Electrolux EHI7543FOK
EHI7543FOK
HR
PL
SK
SL
PLOČA ZA KUHANJE
PŁYTA GRZEJNA
VARNÝ PANEL
KUHALNA PLOŠČA
UPUTE ZA UPORABU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA ZA UPORABO
2
19
38
55
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 6
4. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................8
5. SAVJETI........................................................................................................... 11
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................13
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................13
8. POSTAVLJANJE.............................................................................................. 16
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 18
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi su vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom
uporabe. Ne dodirujte grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu
masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost
električnog udara
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se
sprječava pad vrućeg posuđa kada se
vrata ili prozor otvore.
•
•
•
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor, između dna
uređaja i gornje ladice, dovoljan za
cirkulaciju zraka
Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja
postavite nezapaljivu pregradnu ploču
kako biste spriječili pristup dnu.
Uvjerite se da je prostor za
provjetravanje veličine 2 mm, između
radne ploče i prednjeg ruba
kuhinjskog elementa ispod nje,
slobodan. Jamstvo ne pokriva
oštećenja uzrokovana nedostatkom
odgovarajućeg prostora za
provjetravanje.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Koristite spojnice na kabelu.
Provjerite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj na utičnice u blizini
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
5
2.3 Uporaba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina
ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na polje kuhanja. Mogu se
zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
6
www.electrolux.com
•
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Polja kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
•
•
•
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
2.4 Održavanje i čišćenje
•
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
1 Indukcijsko polje kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
2
HRVATSKI
7
3.2 Izgled upravljačke ploče
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
Funkce
senzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKL‐
JUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče
štednjaka.
2
Zaključavanje / Blokir‐
anje radi djece
Za zaključavanje/otključavanje upravl‐
jačke ploče.
-
Indikatori tajmera polja
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vri‐
jeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
Power function
Za uključivanje i isključivanje funkcije .
3
4
5
6
-
Zaslon stupnja kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
7
-
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
8
/
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
9
-
Za odabir zone kuhanja.
10
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije .
11
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije .
3.3 Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Zaslon
Polje kuhanja je isključeno.
-
Polje kuhanja je uključeno.
Funkcija STOP+GO radi.
Funkcija Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
8
www.electrolux.com
Prikaz
Zaslon
Power function radi.
+ broj
Došlo je do kvara.
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nasta‐
vak kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
/
Zaključavanje /Blokiranje radi djece funkcija radi.
Posuđe nije prikladno ili je premalo ili nema posuđa na polju ku‐
hanja.
Funkcija Automatsko isključivanje radi.
3.4 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijska polja kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost
od opekotina uslijed preostale
topline. Indikator prikazuje
razinu preostale topline
4. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
4.1 Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
4.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
•
su sva polja kuhanja isključena.
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje.
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal i ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
•
•
•
Ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
Koristite neprikladno posuđe.
Prikazuje se simbol
i nakon 2
minute polje kuhanja se automatski
isključuje.
Ne isključite polje kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i
ploča za kuhanje se isključuje.
Pogledajte u nastavku.
Odnos između stupnja kuhanja i
vremena funkcije:
•
•
•
•
, 1 — 3 — 6 sati
4 — 7 — 5 sati
8 — 9 — 4 sata
10 — 14 — 1,5 sati
4.3 Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja
kuhanja:
HRVATSKI
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
kuhanja. Nakon 3 sekunde
uključuje.
9
se
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
4.7 Power function
4.4 Indikatori polja kuhanja
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno
vrijeme. Nakon toga, indukcijsko polje
kuhanja automatski se prebacuje na
najviši stupanj zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
Za aktiviranje funkcije za polje
min.
Vodoravne crte prikazuju veličinu
poljakuhanja i minimalni promjer posuđa.
Pogledajte poglavlje "Tehnički podaci".
4.5 Korištenje polja kuhanja
Posuđe stavite na križić/kvadratić koji se
nalazi na površini na kojoj kuhate. U
potpunosti prekrijte križić / kvadratić.
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa. Možete kuhati i
tako da veliko posuđe istovremeno
postavite na dva polja kuhanja.
4.6 Funkcija automatskog
zagrijavanja
Ako aktivirate tu funkciju možete u
kraćem vremenu postići potrebni stupanj
kuhanja. Ta funkcija na neko vrijeme
postavlja najviši stupanj topline i zatim ga
smanjuje na ispravni stupanj topline.
Za aktivaciju te funkcije, polje
kuhanja mora biti hladno
Za aktiviranje funkcije za polje
kuhanja: dodirnite
( se uključuje).
Odmah dodirnite odgovarajući stupanj
kuhanja: dodirnite
.
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
4.8 Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će polje kuhanja
raditi samo taj put.
Prvo postavite polje kuhanja, zatim
postavite funkciju. Stupanj kuhanja
možete postaviti prije ili nakon
postavljanja funkcije.
Za odabir polja kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajućeg polja kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
tajmera za postavljanje vremena (00 - 99
minuta). Kada indikator polja kuhanja
počne sporo bljeskati, vrijeme se
odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: polje
kuhanja postavite pomoću . Indikator
polja kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Izmjena sata: polje kuhanja postavite
pomoću
. Dodirnite
ili
.
Za isključivanje funkcije: polje kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava se do 00.
10
www.electrolux.com
4.9 STOP+GO
Indikator polja kuhanja se isključuje. Za
isključenje funkcije također možete
dodirnuti
i
Ta funkcija postavlja sva aktivna polja za
kuhanje na najniži stupanj kuhanja.
istovremeno.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i 00 bljeska.
Polje kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
CountUp Timer (tajmer za
odbrojavanje)
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada polja kuhanja.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
Za odabir polja kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajućeg polja kuhanja.
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
tajmera.
se uključuje. Kad indikator
polja kuhanja počne sporo bljeskati,
vrijeme se odbrojava. Na zaslonu se
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
pomoću . Indikator polja kuhanja
počinje brzo bljeskati. Zaslon pokazuje
koliko dugo polje radi.
Za isključivanje funkcije: polje kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite
ili
Indikator polja kuhanja se isključuje.
.
Nadglednik minuta
Tu funkciju možete upotrebljavati kao
Podešavanje vremena dok je ploča za
kuhanje uključena, a polje kuhanja ne
radi (na zaslonu stupnja kuhanja
).
.
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad polja kuhanja.
.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
4.11 Blokiranje radi djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
u trajanju
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
i proteklo
Kako biste vidjeli koliko dugo polje
kuhanja radi: polje kuhanja postavite
prikazuje se
.
4.10 Zaključavanje
Za uključivanje funkcije: dodirnite
naizmjence prikazuje
vrijeme (u minutama).
.
se uključuje.
comes on. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
u trajanju
comes on. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
Za premošćenje funkcije samo za
jedno kuhanje: uključite ploču za
kuhanje pomoću
.
se uključuje.
HRVATSKI
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
funkcija ponovno radi.
4.12 OffSound Control
(Isključivanje i uključivanje
zvukova)
•
•
•
•
•
Isključite ploču. Dodirnite
u trajanju od
3 sekunde. Zaslon se uključuje i
isključuje. Dodirnite
na tri sekunde.
ili
se uključuje. Dodirnite
za odabir između sljedećeg:
•
tajmera
- zvukovi su isključeni
- zvukovi su uključeni
•
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnete
Nadglednik minuta se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
4.13 Funkcija Upravljanje
snagom
•
Polja kuhanja grupirana su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje (vidi ilustraciju).
5. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Posuđe
Kod indukcijskih polja kuhanja
snažno elektromagnetsko
polje vrlo brzo proizvodi
toplinu u posuđu.
Na indukcijskim poljima
kuhanja koristite samo
prikladno posuđe.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao prikladno).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
11
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
Funkcija dijeli snagu između polja
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3700 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih polja
kuhanja povezanih na istu fazu.
Prikaz stupnja kuhanja smanjenog
polja mijenja se između dvije razine.
malo vode vrlo brzo zakuha na polju
postavljenom na najveći stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
12
www.electrolux.com
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Dimenzije posuđa
5.3 Ušteda energije
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Posuđe postavite na polje kuhanja
prije uključivanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
Indukcijska polja kuhanja automatski se
prilagođavaju veličini dna posuđa do
određene granice.
•
Učinkovitost polja kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara polje kuhanja.
5.4 Öko Timer (Eko tajmer)
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
5.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite jedno ili više
polja kuhanja s visokim razinama
električne snage, a posuđe je
izrađeno od različitih materijala
(struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoke razine
električne snage.
• škljocanje: dolazi do prekida
električnog napajanja.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na kvar ploče za kuhanje.
Stupanj ku‐
hanja
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
5.5 Primjeri primjene za
kuhanje
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije polja kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije polja kuhanja. To znači da polje
kuhanja sa srednjim stupnjem topline
troši manje od pola njene energije.
Podaci u tablici dani su samo
kao smjernice.
Koristite za:
Vri‐
jeme
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem
1-3
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine
5 - 25
min
Povremeno promiješajte
1-3
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pečena jaja
min
Kuhati poklopljeno
3-5
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
obroka
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku povremeno promije‐
šajte
-1
25 - 50
min
HRVATSKI
13
Stupanj ku‐
hanja
Koristite za:
Vri‐
jeme
Savjeti
5-7
Kuhanje povrća, ribe, mesa
na pari
20 - 45
min
Dodajte nekoliko žica teku‐
ćine
7-9
Krumpir kuhan na pari
20 - 60
min
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira
7-9
Kuhanje većih količina hrane, 60 Do 3 l tekućine plus sastojci.
variva i juha
150 min
9 - 12
Lagano prženje: odresci, tel‐ po po‐
eći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
sjeckano meso omotano ti‐
jestom, kobasice, jetra, zapr‐
ška, jaja, palačinke, uštipci
Okrenuti kada prođe pola
vremena.
12 - 13
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci
Okrenuti kada prođe pola
vremena.
14
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, za zapeći meso (gulaš, pečenje u
loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju
5 - 15
min
Ključanje velikih količina vode. Uključena je funkcija električne snage
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
6.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite poseban strugač za staklo.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje za površine ploče za
kuhanje.
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
Odmah uklonite: plastiku koja se
topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži
šećer. U protivnom, prljavština može
uzrokovati oštećenje ploče za
kuhanje. Posebni strugač stavite na
staklenu površinu pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i s malo sredstva za čišćenje.
Nakon čišćenja grijaću ploču za
kuhanje osušite mekom krpom.
14
www.electrolux.com
7.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije prikl‐ Provjerite je li ploča za ku‐
jučena na električnu mrežu hanje ispravno priključena
ili nije pravilno priključena. na električno napajanje.
Pogledajte shemu spajan‐
ja.
Osigurač je iskočio.
Rješenje
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno iskače, kontaktirajte
ovlaštenog električara.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i unutar 10 sekun‐
di postavite stupanj kuhan‐
ja.
Istovremeno ste dodirnuli 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
Funkcija STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje "Sva‐
kodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima
vode ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se isklju‐ polja senzora.
čuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ploča za kuhanje se isklju‐
čuje.
Nečim ste prekrili polje
Uklonite predmet s polja
senzora.
Prikaz ostatka topline se
ne uključuje.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme.
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
senzora
.
Funkcija Funkcija automat‐ Zona je vruća.
skog zagrijavanja ne radi.
Ostavite zonu da se dovolj‐
no ohladi.
Postavili ste najviši stupanj Najviši stupanj kuhanja
kuhanja.
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se Funkcija Upravljanje sna‐
između dvije razine.
gom je aktivirana.
Pogledajte poglavlje "Sva‐
kodnevna uporaba".
Polja senzora se zagrijava‐ Posuđe je preveliko ili ste
Veliko posuđe stavite na
ju.
ga stavili preblizu kontrola‐ stražnje zone, ako je mo‐
ma.
guće.
HRVATSKI
15
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nema signala kada dodir‐
nete polja senzora na plo‐
či.
Signali su isključeni.
Uključite signale.
Pogledajte poglavlje "Sva‐
kodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Automatsko isključivanje
radi.
Isključite i ponovno uklju‐
čite ploču za kuhanje.
Uključuje se
.
Radi funkcija Blokiranje
Pogledajte poglavlje "Sva‐
radi djece ili Zaključavanje. kodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na zoni nema posuđa.
Stavite posuđe na zonu.
Posuđe nije odgovarajuće. Koristite odgovarajuće
posuđe.
Pogledajte poglavlje „Kor‐
isni savjeti i preporuke".
i broj su prikazani.
Promjer dna posuđa pre‐
mali je za zonu.
Koristite posuđe ispravnog
promjera.
Pogledajte poglavlje "Teh‐
nički podaci".
Posuđe ne prekriva križić/
kvadratić.
U potpunosti prekrijte križ‐
ić/kvadratić.
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Iskopčajte ploču za ku‐
hanje iz električne mreže
na neko vrijeme. Isključite
osigurač iz električne insta‐
lacije u kućanstvu. Ponov‐
no ukopčajte. Ako se
ponovno pojavi, kontaktir‐
ajte ovlašteni servis.
Uključuje se
.
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje jer je
posuđe iskuhalo do kraja.
Radi Automatsko isključi‐
vanje i zaštita od pregrija‐
vanja zona.
7.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
Isključite ploču za kuhanje.
Uklonite vruće posuđe. Na‐
kon otprilike 30 sekundi
ponovno uključite zonu.
Ako je bio problem u
posuđu, poruka o grešci se
isključuje. Prikaz ostatka
topline ostaje uključen. Os‐
tavite posuđe da se dovolj‐
no ohladi. Provjerite je li
vaše posuđe kompatibilno
s pločom za kuhanje.
Pogledajte poglavlje „Kor‐
isni savjeti i preporuke".
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
16
www.electrolux.com
prikazuje. Provjerite da ste ispravno
rukovali uređajem. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
8. POSTAVLJANJE
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.3 Priključni kabel
8.1 Prije postavljanja
•
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
•
Serijski broj .........................
8.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
8.4 Sklop
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
Oštećeni električni kabel zamijenite
specijalnim kablom (tipa H05BB-F
Tmax 90°C; ili više). Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
HRVATSKI
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
17
18
www.electrolux.com
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Nazivna pločica
Model EHI7543FOK
Vrsta 58 GAD M3 AU
Indukcija 7,4
Ser.br. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 291 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.4
9.2 Značajke polja kuhanja
Polje kuhanja
Nazivna sna‐ Power func‐
ga (maks. stu‐ tion [W]
panj kuhanja)
[W]
Power func‐
Promjer
tion maksi‐
posuđa [mm]
malno trajanje
[min]
Prednje lijevo
2300
3200
10
125 - 210
Stražnje lijevo
2300
3200
10
125 - 210
Prednje
srednje
1400
2500
4
125 - 145
Stražnje desno 2300
3600
10
180 - 240
Snaga polja kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
10. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje
odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera polja
kuhanja u tablici.
POLSKI
19
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 20
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 21
3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 24
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 26
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 29
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 31
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 32
8. INSTALACJA.................................................................................................... 34
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................36
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
20
1.
www.electrolux.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
POLSKI
21
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy
nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych.
Nie sterować urządzeniem zewnętrznym zegarem ani
niezależnym układem zdalnego sterowania.
Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających
tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być
przyczyną pożaru.
Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
Nie przechowywać żadnych przedmiotów na
powierzchni gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub
pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się
rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
przedstawicielowi serwisu lub
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączników
POLSKI
•
automatycznych, bezpieczników
topikowych (typu wykręcanego —
wyjmowanych z oprawki),
wyłączników różnicowo-prądowych
(RCD) oraz styczników.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Rozwarcie styków wyłącznika obwodu
musi wynosić co najmniej 3 mm.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Z urządzenia należy korzystać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one stać się gorące.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
•
23
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
24
www.electrolux.com
•
2.5 Utylizacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
•
•
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
2
3.2 Układ panelu sterowania
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
POLSKI
Pole
Funkcja
czujnika
25
Komentarz
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
-
Wskaźniki funkcji ze‐
gara dla poszczegól‐
nych pól grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono
czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
Power function
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wskazanie mocy grza‐
nia
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
7
-
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
8
/
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
9
-
Wybór pola grzejnego.
10
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
11
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
3
4
5
6
3.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wskazanie
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
STOP+GO – funkcja jest włączona.
Automatyczne podgrzewanie – funkcja jest włączona.
Power function jest włączona.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego) :
gotowanie / podtrzymywanie ciepła / ciepło resztkowe.
/
Blokada /Blokada uruchomienia — funkcja jest włączona.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe
naczynie, bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Samoczynne wyłączenie – funkcja jest włączona.
26
www.electrolux.com
3.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje
zagrożenie poparzenia
ciepłem resztkowym.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest
nagrzewana przez ciepło pochodzące z
naczyń.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
4.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
Wszystkie pola grzejne są wyłączone.
Po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania.
Panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
Płyta uległa nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
Użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
Nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się. Patrz poniżej.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem działania funkcji:
•
, 1 — 3 — 6 godz.
•
•
•
4 — 7 — 5 godz.
8 — 9 — 4 godz.
10 — 14 — 1,5 godz.
4.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
4.4 Wskazanie pola grzejnego
min.
Pozioma linia pokazuje wielkość pola
grzejnego i minimalną średnicę dna
naczynia.
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
POLSKI
4.5 Używanie pól grzejnych
4.8 Zegar
Ustawić naczynie na krzyżyku/kwadracie
znajdującym się na polu grzejnym, które
ma być użyte do gotowania. Zakryć cały
krzyżyk/kwadrat. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń. Można stosować
duże naczynia, ustawiając je
jednocześnie na dwóch polach
grzejnych.
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
27
Najpierw należy wybrać pole grzejne,
a następnie ustawić funkcję. Moc
grzania można ustawić przed lub po
ustawieniu funkcji.
Aby wybrać pole grzejne:dotknąć
4.6 Automatyczne
podgrzewanie
kilkakrotnie , aż zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać potrzebną moc grzania.
Funkcja ta uruchamia na pewien czas
maksymalną moc grzania, a następnie
obniża ją do właściwego poziomu.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
zegara, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
Aby wyświetlić pozostały czas: wybrać
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
(wyświetli się
pole grzejne za pomocą . Wskaźnik
pola grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby zmienić ustawienie czasu: wybrać
pole grzejne za pomocą
. Dotknąć
). Szybko dotknąć właściwego
ustawienia mocy grzania. Po upływie
lub
trzech sekund wyświetli się
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
4.7 Power function
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
. Wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
.
grzejne za pomocą
i dotknąć .
Wartość pozostałego czasu zmniejszy
się do 00. Wskaźnik pola grzejnego
zgaśnie. Aby wyłączyć funkcję, można
również jednocześnie dotknąć
i
.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie 00. Pole
grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do kontrolowania czasu
pracy pola grzejnego.
Aby wybrać pole grzejne:dotknąć
kilkakrotnie , aż zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
28
www.electrolux.com
Aby włączyć funkcję: dotknąć
4.10 Blokada
zegara. Wyświetli się
. Gdy zacznie
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
Można zablokować panel sterowania,
gdy włączone są pola grzejne.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
między
a wskazaniem naliczonego
czasu (w minutach).
Najpierw ustawić moc grzania.
Aby sprawdzić, jak długo pracuje pole
grzejne: wybrać pole grzejne za pomocą
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
i dotknąć
lub
. Wskaźnik pola grzejnego zgaśnie.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako
minutnika, gdy płyta grzejna jest
włączona, ale nie pracują pola grzejne
(wskazanie mocy grzania:
).
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
cztery sekundy wyświetli się
pozostanie włączony.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie
tej funkcji.
4.11 Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
na 4 sekundy.
. Wyłączyć płytę grzejną
Wyświetli się
.
za pomocą
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
Wyświetli się
4.9 STOP+GO
.Zegar
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
grzejną za pomocą
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
. Na
Aby włączyć funkcję: dotknąć
za pomocą
na 4 sekundy.
. Wyłączyć płytę grzejną
.
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania:
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
. Dotknąć
na 4
Wyświetli się
sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić
moc grzania. Teraz można używać płyty
grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Wyświetli się
.
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
włączyć płytę grzejną za pomocą
pomocą
aktywna.
.
funkcja będzie ponownie
POLSKI
4.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięku)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
•
na 3
na 3 sekundy.
•
•
lub . Dotknąć
Wyświetli się
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
•
•
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
29
faz podłączonych do płyty grzejnej
(patrz ilustracja).
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Wskazanie dla pól o zmniejszonej
mocy grzania zmienia się w zakresie
dwóch poziomów.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
•
•
•
nastąpi dotknięcie
Minutnik zakończy odliczanie czasu
Wyłącznik czasowy zakończy
odliczanie czasu
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
4.13 Zarządzanie energią
funkcja
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
5. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez indukcyjne
pole grzejne nagrzewa
naczynie w bardzo krótkim
czasie.
Do gotowania na indukcyjnych
polach grzejnych należy
używać wyłącznie
odpowiednich naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta);
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
30
www.electrolux.com
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
5.3 Oszczędzanie energii
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Naczynie do gotowania należy
postawić na polu grzejnym przed jego
włączeniem.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
•
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
5.4 Öko Timer (Zegar eko)
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
5.2 Hałasy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
trzaskanie – naczynie jest wykonane z
różnych materiałów (konstrukcja
wielowarstwowa);
• gwizd – jedno lub więcej pól grzejnych
jest ustawione na wysoką moc
grzania, a naczynia są wykonane z
różnych materiałów (konstrukcja
wielowarstwowa);
• brzęczenie – ustawiona jest wysoka
moc grzania;
• klikanie – odbywa się przełączanie
obwodów elektrycznych;
• szum, brzęczenie – działa wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
-1
Zastosowanie:
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
5.5 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Oznacza to, że
przy ustawieniu średniej mocy grzania
pole grzejne wykorzystuje mniej niż
połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Czas
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie
ugotowanych potraw
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5-25
masło, czekolada, żelatyna
min
Mieszać od czasu do czasu
1-3
Ścinanie: puszyste omlety,
smażone jajka
Gotować pod przykryciem
10-40
min
POLSKI
31
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
Wskazówki
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw
25-50
min
Wlać przynajmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu; po‐
trawy mleczne mieszać od
czasu do czasu
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20-45
ryb, mięsa
min
Dodać kilka łyżek płynu
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze
20-60
min
Użyć maksymalnie 0,25 litra
wody na 750 g ziemniaków
7-9
Gotowanie większej ilości
potraw, dań duszonych i zup
60-150
min
Do 3 litrów wody + składniki
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
lopki, cordon bleu, kotlety,
bryzole, kiełbasa, wątróbki,
zasmażki, jajka, naleśniki,
pączki
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
nie od
czasu
potrzeb
12-13
Intensywne smażenie, np.
placków ziemniaczanych,
polędwicy, steków.
5-15
min
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek
Obrócić po upływie połowy
czasu
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
6.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
•
Usunąć natychmiast: stopiony
plastik, folię oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Przyłożyć specjalny skrobak
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
Usunąć, gdy urządzenie
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu z kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką ściereczką.
32
www.electrolux.com
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Rozwiązywanie problemów
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawi‐
dłowo.
Zadziałał bezpiecznik.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy płyta grzej‐
na jest prawidłowo podłąc‐
zona do zasilania. Patrz
schemat połączeń.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli na‐
dal będzie następowało
wyzwalanie bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 10 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Włączona jest funkcja
STOP+GO.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Rozlegnie się sygnał
Zakryto jedno lub więcej
dźwiękowy i urządzenie
pól czujników.
wyłączy się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Płyta grzejna wyłącza się.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
POLSKI
33
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Rozwiązanie
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie pojawia się.
Pole grzejne nie jest gor‐
ące, ponieważ działało
zbyt krótko.
Jeśli pole działało wystarc‐
zająco długo, aby było gor‐
ące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Funkcja Automatyczne
podgrzewanie nie działa.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną
moc grzania.
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy urucha‐
mianej funkcji.
Moc grzania przełącza się Funkcja Zarządzanie ener‐ Patrz rozdział „Codzienna
między dwoma poziomami. gią jest włączona.
eksploatacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest zbyt duże
się.
lub ustawione zbyt blisko
elementów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże nac‐
zynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwię‐
łączone.
kowe.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Samoc‐
zynne wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja Blo‐
kada uruchomienia lub
Blokada.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego nac‐
zynia.
Patrz rozdział „Przydatne
rady i wskazówki”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
Naczynie nie zakrywa krzy‐ Zakryć cały krzyżyk/
żyka/kwadratu.
kwadrat.
34
www.electrolux.com
Problem
Wyświetla się
ba.
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Rozwiązanie
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Odłączyć płytę grzejną od
usterka.
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w
domowej instalacji elek‐
trycznej. Podłączyć ponow‐
nie. Jeżeli wskazanie
pojawi się ponownie, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym punktem ser‐
wisowym.
Wyświetla się
.
W płycie grzejnej wystąpił
błąd, ponieważ zawartość
naczynia wygotowała się.
Działa Samoczynne wyłąc‐
zenie oraz zabezpieczenie
przed przegrzaniem pól
grzejnych.
7.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Wyłączyć płytę grzejną.
Zdjąć gorące naczynie. Po
upływie około 30 sekund
ponownie włączyć pole
grzejne. Jeśli powodem by‐
ło naczynie, komunikat o
błędzie zniknie. Wskaźnik
ciepła resztkowego może
pozostać włączone. Należy
zaczekać, aż naczynie os‐
tygnie. Sprawdzić, czy nac‐
zynie jest przeznaczone do
płyty grzejnej.
Patrz rozdział „Przydatne
rady i wskazówki”.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Upewnić się, że
prawidłowo użytkowano urządzenie. W
przeciwnym razie interwencja
pracownika serwisu lub sprzedawcy
może być płatna nawet w okresie
gwarancyjnym. Informacje dotyczące
obsługi klienta oraz warunków gwarancji
znajdują się w broszurze gwarancyjnej.
8. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
8.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
POLSKI
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
8.3 Przewód zasilający
•
Płyta grzejna jest dostarczona z
przewodem zasilającym.
•
8.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
35
Wymienić uszkodzony przewód
zasilający na nowy przewód specjalny
(typu H05BB-F o wartości Tmax 90°C
lub wyższej). W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym.
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
36
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EHI7543FOK
Typ 58 GAD M3 AU
Induction 7.4
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 291 00
220-240 V 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.4
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ Power func‐
nowa (maksy‐ tion [W]
malna moc
grzania) [W]
Power func‐
tion Maksy‐
malny czas
[min]
Średnica nac‐
zynia [mm]
Lewe przednie
2300
10
125 - 210
3200
POLSKI
37
Pole grzejne
Moc znamio‐ Power func‐
nowa (maksy‐ tion [W]
malna moc
grzania) [W]
Power func‐
tion Maksy‐
malny czas
[min]
Średnica nac‐
zynia [mm]
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Środkowe
przednie
1400
2500
4
125-145
Prawe tylne
2300
3600
10
180-240
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
wraz z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
recyklingu lub skontaktować się z
odpowiednimi lokalnymi władzami.
W celu uzyskania optymalnych
rezultatów gotowania należy używać
naczyń o średnicy nie większej niż
podano w tabeli.
38
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................39
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 40
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................42
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 44
5. TIPY A RADY................................................................................................... 47
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................49
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 49
8. INŠTALÁCIA.....................................................................................................52
9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE............................................................................. 54
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
39
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania
môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez
dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou
alebo hasiacou prikrývkou.
Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná
osoba.
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
•
•
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na
vetranie. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenia spôsobené
nedostatočným vetracím priestorom.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru
a zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
autorizovaný servis alebo elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
•
41
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
42
www.electrolux.com
predmety v dostatočnej vzdialenosti
od tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Rozloženie varného povrchu
1
1
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
1
1
2
SLOVENSKY
43
3.2 Rozloženie ovládacieho panelu
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Senzor‐
ové tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
1
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Zablokovanie / Detská
poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacie‐
ho panela.
-
Ukazovatele varných
zón pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
Power function
Zapnutie a vypnutie funkcie
3
4
5
6
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
7
-
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
8
/
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
9
-
Voľba varnej zóny.
10
STOP+GO
Zapnutie a vypnutie funkcie
11
Bridge
Zapnutie a vypnutie funkcie
3.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
44
www.electrolux.com
Displej
Popis
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia Power function je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pok‐
račovať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zablokovanie/ Detská poistka je zapnutá.
Riad je nevhodný, príliš malý alebo na varnej zóne nie je riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
3.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
mierne ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje úroveň
zvyškového tepla.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
•
•
na 1
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panelu
nechajte varnú zónu vychladnúť.
Ak používate nesprávny kuchynský
riad. Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte nastavenie ohrevu. Po
4.2 Automatické vypínanie
•
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
určitej dobe sa zobrazí symbol
a
varný panel sa vypne. Pozrite si
informácie uvedené nižšie.
Vzťah medzi nastavením ohrevu a
časmi funkcie:
•
•
•
Všetky varné zóny sú vypnuté.
Po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň.
Rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
•
•
•
•
, 1 - 3 - 6 hodín
4 - 7 - 5 hodín
8 - 9 - 4 hodiny
10 - 14 - 1,5 hodiny
SLOVENSKY
4.3 Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
45
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
( sa rozsvieti).
Okamžite sa dotknite správneho varného
stupňa. Po 3 sekundách sa rozsvieti
indikátor
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
4.7 Power function
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno aktivovať
pre indukčnú varnú zónu iba na
obmedzený čas. Potom sa indukčná
varná zóna opäť automaticky prepne na
najvyšší varný stupeň.
4.4 Ukazovatele varných zón
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
.
sa zapne.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
4.8 Časovač
min.
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu použite na nastavenie času
prevádzky varnej zóny pri jednom varení.
Vodorovná čiara znázorňuje veľkosť
varnej zóny a minimálny priemer nádoby.
Najskôr nastavte varnú zónu a potom
funkciu. Varný stupeň možno nastaviť
pred alebo po nastavení funkcie.
Pozrite si časť „Technické informácie“.
Nastavenie varnej zóny:opakovane sa
4.5 Používanie varných zón
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Varnú nádobu položte na kríž/štvorec,
ktorý sa nachádza na príslušnom varnom
povrchu. Dbajte na to, aby bol krížik/
štvorček úplne zakrytý. Indukčné varné
zóny sa automaticky prispôsobujú
veľkosti dna riadu. Pri veľkom
kuchynskom riade môžete variť súčasne
na dvoch varných zónach.
4.6 Automatický ohrev
Ak zapnete túto funkciu, dosiahnete skôr
požadovaný varný stupeň. Funkcia
nastaví na určitý čas najvyšší varný
stupeň, ktorý sa potom zníži na potrebnú
úroveň.
Pred zapnutím funkcie varnej
zóny musí byť chladná.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00 - 99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavená doba.
Kontrola zostávajúcej doby: zvoľte
varnú zónu pomocou . Ukazovateľ
varnej zóny začne blikať rýchlejšie. Na
displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou
. Dotknite sa symbolu
alebo symbolu
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa
.
Zostávajúci čas sa bude odpočítavať
nadol až po 00. Ukazovateľ varnej zóny
46
www.electrolux.com
4.9 STOP+GO
zhasne. Pri vypínaní funkcie sa môžete
tiež naraz dotknúť tlačidla
a tlačidla
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
.
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Funkcia nezastaví funkcie časomera.
Vypnutie zvuku: dotknite sa tlačidla
.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor).
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie:dotknite sa
Ovládací panel môžete počas používania
varných zón uzamknúť. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
.
Rozsvieti sa
na 4 sekundy.Časovač
zostane zapnutý.
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je zóna v činnosti.
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Nastaví sa predchádzajúce nastavenie
varného stupňa.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
4.11 Detská poistka
a dotknite sa
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté
pomocou
Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
).
Zapnutie funkcie: dotknite sa tlačidla
. Vypnite varný panel
Rozsvieti sa
pomocou
na 4 sekundy.
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
. Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
4.10 Zablokovanie
Zapnutie funkcie:Dotknite sa
displeji sa striedavo zobrazuje
a
zaznamenaný čas (v minútach).
Vypnutie zvuku: dotknite sa tlačidla
sa
Najprv nastavte varný stupeň.
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa zaznamenáva. Na
(nastavenie varného stupňa zobrazí
.
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Nastaví sa predchádzajúce nastavenie
varného stupňa.
Nastavenie varnej zóny:opakovane sa
pomocou tlačidla
Zapnutie funkcie: dotknite sa
zapne.
pomocou
Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
.
pomocou
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
SLOVENSKY
aktivujte pomocou
.
sa zapne.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
4.12 OffSound Control
(Vypnutie a zapnutie zvukovej
signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti
sa
alebo . Dotknite sa
časovača, aby ste vybrali z
nasledovných možností:
•
47
4.13 Funkcia Riadenie výkonu
•
•
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz vo varnom paneli
(pozrite si obrázok).
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
— zvuková signalizácia je vypnutá
•
— zvuková signalizácia je zapnutá
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete ,
Kuchynský časomer vypne
Odpočítavajúci časovač vypne
položíte niečo na ovládací panel.
5. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo v
kuchynských nádobách veľmi
rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodnými
varnými nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné zóny).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Varná nádoba je vhodná pre indukčný
varný panel, ak:
•
•
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna
kuchynského riadu, avšak len do určitej
hranice.
48
www.electrolux.com
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
5.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: pri používaní jednej varnej
zóny alebo viacerých varných zón s
vysokým výkonom, ak je kuchynský
riad vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
•
•
Varnú nádobu položte na varnú zónu
pred zapnutím.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
5.4 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
5.5 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie varnej zóny. To znamená, že
varná zóna nastavená na stredne
intenzívny varný stupeň využíva menej
ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
5.3 Šetrenie energie
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Varný stup‐
eň
-1
Použitie:
Čas
Rady
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál
potreby pokrievku
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína
5 - 25
min
Z času na čas premiešajte
1-3
Zahustenie: kypré omelety,
volské oká
10 - 40
min
Varte s pokrievkou
3-5
Varenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál
25 - 50
min
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá počas prípravy premie‐
šajte
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa
20 - 45
min
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny
SLOVENSKY
Varný stup‐
eň
Použitie:
Čas
Rady
7-9
Varenie zemiakov v pare
20 - 60
min
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok
60 Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
150 min dy
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásy, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, liev‐
ance, šišky
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
placky, steaky, rezne
min
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky
49
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Power
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
6.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu a potraviny s obsahom
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
cukru. V opačnom prípade môžu
nečistoty poškodiť varný panel.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
50
www.electrolux.com
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Varný panel sa nedá zap‐
núť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný
panel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je zap‐ Pozrite si časť „Každod‐
nutá.
enné používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového te‐ Zóna ešte nie je horúca,
pla sa nezapne.
pretože bola zapnutá iba
po krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dos‐
tatočne dlho na to, aby bo‐
la horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Funkcia Automatický ohrev Táto zóna je horúca.
nefunguje.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Je nastavený najvyšší var‐
ný stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Funkcia Riadenie výkonu
je aktívna.
Pozrite si časť „Každod‐
enné používanie“.
Zohriali sa senzorové tlači‐ Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
dlá.
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je
čidiel neznejú žiadne zvu‐ vypnutá.
ky.
51
Riešenie
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu.
Pozrite si časť „Každod‐
enné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Funkcia Automatické vypí‐
nanie je zapnutá.
Varný panel vypnite a zno‐
va ho zapnite.
Rozsvieti sa symbol
.
Funkcia Detská poistka
Pozrite si časť „Každod‐
alebo Zablokovanie je zap‐ enné používanie“.
nutá.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte nádobu na zónu.
Riad nie je vhodný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si časť „Užitočné
rady a tipy“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov.
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
Riad nezakrýva krížik/
štvorček.
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panelu.
bol
a číslo.
Dbajte na to, aby bol krížik/
štvorček úplne zakrytý.
Odpojte varný panel na
určitý čas od elektrického
napájania. Na chvíľu od‐
pojte poistku elektrickej
siete domácnosti. Spotre‐
bič znova zapojte. Ak sa
znova rozsvieti , obráťte
sa na autorizované ser‐
visné stredisko.
Rozsvieti sa symbol
.
Došlo k poruche varného
panela, pretože riad sa
používal bez vody. Auto‐
matické vypínanie a ochra‐
na proti prehriatiu fungujú.
Deaktivujte varný panel.
Odstráňte horúci kuchyn‐
ský riad z varnej zóny. Pri‐
bližne po 30 sekundách
opäť zapnite zónu. Ak bol
problémom riad, chybová
správa sa vypne. Ukazova‐
teľ zvyškového tepla môže
zostať zapnuté. Riad ne‐
chajte dostatočne vychlad‐
núť. Skontrolujte, či je riad
kompatibilný s varným
panelom.
Pozrite si časť „Užitočné
rady a tipy“.
52
www.electrolux.com
7.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazovanú chybovú správu.
Skontrolujte, či ste správne používali
varný panel. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
8. INŠTALÁCIA
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.3 Napájací kábel
8.1 Pred inštaláciou
•
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
•
Sériové číslo ....................
8.2 Zabudované varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
8.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Poškodený napájací elektrický kábel
spotrebiča musíte dať vymeniť za
špeciálny kábel (typ H05BB-F Tmax
90 °C alebo vyšší). Obráťte sa na
miestne autorizované servisné
stredisko.
SLOVENSKY
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
53
54
www.electrolux.com
9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
9.1 Typový štítok
Model EHI7543FOK
Typ 58 GAD M3 AU
Indukcia 7.4
Sér.č. ..........
ELECTROLUX
Č. výrobku (PNC)949 596 291 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.4
9.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny
Power func‐
výkon (max.
tion [W]
varný stupeň)
[W]
Power func‐
tion maxi‐
málne trvanie
[min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná
2300
3200
10
125 - 210
Ľavá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Predná v
strede
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
2300
3600
10
180 - 240
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Recyklujte materiály so symbolom .
Obal hoďte do príslušných kontajnerov
na recykláciu. Chráňte životné prostredie
a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo
sa obráťte na obecný alebo mestský
úrad.
SLOVENŠČINA
55
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 56
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 57
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 59
4. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................61
5. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 64
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 65
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 66
8. NAMESTITEV...................................................................................................68
9. TEHNIČNE INFORMACIJE.............................................................................. 70
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
56
1.
www.electrolux.com
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo.
Ne dotikajte se grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez
nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
57
Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži,
vilice, žlice in pokrovke na površino kuhalne plošče,
ker se lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo, da preprečite možnost udara
električnega toka.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmak med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
Med delovno površino in sprednjim
delom spodnje enote pustite dva mm
prostora za zračenje. Garancija ne
velja za poškodbe, do katerih je prišlo
zaradi nezadostnega prostora za
zračenje.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega napajalnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se napajalni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin
in električnega udara.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
SLOVENŠČINA
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
•
2.5 Odstranjevanje
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
•
•
•
•
59
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
•
•
3. OPIS IZDELKA
3.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
2
3.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
60
www.electrolux.com
Senzor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Zaklep / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne
plošče.
-
Indikatorji programske
ure kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili
čas.
-
Prikazovalnik pro‐
gramske ure
Za prikaz časa v minutah.
Power function
Za vklop in izklop funkcije.
3
4
5
6
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz nastavljene stopnje kuhanja.
7
-
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
8
/
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
9
-
Za izbiro kuhališča.
10
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
11
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
3.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija STOP+GO.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija Power function.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) :
nadaljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Zaklep /Varovalo za otroke.
Posoda ni primerna ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
SLOVENŠČINA
3.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
61
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost opeklin
zaradi akumulirane toplote.
Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
4. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
4.2 Samodejni izklop
•
10 — 14 — 1,5 ure
4.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet oz. očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
in
določenem času se prikaže
kuhalna plošča se izklopi. Glejte
spodaj.
Razmerje med stopnjo kuhanja in časi
funkcije:
•
•
•
, 1 — 3 — 6 ur
4 — 7 — 5 ur
8 — 9 — 4 ure
4.4 Indikacija kuhališča
min.
Vodoravna črta prikazuje velikost
kuhališča in najmanjši premer posode.
Oglejte si poglavje »Tehnične informacije
«.
4.5 Uporaba kuhališč
Posodo postavite na križec/kvadrat na
kuhalni površini. Povsem prekrijte križec/
kvadrat. Indukcijska kuhališča se
62
www.electrolux.com
samodejno prilagodijo dimenziji dna
posode. V veliki posodi lahko kuhate na
dveh kuhališčih hkrati.
99 minut). Ko indikator kuhališča začne
utripati počasneje, se čas odšteva.
4.6 Samodejno segrevanje
dotikom
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Če vklopite to funkcijo, lahko v krajšem
času dosežete potrebno stopnjo kuhanja.
Funkcija za nekaj časa nastavi najvišjo
stopnjo kuhanja, nato pa zmanjša
nastavitev na pravo stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za spremembo časa: z dotikom
nastavite kuhališče. Dotaknite se
se
(zasveti ). Takoj se dotaknite
prave stopnje kuhanja. Po treh sekundah
dotikom
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne. Za izklop funkcije se
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite za omejen čas za indukcijsko
kuhališče. Po tem času se indukcijsko
kuhališče samodejno preklopi nazaj na
najvišjo stopnjo kuhanja.
.
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Oglejte si poglavje »Tehnične
informacije«.
Vklop funkcije za kuhališče: dotaknite
. Znotraj grelca zasveti
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča za trenuten
postopek kuhanja.
Najprej nastavite kuhališče, nato
funkcijo. Stopnjo kuhanja lahko
nastavite pred ali po nastavitvi funkcije.
programske ure. Zasveti . Ko indikator
kuhališča začne utripati počasi, se čas
Če želite preveriti čas delovanja
kuhališča: z dotikom
nastavite
kuhališče. Indikator kuhališča začne
utripati hitro. Prikazovalnik prikaže
dolžino delovanja kuhališča.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče z
,
Za vklop funkcije: dotaknite
programske ure za nastavitev časa (00 -
,
Za vklop funkcije: dotaknite se
prišteva. Prikazovalnik preklaplja med
in štetim časom (minutami).
4.8 Programska ura
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se
izklopi.
4.7 Power function
. Zasveti
in
lahko tudi sočasno dotaknete
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
se
ali
.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče z
Vklop funkcije za kuhališče: dotaknite
zasveti
Preverjanje preostalega časa: z
dotikom
in se dotaknite
Indikator kuhališča ugasne.
ali
.
Odštevalna ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Programsko uro, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo
SLOVENŠČINA
(prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
vklopite s
).
Za vklop funkcije: dotaknite se
.Z
ali
programske ure
dotikom
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Zasveti
.
. Kuhalno ploščo izklopite s
.
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite s
. Ne nastavite stopnje
kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
.
. Kuhalno ploščo izklopite s
.
Za izklop funkcije samo za en čas
4.9 STOP+GO
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Zasveti
. Ne nastavite stopnje
kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
Zasveti
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
.
.
Zasveti
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
s
, se funkcija ponovno vklopi.
4.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
se dotaknite
4.10 Zaklep
Prikaže se
ali . Dotaknite se
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
63
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
4.11 Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
•
.
- zvoki so izklopljeni
•
- zvoki so vklopljeni
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
4.13 Funkcija Upravljanje moči
•
•
•
Kuhališča so združena glede na
lokacijo in število faz v kuhalni plošči
(glejte sliko).
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
64
www.electrolux.com
•
•
•
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3700 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med dvema stopnjama.
5. NAMIGI IN NASVETI
Oglejte si poglavje »Tehnične
informacije«.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
5.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno polje
zelo hitro ustvari toploto v
posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
5.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
• žvižganje: uporabljate eno ali več
kuhališč pri visoki stopnji kuhanja in
posoda je izdelana iz različnih
materialov (konstrukcija z dvojnim
dnom).
• brenčanje: uporabljate visoke stopnje
kuhanja.
• klikanje: med postopki električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
5.3 Varčevanje z energijo
če majhna količina vode povre zelo
hitro na kuhališču, nastavljenem na
najvišjo stopnjo kuhanja.
če se na dno posode prime magnet.
•
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
•
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se do določene
mere samodejno prilagodijo dimenziji
dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Posodo postavite na kuhališče tik
pred vklopom.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
5.4 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
SLOVENŠČINA
5.5 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije kuhališča.
To pomeni, da kuhališče s srednjo
Stopnja ku‐
hanja
65
stopnjo kuhanja porabi manj kot polovico
celotne energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi top‐
lih
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-3
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina
5 - 25
min.
Občasno premešajte.
1-3
Strjevanje: omlete, pečena
jajca
10 - 40
min.
Kuhajte v pokriti posodi.
3-5
Počasno kuhanje riža in
mlečnih jedi, pogrevanje pri‐
pravljenih jedi
25 - 50
min.
Vode dodajte najmanj dvak‐
rat toliko, kot je riža, mlečne
jedi med kuhanjem mešajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib na
pari; dušenje mesa
20 - 45
min.
Dodajte nekaj žlic tekočine.
7-9
Kuhanje krompirja
20 - 60
min.
Uporabite najv. ¼ l vode za
750 g krompirja.
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh
60 150
min.
Do 3 l tekočine ter sesta‐
vine.
9 - 12
Zmerno cvrtje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebr‐
trebi
nice, polpete, klobase, jetra,
bešamel, jajca, palačinke,
krofi
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrtje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena
govedina), cvrenje ocvrtega krompirja
-1
5 - 15
min.
Prekuhavanje velike količine vode. Funkcija Power je vklopljena.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
6.1 Splošne informacije
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
•
•
•
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
66
www.electrolux.com
•
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
6.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo in živila, ki vsebujejo
sladkor. V nasprotnem primeru lahko
umazanija povzroči poškodbo kuhalne
plošče. Posebno strgalo postavite pod
ostrim kotom na stekleno površino in
z rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in malo čistilnega
sredstva. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si
vezalno shemo.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se
varovalka sproža vedno
znova, se obrnite na elek‐
tričarja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10
sekundah nastavite stopn‐
jo kuhanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih
polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO. Oglejte si poglavje »Vsa‐
kodnevna uporaba«.
Na upravljalni plošči je vo‐
da ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča iz‐
klopljena, se oglasi zvočni
signal.
Prekrili ste eno ali več sen‐ Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
ste z
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
SLOVENŠČINA
67
Težava
Možen vzrok
Indikator akumulirane top‐
lote ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je
Če je bilo kuhališče vklopl‐
bilo vklopljeno samo kratek jeno dovolj dolgo, da bi
čas.
moralo biti vroče, se ob‐
rnite na pooblaščeni ser‐
visni center.
Funkcija Samodejno seg‐
revanje ne deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče
dovolj ohladi.
Nastavljena je najvišja
stopnja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja
ima enako moč kot funkci‐
ja.
Stopnja kuhanja se med
Funkcija Upravljanje moči
dvema stopnjama spremin‐ je vklopljena.
ja.
Rešitev
Oglejte si poglavje »Vsa‐
kodnevna uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravl‐ zadnje kuhališče, če je
jalnih polj.
možno.
Ob dotiku senzorskih polj
na plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izkloplje‐
ni.
Vklopite zvočne signale.
Oglejte si poglavje »Vsa‐
kodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Samodejni
izklop.
Izklopite kuhalno ploščo in
jo ponovno vklopite.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za Oglejte si poglavje »Vsa‐
otroke ali Zaklep.
kodnevna uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuha‐
lišče.
Posoda ni ustrezna.
Uporabite ustrezno poso‐
do.
Oglejte si poglavje »Korist‐
ni namigi in nasveti«.
Premer dna posode je pre‐ Uporabite posodo ustrezne
majhen za kuhališče.
velikosti.
Oglejte si poglavje »Teh‐
nične informacije«.
Posoda ne prekriva križca/
kvadrata.
Povsem prekrijte križec/
kvadrat.
68
www.electrolux.com
Težava
Prikažeta se
Možen vzrok
Rešitev
in številka. Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Kuhalno ploščo za nekaj
časa izključite iz električne‐
ga omrežja. Odklopite var‐
ovalko električnega omrež‐
ja v vašem domu. Znova jo
priklopite. Če ponovno
zasveti , se obrnite na
pooblaščeni servisni cen‐
ter.
zasveti.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči, ker je iz pos‐
ode povrela vsa tekočina.
Vklopljena sta Samodejni
izklop in zaščita pred pre‐
grevanjem kuhališč.
7.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Izklopite kuhalno ploščo.
Odstranite vročo posodo.
Po približno 30 sekundah
ponovno vklopite kuha‐
lišče. Če je bila težava v
posodi, sporočilo o napaki
izgine. Indikator akumulir‐
ane toplote lahko še naprej
sveti. Pustite, da se poso‐
da dovolj ohladi. Preverite,
ali je posoda združljiva s
kuhalno ploščo.
Oglejte si poglavje »Korist‐
ni namigi in nasveti«.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
8. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
8.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska
številka ...........................
8.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
8.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Poškodovan električni priključni kabel
zamenjajte s posebnim kablom (tipa
H05BB-F za Tmaks 90 °C ali višjo).
Obrnite se na najbližji servisni center.
SLOVENŠČINA
8.4 Montaža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
69
70
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TEHNIČNE INFORMACIJE
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model EHI7543FOK
Tip 58 GAD M3 AU
Indukcija 7.4
Serijska št. .................
ELECTROLUX
Številka izdelka 949 596 291 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.4
9.2 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja
stopnja ku‐
hanja) [W]
Power func‐
tion [W]
Power func‐
tion najdaljše
trajanje [min.]
Premer pos‐
ode [mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
Sprednje
srednje
1400
2500
4
125 - 145
Zadnje desno
2300
3600
10
180 - 240
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
SLOVENŠČINA
10. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
71
892965581-B-032014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement