Zelmer 33Z033 User manual

Zelmer 33Z033 User manual
PL
22–26
Instrucţiuni de folosire
ONDULATOR – USCĂTOR
DE PĂR
ZELMER Tip 33Z033
RU
27–31
BG
32–36
Инструкция по
эксплуатации
Инструкция за
експлоатация
ФЕН ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС
ZELMER Tип 33Z033
СЕШОАР-МАША ЗА КОСА
ZELMER Тип 33Z033
CZ
7–11
Instrukcja użytkowania
Návod k obsluze
LOKÓWKO-SUSZARKA
DO WŁOSÓW
ZELMER Typ 33Z033
KULMOFÉN NA VLASY
ZELMER Typ 33Z033
SK
RO
2–6
12–16
HU
17–21
Návod na použitie
Kezelési utasítás
KULMOFÉN NA VLASY
ZELMER Typ 33Z033
HAJSÜTŐVASAS
HAJSZÁRÍTÓ
ZELMER 33Z033 Típus
UA
EN
37–41
42–46
Інструкція з експлуатації
User manual
ФЕН - ЩІТКА ДЛЯ
ВОЛОССЯ
ZELMER Тип 33Z033
HOT AIR CURLING BRUSH
ZELMER Type 33Z033
PL
Spis treści
Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . .........................................................................................................................................................2
Dane techniczne . ..............................................................................................................................................................................................................4
Budowa lokówko-suszarki .................................................................................................................................................................................................4
Obsługa i działanie lokówko-suszarki . ..............................................................................................................................................................................5
Czyszczenie i konserwacja lokówko-suszarki ...................................................................................................................................................................6
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ...................................................................................................................................................................................6
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania
prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji lokówko-suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem lokówko-suszarki do włosów, obowiązkowo zapoznaj się
ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
–– Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
–– Gdy lokówko-suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
–– Podczas pracy nie kładź lokówko-suszarki na mokrej powierzchni lub ubraniu.
–– Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są zablokowane.
–– Nigdy nie zanurzaj lokówko-suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj lokówko-suszarki do dołu, w taki sposób, że
może ona wpaść do wody będąc wciąż włączona.
–– Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
–– Nie używaj podczas kąpieli.
–– Lokówko-suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia włosów.
–– Upewnij się, czy elementy wyposażenia są suche na zewnątrz i wewnątrz a następnie załóż je na lokówko-suszarkę.
–– Jeżeli podczas używania wystąpi uszkodzenie urządzenia, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu.
–– Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza lokówko-suszarki używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
–– Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów lokówko-suszarki.
–– Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani nie kładź lokówko-suszarki na miękkim podłożu, takim jak łóżko lub kanapa, gdzie mogą
zostać zablokowane otwory przepływu powietrza. Przechowuj lokówko-suszarkę bez włosów, itp.
–– Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen.
–– Jeżeli lokówko-suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody. Nie wolno później używać
lokówko-suszarki.
–– Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych oraz osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych za2
GW33-040_v01
grożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
–– Sprawdzaj regularnie przewód zasilania. Izolacja nie może być uszkodzona ani też popękana.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
–– Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
–– Podczas pracy, lokówko-suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj lokówko-suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
–– Przed odłożeniem lokówko-suszarki, pozwól na jej ostygnięcie.
–– Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
–– Nie używaj urządzenia wobec osób, które śpią.
–– Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
–– Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej lokówko-suszarce. Zawsze odłączaj lokówko-suszarkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.
–– Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół lokówko-suszarki (ryzyko przerwania przewodu).
–– Nigdy nie wolno niczym przykrywać lokówko-suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
–– Nasadki, mogą być gorące podczas i po użyciu. Pozwól na ich ostygnięcie.
–– Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
–– Używaj lokówko-suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy zestaw lokówko-suszarki jest specjalnie przeznaczony do modelowania i suszenia włosów. W celu uzyskania najlepszych wyników, należy
dokładnie przeczytać wszystkie wyjaśnienia.
–– Najlepsze efekty można uzyskać używając zestawu lokówko-suszarki wtedy, kiedy włosy są wilgotne. Jeżeli Twoje włosy są mokre, należy je delikatnie podsuszyć do momentu, kiedy staną się wilgotne. Jeżeli Twoje włosy zaś są suche, zmocz je lekko aż będą wilgotne.
–– Przed rozpoczęciem modelowania włosów, należy uczesać włosy.
–– Unikaj zbytniego wysuszenia włosów, ponieważ w takiej sytuacji Twoje włosy tracą swoją naturalną wilgotność, łamią się i stają się sztywne.
–– Po ułożeniu włosów za pomocą dowolnej z nasadek, ustaw suwak regulacji prędkości i temperatury nadmuchu w położeniu niskiej temperatury powietrza i ochłódź włosy przez skierowanie strumienia najniższej temperatury powietrza na nie w celu uzyskania bardziej stabilnego kształtu fryzury.
–– Wyposażenie nagrzewa się podczas jego używania, dlatego wyłączaj lokówko-suszarkę podczas nakładania i zdejmowania wyposażenia.
GW33-040_v01
3
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Lokówko-suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Temperatura nadmuchu: około 81°C (przy najszybszym ustawieniu i w odległości 5 cm).
Prędkość powietrza: około 9,3 m/s (przy najszybszym ustawieniu i w odległości 5 cm).
Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: II.
Budowa lokówko-suszarki
Szczotka do układania włosów
1. Koncentrator powietrza.
2. Przycisk zwalniania nasadki.
3. Diodowa lampka kontrolna sygnalizująca gotowość do pracy.
4. Suwak regulacji prędkości i temperatury nadmuchu.
5. Przewód przyłączeniowy.
2
3
4
Okrągła szczotka z wysuwanymi
wypustkami
1
5
4
GW33-040_v01
Obsługa i działanie lokówko-suszarki
Nakładanie wyposażenia
Aby przymocować końcówkę do lokówko-suszarki należy dopasować ją do otworu wylotu powietrza w lokówko-suszarce a następnie docisnąć. Aby
zdjąć końcówkę z lokówko-suszarki należy nacisnąć przycisk zwalniania nasadki (2), wyjąć i odłączyć daną końcówkę od lokówko-suszarki. Należy
zawsze wyłączyć urządzenie przed zmianą końcówki.
Włączanie lokówko-suszarki
Włóż wtyczkę lokówko-suszarki do gniazdka zasilającego. Lokówko-suszarka posiada trójstopniowy suwak regulacji
prędkości i temperatury nadmuchu (4):
0
Opcja wyłączenia.
1
Opcja niskiej prędkości i niskiej temperatury.
2
Opcja wysokiej prędkości i wysokiej temperatury.
Opcja wysokiej prędkości i niskiej temperatury.
Modelowanie włosów może zostać rozpoczęte po ustawieniu suwaka (4) w żądanym położeniu.
Używanie nasadek
1. Koncentrator powietrza
Koncentrator powietrza można zastosować, jeżeli chcesz używać lokówko-suszarki do suszenia włosów. Za pomocą tego wyposażenia, zostaje
zwiększona gęstość strumienia powietrza wychodzącego z urządzenia i zachodzi szybszy proces suszenia. Zalecamy rozpoczynać suszenie włosów
na drugim biegu i po pewnym czasie ustawić suwak (4) na pierwszy bieg. W celu utrwalenia kształtu fryzury, można wybrać ustawienie nadmuchu
zimnego powietrza przesuwając suwak (4) maksymalnie do góry.
2. Szczotka do układania włosów
Szczotka do układania włosów jest przeznaczona do wygładzania lub układania włosów w fale. Szczotka nadaje objętości u nasady włosów. Jeżeli
chcesz nadać swoim włosom wygląd włosów kręconych, zawiń pasmo włosów wokół szczotki. Ustaw suwak (4) w pozycji „1” lub „2”, aż do wysuszenia włosów. Po wykonaniu tej czynności, można zmienić ustawienie na nadmuch chłodnego powietrza w celu uzyskania bardziej trwałego wyglądu.
3. Okrągła szczotka z wysuwanymi wypustkami
Okrągła szczotka z wysuwanymi wypustkami jest przeznaczona do układania loków. Aby wysunąć wypustki przekręć pierścień w górnej części nasadki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara natomiast, aby schować je, pierścień należy przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Jeżeli chcesz nadać swoim włosom wygląd włosów kręconych, zawiń pasmo włosów wokół szczotki. Użyj urządzenia ustawiając bieg „1” lub „2” aż
do wysuszenia włosów. Po wykonaniu tej czynności, można zmienić ustawienie na nadmuch chłodnego powietrza w celu uzyskania bardziej trwałego
wyglądu.
GW33-040_v01
5
Czyszczenie i konserwacja lokówko-suszarki
––
––
––
––
Lokówko-suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
Zawsze wyłączaj lokówko-suszarkę przesuwając suwak (4) do pozycji 0 i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
Obudowę lokówko-suszarki można przecierać wilgotną szmatką, po czym przetrzyj ją na sucho.
Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Przechowywanie
–– Jeżeli nie używasz lokówko-suszarki, zawsze wyciągaj przewód z gniazdka.
–– Po użyciu odczekaj aż lokówko-suszarka ostygnie i schowaj ją w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
–– Nigdy nie zwijaj przewodu zasilającego wokół lokówko-suszarki, ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia i przerwania przewodu.
Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy
wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie skręceniu podczas używania, należy go od czasu do czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do
odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
GW33-040_v01
CZ
Obsah
Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti ...................................................................................................................................................................7
Technické údaje . ...............................................................................................................................................................................................................9
Konstrukce .......................................................................................................................................................................................................................9
Funkce a obsluha ...........................................................................................................................................................................................................10
Čištění a údržba ..............................................................................................................................................................................................................10
Ekologicky vhodná likvidace . .......................................................................................................................................................................................... 11
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím přístroje se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny návodu
k obsluze a informace týkajícími se bezpečnosti.
–– Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů.
–– Neponechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý. Riziko vzniku požáru.
–– Při práci nepokládejte přístroj na mokrou plochu nebo oblečení.
–– Ujistěte se, že vstupní a výstupní otvor není nikdy ucpaný.
–– Nikdy neponořujte přístroj, napájecí šňůru nebo zástrčku do vody. Nikdy neodkládejte přístroj tak, aby mohl, ještě zapnutý, spadnout do vody.
–– Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, kde může spadnout do vody nebo být vodou postříkán.
–– Spotřebič nepoužívejte během koupání.
–– Přístroj může být používán pouze na sušení vlasů.
–– Ujistěte se, že příslušenství je zevnitř i uvnitř suché a teprve poté je na přístroj nasazujte.
–– Dojde-li během používání k poškození přístroje, ihned vytáhněte zástrčku ze sítě a přístroj zašlete do servisu.
–– Nikdy se nepokoušejte odstraňovat prach nebo cizí tělesa z vnitřku přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
–– Nikdy nevkládejte nebo nezasunujte do otvorů přístroje žádné předměty.
–– Nikdy neucpávejte otvory pro přívod a odvádění vzduchu, ani nepokládejte přístroj na měkký podklad, jako je postel nebo pohovka, kde může dojít
k zablokování otvorů, přes které proudí vzduch. Přístroj přechovávejte bez vlasů.
–– Přístroj nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány (rozprašovány) spreje nebo podáván kyslík.
–– Spadne-li přístroj do vody, vytáhněte zástrčku ze sítě, než jej začnete z vody vytahovat. Nesahejte pro přístroj do vody. Poté již přístroj nelze používat.
–– Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným používáním spotřebiče.
GW33-040_v01
7
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že budou
pod přísným dohledem.
–– Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
–– Ověřujte pravidelně napájecí kabel. Izolace nesmí být poškozená nebo popraskaná.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na specializovaný servis.
–– Napájecí šňůru veďte mimo dosah horkých ploch.
–– Přístroj se během používání zahřívá. Neumísťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
–– Před odložením přístroje vyčkejte dokud nevychladne.
–– Nesměřujte horký vzduch směrem k očím, rukám nebo na jiná, na teplo citlivá, místa.
–– Nepoužívejte přístroj vůči spícím osobám.
–– Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel, ale pouze za vlastní zástrčku.
–– Ohrožení existuje i tehdy, je-li přístroj vypnut. Přístroj po použití a před čištěním vždy odpojte od napájení.
–– Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko přetržení kabelu).
–– Přístroj nikdy ničím nezakrývejte, může docházet ke kumulaci tepla uvnitř přístroje.
–– Jsou-li používány nástavce, mějte na paměti, že v průběhu používání i po použití mohou být horké. Vyčkejte dokud nevychladnou.
–– Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
–– Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ: K zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem (RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA. V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nad vanou, bazénem nebo jinou nádrží.
VÝSTRAHA: Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku popálení, poranění elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tato přístrojová sada je speciálně určena pro modelaci vlasů a sušení vlasů. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků si důkladně přečtěte veškerá
vysvětlení.
–– Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vybavení, jsou-li vlasy vlhké. Jsou-li vaše vlasy mokré, vysušte je tak, aby byl pouze vlhké. Jsou-li
vaše vlasy již suché, navlhčete je tak, aby byly vlhké.
–– Před modelací účesu si vlasy učešte.
–– Vyvarujte se přílišného vysušení vlasů nadměrným teplem; vlasy pak ztrácení svou přirozenou vlhkost, lámou se a jsou tuhé.
–– Po úpravě vlasů pomoci libovolného nástavce, použijte tlačítko rychlosti a nízké teploty vzduchu a vychlaďte vlasy nasměrováním proudu s nejnižší teplotou vzduchu na vlasy pro zpevnění tvaru účesu.
–– Vybavení se v průběhu používání nahřívá, vypínejte proto přístroj během nasazování a sundávání nástavců a vybavení.
8
GW33-040_v01
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Kulmofén ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Teplota ohřívaného vzduchu: kolem 81°C (při nejrychlejším nastavení a ve vzdálenosti 5 cm)
Rychlost vzduchu: kolem 9,3 m/s (při nejrychlejším nastavení a ve vzdálenosti 5 cm).
Druh proudové ochrany proti zasažení elektrickým proudem: II.
Konstrukce
1. Koncentrátor vzduchu.
2. Tlačítko pro uvolňování nástavce.
3. Diodová signalizační kontrolka signalizuje připravenost k použití.
4. Spínač pro ovládání rychlosti a teploty vzduchu.
5. Napájecí kabel.
2
3
Kartáč pro tvarování účesu
4
Kartáč s výsuvnými trny
1
5
GW33-040_v01
9
Funkce a obsluha
Použití nástavců
Nástavec před nasazením na kulmofén uzpůsobte otvoru pro odvádění vzduchu vysoušeče a poté dotlačte. Nástavec z vysoušeče odpojte zmáčknutím tlačítka pro uvolnění nástavce (2), vyjměte a odpojte daný nástavec z vysoušeče. Před výměnou nástavců přístroj vždy vypněte.
Zapnutí
Vložte zástrčku do síťové zásuvky. Přístroj je vybaven třístupňovým spínačem pro ovládání rychlosti a teploty vzduchu (4):
0
Vypnutí přístroje.
1
Nízká rychlost a nízká teplota.
2
Vysoká rychlost a vysoká teplota.
Vysoká rychlost a nízká teplota.
Tvarování účesu provádějte po nastavení přepínače (4) do požadované polohy.
Používání nástavců
1. Koncentrátor vzduchu
Koncentrátor vzduchu používejte, chcete-li kulmofén použít k vysušení vlasů. Pomocí tohoto vybavení se soustředí proud vzduchu vycházejícího
z přístroje a vlasy se suší rychleji. Doporučujeme zahájit sušení vlasů na druhém stupni a po jisté době nastavit přepínač (4) na první stupeň. Pro
vytvarování účesu si můžete zvolit chladnější proudění vzduchu přesunutím přepínače (4) maximálně nahoru.
2. Kartáč pro tvarování účesu
Kartáč pro tvarování vlasů je určen pro vyrovnání a vytvarování vlasů do vln. Kartáč zvýší objem vlasů u hlavy. Chcete-li dosáhnout efektu vlnitých
vlasů, omotejte pramen vlasů kolem kartáče. Umístěte spínač (4) v poloze „1” nebo „2” do doby vysušení vlasů. Po provedení této činnosti můžete
změnit nastavení na proudění chladného vzduchu pro dosažení pevnějšího účesu.
3. Kartáč s výsuvnými trny
Kulatý kartáč s výsuvnými trny je určen pro vytváření loken. Trny vysuňte otočením prstence v horní části násady ve směru hodinových ručiček, zpět
je zatáhněte otočením proti směru hodinových ručiček. Chcete-li dosáhnout efektu vlnitých vlasů, omotejte pramen vlasů kolem kartáče. Umístěte spínač v poloze „1” nebo „2” do doby vysušení vlasů. Po provedení této činnosti můžete změnit nastavení na proudění chladného vzduchu pro dosažení
pevnějšího účesu.
Čištění a údržba
––
––
––
––
10
Přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
Přístroj vypínejte vždy přesunutím spínače (4) do polohy 0 a zástrčku vytahujte ze zásuvky.
Kryt přístroje lze utírat vlhkým hadříkem a s následným otřením nasucho.
K mytí vnějších povrchů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních
a grafických symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
GW33-040_v01
Přechovávání
–– Nepoužíváte-li přístroj, vytáhněte vždy napájecí kabel ze zásuvky.
–– Po použití přístroje vyčkejte, dokud nevychladne a uložte jej na suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
–– Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení kabelu. S napájecím kabelem zacházejte
opatrně, zajistíte tak jeho řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo kroucení kabelu, zejména při vytahování ze zásuvky. Dojde-li během používání
ke zkroucení napájecího kabelu, je potřeba jej vyrovnat.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly
být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL
EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW33-040_v01
11
SK
Obsah
Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti...............................................................................................................................................................12
Technické údaje................................................................................................................................................................................................................14
Konštrukcia kulmofénu.....................................................................................................................................................................................................14
Obsluha a fungovanie kulmofénu.....................................................................................................................................................................................15
Čistenie a údržba kulmofénu............................................................................................................................................................................................16
Ekológia – chráňme životné prostredie............................................................................................................................................................................16
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby
ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania kulmofénu.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím kulmofénu na vlasy sa podrobne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
–– Riziko popálenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
–– Ak je kulmofén zapnutý, nenechávajte ho bez dohľadu. Riziko vzniku požiaru.
–– Počas prevádzky sa kulmofén nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
–– Vždy sa uistite, že prívod a výfuk vzduchu nie sú zapchaté.
–– Nikdy neponárajte kulmofén, napájací vodič alebo zástrčku do vody. Pri odkladaní kulmofénu sa pamätajte, že zapnutý kulmofén nesmie spadnúť
do vody.
–– Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do vody, alebo tam, kde je riziko ostriekania vodou.
–– Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
–– Kulmofén používajte iba na sušenie vlasov.
–– Uistite sa, že príslušenstvo, ktoré budete s kulmofénom používať, je z vnútornej a vonkajšej strany suché, a až potom ho naložte na kulmofén.
–– Ak sa počas používania zariadenie poškodí, ihneď vytiahnite napájaciu zástrčku a odošlite ho do servisu.
–– Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach a cudzie telesá zvnútra kulmofénu s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
–– Nikdy nevkladajte ani nevsúvajte žiadne predmety do otvorov kulmofénu.
–– Nikdy nezapchávajte otvory prívodu a výfuku vzduchu ani neodkladajte kulmofén na mäkkom podklade, ako posteľ alebo pohovka, na ktorých sa
môžu tieto otvory zapchať. Pred odložením odstráňte z kulmofénu vlasy a pod.
–– Nesmie sa používať vonku a v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa podáva kyslík.
–– Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom alebo po
dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
12
GW33-040_v01
–– Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
–– Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Izolácia nesmie byť poškodená ani popraskaná.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná
osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
–– Napájací vodič držte ďaleko od horúcich povrchov.
–– Kulmofén je počas prevádzky horúci. Kulmofén sa nesmie odkladať v blízkosti horľavých látok.
–– Pred odložením kulmofénu ho nechajte vychladnúť.
–– Horúci vzduch nesmie prúdiť smerom k očiam, rukám alebo iným miestam citlivým na teplo.
–– Zariadenie sa nesmie používať na sušenie vlasov osôb, ktoré spia.
–– Nevyťahujte napájaciu zástrčku ťahaním za napájací vodič, vždy ťahajte za samotnú zástrčku.
–– Riziko je aj pri vypnutom kulmoféne. Vždy po použití a pred čistením odpojte kulmofén od napájania.
–– Napájací vodič neovíjajte o kulmofén (riziko prerušenia vodiča).
–– Kulmofén sa nikdy nesmie prikrývať, pretože to môže zapríčiniť akumuláciu tepla v jeho vnútri.
–– Nástavce môžu byť horúce počas a po použití. Nechajte ich vychladnúť.
–– Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
–– Používajte kulmofén len v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na obsluhu.
POZOR: Pre dodatočnú ochranu nainštalujte v elektrickom obvode, ktorý napája kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) s nominálnym vypínacím prúdom
maximálne 30 mA. Obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.
VÝSTRAHA: Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri bazéne alebo inej vodnej nádrži.
VÝSTRAHA: Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre zamedzenie riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Bezpečnostné pokyny
Tento kulmofén s príslušenstvom je špeciálne určený na úpravu a sušenie vlasov. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si dôkladne prečítajte
všetky vysvetlivky.
–– Najlepšie výsledky dosiahnete používajúc kulmofén s príslušenstvom na vlhké vlasy. Ak máte mokré vlasy, jemne ich vysušte, až kým budú len
vlhké. Ak máte suché vlasy, jemne ich zmočte, aby boli vlhké.
–– Pred začatím úpravy vlasov ich učešte.
–– Vyhýbajte sa príliš silnému vysušeniu vlasov, pretože Vaše vlasy stratia prirodzenú vlhkosť, budú sa lomiť a nebudú pružné.
–– Po uložení vlasov pomocou akéhokoľvek nástavca, posuvný prepínač rýchlosti a teploty prúdu vzduchu prepnite do polohy nízkej teploty vzduchu
a vychlaďte vlasy prúdom studeného vzduchu, vďaka čomu upevníte účes.
–– Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto počas zakladania a snímania príslušenstva je potrebné kulmofén vypnúť.
GW33-040_v01
13
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Kulmofén ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Teplota prúdu vzduchu: cca. 81°C (pri najvyššej rýchlosti a vo vzdialenosti 5 cm).
Rýchlosť vzduchu: cca. 9,3 m/s (pri najvyššej rýchlosti a vo vzdialenosti 5 cm).
Druh ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II.
Konštrukcia kulmofénu
1. Koncentrátor vzduchu.
2. Tlačidlo uvoľnenia nástavca.
3. Kontrolná dióda indikujúca pripravenosť na prevádzku.
4. Posuvný prepínač rýchlosti a teploty prúdu vzduchu.
5. Napájací kábel.
2
3
Kefa na úpravu vlasov
4
Okrúhla kefa
s výsuvnými prvkami
1
5
14
GW33-040_v01
Obsluha a fungovanie kulmofénu
Zakladanie príslušenstva
Pre pripevnenie nástavca k zariadeniu ho treba nasadiť na výfuk vzduchu a následne pritlačiť. Pre sňatie nástavca zo zariadenia je potrebné stlačiť
tlačidlo uvoľnenia nástavca (2), vybrať a odpojiť daný nástavec od sušiča. Vždy pred výmenou nástavca vypnite zariadenie.
Zapínanie kulmofénu
Zástrčku kulmfénu vsuňte do napájacej zásuvky. Kulmofén je vybavený trojstupňovým prepínačom nastavenia rýchlosti
a teploty prúdenia vzduchu (4):
0
Vypnuté.
1
Nízka rýchlosť a nízka teplota.
2
Vysoká rýchlosť a vysoká teplota.
Vysoká rýchlosť a nízka teplota.
Úpravu vlasov začnite prepnutím prepínača (4) do požadovanej polohy.
Používanie nástavcov
1. Koncentrátor vzduchu
Používajte koncentrátor vzduchu v prípade, že kulmofén chcete používať na sušenie vlasov. Pomocou tohto nástavca bude zvýšená hustota prúdu
vzduchu, ktorý vychádza zo zariadenia, vďaka čomu sušenie bude rýchlejšie. Odporúčame začínať sušenie vlasov od druhého rýchlostného stupňa
a po určitej dobe prepnúť posuvný prepínač (4) na prvý rýchlostný stupeň. S cieľom upevniť účes, môžete zvoliť nastavenie studeného prúdu vzduchu
posunutím posuvného prepínača (4) maximálne hore.
2. Kefa na úpravu vlasov
Kefa na úpravu vlasov je určená na vyhladenie vlasov alebo na ich úpravu do vĺn. Kefa zväčšuje objem vlasov pri korienkoch. Ak chcete, aby vaše
vlasy vyzerali ako kučeravé, oviňte pramienok vlasov okolo kefy. Posuňte posuvný prepínač (4) do polohy „1” alebo „2”, až kým nevysušíte vlasy. Keď
to urobíte, môžete zmeniť nastavenie na studený vzduch, čím dosiahnete trvalejší efekt.
3. Okrúhla kefa s výsuvnými prvkami
Okrúhla kefa s výsuvnými prvkami je určená na úpravu kučier. Pre vysunutie vyčnievajúcich prvkov otočte prstenec v hornej časti nástavca v smere
hodinových ručičiek, pre ich vsunutie prstenec treba otočiť proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete, aby vaše vlasy vyzerali ako kučeravé, oviňte
pramienok vlasov okolo kefy. Použite zariadenie, nastavte „1” alebo „2” rýchlostný stupeň, až kým nevysušíte vlasy. Keď to urobíte, môžete zmeniť
nastavenie na studený vzduch, čím dosiahnete trvalejší efekt.
GW33-040_v01
15
Čistenie a údržba kulmofénu
––
––
––
––
Kulmofén je určený iba na domáce použitie.
Vždy vypnite kulmofén posunutím posuvného prepínača (4) do polohy 0 a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Teleso kulmofénu môžete utierať vlhkou prachovkou, potom ho utrite dosucha.
Na umývanie vonkajších častí nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem
iného zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia, výstražné značky a pod.
Uchovávanie
–– Ak kulmofén nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo zásuvky.
–– Po použití nechajte kulmofén vychladnúť, a odložte ho na suché, chladné miesto mimo dosahu detí.
–– Napájací kábel nikdy nenavíjajte na kulmofén, pretože sa to spája s rizikom príliš rýchleho opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní
s napájacím káblom buďte opatrní, vďaka tomu bude dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní
zástrčky. Ak sa Vám počas prevádzky kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
Ekológia – chráňme životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
16
GW33-040_v01
HU
Tartalomjegyzék
Biztonsági és kezelési utasítások . ..................................................................................................................................................................................17
Műszaki adatok ...............................................................................................................................................................................................................19
A hajsütővasas hajszárító szerkezeti felépítése ..............................................................................................................................................................19
A hajsütővasas hajszárító kezelése és működése ..........................................................................................................................................................20
A hajsütővasas hajszárító tisztítása és karbantartása . ...................................................................................................................................................21
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ...................................................................................................................................................................21
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük
megőrizni, hogy a hajsütővasas hajszárító későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajsütővasas hajszárító első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg
a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
–– Égési sérülés veszélye! Ne nyúljon a készülék forró felületeihez.
–– Ha a hajsütővasas hajszárító bekapcsolt állapotban van, ne hagyja felügyelet nélkül. Tűzveszély.
–– A működése közben a hajsütővasas hajszárítót ne tegye nedves felületre vagy ruhára.
–– Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e elzáródva.
–– A hajsütővasas hajszárítót, a hálózati kábelt vagy a csatlakozó dugót sohasem merítse vízbe. Sohasem tegye le a hajsütővasas hajszárítót olyan
helyzetben, hogy az még bekapcsolt állapotban a vízbe eshessen.
–– A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy víz fröccsenhet rá.
–– Ne használja fürdés közben.
–– A hajsütővasas hajszárítót csak haj szárítására használja.
–– Ellenőrizze, hogy a készülék tartozékai kívülről-belülről szárazak-e, majd helyezze fel őket a hajsütővasas hajszárítóra.
–– Ha a használata során a készülék megsérül, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, a készüléket pedig vigye el a szervízbe.
–– Idegen tárgyakat vagy a port sohasem próbálja a hajsütővasas hajszárító belsejéből hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.
–– A hajsütővasas hajszárító nyílásaiba ne nyomjon és ne dugjon be semmiféle tárgyat.
–– A légbeszívó és légkifúvó nyílásokat sohasem szabad bedugni, és ne helyezze a hajsütővasas hajszárítót puha felületre, mint pl. ágy vagy heverő,
ahol a légáramló nyílások elzáródhatnak. A készüléket haj stb. nélkül tegye el.
–– Ne használja a szabadban, vagy olyan helyen, ahol aerozolos (porlasztós) termékeket használnak vagy a levegőt oxigénnel dúsítják.
–– Ha a hajsütővasas hajszárító a vízbe esik, mielőtt kivenné belőle, húzza ki a hálózati dugóját a konnektorból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ezután a készüléket nem szabad használni.
–– Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése
GW33-040_v01
17
után használhatják azt. Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet
mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
–– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
–– A hálózat kábelt renszeresen ellenőrizze. A szigetelése nem lehet sérült vagy repedezett.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
–– A hálózati kábelt tartsa távol a forró felületektől.
–– Működése közben a hajsütővasas hajszárító felforrósodhat. Ne tegye a hajsütővasas hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
–– Mielőtt elteszi a hajsütővasas hajszárítót, várja meg, hogy kihűljön.
–– A forró levegőt ne irányítsa a szem, kéz vagy más hőérzékeny testrész felé.
–– A készüléket ne használja alvó személyeken.
–– A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
–– A kikapcsolt hajsütővasas hajszárító is veszélyes lehet. A használata után vagy a tisztítása előtt mindig ki kell kapcsolni a hálózati csatlakozó aljzatból.
–– A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajsütővasas hajszárító köré (a vezeték megtörhet).
–– A hajsütővasas hajszárítót sohasem takarja le, mert a belsejében hőfelhalmozódás jöhet létre.
–– A tartozékok a használat közben és után is forrók lehetnek. Várja meg, míg kihűlnek.
–– Az általunk nem javasolt kiegészítő tartozékokat ne használja.
–– A hajsütővasas hajszárítót csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű
áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja a vízzel teli fürdőkád, medence vagy más víztartály felett.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése végett tartsa be a fenti szabályokat.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A kombinált hajsütővasas hajszárító elsősorban a haj formázására és szárítására szolgál. A legjobb eredmény elérése céljából olvassa el figyelmesen
az alábbi információkat.
–– A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a kombinált hajsütővasas hajszárítót a nedves hajhoz használja. Ha a haja nagyon vizes, szárítsa meg
addig, amíg csak nedves lesz. Amennyiben a haja száraz, egy kicsit nedvesítse be.
–– A hajat a formázása előtt át kell fésülni.
–– A haját ne szárítsa túl sokáig a hajszárítóval, mivel ebben az esetben a haja elveszíti természetes nedvességét, töredezni kezd és tartását veszti.
–– A hajnak a tetszőleges tartozék segítségével történő berakása után állítsa be a légfúvás sebességét és a hőfok tolókapcsolóját állítsa az alacsony
hőfokozatú levegő fúvására és a haját hűtse le a legalacsonyabb hőfokozatú légáramlatot rá irányítva, hogy a frizurája stabilabb formát kapjon.
–– A tartozékok a használatuk során felmelegednek, ezért a hajsütővasas hajszárítót a tartozékok felhelyezésekor vagy levételekor kapcsolja ki.
18
GW33-040_v01
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajsütővasas hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A kifújt levegő hőmérséklete: kb. 81°C (a legnagyobb sebességnél és 5 cm-es távolságból).
A légfúvás sebessége: kb. 9,3 m/s (a legnagyobb sebességnél és 5 cm-es távolságból).
Áramütés elleni védelmi fokozat: II.
A hajsütővasas hajszárító szerkezeti felépítése
Hajformázó kefe
1. Légszűkítő előtét.
2. Az előtét levételének nyomógombja.
3. A készülék készenléti állapotát jelző diódás ellenőrző lámpa.
4. A légfúvás és léghőmérséklet fokozatszabályozó tolókapcsolója.
5. Hálózati csatlakozó kábel.
2
3
4
Behúzható tüskés körkefe
1
5
GW33-040_v01
19
A hajsütővasas hajszárító kezelése és működése
A tartozék felhelyezése
Ha a hajszárítóra a kiegészítő tartozékot kívánja felhelyezni, a hajszárító légkifúvó nyílásához kell illeszteni, majd benyomni. Ha a kiegészítő tartozékot a hajszárítóról le kívánja venni, nyomja meg az előtét levételének nyomógombját (2), vegye le és kapcsolja le az adott tartozékot a hajszárítóról.
A kiegészítő tartozékok cseréje előtt a készüléket mindig ki kell kapcsolni.
A hajsütővasas hajszárító bekapcsolása
A hajsütővasas hajszárító csatlakozó dugóját dugja be konnektorba. A hajsütővasas hajszárító a légfúvás és léghőmérséklet három fokozatú szabályozó tolókapcsolójával (4) rendelkezik:
0
Kikapcsolási opció.
1
Alacsony sebesség- és hőmérséklet-fokozat opciója.
2
Magas sebesség- és hőmérséklet-fokozat opciója.
Magas sebesség- és alacsony hőmérséklet-fokozat opciója.
A haj formázását a fokozatszabályozó tolókapcsoló (4) megfelelő beállítása után meg lehet kezdeni.
A tartozékok használata
1. Légszűkítő előtét
A légszűkítő előtétet akkor lehet alkalmazni, ha a hajsütővasas hajszárítót hajszárításra kívánja használni. Ennek a tartozéknak a segítségével a készülékből távozó légáramlat sűrűsége növekszik, ezáltal lerövidítve a szárítási folyamatot. A haj szárítását javasoljuk a második fokozattól kezdeni,
majd egy bizonyos idő után a tolókapcsolót (4) az első sebességfokozatra állítani. A frizura rögzítése céljából a hideg levegő fúvása választható,
a tolókapcsolót (4) maximálisan felfelé tolva.
2. Hajformázó kefe
A hajformázó kefe a haj simítására vagy hullámos berakására szolgál. A hajkefe a haj terjedelmét a hajtöveknél növeli. Ha a hajának göndör kinézetet
kíván biztosítani, a hajtincset csavarja fel a kefére. Állítsa a tolókapcsolót (4) az „1” vagy „2” pozícióba, míg a haj megszárad. E művelet után a hideg
légfuvat beállítása megváltoztatható, hogy a frizura tartósabb formát kapjon.
3. Behúzható tüskés körkefe
A behúzható tüskés körkefe a hajfürtök berakására szolgál. A tüskék kitolása céljából az óramutató járásával megegyező irányban fordítsa el a tartozék felső részén található gyűrűt, a tüskék behúzása céljából pedig a gyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányban kell elfordítani. Ha a hajának
göndör kinézetet kíván biztosítani, a hajtincset csavarja fel a kefére. A készüléket az „1” vagy „2” fokozatra való beállításnál használja, míg a haj megszárad. E művelet után a hideg légfuvat beállítása megváltoztatható, hogy a frizura tartósabb formát kapjon.
20
GW33-040_v01
A hajsütővasas hajszárító tisztítása és karbantartása
––
––
––
––
A hajsütővasas hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült.
A hajsütővasas hajszárítót mindig kapcsolja ki a tolókapcsolót (4) a 0 pozícióba tolva és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
A hajsütővasas hajszárító burkolatát nedves ruhával lehet letörölni, majd törölje szárazra.
A külső elemek tisztításához ne használjon erős detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között
eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
Tárolás
–– Ha a hajsütővasas hajszárítót nem használja, a hálózati dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
–– A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
–– A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajsütővasas hajszárító köré, mert az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését okozhatja. A kábellel
óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő
esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW33-040_v01
21
RO
Cuprins
Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa ........................................................................................................................................................................22
Date tehnice.....................................................................................................................................................................................................................24
Structura ondulatorului – uscǎtor de pǎr .........................................................................................................................................................................24
Întreţinerea şi funcţionarea ondulatorului – uscǎtor de pǎr..............................................................................................................................................25
Curǎţarea şi pǎstrarea ondulatorului – uscǎtor de pǎr.....................................................................................................................................................26
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător .......................................................................................................................................................................26
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate
special pentru acest produs.
Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie urmǎtoarele intrucţiuni de utilizare. O deosebitǎ atenţie se cuvine acordatǎ instrucţiunilor de siguranţǎ. Vǎ rugǎm sǎ
pǎstraţi intrucţiunile de utilizare, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul folosirii ondulatorului –uscǎtor.
Indicaţii privind siguranţa
Informaţiile prezentate aici se referǎ la siguranţa şi sǎnǎtatea Dumneavoastrǎ. Înnainte de prima utilizare a ondulatorului – uscǎtor de pǎr, este obligatorie luarea la cunoştinţǎ a tuturor instrucţiunilor de utilizare şi a informaţiilor privind siguranţa.
–– Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului.
–– Când ondulatorul- uscǎtor de pǎr este pornit, nu-l lǎsaţi niciodatǎ fǎrǎ supraveghere. Existǎ pericolul de incendiu.
–– În timpul utilizǎrii sale, nu aşezaţi niciodatǎ ondulatorul-uscǎtor de pǎr pe o suprafaţǎ udǎ sau pe haine.
–– Asiguraţi-vǎ cǎ orificiile de aspirare şi de evacuare nu sunt niciodatǎ blocate.
–– Nu cufundaţi niciodatǎ în apǎ ondulatorul-uscǎtor de pǎr, cablul de alimentare sau ştecǎrul.
–– Nu puneţi niciodatǎ jos ondulatorul-uscǎtor, astfel încât sǎ poatǎ cǎdea în apǎ atunci când funcţioneazǎ.
–– Nu aşezaţi şi nici şi nu pǎstraţi aparatul într-un loc în care poate cǎdea în apǎ sau poate fi stropit cu apǎ.
–– Nu folosiţi aparatul atunci când faceţi baie.
–– Ondulatorul-uscǎtor de pǎr trebuie folosit numai pentru uscarea pǎrului.
–– Asiguraţi-vǎ cǎ accesoriile sunt uscate în interior şi în exterior înainte de a le monta la aparat.
–– Dacǎ aparatul se defecteazǎ în timp ce este folosit, scoateţi imediat ştecǎrul din prizǎ şi duceţi-l la un punct de servis.
–– Nu încercaţi niciodatǎ sǎ scoateţi praful sau obiectele strǎine din interiorul ondulatorului-uscǎtor de pǎr folosind un obiect ascuţit (de ex. un pieptene).
–– Nu puneţi, nu introduceţi niciodatǎ nici un fel de obiect în orificiile ondulatorului – uscǎtor de pǎr.
–– Nu blocaţi niciodatǎ orificiile de aspirare, de evacuare a aerului, nu aşezaţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr pe o suprafaţǎ moale, cum ar fi pe pat sau
pe canapea, unde pot fi blocate orificiile pentru circulaţia aerului. Pǎstraţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr curǎţat de fire de pǎr ş.a.
–– Pentru a elimina orice risc în folosirea aparatului, acesta trebuie reparat numai într-un punct de servis autorizat. Aceastǎ indicaţie este valabilǎ şi
pentru schimbarea cablului de alimentare.
–– Dacǎ ondulatorul-uscǎtor cade în apǎ, înainte de a-l scoate, scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ. Nu întindeţi mâna în apǎ, sǎ ridicaţi aparatul
atunci când este conectat la reţeaua electricǎ. Este interzisǎ folosirea în continuare a aparatului.
–– Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost
22
GW33-040_v01
instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi
întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
–– Verificaţi periodic cablul de alimentare. Izolaţia poate fi deterioratǎ sau crǎpatǎ.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului.
În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
–– Aveţi grijǎ, cablul de alimentare nu trebuie sǎ intre în contact cu suprafeţe fierbinţi.
–– În timpul utilizǎrii sale, ondulatorul-uscǎtor de pǎr se înfierbântǎ. Nu aşezaţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr în apropierea materialelor uşor inflamabile.
–– Înainte de a aşeza ondulatorul-uscǎtor de pǎr pe o suprafaţǎ, lǎsaţi-l sǎ se rǎceascǎ.
–– Nu îndreptaţi curentul de aer fierbinte în direcţia ochilor, a mâinilor sau spre alte pǎrţi ale corpului sensibile la temperaturi ridicate.
–– Nu folosiţi aparatul asupra persoanelor care dorm.
–– Nu scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ trǎgând de cablul de alimentare, ci trǎgând întotdeauna direct ştecǎrul.
–– Existǎ pericolul de accidente chiar şi atunci când ondulatorul-udscǎtor de pǎr este închis. Acoateţi întotdeauna ondulatorul-uscǎtor din prizǎ înainte
de a-l curǎţa sau dupǎ ca aţi încheiat utilizarea sa.
–– Nu înfǎşuraţi cablul de alimentare în jurul ondulatorului-uscǎtor (existǎ riscul sǎ aparǎ întreruperi ale cablului).
–– Este interzisǎ acoperirea ondulatorului-uscǎtor de pǎr, cu orice material sau obiect, deoarece acest fapt poate conduce la acumularea de cǎldurǎ
în interiorul aparatului.
–– Accesoriile se pot înfierbânta în timpul folosirii aparatului. Lǎsaţi-le sǎ se rǎceascǎ.
–– Nu folosiţi accesorii nerecomandate pentru aparat.
–– Folosiţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum se indicǎ în instrucţiunile de utilizare de faţǎ.
ATENŢIE: Pentru a a asigura o protecţie suplimentarǎ în timpul folosirii aparatului, se recomandǎ instalarea în circuitul electric, de alimentare din
baie a unui diferenţial (RCD) cu o diferenţǎ nominalǎ de curent care sǎ nu depǎşeascǎ 30 mA. Pentru aceasta trebuie sǎ vǎ adresaţi unui electrician
calificat.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei, deasupra cǎzii, a unui bazin sau a altor recipiente cu apǎ.
AVERTISMENT: Respectaţi indicaţiile date anterior, pentru a evita riscul de arsuri, de electrocutare sau de incendiu.
Indicaţii privind siguranţa
Acest ansamblul ondulator-uscǎtor este destinat în mod special pentru modelarea şi uscarea pǎrului. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, trebuie
sǎ citiţi cu atenţie toate explicaţiile oferite.
–– Cele mai bune rezultate la folosirea ondulatorului-uscǎtor se obţin atunci când pǎrul eset umed. Dacǎ pǎrul dumneavoastrǎ este ud, trebuie sǎ-l
uscaţi uşor, pânǎ când devine doar umed. Dacǎ pǎrul dumneavoastrǎ este uscat, trebuie sǎ-l umeziţi uşor.
–– Înainte de a începe modelarea pǎrului, acesta trebuie pieptǎnat.
–– Evitaţi uscarea în exces a pǎrului, pentru cǎ atunci acesta îşi pierde umiditatea naturalǎ, devine rigid şi se rupe uşor.
–– Dupǎ aşezarea pǎrului, cu unul dintre accesoriile alese, deplasaţi glisorul pentru reglarea vitezei şi temperaturii curentului de aer în poziţia pentru cea
mai micǎ temperaturǎ a aerului şi rǎciţi pǎrul, îndreptând curentul de aer (la cea mai scǎzutǎ temperaturǎ), pentru a obţine o coafurǎ cât mai stabilǎ.
–– Accesoriile se înfierbântǎ în timpul utilizǎrii aparatului; de aceea, închideţi ondulatorul-uscǎtor în timpul montǎrii, demontǎrii accesoriilor.
GW33-040_v01
23
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Ondulatorul-uscǎtor ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric de joasǎ tensiune LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Temperatura curentului de aer: cca. 81°C (folosirea cea mai rapidǎ, la o distanţǎ de 5 cm).
Viteza aerului: cca. 9,3 m/s (folosirea cea mai rapidǎ, la o distanţǎ de 5 cm).
Tipul de protecţie împotriva electrocutǎrii: II.
Structura ondulatorului – uscǎtor de pǎr
1. Concentrator de aer.
2. Buton pentru desprinderea accesoriilor.
3. Bec diodic de control care semnaleazǎ când aparatul este gata de funcţionare.
4. Glisor pentru reglarea viteyei şi a temperaturii curentului de aer.
5. Cablu de alimentare.
2
3
Perie pentru aranjarea pǎrului
4
Perie rotundǎ cu dinţi mobili
1
5
24
GW33-040_v01
Întreţinerea şi funcţionarea ondulatorului-uscǎtor de pǎr
Montarea accesoriilor
Pentru a fixa accesoriile la uscǎtor, trebuie sǎ le introduceţi în mod corespunzǎtor în orificiul de evacuare a aerului şi sǎ apǎsaţi. Pentru a demonta
accesoriul de la uscǎtor, trebuie sǎ apǎsaţi butonul pentru desprinderea accesoriilor (2), sǎ trageţi şi sǎ desfaceţi respectivul accesoriu de la uscǎtor.
Întotdeauna trebuie sǎ închideţi aparatul înainte de schimbarea accesoriilor.
Pornirea ondulatorului-uscǎtor de pǎr
Introduceţi ştecǎrul ondulatorului-uscǎtorului de pǎr în priza reţelei electrice. Ondulatorul-uscǎtor este prevǎzut cu un
glisor cu trei trepte de reglare a vitezei şi a temperaturii curentului de aer (4).
0
Opţiunea închidere.
1
Opţiunea vitezǎ scǎzutǎ şi temperaturǎ redusǎ.
2
Opţiunea vitezǎ mare şi temperaturǎ înaltǎ.
Opţiunea vitezǎ mare şi temperaturǎ scǎzutǎ.
Modelarea pǎrului poate începe dupǎ fixarea glisorului (4) în poziţia doritǎ.
Folosirea accesoriilor
1. Concentratorul de aer
Puteţi utiliza concentratorul de aer dacǎ vreţi sǎ folosiţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr pentru uscarea pǎrului. Cu ajutorul acestui accesoriu, creşte densitatea curentului de aer eliberat de aparat şi se obţine mai repede uscarea pǎrului cu succes. Vǎ recomandǎm sǎ începeţi uscarea pǎrului la viteza
a doua şi, dupǎ un anumit timp, sǎ fixaţi glisorul (4) la viteza întâi. Pentru a obţine o coafurǎ rezistentǎ, se poate folosi reglarea la curent de aer rece,
deplasând glisorul (4) în jos, pânǎ la capǎt.
2. Perie pentru aranjarea pǎrului
Peria pentru aranjarea pǎrului este destinatǎ aranjǎrii, modelǎrii pǎrului în bucle. Deplasaţi glisorul (4) în poziţia „1” sau „2”, pânǎ la uscarea pǎrului.
Dupǎ încheierea acestei operaţiuni, puteţi schimba reglarea, trecând pe curent de aer rece, pentru a obţine o coafurǎ mai rezistentǎ.
3. Perie rotundǎ cu dinţi mobili
Peria rotundǎ cu dinţi mobili este destinatǎ aranjǎrii onduleurilor. Pentru a deplasa spre exterior profilele, rotiţi colierul din partea de sus a accesoriului
în sensul mişcǎrii acelor de ceasornic, iar pentru a le deplasa spre interior, trebuie sǎ rotiţi colierul în sens invers mişcǎrii acelor de ceasornic. Dacǎ
doriţi sǎ-i daţi pǎrului dumneavoastrǎ aspectul de pǎr creţ, rotuţi o şuviţǎ în jurul periei. Folosiţi aparatul la viteza „1” sau „2”, pânǎ la uscarea pǎrului.
Dupǎ efectuarea acestei operaţiuni, puteţi schimba reglarea la curent de aer rece, pentru a obţine o coafurǎ mai rezistentǎ.
GW33-040_v01
25
Curǎţarea şi pǎstrarea ondulatorului-uscǎtorde pǎr
––
––
––
––
Ondulatorul-uscǎtor de pǎr este destinat utilizǎrii casnice.
Închideţi întotdeauna uscǎtorul de pǎr deplasând glisorul (4) în poziţia şi scoţând ştecǎrul din priza electricǎ.
Puteţi şterge carcasa ondulatorului-uscǎtor de pǎr cu o cârpǎ uşor umedǎ, dupǎ care puteţi şterge cu alta, pânǎ la uscare.
Pentru a spǎla elementele exterioare, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formǎ de emulsie, lichide, pastǎ, deoarece acestea pot, printre altele, sǎ
şteargǎ simbolurile grafice înscrise pe carcasǎ, precum: scalele, simbolurile, semnele de avertizare ş.a.
Pǎstrarea
–– Dacǎ nu folosiţi ondulatorul-uscǎtor de pǎr, scoateţi întotdeauna ştecǎrul din priza electricǎ.
–– Dupǎ utilizarea aparatului, aşteptaţi ca ondulatorul-uscǎtor de pǎr sǎ se rǎceascǎ, înainte de a-l aşeza într-un loc uscat, ferit de cǎldurǎ, care nu
se aflǎ la îndemâna copiilor.
–– Nu înfǎşuraţi niciodatǎ cablul de alimentare în jurul ondulatorului-uscǎtor de pǎr, deoarece acest lucru poate conduce la uzarea şi întreruperea
cablului de alimentare. Trebuie sǎ manevraţi cablul de alimentare cu grijǎ, pentru a evita agârierea sa, rǎsucirea sau tragerea sa, îndeosebi de
ştecǎr. Dacǎ, în timpul utilizǎrii aparatului, cablul s-a rǎsucit, trebuie sǎ-l îndreptaţi din când în când.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi
periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale
necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
26
GW33-040_v01
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации................................................................................................................................27
Техническая характеристика.........................................................................................................................................................................................29
Устройство фена для укладки волос.............................................................................................................................................................................29
Принцип действия и обслуживание фена для укладки волос....................................................................................................................................30
Очистка и консервация фена для укладки волос........................................................................................................................................................31
Экология – Забота о окружающей среде......................................................................................................................................................................31
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением фена для укладки волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
–– Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
–– Во избежание пожара никогда не оставляйте фен включенным в сеть.
–– Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или на одежду.
–– Не допускайте до блокирования отверстий для входа и выхода воздуха.
–– Не погружайте фен, питающий сетевой провод или розетку в воду или другие жидкости. Не кладите включенный фен в такие места, откуда он может упасть или сброшен в воду.
–– Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду или на него могут попасть водяные брызги.
–– Не используйте фен во время принятия ванны.
–– Используйте фен только в целях, предусмотренных инструкцией.
–– Прежде чем прикрепить насадки, которыми укомплектован прибор, убедитесь, что они сухие и внутри, и снаружи.
–– Если фен испортится во время работы, немедленно выньте вилку из розетки и отдайте прибор в ремонт.
–– Запрещается очищать насадки фена от волос и других загрязнений с помощью острых предметов (например, расчески).
–– Запрещается вставлять посторонние предметы в воздухозаборные отверстия.
–– Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь фена. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха,
а также не кладите включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть
закрыты. При сушке волос следите, чтобы волосы не попадали в отверстия, через которые циркулирует воздух.
–– Не пользуйтесь феном вне помещений или в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов (аэрозоли,
кислород.
–– В случае, если фен упал в воду, не пытайтесь достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте вилку из розетки. Дальнейшее использование фена запрещается.
–– Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по
GW33-040_v01
27
безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети старше 8 лет могут производить очистку пылесоса только под
присмотром взрослых.
– Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного
управления.
– Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь, что изоляция провода не имеет видимых повреждений.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт
может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
– Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячей поверхностью.
– Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не кладите фен на поверхности, чувствительные к высоким температурам.
– Перед тем как убрать фен на хранение дайте ему полностью остыть.
– Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
– Запрещается сушить волосы феном тем, кто спит.
– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
– Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед очисткой, поскольку риск поражения электрическим током не исключен
даже при выключенном фене.
– Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание повреждения провода).
– Никогда не накрывайте работающий фен, поскольку это может привести к аккумуляции тепла внутри него.
– Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим насадкам – дайте им остыть.
– Используйте только те насадки, которыми укомплектован данный прибор.
– Фен для укладки волос предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте его только в целях, предусмотренных
инструкцией.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое устройство защиты
(RCD) (> 30 мА) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковиной или другими источниками воды.
ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать вышеупомянутые правила техники безопасности.
Дополнительные меры предосторожности
Данный фен для укладки волос предназначается для моделирования прически. Для достижения оптимального результата внимательно прочитайте инструкцию.
– Наилучший эффект достигается при укладке влажных волос. Если Ваши волосы мокрые, вытрите их, чтобы удалить излишки влаги. Если
волосы слишком сухие, слегка их увлажните.
– Приступая к моделированию прически, волосы нужно тщательно расчесать.
– Высушивание волос при чрезмерно высокой температуре может привести к их пересушиванию. Следует избегать пересушивания, поскольку это приводит к потери естественной влаги и повреждению волос, ломкости и потери эластичности.
28
GW33-040_v01
– Закончив моделирование прически с помощью какой-либо насадки, установите переключатель скорости и температуры нагрева в положение
низкой температуры воздуха и обработайте волосы кратковременным потоком холодного воздуха, чтобы закрепить достигнутый эффект.
– Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Всегда отключайте фен от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед сменой
насадок или очисткой.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Фен для укладки волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Tемпература подачи воздуха: oколо 81°C (при максимальной скорости и на расстоянии 5 cм).
Скорость подачи воздуха: oколо 9,3 м/сек (при максимальной скорости и на расстоянии 5 cм).
Фен имеет II класс изоляции.
Устройство фена для укладки волос
1. Насадка-концентратор.
2. Кнопка отсоединения насадки.
3. Контрольный диодный индикатор сигнализирует готовность к работе.
4. Переключатель скорости подачи воздуха и температуры нагрева.
5. Сетевой питающий провод.
2
3
Щетка для укладки волос
4
1
5
GW33-040_v01
Круглая щетка с убирающимися
зубьями
29
Принцип действия и обслуживание фена
Прикрепление насадок
Для того, чтобы прикрепить какую-либо из насадок к фену, необходимо припасовать ее к воздухозаборному отверстию и слегка вдавить.
Чтобы отсоединить насадку, необходимо нажать на кнопку освобождения насадки (2) и снять насадку с фена. При смене насадок всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети.
Включение
Вложите вилку питающего провода в розетку. В данной модели предусмотрен трехпозиционный регулятор скорости и температуры нагрева воздуха (4):
0
Oпция – фен отключен.
1
Oпция – низкая скорость подачи воздуха и низкая температура.
2
Oпция – высокая скорость подачи воздуха и высокая температура.
Oпция – высокая скорость и низкая температура.
Установив регулятор (4) в нужное положение, можно приступать к моделированию прически.
Использование насадок
1. Насадка-концентратор
Насадку-концентратор можно использовать просто для сушки волос. С помощью насадки-концентратора поток воздуха подается в строго
определенном направлении и обеспечивает быструю сушку волос. Рекомендуем начинать сушку волос на второй скорости, а через некоторое время перевести регулятор (4) на первую скорость. Чтобы закрепить достигнутый эффект, выберите подачу холодного воздуха, передвигая регулятор (4) максимально вверх.
2. Щетка для укладки волос
Щетка для укладки волос предназначена для разглаживания и для укладки волос «волнами». С помощью такой щетки можно придать волосам объем у корней. Если Вы хотите получить эффект вьщихся волос, намотайте на щетку прядь волос, установите регулятор (4) в положение «1» или «2», и держите, пока волосы не высохнут. После того, как волосы высохнут, можно обработать волосы кратковременным
потоком холодного воздуха, чтобы закрепить достигнутый эффект.
3. Круглая щетка с убирающимися зубьями
Круглая щетка с убирающимися зубьями предназначена для завивики крупных локонов. Для того, чтобы выдвинуть зубья, поверните кольцо
в верхней части насадки в направлении по часовой стрелке, а, чтобы убрать зубья, кольцо нужно повернуть в направлении против часовой
стрелки. Если Вы хотите получить эффект вьщихся волос, намотайте на щетку прядь волос, установите регулятор (4) в положение «1» или
«2», и держите, пока волосы не высохнут. После того, как волосы высохнут, можно обработать волосы кратковременным потоком холодного
воздуха, чтобы закрепить достигнутый эффект.
30
GW33-040_v01
Очистка и консервация фена для укладки волос
––
––
––
––
Фен для укладки волос предназначен исключительно для домашнего пользования.
Всегда включайте фен, переводя регулятор (4) в положение «0» и вынимая вилку из розетки.
Протрите корпус фена сначала слегка влажной тряпочкой, а затем сухой тряпочкой.
Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
Хранение
–– Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь.
–– Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
–– Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы не повредить сетевой питающий провод, не перекручивайте его и не обматывайте вокруг фена. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен, необходимо распрямить провод.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий. С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW33-040_v01
31
BG
Съдържание
Упътвания и препоръки за безопасност........................................................................................................................................................................32
Технически данни...........................................................................................................................................................................................................34
Устройство на сешоара-маша.......................................................................................................................................................................................34
Употреба и работа на сешоара-маша...........................................................................................................................................................................33
Почистване и поддръжка на сешоара-маша................................................................................................................................................................36
Екология – Грижа за околната среда............................................................................................................................................................................36
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани
специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара-маша.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара-маша за коса е задължително да се
запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
–– Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите повърхности на уреда.
–– Когато сешоарът-маша е включен, никога не го оставяйте без наблюдение. Опасност от пожар.
–– По време на използване не слагайте сешоара-маша върху мокра повърхност или дреха.
–– Уверете се, че входящият и изходящият отвор не са запушени.
–– В никакъв случай не потапяйте във вода сешоара-маша, захранващия му кабел или щепсел. Никога не оставяйте включения сешоар-маша така, че да има вероятност да падне във вода.
–– Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне във вода или да се изпръска с вода.
–– Не използвайте уреда по време на къпане.
–– Сешоарът-маша се използва само за сушене на коса.
–– Уверете се, че принадлежностите са сухи отвън и отвътре, а след това ги поставете на сешоара-маша.
–– Ако по време на използването му уредът се повреди, веднага извадете щепсела и занесете уреда в сервиз.
–– В никакъв случай не изваждайте праха или чужди предмети от вътрешността на сешоара-маша с помощта на остри инструменти (напр.
с гребен).
–– Никога не слагайте и не пъхайте никакви предмети в отворите на сешоара-маша.
–– В никакъв случай не запушвайте входящия и изходящия отвор на въздуха и не слагайте сешоара-маша върху мека повърхност, като напр.
легло или диван, където могат да се запушат отворите на въздуха. Съхранявайте сешоара-маша почистен от косми и т.н.
–– Не го използвайте навън или там, където се използват продукти под формата на аерозол (пулверизатор) или където се подава кислород.
–– Ако сешоарът-маша падне във вода, преди да го извадите, изключете щепсела от захранването. Не бъркайте във водата, за да я извадите. След това не бива да използвате сешоара-маша.
–– Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени умствени, сетивни или физически способности и лица без опит и нужните знания мо32
GW33-040_v01
гат да използват уреда само под надзора или след по-ранно обяснение на възможните рискове и опасности и инструкция за безопасна
употреба на уреда. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца над осемгодишна възраст могат да почистват или извършват
действия по поддръжка на устройството само под надзор.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
–– Редовно проверявайте захранващия кабел. Изолацията му не бива да бъде повредена или напукана.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно
предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна
опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
–– Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
–– По време на работа сешоарът-маша се нагрява. Не слагайте сешоара-маша близо до леснозапалими материали.
–– Преди да приберете сешоара-маша, оставете го да изстине.
–– Не насочвайте горещия въздух към очите, ръцете или други части на тялото, чувствителни на топлина.
–– Не използвайте уреда върху спящи хора.
–– Не изключвайте щепсела с дърпане за захранващия кабел, хванете самия щепсел.
–– Съществува опасност дори при изключен сешоар-маша. Винаги изключвайте сешоара-маша от захранването след използването му или
когато искате да го почистите.
–– Не навивайте захранващия кабел около сешоара-маша (има опасност от прекъсване на проводника).
–– В никакъв случай не бива да покривате сешоара-маша с нищо, тъй като това може да доведе до акумулиране на топлината във вътрешността му.
–– Приставките му могат да бъдат горещи по време на използването му и след това. Оставете ги да изстинат.
–– Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
–– Използвайте сешоара-маша само съгласно предназначението му по начина, описан в тази инструкция.
ВНИМАНИЕ: За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига, захранваща банята, на дефектнотокова защита (RCD) с номинален диференциален ток не повече от 30 mA. За тази цел е необходимо да се обърнете към специалистелектротехник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода над ваната, басейн или друг съд с вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте горепосочените правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов удар или пожар.
Препоръки за безопасност
Този комплект сешоар-маша е специално предназначен за моделиране и сушене на косата. За постигане на най-добри резултати е необходимо внимателно да прочетете всички упътвания.
–– Най-добри резултати можете да постигнете при използване на сешоара-маша, когато косата е влажна. Ако косата Ви е мокра, леко я изсушете, докато не остане само влажна. Ако косата Ви е суха, леко я намокрете, за да бъде влажна.
–– Преди да започнете да моделирате косата, срешете я.
–– Избягвайте да изсушавате косата прекалено силно, тъй като в този случай Вашата коса губи своята естествена влажност, става чуплива
и твърда.
GW33-040_v01
33
– След стилизиране на косата с помощта на която и да било от приставките, настройте превключвателя за регулиране на скоростта и температурата на въздушната струя на ниска температура на въздуха и охладете косата, като насочите въздушната струя с най-ниска температура към нея, за да постигнете по-стабилна форма на фризурата.
– Принадлежностите се нагряват по време на използването им, затова изключвайте сешоара-маша при поставяне и сваляне на приставките.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Сешоарът-маша ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Температура на въздушната струя: около 81°C (при най-висока скорост на разстояние 5 см).
Скорост на въздуха: около 9,3 m/s (при най-висока скорост на разстояние 5 см).
Клас защита от токов удар: II.
Устройство на сешоара-маша
1. Концентратор на въздуха.
2. Бутон за освобождаване на приставката.
3. Контролна диодна лампа, сигнализираща готовността за работа.
4. Бутон за регулиране на скоростта и температурата на въздушната струя.
5. Захранващ кабел.
2
3
Четка за стилизиране на косата
4
1
5
34
Кръгла четка с изваждащи
се елементи
GW33-040_v01
Употреба и работа на сешоара-маша
Поставяне на принадлежностите
За да прикрепите накрайника към сешоара, пъхнете я в отвора на изходящия въздух в сешоара, а след това я натиснете. За да свалите
накрайника от сешоара, натиснете бутона за освобождаване на приставката (2), извадете и свалете дадената приставка от сешоара. Винаги
изключвайте уреда, преди да смените накрайника.
Включване на сешоара-маша
Включете щепсела на сешоара-маша в захранващия контакт. Сешоарът-маша има тристепенен превключвател за
регулиране на скоростта и температурата на въздуха (4):
0
Изключено положение.
1
Ниска скорост и ниска температура.
2
Висока скорост и висока температура.
Висока скорост и ниска температура.
Моделирането на косата може да започне с настройка на превключвателя (4) на желаното положение.
Използване на приставките
1. Концентратор на въздуха
Концентраторът на въздуха може да се приложи, ако искате да използвате сешоара-маша за сушене на косата. С помощта на тази приставка
се увеличава гъстотата на въздушната струя, излизаща от уреда, и сушенето става по-бързо. Препоръчва се сушенето на косата да се започва от второто положение и след известно време превключвателят (4) да се настрои на първа степен на скоростта. С цел фиксиране на формата на фризурата можете да изберете настройката за студена въздушна струя с преместване на превключвателя (4) максимално нагоре.
2. Четка за стилизиране на косата
Четката за стилизиране на косата е предназначена за изглаждане или навиване на косата на вълни. Четката придава обем в корените на
косата. Ако искате да придадете на косата си вид на къдрава, навийте кичур коса около четката. Настройте превключвателя (4) на положение „1” или „2”, докато не изсушите косата. След извършване на тези действия можете да превключите на студена въздушна струя, за да
фиксирате фризурата.
3. Кръгла четка с изваждащи се елементи
Кръглата четка с изваждащи се елементи е предназначена за стилизиране на къдрици. За да излязат изваждащите се елементи, завъртете
пръстена в горната част на приставката по посока на часовниковата стрелка, а за да се приберат, завъртете пръстена по посока обратна на
часовниковата стрелка. Ако искате да придадете на косата си вид на къдрава, навийте кичур коса около четката. Използвайте уреда на „1”
или „2” скорост, докато не изсушите косата. След извършване на тези действия можете да превключите на студена въздушна струя, за да
фиксирате фризурата.
GW33-040_v01
35
Почистване и поддръжка на сешоара-маша
––
––
––
––
Сешоарът-маша е предназначен само за домашно използване.
Винаги изключвайте сешоара-маша с преместване на превключвателя (4) на положение 0 и изваждайте щепсела от контакта.
Корпусът на сешоара-маша може да се изтрие с влажна кърпа, а след това да се подсуши.
За миене на външните елементи не използвайте прекалено силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Съхранение
–– Ако сешоарът-маша не се използва, винаги изключвайте кабела от контакта.
–– След използване изчакайте сешоарът-маша да изстине и го приберете на сухо, хладно място, до което нямат достъп деца.
–– Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара-маша, тъй като има опасност от преждевременно изхабяване и прекъсване на
проводника. За да осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него, избягвайте да го дърпате, усуквате или теглите, особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се усуче по време на използване, от време на време го изправяйте.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат
да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните
разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
36
GW33-040_v01
UA
Зміст
Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки ......................................................................................................................................................37
Технічні дані ...................................................................................................................................................................................................................39
Складові частини фен – щітки ......................................................................................................................................................................................39
Обслуговування і робота фен – щітки ..........................................................................................................................................................................40
Очищення і зберігання фен – щітки . ............................................................................................................................................................................41
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище ............................................................................................................................................41
Транспортування і зберігання........................................................................................................................................................................................41
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування фен – щіткою у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням фен – щіткою для волосся, обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
–– Небезпека опіку! Не доторкатися до гарячих поверхонь фена.
–– Якщо фен – щітка включена, не залишайте її без нагляду. Ризик пожежі.
–– Під час користування фен – щіткою не покладайте її на мокру поверхню або одяг.
–– Упевніться, що вхідний та вихідний отвори не заблоковані.
–– Не занурюйте фен – щітку, живильний кабель або вилку у воду. Не відкладайте підручну фен – щітку униз, якщо є ризик її попадання
у воду у робочому режимі.
–– Не покладайте і не зберігайте пристрою у місці, звідки він може впасти в воду або бути забризканим водою.
–– Не користуйтесь фен – щіткою під час приймання ванни.
–– Фен – щітку використовувати тільки для сушіння волосся.
–– Упевніться, чи елементи оснащення є сухими ззовні та усередині, установіть на фен – щітку.
–– Якщо під час користування фен – щіткою виникне пошкодження, негайно витягніть вилку живлення і здайте її у сервісний центр.
–– Не намагайтесь усувати пил або інородні тіла з середини фен – щітки для волосся за допомогою гострих предметів (напр. гребінем).
–– Не покладайте і не всувайте будь-які предмети в отвори фен – щітки.
–– Не допускати блокування отворів входу або виходу повітря, а також покладання фен – щітки на м’якій основі, тобто ліжку або дивані, де
відбувається блокування отворів для руху повітря. Зберігати без волосся та ін.
–– Не користуватися феном назовні або там, де застосовуються аерозольні засоби (у дозаторі) або у місцях, де подається кисень.
–– Якщо фен – щітка попаде в воду, перед її вийманням витягніть вилку з розетки. Не сягайте за феном у воду. Після того забороняється
користуватися ним.
–– Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями, а також особи, що не мають відповідного досвіду та знань, можуть використовувати прилад виключно під наглядом або після попереднього пояснення можливих загроз та
інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років за умови відповідного нагляду.
GW33-040_v01
37
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
–– Забороняється інвалідам користуватися електрообладнанням.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна
майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести
до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
–– Регулярно перевіряти живильний кабель. Ізоляція не може мати пошкоджень і тріщин.
–– Живильний кабель зберігати далеко від гарячих поверхонь.
–– Під час праці фен-щітка нагрівається. Не покладайте фен-щітки поблизу легкозаймистих матеріалів.
–– Перед відкладенням фен-щітки, залишіть її до охолодження.
–– Не керуйте гаряче повітря у напрямку очей, рук або інших теплочутливих місць.
–– Не застосовувати фен-щітки щодо осіб, які сплять.
–– Не виймайте вилку шляхом тягнення за кабель, тягніть тільки за вилку.
–– Небезпека існує також при виключеному випрямлячі. Завжди після користування або для очищування відключайте випрямляч від мережі.
–– Забороняється змотувати кабель навколо пристрою (ризик прориву кабелю).
–– Не закривайте випрямляч чим-небудь, тому що це може привести до акумуляції тепла усередині пристрою.
–– У випадку насадок – вони можуть нагріватися під час роботи випрямляча і після закінчення користування. Не доторкайтесь до насадок до
моменту їхнього повного охолодження.
–– Не вживайте нерекомендовані насадки.
–– Користуватися пристроєм тільки за його призначенням, вказаним у цій інструкції.
УВАГА: Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі, що живить ванну кімнату, пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом, що не перевищує 30 mA; З цього питання необхідно звернутися до спеціаліста електрика.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуватися обладнанням поблизу води над ванною, басейном або іншим резервуаром з водою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних вище правил для попередження ризику опіків, ураження електричним струмом або пожежі.
Вказівки з безпеки
Цей комплект фен – щітки спеціально призначений для моделювання волосся. Для досягнення найкращих результатів, потрібно старанно
прочитати усі вказівки.
–– Найкращі результати можна отримати вживаючи комплект фен – щітки, якщо волосся зволожене. Якщо Ваше волосся мокре, потрібно
його висушити до моменту якщо стане вологим. Якщо Ваше волосся сухе, змочіть його легко і воно стане вологим.
–– Перед початком моделювання, потрібно зачесати волосся.
–– Уникайте надмірного висихання волосся внаслідок надмірного тепла, тому що волосся у такій ситуації втрачає натуральну вологість, ламається і стає твердим.
–– Після укладки волосся за допомогою будь-якої з насадок, установіть кнопку швидкості i температури надуву у положенні надуву холодного
повітря i охолодіть волосся шляхом направлення на нього потоку холодного повітря для отримання більш стабільної форми зачіски.
–– Оснащення нагрівається під час його вживання, тому виключайте фен – щітку для встановлення і знімання насадок.
38
GW33-040_v01
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен – щітка ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Температура надуву: 81°C (при найшвидшому настроюванні і на відстані 5 см).
Швидкість повітря: 9,3 м/с (при найшвидшому настроюванні і на відстані 5 см).
Вид захисту від ураження електричним струмом: II.
Складові частини фен – щітки
1. Концентратор повітря.
2. Кнопки звільнення насадки.
3. Діодова контрольна лампочка, що сигналізує готовність до праці.
4. Кнопка регулювання швидкості і температури надуву.
5. Живильний кабель.
2
3
Щітка для моделювання
волосся
4
Кругла щітка з висувними
елементами
1
5
GW33-040_v01
39
Обслуговування і робота фен – щітки
Установлення оснащення
Щоб прикіплити насадку до фену слідує припасувати її до виходу повітря у фені і притиснути. Щоб зняти насадку з фену слідує притиснути
натиснути кнопку звільнення насадки (2), зняти її і відключити від фену. Слідує у кожному випадку виключити фен перед зміною насадки.
Включення фен – щітки
Уставте вилку фен – щітки до розетки. Фен – щітка оснащена триступеневим перемикачем регулювання швидкості
і температури надуву (4):
0
Опція включення.
1
Опція низької швидкості і низької температури.
2
Опція високої швидкості і низької температури.
Опція високої швидкості і високої температури.
Запуск моделювання волосся здійснюється шляхом установлення перемикача (4) у потрібному положенні.
Вживання насадок
1. Концентратор повітря
Можна скористатися концентратором повітря, якщо хочете вживати фен – щітку для сушіння волосся. За допомогою цієї насадки, збільшується густота потоку повітря, що виходить з пристрою і відбувається швидший процес сушіння. Рекомендуємо починати сушіння волосся
від другого кроку і через деякий час встановити перемикач (4) на першу ступінь швидкості. Для фіксування форми зачіски, можна вибрати
настроювання надуву холодного повітря встановити перемикач (4), максимально в гору що приводить до направлення на волосся потоку
холодного повітря.
2. Щітка для моделювання волосся
Щітка для моделювання волосся предзначена для розгладження і моделювання волосся у хвилі. Щітка збільшує обем у насади волосся.
Якщо хочете надати волоссям вигляд кучерявого слідує обмотати пасмо волосся навколо щітки. Встав паремикач у позиціі „1” lub „2”, до
моменту висушення волося. Після закінчення моделювання можна замінити настроювання на надув холодного повітря для отримання більш
стійкого вигляду.
3. Кругла щітка з висувними елементами
Кругла щітка з висувними елементами є придзначена до моделювання кучерявого волосся. Для висунення кантів поверніть кільце у верхній
частині насадки у напрямку відповідно до руху годинникових стрілок, натомість, щоб їх сховати кільце потрібно повернути у напрямку противному руху годинникових стрілок. Якщо хочете надати волоссям вигляд кучерявого слідує Обмотати пасмо волосся навколо щітки. Застосувати настроювання 1. i 2. до висушення волосся. Після висушення можна замінити настроювання на надув холодного повітря для отримання
більш стійкого вигляду.
40
GW33-040_v01
Очищення і зберігання фен – щітки
––
––
––
––
Фен – щітка призначена виключно для домашнього використання.
Виключіть фен - щітку кнопкою (4) i вийміть вилку з розетки.
Корпус фен – щітки можна протерти зволоженою ганчіркою, далі протерти досуха.
До чищення зовнішніх елементів не вживай гострих детергентів молочка, пасти вони можуть знищити графічні означення.
Зберігання
–– Якщо не користуєтесь фен - щіткою, вийміть кабель з розетки.
–– Після користування зачекайте до охолодження фен – щітки i покладіть її у сухому, холодному, недоступному для дітей місці.
–– Забороняється змотувати живильний кабель навколо фен – щітки, тому що це несе ризик передчасного зносу і прориву кабелю. З кабелем
слід поводитися обережно, для забезепечення його довготривалої надійності, не допускати шарпання, скручування або тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель скрутиться під час користування, від часу до часу потрібно його випрямити.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними
для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати
– 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень,
стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW33-040_v01
41
EN
Table of contents
Important safety instructions ...........................................................................................................................................................................................42
Technical parameters ......................................................................................................................................................................................................44
Product features ..............................................................................................................................................................................................................44
How to use ......................................................................................................................................................................................................................45
Cleaning and maintenance . ............................................................................................................................................................................................45
Ecology – Environmental protection ................................................................................................................................................................................46
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety. Please read the instructions for use and important safety instructions completely before
using the curling brush.
–– Injury risk! Do not touch hot surfaces of the appliance.
–– Do not leave a switched on appliance unattended. Fire risk.
–– Do not place the curling brush on wet surfaces or clothing while it is operating.
–– Always make sure that the air inlets and outlets are not blocked.
–– Do not immense the curling brush, cord or plug into water. Never put away the curling brush downwards so that it can fall into water while it is operating.
–– Do not place or store the appliance in a place where it can fall into water or be splashed with it.
–– Do not use while bathing.
–– The curling brush should only be used to dry hair.
–– Make sure the accessories are dry on the inside and outside before attaching them to the curling brush.
–– If the curling brush is damaged while operating unplug it immediately and return it to a service center.
–– Never try to remove lint or foreign bodies from the inside of the curling brush using sharp objects (e.g. a comb).
–– Never drop or insert any objects into the openings of the curling brush.
–– Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Store
free of hair, etc.
–– Never use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
–– If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water while the unit is plugged in. Do not use a curling brush that has
fallen into water.
–– This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the
42
GW33-040_v01
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged
from 8 years and above and supervised.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
–– Check the cord regularly. The insulation cannot be damaged or broken.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person
in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of
defects please contact a qualified service center.
–– Keep cord away from heated surfaces.
–– The curling brush becomes hot during operation. Do not place it near flammable materials.
–– Allow the curling brush to cool before putting it away.
–– Do not direct hot air toward eyes, hands or other heat-sensitive areas.
–– Do not use while sleeping.
–– Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug.
–– Risks exist even if the curling brush is switched off. Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before
cleaning.
–– Do not wrap the cord around the appliance (risk of breaking the cord).
–– Do not cover the curling brush as it might cause heat accumulating inside of it.
–– Attachments may be hot during and after use. Allow them to cool before handling.
–– Do not use attachments that are not recommended.
–– Use the appliance only for its intended use as described in this manual.
NOTE: For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) in the bathroom’s electrical circuit with the rated amperage
not exceeding 30 mA. In order to do so please contact a qualified electrician.
WARNING: Do not use this appliance near water, bathtub, pool or other water tank.
WARNING: Follow these safety instructions to avoid the risk of burns, electric shock or fire.
Safety tips
This curling brush set is specially designed to style and dry hair. For best results read all the instructions below.
–– For best results use on damp hair. If your hair is wet, dry it until damp. If your hair is dry, gently damp it.
–– Comb hair before styling.
–– Avoid excessive hair drying, as your hair will loose its natural moisture, break and become rough.
–– After styling your hair, set the airflow speed and temperature button to cold shot and cool hair to set your hairstyle.
–– Attachments become hot during use. Switch off the appliance before attaching and detaching accessories.
GW33-040_v01
43
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER curling brush meets the requirements of the applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
Airflow temperature: about 81°C (at fastest mode, 5cm distance).
Airflow speed: about 9.3 m/s (at fastest mode, 5cm distance)
IEC protection class: II.
Product features
Styling brush
1. Concentrator.
2. Attachment release button.
3. LED control lamp signalizes that the appliance is ready to operate.
4. Airflow speed and temperature control button.
5. Cord.
2
3
4
Round brush
with retractable bristles
1
5
44
GW33-040_v01
How to use
Attaching accessories
In order to attach the accessory to the brush fix it to the air outlet and press. In order to detach the accessory, press the release button (2) and remove
the accessory from the brush. Always switch off the appliance before changing accessories.
Operation
Plug in the appliance. The curling brush has three airflow speed and temperature modes (4):
0
Off mode.
1
Low speed and low temperature mode.
2
High speed and high temperature mode.
High speed and low temperature mode.
To start styling set the switch (4) in the desired position.
Using attachments
1. Concentrator
Use the concentrator while using the curling brush for drying hair. Thanks to this attachment the airflow is concentrated and the hair is dried faster. We
recommend to start drying hair using the second airflow speed and temperature mode and after a while to change the mode into the first one. To set
your hairstyle switch to cold shot (4), sliding the button to the uppermost position.
2. Styling brush
The styling brush is used to smooth hair or style it in waves. The brush adds volume at the roots of the hair. If you want to curl your hair, wrap a strand of
hair around the brush. Set the button (4) to the "1" or "2" position. Dry hair. Then you can change the setting to cold shot in order to set your hairstyle.
3. Round brush with retractable bristles.
The round brush with retractable bristles is used to style curls. Turn the ring in the upper part of the attachment clockwise to extend the bristles. To
retract the bristles, turn the ring anticlockwise. If you want to curl your hair, wrap a strand of hair around the brush. Switch on the appliance by setting
the button to the "1" or "2" position. Dry hair. Then you can change the setting to cold shot in order to set your hairstyle.
Cleaning and maintenance
––
––
––
––
The curling brush is intended for household use only.
Always switch off the curling brush by sliding the button (4) to the 0 position and unplug the appliance.
The housing can be wiped with a damp cloth, however it needs to be wiped dry afterwards.
Do not use abrasive detergents such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc. to clean the external elements. They may remove the graphic
information symbols such as: scales, marks, warning signs etc.
GW33-040_v01
45
Storage
–– Unplug the appliance when not in use.
–– After use allow the curling brush to cool and store out of reach of children in a dry and cool place.
–– Never wrap the cord around the appliance, as this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle the cord carefully to ensure its long
efficiency. Avoid jerking, twisting or straining, especially while unplugging. If the cord becomes twisted during use, straighten it periodically.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can
be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
46
GW33-040_v01
GW33-040_v01
GW33-040_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement