Sony MHC-EX600 Operating instructions

Sony MHC-EX600 Operating instructions
\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\010COV.fm
masterpage: Cov
010COV.book Page 1 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
4-267-386-12(1) (SE)
Mini HI-FI
Component System
Bruksanvisning
Komma igång
Funktioner
Ytterligare information
MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (SE)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\020REG.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 2 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningen på
apparaten med tidningar, dukar, gardiner
eller liknande eftersom det kan orsaka brand.
Placera heller aldrig öppen eld, t.ex. tända
stearinljus, ovanpå apparaten.
Utsätt inte apparaten för droppar eller stänk
från vätska och placera inte kärl fyllda med
vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå apparaten
eftersom det kan orsaka brand och elektriska
stötar.
Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag,
eftersom huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om du märker
något onormalt med enheten drar du
omedelbart ut huvudkontakten från
nätuttaget.
Installera inte enheten i ett inneslutet
utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp.
Utsätt inte batterierna eller apparaten med
batterierna installerade för hög värme,
t.ex. starkt solljus, eld eller liknande.
Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten sitter i ett
nätuttag, även om du har stängt av själva
enheten.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och
hörlurar kan orsaka hörselskador.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska instrument
med den här produkten kan det orsaka
ögonskador.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av den här produkten är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För service- och garantiärenden använder
du adresserna i de separata service- och
garantidokumenten.
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning
(gäller i EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten och på
förpackningen anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den måste
i stället lämnas in på en återvinningscentral
för uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att säkerställa att
produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av
materialet hjälper till att bevara naturens
resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här
produkten kan du kontakta ditt
kommunkontor, sophämtningsföretaget
eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Den här enheten är klassad som en
KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen
finns på enhetens baksida.
2SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Avfallshantering av
använda batterier
(gäller i EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet och på
förpackningen anger att batteriet inte får
hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier
kan symbolen användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att
säkerställa att batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
batterierna kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet bidrar till att bevara
naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett inbyggt
batteri får detta batteri endast bytas av
en auktoriserad servicetekniker. Se till att
batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna
in produkten på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning när den
är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser
du avsnittet om hur du tar ut batteriet på
ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha detaljerad information om
återvinning av produkten eller batteriet
kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken
där du köpte produkten.
Anmärkning om DualDisc-skivor
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig
skivprodukt med DVD-inspelat material
på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den
andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte
följer CD-standarden kan uppspelning på
den här produkten dock inte garanteras.
Musikskivor som kodats med teknik
för upphovsrättsskydd
Den här produkten är utformad för att
spela upp skivor som följer CD-standarden
(Compact Disc). Den senaste tiden har olika
musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd marknadsförts av
vissa skivbolag. Tänk på att vissa av de
här skivorna inte följer CD-standarden
och kanske inte kan spelas upp på den
här produkten.
Anmärkning om
upphovsrättsskyddat innehåll
Överförd musik är begränsad till endast
privat användning. För användning av
musik utöver den här begränsningen krävs
tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
Information om licenser och
varumärken
• MPEG Layer-3-teknik och patent för
ljudkodning är licensierat av Fraunhofer
IIS och Thomson.
• Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
i andra länder.
• Den här produkten innehåller teknik som
omfattas av immateriell egendomsrätt
tillhörande Microsoft. Användning eller
distribution av den här tekniken utanför
produkten är inte tillåten utan lämplig
licens från Microsoft.
3SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\010COVTOC.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 4 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller ..... 5
Komma igång
Ansluta systemet på ett
säkert sätt ........................................ 8
Ställa in klockan ............................. 9
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ...................21
Felsökning .....................................22
Meddelanden ................................27
Tekniska data ................................29
Funktioner
Spela en CD/MP3-skiva ............... 10
Lyssna på radio .............................. 11
Innan du använder
USB-enheten .................................. 12
Överföra musik från
en skiva till en USB-enhet ............ 13
Spela en fil från USB-enheten...... 15
Skapa ditt eget program
(Programmerad uppspelning) ...... 16
Använda extra
ljudkomponenter........................... 17
Justera ljudet .................................. 18
Ändra teckenfönstret .................... 18
Ändra ljusstyrkan för
belysningen .................................... 19
Använda timerfunktionerna........ 20
4SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Guide till delar och kontroller
I den här handboken beskrivs huvudsakligen funktioner via fjärrkontrollen, men samma
funktioner kan användas med knapparna med samma eller liknande namn på enheten.
Huvudenhet
Så här låser du knapparna på enheten (barnlåsfunktion)
Du kan låsa alla knappar utom ?/1 på enheten för att förhindra att de används av misstag.
Håll ned x på enheten tills CHILD LOCK ON eller CHILD LOCK OFF visas
i teckenfönstret. Alla knappar utom ?/1 på enheten blir låsta eller olåsta.
Tänk på att barnlåset inaktiveras om du kopplar bort nätkabeln.
5SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\030GET.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 6 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Fjärrkontroll
1 ?/1-knapp (på/standby)
Tryck på den här knappen om du vill
stänga av eller slå på systemet.
B Fjärrsensor
C Z-knapp (öppna/stäng)
Tryck på den här knappen om du
vill sätta in eller mata ut en skiva.
D x-knapp (stoppa)
Tryck på den här knappen om
du vill stoppa uppspelningen
eller överföringen.
E REC TO USB-knapp (sidan 13)
Tryck på den här knappen om du vill
överföra musik från en skiva till den
anslutna USB-enheten som finns
som tillval.
F DSGX-knapp (sidan 18)
Tryck på den här knappen om du vill
välja ljudeffekt.
G ENTER-knapp
Tryck på den här knappen för att
ange eller bekräfta inställningarna.
H TUNING +-knapp
Tryck på den här knappen för att
ställa in en radiostation.
>-knapp (gå framåt)
Tryck på den här knappen för att
välja ett spår eller en fil.
M-knapp (snabbspola framåt)
Tryck på den här knappen för att
hitta en punkt i ett spår eller en fil.
I VOLUME-kontroll
Skruva på den här kontrollen för att
justera volymen.
J
-port (USB)
Anslut en USB-enhet (tillval).
K PHONES-uttag
Anslut hörlurarna.
L DVD/PC IN L/R-uttag
(ljud in höger/vänster)
Anslut en ljudkomponent (bärbara
musikspelare osv.).
M TUNING –-knapp
Tryck på den här knappen för att
ställa in en radiostation.
.-knapp (gå bakåt)
Tryck på den här knappen för att
välja ett spår eller en fil.
m-knapp (spola bakåt)
Tryck på den här knappen för att
hitta en punkt i ett spår eller en fil.
N OPTIONS-knapp (sidan 12, 14, 19)
Tryck på den här knappen för att
öppna eller stänga alternativmenyerna.
O EQ-knapp (sidan 18)
Tryck på den här knappen om du vill
välja ljudeffekt.
P FUNCTION-knapp
Tryck på den här knappen om du vill
välja funktionen.
Q NX-knapp (spela upp/pausa)
Tryck på den här knappen om du vill
starta eller pausa uppspelningen.
6SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\030GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
R CLOCK/TIMER SELECT-knapp
(sidan 20)
CLOCK/TIMER SET-knapp
(sidan 9, 20)
Tryck på den här knappen om
du vill ställa in klocktimern och
väckningstimern.
S REPEAT/FM MODE-knapp
(sidan 10, 11, 15)
Tryck på den här knappen om du vill
lyssna på en skiva, en USB-enhet,
ett spår eller en fil flera gånger.
Tryck på knappen för att välja FMmottagningsläge (mono eller stereo).
T TUNER/BAND-knapp
Tryck på den här knappen för att
välja tunerfunktionen. Tryck på
knappen för att välja FM-eller
AM-mottagningsläge.
U m/M-knapp (spola bakåt/
snabbspola framåt)
Tryck på den här knappen för att
hitta en punkt i ett spår eller en fil.
T/t-knapp
Tryck på den här knappen för att
välja menyalternativen.
V
+-knapp (välj mapp)
(sidan 10, 15, 16)
Tryck på den här knappen för att
välja en mapp.
W VOLUME +/–-knapp
Tryck på den här knappen för att
justera volymen.
X
-knapp (välj mapp)
(sidan 10, 15, 16)
Tryck på den här knappen för att
välja en mapp.
Y CLEAR-knapp (sidan 17)
Z N-knapp (spela upp)
Tryck på den här knappen för att
starta uppspelningen.
X-knapp (pausa)
Tryck på den här knappen för att
pausa uppspelningen.
wj ./>-knapp (gå bakåt/
gå framåt)
Tryck på den här knappen för att
välja ett spår eller en fil.
+/–-knapp (inställning)
Tryck på den här knappen för att
ställa in en radiostation.
wk USB-knapp
Tryck på den här knappen om du vill
välja USB-funktionen.
wl CD-knapp
Tryck på den här knappen om du vill
välja CD-funktionen.
e; TUNER MEMORY-knapp
(sidan 11)
Tryck på den här knappen för att
förinställa radiostationen.
ea PLAY MODE/TUNING MODE-knapp
(sidan 10, 11, 16)
Tryck på den här knappen för att
välja uppspelningsläge för en CDskiva, MP3-skiva eller USB-enhet.
Tryck på den här knappen för att
välja inställningsläget.
es DISPLAY-knapp (sidan 9, 17, 18)
Tryck på den här knappen
för att ändra informationen
i teckenfönstret.
ed SLEEP-knapp (sidan 20)
Tryck på den här knappen för att
ställa in insomningstimern.
Tryck på den här knappen för
att ta bort ett spår eller en fil
som förprogrammerats.
7SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\040CON.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 8 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Komma igång
Ansluta systemet på ett säkert sätt
A AM-ramantenn
B FM-trådantenn (sträck ut
den vågrätt.)
C Till den högra högtalaren
D Till vägguttaget
E Högtalarkabel (röd/3)
F Högtalarkabel (svart/#)
G Till den vänstra högtalaren
H Subwooferkabel
I Till subwoofern
När du kopplar bort
subwooferkabeln
A Ström
D Subwoofer (endast MHC-EX99/EX900)
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Om kontakten inte passar i vägguttaget
tar du bort den medföljande
kontaktadaptern (endast för modeller
som är utrustade med en adapter).
Anslut subwoofern till SUBWOOFERuttaget med subwooferkabeln.
Placera subwoofern lodrätt för att få
bättre basåtergivning. Placera också
subwoofern:
– på ett stadigt golv där det inte finns
risk för resonans.
– minst fem centimeter från väggen.
– borta från mitten av rummet eller
ställ en bokhylla mot en vägg för
att undvika stående vågor.
B Antenner
Hitta en plats och en riktning som ger bra
mottagning när du ställer in antennerna.
Håll antennerna borta från
högtalarkablarna, nätkabeln och
USB-kabeln för att undvika störningar.
C Högtalare
Sätt bara in den oisolerade delen av
kabeln.
8SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\040CON.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Sätta i batterierna
Sätt i de två medföljande R6-batterierna
(storlek AA) och rikta polerna enligt
bilden nedan.
Ställa in klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att ställa in klockan.
1 Tryck på ?/1 för att slå på
systemet.
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Obs!
• Blanda inte gamla och nya batterier eller olika
batterityper.
• Om du inte använder fjärrkontrollen under
en längre tid tar du ut batterierna för att
undvika att den skadas av batteriläckage
och korrosion.
• Enheter med installerade batterier får inte
utsättas för hög värme, t.ex. starkt solljus,
eld eller liknande.
När du bär systemet
Om en skiva är insatt tar du ut den och
stänger av systemet. Koppla sedan bort
nätkabeln.
3 Tryck på ./> flera gånger för
att ställa in timme och tryck sedan
på ENTER.
Komma igång
Om PLAY SET blinkar trycker du på
./> flera gånger för att välja
CLOCK och trycker på ENTER.
4 Använd samma procedur för att
ställa in minuter.
Obs!
Klockinställningarna går förlorade om du drar
ut nätkabeln eller om det blir strömavbrott.
Så här visar du klockan när systemet är
avstängt
Tryck på DISPLAY flera gånger tills
klockan visas. Klockan visas i ungefär
åtta sekunder.
9SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 10 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
* Vid uppspelning av CD-DA-ljudskivor
fungerar
(SHUF)-uppspelning på samma
sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.
Funktioner
Spela en CD/MP3-skiva
1 Välj CD-funktionen.
Tryck på CD (eller FUNCTION
flera gånger).
2 Lägg i en skiva.
Tryck på Z på enheten och lägg i en
skiva med etiketten uppåt i skivfacket.
Stäng skivfacket genom att trycka på Z
på enheten.
Anmärkning om repeterad uppspelning
REP1 anger att ett spår eller en fil repeteras ända
tills du stoppar uppspelningen.
Anmärkning om slumpmässigt
uppspelningsläge
När du stänger av systemet rensas det valda
slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller
SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläget.
Anmärkning om uppspelning av
MP3-skivor
Hitta en punkt Håll ned m/M under
i ett spår
uppspelning och släpp
eller en fil.
knappen vid önskad punkt.
• Undvik att spara andra sorters filer eller
onödiga mappar på en skiva som innehåller
MP3-filer.
• Mappar som inte innehåller några MP3-filer
hoppas över.
• MP3-filerna spelas upp i den ordning som
de är inspelade på skivan.
• Du kan bara spela upp MP3-filer som har
filtillägget .mp3.
• Om en fil har tillägget .mp3 men i själva verket
är i något annat format finns det risk att
filen skapar ett starkt ljud om den spelas upp.
Det kan orsaka skador på högtalarna och
fel i systemet.
• Det högsta antalet:
– mappar är 255 (inklusive rotmappen).
– MP3-filer är 512.
– mappnivåer (filernas trädstruktur) är åtta.
• Kompabilitet med alla sorters kodnings-/
skrivningsprogram, inspelningsenheter
och inspelningsmedia för MP3 kan inte
garanteras. Inkompatibla MP3-skivor
kan ge störningar eller avbrott i ljudet
eller kanske inte fungerar alls.
Välja repeterad REPEAT flera gånger tills
uppspelning
REP eller REP1 visas.
Anmärkningar om uppspelning av
skivor med flera sessioner
3 Starta uppspelningen.
Tryck på N (eller NX på enheten).
Övriga funktioner
Om du vill
Trycker du på
Pausa
X (eller NX på enheten).
uppspelningen Återuppta uppspelningen
genom att trycka på
knappen igen.
Stoppa
x.
uppspelningen
Välja en mapp
på en MP3-skiva
Välja ett spår
eller en fil
+/– flera gånger.
./>.
Så här växlar du till uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE flera gånger medan
spelaren är stoppad. Du kan välja normal
uppspelning ( för alla MP3-filer
i mappen på skivan), slumpmässig
uppspelning (SHUF eller
SHUF*
för slumpmässiga mappar) eller
programmerad uppspelning (PGM).
• Om den första sessionen på skivan är en
CD-DA-session kan inte de andra sessionerna
på skivan identifieras, oavsett sessionsformat.
Endast CD-DA-spåren i den första sessionen
kan spelas upp.
• Om den första sessionen är i CD-ROMformat och även följande sessioner är
inspelade i samma format, fortsätter MP3filerna att spelas upp på motsvarande sätt
i flera sessioner tills en session som är
inspelad i något annat format påträffas.
10SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Lyssna på radio
1 Välj TUNER FM eller TUNER AM.
Tryck på TUNER/BAND (eller
FUNCTION) flera gånger.
2 Ställ in stationerna.
Automatisk stationsinställning
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att förinställa radiostationer.
1 Ställ in önskad radiostation.
2 Tryck på TUNER MEMORY för att
välja minnesläget.
Förinställningsnummer
3 Tryck på +/– flera gånger för att välja
Funktioner
Tryck på TUNING MODE flera
gånger tills AUTO visas och tryck
sedan på +/– (eller TUNING +/–
på enheten). Avsökningen stannar
automatiskt när en station har hittats
och TUNED och ST (endast för
stereoprogram) tänds i teckenfönstret.
Förinställa en radiostation
önskat förinställningsnummer.
Om TUNED inte tänds och avsökningen
inte stannar trycker du på x för att
stoppa avsökningen. Utför sedan
manuell stationsinställning (nedan).
När du ställer in en station som har
RDS-tjänster visas stationsnamnet
i teckenfönstret.
Manuell inställning
Tryck på TUNING MODE flera gånger
tills MANUAL visas och tryck sedan
på +/– (eller TUNING +/– på enheten)
flera gånger för att ställa in önskad
station.
Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen
av en svag FM-station i stereo kan du trycka
på FM MODE flera gånger tills MONO visas
för att stänga av stereomottagningen.
Om en annan station redan är lagrad
på det valda förinställningsnumret
ersätts den med den nya stationen.
4 Tryck på ENTER för att lagra
stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra
fler stationer.
Du kan förinställa upp till 20 FMstationer och upp till tio AM-stationer.
De förinställda stationerna finns kvar
i minnet i ungefär ett halvt dygn även
om du kopplar bort nätkabeln eller om
det blir strömavbrott.
6 Om du vill lyssna på en förinställd
radiostation trycker du på TUNING
MODE flera gånger tills PRESET
visas. Tryck sedan på +/– flera
gånger för att välja önskat
förinställningsnummer.
11SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 12 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Innan du använder USBenheten
På följande webbplatser finns det
information om kompatibla USB-enheter.
För kunder i Europa och Ryssland:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
För kunder i övriga länder och regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
Obs!
• Om en USB-kabel måste anslutas använder
du den som medföljde USB-enheten.
• När USB-enheten är ansluten visas
READING och USB MEMORY tänds
i teckenfönstret.
• Det kan ta upp till tio sekunder innan
READING visas beroende på vilken
typ av USB-enhet som är ansluten.
• Koppla inte ihop systemet och USB-enheten
genom ett USB-nav.
• När USB-enheten är ansluten läses alla filer
på USB-enheten in i systemet. Om det finns
många mappar och filer på USB-enheten kan
det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
• Med vissa anslutna USB-enheter kan det
uppstå en fördröjning efter det att en
funktion har utförts.
• Kompabilitet med alla sorters kodnings- och
skrivningsprogram kan inte garanteras. Om
ljudfilerna på USB-enheten ursprungligen har
kodats med inkompatibel programvara kan
de filerna ge störningar eller avbrott i ljudet
eller kanske inte spelas upp alls.
• Du kan inte överföra musik från en skiva eller
spela ljudfiler på USB-enheten i följande fall:
– När antalet ljudfiler i en mapp är större
än 999.
– När det totala antalet ljudfiler på en
USB-enhet är större än 5 000.
– När antalet mappar på en USB-enhet är
större än 255 (inklusive mapparna ROOT
och MUSIC och exklusive tomma mappar).
Antalen kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen. Undvik att lagra andra
sorters filer eller onödiga mappar på en
USB-enhet som har ljudfiler.
Så här väljer du minne på
USB-enheten
Om USB-enheten har fler än ett minne
(t.ex. internt minne och ett minneskort)
kan du välja vilket minne du vill använda
och sedan starta uppspelningen eller
överföringen.
Du kan inte välja ett minne under
uppspelning eller överföring. Se till
att välja ett minne innan du startar
uppspelningen eller överföringen.
1 Tryck på USB (eller FUNCTION flera
gånger) för att välja USB-funktionen.
2 Anslut USB-enheten
till
-porten (USB).
3 Tryck på OPTIONS på enheten
i stoppläge.
MEM SEL visas. Om en ljudfil eller
mapp är vald visas ERASE i stället.
Tryck på ./> flera gånger för
att välja MEM SEL.
4 Tryck på ENTER.
5 Tryck på ./> flera gånger för
att välja ett minnesnummer.
Gå vidare till steg 6 om bara ett minne
kan väljas.
Om du vill avbryta funktionen trycker
du på OPTIONS.
6 Tryck på ENTER.
12SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Så här använder du systemet som
batteriladdare
Systemet kan användas som batteriladdare
för USB-enheter med en laddningsbar
funktion när systemet är påslaget.
Laddningen startar när USB-enheten
ansluts till
-porten (USB) på enheten.
Laddningsstatusen visas i USB-enhetens
teckenfönster. Mer information finns
i USB-enhetens bruksanvisning.
Anmärkning om laddning av USBenheten med det här systemet
Du kan ansluta en USB-enhet (tillval)
till
-porten (USB) på enheten och
överföra musik från en skiva till
USB-enheten.
Du kan bara överföra musik från en
CD-DA-skiva eller MP3-skiva.
Ljudformatet för de filer som överförs
i systemet är MP3.
Det krävs ungefär 1 MB ledigt utrymme
per minut på USB-enheten när du överför
musik från en CD. Det kan krävas mer
ledigt utrymme när du överför musik
från en MP3-skiva.
Du kan enkelt överföra all musik på
en skiva till en USB-enhet (CD SYNC).
Du kan också överföra ett spår eller
en MP3-fil som spelas upp (REC1).
Funktioner
Du kan inte använda systemet som
batteriladdare i följande fall:
– När strömmen till CD-spelaren eller USBenheten är avstängd och tunerfunktionen är
vald. Se Så här förbättrar du prestanda för
skivinläsning (sidan 26).
– När systemet är avstängt.
Överföra musik från en
skiva till en USB-enhet
1 Anslut USB-enheten till
-porten (USB).
2 Välj CD-funktionen.
Tryck på CD (eller FUNCTION
flera gånger).
3 Lägg i en skiva.
4 Ställ in USB-enheten på standby
för överföring.
Synkroniserad överföring (CD SYNC):
Tryck på REC TO USB på enheten.
Om du bara vill överföra några CD-spår
eller MP3-filer kan du skapa ett eget
program i förväg (se Skapa ditt eget
program (sidan 16)).
Om du bara vill överföra MP3-filer
som finns i en viss mapp på MP3skivan trycker du på PLAY MODE
flera gånger medan spelaren är
stoppad tills
visas. Tryck sedan på
+/– flera gånger för att välja önskad
mapp innan du startar överföringen.
13SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 14 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
REC1:
Regler för att skapa filer och mappar
Starta uppspelningen av spåret eller
MP3-filen som du vill överföra och
tryck sedan på REC TO USB på
enheten.
När du först överför musik till en
USB-enhet skapas mappen MUSIC
under mappen ROOT och en
överföringslägesorienterad mapp
(CD-DA, CD-MP3, REC1 eller
PROGRAM) skapas i mappen MUSIC.
Mappar och filer skapas i någon av de
överföringslägesorienterade mapparna
enligt följande.
5 Tryck på ENTER för att starta
överföringen.
När du använder CD SYNC
När överföringen är klar stoppas
åtkomsten till USB-enheten och
CD-spelaren automatiskt.
När du använder REC1
När överföringen är klar stoppas
åtkomsten till USB-enheten
automatiskt och uppspelningen
fortsätter i CD-spelaren.
CD SYNC1)
Musikkälla
CD-DA
Musikkälla
Tryck på x.
MP3
Du kan inte radera ljudfiler och mappar
i slumpmässigt uppspelningsläge och
i programmerat uppspelningsläge.
1 Anslut USB-enheten till
-porten (USB).
2 Välj USB-funktionen.
Tryck på USB (eller FUNCTION
flera gånger).
Filnamn
“CDDA001”3) “TRACK001”4)
REC1
Så här stoppar du överföringen
Så här raderar du ljudfiler och mappar
från USB-enheten
Mappnamn
Samma som musikkällan2)
MP3
CD-DA
Mappnamn
Filnamn
“REC1”5)
Samma som
musikkällan2)
“TRACK001”4)
1)
I programmerat uppspelningsläge är
mappnamnet PGM_xxx. Filnamnet beror på
musikkällan (CD-DA-skiva eller MP3-skiva).
2)
Upp till 32 tecken av namnet anges.
3)
Mappnamn anges därefter i numerisk
ordning upp till högst 999.
4)
Filnummer anges därefter i numerisk
ordning.
5) En ny fil skapas i mappen REC1 varje gång
REC1 utförs.
3 Tryck på ./> eller
+/– flera
gånger för att välja den ljudfil eller
mapp som du vill radera.
4 Tryck på OPTIONS på enheten
i stoppläge.
5 Tryck på ./> flera gånger
för att välja ERASE och tryck sedan
på ENTER.
Om du vill radera funktionen trycker
du på OPTIONS.
6 Tryck på ENTER.
14SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Obs!
Spela en fil från
USB-enheten
De ljudformat som kan spelas upp på det
här systemet är:
MP3, WMA* och AAC*
* Filer med DRM-upphovsrättsskydd
(Digital Rights Management) kan inte
spelas upp i det här systemet.
Filer som hämtats från en onlinebutik för
musik kan inte spelas upp i det här systemet.
1 Välj USB-funktionen.
Tryck på USB (eller FUNCTION
flera gånger).
2 Anslut en USB-enhet till
Funktioner
• När du överför musik från en CD överförs
spåren som MP3-filer på 128 kbit/s. När du
överför musik från en MP3-skiva överförs
MP3-filerna med samma bithastighet som
de ursprungliga MP3-filerna.
• Om du startar överföringen i slumpmässigt
uppspelningsläge, repeterat uppspelningsläge
eller programmerat uppspelningsläge (när inga
spår eller MP3-filer har programmerats)
avbryts det valda uppspelningsläget
automatiskt och uppspelningsläget växlar
till normalt uppspelningsläge.
• När du överför musik från en MP3-skiva
matas inget ljud ut och HI-SPEED visas.
• CD-textinformation överförs inte i de
MP3-filer som har skapats.
• Om du avbryter processen mitt
i musiköverföringen skapas en
ofullständig MP3-fil fram till den
punkt då överföringen stoppades.
• Överföringen stoppas automatiskt om:
– utrymmet tar slut på USB-enheten.
– antalet ljudfiler på USB-enheten når
gränsen för det antal som systemet kan
identifiera.
• Om mappen som ska raderas innehåller filer
eller undermappar i något annat format än
MP3, WMA eller AAC raderas inte de.
• Om en mapp eller fil som du försöker
överföra redan finns på USB-enheten med
samma namn, läggs ett sekvensnummer till
efter namnet och den ursprungliga mappen
eller filen skrivs inte över.
• Ta inte bort USB-enheten eller dra ut
nätkabeln när du överför eller raderar något.
Om du gör det kan kan informationen på
USB-enheten eller själva USB-enheten skadas.
-porten (USB).
När USB-enheten är ansluten ändras
teckenfönstret enligt följande:
READING t STORAGE*
* När du ansluter USB-enheten visas
volymnamnet om det har spelats in.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på N (eller NX på enheten).
Övriga funktioner
Om du vill
Trycker du på
Pausa
X (eller NX på enheten).
uppspelningen Återuppta uppspelningen
genom att trycka på
knappen igen*.
Stoppa
x.
uppspelningen
Välja en mapp
Välja en fil
+/– flera gånger.
./>.
Hitta en punkt Håll ned m/M under
i en fil
uppspelning och släpp
knappen vid önskad punkt.
Välja repeterad REPEAT flera gånger tills
uppspelning REP eller REP1 visas.
* När du spelar en VBR MP3-fil kan systemet
återuppta uppspelningen från en annan punkt.
15SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 16 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Så här växlar du till uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE flera gånger
medan USB-enheten är stoppad. Du kan
välja normal uppspelning ( för alla filer
i mappen på USB-enheten), slumpmässig
uppspelning (SHUF eller
SHUF) eller
programmerad uppspelning (PGM).
Anmärkning om repeterad uppspelning
REP anger att alla ljudfiler på en USB-enhet
upprepas tills du stoppar uppspelningen.
Anmärkning om slumpmässigt
uppspelningsläge
När du stänger av systemet rensas det valda
slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller
SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläge ( ).
Obs!
• I följande fall kan det ta lite längre tid innan
uppspelningen startar:
– Om en USB-skiva spelats in med en med
komplicerad trädstruktur.
– Om minneskapaciteten är mycket stor.
• Systemet kan bara spela upp till ett djup av
åtta mappar.
• Systemet kanske inte har stöd för samtliga
funktioner som finns på den anslutna
USB-enheten.
• Återupptagning av uppspelningen avbryts när
du stänger av systemet.
• Filer och mappar visas i den ordning de har
skapats på USB-enheten.
• Uppspelningsordningen för systemet kan
skilja sig från uppspelningsordningen på
den anslutna USB-enheten.
• Mappar som saknar ljudfiler hoppas över.
• De filformat som kan spelas upp i det här
systemet är följande:
– MP3: filtillägg .mp3
– WMA: filtillägg .wma
– AAC: filtillägg .m4a, .mp4 eller .3gp
Om en fil har ovanstående filtillägg men
i själva verket är i något annat format finns
det risk att filen skapar ett starkt ljud om
den spelas upp. Det kan orsaka skador på
högtalarna och fel i systemet.
Skapa ditt eget program
(Programmerad uppspelning)
Använd knapparna på fjärrkontrollen
för att skapa ditt eget program.
1 Välj önskad funktion.
CD
Tryck på CD (eller FUNCTION flera
gånger) för att välja CD-funktionen.
USB
Tryck på USB (eller FUNCTION flera
gånger) för att välja USB-funktionen.
2 Välj uppspelningsläget.
Tryck på PLAY MODE flera gånger
tills PGM visas medan spelaren är
stoppad.
3 Välj önskat spår- eller filnummer.
Tryck på ./> flera gånger tills
önskat spår- eller filnummer visas.
När du programmerar MP3-, WMAeller AAC-filer trycker du på
+/–
flera gånger för att välja önskad mapp.
Välj sedan önskad fil.
Valt spår- eller filnummer
Total speltid för valt spår eller vald fil
16SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
4 Programmera det valda spåret
eller den valda filen.
Tryck på ENTER för att ange det valda
spåret eller den valda filen.
CD
– –.– – visas när den totala programtiden
överskrider 100 minuter för en CD eller
när du väljer en MP3-fil.
USB
Den totala programtiden kan inte visas
så – –.– – visas.
programmera in ytterligare spår
eller filer. Det går att programmera
in upp till 25 spår eller filer
sammanlagt.
6 Tryck på N för att spela upp de
inprogrammerade spåren eller
filerna.
Programmet hålls kvar i minnet ända
tills du öppnar skivfacket. Om du vill
spela samma program en gång till väljer
du CD-funktionen och trycker på N.
Så här avbryter du programmerad
uppspelning
Tryck på PLAY MODE flera gånger
tills PGM slutar visas medan spelaren
är stoppad.
Så här raderar du det sista spåret eller den
sista filen i programmet
1 Förbered ljudkällan.
Anslut den extra ljudkomponenten till
DVD/PC IN L/R-ingången på enheten
med en analog ljudkabel (medföljer ej).
2 Skruva ned volymen till
lägsta nivån.
Tryck på VOLUME – flera gånger
(eller vrid VOLUME-kontrollen
på enheten) tills VOL MIN visas
i teckenfönstret.
3 Välj PC-funktionen.
Funktioner
5 Upprepa steg 3 till 4 för att
Använda extra
ljudkomponenter
Tryck på FUNCTION flera gånger.
4 Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen på den anslutna
komponenten och justera volymen.
Obs!
• Det kan hända att systemet automatiskt går
in i standbyläge om volymen för den anslutna
komponenten är för låg. Justera komponentens
volym i motsvarande grad. Se “Så här stänger
du av den automatiska standbyfunktionen”
(sidan 26).
• Var noga med att skruva ned volymen till
lägsta nivån innan du ansluter eller kopplar
bort en ljudkomponent. Annars kan det
orsaka störningar eller fel i systemet eller så
visas PROTECT i teckenfönstret (sidan 22).
Tryck på CLEAR flera gånger medan
spelaren är stoppad.
Så här visar du programinformation,
t.ex. det totala antalet spår i
programmet
Tryck på DISPLAY flera gånger.
17SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 18 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Justera ljudet
Ändra teckenfönstret
Om du vill
Om du vill
Trycker du på
Skapa ett mer
DSGX på enheten.
dynamiskt ljud
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Ställa in
ljudeffekten
EQ.
Slå här slår du på subwoofern (endast
MHC-EX99/EX900)
1 Tryck på OPTIONS på enheten.
2 Tryck på ./> flera gånger för
att välja S-WOOFER och tryck sedan
på ENTER.
3 Tryck på ./> flera gånger för
att välja SW ON och tryck sedan på
ENTER.
Om du vill stänga av subwoofern
väljer du SW OFF och trycker sedan
på ENTER.
Trycker du på
Ändra information DISPLAY flera gånger
som visas
medan systemet är
i teckenfönstret*.
påslaget.
Ändra visningsläge DISPLAY flera gånger
(se nedan.)
medan systemet är
avstängt.
* Du kan visa information om CD- och
MP3-skivor och USB-enheten, till exempel:
– spår- eller filnummer under normal
uppspelning.
– spår- eller filnamn ( ) under normal
uppspelning.
– artistnamn ( ) under normal uppspelning.
– album- eller mappnamn (
) under
normal uppspelning.
– total speltid och totalt antal spår för
CD-DA-skivor (gäller endast när spelaren
är i stoppläge och är inställd på normal
uppspelning).
– totalt antal mappar (album) på MP3-skivan
(gäller endast när spelaren är i stoppläge
och är inställd på normal uppspelning).
– volymnamnet om det finns ett sådant för
skivan eller USB-enheten (gäller endast när
USB-enheten är i stoppläge och är inställd
på normal uppspelning).
Följande visningslägen finns i systemet:
Visningsläge
När systemet är
avstängt
Demonstration
Demonstrationen visas.
Energisparläge1)
Teckenfönstret stängs
av för att spara energi.
Timern och klockan
fortsätter att fungera.
Klocka2)
Klockan visas.
1)
Du kan inte ställa in klockan i energisparläget.
2) Klockvisningen växlar automatiskt till
energisparläget efter åtta sekunder.
18SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Anmärkningar om informationen
i teckenfönstret
Ändra ljusstyrkan för
belysningen
Om du vill
Gör du så här
Ändra ljusstyrkan
för belysningen
runt VOLUMEkontrollen
1
2
3
Tryck på OPTIONS
på enheten.
Tryck på ./>
flera gånger för att
välja ILLUMI
och tryck sedan
på ENTER.
Tryck på ./>
flera gånger för att
välja önskat läge
och tryck sedan
på ENTER.
Funktioner
• Tecken som inte går att visa visas som _.
• Följande information visas inte:
– total speltid för MP3-skivor och USBenheten.
– den återstående speltiden för en fil.
• Följande information visas inte på rätt sätt:
– den förflutna speltiden för MP3-filer som är
kodade med VBR (variabelt bittal).
– mapp- och filnamn som inte följer något av
formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det
utvidgade formatet Joliet.
• Följande information visas:
– den återstående speltiden för spåret.
– ID3-tagginformation för MP3-filer som
innehåller ID3-taggar av version 1 eller
version 2 (ID3-tagginformation av version 2
har företräde om det finns både version 1- och
version 2-taggar för en viss MP3-fil).
– upp till 15 tecken med ID3-, WMA- och
AAC-tagginformation med versaler (A till Z),
siffror (0 till 9) och symboler (” $ % ’ ( ) * + ,
– . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
19SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\050BAS.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 20 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Använda
timerfunktionerna
Systemet har två timerfunktioner. Om du
använder båda timerfunktionerna har
insomningstimern prioritet.
Använd knapparna på fjärrkontrollen
för att använda timerfunktionerna.
Insomningstimer:
Du kan somna medan du lyssnar
på musik.
Tryck på SLEEP flera gånger.
Om du väljer AUTO stängs systemet
av automatiskt när den aktuella skivan
eller USB-enheten stoppas eller inom
100 minuter.
Väckningstimer:
Du kan vakna till en CD-skiva, FM/AMsändning eller USB-enhet vid en viss tid.
Kontrollera att klockan är inställd.
1 Förbered ljudkällan.
Förbered ljudkällan och tryck sedan på
VOLUME +/– för att justera volymen.
Om du vill starta uppspelningen från
ett visst CD-spår eller en viss ljudfil
skapar du ett eget program (sidan 16).
2 Välj timerinställningsläge.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
3 Ställ in väckningstimern.
Tryck på ./> flera gånger för
att välja PLAY SET och tryck sedan
på ENTER.
ON TIME visas och timindikatorn
blinkar.
4 Ställ in tiden för väckning.
Tryck på ./> flera gånger för
att ställa in timme och tryck sedan
på ENTER.
Använd samma procedur för att ställa
in minuter.
OFF TIME visas och timindikatorn
blinkar i teckenfönstret.
5 Ställ in den tid som väckningen ska
stoppas.
Använd samma procedur som i steg 4.
6 Välj ljudkälla.
Tryck på ./> flera gånger tills
önskad ljudkälla visas och tryck sedan
på ENTER. Timerinställningarna visas
i teckenfönstret.
7 Stäng av systemet.
Tryck på ?/1.
Systemet slås på 15 sekunder före den
inställda tidpunkten. Om systemet
redan är på vid den inställda tidpunkten
aktiveras inte väckningstimern.
Använd inte systemet från det att det
slås på till det att uppspelningen startar.
Så här kontrollerar du inställningen
1 Tryck på CLOCK/TIMER SELECT.
2 Tryck på ./> flera gånger för
att välja PLAY SEL och tryck sedan
på ENTER.
Så här avbryter du timern
Upprepa samma procedur som ovan tills
OFF visas i steg 2 i Så här kontrollerar du
inställningen och tryck sedan på ENTER.
Så här ändrar du inställningen
Börja om från steg 1 i Använda
timerfunktionerna.
20SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Skivor som går att spela i det här systemet
• Audio-CD
• CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/
MP3-filer)
Skivor som INTE går att spela i det här
systemet
Anmärkningar om skivor
• Torka av skivan med en rengöringsduk
innan du lägger i den. Torka från mitten
och ut mot kanten.
• Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner eller speciella
rengöringsmedel eller antistatiska sprejer
som är avsedda för LP-skivor.
• Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid
element och andra värmekällor. Låt dem
inte heller ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen.
• Dra ut nätkabeln ur vägguttaget om
systemet inte ska användas på länge.
Håll alltid i kontakten när du drar ut
nätkabeln. Dra aldrig i själva kabeln.
• Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i systemet drar
du ut nätkabeln ur vägguttaget. Låt en
kvalificerad tekniker se över systemet
innan du använder det igen.
• Nätströmskabeln får endast bytas
av en kvalificerad reparatör.
Om placering
• Ställ inte systemet på en lutande yta
eller på ett ställe där den utsätts för
stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller
stark belysning, eller på ett ställe
med dålig ventilation.
• Var försiktig om du ställer systemet
eller högtalarna på ytor som är
specialbehandlade (med t.ex. vax,
olja eller polish) eftersom det då
finns risk för fläckar på ytan.
• Om systemet flyttas direkt från ett kallt
till ett varmt ställe, eller om det placeras
i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas
imma på linsen inuti CD-spelaren så
att systemet inte fungerar. Ta i så fall
ut skivan och låt systemet stå påslaget
i ungefär en timme tills imman
avdunstat.
Ytterligare information
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i något annat format än musik-CDformat eller MP3-format enligt ISO9660
Nivå 1/Nivå 2, Joliet
• CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade
i flera sessioner där den sista sessionen
inte är avslutad
• CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet, repade eller smutsiga
CD-R/CD-RW-skivor eller CD-R/CDRW-skivor som är inspelade med
inkompatibel inspelningsutrustning
• CD-R/CD-RW-skivor som har
slutbehandlats på fel sätt
• Skivor som innehåller andra filer än
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
• Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
• Skivor med fastklistrade tejpbitar,
papperslappar eller etiketter
• Begagnade skivor med fastklistrade
etiketter vars lim spritt sig utanför
etiketten
• Skivor med färgtryck som känns klibbigt
vid beröring
Om säkerhet
Om värmebildning
• Det är normalt att systemet blir varmt
medan det används.
• Undvik att röra vid höljet om systemet
har använts länge i ett sträck på hög
volym, eftersom höljet då kan bli
mycket varmt.
• Täck inte för ventilationshålen.
21SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 22 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Om högtalarsystemet
Högtalarna till det här systemet är inte
magnetiskt avskärmade, vilket kan leda
till störningar av bilden på TV-apparater
i närheten. Om det skulle inträffa stänger
du av TV:n, väntar i 15–30 minuter
och slår sedan på den igen. Om det
inte hjälper flyttar du högtalarna längre
bort från TV:n.
Rengöra systemets hölje
Rengör systemet med en mjuk duk
som fuktats med milt rengöringsmedel.
Använd aldrig någon form av skursvampar,
skurpulver eller lösningsmedel, till exempel
thinner, bensin eller sprit.
Felsökning
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt
anslutna.
2 Leta reda på problemet i listan nedan
och vidta de föreslagna åtgärderna.
Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Om PROTECT visas i teckenfönstret
Dra genast ut nätkabeln ur vägguttaget
och kontrollera följande när PROTECT
har slutat visas i teckenfönstret.
• Har högtalarkablarna + och
– kortslutits?
• Är det något som blockerar
ventilationshålen på systemets
baksida?
När du har kontrollerat ovanstående,
och om allt är som det ska, kan du
sätta i nätkabeln i vägguttaget igen
och slå på systemet. Om problemet
kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
22SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Allmänt
Demonstrationen visas i teckenfönstret
när du har anslutit nätkabeln även om
systemet inte har slagits på.
Tryck på DISPLAY en gång när systemet
är avstängt. Demonstrationen visas inte
längre.
Systemet slås inte på.
Är nätkabeln ordentligt ansluten?
Systemet växlar plötsligt till
standbyläge.
• Flytta undan alla hinder mellan
fjärrkontrollen och systemets
fjärrkontrollsensor och flytta systemet
bort från eventuell lysrörsbelysning.
• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
systemet.
• Använd fjärrkontrollen närmare
systemet.
Förutom ?/1 fungerar inga knappar
på enheten och “CHILD LOCK” visas
i teckenfönstret.
Barnlåsfunktionen har aktiverats.
Inaktivera barnlåsfunktionen genom
att hålla ned x på enheten tills CHILD
LOCK OFF visas i teckenfönstret.
CD-/MP3-spelaren
Inget ljud hörs.
Ljudet hoppar eller skivan spelas inte upp.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Använder du enbart de medföljande
högtalarna?
• Är det något som blockerar
ventilationshålen på systemets
baksida?
• Torka rent skivan och lägg i den igen.
• Ställ systemet på ett ställe där det inte
utsätts för vibrationer (t.ex. på ett
stabilt stativ).
• Flytta högtalarna längre bort från
systemet eller placera dem på separata
stativ. På hög volym kan det hända att
vibrationerna från högtalarna gör att
ljudet hoppar.
Ljudet hörs bara via den ena kanalen,
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
• Ställ högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
• Använd bara de medföljande
högtalarna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta systemet bort från eventuella
störningskällor.
• Koppla in systemet i ett annat
vägguttag.
• Installera ett störningsfilter
(säljs separat) för nätkabeln.
Ytterligare information
Detta är inget fel. Systemet växlar
automatiskt till standbyläge om det
inte har använts och inga ljudsignaler
har matats ut på ungefär 30 minuter.
Se Så här stänger du av den automatiska
standbyfunktionen (sidan 26).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Skivan börjar inte spelas upp från det
första spåret.
Återgå till normal uppspelning genom att
trycka på PLAY MODE flera gånger tills
både PGM och SHUF inte längre visas
i teckenfönstret.
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
I följande fall kan det ta lite längre tid
innan uppspelningen startar.
– skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur.
– skivor som är inspelade i flera
sessioner.
– skivor som inte är slutbehandlade
(skivor som det går att lägga till data på).
– skivor med många mappar.
Skivfacket öppnas inte och LOCKED visas.
Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
23SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 24 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
USB-enhet
Det går inte att ladda den anslutna
USB-enheten.
Välj en annan funktion än tunerfunktionen
eller slå på strömmen till CD-spelaren eller
USB-enheten. Se Så här förbättrar du
prestanda för skivinläsning (sidan 26).
Du kan inte starta överföringen till
en USB-enhet.
Följande problem kan ha inträffat.
– USB-enheten är full.
– Antalet ljudfiler och mappar på
USB-enheten har nått den övre
gränsen.
– USB-enheten är skrivskyddad.
Överföringen stoppas innan den
är färdig.
• Du använder en USB-enhet som det
inte finns stöd för. Läs informationen
på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter (sidan 12).
• USB-enheten har inte formaterats
på rätt sätt. Information om hur du
formaterar finns i USB-enhetens
bruksanvisning.
• Stäng av systemet och ta bort
USB-enheten. Om USB-enheten
har en strömknapp stänger du av
USB-enheten och slår sedan på den
igen när du har tagit bort den från
systemet. Gör sedan överföringen igen.
• Om överföringen och raderingen
upprepas flera gånger blir filstrukturen
på USB-enheten fragmenterad.
Mer information om hur du åtgärdar
problemet finns i bruksanvisningen
som medföljde USB-enheten.
Överföring av musik till en USB-enhet
resulterar i ett fel.
• Du använder en USB-enhet som det
inte finns stöd för. Läs informationen
på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter (sidan 12).
• Stäng av systemet och ta bort
USB-enheten. Om USB-enheten har en
strömknapp stänger du av USBenheten och slår sedan på den igen
när du har tagit bort den från systemet.
Gör sedan överföringen igen.
• USB-enheten kopplades bort eller
så stängdes strömmen av under
överföringen. Ta bort den delvis
överförda filen och gör sedan
överföringen igen. Om detta inte
löser problemet kan USB-enheten
vara trasig. Mer information om
hur du åtgärdar problemet finns
i bruksanvisningen som medföljde
USB-enheten.
Filer eller mappar på USB-enheten kan
inte raderas.
• Kontrollera om USB-enheten är
skrivskyddad.
• USB-enheten kopplades bort eller
så stängdes strömmen av under
raderingen. Ta bort den delvis raderade
filen. Om detta inte löser problemet
kan USB-enheten vara trasig. Mer
information om hur du åtgärdar
problemet finns i bruksanvisningen
som medföljde USB-enheten.
Använder du en USB-enhet som det
finns stöd för?
Om du ansluter en USB-enhet som
det inte finns stöd för kan vissa
problem inträffa. Läs informationen
på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter (sidan 12).
OVER CURRENT visas.
Ett problem har upptäckts med
spänningsnivån från
-porten (USB).
Stäng av systemet och ta bort USB-enheten
från
-porten (USB). Kontrollera att det
inte är några problem med USB-enheten.
Inget ljud hörs.
USB-enheten har inte anslutits på rätt sätt.
Stäng av systemet och anslut USB-enheten
igen. Starta systemet igen och kontrollera
om USB MEMORY tänds i teckenfönstret.
24SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Det hörs brus, avbrott eller
förvrängningar i ljudet.
• Stäng av systemet och anslut USBenheten igen. Starta systemet igen.
• Själva musikdata innehåller brus eller
ljudet är förvrängt. Bruset kan ha
uppkommit under överföringen. Ta bort
filen och försök sedan att överföra igen.
• Inställningen för bithastighet som
användes vid kodningen av ljudfilen
var låg. Skicka filer som har kodats med
högre bithastigheter till USB-enheten.
Det går inte att ansluta USB-enheten
till
-porten (USB).
Meddelandet READING visas under
lång tid eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
I följande fall kan inläsningsprocessen
ta lång tid.
– Det finns många mappar och filer
på USB-enheten.
– Filstrukturen är mycket komplex.
– Minneskapaciteten är mycket stor.
– Internminnet är fragmenterat.
Sony rekommenderar följande riktlinjer.
– Totalt antal mappar på USB-enheten:
100 eller färre.
– Totalt antal filer per mapp: 100 eller färre.
Fel på visningen i teckenfönstret.
• Skicka musikdata till USB-enheten
igen eftersom de data som sparats
på USB-enheten kan ha skadats.
• De teckenkoder som kan visas
i systemet är siffror och bokstäverna
i alfabetet. Andra tecken visas inte
korrekt.
USB-enheten kan inte identifieras.
• Stäng av systemet och anslut USBenheten igen. Starta systemet igen.
• Läs informationen på webbplatserna
om kompatibla USB-enheter (sidan 12).
• USB-enheten fungerar inte som den ska.
Mer information om hur du åtgärdar
problemet finns i bruksanvisningen
som medföljde USB-enheten.
• Stäng av systemet och anslut
USB-enheten igen. Starta systemet igen.
• Läs informationen på webbplatserna
om kompatibla USB-enheter (sidan 12).
• Tryck på N (eller NX på enheten)
för att starta uppspelningen.
Skivan börjar inte spelas upp från det
första spåret.
Återgå till normal uppspelning genom att
trycka på PLAY MODE flera gånger tills
både PGM och SHUF inte längre visas
i teckenfönstret.
Filer kan inte spelas upp.
• Ljudfilen har inte något av tilläggen
.mp3, .wma, .m4a, .mp4 och .3gp.
• Ljudfilen har flera spår.
• Filen är en videofil.
• Data lagras inte i MP3-, WMA- eller
AAC-format.
• Data lagras i WMA lossless- eller
AAC lossless-format.
• USB-lagringsenheter som formaterats
med andra filsystem än FAT16 och
FAT32 stöds inte.*
• Om du använder en partitionerad
USB-lagringsenhet kan du bara spela
upp ljudfiler i den första partitionen.
• Uppspelning är möjlig från upp till åtta
nivåer.
• Antalet mappar är större än 255.
• Antalet filer i en mapp är större än 5 000.
• Krypterade eller lösenordsskyddade
filer kan inte spelas upp.
Ytterligare information
USB-enheten ansluts åt fel håll. Anslut
USB-enheten åt rätt håll och försök igen.
Uppspelningen startar inte.
* Det här systemet stöder FAT16 och FAT32
men vissa USB-enheter kanske inte stöder
bägge versionerna. Mer information finns
i bruksanvisningen till USB-lagringsenheten.
Du kan också kontakta tillverkaren.
Radiomottagare
Det brummar eller brusar kraftigt, eller
går inte att ställa in stationer. (TUNED
eller ST blinkar i teckenfönstret.)
• Anslut antennen ordentligt.
• Ändra plats och riktning för antennen
för att få bra mottagning.
25SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 26 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
• Håll antennerna borta från
högtalarkablarna, nätkabeln och
USB-kabeln för att undvika störningar.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
om den medföljande AM-antennen
har lossnat från plaststativet.
• Stäng av annan elutrustning i närheten.
Så här ändrar du AM-inställningsskalan
(Endast för andra modeller än europeiska,
ryska och saudiarabiska.)
Fabriksinställningen för
AM-inställningsskalan är
9 kHz eller 10 kHz.
1 Ställ in en AM-station och stäng av
systemet.
2 Tryck på DISPLAY för att visa klockan.
3 Håll ned TUNING + på enheten och
tryck samtidigt på ?/1 på enheten.
Alla förinställda AM-stationer raderas.
Upprepa proceduren för att återställa
skalan till fabriksinställningen.
Så här förbättrar du prestanda för
skivinläsning
Slå på strömmen till CD-spelaren eller
USB-enheten genom att använda CD- eller
USB-strömhanteringsfunktionen.
Som standard är strömmen till
CD-spelaren/USB-enheten är avstängd.
1 Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja CD-funktionen.
2 Tryck på ?/1 för att stänga av
systemet.
3 När STANDBY har slutat blinka trycker
du på DISPLAY för att visa klockan.
Tryck sedan på ?/1 på enheten
samtidigt som du håller ned x
på enheten.
CD/USB PWR ON visas. När strömmen
till CD-spelaren/USB-enheten slås
på minskar skivåtkomsttiden och
inläsningsprestanda förbättras.
Om radiomottagningen är dålig
när strömmen till CD-spelaren/
USB-enheten är påslagen återställer
du standardinställningen.
Om du vill stänga av CD-spelaren/
USB-enheten upprepar du proceduren
tills CD/USB PWR OFF visas. När du
stänger av strömmen till CD-spelaren/
USB-enheten i tunerfunktionen matas
ingen ström till USB-enheten. Enheten
kan därför inte identifieras och laddas
inte av systemet även om den är
ansluten.
Så här återställer du systemet
till fabriksinställningarna
Om systemet fortfarande inte fungerar
som det ska kan du återställa det till
fabriksinställningarna. Du kan inte
återställa systemet till fabriksinställningarna
i energisparläge.
Använd knapparna på systemet för att
återställa systemet till fabriksinställningarna.
1 Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och
sätt i den igen. Slå sedan på systemet.
2 Tryck på x, FUNCTION och ?/1
samtidigt.
Alla inställningar som du själv har
gjort, t.ex. förinställda radiostationer
och timer- och klockinställningar,
raderas.
Så här stänger du av den automatiska
standbyfunktionen
Det här systemet har automatisk
standbyfunktion. Funktionen innebär
att systemet automatiskt växlar till
standbyläge om det inte har använts
och inga ljudsignaler har matats ut
på ungefär 30 minuter.
Som standard är den automatiska
standbyfunktionen på.
Använd knapparna på systemet
för att stänga av den automatiska
standbyfunktionen.
26SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Håll ned ?/1 när systemet är påslaget
tills AutoSTBY OFF visas.
Om du vill aktivera funktionen upprepar
du proceduren tills AutoSTBY ON visas.
Obs!
Ett av följande meddelanden kan visas
eller blinka i teckenfönstret under
användning.
COMPLETE
• Förinställningen av radiostationen
avslutades normalt.
• Ljudfilen eller mappen på USBenheten har raderats.
DATA ERROR
Du försökte spela upp en ospelbar fil på
USB-enheten.
DEVICE ERROR
USB-enheten kunde inte identifieras eller
en okänd enhet är ansluten (sidan 24, 25).
DEVICE FULL
USB-enheten är full.
ERASE ERROR
Det gick inte att radera ljudfiler eller
mappar på USB-enheten.
Ytterligare information
• Meddelandet AUTOSTBY börjar blinka
i frontpanelens teckenfönster ungefär två
minuter innan systemet övergår i standbyläge.
• Den automatiska standbyfunktionen är inte
tillgänglig med FM/-AM-radiofunktionen.
• Det kan hända att systemet inte automatiskt
växlar till standbyläge i följande fall:
– när en ljudsignal registreras.
– när en USB-enhet har anslutits.
– under uppspelning av ljudspår eller filer.
– när väckningstimern eller
insomningstimern är påslagen.
Meddelanden
FATAL ERROR
USB-enheten har kopplats bort medan
ljudfiler eller mappar överfördes eller
raderades på USB-enheten.
FOLDER FULL
Antalet mappar på USB-enheten har nått
den övre gränsen.
FULL
Du har försökt programmera in fler
än 25 spår eller filer (steg).
LOCKED
Skivfacket öppnas inte. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
27SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 28 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
NO DISC
PUSH SELECT
Det finns ingen skiva i CD-spelaren eller
den ilagda skivan går inte att spela upp.
Du försökte ställa in klockan eller timern
under timerfunktionen.
NO MEMORY
PUSH STOP
Det minne som har valts för uppspelning
eller överföring har inget minnesmedium
insatt i USB-enheten.
• Du har tryckt på PLAY MODE under
uppspelning.
• Du har tryckt på knappar som bara
fungerar när uppspelningen är
stoppad.
NO STEP
Alla de inprogrammerade spåren har
raderats.
NO SUPPORT
Du har anslutit en USB-enhet som det
inte finns stöd för.
NO TRACK
READING
• Systemet läser information på skivan.
Vissa knappar är inte tillgängliga.
• Systemet identifierar USB-enheten.
REC ERROR
Den spelbara filen på USB-enheten har
inte lästs in i systemet.
Överföringen startades inte, stoppades
halvvägs eller kunde inte utföras på något
annat sätt (sidan 24).
NOT USED
REMOVED
Det gick inte att utföra en viss åtgärd
under de aktuella omständigheterna.
NoDEVICE
Ingen USB-enhet är ansluten eller den
anslutna USB-enheten har stoppats.
OVER
Du har nått slutet på skivan medan du
tryckte på M under uppspelning eller
paus.
OVER CURRENT
Alltför kraftig ström matades ut från
-porten (USB).
PROTECT
I Om PROTECT visas i teckenfönstret
(sidan 22) finns information om vad du
ska göra om det här meddelandet visas.
USB-enheten har tagits bort.
SET CLOCK
Du försökte ställa in timern utan att
klockan var inställd.
SET TIMER
Du försökte välja timern utan att
väckningstimern var inställd.
TIME NG
Väckningstimerns start- och sluttider
är inställda på samma klockslag.
TRACK FULL
Antalet filer på USB-enheten har nått
den övre gränsen.
PROTECTED
Du försökte överföra eller radera något
på en skrivskyddad USB-enhet.
28SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Tekniska data
Huvudenhet
Förstärkardelen
Följande har uppmätts vid 127 V,
60 Hz (mexikansk modell)
Följande har uppmätts vid 220 V,
50/60 Hz (argentinsk modell)
Följande har uppmätts vid 230 V,
50/60 Hz (övriga modeller)
MHC-EX88/EX700
Uteffekt (märkt):
120 W + 120 W
(vid 4 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt (referens):
200 W + 200 W
(per kanal vid 4 Ω, 1 kHz)
DVD/PC IN L/R (ljuduttag):
Känslighet 700 mV, impedans 22 kΩ
Utmatning
PHONES (stereominiuttag):
för hörlurar med en impedans på minst
8 Ω eller mer
SPEAKERS:
MHC-EX99/EX900: impedans 3 Ω
MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:
impedans 4 Ω
SUBWOOFER (endast MHC-EX99/EX900):
impedans 8 Ω
USB-delen
Bithastighet som stöds.
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48–192 kbit/s
AAC: 48–320 kbit/s
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
-port (USB):
Maximal ström: 500 mA
Ytterligare information
MHC-EX99/EX900
Främre högtalare:
Uteffekt (märkt):
80 W + 80 W (vid 3 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt (referens):
135 W + 135 W (per kanal vid 3 Ω, 1 kHz)
Subwoofer:
RMS-uteffekt (referens):
200 W (vid 8 Ω, 100 Hz)
Inmatning
MHC-EX66/EX600
Uteffekt (märkt):
50 W + 50 W (vid 4 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt (referens):
90 W + 90 W (per kanal vid 4 Ω, 1 kHz)
29SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Left
010COV.book Page 30 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
CD-spelardelen
System:
System för digitalt ljud och CD-skivor
Egenskaper för laserdiod
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW
* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm
avstånd från objektivlinsens yta på det
optiska pickup-blocket med 7 mm
bländare.
Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
Signal-/brusförhållande: Över 90 dB
Dynamiskt omfång: Över 88 dB
Radiodelen
FM-stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Antenn:
FM-trådantenn
AM-ramantenn
FM-radiodelen:
Stationsinställningsområde:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Mellanfrekvens:
200/250/300/350/400 kHz
AM-radiodelen:
Mottagningsområde
Latinamerikanska modeller:
530–1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
531–1 710 kHz (i steg om 9 kHz)
Europeiska, ryska och saudiarabiska
modeller:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
Övriga modeller:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
530–1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
Mellanfrekvens: 400 kHz
Högtalare
Främre högtalare
SS-EX99 för MHC-EX99
SS-EX900 för MHC-EX900
SS-EX88 för MHC-EX88
SS-EX700 för MHC-EX700
Högtalarsystem:
2-vägs högtalarsystem med två
drivenheter, basreflex
Högtalarenhet:
Långbas: 180 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 40 mm, horntyp
Märkimpedans:
MHC-EX99/EX900: 3 Ω
MHC-EX88/EX700: 4 Ω
Mått (B/H/D):
Cirka 230 × 340 × 210 mm
Vikt: Cirka 3,0 kg
Kvantitet: 2 delar
SS-EX66 för MHC-EX66
SS-EX600 för MHC-EX600
Högtalarsystem:
2-vägs högtalarsystem med två
drivenheter, basreflex
Högtalarenhet:
Långbas: 150 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 40 mm, horntyp
Märkimpedans: 4 Ω
Mått (B/H/D):
Cirka 202 × 306 × 210 mm
Vikt: Cirka 2,5 kg
Kvantitet: 2 delar
30SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
filename[\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\060ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
Allmänt
SS-WG900 för MHC-EX99/EX900
Högtalarsystem:
Subwoofersystem, basreflex
Högtalarenhet:
Subwoofer: 200 mm, kontyp
Märkimpedans: 8 Ω
Mått (B/H/D):
Cirka 282 × 306 × 295 mm
Vikt: Cirka 4,6 kg
Kvantitet: 1 del
Strömförsörjning
Mexikansk modell:
127 V, 60 Hz
Europeiska, argentinska och ryska
modeller:
220–240 V, 50/60 Hz
Övriga modeller:
120–240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
MHC-EX99/EX900: 85 W
(0,5 W i energisparläge)
MHC-EX88/EX700: 70 W
(0,5 W i energisparläge)
MHC-EX66/EX600: 45 W
(0,5 W i energisparläge)
Mått (B/H/D) (exkl. högtalare):
Cirka 210 × 312 × 375 mm
Vikt (exkl. högtalare)
MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:
Cirka 3,8 kg
MHC-EX66/EX600: Cirka 3,6 kg
Huvudenhetens kvantitet: 1 del
Ytterligare information
Subwoofer
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1),
R6-batterier (storlek AA) (2),
FM-trådantenn/AM-ramantenn (1)
Utförande och tekniska data kan komma
att ändras utan föregående meddelande.
Effektförbrukning i standbyläge: 0,5 W
31SE
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1)
\\mum-9577\IMP\Deepali\Sony\MHC-EX\GPM QA\SV\Sony_MHCEX_DTP\MHCEX99_88_66_900_700_600_4267386121\01_FM_SV\070BCO.fm
010COV.book Page 32 Tuesday, April 5, 2011 2:26 PM
©2011 Sony Corporation
masterpage: Bcov
4-267-386-12(1) (SE)
MHC-EX99/EX88/EX66/EX900/EX700/EX600
4-267-386-12(1) (SE)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement