, kan zich na een tijdje
kalk in de waterkoker vormen. Kalk kan de prestaties van de waterkoker
beïnvloeden. Ontkalk de waterkoker regelmatig en volg daarbij de
instructies in de gebruiksaanwijzing.
Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie aan:
-- Eén keer per 3 maanden als u zacht water gebruikt (tot 18 dH).
-- Eén keer per maand als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH).
Gebruik blanke azijn (4% azijnzuur) in stap 6. Spoel de waterkoker en kook
dan tweemaal (stap 10-12) om alle azijn te verwijderen.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
-- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen,
sokkelen eller hurtigkokeren er skadet. Hvis ledningen
er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller
lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller
eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en
sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for
barn som er yngre enn 8 år.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren unna
varme overflater.
-- Ikke plasser apparatet på en lukket overflate (f.eks. et
serveringsfat). Det kan føre til at det samler seg vann
under apparatet, og det kan føre til farlige situasjoner.
-- Koble fra apparatet og la det avkjøles før du begynner
å rengjøre det. Ikke senk hurtigkokeren eller sokkelen
ned i vann eller annen væske. Bare rengjør apparatet
med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
Forsiktig
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
-- Hurtigkokeren må bare brukes sammen med den
originale sokkelen.
-- Hurtigkokeren er bare beregnet på oppvarming og
koking av vann.
-- Fyll aldri hurtigkokeren over maks.-merket. Hvis
hurtigkokeren overfylles, kan kokende vann komme ut
av tuten og forårsake brannskader.
-- Vær forsiktig: Utsiden av hurtigkokeren og vannet i
den blir varm. Bare løft hurtigkokeren i håndtaket. Pass
deg også for den varme dampen som kommer ut av
hurtigkokeren.
-- Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet og
lignende bruksområder, som gårder, overnattingssteder,
personalkjøkken i butikk, på kontorer og andre
jobbmiljøer og av kunder på hoteller, moteller og
andre typer bomiljøer.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne hurtigkokeren er utstyrt med beskyttelse mot
tørrkoking: Den slår seg automatisk av hvis du slår den på
når det ikke er nok vann i den. La hurtigkokeren avkjøles
i ti minutter, og løft deretter hurtigkokeren av sokkelen.
Av/på-bryteren er satt til “av”, og hurtigkokeren er klar til
bruk igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i
garantiheftet for kontaktinformasjon).
Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Avhengig av vannets hardhetsgrad der du bor, kan kalk bygges opp inne
i hurtigkokeren over tid. Kalk kan påvirke ytelsen til hurtigkokeren. Avkalke
hurtigkokeren regelmessig ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken.
Vi anbefaler følgende avkalkingsplan:
-- én gang hver tredje måned hvis vannet er bløtt (opptil 18 dH)
-- én gang i måneden hvis vannet er hardt (mer enn 18 dH)
Bruk hvit eddik (4 %) i trinn 6. Skyll hurtigkokeren, og kok deretter opp
to ganger (trinn 10–12) for å fjerne all eddiken.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Aviso
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de
alimentação, a base ou o próprio jarro estiverem
danificados. Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou
por pessoal devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, caso sejam
supervisionadas ou recebam instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se forem alertadas
para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção
do utilizador não podem ser efectuadas por crianças,
a não ser que tenham idade superior a 8 anos e
sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o
cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a
8 anos.
-- As crianças não podem brincar com o aparelho.
-- Mantenha o fio de alimentação, a base e o jarro
afastados de superfícies quentes.
-- Não coloque o aparelho numa superfície fechada
(por exemplo, num tabuleiro de servir), pois pode
provocar a acumulação da água por baixo do
aparelho, resultando numa situação perigosa.
-- Desligue a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o limpar. Não imerja o jarro nem a base em água
ou noutro líquido. Limpe o aparelho apenas com um
pano húmido e um detergente líquido não abrasivo.
Cuidado
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
à terra.
-- O jarro só deve ser utilizado com a sua base original.
-- O jarro destina-se unicamente a aquecer e
ferver água.
-- Nunca encha o jarro acima da indicação de nível
máximo. Se o jarro estiver muito cheio, a água a
ferver pode ser expelida para fora através do bico e
provocar queimaduras.
-- Tenha cuidado: o exterior do jarro e a água dentro
deste aquecem. Levante o jarro apenas pela pega.
Tenha também cuidado com o vapor quente que sai
do jarro.
-- Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes
domésticos e aplicações semelhantes, como quintas,
ambientes tipo “alojamento e pequeno-almoço”,
copas de pessoal em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho; por clientes em hotéis, motéis
e outros tipos de ambientes residenciais.
Protecção contra funcionamento a seco
Este jarro eléctrico está equipado com uma
protecção contra funcionamento a seco: esta
desliga automaticamente o jarro, se este for ligado
acidentalmente sem ter água ou se a água não for
suficiente. Deixe o jarro arrefecer durante 10 minutos
e, em seguida, levanta-o da sua base. O interruptor ligar/
desligar muda para a posição desligada e o jarro está
pronto para ser utilizado novamente.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite
www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips.
Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Meio ambiente
Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos normais
no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado para
reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
Dependendo da dureza da água na sua área, pode acumular-se calcário
no interior do jarro ao longo do tempo. O calcário pode afectar o
desempenho do jarro. Elimine o calcário do jarro eléctrico regularmente
seguindo as instruções no manual do utilizador.
Recomendamos a seguinte frequência de remoção do calcário:
-- Uma vez a cada 3 meses nas zonas com água menos dura (até 18 dH).
-- Uma vez todos os meses nas zonas onde a água for dura (mais de
18 dH).
Utilize vinagre branco (4% ácido acético) no passo 6. Enxagúe o jarro e,
em seguida ferva água duas vezes (passos 10 a 12) para eliminar o vinagre
totalmente.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan
du använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Varning
-- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
bottenplattan eller själva vattenkokaren är skadad. Om
nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett
serviceombud auktoriserat av Philips eller likvärdigt
kvalificerade personer för att undvika faror.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats
om hur apparaten används på ett säkert sätt och
de eventuella medförda riskerna. Rengöring och
användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre
än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll apparaten och
dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
-- Håll nätsladden, bottenplattan och vattenkokaren
borta från varma ytor.
-- Placera inte apparaten på en stängd yta (t.ex. en
serveringsbricka) eftersom vatten då kan samlas
under apparaten vilket kan leda till en farlig situation.
-- Dra ur apparaten och låt den svalna innan du rengör
den. Sänk inte ned vattenkokaren eller bottenplattan
i vatten eller någon annan vätska. Rengör endast
apparaten med en fuktig trasa och ett milt
rengöringsmedel.
Varning!
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Använd bara vattenkokaren i kombination med
originalbottenplattan.
-- Vattenkokaren är endast avsedd för att värma upp
och koka vatten.
-- Fyll aldrig vattenkokaren över nivåindikatorns maxnivå.
Om vattenkokaren överfylls med vatten kan kokande
vatten spruta ut från pipen och orsaka skållning.
-- Var försiktig: vattenkokarens utsida blir varm, liksom
vattnet däri. Lyft enbart vattenkokaren i dess handtag.
Se också upp för den heta ånga som kommer ut ur
vattenkokaren.
-- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll
och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and
breakfast-miljöer, personalköksområden i affärer, på
kontor och i andra arbetsmiljöer samt av hotell- och
motellgäster och i bostadsmiljöer.
Torrkokningsskydd
Den här vattenkokaren är utrustad med
torrkokningsskydd: den stängs av automatiskt om du
oavsiktligt sätter på den med inget eller inte tillräckligt
med vatten. Låt vattenkokaren svalna i 10 minuter och
lyft den sedan från dess bottenplatta. Strömbrytaren
är inställd på “av” och vattenkokaren är klar för
användning igen.
Beroende på hårdhetsgraden på vattnet i området kan kalkavlagringar
bildas i vattenkokaren så småningom. Kalkavlagringar kan påverka
vattenkokarens prestanda. Avkalka vattenkokaren regelbundet genom att
följa instruktionerna i användarhandboken.
Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall:
-- En gång i kvartalet för områden med mjukt vatten (upp till 18 dH).
-- En gång i månaden för områden med hårt vatten (mer än 18 dH).
Använd vit ättika (4 % ättiksyra) i steg 6. Skölj vattenkokaren och koka sedan
två gånger (steg 10–12) för att få bort all ättika.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
--
--
-----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF).
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation
finns i garantibroschyren).
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
-----
Uyarı
Su ısıtıcının fişi, elektrik kablosu, tabanı veya kendisi
hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik
kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için kablonun mutlaka Philips, yetkili bir Philips servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı
8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde
muhafaza edin.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak yüzeylerden
uzak tutun.
Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su
birikmesi olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin
üzerine yerleştirmeyin (örn. servis tepsisi).
Cihazı temizlemeden önce, fişini prizden çekin ve
soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya tabanı, suya ya da
başka herhangi bir sıvı maddeye batırmayın. Cihazı
yalnızca nemli bir bez ve hafif bir temizlik maddesi
ile temizleyin.
Dikkat
Cihazı sadece topraklı prize takın.
Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak içindir.
Su ısıtıcıyı maksimum seviye göstergesinin üzerinde
doldurmayın. Su ısıtıcıyı çok fazla doldurursanız,
kaynayan su ağızlıktan taşar ve haşlanmaya
neden olabilir.
-- Dikkatli olun: su ısıtıcının dış bölümü ve içindeki su
ısınır. Su ısıtıcıyı mutlaka sapından tutarak kaldırın.
Su ısıtıcıdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
-- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde
kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar,
mağazalardaki personel mutfağı alanları, ofisler ve diğer
çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama
ortamları.
Susuz kaynama koruması
Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması bulunmaktadır:
Su ısıtıcıyı yanlışlıkla içinde hiç su olmadığında veya
yeterince su olmadığında çalıştırmanız halinde, ısıtıcı
otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı 10 dakika
soğumaya bırakın, ardından kaldırarak tabanından ayırın.
Açma/kapama düğmesi ‘kapalı’ konumuna gelir ve su ısıtıcı
tekrar kullanıma hazırdır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm
standartlara uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile
iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına
başvurun).
Çevre
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Su ısıtıcınızın içinde, bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak zamanla
kireç birikebilir. Kireç su ısıtıcısının performansını etkileyebilir. Bu yüzden
kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek su ısıtıcınızın kirecini düzenli
olarak temizleyin.
Şu kireç temizleme sıklığını öneriyoruz:
-- Suyun yumuşak olduğu bölgelerde (18 dH değerine kadar) 3 ayda bir.
-- Suyun sert olduğu bölgelerde (18 dH değerinden fazla) ayda bir.
6. adımda beyaz sirke (%4 asetik asit) kullanın. Sirkeyi temizlemek için su
ısıtıcısını durulayın ve ardından iki kez kaynatma işlemi gerçekleştirin
(10-12. adımlar).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement