Philips GC026 User manual

Philips GC026 User manual
Always here to help you
English
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Introduction
GC026
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not open and remove the blade guard
during use.
-- Do not use the appliance if it shows visible damage
or if the blade unit or blade guard is broken.
-- Do not let pointed objects come into contact
with the blades during use.
-- Do not switch on the appliance when
performing cleaning and maintenance.
-- Keep your fingers and hand away from the
blades during cleaning and maintenance.
Caution
-- The appliance is intended for garments only.
User manual
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Using the appliance
Make sure you smooth out the garment on a flat surface. Do not press
the appliance onto the garment too hard. Do not use the appliance on
embroideries, zips, buttons and loose threads.
Cleaning and maintenance
Always switch off the appliance and remove the batteries before you
clean the appliance.
Environment
--
This symbol (Fig. 12) means that you must not throw away the
appliance with normal household waste. Dispose of it at an official
collection point for electrical appliances. Correct disposal helps to
preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Note:The guarantee does not cover wear and tear of the blade unit.
Български
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За
да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно това ръководство за потребителя
и го запазете за справка в бъдеще.
Опасност
-- Никога не потапяйте уреда във вода.
-- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
-- Не отваряйте и не сваляйте предпазителя за
ножове по време на работа.
4239.000.8968.1
-- Не използвайте уреда, ако има видими
повреди или ако режещият блок или
предпазителят за ножове е счупен.
-- Не позволявайте на остри предмети да се
допират до ножовете по време на работа.
-- Не включвайте уреда, докато извършвате
почистване и поддръжка.
-- Пазете пръстите и ръцете си далеч от
ножовете по време на почистване и
поддръжка.
Внимание
-- Този уред е предназначен само за дрехи.
Upozornění
-- Přístroj je určen pouze na oděvy.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím
se elektromagnetických polí.
Použití přístroje
Oděv vyhlaďte na rovné ploše. Netlačte přístrojem na oděv příliš silně.
Nepoužívejte přístroj na výšivky, zipy, knoflíky a volné nitě.
Čištění a údržba
Před čištěním přístroje vždy nejprve přístroj vypněte a vyjměte baterie.
Životní prostředí
--
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички
действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
Използване на уреда
Дрехата трябва да се постави хоризонтално на равна повърхност. Не
притискайте уреда твърде силно към дрехата. Не използвайте уреда
върху бродерии, ципове, копчета и висящи влакна.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support
nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
Poznámka: Záruka nezahrnuje opotřebení nožové jednotky.
Hrvatski
Почистване и поддръжка
Винаги изключвайте уреда и изваждайте батериите, преди да го
почистите.
Опазване на околната среда
--
Този символ (Фигура 12) означава, че не трябва да изхвърляте
уреда заедно с нормалните битови отпадъци. Предайте го
в специализиран пункт за събиране на електрически уреди.
Правилното му изхвърляне спомага за опазването на околната
среда.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете листовката за
международна гаранция.
Забележка: Гаранцията не покрива обичайното износване на
режещия блок.
Čeština
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips. Abyste
mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte
svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Nebezpečí
-- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
-- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
-- Během používání neotevírejte ani nesundávejte
kryt nožů.
-- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné
známky poškození nebo pokud jsou nožová
jednotka či kryt nožů rozbité.
-- Během používání zabraňte kontaktu nožů
s ostrými předměty.
-- Při čištění a údržbě přístroj nezapínejte.
-- Během čištění a údržby udržujte své prsty
a ruce v bezpečné vzdálenosti od nožů.
Tento symbol (obr. 12) označuje, že přístroj nesmí být likvidován spolu
s běžným domácím odpadem. Odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě
pro elektrické přístroje. Řádná likvidace pomáhá chránit životní prostředí.
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili
podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-stranici
www.philips.com/welcome.
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik i spremite ga za buduće
potrebe.
Opasnost
-- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
-- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
-- Tijekom uporabe nemojte otvarati i vaditi
štitnik rezača.
-- Nemojte koristiti aparat ako ima vidljiva oštećenja
te ako je jedinica ili štitnik rezača slomljen.
-- Pazite da tijekom uporabe predmeti s oštrim
vrhom ne dođu u dodir s rezačima.
-- Nemojte uključivati aparat tijekom čišćenja
i održavanja.
-- Tijekom čišćenja i održavanja prste i ruke
držite dalje od rezača.
Oprez
-- Aparat je namijenjen isključivo za odjeću.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Uporaba
Odjevni predmet izgladite na ravnoj površini. Aparat nemojte prejako
pritiskati na odjevni predmet. Aparat nemojte koristiti na izvezenim detaljima,
patentnim zatvaračima, gumbima i nitima.
Čišćenje i održavanje
Prije čišćenja aparata obavezno ga isključite i izvadite baterije iz njega.
Zaštita okoliša
--
Ovaj simbol (sl. 12) znači da ne smijete bacati aparat s uobičajenim
otpadom iz kućanstva. Odložite ga na službenom odlagalištu električnih
aparata. Ispravnim odlaganjem štiti se okoliš.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support
ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
Napomena: Jamstvo ne pokriva habanje i trošenje jedinice s rezačima.
Қазақша
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану
үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы
нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта
анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін
сақтап қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Құралды еш уақытта суға батырмаңыз.
-- Балалар құралмен ойнамауы керек.
-- Қолдану барысында ашып, пышақ жүзін
шығарып алмаңыз.
-- Көзге көрінетін зақымы болса немесе
пышақ не оның жүзі сынған болса, құралды
пайдаланбаңыз.
-- Қолдану барысында пышақтарға үшкір
заттарды тигізбеңіз.
-- Тазалап, күтіп жатқанда құралды қоспаңыз.
-- Тазалап, күтіп жатқанда саусақтарыңызды
және қолыңызды пышақтарға тигізбеңіз.
Ескерту
-- Бұл құрал тек киімге арналған.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Құрылғыны пайдалану
Киімді тегіс жерде түзетіңіз. Құралмен киімді қатты баспаңыз. Do not use
the appliance on embroideries, zips, buttons and loose threads.
Тазалау және күтім жасау
Құралды тазаламас бұрын, әрдайым оны өшіріп, батареяларды шығарып алыңыз.
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte
de utilizarea aparatului şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
Pericol
-- Nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
-- Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
-- Nu deschideţi şi nu scoateţi protecţia lamei în
timpul utilizării.
-- Nu utilizaţi aparatul dacă acesta prezintă
deteriorări vizibile sau dacă blocul tăietor sau
protecţia lamei este rupt(ă).
-- Nu lăsaţi obiectele ascuţite să intre în contact
cu lamele în timpul utilizării.
-- Nu porniţi aparatul când se efectuează
curăţarea şi întreţinerea.
-- Ţineţi-vă degetele şi mâinile la distanţă faţă de
lame în timpul curăţării şi întreţinerii.
Precauţie
-- Acest aparat este destinat exclusiv articolelor
de îmbrăcăminte.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Utilizarea aparatului
Asiguraţi-vă că întindeţi articolul de îmbrăcăminte pe o suprafaţă plană. Nu
apăsaţi aparatul pe articolul vestimentar prea tare. Nu utilizaţi aparatul pe
broderii, fermoare, nasturi şi fire deşirate.
Curăţare şi întreţinere
Opriţi întotdeauna aparatul şi scoateţi bateriile înainte de a curăţa aparatul.
Protecţia mediului
--
Acest simbol (Fig. 12) înseamnă că nu trebuie să aruncaţi aparatul
împreună cu gunoiul menajer. Predaţi-l la un punct de colectare
autorizat pentru aparate electrice. Eliminarea corectă ajută la protejarea
mediului înconjurător.
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
www.philips.com/support sau să citiţi broşura de garanţie internaţională
separată.
Notă: Garanţia nu acoperă uzura blocului tăietor.
Қоршаған орта
--
Бұл таңба (12-сурет) құралды қалыпты тұрмыстық қалдықпен бірге
тастауға болмайтынын білдіреді. Оны электр құралдарына арналған
арнайы ресми жинайтын жерге апарып тапсырыңыз. Қоқысқа дұрыс
тастау қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі.
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса,
www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек
дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
Ескертпе: кепілдік пышақтың тозуы мен сырылуын қамтымайды.
Română
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Русский
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя и
сохраните его для дальнейшего использования
в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается погружать прибор в воду.
-- Не позволяйте детям играть с прибором.
-- Не открывайте и не снимайте защитную
насадку во время использования.
-- Не используйте прибор при наличии на нем
видимых повреждений, а также при повреждении
ножевого блока или защитной насадки.
-- Не допускайте контакта лезвий с
заостренными предметами во время
использования.
-- Не включайте прибор во время очистки и
обслуживания.
-- Старайтесь не прикасаться к лезвиям во
время очистки и обслуживания.
Внимание!
-- Данный прибор предназначен только для
ухода за одеждой.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Использование прибора
Разгладьте предмет одежды на плоской поверхности. Не прижимайте
прибор слишком сильно к одежде. Не используйте прибор на тканях с
вышивкой, а также рядом с молниями, пуговицами и висящими нитками.
Очистка и уход
Всегда выключайте прибор и извлекайте батареи перед очисткой.
Защита окружающей среды
--
Данный символ (рис. 12) означает, что данный прибор нельзя
утилизировать вместе с бытовым мусором. Передайте его в
специализированный пункт по утилизации электрооборудования.
Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
Примечание Гарантия не распространяется на износ ножевого блока.
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/
welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta
uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
Nevarnost
-- Aparata ne potapljajte v vodo.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
-- Med uporabo ne odpirajte ali odstranjujte
zaščite rezila.
-- Aparata ne uporabljajte, če opazite znake
poškodovanja oziroma če je rezilna enota ali
zaščita rezila zlomljena.
-- Koničasti predmeti med uporabo ne smejo priti
v stik z rezili.
-- Med čiščenjem in vzdrževanjem ne vklapljajte
aparata.
-- Med čiščenjem in vzdrževanjem se s prsti in
rokami ne približujte rezilom.
Previdno
-- Aparat je namenjen samo za uporabo na oblačilih.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Uporaba aparata
Oblačilo zgladite na ravni površini. Aparata na oblačilo ne pritiskajte
premočno. Ne uporabljajte ga na vezeninah, zadrgah, gumbih in sproščenih
nitih.
Čiščenje in vzdrževanje
Aparat pred čiščenjem vedno izklopite in odstranite baterije.
Okolje
--
Ta simbol (slika 12) pomeni, da aparata ne smete odvreči z običajnimi
gospodinjskimi odpadki. Odnesite ga na uradno zbirno mesto za
električne aparate. S pravilnim odlaganjem pripomorete k varovanju
okolja.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/
support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
Opomba: Garancija ne pokriva obrabljenosti rezilne enote.
Українська
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій,
уважно прочитайте цей посібник користувача і
зберігайте його для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Не занурюйте пристрій у воду.
-- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
-- Не відкривайте та не знімайте манжету для
лез під час використання.
-- Не використовуйте пристрій, якщо на ньому
помітні пошкодження або якщо зламався
ріжучий блок чи манжета для лез.
-- Не дозволяйте лезам торкатися загострених
предметів під час використання.
-- Не вмикайте пристрій під час чищення та
обслуговування.
-- Тримайте пальці та руки подалі від лез під
час чищення та обслуговування.
Увага
-- Пристрій призначено виключно для одягу.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Застосування пристрою
Прасуйте одяг на пласкій поверхні. Не притискайте пристрій до одягу
надто сильно. Не використовуйте пристрій на вишивках, застібках,
ґудзиках і висячих нитках.
Чищення та догляд
Перед тим як чистити пристрій, завжди вимикайте його і виймайте
батареї.
Навколишнє середовище
--
Цей символ (мал. 12) означає, що пристрій не можна викидати
разом зі звичайними побутовими відходами. Здавайте його в
офіційний пункт прийому електропристроїв. Належна утилізація
допомагає зберегти довкілля.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
Примітка: Гарантія не поширюється на зношування ріжучого блока.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement