Concept VP-4291 Operating instructions

Concept VP-4291 Operating instructions
Akumulátorový ruční vysavač
Akumulátorový ručný vysávač
Ręczny odkurzacz akumulatorowy
Rokas putekļsūcējs ar akumulatoru
Cordless Vacuum Cleaner
Akku-Handstaubsauger
VP4290
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli spokojeni s naším výrobkem po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí akumulátoru
Příkon
Napětí nabíjecího adaptéru
Hlučnost
Sací výkon
DC 12 V
100 W
vstup: AC 230-240 V ~ 50 Hz
výstup: DC 15 V, 200 mA
84 dB(A)
3 kPa
Doba úplného nabíjení
cca 16 hod.
Doba provozu
cca 10 min.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku nabíjecího adaptéru.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
Nepoužívejte spotřebič během nabíjení.
Při vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte
nabíjecí adaptér a tahem jej vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné a s obsluhou seznámené
osoby.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením, vlhkostí.
Nepřibližujte sací otvor nebo nasazené příslušenství zapnutého spotřebiče k obličeji, mohlo by dojít k poranění.
Nevysávejte oblečení, mohlo by dojít k poškození jemných látek.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li ucpán jakýkoli jeho otvor.
Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.
Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič a odstraňte nečistoty před dalším zapnutím.
Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí adaptér ze
zásuvky elektrického napětí.
VP4290
1
CZ
• Spotřebičjevhodnýpouzepropoužitívdomácnosti,neníurčenprokomerčnípoužití.
• Nevysávejtenichořícího,jakojsoucigarety,zápalkynebohorkýpopel.
• Nepoužívejtespotřebičvevlhkýchmístnostech,nevysávejtevlhkévěcinebokapaliny,hořlavékapalinyjakojebenzin
anepoužívejtespotřebičvprostorách,kdesetytolátkymohouvyskytovat.
• Nikdy nevysávejte bez filtrů vysavače. Při každém použití spotřebiče se ujistěte, že jsou filtry vysavače správně
nasazeny.
• Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Pravidelněkontrolujtespotřebičipřívodníkabelnabíjecíhoadaptéruzdůvodupoškození.Nezapínejtepoškozený
spotřebič.
• Předčištěnímapopoužitíspotřebičvypněteanechtevychladnout.
• Před vysáváním odstraňte z vysávaného povrchu velké či ostré předměty, které by mohly poškodit některý filtr
vysavače.
• Nepoužívejtespotřebičseznečištěnýmifiltry.
• Nevhazujteakumulátorspotřebičedoohněanevystavujtehoteplotámnad40°C.
• Nenabíjejtespotřebičpřiteplotáchokolínižšíchnež0°Cavyššíchnež37°C.
• Nedotýkejtesepoháněnýchpohyblivýchčástíspotřebičeběhemprovozu.
• Neopravujtespotřebičsami.Obraťtesenaautorizovanýservis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Prachová nádoba
Západka pro uvolnění prachové nádoby
Vypínač
Kontrolka nabíjení
Tělo spotřebiče
Permanentní filtr
Příslušenství
ANabíjecízákladna
Nabíjecízákladna
BŠtěrbinováhubice
Štěrbinováhubice
C Hubiceskartáčkem
DElektrickýturbokartáč
Elektrickýturbokartáč
ENabíjecíadaptér
3
2
5
1
E
D
6
A
C
B
2
VP4290
CZ
NÁVOD K OBSLUZE - SESTAVOVÁNÍ VYSAVAČE
UPOZORNĚNÍ
Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku nabíjecího adaptéru (E) ze zásuvky elektrického napětí před sestavováním
nebo odnímáním příslušenství!
1. Připevnění nabíjecí základny
Nabíjecí základnu (A) můžete upevnit na zeď nebo použít jako samostatně stojící.
Rozteč otvorů pro upevnění na zeď je 64 mm (Obr. 1).
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Štěrbinová hubice (B)
Slouží k vysávání těžko přístupných prostorů, jako jsou např. radiátory, štěrbiny,
rohy, podstavce, prostor mezi čalouněním apod.
2. Hubice s kartáčkem (C)
Tato hubice se používá na nábytek, čalounění, knihy, lampy apod.
3. Elektrický turbokartáč (D)
Zvyšuje sací sílu, vyčesává nečistoty z koberce a zefektivňuje vysávání.
Obr. 1
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
Před prvním použitím nebo pokud je akumulátor vysavače úplně vybitý, nechte
vysavač nabíjet přibližně 16 hodin.
Pro nabití akumulátoru zasuňte vypnutý vysavač do nabíjecí základny (A) a zasuňte
nabíjecí adaptér (E) do zásuvky elektrického napětí. Rozsvítí se kontrolka nabíjení
(4) (Obr. 2).
Barva kontrolky nabíjení (4) indikuje stav nabíjení akumulátoru:
červené světlo – akumulátor se nabíjí,
zelené světlo – akumulátor je plně nabitý.
Kontrolka nabíjení (4) udává pouze informaci o stavu nabití akumulátoru,
neukončuje proces nabíjení.
Pozn.: Chcete-li udržet životnost akumulátoru co nejdelší, nabíjejte jej až po úplném
vybití a po úplném nabití (zelené světlo kontrolky nabíjení) odpojte nabíjecí adaptér
(E) od el. sítě.
Životnost akumulátoru je přibližně 300 nabíjecích cyklů.
Obr. 2
Doba provozu vysavače při úplném nabití akumulátoru je přibližně 10 minut.
POUŽITÍ VYSAVAČE
Pozn.: Před použitím vysavače se přesvědčte, že je správně umístěný a upevněný filtr.
1. Vyjměte vysavač z nabíjecí základny (A) (Obr. 3).
2. V případě potřeby nasaďte požadované příslušenství. (Obr. 4, 5, 6, 7).
VP4290
Obr. 3
3
CZ
3. Posunutím vypínače (3) vysavač zapněte. Pomalými pohyby vpřed a vzad vysajte požadovanou plochu.
4. Po použití posunutím vypínače (3) vysavač vypněte.
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
KONTROLA PLNOSTI PRACHOVÉ NÁDOBY
Pokud se sníží sací výkon vysavače nebo je prachová nádoba (1) plná, vyprázdněte ji a vyčistěte filtr vysavače (viz
odstavec Vyprázdnění prachové nádoby).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Příslušenství a vysavač se mohou čistit vlhkým hadříkem.
Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do vody ani do
jiné kapaliny.
K čištění nepoužívejte agresivní látky, např. rozpouštědla nebo abraziva!
Doporučujeme preventivně po každém použití vysavače vysypat prachovou nádobu
(1) a vyčistit filtr vysavače.
VYPRÁZDNĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY
1. Odpojte nabíjecí adaptér (E) ze sítě elektrického napětí.
2. Držte vysavač prachovou nádobou (1) směrem dolů.
3. Stiskem západky (2) uvolníte prachovou nádobu (1) (Obr. 8).
4. Vyjměte filtr a vyprázdněte prachovou nádobu (1) vysavače.
5. Opačným postupem nasaďte filtr a nasaďte prachovou nádobu (1) zpět.
ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA PERMANENTNÍHO FILTRU
Filtr vysavače je možné čistit mechanickým vyklepáním a očištěním měkkým
kartáčkem. Hodně znečištěný filtr lze po tomto kroku omýt a vyčistit měkkým
kartáčkem ve vlažné vodě bez čisticích přísad.
Důležité je nechat mokré části důkladně vyschnout. Vlhký filtr by se vysáváním
znehodnotil! Nepoužívejte k sušení fén!
Pozn.: Mokrým čištěním může dojít k většímu opotřebení filtru a tím ke zkrácení
jeho životnosti.
4
Obr. 8
VP4290
CZ
• Filtr by měl být čištěn nebo vyměněn při viditelném znečištění nebo při poklesu sacího výkonu vysavače.
Kontrolujte ho po každém použití vysavače.
• Aby nedošlo k poškození vysavače, nepoužívejte jej bez správně nasazeného filtru.
• Vhodný typ filtru můžete zakoupit u svého prodejce nebo objednat u výrobce.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém
Motor nepracuje.
Příčina
Řešení
Akumulátor je vybitý.
Nabijte akumulátor.
Naplněná nebo ucpaná prachová
nádoba.
Vyprázdněte a vyčistěte prachovou nádobu.
Filtr je ucpaný
Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
Ucpaná hubice nebo turbokartáč
vysavače.
Zkontrolujte a uvolněte průchod vzduchu
sání a výfuku.
Doba provozu při úplném
nabití je menší než 1
minuta.
Životnost akumulátoru je
u konce.
Akumulátor je třeba vyměnit za nový.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Vysavač se zahřívá.
Zahřátí vysavače během provozu je normální, nejedná se o závadu.
Snížení sacího výkonu.
DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Filtr
obj. kód 44291530
cena dle platného ceníku
Akumulátor
obj. kód 44291531
cena dle platného ceníku
LIKVIDACE AKUMULÁTORU
Spotřebič obsahuje Ni-MH akumulátor. Tento typ akumulátoru obsahuje látky, které při svém rozpadu mohou škodit
životnímu prostředí. Před likvidací spotřebiče nebo výměně akumulátoru je třeba původní akumulátor vyjmout
a odevzdat na vhodném sběrném místě.
POZOR!
Nikdy nevhazujte akumulátor do ohně!
Nikdy nerozebírejte akumulátor!
Nikdy nezkratujte vývody akumulátoru!
Pokud by došlo k vytečení poškozeného akumulátoru, roztok akumulátoru má zásaditý charakter. Při potřísnění
pokožky ji ihned jemně omyjte vodou a mýdlem a vyhledejte lékařské ošetření.
Pro vyjmutí nebo výměnu akumulátoru uvolněte šrouby a demontujte tělo spotřebiče (Obr. 9) nebo kontaktujte
VP4290
5
CZ
odborný servis. Akumulátor odpojte rozpojením svorek nebo přestřihnutím přívodních kabelů akumulátoru. Svorky
odpojeného akumulátoru zaizolujte, aby nemohlo dojít k jejich zkratování.
Obr. 9
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah o vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
6
VP4290
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po
celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s kanvicou manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie akumulátora
Príkon
Napätie nabíjacieho adaptéra
Hlučnosť
Sací výkon
DC 12 V
100 W
vstup: AC 230-240 V ~ 50 Hz
výstup: DC 15 V, 200 mA
84 dB(A)
3 kPa
Doba úplného nabíjania
cca 16 hod.
Doba prevádzky
cca 10 min.
Deklarovaná hodnota emisie hluku
tohoto spotrebiča je 84 dB(A), čo
predstavuje hladinu A akustického
výkonu vzhĺadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte spotrebič inak ako je opísané v tomto návode.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku nabíjacieho adaptéra.
Pokiaľ je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.
Nepoužívajte spotrebič počas nabíjania.
Pri odpájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia adaptér nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale
uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, keď sa spotrebič používa v blízkosti detí.
Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej,
s obsluhou oboznámenej osoby.
Nepoužívajte iné príslušenstvo než odporúčané výrobcom.
Nepoužívate nabíjací adaptér s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, dajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
Spotrebič umiestnite bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym
slnečným žiarením, vlhkosťou.
Nepribližujte sací otvor alebo nasadené príslušenstvo zapnutého spotrebiča k tvári, mohlo by dôjsť k poraneniu.
Nevysávajte oblečenie, mohlo by dôjsť k poškodeniu jemných látok.
Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte spotrebič, ak je upchaný niektorý z jeho otvorov.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, vypnite ho a pred ďalším zapnutím odstráňte nečistoty.
Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite nabíjací
adaptér zo zásuvky.
VP4290
7
SK
• Spotrebičjevhodnýibanapoužitievdomácnosti,niejeurčenýnakomerčnépoužitie.
• Nevysávajteničhoriace,akosúcigarety,zápalkyalebohorúcipopol.
• Nepoužívajtespotrebičvovlhkýchmiestnostiach,nevysávajtevlhkévecialebokvapaliny,horľavékvapalinyako
jebenzínanepoužívajtespotrebičvpriestoroch,kdesatietolátkymôžuvyskytovať.
• Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa uistite, že sú filtre vysávača správne
nasadené.
• Neponárajte prívodný kábel, nabíjací adaptér alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
• Pravidelnekontrolujtespotrebičajprívodnýkábelnabíjaciehoadaptérakvôlipoškodeniu.Poškodenýspotrebič
nezapínajte.
• Predčistenímapopoužitíspotrebičvypniteanechajtevychladnúť.
• Predvysávanímodstráňtezvysávanéhopovrchuveľkéaleboostrépredmety,ktorébymohlipoškodiťniektorý
filtervysávača.
• Nepoužívajtespotrebičsoznečistenýmifiltrami.
• Nevhadzujteakumulátorspotrebičadoohňaanevystavujtehoteplotámnad40°C.
• Nenabíjajtespotrebičpriteplotáchokolianižšíchnež0°Cavyššíchnež37°C.
• Nedotýkajtesapoháňanýchpohyblivýchčastíspotrebičapočasprevádzky.
• Neopravujtespotrebičsami.Obráťtesanaautorizovanýservis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
POPIS VÝROBKU
4
1. Prachová nádoba
2. Západka na uvoľnenie prachovej nádoby
3. Vypínač
4. Signalizátor nabíjania
5. Telo spotrebiča
6. Permanentný filter
Príslušenstvo
ANabíjaciazákladňa
Nabíjaciazákladňa
BŠtrbinováhubica
Štrbinováhubica
CHubicaskefou
DElektrickáturbokefa
Elektrickáturbokefa
ENabíjacíadaptér
3
2
5
1
E
D
6
A
C
B
8
VP4290
SK
NÁVOD NA OBSLUHU - ZLOŽENIE VYSÁVAČA
UPOZORNENIE:
Pred skladaním a odnímaním príslušenstva spotrebič vždy vypnite a zástrčku nabíjacieho adaptéra (E) vytiahnite zo
zásuvky elektrického napätia!
1. Pripevnenie nabíjacej základne
Nabíjaciu základňu (A) môžete upevniť na stenu alebo použiť ako samostatne stojacu.
Rozstup otvorov pre upevnenie na stenu je 64 mm (Obr. 1).
PRÍSLUŠENSTVO
1. Štrbinová hubica (B)
Slúži na vysávanie ťažko prístupných priestorov, ako sú napr. radiátory, štrbiny,
rohy, podstavce, priestor medzi čalúnením a pod.
2. Hubica s kefou (C)
Táto hubica sa používa na nábytok, čalúnenie, knihy, lampy a pod.
3. Elektrická turbokefa (D)
Zvyšuje saciu silu, vyčesáva nečistoty z koberca a zefektívňuje vysávanie.
Obr. 1
NABÍJANIE AKUMULÁTORA
Pred prvým použitím alebo v prípade, že je akumulátor vysávača úplne vybitý, dajte
vysávač nabíjať približne 16 hodín.
Pre nabitie akumulátora zasuňte vypnutý vysávač do nabíjacej základne (A) a zasuňte
nabíjací adaptér (E) do zásuvky elektrického napätia. Rozsvieti sa signalizátor nabíjania
(4) (Obr. 2).
Farba signalizátora nabíjania (4) indikuje stav nabíjania akumulátora:
červené svetlo – akumulátor sa nabíja,
zelené svetlo – akumulátor je plne nabitý.
Kontrolka nabíjania (4) udáva iba informácie o stavu nabitia akumulátora, neukončuje
proces nabíjania.
Obr. 2
Pozn.: Ak chcete udržať čo najdlhšiu životnosť akumulátora, nabíjajte ho až po
úplnom vybití a po úplnom nabití (zelené svetlo kontrolky nabíjania) odpojte nabíjací
adaptér (E) z el. siete.
Životnosť akumulátora je približne 300 nabíjacích cyklov.
Doba prevádzky vysávača pri úplnom nabití akumulátora je približne 10 minút.
POUŽITIE VYSÁVAČA
Pozn.: Pred použitím vysávača sa presvedčte, že je správne umiestnený a upevnený
filter.
1. Vyberte vysávač z nabíjacej základne (A). (Obr. 3).
2. V prípade potreby nasaďte požadované príslušenstvo. (Obr. 4, 5, 6, 7).
VP4290
Obr. 3
9
SK
3. Posunutím vypínača (3) vysávač zapnite. Pomalými pohybmi vpred a vzad vysajte požadovanú plochu.
4. Po použití posunutím vypínača (3) vysávač vypnite.
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
KONTROLA PLNOSTI PRACHOVEJ NÁDOBY
Keď sa zníži sací výkon vysávača alebo je prachová nádoba (1) plná, vyprázdnite ju a vyčistite filter vysávača (pozri odsek
Vyprázdnenie prachovej nádoby).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Príslušenstvo a vysávač sa môžu čistiť vlhkou handričkou.
Neponárajte prívodný kábel, nabíjací adaptér alebo spotrebič do vody ani do
inej kvapaliny.
Na čistenie nepoužívajte agresívne látky, napr. rozpúšťadlá alebo abrazíva!
Odporúčame preventívne po každom použití vysávača vysypať prachovú nádobu (1)
a vyčistiť filtre vysávača.
VYPRÁZDNENIE PRACHOVEJ NÁDOBY
1. Odpojte nabíjací adaptér (E) zo siete elektrického napätia.
2. Držte vysávač prachovou nádobou (1) smerom nadol.
3. Stlačením západky (2) uvoľníte prachovú nádobu (1) (Obr. 8).
4. Vyberte filter a vyprázdnite prachovú nádobu (1) vysávača.
5. Opačným postupom nasaďte filter a nasaďte prachovú nádobu (1) späť.
ČISTENIE A VÝMENA PERMANENTNÉHO FILTRA
Filter vysávača je možné čistiť mechanickým vyklepaním a očistením mäkkou kefkou.
Veľmi znečistený filter je možné po tomto kroku umyť a vyčistiť mäkkou kefkou vo
vlažnej vode bez čistiacich prísad.
Dôležité je nechať mokré časti dôkladne vyschnúť. Vlhký filter by sa vysávaním
znehodnotil! Na sušenie nepoužívajte fén!
Pozn.: Mokrým čistením môže dôjsť k väčšiemu opotrebeniu filtra a tým ku skráteniu
jeho životnosti.
10
Obr. 8
VP4290
SK
• Filter by mal byť čistený alebo vymenený pri viditeľnom znečistení alebo pri poklese sacieho výkonu vysávača.
Kontrolujte ho po každom použití vysávača.
• Aby nedošlo k poškodeniu vysávača, nepoužívajte ho bez správne nasadeného filtra.
• Vhodný typ filtra môžete zakúpiť u svojho predajcu alebo objednať u výrobcu.
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Problém
Motor nepracuje.
Príčina
Riešenie
Akumulátor je vybitý.
Nabite akumulátor.
Naplnená alebo upchatá
prachová nádoba.
Vyprázdnite a vyčistite prachovú nádobu.
Filter je upchatý.
Vyčistite alebo vymeňte filter.
Upchatá hadica alebo turbokefa
vysávača.
Skontrolujte a uvoľnite priechod vzduchu
satia a výfuku.
Doba prevádzky pri úplnom
nabití je menšia ako 1
minúta.
Životnosť akumulátora končí.
Akumulátor je potrebné vymeniť za nový.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Vysávač sa zahrieva.
Zahriatie vysávača počas prevádzky je normálne, nejde o chybu.
Zníženie sacieho výkonu.
DOKÚPITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ku spotrebiču je možné dokúpiť nasledujúce príslušenstvo:
Filter
obj. kód 44291530
cena podľa platného cenníka
Akumulátor
obj. kód 44291531
cena podľa platného cenníka
LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA
Spotrebič obsahuje Ni-MH akumulátor. Tento typ akumulátora obsahuje látky, ktoré pri svojom rozpade môžu škodiť
životnému prostrediu. Pred likvidáciou spotrebiča alebo pri výmene akumulátora je potrebné pôvodný akumulátor
vybrať a odovzdať na vhodnom zbernom mieste.
POZOR!
Nikdy nevhadzujte akumulátor do ohňa!
Nikdy nerozoberajte akumulátor!
Nikdy neskratujte vývody akumulátora!
Ak by došlo k vytečeniu poškodeného akumulátora, roztok akumulátora má zásaditý charakter. Pri zasiahnutí pokožky ju
ihneď jemne omyte vodou a mydlom a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Na vybratie alebo výmenu akumulátora uvoľnite skrutky a demontujte telo spotrebiča (Obr. 8) alebo kontaktujte
odborný servis. Akumulátor odpojte rozpojením svoriek alebo prestrihnutím prívodných káblov akumulátora. Svorky
odpojeného akumulátora zaizolujte, aby nemohlo dôjsť k ich skratovaniu.
VP4290
11
SK
Obr. 9
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
zaniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
12
VP4290
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy
zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie akumulatora
Pobór mocy
Napięcie zasilacza
Poziom hałasu
Moc ssania
DC 12 V
100 W
wejście: AC 230-240 V ~ 50 Hz
wyjście: DC 15 V, 200 mA
84 dB(A)
3 kPa
Czas pełnego ładowania
cca 16 godz.
Czas pracy
cca 10 min.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż podano w niniejszej instrukcji.
Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.
Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Nie wolno używać urządzenia w czasie ładowania.
Odłączając zasilacz z gniazdka sieci elektrycznej, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić zasilacz
i pociągnąć za niego.
Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na
posługiwanie się urządzeniem.
Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.
Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
Nie należy używać zasilacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie
zlecić autoryzowanemu ośrodkowi serwisowemu.
Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i tym podobne. Należy
chronić je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
W czasie pracy urządzenia nie wolno przybliżać otworu ssącego lub osadzonego osprzętu do twarzy – może dojść do
zranienia. Nie należy odkurzać odzieży – może dojść do uszkodzenia delikatnych tkanin.
Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. W przypadku zatkania jakiegokolwiek otworu
odkurzacza, nie należy go używać.
Odkurzając na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
W przypadku zatkania otworu zasysającego należy wyłączyć odkurzacz i usunąć zanieczyszczenia, wówczas można
ponownie włączyć urządzenie.
Podczas montażu wyposażenia, czyszczenia lub w przypadku awarii, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć zasilacz
z gniazdka elektrycznego.
VP4290
13
PL
• Produktjestprzeznaczonywyłączniedoużytkudomowego,nienadajesiędowykorzystaniakomercyjnego.
• Nienależyodkurzaćpalącychsięrzeczy,takichjakpapierosy,zapałkilubgorącypopiół.
• Urządzenianiewolnoużywaćwwilgotnychpomieszczeniach,nienależyodkurzaćwilgotnychprzedmiotów,cieczy
icieczyłatwopalnychtakichjakbenzyna.Nienależyteżużywaćodkurzaczawmiejscach,wktórychtakiesubstancje
mogąwystępować.
• Niewolnoodkurzaćbezzałożonychfiltrówodkurzacza.Przykażdymużyciuurządzenia,należyupewnićsię,żefiltry
odkurzaczasąwłaściwiezainstalowane.
• Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, zasilacza ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Należyregularniekontrolowaćurządzenieiprzewódzasilającyzasilaczapodkątemewentualnychuszkodzeń.Nie
wolnowłączaćuszkodzonegourządzeniaelektrycznego.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia oraz po jego użyciu należy go wyłączyć i poczekać na jego zupełne
ostygnięcie.
• Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z czyszczonej powierzchni duże lub ostre przedmioty mogące
uszkodzićfiltrodkurzacza.
• Nienależyużywaćurządzeniazzanieczyszczonymifiltrami.
• Niewolnowrzucaćakumulatoraurządzeniaelektrycznegodoogniainarażaćgonadziałanietemperaturypowyżej40°C.
• Nienależyładowaćurządzeniawtemperaturzeponiżej0°Clubpowyżej37°C.
• Nienależydotykaćruchomychczęściurządzeniaelektrycznegopodczasjegopracy.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się
zautoryzowanymserwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
OPIS PRODUKTU
4
3
1. Pojemnik na kurz
2. Zapadka do luzowania pojemnika na kurz
3. Wyłącznik
4. Kontrolka ładowania
5. Korpus urządzenia
6. Filtr stały
Akcesoria
AŁadowarka
BKońcówkaszczelinowa
Końcówkaszczelinowa
CKońcówkazeszczoteczką
Końcówkazeszczoteczką
DElektrycznaszczotkaturbo
Elektrycznaszczotkaturbo
EZasilacz
2
5
1
E
D
6
A
C
B
14
VP4290
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI - MONTAŻ ODKURZACZA
UWAGA
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu wyposażenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilacza
(E) z gniazdka!
1. Zamocowanie ładowarki
Ładowarkę (A) można zamocować do ściany lub używać jako stojak.
Rozstaw otworów do mocowania na ścianie wynosi 64 mm (Rys. 1).
WYPOSAŻENIE
1. Końcówka szczelinowa (B)
Służy do odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak: kaloryfery, szczeliny,
kąty, cokoły, przestrzenie między tapicerkami itp.
2. Końcówka ze szczoteczką (C)
Używa się jej do odkurzania mebli, tapicerek, książek, lamp itp.
3. Elektryczna szczotka turbo (D)
Zwiększa siłę ssącą, wyczesuje zanieczyszczenia z dywanu i zwiększa efektywność
odkurzania.
Rys. 1
ŁADOWANIE AKUMULATORA
Przed pierwszym użyciem lub przy zupełnym rozładowaniu akumulatora odkurzacza
należy przeprowadzić ładowanie, które powinno trwać około 16 godzin.
Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, należy umieścić wyłączony odkurzacz w
ładowarce (A) i włożyć zasilacz (E) do gniazdka napięcia elektrycznego. Zaświeci się
kontrolka ładowania (4). (Rys. 2)
Kolor kontrolki ładowania (4) informuje o stanie ładowanego akumulatora:
światło czerwone – akumulator się ładuje,
światło zielone – akumulator jest całkowicie naładowany.
Kontrolka ładowania (4) informuje jedynie o stanie ładowanego akumulatora, ale nie
przerywa procesu ładowania.
Rys. 2
Uwaga: Aby przedłużyć żywotność akumulatora należy go ładować dopiero po
zupełnym wyładowaniu, a po pełnym naładowaniu (zielone światełko kontrolki
ładowania) odłączyć zasilacz (E) od sieci elektrycznej.
Żywotność akumulatora wynosi mniej więcej 300 cykli ładowania.
Czas pracy odkurzacza przy pełnym naładowaniu akumulatora wynosi około 10
minut.
ZASTOSOWANIE ODKURZACZA
Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza należy się przekonać, czy filtr
został właściwie umieszczony i zamontowany.
VP4290
Rys. 3
15
PL
1. Wyjąć odkurzacz z ładowarki (A). (Rys. 3)
2. W razie potrzeby należy nasadzić wymagany osprzęt (Rys. 4, 5, 6, 7).
3. Włączyć odkurzacz przy pomocy wyłącznika (3). Wolnymi ruchami do przodu i do tyłu odkurzyć określoną
powierzchnię.
4. Po zakończeniu pracy odkurzacz wyłączyć przesuwając wyłącznik (3).
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
KONTROLKA NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA KURZ
Jeżeli moc ssania odkurzacza jest zmniejszona lub pojemnik na kurz (1) jest pełny, należy opróżnić go i wyczyścić filtr
odkurzacza (patrz rozdział Opróżnienie pojemnika na kurz).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wyposażenie i odkurzacz można czyścić wilgotną ściereczką.
Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, zasilacza ani samego urządzenia
w wodzie ani innych cieczach.
Do czyszczenia nie należy używać agresywnych substancji, np. rozpuszczalników lub
środków abrazyjnych!
Zalecamy profilaktycznie po każdym użyciu odkurzacza opróżnić pojemnik na kurz
(1) i wyczyścić filtr odkurzacza.
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ
1. Odłączyć zasilacz (E) od sieci elektrycznej.
2. Trzymać odkurzacz w takiej pozycji, aby pojemnik na kurz (1) skierowany był ku
dołowi.
3. Naciskając zapadkę (2) zluzować pojemnik na kurz (1). (Rys. 8)
4. Wyjąć filtr i opróżnić pojemnik na kurz (1) odkurzacza.
5. W sposób odwrotny należy nasadzić filtr i pojemnik na kurz (1) z powrotem.
Rys. 8
CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA STAŁEGO
Filtr odkurzacza można czyścić przez mechaniczne wytrząsanie i oczyszczenie
miękką szczoteczką. Mocno zanieczyszczony filtr można następnie umyć i wyczyścić
miękką szczoteczką w letniej wodzie, bez środków czyszczących.
Ważne jest, aby poczekać na dokładne wyschnięcie mokrych części. Odkurzanie
16
VP4290
PL
przy zamontowanym wilgotnym filtrze spowodowałoby jego uszkodzenie! Do suszenia nie należy używać
suszarki do włosów!
Uwaga: Czyszczenie na mokro może spowodować szybsze zużywanie filtra i skrócenie jego żywotności.
• Filtr należy wyczyścić lub wymienić przy jego widocznym zanieczyszczeniu lub spadku mocy ssania odkurzacza.
Należy sprawdzać go po każdym użyciu odkurzacza.
• Aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza, nie wolno używać go bez poprawnie zainstalowanego filtra.
• Odpowiedni rodzaj filtra można zakupić w punkcie sprzedaży lub zamówić u producenta.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Silnik nie działa.
Przyczyna
Rozwiązanie
Akumulator jest rozładowany.
Należy naładować akumulator.
Pełny lub zatkany pojemnik
na kurz.
Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz.
Filtr jest zatkany.
Wyczyść lub wymień filtr.
Zatkana końcówka lub
turboszczotka odkurzacza.
Sprawdź i udrożnij kanały zasysania i wydmuchu
powietrza.
Czas pracy przy pełnym
naładowaniu jest krótszy niż
1 minuta.
Żywotność akumulatora
dobiega końca.
Należy wymienić akumulator na nowy. W tym
celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
Odkurzacz grzeje się.
Niewielkie zagrzanie się odkurzacza jest rzeczą normalną, nie chodzi o usterkę.
Zmniejszenie się mocy ssania
AKCESORIA (DO ZAKUPU)
Do urządzenia można dokupić następujące akcesoria:
Filtr
kod zamówienia 44291530 cena wg obowiązującego cennika
Akumulator
kod zamówienia 44291531 cena wg obowiązującego cennika
UTYLIZACJA AKUMULATORA
W skład urządzenia wchodzi akumulator typu Ni-MH. Ten typ akumulatora zawiera substancje, których rozkład
może stanowić zagrożenie dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia elektrycznego lub wymianą akumulatora,
należy wyjąć stary akumulator i przekazać go do odpowiedniego punktu zbiorczego.
UWAGA!
Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia!
Nie wolno rozbierać akumulatora!
Nie wolno spinać wyjść akumulatora!
W przypadku wycieku uszkodzonego akumulatora, jego roztwór ma odczyn zasadowy. Jeżeli doszłoby do kontaktu
ze skórą, należy obmyć ją wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
Aby wyjąć i wymienić akumulator, należy odkręcić śruby i zdemontować korpus urządzenia (Rys. 9) lub skontaktować
VP4290
17
PL
się ze specjalistycznym serwisem. Akumulator można odłączyć przez rozłączenie zacisków lub przecięcie kabli
akumulatora. Zaciski odłączonego akumulatora należy zaizolować, aby nie mogło dojść do ich zwarcia.
Rys. 9
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej
utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim
urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie
zakupiono produkt.
18
VP4290
LV
PALDIES
Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsit apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā,
lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, pirms šīs ierīces
lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Akumulatora spriegums
DC 12 V
Jauda
Uzlādes adaptera spriegums
100 W
pievads: AC 230−240 V ~ 50 Hz
izvads: DC 15 V, 200 mA
Trokšņa līmenis
84 dB(A)
Sūkšanas jauda
3 kPa
Pilnīgas uzlādes laiks
Ekspluatācijas laiks
apt. 16 stundu
apt. 10 min.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz uzlādes adaptera plāksnītes.
Ja ierīce ir ieslēgta, neatstājiet to bez uzraudzības.
Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
Atvienojot uzlādes adapteru no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet adapteru un
atvienojiet to, viegli pavelkot.
Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību
spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās
izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
Neizmantojiet uzlādes adapteru ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu
vai nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
Novietojiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis u. tml. Nepakļaujiet ierīci tiešu
saules staru vai mitruma iedarbībai.
Netuviniet ieslēgtas ierīces sūkšanas atveri vai uzliekamos piederumus sejai, jo tas var izraisīt savainojumus.
Netīriet apģērbu, jo tas varētu sabojāt smalkus audumus.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
Neievietojiet atverēs nekādus priekšmetus. Nelietojiet putekļu sūcēju, ja ir aizsprostota kāda atvere.
Lietojot putekļu sūcēju uz kāpnēm, jārīkojas īpaši uzmanīgi.
Ja ir nosprostota putekļu sūcēja sūkšanas atvere, izslēdziet ierīci un pirms darba turpināšanas izņemiet
netīrumus.
VP4290
19
LV
• Pirmspiederumuuzstādīšanas,apkopesvaijebkādabojājumagadījumāizslēdzietierīciunuzlādesadapteruno
elektrotīkla.
• Ierīceirparedzētatikaimājsaimniecībasvajadzībām.Tānavparedzētaekspluatācijaikomercnolūkos.
• Netīrietarputekļusūcējudegošusobjektus,piemēram,cigaretes,sērkociņusvaikarstuspelnus.
• Nelietojietšoierīcimitrāstelpās.Netīrietarputekļusūcējuslapjusobjektus,šķidrumusvaiviegliuzliesmojošus
šķīdumus(piemēram,benzīnu).Nelietojietšoputekļusūcējuvietās,kurvarrastiesšādasvielas.
• Nekadnelietojietputekļusūcējubezfiltra.Pirmsputekļusūcējalietošanaspārliecinieties,kaierīcesfiltriirpareizi
novietoti.
• Nepieļaujiet elektrības vada, uzlādes adaptera vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Regulāripārbaudiet,vaiierīceunuzlādesadaptersnavbojāti.Bojātuierīcinedrīkstieslēgt!
• Pirmstīrīšanasunpēcierīcesizmantošanasizslēdziettounļaujiettaiatdzist.
• Pirmstīrīšanasarputekļusūcējunotīrāmāsvirsmasjāņemlielivaiasipriekšmeti,kasvarētubojātputekļufiltru.
• Nelietojietšoierīci,jafiltriirnetīri.
• Nemetietierīcesuzlādesadapteruugunīunnepakļaujiettotemperatūraivirs40°C.
• Neuzlādējietierīci,jaapkārtējāsvidestemperatūrairzemākapar0°Cvaiaugstākapar37°C.
• Ierīcesdarbībaslaikānepieskarietiestāskustīgajāmdaļām.
• Iraizliegtslabotierīcipatstāvīgi.Sazinietiesarpilnvarotoservisaapkalpescentru.
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.
IERĪCES APRAKSTS
4
1. Putekļu tvertne
2. Aizbīdnis putekļu tvertnes atbrīvošanai
3. Slēdzis
4. Uzlādes signāllampiņa
5. Ierīces korpuss
6. Pastāvīgais filtrs
Piederumi
AUzlādespamatne
Uzlādespamatne
BRievotaisuzgalis
CUzgalisarbirsti
DElektriskāturbobirste
Elektriskāturbobirste
EUzlādesadapters
Uzlādesadapters
3
2
5
1
E
D
6
A
C
B
20
VP4290
LV
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI - PUTEKĻU SŪCĒJA MONTĀŽA
BRĪDINĀJUMS!
Pirms piederumu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet uzlādes adapteru (E) no
kontaktligzdas.
1. Uzlādes pamatnes piestiprināšana
Uzlādes pamatni (A) var piestiprināt sienai vai izmantot to kā statīvu.
Atveru piestiprināšanas attālums pie sienas ir 64 mm (1. att.).
PIEDERUMI
1. Rievotais uzgalis (B)
Kombinētais rievotais uzgalis ir izstrādāts tīrīšanas vietām ar sarežģītu piekļuvi,
piemēram, radiatoriem, spraugām, stūriem, postamentiem, vietām starp
mēbelēm u. tml.
2. Uzgalis ar birsti (C)
Šo uzgali izmanto mēbeļu, polsterētu virsmu, grāmatu, lampu u. tml. tīrīšanai.
3. Elektriskā turbobirste (D)
Palielina sūkšana jaudu, iztīra netīrumus no paklājiem un uzlabo tīrīšanas
efektivitāti.
Att. 1
AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA
Pirms pirmās akumulatora izmantošanas vai gadījumā, ja tas ir pilnībā izlādējiet,
ļaujiet putekļu sūcējam uzlādēties vismaz 16 stundu.
Pēc akumulatora uzlādēšanas ievietojiet izslēgtu putekļu sūcēju uzlādes pamatnē (A)
un pieslēdziet uzlādes adapteru (E) elektrotīklam. Iedegsies uzlādes signāllampiņa (4).
(Att. 2)
Uzlādes signāllampiņas (4) krāsa norāda akumulatora uzlādes līmeni:
sarkana gaisma – akumulators tiek uzlādēts;
zaļa gaisma – akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Uzlādes signāllampiņa (4) norāda tikai akumulatora uzlādes līmeni, tā nenoslēdz
uzlādes procesu.
Att. 2
Piezīme: Ja vēlaties saglabāt pēc iespējas ilgāku akumulatora kalpošanas laiku,
uzlādējiet to tikai pēc pilnīgas izlādēšanas. Pēc pilnīgas uzlādēšanas (signāllampiņa ir
zaļā krāsā) atvienojiet uzlādes adapteru (E) no elektrotīkla.
Akumulatora kalpošanas laiks ir aptuveni 300 uzlādes ciklu.
Putekļu sūcēju darbības laiks pilnībā uzlādēta akumulatora gadījumā ir aptuveni 10
minūtes.
PUTEKĻU SŪCĒJA LIETOŠANA
Piezīme: Pirms putekļu sūcēja lietošanas pārliecinieties, ka filtrs ir pareizi novietots
un nostiprināts.
VP4290
Att. 3
21
LV
1. Noņemiet putekļu sūcēju no uzlādes pamatnes (A). (Att. 3)
2. Nepieciešamības gadījumā pievienojiet vajadzīgo piederumu. (Att. 4, 5, 6, 7)
3. Pavirzot slēdzi (3), ieslēdziet ierīci. Lēni virzot putekļu sūcēju turp un atpakaļ, notīriet virsmu.
4. Pēc lietošanas pavirziet putekļu sūcēja slēdzi (3) un izslēdziet ierīci.
Att. 4
Att. 5
Att. 6
Att. 7
PUTEKĻU TVERTNES SATURA LĪMEŅA PĀRBAUDE
Ja samazinās ierīces sūkšanas jauda vai ja ir pilna putekļu tvertne (1), iztukšojiet to un iztīriet putekļu sūcēja filtru (skat.
sadaļu „Putekļu tvertnes iztukšošana”).
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Putekļu sūcēju un tā piederumus var tīrīt ar mitru drāniņu.
Nepieļaujiet elektrības vada, uzlādes adaptera vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai
citā šķidrumā.
Nelietojiet tīrīšanai agresīvas vielas, piemēram, šķīdinātājus vai abrazīvas vielas!
Profilakses nolūkā iesakām pēc katras putekļu sūcēja lietošanas reizes iztukšot
putekļu tvertni (1) un iztīrīt filtru.
PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA
1. Atvienojiet uzlādes adapteru (E) no elektrotīkla.
2. Turiet putekļu sūcēja putekļu tvertni (1) virzienā lejup.
3. Nospiežot aizbīdni (3), iztukšojiet putekļu tvertni (1). (Att. 8)
4. Izņemiet filtru un iztukšojiet putekļu sūcēja putekļu tvertni (1).
5. Pēc tam atkal nostipriniet filtru un ievietojiet putekļu tvertni (1) tās vietā.
PASTĀVĪGĀ FILTRA TĪRĪŠANA UN NOMAIŅA
Putekļu sūcēja filtru var iztīrīt, mehāniski izkratot to vai izmantojot mīkstu birstīti. Ļoti netīru filtru pēc šīs darbības var mazgāt un tīrīt remdenā ūdenī ar mīkstu birstīti.
Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
Ir nepieciešams ļaut slapjajām daļām kārtīgi izžūt. Izmantojot slapju filtru, ierīci var
sabojāt. Neizmantojiet žāvēšanai fēnu!
Piezīme: slapja tīrīšana var izraisīt lielāku nolietojumu un sabojāt filtru, kā arī saīsināt
ierīces kalpošanas laiku.
22
Att. 8
VP4290
LV
• Filtrs jātīra un jāmaina katru reizi, kad redzams, ka tas ir netīrs, vai, kad sūkšanas jauda samazinās. Filtrs jāpārbauda
pēc katras putekļu sūcēja lietošanas reizes.
• Lai nepieļautu ierīces bojājumus, nelietojiet putekļu sūcēju, ja filtrs nav ievietots pareizi.
• Piemērots filtra tips ir pieejams pie vietējā mazumtirgotāja vai to var pasūtīt ražotājam.
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Sarežģījums
Nedarbojas motors.
Iemesls
Risinājums
Izlādējies akumulators.
Uzlādējiet akumulatoru.
Pilna vai pārpildīta putekļu
tvertne.
Iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni.
Aizsprostots filtrs.
Iztīriet vai nomainiet filtru.
Aizsprostots putekļu sūcēja
uzgalis.
Pārbaudiet un iztīriet gaisa ejas iesūkšanas
un izplūdes pusēs.
Darbības laiks pēc pilnīgas
uzlādēšanas ir īsāks par
vienu minūti.
Životnost akumulátoru je
u konce.
Jānomaina akumulators. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa apkalpes centru.
Putekļu sūcējs uzkarst.
Neliela putekļu sūcēja uzkaršana ir normāla un to nevar uzskatīt par bojājumu.
Samazināta sūkšanas
jauda.
PAPILDUS NOPĒRKAMIE PIEDERUMI
Komplektā ar ierīci var iegādāties šādus piederumus:
Filtrs
pas. Nr. 44291530
cena saskaņā ar aktuālo cenrādi
akumulators
pas. Nr. 44291531
cena saskaņā ar aktuālo cenrādi
AKUMULATORA IZNĪCINĀŠANA
Ierīcei ir Ni-MH akumulators. Šis akumulatoru tips satur vielas, kas sadalīšanas laikā var kaitēt apkārtējai videi. Pirms
ierīces iznīcināšanas vai akumulatoru nomaiņas iepriekšējais akumulators ir jāizņem un jānodod šādu atkritumu
nodošanas punktā.
BRĪDINĀJUMS!
Nemetiet akumulatoru ūdenī!
Neizjauciet akumulatoru!
Nesaīsiniet akumulatora izvadu!
Ja notiek bojāta akumulatora izplūde, akumulatora šķidrums ir sārmains. Ja tas saskaras ar ādu, nekavējoties
nomazgājiet to ziepjūdenī un vērsieties pie ārsta.
Pēc akumulatora izņemšanas vai nomaiņas atbrīvojiet skrūves un izjauciet ierīces korpusu (9. att.) vai sazinieties ar
VP4290
23
LV
pilnvarotu apkalpes servisa centru. Atvienojiet akumulatoru, atvienojot spailes vai pārgriežot akumulatora pievades
vadus. Izolējiet atvienotā akumulatora spailes, lai nepieļautu īssavienojumu.
Att. 9
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
24
VP4290
EN
ACKNOWLEDGEMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place
for future reference. Make sure that any persons handling the vacuum cleaner are also familiar with this Operating
Manual.
Technical parameters
Accumulator voltage
DC 12 V
Power input
Charging adapter voltage
100 W
input: AC 230-240 V ~ 50 Hz
output: DC 15 V, 200 mA
Noise level
84 dB(A)
Suction power
Time until fully charged
Time of operation
3 kPa
approx. 16 hours
approx. 10 min
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use the appliance differently than described in this manual.
Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate of the charging adaptor.
Do not leave the appliance unattended when switched on.
Do not use the appliance when it is being charged.
When disconnecting the charging adaptor from the wall outlet, never pull the power cord. Grasp the adaptor and
disconnect it by pulling.
Do not allow children or people with reduced capabilities to handle the appliance. Use the appliance out of the reach
of these people.
Take extra care when using the appliance near children.
Do not allow the appliance to be used as a toy.
Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are
unaware of the proper handling should only use the appliance when under the supervision of a responsible person
aware of the appliance use.
Do not use any other accessories except those recommended by the manufacturer.
Never use a charging adaptor with a damaged power cord or plug. Contact an authorised service centre immediately
to have defective components repaired or replaced.
Keep the appliance away from any heat source, such as radiators, ovens and others. Do not expose the appliance to
direct sunlight and humidity.
Never put the suction opening or the applied accessory of the running appliance close to your face as this may cause
an injury. Do not vacuum clean clothes as the fine fabrics may get damaged.
Do not touch the appliance with moist or wet hands.
Do not insert any items into openings. Do not use the appliance if any opening is obstructed.
Take extra care when using the appliance on stairs.
When the appliance‘s suction inlet gets obstructed, turn the appliance off and remove any obstructing dirt before
turning the appliance on again.
VP4290
25
EN
• Turnofftheapplianceanddisconnectthechargingadaptorfromthemainsoutletbeforeinstallingaccessories,while
cleaning,orinthecaseofanyfailure.
• Theapplianceisintendedforhouseholduseonlyandnotforcommercialone.
• Donotvacuumcleananyburningitemssuchascigarettes,matches,orhotash.
• Donotusetheproductinwetrooms.Donotvacuumwetobjects,liquids,orflammablefluidssuchasgasoline.Do
notusethevacuumcleanerinareaswheresuchsubstancesmayoccur.
• Neverusethevacuumcleanerwithoutfilters.Beforeeachuse,makesurethatthefiltersofthevacuumcleanerare
installedproperly.
• Do not immerse the power cord, charging adaptor, or appliance into water or any other liquid.
• Checktheapplianceandthepowercordregularlyforanydamage.Neverturntheapplianceonwhendamaged.
• Turntheapplianceoffandletitcooldownpriorcleaningandafterusing.
• Priortovacuumcleaning,removelargeorsharpitemsfromthesurfacetobecleanedthatcoulddamagesomeof
appliance‘sdustfilters.
• Donotusetheappliancewithdirtyfilters.
• Donotthrowtheappliance‘saccumulatorintofireanddonotexposeittotemperaturesabove40°C.
• Donotchargetheunitundertemperatureslowerthan0°Corhigherthan37°C.
• Donottouchthemovingdrivenpartsoftheapplianceduringoperation.
• Neverrepairtheapplianceyourself.Instead,contacttheauthorisedservicecentreforrepair.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
APPLIANCE DESCRIPTION
4
1. Dust receptacle
2. Dust receptacle release pawl
3. Switch
4. Charging indicator light
5. Appliance body
6. Permanent filter
Accessories
A Chargingbase
B Slotnozzle
C Nozzlewithabrush
D Electricturbo-brush
E Chargingadaptor
3
2
5
1
E
D
6
A
C
B
26
VP4290
EN
OPERATING INSTRUCTIONS - VACUUM CLEANER ASSEMBLY
NOTE:
Prior to mounting or removing accessories, always turn the appliance off and disconnect the charging adaptor (E) plug
from the mains outlet!
1. Charging base positioning
You can mount the charging base (A) on the wall, or use it free-standing.
The spacing of the wall fixing holes is 64 mm (Fig. 1).
ACCESSORIES
1. Slot nozzle (B)
The slot nozzle adaptor is used for vacuum cleaning the places accessible with
difficulty, such as radiators, slots, corners, pedestals, spaces between upholsteries,
and others.
2. Nozzle with a brush (C)
This nozzle is designed for furniture, upholstery, books, lamps, and others.
3. Electric turbo-brush (D)
This accessory boosts the suction power, combs dirt out of carpets, and makes suction
more efficient.
Fig. 1
ACCUMULATOR CHARGING
Prior to the first use, or after the appliance‘s accumulator is fully discharged, let the
appliance charge for about 16 hours.
To charge the accumulator, place the switched off appliance in the charging base (A),
and connect the charging adaptor (E) to the wall outlet. The charging indicator light (4)
goes on (Fig. 2).
The charging indicator light (4) colour indicates the accumulator charge level.
Red colour - The accumulator is being charged.
Green colour - The accumulator is fully charged.
The charging indicator light (4) just communicates the information on the accumulator
charge level; it does not terminate the charging process.
Fig. 2
Note: To keep the longest possible service life of the accumulator, always charge it
when fully discharged, and, when fully charged (the charging indicator light is green),
disconnect the charging adaptor (E) from the mains.
The service life is about 300 charging cycles.
The operation time of the appliance after the accumulator is fully charged is about 10
minutes.
APPLIANCE USE
Note: Prior to using the vacuum cleaner, please make sure that the filter has been
installed and fixed properly.
VP4290
Fig. 3
27
EN
1. Remove the appliance from the charging base (Fig. 3).
2. If needed, apply the respective accessory (Fig. 4, 5, 6, 7).
3. Turn the appliance on by shifting the switch (3). Vacuum clean the required area with slow motions back and forth.
4. After use, turn the appliance off by shifting the switch (3).
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
DUST RECEPTACLE CONTENT LEVEL CHECK
If the appliance‘s suction power is decreased, or the dust receptacle (1) is full, empty it and clean the appliance‘s filter
(Refer to the paragraph on emptying the dust receptacle).
CLEANING AND MAINTENANCE
You can clean the accessories and the appliance with a wet cloth.
Do not immerse the power cord, charging adaptor, or appliance into water
or any other liquid.
Do not use any aggressive substances for cleaning, such as solvents or abrasives!
As a preventive measure, we recommend emptying the dust receptacle (1) and
cleaning the filter of the vacuum cleaner after each use.
DUST RECEPTACLE EMPTYING
1. Disconnect the charging adaptor (E) from the wall outlet.
2. Hold the appliance with the dust receptacle (1) pointing downwards.
3. Release the dust receptacle (1) by pressing the pawl (2). (Fig. 8)
4. Take out the filter and empty the appliance‘s dust receptacle (1).
5. Follow the reverse procedure to put back the filter, and reinstall the dust
receptacle (1).
PERMANENT FILTER CLEANING AND REPLACING
This filter can be cleaned by mechanical shaking and cleaning with a soft brush.
After this operation is complete, you can clean a very dirty filter by washing and
rubbing with a soft brush in lukewarm water without any cleaning agents added.
It is very important to let the wet parts dry thoroughly. A wet filter would get
damaged by suction! Do not use a hair dryer for drying!
Note: Wet cleaning may cause more wear and tear of the filter and, consequently,
shorten its service life.
28
Fig. 8
VP4290
EN
• The filter should be cleaned or replaced whenever visibly fouled, or when the suction power is low. The filter
should be checked after each use of the vacuum cleaner.
• To prevent the vacuum cleaner from getting damaged, never use it without the filter installed properly.
• A suitable filter type is available at your local retailer, or it can be ordered from the manufacturer.
TROUBLESHOOTING
Problem
Motor does not run.
Cause
Solution
Accumulator is discharged.
Charge the accumulator.
Dust receptacle full or
clogged.
Empty and clean the dust receptacle.
Obstructed filter.
Clean or replace the filter.
Clogged nozzle or turbo
brush of the vacuum cleaner.
Check and clear the air passage on the suction
and discharge sides.
Operation time after full
recharging is less than 1
minute.
The accumulator service life
is over.
The accumulator needs to be replaced. Contact
an authorized service center.
Vacuum cleaner heats up.
Slight heating of the vacuum cleaner is normal and cannot be considered
a failure.
Reduced suction power.
SUPPLEMENTAL ACCESSORIES
The following appliance accessories can be supplemented by purchase:
Filter
Order Code 44291530 Price according to the pricelist in force
Accumulator
Order Code 44291531
Price according to the pricelist in force
ACCUMULATOR DISPOSAL
The appliance contains an Ni-MH accumulator. This accumulator type contains substances that may damage the
environment when decomposing. Prior to the appliance disposal or the accumulator replacement, remove the
original accumulator and take it to a designated collection yard.
WARNING!
Never throw the accumulator into a fire!
Never disassemble the accumulator!
Never shorten the accumulator terminals!
Be careful when the accumulator is damaged and leaks; the accumulator electrolyte solution is of alkali nature.
When your skin gets sprayed, rinse it immediately with water and soap and seek medical assistance.
For removing or replacing the accumulator, loosen the screws and demount the appliance‘s body (Fig. 9). Disconnect
VP4290
29
EN
the accumulator by loosening the terminals, or cutting the connection cables. Use appropriate insulation for the
accumulator terminals so that they are prevented from short-circuiting.
Fig. 9
SERVICE
Any larger maintenance or repairs requiring intervention into the internal parts of the product shall only be performed
by an authorized service
ENVIRONMENTAL PROTECTION
- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Recycling the product at the end of its service life
The symbol affixed to the product or its packaging indicates that the product may not be disposed of as
household waste. It must be taken to the collection facility authorized for recycling electric and electronic
waste. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about the treatment, recovery and recycling
of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
30
VP4290
DE
DANKSAGUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie
sicher, dass auch andere Personen, die den Staubsauger benutzen werden, sich mit dieser Anleitung vertraut gemacht
haben.
Technische Parameter
Batteriespannung
DC 12 V
Leistung
Batterieladeaggregatsspannung
100 W
Eingang: AC 230-240 V ~ 50 Hz
Ausgang: DC 15 V, 200 mA
Geräuschentwicklung
Saugleistung
84 dB(A)
3 kPa
Dauer der kompletten Ladung
cca 16 Stunden
Betriebsdauer
cca 10 Minuten
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben ist.
Überprüfen Sie, ob die Netzspannung den Werten auf dem Typenschild des Akku-Ladegerätes entspricht.
Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht, sofern es eingeschaltet ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht während des Aufladens
Zum Trennen des Batterieladegerätes von der Steckdose nie am Kabel ziehen, sondern das Batterieladegerät greifen
und aus der Steckdose herausziehen.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese
mit dem Gerät in Berührung kommen.
Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern betreiben.
Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur
unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht mit beschädigtem Zuleitungskabel oder Stecker, lassen Sie den Fehler umgehend
von einem autorisierten Servicecenter beseitigen.
Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen etc. fern. Schützen Sie es vor direkter
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
Bringen Sie die Saugöffnung oder das aufgesetzte Zubehör des eingeschalteten Gerätes nicht in die Nähe des
Gesichts, dies könnte eine Verletzung zur Folge haben. Saugen Sie keine Kleidung, dies könnte eine Beschädigung
der Feinstoffe zur Folge haben.
Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn irgendeine der Öffnungen
verstopft wird.
Es ist erhöhte Vorsicht beim Saugen von Treppen geboten.
Falls die Saugöffnung verstopft wird, schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie die Verschmutzungen, bevor Sie das
VP4290
31
DE
Geräterneuteinschalten.
• BeimAufsetzendesZubehörs,währendderReinigungoderimFalleeinerStörungschaltenSiedasGerätabund
ziehenSiedasLadegerätausderelektrischenSteckdoseheraus.
• DasGerätistnurfürdenGebrauchimHaushaltgeeignet,esistnichtfürkommerzielleZweckebestimmt.
• SaugenSiekeinebrennendenGegenstände,wieZigaretten,StreichhölzeroderheißeAscheauf.
• VerwendenSiedasGerätnichtinfeuchtenRäumen,saugenSiekeinefeuchtenGegenständeoderFlüssigkeiten,keine
brennbarenFlüssigkeiten,wieBenzin,aufundbenutzenSiedasGerätnichtinRäumen,wodieseStoffevorkommen
können.
• SaugenSieniemalsohnedenFilterimStaubsauger.BeijederVerwendungdesGerätesvergewissernSiesich,dassdie
FilterimSaugerrichtigeingesetztsind.
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, Ladegerät oder das eigentliche Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit ein.
• ÜberprüfenSieregelmäßigdasGerätunddasAnschlusskabeldesLadegerätesaufBeschädigungen.SchaltenSiedas
beschädigteGerätnichtein.
• VorderReinigungundnachderVerwendungschaltenSiedasGerätabundlassenSieesabkühlen.
• VordemSaugverfahrenentfernenSievonderabzusaugendenOberflächegroßeoderscharfeGegenstände,diedie
BeschädigungeinesderFilterimStaubsaugerzurFolgehabenkönnen.
• BenutzenSiedasGerätnichtmitverschmutztenFiltern.
• WerfenSiedenAkku-TeildesGerätesnichtinsFeuer,setzenSieesnichtTemperaturenvonmehrals40°Caus.
• LadenSiedasGerätnichtauf,fallsdieUmgebungstemperaturunter0°Cundüber37°Cliegen.
• BerührenSienichtdieangetriebenenbeweglichenGerätsteilewährenddasGerätinBetriebist.
• ReparierenSiedasGerätnichtselbst.WendenSiesichaneinautorisiertesServicecenter.
Bei einer Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann
eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
4
3
PRODUKTBESCHREIBUNG
2
1. Staubbehälter
2. Arretierungsklinke zum Lösen des Staubbehälters
3. Schalter
4. Kontrollleuchte der Aufladung
5. Gerätkörper
1
6. Dauerfilter
Zubehör
ALadestation
BSchlitzmundstück
CMundstückmitBürste
MundstückmitBürste
DElektrischeTurbobürste
ElektrischeTurbobürste
ELadegerät
5
E
D
6
A
C
B
32
VP4290
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG - ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS
HINWEIS:
Vor dem Zusammenbau oder der Zubehörabnahme schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie den Ladegerätstecker
(E) aus der elektrischen Steckdose heraus!
1. Befestigung der Ladestation
Die Ladestation (A) können Sie an der Wand befestigen oder frei stehend
verwenden.
Der Abstand der Öffnungen zur Befestigung an der Wand beträgt 64 mm (Abb. 1).
ZUBEHÖR
1. Schlitzmundstück (B)
Dient zum Saugen in schwer zugänglichen Bereichen wie z. B. Heizkörpern,
Schlitzen, Ecken, Untergestellen, Zwischenräumen in Polsterungen usw.
2. Mundstück mit Bürste (C)
Dieses Mundstück wird für Möbelstücke, Polsterungen, Bücher, Lampen usw.
eingesetzt.
3. Elektrische Turbobürste (D)
Erhöht die Saugkraft, kämmt die Verschmutzungen vom Teppich aus und erhöht
den Wirkungsgrad der Absaugung.
Abb. 1
AKKUAUFLADUNG
Vor dem ersten Gebrauch oder falls der Akku im Staubsauger voll entladen ist, laden
Sie den Staubsauger ca. 16 Stunden lang auf.
Zur Akkuaufladung stecken Sie den abgeschalteten Staubsauger in die Ladestation
(A) ein und stecken Sie das Ladegerät (E) in die elektrische Steckdose ein. Die
Kontrollleuchte der Aufladung (4) leuchtet auf. (Abb. 2)
Die Farbe der Kontrollleuchte der Aufladung (4) zeigt den Zustand der
Akkuaufladung an:
Rotes Licht – die Akkuaufladung läuft
Grünes Licht – der Akku ist voll aufgeladen
Die Kontrollleuchte der Aufladung (4) gibt nur die Information über den Zustand
der Akkuaufladung an, sie schließt das Aufladungsverfahren nicht ab.
Abb. 2
Anmerkung: Wenn Sie die Lebensdauer des Akkus möglichst lange erhalten wollen,
lassen Sie ihn erst nach voller Entladung aufladen, und nach der vollen Aufladung
(die Kontrollleuchte der Aufladung leuchtet grün) trennen Sie das Ladegerät (E)
vom elektrischen Netz ab.
Die Lebensdauer des Akkus beträgt ca. 300 Aufladungszyklen.
Die Betriebsdauer des Staubsaugers bei einer kompletten Akkuaufladung beträgt
ca. 10 Minuten.
Abb. 3
VP4290
33
DE
EINSATZ DES STAUBSAUGERS
Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Staubsaugers, dass der Filter richtig platziert und befestigt ist.
1. Nehmen Sie den Staubsauger aus der Ladestation (A) heraus. (Abb. 3)
2. Bei Bedarf setzen Sie das erwünschte Zubehör auf. (Abb. 4, 5, 6, 7)
3. Durch das Verschieben des Schalters (3) schalten Sie den Staubsauger ein. Durch langsame Bewegungen nach
vorne und zurück saugen Sie die erwünschte Fläche (Bild 2).
4. Nach dem Gebrauch schalten Sie den Staubsauger durch das Verschieben des Schalters (3) ab.
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7
KONTROLLE DER STAUBMENGE IM STAUBBEHÄLTER
Falls die Saugleistung des Stabsaugers abfällt, oder der Staubbehälter (1) voll ist, entleeren Sie ihn und reinigen Sie den
Filter im Staubsauger (siehe Abschnitt: Entleeren des Staubbehälters).
REINIGUNG UND WARTUNG
Das Zubehör und den Staubsauger können Sie mit einem feuchten Lappen
reinigen.
Tauchen Sie das Anschlusskabel, Ladegerät oder das eigentliche Gerät nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeit ein.
Zur Reinigung verwenden Sie keine aggressiven Stoffe, wie z. B. Lösungsmittel, oder
Scheuermittel!
Wir empfehlen, den Staubbehälter (1) nach jedem Gebrauch des Staubsaugers
auszuschütten und den Filter zu reinigen.
ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS
1. Trennen Sie das Ladegerät (E) vom elektrischen Netz.
2. Halten Sie den Staubsauger mit dem Staubbehälter (1) nach unten gerichtet.
3. Durch das Drücken der Arretierungsklinke (2) lösen Sie den Staubbehälter (1) (Abb. 8).
4. Nehmen Sie den Filter heraus und entleeren Sie den Staubbehälter (1) des
Staubsaugers.
5. In umgekehrter Reihenfolge setzen Sie den Filter und den Staubbehälter (1)
wieder ein.
34
Abb. 8
VP4290
DE
REINIGUNG UND WECHSEL DES DAUERFILTERS
Den Filter des Staubsaugers können Sie durch mechanisches Ausklopfen und Säuberung mit einer weichen Bürste
reinigen. Einen stark verschmutzten Filter können Sie nach diesem Schritt abwaschen und mit einer weichen Bürste
im lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel reinigen.
Es ist wichtig, die nassen Teile gründlich austrocknen zu lassen. Der feuchte Filter könnte durch das Saugen vernichtet
werden! Zum Trocknen verwenden Sie keinen Haartrockner!
Anmerkung: Die Nassreinigung kann einen größeren Filterverschleiß, und damit die Verkürzung der Lebensdauer
zur Folge haben.
• Den Filter sollten Sie bei sichtbarer Verschmutzung oder beim Abfall der Saugleistung des Staubsaugers
austauschen. Prüfen Sie den Filter nach jedem Gebrauch des Staubsaugers.
• Um eine Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden, benutzen Sie ihn nur mit richtig eingesetztem Filter.
• Den geeigneten Filtertyp können Sie bei Ihrem Händler kaufen oder beim Hersteller bestellen.
PROBLEMLÖSUNGEN
Problem
Der Motor funktioniert nicht.
Ursache
Lösung
Batterie ist entladen
Batterie laden
Voller oder verstopfter
Staubbehälter.
Staubbehälter entleeren und reinigen.
Filter ist verstopft.
Filter reinigen oder wechseln.
Mundstück oder Turbobürste
des Staubsaugers verstopft.
Luftdurchlass vom Einlass und Auslass prüfen und
freilegen.
Die Betriebsdauer bei voller
Aufladung ist weniger als 1
Minute.
Die Batterielebensdauer ist
am Ende.
Die Batterie ist zu erneuern. Kontakt mit einem
autorisierten Service aufnehmen.
Staubsauger erwärmt sich
Das Erwärmen des Staubsaugers während des Betriebs ist normal, es handelt sich
um keinen Fehler.
Saugleistungsminderung
ZUBEHÖR ZUM NACHKAUFEN
Zum Gerät können Sie folgendes Zubehör nachkaufen:
Filter
Bestell. Nr. 44291530
Preis nach der gültigen Preisliste
Akkumulator
Bestell. Nr. 44291531
Preis nach der gültigen Preisliste
ENTSORGUNG DES AKKUS
Das Gerät enthält einen Ni-MH Akkumulator. Dieser Typ des Akkumulators enthält Stoffe, die bei der Zersetzung die
Umwelt beschädigen können. Vor der Entsorgung des Gerätes oder beim Austausch des Akkus ist der ursprüngliche
Akkumulator herauszunehmen und an einer geeigneten Sammelstelle abzugeben.
VORSICHT!
Werfen Sie den Akkumulator niemals ins Feuer!
Zerlegen Sie den Akkumulator nicht!
VP4290
35
DE
Schließen Sie niemals die Ableitungen des Akkus kurz!
Kommt es zum Auslaufen des beschädigten Akkumulators, hat die Lösung im Akku alkalischen Charakter. Bei
Hautkontakt waschen Sie die Haut sofort mit viel Wasser und Seife ab, und suchen Sie eine Arzt auf.
Zur Herausnehmen oder zum Austausch des Akkumulators lösen Sie die Schrauben und bauen Sie den Gerätkörper
ab (Abb. 9), oder kontaktieren Sie ein Servicecenter. Lösen Sie den Akkumulator durch das Abtrennen der Klemmen
oder das Durchschneiden der Zuleitungskabel. Die Klemmen des abgetrennten Akkumulators versehen Sie mit
einer Isolation, damit kein Kurzschluss auftreten kann.
Abb. 9
SERVICE
Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des
Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.
UMWELTSCHUTZ
- Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
- Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
- Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall
gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer
Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie,
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine
ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling
dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst
für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
36
VP4290
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
Elko Valenta Slovakia s. r. o., Kasárenská 396/14, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement