Electrolux ZB3004
EN
Vacuum cleaner User manual
IND
Panduan Penggunaan Pengisap Debu
KR
사용설명서
TH
คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
VIET Sách hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi
CH
吸尘器使用手册
TW
吸塵器使用手冊
3
EN .................................................................................. 4
TH................................................................................... 4
TW.................................................................................. 4
Thank you for choosing an Electrolux ERGORAPIDO™
vacuum cleaner. ERGORAPIDO™ is a cordless stick
vacuum cleaner intended for indoor use on light dry
household dust and debris. In order to ensure the best
results, always use original Electrolux accessories and
spare parts. They have been designed especially for your
vacuum cleaner.
ขอบคุณที่เลือกเครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ ของ
Electrolux
ERGORAPIDO™ คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายชนิดด้ามจับ
สำ�หรับใช้งานภายในอาคาร ใช้ท�ำ ความสะอาดฝุ่นและเศษ
ขยะในครัวเรือนที่แห้งและมีน้ำ�หนักเบา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ควรใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของแท้จาก Electrolux เสมอ
เพราะอุปกรณ์เสริมและอะไหล่แท้ออกแบบมาเพื่อเครื่องดูดฝุ่น
ของคุณโดยเฉพาะ
感謝您選擇使用 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸塵
器。ERGORAPIDO™
是一款專門用於吸取室內乾燥粉塵
和碎屑的無線吸塵器。為確保最佳吸塵效果,請務必使
用專為該系列吸塵器設計的 Electrolux 原裝配件和備
件。
IND................................................................................. 4
VIET................................................................................ 4
Terima kasih telah memilih pengisap debu Electrolux
ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ adalah pengisap debu
nirkabel untuk penggunaan ringan dalam rumah untuk
membersihkan barang-barang dari debu dan kotoran. Untuk
mendapatkan hasilterbaik, gunakan selalu aksesoris dan suku
cadang asli Electrolux. Onderdil ini dirancang khusus untuk
pengisap debu anda.
Cảm ơn quý vị đã chọn máy hút bụi ERGORAPIDO™ của
Electrolux. ERGORAPIDO™ là máy hút bụi dạng cây không
dây được thiết kế cho mục đích sử dụng trong nhà để hút
bụi và rác vụn gia đình khô và nhẹ. Để đảm bảo kết quả
tốt nhất, luôn sử dụng các phụ kiện và phụ tùng nguyên
gốc của Electrolux. Chúng được thiết kế đặc biệt cho máy
hút bụi của quý vị.
KR................................................................................... 4
CH................................................................................... 4
Electrolux ERGORAPIDO™를 선택해주셔서 감사합니다.
ERGORAPIDO™는 가정에서 발생하는 가볍고 건조한
먼지 및 부스러기를 청소하기 위한 실내용 무선 스틱
청소기입니다. 최상의 청소 성능을 위해 특수 설계 된
정품Electrolux 부속품 및 부품을 사용하십시오.
感谢您选择使用 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸尘
器。ERGORAPIDO™
是一款专门用于吸取室内干燥粉
尘和碎屑的无线手持式吸尘器。为确保最佳吸尘效果,
请务必使用专为该系列吸尘器设计的 Electrolux 原装配
件和备件。
4
BEFORE STARTING
• Check that the package includes all parts described in
this ERGORAPIDO™ instruction manual.
• Read this instruction manual carefully.
• Pay special attention to the safety precautions chapter.
TABLE OF CONTENTS
Safety precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Unpacking and charging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cleaning the filters and dust container . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cleaning brush roll, wheels and hose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Consumer information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
EN
Enjoy your Electrolux ERGORAPIDO™!
ก่อนการใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องบรรจุภัณฑ์มีส่วนประกอบที่
ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ERGORAPIDO ™ เล่มนี้ครบ
ทุกชิ้น
• อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
• สนใจคำ�เตือนเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
สารบัญ
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย8���������������������������������������������8
การแกะหีบห่อและการชาร์จไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
การทำ�ความสะอาดไส้กรองและภาชนะเก็บฝุ่น2���������������20
การทำ�ความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง ล้อ และท่อ 2�����������������23
ข้อมูลผู้บริโภค. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ขอให้สนุกกับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น Electrolux
ERGORAPIDO™!
SEBELUM MULAI
• Periksa bahwa semua onderdil yang tertera dalam
panduan penggunaan ERGORAPIDO™ tersedia.
• Baca panduan penggunaan ini secara seksama.
• Beri perhatian khusus pada bagian peringatan
keselamatan.
TRƯỚC KHI KHỞI ĐỘNG
• Kiểm tra để biết bao bì có đủ tất cả các bộ phận mô tả
trong sách hướng dẫn sử dụng ERGORAPIDO™ này.
• Đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này.
• Đặc biệt chú ý đến chương các biện pháp phòng ngừa
an toàn.
DAFTAR ISI
Peringatan keselamatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Membuka dan mengisi baterai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Membersihkan saringan dan kantung debu. . . . . . . . . . . . . 20
Membersihkan gulungan sikat, roda dan selang . . . . . . . . 23
Informasi bagi konsumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MỤC LỤC
Các biện pháp phòng ngừa an toàn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cách mở bao bì và sạc điện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vệ sinh phễu lọc và hộp đựng bụi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vệ sinh trục bàn chải, bánh xe và ống mềm. . . . . . . . . . . . . . 23
Thông tin khách hàng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Selamat menggunakan Electrolux ERGORAPIDO™!
Hãy tận hưởng việc sử dụng ERGORAPIDO™ của
Electrolux!
시작하기전에
• ERGORAPIDO™ 사용설명서에 기재된 모든 부품이
포장 박스에 포함되어있는 지 확인하십시오.
• 본 사용설명서를 주의깊게 읽으십시오.
• 안전을 위한 주의사항은 특히 주의깊게
읽으십시오.
使用前
• 请检查产品包装中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用说明
书中给出的所有部件。
• 请仔细阅读本使用说明书。
• 请特别注意安全注意事项部分。
CH
목차
안전을 위한 주의사항. . . . . . . . . . . . . . 7
포장 개봉 및 충전 . . . . . . . . . . . . . . 15
필터 및 먼지통 청소 . . . . . . . . . . . . . 20
브러시롤, 휠, 호스 청소 . . . . . . . . . . . 23
소비자정보. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
目录
安全注意事项. . . . .
开箱和充电. . . . . .
清洗过滤器和集尘器. .
清洗辊刷、转轮和软管
用户须知. . . . . . .
TW
Electrolux ERGORAPIDO™와 함께 즐거운 청소를
경험하십시오!
选择 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸尘器,尽享洁净美好
生活!
IND
KR
TH
VIET
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
15
20
23
29
使用前
• 請檢查產品包裝中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用說明
書中列出的所有配件。
• 請仔細閱讀本使用說明書。
• 請特別注意安全注意事項部分。
目錄
安全注意事項. . . . .
開箱和充電. . . . . .
清洗濾網和集塵器. . .
清洗滾刷、滾輪和軟管
用戶須知. . . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
15
20
23
29
選擇 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸塵器,享受潔淨美好
生活!
Safety precautions
When using an electrical appliance basic precautions
should always be followed. Ergorapido™ should
only be used for normal vacuuming in a domestic
environment. Make sure the vacuum cleaner is stored
in a cool and dry place. All servicing and repairs
must be carried out by an authorized Electrolux
service centre. All packaging material should not be
accessible to children to avoid suffocation.
WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock,
or injury:
1. Each vacuum cleaner is designed for a specific
voltage. Check that your supply voltage is the
same as that stated on the rating plate on the
charging adaptor. Use only the original charging
adaptor designed for this model.
2. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
3. Use only as described in this manual. Use only
manufactures recommended accessories and
parts.
4. Do not use this appliance in*:
a.Wet areas
b.Close to fire or flammable gases/fluids
c.On sharp objects
d.To vacuum hot or cold cinders, and lighted
cigarettes.
e.To vacuum the dust from concrete, plaster, flour
or ashes.
*Any damage caused to the product by lack of
5
compliance to these instructions is not covered by
the warranty.
5. Do not vacuum water. Do not submerge the
machine in water.
6. Do not use a damaged cord. If vacuum cleaner
is not working as it should, has been dropped,
damaged, left outdoors, or dropped in water, take
it to an authorized service centre before using.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug,
grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug or vacuum cleaner with
wet hands.
9. Do not use the charging adapter of this appliance
to charge any other batteries or battery powered
appliance.
10.Always discharge the batteries completely and
disconnect it from the power supply before
cleaning or maintaining this appliance.
11.While running keep hair, loose clothing, fingers
and all parts of body away from openings and
moving parts.
12.Do not use the appliance if the housing of the
motor or other electrical components presents
serious damage.
13.Do not use without the dust container and filter in
place.
14.Do not use extension cords or outlets with
inadequate current carrying capacity.
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
6
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
PETUNJUK KESELAMATAN
Saat menggunakan alat-alat listrik, anda harus
mematuhi segala petunjuk keselamatan.
Ergorapido™ hanya boleh digunakan untuk
mengisap debu di rumah. Pastikan mesin pengisap
debu tersimpan dalam tempat yang sejuk dan
kering.Segala usaha layanan and reparasi harus
dilakukan oleh pusat pelayanan resmi Electrolux.
Semua pembungkus peralatan harus dijauhkan dari
jangkauan anak-anak untuk menghindari kecelakaan
sesak nafas.
PERINGATAN– Untuk menghindari terjadinya
kebakaran, sengatan listrik ataupun luka:
1. Setiap mesin pengisap debu dirancang untuk
digunakan pada tegangan tertentu. Harap periksa
bahwa tegangan listrik telah sesuai dengan
tegangan yang tertera pada adaptor. Gunakan
hanya adaptor asli yang dibuat khusus untuk
model ini.
2. Alat ini tidak untuk digunakan oleh mereka
(termasuk anak-anak) penyandang cacat fisik,
cacat indra maupun mental, atau yang tidak
memiliki pengalaman dan pengetahuan yang
cukup, kecuali mereka berada dalam pengawasan
atau telah diberi petunjuk mengenai penggunaan
alat oleh orang yang bertanggung-jawab atas
keselamatan mereka. Anak-anak sebaiknya
diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan
alat.
3. Gunakan alat sesuai dengan petunjuk. Gunakan
aksesoris dan komponen sesuai saran pabrik.
4. Jangan gunakan alat*:
a.Pada tempat basah
b.Dekat dengan api atau gas/cairan mudah
terbakar
c.Pada benda tajam
d.Untuk membersihkan arang dalam keadaan
panas atau dingin serta rokok yang masih
menyala.
e.Untuk membersihkan debu dinding, semen,
tepung atau abu hasil pembakaran.
*Segala kerusakan pada alat akibat tidak mematuhi
petunjuk tidak akan ditanggung garansi.
5. Jangan gunakan mesin untuk membersihkan air.
Jangan celupkan mesin kedalam air.
6. Jangan gunakan kabel yang telah rusak. Jika
mesin pengisap debu tidak bekerja semestinya,
atau mesin jatuh terbanting, rusak, lama berada
di luar atau terjatuh kedalam air, bawa mesin
kepusat layanan resmi sebelum menggunakan
kembali.
2. Jangan mencabut kabel dari soket dengan
menarik pada kabel. Untuk mencabut kabel,
pegang ujung sakelar dan bukan kabel.
7. Jangan memegang sakelar atau mesin pengisap
debu saat tangan basah.
3. Jangan gunakan adaptor mesin untuk mengisi
baterai lain atau alat lain yang menggunakan
baterai.
8. Baterai harus dalam keadaan kosong dan dicabut
dari soket dinding sebelum membersihkan atau
melakukan perawatan pada alat.
4. Saat menggunakan mesin, rambut, pakaian
longgar, jari dan semua bagian tubuh harus
dijauhkan dari komponen mesin yang terbuka
dan bergerak.
9. Jangan gunakan mesin jika sangkar mesin atau
salah satu komponen listrik dalam keadaan rusak
berat.
13. Jangan gunakan bila kantong penampung debu
dan saringan tidak terpasang.
14. Jangan gunakan kabel ekstensi atau multi soket
tanpa kapasitas arus yang cukup.
안전을 위한 주의사항
본 청소기를 사용할 때에는 다음의 안전 수칙을
반드시 따라야 합니다. 청소기는 반드시 일반
가정용으로만 사용하십시오. 청소기는 반드시
서늘하고 건조한 환경에서 보관해야 하며 모든
서비스와 수리는 공식 Electrolux 서비스 센터에서
받으셔야 합니다. 질식사를 방지하기 위해, 포장재
특히 비닐 봉지는 어린이가 만질 수 없는 곳에
보관하십시오.
감전, 화재 등의 사고를 방지하기 위한 주의사항
1.각 진공 청소기에는 고유 전압이 지정되어
있습니다. 충전 어댑터에 표시 된 정격
전압과 가정의 공급 전압이 일치하는 지
확인합니다. 본 모델에 지정된 충전 어댑터만을
사용하십시오.
2.본 청소기는 신체적, 감각적, 또는 정신적
능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람(
어린이 포함)의 사용을 제한합니다. 부득이하게
사용되는 경우, 제품의 안전을 책임질 수 있는
사람의 감독 또는 주의가 요구됩니다.
3.본 사용 설명서에 명시된 대로 사용하십시오.
부속품 및 부품은 본 제품에 포함된 것만
사용하십시오.
4.다음과 같은 상황에서는 청소기 사용을
금합니다:
a.습기가 있는 공간
b.인화성 가스 및 기타 유사한 물질과 인접한
공간
c.날카로운 물체 위
d.뜨겁거나 차가운 담뱃재 또는 불이 붙어
있는 담배 꽁초 등
e.콘크리트, 석고, 밀가루와 같은 미세먼지가
있는 환경
위와 같은 상황에서 발생한 고장은 보증 수리를
받으실 수 없습니다.
7
5.청소기를 액체 위에서 사용하거나 액체 안에
담그지 마십시오. 청소기에 심각한 손상을 입힐
수 있습니다.
6.손상된 코드를 사용하지 마십시오. 청소기를
떨어뜨렸거나, 청소기가 손상 혹은 외부에
장시간 노출되었거나 물에 빠져 작동하지
않는다면 반드시 사용하기 전 공식
서비스센터에 문의하십시오.
7.코드를 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마십시오.
플러그를 뽑을 시에는 코드가 아닌 플러그를
잡아 당겨 뽑으십시오.
8.젖은 손으로 청소기 혹은 플러그를 만지지
마십시오.
9.충전용 어댑터를 재충전 할 수 없는 배터리의
충전용으로 사용하지 마십시오.
10..청소기를 유지관리 하기 전에 반드시
배터리를 완전 방전하여 사용한 후 전원에서
분리하십시오.
11..머리카락, 옷자락 및 손가락과 신체의 일부가
흡입구에 빨려 들어가거나 바퀴에 걸리지
않도록 주의하십시오.
12..모터나 다른 부품들이 심각한 손상을 입었을
경우, 청소기를 사용하지 마십시오.
13..먼지통과 필터가 장착되지 않은 상태로
사용하지 마십시오.
14..코드를 연장하거나 허용 전압에 맞지 않는
콘센트에 연결하지 마십시오.
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
8
EN
คำ�เตือนก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามคำ�เตือนก่อนการ
ใช้งานเบื้องต้นเสมอ ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น Ergorapido™
ทำ�ความสะอาดสภาพแวดล้อมในภายบ้านตามปกติ
เท่านั้นและเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่แห้งและเย็น การ
ซ่อมบำ�รุงและการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องทำ�โดยศูนย์
บริการของ Electrolux ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เก็บ
รักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุบรรจุภัณฑ์เข้าไปขัดขวางการ
หายใจ
คำ�เตือน - เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้า
ช็อต หรือการบาดเจ็บ
IND
KR
TH
VIET
CH
1. เครื่องดูดฝุ่นแต่ละเครื่องรองรับพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ระดับหนึ่งเท่านั้น ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้าน
ของคุณเท่ากับพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลาก
ข้อมูลไฟฟ้าบนอะแดปเตอร์ชาร์จไฟหรือไม่ ใช้อะ
แดปเตอร์ชาร์จไฟของแท้ที่ออกแบบมาสำ�หรับเครื่อง
ดูดฝุ่นรุ่นนี้เท่านั้น
2 อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ความรู้สึก หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์
และความรู้ (รวมทั้งเด็กๆ) ใช้งาน ยกเว้นอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีใช้
งานอุปกรณ์โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบความ
ปลอดภัยของพวกเขา ควรดูแลและระวังไม่ให้เด็ก
เล่นกับอุปกรณ์นี้
3. ใช้อุปกรณ์ตามคำ�แนะนำ�ที่ระบุไว้ในคู่นี้เท่านั้น
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่ผู้ผลิตแนะนำ�
เท่านั้น
4. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้*:
ก. ในบริเวณที่เปียกชื้น
TW
ข. ใกล้กับแก๊ส/ของเหลวไวไฟ
ค. บนวัตถุแหลมคม
ง. ทำ�ความสะอาดขี้เถ้าร้อนหรือเย็นและบุหรี่ที่ยัง
ติดไฟ
จ. ทำ�ความสะอาดฝุ่นผงจากคอนกรีต ปูนพลาสเตอร์
คอนกรีต แป้งหรือเถ้า
*การรับประกันไม่คุ้มครองความเสียหายของผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เหล่านี้
5. ห้ามใช้ดูดน้ำ� ห้ามจุ่มเครื่องดูดฝุ่นในน้�ำ
6. ห้ามใช้สายไฟที่เสียหาย หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำ�งาน
ตามปกติ หล่นกระแทกพื้น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลาง
แจ้ง หรือหล่นลงในน้ำ� ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตตรวจสอบก่อนนำ�มาใช้งาน
7. ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ ในการถอดปลั๊ก ให้จับ
ที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
8. ห้ามจับปลั๊กหรือเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือเปียก
9. ห้ามนำ�อะแดปเตอร์ชาร์จไฟของอุปกรณ์นี้มาชาร์จ
แบตเตอรี่ชนิดอื่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่
10. ปล่อยประจุฟ้าในแบตเตอรี่ออกให้หมดและตัดการ
เชื่อมต่อแบตเตอรี่ออกจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ก่อนทำ�ความสะอาดหรือบำ�รุงรักษาอุปกรณ์เสมอ
11. ขณะใช้งาน เก็บผม เสื้อผ้าหลวมโคร่ง นิ้ว และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องและชิ้นส่วน
เคลื่อนที่ของอุปกรณ์
12. ห้ามนำ�อุปกรณ์ไปใช้งานหากตัวมอเตอร์หรือชิ้น
ส่วนไฟฟ้าอื่นๆ เสียหายร้ายแรง
13. ห้ามใช้อุปกรณ์หากไม่ได้ติดตั้งภาชนะเก็บฝุ่นและ
ไส้กรอง
14. ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงที่รับพิกัดกระแส
ไฟฟ้าได้ไม่พอ
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN
Khi sử dụng thiết bị điện, luôn phải tuân thủ các
biện pháp phòng ngừa cơ bản. Chỉ được sử dụng
Ergoapido™ để hút bụi bình thường ở môi trường
trong nhà. Hãy chắc chắn rằng máy hút bụi được để ở
nơi khô mát. Tất cả việc bảo dưỡng và sửa chữa phải do
trung tâm dịch vụ được Electrolux ủy quyền thực hiện.
Không được để trẻ em tiếp cận với tất cả vật liệu đóng
gói để tránh ngạt thở.
CẢNH BÁO – Để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc
chấn thương:
1. Mỗi máy hút bụi được thiết kế cho một điện áp cụ
thể. Kiểm tra xem điện áp cung cấp của quý vị có
giống như ghi trên biển thông số ở bộ sạc điện
hay không. Chỉ sử dụng bộ sạc điện ban đầu được
thiết kế cho model này.
2. Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi
các cá nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể
chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát
hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải
được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch
phá thiết bị này.
3. Chỉ sử dụng như mô tả trong sổ tay này. Chỉ sử
dụng các phụ kiện và bộ phận được nhà sản xuất
khuyến nghị.
4. Không sử dụng thiết bị này ở:
a.Các khu vực ẩm ướt
b.Gần lửa hoặc khí/chất lỏng dễ cháy
c.Trên các vật sắc nhọn
d.Để hút bụi tro nóng hoặc lạnh và thuốc lá đang
cháy.
e.Để hút bụi từ bê tông, thạch cao, bột hoặc tro.
9
*Bất kỳ hư hại nào tới sản phẩm gây ra do thiếu tuân
thủ các hướng dẫn này sẽ không được bảo hành
5. Không hút bụi nước. Không ngâm máy trong
nước.
6. Không sử dụng dây bị hỏng. Nếu máy hút bụi
không hoạt động như bình thường, đã bị rơi, bị
hư hỏng, bị để ngoài trời hoặc bị rơi vào nước, hãy
mang máy đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền
trước khi sử dụng.
7. Không rút phích cắm bằng cách kéo dây. Để rút
phích cắm, hãy nắm phích cắm, không nắm dây.
8. Không chạm tay ướt vào phích cắm hoặc máy hút
bụi.
9. Không sử dụng bộ sạc điện của thiết bị này để sạc
bất kỳ loại pin nào khác hoặc thiết bị chạy bằng
pin.
10.Luôn xả sạch pin và ngắt kết nối khỏi nguồn điện
trước khi làm sạch hoặc bảo trì thiết bị này.
11.Trong khi máy hoạt động, không để tóc, quần áo
rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể
chạm vào các khe hở và bộ phận đang chuyển
động.
12.Không sử dụng thiết bị nếu vỏ động cơ hoặc các
thành phần điện bị hư hại nghiêm trọng.
13.Không sử dụng khi chưa lắp hộp chứa bụi và bộ
lọc.
14.Không sử dụng dây điện kéo dài hoặc ổ cắm điện
không đủ khả năng mang dòng điện.
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
10
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
安全注意事项
使用家用电器时,请务必始终遵守基本的安全防范措
施。Ergorapido™吸尘器只能用作普通家用吸尘器。请
将吸尘器存放在阴凉干燥的环境中。所有保养和维修
工作只能由Electrolux 授权服务中心完成。禁止儿童
接触任何包装材料,以免发生窒息事故。
警告:为了预防火灾、电击或伤害事故,应严格遵守以
下说明:
1.每台吸尘器都对应一个特定的工作电压。检查电源
电压与充电器标示的电压是否一致。仅使用与这款
吸尘器的型号相符的原装充电器。
2.对于因身体、感官或心智能力缺陷、经验不足或对
该产品缺乏了解而无法安全使用的成人或儿童,应
在专业人员的监督和指导下使用该吸尘器。家长应
密切留意,禁止儿童将吸尘器拿来玩耍。
3.使用吸尘器时应严格遵守本手册中的相关说明。仅
使用制造商推荐的备品备件。
4.禁止*:
a.在有水的地方使用吸尘器
b.在靠近明火或可燃气体/液体的地方使用吸尘器
c.在尖锐物品上使用吸尘器
d.用吸尘器吸热煤渣、冷煤渣、未熄灭的烟蒂等物
e.用吸尘器吸水泥、灰泥、烟灰等物产生的粉尘
*由于未能遵守该说明而导致产品损坏或故障的情况
一概不在质保范围内。
5.禁止用吸尘器吸水。禁止让吸尘器浸入水中。
6.禁止使用破损的电线。如果吸尘器无法正常工作或
从高处坠落、损坏、被遗忘在户外或不慎掉入水中,
请在使用前将其带到授权服务中心进行检修。
7.禁止通过拉扯电线的方式拔下电源插头。拔掉插
头时,应抓住插头本身,而非电线。
8.禁止用湿手触碰电源插头或吸尘器。
9.禁止用该吸尘器的充电器为其他电池或电池类用
品充电。
10.对吸尘器进行清洗或维修前,请让电池完全放电,
并断开其电源。
11.吸尘器运作时,应确保头发、衣物、手指和身体其
他部位远离吸尘器的风口,并避免被移动零件夹
住。
12.当电机外壳或其他零部件严重损坏时,请停止使
用。
13.切勿使用未正确安装集尘器和过滤器的吸尘器。
14.切勿使用电流承载能力不足的电源延长线或插
座。
安全注意事項
操作電器用品時,請務必遵守安全指
示。Ergorapido™僅適合於家庭內作一般吸塵使
用。不用時,請將吸塵器收納在陰涼、乾燥的空間
內。所有的維修/保養作業應交由伊萊克斯核准認
可之維修商處理。包裝材料應置放在兒童無法取得
之處,以避免發生窒息意外。
注意-為避免發生火災、觸電或人身傷害等意外:
1.每一款吸塵器在設計上都有其特定的工作電壓。請
確認插座所供應的電源與充電器的工作電壓相符。
充電時,應使用該款產品專屬之原廠充電器。
2.本產品不適合給行動、感官或心理方面有障礙,或
是缺乏相關經驗和知識的人士(包括兒童)使用。除
非經由他人指導操作並保障安全,否則不建議以上
人士使用本產品。請務必避免兒童將本產品拿來玩
耍。
3.請確實按照本手冊的說明操作。請使用原廠所建議
之周邊和零件。
4. 以下這些狀況不適合使用本產品:
a.潮濕表面
b.接近火焰或可燃物質
c.尖銳物品
d.煤灰(不論冷卻與否)、點燃的煙蒂等。
e.石膏、水泥等細微塵埃。
因未遵守使用規範而造成產品損壞者,不在保固範圍
內。
5. 請勿拿吸塵器吸水。請勿將吸塵器浸
泡於水中。
6.避免使用已受損之電源線。吸塵器若有故障、摔壞、
受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時,應交由合格
維修商檢查後再行使用。
7.請勿以拉扯電源線的方式拔取插頭。拔取插頭時應
握住插頭(而非電源線)。
11
8.手沾濕時請勿碰觸插頭或吸塵器。
9. 請勿將本產品的充電器拿來充其它電
池類用品。
10.對本產品進行清潔或保養之前,務必要將電池完全
放電並將插頭拔離電源。
11.運作時,應注意不要讓毛髮、衣物、手指和身體各部
位靠近機器的開口,並避免被運轉零件夾住。
12.馬達外殼或其他零件若有嚴重受損時,應停止使
用。
13.集塵器和濾網未安裝下,請勿使用本產品。
14.避免使用無法承載額定電流之延長線或供電插座。
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
12
1.
19.
2.
20.
23.
18.
4.
24.
3.
14.
25.
7.
6.
17.
5.
8.
11.
16.
10.
12.
15.
21.
9.
13.
22.
13
DESCRIPTION OF ERGORAPIDO™
1. On/off button
2. Power Up/Down button
3. On/off button, hand unit
4. Handle
5. Main body
6. Locking screw
7. Release button, hand unit
8. Charging station, wall unit
9. Charging station, floor unit
10. Adapter
11. Fine filter (inner filter)
12. Pre filter (outer filter)
13. Release button, dust container
14. Battery display, Lithium version*
15. Dust container
16. Brush*
17. Crevice nozzle*
18. Brush roll release button*
19. Hatch cover for brush roll*
20. Brush roll
21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY button*
22. Nozzle front lights*
23. Charging indicator, NiMH version*
24. Cliff hanger
25. Alternative placement for crevice and brush
ERGORAPIDO™ 제품 구성
1. 전원 On/Off 버튼
2. 흡입력 조절 버튼
3. 전원 On/Off 버튼, 핸디 청소기
4. 핸들
5. 본체
6. 고정나사
7. 해제버튼, 핸디 청소기
8. 충전거치대 상단부
9. 충전거치대 하단부
10.어댑터
11.1차필터(내부필터)
12.2차필터(외부필터)
13.해제버튼, 먼지통
14.배터리 디스플레이, 리튬모델에 한함*
15.먼지통
16.브러쉬*
17.틈새 노즐*
18.브러시롤 해제 버튼*
19.브러시롤 커버*
20.브러시롤
21.브러쉬롤클린 버튼*
22.노즐 전면 조명*
23.충전표시기, 니켈수소모델에 한함*
24.벽걸이 부품
25.틈새 및 브러쉬를 위한 노즐
EN
* Certain models only
* 특정모델에만 해당됩니다.
KR
KETERANGAN ERGORAPIDO™
1. Tombol menyalakan/mematikan (On/off)
2. Tombol Menambah/Mengurangi Daya
3. Tombol menyalakan/mematikan (On/off) hand unit
4. Gagang
5. Badan utama
6. Sekrup pengunci
7. Tombol melepaskan, hand unit
8. Pos mengisi baterai, wall unit
9. Pos mengisi baterai, floor unit
10. Adapter
11. Fine filter (saringan dalam)
12. Pre filter (saringan luar)
13. Tombol melepaskan, kantung debu
14. Tampilan baterai, versi Lithium*
15. Kantung debu
16. Sikat*
17. Nozzle celah*
18. Tombol pelepas gulungan sikat *
19. Penutup untuk gulungan sikat*
20. Gulungan sikat
21. Tombol BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY*
22. Lampu depan nozzle*
23. Indikator mengisi baterai, versi NiMH*
24. Gantungan
25. Alternatif tempat meletakkan dan sikat
ส่วนประกอบของ ERGORAPIDO™
1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ปุ่มเพิ่ม/ลดพลังงาน
3. ปุ่มเปิด/ปิด, ส่วนมือจับ
4. ด้ามจับ
5. ตัวเครื่อง
6. สกรูล็อค
7. ปุ่มปลดล็อค, เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
8. แท่นชาร์จไฟ, ส่วนแขวนผนัง
9. แท่นชาร์จไฟ, ส่วนตั้งพื้น
10. อะแดปเตอร์
11. ไส้กรองละเอียด (ไส้กรองด้านใน)
12. ไส้กรองขั้นต้น (ไส้กรองด้านนอก)
13. ปุ่มปลดล็อค, ภาชนะเก็บฝุ่น
14. ไฟระดับแบตเตอรี่, รุ่นลิเธียม*
15. ภาชนะเก็บฝุ่น
16. แปรง*
17. หัวทำ�ความสะอาดพื้นที่แคบ
18. ปุ่มปลดล็อคแปรงลูกกลิ้ง
19. ฝาปิดช่องใส่แปรงลูกกลิ้ง
20. แปรงลูกกลิ้ง
21. ปุ่มเทคโนโลยี BRUSHROLLCLEAN™*
22. ไฟด้านหน้าหัวทำ�ความสะอาด*
23. ไฟแสดงการชาร์จ, รุ่น NiMH*
24. ร่องสำ�หรับแขวน
25. ร่องสำ�หรับติดตั้งหัวทำ�ความสะอาดที่แคบและแปรง
* Hanya untuk model tertentu saja
*บางรุ่นเท่านั้น
IND
TH
VIET
CH
TW
14
EN
IND
KR
MÔ TẢ ERGORAPIDO™
1. Nút bật/tắt
2. Nút Tăng/Giảm Công Suất
3. Nút bật/tắt, bộ phận cầm tay
4. Cán cầm
5. Phần thân chính
6. Vít hãm
7. Nút nhả, bộ phận cầm tay
8. Đế sạc, bộ phận gắn vào tường
9. Đế sạc, bộ phận đặt dưới sàn
10. Bộ phận nắn dòng
11. Phễu lọc tinh (phễu lọc trong)
12. Phễu lọc thô (phễu lọc ngoài)
13. Nút nhả, hộp đựng bụi
14. Đèn báo pin, phiên bản Lithium*
15. Hộp đựng bụi
16. Bàn chải*
17. Đầu hút hở*
18. Nút nhả trục bàn chải*
19. Nắp cửa sập cho trục bàn chải*
20. Trục bàn chải
21. Nút bấm CÔNG NGHỆ BRUSHROLLCLEAN™*
22. Đèn trước đầu hút*
23. Đèn báo sạc, phiên bản NiMH*
24. Móc treo tường
25. Chỗ lắp khác cho vòi hút và bàn chải
ERGORAPIDO™ 吸塵器產品介紹
1. 開/關按鈕
2. 強力/靜音按鈕
3. 開/關按鈕(掌上型)
4. 把手
5. 機身
6. 鎖緊螺釘
7. 鬆開按鈕(掌上型)
8. 充電座(壁掛式)
9. 充電座(臥式)
10.變壓器
11.精密濾網(內濾網)
12.前濾網(外濾網)
13.鬆開按鈕(集塵器)
14.電量顯示(鋰電池*)
15.集塵器
16.毛刷吸頭*
17.細縫吸頭*
18.滾刷鬆開按鈕*
19.滾刷護蓋*
20.滾刷
21.滾刷清潔技術-毛髮剋星 (BRUSHROLLCLEAN™
TECHNOLOGY) 按鈕*
22.吸頭前燈*
23.充電指示燈(鎳氫充電電池*)
24.壁掛孔
25.細縫毛刷吸頭替代位置
* Chỉ có ở một số model
*僅限於特定型號
TH
VIET
CH
TW
ERGORAPIDO™ 吸尘器产品介绍
1. 开/关按钮
2. 上电/断电按钮
3. 开/关按钮(手持式)
4. 把手
5. 机身
6. 锁紧螺钉
7. 松开按钮(手持式)
8. 充电台(壁挂式)
9. 充电台(卧式)
10.适配器
11.精密过滤器(内过滤器)
12.预过滤器(外过滤器)
13.松开按钮(集尘器)
14.电量显示屏(锂电池*)
15.集尘器
16.除尘刷*
17.缝隙吸嘴*
18.辊刷松开按钮*
19.辊刷护盖*
20.辊刷
21.辊刷清洁技术 (BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY)
按钮*
22.吸嘴前灯*
23.充电指示灯(镍氢充电电池*)
24.壁挂孔
25.缝隙毛刷替代装置
*仅限于特定型号
15
Unpacking and assembly
1. Fit the handle by carefully inserting it into the main body.
2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use a
screwdriver or a coin.
Charging station 1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a
stable and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places. There is a
hollow space in the bottom of the charging station where unused cable can be wound.
EN
Membuka dan memasang
1. Pasang gagang pada badan utama dengan hati-hati.
2. Kunci gagang dengan mengetatkan sekrup pengunci yang
disediakan. Gunakan obeng atau uang logam.
Pos mengisi baterai 1. Pasang adaptor pada badan utama dan atur posisi pada permukaan yang
kokoh dan rata serta jauh dari sumber api, sinar matahari langsung atau air. Pada bagian bawah
pos mengisi baterai terdapat rongga kosong untuk menggulung kabel yang tidak digunakan.
IND
포장 제거 및 조립
1. 핸들을 본체에 삽입하여 장착합니다.
2. 제공된 고정나사를 조여 핸들을 고정합니다.
스크류 드라이버나 동전을 사용하십시오.
충전거치대 1. 어댑터를 전원에 연결하고 충전거치대를 열원이나
직사광선 또는 젖은 곳에서 멀리 떨어진 안정되고 평탄한 면 위에
두십시오. 충전거치대 하단에는 사용하지않는 케이블을 감아둘 수
있는 공간이 있습니다.
KR
การแกะหีบห่อและการประกอบ
1. ติดตั้งด้ามจับโดยสอดเข้าไปในตัวเครื่องด้วย
ความระมัดระวัง
2. ล็อคด้ามจับโดยใช้ไขควงหรือเหรียญ ขันสกรูที่ให้
มาจนแน่น
แท่นชาร์จไฟ
1. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและวางแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่ราบเรียบ
และมั่นคง ห่างจากแหล่งกำ�เนิดความร้อน แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง หรือ
บริเวณเปียกชื้น ใต้แท่นชาร์จไฟจะมีช่องว่างอยู่ สามารถม้วนสายไฟที่ไม่ใช้
งานเก็บไว้ในช่องดังกล่าวได้
Mở thùng và lắp ráp
1. Lắp khít cán cầm bằng cách cẩn thận đút cán cầm vào phần
thân chính.
2. Cố định chặt cán cầm bằng cách siết chặt vít hãm có sẵn. Sử dụng
tua-vít hoặc đồng xu.
Đế sạc 1. Cắm bộ phận nắn dòng vào phần thân chính và đặt đế sạc trên bề mặt vững chắc nằm
ngang cách xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt. Có một khoảng rỗng ở dưới cùng của
đế sạc để cuộn dây cáp lại khi không sử dụng.
VIET
开箱和组装
1. 将把手小心插入机身。
2.用附带的锁紧螺钉将手柄固定。可使用螺丝刀或
硬币来上紧螺丝。
充电台 1。将适配器接上电源,并将充电台放在一个远离热源且不被阳光
直射的干燥、平稳的表面。充电台底部为中空结构,如电线过长,可将部分
电线缠放在里面。
CH
開箱和組裝
1. 將把手小心插入機身。
2.用附帶的鎖緊螺釘將手柄固定。可使用螺絲起子
或硬幣來上緊螺絲。
充電座 1。將變壓器接上電源,並將充電座放在一個遠離熱源且不被陽光
直射的乾燥、平穩的地方。充電座底部為中空結構,如電線過長,可將部分
電線纏放在裡面。
TW
TH
16
Charging ERGORAPIDO™
EN The charging indicator will be lit with orange light when ERGORAPIDO™ is placed in the charging station. When
ERGORAPIDO™ is fully charged, the charging indicator will blink slowly every minute.
IND
On ERGORAPIDO™ Lithium the numbers of LED lamps will indicate the level of charge. 3 LED = fully charged. If
ERGORAPIDO™ is fully discharged, it requires approximately: 16h for 12V, 14h for the 14,4V; 4h for the 18V. For better
battery performance, always keep ERGORAPIDO™ on charge when it is not being used.
Mengecas ERGORAPIDO™
Indikator mengisi baterai akan menyala dengan lampu oranye saat ERGORAPIDO™ terpasang pada pos mengisi
baterai. Jika ERGORAPIDO™ telah terisi penuh, indikator akan berkedip lambat setiap menit.
Untuk ERGORAPIDO™ Lithium, jumlah lampu LED merupakan indikator pengisian baterai apakah telah selesai. 3 LED
= telah terisi penuh. Agar ERGORAPIDO™ dapat diisi penuh, kita membutuhkan lebih kurang: 16 jam untuk 12V, 14
jam untuk 14,4V, 4 jam untuk 18V. Agar performa baterai lebih baik, ERGORAPIDO™ harus tetap diisi saat tidak sedang
digunakan.
ERGORAPIDO™ 충전
ERGORAPIDO™ 리튬플러스에서는 LED 램프의 숫자가 충전량을 나타냅니다. LED 3개=
충전완료. 배터리가 완전히 방전되었을 경우12V는 16시간, 14.4V는 14시간, 18 V는 4
시간의 충전 시간이 걸립니다. 배터리 성능을 유지할 수 있도록 청소기를 사용하지
않을때는 항상 충전 상태를 유지하십시오.
การชาร์จ ERGORAPIDO™
จำ�นวนดวงไฟแอลอีดีบน ERGORAPIDO™ Lithium จะแสดงระดับประจุไฟฟ้า 3 LED =
ประจุเต็ม หาก ERGORAPIDO™ ไม่มีประจุเหลืออยู่เลย จะต้องใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ
16 ชั่วโมงสำ�หรับรุ่น 12V 14 ชั่วโมงสำ�หรับรุ่น 14,4V และ 4 ชั่วโมงสำ�หรับรุ่น 18V
ERGORAPIDO™ ควรมีประจุไฟฟ้าอยู่เสมอระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อให้แบตเตอรี่ทำ�งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
충전거치대에 연결하면 충전표시기에 노란색 불이 들어옵니다. 충전이
KR 청소기를
끝나면 충전표시기가 매 분마다 느리게 깜박입니다.
TH ไฟแสดงการชาร์จจะสว่างเป็นสีส้มเมื่อวาง ERGORAPIDO™ ในแท่นชาร์จไฟ เมื่อชาร์จ
ERGORAPIDO™ เต็มแล้ว ไฟแสดงการชาร์จจะกะพริบช้าๆ ทุกนาที
Sạc ERGORAPIDO™
VIET Đèn báo sạc sẽ phát sáng màu cam khi ERGORAPIDO™ được cắm vào đế sạc. Khi ERGORAPIDO™ được sạc đầy, đèn báo
Ở phiên bản ERGORAPIDO™ Lithium số lượng đèn LED sẽ chỉ ra cấp độ sạc. 3 đèn LED = sạc đầy. Nếu ERGORAPIDO™ được
sạc đầy, máy cần khoảng: 16 tiếng cho loại 12V; 14 tiếng cho loại 14,4V; 4 tiếng cho loại 18V. Để có hiệu suất pin tốt hơn,
luôn luôn đặt ERGORAPIDO™ vào bộ sạc khi không sử dụng.
CH
ERGORAPIDO™ 充电
把 ERGORAPIDO™ 吸尘器放在充电台上后,充电指示灯便会发出橙黄色亮光。
ERGORAPIDO™ 吸尘器电量充满后,充电指示灯将每分钟闪烁一次。
在ERGORAPIDO™ Lithium 吸尘器上,LED 指示灯显示的格数将代表其当前的电量水平。
一般亮三格LED指示灯表示电已充满。ERGORAPIDO™ 吸尘器充满电所需的时间约为:12V
为 16 小时,14.4 V 为 14 小时;18 V 为 4 小时。为了使电池性能更优,当不使用
ERGORAPIDO™ 吸尘器时,请将其置于充电状态。
TW
ERGORAPIDO™ 充電
把 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在充電座上後,充電指示燈便會發出橙色亮光。
ERGORAPIDO™ 吸塵器電量充滿後,充電指示燈將每分鐘閃爍一次。
在ERGORAPIDO™ Lithium 吸塵器上,LED 指示燈顯示的格數將代表其當前的電量水準。
一般亮三格LED指示燈表示電已充滿。ERGORAPIDO™ 吸塵器充滿電所需的時間為:12V
為 16 小時,14.4 V 為 14 小時;18 V 為 4 小時。為了使電池性能更佳,當不使用
ERGORAPIDO™ 吸塵器時,請將其置於充電狀態。
sạc sẽ nhấp nháy từ từ mỗi phút.
17
A
B
Vacuuming with ERGORAPIDO™ Before vacuuming, check that the nozzle
wheels and the brush roll are clean from sharp objects in order to avoid
scratching sensitive floors and to ensure full cleaning performance.
The wall unit can also be mounted on a wall.
Separate it from the floor unit. Always ensure that
the wall can withstand the weight of ERGORAPIDO™.
Start and stop ERGORAPIDO™ by pushing the ON/OFF button A. ERGORAPIDO™ has 2 power settings
which is regulated with button B. 1. ERGORAPIDO™ will start on the high power mode. 2. For more
silent cleaning and longer runtime, press the B button one more time to activate the “Silent mode”.
EN
Membersihkan dengan ERGORAPIDO™ Sebelum membersihkan, pastikan tidak
terdapat benda tajam pada roda nozzle dan gulungan sikat agar lantai tidak
tergores dan menjadi lebih bersih.
Wall unit juga dapat dipasang pada dinding. Pisahkan wall
unit dari floor unit. Selalu pastikan dinding dapat menahan
berat ERGORAPIDO™.
Nyalakan dan matikan ERGORAPIDO™ dengan menekan tombol ON/OFF A. ERGORAPIDO™ memiliki 2
pengaturan daya yang dapat disetel dengan tombol B. 1. ERGORAPIDO™ akan mulai menyala dengan
moda daya tinggi. 2. Untuk operasi pembersihan tanpa suara dan lama, tekan tombol B sekali lagi
untuk mengaktifkan “Moda hening”.
IND
ERGORAPIDO™로 청소하기
청소하기 전에는 약한 바닥에 흠집이 나는 일을
방지하고 완벽한 청소성능을 유지할 수 있도록
노즐 휠과 브러시롤에 날카로운 물체가 있는 지
확인하십시오.
충전거치대 상단부는 벽에도
장착할 수 있습니다. 바닥부와
분리하여 사용하십시오. 항상 벽이
청소기의 무게를 지탱할 수있는 지
확인하십시오.
ON/OFF 버튼 A를 눌러 청소기를 켜고 끄십시오. 버튼 B를 통해 2가지
파워 설정을 선택할수있습니다. 1. ERGORAPIDO™는 높은 파워모드에서
켜집니다. 보다 조용히 그리고 오랫동안 청소를 하려면 B 버튼을 한번 더
눌러 “저소음모드”를 작동시키십시오.
KR
การดูดฝุ่นด้วย ERGORAPIDO™
ก่อนดูดฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวทำ�ความสะอาด ฝุ่น
ล้อ และแปรงลูกกลิ้งไม่มีวัตถุแหลมคมติดอยู่เพื่อป้องกัน
การขูดขีดพื้นอ่อนจนเป็นรอยและเพื่อประสิทธิภาพการ
ทำ�ความสะอาดเต็มที่
ส่วนแขวนผนังสามารถแขวนบนผนังได้
โดยจะต้องถอดแยกกับส่วนตั้งพื้นเสียก่อน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังรองรับน้�ำ หนัก
ของ ERGORAPIDO™ ได้
เริ่มและหยุดการทำ�งานของ ERGORAPIDO™ ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด
ERGORAPIDO™ สามารถตั้งค่าพลังงานได้ 2 ระดับโดยใช้ปุ่ม B
1. ERGORAPIDO™ จะเริ่มทำ�งานด้วยโหมดพลังงานสูง
2. หากต้องการให้เครื่องดูดฝุ่นทำ�งานเงียบกว่าเดิมและทำ�งานได้ยาวนานขึ้น ให้
กดปุ่ม B อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานใน “โหมดเงียบ”
SHút bụi bằng ERGORAPIDO™ Trước khi hút bụi, kiểm tra để biết các bánh
xe của đầu hút và trục bàn chải đều không có các vật sắc để tránh làm xước
các mặt sàn nhạy cảm và để đảm bảo hiệu suất làm sạch tối đa.
Bộ phận gắn tường còn có thể gắn được lên tường. Tách
rời bộ phận này ra khỏi bộ phận đặt dưới sàn. Luôn
luôn đảm bảo rằng tường có thể chịu được sức nặng
của ERGORAPIDO™.
Khởi động và dừng ERGORAPIDO™ bằng cách đẩy nút BẬT/TẮT A. ERGORAPIDO™ có 2 thiết lập công suất
được điều chỉnh bằng nút B. 1. ERGORAPIDO™ sẽ khởi động ở chế độ công suất cao. 2. Để chuyển sang
chế độ vệ sinh yên tĩnh hơn và thời gian sử dụng lâu hơn, bấm nút B một lần nữa để kích hoạt “Chế độ
yên lặng”.
VIET
在使用 ERGORAPIDO™ 吸尘器除尘前,请检查吸嘴轮
和辊刷上是否有尖锐物品,以防止划伤地板,并确保最
佳清洁效果。
壁挂式充电台也可以安装在墙壁上。请将
其与卧式充电台分离,并始终确保墙壁可
以承受 ERGORAPIDO™ 的重量。
可通过按下开关按钮 A 使 ERGORAPIDO™ 吸尘器开始和停止工
作。ERGORAPIDO™ 有两种功率设定,可通过按钮 B 进行调节。1.
ERGORAPIDO™ 将在高功率模式下工作。2.如需长时间静音吸尘,可再次按下
按钮 B 激活“静音模式”。
CH
在使用 ERGORAPIDO™ 吸塵器除塵前,請檢查吸頭輪子
和滾刷上是否有尖銳物品,以防止劃傷地板,並確保最
佳清潔效果。
壁掛式充電座也可以安裝在牆壁上。請將
其與臥式充電座分離,並始終確保牆壁
可以承受 ERGORAPIDO™ 的重量。
透過按下開關按鈕 A 使 ERGORAPIDO™ 吸塵器開始和停止運
作。ERGORAPIDO™ 有兩種強度設定,可通過按鈕 B 進行調節。1.
ERGORAPIDO™ 將在強力模式下工作。2.如需較長時間或靜音吸塵,可按下按
鈕 B 啟動“靜音模式”。
TW
TH
18
1
2
3
EN
Vacuuming furniture, car seats etc. 1. The crevice nozzle and small brush are stored in the charging station and
can also be´placed on the handle. 2. Attach the crevice nozzle to facilitate cleaning of areas difficult to reach. Attach
the brush on the crevice nozzle for dusting. 3. Start/stop the hand unit by pushing the start button.
BRUSHROLLCLEAN™ Technology ERGORAPIDO™ 12V, 14,4V and 18V models are equipped with BRUSHROLLCLEAN™
Technology – a function that helps to keep the brush roll free from hair and fibres. It is recommended to use this function
once a week. For best results use the BRUSHROLLCLEAN™ function when ERGORAPIDO™ is fully charged.
IND
Membersihkan perabotan, jok mobil, dll. 1. Nozzle crevice dan sikat kecil terletak pada pos pengisi baterai dan
dapat diletakkan pada gagang. 2. Pasang nozzle crevice untuk memudahkan anda membersihkan area yang sulit
dijangkau. Pasang sikat pada nozzle crevice untuk mengisap debu. 3. Nyalakan/matikan hand unit dengan menekan
tombol nyala.
Model BRUSHROLLCLEAN™ Technology ERGORAPIDO™ 12V, 14,4V dan 18V dilengkapi dengan BRUSHROLLCLEAN™
Technology – sebuah fungsi yang berguna agar rambut maupun serat tidak sangkut pada gulungan sikat. Fungsi ini
sangat dianjurkan untuk digunakan sekali seminggu. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan fungsi BRUSHROLLCLEAN™
jika ERGORAPIDO™ telah terisi penuh.
가구, 자동차 시트 등의 청소 1. 충전거치대에 보관되어있는 틈새노즐과
소형브러시를 핸디형 청소기의 흡입구에 장착할 수 있습니다. 2. 틈새노즐을
장착하면 닿기 어려운 곳을 손쉽게 청소할 수 있습니다. 먼지청소를 하려면
틈새노즐에 브러시를 장착하십시오. 3. 시작버튼을 눌러 핸디형 청소기의 작동을
시작하고 종료하십시오.
브러쉬롤클린™ 테크놀로지
ERGORAPIDO™ 12V/14.4V/18V 모델은 브러시롤에 머리카락이나 섬유가 들러붙지
않도록 해주는 브러쉬롤클린™ 기능을 가지고 있습니다. 이 기능을 1주에 1회
사용할 것을 권장합니다.
최상의 결과를 위해서는 청소기가 완전히 충전되었을 때 브러쉬롤클린™ 기능을
사용하십시오.
การดูดฝุ่นเครื่องเรือน ที่นั่งในรถยนตร์ ฯลฯ
1. หัวทำ�ความสะอาดพื้นที่แคบและแปรงขนาดเล็กจะถูกเก็บไว้ในแท่นชาร์จและนำ�มาประกอบ
บนด้ามจับได้เช่นกัน
2. ติดตั้งหัวทำ�ความสะอาดพื้นที่แคบเพื่อความสะดวกในการทำ�ความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้
ยาก ติดตั้งแปรงบนหัวทำ�ความสะอาดพื้นที่แคบเพื่อปัดฝุ่น
3. เริ่ม/หยุดการทำ�งานของส่วนมือจับด้วยการกดปุ่มเริ่ม
เทคโนโลยี BRUSHROLLCLEAN™
เครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ รุ่น 12V, รุ่น 14,4V และรุ่น 18V มาพร้อมกับเทคโนโลยี
BRUSHROLLCLEAN™ ที่ช่วยไม่ให้เส้นผมหรือเส้นใยติดบนแปรงลูกกลิ้ง เราแนะนำ�ให้คุณ
ใช้ฟังก์ชั่นนี้สัปดาห์ละครั้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ฟังก์ชั่น BRUSHROLLCLEAN™ เมื่อ
ชาร์จไฟจนเต็ม
VIET
Hút bụi cho đồ đạc, ghế ngồi xe hơi, v.v… 1. Đầu hút hở và bàn chải nhỏ được cất vào trong đế sạc và cũng có thể
đặt lên cán cầm. 2. Gắn đầu hút hở vào để tạo thuận lợi cho việc vệ sinh các khu vực khó tiếp cận. Gắn bàn chải vào đầu
hút hở để phủi bụi. 3. Khởi động/dừng bộ phận cầm tay bằng cách bấm nút khởi động.
Công Nghệ BRUSHROLLCLEAN™ Các model ERGORAPIDO™ 12V, 14,4V và 18V được trang bị Công Nghệ
BRUSHROLLCLEAN™ – chức năng giúp giữ cho trục bàn chải không dính tóc và sợi vải. Nên sử dụng chức năng này mỗi
tuần một lần. Để có kết quả tốt nhất, sử dụng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ khi ERGORAPIDO™ đã được sạc đầy.
CH
用吸尘器清除家具和汽车座椅等物品上的灰尘。1. 缝隙吸嘴和小型除尘刷均存放在充电
台内,但也可放在把手上。2. 装上缝隙吸嘴,这样可以更加容易清除一些难处理区域的灰
尘。将除尘刷装到缝隙吸嘴上。3. 通过按下“开始”按钮让手持吸尘器开始/停止工作。
刷辊清洁 (BRUSHROLLCLEAN™) 技术。ERGORAPIDO™ 12V , 14.4V 和 18V 吸尘器
都配置了 BRUSHROLLCLEAN™ 技术,该功能可帮助清除刷辊上的毛发和纤维。建议每
周使用一次该功能。为了达到最佳效果,建议在 ERGORAPIDO™ 吸尘器充满电的状态下
使用 BRUSHROLLCLEAN™ 功能。
TW
用吸塵器清除傢俱和汽車座椅等物品上的灰塵。1. 細縫吸頭和毛刷吸頭均存放在充電
座內,但也可放在把手上。2. 裝上細縫吸嘴,這樣可以更加容易清除一些難處理區域的
灰塵。將除塵刷裝到縫隙吸嘴上。3. 通過按下“開始”按鈕讓手持吸塵器開始/停止工
作。
滾刷清潔-毛髮剋星 (BRUSHROLLCLEAN™) 技術。ERGORAPIDO™ 12V, 14.4V 和 18V 吸
塵器都配置了 BRUSHROLLCLEAN™毛髮剋星 技術,該功能可幫助清除滾刷上的毛髮和纖
維。建議每週使用一次該功能。為了達到最佳效果,建議在 ERGORAPIDO™ 吸塵器充滿電
的狀態下使用 BRUSHROLLCLEAN™ 毛髮剋星功能。
KR
TH
19
1. Place ERGORAPIDO™ on a hard and even surface. Do not use the BRUSHROLLCLEAN™ function on carpets. 2. Press the BRUSHROLLCLEAN™ pedal with your foot while the cleaner is switched on. Hold for 5 seconds until hairs and fibres are
removed and then release the pedal. There will be a cutting noise during this process, this is normal. If hairs remain on the brush roll repeat the process. The BRUSHROLLCLEAN™ function stops automatically after 30 seconds, this is for safety
reasons. If this happens please place the ERGORAPIDO™ back in the charging stand to make the BRC function work again.
EN
1. Letakkan ERGORAPIDO™ pada permukaan keras dan rata. Jangan gunakan fungsi BRUSHROLLCLEAN™ untuk karpet.
2. Tekan pedal BRUSHROLLCLEAN™ menggunakan kaki saat pengisap debu telah menyala. Tahan selama 5 detik sampai rambut-rambut dan serat terbuang sebelum melepaskan pedal. Anda akan mendengar bunyi seperti memotong. Hal ini
adalah normal. Jika rambut tetap sangkut pada gulungan sikat, ulangi langkah diatas. Fungsi BRUSHROLLCLEAN™ akan berhenti secara otomatis setelah 30 detik untuk alasan keselamatan. Jika hal ini terjadi, letakkan ERGORAPIDO™ kembali
pada tempat pengisi baterai agar fungsi BRC bekerja kembali.
IND
1. 청소기를 단단하고 평탄한 곳에 두십시오. 카펫위에서 브러쉬롤클린™ 기능을 사용하지 마십시오.
2. 청소기의 전원이 켜져있는 동안 브러쉬롤클린™ 페달을 발로 밟으십시오. 머리카락과 섬유가 없어질때까지 5초동안 페달을 밟은후 발을 떼십시오. 이 작업이 실시되는
동안 절단음이 들리며 이 소리는 정상입니다. 아직도 브러시롤에 머리카락이 남아있으면 이 작업을 반복하십시오. 브러쉬롤클린™ 기능은 30초가 지나면 안전을 위해
자동으로 정지됩니다. 이 경우 청소기를 충전 거치대에 두어 브러쉬롤클린 기능이 다시 작동되게 하십시오.
KR
1. วาง ERGORAPIDO™ บนพื้นเรียบและแข็ง ห้ามใช้ฟังก์ชั่น BRUSHROLLCLEAN™ บนพรม
2. ใช้เท้าเหยียบแป้น BRUSHROLLCLEAN™ ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นเปิดทำ�งานอยู่ เหยียบแป้นค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่งเส้นผมและเส้นใยหลุดออกมา จากนั้นปล่อยแป้น ระหว่างกระบวนการนี้
อาจมีเสียงตัดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเส้นผมเหลืออยู่บนแปรงลูกกลิ้ง ให้ทำ�ซ้�ำ อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่น BRUSHROLLCLEAN™ จะหยุดทำ�งานโดยอัตโมัติเมื่อทำ�งานครบ 30
วินาที หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น กรุณาวาง ERGORAPIDO™ กลับเข้าไปในแท่นชาร์จเพื่อให้ฟังก์ชั่น BRC กลับมาทำ�งานอีกครั้งหนึ่ง
TH
1. Đặt ERGORAPIDO™ trên bề mặt cứng và phẳng. Không sử dụng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ đối với thảm.
2. Nhấn bàn đạp BRUSHROLLCLEAN™ bằng chân của quý vị khi máy hút bụi đã được bật. Giữ trong 5 giây cho đến khi tóc và sợi vải được loại bỏ và sau đó nhả bàn đạp ra. Sẽ có tiếng cắt trong quá trình này, điều này là bình thường. Nếu tóc vẫn còn
dính trên trục bàn chải, hãy lặp lại quy trình. Chức năng BRUSHROLLCLEAN™ sẽ tự động dừng sau 30 giây, vì lí do an toàn. Nếu trường hợp này xảy ra, xin đặt ERGORAPIDO™ trở lại chân sạc để chức năng BRC làm việc trở lại.
VIET
1. 将 ERGORAPIDO™ 吸尘器放在一个平坦的坚硬表面。请勿在地毯上使用 BRUSHROLLCLEAN™ 功能。
2. 在吸尘器电源接通的情况下,用脚踩下 BRUSHROLLCLEAN™ 踏板,持续 5 秒钟,直到辊刷上的毛发和纤维均被清除,然后才松开踏板。在该过程中可能会出现切割噪音,这属于正
常现象。如刷辊上仍有毛发残留,则重复该过程。BRUSHROLLCLEAN™ 功能将在 30 秒后自动停止,这种设计是出于安全考虑。如发生该情况,请将 ERGORAPIDO™ 吸尘器放回到充电
基座上,重新启动 BRC 功能。
CH
1. 將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在一個平坦的堅硬表面。請勿在地毯上使用 BRUSHROLLCLEAN™ 功能。
2. 在吸塵器電源開啟的情況下,用腳踩下 BRUSHROLLCLEAN™ 踏板,持續 5 秒鐘,直到滾刷上的毛髮和纖維均被清除,然後才鬆開踏板。在該過程中可能會出現切割噪音,這屬於正
常現象。如滾刷上仍有毛髮殘留,則重複該過程。BRUSHROLLCLEAN™ 功能將在 30 秒後自動停止,這種設計是出於安全考慮。如發生該情況,請將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放回到充電基
座上,重新啟動 BRC 功能。
TW
20
a)
b)
c)
A
EN
Please note that the BRUSHROLLCLEAN™ function might not be
able to remove thicker threads, wires or fibres that are caught in
the brush roll.
Emptying of the dust container.
a) Open the dust container by pressing the dust
container button (A).
b) Take out the filters by pressing the release buttons
c) Empty the contents into a dustbin. Never wash the dust
container or filters in a dishwasher.
IND
Harap perhatikan bahwa fungsi BRUSHROLLCLEAN™ tidak dapat
membuang benang, kabel atau serat tebal yang sangkut pada
gulungan sikat.
Mengosongkan kantung debu.
a) Buka kantung debu dengan menekan tombol
kantung debu (A).
b) Keluarkan saringan dengan menekan tombol untuk
melepaskan
c) Kosongkan isi kantung pada tempat sampah. Jangan
pernah cuci kantung debu atau saringan menggunakan
mesin cuci piring.
KR
브러쉬롤클린™ 기능은 브러시롤에 걸리는
굵은 실이나, 전선 또는 섬유는 제거할 수
없다는 것에 유의하십시오.
먼지통 비우기
a) 먼지통버튼(A)을 눌러 먼지통을
여십시오.
b) 해제버튼을 눌러 필터를
꺼내십시오.
c) 먼지통 안의 내용물을 비우십시오.
식기세척기를 이용해 먼지통 또는 필터를
씻지마십시오.
TH
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่น BRUSHROLLCLEAN™
อาจไม่สามารถกำ�จัดเส้นด้ายหนา ลวด หรือเส้นใย
ที่ติดอยู่ในแปรงลูกกลิ้งออกไปได้
การเทสิ่งสกปรกในภาชนะเก็บฝุ่น
ก) เปิดภาชนะเก็บฝุ่นโดยการกดปุ่ม
ภาชนะเก็บฝุ่น (A)
ข) ถอดไส้กรองออกโดยการกดปุ่มปลดล็อค
ค) เทสิ่งสกปรกลงถังขยะ ห้ามล้างภาชนะเก็บ
ฝุ่นหรือไส้กรองในเครื่องล้างจาน
Xin lưu ý rằng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ có thể không
loại bỏ được các loại sợi dày, dây hoặc sợi vải bị mắc vào trục
bàn chải.
Đổ hộp đựng bụi.
a) Mở hộp đựng bụi bằng cách bấm vào nút nhả
hộp đựng bụi (A).
b) Lấy các phễu lọc ra bằng cách bấm nút nhả
c) Đổ phần đựng bên trong vào thùng rác. Không bao giờ
được rửa hộp đựng bụi hoặc các phễu lọc bằng máy rửa
bát đĩa.
请注意,BRUSHROLLCLEAN™ 功能可能无法清
除一些落在刷辊内的粗线头、毛线或厚纤维。
清空集尘器
(a) 按下集尘器按钮 (A),打开集
尘器。
b) 按下“松开”按钮,取出过滤器。
c) 清空过滤器内的灰尘、毛发和纤维等物。
禁止用洗碗机清洗集尘器或过滤器。
請注意,BRUSHROLLCLEAN™ 功能可能無法清除一些
落在滾刷內的粗線頭、毛線或厚纖維。
清空集塵器
(a) 按下集塵器按鈕 (A),打開集塵
器。
b) 按下“鬆開”按鈕,取出濾網。
c) 清空濾網內的灰塵、毛髮和纖維等物。
禁止用洗碗機清洗集塵器或濾網。
VIET
CH
TW
21
B
Pull the filter cleaning rod (B) to its end position and release it to remove dust
from the inner filter. Repeat 5 times.
Cleaning the filters.
(Recommended every 5th emptying).
Take out both filters by pressing the release buttons
Separate both filters.
EN
Tarik tongkat pembersih saringan (B) sampai pada posisi ujung dan lepaskan
untuk membuang debu dari saringan dalam. Ulangi langkah ini 5 kali.
Membersihkan saringan.
(Dianjurkan setiap 5 kali mengosongkan kantung debu).
Keluarkan kedua saringan dengan menekan tombol melepaskan
Pisahkan kedua saringan.
IND
필터 청소막대(B)를 끝위치까지 당긴후 해제시켜
내부필터에서 먼지를 제거하십시오.
필터 청소
(5일에 1회 청소하는것을 권장).
해제 버튼을 눌러 필터 두개를 모두 꺼냅니다.
두 필터를 분리합니다.
KR
ดึงก้านไส้กรอง (B) ออกจนสุด จากนั้นปล่อยก้านไส้กรองเพื่อ
ขจัดฝุ่นออกจากไส้กรองด้านใน ทำ�ซ้�ำ 5 ครั้ง
การทำ�ความสะอาดไส้กรอง
(แนะนำ�ให้ทำ�ความสะอาดไส้กรองเมื่อเทสิ่งสกปรกครบทุก 5
ครั้ง) ถอดไส้กรองทั้งสองชิ้นออกโดยการกดปุ่มปลดล็อค
แยกไส้กรองทั้งสองชิ้นออกจากกัน
TH
Kéo cần làm sạch phễu lọc (B) đến vị trí cuối cùng và thả ra để loại bỏ bụi khỏi
phễu lọc trong. Lặp lại 5 lần.
Vệ sinh phễu lọc.
(Nên làm sau mỗi 5 lần đổ hộp đựng bụi).
Lấy cả hai phễu lọc ra bằng cách nhấn nút nhả
Tách hai phễu lọc ra.
VIET
将过滤器清洁棒 (B) 拉至过滤器末端再释放,从而清除
过滤器中的灰尘。重复操作5次。
清洁过滤器。
(建议每使用 5 次过滤器,清空一次)。
按下松开按钮,取出两个过滤器。
将两个过滤器分开。
CH
拉緊濾網清潔棒 (B) 再放開,以清除濾網中的灰塵。重
複操作5次。
清潔濾網。
(建議每使用 5 次篩檢程式,清空一次)。
按下鬆開按鈕,將兩個濾網同時取出。
將兩個濾網分開。
TW
22
12
9
3
6
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
Rinse the filter parts carefully under lukewarm water without using any
detergents. (never use the dishwasher or washing machine)
Shake to remove excess water and leave to dry minimum 12h.
Make sure that the filter parts are completely dried before putting them
back into the cleaner.
IMPORTANT - FILTER CLEANING!
The filters must be cleaned at regular intervals to ensure a high cleaning
performance
Bilas bagian saringan dengan hati-hati menggunakan air hangat tanpa deterjen.
(jangan pernah gunakan mesin cuci piring atau mesin cuci baju)
Goyang saringan untuk membuang sisa-sisa air dan biarkan sampai kering selama
setidaknya 12 jam.
Pastikan komponen saringan telah benar-benar kering sebelum memasang
kembali.
PENTING – MEMBERSIHKAN SARINGAN!
Saringan harus dibersihkan secara berkala agar performa mesin tetap bagus
세제를 사용하지않고 미온 수로 필터 부분을 조심해서
헹궈냅니다.(식기세척기나 세탁기를 사용하지 마십시오)
흔들어서 물을 털어낸 다음 최소 12시간이상
건조시키십시오.
필터부분이 완벽하게 건조된 후에 청소기에 다시
장착하십시오.
중요–필터 청소!
높은 청소성능을 보장하기 위해 필터는 정기적으로
청소해야합니다
ล้างไส้กรองด้วยความระมัดระวังในน้ำ�อุ่นโดยไม่ต้องใช้สาร
ทำ�ความสะอาด (ห้ามล้างไส้กรองในเครื่องล้างจานหรือเครื่อง
ซักผ้า)
เขย่าไส้กรองเพื่อไล่น้ำ�ส่วนเกินออก จากนั้นผึ่งให้แห้งอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทดีแล้วก่อนที่จะประกอบ
กลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น
ข้อสำ�คัญ - การทำ�ความสะอาดไส้กรอง
ต้องทำ�ความสะอาดไส้กรองเป็นประจำ�เพื่อการทำ�ความสะอาด
ประสิทธิภาพสูง
Rửa sạch các phần của phễu lọc cẩn thận bằng nước âm ấm không sử dụng
bất kỳ chất tẩy rửa nào. (không bao giờ được sử dụng máy rửa bát đĩa hoặc
máy giặt)
Lắc để loại bỏ nước thừa và để cho khô trong ít nhất 12 tiếng.
Đảm bảo rằng các phần của phễu lọc đều khô hoàn toàn trước khi đặt chúng
trở lại máy hút bụi.
QUAN TRỌNG - VỆ SINH PHỄU LỌC!
Phải vệ sinh phễu lọc thường xuyên để đảm bảo hiệu suất làm sạch cao
用温水小心清洗过滤器组件,请勿使用任何清洁剂。
(切勿
使用洗碗机或洗衣机)
轻轻甩掉多余的水份,将过滤器晾干 12 小时以上。
在将过滤器重新装回吸尘器之前,请确保过滤器所有组件
均已完全晾干。
重要提示:清洁过滤器!
必须定期清洁过滤器,以确保优异的吸尘性能。
用溫水小心清洗濾網元件,請勿使用任何清潔劑。
(切勿
使用洗碗機或洗衣機)
輕輕甩掉多餘的水份,將濾網晾乾 12 小時以上。
在將濾網重新裝回吸塵器之前,請確所有組件均已完全
晾乾。
重要提示:清潔濾網!
必須定期清潔濾網,以確保優異的吸塵性能。
23
Cleaning the hose and air channel
Loosen the hose behind the nozzle from its upper connection. Remove any object that can be blocking the airflow in
the hose or in the air channel to the dust cup, and put the hose back.
Cleaning the wheels
If the wheels need to be cleaned or get jammed, remove them carefully by using a flat screwdriver.
EN
Membersihkan selang dan saluran udara
Buka selang dibelakang nozzle dari sambungan atas. Singkirkan semua benda yang menghalang aliran udara dalam selang
atau dalam saluran udara menuju mangkuk debu. Pasang selang kembali.
Membersihkan roda
Jika roda harus dibersihkan atau terasa sangkut, buka roda dengan hati-hati menggunakan obeng.
IND
호스 및 공기 통로 청소
노즐 뒤의 호스를 위쪽 연결부에서 분리합니다. 호스에서 먼지통으로 향하는
공기의 흐름을 막는 모든 이물질을 제거한 다음 호스를 다시 연결합니다.
바퀴 청소
바퀴를 청소해야하거나 바퀴에 이물질이 걸린 경우, 일자형 스크류 드라이버를
사용해 주의하여 제거하십시오.
การทำ�ความสะอาดท่อและช่องอากาศ
ถอดท่อด้านหลังหัวทำ�ความสะอาดออกจากขั้วต่อด้านบน กำ�จัดวัตถุที่อาจขัดขวางไม่ให้อากาศ
ภายในท่อหรือช่องอากาศเดินทางไปยังถ้วยเก็บฝุ่น จากนั้นประกอบท่อกลับเข้าไปเหมือนเดิม
การทำ�ความสะอาดล้อ
หากจำ�เป็นต้องทำ�ความสะอาดล้อหรือล้อติดขัด ให้ถอดล้อออกด้วยไขควงแบนอย่างระมัดระวัง
TH
Vệ sinh ống và đường dẫn khí
Nới lỏng ống ở đằng sau đầu hút khỏi khớp nối phía trên. Loại bỏ bất kỳ vật nào có thể chặn luồng khí trong ống mềm
hoặc trong đường dẫn khí đến cốc đựng bụi, và đặt ống mềm trở lại.
Vệ sinh bánh xe
Nếu các bánh xe cần được vệ sinh hoặc bị mắc, hãy tháo bánh xe ra cẩn thận bằng cách sử dụng tua-vít hai cạnh.
VIET
清洁软管和风道
从上部松开吸嘴后方的软管。清除掉软管或风道内可能阻塞气流的异物,然后重新装上
软管。
清洁轮子
如需清洁轮子或轮子被卡住,则须用平口螺丝刀小心将轮子拆下。
CH
清潔軟管和風道
從上部鬆開吸頭後方的軟管。清除掉軟管或風道內可能阻塞氣流的異物,然後重新裝
上軟管。
清潔輪子
如需清潔輪子或輪子被卡住,則須用平口螺絲刀小心將輪子拆下。
TW
KR
24
EN
IND
KR
Indiction lights-normal operation
What does it mean?
What to do?
18V version (Li-Ion battery) :
3 lights = Battery capacity is still good > 75 % left
OK
1 – 3 Orange lights during operation
2 lights = Battery capacity is still good > 25 % left
OK
1 light = ERGORAPIDO™ will stop in a few minutes.
Finish cleaning + charge ERGORAPIDO™
Orange light when placed in the charging
stand
No problem - ERGORAPIDO™ is being charged
OK
Orange light blinks once every minute in the
charging stand .
No problem –ERGORAPIDO™ is fully charged.
We recommend to keep ERGORAPIDO™ in
the charging stand after using it.
Warning lights (Li-Ion Version Only)
What is the problem
What to do?
Orange light blinking + product stops
Battery is empty
Charge ERGORAPIDO™.
Red light - blinking
The brush roll is jammed.
Remove the brush roll and clean it
manually
Red + Orange light blinking +
BRUSHROLLCLEAN ™ function does not work +
headlights are turned OFF
The BRUSHROLLCLEAN ™ function has been used for too
long time.
Place ERGORAPIDO™ in the charging
stand for 10 minutes to reset the function.
RED light – constant + ERGORAPIDO™ stops
ERGORAPIDO™ is overheated
Clean the filters . Check the hose and
nozzle for blockages. If this does not help,
please contact a service station.
NOTE! The ERGORAPIDO™ with NiMH batteries does not have LED at normal usage. The LED is only lit when charging.
Lampu Indikasi-penggunaan normal
Lampu Indikasi-penggunaan normal
Vorgehensweise
Versi 18V (Baterai Li-Ion) :
3 lampu = Kapasitas baterai masih banyak>sisa 75 %
OK
1 – 3 lampu oranye menyala selama penggunaan
2 lampu = Kapasitas baterai masih banyak>sisa lebih dari 25 %
OK
1 lampu = ERGORAPIDO™ akan berhenti dalam beberapa
menit.
Selesaikan membersihkan + mengisi
baterai ERGORAPIDO™
Lampu oranye menyala saat diletakkan pada
tempat pengisi baterai
Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ sedang dicas
OK
Lampu oranye berkedip setiap menit selama
dicas.
Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ telah dicas penuh
Kami menganjurkan agar
ERGORAPIDO™ diletakkan pada tempat
pengecasan setelah digunakan.
Lampu peringatan (Hany Versi Li-Ion)
Permasalah
Apa yang harus dilakukan?
Lampu oranye berkedip + mesin berhenti
bekerja
Baterai kosong
Isi baterai ERGORAPIDO™.
Lampu merah – berkedip
Gulungan sikat sangkut.
Lepaskan gulungan sikat dan bersihkan
Lampu Merah + Oranye berkedip + fungsi
BRUSHROLLCLEAN ™ tidak lagi bekerja+lampu
depan MATI
Fungsi BRUSHROLLCLEAN ™ telah digunakan terlalu lama.
Letakkan ERGORAPIDO™ pada tempat
mengisi baterai selama 10 menit untuk
mengatur ulang fungsi.
Suhu ERGORAPIDO™ terlalu tinggi
Bersihkan saringan. Pastikan tidak ada
benda yang menghalang selang dan
nozzle. Jika hal ini tidak membantu,
hubungi service station.
TH
VIET
CH
TW
Lampu MERAH – konstan + ERGORAPIDO™
berhenti
PERHATIAN! The ERGORAPIDO™ dengan batere NiMH tidak memiliki lampu LED saat digunakan. Lampu LED menyala hanya saat sedang dicas.
25
표시등–정상 작동
표시등
- 정상 작동
해야할일
18V모델(리튬-이온배터리) :
3개 = 배터리 용량 충분함(75%이상 남음)
없음
작동 중1~3개의 노란색 등이 켜짐
2개 = 배터리 용량 충분함(25% 이상 남음)
없음
1개 = 청소기가 몇 분 안에 멈춤
청소 중단 + 청소기 충전
충전거치대에 둔 상태에서 노란색 등켜짐
문제없음 - 충전 중
없음
충전거치대에 둔 상태에서 1분에 1회 노란색
등이 깜박임
문제없음 - 충전완료
사용 후에는 항상 청소기를 거치대에 둘
것을 권장함.
경고표시등(리튬-이온모델만 해당)
문제
해야할 일
노란색 등이 깜박임 + 작동멈춤
배터리가 방전됨
청소기 충전
빨간색 등 깜박임
브러시롤에 이물질 걸림
브러시롤을 분리해 수동으로 청소
브러쉬롤클린™ 기능을 너무 오래 사용하지 않았음.
청소기를 충전거치대에 10분간 두어
기능을 초기화
청소기가 과열됨
필터를 청소. 호스 및 노즐이 막히지
않았는지 검사. 이 작업이 효과가 없는
경우 서비스센터에 연락하십시오.
빨간색 및 노란색 등 깜박임 +
브러쉬롤클린™ 기능이 작동하지 않음 + LED
라이트가 꺼짐
빨간색 및 노란색 등 깜박임 +
브러쉬롤클린™ 기능이 작동하지 않음 + LED
라이트가 꺼짐
참고!니켈수소 배터리를 사용하는
ERGORAPIDO™는 정상 사용 도중에
ไฟแสดงสถานะ - การทำ�งานตามปกติ
แก้ไขอย่างไร
รุ่น 18V (แบตเตอรี่ลิเธียม-อิออน)
ไฟ 3 ดวง = พลังงานแบตเตอรี่ยังอยู่ในระดับดี เหลือพลังงาน > 75 %
ปกติดี
ไฟสีสม
้ 1-3 ดวงระหว่างการใช้งาน
ไฟ 2 ดวง = พลังงานแบตเตอรีย
่ งั อยูใ
่ นระดับดี เหลือพลังงาน > 25 %
ปกติดี
ไฟ 1 ดวง = ERGORAPIDO™ จะหยุดทำ�งานภายในเวลาสองสามนาที
หยุดทำ�ความสะอาด + ชาร์จ
ERGORAPIDO™.
ไม่มีปัญหา - กำ�ลังชาร์จไฟ ERGORAPIDO™
ปกติดี
ไม่มีปัญหา - ERGORAPIDO™ ชาร์จไฟเต็มที่
เราแนะนำ�ให้เก็บ ERGORAPIDO™ ไว้ใน
แท่นชาร์จหลังการใช้งาน
ไฟสีส้มกะพริบหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อวางในแท่นชาร์จ
IND
KR
LED가 켜지지 않습니다. LED는 충전 도중에만 켜집니다.
ไฟแสดงสถานะ - การทำ�งานตามปกติ
ไฟสีส้มสว่างเมื่อวางในแท่นชาร์จ
EN
ไฟสัญญาณเตือน (รุ่นลิเธียม-อิออนเท่านั้น)
ปัญหาคืออะไร
แก้ไขอย่างไร
ไฟสีส้มกะพริบ + อุปกรณ์หยุดทำ�งาน
แบตเตอรี่หมดพลังงาน
ชาร์จ ERGORAPIDO™
ไฟสีแดง - กะพริบ
แปรงลูกกลิ้งติดขัด
ถอดแปรงลูกกลิ้งออกและทำ�ความสะอาดแปรง
ลูกกลิ้งด้วยตัวเอง
ไฟสีแดง + สีส้มกะพริบ + ฟังก์ชั่น
BRUSHROLLCLEAN ™ ไม่ทำ�งาน + ไฟหัวเครื่อง
ดูดฝุ่นดับ
ใช้งานฟังก์ชั่น BRUSHROLLCLEAN ™ นานเกินไป
วาง ERGORAPIDO™ ในแท่นชาร์จเป็นเวลา
10 นาทีเพื่อรีเซ็ตฟังก์ชั่น
ไฟสีแดง - สว่าง + ERGORAPIDO™ หยุดทำ�งาน
ERGORAPIDO™ ร้อนเกินไป
ทำ�ความสะอาดไส้กรอง ตรวจสอบสิง่ อุดตันในท่อ
และหัวทำ�ความสะอาด หากไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
หมายเหตุ! เครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ ที่ใช้แบตเตอรี่ NiMH ไฟแอลอีดีจะไม่สว่างเมื่อใช้งานตามปกติ ไฟแอลอีดีจะสว่างขณะชาร์จไฟเท่านั้น
TH
VIET
CH
TW
26
EN
IND
KR
TH
Đèn chỉ báo-hoạt động bình thường
Đèn chỉ báo-hoạt động bình thường
Toimi näin?
Phiên bản 18V (pin Li-Ion) :
3 đèn = Thời lượng pin vẫn tốt còn lại > 75 %
OK
1 – 3 đèn màu cam trong khi đang hoạt động
2 đèn = Thời lượng pin vẫn tốt còn lại > 25 %
OK
1 đèn = ERGORAPIDO™ sẽ dừng làm việc sau vài phút.
Dừng hút bụi + sạc ERGORAPIDO™
Đèn màu cam khi đặt vào Chân sạc
Không có vấn đề gì - ERGORAPIDO™ đang được sạc
OK
Đèn màu cam nhấp nháy mỗi phút một lần khi
đặt trong chân sạc.
Không có vấn đề gì – ERGORAPIDO™ đã được sạc đầy.
Chúng tôi khuyên nên để ERGORAPIDO™ vào
chân sạc sau khi sử dụng.
Đèn cảnh báo (Chỉ Có Ở Phiên Bản Li-Ion)
Vấn đề là gì
Cần làm gì?
Đèn màu cam nhấp nháy + máy dừng lại
Hết pin
Sạc ERGORAPIDO™.
Đèn đỏ – nhấp nháy
Trục bàn chải bị mắc.
Tháo trục bàn chải ra và vệ sinh bằng tay
Đèn màu Đỏ + Cam nhấp nháy +
chức năng BRUSHROLLCLEAN ™ không làm việc +
đèn pha TẮT
Sử dụng chức năng BRUSHROLLCLEAN ™ trong thời gian dài.
Đặt ERGORAPIDO™ vào chân sạc trong 10 phút
để khởi động lại chức năng.
Đèn ĐỎ – sáng liên tục + ERGORAPIDO™ dừng lại
ERGORAPIDO™ bị nóng quá
Vệ sinh phễu lọc. Kiểm tra ống mềm và đầu hút
để phát hiện những chỗ bị tắc. Nếu việc này
không có tác dụng, xin liên hệ với trạm dịch vụ..
LƯU Ý! ERGORAPIDO™ có pin NiMH đèn LED không sáng khi sử dụng bình thường. Đèn LED chỉ sáng khi sạc.
指示灯:工作正常
指示灯:工作正常
处理方法
型号:18 V(锂离子电池)
3个灯亮:电池剩余电量足够(剩余电量> 75 %)
正常,无需处理
运行时 1 – 3 个橙色指示灯亮
2 个灯亮:电池剩余电量足够(剩余电量> 25 %)
正常,无需处理
1 个灯亮:ERGORAPIDO™ 吸尘器将在几分钟内停止运行
完成清洁 +及时 充电
当放在充电基座上时橙色指示灯亮
没有问题:ERGORAPIDO™ 吸尘器正在充电
正常,无需处理
VIET
CH
TW
正在充电时,橙色指示灯每分钟闪烁一次
没有问题:ERGORAPIDO™ 已充满电
我们建议在使用完 ERGORAPIDO™ 吸尘器后
将其一直放在充电机座上
警示灯(仅限于使用锂离子电池的吸尘器)
存在的问题
处理方法
橙色灯闪烁,且吸尘器停止工作
电池电量已用完
为吸尘器充电.
红色灯闪烁
刷辊被堵塞
拆下刷辊,并手动清洁刷辊
红色灯和橙色灯闪烁,BRUSHROLLCLEAN ™ 功能
无效,前灯熄灭
BRUSHROLLCLEAN ™ 功能使用时间过长
将 ERGORAPIDO™ 吸尘器放在充电机座上充
电 10 分钟后再使用该功能
红色灯一直亮,且 ERGORAPIDO™ 吸尘器停止
工作
ERGORAPIDO™ 吸尘器过热
清洁过滤器。检查软管和吸嘴是否发生堵塞。
如该方法无效,请联系维修站。
请注意!使用镍金属氢化物(NiMH)电池的 ERGORAPIDO™ 吸尘器在正常使用时其 LED 指示灯不会亮。其 LED 指示灯只有在充电状态下才会亮。
27
指示燈:工作正常
指示燈:工作正常
處理方法
型號:18 V(鋰電池)
3個燈亮:電池剩餘電量足夠(剩餘電量> 75 %)
正常,無需處理
運行時 1 – 3 個橙色指示燈亮
2 個燈亮:電池剩餘電量足夠(剩餘電量> 25 %)
正常,無需處理
1 個燈亮:ERGORAPIDO™ 吸塵器將在幾分鐘內停止運行
停止清潔並充電
當放在充電基座上時橙色指示燈亮.
沒有問題:ERGORAPIDO™ 吸塵器正在充電
正常,無需處理
在充電座上,橙色指示燈每分鐘閃爍一次
沒有問題:ERGORAPIDO™ 已充滿電
我們建議在使用完 ERGORAPIDO™ 吸塵器後將
其一直放在充電座上
警示燈(僅限於使用鋰電池的吸塵器)
存在的問題
處理方法
橙色燈閃爍,且吸塵器停止工作
電池電量已用完
為吸塵器充電
紅色燈閃爍
滾刷堵塞
拆下滾刷,並手動清潔滾刷
紅色燈和橙色燈閃爍,BRUSHROLLCLEAN ™ 功能無
效,前燈熄滅
BRUSHROLLCLEAN ™ 毛髮剋星功能使用時間過長
將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在充電機座上充電
10 分鐘後再使用該功能
紅色燈一直亮,且 ERGORAPIDO™ 吸塵器停止工作
ERGORAPIDO™ 吸塵器過熱
清潔濾網。檢查軟管和吸頭是否發生堵塞。如該
方法無效,請聯繫維修站。
請注意!使用鎳氫(NiMH)電池的 ERGORAPIDO™ 吸塵器在正常使用時其 LED 指示燈不會亮。其 LED 指示燈只有在充電狀態下才會亮。
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW
28
Servicing or repairs
In cases of breakdown or faults, your ERGORAPIDO™ must be taken to an
authorized Electrolux service centre.
If the supply cord or charger is damaged, it must be replaced by
Electrolux or its service agent or an equally qualified person in order to
avoid a hazard.
EN
Consumer information
This product is designed with the environment in mind. All plastic parts
are marked for recycling purposes.
For details see our web site: www. electrolux.com
We declare that this battery-operated vacuum cleaner, intended for
domestic use, conforms to the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage
Directive 2006/95/EC and the CE marking Directive 93/68/EEC. All
conformity testing has been done by an independent third party testing
body.
서비스 또는 수리
고장 또는 결함이 발생한 경우, Electrolux 공식 서비스센터로
가져가야 합니다.
전원코드 또는 충전기가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해
Electrolux 공식 서비스센터를 통해 교체되어야 합니다.
소비자 정보
본 제품은 환경을 고려하여 설계되었습니다. 모든 플라스틱 부품에는
재사용마크가 부착되어 있습니다.
자세한 내용은 일렉트로룩스 웹사이트(www.electrolux.co.kr)를
참조하십시오.
배터리로 작동하는 본 청소기는 가정용으로 제조되었으며 EMC
Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, CE
marking Directive 93/68/EEC를 준수합니다. 모든 적합성 테스트는
독립적인 제3의 실험 주체에 의해 실시되었습니다.
IND
KR
Servicing atau perbaikan
Jika terjadi kerusakan, bawa ERGORAPIDO™ ke pusat layanan Electrolux
resmi terdekat.
Jika kabel atau pengecas rusak, kabel atau pengecas harus diganti oleh
TH Electrolux atau service agent atau seseorang yang telah terlatih agar
tidak terjadi kecelakaan.
Informasi bagi konsumen
Produk dirancang dengan mempertimbangkan dampak pada
lingkungan. Semua komponen dari plastik dapat didaur-ulang.
VIET Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www. electrolux.com
Kami menyatakan bahwa pengisap debu bertenaga batere ini ditujukan
untuk penggunaan rumah tangga dan telah sesuai dengan petunjuk
EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC serta the
CE marking Directive 93/68/EEC. Semua pengujian telah dilakukan oleh
pihak ketiga.
CH
TW
การซ่อมบำ�รุงหรือการซ่อมแซม
ในกรณีที่ ERGORAPIDO™ เสียหรือทำ�งานขัดข้อง จะต้องส่งให้ศูนย์บริการ
ของ Electrolux ที่ได้รับอนุญาต
หากสายไฟหรือเครื่องชาร์จเสียหาย จะต้องส่งให้ Electrolux หรือตัวแทนซ่อม
บำ�รุงของบริษัท หรือช่างที่มีความรู้ทำ�การเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ข้อมูลผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดมี
เครื่องหมายระบุไว้เพื่อการรีไซเคิล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www. electrolux.com
เราขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องดูดฝุ่นชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นี้ออกแบบ
มาสำ�หรับการใช้งานภายในครัวเรือนและได้มาตรฐานตามข้อบังคับ EMC
2004/108/EC, ข้อบังคับสำ�หรับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่�ำ 2006/95/EC และ
ข้อบังคับการทำ�เครื่องหมาย CE 93/68/EEC การทดสอบมาตรฐานทั้งหมด
ดำ�เนินการโดยหน่วยงานทดสอบอิสระภายนอก
29
Bảo trì hoặc sửa chữa
Trong trường hợp bị hỏng hoặc lỗi, phải mang ERGORAPIDO™ của quý vị
tới trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.
Nếu dây nguồn hoặc bộ sạc bị hỏng, phải được Electrolux hoặc đại lý
dịch vụ hoặc một người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy
hiểm.
Thông tin khách hàng
Sản phẩm này được thiết kế có chú ý tới môi trường. Tất cả các bộ phận
bằng nhựa đều được đánh dấu nhằm mục đích tái chế.
Để biết thêm chi tiết, xem trang web của chúng tôi: www. electrolux.com
Chúng tôi tuyên bố rằng máy hút bụi chạy pin này, được thiết kế cho mục
đích sử dụng trong nhà, tuân thủ theo Chỉ Thị EMC 2004/108/EC, Chỉ Thị
Điện Áp Thấp 2006/95/EC và Chỉ Thị đánh dấu CE 93/68/EEC. Toàn bộ việc
kiểm tra sự tuân thủ được thực hiện bởi cơ quan kiểm tra độc lập bên thứ
ba.
保養或維修
當您的 ERGORAPIDO™ 吸塵器發生損壞或故障時,必須將其帶到
Electrolux 授權服務中心進行維修。
如電源線或充電器發生損壞,則須由 Electrolux 或其代理的維修人
員、或具有相應維修能力的其他專業人員進行維修,以免發生危險。
用戶須知
本產品的設計充分考慮了環保因素。所有塑膠部件上均附帶回收利用
標誌。
如欲瞭解更多詳情,請流覽我們的網站:www. electrolux.com
我們聲明該系列電動吸塵器僅供家庭使用,並符合電磁相容指令
2004/108/EC、低電壓指令 2006/95/EC 和 CE 認證指令 93/68/EEC。
所有合格測試均由獨立的協力廠商測試機構完成。
EN
IND
KR
保养或维修
当您的 ERGORAPIDO™ 吸尘器发生损坏或故障时,必须将其带到
Electrolux 授权服务中心进行维修。
如电源线或充电器发生损坏,则须由 Electrolux 或其代理的维修人员、或
具有相应维修能力的其他专业人员进行维修,以免发生危险。
用户须知
本产品的设计充分考虑了环境因素。所有塑料部件上均附带回收利用标
志。
如欲了解更多详情,请浏览我们的网站:www. electrolux.com
我们声明该系列电动吸尘器仅供家庭使用,并符合电磁兼容指令
2004/108/EC、低电压指令 2006/95/EC 和 CE 认证指令 93/68/EEC。
所有合格测试均由独立的第三方测试机构完成。
TH
VIET
CH
TW
30
EN
TH
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
สัญลักษณ์
บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์แสดงว่า
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถกำ�จัดทิ้งแบบขยะในครัวเรือนได้ แต่
ควรนำ�ไปทิ้ง ณ จุดจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อทำ�การรีไซเคิล
ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำ�จัด
ผลิตภัณฑ์ทิ้งอย่างถูกวิธี เป็นการช่วยป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้เนื่องจากการกำ�จัดเครื่องใช้เหลือทิ้งอย่างไม่ถูก
วิธี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะในครัวเรือน
ของคุณหรือร้านที่จ�ำ หน่ายผลิตภัณฑ์นี้
IND
VIET
Tanda
pada produk atau paket menandakan
bahwa produk ini bukan merupakan limbah
rumah tangga. Produk ini harus dibawa ke tempat
pengumpulan untuk alat-alat listrik yang dapat didaurulang. Dengan membuang produk ini secara benar, anda
membantu mencegah dampak buruk pada lingkungan
dan kesehatan manusia, yang dapat diakibatkan oleh
penanganan limbah produk ini yang salah. Untuk
keterangan lebih lanjut akan produk ini, silahkan
hubungi bagian tata kota, layanan pembuangan limbah
atau toko dimana anda membeli produk ini.
Biểu tượng
trên sản phẩm hoặc trên bao bì của
sản phẩm chỉ ra rằng sản phẩm này không thể được coi
như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó sản phẩm sẽ được
bàn giao cho các điểm thu gom thích hợp để tái chế các
thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm
này được thải bỏ một cách chính xác, quý vị sẽ giúp ngăn
ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường
và sức khỏe con người, mà nếu không có thể bị gây ra bởi
việc xử lý rác thải không thích hợp của sản phẩm này. Để
biết thông tin chi tiết hơn về việc tái chế sản phẩm này,
xin liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ
thải bỏ rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi quý vị mua
sản phẩm.
KR
CH
제품 또는 포장에 부착된
기호는 이 제품이 가정
폐기물로 취급되어서는 안된다는것을 나타냅니다.
대신 전기 및 전자기기의 재활용을 담당하는 기관에
전달되어야 합니다. 본 제품을 올바르게 폐기하면
부적절한 제품의 폐기로 인해 발생할 수있는 환경 및
인류의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 방지 할
수 있습니다. 본 제품의 재활용에 관한 자세한 내용은
현지의 관련 정부기관, 폐기물 처리기관 또는 제품을
구입하신 매장에 문의하십시오.
吸尘器或其包装上的
标志表明该产品不能按照生活
垃圾对待。应将其交给指定的垃圾收集点,以对电气和电
子元件进行回收利用。这样便可确保该产品的废弃处理方
式是正确的,并有助于避免因采用不当的废弃处理方式而
对环境和人体健康产生的负面影响。如需了解有关该产品
回收利用的更多信息,请联系当地 Electrolux 办事处、生
活垃圾处理服务商或向您出售该产品的商家。
TW
吸塵器或其包裝上的
標誌表明該產品不能以家居
垃圾對待。應將其交給指定的垃圾收集點,以對電器和電
子元件進行回收利用。這樣便可確保該產品的廢棄處理方
式是正確的,並有助於避免因採用不當的廢棄處理方式而
對環境和人體健康產生的負面影響。如需瞭解有關該產品
回收利用的更多資訊,請聯繫當地 Electrolux 辦事處、
生活垃圾處理服務商或向您出售該產品的商家。
Share more of our thinking at www.electrolux.com
APAC_ErgoIFU_R1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement