Zelmer ZHD33013 (33Z013), 33Z013 User manual

Zelmer ZHD33013 (33Z013), 33Z013 User manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z013
2–4
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z013
5–7
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z013
8–10
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ 33Z013 Típus 11–13
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z013 14–16
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС Tип 33Z013
17–19
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР ЗА КОСА Тип 33Z013 20–22
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ Тип 33Z013 23–25
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS Tipas 33Z013
26–28
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
FĒNS Tips 33Z013
29–31
ET
KASUTUSJUHEND
JUUKSEFÖÖN Mudel 33Z013
32–34
EN
USER MANUAL
HAIR DRYER Type 33Z013 35–37
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu
uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących
powierzchni urządzenia.
●● Podczas pracy nie kładź suszarki na mokrej
powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu.
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany
jest tlen.
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem
wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.
Nie wolno później używać suszarki.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby
nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone
wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.
●● Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
●● Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
2
●● Napraw
urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub
innych miejsc wrażliwych na ciepło.
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce.
Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej
użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience,
po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy
suszarka do włosów jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego
urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców,
basenów i podobnych zbiorników z wodą.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej
bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego
lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej
suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść
do wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu,
gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów
(np. grzebienia).
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza,
ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak
łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej
ostygnięcie.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za
przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki
(ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ
może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
●● Nigdy
GW33-042_v02
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia
włosów.
●● Suszarka
przeznaczona jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę
przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy
pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce
Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem
z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się
z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
●● Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu
używania.
●● Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym,
zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego
(RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się
do specjalisty elektryka.
Budowa suszarki
Wylot powietrza
Nasadka koncentratora
Wlot powietrza
Przełącznik prędkości przepływu powietrza
0 =urządzenie wyłączone
1 =moc 600 W przy ograniczonym przepływie powietrza
2 =moc 1200 W przy maksymalnym przepływie powietrza
5 Ruchoma rączka
6 Przełącznik napięcia zasilania 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
4
6
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka
wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed
ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe
powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania
nie zatykać otworów przepływu powietrza ani nie pozwalać
na dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
5
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
GW33-042_v02
3
4
3
Obsługa i działanie suszarki
UŻYWANIE
Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź
czy przełącznik napięcia (6) jest właściwie ustawiony: 120
V lub 230 V, w zależności od napięcia sieciowego. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej i przełącznikiem wybrać
odpowiedni stopień grzania i nadmuchu powietrza.
NASADKA (KONCENTRATOR POWIETRZA) DO UKŁADANIE WŁOSÓW (2)
Nasadka do układania włosów powoduje koncentrację
przepływu powietrza w celu umożliwienia wysuszenia określonych obszarów włosów. Nasadka jest w prosty sposób
nakładana na przednią część suszarki do włosów.
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Czyszczenie i konserwacja suszarki
●● Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
●● Zawsze
wyłączaj suszarkę przyciskiem (4) i wyciągaj
wtyczkę z gniazdka.
●● Obudowę suszarki można przecierać wilgotną szmatką,
po czym należy przetrzeć ją na sucho.
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używa się suszarki, należy zawsze wyciągać
przewód z gniazdka.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją
w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,
ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia
i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność
i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie
skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj
do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
4
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW33-042_v02
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před
prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste
zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým
proudem nebo požáru.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nebezpečí
popálení! Nedotýkejte se horkých ploch
přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde k poškození přístroje,
neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají
výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje
kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve
odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte z vody.
Potom se vysoušeč nesmí používat.
●● Tento přístroj smí být používán dětmi staršími 8 let
a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedodtatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byly poskytnuty instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a jsou vědomi
nebezpečí souvisejícího s jeho použitím.
●● Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
●● Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez
dozoru.
●● Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn u výrobce nebo v odborné opravně či kvalifikovanou osobou pro zabránění nezpezpečí.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená
osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte
jej v blízkosti hořlavých materiálů.
GW33-042_v02
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná místa
citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči.
Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze
zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím,
než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití
vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost
vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Nikdy
nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru.
Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu
nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do
vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že
by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy
by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku
přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu
a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např.
postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro
průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými
vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých
povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo
k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula,
5
musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně
životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle
tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA. Za
tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
Konstrukce
Otvor pro odvádění vzduchu
Nástavec koncentrátoru
Otvor pro nasávání vzduchu
Přepínač rychlosti proudění vzduchu
0 =přístroj vypnutý
1 =výkon 600 W při omezeném proudění vzduchu
2 =výkon 1200 W při maximálním proudění vzduchu
5 Pohyblivá rukojeť
6 Přepínač napájecího napětí 120 V/230 V
1
2
3
4
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj
vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu
nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání
vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí
vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání
se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby
se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
1
3
2
Technické údaje
4
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
6
5
3
4
6
GW33-042_v02
Funkce a obsluha
POUŽÍVÁNÍ
Po umytí, vysušte vlasy pečlivě ručníkem. Ověřte, zda přepínač hodnoty napětí (6) je ve správné poloze: 120 V nebo
230 V podle napětí v síti. Připojit přístroj k napájecí síti a přepínačem zvolte odpovídající intenzitu ohřevu a proudění
vzduchu.
NÁSTAVEC (KONCENTRÁTOR VZDUCHU) PRO TVAROVÁNÍ ÚČESU (2)
Nástavec pro tvarování účesu soustřeďuje proud vzduchu
na určité partie vlasů, které jsou sušeny. Nástavec je jednoduchým způsobem nasazován na přední část vysoušeče
vlasů.
Čištění a údržba
●● Vysoušeč je určen výhradně pro domácí použití.
●● Vysoušeč vypínejte vždy tlačítkem (4) a zástrčku vytahujte ze zásuvky.
●● Kryt vysoušeče lze utírat vlhkým hadříkem a s následným otřením nasucho.
PŘECHOVÁVÁNÍ
–– Nepoužíváte-li vysoušeč, vytáhněte vždy napájecí kabel
ze zásuvky.
–– Po použití přístroje vyčkejte dokud nevychladne a uložte
jej na suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
–– Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem vysoušeče
z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení
kabelu. S napájecím kabelem zacházejte opatrně, zajistíte tak jeho řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo
kroucení kabele, zejména při vytahování ze zásuvky.
Dojde-li během používání ke zkroucení napájecího
kabele, je potřeba jej vyrovnat.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren
starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
GW33-042_v02
7
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte
so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
vateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva. Neklaďte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné miesta
citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo
za účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického
prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko po použití môžu
byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
●● Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití
vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože
blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak
je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta,
bazénov a podobných nádob s vodou.
Pozor!
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nebezpečenstvo
oparenia! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na mokrý povrch ani na
oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite
ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič do
servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety
do otvorov sušiča.
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú
zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič z vody.
Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič neskôr
nepoužívajte.
●● Tento prístroj môžu používať: deti staršie než 8 rokov,
osoby s obmedzenou fyzickou alebo psychickou
schopnosťou, osoby so zníženou citlivosťou, osoby,
ktoré nemajú skúsenosti s prístrojom alebo ho nepoznajú len pod dohľadom osoby, ktorá zodpovedá za ich
bezpečnosť alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva, ktoré
je spojené s jeho používaním.
●● Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
●● Prístroj nemôžu čistiť a udržiavať deti bez dohľadu.
●● Ak sa prívodný kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vyškolená osoba. Uniknete tak možnému poraneniu.
●● Prístroj môže opravovať len školený personál.
Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť uží-
8
●● Ak
je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez
dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie
sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ
môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety
z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový
otvor vzduchu, ani neklaďte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo osobitného diaľkového
ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom
ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním
za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú
zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko
pretrhnutia kábla).
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo
vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
GW33-042_v02
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto
pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte
odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany
životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodiť spolu
s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym
strediskom odpadového hospodárstva.
●● Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
●● Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak
ako je to napísané v tomto návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je
v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa s tým
na odborného elektrikára.
Konštrukcia sušiča
Výfuk vzduchu
Usmerňovacia tryska
Prívod vzduchu
Prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu
0 =zariadenie je vypnuté
1 =výkon 600 W pri obmedzenom prúdení vzduchu
2 =výkon 1200 W pri maximálnom prúdení vzduchu
5 Rukoväť s možnosťou nastavenia
6 Prepínač napájacieho napätia 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína
zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného
vzduchu alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť,
potom sa poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú
zapchaté. V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky
a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory
prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra
sušiča.
4
6
5
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
3
4
GW33-042_v02
9
Obsluha a fungovanie sušiča
POUŽÍVANIE
Po umytí vlasy utrite uterákom. Skontrolujte, či je prepínač
napätia (6) v správnej polohe: 120 V alebo 230 V, podľa sieťového napätia. Pripojte zariadenie k napájacej sieti a prepínačom nastavte požadovaný stupeň ohrevu a prúdenia
vzduchu.
NÁSADEC (USMERŇOVACIA TRYSKA) NA UKLADANIE
VLASOV (2)
Usmerňovacia tryska usmerňuje prúd vzduchu pre sušenie
vlasov na vybraných miestach. Násadec sa jednoducho
nasadzuje na prednú časť sušiča na vlasy.
Čistenie a údržba sušiča
●● Sušič je určený iba na domáce použitie.
●● Vždy vypínajte sušič tlačidlom (4) a vyťahujte zástrčku
zo zásuvky.
●● Teleso sušiča môžete utierať vlhkou prachovkou, potom
ho utrite dosucha.
UCHOVÁVANIE
●● Ak sušič nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo
zásuvky.
●● Po použití nechajte sušič vychladnúť, a odložte ho na
suché chladné miesto mimo dosahu detí.
●● Napájací kábel nenavíjajte na sušič – riziko rýchleho
opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní
s napájacím káblom buďte opatrní, vďaka tomu bude
dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu
alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní zástrčky. Ak počas
prevádzky sa Vám kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
10
GW33-042_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül
ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró
felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye
szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol
aerozolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből
húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
●● Az alábbi készüléket használhatják 8 évnél fiatalabb
gyermekek, valamint korlátolt mozgás, érzékelés, vagy
pszichikai képességű személyek, valamint a készülék használatát nem ismerő személyek, ha azokra és
a biztonságukra a készüléket ismerő személy felügyel
vagy a használatról megfelelő utasításokat kaptak és
tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek.
●● Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék tisztítása és karbantartása nem történhet
felügyelet nélkül hagyott gyermekek által.
●● Ha a csatlakozókábel megsérül, akkor azt a gyártónál,
szakszervízben vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szerelőnél ki kell cserélni a sérülések elkerülése
végett.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező
szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent
GW33-042_v02
a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse
fel a ZELMER szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye
a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre
érzékeny testrész irányába.
●● Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges
sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok
kihűlnek.
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz
közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is
veszélyes.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket
fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló
víztartály közelében.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Mikor a hajszárító ki van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő
nyílások sose legyenek elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábele-
ket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még
bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
●● Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol
az vízbeeshet, vagy összefrücskölődhet.
●● Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket
a hajszárító belsejéből.
●● Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat,
valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre,
mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve
a nyílások elzáródhatnak.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval.
●● Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
●● Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak
is a dugójánál fogva.
●● Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel
elszakadhat).
●● Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az
hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
●● Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
11
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati
utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet
hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva.
A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal
együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
●● Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
A hajszárító szerkezeti felépítése
Légkifúvó
Légszűkítő előtét
Légbeszívó
A légáramlat sebességének kapcsológombja
0 =a készülék ki van kapcsolva
1 =600 W teljesítmény a korlátozott légáramlásnál
2 =1200 W teljesítmény a maximális légáramlásnál
5 Szabályozható fogantyú
6 Hálózati feszültség beállítógombja 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
4
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító
a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl,
ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy
a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból
és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be
a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj
a hajszárító belsejébe.
6
5
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
12
3
4
GW33-042_v02
A hajszárító kezelése és működése
HASZNÁLAT
Mosás után törölje át alaposan a haját törülközővel. Ellenőrizze, hogy a feszültség beállítógombja (6) a megfelelő
pozícióra van-e állítva: 120 V vagy 230 V, a hálózati feszültségtől függően. A készüléket csatlakoztassa a konnektorhoz
és a kapcsológombbal válassza ki a megfelelő légmelegítési
és légfúvási fokozatot.
A HAJ FORMÁZÁSÁRA SZOLGÁLÓ (LÉGSZŰKÍTŐ)
ELŐTÉT (2)
A hajformázó előtét a légáramlás koncentrációját eredményezi,
ami a haj meghatározott részeinek a szárítását teszi lehetővé.
Az előtét könnyen felhelyezhető a hajszárító elejére.
A hajszárító tisztítása és karbantartása
●● A hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült.
●● A hajszárítót mindig kapcsolja ki a nyomógombbal (4) és
húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával lehet letörölni,
majd törölje szárazra.
TÁROLÁS
●● Ha a hajszárítót nem használja, a hálózati dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert
az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését
okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig
működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és
ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata
közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet
a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez.
A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított
személy általi javítás állapítható meg.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására
tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak,
szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
GW33-042_v02
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă
rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de
utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
Pericol! / Atenţionare!
●● Aparatul poate fi reparat doar de către persoane auto-
rizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care
apar defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi la punctul de
service autorizat ZELMER.
●● Atunci când este utilizat uscătorul se încălzeşte. Nu amplasaţi uscătorul în apropierea substanţelor inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
●● Pericolul poate apărea chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit. Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul
de la sursa de alimentare după ce îl folosiţi, sau atunci
când doriţi să-l curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le
lăsaţi să se răcească înainte de a le atinge.
●● Atunci când folosiţi uscătorul în baie scoateţi-l din
priză după ce îl utilizaţi deoarece apropierea apei
constituie un pericol chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat în
apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor
sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Pericol
de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului
când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe umede sau pe haine
atunci când este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării apare o defecţiune
scoateţi mufa din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun obiect în orificiile
uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde sunt folosite produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde se
alimentează oxigen.
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în care uscătorul cade
în apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl
scoateţi din apă mai întâi. Nu folosiţi uscătorul acesta
mai târziu.
●● Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste
8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate, ori de către persoane care nu
au experienţă şi nu cunosc aparatul, în cazul în care
acest lucru este efectuat sub supravegherea persoanei responsabile pentru siguranţa acestora, ori în cazul
în care au primit indicaţiile referitoare la utilizarea în
condiţii de siguranţă a aparatului şi sunt conştienţi de
pericolele legate de utilizarea acestuia.
●● Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
●● Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu poate fi efectuată de copiii nesupravegheaţi.
●● În cazul în care cablul nedemontabil s-a deteriorat trebuie înlocuit la producător într-un atelier de reparaţii ori
de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
14
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit. Risc de incendiu.
●● Asiguraţi-vă că orificiul de intrare şi cel de ieşire a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă. Nu aşezaţi uscătorul niciodată în jos
astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde
poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu
obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire
a aerului şi nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă
moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de
circulare a aerului ar putea fi blocate.
●● Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate
de control de la distanţă.
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului
(risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru poate
provoca acumularea de căldură în interiorul acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
GW33-042_v02
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei
persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă
trebuie să le îndepărtaţi conform normelor legislative în
vigoare referitoare la protecţia mediului aşa cum sunt
definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este
interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de
gestionare a deşeurilor.
●● Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare
dată după utilizare.
●● Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu
destinaţia acesteia, astfel cum este descris în această
instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se
recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte
valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie să
luaţi legătura cu un electrician specialist.
Structura uscătorului de păr
Emisie de aer
Accesoriu terminal, concentrator de aer
Admisie de aer
Comutator pentru viteza de circulaţie a aerului
0 =aparatul este pus în funcţiune
1 =putere de 600 W, circulaţie limitată a aerului
2 =putere de 1200 W; circulaţie maximă a aerului
5 Mâner rabatabil
6 Comutator pentru tensiunea electrică 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
4
6
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în
care uscătorul se opreşte în timpul folosirii sale, închideţi
toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este
necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu
lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
5
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
GW33-042_v02
3
4
15
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
uscătorului
UTILIZARE
După spălare, ştergeţi bine părul cu un prosop. Verificaţi
dacă comutatorul pentru tensiunea electrică (6) este fixat în
mod corespunzător: 120 sau 230 V, în funcţie de reţeaua
de curent electric. Conectaţi aparatul la reţeaua de curent
electric şi, cu ajutorul comutatorului, alegeţi nivelul adecvat
de încălzire a aerului şi al curentului de aer.
ACCESORIU TERMINAL (CONCENTRATOR DE AER)
PENTRU ARANJAREA PĂRULUI (2)
Accesoriul terminal pentru aranjarea părului determină concentrarea curentului de aer, pentru a face posibilă uscarea
unor anumite zone ale părului. Accesoriul se montează simplu, în partea din faţă a uscătorului de păr.
Curăţarea şi păstrarea uscătorului de păr
●● Uscătorul de păr este destinat numai folosirii casnice.
●● Întotdeauna scoateţi din funcţiune uscătorul de păr, apăsând pe butonul (4) şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
●● Puteţi curăţa carcasa uscătorului de păr cu o cârpă
umedă, după aceea trebuie ştearsă cu una uscată.
PĂSTRAREA USCĂTORULUI DE PĂR
●● Dacă nu utilizaţi uscătorul de păr, trebuie să scoateţi
întotdeauna cablul de alimentare din priză.
●● După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până ce uscătorul
de păr se răceşte şi puneţi-l într-un loc uscat, răcoros,
unde să nu fie la îndemâna copiilor.
●● Nu înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului, pentru că provoacă riscul uzării premature şi al
întreruperii cablului de alimentare. Trebuie să aveţi grijă
de cablul de alimentare, pentru a asigura păstrarea sa
îndelungată în bună stare şi pentru a evita deşirarea,
răsucirea sau tragerea sa, mai ales prin scoaterea ştecărului din priză. Dacă, în timpul utilizării sale, cablul
de alimentare se răsuceşte, el trebuie îndreptat în mod
periodic.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
–– cutia de carton duceţi-o la maculatură,
–– pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
containere speciale pentru plastic,
–– feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului pot
fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
16
Importatorul/producătorul nu este responsabil pentru eventualele
daune cauzate de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuinţare.
Importatorul/producătorul are dreptul să modifice produsul în orice
moment, fără un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale,
estetice sau alte motive.
GW33-042_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по
обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Опасность
ожога! Не прикасайтесь к горячим
поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена наступит его
повреждение, немедленно выньте вилку из розетки
и отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов
в отверстия фена.
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там,
где применяются продукты в аэрозоле (спрее) или
в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его,
отключите вилку из розетки электропитания. Не
прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки.
После этого пользоваться феном запрещено.
●● Этим устройством могут пользоваться дети старше
8 лет, а так же лица с ограниченными физическими,
сенсорными или психическими способностями, или
лица, не имеющие опыта пользования подобным
оборудованием, если они делают это под наблюдением лица, ответственного за их безопасность,
или же после того, как им были сделаны указания
по безопасному применению устройства, и они осознают опасность, связанную с его применением.
●● Не позволяйте детям играть с устройством.
●● Чистка и техническое обслуживание устройства
GW33-042_v02
не должны выполняться детьми, оставшимися без
присмотра.
●● Если неотсоединяемый шнур питания поврежден,
он должен быть заменен изготовителем, или специализированным сервисным предприятием, или
квалифицированным специалистом, во избежание
опасности.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной
опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите
фен поблизости с легковоспламеняющимися материалами.
●● Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или
другие части тела, чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если фен выключен,
всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
●● Насадки во время их применения и после могут
нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться, им
следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной комнате, после
его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот
прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров
с водой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без
присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку.
Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
●● Не кладите и не храните фен в месте, в котором он
может упасть в воду или быть обрызган водой.
●● Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или
инородные предметы изнутри фена с помощью
острых предметов (например, расчески).
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут
быть закрыты отверстия для входа и выхода воздуха. Оборудование не предназначено для работы
17
с внешним реле времени или отдельной системы
дистанционного управления.
●● Держите шнур электропитания вдали от горячих
поверхностей.
●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните
за шнур, а только за саму вилку.
●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена
(во избежание повреждения провода).
●● Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это
может привести к накоплению тепла внутри фена.
●● Не используйте не рекомендованных насадок.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Фен
должен применяться только для сушения
волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего
использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими
нормами и в соответствии с законом об отходах. Не
выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
●● Всегда выключайте фен из сети после использования.
●● Используйте фен только по назначению, так, как
это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной
защиты целесообразно установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство
защиты от скачков напряжения (RCD) с номинальным током не превышающим 30 мА. Для этого
следует обратиться к специалисту-электрику.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство фена для волос
Воздухоотводное отверстие
Насадка-концентратор
Воздухозаборное отверстие
Переключатель скорости подачи воздуха
0 =прибор выключен
1 =мощность 600 W при ограниченном протекании
воздуха
2 =мощность 1200 W при максимальном протекании
воздуха
5 Регулируемая рукоятка
6 Переключатель напряжения питания 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
4
6
5
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим
устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей
сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита
отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые.
В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки
и очистить отверстия. Во время использования прибора
не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда
были чистыми.
18
4
3
GW33-042_v02
Принцип действия и обслуживание фена
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ
После мытья волосы надо тщательно вытереть полотенцем. Убедитесь, что переключатель напряжения (6)
установлен в соответствии с сетевым напряжением: 120
V или 230 V. Подсоедините прибор к питающей сети
и с помощью переключателя установите необходимую
температуру нагрева и скорость подачи воздуха.
НАСАДКА – КОНЦЕНТРАТОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС (2)
Насадка для укладки волос создает концентрированный
поток воздуха, который можно направить на определенный участок головы. Насадка без усилия надевается на
переднюю часть фена для волос.
Очистка и консервация фена
●● Фен
для волос предназначен исключительно для
домашнего пользования.
●● Всегда включайте фен кнопкой (4) и вынимайте вилку
из розетки.
●● Протрите корпус фена сначала слегка влажной тряпочкой, а затем сухой тряпочкой.
ХРАНЕНИЕ
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети,
если им не пользуетесь.
●● Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему
остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
●● Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг
прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы не повредить сетевой питающий
провод, не перекручивайте его и не обматывайте
вокруг фена. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен,
необходимо распрямить провод.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для
пластика, использованное устройство
отдайте в соответствующий пункт сбора,
поскольку находящиеся в устройстве
опасные компоненты могут быть угрозой
для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
GW33-042_v02
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по
назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
19
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса
е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи
повърхности на устройството.
слагайте фена по време на работата върху
мокра повърхност или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата настъпи повреда, незабавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете
фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте никакви предмети в отворите на фена.
●● Не употребявайте навън или там, където се използват продукти в спрей (атомизер), или където се
подава кислород.
●● Ако фенът падне във водата, изтеглете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте
към него във вода. След това фенът не бива да се
употребява.
●● Настоящият уред може да се ползва от децата
над 8 години и от лицата с ограничени физически,
сетивни или психически възможности или от лицата
без опит или познаване на уреда, ако това става
под надзор на лицето, отговарящо за тяхната безопасност или ако им бяха дадени указания относно
безопасно ползване на уреда и те съзнават опасност, свързана с ползването му.
●● Децата не трябва да играят с уреда.
●● Почистване и поддържане на устройството не
трябва да се извършва от децата, оставени без
надзор.
●● Не
20
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той трябва да е сменен от производителя или
в специалистично ремонтно предприятие, или от
квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Ремонти на устройството могат да се провеждат
изключително от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна
опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
●● По време на работата фенът става горещ. Не
помествайте фена близо до леснозапалими материали.
●● Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете
или други места, чувствителни към топлина.
●● Опасността е налице също така при изключен фен.
Винаги трябва да отключите фена от захранването
след употребата или за почистването му.
●● Там, където има накрайници, те могат да станат
горещи по време на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да
изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като
близостта на вода съставя опасност дори
когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство
близо до вани, душове, басейни
и подобни резервоари на вода.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без
надзор. Опасност от пожар.
●● Осигурете се, че входният и изходният отвор никога
не са блокирани.
не потапяйте фена, захранващия кабел
или щепсела във вода. Никога не слагайте фена
така, че да може да падне във вода, като остава
включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството
на мястото, където то може да падне във водата
или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или
чужди тела отвътре от фена, като употребявате
остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния
отвор за въздух или не слагайте фена върху мека
повърхност, като легло или софа, където отворите
за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Никога
GW33-042_v02
●● Държете
захранващия кабел далече от горещи
повърхности.
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате
захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена
(риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй
като това може да предизвика натрупване на
топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Фенът трябва да се употребява изключително за
сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна
употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да пре-
дадете на него и инструкцията. Колкото за фенове,
за които е изтекъл срокът за експлоатационна
трайност, трябва да ги отстраним съгласно действащите разпоредби по опазване на околната среда,
съгласно закона за управление на отпадъци. Не
бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното учреждение
по управление на отпадъци.
●● Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
●● Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано
в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна
защита, препоръчва се да инсталирате в електрическата верига, захранваща банята, устройство
за диференциален ток (RCD) с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел
трябва да се обърнете към специалист-електрик.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на сешоара
Изходящ отвор на въздуха
Концентратор
Входящ отвор на въздуха
Превключвател на скоростта на въздушната струя
0 =уредът е изключен
1 =мощност 600 W при ограничена въздушна струя
2 =мощност 1200 W при максимална въздушна струя
5 Подвижна дръжка
6 Превключвател на напрежението на захранването
120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
4
6
5
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва
уреда, в случай че температурата на изходящия въздух
е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по
време на използване, изключете всички превключватели
и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате
уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори
на въздуха не са запушени. В случай на необходимост
извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По
време на използване не запушвайте отворите на въздуха
и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
GW33-042_v02
4
3
21
Употреба и работа на сешоара
ИЗПОЛЗВАНЕ
След измиване на косата я изтрийте добре с кърпа.
Проверете дали превключвателя на напрежението (6)
е правилно настроен: 120 V или 230 V, в зависимост от
захранващото напрежение. Включете уреда към захранващата мрежа и с помощта на превключвателя изберете
съответната степен на нагряване и въздушната струя.
ПРИСТАВКА (КОНЦЕНТРАТОР НА ВЪЗДУХА) ЗА СТИЛИЗИРАНЕ НА КОСАТА (2)
Приставката за стилизиране на косата концентрира въздушната струя с цел изсушаване на определени части
от косата. Приставката се слага по лесен начин на предната част на сешоара.
Почистване и поддръжка на сешоара
●● Сешоарът е предназначен само за домашно използване.
●● Винаги изключвайте сешоара с помощта на бутона
(4) и изваждайте щепсела от контакта.
●● Корпусът на сешоара може да се изтрие с влажна
кърпа, а след това да се подсуши.
СЪХРАНЕНИЕ
●● Ако сешоарът не се използва, винаги изключвайте
кабела от контакта.
●● След използване изчакайте сешоарът да изстине
и го приберете на сухо, хладно място, до което нямат
достъп деца.
●● Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара, тъй като има опасност от преждевременното
изхабяване и прекъсване на проводника. За да осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него,
избягвайте да го дърпате, усуквате или теглите,
особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се
усуче по време на използване, от време на време го
изправяйте.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки ползувател може да се причини към опазване на
околната среда. Това не е трудно нито много скъпо.
Затова:
–– картонната опаковка предадете за макулатура,
–– торби от полиетилен (PE) хвърлете
в контейнера за пластмаса,
–– износеното устройство предадете
в съответно място за складиране, тъй
като опасните компоненти, намиращи
се в устройството, могат да създадат
опасност за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!!!
22
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически
и други причини.
GW33-042_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся,
обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Небезпека отримання опіків! Не торкайтеся гарячих
поверхонь пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню
буде пошкоджено, то він повинен бути замінений
у виробника чи в спеціалізованій ремонтній майстерні або кваліфікованою особою з метою уникнення небезпеки.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу для
користувача. У разі ствердження несправностей
рекомендуємо звернутися у спеціалізований пункт
сервісного обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен
поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей,
рук або інших місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при вимкненому фені.
Завжди слід відключати фен від електроживлення
після його використання або з метою чищення.
●● Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то після використання витягніть
штепсельну вилку з розетки, оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли
фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Забороняється
використовувати цей пристрій
поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання буде стверджено
наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та відішліть пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або там,
де використовуються продукти в аерозолю (атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням
витягніть штепсельну вилку електроживлення. Не
діставайте фен з води. Після цього не можна користуватися феном.
●● Даним пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними,
чуттєвими чи психічними можливостями, або особи
без відповідного досвіду чи знайомості з пристроєм
при умові, що таке користування відбувається під
наглядом особи, котра відповідає за їх безпеку, або
вони отримали вказівки щодо безпечного користування пристроєм і розуміють небезпеку, пов‘язану
з використанням фену.
●● Діти не повинні гратися пристроєм.
●● Чищення і догляд за пристроєм не повинні виконуватися дітьми, залишеними без нагляду.
●● Якщо невід‘єднувальний кабель електроживлення
GW33-042_v02
Увага!
Недотримання правил безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без
нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний
отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг
впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
●● Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він
може впасти у воду або бути забризканий водою.
●● Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні
предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні
отвори, та не кладіть фен на м‘яку поверхню, таку
як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря
можуть бути заблоковані.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного регулювання.
●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гарячих поверхонь.
23
●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охо-
лонути.
●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель
електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку.
●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола
фену (небезпека обривання кабелю).
●● Ніколи не можна прикривати будь-чим фен, оскільки
це може призвести до нагромадження тепла усередині фена.
●● Не користуйтеся насадками без рекомендації
виробника.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Фен слід використовувати тільки для сушіння волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі фену іншій особі, просимо також
передати цій особі дану інструкцію. Щодо фенів,
непридатних для подальшого використання, необхідно позбуватися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного
середовища згідно із Законом про господарське
використання відходів. Забороняється викидати
фен разом із побутовим сміттям. Просимо консультуватися з локальним органом у справах господарського використання відходів.
●● Завжди відключайте фен від електромережі після
закінчення користування ним.
●● Використовуйте фен виключно у відповідності до
його призначення таким способом, який описаний
у даній інструкції.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен ZELMER виконуютє вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини фена
Вихід повітря
Насадка концентратора
Вхід повітря
Перемикач швидкості руху повітря
0 =фен виключений
1 =потужність 600 W при обмеженому проході повітря
2 =потужність 1200 W при максимальному проході
повітря
5 Рухома ручка
6 Перемикач напруги живлення 120 V/230 V
1
2
3
4
1
3
2
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового захисту
рекомендується установити в електричній схемі
подачі електроживлення до ванної кімнати пристій
захисного відключення, що управляється диференціальним (залишковим) струмом (RCD) з номінальним диференціальним (залишковим) струмом,
котрий не перевищує 30 мА. По цьому питанню
слід звернутися до спеціаліста-електрика.
4
6
5
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій
у разі надто високої температури повітря на виході або
внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для
проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час
користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен
для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням,
перевірте чи вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте очищення отворів. Під час користування не закривайте отвори руху повітря і не допускайте попадання
волосся усередину фена.
24
4
3
GW33-042_v02
Обслуговування і робота фена
КОРИСТУВАННЯ
Після миття волосся, витерти старанно рушником. Перевірити чи перемикач напруги (6) встановлений правильно:
120 V або 230 V, у залежності від мережної напруги. Підключити фен до мережі живлення i перемикачем вибрати
відповідну ступінь нагріву і надуву повітря.
НАСАДКА (КОНЦЕНТРАТОР ПОВІТРЯ) ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОССЯ (2)
Насадка для укладки волосся приводить до концентрації повітря для надання можливості висушення вибраних
зон волосся. Насадка легко встановлюється на передню
частину фена для волосся.
Очищення і зберігання фена
●● Фен призначений виключно для домашнього використання.
●● Виключіть фен кнопкою (4) i вийміть вилку з розетки.
●● Корпус фена протерти зволоженою ганчіркою, далі
протерти досуха.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо не користуєтесь феном, вийміть кабель з розетки.
●● Після користування зачекайте до охолодження фена
i покладіть його у сухому, холодному, недоступному
для дітей місці.
●● Забороняється змотувати живильний кабель навколо
фена, тому що це несе ризик передчасного зносу
і прориву кабелю. З кабелем слід поводитися обережно, для забезепечення його довготривалої надійності, не допускати шарпання, скручування або тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, від часу до часу
потрібно його випрямити.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
GW33-042_v02
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження,
cпричинені застосуванням приладу не за призначенням або
неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент,
без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних,
комерційних та інших причин.
25
LT
Gerbiamieji Klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
●● Antgalių tvirtinimo vietos naudojimo metu ir iš karto
po jo gali būti įkaitusios. Prie liesdami leiskite joms
atvėsti.
●● Jeigu plaukų džiovintuvą naudojate vonioje, baigę
darbą būtinai ištraukite kištuką iš tinklo, kadangi
pavojus išlieka netgi tuomet, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: Negalima naudoti prietaiso
netoliese vonios, dušo, vandens telkinių
ar bakelių.
Nurodymai darbo saugos klausimais
Tolesnės instrukcijos yra skirtos Jūsų sveikatai ir saugumui.
Prieš pradedant naudotis prietaisu, prašome būtinai susipažinti su visomis naudojimo ir saugumo instrukcijomis.
Pavojus! /Ispėjimas!
Nesilaikymas gali sukelti pažeidimus
●● Pavojus nusideginti! Neliesti įkaitusių prietaiso paviršių.
●● Naudojimosi metu niekuomet nedėkite džiovintuvo ant
šlapio paviršiaus ar drabužių.
●● Nesinaudokite maudydamiesi.
●● Jeigu naudojimosi metu prietaisas sugestų, nedelsiant
ištraukite laido kištuką, o džiovintuvą atiduokite į taisyklą.
●● Niekuomet nekiškite jokių daiktų į džiovintuvo angas.
●● Nenaudokite už patalpų ribų arba ten, kur yra naudojami
aerozolių pavidalo produktai ar laikomas deguonis.
●● Džiovintuvui įkritus į vandenį, nebandykite traukti jo iš
vandens, o pirmiausia ištraukite iš lizdo kištuką. Negalima toliau naudotis džiovintuvu. ●● Prietaisu gali naudotis vaikai nejaunesni kaip 8 metų
bei ribotų protinių, fizinių ir jutiminių gebėjimų žmonės,
o taip pat asmenys neturintys atitinkamos patirties nei
žinių, jeigu juos prižiūrima arba jiems išaiškintos elektros prietaisų naudojimosi nuorodos. Vaikams neleistina žaisti su prietaisu.
●● Prietaiso valymo ir konservavimo darbai neturėtų būti
atliekami vaikų paliktų be priežiūros.
●● Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad
išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją
arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto
asmens.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Naudojimo metu džiovintuvas įkaista. Nedėkite jo arti
lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. ●● Nenukreipkite karšto oro srovės į akis, rankas ar kitas
karščiui jautrias kūno vietas. ●● Pavojingas gali būti netgi išjungtas džiovintuvas. Baigus naudotis ar ketinant jį išvalyti, prietaisą visuomet būtina išjungti iš elektros tinklo.
26
Dėmesio!
Nesilaikymas gali sukelti turto sugadinimą
●● Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, niekuomet nepalikite įjungto džiovintuvo be priežiūros. ●● Įsitikinkite, kad oro įėjimo ir išėjimo angos niekuomet
nebūtų užblokuotos.
●● Niekuomet nemerkite džiovintuvo, jo maitinimo laido ar
kištuko į vandenį. Niekuomet nenuleiskite naudojamo
prietaiso žemyn tokiu būdu, kad jis galėtų patekti į vandenį ar kitaip sudrėktų tebebūdamas įjungtas.
●● Niekuomet nedėkite ir nelaikykite prietaiso taip, kad jis
galėtų įkristi į vandenį ar būtų juo aplietas.
●● Niekuomet nebandykite šalinti į džiovintuvą patekusių
dulkių ar pašalinių kūnų aštriais daiktais (pvz., šukomis). ●● Niekuomet neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų,
taip pat nedėkite džiovintuvo ant minkšto pagrindo,
tokio kaip lova, patalynė ar drabužiai, kurie gali
uždengti orto angas. Nepalikite ant džiovintuvo plaukų. ●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo įkaitusių paviršių.
●● Nesudėkite ir nesupakuokite džiovintuvo iš karto po
naudojimo, leiskite jam atvėsti.
●● Nebandykite išjungti kištuko, traukdami už laido. Traukite tiktai patį kištuką.
●● Nevynioti maitinimo laido apie džiovintuvą (pavojus
nutraukti laidą).
●● Džiovintuvo niekuomet negalima niekuo uždengti, nes
taip viduje kaupsis šiluma ir prietaisas greitai perkais.
●● Nesinaudokite nerekomenduojamais antgaliais.
Nurodymas
Informacija apie produktą ir naudojimo
nurodymai
●● Džiovintuvas turi būti naudojamas tiktai plaukams džiovinti.
●● Perduodami
džiovintuvą naudotis kitam asmeniui,
supažindinkite jį taip pat ir su naudojimo instrukcijomis.
Džiovintuvai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, turi
GW33-042_v02
būti šalinami, laikantis galiojančių aplinkos apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Negalima
šalinti džiovintuvo kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome pasikonsultuoti su vietine už atliekų šalinimą atsakinga įstaiga.
●● Baigę darbą, džiovintuvą visuomet išjunkite iš tinklo.
●● Džiovintuvą naudokite pagal paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
DĖMESIO: Papildomai apsaugai rekomenduojame
vonios patalpos elektros kontūre instaliuoti liekamosios srovės prietaisą (RCD), kurio nominalusis elektros
srovės stiprumas neviršija 30 mA. Šiam darbui atlikti
prašome kreiptis į kompetentingą elektros specialistą.
Džiovintuvo sandara
Oro išėjimo anga
Antgalis- koncentratorius
Oro įėjimo anga
Oro srovės greičio perjungiklis
0 =prietaisas išjungtas
1 =galingumas 600 W, esant apribotam išeinančo oro
srautui
2 =galingumas 1200 W, esant maksimaliam išeinančio
oro srautui
5 Judama rankenėlė
6 Įtampos perjungiklis 120 V/230 V.
1
2
3
4
ĮSPĖJIMAS: Laikykitės šių saugumo instrukcijų, kad
išvengtumėte nudegimų, elektros šoko ar gaisro pavojaus.
Saugumo rekomendacijos
Šiame plaukų džiovintuve yra įrengta apsauga nuo perkaitinimo, kuri išjungia prietaisą, kai išeinančio oro temperatūra tampa per aukšta ar kai oro įėjimo anga yra iš dalies
užblokuota. Tuo atveju, jei darbo metu plaukų džiovintuvas
išsijungtų, prašome išjungti visus mygtukus ir leisti prietaisui
atvėsti. Per tą laiką apsauga nuo perkaitimo grįš į pradinę
būseną. Prieš pradėdami vėl naudotis, įsitikinkite, jog oro
įėjimo ir išėjimo angos neužkištos. Prireikus ištraukite kištuką
iš lizdo ir pašalinkite angas blokuojančias kliūtis. Naudodamiesi prietaisu venkite uždengti oro pratekėjimo angas ir
neleiskite plaukams patekti į džiovintuvo vidų.
1
3
2
4
6
5
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti ženklinimo plokštelėje.
Plaukų džiovintuvas ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
3
4
GW33-042_v02
27
Džiovintuvo naudojimas ir veikimo principas
NAUDOJIMAS
Ištrinkus plaukus, gerai nusausinti juos rankšluosčiu. Patikrinkite, ar įtampos prjungiklis (6) nustatytas teisingai: 120 V
arba 230 V, priklausomai nuo vietinio elektros tinklo. Įjunkite
prietaisą į tinklą ir perjungikliu nustatykite pasirinktą kaitinimo
ir oro pūtimo stiprumą.
ANTGALIS – ORO SRAUTO KONCENTRATORIUS (2)
Šukuosenos formavimo antgalis yra skirtas sukoncentruoto
oro srautui, kad būtų lengviau džiovinti atskirai pasirinktas
plaukų sruogas. Antgalis labai paprastu būdu tvirtinamas ant
džiovintuvo priekinės dalies.
Džiovintuvo valymas ir priežiūra
●● Džiovintuvas yra skirtas naudoti išimtinai tik namų sąlygomis.
●● Džiovintuvą visuomet išjunkite jungikliu (4) ir ištraukite
kištuką iš lizdo.
●● Džiovintuvo korpusą galite valyti drėgnu skudurėliu, o po
to nusausinkite.
LAIKYMAS
●● Jeigu džiovintuvu nesinaudojate, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo.
●● Pasinaudoję palaukite, kol džiovintuvas atvės, ir padėkite
jį sausoje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
●● Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, kadangi taip
jis gali greitai susidėvėti ir nutrūkti. Elkitės su laidu atsargiai, venkite jį tempti, sukti ar trūkčioti, ypač traukdami
kištuką iš lizdo. Jeigu naudojimo metu laidas susisuka,
reikia kartas nuo karto jį ištiesinti.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu:
Kartono pakuotes perduok į makulatūros
surinkimo punktą.
Polietileno maišelius (PE) įmesk į plastmasėms skirtą konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduok į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esančios prietaise pavojingos sudedamosios dalys gali sukelti grėsmę aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
28
GW33-042_v02
LV
Cienījamie Klienti!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
●● Ja ierīcei ir uzgaļi, tie var būt karsti lietošanas laikā
un pēc lietošanas. Pirms pieskaršanas atļaujiet tiem
atdzist.
●● Ja fēns ir lietots vannas istabā, pēc lietošanas
atslēdziet elektrības vadu, jo tuvums var būt bīstams arī tad, kad fēns ir izslēgts.
UZMANĪBU: Nedrīkst lietot ierīci vannu,
dušu, rezervuāru un tvertņu ar ūdeni
tuvumā.
Drošības norādījumi
Šī informācija attiecas Jūsu veselībai un drošībai. Pirms fēna
pirmās lietošanas lūdzam obligāti iepazīties ar visām lietošanas instrukcijām un informācijām par drošību:
Briesmas! / Brīdinājums!
Neievērošana var izraisīt ievainojumus
●● Apdeguma briesmas! Nedrīkst pieskarties pie ierīces
karstām virsmām.
●● Darba laikā nedrīkst ievietot fēnu uz mitras virsmas vai
uz apģērba.
●● Nedrīkst lietot fēnu mazgāšanas laikā.
●● Ja lietošanas laikā Jūs konstatējiet fēna
bojājumu,
nekavējoties atslēdziet elektrības vadu no tīkla un
nosūtiet fēnu servisam.
●● Nedrīkst novietot vai iebāzt nekādu priekšmetu fēna
caurumos.
●● Nelietojiet fēnu ārpus telpām vai tur, kur ir lietoti produkti
aerosolā (pulverizatorā) vai kur ir lietots skābeklis.
●● Pēc fēna nokrišanas ūdenī pirmkārt Jums ir nepieciešami atslēgt elektrības vadu. Nedrīkst izvilkt fēnu.
Nedrīkst pēc tam lietot fēnu.
●● Ierīci drīkst lietot bērni virs 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tiek pārraudzīti vai ir apmācīti par elektrisko ierīču lietošanu un
ar to saistītām briesmām. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci.
●● Bērni atstāti bez uzraudzības nedrīkst tīrīt un apkalpot
ierīci.
●● Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas
lietotājam. Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Darba laikā fēns ir karsts. Nenovietojiet to pie viegli
uzliesmojošiem materiāliem.
●● Nedrīkst novirzīt karstu gaisu uz acīm, rokām vai citām
jūtīgām ķermeņa daļām.
●● Arī izslēgts fēns var būt bīstams. Vienmēr pēc lietošanas vai tīrīšanas laikā atslēdziet fēnu no elektroapgādes.
GW33-042_v02
Uzmanību!
Neievērošana var izraisīt bojājumus īpašumam
●● Kad fēns ir ieslēgts, nedrīkst to atstāt bez uzraudzības.
Ugunsgrēka risks.
vai ieplūdes un izplūdes caurumi nav
nobloķēti.
●● Nekad nedrīkst gremdēt fēnu, elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī. Nedrīkst atlikt fēnu uz apakšu, tādā
veidā, ka tas var nokrist ūdenī ieslēgtā stāvoklī.
●● Nedrīkst novietot un glabāt ierīci vietā, kur var nokrist
ūdenī vai būt apslacīta.
●● Nedrīkst izņemt putekļus vai citus priekšmetus no fēna
lietojot asu priekšmetu (piem. ķemmi).
●● Nedrīkst bloķēt gaisa ieplūdes un izplūdes caurumus,
un nedrīkst novietot fēnu uz mīkstas virsmas, piem. uz
gultas vai dīvāna, kur var nobloķēties gaisa caurumi.
Glabājiet fēnu bez matiem utt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Turēsiet elektrības vadu tālu no karstām virsmām.
●● Pirms fēna atlikšanas atļaujiet atdzist.
●● Nedrīkst atslēgt elektrības vadu turēšot to ar vadu, tikai
ar kontaktdakšu.
●● Nedrīkst uzvīt vadu uz fēnu (vada pārraušanas risks).
●● Nedrīkst apsegt fēnu, jo tas var akumulēt siltumu iekšā.
●● Nelietojiet nerekomendētu uzgaļu.
●● Pārbaudiet,
Norādījums
Informācija par produktu un lietošanas
norādījumi
●● Fēnu var lietot tikai matu kaltēšanai.
●● Gadījumā, kad fēns ir atdots citai personai, lūdzam
nodod arī lietošanas instrukciju. Ja fēns nevar būt ilgāk
lietots, to var likvidēt tikai saskaņā ar spēkā esošiem
noteikumiem par vides aizsardzību, pēc Atkritumu
apsaimniekošanas likuma. Nedrīkst izmest fēnu kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam konsultēties
ar vietēju atkritumu apsaimniekošanas centru.
●● Vienmēr atslēdziet fēnu no elektrības pēc lietošanas.
●● Lietojiet fēnu tikai saskaņā ar paredzēšanu, kā ir
aprakstīti šī instrukcijā.
29
UZMANĪBU: Lai nodrošināt papildu aizsardzību, rekomendējam instalēt vannas istabas elektrības ķēdē
automātslēdžu (RCD) ar nominālo maiņstrāvas vērtību
neaugstāku par 30 mA. Sīkumu aprunājiet ar elektriķi.
BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet iepriekšminētas rekomendācijas, lai izvairoties no apdeguma, strāvas trieciena vai
ugunsgrēka.
Rekomendācijas par drošību
Fēns ir apgādāts ar pārkarsējuma nodrošinājumu, kurš
izslēdz ierīci izejoša gaisa pārāk augstās temperatūras
gadījumos vai gadījumos, kad ir daļēji apsegti gaisa ieplūdes caurumi. Gadījumā, kad fēns izslēgs lietošanas laikā,
lūdzam izslēgt visu pārslēdzēju un atļaut fēnam atdzist – tad
automātiski izslēgs nodrošinājums. Pirms kārtējas lietošanas pārbaudiet, vai ieplūdes un izplūdes gaisa caurumi nav
apsegti. Ja nepieciešami, atslēdziet kontaktdakšu no ligzdas
un notīriet caurumus. Lietošanas laikā nedrīkst apsegt gaisa
caurumus un atļaut, lai tur nokļūtu mati.
Tehniskas informācijas
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta nominālas plāksnes.
ZELMER fēns ievēro spēkā esošas normas prasību.
Ierīce atbild direktīvu prasībām:
–– Direktīva par zemsprieguma iekārtām (LVD) – 2006/95/EC.
–– Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC)
– 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālas plāksnes.
Fēna konstrukcija
1 Gaisa izplūde
2 Koncentratora uzgalis
3 Gaisa ieplūde
0 =ierīce ir izslēgta
1 =jauda 600 W ar ierobežotu gaisa strāvu
2 =jauda 1200 W ar maksimālu gaisa strāvu
4 Gaisa ātruma pārslēdzējs
5 Kustīgais rokturis
6 Strāvas pārslēdzējs 120 V/230 V
1
3
2
4
6
5
3
4
30
GW33-042_v02
Fēna lietošana un darbība
LIETOŠANA
Pēc mazgāšanas, matus labi nokaltēt ar dvieli. Pārbaudīt,
vai strāvas pārslēdzējs (6) ir pareizi uzstādīts: 120 V vai 230
V, atkarīgi no tīkla sprieguma. Pieslēgt fēnu pie elektrības
tīklu un ar pārslēdzēju izvēlēt attiecīgu gaisa sildīšanas un
strāvas līmeņi.
UZGALIS (GAISA KONCENTRATORS) MATU IEVEIDOŠANAI (2)
Uzgalis matu ieveidošanai koncentrē gaisa strāvu, lai būtu
iespēja attiecīgo matu rajonu žāvēšana. Uzgalis var būt
viegli novietots uz fēna priekšējas daļas.
Tīrīšana un konservācija
●● Fēns ir paredzēts tikai mājas lietošanai.
●● Vienmēr izslēdziet fēnu ar pogu (4) un atslēdziet to no
elektroapgādes.
●● Fēna korpusu var noslaucīt ar valgu lupatiņu, pēc tam
ar sausu.
Glabāšana
●● Kad fēns nav lietots, obligāti to atslēdziet no elektroapgādes.
●● Pēc lietošanas atļaujiet fēnam pilnīgi atdzist un pēc tam
novietojiet to sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā.
●● Nedrīkst uzvīt vadu uz fēnu, jo tas var ierosināt vada
priekšlaicīgas bojāšanas un pārraušanas risku. Ar vadu
rūpēsiet uzmanīgi, lai nodrošināt vada ilglaicīgu darbderīgumu, nedrīkst to raut, vīt vai vilkt, sevišķi atslēgšot no
elektrības. Ja vads lietošanas laikā savīs, periodiski to
iztaisnojiet.
Ekoloģija – gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var ienest savu ieguldījumu vides aizsardzībā.
Tas nepieprasa
īpašas pūles. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts priekš plastikāta.
Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā
utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai
videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW33-042_v02
31
ET
Austatud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Ohutuseeskirjad
Alltoodud informatsioon on tähtis Teie tervise ja ohutuse
jaoks. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kõik kasutusja ohutusjuhised.
Ohtlik! / Hoiatus!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Kõrvetamise
pindu.
●● Ärge
oht! Mitte puudutada seadme kuumi
pange seadet märjale pinnale või esemele
seadme kasutamise ajal.
●● Ärge kasutage seadet pesemise ajal.
●● Kui seade on kasutamise ajal vigastada saaanud,
võtke kohe pistik vooluvõrgust välja ning viige seade
teenindusse.
●● Ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse mitte mingeid esemeid.
●● Ärge kasutage fööni väljas ega kohtades, kus on kasutusel aerosooltooted ja hapnik.
●● Seadet võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed
ning vaimsete ja füüsiliste puuetega, samuti vastava
kogemuse või teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse
või neid on õpetatud elektriseadmeid ohutult kasutama. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
●● Seadme puhastamist ja hooldamist ei tohi teha lapsed
ilma järelevalveta.
●● Kui föön kukub vette, enne selle kättesaamist, ühendage kõigepealt seade vooluvõrgust lahti. Sellist fööni
ei tohi edaspidi kasutada.
●● Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses või spetsialisti poolt.
●● Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Kasutamise ajal föön kuumeneb. Hoidke see süüteallikatest eemal.
●● Ärge suunake kuum õhk silma, kätte poole, või kohtadesse, mis on ületundlikud kõrge temperatuuri suhtes.
●● Oht on olemas ka väljalülitatud fööni korral. Alati ühendage seade vooluvõrgust lahti pärast kasutamist või
selle puhastamiseks.
32
●● Fööni mõned osad (otsakute kinnitamise koht) võivad
olla kuumad ka pärast kasutamist. Enne puudutamist,
laske neil maha jahtuda.
●● Kui kasutate seadet vannitoas, siis võtke pistik
kohe peale kasutamist pistikupesast välja, kuna
vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud
fööni korral.
TÄHELEPANU: Seadet ei tohi kasutada
vanni, dušši, vett sisaldavate mahutite
ja nõude läheduses.
Tähelepanu!
Eiramine põhjustab seadme kahjustamist
●● Ärge kunagi jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
Tulekahjuoht.
●● Veenduge, et õhuavad pole mitte kunagi kinnikaetud.
●● Ärge tehke fööni, toitejuhet ega pistikut märjaks. Ärge
pange seadet nii, et see võiks kukkuda vette, olles sisselülitatud.
●● Ärge kasutage ega hoidke seadet vee läheduses.
●● Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid (nt kammi)
tolmu, juuksekarvade vm eemaldamiseks.
●● Ärge kunagi katke õhuavasid kinni ega pange seadet
pehmele pinnale, nt voodile või diivanile. Enne hoiule
panekut, eemaldage juuksekarvad jms.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
●● Enne hoiule panekut, laske seadmel maha jahtuda.
●● Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest, vaid hoides pistiku.
●● Ärge kerige toitejuhet seadme ümber (juhtme katkemise oht).
●● Ärge kunagi katke fööni pealt, kuna see võib põhjustada soojuse akumulatsiooni seadme sees.
●● Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi.
Juhised
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on ettenähtud ainult juuste kuivatamiseks.
●● Kui annate seadme kasutusele teisele isikule, laske tal
ka tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga. Kasutuskõlbamatu seadmest lahtisaamine peab toimima vastavalt
keskkonnakaitse eeskirjadele vastavuses Jäätmeseadusega. Fööni ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.
Palun, pöörduge kohaliku jäätmehoolduskeskusse.
●● Pärast kasutamist alati ühendage seade vooluvõrgust
lahti.
●● Kasutage seade ainult juuste kuivatamiseks, ning järgides käesolevaid juhiseid.
GW33-042_v02
TÄHELEPANU: Lisakaitseks on vannituba varustavasse vooluahelasse soovitav paigaldada lekkevoolukaitse, mis ei võimalda lekkevoolu tugevusel tõusta
üle 30 mA. Selle küsimusega tuleb pöörduda elektriku
poole.
HOIATUS: Et vältida kõrvetamis-, elektrilöögi ja tulekahjuohtu, järgige alati ülaltoodud juhised.
Ohutusnõuanded
Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Sel juhul lülitage
kõik lülitid välja ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Enne,
kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad ei
ole nt karvade, tolmuga jms ummistunud. Vajadusel võtke
pistik seinakontaktist välja ja puhastage õhuavad. Fööni
kasutamise ajal ei tohi õhuavasid ära blokeerida ega lasta
juuksekarvadel sissesattumist.
Fööni osad
Õhu väljalaskeava
Õhusuunur
Õhu sisselaskeava
Õhuvoolukiiruse regulaator
0 =seade on välja lülitatud
1 =võimsus 600 W, piiratud õhuvool
2 =võimsus 1200 W, maksimaalne õhuvool
5 Liikuv käepide
6 Pingeregulaator 120 V/230 V
1
2
3
4
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.
ZELMERi juukseföön vastab kehtivatele normidele ja direktiivide nõuetele:
–– Madalpingeseadmed (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE märgistusega, mis leidub andmeplaadil.
1
3
2
4
6
5
3
4
GW33-042_v02
33
Seadme kasutamine
KASUTAMINE
Pärast pesemist, kuivatage juuksed korralikult rätikuga.
Kontrollige, kas pingeregulaator on seatud õieti: 120 V või
230 V, sõltuvalt kohaliku võrgu pingest. Ühendage seade
vooluvõrku, valige soovitud õhuvoolukiirus ja temperatuur,
seades lüliti.
OTSAK (ÕHUSUUNUR) (2) SOENGU TEGEMISEKS
Õhusuunur võimaldab suunata õhuvoolu juuste teatud kohta,
millist soovite kuivatada. Õhusuunuri ühendamiseks lükake
see lihtsalt seadmesse.
Puhastamine ja hooldus
●● Juukseföön on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses
majapidamises.
●● Lülitage seade alati välja, seades nupu (4) ja võttes pistik
vooluvõrgust välja.
●● Puhastage fööni korpust niiske lapiga ja seejärel kuivaga.
HOIDMINE
●● Kui fööni enam ei kasuta, tuleb pistik seinakontaktist
välja võtta.
●● Laske seadmel maha jahtuda ning seejärel pange kuivasse, jahedasse, lastele kättesaamatusse kohta.
●● Ärge kunagi kerige toitejuhet seadme ümber, kuna see
võib põhjustada toitejuhtme katkemist ja seadme kasutuskõlbamatust enne tööea lõppemist. Et seadet saaks
kauem kasutada, olge toitejuhtmega ettevaatlikud, vältige selle kriimustamist, ülekerimist ja tõmbamist, eriti
pistiku elektrivõrgust väljavõtmisel. Ajage ülekeritud toitejuhe aegajalt sirgeks.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide
konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud
elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
34
GW33-042_v02
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Danger
of burning ! Do not touch hot parts of the
appliance.
●● Do not place working hair dryer on wet surface or clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during operation, unplug it
immediately and send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to aerosol products
(atomiser) or in places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water, unplug it before taking
it out. Do not put your hands in water when reaching
for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
●● This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the appliance.
●● Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● If the power supply cord is damaged in order to avoid
risks it should be replaced by the producer or in
a specialized repair point or by a qualified person.
●● Repairs of appliance can be carried our exclusively by an
authorised personnel. Unauthorised repairs can cause
serious risk to users. In case of defects we recommend
referring to an authorised ZELMER service point.
●● When working the hair dryer becomes hot. Do not
place hair dryer close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands or other heat
sensitive parts of body.
●● The risks exist even when the hair dryer is switched off Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
GW33-042_v02
●● Where caps are applied they can become hot during
and after use. Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in bathroom, unplug it
after use, as vicinity of water is dangerous even
when the hair dryer is switched off.
WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never
blocked.
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.
Never place the hand hair dryer down in a way, in
which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it
can fall to water or be splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of
hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place
hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where
the air intake hole can be blocked. The appliance is
not intended to be used with external time switches or
separate system of remote control.
●● Keep the supply cord far away from hot surfaces.
●● Before putting hair dryer away allow it to cool down.
●● Do not unplug by pulling the power supply cord but by
pulling the plug itself.
●● Do not turn the power supply cord around hair dryer
(risk of cord damaging)
●● Never cover hair dryer as it can lead to accumulation
of heat inside it.
●● Do not use not recommended caps.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person,
please provide the person with this instruction
manuals. As for hair dryers whose life time has
expired, they are to be disposed of in accordance with
valid environment protection regulations according to
Waste Management Statute. Disposal of hair dryers
with domestic waste is not allowed. Please consult
your local waste management authority.
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as
stipulated in the present instruction.
35
CAUTION: In order to ensure additional protection it
is recommended to equip electric circuit supplying the
bathroom with a residual current device (RCD) with
a residual current not exceeding 30 mA. In this respect
a specialized electrician is to be addressed.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection
device which turns off the appliance when the temperature
of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly
blocked. If the hair dryer switches off during operation please
switch off all buttons and allow to cool. The protection device
will then automatically reset. Before using check if air inlet
and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance
and clean the openings. While using the appliance do not
block the openings and do not allow hair to get inside the
hair dryer.
Product features
Air outlet
Concentrator
Air inlet
Airflow speed switch
0 =appliance is switched off
1 =power 600 W with a limited airflow
2 =power 1200 W with a maximal airflow
5 Movable handle
6 120 V/230 V switch
1
2
3
4
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating
label.
1
3
2
4
6
5
3
4
36
GW33-042_v02
How to use
OPERATION
After washing dry hair thoroughly with a towel. Check if the
120 V/230 V switch (6) is correctly set according to the mains
supply. Plug in the appliance and set the appropriate heat
intensity level and airflow speed.
HAIR STYLING CONCENTRATOR (2)
This attachment concentrates the airflow and enables to
dry only selected parts of hair. The concentrator is easily
attached to the front part of the hair dryer.
Cleaning and maintenance
●● The hair dryer is intended for household use only.
●● Always switch off the hair dryer using the button (4) and
unplug the appliance.
●● The housing can be wiped with a damp cloth, however it
needs to be wiped dry afterwards.
STORAGE
●● When not in use, unplug the appliance.
●● After use allow the hair dryer to cool and store out of
reach of children in a dry and cool place.
●● Never wrap the cord around the appliance, as this
will cause the cord to wear prematurely and break.
Handle the cord carefully to ensure its long efficiency.
Avoid jerking, twisting or straining it especially while
unplugging. If the cord becomes twisted due to use,
periodically straighten it.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is
neither difficult nor too expensive.
To do that:
–– Put the cardboard box into paper drop.
–– Put plastic bags into plastic waste
container.
–– Give used device to appropriate storage
yard, as dangerous components of
the device can pose a threat to the
environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer/importer cannot be held responsible for damage
caused by improper use or improper service.
Manufacturer/importer claims the right to modify the product any time,
without prior notice, in order to adjust to law norms and directives or
because of constructional, commercial, esthetic and other reasons.
GW33-042_v02
37
GW33-042_v01
GW33-042_v01
GW33-042_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project