Avent SCF553/22 Руководство пользователя User manual

Avent SCF553/22 Руководство пользователя User manual | Manualzz
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF553, SCF551
ENGLISH
Important
Read this user manual carefully before
you use the spout cup and save it for
future reference.
Always assemble and disassemble the
spout cup as shown in the figure in this
user manual.
For your child’s safety and
health:
www.philips.com/AVENT
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
the Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4213.354.0813.2
WARNING!
-- Check the spout cup before each use.
If any damage or crack is detected,
stop using the spout cup immediately.
-- Always use this product with adult
supervision.
-- Continuous and prolonged sipping of
fluids will cause tooth decay.
-- Heating in a microwave oven may
produce localised high temperatures.
Always stir the contents of the spout
cup after heating in a microwave oven.
-- Always check the food temperature
before feeding.
-- Do not allow child to play with small
parts or walk/run while using bottles
or cups.
-- Keep all components not in use out of
the reach of children.
Caution
-- Before first use, disassemble all parts
and clean and sterilise them thoroughly.
Place the spout cup in boiling water for
5 minutes. This is to ensure hygiene.
-- The spout cup is also suitable for
electric and microwave sterilisation.
Only use a microwave steriliser or
Philips AVENT microwave sterilising
bags (SFC297) to sterilise any part of
the spout cup in the microwave.
-- Make sure all parts are properly
assembled before you give the spout
cup to your child.
-- This spout cup is intended for use with
diluted drinks. Water and milk are the
best drinks for children of any age.
-- Thick, fizzy or pulpy drinks may block
the valve and cause it to break or leak.
-- This spout cup is not designed for
preparing infant formula. Do not use
the spout cup to mix and shake infant
formula as this can clog the holes and
cause the spout cup to leak.
-- Do not overtighten the drinking top
on the spout cup.
-- Do not use the spout as a soother.
-- For hygiene reasons, replace spouts
after 3 months of use. Only use Philips
AVENT spouts.
-- Do not use the spout cup with a glass
bottle.
-- Do not put the spout cup in the
freezer compartment.
-- To prevent scalding, let hot liquid cool
down before you fill the spout cup.
Cleaning and sterilisation
-- After each use, disassemble all parts
and clean them thoroughly in warm
water and some washing-up liquid. You
can also clean all parts on the top rack
of the dishwasher.
-- Do not use abrasive or anti-bacterial
cleaning agents or chemical solvents.
-- Do not place parts directly on surfaces
that have been cleaned with antibacterial cleaners.
-- Food colourings can discolour parts.
-- After cleaning, sterilise the spout
cup. The spout cup is suitable for all
methods of sterilisation.
Storage
-- For hygiene and maintenance,
disassemble the spout cup and store it
in a dry and covered container.
-- Keep the spout cup away from heat
sources and direct sunlight.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go
to your Philips dealer. You can also contact
the Philips Consumer Care Centre in
your country.
Support
If you need information or support,
please visit www.philips.com/support.
ČEŠTINA
Důležité
Před použitím hrnečku s hubičkou si
pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku
a uschovejte ji pro budoucí použití.
Hrneček s hubičkou sestavujte a rozebírejte
podle obrázku v uživatelské příručce.
Pro bezpečnost a zdraví vašeho
dítěte:
VÝSTRAHA!
-- Před každým použitím hrneček
s hubičkou zkontrolujte. Objevíte-li
jakoukoli prasklinu nebo poškození,
okamžitě přestaňte hrneček s hubičkou
používat.
-- Tento výrobek vždy používejte pod
dozorem dospělé osoby.
-- Trvalé a dlouhodobé pití kapalin
způsobuje zubní kaz.
-- Při ohřevu v mikrovlnné troubě může
obsah hrnečku s hubičkou místy
dosáhnout vysokých teplot. Po ohřevu
jej proto zamíchejte.
-- Před krmením vždy zkontrolujte
teplotu pokrmu.
-- Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými
částmi nebo aby při používání lahví a
hrníčků chodilo či běhalo.
-- Všechny části, které nepoužíváte,
udržujte mimo dosah dětí.
-- Hubičku nepoužívejte jako dudlík.
-- Z hygienických důvodů vyměňujte
hubičky po 3 měsících používání.
Používejte pouze hubičky Philips AVENT.
-- Nepoužívejte hrneček s hubičkou se
skleněnou lahví.
-- Nevkládejte hrneček s hubičkou do
mrazničky.
-- Aby nedošlo k opaření, nechte horkou
tekutinu před naplněním hrnečku
s hubičkou vychladnout.
Upozornění
-- Před prvním použitím hrneček
s hubičkou kompletně rozeberte a
jednotlivé části důkladně umyjte a
5 minut sterilizujte ve vroucí vodě.
Tím zajistíte nezbytnou hygienu.
-- Hrneček s hubičkou lze sterilizovat
i v elektrickém sterilizátoru či
sterilizátoru pro mikrovlnné trouby.
Sterilizaci jakékoli části hrnečku
s hubičkou v mikrovlnné troubě
provádějte pouze s použitím vhodného
sterilizátoru nebo sterilizačních sáčků
(SFC297) Philips AVENT.
-- Před předáním hrnečku s hubičkou
dítěti vždy zkontrolujte, zda jsou
všechny části správně sestaveny.
-- Tento hrneček s hubičkou je určen pro
řídké nápoje. Nejlepšími nápoji pro dítě
jakéhokoli věku jsou voda a mléko.
-- Husté či perlivé nápoje nebo nápoje
obsahující dužninu mohou ucpat ventil
a způsobit jeho rozbití nebo netěsnost.
-- Hrneček s hubičkou není určen
k přípravě kojenecké výživy. Hrneček
s hubičkou nepoužívejte k míchání ani
protřepání kojenecké výživy, neboť by
mohlo dojít k ucpání otvorů a následné
netěsnosti hubičky hrnečku.
-- Víčko hrnečku s hubičkou příliš
neutahujte.
Čištění a sterilizace
-- Po každém použití rozeberte všechny
součásti a důkladně je vyčistěte teplou
vodou s přídavkem mycího prostředku.
Také můžete umýt všechny části
v horním koši myčky.
-- Nepoužívejte abrazivní ani
antibakteriální čisticí prostředky nebo
chemické sloučeniny.
-- Nepokládejte součásti výrobku přímo
na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky.
-- Zabarvení potravin může způsobit
změnu barev jednotlivých součástí.
-- Po čištění hrneček s hubičkou
sterilizujte. Hrneček s hubičkou je
vhodný pro všechny způsoby sterilizace.
Skladování
-- Z hygienických důvodů hrneček
s hubičkou rozeberte a skladujte ho
v suché nádobě s víkem.
-- Hrneček s hubičkou nevystavujte
zdrojům tepla nebo přímému
slunečnímu světlu.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo
náhradní součásti, navštivte adresu
www.shop.philips.com/service nebo
se obraťte na prodejce výrobků Philips.
Také můžete kontaktovat středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
Držák
Pokud potřebujete další informace
nebo podporu, navštivte adresu
www.philips.com/support.
POLSKI
Ważne
Przed pierwszym użyciem kubka z
ustnikiem zapoznaj się dokładnie z
niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją
na przyszłość.
Zawsze składaj i rozkładaj kubek z
ustnikiem w sposób przedstawiony na
rysunku w tej instrukcji obsługi.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Twojego dziecka:
OSTRZEŻENIE!
-- Obejrzyj kubek z ustnikiem przed
każdym użyciem. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub pęknięcia
natychmiast przerwij używanie kubka.
-- Nie pozwalaj dziecku korzystać z tego
produktu bez nadzoru dorosłych.
-- Długie i nieprzerwane sączenie
napojów powoduje próchnicę.
-- Podgrzewanie w kuchence
mikrofalowej może powodować
miejscowy wysoki wzrost temperatury.
Po zakończeniu podgrzewania w
kuchence mikrofalowej zawsze należy
wymieszać zawartość kubka.
-- Przed jedzeniem zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu.
-- Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi
częściami ani biegać z butelką lub
kubkiem.
-- Wszystkie elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Uwaga
-- Przed pierwszym użyciem należy
rozmontować wszystkie części,
dokładnie je umyć i wysterylizować.
Włóż kubek z ustnikiem do wrzącej
wody na 5 minut w celu zachowania
higieny.
-- Kubek z ustnikiem można także
sterylizować w sterylizatorze
elektrycznym i mikrofalowym. Do
sterylizacji dowolnej części kubka w
kuchence mikrofalowej należy używać
wyłącznie sterylizatora mikrofalowego
lub torebek do sterylizacji mikrofalowej
Philips AVENT (SFC297).
-- Przed podaniem kubka z ustnikiem
dziecku sprawdź, czy wszystkie części
są prawidłowo złożone.
-- Kubek z ustnikiem jest przeznaczony
do picia rozcieńczonych napojów.
Woda i mleko to najlepsze napoje dla
dzieci w każdym wieku.
-- Gęste, gazowane lub papkowate
napoje mogą zablokować zawór i
doprowadzić do jego uszkodzenia lub
spowodować nieszczelność.
-- Kubek z ustnikiem nie jest
przystosowany do przygotowywania
mieszanek dla niemowląt. Nie należy
używać go w tym celu, gdyż może
to zablokować otwory kubka i
spowodować jego przeciekanie.
-- Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki
kubka.
-- Nie używaj ustnika jako smoczka.
-- Ze względów higienicznych ustniki
należy wymieniać co 3 miesiące. Używaj
wyłącznie ustników Philips AVENT.
-- Nie używaj ustnika ze szklaną butelką.
-- Nie wkładaj kubka z ustnikiem do
zamrażarki.
-- Zanim przelejesz gorący napój do
kubka z ustnikiem, poczekaj, aż
wystygnie. Pozwoli to uniknąć oparzeń.
Czyszczenie i sterylizacja
-- Po każdym użyciu należy rozłożyć
wszystkie elementy i dokładnie je
umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem
niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Wszystkie elementy można także myć
na górnej półce zmywarki.
-- Nie używaj środków ściernych,
antybakteryjnych ani rozpuszczalników.
-- Nie umieszczaj części bezpośrednio na
powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
-- Barwniki spożywcze mogą
spowodować przebarwienia.
-- Po wyczyszczeniu wysterylizuj kubek
z ustnikiem. Kubek nadaje się do
sterylizacji wszystkimi metodami.
Przechowywanie
-- Aby zachować higienę, przechowuj
części kubka z ustnikiem osobno w
suchym pojemniku pod przykryciem.
-- Nie pozostawiaj kubka z ustnikiem
w pobliżu źródeł ciepła ani w
bezpośrednio nasłonecznionym miejscu.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne,
odwiedź stronę www.shop.philips.com/
service lub skontaktuj się ze sprzedawcą
produktów firmy Philips. Możesz również
skontaktować się z lokalnym Centrum
Obsługi Klienta.
Podstawka
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji
lub pomocy, odwiedź stronę
www.philips.com/support.
ROMÂNĂ
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare
înainte de a folosi ceaşca cu gură de
scurgere şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
Montaţi şi demontaţi întotdeauna ceaşca
cu gură de scurgere după cum se indică în
imagine în acest manual de utilizare.
Pentru siguranţa şi sănătatea
bebeluşului dvs.:
AVERTISMENT!
-- Verificaţi ceaşca cu gură de scurgere
înainte de fiecare utilizare. Dacă
observaţi vreo deteriorare sau fisură,
încetaţi imediat utilizarea ceştii cu gură
de scurgere.
-- Acest produs se utilizează întotdeauna
sub supravegherea adulţilor.
-- Suptul continuu şi prelungit de lichide
va cauza carierea dinţilor.
-- Încălzirea într-un cuptor cu microunde
poate să producă localizat temperaturi
înalte. Amestecaţi întotdeauna
conţinutul ceştii cu gură de scurgere
după încălzirea în cuptorul cu
microunde.
-- Verificaţi întotdeauna temperatura
alimentelor înainte de hrănire.
-- Nu lăsaţi copilul să se joase cu piesele
de mici dimensiuni sau să meargă/
alerge în timp ce foloseşte biberoane
sau ceşti.
-- Nu lăsaţi componentele neutilizate la
îndemâna copiilor.
Precauţie
-- Înainte de prima utilizare, dezasamblaţi
toate componentele şi sterilizaţi-le
cu atenţie. Aşezaţi ceaşca cu gură
de scurgere în apă fiartă timp de 5
minute. Acest lucru este pentru a
asigura igiena.
-- Ceaşca cu gură de scurgere este
adecvată şi pentru sterilizarea electrică
şi în cuptorul cu microunde. Utilizaţi
numai un sterilizator cu microunde sau
pungi de sterilizare la microunde Philips
AVENT (SFC297) pentru a steriliza
orice parte ceştii cu gură de scurgere
în cuptorul cu microunde.
-- Asiguraţi-vă că toate componentele
sunt asamblate corect înainte de a-i
oferi copilului dvs. ceaşca cu gură de
scurgere.
-- Această ceaşcă cu gură de scurgere
este destinată utilizării cu băuturi
diluate. Apa şi laptele sunt cele mai
bune băuturi pentru copii, indiferent
de vârstă.
-- Băuturile şi lichidele groase,
efervescente sau cu pulpă pot să
blocheze supapa şi să cauzeze ruperea
acesteia.
-- Această ceaşcă cu gură de scurgere
nu este concepută pentru pregătirea
formulei pentru sugari. Nu utilizaţi
ceaşca cu gură de scurgere pentru
amestecarea şi agitarea formulei pentru
sugari, deoarece găurile acesteia se pot
înfunda şi pot face ceaşca cu gură de
scurgere să curgă.
-- Nu strângeţi prea tare capacul prin
care se bea al ceştii cu gură de
scurgere.
-- Nu utilizaţi gura de scurgere pe post
de suzetă.
-- Din motive de igienă, înlocuiţi gurile
de scurgere după 3 luni de utilizare.
Utilizaţi doar gurile de scurgere Philips
AVENT.
-- Nu utilizaţi ceaşca cu gură de scurgere
pe un biberon de sticlă.
-- Nu introduceţi ceaşca cu gură de
scurgere în congelator.
-- Pentru a evita opărirea, lăsaţi lichidul
fierbinte să se răcească înainte de a
umple ceaşca cu gură de scurgere.
Curăţare şi sterilizare
-- După fiecare utilizare, demontaţi toate
componentele şi curăţaţi-le riguros
cu apă caldă şi puţin detergent lichid.
De asemenea, puteţi curăţa toate
componentele în grilajul superior al
maşinii de spălat vase.
-- Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi,
antibacterieni sau solvenţi organici.
-- Nu aşezaţi componentele direct pe
suprafeţe care au fost curăţate cu
agenţi de curăţare antibacterieni.
-- Coloranţii alimentari pot determina
decolorarea componentelor.
-- După curăţare, sterilizaţi ceaşca cu
gură de scurgere. Ceaşca cu gură de
scurgere este adecvată pentru toate
metodele de sterilizare.
Depozitarea
-- Pentru igienă şi întreţinere,
dezasamblaţi ceaşca cu gură de
scurgere şi depozitaţi-o într-un
recipient uscat şi acoperit.
-- Păstraţi ceaşca cu gură de scurgere
departe de surse de căldură sau de
lumina directă a soarelui.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de
schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/
service sau mergeţi la distribuitorul dvs.
Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi
Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips
din ţara dvs.
Suport
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de
asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
www.philips.com/support.
РУССКИЙ
Важная информация
Перед использованием чашки с
носиком внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством и сохраните
его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
Всегда собирайте и разбирайте чашку
с носиком, как показано на рисунке в
этом руководстве пользователя.
Безопасность и здоровье
ребенка:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-- Проверяйте чашку с носиком перед
каждым использованием. При
обнаружении трещин или других
повреждений немедленно прекратите
использование чашки с носиком.
-- Изделие следует использовать под
контролем взрослых.
-- Постоянное и продолжительное
сосание жидкости приводит к
кариесу.
-- При разогреве в микроволновой
печи возможно неравномерное
распределение тепла. Обязательно
перемешивайте содержимое чашки
с носиком после подогревания в
микроволновой печи.
-- Перед кормлением обязательно
проверяйте температуру
приготовленных продуктов.
-- Не позволяйте детям играть с
мелкими частями изделия или
использовать бутылочки или кружки
во время прогулок или бега.
-- Не используемые части изделия
беречь от детей.
Внимание!
-- Перед первым использованием
разберите изделие и тщательно
промойте все его части. Поместите
чашку с носиком в кипящую
воду на 5 минут. Это обеспечит
стерильность изделия.
-- Чашка с носиком также подходит
для стерилизации в электрическом
стерилизаторе или стерилизаторе
для микроволновой печи. При
стерилизации чашки с носиком в
микроволновой печи используйте
только стерилизатор для
микроволновой печи или пакеты для
стерилизации в микроволновой печи
(SFC297) Philips AVENT.
-- Прежде чем дать чашку с носиком
ребенку, убедитесь, что все части
изделия собраны правильно.
-- Эта чашка с носиком предназначена
для кормления ребенка
разбавленными напитками. Вода
и молоко — лучшие напитки для
детей любого возраста.
-- Густые напитки, газированные
напитки или напитки с мякотью
могут привести к засорению клапана,
протеканию или повреждению.
-- Чашка с носиком не предназначена
для приготовления детской смеси.
Не используйте чашку с носиком
для размешивания или взбалтывания
детской смеси, так как это может
привести к засорению отверстий и
протеканию чашки.
-- Не закручивайте крышку на чашке с
носиком слишком сильно.
-- Запрещается использовать носик в
качестве пустышки.
-- Из гигиенических соображений
меняйте носик каждые 3 месяца.
Используйте только носики Philips
AVENT.
-- Не используйте чашку с носиком со
стеклянной бутылочкой.
-- Не помещайте чашку с носиком в
морозильную камеру.
-- Во избежание ожогов дайте горячим
жидкостям остыть, перед тем как
перелить их в чашку с носиком.
Очистка и стерилизация
-- После каждого использования
полностью разбирайте чашку и
тщательно мойте все части в теплой
воде с добавлением моющего
средства. Вы также можете мыть все
части изделия на верхней решетке
посудомоечной машины.
-- Не используйте абразивные или
антибактериальные чистящие
средства или химические
растворители.
-- Не помещайте детали изделия
непосредственно на поверхности,
обработанные антибактериальными
чистящими средствами.
-- Под воздействием пищевых
красителей цвет деталей может
измениться.
-- Стерилизуйте чашку с носиком
после очистки. Для чашки с
носиком подходят любые способы
стерилизации.
Хранение
-- Для соблюдения норм гигиены
разбирайте чашку с носиком и
храните ее в сухом закрытом
контейнере.
-- Не подвергайте чашку с носиком
воздействию тепла и прямых
солнечных лучей.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или
запасные части, посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service
или обратитесь в местную торговую
организацию Philips. Вы также
можете обратиться в местный центр
поддержки потребителей Philips.
Поддержка
Для получения поддержки или
информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support.
УКРАЇНСЬКА
Важлива інформація
Перед тим як користуватися горнятком
з носиком, уважно прочитайте цей
посібник користувача та зберігайте його
для майбутньої довідки.
Завжди збирайте і розбирайте горнятко
з носиком, як показано на малюнку в
цьому посібнику користувача.
Для безпеки та здоров’я Вашої
дитини:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
-- Перевіряйте горнятко з носиком
перед кожним використанням. У
разі виявлення будь-яких тріщин
чи пошкоджень негайно припиніть
користуватися горнятком з носиком.
-- Виріб слід завжди використовувати
під наглядом дорослих.
-- Постійне та тривале пиття рідин
призводить до псування зубів
-- Підігрівання в мікрохвильовій
печі може спричинити нагрівання
до високої температури. Завжди
перемішуйте вміст горнятка
з носиком після підігрівання у
мікрохвильовій печі.
-- Перш ніж годувати дитину, завжди
перевіряйте температуру їжі.
-- Не дозволяйте дитині гратися з
дрібними частинами або ходити чи
бігати з пляшечками чи чашками під
час годування.
-- Усі компоненти, що не
використовуються, тримайте у місці,
недоступному для дітей.
Увага
-- Перед першим використанням
розберіть усі частини, ретельно
їх помийте та простерилізуйте.
Покладіть горнятко з носиком у
киплячу воду на 5 хвилин. Робіть це з
міркувань гігієни.
-- Горнятко з носиком також можна
стерилізувати в електричному та
мікрохвильовому стерилізаторах.
Використовуйте лише мікрохвильовий
стерилізатор або мішечки для
мікрохвильової стерилізації Philips
AVENT (SFC297), щоб стерилізувати
будь-яку частину горнятка з носиком
у мікрохвильовій печі.
-- Перш ніж давати горнятко з
носиком дитині, перевірте, чи всі
частини зібрано належним чином.
-- У це горнятко з носиком можна
наливати лише корисні розведені
напої. Вода та молоко – це найкращі
напої для дітей будь-якого віку.
-- Густі, газовані напої чи напої із
м’якоттю можуть заблокувати клапан
та зламати його чи спричинити
протікання.
-- Це горнятко з носиком не
призначене для приготування
сумішей для немовлят. Не
використовуйте горнятко з носиком
для змішування і струшування
сумішей для немовлят, оскільки це
може забити отвір та спричинити
протікання горнятка з носиком.
-- Не закручуйте верхню частину для
пиття на горнятко з носиком надто
сильно.
-- Не використовуйте носик як
пустушку.
-- З міркувань гігієни заміняйте носик
кожні 3 місяці. Використовуйте лише
носики Philips AVENT.
-- Не використовуйте горнятко з
носиком зі скляною пляшкою.
-- Не кладіть горнятко з носиком у
морозильну камеру.
-- Щоб уникнути опіків, дайте гарячій
рідині охолонути, а потім наливайте
її у горнятко з носиком.
Чищення та стерилізація
-- Після кожного використання
розбирайте всі частини та добре
мийте їх теплою водою з додаванням
миючого засобу. Помити всі частини
можна також на верхній полиці
посудомийної машини.
-- Не використовуйте абразивні або
антибактеріальні засоби для чищення
чи хімічні розчинники.
-- Не кладіть частини безпосередньо
на поверхні, які оброблено
антибактеріальними засобами для
чищення.
-- Харчові барвники можуть
спричинити зміну кольору частин.
-- Після чищення стерилізуйте
горнятко з носиком. Горнятко з
носиком можна стерилізувати
будь-якими методами.
Зберігання
-- З міркувань гігієни розберіть
горнятко з носиком і зберігайте
його в сухому та закритому
контейнері.
-- Зберігайте горнятко з носиком
подалі від джерел тепла та прямих
сонячних променів.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні
частини, відвідайте веб-сайт
www.shop.philips.com/service
або зверніться до дилера Philips.
Можна також звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у Вашій
країні.
Підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи
підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement