OmniMount | OC120FM | Instruction manual | OmniMount OMN-OC120FM

OmniMount OMN-OC120FM
OC120FM
OM#
OM110608
Large Full Motion TV Mount
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D’INSTRUCTIONS
BENUTZERHANDBUCH
INSTRUCTIEHANDLEIDING
MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
KEZELÉSI KÉZIKÖNYV
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUGERVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
MONTERINGSANVISNING
MANUAL CU
NAVODILA
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TALİMAT KILAVUZU
BRUKSANVISNING
说明手册
取扱説明書
Max screen size: 70”
Max weight 120 lbs – 54.4 kg
CAUTION: DO NOT EXCEED
MAXIMUM LISTED WEIGHT
CAPACITY. SERIOUS INJURY
OR PROPERTY DAMAGE MAY
OCCUR!
Reduce.Reuse.Recycle
PN:888-61-048-M-01 RevD
1
QUESTIONS?
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
NEED HELP? PLEASE CALL
1-800-MOUNT-IT
(USA ONLY)
¿NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.
BESOIN D’AIDE? VEUILLEZ APPELER
BRAUCHEN SIE HILFE? RUFEN SIE UNS BITTE AN
HULP NODIG? BEL DAN MET
SEVE AIUTO? CHIAMARE
POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ
POTŘEBUJETE POMOC? ZAVOLEJTE NÁM
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? TELEFONÁLJON!
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΚΑΛΈΣΤΕ
PRECISA DE AJUDA? CONTACTE
BRUG FOR HJÆLP? RING TIL
TARVITSETKO APUA? SOITA
REIKIA PAGALBOS? SKAMBINKITE
POTREBUJETE POMOC? PROSÍM, VOLAJTE
НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ
YARDIM MI LAZIM? LÜTFEN BIZI ARAYIN
TRENGER DU HJELP? RING OSS
您需要帮助吗?请致电
ご質問がある場合は、お電話ください
DISCLAIMER - WARNING INFORMATION
Disclaimer – OmniMount Systems, Inc. has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, OmniMount Systems, Inc. does not
claim that the information covers all installation or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of
any kind. Regarding the information contained herein, OmniMount Systems, Inc. makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility
for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.
Wall Mounts
WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL
PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!
It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-800-668-6848 or info@omnimount.com.
Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. In the event that replacement parts or hardware are needed, please
contact Customer Service at 1-800-668-6848 or info@omnimount.com. International customers needing assistance should contact the Dealer from which they purchased
the product.
The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of
2x4 wooden studs (2” wide by 4” deep) with a maximum of 5/8” drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you’re
uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must
support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure
and hardware used in any installation method will safely support the total load.
ESPAÑOL
Descargo de responsabilidad. OmniMount Systems, Inc. ha puesto el máximo esfuerzo para que este manual sea preciso y completo. No obstante, no garantiza que la
información aquí incluida cubra todos los detalles, condiciones o variantes. Tampoco prevé todas las posibles contingencias relacionadas con la instalación o el uso de
este producto. La información que contiene este documento queda sujeta a cambio sin aviso previo o compromiso alguno. OmniMount Systems, Inc. no ofrece ninguna
garantía, ni expresa ni implícita, respecto de la información aquí incluida. OmniMount Systems, Inc. no se responsabiliza de la precisión de la información provista en este
documento, ni tampoco de que sea completa o suficiente.
Soportes de pared
ADVERTENCIA: NO LEER, ENTENDER CABALMENTE O SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE DERIVAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O LA NULIDAD DE LA GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE.
Es responsabilidad del instalador comprobar que todos los componentes estén correctamente ensamblados e instalados según las instrucciones provistas. Si usted no
entiende estas instrucciones o si tiene dudas o preguntas, comuníquese con Atención al Cliente por teléfono al 1-800-668-6848 o por escrito a info@omnimount.com.
No instale ni ensamble el producto si éste o las piezas suministradas presentaran daños o si faltara algún elemento. Si necesita repuestos o piezas, comuníquese con Atención al Cliente por teléfono al 1-800-668-6848 o por escrito a info@omnimount.com. Si reside en otro país, comuníquese con la tienda donde compró el producto.
Las piezas incluidas están diseñadas para ser instaladas en paredes con paneles de madera o en paredes de hormigón. Se define como pared con vigas de madera aquélla
conformada por vigas de madera de 51 mm (2 pulgadas) de ancho por 102 mm (4 pulgadas) de profundidad como mínimo y por paneles de yeso de 16 mm (5/8 pulgada)
de espesor como máximo. Las piezas incluidas no están diseñadas para instalarse en paredes con vigas de metal ni en paredes de bloques de hormigón. Si tiene dudas
acerca del tipo de pared que tiene usted, consulte a un contratista o a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe poder soportar
cuatro veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la
estructura de la pared y las piezas utilizadas en la instalación soporten la carga total de manera segura.
FRANÇAIS
Dénégation de responsabilité – OmniMount Systems, Inc. vise l’exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations
contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L’entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à
l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. OmniMount Systems, Inc. ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. OmniMount
Systems, Inc. n’est en aucun cas responsable de l’exactitude, de l’exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document.
Supports muraux
ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S’ENSUIVRE DES BLESSURES
GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L’ANNULATION DE LA GARANTIE!
L'installateur est responsable de s’assurer de l’exactitude de l’assemblage et de l’installation de toutes les composantes, conformément aux instructions fournies. Si vous
ne comprenez pas ces instructions ou pour toute question ou problème, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-668-6848 ou info@omnimount.com.
Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces ou de quincaillerie de
rechange, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-668-6848 ou info@omnimount.com. Pour les clients internationaux, contactez le détaillant auprès duquel vous
avez acheté le produit.
La quincaillerie fournie est conçue pour servir sur des parois verticales en bois ou en béton massif. Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de
poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n’est pas conçue
pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n’êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d’œuvre
ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel
n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n’importe quelle méthode
de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.
2
PN:888-61-048-M-01 RevD
DISCLAIMER - WARNING INFORMATION
DEUTSCH
Haftungsausschluss – OmniMount Systems, Inc. hat dieses Handbuchs mit größter Sorgfalt erstellt, um es so genau und vollständig als möglich zu machen. OmniMount Systems, Inc. erhebt jedoch keinen
Anspruch darauf, dass die hierin bereitgestellten Informationen alle Einzelheiten, Bedingungen und Änderungen umfassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung in Verbindung mit der Montage oder Verwendung dieses Produkts. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen können jederzeit ohne jegliche Vorankündigung geändert werden, ohne dass Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen für OmniMount
Systems, Inc. entstehen. OmniMount Systems, Inc. macht keinerlei Zusicherungen und lehnt jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bezüglich der hierin bereitgestellten Information ab. OmniMount
Systems, Inc. übernimmt keinerlei Gewähr für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der in diesem Dokument bereitgestellten Information.
Wandhalterungen
WARNUNG: LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN. EINE NICHTBEACHTUNG DERSELBEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN,
SACHSCHADEN ODER ZUM ERLÖSCHEN DER WERKSGARANTIE FÜHREN!
Die Person, die die Montage vornimmt, hat sicherzustellen, dass alle Komponenten entsprechend den hierin bereitgestellten Anweisungen korrekt montiert und installiert werden. Sollten Sie diese Anweisungen nicht
verstehen oder irgendwelche Fragen oder Zweifel diesbezüglich haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter 1-800-668-6848 oder info@omnimount.com.
Versuchen Sie nicht, die Wandhalterung zu installieren oder montieren, wenn sie beschädigt ist oder ein Befestigungsteil fehlt. Bei Bedarf an Ersatz- oder Befestigungsteilen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter 1-800-668-6848 oder info@omnimount.com. Kunden im Ausland sollten sich bei Bedarf an Hilfestellung an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben.
Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für die Montage an senkrechten Wänden (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) bestimmt. Eine Holzrahmenkonstruktion ist als eine Wand mit mindestens 51 mm (2”) breiten
und 102 mm (4”) tiefen Holzbalken sowie einer maximal 16 mm (5/8”) starken Trockenbauwand definiert. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist weder für Metallbalken noch Schlackenbetonwände geeignet. Wenn
Sie sich über die Konstruktionsart Ihrer Wand nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler oder einen qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der
die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person,
die die Halterung montiert, hat sicherzustellen, dass die Struktur der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und das für die Montage verwendete Befestigungsmaterial das Gesamtgewicht des Geräts sicher
tragen können.
NEDERLANDS
Vrijwaring – Het is de bedoeling van OmniMount Systems, Inc. dat deze handleiding zo nauwkeurig en volledig mogelijk is. OmniMount Systems, Inc. beweert echter niet dat de informatie in deze handleiding
alle details, omstandigheden of variaties omvat. Evenmin wordt in dit document rekening gehouden met elke mogelijke onvoorziene gebeurtenis in verband met de installatie of het gebruik van dit product. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting hiertoe worden gewijzigd. OmniMount Systems, Inc. geeft geen enkele verklaring over expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de
informatie in deze handleiding. OmniMount Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van de informatie in dit document.
Wandbevestigingen
WAARSCHUWING: ALS U NIET ALLE INSTRUCTIES LEEST, GOED BEGRIJPT EN OPVOLGT, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF HET
VERVALLEN VAN DE FABRIEKSGARANTIE!
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct worden gemonteerd en geïnstalleerd aan de hand van de meegeleverde instructies. Als u deze instructies niet begrijpt
of nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice via 1-800-668-6848 of info@omnimount.com.
Probeer dit product niet te installeren of monteren indien het product of de hardware beschadigd is of ontbreekt. Als u vervangende onderdelen of hardware nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice
via 1-800-668-6848 of info@omnimount.com. Internationale klanten die ondersteuning nodig hebben, moeten contact opnemen met de dealer waar zij het product hebben gekocht.
De meegeleverde hardware is ontworpen voor gebruik aan verticale wanden die zijn gemaakt van houten dragers of massief beton. Een wand met houten dragers wordt gedefinieerd als een wand met houten dragers
van minimaal 51 mm of 2” breed bij 102 mm of 4” diep, met een gipswand van maximaal 16 mm (5/8”). De meegeleverde hardware is niet ontworpen voor gebruik met metalen dragers of wanden van B2-blokken.
Als u niet zeker weet waarvan uw wand is gemaakt, raadpleegt u een bevoegde aannemer of installateur voor hulp. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt, 4 keer het gewicht van
de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de wandstructuur en de hardware die voor elke installatiemethode worden
gebruikt, de totale belasting veilig kunnen dragen.
ITALIANO
Dichiarazione di non responsabilità - OmniMount Systems, Inc. intende rendere questo manuale accurato e completo. Tuttavia, OmniMount Systems, Inc. non si assume la responsabilità che le informazioni
contenute al suo interno coprano tutti i dettagli, le condizioni o variazioni. Né è tenuta a prendere provvedimenti per ogni possibile circostanza correlata all’installazione o all’uso del presente prodotto. Le informazioni
contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di qualsiasi natura. OmniMount Systems, Inc. non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alle informazioni ivi
contenute. OmniMount Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità riguardo l’accuratezza, completezza o sufficienza delle informazioni contenute nel presente documento.
Montature a parete
AVVERTENZA: LA MANCATA LETTURA, COMPRENSIONE COMPLETA, OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI PUÒ COMPORTARE GRAVI LESIONI PERSONALI, DANNI A COSE O INVALIDARE LA GARANZIA DI FABBRICA.
È responsabilità dell’installatore assicurare che tutti i componenti siano assemblati e installati correttamente, mediante l’utilizzo delle istruzioni a corredo. Nel caso in cui sorgessero incomprensioni in merito alle presenti istruzioni oppure per domande o problemi, si prega di contattare il servizio clienti al numero 1-800-668-6848 o all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com.
Non tentare di installare o assemblare il prodotto se il prodotto stesso o i componenti risultano danneggiati o mancanti. Nel caso in cui fosse necessario sostituire parti o componenti, si prega di contattare il Servizio
Clienti al numero 1-800-668-6848 o all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com. I Clienti internazionali che necessitano di assistenza possono rivolgersi al Rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.
I componenti inclusi sono stati progettati per essere montati su pareti verticali costruite con montanti di legno o pareti in calcestruzzo pieno. Si definisce parete con montanti di legno una parete con montanti di legno
di 2x4 (51mm o 2” di ampiezza per 102mm o 4” di profondità) con uno spessore massimo di 16 mm (5/8”). I componenti inclusi non sono progettati per l’uso con montanti metallici e pareti di blocchi di calcestruzzo. Se
non si è certi della struttura interna della propria parete, si prega di consultare un esperto o un installatore qualificati per assistenza. Per un’installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte
il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L’installatore deve verificare che la struttura della parete e i componenti utilizzati per qualsiasi metodo di installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo.
POLSKI
Wyłączenie odpowiedzialności – Firma OmniMount Systems, Inc. podejmuje starania, aby ta instrukcja zawierała precyzyjne i kompletne informacje. Mimo to firma OmniMount Systems, Inc. nie twierdzi,
że informacje zawarte w tej publikacji opisują wszystkie szczegóły, warunki czy odmiany. Nie przedstawiają również wszystkich możliwych przypadków związanych z montażem lub użyciem tego produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań. Firma OmniMount Systems, Inc. nie wydaje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, odnośnie informacji zawartych
w tej publikacji. Firma OmniMount Systems, Inc. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani wystarczającą ilość informacji przedstawionych w tym dokumencie.
Uchwyty ścienne
OSTRZEŻENIE: NIEPRZECZYTANIE, NIEDOKŁADNE ZROZUMIENIE LUB NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNEGO URAZU CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA
LUB NARUSZENIA GWARANCJI FABRYCZNEJ!
Instalator jest odpowiedzialny za montaż wszystkich komponentów w sposób prawidłowy i zgodny z dostarczonymi instrukcjami. Jeśli te instrukcje są niezrozumiałe lub nasuwają się pytania lub wątpliwości ich
dotyczące, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem 1-800-668-6848 lub pod adresem info@omnimount.com.
Nie próbować instalować lub montować tego produktu, gdy produkt lub osprzęt jest uszkodzony lub niekompletny. Jeśli niezbędne są części lub elementy zamienne, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem
1-800-668-6848 lub pod adresem info@omnimount.com. Klienci za granicą w celu uzyskania pomocy powinni się skontaktować ze sprzedawcą, od którego kupili produkt.
Dołączony osprzęt jest przeznaczony do użycia na pionowych ścianach zbudowanych z belek drewnianych lub litego betonu. Ściana z belek drewnianych to ściana zawierająca belki o przekroju co najmniej 2x4 cale
(51 mm lub 2” szerokości na 102 mm lub 4” grubości) z suchym tynkiem o grubości maksymalnie 16 mm (5/8”). Dołączony osprzęt nie jest przeznaczony do użytku w przypadku ścian z profilami stalowymi lub ścian
z pustaków żużlobetonowych. Jeśli nie ma pewności co do budulca ściany, należy skontaktować się z wykwalifikowanym wykonawcą budowlanym lub instalatorem w celu uzyskania pomocy. W celu zapewnienia
bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotnie przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby
spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy konstrukcja ściany i użyty do montażu osprzęt bezpiecznie podtrzymają całe obciążenie.
ČESKY
Odmítnutí zodpovědnosti – Společnost OmniMount Systems, Inc. zamýšlí udělat tuto příručku přesnou a kompletní. Společnost OmniMount Systems, Inc. ale nezaručuje, že zde obsažené informace zahrnují
všechny detaily, podmínky nebo odchylky. Ani neposkytuje na každou možnou eventualitu ve spojitosti s instalací nebo použitím tohoto výrobku . Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez upozornění či
jakéhokoli závazku změněny. Společnost OmniMount Systems, Inc. nevydává žádné záruky, vyslovené ani nevyslovené, s ohledem na zde obsažené informace. Společnost OmniMount Systems, Inc. nebere žádnou
zodpovědnost za přesnost, úplnost nebo dostatečnost informací obsažených v tomto dokumentu.
Nástěnné držáky
VAROVÁNÍ: OPOMENUTÍ SI PŘEČÍST, DŮKLADNĚ POROZUMĚT A ŘÍDIT SE VŠEMI INSTRUKCEMI MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB , POŠKOZENÍ OSOBNÍHO MAJETKU ČI ZRUŠENÍ ZÁRUKY
VÝROBCE!
Zodpovědností montéra je ujistit se, zda jsou všechny součástky správně smontovány a nainstalovány podle poskytnutých instrukcí. Pokud těmto instrukcím nerozumíte nebo máte dotazy či připomínky, kontaktujte
oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem info@omnimount.com.
Nepokoušejte se nainstalovat nebo skládat tento výrobek, jsou-li výrobek nebo spojovací prvky poškozené nebo pokud chybějí části. V případě, že jsou zapotřebí náhradní součástky nebo spojovací prvky, kontaktujte
Oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem info@omnimount.com. Mezinárodní zákazníci, kteří potřebují pomoc, by měli kontaktovat prodejce, u kterého si výrobek zakoupili.
Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámků nebo betonu. Stěna z dřevěných trámků je definována jako stěna skládající se z trámků o rozměrech minimálně
2 x 4 palce (51 mm či 2” široké na 102 mm či 4” silné) a ze sádrokartonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8”). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny s železnými trámky nebo se
škvárobetonovými tvárnicemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifikovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek
připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda
konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení.
MAGYAR
Felelősséget kizáró nyilatkozat – Az OmniMount Systems, Inc. célja, hogy jelen kézikönyv pontos és teljes legyen. Ezzel együtt az OmniMount Systems, Inc. nem állítja, hogy az itt tartalmazott információk
minden részletre, feltételre vagy változatra kiterjednek. Ezek szintén nem terjednek ki a termék beszerelésével vagy használatával kapcsolatos minden lehetséges vészhelyzetre. A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés vagy egyéb kötelezettség nélkül megváltozhatnak. Az OmniMount Systems, Inc. vállalatot az itt közölt információkkal kapcsolatban semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciavállalási
kötelezettség nem terheli. Az OmniMount Systems, Inc. nem vállal felelősséget a dokumentumban szereplő információk pontosságáért, teljességéért vagy elegendő voltáért.
Fali tartók
FIGYELEM: HA A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT NEM OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZI, ILLETVE AZOKAT NEM KÖVETI, AZ SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, ANYAGI KÁROKAT VAGY A GYÁRI JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHETI!
A beszerelést végző személy felelőssége biztosítani, hogy minden összetevő megfelelően össze legyen szerelve a rendelkezésre álló utasítások alapján. Ha nem érti ezeket az utasításokat, illetve ha további kérdései
vagy aggodalmai vannak, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az 1-800-668-6848 számon vagy a info@omnimount.com címen.
Ha a termék vagy a tartozékok sérültek, illetve hiányosak, ne kísérelje meg a beszerelést vagy az összeszerelést. Amennyiben cserealkatrészekre vagy -tartozékokra van szüksége, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a 1-800-668-6848 számon vagy info@omnimount.com címen. A segítségre szoruló nemzetközi ügyfelek lépjenek kapcsolatba azzal a kereskedelmi egységgel, amelytől a terméket vásárolták.
A mellékelt berendezés célja, hogy fagerendás vagy betonból készült függőleges falra szereljék fel. A definíció szerint fagerendás falnak számít minden olyan fal, amely maximum 16 mm (5/8”) szárazfallal fedett
minimum 2x4 (51 mm (2”) szélességű és 102 mm (4”) mélységű) fagerendákból áll. A mellélelt berendezésnek nem célja, hogy fémmerevítőkre vagy salaktéglás falakra szereljék. Amennyiben bizonytalan az adott fal
szerkezetével kapcsolatban, segítségért lépjen kapcsolatba egy szakképzett fővállalkozóval vagy szerelést végző szolgáltatóval. A biztonságos beszereléshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet illetve a szereléshez
használt tartozékok teherbírása elegendő-e a teljes súly biztonságos megtartásához.
PN:888-61-048-M-01 RevD
3
DISCLAIMER - WARNING INFORMATION
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Aποποίηση ευθύνης – Η OmniMount Systems, Inc. στοχεύσει να καταστήσει το παρόν εγχειρίδιο ακριβές και ολοκληρωμένο . Εντούτοις, η OmniMount Systems, Inc. δεν αξιώνει ότι οι πληροφορίες που
περιέχονται στο πάρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, τις συνθήκες ή τις παραλλαγές. Επίσης δεν το παρέχει για τυχόν πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή άνευ προειδοποίησης ή σε οιαδήποτε δέσμευση. Η OmniMount Systems, Inc. δεν αντιπροσωπεύει καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαρτή όσον αφορά
τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Η OmniMount Systems, Inc. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.
Βάσεις τοίχου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ!
Το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και ότι η εγκατάστασή τους πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται. Σε περίπτωση μη κατανόησης αυτών των οδηγιών ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 1-800-668-6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.
com.
Μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν αυτό το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικό εγκατάστασης, επικοινωνήστε με
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 1-800-668-6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount. com. Οι πελάτες από όλον τον κόσμο οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγόρασαν το προϊόν.
Το υλικό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται προορίζεται για χρήση σε κάθετους τοίχους οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί με ξύλινους ορθοστάτες ή σκυρόδεμα. Ο τοίχος από ξύλινους ορθοστάτες αποτελείται από
ξύλινους ορθοστάτες τουλάχιστον 2x4 (51mm ή 2” πλάτος με 102mm ή 4” βάθος) με μέγιστες διαστάσεις γυψοσανίδας 16mm (5/8”). Το υλικό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται δεν προορίζεται για χρήση με
μεταλλικούς ορθοστάτες ή τοίχους από τσιμεντόλιθο. Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατασκευή του τοίχου σας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο εργολάβο ή έναν τεχνικό για βοήθεια. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος
επί του οποίου θα στερεωθεί το στήριγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με
αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιωθεί ότι η δομή και το υλικό εγκατάστασης που θα χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε μέθοδο εγκατάστασης θα υποστηρίξουν ασφαλώς
το συνολικό βάρος.
PORTUGUÊS
Limitação de responsabilidade – A OmniMount Systems, Inc. pretende que o presente manual seja preciso e completo. No entanto, a OmniMount Systems, Inc. não garante que as informações contidas no
presente documento cobrem todos os detalhes, condições ou variações, nem prevêem todas as contingências possíveis relacionadas com a instalação ou utilização deste produto. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alteração sem qualquer tipo de aviso ou obrigação. A OmniMount Systems, Inc. não apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, relativa às informações contidas no presente
documento. A OmniMount Systems, Inc. não assume qualquer responsabilidade pela exactidão, plenitude ou suficiência das informações contidas no presente documento.
Armações de Parede
ATENÇÃO! NÃO LER, COMPREENDER MINUCIOSAMENTE E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS CORPORAIS GRAVES, EM DANOS NA PROPRIEDADE PESSOAL OU NA
ANULAÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA!
A pessoa que procede à instalação é responsável por garantir que todos os componentes são devidamente montados e instalados de acordo com as instruções fornecidas. Se não compreende estas instruções ou
tem questões ou dúvidas para colocar, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do número 1-800-668-6848 ou do endereço electrónico info@omnimount.com.
Não tente instalar ou montar este produto se o mesmo ou os equipamentos estiverem danificados ou em falta. Na eventualidade de necessitar de peças de substituição ou de equipamentos, contacte o Serviço de
Apoio ao Cliente através do número 1-800-668-6848 ou do endereço electrónico info@omnimount.com. Os clientes internacionais que necessitem de assistência deverão contactar o fornecedor ao qual adquiriram o
produto.
Os equipamentos incluídos foram concebidos para a utilização em paredes verticais construídas em vigas de madeira ou em betão armado. Uma parede de vigas de madeira consiste em vigas de madeira de pelo
menos 2 x 4 (51 mm ou 2” de largura por 102 mm ou 4” de profundidade) e numa parede de gesso com uma espessura máxima de 16 mm (5/8”). Os equipamentos incluídos não devem ser utilizados com vigas de
metal ou paredes de blocos de betão. Se não tem a certeza de qual é o tipo de construção da sua parede, consulte um empreiteiro ou técnico de instalação qualificado para obter ajuda. Para uma instalação segura,
a parede onde pretende proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, será necessário reforçar a superfície para cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é
responsável por verificar se a estrutura da parede e os equipamentos utilizados em qualquer método de instalação suportam a carga total em segurança.
DANSK
Ansvarsfraskrivelse – Det er OmniMount Systems, Inc.’s hensigt, at denne manuel er nøjagtig og komplet. OmniMount Systems, Inc. hævder dog ikke, at oplysningerne heri dækker alle detaljer, betingelser
eller variationer. Ej heller dækker den ethvert muligt tilfælde i forbindelse med installationen eller brugen af dette produkt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. OmniMount Systems,
Inc. fremsætter ingen garantier, udtrykkeligt eller underforståede, angående oplysningerne indeholdt heri. OmniMount Systems, Inc. påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden
af oplysningerne i dette dokument.
Vægmonteringsbeslag
ADVARSEL: MANGLENDE LÆSNING AF, FORSTÅELSE AF ELLER UDFØRELSE I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE INSTRUKTIONER KAN FØRE TIL PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM ELLER UGYLDIGGØRELSE AF FABRIKSGARANTIEN!
Det er installatørens ansvar at sørge for, at alle dele samles korrekt og installeres efter den medfølgende vejledning. Hvis du ikke forstår denne vejledning eller har spørgsmål eller betænkeligheder, kan du kontakte
kundeservice på 1-800-668-6848 eller info@omnimount.com.
Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis der skal bruges reservedele eller materiel, kan du kontakte kundeservice på 1-800-668-6848 eller info@
omnimount.com. Internationale kunder, som har brug for hjælp, skal kontakte forhandleren, som produktet blev købt hos.
Dette produkt er designet til brug på lodrette vægge med træafstivere eller af fast beton. En træafstiver er defineret som bestående af min. 2 x 4 afstivere af træ (51 mm eller 2” brede x 102 mm eller 4” dybe) med en
gipsvæg på maks. 16 mm (5/8”). Det medfølgende hardware er ikke designet til brug på vægge med jernafstivere eller cementblokvægge. Hvis du ikke er sikker på, hvad type væg, du har, skal du få en kvalificeret
installatør til at afgøre dette. For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard.
Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen samt det materiel, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.
SUOMI
Vastuuvapaus – OmniMount Systems, Inc. pyrkii tekemään tästä käyttöohjeesta tarkan ja täydellisen. OmniMount Systems, Inc ei kuitenkaan väitä, että tässä olevat tiedot kattaisivat kaikki yksityiskohdat,
olosuhteet tai vaihtoehdot. Ne eivät myöskään kata kaikkia mahdollisia epätavallisia sattumia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta
mihinkään. OmniMount Systems, Inc. ei anna mitään takuita, suoria tai epäsuoria, koskien tässä olevia tietoja. OmniMount Systems, Inc. ei ota vastuuta tämän asiakirjan sisältämien tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai riittävyydestä.
Seinään kiinnitys
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN LUKEMATTA TAI NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TAI KYVYTTÖMYYS YMMÄRTÄÄ NIITÄ VOI JOHTAA VAKAVAAN HENKILÖVAHINKOON, OMAISUUSVAHINKOON TAI
TEHTAAN TAKUUN MITÄTÖITYMISEEN!
On asentajan velvollisuus varmistaa, että kaikki komponentit on kunnolla koottu ja asennettu mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli et ymmärrä näitä ohjeita tai sinulla on kysymyksiä tai huolia, ota yhteys asiakaspalveluumme numerossa 1-800-668-6848 tai sähköpostitse info@omnimount.com.
Älä yritä asentaa tai koota tätä tuotetta, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Mikäli varaosia tai vaihtotuote tarvitaan, ota yhteys asiakaspalveluumme numerossa 1-800-668-6848 tai sähköpostitse info@omnimount.com. Kansainvälisten asiakkaidemme tulee kääntyä apupyynnöissään sen vähittäismyyjän puoleen, jolta he ostivat tuotteen.
Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisilla pystypuilla varustetussa tai umpibetonia olevassa pystysuorassa seinässä. Seinän, jossa on puiset tukirakenteet määritellään koostuvan vähintään 2x4 puisista tukipalkeista (51 mm tai 2” leveydeltään ja 102 mm tai 4” syvyydeltään), jotka ovat enintään 16 mm (5/8”) seinäpinnoitteessa. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi metallisten tukipalkkien tai tuhkatiiliseinien kanssa. Jos
olet epävarma seiniesi rakenteesta, pyydä apua ammattitaitoiselta rakentajalta tai asentajalta. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos
näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakenne/-pinta ja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.
SVENSKA
Ansvarsfriskrivning – OmniMount Systems, Inc. syftar till att göra denna bruksanvisning korrekt och fullständig. OmniMount Systems, Inc. kan emellertid inte garantera att informationen häri täcker alla
detaljer, förhållanden eller variationer. Den täcker inte heller alla möjliga eventualiteter i samband med installation eller användning av denna produkt. Informationen i detta dokument kan ändras utan meddelande eller
förpliktelser av något slag. OmniMount Systems, Inc. gör ingen representation om garanti, uttryckligt eller underförstådd, rörande informationen häri. OmniMount Systems, Inc. tar inget ansvar för att informationen i
detta dokument är korrekt, fullständig eller tillräcklig.
Väggfästen
VARNING: UNDERLÅTENHET ATT LÄSA, FÖRSTÅ OCH FÖLJA ALLA ANVISNINGAR KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSONSKADA, SKADA PÅ PERSONLIG EGENDOM ELLER UPPHÄVANDE AV FABRIKSGARANTIN.
Det är montörens ansvar att se till att alla komponenter monteras korrekt och installeras enligt de medföljande anvisningarna. Om du inte förstår dessa anvisningar eller har några frågor eller kommentarer, kontakta
kundtjänst på +1-800-668-6848 eller info@omnimount.com.
Om produkten eller monteringstillbehören är skadade eller saknas, ska du varken installera eller montera produkten. Om du behöver nya delar eller monteringstillbehör, kontakta kundtjänst på +1-800-668-6848 eller
info@omnimount.com. Internationella kunder som behöver hjälp ska kontakta sin återförsäljare.
De medföljande monteringstillbehören har tagits fram för montering på lodräta väggar med stomme av träreglar eller betong. En vägg med träreglar består av minst 2 x 4 träreglar (51 mm bredd och 102 mm djup) med
en gipsskiva på högst 16 mm. De medföljande monteringstillbehören är inte avsedda för användning på metallreglar eller väggar av slaggbetong. Om du inte är säker på väggkonstruktionen, kontakta en kvalificerad
entreprenör eller montör. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören ansvarar för att
kontrollera att väggkonstruktionen och de monteringstillbehör som används vid installation klarar den totala belastningen.
ROMÂNĂ
Termeni şi condiţii – OmniMount Systems, Inc. intenţionează ca acest manual să devină exact şi complet. Cu toate acestea, OmniMount Systems, Inc. nu pretinde că informaţiile conţinute în acest manual
acoperă toate detaliile, condiţiile sau variaţiile. De asemenea, nu furnizează toate posibilităţile aferente instalării sau utilizării acestui produs. Informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate fără nicio notificare
sau obligaţie. OmniMount Systems, Inc. nu oferă nicio garanţie, expresă sau implicită, în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în acest manual. OmniMount Systems, Inc. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru
caracterul exact, exhaustiv sau adecvat al informaţiilor conţinute în acest document.
Montaje pe perete
AVERTISMENT: NELECTURAREA, NEÎNŢELEGEREA COMPLETĂ ŞI NERESPECTAREA TUTUROR INSTRUCŢIUNILOR POT CAUZA RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE SAU ANULAREA GARANŢIEI!
Instalatorului îi revine responsabilitatea de a asigura că toate componentele sunt corect asamblate şi instalate conform instrucţiunilor furnizate. Dacă nu înţelegeţi aceste instrucţiuni sau dacă aveţi întrebări sau
nelămuriri, contactaţi serviciul pentru clienţi la 1-800-668-6848 sau la info@omnimount.com.
Nu încercaţi să instalaţi sau să asamblaţi produsul dacă acesta sau componentele sale metalice sunt deteriorate sau lipsesc. Dacă sunt necesare piese de schimb sau componente metalice, contactaţi Serviciul pentru
clienţi la 1-800-668-6848 sau la info@omnimount.com. Clienţii internaţionali care au nevoie de asistenţă trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul.
Componentele metalice incluse au fost proiectate pentru a fi utilizate pe pereţi verticali construiţi din panouri de lemn sau din beton solid. Un perete din panouri de lemn este definit ca fiind alcătuit din panouri de lemn
de minimum 2x4 (51 mm sau 2” lăţime per 102 mm sau 4” lungime) cu un pereu uscat de maximum 16 mm (5/8”). Componentele metalice incluse nu sunt proiectate pentru utilizare cu pereţi din panouri metalice sau
din blocuri din beton de zgură. Dacă aveţi incertitudini în ceea ce priveşte construcţia peretelui dvs., consultaţi un constructor sau un instalator calificat pentru asistenţă. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care
montaţi produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura
peretelui şi componentele metalice utilizate la orice metodă de instalare vor suporta în siguranţă sarcina totală.
4
PN:888-61-048-M-01 RevD
DISCLAIMER - WARNING INFORMATION
БЪЛГАРСКИ
Ограничена отговорност - OmniMount Systems, Inc. има за цел да направи настоящото ръководство точно и пълно. Въпреки това, OmniMount Systems, Inc. Не претендира, че съдържащата
се в него информация обхваща всички детайли, условия или варианти. Нито че са посочени всички възможни непредвидени обстоятелства във връзка с монтажа или използването на този продукт.
Информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие или каквото и да е задължение. OmniMount Systems, Inc. не дава изрична или подразбираща се гаранция относно
тук представената информация. OmniMount Systems, Inc. не носи отговорност за точността, завършеността или обстойността на информацията, съдържаща се в този документ.
Стенни стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ, НЕ ВНИКНЕТЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ И НЕ СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, ПОВРЕДА НА ЛИЧНО
ИМУЩЕСТВО ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ФАБРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ!
Монтажникът носи отговорност, за да провери дали всички компоненти са правилно сглобени и монтирани с помощта на предоставените указания. Ако не разбирате инструкциите или имате някакви
опасения или въпроси, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или на info@omnimount.com.
Не се опитвайте да монтирате или сглобявате този продукт ако продуктът или металните крепежни елементи са повредени или липсват. В случай, че са необходими резервни части или крепежни
елементи, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или info@omnimount.com Клиенти от чужбина, които имат нужда от помощ, трябва да се свържат с продавача, от който
са закупили продукта.
Приложените крепежни елементи са предназначени за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена,
изградена от греди с минимален размер 51 мм или 2 инча x 102 мм или 4 инча и максимум 16 мм или 5/8 инча см суха зидария. Приложените крепежни елементи не са предназначени за употреба с
окачване на стени от метални греди или сгурбетон. Ако не сте сигурни за конструкцията на стената, моля, потърсете съвет от квалифициран монтажник или строителен специалист. За да осигурите
безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, то тогава повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на
стандартите. Монтажникът, носи отговорност за това да провери дали стената и използваните при монтажа крепежни елементи са в състояние безопасно да поддържат общия товар на продукта.
EESTI
Kohustustest lahtiütlemine – Firma OmniMount Systems, Inc. eesmärk on koostada täpne ja põhjalik juhend. Siiski ei väida OmniMount Systems, Inc. et selles dokumendis olev teave katab kõiki üksikasju,
tingimusi või kõrvalekaldeid. Samuti ei sisalda see kõikvõimalikke ettenägematuid asjaolusid, mis võivad ilmneda toote paigaldamisel või kasutamisel. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette
teatamata või ilma muude täiendavate kohustusteta. OmniMount Systems, Inc. ei anna selles dokumendis oleva teabe kohta mitte mingisuguseid otseseid ega kaudseid garantiisid. OmniMount Systems, Inc. ei vastuta selles dokumendis oleva teabe täpsuse, täielikkuse või piisavuse eest.
Seinakinnitused
HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK JUHISED, SAAGE NEIST PÕHJALIKULT ARU JA JÄRGIGE NEID. VASTASEL JUHUL VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA TÕSINE KEHAVIGASTUS, VARALINE KAHJU VÕI
TEHASEGARANTII TÜHISTAMINE!
Paigaldaja vastutab selle eest, et kõik komponendid on nõuetekohaselt monteeritud ja paigaldatud vastavalt antud juhistele. Kui te ei saa nendest juhistest aru, teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil info@omnimount.com.
Kui toode või paigaldusosad on katki või puudu, ärge proovige toodet paigaldada või monteerida. Kui vajate asendusosi või paigaldusosi, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil
info@omnimount.com. Kliendid, kes vajavad abi muudes riikides, peaksid ühendust võtma edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid.
Komplektis olevad paigaldusosad on mõeldud kasutamiseks vertikaalsetel puitkarkass- või betoonseintel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb minimaalselt 2 x 4 puitpostidest (posti ristlõike mõõtmed 51 mm ehk 2”
ja 102 mm ehk 4”) ja maksimaalselt 16 mm (5/8”) paksusest kipsplaadist. Komplektis olevad paigaldusosad ei ole mõeldud kasutamiseks metallkarkass- või kergbetoonplokkidest seinte puhul. Kui te ei tea oma seina
konstruktsiooni, siis paluge kvalifitseeritud ehitusspetsialisti või paigaldaja abi. Ohutuks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust.
Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja ning kõik mis tahes paigaldusviisil kasutatavad paigaldusosad toetavad ohutult koguraskust.
LATVIEŠU
Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu. Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus
vai variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaušību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma
vai saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā
dokumentā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.
Montāža uz sienas
BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASĪŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀ ĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNĪCAS
GARANTIJAS ANULĒŠANU!
Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, lai visi mezgli būtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūs neizprotat šīs instrukcijas vai jums ir kādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar
klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com.
Nemēģiniet uzstādīt vai samontēt šo izstrādājumu, ja izstrādājums vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai
info@omnimount.com. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.
Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajām sienām, kas būvētas ar koka spraišļiem vai masīva betona. Sienai ar koka spraišļiem noteikts, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm spraišļiem (2” platums
pie 4” dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8”) sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla spraišļiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūs šaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu,
palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējiet, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad virsma ir jāpastiprina, lai
apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēs kopējo slodzi.
LIETUVIŲ
Atsakomybės apribojimas. Bendrovė „OmniMount Systems, Inc.“ siekia, kad šis vadovas būtų tikslus ir išbaigtas. Tačiau „OmniMount Systems, Inc.“ netvirtina, kad čia pateikta informacija apima visas detales,
sąlygas ar variantus. Ši informacija taip pat nenumato visų įmanomų netikėtumų, susijusių su šio gaminio įrengimu arba jo naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo ar kokių kitų
pareigų vykdymo. „OmniMount Systems, Inc.“ neteikia jokios tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštos garantijos dėl čia pateiktos informacijos. „OmniMount Systems, Inc.“ neprisiima jokios atsakomybės už šiame dokumente
pateiktos informacijos tikslumą, išbaigtumą ar pakankamumą.
Sieniniai tvirtinimo elementai
ĮSPĖJIMAS: NEPERSKAIČIUS, GERAI NESUPRATUS ARBA NESILAIKANT VISŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURTĄ ARBA NETEKTI TEISĖS Į GAMYKLINĘ GARANTIJĄ!
Už tinkamą visų komponentų surinkimą ir sumontavimą pagal pateiktas instrukcijas atsako montuotojas. Jei šių instrukcijų nesuprantate arba turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su klientų aptarnavimo
tarnyba telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu info@omnimount.com.
Nemėginkite montuoti ar surinkti šio gaminio, jei jis pats arba jo tvirtinimo dalys pažeistos, arba yra ne visos. Jei reikia pakaitinių dalių (įskaitant tvirtinimo dalis), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 1-800668-6848 arba el. paštu info@omnimount.com. Klientams, esantiems už JAV ribų, patariama kreiptis į prekybos atstovą, iš kurio jie gaminį įsigijo.
Kartu pateiktos tvirtinimo dalys skirtos naudoti vertikaliose sienose, sudarytose iš medinių statramsčių arba vientiso betono. Karkasinė siena su mediniais statramsčiais – tai siena, kurioje 5/8 colio (16 mm) gipskartonis pritvirtintas ant bent 2x4 colių (51x102 mm) medinių statramsčių. Kartu pateiktos tvirtinimo dalys neskirtos naudoti sienose su metaliniais statramsčiais arba iš šlakbetonio blokų. Jei nesate tikri dėl savo sienos
konstrukcijos, pasitarkite su kvalifikuotu rangovu arba montuotoju. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad
atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad taikant bet kurį montavimo būdą sienos struktūra ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.
SLOVENSKA
Izjava o omejitvi odgovornosti – Podjetje OmniMount Systems, Inc., si je prizadevalo, da bi bil ta priročnik natančen in popoln. Vendar OmniMount Systems, Inc., ne jamči, da informacije v tem priročniku obravnavajo vse podrobnosti, pogoje ali odstopanja. Prav tako ne more predvideti sleherne možne okoliščine v povezavi z namestitvijo ali uporabo tega izdelka. Informacije, ki jih ta dokument vsebuje, se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti. OmniMount Systems, Inc., ne ponuja nikakršne garancije, izrecne ali naznačene, v povezavi z informacijami, ki jih ta dokument vsebuje. OmniMount Systems,
Inc., ne prevzema nikakršne odgovornosti za natančnost, celovitost in zadostnost informacij, ki jih ta dokument vsebuje.
Stenski nosilci
OPOZORILO: ČE TEH NAVODIL NE BOSTE PREBRALI, V CELOTI RAZUMELI IN JIH UPOŠTEVALI, LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB, MATERIALNE ŠKODE IN POŠKODB LASTNINE, TER
RAZVELJAVITVE TOVARNIŠKE GARANCIJE!
Monter mora zagotoviti, ob upoštevanju predloženih navodil, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni in pritrjeni. Če ne razumete teh navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na službo za pomoč
strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu info@omnimount.com.
Če sta izdelek ali okovje poškodovana ali kateri koli del manjka, izdelka ne poskušajte sestaviti oziroma pritrditi. Če so potrebni nadomestni deli ali okovje, se obrnite na službo za pomoč strankam na telefonski številki
1-800-668-6848 ali e-naslovu info@omnimount.com. Kupci v drugih državah, ki potrebujejo pomoč, se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili.
Priloženi izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpičnih stenah, sezidanih iz lesa ali iz masivnega betona. Stena z lesenimi nosilci je opredeljena kot stena, sestavljena iz lesenih nosilcev z merami najmanj 51x102
mm (2x4 palce) (širine 51 mm oziroma 2 palca in globine 102 mm oziroma 4 palce) in mavčnih plošč debeline največ 16 mm (5/8 palca). Priloženi izdelek ni namenjen za uporabo na kovinskih stebrih ali stenah iz votlih
zidakov. Če niste prepričani o sestavi svoje stene, se za pomoč obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, 4-krat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo
morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bosta stenska struktura in okovje za uporabljeni način montaže varno podpirala celotno breme.
SLOVENSKY
Vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti – OmniMount Systems, Inc. malo v úmysle a pripravilo tieto pokyny presne a vo všeobecnosti kompletne. Avšak, OmniMount Systems, Inc. týmto nevydáva
zaväzujúce prehlásenie, že informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú na všetky možné drobné alternatívy, podmienky alebo zmeny. Tiež nepopisuje všetky možnosti v súvislosti s inštaláciou alebo
používaním tohto produktu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov akéhokoľvek druhu. OmniMount Systems, Inc. neposkytuje žiadnu
záruku, vyjadrenú alebo implicitnú pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v tomto dokumente. OmniMount Systems, Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo vyčerpávajúcu dostatočnosť informácií
obsiahnutých v tomto dokumente.
Upevnenie na stenu
VAROVANIE: Neprečítanie, nepochopenie a nedodržanie pokynov môže viesť k vážnym poraneniam, škode na majetku alebo zrušeniu výrobnej záruky!
Je zodpovednosťou inštalujúceho subjektu ubezpečiť sa, že všetky súčasti sú správne zmontované a nainštalované podľa poskytnutých pokynov. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky či nejasnosti, prosím, kontaktujte službu zákaznikom na 1-800-668-6848 alebo na info@omnimount.com.
Nepokúšajte sa inštalovať alebo zostaviť tento produkt, ak je výrobok alebo hardvér poškodený alebo chýba. V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo hardvér, prosím, kontaktujte zákaznícky servis na 1-800668-6848 alebo info@omnimount.com . Zahraniční zákaznici, ktorí potrebujú pomoc mali by kontaktovať svojho predajcu, u ktorého výrobok zakúpili.
Zahrnutý hardvér je navrhnutý pre použitie na zvislé steny postavené z drevených panelov alebo pevného betónu. Stenou z drevených panelov sa myslí stena, ktorá sa skladá z najmenej 2x4 drevených sĺpov
(51mm alebo 2 palce široké a 102mm alebo 4 palce hlboké) alebo z maximálne 16mm (5/8 palcov) sadrokartónu. Zahrnutý hardvér nie je určený pre použitie materiálu s kovovými hrotmi alebo panelovou stenou. Ak
si nie ste istí aký typ steny máte, konzultujte to prosím s kvalifikovaným odborníkom alebo odborným inštalátorom. Aby bola inštalácia bezpečná, musí byť stena, na ktorú tento produkt montujete, schopná uniesť
4-násobok celkovej hmotnosti záťaže. Ak nie, musí byť povrch steny posilnený tak, aby splnil túto normu. Inštalujúci subjekt je zodpovedný za overenie toho, že stena a hardvér použitý pri akejkoľvek inštalačnej
metóde budú môcť bezpečne zvládnuť celkovú záťaž.
PN:888-61-048-M-01 RevD
5
DISCLAIMER - WARNING INFORMATION
РУССКИЙ
Ограничена отговорност - OmniMount Systems, Inc. има за цел да направи настоящото ръководство точно и пълно. Въпреки това, OmniMount Systems, Inc. Не претендира, че съдържащата
се в него информация обхваща всички детайли, условия или варианти. Нито че са посочени всички възможни непредвидени обстоятелства във връзка с монтажа или използването на този продукт.
Информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие или каквото и да е задължение. OmniMount Systems, Inc. не дава изрична или подразбираща се гаранция относно
тук представената информация. OmniMount Systems, Inc. не носи отговорност за точността, завършеността или обстойността на информацията, съдържаща се в този документ.
Стенни стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ, НЕ ВНИКНЕТЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ И НЕ СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, ПОВРЕДА НА ЛИЧНО
ИМУЩЕСТВО ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ФАБРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ!
Монтажникът носи отговорност, за да провери дали всички компоненти са правилно сглобени и монтирани с помощта на предоставените указания. Ако не разбирате инструкциите или имате някакви
опасения или въпроси, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или на info@omnimount.com.
Не се опитвайте да монтирате или сглобявате този продукт ако продуктът или металните крепежни елементи са повредени или липсват. В случай, че са необходими резервни части или крепежни
елементи, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или info@omnimount.com Клиенти от чужбина, които имат нужда от помощ, трябва да се свържат с продавача, от който
са закупили продукта.
Приложените крепежни елементи са предназначени за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена,
изградена от греди с минимален размер 51 мм или 2 инча x 102 мм или 4 инча и максимум 16 мм или 5/8 инча см суха зидария. Приложените крепежни елементи не са предназначени за употреба с
окачване на стени от метални греди или сгурбетон. Ако не сте сигурни за конструкцията на стената, моля, потърсете съвет от квалифициран монтажник или строителен специалист. За да осигурите
безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, то тогава повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на
стандартите. Монтажникът, носи отговорност за това да провери дали стената и използваните при монтажа крепежни елементи са в състояние безопасно да поддържат общия товар на продукта.
TÜRKÇE
Yasal Uyarı – OmniMount Systems, Inc.in amacı, bu el kitabını doğru ve eksiksiz kılmaktır. Bununla birlikte, OmniMount Systems, Inc., burada yer alan bilgilerin tüm ayrıntıları, durumları ve değişimleri kapsadığını iddia etmemektedir. Aynı şekilde bu ürünün montajı ve kullanımıyla ilgili olası her durumun çözümü de bu el kitabında bulunmamaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeksizin ya da hiçbir sorumluluk olmaksızın
değiştirilmeye tabidir. OmniMount Systems, Inc., burada yer alan bilgilere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti beyan etmez. OmniMount Systems, Inc., bu belgedeki bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ya da
yeterliliği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Duvara Montaj Düzenekleri
UYARI: TÜM TALİMATLARI OKUMAMA, TAM OLARAK ANLAMAMA VE UYGULAMAMA; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMA, KİŞİSEL MÜLKE ZARAR YA DA FABRİKA GARANTİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ İLE
SONUÇLANABİLİR!
Verilen talimatları kullanarak tüm bileşenlerin doğru biçimde bir araya getirilip monte edilmesini sağlamak montajcının sorumluluğundadır. Bu talimatları anlamıyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa
lütfen 1-800-668-6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com’dan müşteri hizmetleriyle irtibata geçiniz.
Ürün veya donanım hasarlı ya da eksikse bu ürünü bir araya getirmeye veya monte etmeye çalışmayın. Yedek parça veya donanım gerekmesi durumunda lütfen 1-800-668-6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com’dan Müşteri Hizmetlerine ulaşın. ABD dışında bulunan ve yardım isteyen müşteriler, ürünü satın aldıkları Satıcıya başvurmalıdırlar.
Bu paketteki donanım, ahşap profilli veya betonarmeden inşa edilmiş dikey duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En az 2x4 ahşap profil (51 mm veya 2” genişlik ve 102 mm veya 4” derinlik) ile en fazla 16
mm (5/8”) kalınlığa sahip alçıpandan oluşan duvarlar, ahşap profilli duvar olarak tanımlanır. Bu paketteki donanım, metal profilli veya briketten yapılmış duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Duvarınızın ne
yapıda olduğundan emin değilseniz, lütfen yardım almak için kalifiye bir müteahhit ya da montajcıya danışınız. Güvenli kurulum için, montajı gerçekleştirdiğiniz duvar, toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir.
Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, tüm montaj yöntemlerinde kullanılan duvar yapısının ve donanımın toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla
sorumludur.
NORSK
Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu. Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus
vai variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaušību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma
vai saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā
dokumentā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.
Montāža uz sienas
BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASĪŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀ ĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNĪCAS
GARANTIJAS ANULĒŠANU!
Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, lai visi mezgli būtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūs neizprotat šīs instrukcijas vai jums ir kādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar
klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com.
Nemēģiniet uzstādīt vai samontēt šo izstrādājumu, ja izstrādājums vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai
info@omnimount.com. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.
Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajām sienām, kas būvētas ar koka spraišļiem vai masīva betona. Sienai ar koka spraišļiem noteikts, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm spraišļiem (2” platums
pie 4” dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8”) sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla spraišļiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūs šaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu,
palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējiet, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad virsma ir jāpastiprina, lai
apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēs kopējo slodzi.
‫ةيبرعلا‬
‫ ةكرش مزتعت – ةيلوؤسملا ءالخإ‬OmniMount Systems, Inc. ‫ًالماكو اًقيقد ليلدلا اذه لعج‬. ‫كلذ عمو‬، ‫ ةكرش يعدت ال‬.OmniMount Systems, Inc ‫تافالتخالا وأ تالاحلا وأ ليصافتلا عيمج لمشت انه ةدراولا تامولعملا نأ‬. ‫رفوي ال هنأ امك‬
‫همادختسا وأ جتنملا اذه بيكرتب قلعتي اميف ةنكمم ئراوط ةلاح لك نع تامولعم‬. ‫عون يأ نم مازتلا وأ راعشإ نود رييغتلل ةلباق ةقيثولا هذه يف ةدراولا تامولعملا نإ‬. ‫ ةكرش مدقت ال‬OmniMount Systems, Inc. ‫تانامضب تادهعت ةيأ‬، ‫ةحيرص‬
‫اًنمض وأ تناك‬، ‫ةقيثولا هذه يف ةدراولا تامولعملاب قلعتي اميف كلذو‬. ‫ ةكرش لمحتت الو‬OmniMount Systems, Inc. ‫اهتيافك وأ اهلامتكا وأ ةقيثولا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةيلوؤسم ةيأ‬.
‫طئاحلا ىلع بيكرتلا تادحو‬
‫ريذحت‬: ‫عنصملا نامض ءاغلإ وأ ةيصخشلا تاكلتمملاب رارضأ وأ ةريطخ ةيدسج تاباصإ ىلإ اهعابتا وأ اهل قيقدلا مهفلا وأ تاميلعتلا عيمج ةءارق مدع يدؤي نأ نكمي‬.
‫ةرفوتملا تاميلعتلاب اًنيعتسم حيحص لكشب اهبيكرتو تانوكملا عيمج عيمجت نامض ةيلوؤسم بيكرتلا لماع لمحتي‬. ‫تاراسفتسا وأ ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذإ وأ تاميلعتلا هذه مهف مدع ةلاح يف‬، ‫مقرلا ىلع ءالمعلا ةمدخب لاصتالا ءاجرلا‬
6848-668-800-1 ‫ عقوملا ربع وأ‬info@omnimount.com.
‫هتامزلتسمب صقن وأ فلت دوجو ةلاح يف هيعمجت وأ جتنملا اذه بيكرت لواحت ال‬. ‫ةزهجأ وأ رايغ عطق ةيأ لادبتسال ةجاحلا ةلاح يف‬، ‫ مقرلا ىلع ءالمعلا ةمدخب لاصتالا ءاجرلا‬6848-668-800-1 ‫ عقوملا ربع و‬info@omnimount.com. ‫بجي امك‬
‫جتنملا اذه هنم اورتشا يذلا ليكولاب لاصتالا ةدعاسملا يف نيبغارلا نييلودلا ءالمعلا ىلع‬.
‫ةتمصم ةناسرخ وأ ةيبشخ مئاوق نم ةعونصملا ةيدومعلا طئاوحلا ىلع مادختسالل نمضملا زاهجلا ميمصت مت‬. ‫ نع لقت ال ةيبشخ مئاوق نم نوكملا طئاحلا هنأ ىلع ةيبشخلا مئاوقلا طئاح فرعُيو‬2×4 (‫ ضرع‬51 ‫ وأ ملم‬2 ‫ قمع × ةصوب‬102 ‫ وأ ملم‬4
‫ نع ديزت ال ةناطب عم )تاصوب‬16 ‫( ملم‬5/8 ‫)ةصوب‬. ‫يتنمسألا بوطلا نم ةينبملا طئاوحلا وأ ةيندعملا مئاوقلا عم مادختسالل نمضملا زاهجلا ميمصت متي مل‬. ‫رادجلا ءانب داوم ةيعون نم دكأتم ريغ تنك اذإ‬، ‫لامع وأ نيلواقملا دحأ ةراشتسا ءاجرلاف‬
‫ةدعاسملا لجأ نم نيلهؤملا بيكرتلا‬. ‫نمآلا بيكرتللو‬، ‫ لمحت ىلع اًرداق هيلع بيكرتلاب موقت يذلا طئاحلا نوكي نأ بجي‬4 ‫يلكلا لمحلا نزو فاعضأ‬. ‫كلذك نكي مل اذإ امأ‬، ‫ريياعملا هذهل اًيفوتسم حبصي ىتح حطسلا ميعدت بجيف‬. ‫عقت‬
‫يلكلا لمحلا لمحتتس بيكرت ةيلمع ةيأ يف ةمدختسملا ةزهجألاو طئاحلا ةينب نأ نم ققحتلا ةيلوؤسم بيكرتلا لماع قتاع ىلع‬
简体中文
免责声明 – OmniMount Systems, Inc. 本着精确、完整的出发点制作此说明书。然而,OmniMount Systems, Inc. 并不保证其中所含信息覆盖所有详细内容、条件或变更。亦不包含与
安装或使用此产品相关的所有可能的意外情形。本文档所含信息有所变更,恕不另行通知,亦不承担任何责任。OmniMount Systems, Inc. 就此处所含信息不作任何明示或暗示的担
保。OmniMount Systems, Inc. 就此文档所含信息的精确性、完整性、或充分性不承担任何责任。
墙壁安装
警告:若未阅读、完全理解并遵照所有说明步骤执行可能导致严重的人身伤害、个人财产损害或者使厂方担保无效!
安装人员应负责确保按照所提供的指导正确组配并安装所有部件。如果您未能理解这些指导,或有任何问题或顾虑,请联系客户服务人员,联系方式:1-800-668-6848 或 info@omnimount.
com。
若产品或配件受损或缺失,请勿尝试安装或组装。若需要更换零件或配件,请联系客户服务人员,联系方式 1-800-668-6848 或 info@omnimount.com。国际客户如需协助,应联系产品购
买地的经销商。
此所附配件拟在由木墙柱结构或实心混凝土搭建的竖直墙面上使用。木龙骨按定义是指由最小 2x4 木龙骨 (51mm 或 2” 宽,102mm 或 4” 深),最大 16mm (5/8”) 干式墙组成。所附配件的
设计并非用于金属龙骨或焦渣砌墙。如果您不确定您的墙壁构造,请与合格的承包商或安装人员咨询获取帮助。为确保安全安装,拟用于安装产品的墙壁必须能够支持相当于总荷载 4 倍的
重量。否则,必须加固墙面以便符合此标准。安装人员负责确认墙壁结构以及安装中使用的配件能够安全地支持总荷载。
天花板
强烈建议对天花板固定式产品进行专业安装。所附安装板和配件拟在木横梁和 51mmx102mm (2”x4”) 及更大的托梁上使用。为确保安全安装,天花板必须能够支持相当于总荷载 4 倍的重
量。安装人员负责确认天花板结构能够安全地支持使用了特定安装所需的安装配件的产品总荷载。
日本語
免責 – OmniMount Systems, Inc.は本説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しております。ただし、あらゆる詳細、状態、バリエーションが本書に記載されているわけで
はありません。また、本製品の取り付けもしくは使用に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された情報は、予告またはその義務なし
に変更されることがあります。当社は本書の内容に関して、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完全性、もしくは十分性に関して
も、一切の責任を負いかねます。
ウォールマウント
警告: すべての指示を読み、十分理解し、指示に従ってください。それらが行えない場合は、人体に重傷を負ったり、個人の所有物を破損したり、工場出荷時の保証が無効になること
があります。
付属の説明書に従って、コンポーネントがすべて適切に組み立てられて取り付けられていることを確認するのは設置者の責任です。説明が不明であったり、質問や懸念がある場合は、
カスタマーサービスにお問い合わせください。電話番号: 1-800-668-6848、または電子メール: info@omnimount.com。
製品またはハードウェアが破損していたり、足りない部品がある場合は、本製品の取り付けまたは組み立てを行わないでください。交換部品またはハードウェアが必要な場合は、カス
タマーサービスまでお問い合わせください。電話番号:1-800-668-6848、電子メール: info@omnimount.com。海外にお住まいのお客様は、本製品を購入された販売代理店にお問い合わ
せください。
付属のハードウェアは、木製スタッドが使われている垂直な壁またはコンクリートの垂直な壁に取り付けるように設計されています。木製スタッドの壁とは、51 mm幅 x 102 mm奥行
以上の木製スタッドが16 mm以下の石膏ボードで覆われている壁として定義します。付属のハードウェアは、鋼製スタッド壁または軽量コンクリート壁での使用には対応していませ
ん。壁の構造がわからない場合は、資格のある施工業者または設置者にお尋ねください。安全な取り付けのために、壁は取り付ける全重量の4倍の重量に耐えられる必要があります。
そうでない場合は、この基準に対応するように壁を補強する必要があります。取り付ける壁の構造やあらゆる取り付け方法で使用するハードウェアが全重量を安全に支えることができ
ることを確認するのは、取り付けを行なう方の責任です。
6
PN:888-61-048-M-01 RevD
WEIGHT CAPACITY
CAUTION!
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY
CAUTION!
MAXIMUM SCREEN SIZE
70”
120 LBS
54.4 KG
USE WITH FLAT PANELS EXCEEDING THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY OF THIS PRODUCT MAY
RESULT IN PRODUCT FAILURE CAUSING POSSIBLE INJURY AND OR PROPERTY DAMAGE.
EL USO CON TELEVISORES DE PANTALLA PLANA CUYO PESO EXCEDA LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL PRODUCTO PUEDE OCASIONAR FALLAS EN
ÉSTE Y CAUSAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.
SI VOUS UTILISEZ CE PRODUIT AVEC DES ÉCRANS PLATS DÉPASSANT LA CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE, LE PRODUIT POURRAIT MAL
FONCTIONNER, ENTRAÎNANT BLESSURES ET ENDOMMAGEMENT DE MATÉRIEL.
DIE BEFESTIGUNG VON FLACHBILDSCHIRMEN, DEREN GEWICHT DIE MAXIMALE BELASTBARKEIT DIESER HALTERUNG ÜBERSCHREITET, KANN
ZUR BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS SOWIE ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHADEN FÜHREN.
GEBRUIK IN COMBINATIE MET VLAKKE SCHERMEN DIE DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VAN DIT PRODUCT OVERSCHRIJDEN, KAN LEIDEN
TOT DEFECTEN AAN HET PRODUCT MET MOGELIJK LETSEL EN/OF SCHADE ALS GEVOLG.
L’USO CON PANNELLI PIATTI CHE ECCEDONO LA PORTATA MASSIMA DEL PRODOTTO PUÒ COMPORTARE IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO,
CON LA POSSIBILITÀ DI LESIONI ALLE PERSONE E DANNI ALLE COSE.
UŻYWANIE W POŁĄCZENIU Z TELEWIZORAMI O WADZE PRZEKRACZAJĄCEJ DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE TEGO PRODUKTU MOŻE SPOWODOWAĆ
AWARIĘ PRODUKTU PROWADZĄCĄ DO URAZU CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA.
POUŽITÍ S PLOCHÝMI OBRAZOVKAMI PŘESAHUJÍCÍMI MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO VÝROBKU MŮŽE ZPŮSOBIT DEFEKT VÝROBKU, KTERÝ BUDE
PŘÍČINOU MOŽNÉHO PORANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.
HA A TERMÉKET A MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGET MAGHALADÓ LAPOSKÉPERNYŐKKEL HASZNÁLJA, A TERMÉK MŰKÖDÉSE SORÁN HIBA LÉPHET
FEL, AMELY SÉRÜLÉST VAGY ANYAGI KÁRT OKOZHAT.
Η ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΙΘΑΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ.
A UTILIZAÇÃO DE ECRÃS PLANOS QUE EXCEDAM A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA DESTE PRODUTO PODERÁ RESULTAR NA AVARIA DO
PRODUTO E CAUSAR POSSÍVEIS DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS.
BRUG MED FLADSKÆRME, HVIS VÆGT OVERSKRIDER DETTE PRODUKT MAKSIMALE KAPACITET, KAN RESULTERE I PRODUKTETS DRIFTSSVIGT
OG MULIGVIS SKADE OG ELLER EJENDOMSSKADE.
TÄMÄN TUOTTEEN SUURIMMAN PAINORAJAN YLITTÄMINEN TAULUTELEVISIOIDEN KANSSA KÄYTETTÄESSÄ, SAATTAA JOHTAA TUOTTEEN
VIOITTUMISEEN JA AIHEUTTAA MAHDOLLISESTI LOUKKAANTUMISEN JA/TAI OMAISUUSVAHINGON.
ANVÄNDNING MED PLATTSKÄRMAR SOM ÖVERSKRIDER VIKTKAPACITETEN FÖR DENNA PRODUKT KAN LEDA TILL ATT PRODUKTEN GÅR SÖNDER,
MÖJLIG PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.
UTILIZAREA CU ECRANE PLATE CARE DEPĂŞESC CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE A ACESTUI PRODUS POATE CAUZA DEFECTAREA
PRODUSULUI ŞI POSIBILE RĂNIRI ŞI/SAU PAGUBE MATERIALE.
ИЗПОЛЗВАНЕ С ПЛОСКИ ПАНЕЛИ, НАДВИШАВАЩИ МАКСИМАЛНАТА ТОВАРОНОСИМОСТ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА
ПРОДУКТА С ЕВЕНТУАЛНО НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.
TOOTE KASUTAMINE LAMEEKRAANIDEGA, MILLE MAKSIMAALNE MASS ÜLETAB SELLE TOOTE KANDEVÕIMET, VÕIB PÕHJUSTADA TOOTE
KATKMINEKU, MILLE TAGAJÄRJEKS VÕIB OLLA VIGASTUS JA/VÕI VARA KAHJUSTUMINE.
IZMANTOŠANA AR PLAKANIEM PANEĻIEM, KAS PĀRSNIEDZ MAKSIMĀLO ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA NESTSPĒJU, VAR IZRAISĪT IZSTRĀDĀJUMA BOJĀJUMUS,
KAS VAR IZRAISĪT IESPĒJAMAS TRAUMAS UN VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS.
JEI NAUDOJAMA SU PLOKŠČIAISIAIS VAIZDUOKLIAIS, KURIŲ SVORIS VIRŠIJA MAKSIMALŲ ŠIO GAMINIO ATLAIKOMĄ SVORĮ, GAMINYS GALI
SUGESTI. DĖL TO GALI BŪTI SUŽALOTI ŽMONĖS ARBA PADARYTA ŽALA TURTUI.
UPORABA TEGA IZDELKA ZA PLOSKE ZASLONE, KI PRESEGAJO NAJVEČJO DOVOLJENO TEŽO TEGA IZDELKA, LAHKO POVZROČI LOMLJENJE
IZDELKA IN POSLEDIČNE TELESNE POŠKODBE ALI POŠKODBE LASTNINE.
POUŽITIE S PLOCHÝMI PANELMI PREKRAČUJÚCIMI MAXIMÁLNU HMOTNOSTNÚ KAPACITU TOHTO VÝROBKU MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZLYHANIE
VÝROBKU S NÁSLEDKOM PRÍPADNÝCH ÚRAZOV A/ ALEBO POŠKODENIU MAJETKU.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЕС КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС НАГРУЗКИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ,
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЛОМКИ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛЕЧЬ ВОЗМОЖНЫЕ ТРАВМЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.
BU ÜRÜNÜN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞAN FLAT PANEL TELEVİZYONLARLA KULLANIM, ÜRÜNÜN BOZULMASINA YOL AÇARAK KİŞİSEL
YARALANMA VE/VEYA MAL ZARARINA NEDEN OLABİLİR.
BRUK AV FLATSKJERMER SOM OVERSTIGER DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET KAN RESULTERE I AT PRODUKTET
KOLLAPSER OG FØRER TIL PERSONLIG SKADE OG/ELLER MATERIELL SKADE.
使用超过本产品最大重量能力的平板电视可能导致产品故障,造成人身伤害或财产损坏。
耐荷重を超えるフラットパネルに本製品を使用すると、製品が破損し、けがをしたり、壁などが破損する場合があります。
PN:888-61-048-M-01 RevD
7
TOOLS NEEDED - NOT INCLUDED
Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils requis
Benötigte Werkzeuge
Benodigde gereedschappen
Strumenti necessari
Potrzebne narzędzia
Potřebné nástroje
Szükséges eszközök
Απαιτούμενα εργαλεία
Ferramentas necessárias
Nødvendigt værktøj
Tarvittavat työkalut
Verktyg som krävs
Instrumente necesare
Необходими уреди
Vajalikud tööriistad
Nepieciešamie rīki
Reikalingi įrankiai
Potrebno orodje
Potrebné náradie
Необходимые инструменты
Gerekli Aletler
Nødvendige verktøy
‫ةمزاللا تاودألا‬
需要的工具
必要なツール
8
PN:888-61-048-M-01 RevD
CONTENTS
7
1
2
3
5
4
Contents
Part # Qty
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
4
7
4
6
Screws / Hardware for Flat Panel
Part # Qty
Description
M-A
4 Philips screws M4 x 15mm
M-B
4 Philips screws M4 x 30mm
M-C
4 Philips screws M5 x 15mm
M-D
4 Philips screws M5 x 30mm
M-E
4 Philips screws M6 x 15mm
M-F
4 Philips screws M6 x 30mm
M-G 4 Philips screws M8 x 15mm
M-H
4 Philips screws M8 x 30mm
M-I
4 Round Spacers: M6-M8 x 5mm
M-J
4 Round Spacers: M6-M8 x 10mm
M-K
4 Round Washers: M4-M5
M-L
4 Round Washers: M6-M8
Wall Kit
Part # Qty
Description
W-A 4 Lag Bolts (8mm x 65mm)
W-B 4 Steel Washer
W-C 4 Wall Anchor (10mm OD x 8mm ID)
Specialty Hardware
Part # Qty
Description
P-A
8 Carriage Bolt
P-B
8 Nylock Nut
P-C
8 Washer
P-D
2 Phillips Screw M4x6mm
P-E
2 M4 Washer
P-F
1 Closed Wrench
P-G
1 Allen Wrench
M-A
M-I
M-B
M-J
M-C
M-K
P-A
P-B
P-F
PN:888-61-048-M-01 RevD
Description
Wall Plate
Arm Assembly
Cable Management
Monitor Plate
Tilt Tension Handle
Spider 46 Adapters
Lateral Adjustment Screws
M-D
M-E
M-L
P-C
M-F
M-G
W-A
W-B
P-D
M-H
W-C
P-E
P-G
9
VESA PATTERN GUIDELINES
200mm
100mm
200mm
100mm
A
200mm
e 11
pag
e
pag
400mm
300mm
B
13
12-
600mm
400mm
300mm
C
13
12-
400mm
300mm
e
pag
400mm
300mm
200mm
D
e
pag
10
13
12-
PN:888-61-048-M-01 RevD
STEP 1 A: ≤ 200mm X 200mm
Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc…
Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc…
Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…
Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.
Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz…
Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc…
Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp…
Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.
Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvénnyel…
Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ…
Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc.…
Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...
Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.
Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A, M-B, etc...
Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc…
Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B и др.…
Kinnitage ekraan ekraani paigaldusosade abil, M-A, M-B jne…
Piestipriniet monitoru,izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.
Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A, M-B ir t.t.
Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd.…
Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A, M-B atd.
Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M–A, M–B, и т. д.
Monitör donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın…
Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...
‫باقرملا تامزلتسم مادختساب باقرملا طبرا‬، M-A، M-B, ‫خلا‬.
使用显示器硬件 M-A、M-B 等联接显示器
モニタハードウェア、M-A、M-Bなどを使って、モニタを取り付けます。
200mm
A
100mm
200mm
100mm
200mm
6mm
6mm
6mm
400mm
300mm
OR
M-K
OR
OR
M-I
OR
M-J
OR
OR
M-A
M-B
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G
OR
PN:888-61-048-M-01 RevD
OR
continue installation on page 14
11
300mm
M-H
M-L
600mm
400mm
300mm
STEP 1
W-B 4 Steel Washer
W-C 4 Wall Anchor (10mm OD x 8mm ID)
B/C/D:
> 200mm X 200mm - INSTALL
Specialty Hardware
Part # Qty
Description
P-A
8 Carriage Bolt
P-B
8 Nylock Nut
P-C
8 Washer
P-D
2 Phillips Screw M4x6mm
P-E
2 M4 Washer
P-F
1 Closed Wrench
P-G
1 Allen Wrench
ADAPTERS
P-G
6
P-B
P-C
P-A
4
B
12
C
PN:888-61-048-M-01 RevD
D
STEP 1 B/C/D: > 200mm X 200mm
Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc…
Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc…
Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…
Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.
Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz…
Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc…
Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp…
Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.
Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvénnyel…
Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ…
Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc.…
Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...
Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.
Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A, M-B, etc...
Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc…
Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B и др.…
Kinnitage ekraan ekraani paigaldusosade abil, M-A, M-B jne…
Piestipriniet monitoru,izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.
Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A, M-B ir t.t.
Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd.…
Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A, M-B atd.
Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M–A, M–B, и т. д.
Monitör donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın…
Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...
‫باقرملا تامزلتسم مادختساب باقرملا طبرا‬، M-A، M-B, ‫خلا‬.
使用显示器硬件 M-A、M-B 等联接显示器
モニタハードウェア、M-A、M-Bなどを使って、モニタを取り付けます。
B
6mm
6mm
6mm
C
D
OR
M-K
OR
OR
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G
M-I
OR
OR
M-L
M-J
OR
M-H
PN:888-61-048-M-01 RevD
continue installation on page 14
13
STEP 2 - WOOD STUD
Remove
Retire
Retirez
Entfernen Sie
Verwijder
Rimuovere
Zdejmij
Odstraňte
Távolítsa el
Αφαιρέστε
Desmontar
Fjern
Poista
Ta bort
Scoateţi
Отстрани
Eemaldage
Noņemt
Pašalinti
Odstranite
Odstráňte
Удалите
Kaldır
Fjern
拆除
取り外し
‫لزأ‬
Part # Qty
Description
W-A 4 Lag Bolts (8mm x 65mm)
INSTALLATION
W-B 4 Steel Washer
W-C 4 Wall Anchor (10mm OD x 8mm ID)
Specialty Hardware
Part # Qty
Description
P-A
8 Carriage Bolt
P-B
8 Nylock Nut
P-C
8 Washer
P-D
2 Phillips Screw M4x6mm
P-E
2 M4 Washer
P-F
1 Closed Wrench
P-G
1 Allen Wrench
7
Set aside until later step
Guarde aparte para un paso posterior
Mettre de côté pour une étape ultérieure
Bis zu einem späteren Schritt zur Seite legen
Leg opzij voor later
Conservare queste parti per un passaggio successivo
Odłożyć do późniejszego etapu
Uložit stranout pro další krok
Tegye félre, egy későbbi lépésben lesz rá szüksége
Φυλάξτε για μετέπειτα βήμα
Colocar de lado até um passo posterior
Sæt til side indtil et senere punkt
Aseta sivuun myöhempää vaihetta varten
Lägg åt sidan till senare steg
Păstraţi pentru o etapă ulterioară
Остави настрана за по-късна стъпка
Pange kõrvale hilisemas sammus kasutamiseks.
Atlieciet uz vēlāku posmu
Atidėkite iki kito etapo
Postavite na stran do koraka v nadaljevanju
Nastavte stranou, až do neskoršieho kroku
Отложите в сторону до следующего этапа.
Sonraki adıma kadar kenara koyun
Legg til side til senere
‫ةقحال ةوطخب مايقلا نيحل ًابناج عضوي‬
放置到一侧,直至进行后续步骤
後の手順のために、取っておきます。
1
2
14
P-F
PN:888-61-048-M-01 RevD
STEP 3 - WOOD STUD INSTALLATION
b
a
1
c
PN:888-61-048-M-01 RevD
15
STEP 3 - SOLID WALL INSTALLATION
1
16
PN:888-61-048-M-01 RevD
STEP 4 - WOOD STUD INSTALLATION
W-B
W-A
STEP 4 - SOLID WALL INSTALLATION
W-C
W-B
W-A
PN:888-61-048-M-01 RevD
17
Part # Qty
Description
W-A 4 Lag Bolts (8mm x 65mm)
W-B 4 Steel Washer
W-C 4 Wall Anchor (10mm OD x 8mm ID)
Specialty Hardware
Part # Qty
Description
P-A
8 Carriage Bolt
P-B
8 Nylock Nut
P-C
8 Washer
P-D
2 Phillips Screw M4x6mm
P-E
2 M4 Washer
P-F
1 Closed Wrench
P-G
1 Allen Wrench
STEP 5
P-F
7
1
2
Ce
nt
er
Po
sit
ito
n
Le
ft
Po
sit
ito
n
Ri
gh
tP
os
itit
on
NOTE: For safe and proper installation be sure to install the 6 locking screws as shown.
18
PN:888-61-048-M-01 RevD
STEP 6 - HANG TV
Hang with monitor attached
Cuelgue con el monitor adherido.
Accrochez avec le moniteur installé.
Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
Appendere con lo schermo attaccato.
Powieś z przymocowanym monitorem.
Zavěste s připevněným monitorem.
Függessze fel a monitorral együtt.
Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη
Suporte com monitor preso
Hæng op med skærm påsat
Ripusta näyttö kiinnitettynä
Häng med bildskärm fastsatt
Agăţaţi cu monitorul ataşat
Закачи с монитора прикрепен
Riputage koos kinnitatud ekraaniga
Piekārt ar pievienoto monitoru
Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
Obesite s pritrjenim monitorjem
Zaveste s pripevnenou obrazovkou.
Навесьте с установленным монитором.
Takılı monitörle asın
Heng med skjermen festet
‫ًاطوبرم باقرملاو قيلعتلاب مق‬
在显示器已联接的条件下悬挂
モニタを取り付けた状態で掛けます。
NOTE: For safe and proper installation
be sure to install the locking /leveling
screws as shown.
P-E
P-D
STEP 7 - LEVEL TV
Level
Nivel
Niveau
Wasserwaage
Waterpas
Livellare
Poziomnica
Vodováha
Szintező
Αλφάδι
Nível
Vaterpas
Vesivaaka
Pass
Nivelă
Ниво
Lood
Līmenis
Lygis
Vodna tehtnica
Vodováha
Уровень
Aynı Seviyeye Getir
Vater
‫نازيم‬
水平调整
水平器
PN:888-61-048-M-01 RevD
19
STEP 8 - ROUTE CABLES
Route Cables
Tienda los cables
Installez les câbles
Verlegen Sie die Kabel
Plaats de kabels
Inserire i cavi
Poprowadź kable
Natáhněte kabely
Vezesse el a kábeleket.
Δρομολόγηση καλωδίων
Dispor os cabos
Føringskabler
Reititä kaapelit
Lägg kablar
Direcţionaţi cablurile
Маршрутни кабели
Suunake kaablid oma kohale
Virzienu kabeļi
Kabelių išvedžiojimas
Napeljava kablov
Natiahnite káble
Укладка кабелей
Kabloları Düzenleyin
Før kablene
‫تالبكلا هيجوت‬
布线
ケーブルを配線します
3
STEP 9 - ADJUST TILT TENSION
Adjust to Desired Location or Tilt
Ajuste a la inclinación o ubicación deseada
Ajustez à la position désirée ou inclinez
An die gewünschte Position anpassen oder
neigen
Stel in op de gewenste plaats of kantel
Regolare la posizione o l’inclinazione come
desiderato
Dopasuj do żądanego położenia lub
nachylenia
Upravte polohu tak, abyste dosáhli
požadovaného umístění nebo sklonu
Igazítsa a kívánt helyre vagy elforgatási
helyzetbe.
Προσαρμογή στην επιθυμητή θέση ή κλίση
Ajustar ao local ou à inclinação desejada
Justér til ønsket placering eller vip
Säädä haluttuun kohtaan tai kulmaan
Justera till önskad position eller tippa
Reglaţi în poziţia şi la înclinaţia dorite
Регулирайте до желаната позиция или
наклонете
Sättige soovitud asetus või kalle paika
Pielāgojiet nepieciešamajā stāvoklī vai
slīpumā
Nustatykite norimą vietą arba pakreipimą
Prilagodite v ustrezen položaj ali nagib
Upravte polohu tak, aby ste dosiahli
požadované umiestnenie alebo sklon
Отрегулируйте нужное положение и угол
наклона
İstediğiniz Pozisyona veya Eğime Ayarlayın
Juster til ønsket plassering eller skråstilling
‫بولطملا ليملا وأ عقوملا ىلإ طبضلاب مق‬
调整到合适的位置或倾斜度
好みの位置または傾斜角度に調整します。
20
5
-
+
PN:888-61-048-M-01 RevD
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
Page Left Blank Intentionally
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Cette page est intentionnellement vierge
Seite absichtlich freigelassen
Pagina werd leeg gehouden
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Strona celowo pozostawiona pusta
Záměrně prázdná stránka
Szándékosan üresen hagyott oldal
Σκόπιμα κενή σελίδα
Página deixada em vazio propositadamente
Denne side er med vilje tom.
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Blank sida
Pagină lăsată goală intenţionat
Лявата страница е оставена празна нарочно
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Lapa tīšuprāt atstāta tukša
Specialiai paliktas tuščias lapas
Namerno puščena prazna stran
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Пустая страница
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Denne siden skal være tom
‫دصق نع ةغراف ةحفصلا هذه تكرت‬
此页无正文
このページは意図的に空白にしてあります。
PN:888-61-048-M-01 RevD
21
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
Page Left Blank Intentionally
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Cette page est intentionnellement vierge
Seite absichtlich freigelassen
Pagina werd leeg gehouden
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Strona celowo pozostawiona pusta
Záměrně prázdná stránka
Szándékosan üresen hagyott oldal
Σκόπιμα κενή σελίδα
Página deixada em vazio propositadamente
Denne side er med vilje tom.
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Blank sida
Pagină lăsată goală intenţionat
Лявата страница е оставена празна нарочно
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Lapa tīšuprāt atstāta tukša
Specialiai paliktas tuščias lapas
Namerno puščena prazna stran
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Пустая страница
Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
Denne siden skal være tom
‫دصق نع ةغراف ةحفصلا هذه تكرت‬
此页无正文
このページは意図的に空白にしてあります。
22
PN:888-61-048-M-01 RevD
WARRANTY
This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will
repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped
to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum extent
permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable
for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor
charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Specifications are subject to change without prior notice.
ESPAÑOL
Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de
materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de
Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar
el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de
envío pagos.
OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan
seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de
aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos
productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no
se hayan realizado en OmniMount.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
FRANÇAIS
Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de
matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount
annulera la garantie.
Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites
de charge, ou du non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de
commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits OmniMount.
OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une
personne ne travaillant pas pour OmniMount.
Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
INTERNATIONAL WARRANTY
Notice to customer outside the United States: Please contact the dealer where you purchased this product for details about how to obtain warranty service
in your country.
Aviso para clientes que residen fuera de los Estados Unidos: Comuníquese con la tienda donde compró el producto para obtener detalles sobre cómo acceder en su país a los servicios que otorga la garantía.
Avis aux clients en dehors des États-Unis : Veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit pour obtenir des détails quant à
l’obtention d’une réparation sous garantie dans votre pays.
Hinweis für Kunden außerhalb der USA: Für Informationen über den Garantie-Service in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
Kennisgeving voor klanten buiten de Verenigde Staten: neem contact met de dealer waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het verkrijgen van garantieservice in uw eigen land.
Avvertenza per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti: si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto sulle modalità per ottenere il servizio di garanzia nel proprio paese.
Uwaga dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: W celu uzyskania informacji dotyczących serwisu gwarancyjnego w kraju użytkownika należy się skontaktować ze sprzedawcą produktu.
Upozornění pro zákazníky mimo USA: Chcete-li se dozvědět detaily o tom, jak získat záruční servis ve své zemi, kontaktujte prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen.
Megjegyzés az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek részére: Az adott országban érvényes garanciális szervizszolgáltatással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a kereskedelmi egységgel, ahol a
terméket vásárolta.
Σημείωση για τους πελάτες εκτός των ΗΠΑ: Επικοινωνωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης παροχής service σύμφωνα
με την εγγύηση στη χώρα σας.
Aviso aos clientes fora dos Estados Unidos: Contacte o fornecedor ao qual adquiriu o produto para saber como beneficiar do serviço de garantia no seu país.
Bemærkninger til kunder udenfor USA: Kontakt forhandleren, hvor du købte dette produkt, for oplysninger om, hvordan du får service under garantien i dit land.
Huomautus asiakkaille Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys kauppiaaseen, jolta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja maassasi tarjolla olevien takuupalveluiden saamisesta.
Meddelande till kunder utanför USA: Kontakta din återförsäljare för information om hur du får garantiservice i ditt land.
Notificare pentru clienţii din afara Statelor Unite: Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat acest produs pentru detalii privind modalitatea de efectuare a reparaţiilor de service în garanţie în ţara dvs.
Забележка за клиенти извън САЩ: За информация относно гаранционното обслужване в страната ви, моля, обърнете се към продавача, от който сте закупили този продукт.
Teave väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele klientidele: lisateabe saamiseks garantiiteeninduse kohta teie riigis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.
Paziņojums klientiem ārpus Savienotām Valstīm: lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura nopirkāt šo izstrādājumu, lai precizētu par to, kā saņemt garantijas servisu savā valstī.
Klientams už JAV ribų: jei reikia informacijos, kaip pasinaudoti garantija jūsų valstybėje, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Opozorilo za kupce izven Združenih držav Amerike: Za podrobne informacije o pridobivanju garancijskega servisa v svoji državi se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.
Oznámenie pre zákazníkov mimo Spojených štátov: Vo veci záručného servisu, prosím, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili vo vašej krajine.
Примечание для клиентов, находящихся за пределами США. Обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, чтобы узнать подробную информацию о гарантийном обслуживании в
вашей стране.
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilerin dikkatine: Ülkenizde garanti hizmetini nasıl alacağınıza dair ayrıntıları öğrenmek için bu ürünü satın aldığınız satıcıya başvurunuz.
Merknad til kunder utenfor USA: Vennligst kontakt forhandleren du kjøpte dette produktet fra for detaljer om hvordan du får service som faller inn under garantien i ditt land.
‫ةدحتملا تايالولا جراخ نم ءالمعلل هيبنت‬: ‫كدلب يف نامضلا ةمدخ ىلع لوصحلا ةقيرط لوح ليصافت ةفرعمل جتنملا اذه هنم تيرتشا يذلا ليكولاب لاصتالا ءاجرلا‬.
针对美国以外的客户通告:请联系您产品购买地的经销商了解如何获取您所在国家的保修服务的详细信息。
米国以外の国にお住まいのお客様へ: お住まいの国で保証サービスを得る方法については、本製品を購入された販売代理店にお問い合わせください。
PN:888-61-048-M-01 RevD
23
THANK YOU
Thank you for purchasing an OmniMount product
Gracias por adquirir un producto de OmniMount
Merci d’avoir acheté un produit OmniMount
Vielen dank, dass sie ein OmniMount-produkt erworben haben
Dank U voor uw aankoop van een OmniMount-product
Grazie per aver preferito un prodotto OmniMount
Dziękujemy państwu za zakup produktu firmy OmniMount
Děkujeme za zakoupení produktu společnosti OmniMount
Az omnimount köszöni, hogy A cég termékét választotta
Σας ευχαριστουμε που αγορασατε ενα προϊον της OmniMount
Obrigado por adquirir um produto OmniMount
Tak, fordi de har købt et OmniMount-produkt
Kiitämme OmniMount-tuotteen ostamisesta
Tack för att du köpte en OmniMount-produkt
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs OmniMount
Благодарим ви, че закупихте продукт на OmniMount
Täname, et ostsite OmniMount toote
Pateicamies, ka iegādājāties OmniMount izstrādājumu
Dėkojame, kad įsigijote „OmniMount“ produktą
Zahvaljujemo se vam za nakup OmniMountovega izdelka
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu spoločnosti OmniMount
Благодарим вас за приобретение изделия OmniMount
OmniMount ürününü satin aldiğiniz için teşekkür ederiz
Takk for at du kjøpte et OmniMount-produkt
‫تنوامينموأ تاجتنم كئارشل ًاركش‬
感谢您购买 OmniMount 产品
OmniMount 製品をご購入いただきまして、ありがとうございます
QUESTIONS?
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
NEED HELP? PLEASE CALL
1-800-MOUNT-IT
(USA ONLY)
¿NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.
BESOIN D’AIDE? VEUILLEZ APPELER
BRAUCHEN SIE HILFE? RUFEN SIE UNS BITTE AN
HULP NODIG? BEL DAN MET
SEVE AIUTO? CHIAMARE
POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ
POTŘEBUJETE POMOC? ZAVOLEJTE NÁM
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? TELEFONÁLJON!
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΚΑΛΈΣΤΕ
PRECISA DE AJUDA? CONTACTE
BRUG FOR HJÆLP? RING TIL
TARVITSETKO APUA? SOITA
REIKIA PAGALBOS? SKAMBINKITE
POTREBUJETE POMOC? PROSÍM, VOLAJTE
НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ
YARDIM MI LAZIM? LÜTFEN BIZI ARAYIN
TRENGER DU HJELP? RING OSS
您需要帮助吗?请致电
ご質問がある場合は、お電話ください
24
Ergotron, Inc.
4402 East Baseline Road Ste.130
Phoenix, AZ 85042
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimount.com
Ergotron Europe
Beeldschermweg 3
3821 AH Amersfoort
The Netherlands
+31 334545600
www.omnimount.com
All trademarks are the property of their respective companies. OmniMount is a registered trademark of Ergotron Inc. © 2012
PN:888-61-048-M-01 RevD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising