AudioSonic | PB-1720 | Instruction manual | AudioSonic Power bank black

AudioSonic Power bank black
EN
NL
fr
dE
es
pt
pl
iT
SV
cs
Sk
Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Instrukcje użytkowania
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Návod na použití
Návod na použitie
Po we r b a n k
PB-1720
PB-1721
2600mAh
Teilebeschreibung / Popis součástí / Opis dijelova / Opis części /
Descrierea pieselor / Popis častí / Описание на частите
EN Instruction manual
Power bank
NL Gebruiksaanwijzing
Portable accu
FR Mode d'emploi
Barres d'énergie
DE Bedienungsanleitung
Powerbank
ES Manual de usuario
Batería Portátil
Dear customer,
Geachte klant,
Cher client,
Sehr geehrter Kunde,
Estimado cliente,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please read
the instruction manual carefully so that you will be able to make the best possible use
of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and advice for
using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions you will
be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will avoid problems. We
hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze
handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik,
schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd
een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u
dit apparaat met plezier zult gebruiken.
Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce manuel
d'instructions avec attention pour pouvoir profiter du meilleur de cet appareil. Ce manuel
contient toutes les instructions et avis nécessaires pour l'utilisation, le nettoyage et
l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions, vous avez la garantie d'un excellent
résultat, ceci vous économisera du temps et des soucis. Nous espérons que vous éprouverez
beaucoup de plaisir en utilisant cet appareil.
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen Produkts.
Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät bestmöglich nutzen zu
können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen Anweisungen und Empfehlungen
für Gebrauch, Reinigung und Wartung des Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen,
garantieren wir ein hervorragendes Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoffen, dass
Sie mit diesem Gerät viel Vergnügen haben werden.
Enhorabuena y gracias por comprar este producto de alta calidad. Lea atentamente
el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de la mejor manera posible.
El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios para utilizar, limpiar
y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones le garantizamos unos resultados
excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que disfrute enormemente
utilizando este aparato.
Safety instructions
Veiligheidsvoorschriften
Instructions de sécurité importantes
Wichtige sicherheitsvorkehrungen
Precauciones importantes
Batteries
Batterijen
Piles
• Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.Never throw
batteries into the fire. There is a danger of explosion!
• Keep batteries away from children.They are not a toy!
• Do not open the batteries by force.
• Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et cetera)there is a
danger of short-circuiting!
• As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or even catch
fire.this may result in burns.
• For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during
transport.
• If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact with the
liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes rinsed out with clear
water, if symptoms persist please consult a doctor."
• Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
• Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi
batterijen nooit in open vuur. Er bestaat gevaar voor een explosie!
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen zijn geen speelgoed!
• De batterijen niet proberen te demonteren.
• Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, etc.) om
gevaar van kortsluiting te voorkomen!
• Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontvlammen. Dit kan
brandwonden veroorzaken.
• Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips
worden afgedekt.
• Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid en ogen
grondig wassen met schoon water. Als de symptomen aanhouden, een arts
raadplegen.
• Neem milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van de batterijen.
• N’exposez pas la pile à des températures élevées ou en plein soleil. Ne jetez
jamais les piles dans le feu. Elles risquent d’exploser !
• Gardez les piles hors de la portée des enfants. Elles ne sont pas des jouets !
• Ne forcez pas l’ouverture des piles.
• Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). Ils
risquent de provoquer un court-circuit !
• En conséquence d’un court-circuit, les piles peuvent excessivement chauffer ou
même s’enflammer, ce qui peut résulter en brûlures.
• Pour votre sécurité, les pôles de piles devraient être recouverts avec des
bandelettes adhésives pendant le transport.
• Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient être
soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si les symptômes
persistent, veuillez consulter un médecin. Respectez les consignes applicables
en matière d’environnement lors de la mise au rebut de la pile.
Batterien
• Die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen. Batterien niemals ins Feuer werfen. Es besteht Explosionsgefahr!
• Batterien von Kindern fernhalten. Sie sind kein Spielzeug!
• Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
• Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben, etc.). Es
besteht Kurzschlussgefahr!
• Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien beträchtlich aufheizen oder
sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
• Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit Klebebändern
abgedeckt werden.
• Wenn eine Batterie ausläuft, die Flüssigkeit nicht berühren. Sie sollte gründlich
abgewaschen und die Augen gegebenenfalls mit klarem Wasser ausgespült werden.
Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Achten Sie auf eine
umweltgerechte Entsorgung der Batterien.
Pilas
• No exponga la pila a altas temperaturas o luz solar directa. Nunca arroje las pilas al
fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
• Mantenga las pilas alejadas de los niños. ¡No son un juguete!
• No abra las pilas por la fuerza.
• Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo
de cortocircuito!
• Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse considerablemente
o incluso arder, lo que podría provocar quemaduras.
• Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras adhesivas durante
el trasporte.
• Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con sus ojos. Si
ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los síntomas persisten, consulte a
su médico.
• Preste atención al medio ambiente a la hora de deshacerse de las pilas.
Parts description
Onderdelenbeschrijving
Description des pièces
Teilebeschreibung
Descripción de las piezas
1. Power indicator
2. Micro USB input socket
3. USB slot
4. Charging cable
5. iPod/iPhone connector
1. Powerindicatielampje
2. Micro USB ingang
3. USB-poort
4. Laadkabel
5. iPod/iPhone aansluiting
1. Voyant d’alimentation
2. Prise d'entrée micro-USB
3. Fente USB
4. Câble de charge
5. Connecteur pour iPod/iPhone
1. Betriebsanzeige
2. Micro USB-Eingangsbuchse
3. USB-Port
4. Ladekabel
5. iPod/iPhone-Anschluss
1. Indicador de encendido
2. Toma de entrada micro USB
3. Ranura USB
4. Cable de carga
5. Conector iPod/iPhone
Use
Gebruik
Utilisation
Anwendung
Uso
• Charge the powerbank by connect it to the USB socket of a computer or to an A/C
adapter.
• Charge your multi-media device by connict it to the powerbank with the supplied
cable.
• Laad de powerbank op door deze aan te sluiten op de USB ingang van een
computer of een ac-adapter.
• Laad uw multimedia apparaat op door deze met de bijgeleverde kabel aan te sluiten
op de powerbank.
• Pour recharger le chargeur, le brancher sur le port USB d'un ordinateur ou sur un
adaptateur C/A.
• Pour charger votre appareil multimédia, connecter celui-ci au chargeur grâce au
câble fourni.
• Laden Sie die Ladestation, indem Sie sie am USB-Port eines Computers anschließen
oder mit einem A/C Netzkabel verbinden.
• Laden Sie Ihr Multimedia-Gerät, indem Sie es mit dem mitgelieferten Kabel an der
Ladestation anschließen.
• Cargue la batería conectándola a la toma USB o a un adaptador CA.
• Cargue el dispositivo multitudinaria conectándolo a la batería con el cable incluido.
Specifications
Specificaties
Caractéristiques
Technische Daten
Charging time (USB 2,0): 4 hours
Charging time (external power supply 5V-500mA): 2 hours
Capacity: 2600mAH, 3.7V
Power input: 5V, 1.0A
Power output: 5V, 1.0A
2
3
4
5
4 uur
2 uur
2600mA per uur, 3,7V
5V, 1,0A
5V, 1,0A
Durée de charge (USB 2.0) : Durée de charge (alim. externe de 5V/ 500mA) : Capacité : Entrée de puissance : Sortie de puissance : 4 heures
2 heures
2600 mAH / 3,7 V
5 V / 1,0 A
5 V / 1,0 A
Guarantee
Garantievoorwaarden
Garantie
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the
product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it
was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be
submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number
of the product.
• For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.
service.tristar.eu
• Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig
wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon
(factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum,
de naam van de retailer en het artikelnummer van het product. • Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite:
www.service.tristar.eu
• Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le
produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus,
la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée,
montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
• Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site
Internet de service : www.service.tristar.eu
Guidelines for protection of the environment
1
Laadtijd (USB 2.0): Laadtijd (externe voeding 5V-500mA): Capaciteit: Ingangsspanning: Uitgangsspanning: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its
durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric
and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual
and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this
appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute
an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for
information regarding the point of recollection.
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will
be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences
for the environment and human health.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the
safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection
requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility"
and the requirement of Directive 93/68/EEC. This appliance is designed to come into
contact with food and is designed in accordance with EC Directive 1935/2004/EEC.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor
het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop.
De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal
gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten(WEEE). Door ervoor te
zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming
met de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de
beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische
compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG. Dit apparaat is ontworpen om in
contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de
EG-richtlijn 1935/2004/EEC.
Ladedauer (USB 2.0): Ladedauer
(externe Stromversorgung 5 V-500 mA): Kapazität: Eingangsleistung: Ausgangsleistung: 4 Stunden
2 Stunden
2600 mAH, 3,7 V
5 V, 1.0 A
5 V, 1.0 A
Garantie
• Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt, wenn das Gerät
entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen Bestimmungszweck benutzt wird.
Im Garantiefall reichen Sie bitte die Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum,
der Name des Fachhändlers und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
• Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: www.service.
tristar.eu
Directives pour la protection de l’environnement
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa
durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice d’emploi
et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés
dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous
contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez
vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage
Emballage
L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
Produit
Cet appareil comporte un symbole conforme à la Directive Européenne 2012/19/EU
relative aux Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (WEEE). En veillant
à ce que cet appareil soit correctement recyclé, des effets éventuellement nuisibles à
l’environnement et à la santé humaine seront évités.
Déclaration de conformité EC
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux consignes de
sécurité de "Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, les conditions de protection de
la Directive CEM 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et la stipulation
de la Directive 93/68/CEE. Cet appareil est destiné à être en contact avec de la
nourriture et est conçu conformément à la directive CE 1935/2004/CEE.
Especificaciones
Tiempo de carga (USB 2.0): Tiempo de carga (alimentación externa 5V-500mA): Capacidad: Entrada: Salida: 4 horas
2 horas
2600 mAH, 3,7V
5V, 1,0A
5V, 1,0A
Garantía
• Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto
se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó.
Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tíquet o recibo)
en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de
artículo del producto.
• Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de
servicio: www.service.tristar.eu
Normas de protección del medioambiente
Umweltschutzrichtlinien
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt
werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses
Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre
Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material
kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen bezüglich einer Sammelstelle.
Verpackung
Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung getrennt zurück.
Produkt
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für
die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) gekennzeichnet.
Indem die korrekte Entsorgung des Produkts sichergestellt wird, werden mögliche
negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden.
EC-Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der
Niederspannungsrichtlinie „Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen der EMC
Richtlinie 2004/108/EU "Elektromagnetische Kompatibilität" und den Anforderungen
der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und vermarktet. Dieses Gerät wurde
für den Kontakt mit Lebensmitteln und in Übereinstimmung mit der EU Richtlinie
1935/2004/EEC konstruiert.
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el
aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El
los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de
electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.
Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de
recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
Producto
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU para
Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de que este
producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias
negativas para medio ambiente y la salud humana.
Declaración de conformidad EC
Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los
objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos
de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC “Compatibilidad Electromagnética”
y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC. Este aparato se ha diseñado para entrar en
contacto con alimentos y se ha diseñado de acuerdo con la Directiva 1935/2004/EEC.
PT Manual de utilizador
Bateria
PL Instrukcja obsługi
Powerbank
IT Instruction manual
Batteria d'emergenza
SV Instruction manual
Powerbank
CS Instruction manual
Prídavný zdroj energie
SK Instruction manual
Prídavný zdroj energie
Estimado cliente,
Drogi kliencie,
Caro cliente,
Käre kund,
Vážený zákazníku,
Vážený zákazník,
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade. Leia este
manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este aparelho da melhor
forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos necessários para a utilização,
limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir estas instruções é garantido que terá
excelentes resultados, que poupará tempo e que evitará problemas. Esperamos que se
divirta a utilizar este aparelho.
Składamy gratulacje i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Prosimy
przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, tak aby jak najlepiej użytkować urządzenie.
Podręcznik zawiera wszystkie konieczne instrukcje oraz porady dotyczące użytkowania,
czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Postępowanie zgodne z instrukcjami gwarantuje
doskonałe wyniki, oszczędność czasu oraz uniknięcie wszelkich problemów w przyszłości.
Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu wiele przyjemności.
Congratulazioni e grazie per aver comprato questo prodotto di alta qualità. La
preghiamo di leggere attentamente il manuale d’istruzioni cosicché possa utilizzare al
meglio l’apparecchio. Questo manuale include tutte le istruzioni necessarie e i consigli
per utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione di questo apparecchio. Se segue
queste istruzioni avrà la garanzia di un risultato eccellente, le farà risparmiare tempo e
le eviterà problemi. Ci auguriamo che ottenga grandi soddisfazioni dall’utilizzo di questo
apparecchio.
Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanualen noga
så att du kan använda apparaten på bästa möjliga sätt. Denna manual innehåller alla
nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten.
Om du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid
och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda denna
apparat.
Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si zakoupil tento vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte
si, prosím, pečlivě návod k obsluze, abyste zařízení mohl co nejlépe využít. Tento návod
obsahuje veškeré pokyny a rady pro používání, čištění a údržbu tohoto zařízení. Pokud
budete tyto pokyny dodržovat, budete mít záruku vynikajícího výsledku, ušetří vám to čas a
vyhnete se potížím. Doufáme, že vám používání tohoto zařízení přinese mnoho potěšení.
Blahoželáme vám a ďakujeme, že ste si zakúpil tento vysoko kvalitný výrobok. Prečítajte
si, prosím, dôkladne návod na obsluhu, aby ste zariadenie mohli čo najlepšie využiť. Tento
návod obsahuje všetky pokyny a rady na používanie, čistenie a údržbu tohto zariadenia.
Pokiaľ budete tieto pokyny dodržiavať, budete mať záruku vynikajúceho výsledku, ušetrí
vám to čas a vyhnete sa komplikáciám. Dúfame, že vám používanie tohto zariadenia
prinesie veľa potešenia.
Cuidados importantes
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Baterias
Baterie
• Não exponha a bateria a altas temperaturas ou à luz directa do sol. Nunca
coloque as baterias no lume. Existe perigo de explosão!
• Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não são um brinquedo!
• Não abra as baterias à força.
• Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos etc.); existe o
perigo de curto-circuito!
• Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
consideravelmente ou mesmo criar um incêndio. Isto poderá resultar em
queimaduras.
• Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com fitas
adesivas durante o transporte.
• Se a bateria tiver uma fuga, não lave o líquido. O outro líquido deverá ser
bem lavado e os olhos devem ser lavados com água limpa. Se os sintomas
persistirem por favor, consulte um médico.
• Tenha atenção aos aspectos ambientais da eliminação de pilhas.
• Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego
światła słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu!
• Trzymaj baterie z dala od dzieci. To nie zabawki!
• Nie otwieraj baterii na siłę.
• Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu (pierścionki, gwoździe, śruby, itd.),
jako że istnieje możliwość zwarcia!
• W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie rozgrzać, a nawet zapalić. Wskutek
tego można się poparzyć.
• Dla własnego bezpieczeństwa, podczas transportu bieguny baterii powinny być
zakryte taśmą samoprzylepną.
• Jeśli bateria przecieka, nie wycieraj jej. W razie kontaktu z tą cieczą, należy
dokładnie umyć ręce, a oczy przemyć czystą wodą. Jeśli objawy nie ustąpią,
skontaktuj się z lekarzem.
• Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
Batterie
Descrição dos componentes
Opis części
Descrizione delle parti
1. Indicador de energia
2. Ranhura de entrada de micro USB
3. Ranhura USB
4. Cabo de carregamento
5. Conector para iPod/iPhone
1. Wskaźnik zasilania
2. Wejście Micro USB
3. Slot USB
4. Kabel do ładowania
5. Podłączenie iPod/iPhone
1. Spia di alimentazione
2. Presa di ingresso micro USB
3. Slot USB
4. Cavo di ricarica
5. Connettore iPod/iPhone
Istruzioni importanti per la sicurezza
• Non esporre la batteria a temperature elevate o a luce solare diretta. Non
gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono dei giocattoli.
• Non aprire le batterie.
• Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in
quantopossono causare cortocircuiti.
• Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi
notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
• Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria vanno coperti con del
nastro adesivo.
• Se la batteria perde del liquido, non entrare in contatto con esso. In caso di
contatto con gli occhi, lavarli accuratamente con l'acqua. Se i sintomi persistono
consultare un medico.
• Smaltire le batterie nel rispetto dell’ambiente.
Utilização
Użytkowanie
Utilizzo
• Carregue a base ligando a ranhura USB de um computador ou a um adaptador A/C.
• Carregue o seu dispositivo multimédia ligando-o à base com o cabo fornecido.
• Naładuj ładowarkę poprzez podłączenie jej do wejścia USB komputera lub zasilacza
A/C.
• Naładuj swoje urządzenie multimedialne poprzez podłączenie go do ładowarki
kablem dołączonym do zestawu.
• Caricare il powerbank collegandolo alla presa USB del computer o a un adattatore di
rete A/C.
• Caricare il dispositivo multimediale collegando al powerbank mediante il cavo in
dotazione.
Especificações
Tempo de carregamento (USD 2,0): Tempo de carregamento
(alimentação eléctrica externa 5V-500mA): Capacidade: Entrada de alimentação: Saída de alimentação: 4 horas
2 horas
2600mAH, 3,7 V
5V, 1,0A
5V, 1,0A
Garantia
• Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi
criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a
data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
• Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço:
www.service.tristar.eu
Orientações para a protecção do meio ambiente
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos
no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado
para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo
indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção
para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem
ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um
importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais
informações relativas aos pontos de recolha.
Embalagem
A embalagem é 100% reciclável, entregue a embalagem em separado.
Produto
Este aparelho está equipado com uma marca, de acordo com a Directiva europeia
2012/19/EU relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrónicos (WEEE). Ao
assegurar que este produto é correctamente processado enquanto resíduo, ajudará a
evitar possíveis consequências negativas no ambiente e na saúde humana.
Declaração de conformidade EC
Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os
objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os requisitos
de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade electromagnética" e os
requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
Este aparelho está concebido para entrar em contacto com alimentos e está em
conformidade com a Directiva CE 1935/2004/EEC.
Dane techniczne
Specifiche tecniche
Czas ładowania ((USB 2.0): Czas ładowania
(zewnętrzne źródło zasilania 5 V-500 mA): Pojemność: Moc wejściowa: Moc wyjściowa: Tempo di ricarica (USB 2.0): 4 ore
Tempo di ricarica
(alimentazione esterna 5 V-500 mA): 2 ore
Capacità: 2600 mAH, 3,7 V
Ingresso alimentazione: 5 V, 1,0 A
Uscita alimentazione: 5 V, 1,0 A
4 godziny
2 godziny
2600 mAH, 3.7 V
5 V, 1,0 A
5 V, 1,0 A
Gwarancja
• Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli
produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony.
Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit
sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji
produktu.
• W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić nasza
stronę internetową: www.service.tristar.eu
Wytyczne w zakresie ochrony środowiska
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w
centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca
uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają
się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest
znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji
dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz
lokalnych.
Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu,
należy go zwrócić po wyodrębnieniu.
Produkt
Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie właściwego
przetworzenia tego produktu pomoże w uniknięciu możliwego niekorzystnego
wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
Deklaracja zgodności EC
To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z
założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD)
nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC
„Kompatybilność Elektromagnetyczna” oraz wymaganiami Dyrektywy 93/68/EEC. To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą 1935/2004/EEC, może wchodzić w kontakt z
żywnością.
Garanzia
• Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene
utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato.
Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta)
riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
• Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.
tristar.eu
Linee guida per la protezione ambientale
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I
rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta
per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo
simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza
questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere
riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro
ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
Confezione
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
Prodotto
Questo apparecchio è contrassegnato da un marchio corrispondente alla Direttiva
Europea 2012/19/EU sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE).
Assicurarne il corretto riciclo aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative
all’ambiente e alla salute.
Dichiarazione EC di conformità
L’apparecchio è stato progettato, prodotto e commercializzato in accordo alle norme
di sicurezza previste dalla Direttiva Bassa Tensione "N˚ 2006/95/EC, i requisiti di
protezione previsti dalla Direttiva EMC 2004/108/EC "Compatibilità elettromagnetica"
e i requisiti previsti dalla Direttiva 93/68/EEC. L’apparecchio è stato progettato per
entrare in contatto con gli alimenti secondo la Direttiva EC 1935/2004/EEC.
Viktiga säkerhetsanordningar
Batterier
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller direkt solljus.Kasta aldrig
batterierna i en öppen eld. Batterierna kan explodera!
• Se till att barn inte får tag i batterierna. De är inga leksaker!
• Öppna inte batterierna med kraft.
• Undvik kontakt med metallföremål (ringar, spikar, skruvar, etc.). Batterierna kan
kortslutas!
• Om batterierna kortsluts kan de bli upphettade och i värsta fall börja brinna,
viket kan orsaka brännskador.
• För din säkerhets skull bör batteripolerna täckas med självhäftande tejpunder
transport.
• Om ett batteri läcker ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med
hud eller ögon. Om detta händer måste du skölja de berörda ytorna med rent
vatten. Kontakta läkare om symptomen kvarstår.
• Man bör ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna av batteribortskaffande.
Bezpečnostné pokyny
Baterie
• Nevystavujte baterie vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu světlu.
Nikdy baterie neodhazujte do ohně. Existuje riziko exploze!
• Baterie nedávejte dětem. Nejsou hračkou!
• Neotevírejte kryt baterií silou.
• Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šroubováky, atd.)
Je zde riziko zkratu!
• Výsledkem zkratu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce vznícení, což
může vyústit v popálení.
• Kvůli Vaší bezpečnosti by póly baterií měly být při transportu přikryty
adhezivními proužky.
• Pokud baterie vytekly, nedotýkejte se prsty očí. Pokud jste přišli do kontaktu s
tekutinou, ruce by měly být řádně umyty a oči promyté čistou vodou. Pokud
symptomy přetrvávají, prosím, konzultujte to se svým lékařem.
• Při likvidaci baterie je nutné postupovat ekologicky.
Popis součástí
Beskrivning av delar
1. Indikátor napájení
2. Vstupní zásuvka mikro USB
3. USB vstup
4. Dobíjecí kabel
5. Konektor iPod/iPhone
1. Strömindikator
2. Uttag för micro-USB
3. USB-anslutning
4. Laddningskabel
5. Anslutning för iPod/iPhone
• Ladda din powerbank genom att ansluta den till USB-uttaget på en dator eller till en
A/C-adapter.
• Ladda din multimediaenhet genom att ansluta den till din powerbank med den
medföljande kabeln.
4 timmar
• Nabijte přístroj prostřednictvím jeho připojení k zásuvce USB počítače nebo ST
adaptéru.
• Nabijte Vaše multimediální zařízení prostřednictvím připojení k přístroji pomocí
dodaného kabelu.
2 timmar
2 600 mAH, 3,7 V
5 V, 1,0 A
5 V, 1,0 A
Garanti
• Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den
skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras
med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
• För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
Riktlinjer för skyddande av miljön
Čas dobíjení (USB 2,0): Čas dobíjení (externí napájení 5V-500mA): Výkon: Výkon na vstupu: Výkon na výstupu: 4 hodiny
2 hodiny
2600 mAH, 3,7V
5V, 1,0A
5V, 1,0A
Záruka
• Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt
používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být doložen
originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu,
jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
• Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové
stránky: www.service.tristar.eu
Směrnice pro ochranu životního prostředí
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och
förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används
i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en
viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns
insamlingsställen.
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu k
obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály použité
na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně
přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa
se obraťte na vaše místní úřady.
Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen
uppdelad.
Obal
Obal je 100% recyklovatelný, likvidujte jej odděleně.
Produkten
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt
hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett
negativt sätt
EC-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen
i Lågvoltsdirektivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC
"Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC. Denna apparat
är gjord för att komma i direkt kontakt med mat och är tillverkad i enlighet med EUdirektiv 1935/2004/EEC.
• Nevystavujte batérie vysokej teplote alebo priamemu slnečnému žiareniu. Nikdy
neodhadzujte batérie do ohňa. Existuje tu nebezpečenstvo výbuchu!
• Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nie sú to hračky!
• Neotvárajte batérie násilím.
• Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince, skrutky
atď.), je tu nebezpečenstvo skratu!
• Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať alebo
dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do popálenín.
• Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym priľnavým
povrchom pásov počas prepravy.
• Ak batérie začnú pretekať a vytekať, nepretierajte si oči vašimi rukami. Ak
ste v kontakte s tekutinou, ruky by sa mali poriadne vyumývať a oči riadne
vypláchnuť čistou vodou, ak pretrvávajú symptómy, vyhľadajte lekára. "
• Pozornosť by sa mala zamerať a dávať pozor na aspekty ochrany živ. prostredia
pri odstraňovaní a likvidácii batérií.
1. Indikátor napájania
2. Mikro USB vstup do el. zásuvky
3. USB štrbina
4. Napájací kábel
5. iPod/iPhone konektor/spojka
Technické údaje
Specifikationer
Batérie
Popis súčastí
Použití
Användning
Laddningstid (USB 2,0): Laddningstid
(extern strömtillförsel 5 V-500 mA): Kapacitet: Ingående effekt: Utgående effekt: Bezpečnostní pokyny
Výrobek
Tento přístroj je podle evropské směrnice vybaven značkou 2012/19/EU o Sběru
elektrických přístrojů a spotřební elektroniky(WEEE). Zajištěním správné recyklace se
předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Prohlášení o shodě EC
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno v souladu s bezpečnostními prvky
Nařízení nízkého napětí „Č. 2006/95/EC, požadavky na ochranu Směrnicí EMC
2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a požadavek Směrnice 93/68/
EEC. Tento spotřebič je navržen pro styk s potravinami a je zkonstruován v souladu
s nařízením EC 1935/2004/EEC.
Používanie
• Nabite banku el. energie zapojením do USB konektora na počítači alebo do A/C
adaptéra.
• Nabíjajte multimediálne zariadenie zapojením do banky el. energie s dodaným
káblom v balení.
Špecifikácie
Čas nabíjania (USB 2,0): Čas nabíjania
(externé napájanie el. energiou 5V-500 mA): Kapacita: Vstup el. energie: Výstup el. energie: 4 hodiny
2 hodiny
2600mAH, 3,7V
5V, 1.0A
5V, 1.0A
Záruka
• Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok
používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný pokladničný blok alebo
potvrdenie o nákupe
• Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša servisná
webová stránka: www.service.tristar.eu
Smernice o ochrane životného prostredia
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v návode
na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Materiály použité
na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov
významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste
vám poskytnú miestne úrady.
Obal
Obal je 100 % recyklovateľný, likvidujte ho oddelene.
Výrobok
Toto zariadenie je podľa európskej smernice vybavené značkou 2012/19/EU o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej recyklácie sa
predchádza možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Prehlásenie o zhode EC
Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými
požiadavkami smernice o nízkom napätí „č. 2006/95/ES“, požiadavkami týkajúcimi sa
smernice 2004/108/ES o „elektromagnetickej kompatibilite“ a požiadavkami smernice
93/68/EHS. Tento spotrebič je navrhnutý pre styk s potravinami a je skonštruovaný v
súlade s nariadením EC 1935/2004/EEC.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising