Philips BHD006 User manual

Philips BHD006 User manual
‡ 2EMHPRYîGLIX]pUSRX]HSUR%+'
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHD002
BHD004
BHD006
BHD007
g
a
f
b
c
( BHD004 )
e
EN
8VHUPDQXDO
LV
/LHWRWüMDURNDVJUüPDWD
BG
ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
PL
,QVWUXNFMDREVãXJL
CS
3ŏtUXĈNDSURXçLYDWHOH
RO
0DQXDOGHXWLOL]DUH
ET
.DVXWXVMXKHQG
RU
ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
HR
.RULVQLĈNLSULUXĈQLN
SK
3UtUXĈNDXçtYDWHĸD
HU
)HOKDV]QiOyLNp]LN|Q\Y
SL
8SRUDEQLåNLSULURĈQLN
KK
ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
SR
.RULVQLĈNLSULUXĈQLN
LT
9DUWRWRMRYDGRYDV
UK
ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
( BHD006, BHD007 )
d
i
h
( BHD006, BHD007 )
( BHD006, BHD007 )
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator or diffuser (Only for BHD004), pull
it off the hairdryer.
Clean the appliance with a damp cloth.
5 (Only for BHD006, BHD007) To fold the handle, apply soft pressure
on the backside of the handle until it folds ( i ).
Store the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( d ) or put it in the pouch ( h )
provided (only for BHD006, BHD007).
*XDUDQWHHVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
ÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
English
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǯȇǯ3KLOLSVǔǭDZǭ
ǾDzǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǵǴȃȌǸǻǻǿǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭǻǿ3KLOLSVǼǻDZDZǽȇdzǷǭ
ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDzǼǽǻDZȀǷǿǭǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǭdzǺǻ
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
‡ ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
aparat koristite u kupaonici,
‡ $NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHN
LVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
LOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\
EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNL
V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼn
NDGDMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
YDJ\DNpV]OpNPťN|GWHWpVpEHQ
MiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN
‡ UPOZORENJE: Aparat nemojte
amennyiben ezt felügyelet mellett
NRULVWLWLEOL]XNDGDWXåHYD
WHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpN
umivaonika ili posuda s
3RSRXçLWt
EL]WRQViJRVPťN|GWHWpVpQHNPyGMiW
vodom.
1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
pVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1H
‡ $SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWH
2 3RORçWHMHMQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
engedje, hogy gyermekek játsszanak
nakon uporabe.
3 &KFHWHOLRGSRMLWNRQFHQWUiWRUQHERGLIX]pUSRX]HSUR%+'
VHMPĖWHMHM]Y\VRXåHĈH
DNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
‡ Ako se aparat pregrije, automatski
3ŏtVWURMRĈLVWĖWHYOKNîPKDGŏtNHP
QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHW
ĂHVHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDWWHJD
5 SRX]HSUR%+'%+'3URVNORSHQtUXNRMHWLMHWŏHED
Y\YLQRXWPtUQîWODNQD]DGQtVWUDQXUXNRMHWLGRNXGQHGRMGHNMHMtPX
pVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
nekoliko minuta ostavite da se ohladi.
sklopení. ( i ).
karbantartást rajta.
3ŏtVWURMVNODGXMWHQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ
3ULMHQRåWRSRQRYRXNOMXĈLWHDSDUDW
3ŏtVWURMPţçHWH]DYĖVLW]D]iYĖVQRXVP\ĈNXd QHERMHMYORçLWGR
SURYMHULWHUHåHWNHNDNRELVWHVHXYMHULOL ‡ $PpJQDJ\REEYpGHOHPpUGHNpEHQ
SŏLEDOHQpKRSRX]GUDh ) (pouze pro BHD006, BHD007).
DMiQORWWHJ\KLEDiUDPYpGʼnNDSFVROy
GDQLVXEORNLUDQHQDNXSLQDPDSUDåLQH
=iUXNDDVHUYLV
5&'EHpStWpVHDIUGʼnV]REiWHOOiWy
kose itd.
iUDPN|UEH(]DNDSFVROyPD[P$
3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLSUREOpPQDSŏVYîPĖQRXQiVWDYFHQHER
‡ $NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQ
SRNXGSRWŏHEXMHWHQĖMDNRXLQIRUPDFLQDYåWLYWHZHEVSROHĈQRVWL
QpYOHJHVKLEDiUDPRWQHPOpSKHWLW~O
3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPQHERNRQWDNWXMWHVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\
mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
VSROHĈQRVWL3KLOLSVYHYDåt]HPLWHOHIRQQtĈtVORQDOH]QHWHY]iUXĈQtP
7RYiEELWDQiFVRWV]DNHPEHUWʼnONDSKDW
RYODåWHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQHND
OLVWXVFHORVYĖWRYRXSODWQRVWt3RNXGVHYHYDåt]HPLVWŏHGLVNRSpĈH
‡ $]iUDPWpVYHV]pO\pQHNHONHUOpVH
R]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVQHQDFKi]tREUDřWHVHQDPtVWQtKR
GUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNRELVH
SURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
pUGHNpEHQQHKHO\H]]HQIpPWiUJ\DWD
izbjegle opasne situacije.
OHYHJʼnUiFVRNED
Eesti
‡ Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava
8 godina starosti i osobe sa smanjenim ‡ 6RKDQHIHGMHOHDOHYHJʼnEHPHQHWL
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
rácsot.
À]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPD
veebisaidil www.philips.com/welcome.
‡ 0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHW
te osobe koje nemaju dovoljno
7lKWLV
HOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQIHOWQWHWHWW
iskustva i znanja, pod uvjetom da su
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke
IHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWL
pod nadzorom ili da su primili upute
see edaspidiseks alles.
IHV]OWVpJJHO
u vezi rukovanja aparatom na siguran
‡ HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
QDĈLQWHUD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL
‡ &VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWW
vee läheduses.
Djeca
se
ne
smiju
igrati
aparatom.
Ako
UHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
‡ Pärast seadme kasutamist vannitoas
nisu pod nadzorom, djeca ne smiju
NpV]OpNHW
võtke pistik kohe pistikupesast välja,
ĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
‡ 1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHWPťKDMKR]
kuna vee lähedus kujutab endast ohtu
‡ .DRGRGDWQX]DåWLWXVDYMHWXMHPR
YDJ\SDUyNiKR]
ka väljalülitatud seadme korral.
PRQWLUDQMH]DåWLWQHVWUXMQHVNORSNH
‡ HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
‡ +DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQ
YDQQLGHGXååLGHEDVVHLQLGHY}LWHLVWH
(RCD) u strujni krug koji opskrbljuje
DIHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
vettsisaldavate anumate
kupaonicu. Ta sklopka mora imati
IHOJ\HOHWQpONO
läheduses.
SUHRVWDOXUDGQXHOHNWULĈQXHQHUJLMX
‡ 1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]y
‡ Võtke seade alati pärast
NRMDQHSUHOD]LP$6DYMHW]DWUDçLWH
YDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHPKDJ\RWW
kasutamist vooluvõrgust välja.
RGPRQWDçHUD
WDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼn
‡ Ülekuumenemisel lülitub seade
‡ Nemojte umetati metalne predmete
HVHWEHQDJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]WL
automaatselt välja. Lülitage seade
XUHåHWNH]DSURSXåWDQMH]UDNDNDNR
‡ 1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOW
vooluvõrgust välja ja laske mõned
biste izbjegli opasnost od strujnog
DNpV]OpNN|Up
minutid jahtuda. Enne kui lülitate
udara.
‡ 0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJD
seadme uuesti sisse, kontrollige, ega
‡
1LNDGDQHEORNLUDMWHUHåHWNH]D
NpV]OpNOHKťO
õhuavad pole ebemete, juuste vms
Zajszint: Lc= 76dB [A] (BHD002, BHD006)
SURSXåWDQMH]UDND
ummistunud.
Zajszint: Lc= 83dB [A] (BHD004. BHD007)
‡ 3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDW
‡ Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike
(OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
SURYMHULWHRGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQ
olukordade vältimiseks tuleb lasta
naveden na aparatu naponu lokalne
toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi
(]D3KLOLSVNpV]OpND]HOHNWURPiJQHVHVWHUHNUHpUYpQ\HV|VV]HV
YRQDWNR]yV]DEYiQ\QDNpVHOʼntUiVQDNPHJIHOHO
volitatud hoolduskeskuses või
HOHNWULĈQHPUHçH
VDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDO
.|UQ\H]HWYpGHOHP
‡ $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKX
isikul.
opisanu u ovim uputama.
(]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
‡ Seda seadet võivad kasutada lapsed
‡ Nemojte koristiti aparat na umjetnoj
IHOKDV]QiOKDWyN
alates 8. eluaastast ning füüsiliste
$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]W
kosi.
puuete ja vaimuhäiretega isikud või
MHOHQWLKRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
‡ 'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMH
7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
isikud, kellel puuduvad kogemused
KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
nikada ga nemojte ostavljati bez
ja teadmised, kui neid valvatakse või
&VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
nadzora.
NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
neile on antud juhendid seadme ohutu
WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
‡ Nikada nemojte upotrebljavati
kasutamise kohta ja nad mõistavad
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
GRGDWNHLOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈD PHJHOʼn]pVpEHQ
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
LOLSURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMH %HYH]HWpV
seadet ilma järelevalveta puhastada
L]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRXSRWUHEOMDYDWH
(]D]~MKDMV]iUtWyVSHFLiOLVWHUYH]pVpEʼnODGyGyDQNpQ\HOPHVpV
ega hooldada.
WDNYHGRGDWNHLOLGLMHORYHYDåHMDPVWYR PHJEt]KDWyKDMV]iUtWiVWEL]WRVtWgQQHNDNiU~WRQDNiURWWKRQYDQ
‡ Täiendavaks kaitseks soovitame
.RPSDNWNLDODNtWiVHJ\V]HUťKDV]QiODW$OpJiUDPJ\RUVDQPHJV]iUtWMD
prestaje vrijediti.
KDMiWEL]WRVtWYDDFVLOORJiVWpVDWHUPpV]HWHVG~VViJRWDPHO\HWgQ
vannitoa elektrisüsteemi
‡ Kabel za napajanje nemojte omotavati
szeret.
paigaldada rikkevoolukaitsme
oko aparata.
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
ÉWWHNLQWpV
‡
3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDW
rakendusvool ei tohi ületada 30 mA.
a 6]ťNtWʼnI~YyFVʼn
ohladi.
b .DSFVROyKʼnPpUVpNOHWIRUGXODWV]iPIRNR]DWWDOpVNLNDSFVROiV
Küsige elektrikult nõu.
Razina buke: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
SR]tFLyYDO
‡ Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
Razina buke: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
‡ (UʼnVOpJiUDPDJ\RUVV]iUtWiVKR]
sisestage õhuava vahelt seadmesse
‡ ÉOODQGyNtPpOHWHVKʼnPpUVpNOHWDKDWpNRQ\V]iUtWiVKR]
(OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
‡ +ťY|VOpJiUDPVDMiWVWtOXVDNLDODNtWiViKR]
metallesemeid.
‡ : Kikapcsolva
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
‡ Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
c 'LII~]RUFVDND%+'WtSXVHVHWpEHQ
SURSLVLPDNRMLVHWLĈXL]ORçHQRVWLHOHNWURPDJQHWVNLPSROMLPD
‡ Enne seadme sisselülitamist kontrollige,
d $NDV]WyJ\ťUť
e )HV]OWVpJYiODV]WyNDSFVROyFVDND%+'%+'WtSXVRN
2NROLå
kas seadmele märgitud pinge vastab
HVHWpEHQ
kohaliku elektrivõrgu pingele.
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
f 0DUNRODW|VV]HKDMWKDWyPDUNRODWFVDND%+'%+'
komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.
WtSXVRNHVHWpEHQ
‡ Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
.DGDVHQDSURL]YRGXQDOD]LVLPEROSUHNULçHQRJVSUHPQLND]D
g /HYHJʼnEHPHQHWLUiFV
kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. VDNXSOMDQMHRWSDGDWR]QDĈLGDVHQDQMHJDRGQRVLHXURSVND
h 7iUROyWiVNDFVDND%+'%+'WtSXVRNHVHWpEHQ
direktiva 2012/19/EU.
‡ Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
$KDMV]iUtWyKDV]QiODWD
proizvoda u zaseban otpad.
‡ Ärge jätke kunagi elektrivõrku
3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
ühendatud seadet järelevalveta.
1 &VDND%+'%+'WtSXVRNHVHWpEHQ$NpV]OpN
RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
FVDWODNR]WDWiVDHOʼnWWHOOHQʼnUL]]HKRJ\DIHV]OWVpJYiODV]WyNDSFVROy
SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
‡ Ärge kunagi kasutage teiste tootjate
DIRJDQW\~KiWVyDOVyUpV]pQDKHO\LKiOy]DWLIHV]OWVpJUHOHWWH
ljudsko zdravlje.
iOOtWYD$IHV]OWVpJYiODV]WyNDSFVROySR]tFLyMiWFVDYDUK~]yYDOYDJ\
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
SpQ]pUPpYHOiOOtWKDWMDEH
Philips ei ole eriliselt soovitanud.
8YRG
2 &VDWODNR]WDVVDDKiOy]DWLGXJyWDIDOLDOM]DWED
Selliste tarvikute või osade kasutamisel 2YRQRYRVXåLORSRVHEQRMHGL]DMQLUDQR]DXJRGQRLSRX]GDQRVXåHQMH 3 $NtYiQWEHiOOtWiVNLYiODV]WiViYDONDSFVROMDEHDNpV]OpNHW
kaotab garantii kehtivuse.
» $%+'WtSXVHVHWpEHQ+DDNpV]OpNEHYDQNDSFVROYD
NRGNXĂHLOLQDSXWX
DXWRPDWLNXVDQLRQRNDWERFViMWNLDPHO\HNVLPDViJRWpVH[WUD
,PDNRPSDNWDQGL]DMQNRMLRODNåDYDQMHJRYXXSRWUHEX
6WUXMDQMH]UDND
‡ Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
ragyogást kölcsönöznek hajának.
EU]RVXåLNRVXGDMXĂLMRMVMDMYROXPHQLEXMQRVWNRMHWROLNRYROLWH
‡ 6]ťNtWʼnI~YyFVʼn
‡ Enne hoiukohta panekut laske seadmel
$V]ťNtWʼnI~YyFVʼnOHKHWʼnVpJHWQ\~MWDUUDKRJ\IHMpQHNDGRWWSRQWMiUD
3UHJOHG
täielikult maha jahtuda.
1 &KFHWHOL]YîåLWSŏLUR]HQîREMHPYODVţD]SHYQLWORNQ\Y\VRXåHĈGUçWH
EĖKHPY\VRXåHQtVYLVOH
2 $E\VWHGRGDOL~ĈHVXREMHPXNRŏtQNţYODVţXPtVWĖWHGLIX]pUWDNDE\
VHMHKRKURW\GRWîNDO\SRNRçN\KODY\
3 .URXçLYîPLSRK\E\SŏtVWURMHXVPĖUŀXMWHSURXGY]GXFKXURYQRPĖUQĖ
GRYåHFKĈiVWtYODVţ
&KFHWHOLGRViKQRXWRSWLPiOQtFKYîVOHGNţSRXçLMWH nebo nastavení
FKODGQpKRY]GXFKX
ǷǻǺǿǽǻǸǵǼǻDZǻǮǽǻǺǭǾǻȄǯǭǺDzǷǻǰǭǿǻǵǾǷǭǿDzDZǭǾȇǴDZǭDZDzǿDzǵǴǮǽǭǺǭ
ǼǽǵȄDzǾǷǭ
1 ǔǭDZǭǼǻǾǿǭǯǵǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǼǽǻǾǿǻǰǻȆǽǭǷǺDzǿDzǺǭȀǽDzDZǭ
2 ǔǭDZǭǹǭȂǺDzǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǵǴDZȇǽǼǭǶǿDzǰǻǻǿȀǽDzDZǭ
‡ ǑǵȁȀǴǻǽǴǭǻǮDzǹǞǭǹǻǴǭ%+'
1 ǔǭDZǭȀǯDzǸǵȄǵǿDzǯǭȅǵȌDzǾǿDzǾǿǯDzǺǻǮDzǹǵDZǭǼǻDZDZȇǽdzǭǿDz
ǷȇDZǽǵȃǵǿDzǾǵDZǽȇdzǿDzǾDzȅǻǭǽǭǯDzǽǿǵǷǭǸǺǻǼǽǵǾȀȅDzǺDzǿǻǺǭ
ǷǻǾǭǿǭǾǵ
2 ǔǭDZǭDZǻǮǭǯǵǿDzǻǮDzǹǼǽǵǷǻǽDzǺǵǿDzǺǭǷǻǾǭǿǭǯǹȇǷǺDzǿDzǴȇǮȃǵǿDz
ǯǷǻǾǭǿǭǿǭǷǭȄDzDZǭDZǻǷǻǾǯǭǿǾǷǭǸǼǭǯǵ
3 ǜǽǭǯDzǿDzǯȇǽǿDzǸǵǯǵDZǯǵdzDzǺǵȌǾȀǽDzDZǭǴǭDZǭǽǭǴǼǽDzDZDzǸǵǿDz
ǿǻǼǸǵȌǯȇǴDZȀȂǽǭǯǺǻǹDzǽǺǻǯǷǻǾǭǿǭǾǵ
ǔǭǻǼǿǵǹǭǸǺǵǽDzǴȀǸǿǭǿǵǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ǵǸǵȂǸǭDZǺǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭ
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ
1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯǭDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDz
ǻȂǸǭDZǵ
3 ǔǭDZǭǻǿDZDzǸǵǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǵǸǵDZǵȁȀǴǻǽǭǞǭǹǻǴǭ%+'
ǰǻǵǴDZȇǽǼǭǶǿDzǻǿǾDzȅǻǭǽǭ
ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǾǯǸǭdzǺǭǷȇǽǼǭ
5 ǞǭǹǻǴǭ%+'%+'ǔǭDZǭǾǰȇǺDzǿDzDZǽȇdzǷǭǿǭǼǽǵǸǻdzDzǿDz
ǸDzǷǺǭǿǵǾǷǻǿǴǭDZǺǭǿǭǾǿǽǭǺǭǺǭDZǽȇdzǷǭǿǭDZǻǷǭǿǻǾDzǾǰȇǺDzi ).
ǜǽǵǮDzǽDzǿDzȀǽDzDZǭǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDzd ǵǸǵDZǭǰǻ
ǼǽǵǮDzǽDzǿDzǯȇǯǯǷǸȋȄDzǺǭǿǭǯǷǻǹǼǸDzǷǿǭȄǭǺǿǵȄǷǭh )
ǾǭǹǻǴǭ%+'%+'
ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǻǮǾǸȀdzǯǭǺDz
ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǺǭǼǽǵǹDzǽǴǭǴǭǹȌǺǭǺǭǼǽǵǾǿǭǯǷǭ
ǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDzȀDzǮǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾ
ZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǾDzǻǮȇǽǺDzǿDzǷȇǹǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭ
ǷǸǵDzǺǿǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǿDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽǹǻdzDzǿDz
DZǭǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭ
ǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDz
ǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
‡ Kada
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
‡ ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
1
Important
ǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
ćHåWLQD
for future reference.
ǽǭǮǻǿǵ
*UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPHYiVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
‡ WARNING: Do not use this appliance
3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
‡ ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQDVWUiQNiFK
near water.
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻ
www.Philips.com/welcome.
‡ When the appliance is used in a
DZǻǯǭǺǵDZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵ
'ţOHçLWpLQIRUPDFH
bathroom, unplug it after use since the
ǾȇDZǻǯDzǾǯǻDZǭ
3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
proximity of water presents a risk,
‡ ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDz
SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
even when the appliance is switched
ȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
‡ 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWR
off.
‡ ǜǽǵǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭ
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
‡ WARNING: Do not use
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵ
‡ 3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖ
this appliance near bathtubs,
ǰǻǻǾǿǭǯDzǿDzDZǭǵǴǾǿǵǯǭǺȌǷǻǸǷǻ
RGSRMWHSRSRXçLWtMHKRVtřRYRX
showers, basins or other
ǹǵǺȀǿǵǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzǻǿǺǻǯǻ
]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVW
vessels containing water.
ȀǽDzDZǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǽDzȅDzǿǷǵǿDz
YRG\SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçH
‡ Always unplug the appliance after use.
ǺDzǾǭǴǭDZǽȇǾǿDzǺǵǾǼȀȂǷǻǾǹǵǵDZǽ
MHSŏtVWURMY\SQXWî
‡ If the appliance overheats, it switches
‡ ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
‡ 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWH
off automatically. Unplug the appliance
ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQVSUFK
and let it cool down for a few minutes.
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
XP\YDGHOQHERMLQîFKQiGRE
Before you switch the appliance on
ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
s vodou.
again, check the grilles to make sure
ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ ‡ 3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]HVtWĖ
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
ǿDzȂǺǵǷ
‡ 3RNXGVHSŏtVWURMSŏHKŏHMH
‡ If the mains cord is damaged, you
‡ ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
automaticky se vypne. Odpojte
must have it replaced by Philips, a
ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
SŏtVWURMDQHFKWHKRQĖNROLNPLQXW
service centre authorised by Philips or
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
Y\FKODGQRXW1HçSŏtVWURM]QRYX
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
]DSQHWHSŏHVYĖGĈWHVHçHPŏtçN\
avoid a hazard.
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
YVWXSXDYîVWXSXY]GXFKXQHMVRX
‡ This appliance can be used by
ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
EORNRYiQ\QDSŏtNODGSUDFKHPYODV\
children aged from 8 years and above
ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭ
apod.
and persons with reduced physical,
ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
‡ 3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHO
sensory or mental capabilities or
ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
PXVtMHKRYîPĖQXSURYpVWVSROHĈQRVW
lack of experience and knowledge
ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL
if they have been given supervision
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
3KLOLSVQHERREGREQĖNYDOLÀNRYDQt
or instruction concerning use of
ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
SUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
the appliance in a safe way and
DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
QHEH]SHĈt
understand the hazards involved.
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
‡ 'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\
Children shall not play with the
‡ ǔǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǯǵ
VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPL
appliance. Cleaning and user
ǾȇǯDzǿǯǭǹDzDZǭǵǺǾǿǭǸǵǽǭǿDzǯ
QHERGXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHER
maintenance shall not be made by
DzǸDzǷǿǽǻǴǭȂǽǭǺǯǭȆǭǿǭǹǽDzdzǭǺǭ
QHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
children without supervision.
ǮǭǺȌǿǭDZDzȁDzǷǿǺǻǿǻǷǻǯǭǴǭȆǵǿǭ
PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDW
‡ For additional protection, we advise
5&'ǟǭǴǵ5&'ǿǽȌǮǯǭDZǭDzǾ
YSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHPQHER
you to install a residual current device
ǻǮȌǯDzǺǽǭǮǻǿDzǺǿǻǷǺǭȀǿDzȄǷǭ
E\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQt
(RCD) in the electrical circuit that
ǺDzǼǻǯDzȄDzǻǿP$ǛǮȇǽǺDzǿDz
SŏtVWURMHDFKiSRXUL]LNDNWHUiPRKRX
supplies the bathroom. This RCD
ǾDzǴǭǾȇǯDzǿǷȇǹǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
LUiQ\tWKDVVDDOpJiUDPRW6]DEiO\R]KDWyViJpVLUiQ\tWiVHJ\V]HUťEEHQ
KUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiW Müratase: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
must have a rated residual operating
megalkothatja a kívánt stílust.
a 8VPMHULYDĈ
DzǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵǷ
Müratase: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
ćLåWĖQtDXçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPt
b .OL]QLSUHNLGDĈVSRVWDYNHWRSOLQHEU]LQHLSRORçDMHP]D
1 $V]ťNtWʼnI~YyFV|YHWHJ\V]HUťHQSDWWLQWVDUiDNpV]OpNUH
current not higher than 30mA. Ask
‡ ǔǭǵǴǮȌǰǯǭǺDzǺǭǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
LVNOMXĈLYDQMH
2 $V]ťNtWʼnI~YyFV|YHWDNpV]OpNUʼnOOHK~]YDWiYROtWKDWMDHO
SURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
(OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
your installer for advice.
‡ -DNRVWUXMDQMH]UDND]DEU]RVXåHQMH
ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǼǽDzǴ
‡ 'LII~]RUFVDND%+'WtSXVHVHWpEHQ
‡ -DNRGRGDWHĈQRXRFKUDQX
‡ .RQVWDQWQDWHPSHUDWXUD]DQMHJXLXĈLQNRYLWRVXåHQMH
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
1 $WHUPpV]HWHVG~VtWiVKR]pVDKXOOiPRNPHJʼnU]pVpKH]V]iUtWiVNRU
‡ Do not insert metal objects into the
ǽDzȅDzǿǷǵǿDzǴǭǯȇǴDZȀȂ
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
‡ +ODGQRVWUXMDQMH]UDND]DXĈYUåĂLYDQMHIUL]XUH
WDUWVDIJJʼnOHJHVHQDKDMV]iUtWyW
GRSRUXĈXMHPHLQVWDORYDWGR
air grilles to avoid electric shock.
‡ ǚǵǷǻǰǭǺDzǮǸǻǷǵǽǭǶǿDzǼǽǵǿǻǷǭǺǭ
‡ ,VNOMXĈHQR
2 )pVOMHDKDMiWDG~VtWyGLII~]RUUDOPpO\HQDIHMEʼnULJKDWROYDKRJ\
HOHNWULFNpKRREYRGXNRXSHOQ\
.HVNNRQG
KDMDDKDMJ\|NHUHNQpOLVG~VOHJ\HQ
c 1DVWDYDN]DYROXPHQVDPR]D%+'
‡ Never block the air grilles.
ǯȇǴDZȀȂǼǽDzǴǽDzȅDzǿǷǭǿǭ
3 $NpV]OpNHWN|UN|U|VHQPR]JDWYDHJ\HQOHWHVHQRV]ODVVDHOKDMiEDQ
SURXGRYîFKUiQLĈ-PHQRYLWî]E\WNRYî Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
d 3HWOMD]DYMHåDQMH
‡ Before you connect the appliance,
DPHOHJOHYHJʼnW
‡ ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
e 3UHNLGDĈ]DGYLMHYUVWHQDSRQDVDPR]D%+'%+'
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning
SURYR]QtSURXGWRKRWRSURXGRYpKR
$]RSWLPiOLVHUHGPpQ\HNpUGHNpEHQKDV]QiOMDD vagy a hideg
f 'UåNDVNORSLYDGUåNDVDPR]D%+'%+'
ensure that the voltage indicated on
uuesti kasutada.
ǯǷǻǺǿǭǷǿǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵ
OHYHJʼn]HPPyGRW
FKUiQLĈHQHVPtEîWY\ååtQHçP$
g
5HåHWND]DSURSXåWDQMH]UDND
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti
the appliance corresponds to the local
ǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀȀǽDzDZǭ
h 7RUELFD]DVSUHPDQMHVDPR]D%+'%+'
sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
Více informací vám poskytne
$KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ
power voltage.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
ǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭǺǭ
HOHNWULNiŏ
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
8SRUDEDVXåLOD
‡ Do not use the appliance for any
1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
ǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
‡ 1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\GR
2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
1 VDPR]D%+'%+'3ULMHSULNOMXĈLYDQMDDSDUDWDSURYMHULWH
tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
other purpose than described in this
‡ ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
3 $V]ťNtWʼnI~YyFVʼnYDJ\DGLII~]RUOHYpWHOpKH]FVDND%+'WtSXV
PŏtçHNSURYVWXSDYîVWXSY]GXFKX
MHOLSUHNLGDĈ]DGYLMHYUVWHQDSRQDQDGRQMHPVWUDçQMHPGLMHOX
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
manual.
K~]]DOHD]WDKDMV]iUtWyUyO
ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
GUåNHSRVWDYOMHQQDQDSRQORNDOQHHOHNWULĈQHPUHçH3RORçDM
3ŏHGHMGHWHWDN~UD]XHOHNWULFNîP
$NpV]OpNWLV]WtWiViWQHGYHVUXKiYDOYpJH]]H
SUHNLGDĈD]DGYLMHYUVWHQDSRQDPRçHWHSRGHVLWLSRPRĂXRGYLMDĈD
‡ 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
6LVVHMXKDWXV
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
LOLQRYĈLĂD
proudem.
5 &VDND%+'pV%+'HVHWpEHQ$PDUNRODWOHKDMWiViKR]
hair.
Q\RPMDPHJÀQRPDQDQQDNKiWVyUpV]pWi ).
2 8WLNDĈXNRSĈDMWHX]LGQXXWLĈQLFX
See uus föön on spetsiaalselt loodud selleks, et saaksite mugavalt ja
‡ ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǺǭǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ
‡ 0ŏtçN\SURYVWXSY]GXFKXXGUçXMWH
töökindlalt juukseid kuivatada kodus või reisil olles.
$NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
3 2GDEHULWHçHOMHQXSRVWDYNXNDNRELVWHXNOMXĈLOLDSDUDW
‡ When the appliance is connected to
ǷǻǾǭ
DNDV]WyKXURNUDdIJJHV]WYHLVWiUROKDWy9DJ\KHO\H]]HYLVV]DD
Föön on kompaktse disainiga, tänu millele on seda lihtne kasutada.
WUYDOHYROQp
» VDPR]D%+''RNMHDSDUDWXNOMXĈHQLRQLVHDXWRPDWVNLL
KR]]iWDUWR]yWiVNiEDhFVDND%+'pV%+'WtSXVRN
Fööni õhuvoog kuivatab juuksed kiiresti, tagades nii säravad, lopsakad ja
the power, never leave it unattended.
NRQWLQXLUDQRUDVSUåXMXVPDQMXMXĂLVWDWLĈNLHOHNWULFLWHWLSUXçDMXĂL
‡ ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
‡ 3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH
HVHWpEHQ
kohevad juuksed.
dodatni sjaj.
‡ Never use any accessories or
ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
‡ 8VPMHULYDĈ
]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
-yWiOOiVpVV]HUYL]
hOHYDDGH
parts from other manufacturers
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
8VPMHULYDĈRPRJXĂDYDIRNXVLUDQMHVWUXMDQMD]UDNDQDRGUHČHQLGLRJODYH
RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
3UXçDYHĂXNRQWUROXLXVPMHUDYDQMHNDGDçHOLWHNUHLUDWLçHOMHQXIUL]XUX
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
+DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHSOHJ\WDUWR]pNFVHUpMpYHONDSFVRODWEDQ
g ¯KXYRRNRRQGDMD
‡ ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
‡ 1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\
1 .DNRELVWHVSRMLOLXVPMHULYDĈMHGQRVWDYQRJDSULĈYUVWLWHQDDSDUDW
YDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHODKDV]QiODWVRUiQOiWRJDVVRQHOD
h /LXJOOLWLNROPHNXXPXVHNLLUXVHVHDGHJDMDVLVVHYlOMDOOLWLJD
recommend. If you use such
ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ
2 .DNRELVWHRGYRMLOLXVPMHULYDĈSRYXFLWHJDVDSDUDWD
Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország
QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
‡ : tugev õhuvoog, kiireks kuivatamiseks;
3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]DWHOHIRQV]iPRWPHJWDOiOMDDYLOiJV]HUWH
‡
1DVWDYDN]DYROXPHQVDPR]D%+'
accessories or parts, your guarantee
ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
‡ : ühtlane temperatuur efektiivseks kuivatamiseks;
pUYpQ\HVJDUDQFLDOHYpOHQ+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQ
‡ 3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHQDXPĖOpYODV\
1
.DNRELVWHSRYHĂDOLSULURGQLYROXPHQLRGUçDOLNRYUĈH
VXåLORGUçLWH
becomes invalid.
‡ : külm õhuvoog soengu kujundamiseks
YHYʼnV]ROJiODWIRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
RNRPLWRSULOLNRPVXåHQMDNRVH
‡ -HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\
‡ : välja
‡ Do not wind the mains cord round
2 =DGRGDYDQMHSXQRĂHNRULMHQLPDNRVHVWDYLWHYUKRYHQDVWDYNDXNRVX
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
ʙǭǴǭʚȅǭ
i +DMXWLJDNRKHYXVRWVDNDLQXOWPXGHOL%+'SXKXO
jej neponechávejte bez dozoru.
WDNRGDGRGLUXMXNRçXJODYH
the appliance.
ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
j 5LSXWXVDDV
3 .UXçQLPSRNUHWLPDDSDUDWRPUDVSRUHGLWHWRSDR]UDN
ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
‡ 1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHER k .DNVLNSLQJHOOLWL$LQXOWPXGHOLWH%+'%+'SXKXO
ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
Za optimalne rezultate koristite ili postavku za hladan zrak.
‡ Wait until the appliance has cooled
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
l .lHSLGHNRNNXSDQGDYNlHSLGHDLQXOWPXGHOLWH%+'%+'
GtO\RGMLQîFKYîUREFţQHERWDNRYp
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
down before you store it.
‡ ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
SXKXO
ǷDzǸDzǾȒǿǻǽǭǼǿǭǿȒǽǷDzʚȒǴZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
1DNRQXSRUDEH
NWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt m ¯KXVLVVHODVNHDYD
Noise Level: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
Noise Level: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
3KLOLSV3RXçLMHWHOLWDNRYpSŏtVOXåHQVWYt n .RWWKRLXVWDPLVHNVDLQXOWPXGHOLWH%+'%+'SXKXO
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿ
‡ ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
2 6WDYLWHJDQDSRYUåLQXRWSRUQXQDWRSOLQXGRNVHQHRKODGL
QHERGtO\
SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
)||QLNDVXWDPLQH
3 .DNRELVWHRGYRMLOLXVPMHULYDĈLOLQDVWDYDN]DYROXPHQ
DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
‡ Nenavíjejte napájecí kabel okolo
VDPR]D%+'SRYXFLWHJDVDVXåLOD
ǚǵǯǻǺǭȅȀǹǭ/F G%>[email protected]%+'%+'
This Philips appliance complies with all applicable standards and
1 (Ainult mudelite BHD006, BHD007 puhul) Enne seadme ühendamist
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
ćLVWLWHDSDUDWYODçQRPNUSRP
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
ǚǵǯǻǺǭȅȀǹǭ/F G%>[email protected]%+'%+'
SŏtVWURMH
kontrollige, kas kaksikpinge lüliti (käepideme tagaküljel) on lülitatud
5 VDPR]D%+'%+'.DNRELVWHVNORSLOLGUåNXEODJRSULWLåĂLWH ‡ ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
kohaliku elektrivõrgu pingele. Kaksikpinge lüliti asendit võite muuta
‡ 3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç
VWUDçQMLGLRGUåNHGRNVHQHVNORSLi ).
Environment
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǼǻǸDzǿǭ(0)
kruvikeeraja või mündiga.
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
6SUHPLWHDSDUDWQDVLJXUQRLVXKRPMHVWRJGMHQHPDSUDåLQH0RçHWH
zcela
vychladne.
2 Sisestage pistik pistikupessa.
Your product is designed and manufactured with high quality
ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
JDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMHd LOLVSUHPLWLXSULORçHQX
‡ ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
Hladina hluku: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
3 6HDGPHVLVVHOOLWDPLVHNVYDOLJHVRRYLWXGUHçLLP
materials and components, which can be recycled and reused.
ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
torbicu ( h ) (samo za BHD006, BHD007).
Hladina hluku: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
» (Ainult mudeli BHD007 puhul) Kui seade on sisse lülitatud,
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
väljuvad automaatselt ja pidevalt ioonid täiendava läike andmiseks
a product it means the product is covered by the European
5
Jamstvo
i
servis
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
ning juuste käharuse vähendamiseks.
(OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
Directive 2012/19/EU.
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
‡
¯KXYRRNRRQGDMD
Ako
su
vam
potrebne
informacije,
npr.
o
zamjeni
dodatka,
ili
imate
Please inform yourself about the local separate collection system for
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
7HQWRSŏtVWURM3KLOLSVRGSRYtGiYåHPSODWQîPQRUPiPDSŏHGSLVţP
ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se
Õhuvoo koondaja võimaldab suunata õhuvoo konkreetsele
electrical and electronic products.
WîNDMtFtPVHHOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿ
REUDWLWH3KLOLSVFHQWUX]DNRULVQLĈNXSRGUåNXXVYRMRMGUçDYLWHOHIRQVNL
juuksesalgule. Nii saate õhuvoogu paremini kontrollida ja suunata, et
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
ǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
EURMVHQDOD]LXPHČXQDURGQRPMDPVWYHQRPOLVWX
$NRXYDåRMGUçDYL
soovitud
soengustiili
kujundada.
products with your normal household waste. The correct disposal of
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
æLYRWQtSURVWŏHGt
QHSRVWRMLFHQWDU]DSRWURåDĈHREUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈX
ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸ
your old product will help prevent potential negative consequences for
1 Koondaja ühendamiseks lükake see lihtsalt seadmele.
proizvoda tvrtke Philips.
ǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭ
‡ ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈ
the environment and human health.
2 Koondaja eemaldamiseks tõmmake see seadmelt ära.
9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
ǒǯǽǻǼDzǶǾǷǭǑǵǽDzǷǿǵǯǭǒǞ
‡
+DMXWLJDNRKHYXVRWVDNDLQXOWPXGHOL%+'SXKXO
DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
ǯǭǺǺǭDZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDz
0DJ\DU
,QWURGXFWLRQ
3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKRNRQWHMQHUX
1
Loomuliku
kohevuse
lisamiseks
ja
lokkide
säilitamiseks
hoidke
hoidke
ǺǭǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL(8
juuste kuivatamisel fööni vertikaalasendis.
.|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDz
This new hairdryer has been specially designed to offer you
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWHOMHVN|UťWiPRJDWiVKR]UHJLV]WUiOMD
2 Juuste juurtest alates kohevaks muutmiseks asetage otsaku piid
ǾǿǭǽǵǿDzǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿ =MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
comfortable and reliable drying at home or while travelling.
HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
WHUPpNpWDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHROGDORQ
juustesse nii, et need puudutaksid peanahka.
ǺǭȄǵǺǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDzǴǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
,WKDVDFRPSDFWGHVLJQPDNLQJLWHDV\WRXVH,WVDLUÁRZGULHV\RXUKDLU
3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
3 Et soe õhk läheks ühtlaselt juustest läbi, tehke seadmega ringikujulisi
ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭ
quickly, giving it the lustre, body and richness you love.
VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
liigutusi.
ǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
‡ ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
)RQWRVWXGQLYDOyN
SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGt
Optimaalseima tulemuse saamises kasutage või külma õhuvoo
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
3
Overview
DOLGVNp]GUDYt
$NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
seadet.
ǏȇǯDzDZDzǺǵDz
Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
‡ ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
a Concentrator
ǟǻǴǵǺǻǯǾDzȅǻǭǽDzǼǽǻDzǷǿǵǽǭǺǾǼDzȃǵǭǸǺǻDZǭǯǵǼǽDzDZǸǻdzǵȀDZǻǮǺǻ
ÔYRG
3lUDVWNDVXWDPLVW
b 6OLGHVZLWFKZLWKKHDWVSHHGVHWWLQJVDQGRIISRVLWLRQ
‡ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
ǵǺǭDZDzdzDZǺǻǾȀȅDzǺDzȀDZǻǹǭǵǸǵDZǻǷǭǿǻǼȇǿȀǯǭǿDz
‡ 6WURQJDLUÁRZIRUIDVWGU\LQJ
7HQWRQRYîY\VRXåHĈYODVţE\OVSHFLiOQĖQDYUçHQDE\E\ORY\VRXåHQt
DNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
ǝǭǴǼǻǸǭǰǭǾǷǻǹǼǭǷǿDzǺDZǵǴǭǶǺǷǻǶǿǻǰǻǼǽǭǯǵǸDzǾDzǺǴǭǵǴǼǻǸǴǯǭǺDz
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
SRKRGOQpDVSROHKOLYpLXYiVGRPDQHERQDFHVWiFK
‡ &RQVWDQWFDULQJWHPSHUDWXUHIRUHIÀFLHQWGU\LQJ
ǏȇǴDZȀȅǺǭǿǭǹȀǾǿǽȀȌǾȀȅǵǷǻǾǭǿǭǯǵǮȇǽǴǻǷǭǿǻǶǼǽǵDZǭǯǭǮǸȌǾȇǷǭ
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
‡
+DIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDD
0iNRPSDNWQtGHVLJQDVQDGQRVHSRXçtYi3URXGY]GXFKXU\FKOH
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
‡ &RRODLUÁRZWRVHW\RXUVW\OH
ǼǸȇǿǺǻǾǿǿǭǵǮǻǰǭǿǾǿǯǻǿǻǷǻǵǿǻǻǮǵȄǭǿDz
3 Õhuvoo koondaja või hajuti eemaldamiseks (ainult mudeli BHD004
Y\VRXåtYODV\DGRGiYiMLPOHVNREMHPDERKDWRVW
‡ : Off
NpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNLD
puhul) tõmmake see seadmelt ära.
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
c 9ROXPHGLIIXVHU2QO\IRU%+'
ǛǮȆǼǽDzǰǸDzDZ
Puhastage seadet niiske lapiga.
FVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHOD
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
3ŏHKOHG
d +DQJLQJORRS
5 (Ainult mudelite BHD006, BHD007 puhul) Käepideme kokku
a ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
e 'XDOYROWDJHVZLWFK2QO\IRU%+'%+'
Yt]PpJNLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLV
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
panemises vajutage õrnalt käepideme tagaküljele, kuni see kokku
a Koncentrátor
b ǜǸȇǴǰǭȄǾǼǻǸǻdzDzǺǵȌǴǭǺǭǰǽȌǯǭǺDzǾǷǻǽǻǾǿǵǼǻǸǻdzDzǺǵDz
f +DQGOH)ROGDEOHKDQGOHRQO\IRU%+'%+'
murdub ( i ).
YHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
b 3RVXYQîY\StQDĈVHWŏHPLVWXSQLWHSORW\U\FKORVWLDSRORKRX
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
´ǕǴǷǸµ
g Air inlet grille
Hoiustage seade ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Seadme saate
Y\SQXWR
‡
ǞǵǸǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǴǭǮȇǽǴǻǾȀȅDzǺDz
‡ FIGYELMEZTETÉS: Soha
riputusaasa ( d ) abil üles riputada või kaasasolevasse kotikesse
h 3RXFKIRUVWRUDJH2QO\IRU%+'%+'
‡ ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
‡ 6LOQîSURXGY]GXFKXSURU\FKOpY\VRXåHQt
‡ ǜǻǾǿǻȌǺǺǭȆǭDZȌȆǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǴǭDzȁDzǷǿǵǯǺǻǾȀȅDzǺDz
( h ) hoiustada (ainult mudelite BHD006, BHD007 puhul).
QHKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
‡ .RQVWDQWQtåHWUQiWHSORWDSURHIHNWLYQtY\VRXåHQt
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
‡ ǢǸǭDZǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǴǭȁǵǷǾǵǽǭǺDzǺǭǼǽǵȄDzǾǷǭǿǭ
8VLQJWKH+DLUGU\HU
‡ &KODGQîSURXGY]GXFKXSURÀ[DFL~ĈHVX
‡ ǕǴǷǸȋȄǯǭǺDz
IUGʼnNiG
]XKDQ\]y
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
*DUDQWLLMDKRROGXV
‡ : Vypnuto
c ǑǵȁȀǴǻǽǴǭǻǮDzǹǞǭǹǻǴǭ%+'
1 (Only for BHD006, BHD007 ) Check if the dual voltage switch (on
PRVGyNDJ\Oy
YDJ\HJ\pE
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide
c 2EMHPRYîGLIX]pUSRX]HSUR%+'
the bottom back part of the handle) has been set to the local mains
d ǠȂǻǴǭǴǭǷǭȄǯǭǺDz
korral külastage palun Philipsi veebisaiti
d
=iYĖVQiVP\ĈND
voltage before you connect the appliance. You can adjust the position
IRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\N|]HOpEHQ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
e ǑǯȀǼǻǴǵȃǵǻǺDzǺǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸǺǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǿǻǞǭǹǻǴǭ
www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi
of the dual voltage switch with a screwdriver or coin.
e 'XiOQtSŏHStQDĈQDSĖWtSRX]HSUR%+'%+'
%+'%+'
klienditeeninduskeskusega
(telefoninumbri
leiate
ülemaailmselt
‡
+DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyW
ǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
2 Put the plug in the wall socket.
f 5XNRMHřVNORSQiUXNRMHřSRX]HSUR%+'%+'
f ǑǽȇdzǷǭǞǰȇǯǭDzǹǭDZǽȇdzǷǭǾǭǹǻǴǭ%+'%+'
garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge
3 Select your desired setting to switch on the appliance:
g 0ŏtçNDSURYVWXSY]GXFKX
D]DOM]DWEyO
g ǝDzȅDzǿǷǭǴǭǼǽǵǿǻǷǺǭǯȇǴDZȀȂ
‡ ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDz
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
h ÔORçQpSRX]GURSRX]HSUR%+'%+'
» (Only for BHD007)When the appliance is powered on, ions
h ǤǭǺǿǵȄǷǭǴǭǾȇȂǽǭǺDzǺǵDzǞǭǹǻǴǭ%+'%+'
‡ 7~OKHYOpVHVHWpQDNpV]OpN
ʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and
+UYDWVNL
providing additional shine.
DXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO+~]]DNL
ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDz
3RXçLWtY\VRXåHĈHYODVţ
ǕǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǾDzȅǻǭǽǭ
‡ Concentrator
ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHSRWSXQR
DNpV]OpNFVDWODNR]yGXJyMiWDIDOL
ǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǾDz
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGL3KLOLSVUHJLVWULUDMWHVYRMSURL]YRGQD
1 SRX]HSUR%+'%+'3ŏHGSŏLSRMHQtPSŏtVWURMH
7KHFRQFHQWUDWRUHQDEOHV\RXWRIRFXVWKHDLUÁRZRQDVSHFLÀFSDUWRI
1 ǞǭǹǻǴǭ%+'%+'ǜǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵDZǯȀǼǻǴǵȃǵǻǺǺǵȌǿ
www.philips.com/welcome.
]NRQWUROXMWH]GDE\OGXiOQtSŏHStQDĈQDSĖWtQDGROQt]DGQtĈiVWL
your head. It gives you more control and direction when you wish to
DOM]DWEyOpVQpKiQ\SHUFLJKDJ\MDKťOQL
ǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
ǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸǺǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǿǻǯDZǻǸǺǭǿǭȄǭǾǿǺǭǰȇǽǮǭǺǭ
UXNRMHWLQDVWDYHQQDQDSĖWtPtVWQtVtWĖ3RORKXGXiOQtKRSŏHStQDĈH
create your desired style.
DZǽȇdzǷǭǿǭDzǺǭǾǿǽǻDzǺǾǼǻǽDzDZǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǿǻǯǹDzǾǿǺǭǿǭǹǽDzdzǭ
0LHOʼnWW~MUDEHNDSFVROQiDNpV]OpNHW
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDzDZDzǺDzǾDzǴȀ
QDSĖWtPţçHWHQDVWDYLWSRPRFtåURXERYiNXQHERPLQFH
ǼǽDzDZǵDZǭǾǯȇǽdzDzǿDzȀǽDzDZǭǙǻdzDzǿDzDZǭǾǹDzǺȌǿDzǼǻǸǻdzDzǺǵDzǿǻǺǭ
9DçQR
1 To connect the concentrator, simply snap it onto the appliance.
2 =DVXŀWH]iVWUĈNXGRVtřRYp]iVXYN\
DZǯȀǼǻǴǵȃǵǻǺǺǵȌǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸǺǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǿǻǾǼǻǹǻȆǿǭǺǭ
HOOHQʼnUL]]HDV]HOOʼn]ʼnUiFVRWKRJ\KDM
ǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌ
2 To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
3ULMHXSRUDEHDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
ǻǿǯDzǽǿǷǭǵǸǵǹǻǺDzǿǭ
3 3ŏtVWURM]DSQHWHYROERXSRçDGRYDQpKRQDVWDYHQt
‡ 9ROXPHGLIIXVHU2QO\IRU%+'
V]|V]VWEQHPDNDGiO\R]]DHDOHYHJʼn
ǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘ
VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
2 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
» SRX]HSUR%+'.G\çMHSŏtVWURM]DSQXWîQHXVWiOHJHQHUXMH
1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
3 ǕǴǮDzǽDzǿDzdzDzǸǭǺǭǿǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǴǭDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
áramlását.
ǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽ
LRQW\NWHUpXVQDGŀXMtUR]ĈHViYiQtDGRGiYDMtYODVţPOHVN
‡ UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte
dryer vertically to dry your hair.
‡ Koncentrátor
» ǞǭǹǻǴǭ%+'ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺǶǻǺǵǿDz
ʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽ
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
‡ +DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWW
koristiti blizu vode.
ǾDzǻǿDZDzǸȌǿǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǵǼǻǾǿǻȌǺǺǻǷǭǿǻǺǭǹǭǸȌǯǭǿ
.RQFHQWUiWRUYiPXPRçŀXMH]DPĖŏLWSURXGY]GXFKXQDVSHFLÀFNRX
way that they touch your scalp.
ǺǭȄȀǼǯǭǺDzǿǻǺǭǷǻǾǭǿǭǵǼǽǵDZǭǯǭǿǼǻǯDzȄDzǮǸȌǾȇǷ
ǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
DNRFNi]DWRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
ĈiVWKODY\8PRçŀXMHYĖWåtNRQWUROXDQDVPĖURYiQtSURY\WYRŏHQt
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
SRçDGRYDQpKRVW\OX
‡ ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
ǷʜǿȀȒǺǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈ
azt egy Philips szakszervizben, vagy
air through your hair.
ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽȇǿǯǵǼǻǴǯǻǸȌǯǭDZǭȁǻǷȀǾǵǽǭǿDzǯȇǴDZȀȅǺǭǿǭǾǿǽȀȌ
1 &KFHWHOLSŏLSRMLWNRQFHQWUiWRUVWDĈtMHMQDVDGLWQDSŏtVWURM
For optimal results, use or cool setting .
ǷDzǽDzǷ
ǯȇǽȂȀǷǻǺǷǽDzǿǺǭȄǭǾǿǺǭǰǸǭǯǭǿǭǾǵǟǻǯǭǯǵǻǾǵǰȀǽȌǯǭǼǻǯDzȄDz
KLYDWDORVV]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
2 .RQFHQWUiWRURGSRMtWHY\VXQXWtP]SŏtVWURMH
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
‡ ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ
‡ 1LHNDGDQHXçGHQNLWHRURĪOHLGLPR
ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍ
ǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺ
ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
‡ ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ
ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
ǾǭǸǹǭʚȈǴ
‡ ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
‡ ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
‡ ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
‡ ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
‡ ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
‡ ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ
ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
‡ ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
‡ ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
JURWHOLŧ
‡ 3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDG
DQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSDDWLWLQND
YLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
‡ Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
LåVN\UXVQXURG\WXVåLDPHYDGRYH
‡ Nenaudokite prietaiso dirbtiniams
plaukams.
‡ 3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNOR
QHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
‡ 1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧ
SDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HL
naudosite tokius priedus arba dalis,
QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
‡ 1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
‡ 3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWH
SULHWDLVXLDWYĒVWL
ǥȀȈǸDZDzʚǰDzǶȒDZDzʚǰDzǶDZȒǮǭʘȈǸǭȀȅDzǰȒ G%>[email protected]%+'%+'
ǥȀȈǸDZDzʚǰDzǶȒDZDzʚǰDzǶDZȒǮǭʘȈǸǭȀȅDzǰȒ G%>[email protected]%+'%+'
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽǭǸȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
ʤǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘ
DZǵǽDzǷǿǵǯǭǾȈʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
ǗȒǽȒǾǼDz
ǎʞǸdzǭʚǭȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǾȒǴǰDzʜǶDZDzǺDzǹDzǾDzǾǭȌȂǭǿǿǭȈʚʖǭǶǸȈdzʣǺDz
ǾDzǺȒǹDZȒǷDzǼǿȒǽȀDZȒʞǾȈǺȀʖǭǭǽǺǭǸʖǭǺ
ǥǭʖȈǺDZǵǴǭǶǺȈǻǺȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀDZȈǻʚǭǶDzǿDzDZȒǛǺȈʚǭȀǭǭʖȈǺȈ
ȅǭȅǿȈdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽDzDZȒǻʖǭǺǾȒǴǰDzʞǺǭǶǿȈǺdzȈǸǿȈǽǭȀDZȈǮDzǽȒǷǿȒǷǿȒ
dzʣǺDzʘǭǺȈʘǿȈʘǿȈǮDzǽDzDZȒ
ǥǻǸȀ
a ǥǻʘȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈ
b ʚȈǴȀdzȈǸDZǭǹDZȈʚǮǭʘDZǭǽǸǭǹǭǾȈdzʥǺDzǾʧǺDZȒǽȀʠǾǿǭǺȈǹȈǮǭǽ
ǾȈǽʘȈǹǭ
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
ǷʜȅǿȒǭȀǭǭʖȈǺȈȅǭȅǿȈdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
ǿǵȒǹDZȒǷDzǼǿȒǽȀǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺǿʞǽǭʘǿȈǷʜǿDzǿȒǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǞǭǸʘȈǺǭȀǭǭʖȈǹȈǭǽʘǭǾȈǺDZǭȅǭȅʜǸǰȒǾȒǺǮDzǷȒǿDzǭǸǭǾȈǴ
ʤȅȒǽȀ
ǗʧǸDzǹǮDzǽǰȒȅǿDzǷ%+'ʞȅȒǺ
DŽǸǹDzǷ
ʙǻǾǷDzǽǺDzȀʚǻǾʚȈȅȈǿDzǷ%+'%+'ʞȅȒǺ
ǟʠǿʚǭǿDzǷ%+'%+'ʞǸǰȒǸDzǽȒǺDzǭǽǺǭǸʘǭǺǮʞǰȒǸDzǿȒǺ
ǿʠǿʚǭ
ǍȀǭȅȈʘǭǿȈǺǿDzǾȒǷǿǻǽ
ǞǭʚǿǭȀʘǭǭǽǺǭǸʘǭǺǾʧǹǷDzǿDzǷ%+'%+'ʞȅȒǺ
ǗDzǼǿȒǽǰȒȅǿȒǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
1 ǟDzǷ%+'%+'ʜȅȒǺʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǭǸʖǭǹǭǶǿʞǽȈǼʘǻǾ
ǷDzǽǺDzȀʘǻǾʘȈȅȈǿʞǿʘǭǺȈʚǿʥǹDzǺǰȒǭǽǿʘȈǮʥǸȒǰȒǺDZDzdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
dzDzǸȒǷDzǽǺDzȀȒǺDzǻǽǺǭǿȈǸʖǭǺȈǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴʗǻǾǷDzǽǺDzȀʘǻǾʘȈȅȈǺȈʚ
ǷʜǶȒǺǮʞǽǭȀȈȅǼDzǺǺDzǹDzǾDzǿǵȈǺǹDzǺǽDzǿǿDzȀǰDzǮǻǸǭDZȈ
2 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈʘǭǮȈǽʖǭǽǻǴDzǿǷǭǾȈǺǭʘǻǾȈʚȈǴ
3 ʗʞǽȈǸʖȈǺȈʘǻǾȀDZȈʚʘǭdzDzǿǼǭǽǭǹDzǿǽȒǺǿǭʚDZǭʚȈǴ
» ǟDzǷ%+'ʜȅȒǺʗʞǽȈǸʖȈʘǻǾȈǸʖǭǺDZǭǵǻǺDZǭǽǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
ǿʜǽDZDzdzʣǺDzʜǴDZȒǷǾȒǴȅȈʖǭǽȈǸȈǼǮʞǶǽǭǸǭǺȀDZȈǭǴǭǶǿǭDZȈdzʣǺDz
ʘǻǾȈǹȅǭdzȈǸǿȈǽǭȀDZȈʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴDzǿDzDZȒ
‡ ǥǻʘȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈ
ǥǻʖȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈǭȀǭǭʖȈǺȈǺǮǭǾǿȈʚǮDzǸǰȒǸȒǮȒǽǮʥǸȒǰȒǺDzȁǻǷȀǾǿǭȀʖǭ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǷǮDzǽDzDZȒǛǸʘǭdzDzǿǹʣǺDzǽDZȒdzǭǾǭʖȈʚȈǴǷDzǸǰDzǺDZDzǷʥǮȒǽDzǷ
ǮǭʘȈǸǭȀǹDzǺǮǭʖȈǿǿȈǮDzǽDzDZȒ
1 ǥǻʖȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈǺȈdzǭǸʖǭȀʜȅȒǺdzǭǶǻǺȈʘʞǽȈǸʖȈʖǭȅȈǽǿ
DzǿǷȒǴȒǼǻǽǺǭǿȈʚȈǴ
2 ǎǭʖȈǿǿǭȀȈȅǿȈǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺǻǺȈʘʞǽǭǸDZǭǺǿǭǽǿȈǼǭǸȈʚȈǴ
‡ ǗʧǸDzǹǮDzǽǰȒȅǿDzǷ%+'ʞȅȒǺ
1 ǟǭǮǵʖǵǷʥǸDzǹDZȒǭǽǿǿȈǽȀdzʣǺDzǮʞǶǽǭǸȈʘǿȈǾǭʘǿǭȀʜȅȒǺȅǭȅǿȈ
ǷDzǼǿȒǽǰDzǺDZDzǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿȒǿȒǰȒǺDzǺʞǾǿǭʚȈǴ
2 ǟǭǹȈǽǸǭǽʖǭǷʥǸDzǹʘǻǾȀʜȅȒǺȅǭȅȈʚȈǴʖǭǿʜǶǽDzȀȒȅǿDzǽDZȒ
ǮǭǾȈʚȈǴDZȈʚǿDzǽȒǾȒǺDzǿǵǰȒǴȒǼǿʞǽȈǼʘȈǾǿȈǽȈʚȈǴ
3 ʗʞǽȈǸʖȈǹDzǺǭǶǺǭǸǭǿȈǺʘǻǴʖǭǸȈǾǿǭǽdzǭǾǭǼdzȈǸȈǭȀǭǺȈ
ȅǭȅȈʚȈǴʖǭǿǭǽǭǿȈʚȈǴ
ǛʚǿǭǶǸȈǺʣǿǵdzDzǸDzǽǭǸȀʜȅȒǺ ǺDzǹDzǾDzǾǭǸʘȈǺǼǭǽǭǹDzǿǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀDZǭǺǷDzǶȒǺ
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3 ǥǻʖȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈǺȈǺDzǹDzǾDzǷʥǸDzǹǮDzǽǰȒȅǿȒǿDzǷ%+'ʜȅȒǺ
ǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿDzǺǿǭǽǿȈǼȅȈʖǭǽȈʚȈǴ
ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǾʜǽǿȒʚȒǴ
5 ǟDzǷ%+'%+'ʜȅȒǺǟʞǿʘǭǺȈǮʜǰȀʜȅȒǺǿʞǿʘǭǺȈʚǭǽǿȈǺǭ
ǮʜǰȒǸǰDzǺȅDzdzǭǶʘȈǾȈǹʘǻǸDZǭǺȈʚȈǴi ).
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈȅǭʚȈdzǻʘʘǭȀȒǼǾȒǴdzʣǺDzʘʞǽʖǭʘǻǽȈǺDZǭȅǭʚdzǻʘ
dzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴǞǻǺDZǭǶǭʘǻǺȈȒǸǹDzǷǼDzǺȒǸȒǼʘǻȋʖǭd )
ǺDzǹDzǾDzǻǺȈʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴDzǿȒǸǰDzǺǾʥǹǷDzǰDzhǾǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈ
ǿDzǷ%+'%+'ʜȅȒǺ
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
ǒǰDzǽǾǭǼǿǭǹǭǺȈǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǾǵȌʘǿȈǭʘǼǭǽǭǿʘǭdzDzǿǮǻǸǾǭ
ǺDzǹDzǾDzǹʣǾDzǸDzʚȒǴǮǻǸǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚZZZSKLOLSVFRP
ǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʘǻǸDZǭȀ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴǻǸǺʥǹȒǽDZȒDZʜǺǵDzdzʜǴȒǸȒǷǷDzǼȒǸDZȒǷ
ǼǭǽǭʘȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀ
ǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
DZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
ʗʞǽǭǸǿDzǷʜǶDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǭǽǺǭǸʖǭǺ
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
©ǡǵǸǵǼǾªǓǥʗǝDzǾDzǶǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶ
ǿDzǸ
ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺǿDzǸ
ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǿDzǸ
/LHWXYLåNDL
6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ-HLQRULWHSDVLQDXGRWL
Å3KLOLSV´VLşORPDSDJDOEDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
www.philips.com/welcome.
6YDUEX
3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
‡ ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVR
netoli vandens.
‡ 1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWR
SRQDXGRMLPRLåWUDXNLWHNLåWXNĀLå
HOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXRNHOLĀ
JUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UD
LåMXQJWDV
‡ 3(563đ-,0$6QHQDXGRNLWH
SULHWDLVRåDOLDYRQLRVGXåR
NULDXNOĒVDUNLWŧLQGŧSULSLOG\Wŧ
vandens.
‡ %DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWHSULHWDLVĀ
LåPDLWLQLPRWLQNOR
‡ .DLSULHWDLVDVSHUNDLVWDMLVLåVLMXQJLD
DXWRPDWLåNDL,åMXQNLWHDSDUDWĀLå
HOHNWURVOL]GRLUSDOLNLWHMĪNHOLRPV
PLQXWĒPVNDGDWYĒVWŧ3ULHåYĒO
ĪMXQJGDPLSULHWDLVĀSDWLNULQNLWHDU
JURWHOĒVQHXçNLPåWRVSşNHOLDLVSODXNDLV
ir pan.
‡ -HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVMĪWXUL
SDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDLÅ3KLOLSV´
ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURV
FHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRVNYDOLÀNDFLMRV
specialistai, kitaip kyla pavojus.
‡ äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLU
Y\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL
yra silpnesni, arba neturintieji patirties
LUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WL
VDXJLDLQDXGRWLVSULHWDLVXLUSULçLşULPL
VLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDL
QDXGRWŧSULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVX
VXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
åLXRSULHWDLVX9DO\WLLUWDLV\WLSULHWDLVR
YDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURVQHJDOL
‡ 'ĒOSDSLOGRPRVDXJXPRSDWDULDPH
HOHNWURVJUDQGLQĒMHNXULDWLHNLDPDV
PDLWLQLPDVYRQLDLĪUHQJWLOLHNDPRVLRV
VURYĒVĪWDLVĀ5&'äLR5&'QRPLQDOL
OLHNDPRMLGDUELQĒVURYĒWXULEşWL
QHGLGHVQĒNDLSP$3DWDULPR
NUHLSNLWĒVĪPRQWXRWRMĀ
‡ .DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLR
ĪRURĪOHLGLPRJURWHOHVQHNLåNLWH
PHWDOLQLŧGDLNWŧ
7ULXNåPRO\JLV/F G%>[email protected]%+'%+'
7ULXNåPRO\JLV/F G%>[email protected]%+'%+'
(OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0/
Å3KLOLSV´SULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVWDLNRPXVVWDQGDUWXVLUQRUPDVGĒO
HOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧSRYHLNLR
$SOLQNRVDXJD
*DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
pakartotinai.
-HLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪ
SULWYLUWLQWĀSULHJDPLQLRWDLUHLåNLDNDGJDPLQLXLJDOLRMD(XURSRVGLUHNW\YD
2012/19/EB.
6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
surinkimo sistema.
/DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
ĩYDGDV
äLVQDXMDVSODXNŧGçLRYLQWXYDVVXNXUWDVVSHFLDOLDLWDPNDGQDPXRVHDU
NHOLDXGDPLJDOĒWXPĒWHQDXGRWLSDWRJLĀLUSDWLNLPĀSODXNŧGçLRYLQLPR
SULHPRQĔ
-LVLWLQNRPSDNWLåNDVLUMXRSDSUDVWDQDXGRWLV-RRURVUDXWDVJUHLWDL
LåGçLRYLQDSODXNXVLUVXWHLNLDMLHPVSDJHLGDXMDPRçYLOJHVLRSXUXPRLU
YHåOXPR
$SçYDOJD
a Antgalis
b 6ODQNXVLVMXQJLNOLVVXNDLWLPRJUHLĈLRQXVWDW\PDLVLUSDGĒWLPL
ÅLåMXQJWD´
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
VWLSUXVRURVUDXWDVJUHLWDPGçLRYLQLPXL
SDVWRYLWHPSHUDWşUDNDGGçLRYLQLPDVEşWŧVDXJXV
YĒVXVRURVUDXWDVåXNXRVHQDLXçÀNVXRWL
,åMXQJWD
3XUHQLPRåHSHW\VWLN%+'
3DNDELQLPRNLOSD
ĩWDPSRVSHUMXQJLNOLVWLN%+'%+'
5DQNHQDVXODQNVWRPDUDQNHQDWLN%+'%+'
2URĪOHLGLPRJURWHOĒV
0DLåHOLVSULHWDLVXLODLN\WLWLN%+'%+'
3ODXNŧGçLRYLQWXYRQDXGRMLPDV
1 7LN%+'%+'3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪPDLWLQLPRWLQNOĀ
SDWLNULQNLWHDUĪWDPSRVSHUMXQJLNOLVDSDWLQĒMHUDQNHQRVGDO\MH
QXVWDW\WDVĪYLHWLQĔĪWDPSĀDWLWLQNDQĈLĀSDGĒWĪĩWDPSRVSHUMXQJLNOLR
SDGĒWĪJDOLWHSDNHLVWLDWVXNWXYXDUEDPRQHWD
2 ĩNLåNLWHĪPDLWLQLPROL]GĀNLåWXNĀ
3 3DVLULQNLWHQRULPĀQXVWDW\PĀLUĪMXQNLWHSULHWDLVĀ
» 7LN%+'.DLSULHWDLVDVĪMXQJWDVDXWRPDWLåNDLLUQXRODW
LåVLVNLULDMRQDLPDçLQDQW\VSODXNŧJDUEDQRMLPĀVLLUVXWHLNLDQW\V
blizgesio.
‡ Antgalis
1DXGRGDPLDQWJDOĪJDOLWHQXNUHLSWLRURVUDXWĀĪNRQNUHĈLĀJDOYRVGDOĪ
*DOLWHWLNVOLDXNRQWUROLXRWLLUQXNUHLSWLRURVUDXWĀNDGVXNXUWXPĒWH
SDJHLGDXMDPĀVWLOLŧ
1 1RUĒGDPLSULMXQJWLDQWJDOĪWLHVLRJXçPDXNLWHMĪDQWSULHWDLVR
2 1RUĒGDPLDWMXQJWLDQWJDOĪQXLPNLWHMĪQXRSULHWDLVR
‡ 3XUHQLPRåHSHW\VWLN%+'
1 1RUĒGDPLSDGLGLQWLQDWşUDOŧSODXNŧSXUXPĀLULåODLN\WLJDUEDQDV
ODLN\NLWHGçLRYLQWXYĀYHUWLNDOLDLLUGçLRYLQNLWHSODXNXV
2 1RUĒGDPLVXSXUHQWLSODXNXVSULHSDWåDNQŧGLIX]RULDXVG\JOLXV
prispauskite prie galvos.
3 3ULHWDLVĀMXGLQGDPLVXNDPDLVLDLVMXGHVLDLVåLOWĀRUĀSDVNLUVW\VLWHSHU
visus plaukus.
Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite DUEDçHPĀ
WHPSHUDWşUĀ
3DQDXGRMXV
1 3ULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
3 1RUĒGDPLDWMXQJWLDQWJDOĪDUEDåHSHWĪWLN%+'QXLPNLWHMĪQXR
GçLRYLQWXYR
3ULHWDLVĀYDO\NLWHGUĒJQDåOXRVWH
5 7LN%+'%+'1RUĒGDPLVXOHQNWLUDQNHQĀOHQJYDLVSDXVNLWH
MRVJDOLQĔGDOĪNROMLVXVLOHQNVi ).
/DLN\NLWHSULHWDLVĀVDXVRMHLUVDXJLRMHQHGXONĒWRMHYLHWRMH7DLSSDW
JDOLWHMĪODLN\WLSDNDELQĔXçNDELQLPRNLOSRVdDUEDĪGĒNLWHMĪĪ
SULGHGDPĀPDLåHOĪh ) (tik BHD006, BHD007).
*DUDQWLMDLUWHFKQLQĒSULHçLşUD
3ULUHLNXVLQIRUPDFLMRVSY]GĒOSULHGRSDNHLWLPRDUEDLåNLOXV
SUREOHPRPVDSVLODQN\NLWHÅ3KLOLSV´WLQNODS\MHDGUHVX
ZZZSKLOLSVFRPDUEDNUHLSNLWĒVĪÅ3KLOLSV´NOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUĀ
VDYRåDO\MHMRWHOHIRQRQXPHUĪUDVLWHYLVDPHSDVDXO\MHJDOLRMDQĈLRV
JDUDQWLMRVODQNVWLQXNH-HLMşVŧåDO\MHQĒUDNOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUR
NUHLSNLWĒVĪYLHWLQĪÅ3KLOLSV´SODWLQWRMĀ
/DWYLHåX
$SVYHLFDPDUSLUNXPXXQODLSQLOşG]DP3KLOLSV/DLSLOQĦEüL]PDQWRWX
3KLOLSVSLHGüYüWRDWEDOVWXUHĞLVWUĎMLHWVDYXL]VWUüGüMXPX
www.philips.com/welcome.
6YDUĦJDLQIRUPüFLMD
3LUPVLHUĦFHVL]PDQWRåDQDVX]PDQĦJLL]ODVLHWåROLHWRåDQDVLQVWUXNFLMXXQ
VDJODEüMLHWWRODLYDMDG]ĦEDVJDGĦMXPüYDUĎWXLHVNDWĦWLHVWDMüDUĦWXUSPüN
‡ %5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHWLHUĦFLşGHQV
WXYXPü
‡ -DOLHWRMDWLHUĦFLYDQQDVLVWDEüSĎF
OLHWRåDQDVDWYLHQRMLHWLHUĦFLQR
HOHNWURWĦNODMRşGHQVWXYXPVLUEĦVWDPV
SDWWDGMDLHUĦFHLUL]VOĎJWD
‡ %5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHW
LHUĦFLYDQQXGXåXL]OLHWľXYDL
FLWXDUşGHQLSLOGĦWXWUDXNX
WXYXPü
‡ 3ĎFOLHWRåDQDVYLHQPĎUDWYLHQRMLHW
LHUĦFLQRVLHQDVNRQWDNWOLJ]GDV
‡ -DLHUĦFHSüUNDUVWWüDXWRPüWLVNL
L]VOĎG]DV$WYLHQRMLHWLHUĦFLQR
HOHNWURWĦNODXQĶDXMLHWWDLGDçDVPLQşWHV
DWG]LVW3LUPVDWNDOLHVOĎG]DWLHUĦFL
SüUEDXGLHWYDLJDLVDSOşVPDVDWYHUHV
QDYDL]VSURVWRWDVDUSşNüPPDWLHP
u.tml.
‡ -DHOHNWUĦEDVYDGVLUERMüWVODLL]YDLUĦWRV
QREĦVWDPüPVLWXüFLMüPMXPVWDV
MüQRPDLQD3KLOLSVSLOQYDURWüVHUYLVD
FHQWUüYDLSLHOĦG]ĦJLNYDOLÀFĎWDP
SHUVRQüP
‡ äRLHUĦFLYDUL]PDQWRWEĎUQLYHFXPü
no 8 gadiem un personas ar
LHUREHçRWüPÀ]LVNDMüPVHQVRUDMüP
YDLJDUĦJDMüPVSĎMüPYDLEH]SLHUHG]HV
XQ]LQüåDQüPMDWLHNQRGURåLQüWD
X]UDXG]ĦEDYDLQRUüGĦMXPLSDUGURåX
LHUĦFHVOLHWRåDQXXQSDQüNWDL]SUDWQH
SDULHVSĎMDPREĦVWDPĦEX%ĎUQL
QHGUĦNVWURWDĶüWLHVDULHUĦFL%ĎUQL
QHGUĦNVWWĦUĦWXQDSNRSWLHUĦFLEH]
X]UDXG]ĦEDV
‡ 3DSLOGXDL]VDUG]ĦEDLLHVDNüPX]VWüGĦW
HOHNWULVNüVVKĎPDVNDVSLHYDGD
HOHNWUĦEXYDQQDVLVWDEü$L]VDUG]ĦEDV
DWVOĎJåDQDVLHUĦFL5&'5&'LU
MüEşWQRPLQüODLGDUEDVWUüYDLNDV
QHSüUVQLHG]P$6D]LQLHWLHVDUVDYX
X]VWüGĦWüMX
‡ 1HLHYLHWRMLHWPHWüODSULHNåPHWXV
JDLVDLHSOşGHVUHçĞRVODLL]YDLUĦWRVQR
HOHNWULVNüVWUüYDVWULHFLHQD
‡ 1HNüGüJDGĦMXPüQHDL]VSURVWRMLHW
JDLVDSOşVPDVDWYHUHV
‡ 3LUPVLHUĦFHVSLHYLHQRåDQDV
HOHNWURWĦNODPSüUOLHFLQLHWLHVNDX]
LHUĦFHVQRUüGĦWDLVVSULHJXPVDWELOVW
HOHNWURWĦNODVSULHJXPDPMşVXPüMü
‡ 1HL]PDQWRMLHWLHUĦFLFLWLHPQROşNLHP
NDVQDYDSUDNVWĦWLåDMüURNDVJUüPDWü
‡ 1HOLHWRMLHWLHUĦFLPüNVOĦJRVPDWRV
‡ 1HNüGüJDGĦMXPüQHDWVWüMLHWLHUĦFHL
EH]X]UDXG]ĦEDVNDGWüLUSLHYLHQRWD
HOHNWURWĦNODP
‡ 1HNDGQHL]PDQWRMLHWFLWXUDçRWüMX
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVNXUDV3KLOLSV
QDYĦSDåLLHWHLFLV-DL]PDQWRMDWåüGXV
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVJDUDQWLMDYDLUV
QDYVSĎNü
‡ 1HWLQLHWHOHNWUĦEDVYDGXDSLHUĦFL
‡ 3LUPVQRYLHWRMDWLHUĦFLJODEüåDQü
SDJDLGLHWOĦG]WüDWG]LHVW
7URNåľDOĦPHQLV/F G%>[email protected]%+'%+'
7URNåľDOĦPHQLV/F G%>[email protected]%+'%+'
(OHNWURPDJQĎWLVNLHODXNL(0)
äĦ3KLOLSVLHUĦFHDWELOVWYLVLHPSLHPĎURMDPLHPVWDQGDUWLHPXQ
QRWHLNXPLHPNDVDWWLHFDVX]HOHNWURPDJQĎWLVNRODXNXLHGDUEĦEX
g
a
f
b
'DFþXWLOL]DŗLDFHVWHDFFHVRULLVDX
FRPSRQHQWHJDUDQŗLDVHDQXOHD]þ
‡ 1XvQIþŕXUDŗLFDEOXOGHDOLPHQWDUHvQ
jurul aparatului.
‡ Înainte de a depozita aparatul,
DŕWHSWDŗLVþVHUþFHDVFþ
ǵDZDzǿǭǸDzǶǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈDz
ǻǮȌǴǭǿDzǸȉǾǿǯǭǿDzǽȌȋǿǾǵǸȀ
‡ ǚDzǻǮǹǭǿȈǯǭǶǿDzǾDzǿDzǯǻǶȅǺȀǽ
ǯǻǷǽȀǰǼǽǵǮǻǽǭ
‡ ǜǽDzdzDZDzȄDzǹȀǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽDZǭǶǿDz
DzǹȀǻǾǿȈǿȉ
Nivel de zgomot: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
Nivel de zgomot: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
ǠǽǻǯDzǺȉȅȀǹǭ/F G%>[email protected]%+'%+'
ǠǽǻǯDzǺȉȅȀǹǭ/F G%>[email protected]%+'%+'
&kPSXULHOHFWURPDJQHWLFH(0)
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈDzǼǻǸȌǪǙǜ
$FHVWDSDUDW3KLOLSVUHVSHFWþWRDWHVWDQGDUGHOHŕLUHJOHPHQWþULOH
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
ǪǿǻǿǼǽǵǮǻǽ3KLOLSVǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿǯǾDzǹǼǽǵǹDzǺǵǹȈǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǵ
ǺǻǽǹǭǹǼǻǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈȂǼǻǸDzǶ
0HGLX
ǔǭȆǵǿǭǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈ
3URGXVXOGXPQHDYRDVWUþHVWHSURLHFWDWŕLIDEULFDWGLQPDWHULDOH
ŕLFRPSRQHQWHGHvQDOWþFDOLWDWHFDUHSRWÀUHFLFODWHŕL
reutilizate.
&kQGDFHVWVLPEROvQIRUPþGHSXEHOþWþLDWþvQVRŗHŕWHXQ
SURGXVvQVHDPQþFþSURGXVXOIDFHRELHFWXO'LUHFWLYHL(XURSHQH
2012/19/UE.
9þUXJþPVþYþLQIRUPDŗLGHVSUHVLVWHPXOVHSDUDWGHFROHFWDUHSHQWUX
SURGXVHHOHFWULFHŕLHOHFWURQLFH
9þUXJþPVþDFŗLRQDŗLvQFRQFRUGDQŗþFXUHJXOLOHGXPQHDYRDVWUþ
ORFDOHŕLQXHYDFXDŗLSURGXVHOHYHFKLvPSUHXQþFXGHŕHXULOHPHQDMHUH
RELŕQXLWH(YDFXDUHDFRUHFWþDSURGXVXOXLGYVYHFKLDMXWþODSUHYHQLUHD
FRQVHFLQŗHORUSRWHQŗLDOQHJDWLYHDVXSUDPHGLXOXLŕLVþQþWþŗLLRPXOXL
ǑǭǺǺǻDzǵǴDZDzǸǵDzǵǴǰǻǿǻǯǸDzǺǻǵǴǯȈǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǺȈȂ
ǹǭǿDzǽǵǭǸǻǯǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǻǯǷǻǿǻǽȈDzǼǻDZǸDzdzǭǿǼǻǯǿǻǽǺǻǶ
ǼDzǽDzǽǭǮǻǿǷDzǵǯǿǻǽǵȄǺǻǹȀǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȋ
ǒǾǸǵǵǴDZDzǸǵDzǹǭǽǷǵǽǻǯǭǺǻǴǺǭȄǷǻǹǾǵǴǻǮǽǭdzDzǺǵDzǹ
ǼDzǽDzȄDzǽǷǺȀǿǻǰǻǹȀǾǻǽǺǻǰǻǮǭǷǭȊǿǻǻǴǺǭȄǭDzǿȄǿǻǻǺǻ
ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿǿǽDzǮǻǯǭǺǵȌǹDZǵǽDzǷǿǵǯȈǒǞ
ǠǴǺǭǶǿDzǻǽǭǴDZDzǸȉǺǻǶȀǿǵǸǵǴǭȃǵǵȊǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵȄDzǾǷǵȂǵ
ȊǸDzǷǿǽǻǺǺȈȂǵǴDZDzǸǵǶǾǻǰǸǭǾǺǻǹDzǾǿǺǻǹȀǴǭǷǻǺǻDZǭǿDzǸȉǾǿǯȀ
ǑDzǶǾǿǯȀǶǿDzǯǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯǵǵǾǹDzǾǿǺȈǹǵǼǽǭǯǵǸǭǹǵǵǺDz
ǯȈǮǽǭǾȈǯǭǶǿDzǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzDzǵǴDZDzǸǵDzǯǹDzǾǿDzǾǮȈǿǻǯȈǹǵ
ǻǿȂǻDZǭǹǵǜǽǭǯǵǸȉǺǭȌȀǿǵǸǵǴǭȃǵȌǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzǰǻǵǴDZDzǸǵȌ
ǼǻǹǻdzDzǿǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿǵǿȉǯǻǴǹǻdzǺȈDzǺDzǰǭǿǵǯǺȈDzǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌDZǸȌ
ǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈǵǴDZǻǽǻǯȉȌȄDzǸǻǯDzǷǭ
c
( BHD004 )
e
( BHD006, BHD007 )
d
i
h
( BHD006, BHD007 )
( BHD006, BHD007 )
9LGHVDL]VDUG]ĦED
-şVXSURGXNWVLUNRQVWUXĎWVXQL]JDWDYRWVQRDXJVWDVNYDOLWüWHV
PDWHULüOLHPXQVDVWüYGDĶüPNXUDVLULHVSĎMDPVSüUVWUüGüWXQ
L]PDQWRWDWNüUWRWL
-DX]SURGXNWDUHG]DPVSüUVYĦWURWDVDWNULWXPXXUQDVVLPEROVWDV
QR]ĦPĎNDX]åRSURGXNWXDWWLHFDV(LURSDVGLUHNWĦYD(6
/şG]XX]]LQLHWSDUHOHNWULVNRXQHOHNWURQLVNRSURGXNWXYLHWĎMRDWVHYLåıR
VDYüNåDQDVVLVWĎPX
/şG]XUĦNRMLHWLHVDWELOVWRåLYLHWĎMLHPQRWHLNXPLHPXQQHXWLOL]ĎMLHWYHFRV
SURGXNWXVNRSüDUSDUDVWDMLHPVDG]ĦYHVDWNULWXPLHP3DUHL]DMşVX
YHFüSURGXNWDXWLOL]üFLMDSDOĦG]QRYĎUVWSRWHQFLüORQHJDWĦYRLHWHNPLX]
DSNüUWĎMRYLGLXQFLOYĎNXYHVHOĦEX
,HYDGV
äLVMDXQDLVPDWXIĎQVLUĦSDåLYHLGRWVODLQRGURåLQüWXĎUWXXQX]WLFDPX
PDWXçüYĎåDQXPüMüVYDLFHĶRMXPDODLNü7DPLUNRPSDNWVXQYLHJOV
GL]DLQVNDVWRSDGDUDYLHJOLOLHWRMDPX7üJDLVDSOşVPDçüYĎPDWXVüWUL
SDGDURWWRVPLUG]RåXVNXSOXVXQEDJüWĦJXVWLHåLNüMXPVSDWĦN
3üUVNDWV
a .RQFHQWUĎWüMV
b 6OĦGVOĎG]LVDUNDUVWXPDüWUXPDX]VWüGĦMXPLHPXQSR]ĦFLMX
´,]VOĎJWVµ
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
6SĎFĦJDJDLVDSOşVPDüWUDLPDWXçüYĎåDQDL
1HPDLQĦJDVDXG]ĦJDWHPSHUDWşUDHIHNWĦYDLçüYĎåDQDL
9ĎVDJDLVDSOşVPDODLLHYHLGRWXWRVSĎF-şVXYĎOPHV
L]VOĎJWV
.XSOLQRåDLVGLIX]RUVWLNDL%+'
.DULQüåDQDVFLOSD
'LYĎMüGDVSULHJXPDVOĎG]LVWLNDL%+'%+'
5RNWXULVDWORNüPVURNWXULVWLNDL%+'%+'
*DLVDSLHYDGHVUHçĞLV
*ODEüåDQDVVRPLľDWLNDL%+'%+'
0DWXIĎQDL]PDQWRåDQD
1 7LNDL%+'%+'3LUPVLHUĦFHVSLHVOĎJåDQDVHOHNWURWĦNODP
SüUEDXGLHWYDLGLYĎMüGüVSULHJXPDVOĎG]LVURNWXUDDSDNåĎMüVGDĶDV
DXJåSXVĎLULHVWDWĦWVDWELOVWRåLYLHWĎMDPVSULHJXPDP-şVYDUDWUHJXOĎW
GLYĎMüGDVSULHJXPDVOĎGçDVWüYRNOLL]PDQWRMRWVNUşYJULH]LYDLPRQĎWX
2 ,HVSUDXGLHWNRQWDNWGDNåXNRQWDNWOLJ]Gü
3 /DLLHVOĎJWXLHUĦFLL]YĎOLHWLHVYĎODPRUHçĦPX
» 7LNDL%+'-DLHUĦFHLULHVOĎJWDMRQLWLHNDXWRPüWLVNLXQ
QHSüUWUDXNWLL]GDOĦWLVDPD]LQRWVSURJRåDQRVXQQRGURåLQRWSDSLOGX
mirdzumu.
‡ Koncentrators
.RQFHQWUDWRUVVQLHG]LHVSĎMXNRQFHQWUĎWJDLVDSOşVPXX]NRQNUĎWX
JDOYDVGDĶX7DVQRGURåLQDOLHOüNXNRQWUROLĶDXMRWSOşVPXQRYLU]ĦWYĎODPü
PDWXVDNüUWRMXPDL]YHLGHL
1 /DLSLHYLHQRWXNRQFHQWUDWRUXYLHQNüUåLX]VSUDXGLHWWRX]LHUĦFHV
2 /DLQRľHPWXNRQFHQWUDWRUXSDYHOFLHWWRQRVWQRLHUĦFHV
‡ .XSOLQRåDLVGLIX]RUVWLNDL%+'
1 /DLSDOLHOLQüWXPDWXDSMRPXXQVDJODEüWXORNDVWXULHWIĎQXYHUWLNüOL
PDWXçüYĎåDQDVODLNü
2 /DLUDGĦWXSDFĎOXPXSLHPDWXVDNQĎPLHYLHWRMLHWGLIX]RUD]DUXV
PDWRVWüODLWLHYLHJOLSLHVNDUWRVJDOYDVüGDL
3 9HLFLHWDSĶYHLGDNXVWĦEDVDULHUĦFLODLYLHQPĎUĦJLL]NOLHGĎWXVLOWRJDLVX
matos.
2SWLPüOLHPUH]XOWüWLHPL]PDQWRMLHW YDLYĎVüJDLVDLHVWDWĦMXPX
3ĎFOLHWRåDQDV
1 ,]VOĎG]LHWLHUĦFLXQDWYLHQRMLHWWRQRHOHNWURWĦNOD
2 1RYLHWRMLHWWRX]NDUVWXPL]WXUĦJDVYLUVPDVOĦG]WüDWG]LHVW
3 Lai atvienotu koncentratoru vai difuzoru (tikai BHD004), noraujiet to
QRVWQRIĎQD
1RWĦULHWLHUĦFLDUPLWUXGUüQX
5 (Tikai BHD006, BHD007) Lai noliektu rokturi, viegli nospiediet
URNWXUDDL]PXJXULOĦG]WDVQROLHFDVi ).
*ODEüMLHWLHUĦFLGURåüXQVDXVüYLHWüNXUQHX]NUüMDVSXWHNĶL9DUDWDUĦWR
SDNüUWDL]FLOSLľDVdYDLLHYLHWRWWRNRPSOHNWüLHNĶDXWDMüVRPLľü
( h ) (tikai BHD006, BHD007).
*DUDQWLMDXQVHUYLVV
-DMXPVQHSLHFLHåDPDLQIRUPüFLMDSLHPĎUDPSDUX]JDĶDQRPDLľXYDL
UDGXVLHVSUREOĎPDDSPHNOĎMLHW3KLOLSVWĦPHNĶDYLHWQLZZZSKLOLSVFRPYDL
VD]LQLHWLHVDU3KLOLSV.OLHQWXDSNDOSRåDQDVFHQWUXVDYüYDOVWĦWüWüOUXľD
QXPXUVDWURGDPVSDVDXOHVJDUDQWLMDVEURåşUü-DMşVXYDOVWĦQDYNOLHQWX
DSNDOSRåDQDVFHQWUDYĎUVLHWLHVSLHYLHWĎMü3KLOLSVSUHĈXL]SODWĦWüMD
Polski
*UDWXOXMHP\]DNXSXLZLWDP\ZőUyGNOLHQWyZÀUP\3KLOLSV$E\X]\VNDĂ
SHãQ\GRVWĔSGRREVãXJLőZLDGF]RQHMSU]H]ÀUPĔ3KLOLSV]DUHMHVWUXM
zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
:DůQH
3U]HGSLHUZV]\PXů\FLHPXU]ĀG]HQLD]DSR]QDMVLĔGRNãDGQLH]QLQLHMV]Ā
LQVWUXNFMĀREVãXJLL]DFKRZDMMĀQDSU]\V]ãRőĂ
‡ 2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM]
‡ Nie
zawijaj przewodu sieciowego
ZRNyãXU]ĀG]HQLD
‡ 3U]HGVFKRZDQLHPXU]ĀG]HQLD
RGF]HNDMDůRVW\JQLH
,QWURGXFHUH
3R]LRPKDãDVX/F G%>[email protected]%+'%+'
3R]LRPKDãDVX/F G%>[email protected]%+'%+'
$FHVWXVFþWRUGHSþUQRXDIRVWFRQFHSXWVSHFLDOSHQWUXDYþRIHUL
XVFDUHFRQIRUWDELOþŕLÀDELOþDFDVþVDXvQWLPSXOFþOþWRULLORU
$UHXQGHVLJQFRPSDFWFDUHvOIDFHXŕRUGHXWLOL]DW-HWXOVþXGHDHU
XVXFþUDSLGSþUXOFRQIHULQGXLVWUþOXFLUHDYLJXUR]LWDWHDŕLHOHJDQŗDFDUH
YþSODFDWkWGHPXOW
3RODHOHNWURPDJQHW\F]QH(0)
7RXU]ĀG]HQLHÀUP\3KLOLSVVSHãQLDZV]\VWNLHQRUP\LMHVW]JRGQH
]ZV]\VWNLPLSU]HSLVDPLGRW\F]ĀF\PLQDUDůHQLDQDG]LDãDQLHSyO
elektromagnetycznych.
a Concentrator
b &RPXWDWRUFXUHJODMHSHQWUXFþOGXUþYLWH]þŕLSR]LŗLHGHRSULUH
‡
‡
‡
‡
ŐURGRZLVNR
7HQSURGXNW]RVWDãZ\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRőFLPDWHULDãyZL
HOHPHQWyZNWyUHQDGDMĀVLĔGRSRQRZQHJRZ\NRU]\VWDQLD
-HőOLSURGXNW]RVWDãRSDWU]RQ\V\PEROHPSU]HNUHőORQHJR
SRMHPQLNDQDRGSDG\R]QDF]DWRLůSRGOHJDRQSRVWDQRZLHQLRP
Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
,QIRUPDFMHQDWHPDWZ\G]LHORQ\FKSXQNWyZVNãDGRZDQLD]Xů\W\FK
SURGXNWyZHOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FKPRůQDX]\VNDĂZPLHMVFX
zamieszkania.
3URVLP\SRVWĔSRZDĂ]JRGQLH]Z\W\F]Q\PLPLHMVFRZ\FKZãDG]LQLH
Z\U]XFDĂWHJRW\SXXU]ĀG]HļZUD]]LQQ\PLRGSDGDPLSRFKRG]ĀF\PL
]JRVSRGDUVWZDGRPRZHJR3UDZLGãRZDXW\OL]DFMDVWDU\FKSURGXNWyZ
SRPDJD]DSRELHJDĂ]DQLHF]\V]F]HQLXőURGRZLVNDQDWXUDOQHJRRUD]
utracie zdrowia.
:SURZDG]HQLH
7DQRZDVXV]DUND]RVWDãDVSHFMDOQLH]DSURMHNWRZDQDGRZ\JRGQHJRL
QLH]DZRGQHJRVXV]HQLDZãRVyZZGRPXOXEZSRGUyů\
']LĔNLNRPSDNWRZHMNRQVWUXNFMLMHVWãDWZDZXů\FLX6WUXPLHļSRZLHWU]D
V]\ENRVXV]\ZãRV\QDGDMĀFLPSRã\VNNV]WDãWLREMĔWRőĂNWyUĀWDN
uwielbiasz.
2SLVHOHPHQWyZXU]ĀG]HQLD
a Koncentrator
b 3U]HãĀF]QLN]WU]HPDXVWDZLHQLDPLWHPSHUDWXU\V]\ENRőFLL
Z\ãĀF]QLNLHP
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
6LOQ\VWUXPLHļSRZLHWU]D]DSHZQLDMĀF\V]\ENLHVXV]HQLH
6WDãDãDJRGQDWHPSHUDWXUD]DSHZQLDMĀFDVNXWHF]QHVXV]HQLH
&KãRGQ\VWUXPLHļSRZLHWU]DGRXWUZDODQLDIU\]XU\
:\ãĀF]DQLH
'\IX]RUW\ONRPRGHO%+'
8FKZ\WGR]DZLHV]DQLD
3U]HãĀF]QLNQDSLĔFLDW\ONRPRGHOH%+'L%+'
8FKZ\WVNãDGDQ\XFKZ\WW\ONRZPRGHODFK%+'L%+'
.UDWNDZORWXSRZLHWU]D
(WXLGRSU]HFKRZ\ZDQLDW\ONRPRGHOH%+'L%+'
.RU]\VWDQLH]VXV]DUNL
1 7\ONRPRGHOH%+'L%+'3U]HGSRGãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLD
XSHZQLMVLĔůHSU]HãĀF]QLNQDSLĔFLDZGROQHMW\OQHMF]ĔőFLXFKZ\WX
MHVWXVWDZLRQ\]JRGQLH]QDSLĔFLHPZVLHFLHOHNWU\F]QHM3RãRůHQLH
SU]HãĀF]QLNDQDSLĔFLDPRůQD]PLHQLĂ]DSRPRFĀőUXERNUĔWXOXE
monety.
2 :ãyůZW\F]NĔGRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
3 $E\ZãĀF]\ĂXU]ĀG]HQLHZ\ELHU]ůĀGDQHXVWDZLHQLH
» 7\ONRPRGHO%+'3U]\ZãĀF]RQ\PXU]ĀG]HQLXMRQ\VĀ
uwalniane automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala
]DSDQRZDĂQDGVNUĔFDMĀF\PLVLĔZãRVDPLLQDGDĂLPGRGDWNRZ\
blask.
‡ Koncentrator
.RQFHQWUDWRUXPRůOLZLDVNLHURZDQLHVWUXPLHQLDSRZLHWU]DQDRNUHőORQĀ
F]ĔőĂJãRZ\=DSHZQLDZLĔNV]ĀNRQWUROĔLVNXWHF]QLHMV]HNLHURZDQLH
VWUXPLHQLHPSRZLHWU]DSRGF]DVXNãDGDQLDIU\]XU\
1 .RQFHQWUDWRU]DNãDGDVLĔSU]H]ZFLőQLĔFLHJRQDXU]ĀG]HQLH
2 =GHMPLMNRQFHQWUDWRU]VXZDMĀFJR]XU]ĀG]HQLD
‡ '\IX]RUW\ONRPRGHO%+'
1 $E\]ZLĔNV]\ĂQDWXUDOQĀREMĔWRőĂZãRVyZL]DFKRZDĂORNLSRGF]DV
VXV]HQLDWU]\PDMVXV]DUNĔSLRQRZR
2 $E\]ZLĔNV]\ĂREMĔWRőĂSU]\QDVDG]LHZãRVyZZNãDGDMEROFH
G\IX]RUDZHZãRV\WDNDE\GRW\NDã\VNyU\JãRZ\
3 :\NRQXMUXFK\REURWRZHVXV]DUNĀUR]SURZDG]DMĀFFLHSãHSRZLHWU]H
SRPLĔG]\ZãRVDPL
$E\X]\VNDĂRSW\PDOQHUH]XOWDW\NRU]\VWDM]XVWDZLHQLD lub
XVWDZLHQLDFKãRGQHJRVWUXPLHQLDSRZLHWU]D
3RXů\FLX
1 :\ãĀF]XU]ĀG]HQLHLZ\MPLMMHJRZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
2 8PLHőĂMHQDRGSRUQHMQDZ\VRNLHWHPSHUDWXU\SRZLHU]FKQLL
SR]RVWDZGRRVW\JQLĔFLD
3 =GHMPLMNRQFHQWUDWRUOXEG\IX]RUW\ONRPRGHO%+']VXZDMĀF
go z suszarki.
:\F]\őĂXU]ĀG]HQLH]ZLOůRQĀV]PDWNĀ
5 7\ONRPRGHOH%+'L%+'$E\]ãRů\ĂXFKZ\WGHOLNDWQLH
QDFLőQLMMHJRW\OQĀF]ĔőĂi ).
3U]HFKRZXMXU]ĀG]HQLHZEH]SLHF]Q\PLVXFK\PPLHMVFX]GDODRG
NXU]X0RůHV]WHůSRZLHVLĂXU]ĀG]HQLH]DXFKZ\WGR]DZLHV]DQLD
( d OXEVFKRZDĂMHGRGRãĀF]RQHJRHWXLh ) (tylko modele
BHD006 i BHD007).
XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZRG\
‡ -HőOLNRU]\VWDV]]XU]ĀG]HQLDZãD]LHQFH
SR]DNRļF]HQLXVWRVRZDQLDZ\MPLM
*ZDUDQFMDLVHUZLV
ZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
:UD]LHMDNLFKNROZLHNS\WDļOXESUREOHPyZQSZSU]\SDGNX
NRQLHF]QRőFLZ\PLDQ\QDVDGNLSURVLP\RGZLHG]LĂQDV]ĀVWURQĔ
2EHFQRőĂZRG\VWDQRZL]DJURůHQLH
LQWHUQHWRZĀZZZSKLOLSVFRPOXEVNRQWDNWRZDĂVLĔ]ORNDOQ\P&HQWUXP
2EVãXJL.OLHQWDÀUP\3KLOLSVQXPHUWHOHIRQX]QDMGXMHVLĔZXORWFH
QDZHWZWHG\JG\XU]ĀG]HQLHMHVW
JZDUDQF\MQHM-HőOLZ7ZRLPNUDMXQLHPD&HQWUXP2EVãXJL.OLHQWD
Z\ãĀF]RQH
]ZUyĂVLĔRSRPRFGRVSU]HGDZF\SURGXNWyZÀUP\3KLOLSV
‡ 2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM
5RPkQþ
]XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZDQQ\
)HOLFLWþULSHQWUXDFKL]LŗLHŕLEXQYHQLWOD3KLOLSV3HQWUXDEHQHÀFLDSH
prysznica, umywalki lub innych
GHSOLQGHDVLVWHQŗDRIHULWþGH3KLOLSVvQUHJLVWUDŗLYþSURGXVXOOD
www.philips.com/welcome.
QDF]\ļQDSHãQLRQ\FKZRGĀ
‡ =DZV]HSR]DNRļF]HQLXNRU]\VWDQLD]
1
Important
XU]ĀG]HQLDZ\MPLMZW\F]NĔ]JQLD]GND &LWLŗLFXDWHQŗLHDFHVWPDQXDOGHXWLOL]DUHvQDLQWHGHDXWLOL]DDSDUDWXOŕL
SþVWUDŗLOSHQWUXFRQVXOWDUHXOWHULRDUþ
elektrycznego.
‡ -HőOLGRMG]LHGRSU]HJU]DQLDXU]ĀG]HQLD ‡ $9(57,60(171XXWLOL]DŗLDFHVW
DSDUDWvQDSURSLHUHDDSHL
Z\ãĀF]\VLĔRQRDXWRPDW\F]QLH
:\MPLMZW\F]NĔXU]ĀG]HQLD]JQLD]GND ‡ &kQGDSDUDWXOHVWHXWLOL]DWvQEDLH
HOHNWU\F]QHJRLSRF]HNDMNLONDPLQXWDů VFRDWHŗLOGLQSUL]þGXSþXWLOL]DUH
XU]ĀG]HQLHRVW\JQLH3U]HGSRQRZQ\P
GHRDUHFHDSDUHSUH]LQWþXQULVFFKLDU
ZãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLDVSUDZGŭF]\
ŕLFkQGDSDUDWXOHVWHRSULW
NUDWNLQLHVĀ]DWNDQHNãDF]NDPLNXU]X
‡ $9(57,60(171XXWLOL]DŗL
ZãRVDPLLWS
DFHVWDSDUDWvQDSURSLHUHD
‡ =HZ]JOĔGyZEH]SLHF]HļVWZD
Fþ]LORUGXŕXULORUED]LQHORUVDX
Z\PLDQĔXV]NRG]RQHJRSU]HZRGX
DOWRUUHFLSLHQWHFXDSþ
VLHFLRZHJR]OHĂDXWRU\]RZDQHPX
‡ 6FRDWHŗLvQWRWGHDXQDDSDUDWXOGLQSUL]þ
FHQWUXPVHUZLVRZHPXÀUP\3KLOLSV
GXSþXWLOL]DUH
OXERGSRZLHGQLRZ\NZDOLÀNRZDQHM
‡ $SDUDWXOVHRSUHŕWHDXWRPDWvQFD]XO
osobie.
VXSUDvQFþO]LULL6FRDWHŗLDSDUDWXOGLQ
‡ 8U]ĀG]HQLHPRůHE\ĂXů\ZDQHSU]H]
SUL]þŕLOþVDŗLOVþVHUþFHDVFþSHQWUX
G]LHFLZZLHNXSRZ\ůHMODWRUD]
câteva minute. Înainte de a porni
RVRE\]RJUDQLF]RQ\PL]GROQRőFLDPL
DSDUDWXOGLQQRXYHULÀFDŗLJULODMXO
À]\F]Q\PLVHQVRU\F]Q\PLOXE
SHQWUXDYþDVLJXUDFþQXHVWHEORFDW
XP\VãRZ\PLDWDNůHQLHSRVLDGDMĀFH
FXSXISþUHWF
ZLHG]\OXEGRőZLDGF]HQLDZ
‡ ÍQFD]XOvQFDUHFDEOXOGHDOLPHQWDUH
Xů\WNRZDQLXWHJRW\SXXU]ĀG]HļSRG
HVWHGHWHULRUDWDFHVWDWUHEXLHvQORFXLW
ZDUXQNLHPůHEĔGĀRQHQDG]RURZDQH vQWRWGHDXQDGH3KLOLSVGHXQFHQWUX
OXE]RVWDQĀSRLQVWUXRZDQHQDWHPDW
de service autorizat de Philips sau de
NRU]\VWDQLD]WHJRXU]ĀG]HQLDZ
SHUVRQDOFDOLÀFDWvQGRPHQLXSHQWUXD
EH]SLHF]Q\VSRVyERUD]]RVWDQĀ
evita orice accident.
poinformowane o potencjalnych
‡ $FHVWDSDUDWSRDWHÀXWLOL]DWGHFþWUH
]DJURůHQLDFK']LHFLQLHPRJĀEDZLĂ
FRSLLvQFHSkQGGHODYkUVWDGHDQL
VLĔXU]ĀG]HQLHP']LHFLFKFĀFHSRPyF ŕLSHUVRDQHFDUHDXFDSDFLWþŗLÀ]LFH
ZF]\V]F]HQLXLREVãXG]HXU]ĀG]HQLD
mentale sau senzoriale reduse sau
]DZV]HSRZLQQ\WRURELĂSRG
VXQWOLSVLWHGHH[SHULHQŗþŕLFXQRŕWLQŗH
QDG]RUHPGRURVã\FK
GDFþVXQWVXSUDYHJKHDWHVDXDXIRVW
‡ Jako dodatkowe zabezpieczenie
LQVWUXLWHFXSULYLUHODXWLOL]DUHDvQ
zalecamy zainstalowanie w obwodzie
FRQGLŗLLGHVLJXUDQŗþDDSDUDWXOXLŕL
HOHNWU\F]Q\P]DVLODMĀF\PJQLD]GND
vQŗHOHJSHULFROHOHSHFDUHOHSUH]LQWþ
HOHNWU\F]QHZãD]LHQFHEH]SLHF]QLND
&RSLLQXWUHEXLHVþVHMRDFHFX
UyůQLFRZRSUĀGRZHJR5&'
DSDUDWXO&XUþŗDUHDŕLvQWUHŗLQHUHDGH
:DUWRőĂ]QDPLRQRZHJRSUĀGX
FþWUHXWLOL]DWRUQXWUHEXLHUHDOL]DWHGH
pomiarowego tego bezpiecznika nie
FþWUHFRSLLQHVXSUDYHJKHDŗL
PRůHSU]HNUDF]DĂP$$E\X]\VNDĂ ‡ 3HQWUXRSURWHFŗLHVXSOLPHQWDUþ
ZLĔFHMLQIRUPDFMLVNRQWDNWXMVLĔ]
YþVIþWXLPVþLQVWDODŗLXQGLVSR]LWLY
monterem.
SHQWUXFXUHQWUH]LGXDO5&'vQ
‡ $E\XQLNQĀĂSRUDůHQLDSUĀGHPQLH
FLUFXLWXOHOHFWULFFDUHDOLPHQWHD]þ
XPLHV]F]DMPHWDORZ\FKSU]HGPLRWyZ
EDLD$FHVW5&'WUHEXLHVþDFŗLRQH]H
w kratkach nadmuchu powietrza.
ODRLQWHQVLWDWHUH]LGXDOþPD[LPþ
‡ Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu
VSHFLÀFDWþGHP$&HUHŗLVIDWXO
powietrza.
instalatorului.
‡ 3U]HGSRGãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLD
‡ 1XLQWURGXFHŗLRELHFWHPHWDOLFHvQ
XSHZQLMVLĔůHQDSLĔFLHSRGDQHQD
grilajele pentru aer, pentru a evita
XU]ĀG]HQLXMHVW]JRGQH]QDSLĔFLHPZ
electrocutarea.
domowej instalacji elektrycznej.
‡ 1XEORFDŗLQLFLRGDWþJULODMXOSHQWUXDHU
‡ 8U]ĀG]HQLDXů\ZDM]JRGQLH]MHJR
‡ ÍQDLQWHGHDFRQHFWDDSDUDWXODVLJXUDŗL
przeznaczeniem, opisanym w tej
YþFþWHQVLXQHDLQGLFDWþSHDSDUDW
LQVWUXNFMLREVãXJL
FRUHVSXQGHWHQVLXQLLUHŗHOHLORFDOH
‡ 1LHXů\ZDMXU]ĀG]HQLDQDV]WXF]Q\FK
‡ 1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOSHQWUXDOWVFRS
ZãRVDFK
GHFkWFHOGHVFULVvQDFHVWPDQXDO
‡ Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
‡ 1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOSHSþUDUWLÀFLDO
XU]ĀG]HQLDSRGãĀF]RQHJRGR]DVLODQLD ‡ 1XOþVDŗLQLFLRGDWþDSDUDWXO
‡ 1LHNRU]\VWDM]DNFHVRULyZDQLF]ĔőFL
nesupravegheat când este conectat la
LQQ\FKSURGXFHQWyZDQLWDNLFK
sursa de alimentare.
NWyU\FKQLH]DOHFDZZ\UDŭQ\VSRVyE ‡ 1XXWLOL]DŗLQLFLRGDWþDFFHVRULLVDX
ÀUPD3KLOLSV:\NRU]\VWDQLHWHJRW\SX
FRPSRQHQWHGHODDOŗLSURGXFþWRUL
DNFHVRULyZOXEF]ĔőFLVSRZRGXMH
sau nerecomandate explicit de Philips.
XQLHZDůQLHQLHJZDUDQFML
3UH]HQWDUHJHQHUDOþ
c
d
e
f
g
h
-HWGHDHUSXWHUQLFSHQWUXXVFDUHUDSLGþ
7HPSHUDWXUþFRQVWDQWþFDUHvQJULMHŕWHSHQWUXXVFDUHHÀFLHQWþ
)OX[GHDHUUHFHSHQWUXDYþGHÀQLFRDIXUD
: Dezactivat
'LIX]RUGHYROXPQXPDLSHQWUXPRGHOXO%+'
$JþŗþWRDUH
&RPXWDWRUGXDOGHWHQVLXQHQXPDLSHQWUXPRGHOHOH%+'ŕL
%+'
0kQHUPkQHUSOLDELOQXPDLSHQWUXPRGHOHOH%+'ŕL%+'
*ULODMXORULÀFLXOXLGHLQWUDUHDDHUXOXL
+XVþSHQWUXGHSR]LWDUHQXPDLSHQWUXPRGHOHOH%+'ŕL
%+'
8WLOL]DUHDXVFþWRUXOXLGHSþU
1 QXPDLSHQWUXPRGHOHOH%+'ŕL%+'9HULÀFDŗLGDFþ
comutatorul dual de tensiune (din partea din spate jos a mânerului)
DIRVWVHWDWODWHQVLXQHDUHŗHOHLORFDOHvQDLQWHGHDFRQHFWDDSDUDWXO
3XWHŗLDMXVWDSR]LŗLDFRPXWDWRUXOXLGXDOGHWHQVLXQHFXDMXWRUXOXQHL
ŕXUXEHOQLŗHVDXDOXQHLPRQHGH
2 ,QWURGXFHŗLŕWHFKHUXOvQSUL]þ
3 6HOHFWDŗLVHWDUHDGRULWþSHQWUXDSRUQLDSDUDWXO
» (Numai pentru modelul BHD007) Atunci când aparatul este
SRUQLWVHYRUJHQHUDDXWRPDWŕLFRQWLQXXLRQLUHGXFkQGDVSHFWXO
FUHŗŕLRIHULQGXQSOXVGHVWUþOXFLUH
‡ Concentrator
&RQFHQWUDWRUXOYþSHUPLWHVþFRQFHQWUDŗLMHWXOGHDHUSHRDQXPLWþ
]RQþDFDSXOXL$FHVWDYþRIHUþPDLPXOWFRQWUROŕLGLUHFŗLHDWXQFLFkQG
GRULŗLVþFUHDŗLXQVWLOSUHIHUDW
1 3HQWUXDFRQHFWDFRQFHQWUDWRUXOÀ[DŗLOSXUŕLVLPSOXSHDSDUDW
2 3HQWUXDGHFRQHFWDFRQFHQWUDWRUXOWUDJHŗLOGHSHDSDUDW
‡ 'LIX]RUGHYROXPQXPDLSHQWUXPRGHOXO%+'
1 3HQWUXDvPEXQþWþŗLYROXPXOQDWXUDOŕLDYþPHQŗLQHEXFOHOHŗLQHŗL
XVFþWRUXOYHUWLFDOSHQWUXDYþXVFDSþUXO
2 3HQWUXDDGþXJDYROXPODUþGþFLQLLQWURGXFHŗLYkUIXULOHGLIX]RUXOXLvQ
SþUDVWIHOvQFkWVþDWLQJþSLHOHDFDSXOXL
3 (IHFWXDŗLPLŕFþULFLUFXODUHFXDSDUDWXOSHQWUXDGLULMDDHUXOFDOG
SULQSþU
3HQWUXUH]XOWDWHRSWLPHXWLOL]DŗL sau setarea de aer rece.
'XSþXWLOL]DUH
1 2SULŗLDSDUDWXOŕLVFRDWHŗLŕWHFKHUXOGLQSUL]þ
2 $ŕH]DŗLOSHRVXSUDIDŗþWHUPRUH]LVWHQWþSkQþODUþFLUH
3 Pentru a deconecta concentratorul sau difuzorul (numai pentru
PRGHOXO%+'WUDJHŗLOGHSHXVFþWRUXOGHSþU
&XUþŗDŗLDSDUDWXOFXRFkUSþXVFDWþ
5 (Numai pentru modelele BHD006, BHD007) Pentru a plia mânerul,
DSOLFDŗLXŕRUSUHVLXQHSHSDUWHDGLQVSDWHDPkQHUXOXLSkQþFkQG
DFHVWDVHSOLD]þi ).
'HSR]LWDŗLDSDUDWXOvQWUXQORFVLJXUŕLXVFDWIþUþSUDI'HDVHPHQHDvO
SXWHŗLVXVSHQGDGHODDJþŗþWRDUHdVDXvOSXWHŗLGHSR]LWDvQKXVD
( hIXUQL]DWþQXPDLSHQWUXPRGHOHOH%+'ŕL%+'
*DUDQŗLHŕLVHUYLFH
'DFþDYHŗLQHYRLHGHLQIRUPDŗLLGHH[GHVSUHvQORFXLUHDXQXLDFFHVRULX
VDXvQWkPSLQDŗLSUREOHPHYL]LWDŗLVLWHXOZHE3KLOLSVODDGUHVD
ZZZSKLOLSVFRPVDXFRQWDFWDŗLFHQWUXOORFDOGHDVLVWHQŗþSHQWUXFOLHQŗL
3KLOLSVGLQŗDUDGYVQXPþUXOGHWHOHIRQvOSXWHŗLJþVLvQFHUWLÀFDWXOGH
JDUDQŗLHXQLYHUVDOþ'DFþvQŗDUDGYVQXH[LVWþQLFLXQFHQWUXGHDVLVWHQŗþ
SHQWUXFOLHQŗLFRQWDFWDŗLGLVWULEXLWRUXO3KLOLSVORFDO
ǝȀǾǾǷǵǶ
ǡDzǺ
ǜǻǴDZǽǭǯǸȌDzǹǾǼǻǷȀǼǷǻǶǵDZǻǮǽǻǼǻdzǭǸǻǯǭǿȉǯǷǸȀǮ3KLOLSV
ǤǿǻǮȈǯǻǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌǯǾDzǹǵǼǽDzǵǹȀȆDzǾǿǯǭǹǵǼǻDZDZDzǽdzǷǵ3KLOLSV
ǴǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿDzȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǺǭǯDzǮǾǭǶǿDzZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǺǵǹǭǺǵDz
ǜDzǽDzDZǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭǯǺǵǹǭǿDzǸȉǺǻǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉǾ
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǹǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌǵǾǻȂǽǭǺǵǿDzDzǰǻDZǸȌDZǭǸȉǺDzǶȅDzǰǻ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǯǷǭȄDzǾǿǯDzǾǼǽǭǯǻȄǺǻǰǻǹǭǿDzǽǵǭǸǭ
‡ ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
ǏǯDzDZDzǺǵDz
ǪǿǻǿǺǻǯȈǶȁDzǺǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻDZǸȌǯǭȅDzǰǻȀDZǻǮǾǿǯǭǵ
ǺǭDZDzdzǺǻǾǿǵǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǯǽǭǴǸǵȄǺȈȂȀǾǸǻǯǵȌȂǷǭǷDZǻǹǭǿǭǷǵǯ
ǼȀǿDzȅDzǾǿǯǵǵ
ǠDZǻǮǾǿǯǻǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǮǸǭǰǻDZǭǽȌǷǻǹǼǭǷǿǺǻǹȀDZǵǴǭǶǺȀ
ǏǻǴDZȀȅǺȈǶǼǻǿǻǷǼǻǴǯǻǸȌDzǿǮȈǾǿǽǻǯȈǾȀȅǵǿȉǯǻǸǻǾȈǵǼǽǵDZǭǿȉ
ǵǹǯDzǸǵǷǻǸDzǼǺȈǶǮǸDzǾǷ
ǛǼǵǾǭǺǵDz
a ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
b ǗȀǸǵǾǺȈǶǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǾȀǾǿǭǺǻǯǷǭǹǵǺǭǰǽDzǯǭǾǷǻǽǻǾǿǵǵ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDzǹǯȈǷǸ
Da biste postigli optimalne rezultate, koristite ili postavku za
3UHJOHG
SUtVOXåHQVWYRDOHERV~ĈLDVWN\SRXçLMHWH hladan vazduh.
]iUXNDVWUiFDSODWQRVř
a Koncentrator
b 'UVQRVWLNDORVWUHPLQDVWDYLWYDPLYURĈLQHLQKLWURVWLLQSRORçDMHP
1DNRQXSRWUHEH
‡ 6LHřRYîNiEHOQHQDYtMDMWHRNROR
]DL]NORS
zariadenia.
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLL]YXFLWHNDEOL]XWLĈQLFH
‡ 0RĈDQ]UDĈQLWRN]DKLWURVXåHQMH
2 3RVWDYLWHJDQDSRYUåLQXNRMDMHRWSRUQDQDWRSORWXGRNVHQHRKODGL
‡
6WDOQDQHJRYDOQDWHPSHUDWXUD]DXĈLQNRYLWRVXåHQMH
‡ 3UHGWîPDNR]DULDGHQLHRGORçtWH
3 'DELVWHXNORQLOLXVPHULYDĈLOLGRGDWDN]DYROXPHQVDPR]D
‡ +ODGHQ]UDĈQLWRN]DXWUGLWHYSULĈHVNH
QHFKDMWHKRY\FKODGQ~ř
BHD004), odvojite ga od fena.
‡ : Izklop
(BHD002, BHD006) Deklarovaná hodnota emisie hluku je 76 dB(A),
ĈRSUHGVWDYXMHKODGLQX$DNXVWLFNpKRYîNRQXY]KĸDGRPQDUHIHUHQĈQî
DNXVWLFNîYîNRQS:
(BHD004. BHD007) Deklarovaná hodnota emisie hluku je 83 dB(A),
ĈRSUHGVWDYXMHKODGLQX$DNXVWLFNpKRYîNRQXY]KĸDGRPQDUHIHUHQĈQî
DNXVWLFNîYîNRQS:
ǕǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzȁDzǺǭ
1 ǟǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'%+'ǼDzǽDzDZǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵDzǹ
ǼǽǵǮǻǽǭǷȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻDZǯȀȂǼǻǴǵȃǵǻǺǺȈǶ
ǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǺǭǼǽȌdzDzǺǵȌǽǭǾǼǻǸǻdzDzǺǺȈǶǯǺǵdzǺDzǶǴǭDZǺDzǶ
ȄǭǾǿǵǽȀȄǷǵȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺǯǼǻǸǻdzDzǺǵDzǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀȋȆDzDz
ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋǹDzǾǿǺǻǶȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵǠǾǿǭǺǻǯǵǿȉ
DZǯȀȂǼǻǴǵȃǵǻǺǺȈǶǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǯǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻDzǼǻǸǻdzDzǺǵDz
ǹǻdzǺǻǾǼǻǹǻȆȉȋǻǿǯDzǽǿǷǵǵǸǵǹǻǺDzǿȈ
2 ǏǾǿǭǯȉǿDzǯǵǸǷȀǾDzǿDzǯǻǰǻȅǺȀǽǭǯǽǻǴDzǿǷȀȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
3 ǤǿǻǮȈǯǷǸȋȄǵǿȉǼǽǵǮǻǽǯȈǮDzǽǵǿDzǺȀdzǺȀȋǺǭǾǿǽǻǶǷȀ
» ǟǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸǵ%+'ǼǻǷǭǼǽǵǮǻǽǯǷǸȋȄDzǺ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǵǵǺDzǼǽDzǽȈǯǺǻǰDzǺDzǽǵǽȀȋǿǾȌǵǻǺȈȄǿǻ
ǼǽǵDZǭDzǿǯǻǸǻǾǭǹDZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺȈǶǮǸDzǾǷǵȀǹDzǺȉȅǭDzǿ
ǾǼȀǿȈǯǭǺǵDz
‡ ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǼǻǴǯǻǸȌDzǿǺǭǼǽǭǯǵǿȉǼǻǿǻǷǯǻǴDZȀȂǭǺǭǼǽȌDZȉǛǺ
ǼǻǴǯǻǸȌDzǿǿǻȄǺǻǺǭǼǽǭǯǵǿȉǯǻǴDZȀȅǺȈǶǼǻǿǻǷǵǾǻǴDZǭǿȉǺȀdzǺȀȋ
ȀǷǸǭDZǷȀ
1 ǤǿǻǮȈȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǼǽǻǾǿǻǼǽǵǾǻDzDZǵǺǵǿDzDzǰǻǷ
ǼǽǵǮǻǽȀ
2 ǤǿǻǮȈǾǺȌǿȉǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǼǻǿȌǺǵǿDzDzǰǻǾǼǽǵǮǻǽǭ
‡ ǚǭǾǭDZǷǭDZǵȁȁȀǴǻǽDZǸȌǼǽǵDZǭǺǵȌǻǮȇDzǹǭǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸǵ
%+'
1 ǑǸȌȀǯDzǸǵȄDzǺǵȌDzǾǿDzǾǿǯDzǺǺǻǰǻǻǮȇDzǹǭǵǹǻDZDzǸǵǽǻǯǭǺǵȌ
ǸǻǷǻǺǻǯǯǻǯǽDzǹȌǾȀȅǷǵǯǻǸǻǾDZDzǽdzǵǿDzȁDzǺǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ
2 ǑǸȌǼǽǵDZǭǺǵȌǼǽǵȄDzǾǷDzǻǮȇDzǹǭȀǷǻǽǺDzǶǯǻǸǻǾǼǻDZǺDzǾǵǿDzȁDzǺǷ
ǰǻǸǻǯDzǿǭǷȄǿǻǮȈ´ǼǭǸȉȄǵǷǵµǷǭǾǭǸǵǾȉǷǻdzǵǰǻǸǻǯȈ
3 ǑǸȌǽǭǯǺǻǹDzǽǺǻǰǻǽǭǾǼǽDzDZDzǸDzǺǵȌǿDzǼǸǻǰǻǯǻǴDZȀȂǭǼǻǯǻǸǻǾǭǹ
ǾǻǯDzǽȅǭǶǿDzǷǽȀǰǻǯȈDzDZǯǵdzDzǺǵȌ
ǑǸȌǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻǽDzǴȀǸȉǿǭǿǭǯȈǮDzǽǵǿDz ǵǸǵǽDzdzǵǹ
ȂǻǸǻDZǺǻǰǻǻǮDZȀǯǭ
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
1 ǏȈǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵǻǿǷǸȋȄǵǿDzDzǰǻǻǿȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
2 ǜǻǸǻdzǵǿDzǼǽǵǮǻǽǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷȀȋǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉDZǸȌǻǾǿȈǯǭǺǵȌ
3 ǤǿǻǮȈǾǺȌǿȉǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǵǸǵDZǵȁȁȀǴǻǽǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸǵ
%+'ǼǻǿȌǺǵǿDzǺǭǾǭDZǷȀǾǼǽǵǮǻǽǭ
ǜǽǻǿǽǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǸǭdzǺǻǶǿǷǭǺȉȋ
5 ǟǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'%+'ǾǸDzǰǷǭǼǽǵdzǹǵǿDzǴǭDZǺȋȋ
ȄǭǾǿȉǽȀȄǷǵǷǼǽǵǮǻǽȀi ȄǿǻǮȈǾǸǻdzǵǿȉDzDz
ǢǽǭǺǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾȀȂǻǹǹDzǾǿDzǴǭȆǵȆDzǺǺǻǹǻǿ
ǼȈǸǵǙǻdzǺǻǿǭǷdzDzǼǻDZǯDzǾǵǿȉǼǽǵǮǻǽǴǭǾǼDzȃǵǭǸȉǺȀȋǼDzǿDzǸȉǷȀ
( d ǵǸǵǼǻǸǻdzǵǿȉDzǰǻǯȄDzȂǻǸhǯȂǻDZȌȆǵǶǯǷǻǹǼǸDzǷǿ
ǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'%+'
ǐǭǽǭǺǿǵȌǵǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵDz
ǜǽǵǯǻǴǺǵǷǺǻǯDzǺǵǵǼǽǻǮǸDzǹȈǵǸǵǼǽǵǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǾǿǵǼǻǸȀȄDzǺǵȌ
ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵǺǭǼǽǵǹDzǽǻǴǭǹDzǺDzǺǭǾǭDZǷǵǼǻǾDzǿǵǿDzǯDzǮǾǭǶǿ3KLOLSV
ZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǯȃDzǺǿǽǼǻDZDZDzǽdzǷǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ
3KLOLSVǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺǻǹDzǽǿDzǸDzȁǻǺǭȃDzǺǿǽǭȀǷǭǴǭǺǺǭ
ǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹǿǭǸǻǺDzǒǾǸǵǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺDzǿȃDzǺǿǽǭǼǻDZDZDzǽdzǷǵ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ3KLOLSVǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǼǻǹDzǾǿȀǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǵȌǵǴDZDzǸǵȌ
ǜǽǵǮǻǽǼǽDzDZǺǭǴǺǭȄDzǺǿǻǸȉǷǻDZǸȌDZǻǹǭȅǺDzǰǻǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭǛǛǛ
©ǡǵǸǵǼǾªǝǻǾǾǵȌǙǻǾǷǯǭȀǸǞDzǽǰDzȌǙǭǷDzDzǯǭǿDzǸ
1111
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭ
ǼǽǵǺǵǹǭDzǿǼǽDzǿDzǺǴǵǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶǯǾǸȀȄǭȌȂǼǽDzDZȀǾǹǻǿǽDzǺǺȈȂ
ǔǭǷǻǺǻǹǝǡ©ǛǴǭȆǵǿDzǼǽǭǯǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶª1ª
ǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ
ǡDzDZDzǽǭȃǵǵ
d 2EHåDOQD]DQND
e 6WLNDOR]DGYRMQRQDSHWRVWVDPR]D%+'%+'
f 5RĈDM]ORçOMLYURĈDMVDPR]D%+'%+'
g =UDĈQDPUHçD
h 7RUELFD]DVKUDQMHYDQMHVDPR]D%+'%+'
(OHNWURPDJQHWLFNpSROLD(0)
7HQWRVSRWUHELĈ]QDĈN\3KLOLSVY\KRYXMHYåHWNîPSUtVOXåQîPQRUPiPD
VPHUQLFLDPWîNDM~FLPVDY\VWDYHQLDHOHNWURPDJQHWLFNîPSROLDP
æLYRWQpSURVWUHGLH
3ULQDYUKRYDQtDYîUREHSURGXNWXVDSRXçLOLY\VRNRNYDOLWQp
PDWHULiO\DV~ĈDVWLNWRUpPRçQRUHF\NORYDřD]QRYDY\XçLř
.HĊMHQDYîURENXY\]QDĈHQîV\PEROSUHĈLDUNQXWpKRNRåD
VNROLHVNDPL]QDPHQiWRçHVDQDGDQîSURGXNWY]řDKXMH
(XUySVNDVPHUQLFD(Ô
,QIRUPXMWHVDRPLHVWQRPV\VWpPHVHSDURYDQpKR]EHUXHOHNWULFNîFK
DHOHNWURQLFNîFK]DULDGHQt
'RGUçLDYDMWHPLHVWQHSUHGSLV\DQHY\KDG]XMWHSRXçLWp]DULDGHQLDGR
EHçQpKRGRPRYpKRRGSDGX6SUiYQRXOLNYLGiFLRXSRXçLWpKR]DULDGHQLD
SRP{çHWH]QLçRYDřQHJDWtYQHQiVOHGN\QDçLYRWQpSURVWUHGLHDĸXGVNp
zdravie.
ÔYRG
8SRUDEDVXåLOQLND]DODVH
1 6DPR]D%+'%+'3UHGSULNOMXĈLWYLMRDSDUDWDSUHYHULWH
DOLMHVWLNDOR]DGYRMQRQDSHWRVWQDKUEWQLVWUDQLURĈDMDVSRGDM
QDVWDYOMHQRQDQDSHWRVWORNDOQHJDHOHNWULĈQHJDRPUHçMD3RORçDMVWLNDOD
]DGYRMQRQDSHWRVWODKNRQDVWDYLWH]L]YLMDĈHPDOLVNRYDQFHP
2 9WLĈYNOMXĈLWHYVWHQVNRYWLĈQLFR
3 ,]EHULWHçHOHQRQDVWDYLWHY]DYNORSDSDUDWD
» (Samo za BHD007) Ko je aparat vklopljen, se samodejno
QHSUHNLQMHQRVSURåĈDMRLRQL]DGRGDWHQOHVNLQJODGNHODVH
‡ Koncentrator
.RQFHQWUDWRUYDPRPRJRĈDGD]UDĈQLWRNXVPHULWHQDGRORĈHQGHO
JODYH=DJRWDYOMDEROMåLQDG]RULQXVPHULWHYNRçHOLWHREOLNRYDWLçHOHQR
SULĈHVNR
1 Koncentrator namestite tako, da ga enostavno nataknete na aparat.
2 Koncentrator odstranite tako, da ga potegnete z aparata.
‡ 5D]SUåLOQLN]DYHĈYROXPQDVDPR]D%+'
7HQWRQRYîVXåLĈYODVRYEROåSHFLiOQHQDYUKQXWîDE\YiPSRVN\WRO
NRPIRUWQpDVSRĸDKOLYpVXåHQLHYODVRYGRPDDMQDFHVWiFK
0iNRPSDNWQîGL]DMQYĊDNDĈRPXMHMHKRSRXçtYDQLHYHĸPLMHGQRGXFKp
3U~GRPY]GXFKXUîFKORXVXåtYODV\DGRGiLPOHVNWYDUDMREMHPNWRUî
VLXUĈLWH]DPLOXMHWH
1 'DSRYHĈDWHQDUDYQLYROXPHQLQXWUGLWHNRGUHVXåLOQLNPHGVXåHQMHP
ODVGUçLWHQDYSLĈQR
2 'DELSRYHĈDOLYROXPHQSULNRUHQLQDKYVWDYLWH]REFHQDVWDYND]D
YROXPHQYODVHWDNRGDVHGRWLNDMRODVLåĈD
3 =DSDUDWRPL]YDMDMWHNURçQHJLEHGDSRUD]GHOLWHWRSHO]UDNSRODVHK
Za optimalne rezultate uporabite ali hladno nastavitev.
3UHKĸDG
a Koncentrátor
b 3RVXYQîSUHStQDĈVQDVWDYHQLDPLWHSORW\UîFKORVWLDSRORKRX
Y\SQXWp
‡
‡
ǾǵǸȉǺȈǶǼǻǿǻǷǯǻǴDZȀȂǭDZǸȌǮȈǾǿǽǻǶǾȀȅǷǵ
ǼǻǾǿǻȌǺǺǭȌǻǼǿǵǹǭǸȉǺǭȌǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭDZǸȌȊȁȁDzǷǿǵǯǺǻǶ
ǾȀȅǷǵ
‡ ȂǻǸǻDZǺȈǶǼǻǿǻǷǯǻǴDZȀȂǭDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
‡ ǏȈǷǸ
c ǚǭǾǭDZǷǭDZǵȁȁȀǴǻǽDZǸȌǼǽǵDZǭǺǵȌǻǮȇDzǹǭǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸǵ
%+'
d ǜDzǿDzǸȉǷǭDZǸȌǼǻDZǯDzȅǵǯǭǺǵȌ
e ǜDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǺǭǼǽȌdzDzǺǵȌǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'
%+'
f ǝȀȄǷǭǾǷǸǭDZǺǭȌǽȀȄǷǭǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'%+'
g ǏDzǺǿǵǸȌȃǵǻǺǺǭȌǽDzȅȍǿǷǭǴǭǮǻǽǭǯǻǴDZȀȂǭ
h ǤDzȂǻǸDZǸȌȂǽǭǺDzǺǵȌǿǻǸȉǷǻDZǸȌǹǻDZDzǸDzǶ%+'%+'
c 5D]SUåLOQLN]DYHĈYROXPQDVDPR]D%+'
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
VLOQîSU~GY]GXFKXQDUîFKOHVXåHQLH
NRQåWDQWQiDåHWUQiWHSORWDQD~ĈLQQpVXåHQLH
SU~GVWXGHQpKRY]GXFKXQDÀ[RYDQLH~ĈHVX
Y\SQXWp]DULDGHQLH
2EMHPRYîGLIX]pUOHQSUHPRGHO%+'
2ĈNRQD]DYHVHQLH
9ROLĈQDSlWLDOHQSUHPRGHO\%+'%+'
5XNRYlřVNORSQiUXNRYlřOHQSUHPRGHO\%+'%+'
0ULHçNDQDQDViYDQLHY]GXFKX
3X]GURQDRGNODGDQLHOHQSUHPRGHO\%+'%+'
3RXçtYDQLHVXåLĈDYODVRY
1 (Len pre modely BHD006, BHD007) Pred pripojením zariadenia do
HOHNWULFNHMVLHWHVNRQWUROXMWHĈLVWHYROLĈQDSlWLDQDVSRGQHMVWUDQH
]DGQHMĈDVWLUXNRYlWLQDVWDYLOLQDQDSlWLHYPLHVWQHMVLHWL3RORKX
YROLĈDQDSlWLDP{çHWHQDVWDYLřSRPRFRXVNUXWNRYDĈDDOHERPLQFH
2 =iVWUĈNX]DSRMWHGRVLHřRYHM]iVXYN\
3 9îEHURPçHODQpKRQDVWDYHQLD]DSQLWH]DULDGHQLH
» /HQSUHPRGHO%+'.HĊMH]DULDGHQLH]DSQXWpDXWRPDWLFN\
DQHSUHWUçLWHVDY\WYiUDM~LyQ\NWRUp]PLHUŀXM~SRFKOSHQLHYODVRY
DGRGiYDM~LFKHåWHYLDFOHVNX
‡ Koncentrátor
.RQFHQWUiWRUXPRçŀXMHQDVPHURYDřSU~GY]GXFKXQDNRQNUpWQX
ĈDVřKODY\3RVN\WXMHWDNSUHVQHMåLHRYOiGDQLHSUtVWURMDDXPRçŀXMH
QDVPHURYDQLHSU~GXY]GXFKXSULY\WYiUDQtSRçDGRYDQpKR~ĈHVX
1 .RQFHQWUiWRUQDVDĊWHQD]DULDGHQLHMHGQRGXFKîPQDVXQXWtP
2 Koncentrátor od zariadenia odpojte potiahnutím.
‡ 2EMHPRYîGLIX]pUOHQSUHPRGHO%+'
1 9\OHSåHQLHSULURG]HQpKRREMHPXD]DFKRYDQLHNXĈLHUGRVLDKQHWHDN
EXGHWHVXåLĈSRĈDVVXåHQLDGUçDřNROPRNYDåLPYODVRP
2 $NFKFHWH]YlĈåLřREMHPSULNRULHQNRFKYORçWHKURW\GRYODVRYWDN
DE\VDGRWîNDOLSRNRçN\KODY\
3 =DULDGHQtPUREWHNU~çLYpSRK\E\DE\WHSOîY]GXFKSUHQLNRONX
YåHWNîPYODVRP
1DGRVLDKQXWLHRSWLPiOQ\FKYîVOHGNRYSRXçLWH DOHERSU~G
VWXGHQpKRY]GXFKX
3RSRXçLWt
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 8PLHVWQLWHMXQDWHSORY]GRUQîSRGNODGDSRĈNDMWHNîPY\FKODGQH
3 $NFKFHWHNRQFHQWUiWRUDOHERGLIX]pURGSRMLřOHQSUHPRGHO
%+'SRWLDKQXWtPKRRGGHĸWHRGVXåLĈD
=DULDGHQLHRĈLVWLWHQDYOKĈHQRXWNDQLQRX
5 /HQSUHPRGHO\%+'%+'5XNRYlřVNORSWHMHPQîP
]DWODĈHQtPQDMHM]DGQ~ĈDVři ).
=DULDGHQLHVNODGXMWHQDEH]SHĈQRPVXFKRPDEH]SUDåQRPPLHVWH
0{çHWHKRWLHç]DYHVLř]DRĈNRQD]DYHVHQLHd DOHERKRRGORçLř
GRGRGDQpKRSX]GUDh ) (len pre modely BHD006, BHD007).
=iUXNDDVHUYLV
$NSRWUHEXMHWHLQIRUPiFLHQDSURYîPHQHQiVWDYFDDOHERDNVD
Y\VN\WQHSUREOpPQDYåWtYWHZHERY~VWUiQNXVSRORĈQRVWL3KLOLSVQD
adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o
]iND]QtNRYVSRORĈQRVWL3KLOLSVYRYDåHMNUDMLQHWHOHIyQQHĈtVORWRKWR
VWUHGLVNDQiMGHWHYPHG]LQiURGQRP]iUXĈQRPOLVWH$NVDYRYDåHM
NUDMLQHWRWRVWUHGLVNRQHQDFKiG]DREUiřWHVDQDPLHVWQHKRSUHGDMFX
YîURENRY3KLOLSV
6ORYHQåĈLQD
6ORYHQåĈLQD
ćHVWLWDPRYDP]DQDNXSLQGREURGRåOLSUL3KLOLSVX'DELL]NRULVWLOLYVH
prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na
www.philips.com/welcome.
3RPHPEQR
3UHGXSRUDERDSDUDWDQDWDQĈQRSUHEHULWHWDXSRUDEQLåNLSULURĈQLNLQJD
VKUDQLWH]DSR]QHMåRXSRUDER
3RXSRUDEL
1 $SDUDWL]NORSLWHLQL]NOMXĈLWH
2 3RORçLWHJDQDSRYUåLQRNLMHRGSRUQDQDYURĈLQRGDVHRKODGL
3 .RQFHQWUDWRUDOLUD]SUåLOQLNRGVWUDQLWHWDNRVDPR]D%+'
RGVWUDQLWHWDNRGDJDVQDPHWHVVXåLOQLND
$SDUDWRĈLVWLWH]YODçQRNUSR
5 6DPR]D%+'%+'5RĈDM]ORçLWHWDNRGDUDKORSULWLVQHWH
QD]DGQMRVWUDQURĈDMDi ).
Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Lahko ga
WXGLREHVLWH]DREHåDOQR]DQNRdDOLVKUDQLWHYSULORçHQRWRUELFR
( h ) (samo za BHD006, BHD007).
*DUDQFLMDLQVHUYLV
=DLQIRUPDFLMHQDSULPHUR]DPHQMDYLQDVWDYNDDOLYSULPHUXWHçDY
RELåĈLWH3KLOLSVRYRVSOHWQRVWUDQQDQDVORYXZZZSKLOLSVFRPR]LURPD
VHREUQLWHQD3KLOLSVRYFHQWHU]DSRPRĈXSRUDEQLNRPYVYRMLGUçDYL
WHOHIRQVNRåWHYLONRODKNRQDMGHWHQDPHGQDURGQHPJDUDQFLMVNHPOLVWX
ćHYYDåLGUçDYLWDNåQHJDFHQWUDQLVHREUQLWHQDORNDOQHJD3KLOLSVRYHJD
prodajalca.
Srpski
ćHVWLWDPRQDNXSRYLQLLGREURGRåOLX3KLOLSV'DELVWHQDQDMEROMLQDĈLQ
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGLNRPSDQLMD3KLOLSVUHJLVWUXMWHVYRMSURL]YRG
na www.philips.com/welcome.
9DçQR
3UHXSRWUHEHDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYRXSXWVWYRLVDĈXYDMWHJD]D
EXGXĂXXSRWUHEX
‡ UPOZORENJE: Nemojte
da koristite
ovaj aparat u blizini vode.
‡ Ako koristite aparat u kupatilu,
LVNOMXĈLWHJDL]VWUXMHQDNRQXSRWUHEH
MHUEOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDUL]LNĈDNL
NDGMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
‡ UPOZORENJE: Nemojte da
koristite ovaj aparat u blizini
NDGHWXåNDELQHXPLYDRQLNDL
posuda sa vodom.
‡ 1DNRQXSRWUHEHDSDUDWXYHNLVNOMXĈLWH
L]XWLĈQLFH
‡ $NRVHDSDUDWSUHJUHMHDXWRPDWVNLĂH
VHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDWL]VWUXMHL
ostavite ga da se hladi nekoliko minuta.
3UHQHJRåWRSRQRYRXNOMXĈLWHDSDUDW
SURYHULWHGDUHåHWNDQLMHEORNLUDQD
SUDåLQRPNRVRPLWG
‡ $NRMHNDEO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQXYHN
mora da ga zameni kompanija Philips,
RYODåĂHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQD
VOLĈDQQDĈLQNYDOLÀNRYDQHRVREHNDNR
bi se izbegao rizik.
‡ Ovaj aparat mogu da koriste
deca starija od 8 godina i osobe
VDVPDQMHQLPÀ]LĈNLPVHQ]RUQLP
ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu
DSDUDWDLGDUD]XPHMXPRJXĂH
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se
igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
ĈLVWHDSDUDWQLWLGDJDRGUçDYDMXEH]
nadzora.
‡ 8FLOMXGRGDWQH]DåWLWHSUHSRUXĈXMHPR
YDPXJUDGQMXDXWRPDWVNRJRVLJXUDĈD
QDVWUXMQRNRORNXSDWLOD2YDMRVLJXUDĈ
QHVPHGDLPDUDGQXVWUXMXYLåXRG
P$=DVDYHWVHREUDWLWHVWUXĈQRP
licu.
‡ Da biste izbegli strujni udar, nemojte
da stavljate metalne predmete
XUHåHWNX]DSURSXåWDQMHYD]GXKD
‡ 1LNDGDQHPRMWHGDEORNLUDWHUHåHWNH
]DSURSXåWDQMHYD]GXKD
‡ 3UHQHJRåWRSRYHçHWHDSDUDWXYHULWH
VHGDR]QDNDYROWDçHQDDSDUDWX
RGJRYDUDYROWDçLXORNDOQRMPUHçL
‡ $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYRXVYUKX
RSLVDQXXRYRPSULUXĈQLNX
‡ Nemojte da koristite aparat na
YHåWDĈNRMNRVL
‡ Kada je aparat povezan na napajanje,
nikada ga nemojte ostavljati bez
nadzora.
‡ Nikada nemojte da koristite dodatke
QLWLGHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈD
NRMHNRPSDQLMD3KLOLSVQLMHL]ULĈLWR
SUHSRUXĈLOD8VOXĈDMXXSRWUHEHWDNYLK
dodataka ili delova, garancija prestaje
GDYDçL
‡ Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
‡ 3UHRGODJDQMDVDĈHNDMWHGDVHDSDUDW
ohladi.
‡ OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte
ǼǽǵǮǻǽǯǮǸǵǴǵǯǻDZȈ
YEOLçLQLYRGH
‡ ǏȈǺȉǿDzǯǵǸǷȀȅǺȀǽǭǼǵǿǭǺǵȌ
‡ Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga
ǼǽǵǮǻǽǭǵǴǽǻǴDzǿǷǵȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
SRXSRUDELYHGQRL]NOMXĈLWHL]RPUHçMD
ǼǻǾǸDzǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǼǽǵǮǻǽǭǯ
NHUQHSRVUHGQDEOLçLQDYRGH
ǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿDzǎǸǵǴǻǾǿȉǯǻDZȈ
6ORYHQVN\
SUHGVWDYOMDQHYDUQRVWĈHWXGLMHDSDUDW
ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌDzǿǽǵǾǷDZǭdzDzDzǾǸǵ
%ODKRçHOiPHYiPNXN~SHDYtWDPHYiVPHG]LSRXçtYDWHĸPLSURGXNWRY
izklopljen.
VSRORĈQRVWL3KLOLSV$NFKFHWHQDSOQRY\XçtYDřSRGSRUXNWRU~
ǼǽǵǮǻǽǯȈǷǸȋȄDzǺ
‡ OPOZORILO: Aparata ne
VSRORĈQRVř3KLOLSVSRQ~ND]DUHJLVWUXMWHVYRMYîURERNQDZHERYHM
stránke www.philips.com/welcome.
‡ ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDz
XSRUDEOMDMWHYEOLçLQLNDGLWXåHY
ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽǯ
umivalnikov ali drugih posod z
'{OHçLWp
ǯǭǺǺǻǶDZȀȅDzǮǭǾǾDzǶǺDz
vodo.
3UHGSRXçLWtP]DULDGHQLDVLSR]RUQHSUHĈtWDMWHWHQWRQiYRGQDSRXçLWLHD
ǵǸǵDZǽȀǰǵȂǼǻǹDzȆDzǺǵȌȂǾ
SRQHFKDMWHVLKRSUHSUtSDGSRWUHE\YEXG~FQRVWL
‡ Po uporabi aparat vedno izklopite iz
ǼǻǯȈȅDzǺǺǻǶǯǸǭdzǺǻǾǿȉȋ
‡ 9$529$1,(1HSRXçtYDMWH]DULDGHQLH
RPUHçQHYWLĈQLFH
‡ ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
v blízkosti vody.
‡ ćHVHDSDUDWSUHJUHMHVHVDPRGHMQR
ǻǿǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǻǿǽǻǴDzǿǷǵ
‡ $N]DULDGHQLHSRXçtYDWHYN~SHĸQL
L]NORSL,]NOMXĈLWHDSDUDWL]HOHNWULĈQHJD
ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
KQHĊSRSRXçLWtKRRGSRMWH]RVLHWH
RPUHçMDLQSXVWLWHGDVHRKODGL3UHG
‡ ǜǽǵǮǻǽǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǵǻǿǷǸȋȄǭDzǿǾȌ
SUHWRçHYRGDYMHKREOt]NRVWL
ponovnim vklopom aparata preverite,
ǼǽǵǼDzǽDzǰǽDzǯDzǏȈǷǸȋȄǵǿDz
SUHGVWDYXMHQHEH]SHĈHQVWYRDMNHĊMH
GD]UDĈQHPUHçHQLVR]DPDåHQHV
ǼǽǵǮǻǽǵDZǭǶǿDzDzǹȀǻǾǿȈǿȉǯ
]DULDGHQLHY\SQXWp
puhom, lasmi itd.
ǿDzȄDzǺǵDzǺDzǾǷǻǸȉǷǵȂǹǵǺȀǿǜDzǽDzDZ
‡ VAROVANIE: Toto zariadenie
‡ 3RåNRGRYDQLRPUHçQLNDEHOVPH
ǼǻǯǿǻǽǺȈǹǯǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
QHSRXçtYDMWHYEOt]NRVWLYDQt
zamenjati le podjetje Philips, Philipsov
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻǽDzȅDzǿǷǭǺDzǴǭǾǻǽDzǺǭ
VSŋFKXPîYDGLHODQLLQîFK
SRREODåĈHQLVHUYLVDOLXVWUH]QR
ǼȈǸȉȋǯǻǸǻǾǭǹǵǵǿǼ
QiGREREVDKXM~FLFKYRGX
usposobljeno osebje.
‡ ǏǾǸȀȄǭDzǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌǾDzǿDzǯǻǰǻ
‡ 3RSRXçLWtYçG\RGSRMWH]DULDGHQLH]R
‡ Ta aparat lahko uporabljajo otroci
ȅǺȀǽǭDzǰǻǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǴǭǹDzǺǵǿȉ
siete.
od 8. leta starosti naprej in osebe z
ǤǿǻǮȈǻǮDzǾǼDzȄǵǿȉǮDzǴǻǼǭǾǺȀȋ
]PDQMåDQLPLÀ]LĈQLPLDOLSVLKLĈQLPL
‡ Ak sa zariadenie prehreje, automaticky
ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵȋǼǽǵǮǻǽǭǴǭǹDzǺȌǶǿDz
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
sa vypne. Odpojte zariadenie zo
ȅǺȀǽǿǻǸȉǷǻǯǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺǻǹ
L]NXåQMDPLLQ]QDQMHPĈHVRSUHMHOH
VLHWHDQHFKDMWHKRQLHNRĸNRPLQ~W
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDz3KLOLSVǵǸǵǯ
navodila glede varne uporabe
Y\FKODGQ~ř3UHGRSlWRYQîP]DSQXWtP
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDzǾǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹ
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
]DULDGHQLDVNRQWUROXMWHĈLQLHV~
ǯȈǾǻǷǻǶǷǯǭǸǵȁǵǷǭȃǵǵ
odgovorna oseba, ki jih opozori na
PULHçN\XSFKDWpFKXFKYDOFDPLSUDFKX
‡ ǑDzǿǵǾǿǭǽȅDzǸDzǿǵǸǵȃǭǾ
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne
vlasmi a pod.
ǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵǯǻǴǹǻdzǺǻǾǿȌǹǵ
igrajo z aparatom. Otroci aparata ne
‡ 9SUtSDGHSRåNRGHQLDHOHNWULFNpKR
ǾDzǺǾǻǽǺǻǶǾǵǾǿDzǹȈǵǸǵ
VPHMRĈLVWLWLLQY]GUçHYDWLEUH]QDG]RUD
NiEODMHSRWUHEQpVLKRGDřY\PHQLř
ǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵȀǹǾǿǯDzǺǺȈǹǵ
‡ =DGRGDWQR]DåĈLWRYDPVYHWXMHPR
YVSRORĈQRVWL3KLOLSVVHUYLVQRP
ǵǸǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵǹǵǾǼǻǾǻǮǺǻǾǿȌǹǵ
vgradnjo varnostnega tokovnega
VWUHGLVNXVSRORĈQRVWL3KLOLSVDOHERX
Nivo buke: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
ǭǿǭǷdzDzǸǵȃǭǾǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺȈǹ
VWLNDOD),'YHOHNWULĈQLWRNRNURJ
SRGREQHNYDOLÀNRYDQîFKRV{EDE\VD
Nivo buke: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
ǻǼȈǿǻǹǵǴǺǭǺǵȌǹǵǹǻǰȀǿ
kopalnice. Izklopni tok varnostnega
SUHGLåORPRçQîPUL]LNiP
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌȊǿǵǹǼǽǵǮǻǽǻǹ
tokokroga ne sme presegati 30 mA.
‡ 7RWR]DULDGHQLHP{çXSRXçtYDřGHWL
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹǵǸǵǼǻǾǸDz
2YDM3KLOLSVDSDUDWXVNODČHQMHVDVYLPSULPHQMLYLPVWDQGDUGLPDL
=DQDVYHWVHREUQLWHQDHOHNWULĈDUMD
VWDUåLHDNRURNRYDRVRE\NWRUp
propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
ǼǻǸȀȄDzǺǵȌǵǺǾǿǽȀǷȃǵǶǻ
‡ 9]UDĈQRPUHçRQHYVWDYOMDMWH
PDM~REPHG]HQpWHOHVQp]P\VORYp
ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵ
NRYLQVNLKSUHGPHWRYGDQHSRY]URĈLWH æLYRWQDVUHGLQD
alebo mentálne schopnosti alebo
ǼǽǵǮǻǽǭǵǼǻǿDzǺȃǵǭǸȉǺȈȂ
Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu
HOHNWULĈQHJDåRND
QHPDM~GRVWDWRNVN~VHQRVWtD]QDORVWt
visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se
ǻǼǭǾǺǻǾǿȌȂǚDzǼǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZDzǿȌǹ
SRNLDĸV~SRGGR]RURPDOHERLP
‡ 1HEORNLUDMWH]UDĈQLKPUHç
recikliraju i ponovo upotrebe.
ǵǰǽǭǿȉǾǼǽǵǮǻǽǻǹǑDzǿǵǹǻǰȀǿ
ERORY\VYHWOHQpEH]SHĈQpSRXçtYDQLH ‡ 3UHGHQDSDUDWSULNOMXĈLWHSUHYHULWHDOL 6LPEROSUHFUWDQHNDQWH]DRWSDWNHVDWRĈNRYLPDQDSURL]YRGX
]QDĈLGDMHWDMSURL]YRGREXKYDĂHQ(YURSVNRPGLUHNWLYRP(8
ǻǾȀȆDzǾǿǯǸȌǿȉǻȄǵǾǿǷȀǵȀȂǻDZǴǭ
tohto zariadenia a za predpokladu,
QDDSDUDWXR]QDĈHQDQDSHWRVWXVWUH]D ,QIRUPLåLWHVHRORNDOQRPVLVWHPX]DRGYRMHQRSULNXSOMDQMHHOHNWULĈQLKL
ǼǽǵǮǻǽǻǹǿǻǸȉǷǻǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹ
elektronskih proizvoda.
çHUR]XPHM~SUtVOXåQîPUL]LNiP'HWL
QDSHWRVWLORNDOQHJDHOHNWULĈQHJD
3RVWXSDMWHXVNODGXVDORNDOQLPSURSLVLPDLQHPRMWHGDRGODçHWH
ǯǴǽǻǾǸȈȂ
VDQHVP~KUDřVWîPWR]DULDGHQtP
VWDUHSURL]YRGHVDXRELĈDMHQLPRWSDGRPL]GRPDĂLQVWYD3UDYLOQLP
RPUHçMD
RGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDGRSULQRVLWHVSUHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQR
‡ ǑǸȌǻǮDzǾǼDzȄDzǺǵȌDZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺǻǶ
'HWLE\EH]GR]RUXQHVP~ĈLVWLřDQL
‡ $SDUDWXSRUDEOMDMWHL]NOMXĈQRY
QHJDWLYQLKSRVOHGLFDSRçLYRWQXVUHGLQXL]GUDYOMHOMXGL
ǴǭȆǵǿȈǽDzǷǻǹDzǺDZȀDzǿǾȌȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉ
XGUçLDYDřWRWR]DULDGHQLH
QDPHQHNLVRRSLVDQLYWHPSULURĈQLNX
ǻǰǽǭǺǵȄǵǿDzǸȉǻǾǿǭǿǻȄǺǻǰǻǿǻǷǭ
8YRG
‡ $NFKFHWH]DEH]SHĈLř]YîåHQ~
‡ Aparata ne uporabljajte na umetnih
5&'ǼǽDzDZǺǭǴǺǭȄDzǺǺȈǶDZǸȌ
Ovaj novi fen posebno je dizajniran tako da vam ponudi prijatno i
RFKUDQXRGSRU~ĈDPHYiP
laseh.
SRX]GDQRVXåHQMHNRVHNRGNXĂHLOLQDSXWRYDQMX
ȊǸDzǷǿǽǻǼǵǿǭǺǵȌǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿȈ
QDPRQWRYDřGRHOHNWULFNpKRREYRGX ‡ .RMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMHJD ,PDNRPSDNWDQGL]DMQåWRJDĈLQLODNLP]DXSRWUHEX1MHJRYSURWRN
ǚǻǹǵǺǭǸȉǺȈǶǻǾǿǭǿǻȄǺȈǶǽǭǮǻȄǵǶ
YD]GXKDEU]RVXåLNRVXSUXçDMXĂLMRMVMDMREOLNLYROXPHQNRMLYROLWH
NWRUîSULYiG]DHOHNWULFN~HQHUJLX
QHSXåĈDMWHEUH]QDG]RUD
ǿǻǷǺDzDZǻǸdzDzǺǼǽDzǯȈȅǭǿȉǹǍ
GRN~SHĸQH]DULDGHQLH]Y\åNRYpKR
3UHJOHG
‡ Ne uporabljajte nastavkov ali delov
ǜǻǾǻǯDzǿȀǶǿDzǾȉǾȊǸDzǷǿǽǵǷǻǹ
SU~GX5&'7RWR]DULDGHQLH5&'
a 8VPHULYDĈ
drugih proizvajalcev, ki jih Philips
ǯȈǼǻǸǺȌȋȆǵǹȊǸDzǷǿǽǻǹǻǺǿǭdz
QHVPLHPDřQRPLQiOQ\]RVWDWNRYî
L]UHFQRQHSULSRURĈD8SRUDEDWDNåQLK b .OL]QLSUHNLGDĈVDELUDQMHPUD]OLĈLWHWHPSHUDWXUHEU]LQHL
‡ ǏǻǵǴǮDzdzǭǺǵDzǼǻǽǭdzDzǺǵȌ
SR]LFLMRP]DLVNOMXĈHQR
SUHYiG]NRYîSU~GY\ååtDNRP$
nastavkov
razveljavi
garancijo.
‡
-DNSURWRNYD]GXKD]DEU]RVXåHQMH
ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹǿǻǷǻǹǺDz
3RçLDGDMWHRUDGXLQåWDODWpUD
‡ .RQVWDQWQDXPHUHQDWHPSHUDWXUD]DHÀNDVQRVXåHQMH
‡
2PUHçQHJDNDEODQHQDYLMDMWHRNROL
ǼǽǻǾǻǯȈǯǭǶǿDzǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDz
‡ +ODGDQSURWRNYD]GXKD]DXĈYUåĂLYDQMHIUL]XUH
‡ 'RPULHçRNQDYVWXSDYîVWXS
aparata.
‡ ,VNOMXĈHQR
ǼǽDzDZǹDzǿȈȄDzǽDzǴǯDzǺǿǵǸȌȃǵǻǺǺȀȋ
Y]GXFKXQH]DV~YDMWHNRYRYpREMHNW\
c 'RGDWDN]DYROXPHQVDPR]D%+'
‡ 3UHGHQDSDUDWVKUDQLWHSRĈDNDMWHGD
ǽDzȅDzǿǷȀǼǽǵǮǻǽǭ
3UHGtGHWHWDN]iVDKXHOHNWULFNîP
d 3HWOMD]DNDĈHQMH
se ohladi.
‡ ǚǵǷǻǰDZǭǺDzǮǸǻǷǵǽȀǶǿDz
e 6HOHNWRUQDSRQDVDPR]D%+'L%+'
SU~GRP
Raven hrupa: Lc = 76dB [A] (BHD002, BHD006)
f 'UåNDVNORSLYDGUåNDVDPR]D%+'L%+'
ǯDzǺǿǵǸȌȃǵǻǺǺȈDzǽDzȅDzǿǷǵ
Raven hrupa: Lc = 83dB [A] (BHD004. BHD007)
‡ 1LNG\QHEORNXMWHPULHçNXQDYVWXS
g 5HåHWND]DSURSXåWDQMHYD]GXKD
‡ ǜDzǽDzDZǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
h 7RUELFD]DRGODJDQMHVDPR]D%+'L%+'
vzduchu.
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻȀǷǭǴǭǺǺǻDzǺǭ
‡ Pred pripojením zariadenia sa
8SRWUHEDIHQD
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom
ǺDzǹǺǭǼǽȌdzDzǺǵDzǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
SUHVYHGĈWHĈLQDSlWLHXGiYDQp
1 (Samo za BHD006 i BHD007) Pre povezivanja aparata proverite da
ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋǹDzǾǿǺǻǶȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
na zariadení zodpovedá napätiu v
OLMHVHOHNWRUQDSRQDQDGRQMHPGHOX]DGQMHVWUDQHGUåNHSRVWDYOMHQ
2NROMH
QDQDSRQORNDOQHPUHçH3RGHåDYDQMHSRORçDMDVHOHNWRUDQDSRQD
‡ ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌȃDzǸDzǶ
miestnej elektrickej sieti.
PRçHWHL]YUåLWLSRPRĂXRGYLMDĈDLOLQRYĈLĂD
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih
ǻǿǸǵȄǺȈȂǻǿǻǼǵǾǭǺǺȈȂǯDZǭǺǺǻǹ
2 8NOMXĈLWHXWLNDĈX]LGQXXWLĈQLFX
GHORYNLMLKMHPRJRĈHUHFLNOLUDWLLQXSRUDELWL]QRYD
‡ =DULDGHQLHQHSRXçtYDMWHQDLQp~ĈHO\
3 ,]DEHULWHçHOMHQXSRVWDYNXGDELVWHXNOMXĈLOLDSDUDW
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯDz
ćHMHL]GHOHNRSUHPOMHQVVLPERORPSUHĈUWDQHJDVPHWQMDND
DNRWLHNWRUpV~RStVDQpYWRPWR
na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba
» 6DPR]D%+'.DGDMHDSDUDWXNOMXĈHQMRQLVHDXWRPDWVNL
‡ ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌ
XSRåWHYDWLHYURSVNRGLUHNWLYR(6
QiYRGHQDSRXçLWLH
LQHSUHVWDQRJHQHULåXUDGLVSUHĈDYDQMDNRYUGçDQMDLVWYDUDQMD
3RL]YHGLWHNDNRMHQDYDåHPREPRĈMXRUJDQL]LUDQRORĈHQR]ELUDQMH
dodatnog sjaja.
ǵǾǷȀǾǾǿǯDzǺǺȈȂǯǻǸǻǾ
‡ =DULDGHQLHQHSRXçtYDMWHQD~SUDYX
RGSDGQLKHOHNWULĈQLKLQHOHNWURQVNLKL]GHONRY
‡ 8VPHULYDĈ
‡ ǚDzǻǾǿǭǯǸȌǶǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǯǾDzǿȉ
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte
8VPHULYDĈYDPRPRJXĂDYDGDSURWRNYD]GXKDXVUHGVUHGLWHQD
XPHOîFKYODVRY
PHGRELĈDMQHJRVSRGLQMVNHRGSDGNH6SUDYLOQLPRGODJDQMHPVWDULK
RGUHČHQLGHRJODYH3UXçDYDPYHĂLVWHSHQNRQWUROHLEROMHXVPHUDYDQMH
ǼǽǵǮǻǽǮDzǴǼǽǵǾǹǻǿǽǭ
‡ .HĊMH]DULDGHQLDSULSRMHQpN
L]GHONRYSULSRPRUHWHNSUHSUHĈHYDQMXPRUHELWQLKQHJDWLYQLKYSOLYRYQD
NDGDSULOLNRPNUHLUDQMDçHOMHQHIUL]XUH
‡ ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌ
1 3ULĈYUVWLWHXVPHULYDĈMHGQRVWDYQLPQDWLFDQMHPQDDSDUDW
elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte RNROMHLQĈORYHåNR]GUDYMH
2 6NLQLWHXVPHULYDĈSRYODĈHQMHPVDDSDUDWD
ǷǭǷǵǹǵǸǵǮǻǭǷǾDzǾǾȀǭǽǭǹǵǵǸǵ
bez dozoru.
8YRG
‡ 'RGDWDN]DYROXPHQVDPR]D%+'
DZDzǿǭǸȌǹǵDZǽȀǰǵȂǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸDzǶ
‡ 1LNG\QHSRXçtYDMWHSUtVOXåHQVWYR
1 'DELVWHSRYHĂDOLSULURGQLYROXPHQLRGUçDYDOLNRYUGçHGUçLWHIHQ
1RYLVXåLOQLN]DODVHMHELOSRVHEHM]DVQRYDQ]DXGREQRLQ]DQHVOMLYR
ǺDzǵǹDzȋȆǵȂǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻǶ
YHUWLNDOQRWRNRPVXåHQMD
VXåHQMHGRPDLQQDSRWL=DUDGLNRPSDNWQH]DVQRYHMHHQRVWDYQH
DQLV~ĈLDVWN\RGLQîFKYîUREFRYDQL
XSRUDEH0RĈDQ]UDĈQLWRNKLWURSRVXåLODVHLQMLPGDMHVLMDMREOLNRLQ
2 'DELVWHGRGDOLYROXPHQXNRUHQXXNRVXXPHWQLWH]DYUåHWNH
ǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃǵǵ3KLOLSVǜǽǵ
SUtVOXåHQVWYRNWRUpVSRORĈQRVř3KLOLSV polnost.
GRGDWND]DYROXPHQWDNRGDGRGLUXMXNRçXJODYH
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǿǭǷǵȂǭǷǾDzǾǾȀǭǽǻǯ
3
3UDYLWHNUXçQHSRNUHWHDSDUDWRPWDNRGDVHSURWRNWRSORJYD]GXKD
YîVORYQHQHRGSRUXĈLOD$NWDNpWR
rasporedi kroz kosu.
$SDUDWRĈLVWLWHYODçQRPNUSRP
5 6DPR]D%+'L%+'5XĈNXPRçHWHGDSUHNORSLWHODJDQLP
pritiskanjem njene zadnje strane ( i ).
$SDUDWRGORçLWHQDVXYRLEH]EHGQRPHVWREH]SUDåLQH=DRGODJDQMH
WDNRČHPRçHWHGDXSRWUHELWHSHWOMX]DNDĈHQMHd LOLPRçHWHGD
JDVWDYLWHXSULORçHQXh ) torbicu (samo za BHD006 i BHD007).
*DUDQFLMDLVHUYLV
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka, ili ako
imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi
ZZZSKLOLSVFRPLOLVHREUDWLWHFHQWUX]DNRULVQLĈNXSRGUåNXNRPSDQLMH
3KLOLSVXVYRMRM]HPOMLEURMWHOHIRQDĂHWHSURQDĂLQDPHČXQDURGQRP
JDUDQWQRPOLVWX$NRXYDåRM]HPOMLQHSRVWRMLFHQWDU]DNRULVQLĈNX
SRGUåNXREUDWLWHVHORNDOQRPGLVWULEXWHUX3KLOLSVSURL]YRGD
ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ
ǏȒǿǭȐǹǻǯǭǾȒǴǼǻǷȀǼǷǻȋǿǭǸǭǾǷǭǯǻǼǽǻǾǵǹǻDZǻǷǸȀǮȀ3KLOLSVǦǻǮȀ
ǼǻǯǺȒǶǹȒǽȒǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌǼȒDZǿǽǵǹǷǻȋȌǷȀǼǽǻǼǻǺȀȐǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSV
ǴǭǽDzȐǾǿǽȀǶǿDzǾǯȒǶǯǵǽȒǮǺǭǯDzǮǾǭǶǿȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǭdzǸǵǯǻ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶȀǯǭdzǺǻǼǽǻȄǵǿǭǶǿDzȃDzǶ
ǼǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭȒǴǮDzǽȒǰǭǶǿDzǶǻǰǻDZǸȌǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓDZǻǯȒDZǷǵ
‡ ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȃDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶǮȒǸȌ
ǯǻDZǵ
‡ ǠǽǭǴȒǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋȀ
ǯǭǺǺȒǶǷȒǹǺǭǿȒǯǵǿȌǰȀǶǿDzȅǺȀǽȒǴ
ǽǻǴDzǿǷǵǼȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
ǻǾǷȒǸȉǷǵǼDzǽDzǮȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǮȒǸȌ
ǯǻDZǵǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽǵǴǵǷǺǭǯȒǿȉȌǷȆǻ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǹǷǺDzǺǻ
‡ ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǶǻǰǻǮȒǸȌ
ǯǭǺǺDZȀȅȒǯǮǭǾDzǶǺȒǯǭǮǻ
ȒǺȅǵȂǼǻǾȀDZǵǺȒǴǯǻDZǻȋ
‡ ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǴǭǯdzDZǵ
ǯȒDZ·ȐDZǺȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
‡ ǬǷȆǻǼǽǵǾǿǽȒǶǼDzǽDzǰǽȒȐǿȉǾȌ
ǯȒǺǯǵǹǷǺDzǿȉǾȌǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ
ǏȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
ȒDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵǷȒǸȉǷǭ
ȂǯǵǸǵǺǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǴǺǻǯȀ
ȀǯȒǹǷǺȀǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵ
ǽDzȅȒǿǷȀǺDzǴǭǮǸǻǷǻǯǭǺǻǼȀȂǻǹ
ǯǻǸǻǾǾȌǹǿǻȆǻ
‡ ǬǷȆǻȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǼǻȅǷǻDZdzDzǺǻ
DZǸȌȀǺǵǷǺDzǺǺȌǺDzǮDzǴǼDzǷǵǶǻǰǻ
ǺDzǻǮȂȒDZǺǻǴǭǹȒǺǵǿǵǴǯDzǽǺȀǯȅǵǾȉDZǻ
ǾDzǽǯȒǾǺǻǰǻȃDzǺǿǽȀȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǰǻ
3KLOLSVǭǮǻȁǭȂȒǯȃȒǯȒǴǺǭǸDzdzǺǻȋ
ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȐȋ
‡ ǣǵǹǼǽǵǾǿǽǻȐǹǹǻdzȀǿȉ
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌDZȒǿǵǯȒǷǻǹǯȒDZ
ǽǻǷȒǯǭǮǻǮȒǸȉȅDzȄǵǻǾǻǮǵȒǴ
ǼǻǾǸǭǮǸDzǺǵǹǵȁȒǴǵȄǺǵǹǵǯȒDZȄȀǿǿȌǹǵ
ǭǮǻǽǻǴȀǹǻǯǵǹǵǴDZȒǮǺǻǾǿȌǹǵ
ȄǵǮDzǴǺǭǸDzdzǺǻǰǻDZǻǾǯȒDZȀǿǭ
ǴǺǭǺȉǴǭȀǹǻǯǵȆǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌ
ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌǼȒDZǺǭǰǸȌDZǻǹȓǹ
ǮȀǸǻǼǽǻǯDzDZDzǺǻȒǺǾǿǽȀǷǿǭdz
ȆǻDZǻǮDzǴǼDzȄǺǻǰǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌ
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹǿǭȓȂǮȀǸǻǼǻǯȒDZǻǹǸDzǺǻ
ǼǽǻǹǻdzǸǵǯȒǽǵǴǵǷǵǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDz
DZȒǿȌǹǮǭǯǵǿǵǾȌǼǽǵǾǿǽǻȐǹǚDz
DZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵ
ȄǵȆDzǺǺȌǿǭDZǻǰǸȌDZǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
DZǻǽǻǾǸǵȂ
‡ ǑǸȌDZǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǴǭȂǵǾǿȀ
ǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐǿȉǾȌǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǴǭǸǵȅǷǻǯǻǰǻǾǿǽȀǹȀ5&'
ǯDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǯǭǺǺǻȓǷȒǹǺǭǿǵ
ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǵǶǴǭǸǵȅǷǻǯǵǶǾǿǽȀǹ
ǼǽǵǾǿǽǻȋǴǭǸǵȅǷǻǯǻǰǻǾǿǽȀǹȀ
5&'ǺDzǼǻǯǵǺDzǺǼDzǽDzǯǵȆȀǯǭǿǵ
ǹǍǝDzǷǻǹDzǺDZǭȃȒȓȆǻDZǻ
ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȃȉǻǰǻǯǵǽǻǮȀǹǻdzǺǭ
ǻDZDzǽdzǭǿǵǯǾǼDzȃȒǭǸȒǾǿǭ
‡ ǚDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDzǹDzǿǭǸDzǯȒǼǽDzDZǹDzǿǵ
ȀǽDzȅȒǿǷȀDZǸȌǼǻǯȒǿǽȌȃDz
ǹǻdzDzǼǽǵǴǯDzǾǿǵDZǻȀǽǭdzDzǺǺȌ
DzǸDzǷǿǽǵȄǺǵǹǾǿǽȀǹǻǹ
‡ ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǷǽǵǯǭǶǿDzǻǿǯǻǽǵDZǸȌ
ǼǻǯȒǿǽȌ
‡ ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶ
DZǻDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵ
ǴǮȒǰǭȐǿȉǾȌǺǭǼǽȀǰǭǯǷǭǴǭǺǭǺǭǺȉǻǹȀ
ȒǴǺǭǼǽȀǰǻȋȀǹDzǽDzdzȒ
‡ ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶDZǸȌ
ȒǺȅǵȂȃȒǸDzǶǺDzǻǼǵǾǭǺǵȂȀȃȉǻǹȀ
ǼǻǾȒǮǺǵǷȀ
‡ ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ȅǿȀȄǺǻǹȀǯǻǸǻǾǾȒ
‡ ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǸǵȅǭǶǿDzǼȒDZ·ȐDZǺǭǺǵǶ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
‡ ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǸǭDZDZȌ
ȄǵDZDzǿǭǸȒȒǺȅǵȂǯǵǽǻǮǺǵǷȒǯǴǭ
ǯǵǺȌǿǷǻǹǿǵȂȌǷȒǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐ
ǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
ǿǭǷǻǰǻǼǽǵǸǭDZDZȌȄǵDZDzǿǭǸDzǶ
ǼǽǵǴǯDzDZDzDZǻǯǿǽǭǿǵǰǭǽǭǺǿȒȓ
‡ ǚDzǺǭǷǽȀȄȀǶǿDzȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǺǭ
ǼǽǵǾǿǽȒǶ
‡ ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯȒDZǷǸǭǾǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
ǝȒǯDzǺȉȅȀǹȀ/F G%>[email protected]%+'%+'
ǝȒǯDzǺȉȅȀǹȀ/F G%>[email protected]%+'%+'
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺȒǼǻǸȌǒǙǜ
ǣDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶ3KLOLSVǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐȀǾȒǹȄǵǺǺǵǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǿǭ
ǼǽǭǯǻǯǵǹǺǻǽǹǭǹȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǯǼǸǵǯȀDzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺǵȂǼǻǸȒǯ
ǚǭǯǷǻǸǵȅǺȐǾDzǽDzDZǻǯǵȆDz
ǏǵǽȒǮǯǵǰǻǿǻǯǸDzǺǻǴǯǵǾǻǷǻȌǷȒǾǺǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯȒǷǻǹǼǻǺDzǺǿȒǯ
ȌǷȒǹǻdzǺǭǼDzǽDzǽǻǮǵǿǵǿǭǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
ǬǷȆǻǯǵǽȒǮǹȒǾǿǵǿȉǾǵǹǯǻǸǼDzǽDzǷǽDzǾǸDzǺǻǰǻǷǻȅǵǷǭǺǭ
ǷǻǸDzǾǭȂȃDzǻǴǺǭȄǭȐȆǻǯȒǺǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐǯǵǹǻǰǭǹǑǵǽDzǷǿǵǯǵ
ǂǞ(8
ǑȒǴǺǭǶǿDzǾȌǼǽǻǹȒǾȃDzǯȀǾǵǾǿDzǹȀǽǻǴDZȒǸDzǺǻǰǻǴǮǻǽȀDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵȂǿǭ
DzǸDzǷǿǽǻǺǺǵȂǼǽǵǾǿǽǻȓǯ
ǑȒǶǿDzǴǰȒDZǺǻǴǹȒǾȃDzǯǵǹǵǴǭǷǻǺǭǹǵȒǺDzȀǿǵǸȒǴȀǶǿDzǾǿǭǽȒǯǵǽǻǮǵǴȒ
ǴǯǵȄǭǶǺǵǹǵǼǻǮȀǿǻǯǵǹǵǯȒDZȂǻDZǭǹǵǚǭǸDzdzǺǭȀǿǵǸȒǴǭȃȒȌǾǿǭǽǻǰǻ
ǯǵǽǻǮȀDZǻǼǻǹǻdzDzǴǭǼǻǮȒǰǿǵǺDzǰǭǿǵǯǺǻǹȀǯǼǸǵǯȀǺǭǺǭǯǷǻǸǵȅǺȐ
ǾDzǽDzDZǻǯǵȆDzǿǭǴDZǻǽǻǯ·ȌǸȋDZDzǶ
ǏǾǿȀǼ
ǣDzǶǺǻǯǵǶȁDzǺǾǼDzȃȒǭǸȉǺǻǽǻǴǽǻǮǸDzǺǻDZǸȌǴǽȀȄǺǻǰǻǿǭǺǭDZȒǶǺǻǰǻ
ǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌǯDZǻǹǭǭǮǻǼȒDZȄǭǾǼǻDZǻǽǻdzDzǶ
ǏȒǺǹǭȐǷǻǹǼǭǷǿǺǵǶDZǵǴǭǶǺǿǻǹȀǺǵǹǸDzǰǷǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌǖǻǰǻ
ǾǿǽȀǹȒǺȉǼǻǯȒǿǽȌȅǯǵDZǷǻǯǵǾȀȅȀȐǯǻǸǻǾǾȌǺǭDZǭȋȄǵǶǻǹȀǮǸǵǾǷȀ
ǻǮ·ȐǹȀǿǭǼǵȅǺǻǾǿȒȌǷȒǏǭǹDZǻǯǼǻDZǻǮǵ
ǛǰǸȌDZ
a ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
b ǜDzǽDzǹǵǷǭȄȒǴǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌǹǵǺǭǰǽȒǯǭǺǺȌȅǯǵDZǷǻǾǿȒǿǭ
ǼǻǸǻdzDzǺǺȌǹ´ǯǵǹǷǺDzǺǻµ
‡
‡
‡
‡
c
d
e
f
g
h
ǼǻǿȀdzǺǵǶǾǿǽȀǹȒǺȉǼǻǯȒǿǽȌDZǸȌȅǯǵDZǷǻǰǻǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌ
ǾǿǭǸǭǼǻǹȒǽǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭDZǸȌDzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌ
ȂǻǸǻDZǺǵǶǾǿǽȀǹȒǺȉDZǸȌȁȒǷǾǭȃȒȓǴǭȄȒǾǷǵ
ǯǵǹǷ
ǑǵȁȀǴǻǽDZǸȌǾǿǯǻǽDzǺǺȌǻǮ·ȐǹȀǸǵȅDzDZǸȌ%+'
ǜDzǿǸȌDZǸȌǼȒDZǯȒȅȀǯǭǺǺȌ
ǜDzǽDzǹǵǷǭȄDZǯǻȂǺǭǼǽȀǰǸǵȅDzDZǸȌ%+'%+'
ǝȀȄǷǭǾǷǸǭDZǭǺǭǽȀȄǷǭǸǵȅDzDZǸȌ%+'%+'
ǝDzȅȒǿǷǭǴǭǮǻǽȀǼǻǯȒǿǽȌ
ǡȀǿǸȌǽDZǸȌǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌǸǵȅDzDZǸȌ%+'%+'
ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȁDzǺǭ
1 ǘǵȅDzDZǸȌ%+'%+'ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵ
ǼǽǵǾǿǽȒǶDZǻǹDzǽDzdzȒǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵǼDzǽDzǹǵǷǭȄDZǯǻȂǺǭǼǽȀǰ
ǴǺǵǴȀǺǭǴǭDZǺȒǶǾǿǻǽǻǺȒǽȀȄǷǵǺǭǸǭȅǿǻǯǭǺǻǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻ
ǺǭǼǽȀǰǵǯǹDzǽDzdzȒǜǻǸǻdzDzǺǺȌǼDzǽDzǹǵǷǭȄǭDZǯǻȂǺǭǼǽȀǰǹǻdzǺǭ
ǯȒDZǽDzǰȀǸȋǯǭǿǵǴǭDZǻǼǻǹǻǰǻȋǯǵǷǽȀǿǷǵǭǮǻǹǻǺDzǿǵ
2 ǏǾǿǭǯǿDzȅǿDzǼǾDzǸȉȀǽǻǴDzǿǷȀǺǭǾǿȒǺȒ
3 ǠǯȒǹǷǺȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǮǽǭǯȅǵǼǻǿǽȒǮǺDzǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌ
» ǘǵȅDzDZǸȌ%+'ǬǷȆǻǼǽǵǾǿǽȒǶȀǯȒǹǷǺDzǺǻȒǻǺǵ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǿǭǼǻǾǿȒǶǺǻǽǻǴǼǻDZȒǸȌȋǿȉǾȌDZǸȌǴǹDzǺȅDzǺǺȌ
ǾǷȀǶǻǯDZdzDzǺǺȌȒǺǭDZǭǺǺȌDZǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǮǸǵǾǷȀ
‡ ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ
ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZǻǴǯǻǸȌȐǾȁǻǷȀǾȀǯǭǿǵǼǻǿȒǷǼǻǯȒǿǽȌǺǭǼDzǯǺȒǶ
ȄǭǾǿǵǺȒǰǻǸǻǯǵǏȒǺǴǭǮDzǴǼDzȄȀȐǷǽǭȆǵǶǷǻǺǿǽǻǸȉȒǺǭǯDzDZDzǺǺȌDZǸȌ
ǾǿǯǻǽDzǺǺȌǼǻǿǽȒǮǺǻȓǴǭȄȒǾǷǵ
1 ǦǻǮǯǾǿǭǺǻǯǵǿǵǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǺǭǼǽǵǾǿǽȒǶǼǽǻǾǿǻǼǽǵǿǵǾǺȒǿȉ
ǶǻǰǻDZǻȁȒǷǾǭȃȒȓ
2 ǦǻǮǯȒDZ·ȐDZǺǭǿǵǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǼǽǻǾǿǻǾǿȌǰǺȒǿȉǶǻǰǻǴǼǽǵǾǿǽǻȋ
‡ ǑǵȁȀǴǻǽDZǸȌǾǿǯǻǽDzǺǺȌǻǮ·ȐǹȀǸǵȅDzDZǸȌ%+'
1 ǦǻǮǴǮȒǸȉȅǵǿǵǺǭǿȀǽǭǸȉǺǵǶǻǮ·ȐǹǿǭǼȒDZǿǽǵǹǭǿǵǴǭǯǵǿǷǵ
ǯǵǾȀȅȀȋȄǵǯǻǸǻǾǾȌǿǽǵǹǭǶǿDzȁDzǺǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ
2 ǦǻǮǺǭDZǭǿǵǴǭȄȒǾȃȒǻǮ·ȐǹȀǯȒDZǷǻǽDzǺȒǯǯǻǸǻǾǾȌǯǾǿǭǯǿDzǴȀǮȃȒ
DZǵȁȀǴǻǽǭȀǯǻǸǻǾǾȌǿǭǷȆǻǮǯǻǺǵǿǻǽǷǭǸǵǾȌȅǷȒǽǵ
3 ǝǻǮȒǿȉǼǽǵǾǿǽǻȐǹǻǮDzǽǿǻǯȒǽȀȂǵDZǸȌǽǻǴǼǻDZȒǸȀǺǭǼǽǭǯǸDzǺǻǰǻǺǭ
ǯǻǸǻǾǾȌǾǿǽȀǹDzǺȌǿDzǼǸǻǰǻǼǻǯȒǿǽȌ
ǑǸȌǻǿǽǵǹǭǺǺȌǻǼǿǵǹǭǸȉǺǵȂǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDz
ǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌ ǭǮǻǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌȂǻǸǻDZǺǻǰǻǼǻǯȒǿǽȌ
ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
1 ǏǵǹǷǺȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶȒǯȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǶǻǰǻǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
2 ǜǻǾǿǭǯǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭdzǭǽǻǾǿȒǶǷȀǼǻǯDzǽȂǺȋȒDZǭǶǿDzǶǻǹȀ
ǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
3 ǦǻǮǯȒDZ·ȐDZǺǭǿǵǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǮǻDZǵȁȀǴǻǽǸǵȅDzDZǸȌ%+'
ǾǿȌǰǺȒǿȉǶǻǰǻǴȁDzǺǭ
ǤǵǾǿȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǯǻǸǻǰǻȋǰǭǺȄȒǽǷǻȋ
5 ǘǵȅDzDZǸȌ%+'%+'ǦǻǮǾǷǸǭǾǿǵǽȀȄǷȀǸDzǰDzǺȉǷǻ
ǺǭǿǵǾǷǭǶǿDzǺǭǴǭDZǺȋȄǭǾǿǵǺȀǽȀȄǷǵDZǻǷǵǯǻǺǭǺDzǾǷǸǭDZDzǿȉǾȌ
( i ).
ǔǮDzǽȒǰǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶȀǮDzǴǼDzȄǺǻǹȀǾȀȂǻǹȀǿǭǺDzǴǭǼǵǸDzǺǻǹȀǹȒǾȃȒ
ǜǽǵǾǿǽȒǶǹǻdzǺǭǿǭǷǻdzǼȒDZǯȒǾǵǿǵǺǭǰǭȄǻǷǴǭǼDzǿǸȋ
( d ǭǮǻǼǻǷǸǭǾǿǵȀȁȀǿǸȌǽKǴǷǻǹǼǸDzǷǿȀǸǵȅDzDZǸȌ
BHD006, BHD007).
ǐǭǽǭǺǿȒȌǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǬǷȆǻǏǭǹǺDzǻǮȂȒDZǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǺǭǼǽǵǷǸǭDZȌǷǴǭǹȒǺǵǿǵǺǭǾǭDZǷȀ
ǭǮǻȀǏǭǾǯǵǺǵǷǸǭǼǽǻǮǸDzǹǭǯȒDZǯȒDZǭǶǿDzǯDzǮǾǿǻǽȒǺǷȀǷǻǹǼǭǺȒȓ
3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPǭǮǻǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǷǸȒȐǺǿȒǯǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǿDzǸDzȁǻǺǹǻdzǺǭǴǺǭǶǿǵ
ǺǭǰǭǽǭǺǿȒǶǺǻǹȀǿǭǸǻǺȒǬǷȆǻȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǺDzǹǭȐǣDzǺǿǽȀ
ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǹȒǾȃDzǯǻǰǻDZǵǸDzǽǭ3KLOLSV
ǟDzǽǹȒǺDzǷǾǼǸȀǭǿǭȃȒȓǽǻǷǵDZǸȌ%+'%+'%+'%+'
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯǺǭǿDzǽǵǿǻǽȒȓǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Model: BHD002
,QSXWUDWLQJ9a+]:
Model: BHD004
,QSXWUDWLQJ9a+]:
Model: BHD006
,QSXWUDWLQJ9a9a+]
::
Model: BHD007
,QSXWUDWLQJ9a9a+]
::
Class II appliance
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement