SPEEDLINK Quaint 2.1

SPEEDLINK Quaint 2.1
SE
DK
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och
anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en
computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller
personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga
hörselskador. Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter
på produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
Undgå høreskader
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang
tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader. Kontroller
før hver anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje
niveauer.
Funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den
här produkten inte får slängas bland de osorterade soporna.
Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt
insamlingsställe för elektriska produkter. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna,
den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom
att samla in och återvinna elektriska apparater separat kan vi
förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar människor
och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
CZ
Overensstemmelseserklæring
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du
er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk
udstyr. Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i
nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer, eller
den butik, hvor du købte dette produkt. En separat indsamling og
genbrug af gammelt elektronisk udstyr forhindrer, at deri indeholdte
stoffer bliver til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
EL
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do
počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených
prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může
způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím
zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké
úrovni zvuku.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν
από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ
υψηλή στάθμη.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/
povinná jej odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická
zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo
v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr
a recyklace starých elektrických spotřebičů zabraňují tomu, aby v
nich obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani životní prostředí.
Technický support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει
ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με
τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε
υποχρεωμένοι να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο
σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας
στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή
συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών εμποδίζει
τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do
podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku i do
użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
przez producenta użytkowania produktu.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować
trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy
sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu
głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od źródeł
zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami
domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego
punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje
o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji,
miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym
produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych
urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony
zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to
nasza strona internetowa www.speedlink.com.
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai
muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen
kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu
äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian
korkeita tasoja.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä
on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja
paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat
paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet
ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja
kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat
ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra
történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra
alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha
az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
1
2
usb power connection
PC / Notebook
3
audio connection
QUAINT
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
Volume
PC / Notebook
SL-8204-BK
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás
halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a
terméket az újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad
ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus
eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében
lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó
üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott
gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy az
emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
www.speedlink.com címen érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en
datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom.
Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller
for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig
eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
SE
DK
PL
HU
1. Koppla ström till subwoofern genom att ansluta USBkabeln till en ledig USB-port (minst 500mA) på din PC
eller notebook.
1. Slut subwooferen til et ledigt USB-interface
(mindst 500mA) på din pc eller notebook med USBkablet for at slutte den til strømforsyningen.
1. Podłącz kabel zasilający USB subwoofera do wolnego
złącza USB komputera PC lub notebooka
(min. 500mA).
1. Csatlakoztassa a mélysugárzót az áramhoz az USB
kábellel a számítógépe vagy notebookja egyik szabad
USB portjára (legalább 500 mA).
2. Koppla sedan subwoofern till datorns audioutgång med
audiokabeln (3,5mm).
2. Forbind nu subwooferen med pc'ens eller notebookens
audioindgang (3,5mm) med audiokablet.
2. Teraz podłącz subwoofer kablem audio do wyjścia
audio (3,5mm) komputera PC lub notebooka.
3. Skruva subwooferns volymreglage åt höger för att
koppla på systemet. Ställ in volymen som du vill ha
den. Vrid volymreglaget helt åt vänster för att stänga av
högtalarsystemet.
3. Drej lydstyrkeindstillingen på subwooferen til højre for
at tænde for systemet. Indstil derefter lydstyrken efter
ønske. Drej lydstyrkeindstillingen helt til venstre for at
slukke for højttalersystemet.
3. W celu włączenia systemu obróć regulator głośności
subwoofera w prawo. Ustaw głośność na żądanym
poziomie. Aby wyłączyć system głośników, obróć
regulator głośności subwoofera w lewo.
2. Most csatlakoztassa a mélysugárzót az audió kábellel
a számítógépe vagy a notebookja (3,5 mm) audió
kimenetéhez.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige
hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk, og unngå
for høy innstilling.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at
dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte
husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et
offisielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon
om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du
kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av
gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
CZ
EL
1. Zapojte subwoofer pro napájení proudem pomocí USB
kabelu do volného USB rozhraní (minimálně 500mA)
na vašem PC nebo notebooku.
1. Συνδέστε το υπογούφερ για την τροφοδοσία ρεύματος
μέσω του καλωδίου USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση
USB (τουλάχιστο 500mA) του Η/Υ ή του φορητού σας
υπολογιστή.
2. Nyní zapojte subwoofer pomocí audio kabelu do audio
výstupu (3,5mm) na vašem PC nebo notebooku.
3. K zapnutí systému otočte regulátorem hlasitosti na
subwooferu doprava. Nastavte hlasitost podle svých
požadavků. K vypnutí reproduktorového systému
otočte regulátorem hlasitosti úplně doleva.
2. Συνδέστε τώρα το υπογούφερ μέσω του καλωδίου ήχου
με την έξοδο ήχου (3,5mm) του Η/Υ ή του φορητού
υπολογιστή.
3. Για την ενεργοποίηση του συστήματος περιστρέψτε
το ρυθμιστή έντασης στο υπογούφερ προς τα δεξιά.
Ρυθμίστε την ένταση στη συνέχεια, σύμφωνα με τις
επιθυμίες σας. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα
ηχείου, γυρίστε το ρυθμιστή έντασης εντελώς προς τα
αριστερά.
FI
IN/OUT
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
IN 5V DC USB
3. A rendszer bekapcsolásához forgassa jobbra a
hangerősség szabályozót a mélysugárzón. Igényei
szerint szabályozza a hangerősséget. A hangszóró
rendszert a hangerősség szabályozó balra forgatásával
kikapcsolhatja.
NO
1. Liitä subwoofer virransyöttöä varten USB-johdolla PC:n
tai kannettavan vapaaseen USB-liitäntään
(vähintään 500mA).
1. Koble subwooferen for strømforsyning til en ledig
USB-port (minst 500mA) på din PC eller notebook via
USB-kabelen.
2. Liitä nyt subwoofer audiojohdolla PC:n tai kannettavan
audiolähtöön (3,5mm).
2. Koble subwooferen til lydutgangen (3,5mm) på din PC
eller notebook via lydkabelen.
3. Kytke järjestelmä päälle kiertämällä subwooferin
äänenvoimakkuuden säädintä oikealle. Säädä sitten
äänenvoimakkuus toiveittesi mukaisesti. Sammuta
kaiutinjärjestelmä kiertämällä äänenvoimakkuuden
säädin äärivasemmalle.
3. For å slå på systemet skrur du høyttalerbryteren på
subwooferen mot høyre. Reguler deretter lydstyrken
etter eget ønske. For å slå av høyttalersystemet skrur
du høyttalerbryteren helt mot venstre.
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of the Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
This product is only intended as a speaker system for connecting
to a computer or other audio source, and is designed for indoor
use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for
any damage to this product or injuries caused due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Avoiding hearing damage
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended
periods at loud volume levels may cause
permanent hearing damage, so check the
volume level that has been set on the volume
control each time before using the product, and
avoid listening to audio at a high volume level.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this
occurs, try increasing the distance from the devices causing the
interference.
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not
dispose of this product together with general household waste;
instead, take it to a recycling point for electrical and electronic
equipment. For information about local recycling points, contact
your local authority, civic amenity site or the business where you
purchased this product. The separate collection and recycling of
used items of electrical and electronic equipment prevents any
harmful substances they contain from harming human health and
polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our
Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar
a un ordenador u otras fuentes de audio y para utilizarlo dentro
de lugares o espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume la
garantía por daños causados al producto o lesiones de personas
debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de
la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del
aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante
del mismo.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen
puede producir daños auditivos. Antes de utilizar el aparato
comprueba el volumen ajustado y evita en cualquier caso que
suene excesivamente alto.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas
de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben
el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso
necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados
sea la mayor posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en
ellos no podrás depositar ese tipo de material de desecho - estás
obligado legalmente a depositarlo en los contenedores apropiados
para aparatos eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Infórmate
sobre el punto limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento
de tu demarcación, llamando a empresas de reciclado de la zona
o en la tienda en la que has adquirido este producto o las pilas. La
recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y pilas usadas evitan
que los materiales que contienen perjudiquen la salud o el medio
ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete
a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la
página web www.speedlink.com.
DE
FR
NL
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen
Computer oder eine andere Tonquelle und die Verwendung
in geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH
übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder
Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller
angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Cadre d'utilisation
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système
d'enceintes dans des locaux fermés en le raccordant à un
ordinateur ou à une autre source sonore. La société Jöllenbeck
GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations
du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation
du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux
instructions données par le fabricant.
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften
Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die
eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
Lésions auditives
ATTENTION : l'écoute prolongée à haut volume peut entraîner
des lésions auditives durables. Vérifiez le réglage du volume avant
chaque utilisation et évitez les volumes trop élevés.
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge
geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer
steeds voor gebruik het ingestelde volume en vermijd te hoge
piekbelastingen.
Konformität
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder
hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen
des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall,
die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute
fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles,
décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement
de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner
les appareils à l'origine des perturbations.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass
dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt
werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell
ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben.
Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei
örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem
Sie dieses Produkt erworben haben. Die separate Sammlung und
Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene
Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce
produit ne doit pas être placé avec les ordures ménagères – vous
êtes tenu de le déposer dans une borne officielle de collecte
d'appareils électriques. Pour connaître les bornes de collecte
proches de chez vous, adressez-vous aux services de votre
commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez
acheté ce produit. La collecte séparée des appareils électriques
usagés et leur recyclage empêchent que les matériaux qu'ils
contiennent ne mettent en danger la santé des personnes et
l'environnement.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat
dit product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan.
U bent verplicht het in te leveren bij een officieel inzamelpunt
voor elektrische apparaten. Informatie over inzamelpunten bij
u in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke overheid,
het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product
hebt gekocht. Door gescheiden inzameling en verwerking van
elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin gebruikte
stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie
sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere
Webseite www.speedlink.com erreichen.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer
o un'altra sorgente audio e l'uso in ambienti chiusi. La Jöllenbeck
GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone
causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo
o non indicato dal produttore.
Evitare danni all'udito
ATTENZIONE: L'ascolto prolungato a volume elevato può
provocare danni permanenti all'udito. Prima dell'uso controllare
sempre il volume impostato sul regolatore del volume, evitando il
livello troppo alto.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez
vous adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen
le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web
www.speedlink.com.
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına
bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur.
Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici
tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması
durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu
değildir.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına
sebep olabilir. Her kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini
kontrol edin ve seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
Conformità
L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal
caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın
(aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi arttırmaya çalışın.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il
prodotto insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti
per legge a consegnare questo prodotto in un centro di raccolta
autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici. Per informazioni
in merito ai centri di raccolta della propria zona contattare le
autorità locali, le imprese di smaltimento locali o il negozio dove è
stato acquistato il prodotto. La raccolta differenziata e il riciclaggio
di vecchi apparecchi elettrici evita che le sostanze contenutevi
mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev
çöpü ile imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden
bunları elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama
noktasına vermekle yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama
noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan, geri dönüşüm
merkezlerinden ya da ürünü satın aldığınız dükkandan sahip
olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı olarak toplanması ve
değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan maddelerin
insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al
nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito
www.speedlink.com.
Teknik destek
Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen
www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir şekilde
ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een
computer of een andere geluidsbron binnenshuis. Jöllenbeck
GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of
persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist
gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is
met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met
onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze
website www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для использования в
качестве колонок для подсоединения к компьютеру или
другому источнику звука и для применения в закрытых
помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за
ущерб изделию или травмы лиц вследствие неосторожного,
ненадлежащего, неправильного или не соответствующего
указанной производителем цели использования изделия.
1
PC / Notebook
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора
указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать с
несортированным домашним мусором – поэтому вы обязаны
сдать его в официально назначенный пункт сбора старых
электроприборов. Информацию о специализированных
пунктах сбора старых электроприборов можно получить в
местных органах власти, местных предприятиях по утилизации
отходов или в магазине, где было куплено это изделие.
Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов
предотвращают возникновение опасности для здоровья
человека и окружающей среды вследствие веществ, которые
в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это
можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
3
audio connection
Volume
DO YOU KNOW THESE?
PC / Notebook
ALARE
METAL KEYBOARD
An ultra-flat keyboard with a rugged
brushed-aluminium casing
PLEXUS
ACTIVE NOTEBOOK COOLING STAND
EN
DE
FR
NL
1. To power the subwoofer, connect it to any free USB
port (min. 500mA) on your PC or notebook using the
USB cable.
1. Schließen Sie den Subwoofer für die Stromversorgung
über das USB-Kabel an eine freie USB-Schnittstelle
(mindestens 500 mA) Ihres PCs oder Notebooks an.
1. À l’aide du câble USB, raccordez le subwoofer à un port
USB libre sur votre ordinateur de bureau ou portable
(500 mA au moins) pour l’alimentation électrique.
1. Sluit de USB-kabel voor de stroomvoorziening van de
subwoofer aan op een vrije USB-poort
(minimaal 500mA) van de pc of de notebook.
2. Now use the audio cable to connect the subwoofer
to the audio output socket (3.5mm) on your PC or
notebook.
2. Verbinden Sie nun den Subwoofer über das Audiokabel
mit dem Audioausgang (3,5 mm) Ihres PCs oder
Notebooks.
2. Puis reliez le subwoofer à la sortie audio de votre PC
ou de votre portable à l’aide du câble audio (3,5 mm).
2. Sluit nu de audiokabel van de subwoofer aan op de
audio-uitgang (3,5mm) van de pc of de notebook.
3. To switch the system on, turn the volume control on
the subwoofer to the right. Adjust the volume to suit. To
switch the speaker system off, turn the volume control
all the way to the left.
3. Zum Einschalten des Systems drehen Sie den
Lautstärkeregler am Subwoofer nach rechts. Regulieren
Sie Lautstärke anschließend Ihren Wünschen
entsprechend. Um das Lautsprecher-System
auszuschalten, drehen Sie den Lautstärkeregler ganz
nach links.
3. Pour allumer le système d’enceintes, tournez le bouton
de réglage du volume sur le subwoofer vers la droite.
Réglez ensuite le volume à votre convenance. Pour
éteindre le système d’enceintes, tournez le bouton de
réglage du volume complètement vers la gauche.
3. Draai de volumeregelaar van de subwoofer naar rechts
om het systeem in te schakelen. Stem vervolgens het
volume af op uw wensen. Draai de volumeregelaar
van de subwoofer helemaal naar links om het
luidsprekersysteem uit te schakelen.
TR
RU
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой
громкости может вызвать серьезные нарушения слуха. Перед
каждым применением проверяйте установленную громкость и
избегайте слишком большого уровня громкости.
Совместимость
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
расстояние от источников помех.
2
usb power connection
ES
IT
IN/OUT
IN 5V DC USB
1. Conecta el subwoofer a través del cable USB para la
alimentación de corriente a un puerto USB
(mínimo 500 mA) de tu PC o portátil.
1. Collegare il subwoofer tramite il cavo USB a una
porta USB (minimo 500 mA) libera del PC o di un'altra
sorgente di energia USB per alimentarlo.
1. Elektrik beslemesi için subwooferi USb kablo üzerinden
bilgisayarınızın ya da notebookunuzun boş bir USB
girişine (en az 500mA) takın.
1. Подсоедините сабвуфер для электроснабжения с
помощью USB-кабеля к свободному USB-порту
(не меньше 500мА) настольного ПК или ноутбука.
2. Enchufa el subwoofer con el conector de audio de 3,5
mm a la salida de audio de tu PC o portátil.
2. Collegare ora il subwoofer tramite il cavo audio
all'uscita audio (3,5 mm) del vostro PC o notebook.
2. Subwooferi şimdi ses kablosu üzerinden bilgisayarınızın
veya notebookunuzun ses çıkışına (3,5mm) bağlayın.
3. Para encender el sistema, gira el regulador de volumen
en el subwoofer hacia la derecha. A continuación regula
el volumen a tu gusto. Para desconectar el sistema
de altavoces, gira el regulador de volumen hacia la
izquierda.
3. Per accendere il sistema, ruotare la manopola del
volume sul subwoofer verso destra. Regolare il
volume secondo le proprie esigenze. Per spegnere il
sistema di altoparlanti, ruotare la manopola del volume
completamente a sinistra.
3. Sistemi açmak için subwooferin ses seviyesi
regülatörünü sağa doğru çevirin. Ardından ses
seviyesini isteğinize göre ayarlayın. Hoparlör sistemini
kapatmak için ses seviyesi regülatörünü tamamen sola
doğru çevirin.
2. Подсоедините сабвуфер с помощью аудиокабеля
к аналоговому выходу (3,5мм) настольного ПК или
ноутбука.
3. Для включения системы поверните регулятор
громкости на сабвуфере вправо. Затем
отрегулируйте громкость по вкусу. Чтобы выключить
систему динамиков, поверните регулятор громкости
до упора налево.
The ergonomic notebook stand provides
a stream of cooling air.
XEOX
PRO ANALOG GAMEPAD – WIRELESS
Wireless PC gamepad for all Windows®
games – XInput and DirectInput
IMPACT
STEREO SPEAKERS
Active stereo speaker system with twoway technology for outstanding fidelity
KUDOS RS
GAMING MOUSE
Professional gaming mouse with
5700dpi laser sensor for ultimate control
CONVEY 11"/27,9cm
VERTICAL TABLET BAG
Toploader bag for tablet PCs and
netbooks with screen sizes of up to 11"
TRIDOCK
3-IN-1 CHARGER
Wii U® charger for one Gamepad and two
Wiimote® controllers
MEDUSA NX 5.1
SURROUND CONSOLE GAMING HEADSET
5.1 surround-sound gaming headset
for the PS3®, Xbox 360® and PC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement