SPEEDLINK NOBILÉ

SPEEDLINK NOBILÉ
SE
Föreskriven användning
Den här produktlen ska bara användas som USB-port och
anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar
för skador på produkt eller person som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att
den här produkten inte får slängas bland de osorterade
soporna. Du är skyldig att lämna in elektriska apparater
till ett speciellt insamlingsställe för elektriska produkter.
Information om insamlingsställen i din närhet får du av de
lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller där
du köpte produkten. Genom att samla in och återvinna
elektriska apparater separat kan vi förhindra att ämnen
som ingår i dessa produkter skadar människor och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som USB-hub for tilslutning
til en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader
på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse
til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninge.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter
eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder,
at dette produkt ikke må bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bringe det til et
indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan indhente
oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale
myndigheder, genbrugsstationer, eller den butik, hvor du
købte dette produkt. En separat indsamling og genbrug af
gammelt elektronisk udstyr forhindrer, at deri indeholdte
stoffer bliver til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do odczytu i zapisu
odpowiednich kart pamięci za pomocą komputera PC.
Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za obrażenia u ludzi, zwierząt lub szkody
materialne na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza,
że tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi
odpadami domowymi – masz obowiązek dostarczyć go
do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych. Informacje o punktach zbiórki można
otrzymać w lokalnej administracji, miejscowym zakładzie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został
nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych urządzeń
elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony zawartych
w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem
proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która
najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
internetową www.speedlink.com.
CZ
EL
FI
Použití podle předpisů
Tento produkt je určen pouze pro čtení a přepisování
vhodné paměťové desky v počítači a pro použití v
uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την ανάγνωση και
εγγραφή αντίστοιχων καρτών μνήμης στον Η/Υ και για
τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή
αντικείμενα λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan sopivien muistikorttien
lukemiseen ja kirjoittamiseen tietokoneessa ja käyttööön
suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista tai
esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit
distanci k rušivým přístrojům.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
(των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem - jste
proto povinnen/povinná jej odevzdat do sběrny, určené
oficiálně pro elektrická zařízení. Informace o sběrnách ve
Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního
podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém
jste tento výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr a recyklace
starých elektrických spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich
obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani životní prostředí.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να
απομακρύνεται μαζί με τα μη ταξινομημένα οικιακά
απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι να το
παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο σημείο συλλογής
για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες
σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις
τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η
ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα υλικά που
περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο
τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta
saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa –
käyttäjällä on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen
sähkölaitteiden ja paristojen keräyspisteeseen. Tietoja
keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta,
jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän
tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja kierrätys
estää sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat
ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak megfelelő memóriakártyák számítóépen
történő olvasására és írására való, zárt helyiségben
használva. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett
kárért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
1
2
PREPARATION
3
CONNECTING
DATA TRANSFER
Nobilé
compact card reader
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben
az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy
ezt a terméket az újra nem hasznosítható szeméttel nem
szabad ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy
egy elektronikus eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre
szállítsa. A közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos
információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító
központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben
szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott
gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy
az emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
sl-7426-gSbk
SE
DK
PL
HU
1. Fäll ut USB-kabeln ur hållaren och sätt kontakten i en
ledig USB-port på din dator (min. 500mA). Apparaten
upptäcks automatiskt och kan användas efter bara
några sekunder.
1. Klap USB-kablet ud af holderen og forbind stikket med
et ledigt USB-interface på din computer (min. 500mA).
Enheden genkendes automatisk og er klar til brug efter
få sekunder.
1. Odchyl kabel USB z uchwytu i podłącz go do wolnego
złącza USB komputera (co najmniej 500 mA).
Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i po
kilku sekundach będzie gotowe do pracy.
2. Stick in ett minneskort i kortplatsen med motsvarande
märkning – observera att det bara går att använda
ett kort åt gången. Indikatorlampan tänds och
operativsystemet upptäcker kortet som en enhet.
Sedan kan du överföra data. Under dataöverföringen
blinkar indikatorlampan. Ta inte ut kortet då och koppla
inte bort apparaten från din PC, annars kan data gå
förlorade.
2. Sæt hukommelseskortet i det tilsvarende mærkede
slot - bemærk venligst, at du kun kan bruge et kort ad
gangen. LED‘en starter at blinke, operativsystemet
registrerer kortet som drev og muliggør på den måde
en dataoverføring. Under dataoverførslen blinker
LED‘en. Fjern kortet i dette tidsrum venligst ikke og
adskil enheden ikke fra PC‘en, det kan ellers føre til
tab af data.
2. Umieść kartę pamięci w odpowiednio oznakowanym
gnieździe - pamiętaj, że jednorazowo można korzystać
tylko z jednej karty. Dioda LED zaczyna migać, system
operacyjny rozpozna kartę jako napęd wymienny
i umożliwi w ten sposób przesył danych. Podczas
transmisji danych miga dioda LED. W tym czasie nie
wyjmuj karty ani nie odłączaj czytnika od komputera,
gdyż mogłoby to spowodować utratę danych.
1. Hajtsa ki az USB kábelt a tartóból és csatlakoztassa
a csatlakozót számítógépe szabad USB portjára
(legalább 500 mA). A készüléket automatikusan
felismeri a gép és pár másodperc múlva
használható is.
Observera: Dra i kontakten och inte i själva kortläsaren
när du ska ta bort den, annars kan kabeln skadas.
Bemærk: For at fjerne din Card Reader og for at undgå
skader på kablet, trækker du den venligst ud på stikket og
ikke på selve enheden.
Wskazówka - aby odłączyć czytnik kart od komputera,
pociągnij za wtyk, a nie za samo urządzenie, by uniknąć
uszkodzenia kabla.
NO
2. Dugja be a memóriakártyát a megfelelő jelölésű
felvevőbe – vegye figyelembe, hogy egyszerre csak
egy kártyát használhat. A LED világítani kezd, az
operációs rendszer felismeri a kártyát meghajtóként és
így lehetővé teszi az adatátvitelt. Az adatátvitel közben
villog a LED, kérjük, ezalatt az idő alatt ne vege ki a
kártyát és ne válassza le a készüléket a számítógépről,
mert különben elveszítheti az adatokat.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
Tudnivaló: Ha ki szeretné venni a kártyaolvasót, húzza
ki a csatlakozónál fogva, ne pedig magát a készüléket
húzza, hogy elkerülje a kábelen lévő sérüléseket.
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment for lesing og skriving av
passende minnekort på en PC, og for bruk innendørs.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader, skader på dyr eller materielle skader, som
skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av
produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølgeutladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende
utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at
dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte
husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et
offisielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon
om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet
som du kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og
gjenvinning av gamle produkter forhindrer at stoffer som
finnes i dem kan skade menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
CZ
EL
1. Vysuňte USB kabel z přidržení a zapojte zástrčku do
volného USB rozhraní na Vašem počítači (minimálně
500 mA). Zařízení je automaticky detekováno a je
funkční během několika vteřin.
1. Βγάλτε το καλώδιο USB από τη συγκράτηση και
συνδέστε το βύσμα με μια ελεύθερη υποδοχή
διασύνδεσης USB στον υπολογιστή σας (τουλάχιστο
500mA). Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα και μετά
από μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμη για χρήση.
2. Zastrčte paměťovou desku do příslušně označeného
zásuvného místa – mějte při tom na paměti, že v té
době lze použít pouze jednu desku. LED se rozsvítí,
operační systém detekuje desku jako pohon a umožní
tak přenos dat. Během přenosu dat bliká LED, prosím,
nevybírejte během tohoto procesu desku ze zásuvného
místa a neodpojujte přístroj z počítače, protože jinak
může dojít ke ztrátě dat.
Upozornění: K vytáhnutí Card Reader jej táhněte za
zástrčku a ne za samotný přístroj. Tak se zabrání
poškození kabelu.
2. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη
χαρακτηρισμένη υποδοχή - προσέξτε ότι μπορεί να
χρησιμοποιείται μόνο μια κάρτα κάθε φορά. Το LED
αρχίζει να ανάβει, το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει
την κάρτα ως οδηγό και επιτρέπει έτσι τη μεταβίβαση
δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης
δεδομένων αναβοσβήνει το LED. Μην απομακρύνετε
τότε την κάρτα και μην αποσυνδέετε τη συσκευή
από τον Η/Υ, διότι αλλιώς μπορεί να συμβεί απώλεια
δεδομένων.
Υπόδειξη: Για να απομακρύνετε τον αναγνώστη καρτών,
τραβήξτε από το βύσμα και όχι από την ίδια τη συσκευή,
ώστε να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο.
FI
NO
1. Käännä USB-johto ulos pidikkeestä ja liitä pistoke
tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään (vähintään
500mA). Laite tunnistetaan automaattisesti ja se on
käyttövalmis muutamassa sekunnissa.
1. Vipp ut USB-kabelen fra holderen og koble kontakten
til en ledig USB-port på datamaskinen (minimum
500mA). Apparatet blir automatisk registrert og er klar
til bruk etter noen få sekunder.
2. Työnnä muistikortti vastaavasti merkittyyn
korttipaikkaan – huomaa, että tällä hetkellä
voidaan käyttää vain yhtä korttia. Merkkivalo syttyy,
käyttöjärjestelmä tunnistaa kortin tietoasemaksi ja
mahdollistaa näin tiedonsiirron.Tiedonsiirron aikana
merkkivalo vilkkuu, älä poista korttia tämän aikana
äläkä irrota laitetta tietokoneesta, koska muutoin voi
esiintyä tietohukkaa.
2. Sett et minnekort inn i det aktuelle merkede sporet
– og pass på at du bare kan bruke 1 kort av gangen.
LED-ene begynner å blinke, operativsystemet
registrerer kortet som en diskstasjon og gjør det mulig
med dataoverføring. Under dataoverføringen blinker
LED-en, ikke ta ut kortet nåd det blinker, og ikke skill
apparatet fra PC-en. Det kan føre til at data går tapt.
Ohje: Irrota Card Reader pistokkeesta vetämällä, älä vedä
itse laitteesta, jotta johtovauriot vältettäisiin.
Anvisning: For å ta ut kortleseren, vennligst trekk i
kontakten og ikke i apparatet selv, for å unngå skader
på kabelen.
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
© 2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this Information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
DE
FR
NL
Intended use
This product is only intended for reading and writing
compatible memory cards on the PC and is designed for
indoor use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability
whatsoever for any injuries or damages caused due to
careless, improper or incorrect use of the product or use
of the product for purposes not recommended by the
manufacturer.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur für das Lesen und Beschreiben
passender Speicherkarten am PC und die Verwendung in
geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH
übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren
oder Sachen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer,
falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen
Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à la lecture et à l‘écriture
sur un PC de cartes mémoire adaptées et à une utilisation
dans des locaux fermés. La société Jöllenbeck GmbH
décline toute responsabilité en cas de dommages sur des
personnes, des animaux ou des biens dus à une utilisation
du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire
aux instructions données par le fabricant.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt voor het lezen en
beschrijven van geschikte geheugenkaarten op de pc bij
gebruik binnenshuis. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk
voor schade aan personen, dieren of zaken als gevolg van
ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product
of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
fabrikant aangegeven doel van het product.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields (radio
installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from
the devices causing the interference.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den
störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à
haute fréquence intenses (installations radio, téléphones
mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l‘appareil (ou des appareils). Dans
ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l’origine des
perturbations.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons,
ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op
de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat
geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet,
dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll
entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet,
es an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für
Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu Sammelstellen
in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden,
Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses
Produkt erworben haben. Die separate Sammlung und
Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin
enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die
Umwelt gefährden.
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie
que ce produit ne doit pas être placé avec les ordures
ménagères – vous êtes tenu de le déposer dans une borne
officielle de collecte d‘appareils électriques. Pour connaître
les bornes de collecte proches de chez vous, adressezvous aux services de votre commune, aux décharges
locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit.
La collecte séparée des appareils électriques usagés
et leur recyclage empêchent que les matériaux qu‘ils
contiennent ne mettent en danger la santé des personnes
et l‘environnement.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt
wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am
schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com
erreichen.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit,
veuillez vous adresser à notre service d‘assistance
technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter
par le biais de notre site Web www.speedlink.com
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must
not dispose of this product together with general household
waste; instead, take it to a recycling point for electrical and
electronic equipment. For information about local recycling
points, contact your local authority, civic amenity site or the
business where you purchased this product. The separate
collection and recycling of used items of electrical and
electronic equipment prevents any harmful substances
they contain from harming human health and polluting the
environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch
with our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para leer y sobrescribir tarjetas
de memoria adaptables a un PC y utilizarlo dentro de
espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume garantía
alguna por daños o lesiones causadas a personas,
animales u objetos debidos a una utilización inadecuada o
impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por
manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a
la puntualizada por el fabricante.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos
o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos
y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer
señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento
del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor
posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa
que en ellos no podrás depositar ese tipo de material de
desecho - estás obligado legalmente a depositarlo en
los contenedores apropiados para aparatos eléctricos y
pilas de un punto limpio oficial. Infórmate sobre el punto
limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de
tu demarcación, llamando a empresas de reciclado de la
zona o en la tienda en la que has adquirido este producto
o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos eléctricos
y pilas usadas evitan que los materiales que contienen
perjudiquen la salud o el medio ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto,
dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar
rápidamente en la página web www.speedlink.com.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo per la lettura e la
scrittura su schede di memoria sul PC e per l‘uso in
ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH non risponde
di lesioni di persone, animali o danni a oggetti
causati da un utilizzo del prodotto involontario,
improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o
elettromagnetici ad alta frequenza (impianti
radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la
distanza dalle fonti d‘interferenza.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato
smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani non
differenziati. Siete quindi tenuti per legge a
consegnare questo prodotto in un centro di raccolta
autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici.
Per informazioni in merito ai centri di raccolta della
propria zona contattare le autorità locali, le imprese
di smaltimento locali o il negozio dove è stato
acquistato il prodotto. La raccolta differenziata e il
riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita che le
sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute
umana e l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo
prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è
facilmente reperibile attraverso il nostro sito
www.speedlink.com.
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca PCdeki uygun bellek kartlarını okumak
ve üzerlerine yazmak ve kapalı ortamlarda kullanmak
amacıyla tasarlanmıştır. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz,
tekniğine aykırı,hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda kişilerin,
hayvanların yaralanmasından ya da üründeki hasarlardan
sorumlu değildir.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga
boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu
durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye
çalışın.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev
çöpü ile imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu
yüzden bunları elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir
toplama noktasına vermekle yükümlüsünüz. Yakınınızdaki
toplama noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan,
geri dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü satın aldığınız
dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların
ayrı olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların
içerisindeki bulunan maddelerin insan sağlığına ve çevreye
zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan
dat dit product niet bij het normale huisvuil mag worden
gedaan. U bent verplicht het in te leveren bij een officieel
inzamelpunt voor elektrische apparaten. Informatie over
inzamelpunten bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw
gemeentelijke overheid, het sorteercentrum voor afval of het
bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door gescheiden
inzameling en verwerking van elektrische apparatuur wordt
voorkomen dat de daarin gebruikte stoffen een gevaar
kunnen vormen voor mens en milieu.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op
met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken
via onze website www.speedlink.com.
RU
1
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора
указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать
с несортированным домашним мусором – поэтому
вы обязаны сдать его в официально назначенный
пункт сбора старых электроприборов. Информацию
о специализированных пунктах сбора старых
электроприборов можно получить в местных органах
власти, местных предприятиях по утилизации отходов
или в магазине, где было куплено это изделие.
Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов
предотвращают возникновение опасности для здоровья
человека и окружающей среды вследствие веществ,
которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические
сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки,
быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com.
3
CONNECTING
DATA TRANSFER
EN
DE
FR
NL
1. Unclip the USB connector from the holder and plug
it into any free USB port on your computer (minimum
supply current 500mA). The operating system will
automatically detect the device and it will be ready to
use in a few seconds.
1. Klappen Sie das USB-Kabel aus der Halterung und
verbinden Sie den Stecker mit einer freien USBSchnittstelle an Ihrem Rechner (mindestens 500 mA).
Das Gerät wird automatisch erkannt und ist nach
wenigen Sekunden einsatzbereit.
1. Dépliez le câble USB de son support et reliez la fiche
à une prise USB libre sur votre ordinateur (500 mA au
moins). L’appareil est détecté automatiquement et prêt
à l‘emploi en quelques secondes seulement.
1. Klap de USB-kabel uit de houder en steek de stekker
in een vrije USB-poort van de computer (minstens
500mA). Het apparaat wordt automatisch herkend en
is na een paar seconden gereed voor gebruik.
2. Insert a memory card into the relevant slot. Be aware
that you can only use one card at a time. The LED
will light up, the operating system will mount the card
as a drive and you will then be able to transfer data.
The LED will flash while data is being transferred. To
avoid data loss, do not remove the card nor unplug the
device from the PC during this time.
2. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechend
gekennzeichneten Steckplatz – bitte beachten
Sie, dass sich nur eine Karte zur Zeit nutzen lässt.
Die LED beginnt zu leuchten, das Betriebssystem
erkennt die Karte als Laufwerk und ermöglicht so die
Datenübertragung. Während des Datentransfers blinkt
die LED, bitte entnehmen Sie währenddessen die
Karte nicht und trennen Sie das Gerät nicht vom PC,
da es sonst zu Datenverlust kommen kann.
2. Insérez une carte mémoire dans l‘emplacement adapté
– nous attirons votre attention sur le fait que vous
ne pouvez utiliser qu‘une carte à la fois. Le voyant
s‘allume, le système d‘exploitation reconnaît la carte
comme lecteur : vous pouvez à présent transférer
des données. Le voyant clignote durant le transfert de
données ; veuillez ne pas retirer la carte en cours de
transfert et ne pas débrancher l‘appareil du PC, car
cela pourrait entraîner une perte de données.
2. Plaats een geheugenkaart in de overeenkomstig
gemarkeerde sleuf – u kunt niet meerdere
geheugenkaarten tegelijkertijd gebruiken. De LED gaat
branden, het besturingssysteem herkent de kaart als
verwisselbaar station en maakt gegevensoverdracht
mogelijk. Tijdens gegevensoverdracht knippert de LED;
neem tijdens gegevensoverdracht de kaart niet uit de
sleuf en koppel het apparaat niet los van de computer
om gegevensverlies te voorkomen.
Remarque : pour débrancher le lecteur de cartes, retirezle au niveau de la fiche et non de l‘appareil afin de ne pas
endommager le câble.
Opmerking: als u de kaartlezer wilt verwijderen, dient u
aan de stekker te trekken en niet aan de kaartlezer zelf,
om schade aan de kabel te voorkomen.
Please note: to unplug the card reader, grip the USB
connector not the device itself to avoid damaging the
cable.
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для чтения и
записи соответствующих карт памяти на ПК и для
использования в закрытых помещениях. Jöllenbeck
GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или
травмы людей, животных или ущерб материальным
ценностям вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно
увеличить расстояние от источников помех.
2
PREPARATION
ES
Hinweis: Um den Card Reader zu entfernen, ziehen Sie
ihn bitte am Stecker und nicht am Gerät selbst ab, um
Schäden am Kabel zu vermeiden.
IT
1. Despliega el conector con cable USB sacándolo
del soporte y enchúfalo a un puerto libre USB de tu
ordenador (mínimo 500mA). El dispositivo se detecta
automáticamente y puedes utilizarlo sin más a los
pocos segundos.
1. Estrarre il cavo USB dal supporto e collegare il
connettore a una porta USB libera del computer
(almeno 500 mA). Il dispositivo viene riconosciuto
automaticamente ed è pronto per l‘uso in pochi
secondi.
2. Introduce una tarjeta de memoria en la ranura
correspondiente marcada – Ten en cuenta que sólo
puedes utilizar una tarjeta cada vez. Se enciende el
LED, el sistema operativo detecta la tarjeta y como
una unidad de CD permite la transferencia de datos.
Durante la transferencia el LED parpadea, no saques
la tarjeta mientras se está realizando la operación, ni
desconectes el dispositivo del PC ya que esto puede
acarrear pérdida de datos.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot indicato,
tenendo presente che può essere usata solo una
scheda alla volta. Il LED si accende, il sistema
operativo riconosce la scheda come drive e consente
quindi il trasferimento dati. Durante il trasferimento
dati il LED lampeggia, non estrarre assolutamente
la scheda e non scollegare il dispositivo dal PC per
evitare la perdita di dati.
Observación: Para extraer el lector de tarjetas, sácalo
tirando del conector no del aparato mismo, evitarás así
dañar el cable.
Nota bene: Per rimuovere il card reader, estrarlo dal
connettore e non dal dispositivo stesso, per evitare
danni al cavo.
TR
RU
1. USB kabloyu tutucusundan dışarı katlayın ve fişi
bilgisayarınızdaki boş bir USB arabirimine takın (en az
500mA). Aygıt otomatik algılanır ve birkaç saniye sonra
kullanıma hazırdır.
1. Выньте USB-кабель с крепления и соедините
штекер со свободным USB-разъемом на
компьютере (не меньше 500 мА). Система
автоматически распознает устройство и оно готово
к работе через несколько секунд.
2. İlgili işaretli yuvaya bir bellek kartı takın – lütfen şu
anda yalnızca bir kartın kullanılabildiğini dikkate alın.
LED yanmaya başlar, işletim sistemi kartı sürücü olarak
algılar ve böylece veri aktarımı yapılmasına izin verir.
Veri aktarımı sırasında LED yanıp söner, lütfen bu
esnada kartı çıkarmayın ve aygıtın bağlantısını PC‘den
ayırmayın, aksi halde veri kaybı söz konusu olabilir.
Açıklama: Card Reader‘ı çıkarmak için lütfen fiş
kısmından çekin, aygıtın üzerinden değil. Böylece kabloya
hasar verilmesini önlersiniz.
2. Вставьте карту памяти в соответственно
помеченный разъем – помните о том, что можно
использовать только одну карту. Светодиод
начинает гореть, операционная система видит карту
памяти как диск, так что можно передавать данные.
Во время передачи данных мигает светодиод, во
время этого процесса не вынимайте карточку и не
отсоединяйте устройство от ПК, так как в противном
случае могут быть утеряны данные.
Указание: Чтобы вынуть карт-ридер, тяните его за
штекер, а не за само устройство, чтобы не повредить
кабель.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement