Samsung | CM1619A | Certificate Of Conformity

Certificate Of Conformity
Electromagnetic Compatibility (EMC)
A sample of this product has been subject to assessment by Nemko, and is hereby
confirmed to be in conformity with the applicable European EMC standards referred below.
Sufficient evidence of conformity with Article 4 of the EMC Directive (2004/108/EC +
91/263/EEC + 92/32/EEC + 93/68/EEC + 93/97/EEC) has been provided.
Applicant
Certificate No.:
KHF 081764
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City, Kyungki-Do, Korea
Manufacturer
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City, Kyungki-Do, Korea
Product
Commercial Microwave Oven
Model
CM1**9*
Rating
a.c. 230 V, 50 Hz
Additional information
Alternate Model : CM1929, CM1919, CM1629, CM1619, CM1329, CM1319,
MW6, MW7, CM1319A, CM1329A, CM1619A, CM1629A,
CM1919A, CM1929A (Additional information on page 2)
Brand Name
Samsung, Lincat
Documentation
Nemkokorea Test report No. : NK2FE314, NK2HE424, NK08E346
Standards applied
EN 55011:1998+A1:1999+A2:2002 (Group 2, Class A)
CISPR 11:2003+A1:2004
EN 55014-2:1997+A1:2001 (Category II)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
This certificate is valid until
2008-04-22 + 18 months
(provided that all signed certification conditions are complied with, and that possible changes to
the product are notified to Nemko for acceptance prior to implementation)
This certificate authorizes the manufacturer to affix the below shown Nemko EMC Mark to each conforming product. And provided it is
otherwise confirmed that the product also conforms with any other applicable Directives, the manufacturer (or the European authorized
representative) may prepare an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the below shown CE-marking to each conforming product.
This version replaces all previous versions(Certificate No. : 47506, KHF 072655), due to addition test report no..
Date of issue 2008-04-22
Revision: 2’nd
signature
Deok-Ha, Ryu [Section Manager]
Page 1 of 2
Note: The certificate is no longer valid if any of the reference standards cease to exist or are replaced
Nemko AS
Gaustadallèen 30
P.O.Box 73 Blindern
N-0314 Oslo
Norway
NO974404532
T +47 22 96 03 30
F +47 22 96 05 50
Enterprise number
Certificate Of Conformity
Electromagnetic Compatibility (EMC)
A sample of this product has been subject to assessment by Nemko, and is hereby
confirmed to be in conformity with the applicable European EMC standards referred below.
Sufficient evidence of conformity with Article 4 of the EMC Directive (2004/108/EC +
91/263/EEC + 92/32/EEC + 93/68/EEC + 93/97/EEC) has been provided.
Certificate No.:
KHF 081764
Explanation of the model reference, CM1**9*
Note 1) First “*” : 3, 6 or 9 (3 : 2600 W, 6 : 3000 W, 9 : 3200 W)
Note 2) Second “*” : 1 ; Mechanical type, 2 ; Membrane type
Note 3) “9” : Design
Note 4) Third “*” : Blank or A (model name difference)
Note 5) Model type CM1*29 : Touch key type,
Model type CM1*19 : Encoder type
Note 6) MW6 is identical same as CM1619 except for brand name Lincat.
MW7 is identical same as CM1929 except for brand name Lincat.
This version replaces all previous versions(Certificate No. : 47506, KHF 072655), due to addition test report no..
Date of issue 2008-04-22
Revision: 2’nd
signature
Deok-Ha, Ryu [Section Manager]
Page 2 of 2
Note: The certificate is no longer valid if any of the reference standards cease to exist or are replaced
Nemko AS
Gaustadallèen 30
P.O.Box 73 Blindern
N-0314 Oslo
Norway
NO974404532
T +47 22 96 03 30
F +47 22 96 05 50
Enterprise number
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Certyfikat Zgodności
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
Próbka produktu została poddana sprawdzeniu firmie Nemko, i zostało potwierdzone, że produkt jest zgodny z
Europejską dyrektywą EMC podaną poniżej. Wystarczające dowody na zgodność z artykułem 4 dyrektywy EMC
(2004/108/EC + 91/263/EEC + 92/32/EEC + 93/68/EEC + 93/97/EEC) zostały dostarczone.
Nr certyfikatu KHF 081764
Petent
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Kyungki-Do, Korea
Producent
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Kyungki-Do, Korea
Produkt
Kuchnie Mikrofalowe
Model
CM1**9*
Charakterystyka
a.c. 230 V, 50 Hz,
Dodatkowe informacje
kolejne modele: CM1929, CM1919, CM1629, CM1619, CM1329, CM1319, MW6, MW7,
CM1319A,
CM1329A, CM1619A, CM1629A, CM1919A, CM1929A, (Dodatkowe informacje na stronie nr
2)
Nazwa Marki
Samsung, Lincat
Dokumentacja
Nemkokorea Test raport Nr: NK2FE314, NK2HE424, NK08E346
Standardy zastosowane
EN 55011:1998+A1:1999+A2:2002 (Grupa 2, Klasa A)
CISPR 11:2003+A1:2004
EN 55014-2:1997+A1:2001 (Kategoria II)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Certyfikat jest ważny do
2008-04-22 + 18 miesięcy
(pod warunkiem, że wszystkie warunki w podpisanych certyfikatach są spełnione oraz,
że firma Nemko jest powiadomiona i zaakceptuje wszystkie możliwe zmiany w produkcie
zanim zostaną one wprowadzone do produktu)
Certyfikat upoważnia producenta do przyklejenia poniżej pokazany znak Nemko EMC do każdego zgodnego z
certyfikatem produktu. I jeśli jest to w inny sposób potwierdzone, że produkt także opowiada innym dyrektywom,
producent (lub Europejski upoważniony przedstawiciel) mogą przygotować deklarację zgodności EC/EEA oraz może
przylepić niżej okazany znak CE do każdego odpowiadającego produktu.
Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie wersje (Certyfikaty Nr: 47506, KHF 072655), z powodu uzupełnienia raport.
Data wydania 2008-04-22
podpis
Deok-Ha, Ryu (Menedżer sekcji)
Wyjaśnienie referencji do modelu, CM 1**9*
Notatka 1)
Pierwsza „*” 3,6 lub 9 (3 : 2600 W, 6 : 3000 W, 9 : 3200 W)
Notatka 2)
Druga „*” : 1; Typ mechaniczny, 2; Typ membranowy
Notatka 3)
„9” : projekt
Notatka 4)
Trzecia „*” : brak lub A (różnica w nazwie modelu)
Notatka 5)
Model CM1*29 : panel dotykowy
Model CM1*19 : typ kodowany
Notatka 6)
MW6 jest identyczny jak CM1619 poza nazwą marki Lincat.
MW7 jest identyczny jak CM1619 poza nazwą marki Lincat.
Tłumaczył Maciej Kotecki
E0003390WZ
Wpis do rejestru: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000010073, NIP 952-18-66-652, Kapitał zakładowy PLN 150.000,-
Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa
tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising