Princess | Pyramid | Specifications | Princess Kettle Pyramid Black

Princess Kettle Pyramid Black
Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
233022 Princess Kettle
233024 Princess Kettle
4
8
12
15
19
22
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Português
Ελληνικά
‫عربية‬
26
29
32
35
38
41
47
5
6
9
4
3
1
7
2
A
2
8
B
3
NL
Gefeliciteerd!
Gebruik
U heeft een product van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteitsproducten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit product.
Water koken (fig. A & B)
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor het vullen van de waterkoker
altijd de waterkoker van het voetstuk.
- Gebruik uitsluitend kraanwater om de
waterkoker te vullen.
- Zorg er altijd voor dat het waterniveau zich
tussen de minimummarkering (1,0 liter) en
de maximummarkering (1,7 liter) op de
waterniveau-indicator bevindt. Indien het
waterniveau zich boven de maximum­
markering bevindt, zal de waterkoker
overkoken en heet water naar buiten spuiten.
- Verwijder de waterkoker niet van het
voetstuk totdat het apparaat is uitgeschakeld.
Beschrijving (fig. A & B)
Uw 233022/233024 Princess waterkoker is
ontworpen voor het koken van water.
Het apparaat is niet geschikt voor het koken
van andere vloeistoffen dan water.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor
gebruik binnenshuis. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
1. Aan/uit-schakelaar
2. Aan/uit-indicator
3. Waterkoker
4. Waterniveau-indicator
5. Handgreep
6. Deksel
7. Voetstuk
8. Verwijderbaar filter
9. Tuit
• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak
oppervlak.
• Verwijder de waterkoker (3) van het
voetstuk (7).
• Open het deksel (6).
• Zorg ervoor dat het verwijderbare filter (8)
juist in de waterkoker (3) is geplaatst.
• Vul de waterkoker (3) met water.
• Sluit het deksel (6).
• Plaats de waterkoker (3) op het voetstuk
(7).
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Zet de aan/uit-schakelaar (1) in positie "I" om
het apparaat in te schakelen. De aan/uitindicator (2) gaat branden. Het apparaat
begint met water koken.
• Zet de aan/uit-schakelaar (1) in positie "O"
om het proces te onderbreken.
• Na het einde van het proces schakelt het
apparaat automatisch uit. De aan/uitindicator (2) gaat uit.
• Schakel na gebruik het apparaat uit,
verwijder de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Eerste gebruik (fig. A)
• Reinig het apparaat. Zie het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
• Reinig de accessoires. Zie het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Vul de waterkoker voor het eerste gebruik
met water zonder het water voor
consumptie of andere doeleinden te
gebruiken.
• Vul de waterkoker (3) met water tot de
maximummarkering op de waterniveauindicator (4).
• Kook het water. Zie het gedeelte
"Water koken".
• Leeg de waterkoker (3).
Reiniging en onderhoud (fig. A & B)
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
4
NL
- Verwijder voor reiniging en onderhoud de
netstekker uit het stopcontact en wacht
totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen om het apparaat te
reinigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Wees voorzichtig tijdens het ontkalken van
het apparaat om beschadiging van meubels
of kleding te voorkomen.
- Gebruik geen azijn of azijnconcentraat om
het apparaat te ontkalken.
- Gebruik geen citroenzuur om het apparaat
te ontkalken.
• Vul de waterkoker (3) met een geschikt
ontkalkingsmiddel.
• Laat het ontkalkingsmiddel inwerken.
• Spoel de waterkoker (3) grondig met
schoon water.
• Controleer het apparaat regelmatig op
mogelijke schade.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met
een zachte, vochtige doek. Droog de
buitenkant van het apparaat grondig met
een schone, droge doek.
• Reinig het deksel (6) in sop. Spoel het deksel
(6) af onder stromend water. Droog het
deksel (6) grondig met een schone, droge
doek.
• Reinig het verwijderbare filter (8) in sop.
Spoel het verwijderbare filter (8) af onder
stromend water. Droog het verwijderbare
filter (8) grondig met een schone, droge
doek.
• Reinig het voetstuk (7) met een schone,
droge doek.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheid
• Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Bewaar de gebruiks­
aanwijzing voor toekomstig gebruik.
• Gebruik het apparaat en de accessoires
uitsluitend voor hun beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de accessoires niet
voor andere doeleinden dan beschreven in
de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel
of een accessoire beschadigd of defect is.
Indien een onderdeel of een accessoire
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
• Houd altijd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• Het gebruik van dit apparaat door
kinderen of personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde kennis
en ervaring kan gevaar veroorzaken.
Personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid moeten uitdrukkelijke
instructies geven of toezicht houden op
het gebruik van het apparaat.
Ontkalken van het apparaat (fig. A)
Het apparaat moet na iedere 25 keer gebruik
worden ontkalkt. Indien het apparaat moet
worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt
ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkings­
middelen zijn verkrijgbaar bij ons servicestation.
Let op: Princess is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen. Schade
veroorzaakt door het niet regelmatig ontkalken
van het apparaat wordt niet gedekt door de
garantie.
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor het ontkalken van het
apparaat de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
5
NL
• Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
• Draai het netsnoer en het verlengsnoer
altijd volledig uit.
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de
rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor
dat het netsnoer niet per ongeluk
verstrengeld raakt of de oorzaak van een
struikeling kan vormen.
• Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer
of de netstekker beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
• Trek niet aan het netsnoer om de net­
stekker van de netvoeding te verwijderen.
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor montage- of demontage­
werkzaamheden en voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden.
• Het apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of
motorische handicap of zonder de
benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op een veilige
manier kan worden gebruikt alsook de
gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud
mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht worden gehouden. Houd
het apparaat en het netsnoer buiten bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
• Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen. Verwijder het
apparaat niet met uw handen indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk
de netstekker uit het stopcontact. Gebruik
het apparaat niet opnieuw indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals werknemers­
kantines in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; boerderijen; door gasten
in hotels, motels, bed and breakfasts en
andere woonomgevingen.
Veiligheidsinstructies voor
waterkokers
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak
oppervlak.
• Plaats het apparaat op een hittebestendig
en spatvrij oppervlak.
• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte
rondom het apparaat is voor het ontsnappen
van de warmte en voor voldoende ventilatie.
• Bedek het apparaat niet.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact
komt met brandbaar materiaal.
• Houd het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met het
geleverde voetstuk.
• Schakel het apparaat uitsluitend in wanneer
het apparaat gevuld is met water.
• Verplaats het apparaat niet wanneer het is
ingeschakeld.
• Wees voorzichtig met heet water en stoom
om brandwonden te vermijden.
Elektrische veiligheid
• Controleer voor gebruik altijd of de
netspanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
• Het apparaat mag niet worden bediend
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
• Sluit het apparaat aan op een geaard
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm2).
• Installeer voor extra bescherming een
aardlekschakelaar (RCD) met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA.
6
NL
• Berg het apparaat op een droge plaats op
wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor
dat kinderen geen toegang hebben tot
opgeborgen apparaten.
Disclaimer
Wijzigingen voorbehouden; specificaties
kunnen zonder opgave van redenen worden
gewijzigd.
7
Congratulations!
EN
- Before filling the water boiler, always
remove the water boiler from the base.
- Only use tap water to fill the water boiler.
- Always make sure that the water level is
between the minimum mark (1.0 litre)
and the maximum mark (1.7 litres) on the
water level indicator. If the water level is
above the maximum mark, the water boiler
will boil over and hot water will spray out.
- Do not remove the water boiler from the
base until the appliance has been switched
off.
You have purchased a Princess product.
Our aim is to provide quality products with
a tasteful design and at an affordable price.
We hope that you will enjoy this product for
many years.
Description (fig. A & B)
Your 233022/233024 Princess water boiler has
been designed for boiling water. The appliance is
not suitable for boiling liquids other than water.
The appliance is suitable for indoor use only.
The appliance is suitable for domestic use only.
1. On/off switch
2. On/off indicator
3. Water boiler
4. Water level indicator
5. Handgrip
6. Lid
7. Base
8. Removable filter
9. Spout
• Place the appliance on a stable and flat
surface.
• Remove the water boiler (3) from the base
(7).
• Open the lid (6).
• Make sure that the removable filter (8) is
correctly placed in the water boiler (3).
• Fill the water boiler (3) with water.
• Close the lid (6).
• Place the water boiler (3) onto the base (7).
• Insert the mains plug into the wall socket.
• To switch on the appliance, set the on/off
switch (1) to the "I" position. The on/off
indicator (2) comes on. The appliance starts
to boil the water.
• To interrupt the process, set the on/off
switch (1) to the "O" position.
• If the process is completed, the appliance
switches off automatically. The on/off
indicator (2) goes off.
• After use, switch off the appliance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
Initial use (fig. A)
• Clean the appliance. Refer to the section
"Cleaning and maintenance".
• Clean the accessories. Refer to the section
"Cleaning and maintenance".
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
- Before first use, completely fill the water
boiler with water without using the water
for consumption or other purposes.
• Fill the water boiler (3) with water up to
the maximum mark on the water level
indicator (4).
• Boil the water. Refer to the section
"Boiling water".
• Empty the water boiler (3).
leaning and maintenance
C
(fig. A & B)
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
- Before cleaning or maintenance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
other liquids.
Before you proceed, we would like you to
focus your attention on the following notes:
Use
Boiling water (fig. A & B)
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
8
• Thoroughly rinse the water boiler (3) with
clean water.
Safety instructions
• Regularly check the appliance for possible
damage.
• Clean the outside of the appliance with
a soft, damp cloth. Thoroughly dry the
outside of the appliance with a clean, dry
cloth.
• Clean the lid (6) in soapy water. Rinse the
lid (6) under running water. Thoroughly
dry the lid (6) with a clean, dry cloth.
• Clean the removable filter (8) in soapy
water. Rinse the removable filter (8) under
running water. Thoroughly dry the
removable filter (8) with a clean, dry cloth.
• Clean the base (7) with a clean, dry cloth.
General safety
• Read the manual carefully before use.
Keep the manual for future reference.
• Only use the appliance and the accessories
for their intended purposes. Do not use the
appliance and the accessories for other
purposes than described in the manual.
• Do not use the appliance if any part or any
accessory is damaged or defective. If a part
or an accessory is damaged or defective,
it must be replaced by the manufacturer or
an authorised repair agent.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• The use of this appliance by children or
persons with a physical, sensory, mental or
motorial disability, or lack of experience
and knowledge can give cause to hazards.
Persons responsible for their safety should
give explicit instructions or supervise the
use of the appliance.
• The appliance can be used by children from
8 years and above and by persons with
a physical, sensory, mental or motorial
disability, or lack of experience and
knowledge if they are supervised or
instructed on how to use the appliance in
a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and maintenance shall
not be made by children unless they are
older than 8 years and supervised. Keep
the appliance and the mains cable out of
the reach of children younger than 8 years.
• Do not use the appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels containing
water.
• Do not immerse the appliance in water or
other liquids. If the appliance is immersed in
water or other liquids, do not remove the
appliance with your hands. Immediately
remove the mains plug from the wall socket.
If the appliance is immersed in water or
other liquids, do not use the appliance again.
Descaling the appliance (fig. A)
The appliance must be descaled after every
25 uses. If the appliance must be descaled, use
a suitable descaling agent. Special descaling
agents are available from our service station.
Note: Princess will not be responsible for any
damage caused by descaling agents. Damage
caused by not regularly descaling the
appliance is not covered by the guarantee.
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
- Before descaling the appliance, remove the
mains plug from the wall socket and wait
until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
other liquids.
Before you proceed, we would like you to
focus your attention on the following notes:
- Be careful when descaling the appliance to
prevent damage to furniture or clothing.
- Do not use vinegar or vinegar concentrate
to descale the appliance.
- Do not use citric acid to descale the
appliance.
• Descale the water boiler (3) with a suitable
descaling agent.
• Let the descaling agent soak in.
9
EN
- Do not use aggressive or abrasive cleaning
agents to clean the appliance.
- Do not use sharp objects to clean the
appliance.
Safety instructions for water boilers
EN
• This appliance is intended to be used in
domestic and similar applications such as
staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments; farm houses;
by clients in hotels, motels and other
residential type environments; bed-andbreakfast type environments.
• Do not use the appliance outdoors.
• Place the appliance on a stable and flat
surface.
• Place the appliance on a heat-resistant and
splash-proof surface.
• Make sure that there is sufficient space
around the appliance to allow heat to
escape and provide sufficient ventilation.
• Do not cover the appliance.
• Make sure that the appliance does not
come into contact with flammable material.
• Keep the appliance away from heat sources.
• Only use the appliance with the supplied
base.
• Only switch on the appliance when the
appliance is filled with water.
• Do not move the appliance while it is
switched on.
• Be careful with hot water and steam to
avoid burns.
• Store the appliance in a dry place when
not in use. Make sure that children do not
have access to stored appliances.
Electrical safety
• Before use, always check that the mains
voltage is the same as the voltage on the
rating plate of the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
• Connect the appliance to an earthed wall
socket. If necessary, use an earthed
extension cable of a suitable diameter
(at least 3 x 1 mm2).
• For additional protection, install a residual
current device (RCD) with a rated residual
operating current that does not exceed
30 mA.
• Make sure that water cannot enter the
contact plugs of the mains cable and the
extension cable.
• Always fully unwind the mains cable and
the extension cable.
• Make sure that the mains cable does not
hang over the edge of a worktop and
cannot be caught accidentally or tripped
over.
• Keep the mains cable away from heat, oil
and sharp edges.
• Do not use the appliance if the mains cable
or the mains plug is damaged or defective.
If the mains cable or the mains plug is
damaged or defective, it must be replaced
by the manufacturer or an authorised
repair agent.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the mains plug from the mains.
• Disconnect the mains plug from the mains
when the appliance is not in use, before
assembly or disassembly and before cleaning
and maintenance.
U.K. Wiring instructions
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
GREEN/YELLOW
EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of
this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on
your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW
must be connected to the terminal which is
marked with the letter E or
GREEN or GREEN/YELLOW.
10
and is coloured
EN
If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp
(BS1362) fuse must be fitted, or if any other
type of plug is used, a 13Amp fuse must be
fitted, either in the plug or adaptor, or on the
distribution board.
Warning! This appliance must be earthed.
Disclaimer
Subject to change; specifications can be
changed without further notice.
11
Félicitations!
Utilisation
FR
Vous avez acheté un produit Princess.
Nous souhaitons vous proposer des produits
de qualité associant un design raffiné et des
prix accessibles. Nous espérons que vous
profiterez longtemps de ce produit.
Faire bouillir l'eau (fig. A & B)
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant de remplir la bouilloire, retirez-la
toujours de sa base.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet
pour remplir la bouilloire.
- Assurez-vous toujours que le niveau d'eau
est entre les repères minimum (1,0 litre) et
maximum (1,7 litre) de l'indicateur de niveau
d'eau. Si le niveau d'eau est au-dessus du
repère maximum, la bouilloire va déborder
et de l'eau chaude être projetée à l'extérieur.
- Ne retirez pas la bouilloire de sa base tant
que l'appareil n'est pas hors tension.
Description (fig. A & B)
Votre bouilloire 233022/233024 Princess a été
conçue pour faire bouillir de l'eau. L'appareil
n'est pas prévu pour faire bouillir d'autres
liquides que l'eau. L'appareil est réservé à un
usage à l'intérieur. L'appareil est réservé à un
usage domestique.
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Témoin marche/arrêt
3. Bouilloire
4. Indicateur de niveau d'eau
5. Poignée
6. Couvercle
7. Base
8. Filtre amovible
9. Goulotte
• Placez l'appareil sur une surface stable et
plane.
• Retirez la bouilloire (3) de sa base (7).
• Ouvrez le couvercle (6).
• Assurez-vous que le filtre amovible (8) est
correctement placé dans la bouilloire (3).
• Remplissez la bouilloire (3) avec de l’eau.
• Fermez le couvercle (6).
• Placez la bouilloire (3) sur sa base (7).
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
• Pour mettre l'appareil en marche,
positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1)
sur "I". Le témoin marche/arrêt (2) s'allume.
L'appareil commence à faire bouillir l'eau.
• Pour interrompre le processus, positionnez
l'interrupteur marche/arrêt (1) sur "O".
• Si le processus est terminé, l'appareil
s'arrête automatiquement. Le témoin
marche/arrêt (2) s'éteint.
• Après usage, arrêtez toujours l'appareil,
débranchez la fiche secteur de la prise
murale et attendez que l'appareil refroidisse.
Utilisation initiale (fig. A)
• Nettoyez l'appareil. Consultez la section
"Nettoyage et entretien".
• Nettoyez les accessoires. Consultez la
section "Nettoyage et entretien".
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant la première utilisation, remplissez
complètement la bouilloire d'eau sans utiliser
l'eau à des fins de consommation ou
autres.
• Remplissez la bouilloire (3) avec de l'eau
jusqu'au repère maximum sur l'indicateur
de niveau d'eau (4).
• Faites bouillir l'eau.
Consultez la section "Faire bouillir l'eau".
• Videz la bouilloire (3).
Nettoyage et entretien (fig. A & B)
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant le nettoyage ou l'entretien, retirez la
fiche secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou
autres liquides.
12
- Attention lors du détartrage de l'appareil
à ne pas endommager le mobilier ou les
vêtements.
- N'utilisez ni vinaigre, ni concentré de vinaigre
pour détartrer l'appareil.
- N'utilisez pas d'acide citrique pour détartrer
l'appareil.
• Contrôlez régulièrement les éventuels
dommages sur l'appareil.
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un
chiffon doux et humide. Séchez
soigneusement l'extérieur de l'appareil avec
un chiffon propre et sec.
• Nettoyez le couvercle (6) à l'eau savonneuse.
Rincez le couvercle (6) sous l'eau courante.
Séchez soigneusement le couvercle (6) avec
un chiffon propre et sec.
• Nettoyez le filtre amovible (8) à l'eau
savonneuse. Rincez le filtre amovible (8)
sous l'eau courante. Séchez soigneusement
le filtre amovible (8) avec un chiffon propre
et sec.
• Nettoyez la base (7) avec un chiffon propre
et sec.
• Détartrez la bouilloire (3) avec un agent
détartrant adapté.
• Laissez l'agent détartrant agir.
• Rincez soigneusement la bouilloire (3) avec
de l’eau propre.
Instructions de sécurité
Sécurité générale
• Lisez avec soin le manuel avant utilisation.
Conservez le manuel pour référence future.
• Utilisez l'appareil et ses accessoires
uniquement pour leurs fins prévues. N'utilisez
pas l'appareil et ses accessoires pour tout
autre objet que celui exposé dans le manuel.
• N'utilisez pas l'appareil si une pièce ou un
accessoire quelconque est endommagé ou
défectueux. Si une pièce ou un accessoire
quelconque est endommagé ou
défectueux, il doit être remplacé par le
fabricant ou par un réparateur agréé.
• Les enfants doivent toujours être surveillés
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• L'emploi de cet appareil par des enfants ou
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur
voire ne disposant pas des connaissances et
de l'expérience nécessaires est
potentiellement dangereux. Les personnes
responsables de leur sécurité doivent leur
fournir des instructions explicites voire les
surveiller pour utiliser l'appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants
8 ans ou plus et des personnes présentant
un handicap physique, sensoriel, mental ou
moteur voire ne disposant pas des
connaissances et de l'expérience nécessaires
en cas de surveillance ou d'instructions sur
l'usage de cet appareil en toute sécurité et
de compréhension des risques impliqués.
Détartrage de l’appareil (fig. A)
L'appareil doit être détartré toutes les
25 utilisations. Si l'appareil doit être détartré,
utilisez un détartrant adapté. Des agents
détartrants spéciaux sont disponibles auprès
de notre station d'entretien.
Remarque : Princess décline toute responsabilité
pour tout dommage occasionné par les agents
détartrants. Les dommages causés par l'absence
de détartrage régulier de l'appareil ne sont
pas couverts par la garantie.
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant son détartrage, arrêtez toujours
l'appareil, débranchez la fiche secteur de la
prise murale et attendez que l'appareil
refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou
autres liquides.
Avant de procéder, nous souhaiterions que
vous preniez connaissance des remarques
suivantes :
13
FR
Avant de procéder, nous souhaiterions que
vous preniez connaissance des remarques
suivantes :
- N'utilisez pas de produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets
coupants.
FR
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et la maintenance
ne doivent pas être confiés à des enfants
sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous
surveillance. Maintenez l'appareil et le
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une
baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou
d'autres récipients contenant de l'eau.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou
autres liquides. Si l'appareil est plongé dans
l'eau ou d'autres liquides, ne retirez pas
l'appareil avec vos mains. Débranchez
immédiatement la fiche secteur de la prise
murale. Si l'appareil est plongé dans l'eau
ou autre liquide, ne l'utilisez pas à nouveau.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique et pour des applications
similaires comme les zones de cuisine dans
une boutique, un bureau ou autre
environnement ; les fermes ; la clientèle des
hôtels, motels et autres environnements
résidentiels ; et les Bed & Breakfast.
• Maintenez le cordon d'alimentation
à l'écart de la chaleur, de l'huile et des
bords tranchants.
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon
d'alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
• Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation
pour débrancher la fiche secteur du secteur.
• Débranchez la fiche secteur du secteur
lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant le
montage ou le démontage de même
qu'avant le nettoyage ou l'entretien.
Instructions de sécurité pour les
bouilloires
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
• Placez l'appareil sur une surface stable et
plane.
• Placez l'appareil sur une surface résistante
à la chaleur et aux projections.
• Assurez-vous que l'appareil dispose d'un
dégagement suffisant pour que la chaleur
se dissipe tout en assurant une ventilation
satisfaisante.
• Ne couvrez pas l'appareil.
• Assurez-vous que l'appareil n'entre en
contact avec aucune matière inflammable.
• Maintenez l'appareil à l'écart des sources
de chaleur.
• Utilisez l'appareil uniquement avec la base
fournie.
• Mettez l'appareil en marche uniquement
lorsqu'il est complètement rempli d'eau.
• Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en
marche.
• Attention à l'eau chaude et à la vapeur afin
d'éviter les brûlures.
• Rangez l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il
n'est pas utilisé. Assurez-vous que les enfants
ne puissent pas accéder aux appareils rangés.
Sécurité électrique
• Avant toute utilisation, vérifiez que la tension
du secteur correspond à celle indiquée sur
la plaque signalétique de l'appareil.
• L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé
avec une minuterie externe ou un système
de télécommande séparé.
• Connectez l'appareil à une prise murale
mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez
utiliser une rallonge d'un diamètre adapté
(au moins 3 x 1 mm2).
• Pour maximiser la protection, installez un
dispositif de courant résiduel (RCD)
présentant une intensité de service résiduelle
nominale inférieure ou égale à 30 mA.
• Assurez-vous que l'eau ne peut pas
s'infiltrer dans les contacts de prise du
cordon d'alimentation et de la rallonge.
• Déroulez toujours complètement le cordon
d'alimentation et la rallonge.
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation
ne pend pas sur le bord d'un plan de travail
et ne peut pas être happé ou faire
trébucher quelqu'un accidentellement.
Clause de non responsabilité
Sous réserve de modifications ;
les spécifications peuvent être modifiées sans
préavis.
14
Herzlichen Glückwunsch!
Gebrauch
Sie haben ein Princess Produkt erworben.
Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem
geschmackvollen Design zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten. Wir hoffen,
dass Sie viele Jahre Gefallen an diesem
Produkt finden.
Beschreibung (Abb. A & B)
Ihr 233022/233024 Princess Wasserkocher
wurde zum Kochen von Wasser konstruiert.
Das Gerät ist nicht zum Kochen von anderen
Flüssigkeiten als Wasser geeignet. Das Gerät
ist nur für den Gebrauch in geschlossenen
Räumen geeignet. Das Gerät ist nur für den
Hausgebrauch geeignet.
1. Ein-/Aus-Schalter
2. Ein-/Aus-Anzeige
3. Wasserkocher
4. Wasserstandanzeige
5. Handgriff
6. Deckel
7. Gerätefuß
8. Herausnehmbarer Filter
9. Ausgießer
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache
Oberfläche.
• Nehmen Sie den Wasserkocher (3) vom
Gerätefuß (7).
• Öffnen Sie den Deckel (6).
• Vergewissern Sie sich, dass der entfernbare
Filter (8) richtig im Wasserkocher (3)
platziert ist.
• Füllen Sie den Wasserkocher (3) mit Wasser.
• Schließen Sie den Deckel (6).
• Stellen Sie den Wasserkocher (3) auf den
Gerätefuß (7).
• Stecken Sie den Netzstecker in die
Wandsteckdose.
• Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den
Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position "I". Die
Ein-/Aus-Anzeige (2) leuchtet auf. Das Gerät
beginnt, das Wasser zum Kochen zu bringen.
• Um den Vorgang zu unterbrechen, stellen
Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position "O".
• Ist der Vorgang abgeschlossen, schaltet sich
das Gerät automatisch aus.
Die Ein-/Aus-Anzeige (2) erlischt.
• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch
aus, ziehen Sie vor der Reinigung und
Wartung stets den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Erstgebrauch (Abb. A)
• Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt
"Reinigung und Wartung".
• Reinigen Sie das Zubehör. Siehe Abschnitt
"Reinigung und Wartung".
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Füllen Sie den Wasserkocher vor dem
Erstgebrauch mit Wasser, ohne dass Sie das
Wasser danach zum Verbrauch oder
anderen Zwecken verwenden.
• Füllen Sie den Wasserkocher (3) bis zur
Maximalmarke auf der Wasserstands­
anzeige (4) mit Wasser.
• Kochen Sie das Wasser. Siehe Abschnitt
"Kochen von Wasser".
• Entleeren Sie den Wasserkocher (3).
15
DE
Kochen von Wasser (Abb. A & B)
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem
Füllen immer vom Gerätefuß.
- Verwenden Sie zum Füllen des Wasser­
kochers ausschließlich Leitungswasser.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der
Wasserstand zwischen der Mindest(1,0 Liter) und Höchstmarke (1,7 Liter) an
der Wasserstandsanzeige liegt. Befindet sich
der Wasserstand oberhalb der Maximalmarke,
kocht der Wasserkocher über und das
heiße Wasser spritzt heraus.
- Nehmen Sie den Wasserkocher erst dann
vom Gerätefuß, wenn das Gerät
abgeschaltet wurde.
einigung und Wartung
R
(Abb. A & B)
DE
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Ziehen Sie vor dem Entkalken des Geräts
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
- Gehen Sie beim Entkalken des Geräts
vorsichtig vor, um Schäden an Möbeln oder
Kleidung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinen Essig und kein
Essigkonzentrat, um das Gerät zu entkalken.
- Verwenden Sie keine Zitronensäue, um das
Gerät zu entkalken.
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung
stets den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
- Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Mittel, um das Gerät zu
reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände,
um das Gerät zu reinigen.
• Entkalken Sie den Wasserkocher (3) mit
einem geeigneten Entkalker.
• Lassen Sie den Entkalker einwirken.
• Spülen Sie den Wasserkocher (3) gründlich
mit sauberem Wasser.
• Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf
mögliche Schäden.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit
einem weichen, feuchten Lappen. Trocknen
Sie das Äußere des Geräts gründlich mit
einem sauberen, trockenen Tuch.
• Reinigen Sie den Deckel (6) in Seifenwasser.
Spülen Sie den Deckel (6) unter fließendem
Wasser. Trocknen Sie den Deckel (6) gründlich
mit einem sauberen, trockenen Tuch.
• Reinigen Sie den entfernbaren Filter (8) in
Seifenwasser. Spülen Sie den entfernbaren
Filter (8) unter fließendem Wasser. Trocknen
Sie den entfernbaren Filter (8) gründlich
mit einem sauberen, trockenen Tuch.
• Reinigen Sie den Gerätefuß (7) mit einem
sauberen, trockenen Tuch.
Sicherheitsanweisungen
Allgemeine Sicherheit
• Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch
genau durch. Bewahren Sie das Handbuch
zur künftigen Bezugnahme auf.
• Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör
nur für den Zweck, für den es konstruiert
wurde. Verwenden Sie das Gerät und sein
Zubehör nicht für Zwecke, die nicht in
diesem Handbuch beschrieben sind.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein
Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt
ist. Ist ein Teil oder Zubehör beschädigt
oder defekt, muss es vom Hersteller oder
einem autorisierten Reparaturbetrieb
ausgetauscht werden.
• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Die Benutzung des Geräts durch Kinder
oder durch Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Fähigkeiten oder ohne das
erforderliche Wissen und die nötige
Erfahrung kann gefährlich sein!
Entkalken des Geräts (Abb. A)
Das Gerät muss alle 25 Einsätze entkalkt werden.
Muss das Gerät entkalkt werden, verwenden
Sie einen geeigneten Entkalker. Spezielle
Entkalker sind bei unserem Kundendienst
erhältlich.
Hinweis: Princess haftet nicht für durch
Entkalker entstandene Schäden. Schäden, die
durch ein nicht regelmäßiges Entkalken des
Geräts entstanden sind, sind nicht von der
Garantie abgedeckt.
16
•
•
•
Sicherheitsanweisungen für
Wasserkocher
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache
Oberfläche.
• Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige
und spritzgeschützte Oberfläche.
• Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät
ausreichend Platz vorhanden ist, damit die
Wärme entweichen kann und eine
ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
• Decken Sie das Gerät nicht ab.
Elektrische Sicherheit
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch
stets, dass die Netzspannung mit der
Spannung auf dem Typenschild des Geräts
übereinstimmt.
• Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von
einer externen Zeitschaltuhr oder einem
Fernsteuersystem betrieben zu werden.
17
DE
•
• Schließen Sie das Gerät an eine geerdete
Wandsteckdose an. Verwenden Sie
nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungskabel
mit einem geeigneten Durchmesser
(mindestens 3 x 1 mm2).
• Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme
einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutz­
schalter) installieren, der einen NennFehlerstrom von 30 mA nicht überschreitet.
• Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die
Steckkontakte des Netzkabels und in das
Verlängerungskabel eindringen kann.
• Wickeln Sie das Netzkabel und das
Verlängerungskabel stets vollständig ab.
• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel
nicht an der Kante einer Arbeitsplatte
hängen bleibt und nicht versehentlich daran
gezogen oder darüber gestolpert wird.
• Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen,
Öl und scharfen Kanten fern.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
das Teil vom Hersteller oder einem
autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den
Netzstecker aus der Wandsteckdose zu
ziehen.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht
gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung
bzw. dem Zusammenbau und vor der
Reinigung und Wartung.
Die für die Sicherheit verantwortlichen
Personen müssen klare Anweisungen geben
oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und von Personen mit einer körperlichen,
sensorischen, geistigen oder motorischen
Behinderung oder einem Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des
Geräts unterrichtet wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Die Reinigung und Wartung darf nur dann
von Kindern durchgeführt werden, wenn
sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt
werden. Halten Sie das Gerät und das
Netzkabel aus der Reichweite von Kindern,
die jünger als 8 Jahre sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen, Bassins oder
anderen Wasserbehältern.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein. Falls das
Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht wurde, nehmen Sie es nicht
mit Ihren Händen heraus. Ziehen Sie sofort
den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Falls das Gerät in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eingetaucht wird, darf es
nicht mehr verwendet werden.
Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch
und ähnliche Anwendungen wie in
Personalküchenbereichen von Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
in Gutshäusern und von Kunden in Hotels,
Motels und anderen Wohnbereichen zum
Schlafen und Frühstücken verwendet werden.
DE
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit
entzündlichem Material in Berührung kommt.
• Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit dem
mitgelieferten Gerätefuß.
• Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn es mit
Wasser gefüllt ist.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, während es
eingeschaltet ist.
• Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser und
Dampf um, um Verbrennungen zu vermeiden.
• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch
an einem trockenen Ort auf. Vergewissern
Sie sich, dass Kinder keinen Zugang zu den
aufbewahrten Geräten haben.
Haftungsausschluss
Änderungen vorbehalten; die Daten können
ohne Vorankündigung geändert werden.
18
¡Enhorabuena!
Descripción (fig. A & B)
El hervidor de agua 233022/233024 Princess se
ha diseñado para hervir agua. El aparato no es
adecuado para hervir otros líquidos que no sean
agua. El aparato es adecuado sólo para uso
interior. El aparato es adecuado sólo para uso
doméstico.
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Indicador de encendido/apagado
3. Hervidor de agua
4. Indicador de nivel de agua
5. Empuñadura
6. Tapa
7. Base
8. Filtro extraíble
9. Boca
• Coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
• Retire el hervidor de agua (3) de la base (7).
• Abra la tapa (6).
• Asegúrese de que el filtro extraíble (8) esté
correctamente colocado en el hervidor de
agua (3).
• Llene el hervidor de agua (3).
• Cierre la tapa (6).
• Coloque el hervidor de agua (3) en la base
(7).
• Inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
• Para encender el aparato, sitúe el interruptor
de encendido/apagado (1) en la posición "I".
El indicador de encendido/apagado (2) se
enciende. El aparato empieza a hervir el agua.
• Para interrumpir el proceso, sitúe el
interruptor de encendido/apagado (1) en
la posición "O".
• Si el proceso ha finalizado, el aparato se
desconecta automáticamente. El indicador
de encendido/apagado (2) se apaga.
• Tras el uso, apague el aparato, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el aparato.
Uso inicial (fig. A)
• Limpie el aparato. Consulte la sección
"Limpieza y mantenimiento".
• Limpie los accesorios. Consulte la sección
"Limpieza y mantenimiento".
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes del primer uso, llene completamente
el hervidor de agua sin usar el agua para el
consumo u otros fines.
• Llene el hervidor de agua (3) con agua
hasta la marca de máximo en el indicador
de nivel de agua (4).
• Hierva el agua.
Consulte la sección "Hervido de agua".
• Vacíe el hervidor de agua (3).
L impieza y mantenimiento
(fig. A & B)
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de la limpieza o el mantenimiento,
retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared y espere hasta que se haya enfriado
el aparato.
Uso
Hervido de agua (fig. A & B)
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
19
ES
- Antes de llenar el hervidor de agua, retire
siempre éste de la base.
- Utilice únicamente agua del grifo para
llenar el hervidor de agua.
- Asegúrese siempre de que el nivel de agua
esté entre la marca de mínimo (1,0 litro)
y la marca de máximo (1,7 litros) en el
indicador de nivel de agua. Si el nivel de
agua está por encima de la marca de
máximo, el hervidor de agua rebosará al
hervir y saldrá agua despedida.
- No retire el hervidor de agua de la base
hasta que el aparato se haya apagado.
Ha adquirido un producto Princess. Nuestro
objetivo es suministrar productos de calidad
con un diseño elegante a un precio asequible.
Esperamos que disfrute de este producto
durante muchos años.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
Antes de continuar, nos gustaría que centre su
atención en las siguientes notas:
- No utilice productos de limpieza agresivos
o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el
aparato.
- No utilice vinagre ni concentrado de vinagre
para descalcificar el aparato.
- No utilice ácido cítrico para descalcificar el
aparato.
• Descalcifique el hervidor de agua (3) con
un producto descalcificador adecuado.
• Deje en remojo el producto descalcificador.
• Aclare bien el hervidor de agua (3) con
agua limpia.
ES
• Compruebe periódicamente si el aparato
presenta algún daño.
• Limpie el exterior del aparato con un paño
suave y húmedo. Seque bien el exterior del
aparato con un paño limpio y seco.
• Limpie la tapa (6) con agua jabonosa.
Aclare la tapa (6) bajo el chorro de agua.
Seque bien la tapa (6) con un paño limpio
y seco.
• Limpie el filtro extraíble (8) con agua
jabonosa. Aclare el filtro extraíble (8) bajo
el chorro de agua. Seque bien el filtro
extraíble (8) con un paño limpio y seco.
• Limpie la base (7) con un paño limpio y seco.
Instrucciones de seguridad
Seguridad general
• Lea detenidamente el manual antes del uso.
Conserve el manual para consultas
posteriores.
• Utilice el aparato y los accesorios únicamente
para sus respectivos usos previstos. No
utilice el aparato ni los accesorios para otros
fines que los descritos en este manual.
• No utilice el aparato si hay alguna pieza
o accesorio dañado o defectuoso. Si una
pieza o un accesorio está dañado o es
defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
• Supervise siempre a los niños para asegurarse
de que no jueguen con el aparato.
• La utilización de este aparato por niños
o personas con una discapacidad física,
sensorial, mental o motora o que no tengan
el conocimiento y la experiencia necesarios
puede provocar riesgos. Las personas
responsables de su seguridad deben ofrecer
instrucciones explícitas o supervisar la
utilización del aparato.
• El aparato puede ser utilizado por niños
a partir de los 8 años y por personas con
una discapacidad física, sensorial, mental
o motora, o que no tengan experiencia ni
conocimientos, sin son supervisados
o instruidos en el uso del aparato de forma
segura y entienden los riesgos implicados.
Los niños no pueden jugar con el aparato.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni
el mantenimiento del aparato a menos que
tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión. Mantenga el aparato y el cable
eléctrico fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
Descalcificación del aparato (fig. A)
El aparato debe descalcificarse tras cada
25 usos. Si tiene que descalcificar el aparato,
utilice un producto descalcificador adecuado.
Los productos descalcificadores también se
encuentran disponibles en nuestro centro de
servicio técnico.
Nota: Princess no será responsable de los
daños provocados por los productos
descalcificadores. Los daños causados por no
descalcificar periódicamente el aparato no
están cubiertos por la garantía.
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de descalcificar el aparato, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared
y espere hasta que se haya enfriado el
aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
Antes de continuar, nos gustaría que centre su
atención en las siguientes notas:
- Tenga cuidado al descalcificar el aparato
para evitar daños en el mobiliario o la ropa.
20
• No utilice el aparato cerca de bañeras,
duchas, lavabos u otros recipientes que
contengan agua.
• No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos. Si el aparato se sumerge en agua
u otros líquidos, no saque el aparato con
las manos. Retire inmediatamente el enchufe
eléctrico de la toma de pared. Si el aparato
se sumerge en agua u otros líquidos, no
vuelva a utilizarlo.
• Este aparato se ha diseñado para su uso
doméstico y en aplicaciones tales como
zonas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos laborales; granjas;
por parte de clientes en hoteles, moteles y
otros entornos de tipo residencial; así como
pensiones, etc.
• No tire del cable eléctrico para desconectar
el enchufe de la red eléctrica.
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando el aparato no esté en uso, antes
del montaje o el desmontaje y antes de la
limpieza y el mantenimiento.
• No utilice el aparato en el exterior.
• Coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
• Coloque el aparato sobre una superficie
resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
• Asegúrese de que haya suficiente espacio
alrededor del aparato para permitir que el
calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
• No cubra el aparato.
• Asegúrese de que el aparato no entre en
contacto con materiales inflamables.
• Mantenga el aparato alejado de fuentes
de calor.
• Utilice el aparato únicamente con la base
suministrada.
• Encienda al aparato únicamente cuando
esté lleno de agua.
• No mueva el aparato mientras esté
encendido.
• Tenga cuidado con el agua caliente y el
vapor para evitar quemaduras.
• Almacene el aparato en un lugar seco
cuando no lo utilice. Asegúrese de que los
niños no tengan acceso a los aparatos
almacenados.
Seguridad eléctrica
• Antes del uso, compruebe siempre que la
tensión de red sea la misma que se indica
en la placa de características del aparato.
• El aparato no se ha diseñado para funcionar
mediante un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• Conecte el aparato a un enchufe con toma
de tierra. En caso necesario, utilice un cable
alargador con toma de tierra de un diámetro
adecuado (al menos 3 x 1 mm2).
• Para una protección adicional, instale un
dispositivo de corriente residual (DCR) con
una corriente operativa residual nominal
que no supere los 30 mA.
• Asegúrese de que no pueda entrar agua
en los enchufes de contacto del cable
eléctrico y el cable alargador.
• Desenrolle siempre totalmente el cable
eléctrico y el cable alargador.
• Asegúrese de que el cable eléctrico no
cuelgue por encima del borde de una
superficie de trabajo y pueda engancharse
accidentalmente o tropezarse con él.
• Mantenga el cable eléctrico alejado del
calor, del aceite y de las aristas vivas.
• No utilice el aparato si el cable eléctrico o el
enchufe eléctrico está dañado o defectuoso.
Si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico
está dañado o defectuoso, éste debe ser
sustituido por el fabricante o un servicio
técnico autorizado.
Descargo de responsabilidad
Sujeto a cambios; las especificaciones pueden
modificarse sin previo aviso.
21
ES
Instrucciones de seguridad para
hervidores de agua
Congratulazioni!
Uso
Avete acquistato un prodotto Princess.
Il nostro scopo è quello di fornire prodotti di
qualità con un design gradevole, ad un prezzo
interessante. Ci auguriamo che possiate usufruire
di questo prodotto per molti anni a venire.
Bollire l'acqua (fig. A & B)
Prima di procedere, è necessario porre
attenzione alle seguenti note:
- Prima di riempire il bollitore, rimuoverlo
sempre dalla base.
- Per riempire il bollitore utilizzare
esclusivamente acqua di rubinetto.
- Verificare sempre che il livello dell'acqua si
trovi fra il contrassegno di livello minimo
(1,0 litro) e quello di livello massimo (1,7
litri) sull'indicatore del livello dell'acqua. Se
l'acqua oltrepassa il segno di livello massimo,
l'acqua calda nel bollitore traboccherà
generando spruzzi.
- Non rimuovere il bollitore dalla base finché
l'apparecchio non è stato spento.
Descrizione (fig. A & B)
IT
Il bollitore 233022/233024 Princess è stato
progettato per bollire l'acqua. L'apparecchio
non è adatto per bollire liquidi diversi dall'acqua.
L'apparecchio è adatto esclusivamente per l'uso
al coperto. L'apparecchio è adatto
esclusivamente per uso domestico.
1. Interruttore di accensione/spegnimento
2. Spia acceso/spento
3. Bollitore
4. Indicatore del livello dell'acqua
5. Impugnatura
6. Coperchio
7. Base
8. Filtro removibile
9. Beccuccio
• Collocare l'apparecchio su una superficie
uniforme e stabile.
• Rimuovere il bollitore (3) dalla base (7).
• Aprire il coperchio (6).
• Verificare che il filtro removibile (8) sia
correttamente posizionato nel bollitore (3).
• Riempire il bollitore (3) con acqua.
• Chiudere il coperchio (6).
• Collocare il bollitore (3) sulla base (7).
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa a parete.
• Per accendere l'apparecchio, portare
l'interruttore di accensione/spegnimento
(1) sulla posizione "I". La spia acceso/spento
(2) si accende. L'apparecchio inizia a bollire
l'acqua.
• Per interrompere il processo, portare
l'interruttore di accensione/spegnimento
(1) sulla posizione "O".
• Quando il processo è completato,
l'apparecchio si spegne automaticamente.
La spia acceso/spento (2) si spegne.
• Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio, staccare
la spina di alimentazione dalla presa elettrica
a parete e attendere che l'apparecchio si
raffreddi.
Primo utilizzo (fig. A)
• Pulire l'apparecchio. Consultare la sezione
"Pulizia e manutenzione".
• Pulire gli accessori. Consultare la sezione
"Pulizia e manutenzione".
Prima di procedere, è necessario porre
attenzione alle seguenti note:
- Prima del primo utilizzo, riempire
completamente il bollitore con acqua senza
utilizzarla successivamente per il consumo
o altri scopi.
• Riempire il bollitore (3) con acqua fino al
segno di livello massimo posto
sull'indicatore del livello dell'acqua (4).
• Bollire l'acqua.
Consultare la sezione "Bollire l'acqua".
• Svuotare il bollitore (3).
Pulizia e manutenzione (fig. A & B)
Prima di procedere, è necessario porre
attenzione alle seguenti note:
22
- Prima di eseguire interventi di pulizia
e manutenzione, rimuovere la spina di
alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Prima di procedere, si prega di porre
attenzione alle seguenti note:
- Non utilizzare detergenti aggressivi
o abrasivi per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire
l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Prima di procedere, si prega di porre
attenzione alle seguenti note:
- Durante la procedura di decalcificazione
porre estrema attenzione per evitare danni
agli arredi o agli indumenti.
- Non utilizzare aceto o aceto concentrato
per decalcificare l'apparecchio.
- Non utilizzare acido citrico per decalcificare
l'apparecchio.
• Decalcificare il bollitore (3) con un agente
decalcificante adatto.
• Lasciare assorbire l'agente decalcificante.
• Sciacquare a fondo il bollitore (3) con
acqua pulita.
• Controllare l'apparecchio a intervalli regolari,
verificando che non sia danneggiato.
• Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno
morbido inumidito. Asciugare a fondo
l'esterno dell'apparecchio con un panno
pulito e asciutto.
• Lavare il coperchio (6) in acqua saponosa.
Sciacquare il coperchio (6) in acqua
corrente. Asciugare a fondo il coperchio (6)
con un panno pulito e asciutto.
• Lavare il filtro removibile (8) in acqua
saponosa. Sciacquare il filtro removibile (8)
in acqua corrente. Asciugare a fondo il filtro
removibile (8) con un panno pulito e asciutto.
• Pulire la base (7) con un panno pulito
e asciutto.
Sicurezza generale
• Leggere attentamente il manuale prima
dell'uso. Conservare il manuale per future
consultazioni.
• Utilizzare l'apparecchio e gli accessori
esclusivamente per gli scopi previsti. Non
utilizzare l'apparecchio e gli accessori per
scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
• Non usare l'apparecchio se presenta parti
o accessori danneggiati o difettosi. Se una
parte o un accessorio sono danneggiati
o difettosi, devono essere sostituiti dal
fabbricante o da un centro di assistenza
autorizzato.
• Controllare sempre che i bambini non
giochino con l'apparecchio.
• L'uso dell'apparecchio da parte di bambini
o persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o motorie oppure senza
la necessaria pratica ed esperienza può
causare rischi. Le persone responsabili per
la loro sicurezza devono offrire istruzioni
precise oppure supervisionare l'uso
dell'apparecchio.
Decalcificazione dell'apparecchio
(fig. A)
L'apparecchio deve essere decalcificato ogni
25 utilizzi. Se è necessario decalcificare
l'apparecchio, utilizzare un agente decalcificante
adatto. Speciali agenti decalcificanti sono
disponibili presso il centro assistenza.
Nota: Princess declina ogni responsabilità per
eventuali danni causati dagli agenti
decalcificanti. I danni causati dalla mancata
decalcificazione dell'apparecchio non sono
coperti dalla garanzia.
Prima di procedere, è necessario porre
attenzione alle seguenti note:
- Prima di decalcificare l'apparecchio, staccare
la spina di alimentazione dalla presa elettrica
a parete e attendere che l'apparecchio si
raffreddi.
23
IT
Istruzioni per la sicurezza
IT
• Come ulteriore protezione, installare un
interruttore differenziale (RCD) con una
corrente residua di funzionamento nominale
non superiore a 30 mA.
• Verificare che l'acqua non penetri negli
spinotti del cavo di alimentazione e del
cavo di prolunga.
• Srotolare sempre completamente il cavo di
alimentazione e il cavo di prolunga.
• Verificare che il cavo di alimentazione non
rimanga impigliato nel bordo di sporgenze
o ripiani e non possa costituire fonte di
rischio di incidenti o cadute.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da
fonti di calore, olio e spigoli taglienti.
• Non usare l'apparecchio se il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati
o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la
spina sono danneggiati o difettosi, devono
essere sostituiti dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato.
• Per scollegare la spina di alimentazione
elettrica, non tirare mai il cavo di
alimentazione.
• Se l'apparecchio non viene utilizzato, prima
di eseguire operazioni di montaggio o
smontaggio e prima di effettuare interventi
di pulizia e manutenzione, scollegare sempre
la spina dalla rete di alimentazione elettrica.
• L'apparecchio può essere utilizzato da
bambini di almeno 8 anni e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali
o motorie oppure senza la necessaria pratica
ed esperienza sotto la supervisione di un
adulto o dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio
e aver compreso i possibili rischi. I bambini
non devono giocare con l'apparecchio.
I bambini non devono eseguire interventi
di manutenzione e pulizia almeno che non
abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
Tenere l'apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata di bambini
di età inferiore agli 8 anni.
• Non usare l'apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, bacinelle o altri
recipienti contenenti acqua.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o in
altri liquidi. Se l'apparecchio viene immerso
in acqua o in altri liquidi, non rimuovere
l'apparecchio con le mani. Rimuovere
immediatamente la spina di alimentazione
dalla presa a parete. Se l'apparecchio viene
immerso in acqua o altri liquidi, non
riutilizzare l'apparecchio.
• L'apparecchio è progettato esclusivamente
per uso domestico e per applicazioni simili,
quali stanze adibite a cucine per il personale
nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
fattorie; per clienti di hotel, motel e altri
ambienti di tipo residenziale; bed and
breakfast.
Istruzioni di sicurezza per bollitori
• Non usare l'apparecchio in ambienti esterni.
• Collocare l'apparecchio su una superficie
uniforme e stabile.
• Collocare l'apparecchio su una superficie
resistente al calore e agli schizzi.
• Verificare che attorno all'apparecchio vi sia
sufficiente spazio per consentire la
fuoriuscita del calore e fornire un'adeguata
ventilazione.
• Non coprire l'apparecchio.
• Verificare che l'apparecchio non entri in
contatto con materiale infiammabile.
• Tenere l'apparecchio a distanza da fonti di
calore.
• Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con
la base in dotazione.
• Accendere l'apparecchio esclusivamente
dopo averlo riempito d'acqua.
• Non spostare l'apparecchio quando è acceso.
Sicurezza elettrica
• Prima dell'uso, verificare sempre che la
tensione di rete corrisponda alla tensione
riportata sulla targhetta nominale
dell'apparecchio.
• L'apparecchio non è previsto per essere
azionato mediante timer esterno
o telecomando.
• Collegare l'apparecchio a una presa a
parete dotata di messa a terra. Se necessario,
utilizzare un cavo di prolunga dotato di
conduttore di messa a terra di diametro
adeguato (almeno 3 x 1 mm2).
24
• Porre attenzione con acqua calda e vapore
per evitare ustioni.
• Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto
quando non viene utilizzato. Assicurarsi che
i bambini non abbiano accesso agli
apparecchi riposti.
lausola di esclusione
C
della responsabilità
IT
Soggetto a modifica; le specifiche possono
subire variazioni senza preavviso.
25
Gratulerar!
- Ta alltid bort vattenkokaren från sockeln
innan du fyller den med vatten.
- Fyll endast på vattenbehållaren med
kranvatten.
- Kontrollera att vattennivån ligger mellan
min-markeringen (1,0 liter) och maxmarkeringen (1,7 liter) på vattennivå­
indikatorn. Om vattennivån är över maxmarkeringen, kommer vattenkokaren att
koka över och hett vatten kommer att
spruta ut.
- Ta inte bort vattenkokaren från sockeln
förrän apparaten har stängts av.
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av
denna produkt i många år.
Beskrivning (fig. A & B)
Din 233022/233024 Princess vattenkokare har
konstruerats för kokning av vatten. Apparaten
lämpar sig inte för kokning av andra vätskor
än vatten. Apparaten är bara avsedd för
inomhusbruk. Apparaten är bara avsedd för
hushållsbruk.
1. På/av-brytare
2. På/av-indikator
3. Vattenkokare
4. Vattennivåindikator
5. Handtag
6. Lock
7. Bas
8. Borttagbart filter
9. Pip
SV
• Placera apparaten på ett plant och stabilt
underlag.
• Ta bort vattenkokaren (3) från sockeln (7).
• Öppna locket (6).
• Kontrollera att det borttagbara filtret (8)
är korrekt placerat i vattenkokaren (3).
• Fyll vattenkokaren (3) med vatten.
• Stäng locket (6).
• Placera vattenkokaren (3) på sockeln (7).
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, ställ på/avbrytaren (1) i läge "I". På/av-indikatorn (2)
tänds. Apparaten börjar koka vattnet.
• För att avbryta processen, ställ på/avbrytaren (1) i läge "O".
• När processen är klar, slås apparaten av
automatiskt. På/av-indikatorn (2) släcks.
• Efter användning, slå av apparaten, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
Första användning (fig. A)
• Rengöra apparaten. Se avsnittet
"Rengöring och underhåll".
• Rengöra tillbehören. Se avsnittet
"Rengöring och underhåll".
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före första användningen, fyll vattenkokaren
helt med vatten utan att använda vattnet
för förbrukning eller andra syften.
Rengöring och underhåll (fig. A & B)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
• Fyll vattenkokaren (3) med vatten upp till
max-markeringen på vattennivåindikatorn (4).
• Koka vattnet. Se avsnittet "Kokning av
vatten".
• Töm vattenkokaren (3).
Användning
Kokning av vatten (fig. A & B)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
26
Säkerhetsanvisningar
• Kontrollera apparaten regelbundet för
eventuella skador.
• Rengör apparatens utsida med en mjuk,
fuktig trasa. Torka apparatens utsida
ordentligt med en ren, torr trasa.
• Rengör locket (6) i såpvatten. Skölj locket
(6) under rinnande vatten. Torka locket (6)
ordentligt med en ren, torr trasa.
• Rengör det borttagbara filtret (8) i såpvatten.
Skölj det borttagbara filtret (8) under
rinnande vatten. Torka det borttagbara
filtret (8) ordentligt med en ren, torr trasa.
• Rengör sockeln (7) med en ren, torr trasa.
Avkalkning av apparaten (fig. A)
Apparaten måste avkalkas efter var 25:e
användning. Om apparaten måste avkalkas,
använd då ett lämpligt avkalkningsmedel.
Lämpligt avkalkningsmedel finns tillgängligt
på vår serviceverkstad.
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för skador
orsakade av avkalkningsmedel.
Skador orsakade av bristande avkalkning av
apparaten täcks inte av garantin.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före avkalkning av apparaten, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Var försiktig vid avkalkning av apparaten för
att förhindra skador på möbler och kläder.
- Använd inte vinäger eller vinäger­koncentrat
vid avkalkning av apparaten.
- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
• Avkalka vattenkokaren (3) med ett lämpligt
avkalkningsmedel.
• Låt avkalkningsmedlet sugas in.
• Skölj vattenkokaren (3) noggrant med rent
vatten.
27
SV
Allmän säkerhet
• Läs noggrant igenom handboken före
användning. Behåll handboken för framtida
behov.
• Använd bara apparaten och tillbehören för
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
• Använd inte apparaten om någon del eller
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
måste den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.
• Om barn eller personer med fysiska,
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhet bör ge uttryckliga anvisningar
eller övervaka användningen av apparaten.
• Apparaten kan användas av barn från och
med 8 års ålder och av personer med ett
fysiskt, sensoriskt, mentalt eller motoriskt
handicap, eller bris på erfarenhet och
kunskap om de övervakas eller instrueras om
hur apparaten ska användas på ett säkert
sätt och förstår de risker som kan uppkomma.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring
och underhåll får inte utföras av barn såvida
de inte är äldre än 8 år och övervakas. Håll
apparaten och nätkabeln utom räckhåll för
barn som är yngre än 8 år.
• Använd inte apparaten nära badkar,
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska. Om apparaten hamnar i
vatten eller någon annan vätska får inte
apparaten tas bort med händerna. Dra
omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
• Denna apparat är avsedd att endast
användas för hushållsbruk och liknande
tillämpningar som personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar;
av kunder på hotell, motell och andra
miljöer av bostadstyp; miljöer av typen
"rum och frukost".
• Placera apparaten på ett värmebeständigt
och vattensäkert underlag.
• Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
• Täck inte över apparaten.
• Kontrollera att apparaten inte kommer
i kontakt med lättantändliga material.
• Håll apparaten borta från värmekällor.
• Använd apparaten bara tillsammans med
den medföljande basen.
• Slå på apparaten bara när den är fylld med
vatten.
• Förflytta aldrig apparaten medan den är
i gång.
• Var försiktig med varmvatten och ånga så
att du undviker brännskador.
• Förvara apparaten på en torr plats när den
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
El-säkerhet
SV
• Före användning, kontrollera alltid att
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges på
märkplåten.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• För ytterligare skydd, installera en
jordfelsbrytare (RCD) med en nominell
felström som inte överskrider 30 mA.
• Kontrollera att vatten inte kan komma in
i kontaktstiften på nätkabeln eller
förlängningskabeln.
• Nysta alltid upp nätkabeln och förlängnings­
kabeln helt.
• Kontrollera att nätkabeln inte hänger över
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
• Håll nätkabeln borta från hetta, olja och
skarpa kanter.
• Använd inte apparaten om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
• Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa
nätkontakten från nätuttaget.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget när
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
Säkerhetsanvisningar för
vattenkokare
• Använd inte apparaten utomhus.
• Placera apparaten på ett plant och stabilt
underlag.
28
Tillykke!
Beskrivelse (fig. A & B)
Din 233022/233024 Princess vandkoger er
konstrueret til at koge vand. Apparatet er ikke
beregnet til at koge andre væsker end vand.
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.
Apparatet er kun beregnet til brug i hjemmet.
1. Tænd/sluk-kontakt
2. Tænd/sluk-indikator
3. Vandkoger
4. Vandniveauindikator
5. Håndtag
6. Låg
7. Fod
8. Udskifteligt filter
9. Tud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Første brug (fig. A)
• Rengør apparatet.
Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
• Rengør tilbehøret.
Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
•
•
Før du fortsætter, bedes du være opmærksom
på følgende:
- Før første anvendelse skal vandkogeren
fyldes helt med vand, som så ikke skal
anvendes til forbrug eller til andre formål.
Sæt apparatet på en stabil og flad overflade.
Fjern vandkogeren (3) fra foden (7).
Åbn låget (6).
Sørg for, at det udskiftelige filter (8) er
korrekt placeret i vandkogeren (3).
Fyld vandkogeren (3) med vand.
Luk låget (6).
Sæt vandkogeren (3) på foden (7).
Forbind strømkablet med stikkontakten på
væggen.
For at tænde for apparatet, sæt tænd/slukkontakten (1) i positionen "I". Tænd/slukindikatoren (2) tændes. Apparatet begynder
at koge vandet.
For at afbryde processen, sæt tænd/slukkontakten (1) i positionen "O".
Når processen er fuldført, slukker apparatet
automatisk. Tænd/sluk-indikatoren (2)
slukkes.
Efter brug skal apparatet slukkes og
netstikket skal tages ud af stikkontakten.
Vent, indtil apparatet er kølet af.
engøring og vedligeholdelse
R
(fig. A & B)
Før du fortsætter, bedes du være opmærksom
på følgende:
- Før rengøring eller vedligeholdelse, skal
netstikket tages ud af stikkontakten.
Vent, indtil apparatet er kølet af.
- Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker.
Før du fortsætter, beder vi dig være
opmærksom på følgende:
- Undlad at bruge stærke eller ætsende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet.
- Undlad at bruge skarpe genstande til at
rengøre apparatet.
• Fyld vandkogeren (3) med vand op til
maksimumsmærket på
vandniveauindikatoren (4).
• Kog vandet. Se afsnittet "Kogning af vand".
• Tøm vandkogeren (3).
Brug
Kogning af vand (fig. A & B)
Før du fortsætter, bedes du være opmærksom
på følgende:
- Før der fyldes vand på vandkogeren, skal
vandkogeren altid fjernes fra foden.
29
DA
- Fyld kun postevand på vandkogeren.
- Sørg altid for, at vandniveauet er mellem
minimums­mærket (1,0 liter) og maksimums­­
mærket (1,7 liter) på vandniveauindikatoren.
Hvis vandniveauet er over maksimums­
mærket vil vandkogeren koge over, og der
vil sprøjte varmt vand ud.
- Fjern ikke vandkogeren fra foden indtil
apparatet er slukket.
Du har købt et Princess produkt. Vores
målsætning er at levere kvalitetsprodukter med
et smagfuldt design og til en overkommelig
pris. Vi håber, du vil få glæde af dette produkt
i mange år.
Sikkerhedsinstruktioner
• Kontroller jævnligt apparatet for eventuel
skade.
• Rengør apparatets yderside med en blød,
fugtig klud. Tør apparatets yderside grundigt
med en ren, tør klud.
• Rengør låget (6) i sæbevand. Skyl låget (6)
under rindende vand. Tør låget (6) grundigt
med en ren, tør klud.
• Rengør det udskiftelige filter (8) i sæbevand.
Skyl det udskiftelige filter (8) under rindende
vand. Tør det udskiftelige filter (8) grundigt
med en ren, tør klud.
• Rengør foden (7) med en ren tør klud.
Sikkerhed generelt
• Læs manualen grundigt før brug. Bevar
manualen for fremtidig brug.
• Brug udelukkende apparatet og tilbehøret
til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet
og tilbehøret til andet end de i manualen
beskrevne formål.
• Brug ikke apparatet hvis en del eller et stykke
tilbehør er beskadiget eller defekt. Hvis en
del eller et stykke tilbehør er beskadiget
eller defekt, skal det omgående udskiftes af
producenten eller en autoriseret reparatør.
• Børn bør holdes under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Anvendelsen af dette apparat af børn eller
personer med fysiske, sansemæssige,
mentale eller motoriske handicap eller med
mangel på den nødvendige viden og
erfaring kan forårsage ulykker. Personer,
som er ansvarlige for deres sikkerhed, skal
give udtrykkelige instruktioner eller
overvåge anvendelsen af apparatet.
• Apparatet kan anvendes af børn på 8 år
og opefter samt personer med fysiske,
sansemæssige, mentale eller motoriske
handicaps eller mangel på erfaring eller viden
vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges
eller instrueres i brugen af apparatet på en
sikker måde samt forstår de medfølgende
risici. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over
8 år og overvåges. Hold apparatet og
netledningen uden for børn under 8 års
rækkevidde.
• Brug ikke apparat i nærheden af badekar,
brusere, bassiner eller andre beholdere, der
indeholder vand.
• Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker. Hvis apparatet er nedsænket i vand
eller andre væsker, må du ikke fjerne
apparatet med dine hænder. Tag straks
netstikket ud af stikkontakten. Hvis
apparatet er nedsænket i vand eller andre
væsker, må du ikke bruge apparatet igen.
Afkalkning af apparatet (fig. A)
Apparatet skal afkalkes efter hver 25. anvendelse.
Hvis apparatet skal afkalkes, så brug et passende
afkalkningsmiddel. Særlige afkalkningsmidler
kan fås hos vores servicestationer.
Bemærk: Princess er ikke ansvarlig for nogen
skader forårsaget af afkalkningsmidler. Skader
forårsaget af, at apparatet ikke afkalkes ofte
nok, dækkes ikke af garantien.
DA
Før du fortsætter, bedes du være opmærksom
på følgende:
- Før afkalkning af apparatet, skal netstikket
tages ud af stikkontakten. Vent, indtil
apparatet er kølet af.
- Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker.
Før du fortsætter, beder vi dig være
opmærksom på følgende:
- Vær forsigtig, når du afkalker apparatet,
så du ikke beskadiger møbler eller tøj.
- Brug ikke eddike eller eddikekoncentrat til
at afkalke apparatet.
- Brug ikke citronsyre til at afkalke apparatet.
• Afkalk vandkogeren (3) med et passende
afkalkningsmiddel.
• Lad afkalkningsmidlet virke.
• Skyl vandkogeren (3) grundigt med rent
vand.
30
• Dette apparat er egnet til brug i hjemmet
og lignende områder, så som personale­
køkkenområder i butikker, kontorer og
andre arbejdsområder: Gårdhuse, af klienter
på hoteller, moteller og andre bolig-lignende
miljøer; bed-and-breakfast miljøer.
• Dæk ikke apparatet til.
• Sørg for, at apparatet ikke kommer
i kontakt med letantændelige materialer.
• Hold apparatet væk fra varmekilder.
• Anvend kun apparatet sammen med den
medfølgende foden.
• Tænd kun for apparatet, når det er fyldt
med vand.
• Apparatet må ikke flyttes, når det er tændt.
• Vær forsigtig med varmt vand og damp,
så du undgår forbrændinger.
• Når apparatet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt sted. Sørg for, at børn
ikke har adgang til opbevarede apparater.
Elektrisk sikkerhed
• Kontroller før brug, at strømnettet har
samme spænding, som er angivet på
apparatets mærkeplade.
• Apparatet er ikke egnet til betjening med
en ekstern timer eller separat
fjernbetjeningssystem.
• Forbind apparatet med en stikkontakt med
jordforbindelse. Brug om nødvendigt et
forlængerkabel med passende diameter
(mindst 3 x 1 mm2).
• Installer for øget sikkerhed et fejlstrømsrelæ
(FI-relæ) med registreret strømniveau,
der ikke overstiger 30 mA.
• Sørg for, at der ikke kan komme vand ind
i netledningen og forlængerledningen.
• Rul altid netledningen og forlængerledningen
helt ud.
• Sørg for, at netledningen ikke hænger ud
over kanten på en bordplade og ikke ved
et uheld kan hænge ved eller snubles over.
• Hold netledningen væk fra varme, olie og
skarpe kanter.
• Brug ikke apparatet hvis netledningen eller
stikket er beskadiget eller defekt. Hvis
netledningen eller stikket er beskadiget eller
defekt, skal det udskiftes af producenten
eller af en autoriseret reparatør.
• Træk ikke i netledningen for at trække
stikket ud af stikkontakten.
• Fjern stikket fra stikkontakten når
apparatet ikke er i brug, før montering
eller demontering og før rengøring og
vedligeholdelse.
Ansvarsfraskrivelse
DA
Forandringer kan forekomme; specifikationer
kan ændres uden forudgående varsel.
Sikkerhedsinstruktioner for
vandkogere
• Brug ikke apparatet udendørs.
• Sæt apparatet på en stabil og flad overflade.
• Sæt apparatet på en varmeresistent
overflade, som kan tåle stænk.
• Sørg for at der er nok plads omkring
apparatet til at varme kan undslippe og
ordentlig ventilation er mulig.
31
Gratulerer!
- Påse at vannstanden er mellom minimums­
merket (1,0 liter) og maksimumsmerket
(1,7 liter) på vannstandsindikatoren. Hvis
vannstanden er over maksimumsmerket,
vil vannkokeren koke over og det vil sprute
varmt vann.
- Ikke ta vannkokeren av basen før apparatet
er slått av.
Du har kjøpt et Princess-produkt. Målet vårt er
å produsere kvalitetsprodukter med smakfull
design til en rimelig pris. Vi håper du vil glede
deg over dette produktet i mange år.
Beskrivelse (fig. A & B)
Din 233022/233024 Princess vannkoker er
beregnet på å koke vann. Apparatet egner
seg ikke til å koke andre væsker enn vann.
Apparatet er kun egnet til innendørs bruk.
Apparatet er kun egnet til hjemmebruk.
1. På/av-bryter
2. På/av-indikator
3. Vannkoker
4. Vannstandsindikator
5. Håndtak
6. Lokk
7. Base
8. Uttakbart filter
9. Tut
• Plasser apparatet på et stabilt og flatt
underlag.
• Ta vannkokeren (3) av basen (7).
• Åpne lokket (6).
• Påse at det uttakbare filteret (8) er korrekt
plassert i vannkokeren (3).
• Fyll vannkokeren (3) med vann.
• Lukk lokket (6).
• Plasser vannkokeren (3) på basen (7).
• Sett støpselet i stikkontakten.
• For å slå på apparatet, sett på/av-bryteren
(1) til stillingen "I". På/av-indikatoren (2)
tennes. Apparatet begynner å koke vannet.
• For å avbryte prosessen sett på/av-bryteren
(1) til stillingen "O".
• Når prosessen er fullført, vil apparatet
automatisk slå seg av. På/av-indikatoren
(2) slukkes.
• Etter bruk, slå av apparatet, trekk ut
nettpluggen fra stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
Første gangs bruk (fig. A)
• Rengjør apparatet.
Se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
• Rengjør tilbehøret.
Se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
NO
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før første gangs bruk må du fylle
vannkokeren med vann, men dette vannet
må ikke brukes til noe.
engjøring og vedlikehold
R
(fig. A & B)
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før rengjøring eller vedlikehold må du
trekke støpselet ut av stikkontakten og
vente til apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Før du fortsetter, ber vi deg lese følgende nøye:
- Ikke bruk aggressive eller skurende
rensemidler til å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk skarpe objekter til å rengjøre
apparatet.
• Fyll vannkokeren (3) med vann opp til
ønsket nivå på vannstandsindikatoren (4).
• Kok vannet. Se avsnittet "Koking av vannet".
• Tøm vannkokeren (3).
Bruk
Koking av vannet (fig. A & B)
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før du fyller vannkokeren med vann,
må vannkokeren fjernes fra basen.
- Bruk kun springvann til å fylle vannkokeren.
• Kontroller jevnlig om det er skader på
apparatet.
32
• Bruk aldri apparatet hvis noen av delene
eller tilbehøret er skadede eller defekte.
Dersom en del eller et tilbehør er skadet
eller defekt, må de skiftes ut av
produsenten eller en autorisert reparatør.
• Pass alltid på at barna ikke leker med
apparatet.
• Det kan oppstå farlige situasjoner hvis dette
apparatet brukes av barn eller personer
med fysisk, sensorisk, mental eller motorisk
funksjonshemming, eller som mangler
nødvendig kunnskap eller erfaring. Personer
som har ansvar for disse menneskenes
sikkerhet, må gi tydelige instruksjoner eller
overvåke bruken av apparatet.
• Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover, av personer med fysisk, sensorisk,
mental eller motorisk funksjonshemming
eller av personer som mangler nødvendig
kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller
instrueres om hvordan de bruker apparatet
på en sikker måte og forstår farene som
foreligger. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres
av barn, med mindre disse er over 8 år og
under oppsyn. Hold apparatet og
strømledningen utenfor rekkevidde av
barn under 8 år.
• Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar,
dusj, servant eller annet som inneholder vann.
• Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske. Hvis apparatet senkes i vann eller
annen væske, ikke ta apparatet ut med
hendene. Trekk umiddelbart støpselet ut
av stikkontakten. Hvis apparatet senkes
i vann eller annen væske, må apparatet
ikke brukes igjen.
• Dette apparatet er kun beregnet på
hjemmebruk og lignende, som i ansattes
kjøkken i forretninger, kontorer eller på
andre arbeidsplasser, på gårder, for gjester
på hoteller, moteller og andre overnattings­
steder.
Avkalking av apparatet (fig. A)
Apparatet må avkalkes etter 25 gangers bruk.
Hvis apparatet må avkalkes, bruker du et
passende avkalkingsmiddel. Avkalkingsmidlet
kan fås fra vår serviceavdeling.
Merk: Princess tar ikke ansvar for skade som
skyldes avkalkingsmidler. Skade som skyldes
manglende avkalking dekkes ikke av garantien.
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før avkalking av apparatet må du trekke
støpselet ut av stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Før du fortsetter, ber vi deg lese følgende nøye:
- Vær forsiktig nå du avkalker apparatet slik
at du ikke skader møbler og klær.
- Ikke bruk eddik eller eddikkonsentrat til
å avkalke apparatet.
- Ikke bruk sitronsyre til å avkalke apparatet.
• Avkalk vannkokeren (3) med et passende
avkalkingsmiddel.
• La avkalkingsmidlet trekke seg inn.
• Skyll vannkokeren (3) grundig med rent vann.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generell sikkerhet
Elektrisk sikkerhet
• Les bruksanvisningen før bruk. Ta vare på
bruksanvisningen for fremtidig referanse.
• Apparatet og tilbehøret må kun brukes til
det de er beregnet på. Ikke bruk apparatet
og tilbehøret til andre formål enn de som
beskrives i bruksanvisningen.
• Før bruk, kontroller alltid at nettspenningen
er den samme som den som er oppgitt på
apparatets typeskilt.
• Apparatet er ikke ment til bruk med en
ekstern timer eller et separat fjernkontrol­
system.
33
NO
• Rengjør utsiden av apparatet med en myk,
fuktig klut. Tørk utsiden av apparatet
grundig med en ren, tørr klut.
• Rengjør lokket (6) i såpevann. Skyll lokket
(6) under rennende vann. Tørk lokket (6)
grundig med en ren, tørr klut.
• Rengjør det uttakbare filteret (8) i såpevann.
Skyll det uttakbare filteret (8) under
rennende vann. Tørk det uttakbare filteret
(8) grundig med en ren, tørr klut.
• Rengjør basen (7) med en ren, tørr klut.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt.
Om nødvendig kan du bruke en jordet
skjøteledning med passende diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• For ekstra beskyttelse bør du installere en
reststrømsbeskyttelse (RCD) med en
nominell driftsstrøm på maksimalt 30 mA.
• Påse at det ikke kommer vann på kontakter
på strømledningen eller skjøteledningen.
• Trekk alltid hele strømledningen og
skjøteledningen ut.
• Påse at strømledningen ikke henger over
kanten på arbeidsplaten. Påse at man kan bli
hengende fast eller snuble i strømledningen.
• Hold strømledningen unna varme, olje og
skarpe kanter.
• Ikke bruk apparatet dersom strømledningen
eller støpselet er skadet eller defekt.
Dersom strømledningen eller støpselet er
skadet eller defekt, må de skiftes ut av
produsenten eller en autorisert reparatør.
• Trekk aldri i strømledningen for å dra
støpselet ut av stikkontakten.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten når
apparatet ikke er i bruk, før montering
eller demontering og før rengjøring og
vedlikehold.
• Lagre apparatet på et tørt sted når det
ikke er i bruk. Forsikre deg om at barn ikke
har tilgang til lagrede apparater.
Ansvarsfraskrivelse
Gjenstand for endring; spesifikasjonene kan
endres uten videre varsel.
Sikkerhetsinstruksjoner for
vannkokere
NO
• Ikke bruk apparatet utendørs.
• Plasser apparatet på et stabilt og flatt
underlag.
• Plasser apparatet på en varmeresistent og
sprutsikker overflate.
• Påse at det er nok plass rundt apparatet til
at varmen kan slippe unna.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
• Ikke dekk til apparatet.
• Påse at apparatet ikke kommer i kontakt
med antennelige materialer.
• Hold apparatet unna varmekilder.
• Apparatet må kun stå på den medfølgende
basen.
• Apparatet må kun slås på når det er fylt
med vann.
• Ikke flytt på apparatet når det er slått på.
• Vær forsiktig så du ikke brenner deg på
varmt vann eller damp.
34
Onnittelut!
- Käytä vedenkeittimen täyttämiseen
ainoastaan hanavettä.
- Varmista aina, että vesitaso on vesitason
osoittimen minimimerkinnän (1,0 litra) ja
maksimimerkinnän (1,7 litraa) välissä. Jos
vesitaso on maksimimerkinnän yläpuolella,
vedenkeittimen vesi kiehuu yli ja kuuma
vesi roiskuu ulos.
- Älä poista vedenkeitintä alustasta, ennen
kuin laite on kytketty pois päältä.
Olet hankkinut Princess-tuotteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikkäästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
tuotteen käytöstä monen vuoden ajan.
Kuvaus (kuva A & B)
233022/233024 Princess-vedenkeitin on
tarkoitettu veden keittämiseen. Laite ei sovi
muiden nesteiden keittämiseen. Laite sopii vain
sisäkäyttöön. Laite sopii vain kotikäyttöön.
1. On/off-kytkin
2. On/off-merkkivalo
3. Vedenkeitin
4. Vesitason osoitin
5. Kahva
6. Kansi
7. Alusta
8. Irrotettava suodatin
9. Nokka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttöönotto (kuva A)
•
• Puhdista laite.
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
• Puhdista lisävarusteet.
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
•
•
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä
vedenkeitin kokonaan vedellä, jota ei ole
tarkoitettu kulutukseen tai muihin
tarkoituksiin.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Poista vedenkeitin (3) alustasta (7).
Avaa kansi (6).
Varmista, että irrotettava suodatin (8) on
oikein paikoillaan vedenkeittimessä (3).
Täytä vedenkeitin (3) vedellä.
Sulje kansi (6).
Aseta vedenkeitin (3) alustaan (7).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
Kytke laite päälle asettamalla on/off-kytkin
(1) "I"-asentoon. On/off-merkkivalo (2)
syttyy. Vesi alkaa kiehumaan laitteessa.
Prosessi voidaan keskeyttää asettamalla
on/off-kytkin (1) "O"-asentoon.
Jos prosessi on suoritettu loppuun, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
On/off-merkkivalo (2) sammuu.
Kytke laite aina pois päältä, irrota pistoke
pistorasiasta aina käytön jälkeen ja odota,
kunnes laite jäähtyy.
• Täytä vedenkeitin (3) vedellä käyttäen
viitteenä vesitason osoittimen (4)
maksimimerkintää.
• Keitä vesi. Katso osio "Veden keittäminen".
• Tyhjennä vedenkeitin (3).
Käyttö
Veden keittäminen (kuva A & B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Poista vedenkeitin alustasta aina ennen
vedenkeittimen täyttämistä.
• Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole
vaurioita.
35
FI
Puhdistus ja huolto (kuva A & B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Turvallisuusohjeet
• Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä ja
kostealla liinalla. Kuivaa laite huolellisesti
ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
• Puhdista kansi (6) saippuavedellä. Huuhtele
kansi (6) juoksevan veden alla. Kuivaa kansi
(6) huolellisesti puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
• Puhdista irrotettava suodatin (8)
saippuavedellä. Huuhtele irrotettava
suodatin (8) juoksevan veden alla. Kuivaa
irrotettava suodatin (8) huolellisesti
puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
• Puhdista alusta (7) puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
Yleinen turvallisuus
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
• Käytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ja sen lisävarusteita muihin
kuin näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen.
Jos jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut
tai viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he
leiki laitteella.
• Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä,
aistillisia, henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai
joilla ei ole riittävää tuntemusta tai
kokemusta. Heidän turvallisuudestaan
vastaavien henkilöiden on ohjattava tai
valvottava heitä laiteen käytössä.
• Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on
fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen
liittyviä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta
tai tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa käytössä.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta,
elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pidä laite ja sen virtajohto kaukana
alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
• Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen,
pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien
astioiden lähellä.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi verkkovirta­
lähteestä. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden työym­
päristöjen ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
Kalkin poistaminen laitteesta
(kuva A)
Laitteesta tulee poistaa kalkki 25 käyttökerran
välein. Jos laitteesta on poistettava kalkki,
käytä sopivaa kalkinpoistoainetta. Erityinen
kalkinpoistoaine on saatavilla
huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
FI
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia laitteesta
niin, ettei kalusteisiin tai vaatteisiin tule
vaurioita.
- Älä käytä viinietikkaa tai etikan tiivistettä
kalkin poistamiseen.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin
poistamiseen.
• Poista kalkki vedenkeittimestä (3) sopivaa
kalkinpoistoainetta käyttäen.
• Anna kalkinpoistoaineen liota.
• Huuhtele vedenkeitin (3) huolellisesti
puhtaalla vedellä.
36
Sähköturvallisuus
• Laita virta päälle laitteeseen vain, kun se on
täytetty vedellä.
• Älä liikuta laitetta, kun se on kytketty päälle.
• Ole varovainen kuuman veden ja höyryn
kanssa palovammojen välttämiseksi.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, kun
sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
• Tarkista aina ennen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähintään
3 x 1 mm2).
• Asenna turvallisuuden lisäämiseksi vikavirta­
suojakytkin (RCD), jonka käyttövirta ei ylitä
arvoa 30 mA.
• Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai
jatkojohtoon pääse vettä.
• Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina kokonaan
auki.
• Varmista, ettei virtajohto roiku työtason
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
• Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut tai viallinen.
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut
tai viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Vedenkeittimien turvallisuusohjeet
FI
• Älä käytä laitetta ulkoilmassa.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta
ja roiskeita.
• Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi
tilaa lämmön poistumista ja riittävää
tuuletusta varten.
• Älä peitä laitetta.
• Varmista, ettei laite koske syttyviin
materiaaleihin.
• Pidä laite kaukana lämpölähteistä.
• Käytä laitetta ainoastaan sen mukana
toimitettua alustaa käyttäen.
37
Parabéns!
Utilização
Adquiriu um produto Princess. O nosso
objectivo é fornecer produtos de qualidade
com um design atraente e a um preço
acessível. Esperamos que desfrute deste
produto durante muitos anos.
Ferver água (fig. A & B)
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de encher o jarro eléctrico, retire-o
sempre da respectiva base.
- Utilize apenas água da torneira para encher
o jarro eléctrico.
- Certifique-se sempre de que o nível de água
se encontra entre a marca de nível mínimo
(1,0 litro) e a marca de nível máximo
(1,7 litros) no indicador do nível de água.
Se o nível da água estiver acima da marca
de nível máximo, a água do jarro eléctrico
irá ferver e transbordar.
- Não retire o jarro eléctrico da base até que
o aparelho tenha sido desligado.
Descrição (fig. A & B)
O seu jarro eléctrico 233022/233024 Princess
foi concebido para ferver água. O aparelho
não se destina a ferver outros líquidos.
O aparelho é adequado apenas para utilização
no interior. O aparelho é adequado apenas
para utilização doméstica.
1. Interruptor de ligar/desligar
2. Indicador de ligado/desligado
3. Jarro eléctrico
4. Indicador do nível de água
5. Pega
6. Tampa
7. Base
8. Filtro removível
9. Bico
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável e plana.
• Retire o jarro eléctrico (3) da base (7).
• Abra a tampa (6).
• Certifique-se de que o filtro removível (8)
está correctamente colocado no jarro
eléctrico (3).
• Encha o jarro eléctrico (3) com água.
• Feche a tampa (6).
• Coloque o jarro eléctrico (3) na base (7).
• Insira a ficha na tomada de parede.
• Para ligar o aparelho, coloque o interruptor
de ligar/desligar (1) na posição "I".
O indicador de ligado/desligado (2) acende-se.
O aparelho começa a ferver a água.
• Para interromper o processo, coloque
o interruptor de ligar/desligar (1) na
posição "O".
• Assim que o processo estiver concluído,
o aparelho desliga-se automaticamente.
O indicador de ligado/desligado (2) apaga-se.
• Após a utilização, desligue o aparelho no
interruptor, retire a ficha da tomada
e aguarde até o aparelho arrefecer.
Utilização inicial (fig. A)
• Limpe o aparelho.
Consulte a secção "Limpeza e manutenção".
• Limpe os acessórios.
Consulte a secção "Limpeza e manutenção".
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de utilizar pela primeira vez, encha
completamente o jarro eléctrico com água.
Não deve utilizar esta água para consumo
ou outros fins.
PT
• Encha o jarro eléctrico (3) com água até
à marca de nível máximo no indicador do
nível de água (4).
• Ferva a água. Consulte a secção
"Ferver água".
• Esvazie o jarro eléctrico (3).
Limpeza e manutenção (fig. A & B)
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
38
- Antes de limpeza ou manutenção, desligue
a ficha da tomada de parede e aguarde
até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos.
Antes de continuar, deve ler atentamente as
seguintes instruções:
- Não utilize agentes de limpeza agressivos
ou abrasivos para limpar o aparelho.
- Não utilize objectos pontiagudos para
limpar o aparelho.
•
•
•
•
• Proceda à desincrustação do jarro eléctrico
(3) utilizando um desincrustante adequado.
• Deixe o desincrustante actuar.
• Enxagúe cuidadosamente o jarro eléctrico
(3) com água limpa.
Verifique regularmente o aparelho quanto
a possíveis danos.
Limpe o exterior do aparelho com um pano
macio e húmido. Seque bem o exterior do
aparelho com um pano limpo e seco.
Lave a tampa (6) em água com detergente.
Enxagúe a tampa (6) sob água corrente.
Seque bem a tampa (6) com um pano limpo
e seco.
Lave o filtro removível (8) em água com
detergente. Enxagúe o filtro removível (8)
sob água corrente. Seque bem o filtro
removível (8) com um pano limpo e seco.
Limpe a base (7) com um pano limpo e seco.
Instruções de segurança
Segurança geral
• Leia atentamente o manual antes de utilizar.
Guarde o manual para futura referência.
• Utilize apenas o aparelho e respectivos
acessórios para os fins a que se destinam.
Não utilize o aparelho nem os acessórios
para outros fins, diferentes dos descritos
no manual.
• Não utilize o aparelho se este possuir
qualquer peça ou acessório danificado ou
com defeito. Se alguma peça ou acessório
estiver danificado ou apresentar defeitos,
deverá ser substituído pelo fabricante ou
um agente autorizado.
• Vigie sempre as crianças para que não
brinquem com o aparelho.
• A utilização deste aparelho por crianças ou
pessoas com incapacidade física, sensorial,
mental ou motora, assim como a falta dos
conhecimentos e experiência necessários
podem criar situações de perigo. As pessoas
responsáveis pela sua segurança devem
facultar instruções explícitas ou supervisionar
a utilização do aparelho.
• O aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
incapacidade física, sensorial, mental ou
motora, assim como com falta de experiência
e conhecimentos caso sejam supervisionadas
ou instruídas sobre como utilizar o aparelho
de modo seguro e compreendam os riscos
envolvidos. As crianças não devem brincar
com o aparelho.
Desincrustação do aparelho (fig. A)
O aparelho deve ser desincrustado após cada
25 utilizações. Se for necessário desincrustar o
aparelho, utilize um desincrustante adequado.
Encontra desincrustantes especiais nos nossos
locais de assistência.
Nota: A Princess não se responsabilizará por
quaisquer danos provocados por desincrustantes.
Os danos resultantes da não desincrustação
regular do aparelho não estão cobertos pela
garantia.
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de desincrustar o aparelho, desligue
o aparelho no interruptor, retire a ficha da
tomada e aguarde até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos.
Antes de continuar, deve ler atentamente as
seguintes instruções:
39
PT
•
- Tenha atenção ao proceder à desincrustação
do aparelho para evitar danos em móveis
e vestuário.
- Não utilize vinagre ou concentrado de
vinagre para desincrustar o aparelho.
- Não utilize ácido cítrico para desincrustar
o aparelho.
A limpeza e manutenção não deve ser
realizada por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Mantenha o aparelho e o cabo de
alimentação fora do alcance de crianças
com menos de 8 anos.
• Não utilize o aparelho próximo de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes
que contenham água.
• Não mergulhe o aparelho em água ou outros
líquidos. Se o aparelho for mergulhado em
água ou outros líquidos, não retire o
aparelho com as mãos. Retire imediatamente
a ficha da tomada de parede. Se o aparelho
for mergulhado em água ou outros líquidos,
não volte a utilizar o aparelho.
• Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e outras similares, tais como em
áreas de copa do pessoal em lojas, escritórios
e outros ambientes de trabalho; casas de
quinta; por clientes em hotéis e motéis
e outros ambientes do tipo residencial;
ambientes do tipo dormida e pequenoalmoço.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
de calor, óleo e extremidades afiadas.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem danificados
ou apresentarem defeitos. Se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem danificados
ou apresentarem defeitos, deverão ser
substituídos pelo fabricante ou um agente
autorizado.
• Não puxe pelo cabo para desligar a ficha
da tomada.
• Desligue a ficha da tomada quando o
aparelho não estiver a ser utilizado, antes
de montar ou desmontar e antes de limpar
e proceder à manutenção.
Instruções de segurança para
jarros eléctricos
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável e plana.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
resistente ao calor e aos salpicos.
• Certifique-se de que existe espaço suficiente
à volta do aparelho para permitir a saída do
calor e facultar uma ventilação adequada.
• Não cubra o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho não entra
em contacto com materiais inflamáveis.
• Mantenha o aparelho afastado de fontes
de calor.
• Utilize o aparelho apenas com a base
fornecida.
• Ligue o aparelho apenas quando estiver
cheio de água.
• Não desloque o aparelho enquanto estiver
ligado.
• Atenção à água quente e ao vapor para
evitar queimaduras.
• Quando não estiver a utilizar o aparelho,
guarde-o num local seco. Certifique-se de
que as crianças não têm acesso a aparelhos
armazenados.
Segurança eléctrica
PT
• Antes de utilizar, assegure-se de que a
voltagem de rede corresponde à indicada
na placa de identificação do aparelho.
• O aparelho não permite o controlo através
de um temporizador externo ou de um
sistema de controlo remoto separado.
• Ligue o aparelho a uma tomada de parede
com ligação à terra. Se necessário, utilize um
cabo de extensão com ligação à terra de
diâmetro adequado (pelo menos, 3 x 1 mm2).
• Para uma maior protecção, instale um
dispositivo de corrente residual (RCD) com
uma corrente de funcionamento nominal
residual que não exceda 30 mA.
• Certifique-se de que não entra água nos
pinos de contacto das fichas do cabo de
alimentação e do cabo de extensão.
• Desenrole sempre totalmente o cabo de
alimentação e o cabo de extensão.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação
fica pendurado na extremidade de uma
bancada de trabalho e que não pode ser
acidentalmente pisado ou puxado.
Declinação de responsabilidade
Sujeito a alterações; as especificações podem
ser alteradas sem aviso prévio.
40
Θερμά συγχαρητήρια!
Χρήση
Έχετε αγοράσει ένα προϊόν της Princess.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά
προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές
τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το
προϊόν για πολλά χρόνια.
Βράσιμο νερού (εικ. A & B)
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν γεμίσετε τον βραστήρα νερού, να
αφαιρείτε πάντα τον βραστήρα από τη βάση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης για
τον βραστήρα νερού.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το επίπεδο υγρού
είναι μεταξύ το ελάχιστο (1,0 λίτρα) και το
μέγιστο σημείο (1,7 λίτρο) στον δείκτη
στάθμης νερού. Εάν η στάθμη νερού είναι
πάνω από το μέγιστο σημείο, ο βραστήρας
θα βράσει και ψεκάσει καυτό νερό.
- Μην αφαιρείτε τον βραστήρα νερού από τη
βάση μέχρι να σβήσει η συσκευή.
Περιγραφή (εικ. A & B)
Ο βραστήρας νερού 233022/233024 Princess
έχει σχεδιαστεί για βράσιμο νερού. Η συσκευή
δεν είναι κατάλληλη για βράσιμο άλλων υγρών
εκτός από νερό. Η συσκευή προορίζεται μόνο
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή
προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
1. Διακόπτης on/off
2. Ένδειξη on/off
3. Βραστήρας νερού
4. Δείκτης στάθμης νερού
5. Χειρολαβή
6. Καπάκι
7. Βάση
8. Αφαιρούμενο φίλτρο
9. Στόμιο
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και επίπεδη επιφάνεια.
• Βγάλτε τον βραστήρα νερού (3) από τη
βάση (7).
• Ανοίξτε το καπάκι (6).
• Βεβαιωθείτε ότι το αφαιρούμενο φίλτρο (8)
έχει τοποθετηθεί σωστά στον βραστήρα
νερού (3).
• Γεμίστε τον βραστήρα νερού (3) με νερό.
• Κλείστε το καπάκι (6).
• Τοποθετήστε τον βραστήρα νερού (3) στη
βάση (7).
• Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βάλτε το
διακόπτη on/off (1) στη θέση "I". Η ένδειξη
on/off (2) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
βράζει το νερό.
• Για να διακόψετε τη διαδικασία, βάλτε το
διακόπτη on/off (1) στη θέση "O".
• Εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως.
Η ένδειξη on/off (2) σβήνει.
• Μετά τη χρήση, θέστε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας, αφαιρέστε πάντα το βύσμα
από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να
κρυώσει η συσκευή.
Αρχική χρήση (εικ. A)
• Καθαρίστε τη συσκευή. Αναφερθείτε στον
τομέα "Καθαρισμός και συντήρηση".
• Καθαρίστε τα εξαρτήματα. Αναφερθείτε
στον τομέα "Καθαρισμός και συντήρηση".
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν από τη πρώτη χρήση, γεμίστε εντελώς
τον βραστήρα του νερού με νερό χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το νερό για κατανάλωση
ή άλλους λόγους.
• Γεμίστε τον βραστήρα νερού (3) με νερό
ως το σημάδι μέγιστης πλήρωσης στον
δείκτη στάθμης νερού (4).
• Βράστε το νερό. Ανατρέξτε στον τομέα
"Βράσιμο νερού".
• Αδειάστε τον βραστήρα νερού (3).
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
41
EL
αθαρισμός και συντήρηση
Κ
(εικ. A & B)
- Πριν το καθαρισμό ή τη συντήρηση,
αφαιρέστε το βύσμα από τη πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να συγκεντρώσετε
την προσοχή σας στις παρακάτω σημειώσεις:
- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά η διαβρωτικά
καθαρίστηκα για να καθορίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα
για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να συγκεντρώσετε
την προσοχή σας στις παρακάτω σημειώσεις:
- Προσέξτε όταν αφαλατώνετε τη συσκευή
για να αποφύγετε τη ζημιά στα έπιπλα ή τα
ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή συμπύκνωμα
ξυδιού για να αφαλατώνετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε κιτρικό οξύ για να
αφαλατώνετε τη συσκευή.
• Αφαλατώστε τον βραστήρα νερού (3) με
ένα κατάλληλο παράγοντα αφαλάτωσης.
• Αφήστε τον παράγοντα αφαλάτωσης να
απορροφηθεί.
• Ξεπλύντε κάλα τον βραστήρα νερού (3) με
καθαρό νερό.
• Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για πιθανές
ζημιές.
• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με
ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Σκουπίστε καλά
το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό,
στεγνό πανί.
• Καθαρίστε το καπάκι (6) σε νερό με σαπούνι.
Ξεπλύνετε το καπάκι (6) κάτω από
τρεχούμενο νερό. Σκουπίστε καλά το καπάκι
(6) με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
• Καθαρίστε το αφαιρούμενο φίλτρο (8) σε
νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε το αφαιρούμενο
φίλτρο (8) κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σκουπίστε καλά το αφαιρούμενο φίλτρο (8)
με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
• Καθαρίστε τη βάση (7) με ένα καθαρό,
στεγνό πανί.
Οδηγίες ασφαλείας
Γενική ασφάλεια
• Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική χρήση.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα μόνο για τους λόγους για τους
οποίους έχει σχεδιαστεί. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή και τα εξαρτήματα για άλλους
λόγους εκτός από αυτούς που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο
μέρος ή εξάρτημά της έχει πάθει ζημιά
ή παρουσιάζει ελάττωμα. Εάν ένα μέρος
ή εξάρτημα έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή ή κάποιο άλλο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.
• Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα υπό
επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
• Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά
ή άτομα με μια σωματική, αισθητήρια,
διανοητική ή κινητική ανικανότητα ή με
έλλειψη απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Τα άτομα
υπεύθυνα για την ασφάλεια τους πρέπει να
δώσουν λεπτομερές οδηγίες ή να
παρατηρήσουν τη χρήση της συσκευής.
Αφαλάτωση της συσκευής (εικ. Α)
Η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται μετά από
κάθε 25 χρήσεις. Εάν η συσκευή πρέπει να
αφαλατωθεί, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
προϊόν. Ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης
διατίθενται από την υπηρεσία σέρβις.
Σημείωση: Η Princess δε φέρει καμιά ευθύνη
για ζημιές από προϊόντα αφαλάτωσης. Η ζημιά
από τη μη τακτική αφαλάτωση της συσκευής
δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν την αφαλάτωση της συσκευής,
αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
EL
42
• Να ξετυλίγετε πάντα το καλώδιο παροχής
και προέκτασης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ηλεκτρικού
ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη
κάποιας επιφάνειας εργασίας ώστε να μην
μπορεί να πιαστεί κατά λάθος και να μη
σκοντάφτετε σε αυτό.
• Φροντίστε το καλώδιο κεντρικής παροχής
να παραμένει μακριά από τη θερμότητα,
από λάδια και από αιχμηρές ακμές.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το
καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα του
έχουν πάθει ζημιά ή παρουσιάζουν ελάττωμα.
Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα
του έχουν πάθει ζημιά ή παρουσιάζουν
ελάττωμα, πρέπει να αντικατασταθούν από
τον κατασκευαστή ή κάποιο άλλο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να
το αποσυνδέστε από την κεντρική παροχή.
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από την
παροχή όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση,
πριν τη συναρμολόγηση ή την
αποσυναρμολόγηση και πριν τον καθαρισμό
και τη συντήρηση.
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και άνω και από άτομα με
σωματική, αισθητηριακή, ψυχική ή κινητική
αναπηρία, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εάν είναι υπό επίβλεψη ή οδηγούνται στο
πως να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με
ασφαλή τρόπο και καταλαβαίνουν τους
κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει
να γίνουν από παιδιά εκτός εάν είναι
μεγαλύτερα από 8 χρονών και υπό επίβλεψη.
Κρατήστε τη συσκευή και τα καλώδια μακριά
από παιδιά μικρότερα από 8 χρονών.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα
δοχεία που περιέχουν νερό.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά. Εάν η συσκευή βυθίζεται σε νερό ή
άλλα υγρά, μην αφαιρείτε τη συσκευή με τα
χέρια σας. Βγάλτε αμέσως το βύσμα από
την πρίζα. Εάν η συσκευή βυθιστεί σε νερό
ή άλλα υγρά, μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση και σε παρόμοιες εφαρμογές
όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
σε αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλους τύπους
περιβάλλοντος κατοικίας, πανσιόν με ύπνο
και πρόγευμα.
Οδηγίες ασφαλείας για βραστήρες
νερού
• Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε
εξωτερικό χώρο.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και επίπεδη επιφάνεια.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αδιάβροχη
επιφάνεια που αντέχει στη θερμοκρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
γύρο από τη συσκευή για να επιτρέψετε
η θερμότητα να εκφύγει και να παρέχετε
αρκετό εξαερισμό.
• Μην καλύψετε τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε
επαφή με εύφλεκτο υλικό.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την
παρεχόμενη βάση.
• Ενεργοποιήτε τη συσκευή μόνον όταν είναι
γεμάτη νερό.
• Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι
αναμμένη.
Ασφάλεια από τον ηλεκτρισμό
EL
• Πριν τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι η τάση
παροχής είναι ίδια με την τάση στην
πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση
μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη
πρίζα. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια
γειωμένη προέκταση καλωδίου κατάλληλης
διαμέτρου (τουλάχιστον 3 x 1 mm2).
• Για πρόσθετη προστασία, εγκαταστήστε
μια συσκευή υπόλοιπου ρεύματος (RCD)
με μια ονομαστική τάση λειτουργίας που
δεν ξεπερνάει τα 30 mA.
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν μπορεί να μπει
στα βύσματα επαφής του καλωδίου παροχής
και προέκτασης.
43
• Να είστε προσεκτικοί με το καυτό νερό και
τον ατμό ώστε να αποφύγετε τυχόν
εγκαύματα.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα στεγνό
μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν
πρόσβαση στις αποθηκευμένες συσκευές.
Αποποίηση
Υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
EL
44
‫•احرص دومًا على فك كبل التيار الكهربائي وكبل‬
‫التوصيل كليًا‪.‬‬
‫•تأكد من أن كبل التيار الكهربائي ال يتدلى على‬
‫عرضا أو‬
‫ً‬
‫حافة الجزء المستخدم ومن أنه لن يعلق‬
‫يتم التعثر فيه‪.‬‬
‫•حافظ على كبل التيار الكهربائي بعيدًا عن الحرارة‬
‫والزيت والحواف الحادة‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إذا كان كبل التيار الكهربائي أو‬
‫قابس التيار الكهربائي تالفًا أو معيبًا‪ .‬فإن كان كبل‬
‫التيار الكهربائي أو قابس التيار الكهربائي تالفًا أو‬
‫معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو‬
‫وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫•ال تقم بشد كبل التيار الكهربائي لفصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن التيار الكهربائي‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫عند عدم استخدام الجهاز‪ ،‬وقبل التجميع أو الفك‬
‫وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫•يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال من سن‬
‫‪ 8‬سنوات وما فوق أو األشخاص المصابين بإعاقة‬
‫حركية أو عقلية أو حسية أو جسدية أو الذين‬
‫يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم‬
‫أو إرشادهم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة‬
‫وفهمهم للمخاطر المحتملة‪ .‬يجب على األطفال عدم‬
‫اللعب بهذا الجهاز‪ .‬يجب على األطفال عدم القيام‬
‫بتنظيف وصيانة هذا الجهاز إال إذا كانوا أكبر من ‪8‬‬
‫سنوات وفي وجود من يشرف عليهم‪ .‬احرص على‬
‫وضع الجهاز وكبل التيار الكهربائي بعيداً عن‬
‫متناول األطفال األقل من ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز بالقرب من حوض االستحمام أو‬
‫الدُش أو حمام السباحة أو األوعية األخرى التي‬
‫تحتوي على مياه‪.‬‬
‫•ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪ .‬إذا‬
‫تم غمس الجهاز في الماء أو سوائل أخرى‪ ،‬فال‬
‫تخرج الجهاز بيديك‪ .‬افصل قابس التيار الكهربائي‬
‫عن مقبس الحائط‪ .‬إذا تم غمس الجهاز في الماء أو‬
‫سوائل أخرى‪ ،‬فال تستخدم الجهاز مرة أخرى‪.‬‬
‫•تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه في المنازل‬
‫واألماكن المشابهة مثل أماكن مطابخ الموظفين في‬
‫المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى والمنازل‬
‫الريفية‪ ،‬ومن قبل نزالء الفنادق واالستراحات‬
‫واألماكن السكنية األخرى واألماكن التي تقدم مبيتا‬
‫ووجبة إفطار‪.‬‬
‫تعليمات السالمة لغاليات الماء‬
‫•ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على سطح مضاد للبقع ومقاوم‬
‫للحرارة‪.‬‬
‫•تأكد من أن هناك مساحة كافية حول الجهاز للسماح‬
‫للحرارة بالخروج وتوفير تهوية كافية‪.‬‬
‫•ال تغطي الجهاز‪.‬‬
‫•تأكد من عدم تالمس الجهاز بالمواد سريعة االشتعال‪.‬‬
‫•احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إال مع القاعدة المرفقة معه‪.‬‬
‫•ال تقم بتشغيل الجهاز إال عندما يكون ممتلئ بالماء‪.‬‬
‫•تجنب تحريك الجهاز أثناء تشغيله‪.‬‬
‫•توخ الحذر مع الماء والبخار الساخنين لتفادي‬
‫اإلصابة بحروق‪.‬‬
‫•قم بتخزين الجهاز في مكان جاف عند عدم‬
‫االستخدام‪ .‬تأكد من عدم وصول األطفال إلى‬
‫األجهزة المخزنة‪.‬‬
‫السالمة الكهربائية‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬تأكد دومًا من أن فلطية التيار‬
‫الكهربائي هي الفلطية نفسها على لوحة التقدير‬
‫بالجهاز‪.‬‬
‫•هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل من خالل‬
‫مؤقت خارجي أو وحدة تحكم عن بعد منفصلة‪.‬‬
‫•قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط أرضي‪ .‬إذا لزم‬
‫األمر‪ ،‬استخدم كبل توصيل أرضي بقطر مناسب‬
‫(على األقل ‪ 1 × 3‬مم‪.)2‬‬
‫•للحصول على حماية إضافية‪ ،‬قم بتركيب الجهاز‬
‫الحالي (‪ )RCD‬بتيار تشغيل مقدر ال يتجاوز ‪30‬‬
‫مللي أمبير‪.‬‬
‫•تأكد من عدم دخول الماء في فتحات القابس بكبل‬
‫التيار الكهربائي وكبل التوصيل‪.‬‬
‫إخالء المسئولية‬
‫تخضع للتغيير‪ ،‬يمكن تغيير المواصفات بدون إشعار‬
‫مسبق‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ -‬قبل التنظيف أو الصيانة‪ ،‬افصل قابس التيار الكهربائي‬
‫عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك تركيز انتباهك على‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو قوية لتنظيف‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم األشياء الحادة في تنظيف الجهاز‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك تركيز انتباهك على‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬توخ الحذر عند إزالة الرواسب من الجهاز لمنع‬
‫إتالف األثاث أو المالبس‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الخل أو الخل المركز في إزالة‬
‫الرواسب من الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم حمض الستريك في إزالة الرواسب من‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫•افحص الجهاز بشكل دوري بحثًا عن أي تلف ممكن‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة‬
‫قماش رطبة ناعمة‪ .‬جفِّف الجزء الخارجي من‬
‫الجهاز بعناية باستخدام قطعة قماش نظيفة جافة‪.‬‬
‫•نظف الغطاء (‪ )6‬بالماء والصابون‪ .‬اغسل الغطاء‬
‫(‪ )6‬تحت الماء الجاري‪ .‬جفِّف الغطاء (‪ )6‬تماماً‬
‫بقطعة قماش نظيفة وجافة‪.‬‬
‫نظف الفلتر القابل للنزع (‪ )8‬بالماء والصابون‪.‬‬
‫• ِّ‬
‫اغسل الفلتر القابل للنزع (‪ )8‬تحت الماء الجاري‪.‬‬
‫جفِّف المرشح القابل للنزع (‪ )8‬تماماً بقطعة قماش‬
‫نظيفة وجافة‪.‬‬
‫•نظف القاعدة (‪ )7‬بقطعة قماش نظيفة وجافة‪.‬‬
‫•قم بإعادة إزالة الرواسب من الجهاز (‪ )3‬باستخدام‬
‫مادة إزالة رواسب مناسبة‪.‬‬
‫•اترك مادة إزالة الرواسب ليتم امتصاصها‪.‬‬
‫•اشطف غالية الماء (‪ )3‬جيدًا بالماء النظيف‪.‬‬
‫إرشادات السالمة‬
‫السالمة العامة‬
‫إزالة الرواسب من الجهاز (الشكل ‪)A‬‬
‫يجب إعادة إزالة الرواسب من الجهاز بعد كل ‪ 25‬مرة‬
‫استخدام‪ .‬استخدم مادة إزالة رواسب مناسبة حين يحين‬
‫وقت إزالة الرواسب من الجهاز‪ .‬تتوفر مواد إزالة‬
‫الرواسب الخاصة من مركز الخدمة الخاص بنا‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬لن تتحمل شركة ‪ Princess‬المسئولية عن أي‬
‫تلف ناجم من مواد إزالة الرواسب‪ .‬التلف الناجم عن عدم‬
‫إزالة الرواسب بانتظام من الجهاز ال يشمله الضمان‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل إزالة الرواسب من الجهاز‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪AR‬‬
‫•اقرأ الدليل بعناية قبل االستخدام‪ .‬احتفظ بالدليل‬
‫للرجوع إليه في المستقبل‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز والملحقات إال في االستخدامات‬
‫المخصصة لها‪ .‬ال تستخدم الجهاز والملحقات في‬
‫أي استخدامات أخرى غير موصوفة في الدليل‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز أو أيا من الملحقات إن كان هناك‬
‫أي جزء تالف أو معيب‪ .‬إذا كان أحد األجزاء أو‬
‫الملحقات تالفًا أو معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل‬
‫الشركة المصنعة أو وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫•ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال‬
‫يلعبون بالجهاز‪.‬‬
‫•يمكن أن يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة‬
‫األطفال أو األشخاص المصابين بإعاقة حركية أو‬
‫عقلية أو حسية أو جسدية أو الذين يفتقرون إلى‬
‫الخبرة والمعرفة الالزمة إلى حدوث مخاطر‪ .‬لذا‬
‫يجب أن يوجه األشخاص المسئولون عن سالمة‬
‫هؤالء األشخاص لهم إرشادات واضحة أو‬
‫يشرفون على استخدام الجهاز‪.‬‬
‫االستخدام‬
‫تهانينا!‬
‫لقد اشتريت أحد منتجات ‪ .Princess‬نحن نهدف إلى‬
‫توفير منتجات عالية الجودة بتصميم حسن وبسعر‬
‫اقتصادي في متناول الجميع‪ .‬ونأمل أن تستمتع‬
‫باستخدام هذا المنتج لسنوات عديدة‪.‬‬
‫غلي الماء (الشكالن ‪ A‬و‪)B‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل ملء غالية الماء‪ ،‬احرص دائما على رفع‬
‫غالية الماء بعيدا عن القاعدة‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم الماء البارد فقط لملء غالية الماء‪.‬‬
‫‪ -‬تأكد دائما أن مستوى الماء يتراوح بين عالمة الحد‬
‫األدنى (‪ 1.0‬لتر) وعالمة الحد األقصى (‪ 1.7‬لتر)‬
‫الموجودة على مؤشر مستوى الماء‪ .‬وإذا كان مستوى‬
‫الماء أعلى من عالمة الحد األقصى‪ ،‬فإن درجة غليان‬
‫غالية الماء ستزداد وسيتناثر منها الماء الساخن‪.‬‬
‫‪ -‬ال تقم برفع غالية الماء بعيدا عن القاعدة إال بعد‬
‫أن يتم إيقاف الجهاز‪.‬‬
‫الوصف (الشكالن ‪ A‬و‪)B‬‬
‫لقد تم تصميم غالية مياه ‪233022/233024‬‬
‫‪ Princess‬الخاصة بك لغلي الماء‪ .‬وال يُعد الجهاز‬
‫مناسبا لغلي أي سوائل أخرى خالف الماء‪ .‬الجهاز‬
‫مناسب لالستخدام في األماكن المغلقة فقط‪ .‬الجهاز‬
‫مناسب لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫ ‪ .1‬مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫ ‪ .2‬مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫ ‪ .3‬غالية الماء‬
‫ ‪ .4‬مؤشر مستوى الماء‬
‫ ‪ .5‬المقبض‬
‫ ‪ .6‬الغطاء‬
‫ ‪ .7‬القاعدة‬
‫ ‪ .8‬مرشح قابل للنزع‬
‫ ‪ .9‬أنبوب الخروج‬
‫•ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر‪.‬‬
‫•ارفع غالية الماء (‪ )3‬بعيدا عن القاعدة (‪.)7‬‬
‫•افتح الغطاء (‪.)6‬‬
‫•تأكد من أن الفلتر القابل للنزع (‪ )8‬تم وضعه في‬
‫غالية الماء (‪ )3‬على النحو الصحيح‪.‬‬
‫•قم بملء غالية الماء (‪ )3‬بالماء‪.‬‬
‫•أغلق الغطاء (‪.)6‬‬
‫•ضع غالية الماء (‪ )3‬في القاعدة (‪.)7‬‬
‫•أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‪.‬‬
‫•لتشغيل الجهاز‪ ،‬اضبط مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫(‪ )1‬على الوضع '‪ .'I‬يضيء مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)2‬يبدأ الجهاز في غلي الماء‪.‬‬
‫•إليقاف العملية‪ ،‬اضبط مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬على الوضع "‪."O‬‬
‫•عند اكتمال عملية غلي الماء‪ ،‬يتوقف الجهاز تلقائيًا‪.‬‬
‫ينطفئ مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)2‬‬
‫•بعد االستخدام‪ ،‬قم دومًا بإيقاف تشغيل الجهاز‬
‫وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‬
‫وانتظر إلى أن يبرد الجهاز‪.‬‬
‫االستخدام األولي (الشكل ‪)A‬‬
‫•قم بتنظيف الجهاز‪ .‬ارجع إلى قسم "التنظيف‬
‫والصيانة"‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الملحقات‪ .‬ارجع إلى قسم "التنظيف‬
‫والصيانة"‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل االستخدام ألول مرة‪ ،‬امأل الغالية بالماء تماماً‬
‫وال تستخدم ذلك الماء للشرب أو ألي غرض آخر‪.‬‬
‫•قم بملء غالية الماء (‪ )3‬بالماء إلى أن يصل إلى‬
‫عالمة الحد األقصى على مؤشر مستوى الماء (‪.)4‬‬
‫•اغلِ الماء‪ .‬ارجع إلى القسم "غلي الماء"‪.‬‬
‫•قم بتفريغ غالية الماء (‪.)3‬‬
‫التنظيف والصيانة (الشكالن ‪ A‬و‪)B‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪47‬‬
© Princess 2012
07/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising