Avent | SCF256/00 | manual | Avent SCF256/00 Manual de usuario

Avent SCF256/00 Manual de usuario
Pulizia
Attenzione: non usate mai detergenti aggressivi, solventi
o prodotti chimici per pulire lo scaldabiberon termico.
non lavate la borraccia in lavastoviglie.
1Svuotate il bicchiere e la borraccia dopo ogni uso.
2Pulite il bicchiere e la borraccia con acqua calda e
del detergente per piatti.
3Risciacquate il bicchiere e la borraccia a fondo con
acqua pulita.
4Per pulire il coperchio, ruotate la parte superiore
in senso antiorario (1) per rimuoverlo dalla parte
inferiore (2). Pulite entrambe le parti con acqua
calda e del detergente per piatti e risciacquatele a
fondo con acqua fresca.  (fig. 14)
Nota: maneggiate entrambe le parti del coperchio con cura.
5Fate asciugare completamente tutte le parti dello
scaldabiberon termico.
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di informazioni o se avete un problema,
Philips AVENT è sempre qui per aiutarvi. Visitate il sito
Web Philips al’indirizzo www.philips.com/support.
Қазақша
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
1 Жылыту анықтамалық нұсқаулығы бар стакан
2 Қорғаныш қақпақ
3 OPEN (Ашу) түймесі мен CLOSE (Жабу) сақинасы
бар құйғыш қақпақ
4 Термос
Маңызды
Абайлаңыз
------
---
Абайлаңыз, себебі термос пен стаканда ыстық су
болуы мүмкін және күйіп қалу қаупі бар.
Суды ыдысқа құяр алдында әрдайым стаканға
бөтелке немесе бір ыдыс қойыңыз.
Стакандағы термостағы ыстық сумен толтырғанда,
оның сырты ыстық болуы мүмкін.
Жылыту анықтамалық нұсқаулығында көрсетілген
уақыттар басшылыққа алынуы тиіс.
Жылыту анықтамалық нұсқаулығында көрсетілген
уақытқа сәйкес бөтелкені немесе ыдысты
ысытқанда, бөтелкені немесе ыдысты бұл уақыт
өтісімен дереу алыңыз. Егер оны стаканда ұзағырақ
қалдырсаңыз, сусын немесе тамақ тым қатты ысып
кетуі мүмкін.
Балаға берер алдында әрдайым сусынның немесе
тамақтың температурасын тексеріңіз.
Барлық бөлшектерді балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Ескерту
---
---------
Термосты газдалған сусындарды сақтау немесе
тасымалдау үшін қолданбаңыз.
Бактериялардың өсуін барынша азайту үшін,
термосты жылы сусындар немесе жылы сәби
тамағын сақтау немесе тасымалдау үшін
қолданбаңыз.
Термиялық бөтелке жылытқышты тазалау үшін
агрессивті тазалағыш затттар, еріткіштер немесе
химиялық заттар қолданбаңыз.
Термиялық бөтелке жылытқышты ыдыс жуғышта
тазаламаңыз.
Термиялық бөтелке жылытқышты стерилизаторға
салмаңыз.
Жылудың оңтайлы сақталуын қамтамасыз ету үшін,
термосты сумен алдын ала ысытып алыңыз.
Термиялық бөтелке жылытқышты еш уақытта
микротолқынды немесе кәдімгі пешке салушы
болмаңыз.
Термиялық бөтелке жылытқышты әрдайым жазық
және қызуға төзімді бетке қойып қолданыңыз.
Ағып кетуді болдырмау үшін, құйғыш қақпақты
міндетті түрде бекітіңіз.
Ағып кетуді болдырмау үшін, құйғыш қақпақтағы
силикон сақинаның орнында екенін және бүтіндігін
тексеріп тұрыңыз.
Ескертпе Әрдайым ыстық су деңгейі бөтелкенің
немесе ыдыстың мойнынан төмен болуын
қадағалаңыз. Стакандағы MAX (Ең жоғарғы)
көрсеткішінен асырмаңыз.
7 Құйғыш қақпақты жабу үшін, CLOSE (Жабу)
сақинасын басыңыз (Cурет 12).
--
Кеңес Жылыту уақыттарының көрсеткіштерін
жылыту анықтамалық нұсқаулығынан қараңыз
(«Жылыту анықтамалық нұсқаулығы» тарауын
қараңыз).
8 Бөтелкені немесе ыдысты стаканнан
абайлап алып, сусынның немесе тамақтың
температурасын тексеріңіз.
Ескертпе Балаға берер алдында сусынның немесе
тамақтың температурасын тексеріңіз. Егер
температура тым төмен деп ойласаңыз, бөтелкені
немесе ыдысты қайтадан стаканға салып, тағы
бірнеше секунд ысытыңыз.
Жылыту анықтамалық
нұсқаулығы (Cурет 13)
Жылыту анықтамалық нұсқаулығында (13-сурет)
термиялық бөтелке жылытқыштағы сүтті жылытуға
қажетті жылыту уақытының көрсеткіштері берілген.
Жылыту анықтамалық нұсқаулығы айналасын 4 сағат
(шамамен 80°C-90°C/176°F-194°F) термоста сақталған
ыстық су қоршап тұрған тоңазытқыш сыртындағы
(5°C/40°F ) немесе бөлме температурасындағы
(20°C/70°F) сүтпен толтырылған Philips AVENT
пластик бөтелкелері, Philips AVENT шыны бөтелкелері
мен Philips AVENT сақтау ыдыстарына негізделген.
Нақты жылыту уақыттары мына факторларға қарай
басқаша болуы мүмкін:
-- Бөтелкедегі немесе ыдыстағы тамақтың немесе
сусынның мөлшері.
-- Тамақтың немесе сусынның жылыту алдындағы
бастапқы температурасы.
-- Термостағы судың температурасы.
-- Бөтелкенің немесе ыдыстың материалы мен пішіні.
-- Тамақтың немесе сусынның жылытылуы. Термиялық
бөтелке жылытқышпен тамақты жылыту сусынды
жылытқан сияқты жұмыс істейді, бірақ қосымша
бірнеше минутты алады. Балаға тым ыстық болмауы
үшін, тамақты араластырып, оның температурасын
тексеріңіз.
Тазалау
Ескерту Еш уақытта термиялық бөтелке жылытқышты
тазалау үшін агрессивті тазалағыш затттар, еріткіштер
немесе химиялық заттар қолданбаңыз.
4 Құйғыш қақпақты ашу үшін, қақпақтың
ортасындағы OPEN (Ашу) түймесін нық
басыңыз (Cурет 9).
--
Utilizar o aquecedor de biberões térmico
Preparar para a utilização
Sugestão: Para manter a água na garrafa quente durante o
máximo de tempo possível, pré-aqueça o interior da garrafa
enxaguando-a com água quente antes de a encher.
3 Стакан мен термосты таза сумен мұқият
шайыңыз.
4 Құйғыш қақпақты тазалау үшін, жоғарғы бөлігін
солға бұрап (1) астыңғы бөлігінен ажыратып алыңыз
(2). Екі бөлікті де жылы сумен және азғана жуу
сұйықтығымен тазалаңыз да, таза сумен мұқият
шайыңыз.  (Cурет 14)
Ескертпе Құйғыш қақпақтың екі бөлігін де ұқыптап
ұстаңыз.
5 Термиялық бөтелке жылытқыштың барлық
бөліктерін толық құрғатыңыз.
Кепілдік және қолдау
Ақпарат қажет болса немесе бір шешілмеген мәселеңіз
болса, Philips AVENT әрдайым сізге көмектеседі. www.philips.com/support мекенжайындағы
Philips веб-сайтына кіріңіз.
Português
Descrição geral (fig. 1)
1 Copo com guia de referência para o aquecimento
2 Tampa protectora
3 Tampa para verter com botão OPEN e anel CLOSE
4Garrafa
Importante
Aviso
----
---
Tenha cuidado, a garrafa e o copo podem conter
água quente e, consequentemente, representam um
potencial perigo de queimaduras.
Coloque sempre um biberão ou um recipiente no
copo antes de verter água para o copo.
O exterior do copo pode aquecer quando este está
cheio com água quente da garrafa.
Os períodos de tempo indicados no guia de
referência para o aquecimento devem ser
considerados como directivas.
Quando aquece um biberão ou um recipiente
de acordo com os tempos indicados no guia de
referência para o aquecimento, retire o biberão
ou o recipiente do copo imediatamente depois do
tempo ter terminado. Se o deixar no copo durante
mais tempo, a bebida ou os alimentos podem ficar
demasiado quentes.
Verifique sempre a temperatura da bebida ou dos
alimentos antes de alimentar o seu bebé.
Mantenha todas as peças fora do alcance de crianças.
Limpeza
Atenção: Nunca utilize agentes de limpeza agressivos,
solventes nem químicos para limpar o aquecedor de
biberões térmico.
Não lave a garrafa na máquina de lavar loiça.
1Esvazie o copo e a garrafa depois de cada utilização.
2Lave o copo e a garrafa com água quente e um
pouco de detergente da loiça.
3Enxagúe o copo e a garrafa cuidadosamente com
água limpa.
4Para limpar a tampa para verter, rode a parte
superior para a esquerda (1) para a retirar da parte
inferior (2). Lave ambas as peças com água quente
e um pouco de detergente da loiça e enxagúe-os
cuidadosamente com água limpa.  (fig. 14)
Nota: Manuseie as duas peças da tampa para verter
cuidadosamente.
5Deixe todas as peças do aquecedor de biberões
térmico secar completamente.
Garantia e assistência
Se necessitar de informações ou se tiver um problema,
a Philips AVENT está sempre à disposição para o ajudar.
Visite o Web site da Philips em www.philips.com/
support.
Русский
1Rode o copo para a esquerda (1) e retire-o da
garrafa levantando-o (2).  (fig. 2)
2Rode a tampa para verter para a esquerda (1) e
retire-a da garrafa levantando-a (2) (fig. 3).
3Verta 500 ml de água acabada de ferver para a
garrafa.  (fig. 4)
Nota: Não encha demasiado a garrafa para evitar salpicos
de água quente.
1
2
3
4
--
Nota: Assegure-se de que a tampa para verter está fixa
correctamente e está fechada.
--
5Coloque o copo novamente na garrafa (1) e rode-a
para a direita para a fixar (2) (fig. 6).
O aquecedor de biberões térmico está pronto para ser
utilizado.
Aquecer um biberão ou recipiente
1Rode o copo para a esquerda (1) e retire-o da
garrafa levantando-o (2) (fig. 2).
----
2Coloque um biberão ou um recipiente no
copo (fig. 7).
Nota: Assegure-se sempre de que o nível de água se
mantém abaixo do gargalo do biberão ou do cimo do
recipiente. Não exceda a indicação MAX no copo.
6 Coloque a tampa protectora no copo (1) e rode-a
para a direita para a fixar (2). Isto assegura um
aquecimento rápido e prático de bebidas ou
alimentos (fig. 11).
7 Para fechar a tampa para verter, prima o anel
CLOSE (fig. 12).
Sugestão: Consulte o guia de referência para o aquecimento
para obter indicações relativas aos tempos de aquecimento
(consulte o capítulo “Guia de referência para o
aquecimento”).
8 Retire cuidadosamente o biberão ou o recipiente
do copo e verifique a temperatura da bebida ou
dos alimentos.
Nota:Verifique a temperatura da bebida ou dos alimentos
antes de alimentar o seu bebé. Se achar que a temperatura
é demasiado baixa, coloque o biberão ou o recipiente
novamente no copo e aqueça-o durante mais alguns
segundos.
Guia de referência para o aquecimento (fig. 13)
O guia de referência para o aquecimento (fig. 13) fornece
indicações relativas ao tempo de aquecimento necessário
para aquecer leite no aquecedor de biberões térmico.
O guia de referência para o aquecimento baseia-se em
biberões de plástico Philips AVENT, biberões de vidro
Philips AVENT e recipientes para armazenamento Philips
AVENT, que contenham leite à temperatura do frigorífico
(5 °C) ou à temperatura ambiente (20 °C), rodeados por
água quente armazenada na garrafa térmica durante 4
horas (aprox. 80 °C a 90 °C).
Os tempos de aquecimento efectivos podem variar
dependendo dos seguintes factores:
-- A quantidade de alimentos ou bebida no biberão ou
recipiente.
-- A temperatura inicial dos alimentos ou da bebida
antes do aquecimento.
-- A temperatura da água da garrafa.
-- O material e o formato do biberão ou do recipiente.
-- Se está a aquecer alimentos sólidos ou bebidas.
Aquecer alimentos no aquecedor de biberões
térmico funciona da mesma forma como o
aquecimento de uma bebida, mas demora mais
alguns minutos. Mexa os alimentos e verifique a sua
temperatura para se assegurar de que estes não
estão demasiado quentes para o seu bebé.
Общее описание (Рис. 1)
Стакан и руководство по подогреву
Защитная крышка
Крышка с клапаном, кнопкой OPEN и кольцом
CLOSE
Термос
Важная информация
Предупреждение
4Coloque a tampa para verter novamente na garrafa
(1) e rode-a para a direita para a fixar (2).  (fig. 5)
5Verta água quente para o copo (fig. 10).
Бөтелкені немесе ыдысты ысыту
3 Термосты солға бұрап (1), қорғаныш қақпақтан
көтеріп алыңыз (2) (Cурет 8).
--
2 Стакан мен термосты жылы сумен және азғана
жуу сұйықтығымен тазалаңыз.
--
2 Бөтелкені немесе ыдысты стаканға
салыңыз (Cурет 7).
--
4Para abrir a tampa para verter, prima firmemente o
botão OPEN no centro da tampa (fig. 9).
Ескертпе Ыстық су шашырамау үшін, термосты
асырып толтырмаңыз.
1 Стаканды оңға қарай бұрап (1), оны термостан
көтеріп алыңыз (2) (Cурет 2).
--
1 Стакан мен термосты әр қолданған сайын
босатыңыз.
--
5 Стаканды қайтадан термостың үстіне салып (1),
оны оңға бұрап бекітіңіз (2) (Cурет 6).
Термиялық бөтелке жылытқыш енді пайдалануға дайын.
--
3Rode a garrafa para a esquerda (1) e retire-a da
tampa protectora levantando-a (2) (fig. 8).
3 Термосқа 500 мл жаңа қайнаған су
құйыңыз.  (Cурет 4)
Ескертпе құйғыш қақпақ дұрыс бекітіліп, жабылғанын
тексеріңіз.
--
Não utilize a garrafa para armazenar nem transportar
bebidas com gás.
Para reduzir o desenvolvimento de bactérias, não
utilize a garrafa para armazenar nem transportar
bebidas quentes ou comida para bebé quente.
Não utilize agentes de limpeza agressivos, solventes
nem químicos para limpar o aquecedor de biberões
térmico.
Não lave o aquecedor de biberões térmico na
máquina de lavar loiça.
Não coloque o aquecedor de biberões térmico num
esterilizador.
Pré-aqueça a garrafa com água para assegurar uma
conservação ideal do calor.
Nunca coloque o aquecedor de biberões térmico
num microondas nem num forno.
Utilize sempre o aquecedor de biberões térmico
numa superfície plana e resistente ao calor.
Assegure-se de que a tampa para verter está fixa
correctamente para evitar derrames.
Assegure-se de que o anel de silicone na tampa para
verter está na posição correcta e se encontra intacto
para evitar derrames.
Термосты ыдыс жуғышта тазаламаңыз.
2 Құйғыш қақпақты солға қарай бұрап (1), оны
термостан көтеріп алыңыз (2) (Cурет 3).
4 Құйғыш қақпақты қайтадан термосқа салып (1),
оны оңға бұрап бекітіңіз (2).  (Cурет 5)
---
қолдану
Пайдалануға дайындау
1 Стаканды оңға қарай бұрап (1), оны термостан
көтеріп алыңыз (2).  (Cурет 2)
--
6 Қорғаныш қақпақты стаканның үстіне қойып
(1), оны оңға бұрап бекітіңіз (2). Бұл сусынның
немесе тамақтың жылдам әрі қолайлы жылуын
қамтамасыз етеді (Cурет 11).
Термиялық бөтелке жылытқышты
Кеңес Суды термоста ыстық күйде мейлінше ұзақ
сақтау үшін, термосты толтырар алдында оның ішін
ыстық сумен шайып алдын ала ысытыңыз.
Cuidado
5 Стаканға ыстық су құйыңыз (Cурет 10).
---
Во избежание получения ожога будьте предельно
осторожны. В термосе и стакане вода может
быть горячей.
Ставьте бутылочку или контейнер в стакан до
того, как наливать в стакан воду.
Внешняя поверхность стакана при заполнении
горячей водой из термоса может сильно
нагреваться.
В руководстве по подогреву указано лишь
примерное время.
При подогреве бутылочки или контейнера
в соответствии со временем, указанном в
руководстве по подогреву, извлекайте бутылочку
или контейнер из стакана сразу же по истечении
указанного времени. Если оставить бутылочку
или контейнер в стакане на более длительное
время, жидкости или продукты могут стать очень
горячими.
Всегда проверяйте температуру жидкостей или
продуктов перед тем, как дать их ребенку.
Храните все детали прибора в недоступном для
детей месте.
Внимание!
---
---------
Не используйте термос для хранения или
транспортировки газированных напитков.
Чтобы свести к минимуму размножение бактерий,
не используйте термос для хранения или
транспортировки теплых напитков или теплого
детского питания.
Не используйте для очистки термоподогревателя
бутылочек абразивные чистящие средства,
химические вещества или растворители.
Термоподогреватель бутылочек не подходит для
мытья в посудомоечной машине.
Термоподогреватель бутылочек не подходит для
стерилизации в стерилизаторе.
Для оптимального распределения тепла
предварительно прогревайте термос.
Запрещается ставить термоподогреватель
бутылочек в СВЧ-печь или духовой шкаф.
Всегда устанавливайте термоподогреватель
бутылочек на ровную, термостойкую поверхность.
Во избежание протекания проверяйте
герметичность крепления крышки с клапаном.
Во избежание протекания проверяйте крепление
и состояние силиконового кольца на крышке с
клапаном.
Использование термоподогревателя
бутылочек
Подготовка прибора к работе
Совет. Для поддержания температуры воды в
термосе в течение максимально длительного времени
прогрейте термос, ополоснув его горячей водой перед
наполнением.
1Поверните стакан против часовой стрелки (1) и
извлеките его из термоса (2).  (Рис. 2)
Подогрев бутылочки или контейнера
1Поверните стакан против часовой стрелки (1) и
извлеките его из термоса (2) (Рис. 2).
2Поставьте бутылочку или контейнер в
стакан (Рис. 7).
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF256
3Поверните термос против часовой стрелки (1) и
снимите защитную крышку (2) (Рис. 8).
4Чтобы открыть крышку с клапаном, с усилием
нажмите кнопку OPEN в центре крышки (Рис. 9).
5Налейте горячую воду в стакан (Рис. 10).
Примечание Уровень воды должен быть ниже
горлышка бутылки или контейнера. Не превышайте
уровень отметки MAX на стакане.
6 Закройте стакан защитной крышкой (1) и
поверните крышку по часовой стрелке для
фиксации (2). Это обеспечит быстрый и
удобный подогрев пищи или жидкости (Рис. 11).
7 Чтобы закрыть крышку с клапаном, нажмите на
кольцо CLOSE (Рис. 12).
Совет. Рекомендуемое время подогрева указано в
руководстве (см. главу “Руководство по подогреву”).
8 Аккуратно извлеките бутылочку или контейнер
из стакана, проверьте температуру еды или
напитка.
Примечание Всегда проверяйте температуру еды
или напитка, прежде чем дать их ребенку. Если
температура слишком низкая, поставьте бутылочку
или контейнер обратно в стакан и подогрейте в
течение еще нескольких секунд.
1
Руководство по подогреву (Рис. 13)
В руководстве по подогреву (рис. 13) указано
время, необходимое для подогрева молока в
термоподогревателе бутылочек.
Данные в руководстве по подогреву основаны на
использовании пластиковых и стеклянных бутылочек
Philips AVENT, а также контейнеров для хранения
Philips AVENT, наполненных охлажденным молоком
(5 °C) или молоком комнатной температуры (20 °C),
которое подогревается горячей водой, залитой в
термос за 4 часа до использования (примерно 80 °C
— 90 °C).
Фактическое время подогрева может отличаться в
зависимости от следующих условий.
-- Количество продуктов или жидкости в бутылочке
или контейнере.
-- Начальная температура жидкости или еды до
подогрева.
-- Температура воды в термосе.
-- Материал, из которого изготовлена бутылочка/
контейнер, а также форма емкости.
-- Подогрев еды или жидкости. Процесс
подогревания еды с помощью термоподогревателя
бутылочек аналогичен подогреванию напитков,
однако длится на несколько минут дольше.
Перемешайте еду и проверьте ее температуру,
чтобы убедиться, что она не слишком высокая.
Очистка
Внимание! Не используйте для очистки
термоподогревателя бутылочек агрессивные
чистящие средства, растворители и химические
вещества.
4213.312.0055.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Запрещается мыть термос в посудомоечной машине.
1Опустошайте стакан и термос после каждого
использования.
2Для очистки термоса и стакана используйте
теплую воду с небольшим количеством
моющего средства.
3Тщательно споласкивайте термос и стакан
чистой водой.
4Чтобы очистить крышку с клапаном, поверните
верхнюю часть крышки против часовой стрелки
(1) и снимите ее с нижней части (2). Очистите
обе детали теплой водой с небольшим
количеством моющего средства и тщательно
сполосните чистой водой.  (Рис. 14)
Примечание Аккуратно обращайтесь с деталями крышки.
5Дайте деталям термоподогревателя бутылочек
полностью высохнуть.
Гарантия и поддержка
Если вам нужна дополнительная информация или вы
столкнулись с какой-то проблемой, компания Philips
AVENT всегда готова помочь. Посетите веб-сайт
Philips www.philips.com/support.
13
2Поверните крышку с клапаном против часовой
стрелки (1) и снимите ее с термоса (2) (Рис. 3).
3Залейте в термос 500 мл кипятка.  (Рис. 4)
Примечание Во избежание разбрызгивания горячей
воды не переполняйте термос.
4Установите крышку с клапаном на место (1) и
поверните по часовой стрелке для фиксации
(2).  (Рис. 5)
Примечание Убедитесь, что крышка с клапаном
надежно зафиксирована и закрыта.
5Вставьте стакан в термос (1) и поверните его по
часовой стрелке для фиксации (2) (Рис. 6).
Теперь термоподогреватель бутылочек готов к
использованию.
• 5°C / 40°F:
EN: Out-of-fridge temperature, EL: Θερμοκρασία μετά
την αφαίρεση από το ψυγείο, ES: Temperatura del
frigorífico, IT: Temperatura fuori dal frigo,
KZ: Тоңазытқыш сыртындағы температура, PT: Temperatura quando no frigorífico,
RU: Температура охлажденной жидкости
• 20°C / 70°F
EN: Room temperature, EL: Θερμοκρασία δωματίου,
ES: Temperatura ambiente, IT: Temperatura ambiente,
KZ: Бөлме температурасы, PT: Temperatura ambiente,
RU: Комнатная температура
English
General description (Fig. 1)
1 Beaker with warming reference guide
2 Protective lid
3 Pouring lid with OPEN button and CLOSE ring
4Flask
Important
Warning
------
---
Be careful, the flask and beaker may contain hot
water and therefore be a potential scalding hazard.
Always place a bottle or container in the beaker
before you pour water into the beaker.
The outside of the beaker can become hot when it is
filled with hot water from the flask.
The times stated in the warming reference guide
should be considered as guidelines.
When you heat a bottle or container according to
the times indicated in the warming reference guide,
remove the bottle or container from the beaker
immediately after this time has passed. If you leave it
in the beaker longer, the drink or food may become
too hot.
Always check the temperature of the drink or food
before you feed your baby.
Keep all parts out of reach of children.
Caution
-----------
Do not use the flask to store or carry carbonated
drinks.
To minimise bacterial growth, do not use the flask to
store or carry warm drinks or warm baby food.
Do not use aggressive cleaning agents, solvents or
chemicals to clean the thermal bottle warmer.
Do not clean the thermal bottle warmer in the
dishwasher.
Do not put the thermal bottle warmer in a steriliser.
Preheat the flask with water to ensure optimal heat
retention.
Never put the thermal bottle warmer in a microwave
or conventional oven.
Always use the thermal bottle warmer on a flat and
heat-resistant surface.
Make sure the pouring lid is fixed properly to
prevent leakage.
Make sure the silicone ring on the pouring lid is in
place and intact to prevent leakage.
Using the thermal bottle warmer
Preparing for use
--
Cleaning
Caution: Never use aggressive cleaning agents, solvents
or chemicals to clean the thermal bottle warmer.
Do not clean the flask in a dishwasher.
1Empty the beaker and the flask after every use.
2Clean the beaker and flask with warm water and
some washing-up liquid.
3Rinse the beaker and flask thoroughly with fresh
water.
4To clean the pouring lid, turn the top part
anticlockwise (1) to remove it from the bottom
part (2). Clean both parts with warm water and
some washing-up liquid and rinse them thoroughly
with fresh water.  (Fig. 14)
1
2
3
4
---
---
---
4To open the pouring lid, press firmly on the OPEN
button in the centre of the lid (Fig. 9).
--
5Pour hot water into the beaker (Fig. 10).
--
Note: Always make sure the water level stays below the neck
of the bottle or container. Do not exceed the MAX indication
on the beaker.
--
6 Place the protective lid on the beaker (1) and
turn it clockwise to fix it (2). This ensures fast and
convenient warming of the drink or food (Fig. 11).
8 Carefully remove the bottle or container from the
beaker and check the temperature of the drink or
food.
Note: Check the temperature of the drink or food before you
feed it to your baby. If you think that the temperature is too
low, put the bottle or container back into the beaker and let
it heat up for a few more seconds.
Warming reference guide (Fig. 13)
The warming reference guide (fig. 13) provides indications
of the warming time required for warming up milk in the
thermal bottle warmer.
The warming reference guide is based on Philips AVENT
plastic bottles, Philips AVENT glass bottles and Philips
AVENT storage containers, filled with milk at out-offridge (5°C/40°F ) or room temperature (20°C/70°F),
surrounded by hot water that has been stored in the
thermos flask for 4 hours (approx. 80°C to 90°C/176°F
to 194°F).
Actual warming times may vary depending on the
following factors:
-- The amount of the food or drink in the bottle or
container.
-- The starting temperature of the food or drink before
warming.
-- The temperature of the water from the flask.
-- The material and shape of the bottle or container.
---
---------
Uso del calientabiberones termo
Preparación para su uso
Συμβουλή: Για να διατηρήσετε ζεστό το νερό στο θερμός
για όσο το δυνατόν περισσότερο, προθερμάνετε το
εσωτερικό του θερμός ξεπλένοντάς το με ζεστό νερό
προτού το γεμίσετε.
1Γυρίστε το δοχείο αριστερόστροφα (1) και
βγάλτε το μέσα από το θερμός (2).  (Εικ. 2)
2Γυρίστε το καπάκι σερβιρίσματος
αριστερόστροφα (1) και βγάλτε το μέσα από το
θερμός (2) (Εικ. 3).
3Ρίξτε 500 ml φρέσκου βραστού νερού μέσα στο
θερμός.  (Εικ. 4)
Καθάρισμα
Προσοχή: Μην καθαρίζετε ποτέ τον θερμαντήρα
μπιμπερό με διαβρωτικά καθαριστικά, διαλύτες ή χημικά.
Μην πλένετε το θερμός σε πλυντήριο πιάτων.
1Να αδειάζετε το δοχείο και το θερμός μετά από
κάθε χρήση.
2Να καθαρίζετε το δοχείο και το θερμός με ζεστό
νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό.
3Να ξεπλένετε καλά το δοχείο και το θερμός με
φρέσκο νερό.
4Για να καθαρίσετε το καπάκι σερβιρίσματος,
γυρίστε το επάνω μέρος αριστερόστροφα (1) για
να το βγάλετε από το κάτω μέρος (2). Καθαρίστε
και τα δύο μέρη με ζεστό νερό και λίγο υγρό
απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ τα καλά με φρέσκο
νερό.  (Εικ. 14)
Σημείωση: Πρέπει να μεταχειρίζεστε και τα δύο μέρη του
καπακιού σερβιρίσματος με προσοχή.
5Αφήστε όλα τα μέρη του θερμαντήρα μπιμπερό
να στεγνώσουν εντελώς.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε
κάποιο πρόβλημα, η Philips AVENT είναι πάντα στη
διάθεσή σας. Επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com/support.
Español
Descripción general (fig. 1)
1 Vaso con guía de referencia de calentamiento
2 Tapa protectora
3 Tapa para servir con botón OPEN y anillo CLOSE
4Frasco
Importante
Advertencia
Σημείωση: Μην γεμίσετε υπερβολικά το θερμός, για να
μην πιτσιλιστείτε με καυτό νερό.
--
4Τοποθετήστε το καπάκι σερβιρίσματος
πάλι πάνω στο θερμός (1) και γυρίστε το
δεξιόστροφα για να στερεωθεί (2).  (Εικ. 5)
--
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι σερβιρίσματος έχει
στερεωθεί σωστά και είναι κλειστό.
5Τοποθετήστε το δοχείο πάλι πάνω στο θερμός
(1) και γυρίστε το δεξιόστροφα για να στερεωθεί
(2) (Εικ. 6).
Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι τώρα έτοιμος για χρήση.
----
Tenga cuidado, el frasco y el vaso pueden contener
agua caliente y, por lo tanto, pueden provocar
quemaduras.
Coloque siempre un biberón o recipiente en el vaso
antes de verter el agua en el vaso.
El exterior del vaso se puede calentar al llenarlo con
agua caliente del frasco.
Los tiempos indicados en la guía de referencia de
calentamiento deben considerarse indicaciones.
Cuando caliente un biberón o recipiente según
los tiempos indicados en la guía de referencia de
calentamiento, extraiga el biberón o el recipiente
del vaso inmediatamente después de que haya
transcurrido el tiempo. Si lo deja más tiempo en el
vaso, la bebida o comida se calentará demasiado.
4Para limpiar la tapa para servir, gire la tapa a la
izquierda (1) para separarla de la parte inferior
(2). Limpie ambas piezas con agua tibia y un poco
de detergente líquido y enjuáguelas bien con agua
fría.  (fig. 14)
Nota: Manipule ambas piezas de la tapa para servir con
cuidado.
5Deje que todas las piezas del calientabiberones
termo se sequen por completo.
Garantía y asistencia
Si necesita información o si tiene algún problema, Philips
AVENT está siempre disponible para ayudarle. Visite el
sitio Web de Philips en www.philips.com/support.
italiano
Descrizione generale (fig. 1)
1 Bicchiere con guida di riferimento per il
riscaldamento
2 Coperchio protettivo
3 Coperchio per versare con pulsante di apertura e
anello di chiusura
4Borraccia
Importante
Avviso
--
1Gire el vaso a la izquierda (1) y extráigalo del
frasco (2).  (fig. 2)
--
Nota: No llene el frasco en exceso para evitar salpicaduras
de agua caliente.
Προσοχή: Το θερμός και το δοχείο μπορεί να
περιέχουν ζεστό νερό και επομένως υπάρχει
κίνδυνος να προκληθούν εγκαύματα.
Πριν ρίξετε νερό μέσα στο δοχείο, πρέπει πάντα
να έχετε τοποθετήσει πρώτα ένα μπιμπερό ή ένα
σκεύος μέσα.
Το εξωτερικό μέρος του δοχείου μπορεί να
θερμανθεί όταν γεμίσει με ζεστό νερό από το
θερμός.
Οι χρόνοι που αναγράφονται στον οδηγό
αναφοράς ζεστάματος θα πρέπει να θεωρούνται
κατευθυντήριες οδηγίες.
Όταν ζεσταίνετε ένα μπιμπερό ή ένα σκεύος
σύμφωνα με τους χρόνους που υποδεικνύονται
στον οδηγό αναφοράς ζεστάματος, πρέπει να
αφαιρείτε το μπιμπερό ή το σκεύος από το δοχείο
αμέσως μόλις συμπληρωθεί αυτό το χρονικό
διάστημα. Αν το αφήσετε μέσα στο δοχείο για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το ρόφημα ή το
φαγητό μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά.
Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του ροφήματος
ή του φαγητού προτού ταΐσετε το μωρό σας.
Να κρατάτε όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
3Enjuague el vaso y el frasco bien con agua fría.
Consejo: Para mantener el agua del frasco caliente el
mayor tiempo posible, precaliente el interior del frasco
enjuagándolo con agua caliente antes de llenarlo.
Οδηγός αναφοράς ζεστάματος (Εικ. 13)
Ο οδηγός αναφοράς ζεστάματος (εικ. 13) παρέχει
ενδείξεις για το χρόνο ζεστάματος που απαιτείται για
το ζέσταμα γάλακτος στο θερμαντήρα μπιμπερό.
Ο οδηγός αναφοράς ζεστάματος βασίζεται στα
πλαστικά μπιμπερό Philips AVENT, στα γυάλινα
μπιμπερό Philips AVENT και στα δοχεία αποθήκευσης
Philips AVENT, γεμισμένα με γάλα στη θερμοκρασία
που έχουν όταν τα βγάζετε από το ψυγείο (5°C)
ή σε θερμοκρασία δωματίου (20°C), και τα οποία
περιβάλλονται από ζεστό νερό που είχε αποθηκευτεί
στο θερμός για 4 ώρες (περ. 80°C - 90°C).
Οι πραγματικοί χρόνοι ζεστάματος μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τους εξής παράγοντες:
-- Την ποσότητα του φαγητού ή του ροφήματος στο
μπιμπερό ή στο σκεύος.
-- Την αρχική θερμοκρασία του φαγητού ή του
ροφήματος πριν από το ζέσταμα.
-- Τη θερμοκρασία του νερού από το θερμός.
-- Το υλικό και το σχήμα του μπιμπερό ή του
σκεύους.
-- Από το αν ζεσταίνετε φαγητό ή ρόφημα. Το
ζέσταμα φαγητού με το θερμαντήρα μπιμπερό
γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ζέσταμα
ενός ροφήματος, αλλά διαρκεί λίγα περισσότερα
λεπτά. Ανακατέψτε το φαγητό και ελέγξτε τη
θερμοκρασία του, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν
είναι υπερβολικά ζεστό για το μωρό σας.
Χρήση του θερμαντήρα μπιμπερό
Προετοιμασία για χρήση
--
--
No utilice el frasco para guardar o transportar
bebidas gaseosas.
Para minimizar la aparición de bacterias, no utilice el
frasco para guardar o transportar bebidas o comidas
de bebé calientes.
No utilice agentes de limpieza agresivos,
disolventes ni productos químicos para limpiar el
calientabiberones térmico.
No limpie el calientabiberones termo en el
lavavajillas.
No ponga el calientabiberones termo en un
esterilizador.
Precaliente el frasco con agua para garantizar una
conservación del calor óptima.
Nunca ponga el calientabiberones termo en un
microondas u horno convencional.
Utilice siempre el calientabiberones termo sobre una
superficie plana y resistente al calor.
Asegúrese de que la tapa para servir está bien
colocada par evitar fugas.
Asegúrese de que el anillo de silicona de la tapa para
servir está en su lugar e intacto para evitar derrames.
2Gire la tapa para servir a la izquierda (1) y
extráigala del frasco (2) (fig. 3).
Tip: Consult the warming reference guide for indications of
warming times (see chapter ‘Warming reference guide’).
--
--
Σημείωση: Ελέγξτε τη θερμοκρασία του ροφήματος ή του
φαγητού προτού ταΐσετε το μωρό σας. Αν πιστεύετε ότι η
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, τοποθετήστε το μπιμπερό
ή το σκεύος πάλι μέσα στο δοχείο και αφήστε το να
ζεσταθεί για μερικά ακόμη δευτερόλεπτα.
Προσοχή
--
Precaución
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Δοχείο με οδηγό αναφοράς ζεστάματος
Προστατευτικό καπάκι
Καπάκι σερβιρίσματος με κουμπί OPEN
(ΑΝΟΙΓΜΑ) και δακτύλιο CLOSE (ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
Θερμός
Σημαντικό
Προειδοποίηση
--
--
Compruebe siempre la temperatura de la bebida
o comida antes de dar dársela al bebé.
Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños.
Ελληνικα
7 To close the pouring lid, press the CLOSE
ring (Fig. 12).
3Turn the flask anticlockwise (1) and lift it off the
protective lid (2) (Fig. 8).
Σημείωση: Πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι η στάθμη
του νερού βρίσκεται κάτω από το στόμιο του μπιμπερό
ή του σκεύους. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX στο
δοχείο.
--
8 Αφαιρέστε προσεκτικά το μπιμπερό ή το σκεύος
από το δοχείο και ελέγξτε τη θερμοκρασία του
ροφήματος ή του φαγητού.
Μην χρησιμοποιείτε το θερμός για την
αποθήκευση ή τη μεταφορά ανθρακούχων
ροφημάτων.
Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάπτυξη βακτηρίων,
μην χρησιμοποιείτε το θερμός για την
αποθήκευση ή τη μεταφορά ζεστών ροφημάτων ή
ζεστής βρεφικής τροφής.
Μην καθαρίζετε τον θερμαντήρα μπιμπερό με
διαβρωτικά καθαριστικά, διαλύτες ή χημικά.
Μην πλένετε το θερμαντήρα μπιμπερό στο
πλυντήριο πιάτων.
Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα μπιμπερό σε
αποστειρωτή.
Να προθερμαίνετε το θερμός με νερό, ώστε να
διασφαλίσετε τη βέλτιστη διατήρηση θερμότητας.
Μην τοποθετείτε ποτέ το θερμαντήρα μπιμπερό σε
φούρνο μικροκυμάτων ή σε συμβατικό φούρνο.
Να χρησιμοποιείτε πάντα το θερμαντήρα
μπιμπερό σε επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το καπάκι
σερβιρίσματος έχει στερεωθεί σωστά, ώστε να
αποφεύγονται οι διαρροές.
Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι ο δακτύλιος σιλικόνης
στο καπάκι σερβιρίσματος βρίσκεται στη θέση
του και είναι ανέπαφο, ώστε να αποφεύγονται οι
διαρροές.
2Place a bottle or container in the beaker (Fig. 7).
5Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στο δοχείο (Εικ. 10).
Συμβουλή: Συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς
ζεστάματος για να δείτε τις ενδείξεις των χρόνων
ζεστάματος (βλ. κεφάλαιο “Οδηγός αναφοράς
ζεστάματος”).
3Pour 500ml freshly boiled water into the
flask.  (Fig. 4)
1Turn the beaker anticlockwise (1) and lift it off the
flask (2) (Fig. 2).
4Για να ανοίξετε το καπάκι σερβιρίσματος, πιέστε
σταθερά το κουμπί OPEN (ΑΝΟΙΓΜΑ) στο
κέντρο του καπακιού (Εικ. 9).
Guarantee and support
If you need information or if you have a problem, Philips
AVENT is always here to help you. Please visit the Philips
website at www.philips.com/support.
2Turn the pouring lid anticlockwise (1) and lift it off
the flask (2) (Fig. 3).
Heating up a bottle or container
3Γυρίστε το θερμός αριστερόστροφα (1) και
βγάλτε το από το προστατευτικό καπάκι
(2) (Εικ. 8).
7 Για να κλείσετε το καπάκι σερβιρίσματος, πιέστε
το δακτύλιο CLOSE (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) (Εικ. 12).
--
5Place the beaker over the flask again (1) and turn it
clockwise to fix it (2) (Fig. 6).
The thermal bottle warmer is now ready to go.
2Τοποθετήστε ένα μπιμπερό ή ένα σκεύος μέσα
στο δοχείο (Εικ. 7).
5Let all parts of the thermal bottle warmer dry
completely.
1Turn the beaker anticlockwise (1) and lift it off the
flask (2).  (Fig. 2)
Note: Make sure the pouring lid is fixed properly and is closed.
1Γυρίστε το δοχείο αριστερόστροφα (1) και
βγάλτε το μέσα από το θερμός (2) (Εικ. 2).
Note: Handle both parts of the pouring lid with care.
--
4Place the pouring lid back onto the flask (1) and
turn it clockwise to fix it (2).  (Fig. 5)
Ζέσταμα μπιμπερό ή σκεύους
6 Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στο
δοχείο (1) και γυρίστε το δεξιόστροφα για να
στερεωθεί (2). Έτσι, το ρόφημα ή το φαγητό θα
ζεσταθεί εύκολα και γρήγορα (Εικ. 11).
Tip:To keep the water in the flask hot as long as possible,
preheat the inside of the flask by rinsing it with hot water
before you fill it.
Note: Do not overfill the flask to avoid splashing of hot water.
Whether you are heating up food or drink. Heating
up food with the thermal bottle warmer works in
the same way as heating up a drink, but takes a few
more minutes. Stir the food and test its temperature
to make sure it is not too hot for your baby.
3Vierta 500 ml de agua recién hervida en el
frasco.  (fig. 4)
4Coloque la tapa para servir de nuevo en el frasco
(1) y gírela a la derecha para fijarla (2).  (fig. 5)
Nota: Asegúrese de que la tapa para servir está bien
colocada y cerrada.
5Coloque el vaso sobre el frasco de nuevo (1) y
gírelo a la derecha para fijarlo (2) (fig. 6).
El calientabiberones termo está listo para llevar.
----
---
--
1Gire el vaso a la izquierda (1) y extráigalo del
frasco (2) (fig. 2).
--
3Gire el frasco a la izquierda (1) y extráigalo del
frasco (2) (fig. 8).
---
4Para abrir la tapa para servir, presione firmemente
el botón OPEN en el centro de la tapa (fig. 9).
--
5Vierta agua caliente en el vaso (fig. 10).
--
Nota: Asegúrese siempre de que el nivel de agua permanece
por debajo del cuello del biberón o recipiente. No supere la
indicación MAX del vaso.
--
6 Coloque la tapa protectora en el vaso (1) y gírela
a la derecha para fijarla (2). Esto garantiza un
calentamiento rápido y cómodo de la bebida o
comida (fig. 11).
7 Para cerrar la tapa para servir, presione el anillo
CLOSE (fig. 12).
Consejo: Consulte la guía de referencia de calentamiento
para obtener indicaciones de los tiempos de calentamiento
(consulte el capítulo “Guía de referencia de calentamiento”).
8 Extraiga con cuidado el biberón o recipiente del
vaso y compruebe la temperatura de la bebida o
comida.
Nota: Compruebe la temperatura de la bebida o comida
antes de dársela al bebé. Si piensa que la temperatura es
demasiado baja, vuelva a introducir el biberón o recipiente
en el vaso y deje que se caliente durante unos segundos más.
Guía de referencia de calentamiento (fig. 13)
La guía de referencia de calentamiento (Fig. 13)
proporciona indicaciones de los tiempos de
calentamiento necesarios para calentar leche en el
calientabiberones termo.
La guía de referencia de calentamiento se basa en
biberones de plástico de Philips AVENT, biberones de
cristal de Philips AVENT y recipientes de Philips AVENT,
llenos de leche a temperatura del frigorífico (5 °C) o a
temperatura ambiente (20 °C), rodeados de agua caliente
que se ha guardado en el frasco termo durante 4 horas
(aprox. entre 80 °C y 90 °C).
Los tiempos de calentamiento pueden variar en función
de los siguientes factores:
-- La cantidad de comida o bebida que haya en el
biberón o recipiente.
-- La temperatura inicial de la comida o bebida antes
de calentarla.
-- La temperatura del agua del frasco.
-- El material y la forma del biberón o recipiente.
-- Si calienta comida o bebida. Calentar comida con el
calientabiberones termo funciona de la misma forma
que calentar bebida, pero tarda unos minutos más.
Remueva la comida y pruebe su temperatura para
asegurarse de que no está demasiado caliente para
el bebé.
Limpieza
Precaución: Nunca utilice agentes de limpieza agresivos,
disolventes ni productos químicos para limpiar el
calientabiberones termo.
No lave el frasco en el lavavajillas.
1Vacíe el vaso y el frasco después de cada uso.
2Limpie el vaso y el frasco con agua tibia y un poco
de detergente líquido.
Consiglio: consultate la guida di riferimento per il
riscaldamento per indicazioni sui tempi di riscaldamento
(vedere il capitolo “Guida di riferimento per il riscaldamento”).
8 Rimuovete attentamente il biberon o il contenitore
dal bicchiere e controllate la temperatura della
bevande o degli alimenti.
Nota: controllate la temperatura della bevanda o degli alimenti
prima di darli al vostro bambino. Se pensate che la temperatura
sia troppo bassa, rimettete il biberon o il contenitore nel bicchiere
e farlo scaldare per qualche altro secondo.
Guida di riferimento per il
riscaldamento (fig. 13)
La guida di riferimento per il riscaldamento
(fig. 13) fornisce indicazioni sul tempo necessario per
riscaldare il latte nello scaldabiberon termico.
La guida di riferimento per il riscaldamento si basa sui
biberon Philips AVENT in plastica, i biberon Philips AVENT
in vetro e i contenitori Philips AVENT, riempiti con latte
lasciato fuori dal frigorifero (5 °C) o a temperatura
ambiente (20 °C), immersi in acqua calda conservata nel
thermos per 4 ore (all’incirca tra 80 °C e 90 °C).
I tempi effettivi di riscaldamento potrebbero variare in
base ai fattori seguenti:
-- La quantità di alimenti o bevande nel biberon o nel
contenitore.
-- La temperatura iniziale degli alimenti o della bevanda
prima di riscaldarli.
-- La temperatura dell’acqua della borraccia.
-- Il materiale e la forma del biberon o del contenitore.
-- Se riscaldate alimenti oppure bevande. Il
riscaldamento di alimenti con lo scaldabiberon
funziona allo stesso modo del riscaldamento
delle bevande, ma impiega qualche minuto in più.
Mescolate il cibo e controllatene la temperatura per
assicurarvi che non sia troppo calda per il bambino.
1
Attenzione
--
Cómo calentar un biberón o recipiente
2Coloque un biberón o recipiente en el vaso (fig. 7).
Fate attenzione, la borraccia e il bicchiere potrebbero
contenere acqua calda e quindi costituire un
potenziale pericolo di ustioni.
Posizionate sempre un biberon o un contenitore nel
bicchiere prima di versare acqua al suo interno.
L’esterno del bicchiere può diventare caldo quando
viene riempito con l’acqua calda della borraccia.
I tempi dichiarati nella guida di riferimento per il
riscaldamento vanno considerati come linea guida.
Quando riscaldate un biberon o un contenitore
secondo i tempi indicati nella guida di riferimento per il
riscaldamento, rimuovete il biberon o il contenitore dalla
borraccia subito dopo che è trascorso il tempo indicato.
Se li lasciate nel bicchiere più lungo, la bevanda o gli
alimenti potrebbero diventare troppo caldi.
Controllate sempre la temperatura della bevanda o degli
alimenti prima di darli al bambino.
Tenete tutte le parti lontano dalla portata dei bambini.
7 Per chiudere il coperchio, premete l’anello di
chiusura (fig. 12).
---
Non usate la borraccia per riporre o trasportare le
bevande gassate.
Per ridurre al minimo l’accumulo di batteri, non usate
la borraccia per riporre o trasportare bevande o
pappe calde.
Non usate detergenti aggressivi, solventi o prodotti
chimici per pulire lo scaldabiberon termico.
Non pulite lo scaldabiberon termico nella
lavastoviglie.
Non inserite lo scaldabiberon termico nello
sterilizzatore.
Preriscaldate la borraccia con l’acqua per assicurare
un mantenimento del calore ottimale.
Non posizionate mai lo scaldabiberon termico nel
microonde o in un forno convenzionale.
Usate sempre lo scaldabiberon termico su una
superficie piana e termoresistente.
Assicuratevi che il coperchio per versare sia fissato
correttamente per evitare fuoriuscite.
Assicuratevi che l’anello di silicone sul coperchio per
versare sia fissato correttamente e intatto per evitare
fuoriuscite.
Utilizzo dello scaldabiberon termico
Predisposizione dell’apparecchio
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Consiglio: per conservare l’acqua nella borraccia al caldo
più a lungo possibile, preriscaldate l’interno della borraccia
risciacquandola con acqua calda prima di riempirla.
1Ruotate il bicchiere in senso antiorario (1) e
sollevatelo dalla borraccia (2).  (fig. 2)
2Ruotate il coperchio per versare in senso antiorario
(1) e sollevatelo per rimuoverlo dalla borraccia
(2) (fig. 3).
3Versate 500 ml di acqua appena bollita nella
borraccia.  (fig. 4)
Nota: non riempite troppo la borraccia per evitare schizzi di
acqua calda.
4Posizionate il coperchio per versare di nuovo sopra
la borraccia (1) e ruotatelo in senso orario per
fissarlo (2).  (fig. 5)
Nota: assicuratevi che il coperchio sia fissato e chiuso
correttamente.
5Posizionate di nuovo il bicchiere sopra la borraccia
(1) e ruotatelo in senso orario per fissarlo
(2) (fig. 6).
Lo scaldabiberon termico è ora pronto per essere usato.
13
Riscaldamento di un biberon o di un
contenitore
1Ruotate il bicchiere in senso antiorario (1) e
sollevatelo dalla borraccia (2) (fig. 2).
2Posizionate un biberon o un contenitore nel
bicchiere (fig. 7).
3Ruotate la borraccia in senso antiorario (1) e
sollevatela per rimuoverla dal coperchio protettivo
(2) (fig. 8).
4Per aprire il coperchio, premete fermamente
sul pulsante di apertura nel centro del
coperchio (fig. 9).
5Versate l’acqua calda nel bicchiere (fig. 10).
Nota: assicuratevi sempre che il livello dell’acqua rimanga
sotto il collo del biberon o del contenitore. Non superate
l’indicazione MAX sul bicchiere.
6 Posizionate il coperchio sul bicchiere (1) e
ruotatelo in senso orario per fissarlo (2). Questo
consente di scaldare in modo veloce e comodo
bevande o alimenti (fig. 11).
• 5°C / 40°F:
EN: Out-of-fridge temperature, EL: Θερμοκρασία μετά
την αφαίρεση από το ψυγείο, ES: Temperatura del
frigorífico, IT: Temperatura fuori dal frigo,
KZ: Тоңазытқыш сыртындағы температура, PT: Temperatura quando no frigorífico,
RU: Температура охлажденной жидкости
• 20°C / 70°F
EN: Room temperature, EL: Θερμοκρασία δωματίου,
ES: Temperatura ambiente, IT: Temperatura ambiente,
KZ: Бөлме температурасы, PT: Temperatura ambiente,
RU: Комнатная температура
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising