AEG BE 650R Datasheet

AEG BE 650R Datasheet
BE 650R, SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南
‫التعليمات األصلية‬
BE 650R
Rotary Drill
Bohrmaschine
Perceuse
Trapani rotativi
Taladro Rotativo
Berbequim Rotativo
Boormachine
Boremaskine
Bormaskin
Borrmaskin
Porakone
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
Matkap makinesi
Vrtačky
Vŕtačka
Wiertarka
Fúrógép
Rotacijski vrtalniki
Bušilica
Rotējošais urbis
Gręžtuvas
Trellpuur
Дрель
Перфораторна бормашина
Maşină de găurit
Бормашина
电钻
‫مثقب دواّر‬
Please read and save
these instructions!
ENGLISH
20
Bitte lesen und
aufbewahren!
DEUTSCH
22
Prière de lire et de
conserver!
FRANÇAIS
24
Si prega di leggere le
istruzioni e di conservarle!
ITALIANO
26
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!
ESPAÑOL
28
Por favor leia e conserve em
seu poder!
PORTUGUES
30
Lees en let goed op
deze adviezen!
NEDERLANDS
32
Vær venlig at læse og
opbevare!
DANSK
34
Vennligst les og
oppbevar!
NORSK
36
Var god läs och tag tillvara
dessa instruktioner!
SVENSKA
38
Lue ja säilytö!
SUOMI
40
Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå
ôéò êáé öõëÜîôå ôéò!
ÅËËÇNÉÊÁ
42
Lütfen okuyun ve
saklayın
TÜRKÇE
44
Po přečtení uschovejte
ČESKY
46
Prosím prečítať a
uschovať!
SLOVENSKY
48
Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.
POLSKI
50
Olvassa el és
őrizze meg
MAGYAR
52
Prosimo preberite in
shranite!
SLOVENSKO
54
Molimo pročitati i
sačuvati
HRVATSKI
56
Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums,
Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli
Pielikums lietošanas
pamācībai
LATVISKI
58
Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį,
CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai
Prašome perskaityti ir
neišmesti!
LIETUVIŠKAI
60
Palun lugege läbi ja hoidke
alal!
EESTI
62
Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è ñîõðàíèòå
íàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþ
ÐÓÑÑÊÈÉ
64
Моля прочетете и
запазете!
БЪЛГАРСКИ
66
Va rugăm citiţi şi păstraţi
aceste instrucţiuni
ROMÂNIA
68
Технички Податоци, Упатство За Употреба, Специфицирани Услови На
Употреба, Еу-декларација За Сообразност, Главни Врски, Одржување, Симболи
Ве мoлиме прочитаjте го и
чувајте го ова упатство!
МАКЕДОНСКИ
70
技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 电源插头, 维
修, 符号
请详细阅读并妥善保存!
中文
72
Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use,
EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,
CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux
prescriptions, Declaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles
Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità
CE, Collegamento alla rete, Manutenzione, Simboli
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,
Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, Símbolos
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,
Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, Symbole
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, Symbolen
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,
CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, Symboler
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,
CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, Symboler
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,
CE-Försäkran, Nätanslutning, Skötsel, Symboler
SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
Percussion drill/driver
Schlagbohrer/Schrauber
Perceuse Visseuse à percussion
Trapano avvitatore
Taladro Combi a Batería
Berbequim com percussão
Slagboormachine/Schroevendraaier
Slagbore-/skruemaskine
Slagbormaskin/skrutrekker
Slagborrmaskin/skruvdragare
Iskuporakone/ruuvinkierrin
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
Vurmalı matkap vidası
Příklepové vrtačky/šroubováky
Príklepová vŕtačka a uťahovačka
Wiertarka/wkrętarka udarowa
Ütvefúró/csavarozógép
Udarni vrtalniki/vijačniki
Udarna bušilica
Sitamais urbis
Smūginis atsuktuvas / grąžtas
Löökpuur
Ударная дрель/шуруповерт
Ударен гайковерт
Maşină de găurit/ înşurubat compactă
Ударна дупчалка
震动螺丝起子钻
‫لقمة حفر‬/‫مثقب‬
Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, Symbolit
Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ,
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Óõíäåóç óôï çëåêôñéêï äéêôõï, Óõíôçñçóç, Óõìâïëá
Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Şebeke
bağlantisi, Bakim, Semboller
Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,
Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údržba, Symboly
Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,
CE-Vyhlásenie konformity, Sieťová prípojka, Údrzba, Symboly
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, Symbole
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,
Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok
Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,
Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje,Simboli
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,
CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli
Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,
EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid
Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû
Технически данни, Специални указания за безопасност, Използване по предназначение,
СЕ-Декларация за съответствие, Свързване към мрежата, Поддръжка, Символи
Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţie
de conformitate, Alimentare de la reţea, Intreţinere, Simboluri
،‫ إعالن التوافق من االتحاد األوروبي‬،‫ شروط االستخدام المحددة‬،‫ تعليمات السالمة‬،‫العربية البيانات الفنية‬
‫ الرموز‬،‫ الصيانة‬،‫التوصيل بمصدر التيار الكهربي‬
2
‫يرجى قراءة هذه التعليمات وحفظها في‬
!‫مكان آمن‬
‫عربي‬
74
3
6
7
16
BE 650R
SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
18
12
8
9
STOP
SB2-650
SBE 600R, SBE 650R, BE 650R
10
14
11
17
SBE 600R, SBE 650R, BE 650R
4
START
17
SB2-650
5
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
BE 650R
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
SBE 600R
SBE 650R
BE 650 R
SB2-650
cl
ack
cl i c
k
1
2
2
1
1
2
2
cli c
1
l ic k
k c
8
9
1
2
1
2
3
10
11
12
1
3
2
4
13
START
START/LOCK
1
2
STOP
2
STOP
14
1
15
SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
SBE 600R, SBE 650R, BE 650R
SB2-650
1
16
2
17
18
19
TECHNICAL DATA
Percussion Drill/Screwdriver BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Rated input............................................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Output....................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
No-load speed.......................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Speed under load max............................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Rate of percussion under load max.......................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Static stall torque*, 1st gear....................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Drilling capacity in concrete...................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Drilling capacity in brick and tile............................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Drilling capacity in steel............................................................ ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Drilling capacity in wood........................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Drill chuck range....................................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Spindle thread.......................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Chuck neck diameter................................................................ ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Weight according EPTA-Procedure 01/2003............................ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Measured according to AEG standard N877318
Noise information
Measured values determined according to EN 60 745.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
As drill/screwdriver
Sound pressure level (K = 3 dB(A))........................................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Sound power level (K = 3 dB(A))............................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
As impact drill
Sound pressure level (K = 3 dB(A))........................................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Sound power level (K = 3 dB(A))............................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Wear ear protectors!
Vibration information
Total vibration values (vector sum in the three axes)
determined according to EN 60745.
Vibration emission value ah:
Percussion drilling into concrete............................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Uncertainty K......................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Drilling into metal................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Uncertainty K......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Screwdriving.......................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Uncertainty K......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
WARNING
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase
the exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
WARNING! Read all safety warnings and all
instructions, including those given in the accompanying
brochure. Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
SAFETY INSTRUCTIONS
Drill safety warnings:
Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a „live“ wire may make exposed metal
parts of the power tool „live“ and could give the operator an
electric shock.
Screwdriver safety warnings:
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the fastener may
contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire
20 ENGLISH
may make exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.
Additional safety warnings:
Appliances used at many different locations including open
air should be connected via a residual current device of
30 mA or less.
Always wear goggles when using the machine. It is
recommended to wear gloves, sturdy non slipping shoes
and apron.
Sawdust and splinters must not be removed while the
machine is running.
Always disconnect the plug from the socket before carrying
out any work on the machine.
Only plug-in when machine is switched off.
Keep mains lead clear from working range of the machine.
Always lead the cable away behind you.
When working with large drill diameters, the auxiliary handle
must be fastened in a right angle with the main handle (see
illustrations, section Twisting the handle).
When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid
electric cables and gas or waterpipes.
SPECIFIED CONDITIONS OF USE
BE650R: This power tool is intended to be used for drilling
in wood, metal, plastics and screwdriving.
SB2-650: This power tool is intended to be used for drilling,
percussing drilling.
SBE600R, SBE650R: This power tool is intended to be
used for drilling, percussion drilling and screwdriving.
Do not use this product in any other way as stated for
normal use.
MAINS CONNECTION
SYMBOLS
Please read the instructions carefully before
starting the machine.
Always disconnect the plug from the socket
before carrying out any work on the
machine.
Connect only to single-phase a.c. current and only to the
system voltage indicated on the rating plate. It is also
possible to connect to sockets without an earthing contact
as the design conforms to safety class II.
Accessory - Not included in standard
equipment, available as an accessory.
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
Do not dispose of electric tools together
with household waste material! In
observance of European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility.
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
in accordance with the regulations
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
Class II construction, tool in which
protection against electric shock does not
rely on basic insulation only, but in which
additional safety precautions, such as
double insulation or reinforced insulation,
are provided.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Authorized to compile the technical file
MAINTENANCE
The ventilation slots of the machine must be kept clear at all
times.
If the machine is mainly used for percussion drilling,
regularly remove collected dust from the chuck. To remove
the dust hold the machine with the chuck facing down
vertically, and completely open and close the chuck. The
collected dust will fall from the chuck. It is recommended to
regularly use cleaner for the clamping jaws and the
clamping jaw borings.
Use only AEG accessories and AEG spare parts. Should
components need to be replaced which have not been
described, please contact one of our AEG service agents
(see our list of guarantee/service addresses).
If needed, an exploded view of the tool can be ordered.
Please state the ten-digit No. as well as the machine type
printed on the label and order the drawing at your local
service agents or directly at: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
ENGLISH
21
TECHNISCHE DATEN Bohrmaschine/Schlagbohrmaschine BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nennaufnahmeleistung............................................................ .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Abgabeleistung......................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Leerlaufdrehzahl . .................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Lastdrehzahl max..................................................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Lastschlagzahl max.................................................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statisches Blockiermoment*..................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Bohr-ø in Beton........................................................................ ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Bohr-ø in Ziegel und Kalksandstein......................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Bohr-ø in Stahl......................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Bohr-ø in Holz.......................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Bohrfutterspannbereich............................................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Bohrspindel.............................................................................. ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Spannhals-ø............................................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003.................................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Gemessen nach AEG Standard N 877318
Geräuschinformationen
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt
typischerweise:
Als Bohrer/Schrauber:
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A))............................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Schalleistungspegel (K = 3 dB(A)).......................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Als Schlagbohrer:
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A))............................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Schalleistungspegel (K = 3 dB(A)).......................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Gehörschutz tragen!
Vibrationsinformationen
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah:
Schlagbohren in Beton:......................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Unsicherheit K = .................................................................................-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Bohren in Metall:.................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Unsicherheit K = ................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Schrauben:............................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Unsicherheit K = ................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
WARNUNG
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für
eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings
das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät
abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen, auch die in der beiliegenden Broschüre.
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.
SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitshinweise für Bohrmaschinen:
Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagbohren. Die
Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
Benutzen Sie die mit dem Gerät gelieferten
Zusatzhandgriffe. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen führen.
Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen,
wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das
eigene Kabel treffen kann. Der Kontakt mit einer
22
DEUTSCH
spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
führen.
Sicherheitshinweise für Schrauber:
Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen,
wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der
Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.
Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk
und Schürze werden empfohlen.
Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht
entfernt werden.
Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.
Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.
Anschlußkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine
fernhalten. Kabel immer nach hinten von der Maschine
wegführen.
Bei großen Bohrdurchmessern muss der Zusatzhandgriff
rechtwinklig zum Haupthandgriff befestigt werden (siehe
auch im Bildteil, Abschnitt Handgriff verdrehen).
Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf
elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG
BE650R: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren
von Holz, Metall, Kunststoff und zum Schrauben.
SB2-650: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren,
Schlagbohren.
SBE600R, SBE650R: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt
zum Bohren, Schlagbohren und zum Schrauben.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß
verwendet werden.
NETZANSCHLUSS
Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem
Leistungsschild angegebene Netzspannung anschließen.
Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt
möglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten übereinstimmt:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EG
2004/108/EG
Winnenden, 2012-09-12
WARTUNG
Stets die Lüftungsschlitze der Maschine sauber halten.
Bei häufigem Schlagbohrbetrieb sollte das Bohrfutter
regelmäßig von Staub befreit werden. Hierzu die Maschine
mit dem Bohrfutter senkrecht nach unten halten und das
Bohrfutter über den gesamten Spannbereich öffnen und
schließen. Der angesammelte Staub fällt so aus dem
Bohrfutter. Die regelmäßige Verwendung von
Reinigungsspray an den Spannbacken und
Spannbackenbohrungen wird empfohlen.
Nur AEG Zubehör und AEG Ersatzteile verwenden.
Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei
einer AEG Kundendienststelle auswechseln lassen
(Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).
Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes
unter Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen
Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer
Kundendienststelle oder direkt bei AEG Electric Tools
GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,
Germany angefordert werden.
SYMBOLE
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker
aus der Steckdose ziehen.
Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten,
empfohlene Ergänzung aus dem
Zubehörprogramm.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll! Gemäss Europäischer Richtlinie
2002/96/EG über Elektro- und ElektronikAltgeräte und Umsetzung in nationales
Recht müssen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugeführt werden.
Schutzklasse II, Elektrowerkzeug, bei dem
der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht
nur von der Basisisolierung abhängt,
sondern in dem zusätzliche
Schutzmaßnahmen, wie doppelte Isolierung
oder verstärkte Isolierung, angewendet
werden.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Bevollmächtigt die technischen Unterlagen
zusammenzustellen
Weitere Sicherheitshinweise:
Steckdosen in Außenbereichen müssen mit FehlerstromSchutzschaltern ausgerüstet sein. Das verlangt die
Installationsvorschrift für Ihre Elektroanlage. Bitte beachten
Sie das bei der Verwendung unseres Gerätes.
DEUTSCH
23
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Perceuse/Perceuse à Percussion BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Puissance nominale de réception............................................ .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Puissance utile......................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Vitesse de rotation.................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Vitesse de rotation en charge................................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Perçage à percussionen charge max....................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Moment de blocage statique*................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
ø de perçage dans le béton...................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
ø de perçage dans brique et grès argilo-calcaire..................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
ø de perçage dans acier........................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
ø de perçage dans bois............................................................ ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Plage de serrage du mandrin................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Broche de perçage................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
ø du collier de serrage.............................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003.................................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Mesuré selon la Standarde AEG N 877318
Informations sur le bruit
Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux acoustiques de
l’appareil sont :
Comme perceuse/visseuse:
Niveau de pression acoustique (K=3dB(A)).......................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Niveau d'intensité acoustique (K=3dB(A))............................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Comme perceuse à percussion:
Niveau de pression acoustique (K=3dB(A)).......................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Niveau d'intensité acoustique (K=3dB(A))............................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Toujours porter une protection acoustique!
Informations sur les vibrations
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois
sens) établies conformément à EN 60745.
Valeur d’émission vibratoire ah
Perçage à percussion dans le béton..................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Incertitude K.......................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Perçage dans le métal........................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Incertitude K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vissage.................................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Incertitude K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
AVERTISSEMENT
Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN
60745 et peut être utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la
sollicitation par les vibrations.
Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l’outil électrique. Toutefois, si l’outil électrique est utilisé
pour d’autres applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau
vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail.
Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant
lesquels l’appareil n’est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation
par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail.
Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’utilisateur contre l’influence des vibrations, comme par
exemple : la maintenance de l’outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l’organisation des
déroulements de travail.
et à semelles antidérapantes et un tablier sont
recommandés.
Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la
machine est en marche.
Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la
prise de courant.
Ne raccorder la machine au réseau que si l'interrupteur est
en position arrêt.
Le câble d'alimentation doit toujours se trouver en dehors
du champ d'action de la machine. Toujours maintenir le
câble d'alimentation à l'arrière de la machine.
Pour effectuer de grands diamètres de perçage, la poignée
supplémentaire doit être montée perpendiculairement à la
poignée principale. Voir aussi les figures se trouvant dans le
chapitre « Ajustement de la poignée ».
Lors du perçage dans les murs, les plafonds ou les
planchers, toujours faire attention aux câbles électriques et
aux conduites de gaz et d'eau.
UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
BE650R: La perceuse est conçue pour un travail de
perçage dans le bois, le métal et les matière plastiques ainsi
que pour des travaux de vissage.
SB2-650: La perceuse à percussion est conçue pour un
travail universel de perçage normal et de perçage à
percussion
SBE600R, SBE650R: La visseuse/perceuse à percussion
est conçue pour un travail universel de perçage normal, de
perçage à percussion et de vissage.
Comme déjà indiqué, cette machine n’est conçue que pour
être utilisée conformément aux prescriptions.
DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est
en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
conformément aux réglementations
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
Winnenden, 2012-09-12
AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de
sécurité et les instructions, même celles qui se trouvent
dans la brochure ci-jointe. Le non-respect des
avertissements et instructions indiqués ci après peut
entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves
blessures sur les personnes.
Bien garder tous les avertissements et instructions.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIERES
Instructions de sécurité pour perceuses:
Porter un casque de protection au cours du perçage à
percussion. L'exposition au bruit pourrait provoquer une
diminution de l'ouïe.
Utilisez les poignées supplémentaires livrées en même
temps que l'appareil. La perte de contrôle peut mener à
des blessures.
Maintenez l’appareil par les surfaces de poignée isolées
lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels
l’outil de coupe peut toucher des lignes électriques
24
FRANÇAIS
dissimulées ou le propre câble. Le contact avec un câble
sous tension met les parties métalliques de l’appareil sous
tension et provoque une décharge électrique.
Instructions de sécurité pour visseuses:
Tenir l'appareil aux surfaces isolées faisant office de
poignée pendant les travaux au cours desquels la vis
peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le
contact de la vis avec un câble qui conduit la tension peut
mettre des parties d'appareil en métal sous tension et
mener à une décharge électrique.
Instructions de sécurité ultérieures:
Les prises de courant se trouvant à l'extérieur doivent être
équipées de disjoncteurs différentiel conformément aux
prescriptions de mise en place de votre installation
électrique. Veuillez en tenir compte lors de l'utilisation de
notre appareil.
Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec
la machine. Des gants de sécurité, des chaussures solides
Tenir la machine dans la position verticale, le mandrin de
serrage vers le bas, et desserrer et resserrer le plus
possible le mandrin de serrage. Toute la poussière
accumulée tombe ainsi du mandrin de serrage. Il est
recommandé d'utiliser régulièrement le spray de nettoyage
sur les mâchoires et les alésages des mâchoires de
serrage.
Utiliser uniquement les accessoires AEG et les pièces
détachées AEG. Faire remplacer les composants dont le
remplacement n‘a pas été décrit, par un des centres de
service après-vente AEG (observer la brochure avec les
adresses de garantie et de service après-vente).
Si besoin est, une vue éclatée de l'appareil peut être
fournie. S'adresser, en indiquant bien le numéro à dix
chiffres porté sur la plaque signalétique, à votre station de
service après-vente (voir liste jointe) ou directement à AEG
Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLES
Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi
avant la mise en service
Avant tous travaux sur la machine extraire
la fiche de la prise de courant.
Accessoires - Ces pièces ne font pas partie
de la livraison. Il s'agit là de compléments
recommandés pour votre machine et
énumérés dans le catalogue des
accessoires.
Ne pas jeter les appareils électriques dans
les ordures ménagères! Conformément à la
directive européenne 2002/96/EG relative
aux déchets d‘équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et à sa transposition
dans la législation nationale, les appareils
électriques doivent être collectés à part et
être soumis à un recyclage respectueux de
l’environnement.
Classe de protection II, outil électrique au
niveau duquel la protection contre la foudre
ne dépend pas uniquement de l'isolation de
base et au niveau duquel des mesures de
protection ultérieurs ont été prises, telles
que la double isolation ou l'isolation
augmentée.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autorisé à compiler la documentation technique.
BRANCHEMENT SECTEUR
Raccorder uniquement à un courant électrique monophasé
et uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque
signalétique. Le raccordement à des prises de courant sans
contact de protection est également possible car la classe
de protection II est donnée.
ENTRETIEN
Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la
machine.
Au cas où la machine serait souvent utilisée en mode de
percussion, il est recommandé d'enlever les poussières se
trouvant dans le mandrin de serrage à intervalles réguliers.
FRANÇAIS
25
DATI TECNICI
Trapani rotativi/Trapani a percussione BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Potenza assorbita nominale..................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Potenza erogata....................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Numero di giri a vuoto.............................................................. ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Numero di giri a carico............................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Percussione a pieno carico, max............................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Momento di bloccaggio statico*................................................ ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
ø Foratura in calcestruzzo........................................................ ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
ø Foratura in mattone e in arenaria calcarea........................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
ø Foratura in acciaio................................................................. ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
ø Foratura in legno................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Capacità mandrino................................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Attaco mandrino....................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
ø Collarino di fissaggio............................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003.............................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Misurato conf. Standarda N 877318 AEG
Informazioni sulla rumorosità
Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.
La misurazione A del livello di pressione acustica dell’utensile
è di solito di:
Come trapano/avvitatore:
Livello di rumorosità (K=3dB(A))........................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Potenza della rumorosità (K=3dB(A)).................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Come trapano a percussione:
Livello di rumorosità (K=3dB(A))........................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Potenza della rumorosità (K=3dB(A)).................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Utilizzare le protezioni per l'udito!
Informazioni sulle vibrazioni
Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni)
misurati conformemente alla norma EN 60745
Valore di emissione dell’oscillazione ah
Perforazione a percussione................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Incertezza della misura K...................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Perforazione in metallo.......................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Incertezza della misura K...................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Avvitatura............................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Incertezza della misura K...................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
AVVERTENZA
Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione
codificato nella EN 60745 e può essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si può anche utilizzare per una
valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.
Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell’attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza l’attrezzo
elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare
diverso. E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione.
Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui
l’apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione.
Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell’operatore dall’effetto delle vibrazioni, come ad esempio:
manutenzione dell’attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.
Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in
funzione.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere
la spina dalla presa di corrente.
Inserire la spina solo con interruttore su posizione "OFF".
Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall'area di
lavoro dell'attrezzo.
Quando si lavora con punte di grande diametro,
l'impugnatura supplementare deve essere ben fissata ad
angolo retto con l'impugnatura principale (vedere figura
Sezione "Inserire l'impugnatura").
Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai
cavi elettrici e alle condutture dell’acqua e del gas.
UTILIZZO CONFORME
BE650R: Il trapano può essere usato per forare legno,
metallo e plastica, e come avvitatore.
SB2-650: Il trapano a percussione può esser utilizzato per
forare e forare a percussione.
SBE600R, SBE650R: Il trapano a percussione/avvitatore
può esser utilizzato per forare, forare a percussione e per
avvitare.
Utilizzare il prodotto solo per l’uso per cui è previsto.
COLLEGAMENTO ALLA RETE
Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al
sistema di voltaggio indicato sulla piastra. E‘ possibile anche
connettere la presa senza un contatto di messa a terra così
come prevede lo schema conforme alla norme di sicurezza
di classe II.
DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alla seguenti
normative e ai relativi documenti:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
in base alle prescrizioni delle direttive
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
tecnica al cliente AEG (vedi depliant garanzia/indirizzi
assistenza tecnica ai clienti).
In caso di mancanza del disegno esploso, può essere
richiesto al seguente indirizzo: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SIMBOLI
Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso
prima di mettere in funzione
l‘elettroutensile.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla
macchina togliere la spina dalla presa di
corrente.
Accessorio - Non incluso nella dotazione
standard, disponibile a parte come
accessorio.
Non gettare le apparecchiature elettriche
tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva
Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
pparecchiature elettriche ed elettroniche e
la sua attuazione in conformità alle norme
nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere accolte
separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.
Classe di protezione II, utensile elettrico sul
quale la protezione contro la folgorazione
elettrica non dipende soltanto
dall'isolamento di base e sul quale trovano
applicazione ulteriori misure di protezione,
come il doppio isolamento o l’isolamento
maggiorato.
Winnenden, 2012-09-12
AVVERTENZA! E’ necessario leggere tutte le
indicazioni di sicurezza e le istruzioni, anche quelle
contenute nella brochure allegata. In caso di mancato
rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche,
incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
NORME DI SICUREZZA
Indicazioni di sicurezza per trapani:
Indossare cuffie protettive durante la trapanatura a
percussione. L’esposizione al rumore potrebbe comportare
una riduzione dell’udito.
Utilizzare l'utensile con la sua impugnatura
supplementare. La perdita di controllo potrebbe causare
danneggiamenti all'utilizzatore.
Impugnare l’apparecchio sulle superfici di tenuta isolate
mentre si eseguono lavori durante i quali l’utensile da
taglio potrebbe entrare in contatto con cavi di corrente
26
ITALIANO
o con il proprio cavo d’alimentazione. In caso di contatto
con una linea portatrice di tensione anche le parti metalliche
della macchina vengono sottoposte a tensione provocando
una scossa di corrente elettrica.
Indicazioni di sicurezza per avvitatori:
Quando si svolge un'operazione in cui la vite potrebbe
entrare in contatto con conduzioni elettriche nascoste
impugnare l'apparecchio afferrandolo per le superfici
isolate. La vite che entra in contatto con una conduttura in
tensione può mettere sotto tensione le parti metalliche
dell'apparecchio e causare scosse elettriche.
Ulteriori indicazioni di sicurezza:
Gli apparecchi mobili usati all'aperto devono essere collegati
interponendo un interruttore di sicurezza per guasti di
corrente.
Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali
di protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di
protezione per la respirazione e per l'udito, oltre ai guanti di
protezione.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica
MANUTENZIONE
Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione
dell'apparecchio.
Se la macchina è prevalentemente usata per trapanatura a
percussione, rimuovere regolarmente la polvere dal
mandrino. Per rimuovere la polvere tenere la macchina con
il mandrino verso il basso in posizione verticale e aprire e
chiudere completamente il mandrino. La polvere cadrà dal
mandrino. Si raccomanda un uso regolare di pulitori per le
ganasce e le fessure delle ganasce.
Usare solo accessori AEG e pezzi di ricambio AEG. Gruppi
costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono
essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza
ITALIANO
27
DATOS TÉCNICOS
Taladro Rotativo/Taladro con Percusión BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Potencia de salida nominal...................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Potencia entregada.................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Velocidad en vacío................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Velocidades en carga .............................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Frecuencia de impactos bajo carga......................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Par de bloqueo estático*.......................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Diámetro de taladrado en hormigón......................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Diámetro de taladrado ladrillo y losetas................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Diámetro de taladrado en acero............................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Diámetro de taladrado en madera............................................ ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Gama de apertura del portabrocas.......................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Eje de accionamiento............................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Diámetro de cuello de amarre.................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003............ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Medido según Standarda AEG N 877318
Información sobre ruidos
Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.
El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro
A corresponde a:
Como taladro/atornillador:
Presión acústica (K=3dB(A))................................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Resonancia acústica (K=3dB(A)).......................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Como taladro de percusión:
Presión acústica (K=3dB(A))................................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Resonancia acústica (K=3dB(A)).......................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Usar protectores auditivos!
Informaciones sobre vibraciones
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
determinado según EN 60745.
Valor de vibraciones generadas ah
taladrado de percusión.......................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Tolerancia K........................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Taladrado en metal................................................................ ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Tolerancia K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Tornillos................................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Tolerancia K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ADVERTENCIA
El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la
norma EN 60745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una
estimación provisional de la carga de vibración.
El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la
herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel
vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el periodo de trabajo.
Para una estimación exacta de la carga de vibración deberían tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el
aparato está apagado o, pese a estar en funcionamiento, no está siendo realmente utilizado. Esto puede reducir
sustancialmente la carga de vibración durante todo el periodo de trabajo.
Adopte medidas de seguridad adicionales para la protección del operador frente al efecto de las vibraciones, como por
ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles adaptables, mantener las manos calientes, organización de
los procesos de trabajo.
ADVERTENCIA! Rogamos leer las indicaciones de
seguridad y las instrucciones, también las que
contiene el folleto adjunto. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instrucciones de seguridad para taladradoras:
Utilice protectores de oídos al taladrar con percusión.
La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar la
pérdida de audición.
¡Utilice las empuñaduras auxiliares suministradas con
la herramienta! La pérdida de control de la herramienta
puede causar accidentes
Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre
al efectuar trabajos en los cuales la perforadora de
28
ESPAÑOL
percusión pueda entrar en contacto con conductores
de corriente ocultos o con el propio cable. El contacto
con conductores portadores de tensión puede hacer que las
partes metálicas del aparato le provoquen una descarga
eléctrica.
Instrucciones de seguridad para atornilladores:
Sujete el aparato por las superficies de sujeción
aisladas cuando realice trabajos en los que el tornillo
puede alcanzar líneas de corriente eléctrica ocultas. El
contacto del tornillo con una línea conductora de corriente
puede poner las partes metálicas del aparato bajo tensión y
provocar un choque eléctrico.
Instrucciones de seguridad adicionales:
Conecte siempre la máquina a una red protegida por
interruptor diferencial y magnetotérmico, para su seguridad
personal, según normas establecidas para instalaciones
eléctricas de baja tensión.
Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de
protección,guantes, calzado de seguridad antideslizante,
así como es recomendable usar protectores auditivos.
Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente
del taladrado con la máquina en funcionamiento.
Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo
cualquier trabajo en la máquina.
Enchufar la máquina a la red solamente en posición
desconectada.
Mantener siempre el cable separado del radio de acción de
la máquina.
Cuando se trabaje en grandes diámetros, se debe colocar
la empuñadura auxiliar en ángulo recto con respecto a la
empuñadura principal (ver ilustración, sección (girar la
empuñadura")
Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para
evitar los cables eléctricos y tuberías de gas o agua.
limpiador para las mordazas de sujeción y los alojamientos
de éstas.
Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de
necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte
con cualquiera de nuestras estaciones de servicio AEG
(consultar lista de servicio técnicos)
En caso necesario, puede solicitar un despiece de la
herramienta. Por favor indique el número de impreso de
diez dígitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la
siguiente dirección: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SÍMBOLOS
Lea las instrucciones detenidamente antes
de conectar la herramienta
APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD
BE650R: La taladradora es utilizable para trabajar en
madera, metal y plastico; asi como para atornillar.
SB2-650: El taladro-atornillador se puede usar
universalmente para taladrado normal y taladrado a
percusión.
SBE600R, SBE650R: El taladro-atornillador se puede usar
universalmente para taladrado normal, taladrado a
percusión y atornillado.
No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no
sea su uso normal.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al
voltaje indicado en la placa de características. También es
posible la conexión a enchufes sin toma a tierra, dado que
es conforme a la Clase de Seguridad II
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este
producto está en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
de acuerdo con las regulaciones
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
Desconecte siempre el enchufe antes de
llevar a cabo cualquier trabajo en la
máquina.
Accessorio - No incluido en el equipo
estándar, disponible en la gama de
accesorios.
¡No deseche los aparatos eléctricos junto
con los residuos domésticos! De
conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y su aplicación de
acuerdo con la legislación nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida útil haya
llegado a su fin se deberán recoger por
separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecológicas.
Clase de protección II, herramientas
eléctricas, en las cuales la protección
contra descargas eléctricas no sólo
depende del aislamiento básico, sino en las
cuales se adoptan medidas de protección
adicionales como un doble aislamiento o un
aislamiento reforzado.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.
MANTENIMIENTO
Las ranuras de ventilación de la máquina deben estar
despejadas en todo momento.
Si la máquina se usa principalmente para taladrado a
percusión, limpie periódicamente el polvo acumulado en el
portabrocas. Para limpiar el polvo, sujete la máquina con el
portabrocas mirando verticalmente hacia abajo, y ábralo y
ciérrelo completamente. El polvo acumulado caerá del
portabrocas. Se recomienda utilizar regularmente un
ESPAÑOL
29
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Berbequim Rotativo/Berbequim com Percussão BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Potência absorvida nominal..................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Potência de saída..................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Nº de rotações em vazio.......................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Velocidade de rotação máxima em carga................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Frequência de percussão em carga......................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Binário de bloqueio estático*.................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
ø de furo em betão................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
ø de furo em tijolo e calcário.................................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
ø de furo em aço...................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
ø de furo em madeira............................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Capacidade da bucha.............................................................. .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Veio da bucha........................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
ø da gola de aperto.................................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Medido em conformidade com a AEG Standard N 877318
Informações sobre ruído
Valores de medida de acordo com EN 60 745.
O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:
Como berbequim/aparafusadora:
Nível da pressão de ruído (K=3dB(A)).................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Nível da poténcia de ruído (K=3dB(A))................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Como berbequim de percussão:
Nível da pressão de ruído (K=3dB(A)).................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Nível da poténcia de ruído (K=3dB(A))................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Use protectores auriculares!
Informações sobre vibração
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três
direcções) determinadas conforme EN 60745.
Valor de emissão de vibração ah
Furar de impacto em betão................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Incerteza K............................................................................ ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Furar em metal...................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Incerteza K............................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Parafusos.............................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Incerteza K............................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ATENÇÃO
O nível vibratório indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um procedimento de medição normalizado na
EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar
provisoriamente o esforço vibratório.
O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica
for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório
poderá divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.
Para uma avaliação exacta do esforço vibratório devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho
está desligado ou está a funcionar, mas não está efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforço
vibratório ao longo de todo o período do trabalho.
Defina medidas de segurança suplementares para proteger o operador do efeito das vibrações, como por exemplo:
manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as mãos quentes, organização das sequências de
trabalho.
ATENÇÃO! Leia todas as instruções de segurança e
todas as instruções, também aquelas que constam na
brochura juntada. O desrespeito das advertências e
instruções apresentadas abaixo pode causar choque
eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
Guarde bem todas as advertências e instruções para
futura referência.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instruções de segurança para berbequins:
Use uma protecção dos ouvidos ao usar o berbequim
de percussão. Os ruídos podem causar surdez.
Sempre use os punhos adicionais fornecidos com o
aparelho. A perda de controlo pode causar feridas.
Segure o aparelho nas superfícies de punho isoladas se
estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de
corte pode tocar em linhas eléctricas escondidas ou no
próprio cabo. O contacto com um cabo com tensão
30
PORTUGUES
também poe as partes metálicas do aparelho sob tensão e
leva a choque eléctrico.
Instruções de segurança para aparafusadoras:
Segure o aparelho pela superfície isoladora do punho,
se executar trabalhos nos quais o parafuso possa tocar
em linhas eléctricas ocultas. O contacto do parafuso com
uma linha sob tensão pode também colocar peças
metálicas do aparelho sob tensão e provocar um choque
eléctrico.
Instruções de segurança suplementares:
Aparelhos não estacionários, utilizados ao ar livre, devem
ser protegidos por um disjuntor de corrente de defeito.
Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a
máquina. Recomenda-se a utilização de luvas de
protecção, protectores para os ouvidos e máscara
anti-poeiras.
Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina
trabalha.
Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina, tirar a
ficha da tomada.
Ao ligar à rede, a máquina deve estar desligada.
Manter sempre o cabo de ligação fora da zona de acção da
máquina.
No caso de grandes diâmetros de furo, o punho adicional
tem que ser fixado perpendicularmente ao punho principal.
Ver também na parte de imagens, secção "Rodar punho").
Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenção
a que não sejam atingidos cabos eléctricos e canalizações
de gás e água.
UTILIZAÇÃO AUTORIZADA
BE650R: O berbequim rotativo serve para perfurar madeira,
metal e plástico e para aparafusar/desaparafusar.
SB2-650: O berbequi aparafusador com percussão tem
aplicação universal para furar e furar com percussão.
SBE600R, SBE650R: O berbequi aparafusador com
percussão tem aplicação universal para furar, furar com
percussão e aparafusar.
Não use este produto de outra maneira sem ser a normal
para o qual foi concebido.
AEG (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos
serviços de assistência técnica).
A pedido e mediante indicação da referência de dez
números que consta da chapa de características da
máquina, pode requerer-se um desenho explosivo da
ferramenta eléctrica a: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLE
Leia atentamente o manual de instruções
antes de colocar a máquina em
funcionamento.
Antes de efectuar qualquer intervenção na
máquina, tirar a ficha da tomada.
Acessório - Não incluído no eqipamento
normal, disponível como acessório.
LIGAÇÃO À REDE
Só conectar à corrente alternada monofásica e só à tensão
de rede indicada na placa de potência. A conexão às
tomadas de rede sem contacto de segurana também é
possível, pois trata-se duma construção da classe de
protecção II.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto cumpre as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
conforme as disposições das directivas
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
Não deite ferramentas eléctricas no lixo
doméstico! De acordo com a directiva
europeia 2002/96/CE sobre ferramentas
eléctricas e electrónicas usadas e a
transposição para as leis nacionais, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas a
uma instalação de reciclagem dos materiais
ecológica.
Classe de protecção II, ferramenta
eléctrica, na qual a protecção contra
choque eléctrico não só depende de um
isolamento básico, mas na qual medidas
de segurança suplementares, como
isolamento duplo ou isolamento reforçado,
são aplicadas.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autorizado a reunir a documentação técnica.
MANUTENÇÃO
Através dos rasgos de ventilação podem soprar-se com ar
comprimido os depósitos de poeira no motor.
Se a máquina for principalmente usada para furação com
percussão, remova com regularidade a poeira acumulada
na bucha. Para remover a poeira segure a máquina com a
bucha a apontar para baixo verticalmente, e abra e feche
completamente a bucha. A poeira acumulada irá cair da
bucha. É recomendável usar regularmente um dispositivo
de limpeza Para as garras de aperto e para as limalhas das
mesmas.
Utilizar apenas acessórios AEG e peças sobresselentes
AEG. Os componentes cuja substituição não esteja descrita
devem ser substituídos num serviço de assistência técnica
PORTUGUES
31
TECHNISCHE GEGEVENS
Boormachine/Slagboormachine BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nominaal afgegeven vermogen............................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Afgegeven vermogen............................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Onbelast toerental ................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Belast toerental max................................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Aantal slagen belast max......................................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statisch draaimoment*............................................................. ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Boor-ø in beton......................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Boor-ø in tegel en kalkzandsteen............................................. ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Boor-ø in staal.......................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Boor-ø in hout........................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Spanwijdte boorhouder............................................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Booras...................................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Spanhals-ø............................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003......................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Gemeten volgens de AEG Standard N 877318
Geluidsinformatie
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine
bedraagt:
Als boormachine/schroevendraaier:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A)).............................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A))..................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Als klopboormachine:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A)).............................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A))..................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Draag oorbeschermers!
Trillingsinformatie
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde ah
Slagboren in beton ............................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Onzekerheid K....................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Boren in metaal..................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Onzekerheid K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Schroeven............................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Onzekerheid K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
WAARSCHUWING
De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het
elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar
behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode
aanzienlijk verhogen.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele
werkperiode aanzienlijk verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld:
onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde
brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Veiligheidsinstructies voor boormachines:
Draag gehoorbescherming tijdens het klopboren.
Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgreep.
Verlies aan controle kan tot persoonlijk letsel leiden.
Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde
grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen
of de eigen apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact
met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen
32 NEDERLANDS
machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische
schok.
Veiligheidsinstructies voor schroevendraaiers:
Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde
grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de
schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken.
Het contact van de schroef met een spanningvoerende
leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning
zetten en zo tot een elektrische schok leiden.
Aanvullende veiligheidsinstructies:
Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan
een aardlekschakelaar aangesloten worden.
Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril
dragen. Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond
worden aanbevolen.
Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet
worden verwijderd.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de
kontaktdoos trekken.
Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.
Bij werken met grote boordiameters dient de extra
handgreep in een rechte hoek met de hoofdhandgreep te
worden bevestigd (see tevens illustraties, sectie "Handgreep
verdraaien").
Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen
voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
BE650R: De boormachine kan worden gebruikt voor zowel
boren in hout, metaal en kunststof als voor schroeven.
SB2-650: De slagboormachine is universeel te gebruiken
voor boren en slagboren
SBE600R, SBE650R: De slagboor-schroevedraaier is
universeel te gebruiken voor boren, slagboren en
schroeven.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik,
zoals aangegeven.
ONDERHOUD
Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.
Bij intensief slagboorwerk de boorhouder regelmatig van
stof 'bevrijden'. Hiervoor de machine met de boorhouder
loodrecht naar beneden houden en de boorhouder dan over
het totale spanbereik openen en sluiten. Het verzamelde
stof valt zo uit de boorhouder. Regelmatige toepassing van
reinigingsspray op de spanbekken en spanbekkenboringen
wordt aanbevolen.
Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn
beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG
servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).
Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van
de machine verkrijgbaar bij: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLEN
Graag instructies zorgvuldig doorlezen
vóórdat u de machine in gebruik neemt.
NETAANSLUITING
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op
het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten.
Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder
aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens
veiligheidsklasse II.
EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende
normen of normatieve dokumenten:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EG
2004/108/EG
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Gemachtigd voor samenstelling van de technische
documenten
Voor alle werkzaamheden aan de machine
de stekker uit de kontaktdoos trekken.
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is
apart leverbaar. Zie hiervoor het
toebehorenprogramma.
Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude elektrische en
lektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving,
dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te
worden afgevoerd naar een recycle bedrijf
dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Beschermingsklasse II, elektrisch
gereedschap waarbij de bescherming tegen
elektrische schokken niet afhankelijk is van
de basisisolatie, maar waarin extra
veiligheidsmaatregelen worden toegepast
zoals dubbele of versterkte isolatie.
NEDERLANDS
33
TEKNISKE DATA
Boremaskine/Slagboremaskine BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nominel optagen effekt............................................................. .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Afgiven effekt............................................................................ .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Omdrejningstal, ubelastet......................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Omdrejningstal max., belastet.................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Slagantal belastet max............................................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statisk blokeringsmoment*....................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Bor-ø i beton............................................................................. ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Bor-ø i tegl og kalksandsten..................................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Bor-ø i stål ............................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Bor-ø i træ ............................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Borepatronspændevidde ......................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Borespindel.............................................................................. ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Halsdiameter............................................................................ ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003................................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Målt i.h.t. AEG Standard N 877318
Støjinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Som boremaskine/skruemaskine:
Lydtrykniveau (K=3dB(A))..................................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Lydeffekt niveau (K=3dB(A))................................................ ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Som slagboremaskine:
Lydtrykniveau (K=3dB(A))..................................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Lydeffekt niveau (K=3dB(A))................................................ ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Brug høreværn!
Vibrationsinformation
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger)
beregnet iht. EN 60745.
Vibrationseksponering ah
Slagboring i beton.................................................................. ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Usikkerhed K......................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Boring i metal......................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Usikkerhed K......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Skruning................................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Usikkerhed K......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn
over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre
formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige vejledninger, også i den vedlagte brochure. I
tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Sikkerhedsanvisninger for arbejde med boremaskiner:
Brug høreværn under slagboring. Støjen kan føre til
nedsat hørelse.
Brug de ekstra håndtag, som følger med apparatet. Hvis
kontrollen mistes, kan det medføre personskade.
Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor der er risiko for, at
skæreværktøjet kan ramme skjulte strømledninger eller
værktøjets egen ledning. Ved kontakt med en
34
DANSK
strømførende ledning står metaldelene på maskinen også
under spænding og giver et elektrisk stød.
Sikkerhedsanvisninger for arbejde med skruemaskiner:
Når du udfører arbejde, der indebærer en risiko for, at
skruen kan ramme skjulte strømledninger, skal du holde
i maskinens isolerede greb. Skruens kontakt med en
spændingsførende ledning kan sætte metalliske maskindele
under spænding og medføre elektrisk stød.
Øvrige sikkerhedsanvisninger:
Stikdåser udendørs skal være forsynet med
fejlstrømssikringskontakter. Det forlanger
installationsforskriften for Deres elektroanlæg. Overhold
dette, når De bruger vores maskiner.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have
beskyttelsesbriller på. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko,
høreværn og forklæde anbefales.
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen
kører.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af
stikdåsen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens
arbejdsområde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
Ved store borediametre skal ekstrahåndtaget fastgøres i en
ret vinkel til hovedhåndtaget. Se også i billeddelen, afsnit
"Håndtag drejes".
Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på
elektriske kabler, gas- og vandledninger.
SYMBOLER
Læs brugsanvisningen nøje før
ibrugtagning.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal
stikket tages ud af stikdåsen.
TILTÆNKT FORMÅL
BE650R: Boremaskinen kan anvendes til boreopgaver i træ,
metal og kunststof, samt til skrueopgaver.
SB2-650: Slagboremaskine kan bruges universelt til boring
og slagboring.
SBE600R, SBE650R: Slagbore-/skruemaskine kan bruges
universelt til boring, slagboring og skruning
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre
formål end foreskrevet.
NETTILSLUTNING
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun
til en netspænding, som er i overensstemmelse med
angivelsen på mærkepladen. Tilslutning kan også ske til
stikdåser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II
foreligger.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive
dokumenter.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
i henhold til bestemmelserne i direktiverne
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EF
2004/108/EF
Tilbehør - Ikke inkluderet i
leveringsomfanget, kab købes som tilbehør.
Elværktøj må ikke bortskaffes som
almindeligt affald! I henhold til det
europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og gældende national lovgivning
skal brugt lværktøj indsamles separat og
bortskaffes på en måde, der skåner miljøet
mest muligt.
Kapslingsklasse II, el-værktøj, hvor
beskyttelsen mod elektrisk stød ikke kun
afhænger af basisisoleringen, men hvor
beskyttelsesforanstaltninger, såsom dobbelt
isolering eller forstærket isolering, tillige
finder anvendelse.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.
VEDLIGEHOLDELSE
Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.
Ved hyppig slagboredrift bør borepatronen renses
regelmæssigt for støv. Dette gøres ved at borepatronen på
maskinen holdes lodret nedad og åbne og lukke
borepatronen i hele spændeområdet. På denne måde falder
støvet ud af borepatronen. Det anbefales at benytte
rengøringsspray jævnligt ved spændekæberne og
spændekæbehullerne.
Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Komponenter,
hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes
ud hos et AEG-servicested (se brochure garanti/
kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens
effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved
henvendelse til: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
DANSK
35
TEKNISKE DATA
Bormaskin/Slagbormaskin BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nominell inngangseffekt........................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Avgitt effekt............................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Tomgangsturtall........................................................................ ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Lastturtall maks........................................................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Lastslagtall maks...................................................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statisk blokkeringsmoment*..................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Bor-ø i betong........................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Bor-ø i tegl og kalksandstein.................................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Bor-ø i stål................................................................................ ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Bor-ø i treverk........................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Chuckspennområde................................................................. .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Borspindel................................................................................ ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Spennhals-ø............................................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003............................ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Målt etter AEG standard N 877318
Støyinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
som bor / skrutrekker:
Lydtrykknivå (K=3dB(A))........................................................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Lydeffektnivå (K=3dB(A))...................................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
som slagbor:
Lydtrykknivå (K=3dB(A))........................................................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Lydeffektnivå (K=3dB(A))...................................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Bruk hørselsvern!
Vibrasjonsinformasjoner
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet jf. EN 60745.
Svingningsemisjonsverdi ah
Slagboring i betong................................................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Usikkerhet K.......................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Boring i metall........................................................................ ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Usikkerhet K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Skruing.................................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Usikkerhet K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ADVARSEL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN
60745 og kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg også for en foreløbig vurdering av
svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for
andre bruk med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.
Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av
svingningsbelastningen må også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan
redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.
Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold
av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, også de i den vedlagte brosjyren. Feil
ved overholdelsen av advarslene og nedenstående
anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER
Sikkerhetsinstrukser for boremaskiner:
Bruk hørselsvern ved bruk av slagboret. Støy kan føre til tap
av hørselen.
Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap
av kontrollen kan føre til skader.
Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det
arbeides på steder hvor elektroverktøyet kan treffe
skjulte strømledninger eller verktøyets egen kabel.
Kontakt med en spenningsførende ledning setter også
maskinens metalldeler under spenning og fører til elektriske
støt.
36 NORSK
Sikkerhetsinstrukser for skrutrekkere:
Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når arbeid
utføres hvor skruen kan treffe skjulte strømledninger.
Kontakt av skruen med en strømførende ledning kan sette
apparatets metalldeler under spenning og føre til elektrisk
slag.
Ytterligere sikkerhetsinstrukser:
Stikkontakter utendørs må være utstyrt med feilstrømsikkerhetsbryter. Dette forlanges av installasjonsforskriften
for elektroanlegg. Vennligst følg dette når du bruker vårt
apparat.
Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen. Det
anbefales å bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og
forkle.
Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider
på maskinen.
Maskinen må være slått av når den koples til stikkontakten.
Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeområde. Før
ledningen alltid bakover fra maskinen.
Ved store borediametere må ekstrahåndtaket være festet i
rett vinkel til hovedhåndtaket. Se også bildedelen, avsnitt
"Vri håndtaket").
Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i
vegger, tak eller gulv.
SYMBOLER
Les nøye gjennom bruksanvisningen før
maskinen tas i bruk.
FORMÅLSMESSIG BRUK
BE650R: Boremaskinen kan brukes til boring i treverk,
metall og plast og til skruing.
SB2-650: Slagbormaskinen kan brukes universelt til boring
og slagboring.
SBE600R, SBE650R: Slagbormaskin/skrutrekker kan
brukes universelt til boring, slagboring og skruing
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du
begynner arbeider på maskinen.
Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbehørsprogrammet.
NETTILKOPLING
Skal bare tilsluttes enfasevekselstrøm og bare til den på
skiltet angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten
jordet kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse
II er forhanden.
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer
overens med de følgende normer eller normative
dokumenter.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
i henhold til bestemmelsene i direktivene
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EF
2004/108/EF
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet! I henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og
direktivets iverksetting i nasjonal rett, må
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Verneklasse II, elektroverktøy, vern mot
elektriske slag beror ikke bare på
basisisoleringen, men også på at i tillegg
vernetiltak som dobbelte isolering eller
forsterket isolering anvendes.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen
VEDLIKEHOLD
Hold alltid lufteåpningene på maskinen rene.
Ved hyppig slagboredrift bør chucken befris regelmessig for
støv. Hold da maskinen med chucken loddrett nedover og
åpne og lukk chucken over hele spennvidden. Det
oppsamlete støvet faller da ut av chucken. Regelmessig
bruk av rengjøringsspray på spennkjevene og
spennkjevehullene anbefales.
Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter
der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG
kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av
apparatet hos din kundeservice eller direkte hos AEG
Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det
tisifrete nummeret på typeskiltet.
NORSK
37
TEKNISKA DATA
Borrmaskin/Slagborrmaskin BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nominell upptagen effekt.......................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Uteffekt..................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Obelastat varvtal...................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Belastat varvtal......................................................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Belastat slagtal max................................................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statiskt blockeringsmoment*.................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Borrdiam. in betong.................................................................. ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Borrdiam. tegel, kalksten.......................................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Borrdiam. in stål....................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Borrdiam. in trä......................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Chuckens spännområnde........................................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Borrspindel............................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Maskinhals diam....................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Vikt enligt EPTA 01/2003.......................................................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Uppmätt enligt AEG Standard N 877318
När du arbetar med stora borrdiametrar, måste du montera
extrahandtaget på höger sida (se illustrationer,
avdelning"vrida handtaget").
Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant
på befintliga el-, gas- eller vattenledningar.
BE650R: Borrmaskinen kan användas till att borra och
skruva i trä, metall och plast.
SB2-650: Den slagborrmaskinen kan användas för borrning
och slagborrning.
SBE600R, SBE650R: Den slagborrmaskinen kan användas
för borrning, slagborrning och skruvning
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
NÄTANSLUTNING
VARNING
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan
användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget
ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan
vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt
eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av
elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.
Winnenden, 2012-09-12
SÄKERHETSUTRUSTNING
Säkerhetsinstruktioner för borrmaskiner:
Använd alltid hörselskydd när du använder en
slagborrmaskin. Buller kan leda till att du förlorar hörseln.
Använd de extrahandtag som levereras tillsammans
med maskinen. Förlust av kontrollen kan leda till
personskador.
Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade
greppytorna när du utför arbeten där arbetsverktyget
skulle kunna träffa på dolda elledningar eller kablar. Om
sågen kommer i kontakt med en spänningsförande ledning
38
SVENSKA
sätts sågens metalldelar under spänning som sedan kan
leda till elektriskt slag.
Säkerhetsinstruktioner för skruvare:
Håll apparaten i de isolerade greppytorna när ni utför
arbeten där skruven kan träffa dolda elkablar. Skruvens
kontakt med en strömförande ledning kan sätta apparatdelar
av metall under spänning och leda till elektrisk stöt.
Övriga säkerhetsinstruktioner:
Anslut alltid verktyget till via en felströmbrytare vid
användning utomhus.
Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och
hörselskydd.
Avlägsna aldrig spån eller flisor när maskinen är igång.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till
väggurtag.
Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg
kabeln bakåt i förhållande till arbetsriktningen.
Läs instruktionen noga innan du startar
maskinen.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Bullerinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Som borr/skruvare:
Ljudtrycksnivå (K=3dB(A))..................................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Ljudeffektsnivå (K=3dB(A)).................................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
som slagborr:
Ljudtrycksnivå (K=3dB(A))..................................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Ljudeffektsnivå (K=3dB(A)).................................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Använd hörselskydd!
Vibrationsinformation
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde ah
Slagborrning i betong............................................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Onoggrannhet K.................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Borrning i metall..................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Onoggrannhet K.................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Skruvning............................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Onoggrannhet K.................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
tillhörande anvisningar, även de i den medföljande
broschyren. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna
nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida
bruk.
SYMBOLER
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den
spänning som anges på dataskylten. Anslutning kan även
ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen
motsvarar skyddsklass II.
CE-FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt
överensstämmer med följande norm och dokument
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
enl. bestämmelser och riktlinjerna
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EG
2004/108/EG
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten
på maskinen.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget,
erhålles som tillbehör.
Elektriska verktyg får inte kastas i
hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillämpning
enligt nationell lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg sorteras separat och
lämnas till miljövänlig återvinning.
Skyddsklass II, elverktyg där skyddet mot
elektriska stötar inte bara hänför sig till en
basisolering, utan som också har extra
skyddsanordningar, som t.ex. en dubbel
isolering eller en förstärkt isolering.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Vid frekvent slagborrande skall chucken göras ren från
damm regelbundet. Då håller man maskinen lodrätt dedåt
och öppnar och stönger chucken helt. Det ansamlade
dammet faller ur. Regelbunden användning av
rengöringsspray rekommenderas.
Använd endast AEG-tillbehör och AEG-reservdelar.
Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos
AEG-kundtjänst (se broschyren garanti-/
kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från:
AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
SVENSKA
39
TEKNISET ARVOT
Porakone/Iskuporakone BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nimellinen teho......................................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Antoteho................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Kuormittamaton kierrosluku...................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Kuormitettu kierrosluku maks................................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Kuormitettu iskutaajuus maks.................................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Staattinen pysäytysmomentti*.................................................. ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Poran ø betoniin....................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Poran ø tiiliin ja kalkkihiekkakiviin............................................ ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Poran ø teräkseen.................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Poran ø puuhun........................................................................ ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Istukan aukeama...................................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Porakara................................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Kiinnityskaulan ø...................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan................................ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Mitattu AEG Standardin N 877318 mukaan
Melunpäästötiedot
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Porana/ruuvaajana:
Melutaso (K=3dB(A))............................................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Äänenvoimakkuus (K=3dB(A)).............................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Iskuporana:
Melutaso (K=3dB(A))............................................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Äänenvoimakkuus (K=3dB(A)).............................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Käytä kuulosuojaimia!
Tärinätiedot
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan.
Värähtelyemissioarvo ah
Betonin iskuporaaminen........................................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Epävarmuus K....................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Metallin poraaminen.............................................................. ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Epävarmuus K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Ruuvinvääntö......................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Epävarmuus K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
VAROITUS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin,
poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko
työajan osalta.
Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei
käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja
käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
VAROITUS! Lue kaikki, myös oheistetussa
esitteessä annetut turvallisuusmääräykset ja
käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
TURVALLISUUSOHJEET
Porakoneiden turvallisuusohjeet:
Käytä kuulonsuojaimia iskuporattaessa. Melulle altistuminen
voi heikentää kuuloa.
Käytä koneen mukana toimitettua apukahvaa. Koneen
hallinnan menetys saattaa aiheuttaa henkivahinkoja.
Pitele laitetta vain eristetyistä tarttumapinnoista, kun
suoritat sellaisia töitä, joissa leikkaustyökalu saattaa
osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai omaan
liitäntäjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa
myös koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
Ruuvaajan turvallisuusohjeet:
40
SUOMI
Pitele laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvoista
suorittaessasi töitä, joiden aikana ruuvi saattaa osua
piilossa oleviin sähköjohtoihin. Ruuvin kosketus
jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä laitteen metalliosat
jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
Muita turvallisuusohjeita:
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirtasuojakytkimillä sähkölaitteistosi asennusmääräyksen
mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi
kanssa.
Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
Suojakäsineiden, turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien,
kuulosuojainten ja suojaesiliinan käyttöä suositellaan.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen
tehtäviä toimempiteitä.
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
sähköverkkoon.
Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina
taaksesi.
Suuret poranhalkaisijat edellyttävät, että tukikädensija on
suorassa kulmassa pääkädensijaan nähden (katso kuvaa,
osassa "Kädensijan kiertäminen".
Varo seinään, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sähköjohtoon, kaasu- ja vesijohtoihin.
SYMBOLIT
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen
koneen käynnistämistä.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
BE650R: Porakone soveltuu poraukseen puuhun, metalliin
lui muoviin sekä ruuvien kiertämiseen.
SB2-650: Iskuporaa voidaan käyttää poraukseen ja
iskuporaukseen.
SBE600R, SBE650R: Iskuporaa/ruuvinväännintä voidaan
käyttää poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvinvääntöön
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
II luokan sähkötyökalu, jonka sähköiskusuojaus ei ole
riippuvainen vain peruseristyksestä, vaan
lisäturvatoimenpiteistä, kuten kaksinkertaisesta eristyksestä
tai vahvistetusta eristyksestä.
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote
on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
seuraavien sääntöjen mukaisesti
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EY
2004/108/EY
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta
ennen koneeseen tehtäviä toimempiteitä.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen,
saatavana lisätervikkeena.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen
kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähköja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
käytetyt sähkötyökalut on toimitettava
ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Yhdistä ainoastaan tasavirtalähteeseen,
jonka volttimäärä on sama kuin levyssä
ilmoitettu. Myös liittäminen
maadoittamattomiin pistokkeisiin on
mahdollista, sillä muotoilu on
yhdenmukainen turvallisuusluokan II
kanssa.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
HUOLTO
Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.
Enimmäkseen iskuporauksessa käytetyn porakoneen
istukka on puhdistettava säännöllisesti. Pölyn poistamiseksi
istukasta, kone pidetään pystyasennossa, istukka alaspäin
suunnattuna ja istukka avataan ja suljetaan kokonaan useita
kertoja. Näin istukkaan kerääntynyt pöly irtoaa ja putoaa
alas. On suositeltavaa, että kiristysleuat porauksineen
puhdistetaan säännöllisesti puhdistusaineella.
Käytä ainoastaan AEG lisätarvikkeita ja AEG varaosia.
Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee
vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteistä (kts.
listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
SUOMI
41
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Περιστροφικο Δραπανο/Κρουστικο Δραπανο BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò............................................................. .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Áðïäéäüìåíç éó÷ýò........................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Áñéèìüò óôñïöþí ÷ùñßò öïñôßï óôçí................................. ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
ÌÝãéóôïò áñéèìüò óôñïöþí ìå öïñôßï .............................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
ÌÝãéóôïò áñéèìüò êñïýóåùí ìå öïñôßï............................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
ÓôáôéêÞ ñïðÞ åìðëïêÞò*................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
ø ôñýðáò óå óêõñüäåìá (ìðåôüí)....................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
ø ôñýðáò óå ôïýâëï êáé áóâåóôüëéèï................................. ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
ø ôñýðáò óå ÷Üëõâá......................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
ø ôñýðáò óå îýëï............................................................. ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Ðåñéï÷Þ óýóöéîçò ôïõ ôóïê............................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
¢ôñáêôïò äñÜðáíïõ......................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
ø ëáéìïý óýóöéîçò........................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2003.................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* ÌåôñçìÝíç óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï ôçò AEG N 877318
Πληροφορίες θορύβου
ÔéìÝò ìÝôñçóçò åîáêñéâùìÝíåò êáôÜ EN 60 745.
Η σύφωνα µε την καµπύλη Α εκτιµηθείσα στάθµη θορυβου
τoυ μηχανήματος αναφέρεται σε:
Ως δράπανο/κατσαβίδι:
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò ðßåóçò (K=3dB(A))................................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò éó÷ýïò (K=3dB(A))................................ ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Ως κρουστικό δράπανο:
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò ðßåóçò (K=3dB(A))................................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò éó÷ýïò (K=3dB(A))................................ ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
ÖïñÜôå ðñïóôáóßá áêïÞò (ùôáóðßäåò)!
Πληροφορίες δονήσεων
Υλικές τιµές κραδασµών (άθροισμα διανυσμάτων τριών
διευθύνσεων) εξακριβώθηκαν σύµωνα µε τα πρότυπα EN 60745.
Τιμή εκπομπής δονήσεων ah
Κρουστικό τρυπάνι σε μπετόν............................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Ανασφάλεια K........................................................................ ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Τρύπες σε μέταλλο................................................................ ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Ανασφάλεια K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Βίδωμα.................................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Ανασφάλεια K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ
Το αναφερόμενο σ’ αυτές τις οδηγίες επίπεδο δονήσεων έχει μετρηθεί με μια τυποποιημένη σύμφωνα με το EN 60745 μέθοδο
μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των ηλεκτρικών εργαλείων μεταξύ τους. Αυτό είναι επίσης κατάλληλο
για μια προσωρινή εκτίμηση της επιβάρυνση των δονήσεων.
Το αναφερόμενο επίπεδο δονήσεων αντιπροσωπεύει τις κύριες χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν όμως το ηλεκτρικό
χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, με διαφορετικά εργαλεία εφαρμογής ή ανεπαρκή συντήρηση, μπορεί να υπάρξει απόκλιση
του επιπέδου δονήσεων. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της
εργασίας
Για μια ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης των δονήσεων οφείλουν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι, στους οποίους η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή είναι μεν ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Αυτό μπορεί να μειώσει
σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.
Καθορίζετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από την επίδραση των δονήσεων όπως για
παράδειγμα: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων εφαρμογής, διατηρείτε ζεστά τα χέρια, οργάνωση των
διαδικασιών εργασίας.
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις Υποδεξεις
ασφαλείας και τις Οδηγίες, και αυτές στο
επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες κατά την τήρηση των
προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και
οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.
ÅÉÄÉÊÅÓ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ
Υποδείξεις ασφαλείας για δράπανα:
Κατά την κρουστική διάτρηση φοράτε ωτοασπίδες. Η
επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
×ñçóéìïðïéåßôå ìå ôç óõóêåõÞ ôéò ðñïìçèåõüìåíåò
ðñüóèåôåò ÷åéñïëáâÝò. Ç áðþëåéá åëÝã÷ïõ ìðïñåß íá
ïäçãÞóåé óå ôñáõìáôéóìü.
Να πιάνετε τη συσκευή στις μονωμένες χειρολαβές
όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες τα κοπτικά
42 ÅËËÇNÉÊÁ
εργαλεία θα μπορούσαν να πέσουν επάνω σε κρυμμένα
καλώδια ρεύματος ή στο δικό της καλώδιο. Η επαφή του
πριονόδισκου με μια υπό τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική
γραμμή θέτει επίσης και τα μεταλλικά τμήματα του
μηχανήματος υπό τάση κι έτσι μπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.
Υποδείξεις ασφαλείας για κατσαβίδια:
Κρατάτε τη συσκευή από τις μονωμένες επιφάνειες
συγκράτησης, όταν εκτελείτε εργασίες, στις οποίες η
βίδα θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με κρυφούς
αγωγούς ρεύματος. Η επαφή της βίδας μ’ ένα
ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά
ρεύματος στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής και να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας:
Ïé ìðñßæåò óôïõò åîùôåñéêïýò ÷þñïõò ðñÝðåé íá åßíáé
åîïðëéóìÝíåò ìå ìéêñïáõôüìáôïõò äéáêüðôåò ðñïóôáóßáò.
Áõôü áðáéôåß ï ó÷åôéêüò êáíïíéóìüò áðü ôçí çëåêôñéêÞ óáò
åãêáôÜóôáóç. ÐñïóÝîôå ðáñáêáëþ áõôü ôï óçìåßï êáôÜ ôç
÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò ìáò.
Óôéò åñãáóßåò ìå ôç ìç÷áíÞ öïñÜôå ðÜíôïôå ðñïóôáôåõôéêÜ
ãõáëéÜ. Óõíßóôáíôáé ôá ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá, ôá óôáèåñÜ
êáé áíôéïëéóèçôéêÜ ðáðïýôóéá êáé ç ðïäéÜ.
Ôá ãñÝæéá Þ ôá óêëÞèñåò äåí åðéôñÝðåôáé íá
áðïìáêñýíïíôáé ìå êéíïýìåíç ôç ìç÷áíÞ.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá.
ÓõíäÝåôå ôç ìç÷áíÞ óôçí ðñßæá ìüíï, åöüóïí âñßóêåôáé
áðåíåñãïðïéçìÝíç.
ÊñáôÜôå ôï êáëþäéï óýíäåóçò ðÜíôïôå ìáêñéÜ áðü ôçí
ðåñéï÷Þ äñÜóçò ôçò ìç÷áíÞò. ÐåñíÜôå ôï êáëþäéï ðÜíôïôå
ðßóù áðü ôç ìç÷áíÞ.
Óå ìåãÜëåò äéáìÝôñïõò äéÜôñçóçò ðñÝðåé ç
óõìðëçñùìáôéêÞ ÷åéñïëáâÞ íá óôåñåùèåß ìå ïñèÞ ãùíßá
ðñïò ôçí êýñéá ÷åéñïëáâÞ. ÂëÝðå åðßóçò óôçí åéêüíá,
ôìÞìá "ÐåñéóôñïöÞ ÷åéñïëáâÞò").
ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò óôïí ôïß÷ï, óôçí ïñïöÞ Þ óôï äÜðåäï
ðñïóÝ÷åôå ãéá ôõ÷üí çëåêôñéêÜ êáëþäéá êáé ãéá óùëÞíåò
áåñßïõ êáé íåñïý.
×ÑÇÓÇ ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏ ÓÊÏÐÏ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÕ
BE650R: Ôï äñÜðáíï ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá
ôñýðçìá îýëïõ, ìåôÜëëïõ êáé ðëáóôéêïý êáé ãéá âßäùìá.
SB2-650: Ôï êñïõóôéêü ôñõðÜíé ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
ãåíéêÜ ãéá áðëü ôñýðçìá êáé ôñýðçìá ìå êñïýóç.
SBE600R, SBE650R: Ôï êñïõóôéêü ôñõðÜíé/êáôóáâßäé
ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãåíéêÜ ãéá áðëü ôñýðçìá,
ôñýðçìá ìå êñïýóç.
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï
óýìöùíá ìå ôïí áíáöåñüìåíï óêïðü ðñïïñéóìïý.
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Äéáôçñåßôå ðÜíôïôå ôéò ó÷éóìÝò åîáåñéóìïý óôç ìç÷áíÞ
êáèáñÝò.
Óå ðåñßðôùóç óõ÷íÞò ëåéôïõñãßáò ùò êñïõóôéêü ôñõðÜíé
ðñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôï ôóïê ôáêôéêÜ áðü ôç óêüíç. Ãéá ôï
óêïðü áõôüí êñáôÞóôå ôç ìç÷áíÞ ìå ôï ôóïê êÜèåôá ðñïò
ôá êÜôù êáé áíïßîôå ôï ôóïê ó' üëï ôï åýñïò óýóöéîçò êáé
êëåßóôå ôï îáíÜ. ¸ôóé ðÝöôåé áðü ôï ôóïê ç óõãêåíôñùìÝíç
óêüíç. Óõíßóôáôáé ç ôáêôéêÞ ÷ñÞóç óðñÝé êáèáñéóìïý óôéò
óéáãüíåò óýóöéîçò êáé óôéò ïðÝò ôùí óéáãüíùí óýóöéîçò.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ðñüóè. åîáñôÞìáôá AEG êáé
áíôáëëáêôéêÜ AEG. Êáôáóê. ôìÞìáôá, ðïõ ç áëëáãÞ ôïõò
äåí ðåñéãñÜöåôáé, áíôéêáèéóôþíôáé óå ìéá ôå÷íéêÞ
õðïóôÞñéîç ôçò AEG (âëÝðå öõëëÜäéï åããýçóç/
äéåõèýíóåéò ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò).
¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå Ýíá ó÷Ýäéï
óõíáñìïëüãçóçò ôçò óõóêåõÞò, äßíïíôáò ôïí ôýðï ôçò
ìç÷áíÞò êáé ôï äåêáøÞöéï áñéèìü óôçí ðéíáêßäá éó÷ýïò,
áðü ôï êÝíôñï óÝñâéò Þ áðåõèåßáò áðü ôç ößñìá AEG
Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
ÓÕÌÂÏËÁ
Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ó÷ïëáóôéêÜ ôéò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç
ëåéôïõñãßáò.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ
ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
ÓÕÍÄÅÓÇ ÓÔÏ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ
ÓõíäÝåôå ìüíï óå ìïíïöáóéêü åíáëëáóóüìåíï ñåýìá êáé
ìüíï óå ôÜóç äéêôýïõ üðùò áíáöÝñåôáé óôçí ðéíáêßäá
ôå÷íéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí. Ç óýíäåóç åßíáé åðßóçò åöéêôÞ
óå ðñßæåò ÷ùñßò ðñïóôáóßá åðáöÞò, äéüôé õðÜñ÷åé ìéá äïìÞ
ôçò êáôçãïñßáò ðñïóôáóßáò II.
ÅîáñôÞìáôá - Äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá
õëéêÜ ðáñÜäïóçò, óõíéóôïýìåíç ðñïóèÞêç
áðü ôï ðñüãñáììá åîáñôçìÜôùí.
ÄÇËÙÓÇ ÐÉÓÔÏÔÇÔÁÓ ÅÊ
Äçëþíïõìå ìå áðïêëåéóôéêÞ ìáò åõèýíç, üôé áõôü ôï ðñïúüí
áíôáðïêñßíåôáé óôá áêüëïõèá ðñüôõðá Þ Ýããñáöá
ôõðïðïßçóçò.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EK
2004/108/EK
Winnenden, 2012-09-12
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον
κάδο οικιακών απορριµµάτων! Σύµφωνα µε
την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και
την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα
ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά και να πιστρέφονται για
ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Κατηγορία προστασίας II, ηλεκτρικό
εργαλείο, στο οποίο η προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας δεν εξαρτάται μόνο από τη
βασική μόνωση, αλλά από την εφαρμογή
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων όπως
διπλή μόνωση ή ενισχυμένη μόνωση.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.
ÅËËÇNÉÊÁ 43
TEKNIK VERILER
Matkap makinesi/Vurmalı matkap makinesi BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Giriş gücü................................................................................. .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Çıkış gücü................................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Boştaki devir sayısı................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Yükteki maksimum devir sayısı................................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Yükteki maksimum darbe sayısı............................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statik blokaj momenti*............................................................. ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Delme çapı beton..................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Delme çapı tuğla ve kireçli kum taşı......................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Delme çapı çelikte.................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Delme çapı tahta...................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Mandren kapasitesi.................................................................. .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Matkap mili............................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Germe boynu çapı.................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre................................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* AEG Standard N 877318'e göre ölçülmüştür.
Gürültü bilgileri
Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi
değerlendirme eğrisi A’ya göre tipik gürültü seviyesi:
Matkap / Tornavida olarak
Ses basıncı seviyesi (K=3dB(A))........................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Akustik kapasite seviyesi (K=3dB(A)).................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Tepmeli matkap olarak
Ses basıncı seviyesi (K=3dB(A))........................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Akustik kapasite seviyesi (K=3dB(A)).................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Koruyucu kulaklık kullanın!
Vibrasyon bilgileri
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e
göre belirlenmektedir:
titreşim emisyon değeri ah
Darbeli beton delme.............................................................. ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Tolerans K.............................................................................. ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Metal delme........................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Tolerans K.............................................................................. ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vida ile tutturma..................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Tolerans K.............................................................................. ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
UYARI
Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standardına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirmesi için de uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için,
farklı eklenti parçalarıyla ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda,
titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükselebilir.
Titreşim yükünün tam bir değerlendirmesi için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda olduğu, ancak
gerçek kullanımda bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana
gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.
Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, örneğin elektrikli el aletlerinin ve eklenti parçalarının bakımı, ellerin sıcak
tutulması ve iş akışlarının organizasyonu gibi ek güvenlik tedbirleri belirleyiniz.
UYARI! Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları,
talimatları ve ilişikteki broşürde yazılı bulunan hususları
okuyunuz. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak
üzere saklayın.
GÜVENLIĞINIZ IÇIN TALIMATLAR
Matkap makineleri için güvenlik açıklamaları:
Tepmeli matkap olarak işitme için koruma cihazı
taşıyınız. Gürültü etkisi işitme kaybını etkiler.
Aletle birlikte teslim edilen ek tutamakları kullanın. Aletin
kontrolden çıkması kazalara neden olabilir.
Kesme aletinin eğrilmiş elektrik kabloları veya kendi
kablosuna isabet eden çalışmalar yapılırken cihazı izole
edilmiş kollarından tutun. Elektrik akımı ileten kablolarla
temas edilecek olursa metal alet elemanlarına da gerilim
geçer ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Tornavidalar için güvenlik açıklaması:
44 TÜRKÇE
Vidayı büken ve elektrik hattına maruz kalabilen çalışmalar
yaparken cihazın izole edilmiş bulunan tutacak kolundan
tutun. Voltaj altında kalan vida ile temas edilmesi, metal
cihaz parçalarına elektrik akımı verebilir ve bu da elektrik
çarpmasına neden ol
Diğer güvenlik açıklamaları:
Açık havadaki prizler hatalı akım koruma şalteri ile
donatılmış olmalıdır. Bu, elektrik tesisatınızdaki bir
zorunluluktur. Lütfen aletimizi kullanırken bu hususa dikkat
edin.
Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu
iş eldivenleri, sağlam ve kaymaz ayakkabılar ve iş önlüğü
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Alet çalışır durumda iken talaş ve kırpıntıları temizlemeye
çalışmayın.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden
çekin.
Aleti sadece kapalı iken prize takın.
Bağlantı kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin
arkasında olmalıdır ve toplanmamalıdır.
Büyük delik çaplarında ilave sap ana tutamağa dik açılı
olarak tespit edilmelidir. Bakınız: Resimli kısım, "Tutamağın
çevrilmesi" bölümü.
Duvar, tavan ve zeminde delik açarken elektrik kablolarına,
gaz ve su borularına dikkat edin.
SEMBOLLER
Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma
kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.
KULLANIM
BE650R: Bu matkap, tahta, metal ve plastikte delme işleri
ile vidalama işlerinde kullanılabilir.
SB2-650: Bu darbeli matkap delme ve darbeli delme
işlerinde çok yönlü olarak kullanılabilir.
SBE600R, SBE650R: Bu darbeli matkap/vidalama makinesi
delme, darbeli delme, vidalama ve diş açma işlerinde çok
yönlü olarak kullanılabilir.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak
kullanılabilir.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce
fişi prizden çekin.
ŞEBEKE BAĞLANTISI
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna
atmayýnýz! Kullanýlmýs elektrikli aletleri,
elektrik ve elektronikli eski cihazlar
hakkýndaki 2002/96/EC Avrupa
yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal
hukuk kurallarýna göre uyarlanarak, ayrý
olarak toplanmalý ve çevre sartlarýna
uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye
gönderilmelidir.
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde
belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı
II‘ye girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de
bağlanabilir.
CE UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak bu ürünün aşağıdaki normlara ve norm
dokümanlarına uygunluğunu beyan ederiz:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
yönetmelik hükümleri
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir,
önerilen tamamlamalar aksesuar
programında.
Koruma sınıfı II, elektrik tepkisine karşı
korumanın sadce baz izolasyonuna bağlı
olmayan elektro alet, bilakis çift izolasyon
veya takviye edilen izolasyon gini ek
koruyucu tedbirler uygulanır.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir. BAKIM
Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.
Sık sık darbeli delme yapıyorsanız mandreni düzenli
araklıklarla tozdan arındırın. Bu işleme yapmak için aleti
mandren aşağıya bakacak biçimde dik olarak tutun,
mandreni sonuna kadar açıp, kapayın. Birikmiş olan toz bu
durumda mandrenden aşağı düşer. Ayrıca, germe
çenelerine ve germe çenesi deliklerine düzenli olarak bakım
spreyi uygulamanızı öneririz.
Sadece Milwauke aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl
değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir
Milwauke müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis
adresi broşürüne dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin
ve tip etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi
koşuluyla müşteri servisinden veya doğrudan AEG Electric
Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,
Germany adresinden istenebilir.
TÜRKÇE
45
TECHNICKÁ DATA Vrtačky/Příklepové vrtačky BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Jmenovitý příkon...................................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Odběr....................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Počet otáček při běhu naprázdno na 1.st.rychlosti................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Počet otáček při zatížení max na 1.st.rychlosti........................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Počet úderů max...................................................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statický krouticí moment*......................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Vrtací ø v betonu...................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Vrtání ø v cihle a vápenopískové cihle..................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Vrtací ø v oceli.......................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Vrtací ø v dřevě........................................................................ ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Rozsah upnutí sklíčidla............................................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Vrtací vřeteno........................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
ø upínacího krčku..................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003............. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Změřeno podle Standardy AEG N 877318
Informace o hluku
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Jako vrtačka/šroubovák:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Hladina akustického výkonu (K=3dB(A))............................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Jako příklepová vrtačka:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Hladina akustického výkonu (K=3dB(A))............................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Používejte chrániče sluchu !
Informace o vibracích
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah
Vrtání betonu s příklepem...................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Kolísavost K........................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vrtání kovů............................................................................. ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Kolísavost K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Šroubování............................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Kolísavost K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
VAROVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být
použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné
účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení
chvěním během celé pracovní doby.
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu,
ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.
VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při
dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za
následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní pokyny pro práci s vrtačkou:
Při vrtání s příklepem používejte prostředky k ochraně
sluchu. Nadměrný hluk může vést ke ztrátě sluchu.
Používejte doplňková madla dodávana s přístrojem.
Nedostatečným držením by mohlo dojít ke zranění.
Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na
skryta elektrická vedení nebo na vlastní kabel, držte
přístroj za izolované přidržovací plošky. Kontakt
s vedením pod napětím přivádí napětí i na kovové díly stroje
a vede k elektrickému úderu.
Bezpečnostní pokyny pro práci se šroubovákem:
Přístroj držte za izolované plochy, pokud provádíte
práce, při kterých může šroub zasáhnout skrytá
46
ČESKY
elektrická vedení. Kontakt šroubu s vedením pod napětím
může přivést napětí na kovové části přístroje a způsobit
elektrický ráz.
Další bezpečnostní pokyny:
Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny
proudovým chráničem. Je to vyžadováno instalačním
předpisem pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při používání
tohoto nářadí, prosím.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.
Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou
protiskluzovou obuv a zástěru.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo
odštěpky.
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.
Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické
síti mimo dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od
stroje.
Při vrtání velkými průměry vrtáků musí být přední madlo v
poloze kolmé k hlavnímu madlu. Viz. Obrazová část, oddíl
"Natočení madla".
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na
elektrické kabely, plynová a vodovodní potrubí.
OBLAST VYUŽITÍ
BE650R: Vrtačku lze použít k vrtánídřeva, kovu a umělé
hmoty a ke šroubování.
SB2-650: Příklepová vrtačka je univerzálně použitelná k
vrtání a k příklepovému vrtání.
SBE600R, SBE650R: Příklepová vrtačka / šroubovák je
univerzálně použitelná k vrtání, příklepovému vrtání a
šroubování
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
PŘIPOJENÍ NA SÍT
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí
uvedeném na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez
ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.
CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám a normativním
dokumentům:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
v souladu se směrnicemi EHS č.
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/ES
2004/108/ES
SYMBOLY
Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte
návod k používání.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím
kladivu vytáhnout síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Příslušenství není součástí dodávky, viz
program příslušenství.
Elektrické náradí nevyhazujte do
komunálního odpadu! Podle evropské
smernice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými
zarízeními a odpovídajících ustanovení
právních predpisu jednotlivých zemí se
použitá elektrická náradí musí sbírat
oddelene od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování.
Třída ochrany II, elektrické nářadí, u
kterého ochrana proti úrazu elektrickým
proudem nezávisí pouze na základní
izolaci, nýbrž i na přijetí dalších ochranných
opatření, jako provedení s dvojitou nebo
zesílenou izolací.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Při častém příklepovém provozu je třeba sklíčidlo pravidelně
zbavovat prachu. Za tím účelem podržte stroj tak, aby
sklíčidlo směřovalo kolmo dolů a otevirejte a zavírejte
sklíčidlo v celém upínacím rozsahu. Tak z něj vypadne
nahromaděný prach. Doporučuje se také pravidelné
používání čisticího spreje na upínací čelisti a na otvory
upínacích čelistí.
Používat výhradně příslušenství AEG a náhradní díly AEG.
Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v
autorizovaném servisu (viz.Záruky / Seznam servisních
míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte
informací o typu a desetimístném objednacím čísle přímo
servis a nebo výrobce, AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
ČESKY
47
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vŕtačka/Príklepová vŕtačka BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
menovitý príkon........................................................................ .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Výkon....................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Otáčky naprázdno ................................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Max. otáčky pri záťaži............................................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Max. počet úderov pri záťaži.................................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statický blokovací moment *.................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Priemer vrtu do betónu............................................................. ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Priemer vrtu do tehly a vápencového pieskovca...................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Priemer vrtu do ocele............................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Priemer vrtu do dreva............................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Upínací rozsah skľúčovadla..................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Vŕtacie vreteno......................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Priemer upínacieho hrdla......................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003........ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Merané podľa AEG Standardy N 877318
Informácia o hluku
Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.
V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:
Ako vŕtačka/skrutkovač:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)).................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Hladina akustického výkonu (K=3dB(A)).............................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Ako príklepová vŕtačka:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)).................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Hladina akustického výkonu (K=3dB(A)).............................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Používajte ochranu sluchu!
Informácie o vibráciách
Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov)
zistené v zmysle EN 60745.
Hodnota vibračných emisií ah
Vŕtanie betónu s príklepom.................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Kolísavosť K.......................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vŕtanie kovov......................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Kolísavosť K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Skrutkovanie.......................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Kolísavosť K.......................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
POZOR
Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju
použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné
aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. Toto môže kmitavé
namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.
Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode,
ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.
Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického
náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.
POZOR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými
pokynmi a síce aj s pokynmi v priloženej brožúre.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a
pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/
alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Bezpečnostné pokyny pre prácu s vŕtačkou:
Pri vŕtaní s príklepom používajte prostriedky k ochrane
sluchu. Nadmerný hluk môže viesť k strate sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodané spolu s
prístrojom. Strata kontroly nad strojom môže viesť k
zraneniu.
Pri realizovaní prác, pri ktorých nástroj môže naraziť na
skryté elektrické vedenia alebo na vlastný kábel, držte
prístroj za izolované pridržovacie plôšky. Kontakt
s vedením, ktoré je pod napätím, spôsobí, že aj kovové
48
SLOVENSKY
súčiastky náradia sa dostanú pod napätie, čo má za
následok zásah elektrickým prúdom.
Bezpečnostné pokyny pre prácu so skrutkovačom:
Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v
prikrite električne vode, držite napravo za izolirane
prijemalne površine. Stik svedra z električnim vodnikom
lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do
električnega udara.
Ďalšie bezpečnostné pokyny:
Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené
ochranným spínačom proti prudovým nárazom. Toto je
inštalačný predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte
prosím tomuto pozornosť pri použivaní nášho prístroja.
Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.
Odporúčame ochranné rukavice, pevnú protišmykovú obuv
a zásteru.
Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu
stroja.
Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábel
smerujte vždy smerom dozadu od stroja.
Pri veľkých priemeroch vŕtania musí byť prídavná rukoväť
upevnená kolmo na hlavnú rukoväť. Viď obrazovú časť,
odsek "pootočiť rukoväť".
Pri práci v stene, strope alebo v podlahe dávajte pozor na
elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.
POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
BE650R: Vŕtačka je vhodná na vŕtanie do dreva, kovu a
plastu a na skrutkovanie.
SB2-650: Príklepová vŕtačka je univerzálne použiteľná na
vŕtanie a príklepové vŕtanie.
SBE600R, SBE650R: Príklepový vŕtací skrutkovač je
univerzálne použiteľný na vŕtanie, príklepové vŕtanie a
skrutkovanie
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi.
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové
napätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do
zásuviek bez ochranného kontaktu, pretoze ide o
konštrukciu ochrannej triedy II.
CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento
produkt zodpovedá nasledovným normám alebo
normatívnym dokumentom.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
podľa predpisov smerníc
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
SYMBOLY
Pred prvým použitím prístroja si pozorne
prečítajte návod na obsluhu.
Pred každou prácou na stroji vytiahnuť
zástrčku zo zásuvky.
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej
výbavy, odporúčané doplnenie z programu
príslušenstva.
Elektrické náradie nevyhadzujte do
komunálneho odpadu! Podla európskej
smernice 2002/96/EG o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení
právnych predpisov jednotlivých krajín sa
použité elektrické náradie musí zbierat
oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky šetrnej recyklácii.
Trieda ochrany II, elektrické náradie, u
ktorého ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom nezávisí len na základnej izolácii,
ale aj na prijatí ďalších ochranných
opatrení, ako je vyhotovenie s dvojitou
alebo zosilnenou izoláciou.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Splnomocnený zostaviť technické podklady.
ÚDRZBA
Vetracie otvory udržovať stale v čistote.
Pri častom vŕtaní s príklepom by malo byť skľúčovadlo
pravidelne čistené od prachu. K tomu je potrebné stroj
nasmerovať sklúčovadlom kolmo nadol a v celom upínacom
rozsahu skľúčovadlo roztvoriť a zatvoriť. Nazbieraný prach
takto zo skľúčovadla vypadne. Odporúča sa pravidelná
aplikácia čistiaceho spreju na upínácie čeluste a na vŕtania
upínácích čelustí.
Použivať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely.
Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v
jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/
Adresy zákazníckych centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla
nachádzajúceho sa na štítku dá sa v prípade potreby
vyžiadat explozívna schéma prístroja od Vášho
zákazníckeho centra alebo priamo v AEG Electric Tools
GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,
Germany.
SLOVENSKY
49
DANE TECHNICZNE
Wiertarka/Wiertarka udarowa BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Znamionowa moc wyjściowa.................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Moc wyjściowa......................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Prędkość bez obciążenia ........................................................ ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Maksymalna prędkość obrotowa pod obciążeniem.................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Częstotliwość udaru przy obciążeniu maks.............................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Moment statyczny zakleszczenia*............................................ ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Zdolność wiercenia w betonie.................................................. ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Zdolność wiercenia w cegła i płytki ceramiczne....................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Zdolność wiercenia w stali........................................................ ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Zdolność wiercenia w drewnie................................................. ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego.................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Chwyt napędu.......................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Średnica szyjki uchwytu........................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Ciężar wg procedury EPTA 01/2003......................................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Zmierzone zgodnie z Standardą AEG N 877318
Informacja dotycząca szumów
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.
Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi
typowo:
Jako wiertarka/wkrętarka:
Poziom ciśnienia akustycznego (K=3dB(A))........................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Jako wiertarka udarowa:
Poziom ciśnienia akustycznego (K=3dB(A))........................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Należy używać ochroniaczy uszu!
Informacje dotyczące wibracji
Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)
wyznaczone zgodnie z normą EN 60745
Wartość emisji drgań ah
Wiercenie udarowe w betonie............................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Niepewność K........................................................................ ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Wiercenie w metalu............................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Niepewność K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Przykręcanie.......................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Niepewność K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
OSTRZEŻENIE
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745
i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia
wibracyjnego.
Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do
innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać
odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.
Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone
względnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego
w całym okresie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na
przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z
elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego
tylko wtedy, kiedy jest wyłączone.
Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze
roboczym elektronarzędzia. Powinien on się zawsze
znajdować się za operatorem.
Przy pracy z wiertłami o dużych średnicach uchwyt
pomocniczy należy zamocować pod kątem prostym w
stosunku do uchwytu głównego (patrz ilustracje, rozdział
"Obrót uchwytu").
Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należy
uważać na kable elektryczne, przewody gazowe i
wodociągowe.
WARUNKI UŻYTKOWANIA
BE650R: Wiertarka nadaje się do wiercenia w drewnie,
metalu i tworzywach sztucznych, jak również do wkręcania.
SB2-650: Wiertarka/wkrętarka do uniwersalnych
zastosowań przy wierceniu i wierceniu udarowym.
SBE600R, SBE650R: Wiertarka/wkrętarka przeznaczona
do uniwersalnych zastosowań przy wierceniu, wierceniu
udarowym i wkręcaniu
Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem.
Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i
części zamiennych AEG. Gdyby trzeba było wymienić
części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów
punktów usługowych/gwarancyjnych).
Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu
rozebranego. Przy zamawianiu należy podać
dziesięciocyfrowy numer oraz typ elektronarzędzia
umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia można
dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo
bezpośrednio w AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLE
Przed uruchomieniem elektronarzędzia
zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
przy elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę
z kontaktu.
Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.
PODŁĄCZENIE DO SIECI
Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym
jednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej. Możliwe jest również podłączenie do
gniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada
II klasie bezpieczeństwa.
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CE
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten
odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
i jest zgodny z wymaganiami dyrektyw
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/WE
2004/108/WE
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/
WE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego,
zuzyte elektronarzedzia nalezy
posegregowac i zutylizowac w sposób
przyjazny dla srodowiska.
Klasa ochrony II, elektronarzędzie, w
którym ochrona przed porażeniem
elektrycznym nie zależy tylko od izolacji
podstawowej, lecz w którym zastosowane
są dodatkowe środki ochrony, takie jak
podwójna lub wzmocniona izolacja.
Winnenden, 2012-09-12
OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są w
załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/
lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wskazówki bezpieczeństwa dla wiertarek:
Do wiercenia udarowego należy zakładać ochronniki słuchu.
Hałas może powodować utratę słuchu.
Stosować uchwyty pomocnicze dostarczone z
narzędziem. Utrata kontroli może spowodować obrażenia.
Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytne
gdy wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzie
skrawające może natrafić na ukryte przewody prądowe
lub na własny kabel. Kontakt z przewodami pod napięciem
50
POLSKI
wprowadza również metalowe części urządzenia pod
napięcie i prowadzi do porażenia prądem.
Wskazówki bezpieczeństwa dla wkrętarek:
Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie
chwytowe, gdy wykonujesz roboty, w trakcie których
śruba może natrafić na ukryte przewody prądowe.
Kontakt śruby z przewodem pod napięciem może
spowodować podłączenie części metalowych urządzenia
do napięcia i prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa:
Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym
poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać
poprzez ochronny wyłącznik udarowy.
Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.
Zalecane jest także noszenie rękawic, mocnego, nie
ślizgającego się obuwia oraz ubrania roboczego.
Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani
drzazg.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Otwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawsze
drożne.
Jeśli elektronarzędzia używa się głównie do wiercenia
udarowego, należy regularnie oczyszczać uchwyt
narzędziowy z pyłu. Trzymając elektronarzędzie uchwytem
pionowo skierowane w dół, należy go całkowicie otworzyć, a
następnie zamknąć. Nagromadzony pył wyleci z uchwytu.
Przy czyszczeniu szczęk zaciskowych i usuwaniu wiórów
wiertarskich zaleca się regularne stosowanie środka
czyszczącego.
POLSKI
51
MŰSZAKI ADATOK
Fúrógép/Ütvefúrógép BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Névleges teljesítményfelvétel................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Leadott teljesítmény................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Üresjárati fordulatszám............................................................ ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Fordulatszám terhelés alatt max.............................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Ütésszám terhelés alatt max.................................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statikus blokkoló mozgás*....................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Furat-ø betonba........................................................................ ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Furat-ø téglába és mészkőbe................................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Furat-ø acélba.......................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Furat-ø fába.............................................................................. ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Befogási tartomány.................................................................. .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Fúrótengely.............................................................................. ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Feszítőnyak-ø........................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint........................................ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve
Zajinformáció
A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.
A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:
Fúrógépként/csavarozógépként:
Hangnyomás szint (K=3dB(A)).............................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Hangteljesítmény szint (K=3dB(A))....................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Ütvefúrógépként:
Hangnyomás szint (K=3dB(A)).............................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Hangteljesítmény szint (K=3dB(A))....................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Hallásvédő eszköz használata ajánlott!
Vibráció-információk
Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege)
az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.
ah rezegésemisszió érték
Ütvefúrás betonban............................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
K bizonytalanság................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Fúrás fémben........................................................................ ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
K bizonytalanság................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Csavarozás............................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
K bizonytalanság................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
FIGYELMEZTETÉS
A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került
lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
előzetes megbecsülésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot
azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgésszint
értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.
A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik,
vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes időtartama alatt.
Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a
használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.
A munka közben keletkezett forgácsokat, szilkánkokat,
törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad
a munkaterületről eltávolítani.
Bármilyen jellegű karbantartás vagy javítás előtt a
készüléket áramtalanítani kell.
A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram
alá helyezni.
Munka közben a hálózati csatlakozókábelt a sérülés
elkerülése érdekében a munkaterülettől, illetve a készüléktől
távol kell tartani.
Ha nagy átmérőjű fúróval dolgozik a segédfogantyút a
megfelelő szögbe kell állítani a főfogantyúhoz viszonyítva.
(Lásd az illusztrációk fejezetben: "a fogantyú beállítása").
Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozottan
ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
BE650R: A fúrógép fa, fém és műanyag fúrásához, valamint
csavarozáshoz használható.
SB2-650: Az ütvefúró általánosan használható fúráshoz és
ütvefúráshoz.
SBE600R, SBE650R: Az ütvefúró/csavarozó általánosan
használható fúráshoz, ütvefúráshoz és csavarozáshoz
A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak
megfelelően szabad használni.
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS
A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a
teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségre
csatlakoztassa. A csatlakoztatás védőérintkező nélküli
dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a készülék
felépítése II védettségi osztályú.
CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék megfelel a következő szabványoknak vagy
szabványossági dokumentumoknak:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
irányelvek határozataival egyetértésben
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EK
2004/108/EK
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a
készülék típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a
területileg illetékes AEG márkaszervíztől vagy közvetlenül a
gyártótól (AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.
SZIMBÓLUMOK
Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót
mielőtt a gépet használja.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt
előtt a készüléket áramtalanítani kell.
Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag
nincsenek a készülékhez mellékelve, külön
lehet megrendelni.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja
a háztartási szemétbe! A használt villamos
és elektronikai készülékekrol szóló
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti
jogba való átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell
gyujteni, és környezetbarát módon újra kell
hasznosítani.
II-es védelmi osztály, olyan elektromos
szerszám, amelynél az elektromos
áramütés elleni védelem nem csak az
alapszigeteléstől függ, hanem amelyben
kiegészítő védőintézkedéseket, mint pl.
kettős szigetelés vagy megerősített
szigetelés, alkalmaznak.
Winnenden, 2012-09-12
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági
útmutatást és utasítást, a mellékelt brosúrában találhatókat
is. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Biztonsági útmutatások fúrógépekhez:
Ütvefúráskor viseljen hallásvédőt. A zaj hatása
hallásvesztést okozhat.
Használja a készülékkel együtt szállított
kézifoganytúkat. A készülék fölötti ellenőrzés elvesztése
sérüléseket okozhat.
A készüléket a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa,
ha olyan munkálatokat végez, melyeknél a
vágószerszám rejtett elektromos vezetékekbe vagy
saját vezetékébe ütközhet. Ha a berendezés egy
52 MAGYAR
feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei
szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez
vezethetnek.
Biztonsági útmutatások csavarozógépekhez:
Olyan munkák végzésekor, melyeknél a csavar rejtett
áramvezetékeket érhet, a szigetelt markolati felületeknél
tartsa a készüléket. A csavar feszültsgévezető vezetékkel
érintkezve fém alkatrészeket helyezhet feszültség alá, és
elektromos áramütést idézhet elő.
További biztonsági útmutatások:
Szabadban a dugaljat hibaáram-védőkapcsolóval kell
ellátni. Az elektromos készülékek üzembehelyezési
útmutatása ezt kötelezően előírja. Ügyeljen erre az
elektromos kéziszerszámok használatakor is.
Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.
Védőkesztyű, zárt és csúszásmentes cipő, valamint
védőkötény használata szintén javasolt.
Rainer Kumpf
Director Product Development
Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva
KARBANTARTÁS
A készülék szellőzőnyílásait mindig tisztán kell tartani.
Gyakori ütvefúrás esetén a tokmányt időről-időre meg kell
tisztítani. A tisztításhoz fordítsa a készüléket tokmánnyal
lefelé és a tokmányt a teljes befogási tartományban nyissa,
illetve zárja. Az összegyűlt por kihullik a tokmányból.
Tisztítóspray használata a feszítőpofák és a furataik
tisztításához ajánlott.
Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad
használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs
ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizzel (lásd Garancia/
Ügyfélszolgálat címei kiadványt).
MAGYAR
53
TEHNIČNI PODATKI
Rotacijski vrtalniki/Udarni vrtalniki BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nazivna sprejemna moč........................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Oddajna zmogljivost................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Število vrtljajev v prostem teku................................................. ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Število vrtljajev pri obremenitv.................................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
bremensko število udarcev maks............................................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statični blokirni moment *......................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Vrtalni ø v betonu..................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Vrtalni ø v opeki in apnenem peščencu . ................................. ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Vrtalni ø v jeklu......................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Vrtalni ø v lesu.......................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Napenjalno področje vpenjalne glave...................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Vrtalno vreteno......................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Vpenjalni vrat ø........................................................................ ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Teža po EPTA-proceduri 01/2003............................................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Izmerjeno po AEG Standardi N 877318
Informacije o hrupnosti
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.
Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:
Kot vrtalnik/vijačnik
Nivo zvočnega tlaka (K=3dB(A))........................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Višina zvočnega tlaka (K=3dB(A))......................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Kot udarni vrtalnik.....................................................................
Nivo zvočnega tlaka (K=3dB(A))........................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Višina zvočnega tlaka (K=3dB(A))......................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Nosite zaščito za sluh!
Informacije o vibracijah
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri)
določena ustrezno EN 60745.
Vibracijska vrednost emisij ah
Udarno vrtanje v beton.......................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Nevarnost K........................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vrtanje v kovine..................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Nevarnost K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vijačenje................................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Nevarnost K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
OPOZORILO
V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko služi
medsebojni primerjavi električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.
Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za
drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko
čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem.
Za natančno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar
dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša.
Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe npr.: Vzdrževanje električnega orodja in
orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.
OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila, tudi tista v priloženi brošuri. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko
povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne
poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje še potrebovali.
SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI
Vanostni napotki za vrtalni stroj:
Pri udarnemu vrtanju nosite glušnik. Hrup lahko povzroči
izgubo sluha.
Uporabite dodatne ročaje, ki so dobavljeni skupaj z
napravo. Izguba kontrole lahko povzroči poškodbe.
Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane
prikrito električno napeljavo ali lasten vodnik, je
napravo potrebno držati za izolirane prijemalne
površine.
Stik z električnim vodnikom, ki je pod napetostjo, povzroči
napetost tudi v kovinskih delih naprave, kar ima za
posledico električni udar.
54
SLOVENSKO
Varnostni napotki za vrtalnik:
Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v
prikrite električne vode, držite napravo za izolirane
prijemalne površine. Stik svedra z električnim vodnikom
lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do
električnega udara.
Ostali varnostni napotki:
Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z
zaščitnimi stikali za okvarni tok. To zahteva instalacijski
predpis za vašo električno napravo. Prosimo, da to pri
uporabi naše naprave upoštevate.
Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Priporočamo
zaščitne rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter
predpasnik.
Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.
Stroj priklopite na vtičnico samo v izklopljenem stanju.
Vedno pazite, da se priključni kabel ne približa področju
delovanja stroja. Kabel vedno vodite za strojem.
Pri velikih premerih vrtine mora biti dodatni ročaj pritrjen
pravokotno na glavni ročaj. Glej tudi slikovni del, odstavek
"Obračanje ročaja".
Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na električne kable,
plinske in vodne napeljave.
SIMBOLI
Prosimo, da pred uporabo pozorno
preberete to navodilo za uporabo.
UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO
BE650R: Vrtalni stroj je uporaben za vrtanje lesa, kovine in
umetne mase ter za vijačenje.
SB2-650: Vrtalno kladivo je univerzalno uporabno za vrtanje
in udarno vrtanje.
SBE600R, SBE650R: Udarni vrtalnik je univerzalno
uporaben za vrtanje, udarno vrtanje, vijačenje.
Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z
namembnostjo uporabiti samo za navede namene.
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz
vtičnice.
OMREŽNI PRIKLJUČEK
Elektricnega orodja ne odstranjujte s
hišnimi odpadki! V skladu z Evropsko
direktivo 2002/96/EG o odpadni elektricni in
elektronski opremi in z njenim izvajanjem v
nacionalni zakonodaji je treba elektricna
orodja ob koncu njihove življenjske dobe
loceno zbirati in jih predati v postopek
okolju prijaznega recikliranja.
Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na
omrežno napetost, ki je označena na tipski ploščici.
Priključitev je možna tudi na vtičnice brez zaščitnega
kontakta, ker obstaja nadgradnja zaščitnega razreda.
CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen
z naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
v skladu z določili smernic
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/ES
2004/108/ES
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave,
priporočeno dopolnilo iz programa opreme.
Zaščitni razred II: električno orodje, pri
katerem zaščita proti električnemu udarcu
ni odvisna le od osnovne izolacije, temveč z
uporabo dodatnih zaščitnih ukrepov, kot je
dvojna ali ojačana izolacija.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.
VZDRŽEVANJE
Pazite na to, da so prezračevalne reže stroja vedno čiste.
Pri pogostem obratovanju udarnega vrtanja z vpenjalne
glave redno očistite prah. V ta namen vrtalno vpenjalno
glavo držite navpično navzdol ter odprite in zaprite
vpenjalno glavo preko celotnega napenjalnega področja.
Prah, ki se je nabral, tako pade iz vrtalne vpenjalne glave.
Priporoča se redna uporaba čistilnega spreja na napenjalnih
čeljustih in na vrtinah napenjalnih čeljusti.
Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele.
Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana,
zamenjajo v AEG servisni službi (upoštevajte brošuro
Garancija/Naslovi servisnih služb).
Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri
AEG Electric Tools GmbH naroči eksplozijska risba naprave
ob navedbi tipa stroja in desetmestne številke s tipske
ploščice AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
SLOVENSKO
55
TEHNIČKI PODACI
Bušilica/Udarna bušilica BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Snaga nominalnog prijema....................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Predajni učinak......................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Broj okretaja praznog hoda...................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
max. broj okretaja pod opterećenjem....................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Maksimalan broj udaraca pod opterećenjem........................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statični moment blokiranja *..................................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Bušenje-ø u beton.................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Bušenje-ø u opeku i silikatnu opeku......................................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Bušenje-ø u čelik...................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Bušenje-ø u drvo...................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Područje stezne glave za stezanje svrdla................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Vreteno za bušenje................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Stezno grlo-ø............................................................................ ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Težina po EPTA-proceduri 01/2003.......................................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Mjereno po AEG Standardi N 877318
Informacije o buci
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuće EN 60 745.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično:
Kao svrdlo/zavrtač:
nivo pritiska zvuka (K=3dB(A))............................................. ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
nivo učinka zvuka (K=3dB(A)).............................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Kao udarno svrdlo:
nivo pritiska zvuka (K=3dB(A))............................................. ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
nivo učinka zvuka (K=3dB(A)).............................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Nositi zaštitu sluha!
Informacije o vibracijama
Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su
odmjerene odgovarajuće EN 60745
Vrijednost emisije vibracije ah
Udarno bušenje u betonu...................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Nesigurnost K........................................................................ ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Bušenje metala...................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Nesigurnost K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Vijčanje.................................................................................. .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Nesigurnost K........................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
UPOZORENIE
Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranom mjernom
postupku i može se upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titrajnog
opterećenja.
Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe
sa odstupajućim primijenjenim alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titrajno
opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.
Za točnu procjenu titrajnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi,
ali nije i stvarno u upotrebi. To može titrajno opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.
Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i
upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.
UPOZORENIE! Pročitajte sigurnosne upute i
uputnice, isto i one iz priložene brošure. Ako se ne bi
poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
Sigurnosne upute za bušilice:
Kod uradnog bušenja nosite zaštitu za sluh. Djelovanje
buke može uzrokovati gubitak sluha.
Koristite dodatne drške koje su isporučene sa
aparatom. Gubitak kontrole može prouzročiti povrede.
Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada
izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi
skrivene vodove struje ili osobni kabel. Kontaktom s
vodovima pod naponom, pod napon će se staviti i metalni
dijelovi uređaja, što može dovesti do električnog udara.
56 HRVATSKI
HRVATSKI
Sigurnosne upute za zavrtač:
Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada
izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi
skrivene vodove struje. Kontakt rezačkog alata sa
vodovima koji sprovode naponm može metalne dijelove
sprave dovesti pod napon i tako dovesti do električnog
udara.
Ostale sigurnosne upute:
Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene
zaštitnim prekidačima za pogrešnu struju. To zahtjeva
instalacijski propis za električne uređaje. Molimo da ovo
poštujete prilikom upotrebe našeg aparata.
Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale.
Zaštitne rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i
pregača se preporučuju.
Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.
Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice.
Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.
Priključni kabel uvijek držati udaljenim sa područja
djelovanja. Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.
Kod velikih promjera bušenja mora dodatna ručka biti
pričvršćena pravokutno prema glavnoj ručki. Vidi i sliku,
odsječak "Ručku zaokrenuti".
Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na električne
kablove kao i vodove plina i vode.
PROPISNA UPOTREBA
BE650R: Bušilica je upotrebljiva za bušenje drva, metala i
plastike kao i za zavrtanje.
SB2-650: Udarni bušač je univerzalno upotrebljiv za
bušenje i udarno bušenje.
SBE600R, SBE650R: Udarni bušač/zavrtač je univerzalno
upotrebljiv za bušenje, udarno bušenje i zavrtanje.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao
što je navedeno.
PRIKLJUČAK NA MREžU
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na
napon struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć
i na utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja
zaštitne klase II.
CE-IZJAVA KONFORMNOSTI
Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod
slaže sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
po odredbama smjernica
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
SIMBOLI
Molimo da pažljivo pročitate uputu o
upotrebi prije puštanja u rad.
Prije svih radova na stroju utikač izvući iz
utičnice.
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana,
preporučena dopuna iz promgrama
opreme.
Elektricne alate ne odlažite u kucne
otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/
EG o starim elektricnim i elektronickim
strojevima i preuzimanju u nacionalno
pravo moraju se istrošeni elektricni alati
sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za
reciklažu.
Zaštitna klasa II,električni alat, kod koga
zaštita protiv električnog udara ne zasvisi
samo o osnovnoj izolaciji, već se kod njega
primijenjuju dodatne zaštitne mjere, kao
dvostruka izolacija ili pojačana izolacija.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.
ODRŽAVANJE
Proreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.
Kod čestog pogona bušenja udaranjem stezna glava se
mora redovno osloboditi od prašine. K tome stroj sa
steznom glavom držati okomito na dolje i steznu glavu preko
cijelog područja stezanja otvoriti i zatvoriti. Nakupljena
prašina tako ispada iz stezne glave. Redovna primjena
spraya za čišćenje na steznim čeljustima i bušenjima
steznih čeljusti se preporučuje.
Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove.
Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti
kod jedne od AEG servisnih službi (poštivati brošuru
Garancija/Adrese servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja
na pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod
AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany.
HRVATSKI
57
TEHNISKIE DATI
Rotējošais urbis/Sitamais urbis BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nominālā atdotā jauda............................................................. .........650W...............600W.............. 650W.................650W
cietkoks.................................................................................... .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Apgriezieni tukšgaitā................................................................ ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
maks. apgriezienu skaits ar slodzi............................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
maks. sitienu biežums ar slodzi................................................ ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
statiskais bloķēšanas moments *............................................. ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Urbšanas diametrs betonā....................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Urbšanas diametrs ķieģeļos un kaļķsmilšakmenī..................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Urbšanas diametrs tēraudā...................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Urbšanas diametrs kokā........................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Urbja stiprinājuma amplitūda.................................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Urbja vārpsta............................................................................ ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Kakla diametrs.......................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2003............................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Mērīts saskaņā ar firmas AEG Standardu N 877318
Trokšņu informācija
Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745.
A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir:
Kā urbis/skrūvgriezis:
trokšņa spiediena līmenis (K=3dB(A))................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
trokšņa jaudas līmenis (K=3dB(A))........................................ ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Kā āmururbis:
trokšņa spiediena līmenis (K=3dB(A))................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
trokšņa jaudas līmenis (K=3dB(A))........................................ ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Nēsāt trokšņa slāpētāju!
Vibrāciju informācija
Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek
noteikta atbilstoši EN 60745.
svārstību emisijas vērtība ah
Betona elektriskais urbis........................................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Nedrošība K........................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Metāla urbis........................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Nedrošība K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Skrūvēšana............................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Nedrošība K........................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
UZMANĪBU
Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var
izmantot elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Tā ir piemērota arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai.
Norādītā svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstruments
tiek pielietots citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes,
tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.
Precīzai svārstību noslogojuma noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierīces ir izslēgta vai arī ir ieslēgta, tomēr faktiski
netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.
Integrējiet papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu
tehniskā apkope, roku siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija.
UZMANĪBU! Izlasiet visu drošības instrukciju un
lietošanas pamācību klāt pievienotajā bukletā. Šeit
sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana
var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam. Pēc izlasīšanas
uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.
SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Drošības nosacījumi lietojot urbjmašīnas:
Lietojiet dzirdes aizsargu, izmantojot āmururbi. Trokšņa
iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
Lietojiet instrumentam pievienotos papildus rokturus.
Zaudējot kontroli, var gūt ievainojumus.
Lerīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus,
kuros griešanas darbiem izmantojamais instruments
var skart paslēptus elektrovadus vai pats savu kabeli.
Asmenim saskaroties ar vadiem, kuriem tiek pievadîts fâzes
spriegums, ðis spriegums nonâk arî uz instrumenta korpusa
strâvu vadoðajâm daïâm un var izraisît elektrisko triecienu.
Drošības nosacījumi lietojot skrūvgriežņus:
58
LATVISKI
Turiet ierīci aiz izolētajām turēšanas virsmām, veicot
darbus, kur skrūve var skart apslēptus elektrības vadus.
Skrūves kontakts ar spriegumu vadošu vadu var ierīces
metāla daļas uzlādēt un novest pie elektriskās strāvas
trieciena.
Citi drošības nosacījumi:
Kontaktligzdām, kas atrodas ārpus telpām jābūt aprīkotām
ar automātiskiem drošinātājslēdžiem, kas nostrādā, ja
strāvas plūsmā radušies bojājumi. To pieprasa jūsu
elektroiekārtas instalācijas noteikumi. Lūdzu, to ņemt vārā,
izmantojot mūsu instrumentus.
Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles. Tiek
ieteikts nēsāt arī aizsargcimdus, slēgtus, neslīdošus apavus
un priekšautu.
Skaidas un atlūzas nedrīkst ņemt ārā, kamēr mašīna
darbojas.
Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi,
mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.
Mašīnu pievienot kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.
Pievienojuma kabeli vienmēr turēt atstatus no mašīnas
darbības lauka. Kabelim vienmēr jāatrodas aiz mašīnas.
Pie liela urbšanas diametra papildus rokturi vajag
piestiprināt perpendikulāri galvenajam rokturim. Skat. arī
attēlus nodaļā "Pagriezt rokturi".
Veicot darbus sienu, griestu un grīdas apvidū, vajag
uzmanīties, lai nesabojātu elektriskos, gāzes un ūdens
vadus.
NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS
BE650R: Urbmašīna ir universāli izmantojama koka, metāla
un plastmasas urbšanai un skrūvēšanai
SB2-650: Triecienurbjmašīna ir universāli izmantojama
urbšanai un urbšanai ar perforāciju.
SBE600R, SBE650R: Triecienurbjmašīna / skrūvgrieznis ir
universāli izmantojams urbšanai, urbšanai ar perforāciju un
skrūvēšanai
Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem
lietošanas noteikumiem.
TĪKLA PIESLĒGUMS
Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai
spriegumam, kas norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums
iespējams arī kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa
ir par uzbūvi, kas atbilst II. aizsargklasei.
ATBILSTĪBA CE NORMĀM
Ar šo apliecinām, ka esam atbildīgi par to, lai šis produkts
atbilstu sekojošām normām vai normatīvajiem
dokumentiem:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
saskaņā ar direktīvu noteikumiem
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EK
2004/108/EK
SIMBOLI
Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet
lietošanas pamācību.
Pirms veicat jebkādas darbības attiecībā uz
mašīnas apkopi, atvienojiet kontaktdakšu
no kontaktligzdas.
Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās,
bet ieteicamās papildus komplektācijas
detaļas no piederumu programmas.
Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos! Saskana ar Eiropas Direktivu
2002/96/EG par lietotajam lektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklaušanu
valsts likumdošana lietotas ektroiekartas ir
jasavac atseviški un janogada otrreizejai
parstradei videi draudziga veida.
Aizsardzības kategorija II, elektroierīce,
kuru lietojot aizsardzība pret elektrības
triecienu ir atkarīga nevis no pamat
izolācijas, bet gan no papildus drošības
pasākumiem kā dubultā izolācija vai
pastiprinātā izolācija.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.
APKOPE
Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres.
Ja bieži tiek izmantota perforācijas darbība, tad urbja
stiprinājums ir regulāri jāattīra no putekļiem. Šim nolūkam
mašīna jātur ar stiprinājumu uz leju un stiprinājums
maksimāli jāatskrūvē un jāaizskrūvē. Tādējādi putekļi, kas
sakrājušies tajā, var iznākt ārā. Leteicams regulāri izmantot
tīrītāju, lai iztīrītu
Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas AEG
rezerves daļas. Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav
aprakstīta, kādā no firmu AEG klientu apkalpošanas
servisiem. (Skat. brošūru Garantija/klientu apkalpošanas
serviss”.)
Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie
firmas AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany, var pieprasīt instrumenta
eksplozijas zīmējumu, šim nolūkam jāuzrāda mašīnas tips
un desmitvietīgais numurs, kas norādīts uz jaudas paneļa.
LATVISKI
59
TECHNINIAI DUOMENYS
Gręžtuvas/Smūginis gręžtuvas BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Vardinė imamoji galia............................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Išėjimo galia............................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Sūkių skaičius laisva eiga......................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Maks. sūkių skaičius su apkrova.............................................. .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Maks. smūgių skaičius su apkrova........................................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Statinis blokavimo momentas *................................................ ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Gręžimo ø betone..................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Gręžimo ø galvutė degtose ir silikatinėse plytose.................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Gręžimo ø pliene...................................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Gręžimo ø medienoje............................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Grąžto patrono veržimo diapazonas........................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Grąžto suklys............................................................................ ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Įveržimo ašies ø....................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Prietaiso svoris įvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų
..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
metodiką...................................................................................
* Matuojant pagal „AEG“ Standardą N 877318
Informacija apie keliamą triukšmą
Vertės matuotos pagal EN 60 745.
Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:
Grąžtas / suktuvas
Garso slėgio lygis (K=3dB(A))............................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Garso galios lygis (K=3dB(A))............................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Smūginis grąžtas
Garso slėgio lygis (K=3dB(A))............................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Garso galios lygis (K=3dB(A))............................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Nešioti klausos apsaugines priemones!
Informacija apie vibraciją
Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypčių vektorių suma),
nustatyta remiantis EN 60745.
Vibravimų emisijos reikšmė ah
Betono perforavimas............................................................. ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Paklaida K............................................................................. ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Metalo gręžimas.................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Paklaida K............................................................................. ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Prisukimas varžtais................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Paklaida K............................................................................. ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
DĖMESIO
Instrukcijoje nurodyta svyravimų ribinė vertė yra išmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali būti naudojama keliems
elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai įvertinti svyravimų apkrovą.
Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali
skirtis naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos
nepakankamai techniškai prižiūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti svyravimų apkrova.
Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpį, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas, tačiau
faktiškai nenaudojamas. Dėl to viso darbo metu gali žymiai sumažėti svyravimų apkrova.
Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiui, elektrinių darbo
instrumentų techninė priežiūra, rankų šilumos palaikymas, darbo procesų organizavimas.
DĖMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje. Jei
nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų,
gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad
ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS
Grąžtams skirti saugumo nurodymai:
Dirbdami su smūginiu grąžtu, visuomet naudokite
apsaugines ausų priemones. Dėl didelio triukšmo poveikio
gali būti pažeidžiama klausa.
Naudokite į prietaiso komplektaciją įeinančias
papildomas rankenas. Nesuvaldžius prietaiso galima
susižeisti.
Dirbdami laikykite prietaisą už izoliuotų vietų, kuriose
pjovimo įrenginys pats galėtų liesti paslėptus laidus
arba savo paties laidą. Dël kontakto su laidininku, kuriuo
teka elektros srovë, metalinëse prietaiso dalyse atsiranda
átampa ir naudotojas gali gauti elektros smûgá.
Suktuvams skirti saugumo nurodymai:
60 LIETUVIŠKAI
Prietaisą laikykite ant izoliuoto guminio paviršiaus, jei
atliekate darbus, kurių metu sraigtas gali pasiekti
sulenktas srovės tiekimo linijas. Sraigtui prisilietus prie
įtampą tiekiančių linijų gali įsikrauti prietaiso dalys ir įvykti
elektros smūgis.
Kiti saugumo nurodymai:
Lauke esantys el. lizdai turi būti su gedimo srovės
išjungikliais. Tai nurodyta Jūsų elektros įrenginio instaliacijos
taisyklėse. Atsižvelkite į tai, naudodami prietaisą.
Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.
Rekomenduotina nešioti apsaugines pirštines, tvirtus batus
neslidžiu padu bei prijuostę.
Draudžiama išiminėti drožles ar nuopjovas, įrenginiui
veikiant.
Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo
kištuką.
Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas.
Maitinimo kabelis turi nebūti įrenginio poveikio srityje. Kabelį
visada nuveskite iš galinės įrenginio pusės.
Atliekant didesnio skersmens gręžimus, papildomą rankeną
reikia pritvirtinti statmenai pagrindinei rankenai. Žr. ir
iliustracijų dalyje esantį skyrelį: „Rankenos persukimas“.
Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite dėmesį į
elektros laidus, dujų ir vandens vamzdžius.
NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ
BE650R: Gręžtuvą galima naudoti gręžimui medyje, metale
ir plastike bei sukimui.
SB2-650: Smūginį gręžtuvą galima universaliai naudoti
gręžimui ir smūginiam gręžimui.
SBE600R, SBE650R: Smūginį gręžtuvą/suktuvą valdymu
galima universaliai naudoti gręžimui, smūginiam gręžimui ir
sukimui
Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
ELEKTROS TINKLO JUNGTIS
Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į
specifikacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą.
Konstrukcijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus
be apsauginio kontakto.
CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokias
normas arba normatyvinius dokumentus:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
pagal direktyvų reikalavimus
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EB
2004/108/EB
SIMBOLIAI
Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje,
ištraukite kištuką iš lizdo.
Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją,
rekomenduojamas papildymas iš priedų
asortimento.
Neišmeskite elektros irengimu i buitinius
šiukšlynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EG
del naudotu irengimu, elektros irengimu ir ju
itraukimo i valstybinius istatymus naudotus
irengimus butina suringti atskirai ir
nugabenti antriniu žaliavu perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.
II-os apsaugos klasės elektros prietaisas,
kuris nuo elektros srovės poveikio yra
apsaugotas ne tik pagrindine izoliacija, bet
ir tokiomis papildomomis apsauginėmis
priemonėmis, kaip dviguba arba sustiprinta
izoliacija.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Įgaliotas parengti techninius dokumentus.
TECHNINIS APTARNAVIMAS
Įrenginio vėdinimo angos visada turi būti švarios.
Dažnai naudojant smūginio gręžimo režimu, reikia reguliariai
nuo grąžto patrono pašalinti dulkes. Tam laikykite įrenginį
grąžto patronu tiesiai žemyn ir jį visiškai atidarykite ir
uždarykite. Taip iš grąžto patrono iškrenta visos dulkės.
Rekomenduojame retkarčiais nupurkšti spaustuvo
kumštelius ir spaustuvo kumštelių kiaurymes valymo
aerozoliu.
Naudokite tik AEG priedus ir AEG atsargines dalis. Dalis,
kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų
aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo
skyrių adresus brošiūroje).
Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje
esantį dešimtženklį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus
arba tiesiai iš AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany,
galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.
LIETUVIŠKAI
61
TEHNILISED ANDMED
Trellpuur/Löökpuur BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Nimitarbimine........................................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Väljundvõimsus........................................................................ .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Pöörlemiskiirus tühijooksul....................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Maks pöörlemiskiirus koormusega........................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Löökide arv koormusega maks................................................ ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Staatiline blokeerumismoment *............................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Puuri ø betoonis....................................................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Puuri ø tellistes ja silikaatkivides.............................................. ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Puurimisläbimõõt terases......................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Puuri ø puidus.......................................................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Puuripadruni pingutusvahemik................................................. .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Puurispindel.............................................................................. ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Kinnituskaela ø......................................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003............................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Mõõdetud vastavalt AEG Standardile N 877318
Müra andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60
745.
Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:
Trelli/kruvitsana:.......................................................................
Helirõhutase (K=3dB(A))....................................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Helivõimsuse tase (K=3dB(A)).............................................. ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Lööktrellina:..............................................................................
Helirõhutase (K=3dB(A))....................................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Helivõimsuse tase (K=3dB(A)).............................................. ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni andmed
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma)
mõõdetud EN 60745 järgi.
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Betooni löökpuurimine........................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Määramatus K....................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Metalli puurimine................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Määramatus K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Kruvimine............................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Määramatus K....................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning
seda võib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse
hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt
tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
TÄHELEPANU! Lugege kõik ohutusnõuanded ja
juhendid läbi, ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete
ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Puurmasinate ohutusjuhised:
Kandke löökpuurimisel kuulmekaitset. Müra toime võib
põhjustada kuulmiskadu.
Kasutage seadmega koos tarnitud lisakäepidemeid.
Kontrolli kaotamine võib põhjustada vigastusi.
Tööde puhul, kus lõikeseade võib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pinge all
oleva juhtmega võib seada seadme enda metallosad pinge
alla ja põhjustada elektrilöögi.
Kruvitsate ohutusjuhised:
62
EESTI
Hoidke käed seadme isoleeritud käepidemetel, kui Te
teostate töid, mille juures kruvi võib sattuda varjatud
voolujuhtmetele. Kruvi kontakt pinget juhtiva juhtmega võib
panna metallist seadme osad pinge alla ja põhjustada
elektrilöögi.
Edasised ohutusjuhised:
Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema
varustatud rikkevoolukaitselülititega. Seda nõutakse Teie
elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest
meie seadme kasutamisel kinni.
Masinaga töötades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad
on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalanõud ning
põll.
Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast
välja.
Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati
väljalülitatud seisundis.
Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal.
Vedage juhe alati masinast tahapoole.
Suurte puurimisläbimõõtude puhul tuleb lisakäepide
kinnitada peakäepideme külge täisnurga all. Vaata ka piltide
osast lõiku „Käepideme keeramine“.
Seina, lae või põranda tööde puhul pidage silmas
elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid.
SÜMBOLID
Palun lugege enne käikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt läbi.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
BE650R: Trelli saab rakendada puidu, metalli ja plasti
puurimiseks ning kruvide keeramiseks.
SB2-650: Lööktrelli saab universaalselt rakendada
puurimiseks ja löökpuurimiseks.
SBE600R, SBE650R: Lööktrelli / kruvikeerajat saab
universaalselt rakendada puurimiseks, löökpuurimiseks ja
kruvide keeramiseks
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud
otstarbele.
VÕRKU ÜHENDAMINE
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende
konstruktsioon vastab kaitseklassile II.
EÜ VASTAVUSAVALDUS
Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on
kooskõlas järgmiste normide või normdokumentidega:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
vastavalt direktiivide sätetele
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EÜ
2004/108/EÜ
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake
pistik pistikupesast välja.
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti,
soovitatav täiendus on saadaval tarvikute
programmis.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilisi tööriistu koos
olmejäätmetega! Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/
EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb
asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad koguda eraldi ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Kaitseklass II, elektritööriist, mille puhul ei
sõltu kaitse mitte üksnes baasisolatsioonist,
vaid täiendatavate kaitsemeetmete nagu
topeltisolatsiooni või tugevdatud isolatsiooni
kohaldamisest.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
HOOLDUS
Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.
Löökpuuri sagedase käitamise puhul tuleks puuripadrunilt
regulaarselt tolmu eemaldada. Selleks hoidke masinat
püstloodis alla suunatud puuripadruniga ning avage ja
sulgege puuripadrun kogu pingutusvahemiku ulatuses.
Kogunenud tolm langeb nii puuripadrunist välja. Soovitatav
on kinnitusnukkide ja kinnitusnukkide puurete puhul
kasutada regulaarselt pihustatavat puhastusvedelikku.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid,
mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada
AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise,
näidates ära masina tüübi ja andmesildil oleva
kümnekohalise numbri. Selleks pöörduge
klienditeeninduspunkti või otse: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
EESTI
63
BE 650R
SBE 600R SBE 650R
SB2-650
Дрель/Ударная дрель ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
Номинальная выходная мощность (Bàòò)....................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Номинальная мощность................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
×èñëî îáîðîòîâ áåç íàãðóçêè (îá/ìèí).......................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Ìàêñ. ñêîðîñòü ïîä íàãðóçêîé....................................... .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Êîëè÷åñòâî óäàðîâ ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå (ìàêñ.)...............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Статический блокирующий момент*.............................. ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â áåòîí........................ ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â kèðïè÷ è êàôåëü....... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â còàëè........................ ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â äåðåâå......................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Äèàïàçîí ðàñêðûòèÿ ïàòðîíà........................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Õâîñòîâèê ïðèâîäà......................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Äèàìåòð ãîðëîâèíû ïàòðîíà.......................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003................................. ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Измерения согласно нормативам AEG № 877318
Информация по шумам
Çíà÷åíèÿ çàìåðÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì EN 60 745.
Уровень шума прибора, определенный по показателю А,
обычно составляет:
Как дрель/шуруповерт:
Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (K=3dB(A))..................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè (K=3dB(A))...................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Как ударная дрель:
Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (K=3dB(A))..................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè (K=3dB(A))...................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Ïîëüçóéòåñü ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ çàùèòû ñëóõà.
Информация по вибрации
Общие значения вибрации (векторная сумма трех
направлений) определены в соответствии с EN 60745.
Значение вибрационной эмиссии ah
Ударное сверление в бетоне.............................................. ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Небезопасность K................................................................ ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Сверление в металле.......................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Небезопасность K................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Завинчивание....................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Небезопасность K................................................................ ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ВНИМАНИЕ
Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения,
установленной стандартом EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с
другом. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если
электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или
техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может отклоняться от указанного. В этом
случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается
Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор
отключен или включен, но фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего
периода работы может существенно уменьшиться.
Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом
состоянии, организация рабочих процессов.
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми
указаниями по безопасности и инструкциями, в
том числе с инструкциями, содержащимися в
прилагающейся брошюре. Óïóùåíèÿ, äîïóùåííûå
ïðè ñîáëþäåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, ìîãóò ñòàëü ïðè÷èíîé ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîðàæåíèÿ, ïîæàðà è òÿæåëûõ òðàâì.
Ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ äëÿ
áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Указания по технике безопасности для дрелей:
При ударном сверлении надевайте защитные
наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
Используйте вспомогательные рукоятки,
поставляемые вместе с инструментом. Потеря
контроля может стать причиной травмы.
64 ÐÓÑÑÊÈÉ
Если Вы выполняете работы, при которых режущий
инструмент может зацепить скрытую
электропроводку или собственный кабель,
инструмент следует держать за специально
предназначенные для этого изолированные
поверхности. Контакт c ведущими напряжение
проводами ставит металлические части прибора под
напряжение и ведет к поражению электротоком.
Указания по технике безопасности для
шуруповертов:
Если Вы выполняете работы, при которых болт
может зацепить скрытую электропроводку,
устройство следует держать за специально
предназначенные для этого изолированные
поверхности. Контакт болта с токоведущим проводом
может ставить под напряжение металлические части
прибора, а также приводить к удару электрическим
током.
Прочие указания по технике безопасности:
Ýëåêòðîïðèáîðû, èñïîëüçóåìûå âî ìíîãèõ ðàçëè÷íûõ
ìåñòàõ, â òîì ÷èñëå íà îòêðûòîì âîçäóõå, äîëæíû
ïîäêëþ÷àòüñÿ ÷åðåç óñòðîéñòâî, ïðåäîòâðàùàþùåå
ðåçêîå ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ.
Ïðè ðàáîòå ñ èíñòðóìåíòîì âñåãäà íàäåâàéòå
çàùèòíûå î÷êè. Ðåêîìåíäóåòñÿ íàäåâàòü ïåð÷àòêè,
ïðî÷íûå íåñêîëüçÿùèå áîòèíêè è ôàðòóê.
Íå óáèðàéòå îïèëêè è îáëîìêè ïðè âêëþ÷åííîì
èíñòðóìåíòå.
Ïåðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò ïî
îáñëóæèâàíèþ èíñòðóìåíòà âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó
èç ðîçåòêè.
Bñòàâëÿéòå âèëêó â ðîçåòêó òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîì
èíñòðóìåíòå.
Äåðæèòå ñèëîâîé ïðîâîä âíå ðàáî÷åé çîíû
èíñòðóìåíòà. Bñåãäà ïðîêëàäûâàéòå êàáåëü çà
ñïèíîé.
При работе с большими диаметрами, дополнительная
рукоятка должна быть зафиксирована под прямым
углом к основной (см. иллюстрацию).
Ïðè ðàáîòå â ñòåíàõ, ïîòîëêàõ èëè ïîëó ñëåäèòå çà
òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè èëè
âîäîïðîâîäíûå òðóáû.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
BE650R: Äðåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñâåðëåíèÿ
â äåðåâå, ìåòàëëå è ïëàñòèêå à òàêæå äëÿ
çàêðó÷èâàíèÿ øóðóïîâ.
SB2-650: Äðåëü ìîæåò îäèíàêîâî èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ñâåðëåíèÿ, óäàðíîãî ñâåðëåíèÿ, çàêðó÷èâàíèÿ
øóðóïîâ è íàðåçàíèÿ ðåçüáû.
SBE600R, SBE650R: Äðåëü/øóðóïîâåðò ìîæåò
îäèíàêîâî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñâåðëåíèÿ, óäàðíîãî
ñâåðëåíèÿ è çàêðó÷èâàíèÿ øóðóïîâ.
Íå ïîëüçóéòåñü äàííûì èíñòðóìåíòîì ñïîñîáîì,
îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî äëÿ íîðìàëüíîãî
ïðèìåíåíèÿ.
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
Подсоединять только к однофазной сети переменного
тока с напряжением, соответствующим указанному
на инструменте. Электроинструмент имеет второй
класс защиты, что позволяет подключать его к
розеткам электропитания без заземляющего вывода.
ÄÅÊËÀÐÀÖÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ EC
Мы заявляем что этот продукт соответствует
следующим стандартам:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
в соответствии с правилами
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Всегда держите охлаждающие отверстия чистыми.
Bñëè èíñòðóìåíò èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì äëÿ
óäàðíîãî ñâåðëåíèÿ ðåãóëÿðíî óäàëÿéòå ñêîïèâøóþñÿ
â ïàòðîíå ïûëü. Äëÿ óäàëåíèÿ ïûëè, äåðæèòå
èíñòðóìåíò âåðòèêàëüíî ïàòðîíîì âíèç è ïîëíîñòüþ
îòêðîéòå è çàêðîéòå ïàòðîí. Ñêîïèâøàÿñÿ ïûëèü
äîëæíà âûñûïàòüñÿ èç ïàòðîíà. Ðåêîìåíäóåòñÿ
ðåãóëÿðíî ïîëüçîâàòüñÿ ÷èñòÿùèì ñðåäñòâîì äëÿ
îáðàáîòêè êóëà÷êîâ è ïîëîñòåé ïàòðîíà.
Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями AEG.
В случае возникновения необходимости в замене,
которая не была описана, обращайтесь в один из
сервисных центров по обслуживанию
электроинструментов и AEG (см. список сервисных
организаций).
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü çàêàçàí ÷åðòåæ
èíñòðóìåíòà ñ òðåõìåðíûì èçîáðàæåíèåì äåòàëåé.
Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå äåñÿòèçíà÷íûé íîìåð è òèï
èíñòðóìåíòà è çàêàæèòå ÷åðòåæ ó Bàøèõ ìåñòíûõ
àãåíòîâ èëè íåïîñðåäñòâåííî ó AEG Electric Tools
GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,
Germany.
ÑÈÌÂÎËÛ
Пожалуйста, внимательно прочтите
инструкцию по использованию перед
началом любых операций с
инструментом.
Ïåðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò
ïî îáñëóæèâàíèþ èíñòðóìåíòà âñåãäà
âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè.
Äîïîëíèòåëü - B ñòàíäàðòíóþ
êîìïëåêòàöèþ íå âõîäèò, ïîñòàâëÿåòñÿ
â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé
ïðèíàäëåæíîñòè.
Не выбрасывайте электроинструмент с
бытовыми отходами! Согласно
Европейской директиве 2002/96/ЕС по
отходам от электрического и
электронного оборудования и
соответствующим нормам национального
права вышедшие из употребления
электроинструменты подлежат сбору
отдельно для экологически безопасной
утилизации.
Класс защиты II, электроинструмент, в
котором защита от поражения
электрическим током зависит не только
от базовой изоляции, но и от
дополнительных защитных мер, таких
как двойная изоляция или усиленная
изоляция.
Соответствие техническому регламенту
Winnenden, 2012-09-12
Національний знак відповідності України
Rainer Kumpf
Director Product Development
Уполномочен на составление технической
документации.
ÐÓÑÑÊÈÉ 65
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Перфораторна бормашина/Ударна бормашина BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Номинална консумирана мощност........................................ .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Отдавана мощност................................................................. .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Обороти на празен ход........................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Макс. обороти при натоварване............................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Макс. брой на ударите при натоварване.............................. ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Статичен блокиращ момент *................................................ ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Диаметър на свредлото за бетон.......................................... ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Диаметър на свредлото за обикновени и силикатни тухли...............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Диаметър на свредлото за стомана...................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Диаметър на свредлото за дърво.......................................... ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Затегателен участък на патронника...................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Шпиндел на бормашината..................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Диаметър на отвора на патронника...................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2003.......................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Измерено по стандарт N 877318 на AEG
Информация за шума
Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.
Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:
Като свредло/завинтващо устройство
Ниво на звукова мощност (K=3dB(A))................................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Ниво на звукова мощност (K=3dB(A))................................ ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Като свредло за ударно пробиване
Ниво на звукова мощност (K=3dB(A))................................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Ниво на звукова мощност (K=3dB(A))................................ ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Да се носи предпазно средство за слуха!
Информация за вибрациите
Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три
посоки) са определени в съответствие с EN 60745.
Стойност на емисии на вибрациите ah
Ударно пробиване в бетон.................................................. ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Несигурност K...................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Пробиване на метал............................................................ ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Несигурност K...................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Завинтване ......................................................................... .......<
2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Несигурност K...................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ВНИМАНИЕ
Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745
измервателен метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за
временна оценка на вибрационното натоварване.
Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче
електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при
недостатъчна техническа поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи
вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.
За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът
е изключен
или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали вибрационното натоварване по
време на целия работен цикъл.
Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на
вибрациите като например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти,
поддържане на ръцете топли, организация на работния цикъл.
ВНИМАНИЕ! Прочетете указанията за безопасност
и съветите в приложената брошура. Íåñïàçâàíåòî
íà ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíèÿ ìîæå äà äîâåäå äî
òîêîâ óäàð, ïîæàð è/èëè òåæêè òðàâìè.
Ñúõðàíÿâàéòå òåçè óêàçàíèÿ íà ñèãóðíî ìÿñòî.
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Указания за безопасност за бормашини:
Носете предпазни тапи за ушите при ударното
пробиване. Шумът може да доведе до загуба на слуха.
Използвайте доставените с уреда допълнителни
ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
Дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато
извършвате работи, при които режещият инструмент
може да засегне скрити електроинсталационни
66
БЪЛГАРСКИ
кабели или собствения си кабел. Контактът на
режещия инструмент с тоководещ проводник може да
предаде напрежението върху метални части на уреда и
да доведе до токов удар.
Указания за безопасност за свредла за ударно
пробиване:
Когато извършвате работи, при които болтът може
да докосне скрити елктрически кабели, дръжте
уреда за изолираните ръкохватки. Контактът на болта
с токопроводим проводник може да постави метални
част на уреда под напрежение и може да Ви хване ток.
Други указания за безопасност:
Контактите във външните участъци трябва да бъдат
оборудвани със защитни прекъсвачи за утечен ток. Това
изисква предписанието за инсталиране за
електрическата инсталация. Моля спазвайте това при
използване на Вашия уред.
При работа с машината винаги носете предпазни очила.
Препоръчват се също така предпазни ръкавици, здрави
и нехлъзгащи се обувки, както и престилка.
Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват,
докато машина работи.
Преди каквито и да е работи по машината извадете
щепсела от контакта.
Свързвайте машината към контакта само в изключено
положение.
Свързващият кабел винаги да се държи извън работния
обсег на машината. Кабелът да се отвежда от машината
винаги назад.
При големи диаметри на пробивания отвор
допълнителната ръкохватка трябва да се закрепи
перпендикулярно на основната ръкохватка. Виж също в
частта със снимки, точка "Завъртане на ръкохватката".
При работа в стени, тавани или подове внимавайте за
кабели, газопроводи и водопроводи.
ПОДДРЪЖКА
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
СИМВОЛИ
BE650R: Бормашината може да се използва за
пробиване на дърво, метал и пластмаса и за
завинтване.
SB2-650: Ударната бормашина може да се използва
универсално за пробиване и ударно пробиване.
SBE600R, SBE650R: Ударната бормашина/отвертка
управление може да се използва универсално за
пробиване и ударно пробиване.
Този уред може да се използва по предназначение само
както е посочено.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА
Да се свързва само към еднофазен променлив ток и
само към мрежово напрежение, посочено върху
заводската табелка. Възможно е и свързване към
контакт, който не е от тип шуко”, понеже конструкцията е
от защитен клас ІІ.
СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт
съответства на следните стандарти или нормативни
документи:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
съобразно предписанията на директивите
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EO
2004/108/EO
Вентилационните шлици на машината да се поддържат
винаги чисти.
Когато машината често се използва за ударно
пробиване, патронникът следва често да се почиства от
прах. За целта дръжте машината с патронника
вертикално надолу, отваряйте патронника напълно и
после го затваряйте. Така насъбралият се прах пада от
патронника. Препоръчва се редовно използване на
спрей за почистване на затегателните челюсти и на
техните отвори.
Да се използват само аксесоари на AEG и резервни
части на AEG. Елементи, чията подмяна не е описана,
да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте
брошурата Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от
Вашия сервиз или директно от AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany,
чертеж за в случай на експлозия, като посочите типа на
машината и десетцифрения номер върху заводската
табелка.
Преди пускане на уреда в действие моля
прочетете внимателно инструкцията за
използване.
Преди всякакви работи по машината
извадете щепсела от контакта.
Аксесоари - Не се съдържат в обема на
доставката, препоръчвано допълнение
от програмата за аксесоари.
Не изхвърляйте електроинструменти при
битовите отпадъци! Съобразно
Европейска директива 2002/96/ЕО за
стари електрически и електронни уреди
и нейното реализиране в националното
законодателство изхабените
електроинструменти трябва да се
събират отделно и да се предават в
пункт за екологосъобразно рециклиране.
Клас на защита ІІ, електроинструмент,
при който защитата срещу токов удар
зависи не само от основното изолиране,
а при която се използват допълнителни
предпазни мерки, като двойна изолация
или подсилена изолация.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Упълномощен за съставяне на техническата
документация
БЪЛГАРСКИ
67
DATE TEHNICE
Maşină de găurit/Ciocan rotopercutor BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Putere nominală de ieşire......................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Putere de iesire........................................................................ .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Viteza de mers în gol................................................................ ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Viteza sub sarcina max............................................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Rata de percuţie sub sarcina max............................................ ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Moment static de comprimare (apăsare) *............................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Capacitate de perforare în beton.............................................. ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Capacitate de perforare în căramidă şi ţiglă............................. ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Capacitate de găurire în otel.................................................... ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Capacitate de găurire în lemn.................................................. ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Interval de deschidere burghiu ................................................ .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Capăt de acţionare................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Diametru gât mandrină............................................................. ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003"........................ ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Masurată conform Standardei AEG N 877318
Informaţie privind zgomotul
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Ca maşină de găurit/de înşurubat:
Nivelul presiunii sonore......................................................... ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Nivelul sunetului................................................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Ca maşină de găurit cu percuţie:
Nivelul presiunii sonore......................................................... ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Nivelul sunetului................................................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Purtaţi căşti de protecţie
Informaţii privind vibraţiile
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorialǎ pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745.
Valoarea emisiei de oscilaţii ah
Găurit cu percuţie în beton.................................................... ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Nesiguranţǎ K . ..................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Găurit în metal ...................................................................... ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Nesiguranţǎ K . ..................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Înşurubare ............................................................................ .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Nesiguranţǎ K . ..................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
AVERTISMENT
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin
norma EN 60745 şi poate fi folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a
solicitării la oscilaţii.
Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecţii
de întreţinere, gradul de oscilaţie poate fi diferit.
Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să fie luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul
a fost oprit ori funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a
solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de
întreţinere a uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
AVERTISMENT! Citiţi toate avizele de siguranţă şi
indicaţiile, chiar şi cele din borşura alăturată.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Instrucţiuni de siguranţă pentru maşinile de găurit:
La găurirea cu percuţie purtaţi echipament de protecţie
pentru auz. Expunerea la zgomot poate duce la pierderea
auzului.
Utilizati manerele auxiliare livrate cu scula. Pierderea
controlului poate provoca rănirea persoanelor.
Ţineţi aparatul de mânerele izolate când executaţi
lucrări la care scula tăietoare poate nimeri peste
conductori electrici ascunşi sau peste cablul propriu.
Contactul cu un conductor sub tensiune determină punerea
68
ROMÂNIA
sub tensiune a componentelor metalice ale maşinii şi duce
la electrocutare.
Instrucţiuni de siguranţă pentru maşinile de înşurubat:
Ţineţi aparatul de mânerele izolate atunci când
executaţi lucrări la care şurubul ar putea atinge cabluri
de curent ascunse. Contactul şurubului cu un conductor
prin care circulă curentul electric poate pune sub tensiune
componente metalice ale aparatului, provocând
electrocutare.
Alte instrucţiuni de siguranţă:
Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor care previne
comutarea.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie atuci când utilizaţi
maşina. Se recomandă purtarea mănuşilor, a încaltămintei
solide nealunecoase şi sortului de protecţie.
Rumeguşul şi spanul nu trebuie îndepărtate în timpul
funcţionării maşinii.
Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua
intervenţii la maşină.
Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.
Pastraţi cablul de alimentare la o distanţă de aria de lucru a
maşinii. Întotdeauna ţineţi cablul în spatele dvs.
Când se lucrează cu diametre de perforare mari, manerul
auxiliar trebuie fixat în unghi drept faţă de manerul principal
(vezi ilustraţii, secţiunea "Răsucire mâner")
Când se lucrează pe pereţi, tavan sau duşumea, aveţi grijă
să evitaţi cablurile electrice şi ţevile de gaz sau de apa.
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
BE650R: Maşina de găurit poate fi folosită pentru a da găuri
în lemn, metal şi materiale plastice şi pentru înşurubare.
SB2-650: Maşina electronică de găurit / de înşurubat pot fi
utilizate universal pentru găurire si găurire cu percuţie,
SBE600R, SBE650R: Maşina de găurit / de înşurubat pot fi
utilizate universal pentru găurire, găurire cu percuţie şi
înşurubare.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru
utilizare normală
ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi
numai la tensiunea specificată pe placuţa indicatoare. Se
permite conectarea şi la prize fără impamantare dacă
modelul se conformează clasei II de securitate.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
în conformitate cu reglementările
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi
desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG Electric
Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLURI
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile
înainte de pornirea maşinii
Întotdeauna scoateţi stecherul din priză
înainte de a efectua intervenţii la maşină.
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul
standard, disponibil ca accesoriu
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul
menajer! Conform directivei europene nr.
2002/96/CE referitor la aparate electrice şi
electronice uzate precum şi la transpunerea
acesteia în drept naţional, sculele electrice
trebuiesc colectate separat şi introduse
într-un circit de reciclare ecologic.
Clasa de protecţie II, scule electrice la care
protecţia împotriva curentării nu depinde
numai de izolaţia de bază, ci la care se
folosesc măsuri de protecţie suplimentare
precum izolaţia dublă sau izolaţia
ranforsată.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.
INTREŢINERE
Fantele de aerisire ale maşinii trebuie să fie menţinute libere
tot timpul
Dacă maşina este folosită în principal pentru perforare prin
percuţie, înlaturaţi în mod regulat praful colectat din
mandrină. Pentru a înlătura praful, ţineţi maşina cu
mandrina vertical în jos şi deschideţi mandrina complet şi
închideţi -o. Praful colectat va cădea din mandrină.
Se recomandă utilizarea regulată a unui aspirator pentru
fălcile de strângere si orificiile acestora.
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă
unele din componente care nu au fost descrise trebuie
înlocuite, vă rugăm contactaţi unul din agenţii de service
AEG (vezi lista noastră pentru service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine
descompusă a sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art.
ROMÂNIA
69
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Бормашина/Ударна бормашин а BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
Определен внес...................................................................... .........650W...............600W.............. 650W.................650W
Излез........................................................................................ .........325W...............315W.............. 325W.................325W
Брзина без оптоварување...................................................... ....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
Брзина при максимално оптоварување................................ .......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
Јачина на удар максимално под оптоварување................... ..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
Статички момент на блокирање*........................................... ...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
Капацитет на дупчење во бетон............................................ ..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
Капацитет на дупчење во тули и плочки............................... ..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
Капацитет на дупчење во челик............................................ ...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
Капацитет на дупчење во дрво.............................................. ...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
Опсег на отворање на бушотина........................................... .....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
Возен крак............................................................................... ...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
Дијаметар на вратот на врв................................................... ...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2003......................... ..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
* Мерни во зависност од AEG норма N 877318
Информации за бучавата
Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60 745.
A-оценетото ниво на бучава на апаратот типично
изнесува:
За бушење/за заштрафување:
Ниво на звучен притисок. (K=3dB(A))................................ ...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
Ниво на јачина на звук. (K=3dB(A))..................................... ...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
Како перкусиона бормашина:
Ниво на звучен притисок. (K=3dB(A))................................ ..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
Ниво на јачина на звук. (K=3dB(A))..................................... ..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
Носте штитник за уши.
Информации за вибрации
Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите
насоки) пресметани согласно EN 60745.
Вибрациска емисиона вредност ah
Перкусиско дупчење во бетон............................................ ..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
Несигурност К ..................................................................... ..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Дупчење во метал .............................................................. ..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
Несигурност К ..................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
Зашрафување ..................................................................... .......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
Несигурност К .................................................................... ..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN
60745 и може да биде употребено за меѓусебна споредба на електро-алати. Ова ниво може да се употреби и за
привремена проценка на оптоварувањето на осцилацијата.
Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-алатот. Но, доколку електро-алатот се
употребува за други намени, со отстапувачки додатоци или со несоодветно одржување, нивото на осцилација може да
отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.
За прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времињата, во коишто
апаратот е исклучен или работи, но фактички не се употребува. Тоа може значително да го намали оптоварувањето на
осцилацијата за време на целиот работен период
Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како на пример:
одржување на електро-алатот и на додатоци кон електро-алатот, одржување топли раце, организација на работните
процеси.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите
безбедносни упатства и инструкции. Заборавање на
почитувањето на безбедносните упатства и инструкции
можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или
тешки повреди.
Сочувајте ги сите безбедносни упатства и
инструкции за во иднина.
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Безбедносни напомени за перкусиони бормашини:
При работата со перкусионата бормашина носете
заштита за ушите. Влијанието на бука може да
предизвика губење на сетилото за слух.
Користете помошни рачки кои доаѓаат заедно со
алатот. Губењето контрола може да предизвика
повреда.
Држете го електричниот алат за издадените
површини при изведување на операции при кои
70
МАКЕДОНСКИ
алатот за сечење можат да дојдат во контакт со
скриени жици или сопствениот гајтан. Контакт со
жица под напон исто така ќе направи проводници од
металните делови и оној кој ракува со алатот ќе доживее
струен удар.
Безбедносни напомени за заштрафување:
При реализација на работи, при кои завртката може
да погоди сокриени водови на струја, држете го
апаратот на изолираните површини за држење.
Контактот на навртката со вод под напон може да ги
стави металните делови од апаратот под напон и да
доведе до електричен удар.
Останати безбедносни напомени:
Уредите кои се користат на многу различни локации
вклучувајки и отворен простор мора да бидат поврзани
за струја преку направата за поврзување.
Секогаш носете ракавици кога ја користите машината.
Исто така препорачливо е да се носат очила, цврсти
чевли кои не се лизгаат и престилка.
Прашината и струготините не смеат да се одстрануваат
додека е машината работи.
Секогаш кога преземате активности врз машината
исклучете го кабелот од струјата.
Вклучувањето на кабелот во струја се прави исклучиво
машината е исклучена.
Чувајте го кабелот за напојување подалеку од работната
површина. Секогаш водете го кабелот позади вас.
Кога работите со големи дијаметри на бушотина,
помошната рачка мора да биде врзана под вистински
агол со главната рачка (видете илустрации, дел,,Вртење
на рачката,,).
Кога работите на ѕидови, таван или под внимавајте да ги
избегнете електричните, гасните и водоводни
инсталации.
СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА
BE650R: Дупчалката може да биде употребена за
дупчење во дрво, метал и пластика и за зашрафување.
SB2-650: Дупчалката/шрафцигерот може да биде
универзално користен за дупчење и перкусиско
дупчење.
SBE600R, SBE650R: Дупчалка/шрафцигер може да
биде користена универзално за дупчење, перкусионо
дупчење, зашрафување исечење на шрафови.
Не го користете овој производ на било кој друг начин
освен пропишаниот за нормална употреба.
ГЛАВНИ ВРСКИ
Да се спои само за една фаза АС коло и само на
главниот напон наведен на плочката. Можно е исто така
и поврзување на приклучок без заземјување доколку
изведбата соодветствува на безбедност од 2 класа.
ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ
Ние во целосна одговорност изјавуваме дека овој
производ е во сообразност со следните стандарди и
стандардизирани документи.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
и е во согласност со прописите
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EC
2004/108/EC
Користете само AEG додатоци и резервни делови.
Доколку некои од компонентите кои не се опишани
треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги
сервисните агенти на AEG (консултирајте ја листата на
адреси).
Доколку е потребно можно е да биде набавен детален
приказ на алатот. Ве молиме наведете го бројот на
артиклот како и типот на машина кој е отпечатен на
етикетата и порачајте ја скицата кај локалниот застапник
или директно кај: AEG Electric Tools GmbH,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
СИМБОЛИ
Преди пускане на уреда в действие моля
прочетете внимателно инструкцията за
използване.
Секогаш пред спроведување на каков и
да е зафат врз машината исклучете го
кабелот од приклучокот.
Дополнителна опрема - Не е вклучена во
стандардната, а достапна е како додаток.
Не ги фрлајте електричните апарати
заедно со другиот домашен отпад!
Европска регулатива 2002/96/EC за
одлагање на електична и електронска
опрема и се применува согласно
националните закони. Елекричните
апарати кои го достигнале крајот на
својот животен век мора да бидат
одвоено собрани и вратени во соодветна
рециклажна установа.
Заштитна класа II, електро-орудие, кај
кое што заштитата од електричен удар
не зависи само од базичната изолација
туку каде што се применуваат и од
дополнителни безбедносни мерки, како
што е дуплата изолација или засилената
изолација.
Winnenden, 2012-09-12
Rainer Kumpf
Director Product Development
Ополномоштен за составување на техничката
документација.
ОДРЖУВАЊЕ
Вентилациските отвори на машината мора да бидат
комплетно отворени постојано.
Доколку машината воглавном се користи за удирачко
дупчење, редовно чистете ја насобраната прашина од
продолжетокот. За да го направите тоа држете ја
машината свртена со главата надолу вертикално и
потполно отворете ја и затворете ја главата.
Насобраната прашина ќе падне од неа. Се препорачува
редовно користење на клинер за стегите и затегачите.
МАКЕДОНСКИ
71
电钻 / 震动电钻 技术数据
输入功率..................................................................................................
输出功率..................................................................................................
第一档的无负载转速............................................................................
第一文件的最高负载转速....................................................................
负载撞击次数最大.................................................................................
静态阻滞扭力*.......................................................................................
钻孔直径在混凝土.................................................................................
钻孔直径在砖块和石灰砂石................................................................
钻孔直径在钢材.....................................................................................
钻孔直径在木材 ...................................................................................
夹头张开范围.........................................................................................
主轴..........................................................................................................
夹头颈直径.............................................................................................
重量符合EPTA-Procedure01/2003...................................................
* 根据 AEG N 877318 号检验标准所测得
噪音信息
本测量值符合 EN 60 745 条文的规定。
器械的标准A-值噪音级为:
作为电钻/起子机使用:
音压值 (K=3dB(A)).............................................................................
音量值 (K=3dB(A)).............................................................................
作为震动电钻使用:
音压值 (K=3dB(A)).............................................................................
音量值 (K=3dB(A)).............................................................................
请戴上护耳罩!
振动信息
依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值(三方向矢量和)。
ah-振荡发射值
混凝土冲击式穿空.............................................................................
K-不可靠性 .......................................................................................
金属钻孔 . ..........................................................................................
K-不可靠性 .......................................................................................
拧螺丝 ................................................................................................
K-不可靠性 .......................................................................................
BE 650R
SBE 600R
SBE 650R
SB2-650
.........650W...............600W.............. 650W.................650W
.........325W...............315W.............. 325W.................325W
....0-3000min-1..... 0-2900min-1..... 0-3000min-1.2250/3000min-1
.......1500min-1.........1300min-1........ 1300min-1...850/1300min-1
..............-min-1.......22500min-1...... 22500min-1........22500min-1
...........25Nm...............23Nm.............. 25Nm................25Nm
..............-....................15mm.............. 16mm................16mm
..............-....................20mm.............. 20mm................20mm
...........10mm..............13mm.............. 13mm................13mm
...........30mm..............30mm.............. 30mm................30mm
.....1,0-10mm....... 1,5-13mm........ 1,5-13mm......... 1,5-13mm
...1/2"x20............1/2"x20............ 1/2"x20..............1/2"x20
...........43mm..............43mm.............. 43mm................43mm
..........1,7kg................1,8kg............... 1,8kg.................1,8kg
维修
机器的通气孔必须随时保持清洁。
如果经常使用震动钻功能,则必须定期清除夹头上的污垢。
清理污垢时必须垂直地竖起机器并让夹头朝下,接着先把夹
头放开到最大然后再收紧夹头,如此一来堆积的污垢便会从
夹头中掉落出来。最好定期在夹爪和夹爪上的孔喷洒清洁
剂。
只能使用 AEG 的配件和 AEG 的零件。缺少检修说明的机件
如果损坏了,必须交给 AEG 的顾客服务中心更换(参考手册
〝保证书 / 顾客服务中心地址〞)。
如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向
AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机
型和机器铭牌上的十位数号码。
符号
...........83dB (A)..........83dB (A)......... 83dB (A)............83dB (A)
...........94dB (A)..........94dB (A)......... 94dB (A)............94dB (A)
使用本机器之前请详细阅读使用说明书。
..............-..................102dB (A)....... 102dB (A)..........102dB (A)
..............-..................113dB (A)........113dB (A)..........113dB (A)
在机器上进行任何修护工作之前,务必从插
座上拔出插头。
..............-.................20,5m/s2.......... 20,5m/s2............20,5m/s2
..............-...................1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
..........3,5m/s2.............3,5m/s2............ 3,5m/s2..............3,5m/s2
..........1,5m/s2.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
.......< 2,5m/s2..........< 2,5m/s2......... < 2,5m/s2...........< 2,5m/s2
2
..........1,5m/s
.............1,5m/s2............ 1,5m/s2..............1,5m/s2
注意
本规程列出的依欧盟EN 60745 标准一项标准测量方法测量的振荡级也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负荷估计。
该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用,不正确的工作工具或欠缺维护可造成振荡级偏差。此可明确提高总
工作期间的振荡负荷。
正确地估计一定工作期间的振荡负荷也要考虑到工具关闭或接通而不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡负荷。
为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施:电动工具及工作工具的维护,温手,工作过程组织等。
配件 - 不包含在供货范围中。请另外从配件
目录选购。
不可以把损坏的电动工具丢弃在家庭垃圾
中!根据被欧盟各国引用的有关旧电子机器
的欧洲法规2002/96/EG,必须另外收集旧电
子机器,並以符合环保规定的方式回收再利
用。
保护等级II,具有不只依赖于基本绝缘,但
依赖于双重或强化绝缘等保护措施电击保护
的电动工具。
注意!务必仔细阅读所有安全说明和安全指示(应注意阅
读附上的小册子)。如未确实 遵循警告提示和指示,可能导
致电击、火灾並且/ 或其他的严重伤害。
妥善保存所有的警告提示和指示,以便日后查阅。
特殊安全指示
关于钻机的安全指示:
使用震动钻功能时,请戴上护耳罩。所发生的噪声会导致听
力损失。
使用包含在供货范围中的辅助把手。如果工作时无法正确操
控机器,容易造成严重的伤害。
切割工具会碰到隐藏电线或自己的电缆时,得将器械握住于
其绝缘把手表面。
锯片接触了带电的电线,会把电导向其它金属部
位,並引起电击。
关于起子机的安全指示:
螺丝可能接触隐藏的电线时,得将机器握住于其绝缘把手表
面。螺丝接触带电电线,会将电导向其他金属部位并引起电
击。
其它安全指示:
户外插座必须连接剩余电流防护开关。这是使用电器用品的
基本规定。使用本公司机器时,务必遵守这项规定 。
72
中文
操作机器时务必佩戴护目镜。最好也穿戴工作手套、坚固防
滑的鞋具和工作围裙。
如果机器仍在运转,切勿清除其上的木屑或金属碎片。
在机器上进行任何修护工作之前,务必从插座上拔出插头。
确定机器已经关闭了才可以插上插头。
电源线必须远离机器的作业范围。操作机器时电线必须摆在
机身后端。
钻大直徑的孔时,必须把辅助把手固定在主握柄的右侧,辅
助把手和主握柄之间的夹角要成90度。详细资料可参考〝转
动辅助把手〞上的图解。
在墙壁、天花板或地板工作时,必须特别注意被隐埋的电
线、瓦斯管和水管。
正确地使用机器
BE650R: 本电钻可以在木材、金属和塑料上钻孔,并且可以
松、紧螺丝。
SB2-650: 本震动电钻功能广泛,包括正常钻和震动钻。
SBE600R, SBE650R: 本震动电钻 / 起子机 具备了多项功
能,它不仅能够进行正常钻、震动钻、松紧螺丝还能够钻制
螺纹。
请依照本说明书的指示使用此机器。
中文
73
‫‪75‬‬
‫عربي‬
‫عربي‬
‫‪74‬‬
w w w. a e g - p t . c o m
(01.13)
4931 2896 78
AEG Electric Tools GmbH
Max‑Eyth‑Straße 10
D‑71364 Winnenden
Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project