SPEEDLINK Axon

SPEEDLINK Axon
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
anslutas till en dator. Produkten är underhållsfri. Använd den
inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget
ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat
av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem
med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna
pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den
här produkten inte får slängas bland de osorterade soporna.
Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt
insamlingsställe för elektriska produkter. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna,
den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom
att samla in och återvinna elektriska apparater separat kan
vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar
människor och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
připojení na počítač. Produkt je bezúdržbový. V případě
vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost.
Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/
povinná jej odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická
zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu,
nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a).
Tříděný sběr a recyklace starých elektrických spotřebičů
zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské
zdraví ani životní prostředí.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
DK
PL
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning
til en PC. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke,
hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund
af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller
anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do
komputera PC. Produkt nie wymaga konserwacji. Nie wolno
go używać przy widocznych zewnętrznych uszkodzeniach.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego
z określonym przez producenta użytkowania produktu.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være
årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter.
Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne
gentager sig.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami
do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych,
jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić
regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów
należy zasięgnąć porady lekarza.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald.
Du er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted
for elektronisk udstyr. Du kan indhente oplysninger om
indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder,
genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette produkt.
En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk udstyr
forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers
sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst
vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
EL
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.
Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Η
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία
ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει
ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με
τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε
υποχρεωμένοι να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο
σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας
στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή
συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο
τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne
o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować
większą odległość od źródeł zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami
domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego
punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje
o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji,
miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w
którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja
zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom
ze strony zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i
środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę
zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej
można skontaktować się przez naszą stronę internetową
www.speedlink.com.
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
liittämisen jälkeen. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä
sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista
tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin
yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä
on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja
paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi
saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä,
josta olet ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden
kerääminen ja kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet
vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A termék nem igényel karbantartást. Ne használja
külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
1
2
connecting
dpi-switch
axon
desktop mouse
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz
esetén forduljon orvoshoz.
SL-6102-GY
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a
terméket az újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad
ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus
eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében
lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó
üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott
gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy az
emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
SE
DK
PL
HU
1.Sätt kontakten i en ledig
USB-port på din dator.
Drivrutinen installeras
automatiskt och kort
därefter är musen klar
att användas.
1.Forbind stikket med et
ledigt USB-interface på
din computer. Driveren
installeres automatisk
og musen er hurtig klar
til brug.
1.Podłącz wtyk USB
do wolnego portu
USB komputera.
Sterownik instaluje się
automatycznie i zaraz
po tej operacji mysz jest
gotowa do pracy.
2.Med dpi-växlaren ställer
du in känslighet för
mussensorn. Det finns
4 känslighetsnivåer som
kan kopplas på i tur och
ordning: 800, 1.200,
1.600 och 2.400dpi.
2.Med dpi-omskifteren
udvælger du
musesensorens
følsomhed. 4
følsomhedstrin står til
rådighed, som man kan
skift til efter hinanden:
800, 1.200, 1.600 og
2.400dpi.
1.Csatlakoztassa az
USB-csatlakozót
számítógépe szabad
USB portjára. A
meghajtó magától
telepítődik és az egér
rövid időn belül már
használható is.
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling
til en datamaskin. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes
ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig
eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at
dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte
husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et
offisielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon
om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du
kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av
gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com.
CZ
EL
1.Zapojte konektor do
volného portu USB na
počítači. Automaticky
se nainstaluje ovladač
a krátce poté bude myš
připravena k použití.
1.Συνδέστε το βύσμα
με μια ελεύθερη
διασύνδεση USB του
υπολογιστή σας. Ο
οδηγός εγκαθίσταται
αυτόματα και το ποντίκι
είναι μετά από λίγο
έτοιμο για χρήση.
2.Přepínačem „dpi“ volíte
citlivost senzoru myši.
K dispozici máte 4
stupně citlivosti, mezi
nimiž se postupně
přepíná: 800, 1.200,
1.600 , 2.400 dpi.
2.Με το διακόπτη
εναλλαγής dpi επιλέγετε
την ευαισθησία του
αισθητήρα ποντικιού.
Διατίθενται 4 βαθμίδες
ευαισθησίας, οι
οποίες μπορούν να
εναλλάσσονται: 800,
1.200, 1.600 και
2.400dpi.
2.Za pomocą
przełącznika
rozdzielczości wybierz
czułość czujnika
myszy. Do dyspozycji
są 4 poziomy czułości,
które można kolejno
przełączać – 800,
1.200, 1.600 i 2.400dpi.
FI
1.Työnnä liitin tietokoneen
vapaaseen
USB-liitäntään.
Ajuri asennetaan
automaattisesti, ja hiirtä
voi käyttää pian
sen jälkeen.
2.Dpi-kytkimellä
voi säätää hiiren
anturin herkkyyden.
Käytettävissä 4 kaksi
herkkyystasoa, jotka
voidaan kytkeä läpi
peräkkäin: 800, 1.200,
1.600 ja 2.400dpi.
2.A dpi-átkapcsolóval
válassza ki az egér
érzékelőjének az
érzékenységét.
4 egymás után
kapcsolható
érzékenységi fokozat
áll rendelkezésre:
800, 1.200, 1.600 és
2.400 dpi.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
NO
1.Koble kontakten til en
leding USB-port på
datamaskinen. Driveren
installeres automatisk
og musen er straks klar
til bruk.
2.Bruk dpi-bryteren til
å velge følsomhet for
musens sensor. Du
har 4 følsomhetstrinn
tilgjengelig som kan
veksles etter hverandre:
800-1.200-1.600 og
2.400dpi.
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
This product is only intended as an input device for connecting
to a computer. This product is sealed. Do not use it if damage
is seen. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for
any damage to this product or injuries caused due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product
for purposes not recommended by the manufacturer.
Health risks
Extended use of input devices may cause health problems such
as discomfort or pain; as such, take regular breaks and consult
a doctor if problems persist.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this
occurs, try increasing the distance from the devices causing
the interference.
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not
dispose of this product together with general household waste;
instead, take it to a recycling point for electrical and electronic
equipment. For information about local recycling points, contact
your local authority, civic amenity site or the business where you
purchased this product. The separate collection and recycling of
used items of electrical and electronic equipment prevents any
harmful substances they contain from harming human health
and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with
our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
DE
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme
dispositif de pointage sur un ordinateur. Ce produit ne
requiert pas d’entretien. Ne pas l’utiliser s’il présente des
dommages extérieurs. La société Jöllenbeck GmbH décline
toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou
de blessures corporelles dues à une utilisation du produit
inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions
données par le fabricant.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es
zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder
Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und
holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie
peut entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes
ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et
consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den
störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à
haute fréquence intenses (installations radio, téléphones
mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon
fonctionnement de l‘appareil (ou des appareils). Dans ce cas,
essayez d‘éloigner les appareils à l’origine des perturbations.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet,
dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll
entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet, es an
einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte
abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe
erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder
dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.
Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte
verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des
Menschen und die Umwelt gefährden.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden
Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über
unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como
dispositivo de inserción. El producto no necesita mantenimiento.
No lo utilice si presenta daños externos. Jöllenbeck GmbH no
asume la garantía por daños causados al producto o lesiones
de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia,
diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación,
desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por
el fabricante del mismo.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción
de datos puede acarrear problemas de salud, entumecimiento
o dolores. Haz pausas con cierta regularidad, y en caso de
repetirse los síntomas acude inmediatamente al médico.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos
o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y
móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales
parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato
(los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con
los aparatos implicados sea la mayor posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que
en ellos no podrás depositar ese tipo de material de desecho
- estás obligado legalmente a depositarlo en los contenedores
apropiados para aparatos eléctricos y pilas de un punto limpio
oficial. Infórmate sobre el punto limpio más próximo a tu
domicilio en el ayuntamiento de tu demarcación, llamando a
empresas de reciclado de la zona o en la tienda en la que has
adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de
aparatos eléctricos y pilas usadas evitan que los materiales que
contienen perjudiquen la salud o el medio ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto,
dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar
rápidamente en la página web www.speedlink.com.
FR
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss
an einen Computer geeignet. Das Produkt ist wartungsfrei.
Verwenden Sie es nicht bei äußeren Beschädigungen. Die
Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden
am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von
unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom
Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung
des Produkts.
IT
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce
produit ne doit pas être placé avec les ordures ménagères
– vous êtes tenu de le déposer dans une borne officielle de
collecte d‘appareils électriques. Pour connaître les bornes de
collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services
de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où
vous avez acheté ce produit. La collecte séparée des appareils
électriques usagés et leur recyclage empêchent que les
matériaux qu‘ils contiennent ne mettent en danger la santé des
personnes et l‘environnement.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez
vous adresser à notre service d‘assistance technique. Le moyen
le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site
Web www.speedlink.com.
TR
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input
su un computer. Il prodotto non richiede manutenzione. Non
utilizzarlo in presenza di danni esterni. La Jöllenbeck GmbH
non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati
da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non
indicato dal produttore.
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı
olarak uygundur. Ürün, bakım gerektirmez. Dış hasarlar
mevcutsa kullanmayın. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine
aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç
doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan
ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare
problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di fare
regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di
problemi ricorrenti.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda
rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri meydana gelebilir.
Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan problemler
durumunda bir doktora başvurun.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad
alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde)
potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle
fonti d‘interferenza.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları)
aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite
yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il
prodotto insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi
tenuti per legge a consegnare questo prodotto in un centro di
raccolta autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici. Per
informazioni in merito ai centri di raccolta della propria zona
contattare le autorità locali, le imprese di smaltimento locali
o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. La raccolta
differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita
che le sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute
umana e l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al
nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro
sito www.speedlink.com.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev
çöpü ile imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden
bunları elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama
noktasına vermekle yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama
noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan, geri dönüşüm
merkezlerinden ya da ürünü satın aldığınız dükkandan sahip
olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı olarak toplanması ve
değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan maddelerin
insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen
müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor
aansluiting op een pc. Het product is onderhoudsvrij. Gebruik het
product niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck GmbH is
niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel
als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het
product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
fabrikant aangegeven doel van het product.
1
2
connecting
dpi-switch
Gezondheidsrisico‘s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen
gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn niet
worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij
terugkerende problemen een arts.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat
dit product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan.
U bent verplicht het in te leveren bij een officieel inzamelpunt
voor elektrische apparaten. Informatie over inzamelpunten bij
u in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke overheid,
het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product
hebt gekocht. Door gescheiden inzameling en verwerking van
elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin gebruikte
stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met
onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze
website www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в
качестве устройства для ввода на компьютере. Изделие не
нуждается в техническом обслуживании. Не используйте
его, если на его наружной части имеются повреждения.
Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию
или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств ввода
данных может привести к возникновению жалоб, связанных со
здоровьем (например, к недомоганию или болям). Регулярно
делайте перерывы, а если проблемы будут повторяться,
обратитесь за советом к врачу.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
расстояние от источников помех.
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на
то, что это изделие нельзя утилизировать с несортированным
домашним мусором – поэтому вы обязаны сдать его в
официально назначенный пункт сбора старых электроприборов.
Информацию о специализированных пунктах сбора старых
электроприборов можно получить в местных органах власти,
местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине,
где было куплено это изделие. Отдельные сбор и утилизация
старых электроприборов предотвращают возникновение
опасности для здоровья человека и окружающей среды
вследствие веществ, которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это
можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
EN
DE
FR
NL
1.Plug the USB connector
into any free USB port
on your computer. The
driver will be installed
automatically and the
mouse will be ready to
use shortly after that.
1.Verbinden Sie den
Stecker mit einer freien
USB-Schnittstelle Ihres
Rechners. Der Treiber
wird automatisch
installiert und die
Maus ist kurz darauf
einsatzbereit.
1.Reliez la fiche à une
prise USB libre de
votre ordinateur. Le
pilote est installé
automatiquement et la
souris est alors prête
à l’emploi.
1.Sluit de kabel aan op
een vrije USB-poort
van de computer.
Het stuurprogramma
wordt automatisch
geïnstalleerd en de
muis is vervolgens
na enige ogenblikken
gereed
voor gebruik.
2.Use the dpi switch to
set the sensitivity of
the mouse sensor. 4
sensitivity levels are
available which can
be toggled through by
pressing the button:
800, 1.200, 1,600 and
2,400dpi.
ES
2.Mit dem dpi-Umschalter
wählen Sie die
Empfindlichkeit des
Maussensors. 4
Empfindlichkeitsstufen
stehen zur Verfügung,
die sich nacheinander
durchschalten lassen:
800, 1.200, 1.600,
2.400 dpi.
IT
2.Réglez la sensibilité
du capteur à l‘aide du
commutateur dpi. Vous
disposez de 4 niveaux
de sensibilité activables
successivement :
800, 1.200, 1.600 et
2.400 dpi
2.Met de dpi-schakelaar
kiest u de gevoeligheid
van de muis-sensor.
U kunt kiezen uit 4
gevoeligheden, die
in volgorde worden
geselecteerd met de
schakelaar: 800, 1.200,
1.600-en 2.400dpi.
TR
RU
1.Conecta el cable a un
puerto USB que esté
libre en el ordenador.
El controlador se i
nstala automáticamente
y puedes utilizarlo
de inmediato.
1.Collegare il connettore
ad una porta USB
libera del computer.
Il driver si installa
automaticamente e
poco dopo il mouse è
pronto per l’uso.
1.Fişi bilgisayarınızdaki
boş bir USB portuna
bağlayın. Sürücü
otomatik kurulur ve
kısa süre içinde fare
kullanıma hazır duruma
gelir.
1.Соедините штекер
со свободным USBпортом компьютера.
Драйвер автоматически
инсталлируется и
вскоре после этого
мышка готова к
эксплуатации.
2.Con el conmutador
dpi se seleccionas la
sensibilidad del ratón.
Tiene 4 niveles de
sensibilidad que puedes
activar uno detrás de
otro: 800, 1.200, 1.600,
2.400dpi.
2.Selezionare la
sensibilità del sensore
del mouse con il
commutatore dpi. Sono
disponibili 4 livelli di
sensibilità che possono
essere attivati uno dopo
l‘altro: 800, 1.200, 1.600
e 2.400 dpi.
2.Dpi dönüştürücüsü
ile fare sensörünün
hassasiyetini seçin.
4 hassasiyet sırayla
seviyesi seçilebilir:
800, 1.200, 1.600 ve
2.400dpi.
2.При помощи
переключателя
dpi выбирается
чувствительность
датчика мышки.
Имеется 4 режима
чувствительности,
которые переключаются
в последовательном
режиме: 800, 1.200,
1.600 и 2.400 dpi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement