Philips HP4657/29, HP4657/20, HP4658/00, HP4658/17, HP4658/07, HP4657, HP4657/60, HP4657/00, HP4657/21 User manual

Philips HP4657/29, HP4657/20, HP4658/00, HP4658/17, HP4658/07, HP4657, HP4657/60, HP4657/00, HP4657/21 User manual
Register your product and get support at
Environment
www.philips.com/welcome
HP4657
HP4658
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European Directive
2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2
EN User manual
/9
/LHWRWüMDURNDVJUüPDWD
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
PL
,QVWUXNFMDREVãXJL
CS 3ŏtUXĈNDSURXçLYDWHOH
RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
ET .DVXWXVMXKHQG
SK
3UtUXĈNDXçtYDWHĸD
HR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
SL
8SRUDEQLåNLSULURĈQLN
HU )HOKDV]QiOyLNp]LN|Q\Y
SR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
UK ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
LT
RO 0DQXDOGHXWLOL]DUH
9DUWRWRMRYDGRYDV
c
d
e
(For HP4658 only)
i
b
Curl your hair
Note: Do not pull at the curler when you unwind the section,
otherwise you would straighten the curl.
1 Connect the plug to a power supply socket.
‡ HP4658 only: To create waves and add volume to your hair, slide the
slide-on brush ( ) onto the barrel (c ).
2 Slide the On/Off switch to I ( a ) to switch on the appliance.
» The green power-on indicator ( ) lights up.
» When the appliance is ready for use, the color of the indicator ( b )
changes to yellow (for HP4657) or pink (for HP4658).
3 Comb your hair and divide your hair into small sections.
4 Press the lever ( ) and place a section of hair between the barrel
and clip ( e).
5 Release the lever and slide the barrel to the hair tip.
6 Hold the cool tip ( d ) and the handle ( ) of the curling iron, and
then wind the section of hair round the barrel from tip to root.
‡ )RU+3ZLWKWKHVOLGHRQEUXVK Wind a section of hair round
the brush.
7 Hold the curling iron in the position for max. 15 seconds, and then
unwind the section of hair until you can open the clip again with the
lever.
‡ )RU+3ZLWKWKHVOLGHRQEUXVK Keep the brush in the position
for max. 15 seconds, and then unwind the section of hair to remove
the brush from your hair.
8 To curl the rest of your hair, repeat steps 4 to 7.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the attachment.
4 Clean the appliance and curling tong by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (j).
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
f
g
h
a
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǼǽǵ3KLOLSVǔǭDZǭ
ǾDzǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǵǴȃȌǸǻǻǿǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭǻǿ3KLOLSVǼǻDZDZǽȇdzǷǭ
ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
j
ǏǭdzǺǻ
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
‡ ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵ
ǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽ
ǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭDzǯǽǻǼDzǶǾǷǭǿǭ
DZǵǽDzǷǿǵǯǭ(8
ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDzǺǭ
ǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDzǾǿǭǽǵǿDz
ǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿǺǭȄǵǺ
ǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDzǴǭǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻ
ǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵ
ȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
ǚǭǷȇDZǽȌǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭǚDzǵǴDZȇǽǼǯǭǶǿDzȃȌǸǭǿǭǹǭȅǭǷǻǰǭǿǻǽǭǴǯǵǯǭǿDzǷǵȄȀǽǭ
ǴǭȆǻǿǻǵǺǭȄDzȆDzǾDzǵǴǼǽǭǯǵ
1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǺǭǴǭȂǽǭǺǯǭǺDzǿǻ
‡ ǞǭǹǻǴǭ+3ǔǭǻȁǻǽǹȌǺDzǺǭǯȇǸǺǵǵǴǭǼǽǵDZǭǯǭǺDzǺǭǻǮDzǹ
ǺǭǷǻǾǭǿǭǼǸȇǴǺDzǿDzȄDzǿǷǭǿǭǾǼǸȇǴǰǭȄ ǯȇǽȂȀȃǵǸǵǺDZȇǽǭ c ).
2 ǜǽDzǹDzǾǿDzǿDzǼǸȇǴǰǭȄǭǴǭǯǷǸǵǴǷǸǯǼǻǸǻdzDzǺǵDzI ( a ǴǭDZǭ
ǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
» ǔDzǸDzǺǵȌǿǵǺDZǵǷǭǿǻǽǴǭǴǭȂǽǭǺǯǭǺDz ǾǯDzǿǯǭ
» ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǰǻǿǻǯǴǭȀǼǻǿǽDzǮǭȃǯDzǿȇǿǺǭǵǺDZǵǷǭǿǻǽǭ b )
ǾDzǼǽǻǹDzǺȌǺǭdzȇǸǿǴǭ+3ǵǸǵǽǻǴǻǯǴǭ+3
3 ǞǽDzȅDzǿDzǷǻǾǭǿǭǵȌǽǭǴDZDzǸDzǿDzǺǭǹǭǸǷǵǷǵȄȀǽǵ
4 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǸǻǾǿȄDzǿǻ ǵǼǻǾǿǭǯDzǿDzǷǵȄȀǽǷǻǾǭǹDzdzDZȀ
ȃǵǸǵǺDZȇǽǭǵȆǵǼǷǭǿǭ e ).
5 ǛǿǼȀǾǺDzǿDzǸǻǾǿȄDzǿǻǵǼǸȇǴǺDzǿDzȃǵǸǵǺDZȇǽǭDZǻǷǽǭȌǺǭǷǻǾǭǿǭ
6 ǢǯǭǺDzǿDzǾǿȀDZDzǺǵȌǷǽǭǶ d ǵDZǽȇdzǷǭǿǭ ǺǭǹǭȅǭǿǭǴǭ
ǷȇDZǽDzǺDzǵǼǻǾǸDzǺǭǯǵǶǿDzǷǵȄȀǽǭǷǻǾǭǻǷǻǸǻȃǵǸǵǺDZȇǽǭǻǿǷǽǭȌ
DZǻǷǻǽDzǺǭ
‡ ǔǭ+3ǾȄDzǿǷǭǾǼǸȇǴǰǭȄǚǭǯǵǶǿDzǷǵȄȀǽǷǻǾǭǻǷǻǸǻȄDzǿǷǭǿǭ
7 ǔǭDZǽȇdzǿDzǹǭȅǭǿǭǴǭǷȇDZǽDzǺDzǯǿǻǯǭǼǻǸǻdzDzǺǵDzǺǭǶǹǺǻǰǻǴǭ
ǾDzǷȀǺDZǵǵǼǻǾǸDzǽǭǴǯǵǶǿDzǷǵȄȀǽǭǷǻǾǭDZǻǷǭǿǻȆǵǼǷǭǿǭǹǻdzDz
ǻǿǺǻǯǻDZǭǾDzǻǿǯǻǽǵǾǸǻǾǿȄDzǿǻ
‡ ǔǭ+3ǾȄDzǿǷǭǾǼǸȇǴǰǭȄǔǭDZǽȇdzǿDzȄDzǿǷǭǿǭǯǿǻǯǭ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDzǺǭǶǹǺǻǰǻǴǭǾDzǷȀǺDZǵǵǼǻǾǸDzǽǭǴǯǵǶǿDzǷǵȄȀǽǭ
ǷǻǾǭǴǭDZǭǻǿǾǿǽǭǺǵǿDzȄDzǿǷǭǿǭǻǿǷǻǾǭǿǭǾǵ
8 ǔǭDZǭǺǭǷȇDZǽǵǿDzǻǾǿǭǺǭǸǭǿǭȄǭǾǿǻǿǷǻǾǭǿǭǾǵǼǻǯǿǭǽȌǶǿDz
ǾǿȇǼǷǵǻǿDZǻ
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ:
1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯDzDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȌǺǭǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDzǻȂǸǭDZǵ
3 ǛǿǾǿǽǭǺDzǿDzǷǻǾǹǵǿDzǵǼǽǭȂǭǻǿǼǽǵǾǿǭǯǷǭǿǭ
4 ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǵǹǭȅǭǿǭǴǭǷȇDZǽDzǺDzǾǹǻǷǽǭǷȇǽǼǭ
5 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzǰǻǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDzj).
ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDz
ǕǺǿDzǽǺDzǿǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǾDzǻǮȇǽǺDzǿDz
ǷȇǹǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǷǸǵDzǺǿǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭ
ǿDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽǹǻdzDzǿDzDZǭǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭ
ǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭ
ǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDzǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭ
ȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
ćHåWLQD
*UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPH9iVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQDVWUiQNiFKZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
» $çEXGH]Dŏt]HQtSŏLSUDYHQRNSRXçLWtEDUYDLQGLNiWRUXb ) se
]PĖQtQDçOXWRXPRGHO+3QHERUţçRYRXPRGHO+3
3 8ĈHåWHVLYODV\DUR]GĖOWHMHQDPHQåtSUDPHQ\
4 6WLVNQĖWHSiĈNX DXPtVWĖWHSUDPHQYODVţPH]LYiOHF
DUDPpQNRe).
5 8YROQĖWHSiĈNXDQDVXŀWHYiOHFNHNRQHĈNţPYODVţ
6 3ŏLGUçWHVWXGHQîNRQHFdDUXNRMHř NXOP\DSRWpQDWRĈWH
SUDPHQYODVţRNRORYiOFHRGNRQHĈNţVPĖUHPNHNRŏtQNţP
‡ 3URPRGHO+3VQDVXQRYDFtPNDUWiĈHP1DWRĈWHSUDPHQ
NROHPNDUWiĈH
7 3ŏLGUçWHNXOPXYWpWRSR]LFLSRGREXPD[VHNXQGDSRWpSUDPHQ
RGYLŀWHGRNXGQHEXGHWHPRFLXYROQLWUDPpQNRVWLVNQXWtPSiĈN\
‡ 3URPRGHO+3VQDVXQRYDFtPNDUWiĈHP3ŏLGUçWHNXOPXYWpWR
SR]LFLSRGREXPD[VHNXQGDSRWpRGYLQXWtPSUDPHQXNDUWiĈ
]YODVţVHMPĖWH
8 &KFHWHOLY\WYRŏLWNDGHŏHLQDRVWDWQtFKYODVHFKRSDNXMWHNURN\Dç
3RSRXçLWt:
1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
2 3RORçWHMLQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
3 =QiVWDYFHRGVWUDŀWHYODV\DSUDFK
4 2ĈLVWĖWHSŏtVWURMDYODVWQtNXOPXYOKNîPKDGŏtNHP
5 6NODGXMWHMHMQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ3ŏtVWURM
PţçHWH]DYĖVLW]D]iYĖVQRXVP\ĈNXj).
3
Záruka a servis
3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLYSUREOpPQHERSRNXGSRWŏHEXMHWHQĖMDNRX
LQIRUPDFLQDYåWLYWHZHERYRXVWUiQNXVSROHĈQRVWL3KLOLSVZZZSKLOLSV
FRPQHERNRQWDNWXMWHVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSV
YHYDåt]HPLWHOHIRQQtĈtVORQDMGHWHYOHWiĈNXVFHORVYĖWRYRX]iUXNRX
3RNXGVHYHYDåt]HPLVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSV
QHQDFKi]tREUDřWHVHQDPtVWQtKRSURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
Eesti
¯QQLWOHPHRVWXSXKXOMDWHUYLWDPH3KLOLSVLSRROW3KLOLSVLSDNXWDYD
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome.
1
Tähtis
(QQHVHDGPHNDVXWDPLVWOXJHJHVHGDNDVXWXVMXKHQGLWKRROLNDOWMDKRLGNH
see edaspidiseks alles.
‡ HOIATUS: ärge
kasutage seda seadet
Hrvatski
ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHXSRWSXQRVWL
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGL3KLOLSVUHJLVWULUDMWHVYRMXUHČDMQDDGUHVL
www.philips.com/welcome.
9DçQR
3ULMHNRULåWHQMDDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
‡ 832=25(1-(2YDMDSDUDWQHPRMWH
koristiti blizu vode.
‡ Kada aparat koristite u kupaonici,
LVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNL
NDGDMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
‡ UPOZORENJE: Aparat
QHPRMWHNRULVWLWLEOL]XNDGD
WXåHYDXPLYDRQLNDLOLSRVXGDV
vodom.
‡ $SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWHQDNRQ
NRULåWHQMD
‡ $NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQ
PRUDJD]DPLMHQLWLWYUWND3KLOLSV
RYODåWHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQHND
GUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNRELVH
L]EMHJOHRSDVQHVLWXDFLMH
‡ 2YDMDSDUDWPRJXNRULVWLWLGMHFDL]QDG
JRGLQDVWDURVWLLRVREHVDVPDQMHQLP
À]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPD
WHRVREHNRMHQHPDMXGRYROMQR
LVNXVWYDL]QDQMDSRGXYMHWRPGDVX
pod nadzorom ili da su primili upute
XYH]LUXNRYDQMDDSDUDWRPQDVLJXUDQ
QDĈLQWHUD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL
'MHFDVHQHVPLMXLJUDWLDSDUDWRP$NR
QLVXSRGQDG]RURPGMHFDQHVPLMX
ĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
‡ 3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDWSURYMHULWH
RGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQQDYHGHQ
QDDSDUDWXQDSRQXORNDOQHHOHNWULĈQH
PUHçH
‡ $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKX
opisanu u ovim uputama.
‡ 'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMH
QLNDGDJDQHPRMWHRVWDYOMDWLEH]
nadzora.
‡ 1LNDGDQHPRMWHNRULVWLWLGRGDWNH
LOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈDLOL
SURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMH
L]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRNRULVWLWH
WDNYHGRGDWNHLOLGLMHORYHYDåHMDPVWYR
SUHVWDMHYULMHGLWL
‡ .DEHO]DQDSDMDQMHQHPRMWHRPRWDYDWL
oko aparata.
‡ 3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDW
ohladi.
‡ %XGLWHYUORSDçOMLYLSULOLNRPNRULåWHQMD
DSDUDWDMHURQPRçHELWLL]X]HWQR
YUXĂ$SDUDWGUçLWHVDPR]DGUåNXMHU
VXGUXJLGLMHORYLYUXĂLWHL]EMHJDYDMWH
NRQWDNWVNRçRP
‡ $SDUDWXYLMHNSRVWDYOMDMWHVSRVWROMHP
QDVWDELOQXLUDYQXSRYUåLQXRWSRUQX
QDWRSOLQX9UXĂDFLMHYQHVPLMHELWL
XGRWLFDMXVSRYUåLQRPLOLGUXJLP
]DSDOMLYLPPDWHULMDORP
‡ ,]EMHJDYDMWHGRGLUPUHçQRJNDEHODV
YUXĂLPGLMHORYLPDDSDUDWD
‡ .DGMHXNOMXĈHQDSDUDWGUçLWHSRGDOMH
RG]DSDOMLYLKVWYDULLPDWHULMDOD
‡ 'RNMHYUXĂDSDUDWQLNDGDQHPRMWH
SUHNULYDWLUXĈQLNRPLOLWNDQLQRP
‡ $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYRQDVXKRMNRVL
6DSDUDWRPQHPRMWHUDGLWLDNRVXYDP
ruke mokre.
‡ &LMHYWUHEDELWLRĈLåĂHQDRGSUOMDYåWLQH
SUDåLQHLVUHGVWDYD]DREOLNRYDQMH
IUL]XUHSRSXWSMHQHODNDLOLJHOD$SDUDW
QLNDGDQHPRMWHNRULVWLWLXNRPELQDFLMLV
SURL]YRGLPD]DREOLNRYDQMH
‡ &LMHYMHREORçHQDNHUDPLNRP7D
REORJDVYUHPHQRPVHPRçHSRODNR
WURåLWL0HČXWLPWRQHXWMHĈHQDUDG
aparata.
‡ $NRDSDUDWNRULVWLWHQDRERMDQRM
NRVLQDFLMHYLPRJXRVWDWLPUOMH
3ULMHXSRWUHEHQDXPMHWQRMNRVL
REDYH]QRVHSRVDYMHWXMWHVQMH]LQLP
distributerom.
‡ $SDUDWXYLMHNGRVWDYLWHXRYODåWHQL
3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDUQDLVSLWLYDQMH
ili popravak. Popravak od strane
QHVWUXĈQLKRVREDPRçHUH]XOWLUDWL
L]X]HWQRRSDVQRPVLWXDFLMRP]D
korisnika.
‡ 1HPRMWHXPHWDWLPHWDOQHSUHGPHWHX
RWYRUHNDNRELVWHL]EMHJOLRSDVQRVWRG
VWUXMQRJXGDUD
‡ F,*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMD
‡ ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
DNpV]OpNHWIUGʼnNiG
]XKDQ\]yPRVGyNDJ\OyYDJ\
HJ\pEIRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\
N|]HOpEHQ
‡ +DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyW
D]DOM]DWEyO
‡ +DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWW
DNRFNi]DWRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
azt egy Philips szakszervizben, vagy
KLYDWDORVV]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
‡ $NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHN
LOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\
V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼn
YDJ\DNpV]OpNPťN|GWHWpVpEHQ
MiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN
DPHQQ\LEHQH]WIHOJ\HOHWPHOOHWW
WHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpN
EL]WRQViJRVPťN|GWHWpVpQHNPyGMiW
pVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1H
HQJHGMHKRJ\J\HUPHNHNMiWVV]DQDN
DNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHW
pVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
NDUEDQWDUWiVWUDMWD
‡ 0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHW
HOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQIHOWQWHWHWW
IHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWL
IHV]OWVpJJHO
‡ &VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWW
UHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
NpV]OpNHW
‡ +DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQ
DIHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
IHOJ\HOHWQpONO
‡ 1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]y
YDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHPKDJ\RWW
WDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼn
HVHWEHQDJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]WL
‡ 1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOW
DNpV]OpNN|Up
‡ 0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJD
NpV]OpNOHKťO
‡ 1DJ\RQÀJ\HOMHQDNpV]OpN
KDV]QiODWDNRUKLV]HQD]UHQGNtYOIRUUy
OHKHW&VDNDIRJDQW\~MiQiOIRJMDPHJ
DNpV]OpNHWPLYHODW|EELUpV]HIRUUy
LOOHWYHyYDNRGMRQD]pULQWpVpWʼnO
‡ $NpV]OpNHWD]iOOYiQQ\DOHJ\WW
PLQGLJKʼniOOyHJ\HQOHWHVVWDELO
IHOOHWHQKHO\H]]HHO$IRUUy
KDMIRUPi]yKHQJHUVRKDQHpUMHQ
DIHOOHWKH]YDJ\PiVJ\~OpNRQ\
anyaghoz.
‡ .HUOMHHOKRJ\DKiOy]DWLNiEHOD
NpV]OpNIRUUyUpV]HLKH]pUMHQ
‡ $EHNDSFVROWNpV]OpNHWWDUWVD
J\~OpNRQ\WiUJ\DNWyOpVDQ\DJRNWyO
WiYRO
‡ 1HWDNDUMDOHDIRUUyNpV]OpNHW
VHPPLYHOSOW|U|ON|]ʼnYHOYDJ\
UXKiYDO
‡ $NpV]OpNHWFVDNV]iUD]KDM
IRUPi]iViKR]KDV]QiOMD1H
PťN|GWHVVHDNpV]OpNHWQHGYHV
Np]]HO
‡ 7DUWVDDKDMIRUPi]yKHQJHUWWLV]WiQ
SRUWyOpVV]HQQ\H]ʼnGpVWʼnOYDODPLQW
KDMIRUPi]yKDEWyOVSUD\WʼnOpV]VHOpWʼnO
PHQWHVHQ1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
KDMIRUPi]yNpV]tWPpQ\HNNHOHJ\WW
‡ $KDMIRUPi]yKHQJHUNHUiPLD
EHYRQDW~$EHYRQDWD]LGʼnIRO\DPiQ
NRSKDW(]D]RQEDQQHPEHIRO\iVROMDD
NpV]OpNWHOMHVtWPpQ\pW
‡ +DIHVWHWWKDMRQKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
DKDMIRUPi]yKHQJHUHOV]tQH]ʼnGKHW
0LHOʼnWWPťKDMKR]YDJ\SDUyNiKR]
KDV]QiOQiPLQGLJNpUMHQWDQiFVRWD
IRUJDOPD]yMXNWyO
‡ $NpV]OpNHWNL]iUyODJ3KLOLSVKLYDWDORV
V]DNV]HUYL]EHYLJ\HYL]VJiODWUDLOOHWYH
MDYtWiVUD$V]DNV]HUťWOHQMDYtWiV
DIHOKDV]QiOyV]iPiUDNO|Q|VHQ
YHV]pO\HVOHKHW
‡ $]iUDPWpVHONHUOpVHpUGHNpEHQQH
KHO\H]]HQIpPWiUJ\DWDQ\tOiVRNED
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
åDOLDYRQLRVGXåRNULDXNOĒVDU
NLWŧLQGŧSULSLOG\WŧYDQGHQV
‡ ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺǻǺȈ ‡ %DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWH
ǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ3KLOLSV
SULHWDLVĀLåPDLWLQLPRWLQNOR
ǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭ
‡ -HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVMĪWXUL
ǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈ
SDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDLÅ3KLOLSV´
ǷDzǽDzǷ
ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURV
‡ ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDz
FHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRVNYDOLÀNDFLMRV
ʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
VSHFLDOLVWDLNLWDLSN\ODSDYRMXV
ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDz ‡ äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLU
ǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǾDz
Y\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
ǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDzDZDzǺDzǾDzǴȀ
\UDVLOSQHVQLDUEDQHWXULQWLHMLSDWLUWLHV
ǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌ
LUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WL
ǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘ
VDXJLDLQDXGRWLVSULHWDLVXLUSULçLşULPL
ǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽ
VLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDL
ʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽ
QDXGRWŧSULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVX
ǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
VXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
ǷʜǿȀȒǺǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈ
åLXRSULHWDLVX9DO\WLLUWDLV\WLSULHWDLVR
ǷDzǽDzǷ
YDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURVQHJDOL
‡ ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
‡ 3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDG
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
DQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSDDWLWLQND
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
YLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
‡ ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
‡ Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
LåVN\UXVQXURG\WXVåLDPHYDGRYH
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
‡ 3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNOR
‡ ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
QHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
‡ 1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
SDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
‡ ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz
QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HL
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
naudosite tokius priedus arba dalis,
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
‡ 1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ ‡ 3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWH
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ SULHWDLVXLDWYĒVWL
ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
‡ 1DXGRGDPLSULHWDLVĀEşNLWHDWLGşV
‡ ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
QHVMLVJDOLEşWLODEDLĪNDLWĔV/DLN\NLWH
‡ ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
UDQNHQĀQHVNLWRVGDO\V\UDĪNDLWXVLRV
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
NDGLåYHQJWXPĒWHNRQWDNWRVXRGD
‡ ʗʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺDZǭǿǻǸȈʘ
‡ 3ULHWDLVĀVXVWRYXYLVDGDVWDW\NLWHDQW
ǹʞʘǵȌǿǮǻǸȈʚȈǴǾDzǮDzǮȒǻǸʘǭǿǿȈ
NDUåĈLXLDWVSDUDXVVWDELODXVSORNåĈLR
ȈǾǿȈʘǮǻǸǭDZȈǎǭǾʘǭǮʥǸȒǷǿDzǽȒȈǾǿȈʘ SDYLUåLDXVĩNDLWĔVYDP]GHOLVQLHNDGD
ǮǻǸǭǿȈǺDZȈʘǿǭǺǿDzǷǿʞǿʘǭǾȈǺǭǺ
QHWXUĒWŧOLHVWLVVXSDYLUåLXPLDUNLWD
ʞǾǿǭʚȈǴdzʣǺDzǿDzǽȒǰDzǿǵǰȒǴȀDZDzǺǾǭʘ
GHJLDPHGçLDJD
ǮǻǸȈʚȈǴ
‡ Saugokite, kad maitinimo laidas
‡ ʢǽʘǭȅǭǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǿȒǽDzǰȒǺ
QHVLOLHVWŧSULHNDUåWŧSULHWDLVRGDOLŧ
ȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǿʞǽǭʘǿȈǿDzǰȒǾǮDzǿǷDz ‡ ĩMXQJWĀSULHWDLVĀODLN\NLWHDWRNLDLQXR
ʘǻǶȈʚȈǴǨǾǿȈʘȃǵǸǵǺDZǽDzȅʘǭȅǭǺ
GHJLŧGDLNWŧLUPHGçLDJŧ
ǮDzǿǷDzǺDzǹDzǾDzǮǭǾʘǭǿDzǴǿʞǿǭǺʖȈȅ
‡ -RNLXEşGXQHXçGHQNLWHĪNDLWXVLR
ǹǭǿDzǽǵǭǸʖǭǿǵǹDzȀȒǷDzǽDzǷ
SULHWDLVRSY]UDQNåOXRVĈLXDUDXGLQLX
‡ ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚʘȈǴȈǼ
‡ 3ULHWDLVĀQDXGRNLWHWLNSODXNDPV
ǷDzǿDzǿȒǺdzDzǽǸDzǽȒǺDzǿǵǰȒǴǮDzʚȒǴ
LåGçLşYXV1HQDXGRNLWHSULHWDLVRMHL
‡ ʗʞǽȈǸʖȈʘǻǾȀǸȈǿʞǽʖǭǺǷDzǴDZDzǻǺȈ
MşVŧUDQNRVåODSLRV
ǿDzǴdzǭǺȈǼǷDzǿDzǿȒǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺ
‡ 9DP]GHOĪVDXJRNLWHQXRGXONLŧ
ǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽDZǭǺǭǸȈǾʞǾǿǭʚȈǴ
LUåXNXRVHQDLIRUPXRWLVNLUWŧ
‡ ʗʞǽǭǸʘȈǴȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭǻǺȈDzȅʘǭȅǭǺ
SULHPRQLŧSY]SXWŧODNRLUçHOĒV
DzȅǿDzʚDzǹDzǺdzǭǼǼǭʚȈǴǹȈǾǭǸȈ
Niekada nenaudokite prietaiso kartu
ǾʜǸǰȒǹDzǺǺDzǹDzǾDzǹǭǿǭǹDzǺ
VXåXNXRVHQDLIRUPXRWLVNLUWRPLV
‡ ʗʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘʞǽʖǭʘȅǭȅʘǭ
SULHPRQĒPLV
ǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺ
‡ 9DP]GHOLVSDGHQJWDVNHUDPLQHGDQJD
ʘʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
äLGDQJDJDOLSDPDçXGĒYĒWLV7DĈLDXWDL
‡ ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿȒǿǭǴǭʞǾǿǭʚȈǴ
nekenkia prietaiso veikimo efektyvumui.
ǻǸǭǽDZȈȅǭʚǺǭǺdzʣǺDzǹȀǾǾǾǼǽDzǶ
‡ 1DXGRMDQWSULHWDLVĀVXGDç\WDLV
dzʣǺDzǰDzǸȉǾǵȌʘǿȈȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺ
SODXNDLVYDP]GHOLVJDOLLåVLWHSWL9LVDGD
dzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽDZǭǺǿǭǴǭʞǾǿǭʚȈǴ
SDVLNRQVXOWXRNLWHVXSDUGDYĒMXSULHå
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈDzȅʘǭȅǭǺȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺ
QDXGRGDPLSULHWDLVĀVXGLUEWLQLDLV
dzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺǮȒǽǰDz
plaukais.
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
‡ 3ULHWDLVĀDSçLşUĒWLDUWDLV\WLSULVWDW\NLWH
‡ ǣǵǸǵǺDZǽǮǭǽȂǭǿǼDzǺʘǭǼǿǭǸʖǭǺ
WLNĪÅ3KLOLSV´ĪJDOLRWĀMĪWHFKQLQĒV
ǎʞǸdzǭǮȈǺȀǭʘȈǿʥǿDzdzǭǶǸǭǼ
SULHçLşURVFHQWUĀ3ULHWDLVĀWDLVDQW\V
DzǾǷȒǽDzDZȒǑDzǰDzǺǹDzǺǮʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚ
QHNYDOLÀNXRWLGDUEXRWRMDLJDOL
dzʞǹȈǾȈǺǭʣǾDzǽDzǿǼDzǶDZȒ
QDXGRWRMXLVXNHOWLLWLQGLGHOĪSDYRMŧ
‡ ǒǰDzǽʘʞǽȈǸʖȈǺȈǮǻȌǸʖǭǺȅǭȅʘǭ
‡ .DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLRĪ
ʘǻǸDZǭǺǾǭʚȈǴȃǵǸǵǺDZǽDZDzDZǭʘǿǭǽ
DQJDVQHNLåNLWHPHWDOLQLŧGDLNWŧ
ǼǭǶDZǭǮǻǸȀȈȈʘǿǵǹǭǸǍǸDZȈǹDzǺ
(OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0)
ǻǺȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴ Å3KLOLSV´SULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVWDLNRPXVVWDQGDUWXVLUQRUPDVGĒO
HOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧSRYHLNLR
ʣǽʘǭȅǭǺDZǵǾǿǽǵǮȉȋǿǻǽǹDzǺ
ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
Aplinkosauga
*DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
‡ ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
pakartotinai.
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
MHLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪSULWYLUWLQWĀSULH
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ JDPLQLRWDLUHLåNLDNDGJDPLQLXLJDOLRMD(XURSRVGLUHNW\YD(%
6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ surinkimo sistema.
/DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
‡ ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺ
2 Susisukite plaukus
1HWUDXNLWHVXNWXNRNDLLåY\QLRMDWHVUXRJĀQHVLåWLHVLQVLWHJDUEDQDV
ǿDzǾȒǷǿDzǽǰDzǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈǾǭǸǹǭʚȈǴ 3DVWDED
1 ĩNLåNLWHNLåWXNĀĪPDLWLQLPROL]GĀ
vee läheduses.
‡ Pärast seadme kasutamist vannitoas
Y}WNHSLVWLNNRKHSLVWLNXSHVDVWYlOMD
NXQDYHHOlKHGXVNXMXWDEHQGDVWRKWX
NDYlOMDOOLWDWXGVHDGPHNRUUDO
‡ HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
YDQQLGHGXååLGHEDVVHLQLGHY}L
teiste vettsisaldavate anumate
läheduses.
‡ 9}WNHVHDGHDODWLSlUDVW
NDVXWDPLVWYRROXY}UJXVWYlOMD
‡ .XLWRLWHMXKHRQULNXWXGVLLVRKWOLNH
olukordade vältimiseks tuleb lasta
WRLWHMXKHYDKHWDGD3KLOLSVLV3KLOLSVL
volitatud hoolduskeskuses või
VDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDO
isikul.
‡ Seda seadet võivad kasutada lapsed
DODWHVHOXDDVWDVWQLQJIVLOLVWH
SXXHWHMDYDLPXKlLUHWHJDLVLNXGY}L
isikud, kellel puuduvad kogemused
MDWHDGPLVHGNXLQHLGYDOYDWDNVHY}L
QHLOHRQDQWXGMXKHQGLGVHDGPHRKXWX
NDVXWDPLVHNRKWDMDQDGP}LVWDYDG
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
VHDGHWLOPDMlUHOHYDOYHWDSXKDVWDGDHJD
hooldada.
‡ (QQHVHDGPHVLVVHOOLWDPLVWNRQWUROOLJH
kas seadmele märgitud pinge vastab
kohaliku elektrivõrgu pingele.
‡ Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
NDVXWXVMXKHQGLVNLUMHOGDWXGRWVWDUEHNV
‡ bUJHMlWNHNXQDJLHOHNWULY}UNX
KHQGDWXGVHDGHWMlUHOHYDOYHWD
‡ bUJHNXQDJLNDVXWDJHWHLVWHWRRWMDWH
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
Philips ei ole eriliselt soovitanud.
Selliste tarvikute või osade kasutamisel
kaotab garantii kehtivuse.
‡ bUJHNHULJHWRLWHMXKHWPEHUVHDGPH
‡ Enne hoiukohta panekut laske seadmel
WlLHOLNXOWPDKDMDKWXGD
‡ Olge seadme kasutamisel väga
tähelepanelik, kuna see võib olla
llUPLVHOWNXXP+RLGNHNLQQLNVQHV
käepidemest, kuna teised osad on
NXXPDG9lOWLJHNRNNXSXXGHWQDKDJD
‡ Asetage seade koos alusega alati
kuumakindlale stabiilsele tasasele
pinnale. Kuum rullik ei tohi kunagi
pinna ega muude tuleohtlike
PDWHUMDOLGHJDNRNNXSXXWXGD
‡ bUJHODVNHWRLWHMXKWPHOYDVWXVHDGPH
kuumi osi minna.
‡ +RLGNHVLVVHOOLWDWXGVHDGHWNHUJHVWL
VWWLYDWHVWREMHNWLGHVWMDPDWHUMDOLGHVW
kaugemal.
‡ Kunagi ärge katke kuuma seadet
millegagi kinni (nt käteräti või
ULLGHWNLJD
‡ Rakendage seadet ainult kuivadel
MXXVWHObUJHNDVXWDJHVHDGHWPlUJDGH
kätega.
(OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
‡ Hoidke rulli puhtana ning ärge laske
(]D3KLOLSVNpV]OpND]HOHNWURPiJQHVHVWHUHNUHpUYpQ\HV|VV]HV
VHOOHOHWROPXMDMXXNVHKRROGXVYDKHQGLWH
YRQDWNR]yV]DEYiQ\QDNpVHOʼntUiVQDNPHJIHOHO
QDJXMXXNVHYDKXSLVHUGXVYDKHQGLWH
.|UQ\H]HWYpGHOHP
MDJHHOLMllNHNRJXQHGDbUJH
(]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
kunagi kasutage seda seadet koos
IHOKDV]QiOKDWyN
$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]WMHOHQWL
MXXNVHKRROGXVYDKHQGLWHJD
KRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
‡ Rullil on keraamiline pinnakate. See
KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
&VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
(OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
NDWHY}LESLNDDMDMRRNVXOlUDNXOXGD
NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
2YDMDSDUDWWYUWNH3KLOLSVVXNODGDQMHVYLPSULPMHQMLYLPVWDQGDUGLPDL
WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
6DPDVHLP}MXWDNXOXPLQHVHDGPH
SURSLVLPDNRMLVHWLĈXL]ORçHQRVWLHOHNWURPDJQHWVNLPSROMLPD
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
M}XGOXVW
PHJHOʼn]pVpEHQ
2NROLå
‡ .XLVHDGHWNDVXWDGDYlUYLWXGMXXVWH
3URL]YRGMHSURL]YHGHQRGYUORNYDOLWHWQLKPDWHULMDODL
$KDMJ|QG|UtWpVH
SRJRGQLK]DUHFLNOLUDQMHLSRQRYQRNRULåWHQMH
koolutamiseks, siis võib rullik määrduda. NRPSRQHQWL
0HJMHJ\]pV$KDMWLQFVOHWHNHUpVHNRUQHQ\RPMDKR]]iDKDMVWʼnYDVDW
NDGDMHQDSURL]YRGXSULND]DQVLPEROSUHNULçHQHNDQWH]DRWSDG
NO|QEHQDWLQFVNLHJ\HQHVHGKHW
(QQHNDVXWDPLVWNXQVWMXXVWHOS||UGXJH ]QDĈLGDMHSURL]YRGREXKYDĂHQHXURSVNRPGLUHNWLYRP(8
1 &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDWiSFVDWODNR]yDOM]DWED
5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
‡ $+3WtSXVQiO+RJ\G~VDEEipVKXOOiPRVViWHJ\HKDMiW
proizvoda u zaseban otpad.
DODWLQHQGHHGDVLPMDSRROH
FV~V]WDVVDHODNHIpW ) a hengertestre ( ).
3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
2 $NpV]OpNEHNDSFVROiViKR]FV~V]WDVVDHODEHNLNDSFVROyWI
‡ 9LLJHVHDGHW}UNHRWVLPLVHNVY}L
RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
( iOOiVED
SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
» $]|OGV]tQťEHNDSFVROiVWMHO]ʼnJRPE ) felgyullad.
parandamiseks alati Philipsi volitatud
OMXGVNR]GUDYOMH
» $PLNRUDNpV]OpNKDV]QiODWUDNpV]DMHO]ʼnIpQ\V]tQH ViUJiUD
D+3WtSXVQiOYDJ\Uy]VDV]tQUHD+3WtSXVQiOYiOW
teeninduskeskusesse. Kui seadet
3 )pVOMHpVYiODVV]DW|EENLVUpV]UHKDMiW
,]UDGDXYRMDND
SDUDQGDENYDOLÀWVHHULPDWDLVLNY}LEVHH Napomena:3ULOLNRPRGPRWDYDQMDSUDPHQDQHPRMWHSRWH]DWLDSDUDW]D 4 A kar ( PHJQ\RPiViWN|YHWʼnHQKHO\H]]HQHJ\KDMIUW|WD
KHQJHUWHVWpVDFVLSHV] N|]p
VHDGDNDVXWDMDYlJDRKWOLNNXROXNRUGD NRYUĈDQMHMHUELVHNRYUĈDPRJODL]UDYQDWL
5 (QJHGMHNLDNDUWpVFV~V]WDVVDDKHQJHUWDKDMIUWYpJpLJ
1 8PHWQLWHXWLNDĈXXWLĈQLFX
6 )RJMDPHJDKLGHJYpJHW pVDKDMVWʼnYDVIRJDQW\~MiW PDMG
‡ Samo HP4658: .DNRELVWHREOLNRYDOLYDORYHLSRYHĂDOLEXMQRVWNRVH
‡ (OHNWULO||JLlUDKRLGPLVHNVlUJH
FVDYDUMDUiDKDMIUW|WDQQDNYpJpWʼnODW|YpLJDKHQJHUUH
JXUQLWHNOL]QXĈHWNX QDFLMHY ).
‡ 5iFV~V]WDWyNHIpYHOHOOiWRWW+3WtSXVQiO&VDYDUMDDKDMHJ\
2 3UHNLGDĈ]DXNOMXĈLYDQMHLVNOMXĈLYDQMHJXUQLWHQDI ( ) kako biste
UpV]pWDNHIHN|Up
sisestage avade vahelt seadmesse
XNOMXĈLOLDSDUDW
7 $KDMVWʼnYDVDWQHWDUWVDPiVRGSHUFQpOWRYiEEHEEHQD
» =DVYLMHWOLWĂH]HOHQLLQGLNDWRUQDSDMDQMD ).
metallesemeid.
KHO\]HWEHQ(]WN|YHWʼnHQWHNHUMHYLVV]DDKDMWLQFVHWDPtJDNDU
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
'ţOHçLWpLQIRUPDFH
3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
‡ ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
‡ 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWR
ǷǻǺǿǭǷǿǭ
ǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
‡ 3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖ
English
ǽǭǮǻǿǵ
RGSRMWHSRSRXçLWtMHKRVtřRYRX
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
‡ ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVW
www.philips.com/welcome.
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǭǺǵ
YRG\SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçH
1 Important
DZȀȅǻǯDz
ǹǵǯǷǵǵǸǵǾȇDZǻǯDzǾ
MHSŏtVWURMY\SQXWî
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
ǯǻDZǭ
‡ 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWH
‡ WARNING: Do not use this appliance ‡ ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵ
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQVSUFK
near water.
ǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
XP\YDGHOQHERMLQîFKQiGRE
‡ When the appliance is used in a
‡ ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
s vodou.
bathroom, unplug it after use since
ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
‡ 3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]HVtWĖ
the proximity of water presents a risk,
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
‡ 3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHO
even when the appliance is
ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
PXVtMHKRYîPĖQXSURYpVWVSROHĈQRVW
switched off.
ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL
‡ WARNING: Do not use this appliance
ǿDzȂǺǵǷ
3KLOLSVQHERREGREQĖNYDOLÀNRYDQt
near bathtubs, showers, basins
‡ ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
SUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
or other vessels containing
ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
QHEH]SHĈt
water.
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
‡ 'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\
‡ Always unplug the appliance after use.
ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPL
‡ If the mains cord is damaged, you
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
QHERGXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHER
ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
must have it replaced by Philips, a
QHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭ
service centre authorised by Philips or
PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDW
ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
YSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHPQHER
ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
avoid a hazard.
E\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQt
ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
‡ This appliance can be used by children
SŏtVWURMHDFKiSRXUL]LNDNWHUiPRKRX
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
aged from 8 years and above and
KUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiW
ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
persons with reduced physical, sensory
ćLåWĖQtDXçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPt
DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
or mental capabilities or lack of
SURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
experience and knowledge if they have
‡ 3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH
‡ ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
been given supervision or instruction
]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
ǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀ
concerning use of the appliance in a
RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
ȀǽDzDZǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭ ‡ 1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\
safe way and understand the hazards
ǺǭǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
involved. Children shall not play with
QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
the appliance. Cleaning and user
‡ ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
‡ -HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\
maintenance shall not be made by
ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
MHMQHSRQHFKiYHMWHEH]GR]RUX
children without supervision.
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
‡ 1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHER
‡ Before you connect the appliance,
‡ ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
GtO\RGMLQîFKYîUREFţQHERWDNRYp
ensure that the voltage indicated on
ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
NWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt
the appliance corresponds to the local
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
3KLOLSV3RXçLMHWHOLWDNRYpSŏtVOXåHQVWYt
power voltage.
‡ ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
QHERGtO\SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
‡ Do not use the appliance for any
ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ ‡ 1HQDYtMHMWHQDSiMHFtNDEHORNROR
other purpose than described in this
ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
SŏtVWURMH
manual.
ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
‡ 3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç
‡ When the appliance is connected to
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
zcela vychladne.
ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
the power, never leave it unattended.
‡ 3ŏLSRXçLWtSŏtVWURMHYçG\GiYHMWHGREUî
ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
‡ Never use any accessories or
SR]RUSURWRçHPţçHEîWYHOPLKRUNî
‡ ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
parts from other manufacturers
'UçWHMHMSRX]H]DUXNRMHřD]DEUDŀWH
ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
VW\NXVSRNRçNRXSURWRçHMHKRRVWDWQt
recommend. If you use such
‡ ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
ĈiVWLMVRXKRUNp
accessories or parts, your guarantee
DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
‡ 3ŏtVWURMYçG\XNOiGHMWHVWRMiQNHPQD
becomes invalid.
‡ ǠǽDzDZȇǿǾDzǺǭǰǻǽDzȆȌǯǭǹǺǻǰǻǴǭǿǻǯǭ
WHSHOQĖRGROQîVWDELOQtURYQîSRYUFK
‡ Do not wind the mains cord round
ǮȇDZDzǿDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǯǺǵǹǭǿDzǸǺǵ
+RUNîYiOHFVHQHVPtGRWîNDWSRYUFKX
the appliance.
ǼǽǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǿǻǹȀǢǯǭȆǭǶǿDz
QHERMLQpKRKRŏODYpKRPDWHULiOX
‡ Wait until the appliance has cooled
ȀǽDzDZǭǾǭǹǻǴǭDZǽȇdzǷǭǿǭǿȇǶ
‡ =DEUDŀWHWRPXDE\VHKRUNpGtO\
ǷǭǿǻDZǽȀǰǵǿDzȄǭǾǿǵǾǭǰǻǽDzȆǵǵ
down before you store it.
SŏtVWURMHGRWNQXO\QDSiMHFtKRNDEHOX
ǵǴǮȌǰǯǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǾǷǻdzǭǿǭ
‡ Pay full attention when using the
‡ -HOLSŏtVWURM]DSQXWîXFKRYiYHMWHMHM
‡ ǏǵǺǭǰǵǼǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭǾ
appliance since it could be extremely
PLPRGRVDKKRŏODYîFKSŏHGPĖWţD
ǼǻǾǿǭǯǷǭǿǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭ
hot. Only hold the handle as other
PDWHULiOX
ǾǿǭǮǵǸǺǭǵǽǭǯǺǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ
parts are hot and avoid contact with
‡ -HOLSŏtVWURMKRUNîQLNG\MHMQLĈtP
ǚǭǰǻǽDzȆDzǺǻǿǻǾǿDzǮǸǻǺǵǷǻǰǭǺDz
the skin.
QH]DNUîYHMWHQDSŏUXĈQtNHPQHER
ǮǵǯǭDZǭDZǻǷǻǾǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿǿǭǵǸǵ
‡ Always place the appliance with the
REOHĈHQtP
DZǽȀǰǵǴǭǼǭǸǵǹǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
‡ 3ŏtVWURMSRXçtYHMWHSRX]HQDVXFKp
‡ ǜǭǴDzǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǻǿDZǻǼǵǽ
surface. The hot barrel should never
YODV\1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSRNXG
ǾǰǻǽDzȆǵǿDzȄǭǾǿǵǺǭȀǽDzDZǭ
WRXFKWKHVXUIDFHRURWKHUÁDPPDEOH
PiWHPRNUpUXFH
material.
‡ ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺǰǻDZǽȇdzǿDz
‡
‡ Avoid the mains cord from coming
DZǭǸDzȄDzǻǿǸDzǾǺǻǴǭǼǭǸǵǹǵǼǽDzDZǹDzǿǵ 9iOHFXGUçXMWHĈLVWîDEH]SUDFKX
DNDGHŏQLFNîFKSŏtSUDYNţMDNR
ǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
into contact with the hot parts of the
MVRXSĖQRYpWXçLGORVSUHMĈLJHO
appliance.
‡ ǚDzǼǻǷǽǵǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǷǭǷǯǻǿǻǵDZǭ
3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHYNRPELQDFL
‡ Keep the appliance away from
ǮǵǸǻǺǭǼǽǷȇǽǼǭǵǸǵDZǽDzȂǭDZǻǷǭǿǻ
VNDGHŏQLFNîPLSŏtSUDYN\
DzǰǻǽDzȆ
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
‡ 9iOHFPiNHUDPLFNîSRYUFK7HQWR
it is switched on.
‡ ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǭǹǻǺǭǾȀȂǭ
SRYUFKVHPţçHSRVWXSQĖSRPDOX
» .DGDDSDUDWEXGHVSUHPDQ]DNRULåWHQMHERMDLQGLNDWRUD )
‡ Never cover the appliance with
VHJtWVpJpYHODFVLSHV]~MUDIHOQHPQ\LWKDWy
ǷǻǾǭǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǹǻǷǽǵ
SURPLMHQLWĂHVHXçXWX]D+3LOLUXçLĈDVWX]D+3
‡ 5iFV~V]WDWyNHIpYHOHOOiWRWW+3WtSXVQiO$NHIpWPD[LPXP
RGtUDW7HQWRMHYYåDNQHPiçiGQîYOLY (OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
3 .RVXSRĈHåOMDMWHLSRGLMHOLWHQDPDQMHSUDPHQRYH
PiVRGSHUFLJWDUWVDDHEEHQDKHO\]HWEHQPDMGDKDMWLQFVHWYLVV]DIHOp
ǽȇȃDz
anything (e.g. a towel or clothing)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
4 3ULWLVQLWHUXĈLFX LSUDPHQNRVHVWDYLWHL]PHČXFLMHYLLKYDWDOMNH ).
QDYîNRQSŏtVWURMH
WHNHUYHWiYROtWVDHODIpVťWDKDMiEyO
5
2WSXVWLWHUXĈLFXLSRYXFLWHFLMHYSUHPDYUKXNRVH
YlOMDGHJDNlVLWOHYDWHOHNRKDOGDWDYDWHOHVWDQGDUGLWHOHMD}LJXVQRUPLGHOH
when it is hot.
‡ ǜǭǴDzǿDzǾǿDzǮǸǻǿǻǺǭȀǽDzDZǭȄǵǾǿǻǮDzǴ
8 $KDMW|EELUpV]pQHNJ|QG|UtWpVpKH]LVPpWHOMHPHJDOpSpVHNHW
6 'UçLWHKODGQLYUK LGUåNX DSDUDWD]DNRYUĈDQMHNRVHD]DWLP
‡ 3RNXGSRXçtYiWHSŏtVWURMQDEDUYHQp
$KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ:
RPRWDMWHSUDPHQNRVHRGYUKDGRNRULMHQDRNRFLMHYL
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
.HVNNRQG
ǼǽǭȂǵǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵǷǭǿǻ
1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
‡ =D+3VNOL]QRPĈHWNRP2PRWDMWHSUDPHQNRVHRNRĈHWNH
YODV\YiOHFVHPţçHXåSLQLW3ŏHG
2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
7HLHWRRGHRQNDYDQGDWXGMDWRRGHWXGNYDOLWHHWVHWHVW
ǼȌǺǭǸǭǷǵǸǵǰDzǸǴǭǷǻǾǭǚǵǷǻǰǭǺDz
not operate the appliance with wet
7 $SDUDW]DNRYUĈDQMHNRVHGUçLWHQDMYLåHVHNXQGLD]DWLP
3 7iYROtWVDHODKDMV]iODNDWpVDSRUWDWDUWR]pNRNUyO
PDWHUMDOLGHVWMDRVDGHVWPLGDRQY}LPDOLNULQJOXVVHY}WWDQLQJ
SRXçLWtPQDXPĖOpYODV\VHSRUDĊWH
RGPRWDYDMWHSUDPHQNRVHGRNQHEXGHWHPRJOLSRQRYRRWYRULWL
4 $NpV]OpNHWpVDKDMVWʼnYDVDWQHGYHVUXKiYDOWLV]WtWVD
uuesti
kasutada.
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǯǾȇȄDzǿǭǺǵDzǾȇǾ
hands.
KYDWDOMNXSRPRĂXUXĈLFH
5 $NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
.XLWRRWHNOJHRQNLQQLWDWXGVHOOLQHOlELNULLSVXWDWXGSUJLNDVWLVPERO
VMHMLFKGLVWULEXWRUHP
‡ =D+3VNOL]QRPĈHWNRP'UçLWHĈHWNXXQDMYLåHVHNXQGLD
DNDV]WyKXURNUD IJJHV]WYHLVWiUROKDWy
ǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵ
‡ Keep the barrel clean and free of dust
siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
]DWLPRGPRWDMWHSUDPHQNRVHLL]YDGLWHĈHWNX
‡ .RQWUROXQHERRSUDYXSŏtVWURMH
3DOXQYLLJHHQQDVWNXUVVLHOHNWULOLVWHMDHOHNWURRQLOLVWHWRRGHWHHUDOGL
8 =DNRYUĈDQMHRVWDWNDNRVHSRQRYLWHNRUDNHRGGR
-yWiOOiVpVV]HUYL]
‡ ǞǿDzǮǸǻǿǻǵǹǭǷDzǽǭǹǵȄǺǻǼǻǷǽǵǿǵDz
and styling products such as mousse,
NRJXPLVWUHJXOHHULYDWHNRKDOLNHHHVNLUMDGHJD
1DNRQNRULåWHQMD:
VYĖŏWHYçG\VHUYLVXVSROHĈQRVWL3KLOLSV 7RLPLJHRPDNRKDOLNHOHVHDGXVWHOHYDVWDYDOWMDlUJHNlLGHOJHYDQX
+DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHYDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHO
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
ǞǿDzȄDzǺǵDzǺǭǯǽDzǹDzǿǻǼǻǷǽǵǿǵDzǿǻ
spray and gel. Never use the appliance
OiWRJDVVRQHOD3KLOLSVKRQODSMiUDZZZSKLOLSVFRPYDJ\IRUGXOMRQD]
2 6WDYLWHJDQDSRYUåLQXRWSRUQXQDWRSOLQXGRNVHQHRKODGL
9DQDWRRWH}LJHN}UYDOGDPLQHDLWDEYlOWLGD
2SUDY\SURYHGHQpQHNYDOLÀNRYDQîPL WRRWHLGNRRVROPHSUJLJD
DGRWWRUV]iJ3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]DWHOHIRQV]iPRWPHJWDOiOMDD
3 8NORQLWHGODNHLSUDåLQXVQDVWDYND
Y}LPDOLNNHQHJDWLLYVHLGWDJDMlUJLNHVNNRQQDOHMDLQLPHVWHWHUYLVHOH
ǹǻdzDzǼǻǾǿDzǼDzǺǺǻDZǭǾDzǵǴǺǻǾǵ
in combination with styling products.
YLOiJV]HUWHpUYpQ\HVJDUDQFLDOHYpOHQ+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQ
4 2ĈLVWLWHDSDUDWLKYDWDOMNH]DNRYUĈDQMHYODçQRPNUSRP
RVREDPLPRKRXEîWSURXçLYDWHOH
YHYʼnV]ROJiODWIRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
5 ćXYDMWHJDQDVLJXUQRPLVXKRPPMHVWXJGMHQHPDSUDåLQH0RçHWH
ǟǻǯǭǻǮǭȄDzǺDzǯǸǵȌDzǺǭǽǭǮǻǿǭǿǭǺǭ
‡ The barrel has ceramic coating. This
/RNNLJHRPDMXXNVHLG
JDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMH ).
PLPRŏiGQĖQHEH]SHĈQp
0lUNXVlUJHORNNLMDWVDOJXODKWLNHHUDPLVHDMDOVXUXJHPXLGXY}LWHORNL
ʙǭǴǭʚȅǭ
ȀǽDzDZǭ
coating might slowly wear away over
sirgestada.
3 Jamstvo i servis
‡ 1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\
ǥǭȅǮʞǶǽǭǸǭʖȈȅ
1
/NDNHSLVWLNHOHNWULY}UJXVHLQDNRQWDNWL
‡
ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯȇǽȂȀ
time. However, this does not affect the
$NRVXYDPSRWUHEQHLQIRUPDFLMHLOLLPDWHSUREOHPSRVMHWLWHZHE
ǛǾȈǴǭǿǿȈǾǭǿȈǼǭǸȀȈʚȈǴǮDzǺʘʞǿǿȈʘǿǭǶǹȈǴdzʣǺDz3KLOLSV
‡ $LQXOWPXGHO+3ODLQHWHWHJHPLVHNVMDMXXVWHOHNRKHYXVH
GRRWYRUţ3ŏHGHMGHWHWDN~UD]X
stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru
ǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘ
andmiseks libistage pealelibistatav hari ( ) rullikule ( ).
ǮǻȌDZǵǾǭǺǭǷǻǾǭǾǿDzǮǸǻǿǻǹǻdzDz
performance of the appliance.
]DNRULVQLĈNXSRGUåNXXVYRMRMGUçDYLWHOHIRQVNLEURMVHQDOD]LX
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǿǻǽǭǮȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
HOHNWULFNîPSURXGHP
2 6HDGPHVLVVHOOLWDPLVHNV OLELVWDJHVLVVHYlOMDOOLWLDVHQGLVVHÅI”.
PHČXQDURGQRPMDPVWYHQRPOLVWX$NRXYDåRMGUçDYLQHSRVWRMLFHQWDU
DZǭǾǿǭǺDzǺǭǼDzǿǺǭǜǽDzDZǵDZǭ
‡ If the appliance is used on color» 5RKHOLQHÅ7RLGHVHHVµPlUJXWXOL VWWLES}OHPD
]DSRWURåDĈHREUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈXSURL]YRGDWYUWNH3KLOLSV
ǙǭʜȈǴDZȈ
» Kui seade on kasutusvalmis, muutub märgutuli ( ) kollaseks
ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ (OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
treated hair, the barrel may be stained.
(mudel HP4657) või roosaks (mudel HP4658).
0DJ\DU
7HQWRSŏtVWURM3KLOLSVRGSRYtGiYåHPSODWQîPQRUPiPDSŏHGSLVţP
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
3 .DPPLJHMXXNVHGMDMDRWDJHQHHGVDONXGHNV
ǷǻǾǭ
ǺDzǼǽDzǹDzǺǺǻǾDzǷǻǺǾȀǸǿǵǽǭǶǿDz
%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLUDOZD\V
WîNDMtFtPVHHOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
.|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
4 9DMXWDJHNODPEULSllVWLNXOH MDSDQJHMXXNVHVDONUXOOLNXMDNODPEUL
YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWHOMHVN|UťWiPRJDWiVKR]UHJLV]WUiOMD
( ) vahele.
ǾDZǵǾǿǽǵǮȀǿǻǽǭǺǭǷǻǾǭǿǭ
‡ ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
consult their distributor.
WHUPpNpWDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHROGDORQ
æLYRWQtSURVWŏHGt
5 9DEDVWDJHNODPEULSllVWLNMDOLELVWDJHUXOOLNMXXNVHRWVWHQL
6
+RLGNHORNNLPLVWDQJLGHMDKHRWVLNXW
MDNlHSLGHW
QLQJVHHMlUHO
‡ ǔǭǼǽǻǯDzǽǷǭǵǸǵǽDzǹǻǺǿǺǻǾDzǿDz
9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
‡ Always return the appliance to a
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
NHULJHMXXNVHVDONMXXNVHRWVWHVWMXXUWHQLUXOOLNXPEHU
)RQWRV
DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
‡
3HDOHOLELVWDWDYDKDUMDJDPXGHO+3NHULJHMXXNVHVDONPEHUKDUMD
ȀǽDzDZǭǾǭǹǻǯȀǼȇǸǺǻǹǻȆDzǺǻǿ
$NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
‡ ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
service centre authorized by Philips
3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQWtPWRV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKR
7 +RLGNHORNNLPLVWDQJHVHOOHVDVHQGLVPDNVVHNXQGLWMDVHHMlUHONHULJH
Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
NRQWHMQHUX]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL
MXXNVHVDONODKWLNXQLVDDWHNODPEULSllVWLNXJDNODPEULXXHVWLDYDGD
3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǝDzǹǻǺǿǵǴǯȇǽȅDzǺ
for examination or repair. Repair by
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺ
EU.
‡ 3HDOHOLELVWDWDYDKDUMDJDPXGHO+3KRLGNHKDUMDVHOOHVDVHQGLV
‡ ),*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMD
=MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
PDNVVHNXQGLWMDVHHMlUHONHULJHMXXNVHVDONODKWLNXQLVDDWHKDUMD
ǻǿǺDzǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺǵǸǵȃǭǹǻdzDz
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
ǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒʘʞǽǭǸDZȈʚ
HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
MXXVWHVWNlWWH
DNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
DZǭǾȇǴDZǭDZDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǻǼǭǾǺǵ
8
hOHMllQXGMXXVWHORNNLPLVHNVNRUUDNHVDPPHNXQL
extremely hazardous situation for the
ʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭdzǭʘȈǺ
VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
Pärast kasutamist:
‡ +DIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDD
SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGtD
ǾǵǿȀǭȃǵǵǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
1 OOLWDJHVHDGHYlOMDMDHHPDOGDJHWRLWHMXKHVHLQDNRQWDNWLVW
user.
ǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼDzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
OLGVNp]GUDYt
2 DVHWDJHVHHNXXPXVHNLQGODOHSLQQDOHMDKWXPD
NpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNLD
‡ ǔǭDZǭǵǴǮDzǰǺDzǿDzǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
3 (HPDOGDJHWDUYLNXOWMXXNVHNDUYDGMDWROP
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
‡ ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅ
4 3XKDVWDJHVHDGHMDORNNLPLVWDQJLGQLLVNHODSLJD
FVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHOD
9\WYRŏWHVLNDGHŏH
ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǯ
5 +RLXVWDJHVHHRKXWXVMDNXLYDVWROPXYDEDVNRKDV6HOOHY}LWHND
openings to avoid electric shock.
ǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDzǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺ
Yt]PpJNLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLV
riputusaasa ( DELOOHVULSXWDGD
Poznámka:3ŏLRGYtMHQtSUDPHQX]DNXOPXQHWDKHMWHYOQ\E\VHPRKO\
ǻǿǯǻǽǵǿDz
ǮǭǾʘǭǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
narovnat.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
YHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
1 3ŏLSRMWH]iVWUĈNXNQDSiMHFt]iVXYFH
*DUDQWLLMDKRROGXV
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
This Philips appliance complies with all applicable standards and
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)
‡ 3RX]HPRGHO+39OQ\DREMHPO]HY\WYRŏLWSRVXQXWtP
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
c
a
b
e
d
c
a
b
e
d
j
j
c
a
b
e
d
j
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ
QDVXQRYDFtKRNDUWiĈH QDYiOHFc).
2 =DSQĖWHSŏtVWURMSRVXQXWtPSŏHStQDĈHSUR]DSQXWtY\SQXWtGR
polohy I (a ).
» ,QGLNiWRUQDSiMHQtVHUR]VYtWt]HOHQĖ ).
.XLYDMDWHWHDYHWY}LWHLORQPLQJLSUREOHHPNODVWDJHSDOXQ
3KLOLSVLVDLWLZZZSKLOLSVFRPY}LS||UGXJHRPDULLJL3KLOLSVL
klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
ULLJLVHLROHNOLHQGLWHHQLQGXVNHVNXVWS||UGXJH3KLOLSVLWRRGHWHNRKDOLNX
PJLHVLQGDMDSRROH
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽǭǸȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
ʥǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘǺʞǾʘǭȀȈ
ʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
ǥǭȅǿȈǮʠǶǽǭǸǭȀ
ǒǾǷDzǽǿȀǥǭȅǮʥǸȒǰȒǺǮǻǾǭǿʘǭǺDZǭǮʞǶǽǭʖȈȅǿȈǿǭǽǿǼǭʚȈǴʣǶǿǼDzǾDz
ǮʞǶǽǭǸǭǺʖǭǺȅǭȅǿȈǿȒǷDzǿȒǼdzȒǮDzǽDzǾȒǴ
1 ǍȅǭǺȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
‡ ǟDzǷ+3ǥǭȅȈʚȈǴʖǭǿǻǸʘȈǺdzǭǾǭȀʜȅȒǺdzʣǺDzǷʥǸDzǹȒǺǭǽǿǿȈǽȀ
ʜȅȒǺdzȈǸdzȈǹǭǸȈǿǭǽǭʘǿȈ ȃǵǸǵǺDZǽǰDzdzȈǸdzȈǿȈʚȈǴc).
2 ʗʞǽǭǸDZȈȒǾǷDzʘǻǾȀʜȅȒǺʗǻǾȀǞʥǺDZȒǽȀʘǻǾʘȈȅȈǺI (adzȈǸdzȈǿȈǼ
ʘǻǾȈʚȈǴ
» ʗȀǭǿʘǻǾȀǸȈdzǭǾȈǸǷʥǽǾDzǿǷȒȅȒ dzǭǺǭDZȈ
» ʗʞǽǭǸǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭDZǭǶȈǺǮǻǸʖǭǺǷDzǴDZDz+3ʜȅȒǺ
ǷʥǽǾDzǿǷȒȅǿʜǾȒbǾǭǽȈǮǻǸȈǼʥǴǰDzǽDzDZȒǺDzǹDzǾDz+3ʜȅȒǺ
ʘȈǴʖȈǸǿǮǻǸȈǼʥǴǰDzǽDzDZȒ
3 ǥǭȅȈʚȈǴDZȈǿǭǽǭǼǷȒȅȒǽDzǷǮʥǸȒǷǿDzǽǰDzǮʥǸȒʚȒǴ
4 ǟDzǿȒǷǿȒǮǭǾȈǼ ʘȈǾʘǭȅǼDzǺȃǵǸǵǺDZǽDZȒʚǭǽǭǾȈǺǭȅǭȅǮʥǸȒǹȒǺ
ǾǭǸȈʚȈǴe).
5 ǟDzǿȒǷǿȒǻǽǺȈʘǿȈǽȈǼǷʜǮȒǺȒȅǭȅǿȈʚȅDzǿȒǺDzDZDzǶȒǺdzȈǸdzȈǿȈʚȈǴ
6 ǎʞǶǽǭǸǭǿʘȈȅǿȈǾǭǸʘȈǺȅDzǿȒǺDzǺ ddzʣǺDzǾǭǮȈǺǭǺ ʞǾǿǭǼ
ǿʞǽȈǼȅǭȅǮʥǸȒǹȒǺȅDzǿȒǺDzǺǿʜǮȒǺDzDZDzǶȒǺȃǵǸǵǺDZǽǰDzǻǽǭʚȈǴ
‡ ǓȈǸdzȈǹǭǸȈǿǭǽǭʘȈǮǭǽ+3ʞȅȒǺǥǭȅǮʥǸȒǹȒǺǿǭǽǭʘʘǭ
ǻǽǭʚȈǴ
7 ǎʞǶǽǭǸǭʖȈȅǿȈDzʚǷʥǼʘǭǸȈǮȈǺDZǭʞǾǿǭʚȈǴǾDzǷȀǺDZǷʜǿȒʚȒǴ
ǻDZǭǺǷDzǶȒǺʘȈǾʘǭȅǿȈǿDzǿȒǷǼDzǺǭȅȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺȀǭʘȈǿʘǭDZDzǶȒǺȅǭȅ
ǮʥǸȒǹȒǺǷDzǽȒǻǽǭǼȅȈʖǭǽȈʚȈǴ
‡ ǓȈǸdzȈǹǭǸȈǿǭǽǭʘȈǮǭǽ+3ʞȅȒǺǟǭǽǭʘǿȈDzʚǷʥǼ
ʘǭǸȈǮȈǺDZǭʞǾǿǭʚȈǴǾDzǷȀǺDZǷʜǿȒʚȒǴǻDZǭǺǷDzǶȒǺǿǭǽǭʘǿȈ
ȅȈʖǭǽȈǼǭǸȀʜȅȒǺȅǭȅǮʥǸȒǹȒǺǷDzǽȒǻǽǭǼȅȈʖǭǽȈʚȈǴ
8 ʗǭǸʖǭǺȅǭȅȈʚȈǴDZȈǮʞǶǽǭǸǭȀʜȅȒǺʘǭDZǭǹǺǭǺʘǭDZǭǹʖǭDZDzǶȒǺ
ʘǭǶǿǭǸǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺʘǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ:
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǿǻǷǿǭǺǾȀȈǽȈʚȈǴ
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭȅǼDzǺȅǭʚǺǭǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
4 ʗʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzȅǭȅǮʞǶǽǭǸǭʖȈȅʘȈǾʘǭȅǿȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺ
ǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
5 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴǛǺȈ
ȒǸǹDzǰȒǺDzǺjȒǸȒǼʘǻȋʖǭDZǭǮǻǸǭDZȈ.
‡ P(563đ-,0$6QHQDXGRNLWHSULHWDLVR
‡ Tik HP4658: 1RUĒGDPLVXEDQJXRWLSODXNXVLUVXWHLNWLMLHPVSXUXPR
XçPDXNLWHåHSHWĪ ) ant vamzdelio ( c ).
2 3DVWXPNLWHĪMXQJLPRLåMXQJLPRMXQJLNOĪNDGI (aĪMXQJWXPĒWHSULHWDLVĀ
» 8çVLGHJVçDOLDĪMXQJLPROHPSXWĒ ).
» .DLSULHWDLVDVSDUXRåWDVQDXGRMLPXLOHPSXWĒVVSDOYD b SDVLNHLVĪ
JHOWRQĀWLSXL+3DUEDURçLQĔWLSXL+3
3 6XåXNXRNLWHSODXNXVLUSDGDOLQNLWHMXRVĪPDçDVVUXRJDV
4 3DVSDXVNLWHVYLUWĪ LUĪGĒNLWHVUXRJĀWDUSYDP]GHOLRLUVSDXVWXNRe).
5 $WOHLVNLWHVYLUWĪLUVOLQNLWHYDP]GHOĪLNLVUXRJRVJDOR
6 /DLN\NLWHXçYĒVDXVDQWJDOLRdLUJDUEDQRMLPRçQ\SOLŧUDQNHQRV ) ir
DSY\QLRNLWHSODXNŧVUXRJĀDSOLQNYDP]GHOĪQXRåDNQŧLNLJDOLXNŧ
‡ 7LN+3VXQXLPDPXåHSHĈLX$SY\QLRNLWHSODXNŧVUXRJĀDSOLQN
åHSHWĪ
7 6UXRJĀJDUEDQRMLPRçQ\SOĒVHODLN\NLWHGDXJLDXVLDVHNXQGçLŧ3RWR
QXY\QLRNLWHSODXNŧVUXRJĀNROVYLUWHOHYĒOJDOĒVLWHDWLGDU\WLVSDXVWXNĀ
‡ 7LN+3VXXçGHGDPXåHSHĈLXäHSHWĪSODXNXRVHODLN\NLWH
GDXJLDXVLDVHNXQGçLŧ3RWRQXY\QLRNLWHSODXNŧVUXRJĀNDG
JDOĒWXPĒWHLåLPWLåHSHWĪLåSODXNŧ
8 1RUĒGDPLVXVXNWLOLNXVLXVSODXNXVSDNDUWRNLWHYHLNVPXVQXRLNL
3RQDXGRMLPR:
1 SULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
3 3DåDOLQNLWHSODXNXVLUGXONHVQXRSULHGR
4 3ULHWDLVĀLUVXNLPRçQ\SOHVYDO\NLWHGUĒJQDåOXRVWH
5 /DLN\NLWHVDXVRMHLUVDXJLRMHQHGXONĒWRMHYLHWRMH7DLSSDWJDOLWHMĪ
ODLN\WLSDNDELQĔXçSDNDELQLPRNLOSRVj).
*DUDQWLMDLUWHFKQLQLVDSWDUQDYLPDV
3ULUHLNXVLQIRUPDFLMRVDSVLODQN\NLWHÅ3KLOLSV´WLQNODS\MHDGUHVX
ZZZSKLOLSVFRPDUEDNUHLSNLWĒVĪÅ3KLOLSV´NOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUĀ
VDYRåDO\MHMRWHOHIRQRQXPHUĪUDVLWHYLVDPHSDVDXO\MHJDOLRMDQĈLRV
JDUDQWLMRVODQNVWLQXNH-HLMşVŧåDO\MHQĒUDNOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUR
NUHLSNLWĒVĪYLHWLQĪÅ3KLOLSV´SODWLQWRMĀ
/DWYLHåX
$SVYHLFDPDUSLUNXPXXQODLSQLOşG]DP3KLOLSV/DLSLOQĦEüJşWXODEXPX
QR3KLOLSVSLHGüYüWüDWEDOVWDUHĞLVWUĎMLHWVDYXL]VWUüGüMXPX
www.philips.com/welcome.
6YDUĦJL
3LUPVLHUĦFHVL]PDQWRåDQDVX]PDQĦJLL]ODVLHWåROLHWRåDQDVLQVWUXNFLMXXQ
VDJODEüMLHWWRODLYDMDG]ĦEDVJDGĦMXPüYDUĎWXLHVNDWĦWLHVWDMüDUĦWXUSPüN
‡ %5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHWLHUĦFLşGHQV
WXYXPü
‡ -DOLHWRMDWLHUĦFLYDQQDVLVWDEüSĎF
OLHWRåDQDVDWYLHQRMLHWLHUĦFLQR
HOHNWURWĦNODMRşGHQVWXYXPVLUEĦVWDPV
SDWWDGMDLHUĦFHLUL]VOĎJWD
‡
%5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHW
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿ
ǒǰDzǽǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDzǾȒǴDZDzȅDzȅȒǸǹDzǰDzǺǹʣǾDzǸDz
LHUĦFLYDQQXGXåXL]OLHWľXYDL
ǮǻǸǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚZZZSKLOLSVFRPǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴ
ǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǿDzǸDzȁǻǺǻǸ
FLWXDUşGHQLSLOGĦWXWUDXNX
ǺʥǹȒǽDZȒDZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭ
ǮǻǸǭDZȈȅǭǸȈʚȈǴǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǟʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈ
WXYXPü
ǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
‡ 3ĎFOLHWRåDQDVYLHQPĎUDWYLHQRMLHWLHUĦFL
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
no sienas kontaktligzdas.
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
©ǡǵǸǵǼǾªǓǥʗǝDzǾDzǶǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶ
ǿDzǸ
‡ -DHOHNWUĦEDVYDGVLUERMüWVODLL]YDLUĦWRV
ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
QREĦVWDPüPVLWXüFLMüPMXPVWDV
ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺǿDzǸ
MüQRPDLQD3KLOLSVSLOQYDURWüVHUYLVD
ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
FHQWUüYDLSLHOĦG]ĦJLNYDOLÀFĎWDP
©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǿDzǸ
SHUVRQüP
‡ äRLHUĦFLYDUL]PDQWRWEĎUQLYHFXPüQR
/LHWXYLåNDL
6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ1RUĒGDPLSDVLQDXGRWL
JDGLHPXQSHUVRQDVDULHUREHçRWüP
Å3KLOLSV´VLşORPDSDJDOEDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
www.philips.com/welcome.
À]LVNDMüPVHQVRUDMüPYDLJDUĦJDMüP
6YDUEX
VSĎMüPYDLEH]SLHUHG]HVXQ]LQüåDQüP
3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
MDWLHNQRGURåLQüWDX]UDXG]ĦEDYDL
YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
‡ ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVR
QRUüGĦMXPLSDUGURåXLHUĦFHVOLHWRåDQX
netoli vandens.
XQSDQüNWDL]SUDWQHSDULHVSĎMDPR
EĦVWDPĦEX%ĎUQLQHGUĦNVWURWDĶüWLHVDU
‡ 1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWR
LHUĦFL%ĎUQLQHGUĦNVWWĦUĦWXQDSNRSW
SRQDXGRMLPRLåWUDXNLWHNLåWXNĀLå
HOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXRNHOLĀ LHUĦFLEH]X]UDXG]ĦEDV
JUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UD
LåMXQJWDV
‡ 8U]ĀG]HQLHPRůHE\ĂXů\ZDQHSU]H]
c
d
e
(For HP4658 only)
i
b
f
g
h
a
j
‡ 3LUPVLHUĦFHVSLHYLHQRåDQDV
HOHNWURWĦNODPSüUOLHFLQLHWLHVNDX]
LHUĦFHVQRUüGĦWDLVVSULHJXPVDWELOVW
HOHNWURWĦNODVSULHJXPDPMşVXPüMü
‡ 1HL]PDQWRMLHWLHUĦFLFLWLHPQROşNLHP
NDVQDYDSUDNVWĦWLåDMüURNDVJUüPDWü
‡ 1HNüGüJDGĦMXPüQHDWVWüMLHWLHUĦFHL
EH]X]UDXG]ĦEDVNDGWüLUSLHYLHQRWD
HOHNWURWĦNODP
‡ 1HNDGQHL]PDQWRMLHWFLWXUDçRWüMX
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVNXUDV3KLOLSV
QDYĦSDåLLHWHLFLV-DL]PDQWRMDWåüGXV
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVJDUDQWLMDYDLUV
QDYVSĎNü
‡ 1HWLQLHWHOHNWUĦEDVYDGXDSLHUĦFL
‡ 3LUPVQRYLHWRMDWLHUĦFLJODEüåDQü
SDJDLGLHWOĦG]WüDWG]LHVW
‡ 8]PDQLHWLHVLHUĦFHVOLHWRåDQDVODLNüMR
WüYDUEşWĶRWLNDUVWD6DWYHULHWLHUĦFL
WLNDLDL]URNWXUDMRFLWDVGDĶDVLUNDUVWDV
XQL]YDLULHWLHVQRVDVNDUHVDUüGX
‡ 9LHQPĎUQRYLHWRMLHWLHUĦFLDU
VWDWĦYXX]NDUVWXPL]WXUĦJDVVWDELODV
OĦG]HQDVYLUVPDV.DUVWDLVFLOLQGUV
QHGUĦNVWVDVNDUWLHVDUYLUVPXYDLFLWX
X]OLHVPRMRåXPDWHULüOX
‡ 5DXJLHWLHVODLHOHNWUĦEDVYDGV
QHQRQüNWXVDVNDUĎDULHUĦFHVNDUVWDMüP
GHWDĶüP
‡ 1HĶDXMLHWLHUĦFHLNDGWüLULHVOĎJWD
QRQüNWVDVNDUĎDUYLHJOLX]OLHVPRMRåLHP
SULHNåPHWLHPXQPDWHULüOLHP
‡ 1HNDGQHDSVHG]LHWLHUĦFLDUNDXW
NüGLHPSULHNåPHWLHPSLHPGYLHOLYDL
GUüQLľXNDGWüLUNDUVWD
‡ ,]PDQWRMLHWLHUĦFLWLNDLODLLHYHLGRWX
VDXVXVPDWXV1HOLHWRMLHWLHUĦFLDU
VODSMüPURNüP
‡ 8]JODEüMLHWFLOLQGUXWĦUXXQEUĦYX
QRSXWHNĶLHPXQPDWXYHLGRåDQDV
L]VWUüGüMXPLHPSLHPĎUDPSXWüP
ODNDVXQçHOHMDV1HNDGQHL]PDQWRMLHW
LHUĦFLDSYLHQRMXPüDUPDWXYHLGRåDQDV
produktiem.
‡ &LOLQGUDPLUNHUDPLVNVSüUNOüMXPVäLV
SüUNOüMXPVYDUVDPD]LQüWQRGLOXPX
ODLNDJDLWü7RPĎUWDVQHLHWHNPĎLHUĦFHV
GDUEĦEX
‡ -DDULHUĦFLLHYHLGRNUüVRWXVPDWXV
FLOLQGUVYDUQRVPĎUĎWLHV3LUPVOLHWRW
LHUĦFLPüNVOĦJLHPPDWLHPNRQVXOWĎMLHWLHV
DUL]SODWĦWüMX
‡ 9LHQPĎUQRGRGLHWLHUĦFL3KLOLSV
SLOQYDURWDPVHUYLVDFHQWUDPMD
QHSLHFLHåDPDDSVNDWHYDLUHPRQWV
1HNYDOLÀFĎWXSHUVRQXYHLNWVUHPRQWV
YDUUDGĦWĶRWLEĦVWDPDVVLWXüFLMDV
OLHWRWüMDP
‡ 1HLHYLHWRMLHWDWYHUĎVPHWüOD
SULHNåPHWXVODLL]YDLUĦWRVQRHOHNWULVNüV
VWUüYDVWULHFLHQD
(OHNWURPDJQĎWLVNLH/DXNL(0)
äĦ3KLOLSVLHUĦFHDWELOVWYLVLHPSLHPĎURMDPLHPVWDQGDUWLHPXQ
QRWHLNXPLHPNDVDWWLHFDVX]HOHNWURPDJQĎWLVNRODXNXLHGDUEĦEX
9LGHVDL]VDUG]ĦED
-şVXSURGXNWVLUNRQVWUXĎWVXQL]JDWDYRWVQRDXJVWDVNYDOLWüWHV
PDWHULüOLHPXQVDVWüYGDĶüPNXUDVLULHVSĎMDPVSüUVWUüGüWXQ
L]PDQWRWDWNüUWRWL
-DX]SURGXNWDUHG]DPVSüUVYĦWURWDVDWNULWXPXXUQDVVLPEROVWDVQR]ĦPĎ
NDX]åRSURGXNWXDWWLHFDV(LURSDV6DYLHQĦEDVGLUHNWĦYD(6
/şG]XX]]LQLHWSDUHOHNWULVNRXQHOHNWURQLVNRSURGXNWXYLHWĎMRDWVHYLåıR
VDYüNåDQDVVLVWĎPX
/şG]XUĦNRMLHWLHVDWELOVWRåLYLHWĎMLHPQRWHLNXPLHPXQQHXWLOL]ĎMLHWYHFRV
SURGXNWXVNRSüDUSDUDVWDMLHPVDG]ĦYHVDWNULWXPLHP3DUHL]DMşVX
YHFüSURGXNWDXWLOL]üFLMDSDOĦG]QRYĎUVWSRWHQFLüORQHJDWĦYRLHWHNPLX]
DSNüUWĎMRYLGLXQFLOYĎNXYHVHOĦEX
,HYHLGRMLHWPDWXV
3LH]ĦPH$WWLQRWåıLSVQXQHYHOFLHWDL]PDWXLHYHLGRWüMDMRWüGĎMüGLYDUDW
iztaisnot cirtu.
1 ,HYLHWRMLHWNRQWDNWGDNåXHOHNWUĦEDVNRQWDNWOLJ]Gü
‡ Tikai HP4658: /DLQHGDXG]LHYHLGRWXPDWXVXQSDOLHOLQüWXWRDSMRPX
X]EĦGLHWL]YHONDPRVXNX ) uz cilindra (c).
2 /DLLHVOĎJWXLHUĦFLEĦGLHWLHVOĎJåDQDVL]VOĎJåDQDVVOĎG]LSR]ĦFLMüI (a).
» =DĶDLVLHVOĎJåDQDVLQGLNDWRUV ) iedegas.
» .DGLHUĦFHLUJDWDYDOLHWRåDQDLLQGLNDWRUDbNUüVDPDLQüVX]
G]HOWHQXPRGHOLP+3YDLVüUWXPRGHOLP+3
3 ,]ıHPPĎMLHWPDWXVXQVDGDOLHWWRVQHOLHOüVåıLSVQüV
4 Nospiediet sviru ( XQQRYLHWRMLHWPDWXåıLSVQXVWDUSFLOLQGUXXQ
skavu (e).
5 $WODLGLHWVYLUXXQYLU]LHWFLOLQGUXOĦG]PDWXJDOLHP
6 7XULHWORNåıĎUXDXNVWüJDLVDX]JDOLd) un rokturi ( XQSĎFWDP
DSWLQLHWPDWXåıLSVQXDSFLOLQGUXQRPDWXJDOLHPOĦG]VDNQĎP
‡ 0RGHOLP+3DUL]YHONDPRVXNX$SWLQLHWPDWXåıLSVQXDSVXNX
7 7XULHWORNåıĎUHVDUX]WĦWXPDWXåıLSVQXSR]ĦFLMüPDNVVHNXQGHVXQ
SĎFWDPDWWLQLHWPDWXåıLSVQXOĦG]DWNDOYDUDWDWYĎUWVNDYXSDFHĶRW
sviru.
‡ 0RGHOLP+3DUL]YHONDPRVXNX7XULHWVXNXDUX]WĦWXPDWX
åıLSVQXSR]ĦFLMüPDNVVHNXQGHVXQSĎFWDPDWWLQLHWPDWXåıLSVQX
ODLL]ľHPWXVXNXQRPDWLHP
8 /DLLHYHLGRWXSüUĎMRVPDWXVDWNüUWRMLHWQROĦG]VROĦDSUDNVWĦWüV
GDUEĦEDV
3ĎFOLHWRåDQDV:
1 ,]VOĎG]LHWLHUĦFLXQDWYLHQRMLHWWRQRHOHNWURWĦNOD
2 1RYLHWRMLHWWRX]NDUVWXPL]WXUĦJDVYLUVPDVOĦG]WDVDWG]LHVW
3 ,]WĦULHWQRX]JDĶDPDWXVXQQHWĦUXPXV
4 1RWĦULHWLHUĦFLXQYHLGRåDQDVVSDLOHVDUPLWUXGUüQLľX
5 8]JODEüMLHWWRGURåüXQVDXVüQRSXWHNĶLHPEUĦYüYLHWü9DUDWDUĦWR
SDNüUWDL]FLOSLľDVj).
*DUDQWLMDXQDSNDOSRåDQD
-DLUQHSLHFLHåDPDLQIRUPüFLMDYDLSDOĦG]ĦEDOşG]XL]PDQWRMLHW3KLOLSV
WĦPHNĶDYLHWQLZZZSKLOLSVFRPYDLVD]LQLHWLHVDU3KLOLSV.OLHQWX
DSNDOSRåDQDVFHQWUXVDYüYDOVWĦWüWüOUXľDQXPXUVDWURGDPVSDVDXOHV
JDUDQWLMDVEURåşUü-DMşVXYDOVWĦQDY.OLHQWXDSNDOSRåDQDVFHQWUD
YĎUVLHWLHVSLHYLHWĎMü3KLOLSVSUHĈXL]SODWĦWüMD
Polski
*UDWXOXMHP\]DNXSXLZLWDP\ZőUyGNOLHQWyZÀUP\3KLOLSV$E\Z
SHãQLVNRU]\VWDĂ]REVãXJLőZLDGF]RQHMSU]H]ÀUPĔ3KLOLSVQDOHů\
]DUHMHVWURZDĂ]DNXSLRQ\SURGXNWQDVWURQLHZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
G]LHFLZZLHNXSRZ\ůHMODWRUD]
RVRE\]RJUDQLF]RQ\PL]GROQRőFLDPL
À]\F]Q\PLVHQVRU\F]Q\PLOXE
XP\VãRZ\PLDWDNůHQLHSRVLDGDMĀFH
ZLHG]\OXEGRőZLDGF]HQLDZ
Xů\WNRZDQLXWHJRW\SXXU]ĀG]HļSRG
ZDUXQNLHPůHEĔGĀRQHQDG]RURZDQH
OXE]RVWDQĀSRLQVWUXRZDQHQDWHPDW
NRU]\VWDQLD]WHJRXU]ĀG]HQLDZ
EH]SLHF]Q\VSRVyERUD]]RVWDQĀ
SRLQIRUPRZDQHRSRWHQFMDOQ\FK
]DJURůHQLDFK']LHFLQLHPRJĀEDZLĂ
VLĔXU]ĀG]HQLHP']LHFLFKFĀFHSRPyF
ZF]\V]F]HQLXLREVãXG]HXU]ĀG]HQLD
]DZV]HSRZLQQ\WRURELĂSRG
QDG]RUHPGRURVã\FK
‡ 3U]HGSRGãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLD
XSHZQLMVLĔůHQDSLĔFLHSRGDQHQD
XU]ĀG]HQLXMHVW]JRGQH]QDSLĔFLHPZ
GRPRZHMLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHM
‡ 8U]ĀG]HQLDXů\ZDM]JRGQLH]MHJR
SU]H]QDF]HQLHPRSLVDQ\PZWHM
LQVWUXNFMLREVãXJL
‡ 1LJG\QLHSR]RVWDZLDMEH]QDG]RUX
XU]ĀG]HQLDSRGãĀF]RQHJRGR]DVLODQLD
‡ 1LHNRU]\VWDM]DNFHVRULyZDQLF]ĔőFL
LQQ\FKSURGXFHQWyZDQLWDNLFK
NWyU\FKQLH]DOHFDZZ\UDŭQ\VSRVyE
ÀUPD3KLOLSV:\NRU]\VWDQLHWHJRW\SX
DNFHVRULyZOXEF]ĔőFLVSRZRGXMH
XQLHZDůQLHQLHJZDUDQFML
‡ 1LH]DZLMDMSU]HZRGXVLHFLRZHJR
ZRNyãXU]ĀG]HQLD
‡ 3U]HGVFKRZDQLHPXU]ĀG]HQLD
RGF]HNDMDůRVW\JQLH
‡ 3RGF]DVNRU]\VWDQLD]XU]ĀG]HQLD
]DFKRZDMV]F]HJyOQĀRVWURůQRőĂ³
PRůHE\ĂEDUG]RJRUĀFH&KZ\WDM
Z\ãĀF]QLH]DXFKZ\WSRQLHZDů
SR]RVWDãHF]ĔőFLVĀJRUĀFH8QLNDM
NRQWDNWX]HVNyUĀ
‡ =DZV]HXPLHV]F]DMXU]ĀG]HQLHQD
SRGSyUFHQDůDURRGSRUQHMVWDELOQHM
SãDVNLHMSRZLHU]FKQL5R]JU]DQ\
ZDãHNQLJG\QLHSRZLQLHQGRW\NDĂ
EODWXVWROLNDDQLLQQ\FKãDWZRSDOQ\FK
PDWHULDãyZ
‡ 1LHGRSXőĂGR]HWNQLĔFLDVLĔ
SU]HZRGX]DVLODMĀFHJR]UR]JU]DQ\PL
F]ĔőFLDPLXU]ĀG]HQLD
‡ :ãĀF]RQHXU]ĀG]HQLHWU]\PDM]GDODRG
ãDWZRSDOQ\FKVXEVWDQFMLLSU]HGPLRWyZ
‡ *G\XU]ĀG]HQLHMHVWJRUĀFHQLJG\JR
QLHSU]\NU\ZDMQSUĔF]QLNLHPOXE
RG]LHůĀ
‡ 8ů\ZDMXU]ĀG]HQLDQDVXFK\FKZãRVDFK
1LHXů\ZDMXU]ĀG]HQLDJG\PDV]
PRNUHGãRQLH
‡ 1DELHůĀFRF]\őĂZDãHN]NXU]X
RUD]őURGNyZGRXNãDGDQLDZãRVyZ
QSSLDQNLODNLHUXůHOX1LJG\QLH
Xů\ZDMORNyZNLZSRãĀF]HQLX]WDNLPL
őURGNDPL
‡ :DãHNPDSRZãRNĔFHUDPLF]QĀ
3RZãRNDWDPRůH]Xů\ZDĂVLĔ]
XSã\ZHPF]DVX1LHZSã\ZDWR
QDSUDZLGãRZHIXQNFMRQRZDQLH
XU]ĀG]HQLD
‡ -HőOLXU]ĀG]HQLHMHVWXů\ZDQH
GRZãRVyZIDUERZDQ\FKZDãHN
PRůHVLĔ]DEDUZLĂ-HőOL]DPLHU]DV]
Xů\ZDĂXU]ĀG]HQLDGRV]WXF]Q\FK
ZãRVyZQDMSLHUZGRZLHG]VLĔRGLFK
VSU]HGDZF\F]\MHVWWRGRSXV]F]DOQH
‡ .RQLHF]QRőĂSU]HJOĀGXOXE
QDSUDZ\XU]ĀG]HQLD]DZV]H]JãDV]DM
do autoryzowanego centrum
VHUZLVRZHJRÀUP\3KLOLSV1DSUDZ\
SU]H]RVRE\QLHZ\NZDOLÀNRZDQHPRJĀ
SURZDG]LĂGRSRZDůQHJR]DJURůHQLD
GODXů\WNRZQLNDXU]ĀG]HQLD
‡ $E\XQLNQĀĂSRUDůHQLDSUĀGHPQLH
XPLHV]F]DMPHWDORZ\FKSU]HGPLRWyZ
ZRWZRUDFKXU]ĀG]HQLD
3RODHOHNWURPDJQHW\F]QH(0)
7RXU]ĀG]HQLHÀUP\3KLOLSVVSHãQLDZV]\VWNLHQRUP\LMHVW]JRGQH
]ZV]\VWNLPLSU]HSLVDPLGRW\F]ĀF\PLQDUDůHQLDQDG]LDãDQLHSyO
elektromagnetycznych.
ŐURGRZLVNR
7RXU]ĀG]HQLH]RVWDãR]DSURMHNWRZDQHLZ\NRQDQH]PDWHULDãyZ
RUD]NRPSRQHQWyZZ\VRNLHMMDNRőFLNWyUHQDGDMĀVLĔ
do ponownego wykorzystania.
-HőOLSURGXNW]RVWDãRSDWU]RQ\V\PEROHPSU]HNUHőORQHJRSRMHPQLND
QDRGSDG\R]QDF]DWRLůSRGOHJDRQSRVWDQRZLHQLRP'\UHNW\Z\
(XURSHMVNLHM:(
,QIRUPDFMHQDWHPDWZ\G]LHORQ\FKSXQNWyZVNãDGRZDQLD]Xů\W\FK
SURGXNWyZHOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FKPRůQDX]\VNDĂZPLHMVFX
zamieszkania.
3URVLP\SRVWĔSRZDĂ]JRGQLH]Z\W\F]Q\PLPLHMVFRZ\FKZãDG]LQLH
Z\U]XFDĂWHJRW\SXXU]ĀG]HļZUD]]LQQ\PLRGSDGDPLSRFKRG]ĀF\PL
]JRVSRGDUVWZDGRPRZHJR3UDZLGãRZDXW\OL]DFMDVWDU\FKSURGXNWyZ
SRPDJD]DSRELHJDĂ]DQLHF]\V]F]HQLXőURGRZLVNDQDWXUDOQHJRRUD]
utracie zdrowia.
7ZRU]HQLHORNyZ
8ZDJD1LHFLĀJQLMORNyZNLSRGF]DVRGZLMDQLDZãRVyZDE\LFKQLH
Z\SURVWRZDĂ
1 3RGãĀF]ZW\F]NĔSU]HZRGX]DVLODMĀFHJRGRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
‡ 7\ONRPRGHO+3$E\VWZRU]\ĂIDOHLGRGDĂZãRVRPREMĔWRőFL
QDãyůQDNãDGDQĀV]F]RWNĔ QDZDãHNc ).
2 3U]HVXļZ\ãĀF]QLNGRSR]\FMLI ( a DE\ZãĀF]\ĂXU]ĀG]HQLH
» =DőZLHFLVLĔ]LHORQ\ZVNDŭQLN]DVLODQLD ).
» *G\XU]ĀG]HQLHMHVWJRWRZHGRXů\WNXNRORUZVNDŭQLND b )
]PLHQLDVLĔQDůyãW\ZSU]\SDGNXPRGHOX+3OXEUyůRZ\
(w przypadku modelu HP4658).
3 8F]HV]ZãRV\LSRG]LHOMHQDPDãHSDVPD
4 1DFLőQLMGŭZLJQLĔ LXPLHőĂSDVPRZãRVyZPLĔG]\ZDãNLHPD
zaciskiem (e).
5 =ZROQLMGŭZLJQLĔLSU]HVXļZDãHNQDNRQLHFSDVPDZãRVyZ
6 3U]\WU]\PDMQLHQDJU]HZDMĀFĀVLĔNRļFyZNĔd ) i uchwyt ( )
ORNyZNLDQDVWĔSQLHRZLļSDVPRZãRVyZZRNyãZDãNDRGNRļFDDů
do nasady.
‡ :SU]\SDGNXPRGHOX+3]QDNãDGDQĀV]F]RWNĀ2ZLļSDVPR
ZãRVyZZRNyãV]F]RWNL
7 7U]\PDMORNyZNĔZWHMSR]\FMLSU]H]PDNV\PDOQLHVHNXQGD
QDVWĔSQLHRGZLļSDVPRZãRVyZLRWZyU]]DFLVN]GŭZLJQLĀ
‡ :SU]\SDGNXPRGHOX+3]QDNãDGDQĀV]F]RWNĀ7U]\PDM
V]F]RWNĔZWHMSR]\FMLSU]H]PDNV\PDOQLHVHNXQGDQDVWĔSQLH
RGZLļSDVPRZãRVyZLZ\MPLMV]F]RWNĔ]ZãRVyZ
8 3RZWyU]F]\QQRőFLRGGRDE\SRGNUĔFLĂUHV]WĔZãRVyZ
3RXů\FLX:
1 :\ãĀF]XU]ĀG]HQLHLZ\MPLMMHJRZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
2 8PLHőĂMHQDRGSRUQHMQDZ\VRNLHWHPSHUDWXU\SRZLHU]FKQLL
SR]RVWDZGRRVW\JQLĔFLD
3 2F]\őĂQDVDGNĔ]ZãRVyZLNXU]X
4 :\F]\őĂORNyZNĔSU]\Xů\FLXZLOJRWQHMőFLHUHF]NL
5 3U]HFKRZXMXU]ĀG]HQLHZEH]SLHF]Q\PLVXFK\PPLHMVFX]GDOD
RGNXU]X0RůHV]WHůSRZLHVLĂXU]ĀG]HQLH]DXFKZ\WGR
zawieszania (j).
vQWRWGHDXQDGH3KLOLSVGHXQFHQWUX
de service autorizat de Philips sau de
SHUVRQDOFDOLÀFDWvQGRPHQLXSHQWUXD
evita orice accident.
‡ $FHVWDSDUDWSRDWHÀXWLOL]DWGHFþWUH
FRSLLvQFHSkQGGHODYkUVWDGHDQL
ŕLSHUVRDQHFDUHDXFDSDFLWþŗLÀ]LFH
mentale sau senzoriale reduse sau
VXQWOLSVLWHGHH[SHULHQŗþŕLFXQRŕWLQŗH
GDFþVXQWVXSUDYHJKHDWHVDXDXIRVW
LQVWUXLWHFXSULYLUHODXWLOL]DUHDvQ
FRQGLŗLLGHVLJXUDQŗþDDSDUDWXOXLŕL
vQŗHOHJSHULFROHOHSHFDUHOHSUH]LQWþ
&RSLLQXWUHEXLHVþVHMRDFHFX
DSDUDWXO&XUþŗDUHDŕLvQWUHŗLQHUHDGH
FþWUHXWLOL]DWRUQXWUHEXLHUHDOL]DWHGH
FþWUHFRSLLQHVXSUDYHJKHDŗL
‡ ÍQDLQWHGHDFRQHFWDDSDUDWXODVLJXUDŗL
YþFþWHQVLXQHDLQGLFDWþSHDSDUDW
FRUHVSXQGHWHQVLXQLLUHŗHOHLORFDOH
‡ 1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOSHQWUXDOWVFRS
GHFkWFHOGHVFULVvQDFHVWPDQXDO
‡ 1XOþVDŗLQLFLRGDWþDSDUDWXO
nesupravegheat când este conectat la
sursa de alimentare.
‡ 1XXWLOL]DŗLQLFLRGDWþDFFHVRULLVDX
FRPSRQHQWHGHODDOŗLSURGXFþWRUL
sau nerecomandate explicit de Philips.
'DFþXWLOL]DŗLDFHVWHDFFHVRULLVDX
FRPSRQHQWHJDUDQŗLDVHDQXOHD]þ
‡ 1XvQIþŕXUDŗLFDEOXOGHDOLPHQWDUHvQ
MXUXODSDUDWXOXL
‡ ÍQDLQWHGHDGHSR]LWDDSDUDWXODŕWHSWDŗL
VþVHUþFHDVFþ
‡ $YHŗLIRDUWHPXOWþJULMþFkQGXWLOL]DŗL
DSDUDWXOvQWUXFkWDUSXWHDÀH[WUHP
GHÀHUELQWH$SXFDŗLGRDUPkQHUXO
deoarece celelalte componente sunt
ÀHUELQŗLŕLHYLWDŗLFRQWDFWXOFXSLHOHD
‡ $ŕH]DŗLvQWRWGHDXQDDSDUDWXOFX
VXSRUWXOSHRVXSUDIDŗDSODWþVWDELOþ
WHUPRUH]LVWHQWþ%DUDÀHUELQWHQX
WUHEXLHVþDWLQJþQLFLRGDWþVXSUDIDŗD
VDXDOWHPDWHULDOHLQÁDPDELOH
‡ (YLWDŗLLQWUDUHDvQFRQWDFWDFDEOXOXL
GHDOLPHQWDUHFXSLHVHOHÀHUELQŗLDOH
aparatului.
‡ 3þVWUDŗLDSDUDWXOODGLVWDQŗþGHRELHFWH
ŕLPDWHULDOHLQÁDPDELOHFkQGHVWH
pornit.
‡ 1XDFRSHULŗLQLFLRGDWþDSDUDWXOFXFHYD
(de exemplu un prosop sau un articol
YHVWLPHQWDUFkQGHVWHÀHUELQWH
‡ 8WLOL]DŗLDSDUDWXOQXPDLSHSþUXVFDW
1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOFXPkLQLOHXGH
‡ 3þVWUDŗLEDUDFXUDWþŕLFXUþŗDŗLRGH
SUDIŕLSURGXVHSHQWUXFRDIDWSUHFXP
VSXPþVSUD\VDXJHO1XXWLOL]DŗL
QLFLRGDWþDSDUDWXOvPSUHXQþFX
produse de coafat.
‡ %DUDDUHXQvQYHOLŕFHUDPLF$FHVW
vQYHOLŕVHSRDWHX]DOHQWvQWLPS7RWXŕL
DFHVWOXFUXQXDIHFWHD]þSHUIRUPDQŗD
aparatului.
‡ 'DFþDSDUDWXOHVWHXWLOL]DWSHSþU
YRSVLWEDUDVHSRDWHSþWDÍQDLQWHGHDO
XWLOL]DSHQWUXSþUDUWLÀFLDOFRQVXOWDŗL
vQWRWGHDXQDGLVWULEXLWRUXO
‡ 3HQWUXFRQWUROVDXGHSDQDUHGXFHŗL
aparatul numai la un centru service
DXWRUL]DWGH3KLOLSV5HSDUDUHDIþFXWþ
GHSHUVRDQHQHFDOLÀFDWHSRDWHJHQHUD
VLWXDŗLLSHULFXORDVHSHQWUXXWLOL]DWRU
‡ 1XLQWURGXFHŗLRELHFWHPHWDOLFHvQ
RULÀFLLSHQWUXDHYLWDHOHFWURFXWDUHD
&kPSXULHOHFWURPDJQHWLFH(0)
$FHVWDSDUDW3KLOLSVUHVSHFWþWRDWHVWDQGDUGHOHŕLUHJOHPHQWþULOH
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
0HGLX
3URGXVXOGXPQHDYRDVWUþHVWHSURLHFWDWŕLIDEULFDWGLQPDWHULDOH
ŕLFRPSRQHQWHGHvQDOWþFDOLWDWHFDUHSRWÀUHFLFODWHŕLUHXWLOL]DWH
&kQGVLPEROXOUHSUH]HQWkQGXQFRŕGHJXQRLFXURŗLWþLDW
vQVRŗHŕWHXQSURGXVvQVHDPQþFþSURGXVXOIDFHRELHFWXO'LUHFWLYHL
europene 2012/19/UE.
9þUXJþPVþYþLQIRUPDŗLGHVSUHVLVWHPXOVHSDUDWGHFROHFWDUHSHQWUX
SURGXVHHOHFWULFHŕLHOHFWURQLFH
9þUXJþPVþDFŗLRQDŗLvQFRQFRUGDQŗþFXUHJXOLOHGXPQHDYRDVWUþ
ORFDOHŕLQXHYDFXDŗLSURGXVHOHYHFKLvPSUHXQþFXGHŕHXULOHPHQDMHUH
RELŕQXLWH(YDFXDUHDFRUHFWþDSURGXVXOXLGYVYHFKLDMXWþODSUHYHQLUHD
FRQVHFLQŗHORUSRWHQŗLDOQHJDWLYHDVXSUDPHGLXOXLŕLVþQþWþŗLLRPXOXL
2QGXODŗLYþSþUXO
1RWþ1XWUDJHŗLGHRQGXODWRUFkQGGHVIþŕXUDŗLVHFŗLXQHDGHSþU
GHRDUHFHSXWHŗLvQGUHSWDEXFOD
1 &RQHFWDŗLŕWHFKHUXOODRSUL]þGHDOLPHQWDUH
‡ 1XPDLSHQWUXPRGHOXO+33HQWUXDFUHDRQGXOHXULŕLDFRQIHUL
YROXPSþUXOXLGYVLQWURGXFHŗLSHULDFXOLVDQWþ SHEDUþ c).
2 *OLVDŗLFRPXWDWRUXO3RUQLW2SULWODI (a) pentru a porni aparatul.
» Indicatorul verde de alimentare ( ) se aprinde.
» Când aparatul este gata de utilizare, culoarea indicatorului (b ) se
VFKLPEþvQJDOEHQSHQWUX+3VDXUR]SHQWUX+3
3 3LHSWþQDŗLYþSþUXOŕLvPSþUŗLŗLOvQVHFŗLXQLPLFL
4 $SþVDŗLSkUJKLD ŕLDŕH]DŗLRVHFŗLXQHGHSþUvQWUHEDUþŕLFOHPþe).
5 (OLEHUDŗLSkUJKLDŕLJOLVDŗLEDUDSkQþODYkUIXOSþUXOXL
6 ŖLQHŗLFDSþWXOUHFH d ŕLPkQHUXO ÀHUXOXLGHRQGXODWDSRL
vQIþŕXUDŗLVHFŗLXQHDGHSþUvQMXUXOEDUHLGHODUþGþFLQþODYkUI
‡ 3HQWUX+3FXSHULDFXOLVDQWþÍQIþŕXUDŗLRVHFŗLXQHGHSþUvQ
MXUXOSHULHL
7 ŖLQHŗLÀHUXOGHRQGXODWvQDFHDVWþSR]LŗLHWLPSGHPD[VHFXQGH
DSRLGHVIþŕXUDŗLVHFŗLXQHDGHSþUSkQþFkQGSXWHŗLUHGHVFKLGHFOHPD
FXDMXWRUXOSkUJKLHL
‡ 3HQWUX+3FXSHULDFXOLVDQWþ0HQŗLQHŗLSHULDvQDFHDVWþSR]LŗLH
WLPSGHPD[VHFXQGHDSRLGHVIþŕXUDŗLVHFŗLXQHDGHSþUSHQWUXD
vQGHSþUWDSHULDGHSHSþU
8 3HQWUXDRQGXODUHVWXOSþUXOXLUHSHWDŗLSDŕLL
'XSþXWLOL]DUH:
1 2SULŗLDSDUDWXOŕLVFRDWHŗLŕWHFKHUXOGLQSUL]þ
2 $ŕH]DŗLOSHRVXSUDIDŗþWHUPRUH]LVWHQWþSkQþODUþFLUH
3 ÍQGHSþUWDŗLÀUHOHGHSþUŕLSUDIXOGHSHDFFHVRULX
4 &XUþŗDŗLDSDUDWXOŕLGLVSR]LWLYXOGHRQGXODUHFXRFkUSþXPHGþ
5 'HSR]LWDŗLOvQWUXQORFVLJXUŕLXVFDWIþUþSUDI'HDVHPHQHDvOSXWHŗL
VXVSHQGDGHODDJþŗþWRDUHj).
*DUDQŗLHŕLVHUYLFH
'DFþDYHŗLQHYRLHGHLQIRUPDŗLLVDXvQWkPSLQDŗLSUREOHPHYL]LWDŗLVLWHXO
:HE3KLOLSVODDGUHVDZZZSKLOLSVFRPVDXFRQWDFWDŗLFHQWUXOORFDO
GHDVLVWHQŗþSHQWUXFOLHQŗL3KLOLSVQXPþUXOGHWHOHIRQvOSXWHŗLJþVLvQ
FHUWLÀFDWXOGHJDUDQŗLHXQLYHUVDO'DFþvQŗDUDGYVQXH[LVWþQLFLXQ
FHQWUXGHDVLVWHQŗþSHQWUXFOLHQŗLFRQWDFWDŗLGLVWULEXLWRUXO3KLOLSVORFDO
ǝȀǾǾǷǵǶ
ǦǵǼȃȈDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵ
ǜǻǴDZǽǭǯǸȌDzǹǾǼǻǷȀǼǷǻǶǵǼǽǵǯDzǿǾǿǯȀDzǹǯǭǾǯǷǸȀǮDz3KLOLSVǑǸȌ
ǿǻǰǻȄǿǻǮȈǯǻǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌǯǾDzǹǵǼǽDzǵǹȀȆDzǾǿǯǭǹǵǼǻDZDZDzǽdzǷǵ
3KLOLSVǴǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿDzǯǭȅDzǵǴDZDzǸǵDzǺǭǾǭǶǿDz
www.philips.com/welcome.
ǏǭdzǺǭȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ
ǜDzǽDzDZǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭǯǺǵǹǭǿDzǸȉǺǻǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉǾ
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǹǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌǵǾǻȂǽǭǺǵǿDzDzǰǻDZǸȌDZǭǸȉǺDzǶȅDzǰǻ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǯǷǭȄDzǾǿǯDzǾǼǽǭǯǻȄǺǻǰǻǹǭǿDzǽǵǭǸǭ
‡ ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
ǼǽǵǮǻǽǯǮǸǵǴǵǯǻDZȈ
‡ ǏȈǺȉǿDzǯǵǸǷȀȅǺȀǽǭǼǵǿǭǺǵȌ
:DůQH
ǼǽǵǮǻǽǭǵǴǽǻǴDzǿǷǵȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
*ZDUDQFMDLVHUZLV
3U]HGSLHUZV]\PXů\FLHPXU]ĀG]HQLD]DSR]QDMVLĔGRNãDGQLH]QLQLHMV]Ā
:UD]LHMDNLFKNROZLHNS\WDļOXESUREOHPyZSURVLP\RGZLHG]LĂQDV]Ā
ǼǻǾǸDzǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǼǽǵǮǻǽǭǯ
LQVWUXNFMĀREVãXJLL]DFKRZDMMĀQDSU]\V]ãRőĂ
VWURQĔLQWHUQHWRZĀZZZSKLOLSVFRPOXEVNRQWDNWRZDĂVLĔ]ORNDOQ\P
&HQWUXP2EVãXJL.OLHQWDÀUP\3KLOLSVQXPHUWHOHIRQX]QDMGXMHVLĔ
‡ 2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM]
ǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿDzǎǸǵǴǻǾǿȉǯǻDZȈ
ZXORWFHJZDUDQF\MQHM-HőOLZ7ZRLPNUDMXQLHPD&HQWUXP2EVãXJL
.OLHQWD]ZUyĂVLĔRSRPRFGRVSU]HGDZF\SURGXNWyZÀUP\3KLOLSV
XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZRG\
ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌDzǿǽǵǾǷDZǭdzDzDzǾǸǵ
ǼǽǵǮǻǽǯȈǷǸȋȄDzǺ
‡ -HőOLNRU]\VWDV]]XU]ĀG]HQLDZãD]LHQFH 5RPkQþ
)HOLFLWþULSHQWUXDFKL]LŗLHŕLEXQYHQLWOD3KLOLSV3HQWUXDEHQHÀFLDSH
‡
SR]DNRļF]HQLXVWRVRZDQLDZ\MPLM
ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
GHSOLQGHDVLVWHQŗDRIHULWþGH3KLOLSVvQUHJLVWUDŗLYþSURGXVXOOD
www.philips.com/welcome.
ZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
ǼǽǵǮǻǽǯǯǭǺǺǻǶDZȀȅDzǮǭǾǾDzǶǺDz
2EHFQRőĂZRG\VWDQRZL]DJURůHQLH
ǵǸǵDZǽȀǰǵȂǼǻǹDzȆDzǺǵȌȂǾ
1 Important
&LWLŗLFXDWHQŗLHDFHVWPDQXDOGHXWLOL]DUHvQDLQWHGHDXWLOL]DDSDUDWXOŕL
QDZHWZWHG\JG\XU]ĀG]HQLHMHVW
ǼǻǯȈȅDzǺǺǻǶǯǸǭdzǺǻǾǿȉȋ
SþVWUDŗLOSHQWUXFRQVXOWDUHXOWHULRDUþ
Z\ãĀF]RQH
‡
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
‡ $9(57,60(171XXWLOL]DŗLDFHVW
‡ 2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM]
ǻǿǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǻǿǽǻǴDzǿǷǵ
DSDUDWvQDSURSLHUHDDSHL
XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZDQQ\
ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
‡ &kQGDSDUDWXOHVWHXWLOL]DWvQEDLH
prysznica, umywalki lub innych
‡ ǏǾǸȀȄǭDzǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌǾDzǿDzǯǻǰǻ
VFRDWHŗLOGLQSUL]þGXSþXWLOL]DUH
QDF]\ļQDSHãQLRQ\FKZRGĀ
ȅǺȀǽǭDzǰǻǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǴǭǹDzǺǵǿȉ
GHRDUHFHDSDUHSUH]LQWþXQULVFFKLDU
‡ =DZV]HSR]DNRļF]HQLXNRU]\VWDQLD]
ǤǿǻǮȈǻǮDzǾǼDzȄǵǿȉǮDzǴǻǼǭǾǺȀȋ
ŕLFkQGDSDUDWXOHVWHRSULW
XU]ĀG]HQLDZ\MPLMZW\F]NĔ]JQLD]GND ‡ $9(57,60(171XXWLOL]DŗLDFHVW
ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵȋǼǽǵǮǻǽǭǴǭǹDzǺȌǶǿDz
elektrycznego.
ȅǺȀǽǿǻǸȉǷǻǯǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺǻǹ
DSDUDWvQDSURSLHUHDFþ]LORU
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDz3KLOLSVǵǸǵǯ
‡ =HZ]JOĔGyZEH]SLHF]HļVWZD
GXŕXULORUED]LQHORUVDXDOWRU
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDzǾǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹ
Z\PLDQĔXV]NRG]RQHJRSU]HZRGX
UHFLSLHQWHFXDSþ
ǯȈǾǻǷǻǶǷǯǭǸǵȁǵǷǭȃǵǵ
VLHFLRZHJR]OHĂDXWRU\]RZDQHPX
‡ 6FRDWHŗLvQWRWGHDXQDDSDUDWXOGLQSUL]þ
‡ ǑǭǺǺȈǹǼǽǵǮǻǽǻǹǹǻǰȀǿ
FHQWUXPVHUZLVRZHPXÀUP\3KLOLSV
GXSþXWLOL]DUH
OXERGSRZLHGQLRZ\NZDOLÀNRZDQHM
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌDZDzǿǵǾǿǭǽȅDz
‡ ÍQFD]XOvQFDUHFDEOXOGHDOLPHQWDUH
osobie.
ǸDzǿǵǸǵȃǭǾǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵ
HVWHGHWHULRUDWDFHVWDWUHEXLHvQORFXLW
‡ 2YDMDSDUDWPRJXGDNRULVWH
6ORYHQåĈLQD
ǵǺǿDzǸǸDzǷǿȀǭǸȉǺȈǹǵǵǸǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵǹǵ Slovensky
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȐǹǿǭȓȂǮȀǸǻ
%ODKRçHOiPH9iPNXN~SHDYtWDPH9iVPHG]LSRXçtYDWHĸPLSURGXNWRY
ćHVWLWDPRYDPREQDNXSX'REURGRåOLSUL3KLOLSVX'DELL]NRULVWLOL
ǯǻǴǹǻdzǺǻǾǿȌǹǵǭǿǭǷdzDzǸǵȃǭǾ
GHFDVWDULMDRGJRGLQDLRVREH
ǼǻǯȒDZǻǹǸDzǺǻǼǽǻǹǻdzǸǵǯȒǽǵǴǵǷǵ
VSRORĈQRVWL3KLOLSV$NFKFHWHQDSOQRY\XçLřSRGSRUXSRQ~NDQ~
YVHSUHGQRVWL3KLOLSVRYHSRGSRUHL]GHOHNUHJLVWULUDMWHQDVWUDQL
VSRORĈQRVřRX3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYRMSURGXNWQDORNDOLWH
www.philips.com/welcome.
ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺȈǹǻǼȈǿǻǹǵǴǺǭǺǵȌǹǵ www.philips.com/welcome.
VDVPDQMHQLPÀ]LĈNLPVHQ]RUQLP
ǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹǮǭǯǵǿǵǾȌ
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹDZǽȀǰǵȂǸǵȃ
ili mentalnim sposobnostima, ili
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹ
3RPHPEQR
'{OHçLWp
3UHGXSRUDERDSDUDWDQDWDQĈQRSUHEHULWHWDXSRUDEQLåNLSULURĈQLNLQJD
ǵǸǵǼǻǾǸDzǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǻǯǭǺǵȌǻ
QHGRVWDWNRPLVNXVWYDL]QDQMD
SRG
ǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵȄǵȆDzǺǺȌǿǭDZǻǰǸȌDZǮDzǴ
3UHGSRXçLWtP]DULDGHQLDVLSR]RUQHSUHĈtWDMWHWHQWRQiYRGQDSRXçLWLHD VKUDQLWH]DSR]QHMåRXSRUDER
SRQHFKDMWHVLKRSUHSUtSDGSRWUHE\YEXG~FQRVWL
ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭ
uslovom da su pod nadzorom ili da su
ǺǭǰǸȌDZȀDZǻǽǻǾǸǵȂ
‡ 232=25,/2$SDUDWDQHXSRUDEOMDMWH
‡ 9$529$1,(1HSRXçtYDMWH]DULDGHQLH
ǵǼǻǿDzǺȃǵǭǸȉǺȈȂǻǼǭǾǺǻǾǿȌȂ
dobile uputstva za bezbednu upotrebu ‡ ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶ
YEOLçLQLYRGH
YEOt]NRVWLYRG\
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZDzǿȌǹǵǰǽǭǿȉǾ
DSDUDWDLGDUD]XPHMXPRJXĂH
DZǻDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵ
‡ .RDSDUDWXSRUDEOMDWHYNRSDOQLFL
‡ $N]DULDGHQLHSRXçtYDWHYN~SHĸQL
ǼǽǵǮǻǽǻǹǑDzǿǵǹǻǰȀǿǻǾȀȆDzǾǿǯǸȌǿȉ
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se
ǴǮȒǰǭȐǿȉǾȌǺǭǼǽȀǰǭǯǷǭǴǭǺǭǺǭǺȉǻǹȀ
JDSRXSRUDELYHGQRL]NOMXĈLWHL]
KQHĊSRSRXçLWtKRRGSRMWH]R
ǻȄǵǾǿǷȀǵȀȂǻDZǴǭǼǽǵǮǻǽǻǹǿǻǸȉǷǻ
LJUDMXDSDUDWRP
'HFDQHELWUHEDORGD
ȒǴǺǭǼǽȀǰǻȋȀǹDzǽDzdzȒ
RPUHçMDNHUQHSRVUHGQDEOLçLQDYRGH
VLHWHSUHWRçHYRGDYMHKREOt]NRVWL
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹǯǴǽǻǾǸȈȂ
ĈLVWHDSDUDWQLWLGDJDRGUçDYDMXEH]
‡
ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶDZǸȌ
SUHGVWDYOMDQHYDUQRVWĈHWXGLMHDSDUDW
SUHGVWDYXMHQHEH]SHĈHQVWYRDMNHĊMH
nadzora.
‡ ǜDzǽDzDZǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
ȒǺȅǵȂȃȒǸDzǶǺDzǻǼǵǾǭǺǵȂȀȃȉǻǹȀ
L]NORSOMHQ
]DULDGHQLHY\SQXWp
‡
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻȀǷǭǴǭǺǺǻDzǺǭ
3UHQHJRåWRSRYHçHWHDSDUDWXYHULWH
ǼǻǾȒǮǺǵǷȀ
‡ O32=25,/2$SDUDWDQHXSRUDEOMDMWH
‡ 9$529$1,(7RWR]DULDGHQLH
ǺDzǹǺǭǼǽȌdzDzǺǵDzǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ
VHGDR]QDNDYROWDçHQDDSDUDWX
‡ ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǸǵȅǭǶǿDzǼȒDZ·ȐDZǺǭǺǵǶ
YEOLçLQLNDGLWXåHYXPLYDOQLNRY
QHSRXçtYDMWHYEOt]NRVWLYDQtVSŋFK
ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋǹDzǾǿǺǻǶȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
RGJRYDUDYROWDçLXORNDOQRMPUHçL
ǼǽǵǾǿǽȒǶǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
ali drugih posod z vodo.
XPîYDGLHODQLLQîFKQiGRE
‡ ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌȃDzǸDzǶ
‡ $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYRXVYUKX
‡ ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǸǭDZDZȌȄǵ
‡ Po uporabi aparat vedno
REVDKXM~FLFKYRGX
ǻǿǸǵȄǺȈȂǻǿǻǼǵǾǭǺǺȈȂǯDZǭǺǺǻǹ
RSLVDQXXRYRPSULUXĈQLNX
DZDzǿǭǸȒȒǺȅǵȂǯǵǽǻǮǺǵǷȒǯǴǭǯǵǺȌǿǷǻǹ
L]NORSLWHL]RPUHçQHYWLĈQLFH
‡ 3RSRXçLWtYçG\RGSRMWH
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯDz
‡
.DGDMHDSDUDWSRYH]DQQDQDSDMDQMH
ǿǵȂȌǷȒǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSV
‡ 3RåNRGRYDQLRPUHçQLNDEHOVPH
zariadenie zo siete.
‡ ǚDzǻǾǿǭǯǸȌǶǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǯǾDzǿȉ
QLNDGDJDQHPRMWHRVWDYOMDWLEH]
ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǿǭǷǻǰǻǼǽǵǸǭDZDZȌȄǵ
]DPHQMDWLOHSRGMHWMH3KLOLSV3KLOLSVRY
‡ 9SUtSDGHSRåNRGHQLDHOHNWULFNpKR
ǼǽǵǮǻǽǮDzǴǼǽǵǾǹǻǿǽǭ
nadzora.
DZDzǿǭǸDzǶǼǽǵǴǯDzDZDzDZǻǯǿǽǭǿǵǰǭǽǭǺǿȒȓ
SRREODåĈHQLVHUYLVDOLXVWUH]QR
NiEODMHSRWUHEQpVLKRGDřY\PHQLřY
‡ ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌǷǭǷǵǹǵ
‡
1LNDGDQHPRMWHGDNRULVWLWHGRGDWNH ‡ ǚDzǺǭǷǽȀȄȀǶǿDzȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǺǭ
XVSRVREOMHQRRVHEMH
VSRORĈQRVWL3KLOLSVVHUYLVQRPVWUHGLVNX
ǸǵǮǻǭǷǾDzǾǾȀǭǽǭǹǵǵǸǵDZDzǿǭǸȌǹǵ
QLWLGHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈD
ǼǽǵǾǿǽȒǶ
‡ 7DDSDUDWODKNRXSRUDEOMDMRRWURFL
VSRORĈQRVWL3KLOLSVDOHERXSRGREQH
DZǽȀǰǵȂǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸDzǶǺDzǵǹDzȋȆǵȂ
NRMHNRPSDQLMD3KLOLSVQLMHL]ULĈLWR
‡
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯȒDZǷǸǭǾǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
RGOHWDVWDURVWLQDSUHMLQRVHEH]
NYDOLÀNRYDQîFKRV{EDE\VDSUHGLåOR
ǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻǶǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃǵǵ
SUHSRUXĈLOD8VOXĈDMXXSRWUHEHWDNYLK
ǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
]PDQMåDQLPLÀ]LĈQLPLDOLSVLKLĈQLPL
PRçQîPUL]LNiP
3KLOLSVǜǽǵǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǿǭǷǵȂ
GRGDWDNDLOLGHORYD
JDUDQFLMDSUHVWDMH
‡ ǎȀDZȉǿDzDZȀdzDzȀǯǭdzǺǵǹǵǼȒDZȄǭǾ
VSRVREQRVWPLDOLVSRPDQMNOMLYLPL
ǭǷǾDzǾǾȀǭǽǻǯǵDZDzǿǭǸDzǶǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈDz ‡ 7RWR]DULDGHQLHP{çXSRXçtYDřGHWL
GDYDçL
L]NXåQMDPLLQ]QDQMHPĈHVRSUHMHOH
ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǻǾǷȒǸȉǷǵǯȒǺ
VWDUåLHDNRURNRYDRVRE\NWRUp
ǻǮȌǴǭǿDzǸȉǾǿǯǭǿDzǽȌȋǿǾǵǸȀ
navodila glede varne uporabe aparata ‡ 1HPRMWHGDQDPRWDYDWHNDEO]D
ǹǻdzDzǾǵǸȉǺǻǺǭǰǽȒǿǵǾȌǟǽǵǹǭǶǿDz
PDM~REPHG]HQpWHOHVQp]P\VORYp
‡ ǚDzǻǮǹǭǿȈǯǭǶǿDzǾDzǿDzǯǻǶȅǺȀǽ
QDSDMDQMHRNRDSDUDWD
DOLMLKSULXSRUDELQDG]RUXMHRGJRYRUQD
ǼǽǵǾǿǽȒǶǸǵȅDzǴǭǽȀȄǷȀǿǭȀǺǵǷǭǶǿDz
DOHERPHQWiOQHVFKRSQRVWLDOHER
ǯǻǷǽȀǰǼǽǵǮǻǽǭ
‡ 3UHRGODJDQMDVDĈHNDMWHGDVHDSDUDW
RVHEDNLMLKRSR]RULQDPRUHELWQH
ǷǻǺǿǭǷǿȀǴȒȅǷȒǽǻȋǻǾǷȒǸȉǷǵȒǺȅȒ
QHPDM~GRVWDWRNVN~VHQRVWtD]QDORVWt
‡ ǜǽDzdzDZDzȄDzǹȀǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽDZǭǶǿDz
ohladi.
QHYDUQRVWL2WURFLQDMVHQHLJUDMR]
ȄǭǾǿǵǺǵȐǰǭǽȌȄȒ
SRNLDĸV~SRGGR]RURPDOHERLP
DzǹȀǻǾǿȈǿȉ
‡ %XGLWHYHRPDSDçOMLYLSULOLNRP
DSDUDWRP2WURFLDSDUDWDQHVPHMR
‡ ǔǭǯdzDZǵǷǸǭDZȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ERORY\VYHWOHQpEH]SHĈQpSRXçtYDQLH
‡ ǞǻǮǸȋDZǭǶǿDzǻǾǿǻǽǻdzǺǻǾǿȉǼǽǵ
ĈLVWLWLLQY]GUçHYDWLEUH]QDG]RUD
XSRWUHEHDSDUDWDMHUPRçHELWLYHRPD
ǼȒDZǾǿǭǯǷȀǺǭdzǭǽǻǾǿȒǶǷȒǶǽȒǯǺȒǶǿǭ
tohto zariadenia a za predpokladu,
‡ 3UHGHQDSDUDWSULNOMXĈLWHSUHYHULWHDOL
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭǿǭǷǷǭǷǻǺ
YUXĂ$SDUDWGUçLWHVDPR]DGUåNXMHU
ǾǿȒǶǷȒǶǼǻǯDzǽȂǺȒǚDzǿǻǽǷǭǶǿDzǾȌ
çHUR]XPHM~SUtVOXåQîPUL]LNiP'HWL
ǹǻdzDzǿǾǵǸȉǺǻǺǭǰǽDzǯǭǿȉǾȌǑDzǽdzǵǿDz
VXGUXJLGHORYLYUXĂLWHL]EHJDYDMWH
QDDSDUDWXR]QDĈHQDQDSHWRVWXVWUH]D
ǰǭǽȌȄǵǹȃǵǸȒǺDZǽǻǹǼǻǯDzǽȂǺȒȄǵ
VDQHVP~KUDřVWîPWR]DULDGHQtP
ǼǽǵǮǻǽǿǻǸȉǷǻǴǭǽȀȄǷȀǿǭǷǷǭǷ
NRQWDNWVDNRçRP
QDSHWRVWLORNDOQHJDHOHNWULĈQHJD
ȒǺȅǵȂǴǭǶǹǵǾǿǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ
'HWLE\EH]GR]RUXQHVP~ĈLVWLřDQL
ǻǾǿǭǸȉǺȈDzȄǭǾǿǵǻȄDzǺȉǰǻǽȌȄǵDz
‡ $SDUDWVDSRVWROMHPXYHNSRVWDYLWHQD ‡ ǔǭǼǻǮȒǰǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿȀȅǺȀǽǭ
RPUHçMD
XGUçLDYDřWRWR]DULDGHQLH
ǕǴǮDzǰǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǭǾǷǻdzDzǶ
‡ $SDUDWXSRUDEOMDMWHL]NOMXĈQRY
YDWURVWDOQXVWDELOQXLUDYQXSRYUåLQX
dzǵǯǸDzǺǺȌȒǴǰǭǽȌȄǵǹǵȄǭǾǿǵǺǭǹǵ
‡ 3UHGSULSRMHQtP]DULDGHQLDVD
‡ ǏǾDzǰDZǭǽǭǴǹDzȆǭǶǿDzǼǽǵǮǻǽǾ
9UXĂDFHYQLNDGDQHELWUHEDORGD
QDPHQHNLVRRSLVDQLYWHPSULURĈQLNX
ǼǽǵǾǿǽǻȋ
SUHVYHGĈWHĈLQDSlWLHXGiYDQp
ǼǻDZǾǿǭǯǷǻǶǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷǻǶ
GRGLUXMHSRYUåLQHQLWLGUXJH]DSDOMLYH
‡ .RMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMHJD
‡ ǟǽǵǹǭǶǿDzȀǯȒǹǷǺDzǺǵǶǼǽǵǾǿǽȒǶ
QD]DULDGHQt]RGSRYHGiQDSlWLXY
ȀǾǿǻǶȄǵǯǻǶǼǸǻǾǷǻǶǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿǵ
PDWHULMDOH
QHSXåĈDMWHEUH]QDG]RUD
ǼǻDZǭǸȒǯȒDZǯǻǰǺDzǺDzǮDzǴǼDzȄǺǵȂǻǮ·ȐǷǿȒǯ
PLHVWQHMHOHNWULFNHMVLHWL
ǐǻǽȌȄǵǶǷǻǺǵȄDzǾǷǵǶǷǻǽǼȀǾ
‡ ,]EHJDYDMWHGRGLUNDEOD]DQDSDMDQMHVD
‡ 1HXSRUDEOMDMWHQDVWDYNRYDOLGHORY
ǿǭǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ
‡ =DULDGHQLHQHSRXçtYDMWHQDLQp~ĈHO\
ǺDzDZǻǸdzDzǺǾǻǼǽǵǷǭǾǭǿȉǾȌǾ
vrelim delovima aparata.
‡ ǚȒǷǻǸǵǺDzǺǭǷǽǵǯǭǶǿDzǰǭǽȌȄǵǶ
GUXJLKSURL]YDMDOFHYNLMLK3KLOLSV
DNRWLHNWRUpV~RStVDQpYWRPWR
ǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉȋǵǸǵDZǽȀǰǵǹǵ
‡
'UçLWHDSDUDWGDOMHRG]DSDOMLYLK
L]UHFQRQHSULSRURĈD8SRUDEDWDNåQLK
ǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭǼǽǵǷǸǭDZǽȀȅǺǵǷǻǹȄǵ
QiYRGHQDSRXçLWLH
ǯǻǾǼǸǭǹDzǺȌȋȆǵǹǵǾȌǹǭǿDzǽǵǭǸǭǹǵ
SUHGPHWDLPDWHULMDODNDGDMHXNOMXĈHQ
QDVWDYNRYUD]YHOMDYLJDUDQFLMR
ǻDZȌǰǻǹ
‡ .HĊMH]DULDGHQLDSULSRMHQpN
‡ ǚDzDZǻǼȀǾǷǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǭǾDzǿDzǯǻǰǻ
‡ 1LNDGDQHPRMWHGDSRNULYDWHDSDUDW
‡ 2PUHçQHJDNDEODQHQDYLMDMWHRNROL
‡ ǏǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǸǵȅDzǺǭ
HOHNWULFNHMVLHWLQLNG\KRQHQHFKiYDMWH
ȅǺȀǽǭǾǰǻǽȌȄǵǹǵȄǭǾǿȌǹǵǼǽǵǮǻǽǭ
QSUSHåNLURPLOLRGHĂRPNDGDMH
aparata.
ǾȀȂǻǹȀǯǻǸǻǾǾȒǚDzǷǻǽǵǾǿȀǶǿDzǾȌ
bez dozoru.
‡ ǑDzǽdzǵǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǼǽǵǮǻǽǯ
YUXĂ
‡ 3UHGHQDSDUDWVKUDQLWHSRĈDNDMWHGD
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹȌǷȆǻȀǏǭǾǹǻǷǽȒǽȀǷǵ
‡ 1LNG\QHSRXçtYDMWHSUtVOXåHQVWYR
ǾǿǻǽǻǺDzǻǿǸDzǰǷǻǯǻǾǼǸǭǹDzǺȌȋȆǵȂǾȌ
‡ 8SRWUHEOMDYDMWHDSDUDWVDPRNDGD
‡ ǞǸȒDZǷȀǶǿDzȆǻǮȃǵǸȒǺDZǽǮȀǯȄǵǾǿǵǹ
se
ohladi.
DQLV~ĈLDVWN\RGLQîFKYîUREFRYDQL
ǻǮȇDzǷǿǻǯǵǹǭǿDzǽǵǭǸǻǯ
MHNRVDVXYD1HPRMWHGDUXNXMHWH
ǯȒDZǼǵǸȀǿǭǴǭǾǻǮȒǯǹǻDZDzǸȋǯǭǺǺȌ
SUtVOXåHQVWYRNWRUpVSRORĈQRVř3KLOLSV ‡ Pri uporabi aparata bodite zelo
‡ ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǷǽȈǯǭǿȉǺDzǻǾǿȈǯȅǵǶ
aparatom dok su vam ruke mokre.
ǴǭȄȒǾǷǵǼȒǺǷǵǸǭǷȀǿǭǰDzǸȋDZǸȌ
SR]RUQLNHUMHODKNRL]MHPQRYURĈ
YîVORYQHQHRGSRUXĈLOD$NWDNpWR
ǼǽǵǮǻǽǺǭǼǽǵǹDzǽǼǻǸǻǿDzǺȃDzǹǵǸǵ
‡
ǯǻǸǻǾǾȌǚȒǷǻǸǵǺDzǷǻǽǵǾǿȀǶǿDzǾȌ
3D]LWHGDFHYXYHNEXGHĈLVWDL
SUtVOXåHQVWYRDOHERV~ĈLDVWN\SRXçLMHWH 3ULPLWHVDPRURĈDMNHUVRGUXJLGHOL
ǻDZDzdzDZǻǶ
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹȀǼǻȐDZǺǭǺǺȒǴǴǭǾǻǮǭǹǵ
EH]WUDJRYDSUDåLQHLSURL]YRGD]D
YURĈL
LQVHL]RJLEDMWHVWLNXVNRçR
]iUXNDVWUiFDSODWQRVř
‡ ǜǻǸȉǴȀǶǿDzǾȉǼǽǵǮǻǽǻǹDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
ǹǻDZDzǸȋǯǭǺǺȌ
REOLNRYDQMHNRVHSRSXWSHQHVSUHMD
‡ $SDUDWVVWRMDORPYHGQRSRORçLWH
‡ 6LHřRYîNiEHOQHQDYtMDMWHRNROR
ǿǻǸȉǷǻǾȀȂǵȂǯǻǸǻǾǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌ
LOLJHOD
1LNDGDQHPRMWHGDNRULVWLWH
‡ ǣǵǸȒǺDZǽǹǭȐǷDzǽǭǹȒȄǺDzǼǻǷǽǵǿǿȌDŽǴ
QDVWDELOQRUDYQRSRYUåLQRRGSRUQR
zariadenia.
ǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽǹǻǷǽȈǹǵǽȀǷǭǹǵ
DSDUDWXNRPELQDFLMLVDSURL]YRGLPD]D
ȄǭǾǻǹȃDzǼǻǷǽǵǿǿȌǹǻdzDzǴǺǻǾǵǿǵǾȌ
SURWLYURĈLQL9URĈDFHYNDVHQHVPH
‡ 3UHGWîPDNR]DULDGHQLHRGORçtWH
‡ ǗǻǺǵȄDzǾǷǵǶǷǻǽǼȀǾǾǸDzDZȀDzǿ
REOLNRYDQMHNRVH
ǛDZǺǭǷȃDzǺDzǯǼǸǵǯǭȐǺǭǽǻǮǻǿȀ
QLNROLGRWDNQLWLSRYUåLQHDOLGUXJHJD
QHFKDMWHKRY\FKODGQ~ř
ǾǻDZDzǽdzǭǿȉǯȄǵǾǿǻǿDzǛȄǵȆǭǶǿDz
‡
&HYSRVHGXMHNHUDPLĈNLSUHPD]7DM
ǼǽǵǾǿǽǻȋ
YQHWOMLYHJDPDWHULDOD
‡ 3ULSRXçtYDQt]DULDGHQLDEXĊWH
DzǰǻǻǿǼȈǸǵǰǽȌǴǵǵǾǽDzDZǾǿǯDZǸȌ
SUHPD]VHWRNRPYUHPHQDPRçH
‡
ǬǷȆǻǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌ
PLPRULDGQHRSDWUQtSUHWRçHP{çHE\ř ‡ 3UHSUHĈLWHVWLNRPUHçQHJDNDEOD]
ȀǷǸǭDZǷǵǹȀǾǾǻǯǾǼǽDzDzǯǵǰDzǸDzǶ
SRODNRLVWURåLWL0HČXWLPWRQHXWLĈH
DZǸȌǯǷǸǭDZǭǺǺȌȁǭǽǮǻǯǭǺǻǰǻǯǻǸǻǾǾȌ
YURĈLPLGHOLDSDUDWD
YHĸPLKRU~FH=DULDGHQLHGUçWHOHQ]D
ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǼǽǵǮǻǽ
na performanse aparata.
ǺǭȃǵǸȒǺDZǽȒǹǻdzȀǿȉǴ·ȌǯǵǿǵǾȌǼǸȌǹǵ
U~ĈNXSUHWRçHRVWDWQpĈDVWLV~KRU~FH ‡ 9NORSOMHQHJDDSDUDWDQHSULEOLçXMWH
ǯǹDzǾǿDzǾǻǾǽDzDZǾǿǯǭǹǵDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
‡
$NRDSDUDWNRULVWLWHQDRIDUEDQRMNRVL
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵ
YQHWOMLYLPSUHGPHWRPLQPDWHULDORP
=DEUiŀWHNRQWDNWXVSRNRçNRX
‡ ǗǻǽǼȀǾǼǽǵǮǻǽǭǵǹDzDzǿ
FHYPRçHGDVHRERML
3UHXSRWUHEH
ǼǽǵǾǿǽȒǶDZǸȌǯǷǸǭDZǭǺǺȌȅǿȀȄǺǻǰǻ
‡ 9URĈHJDDSDUDWDQHSRNULYDMWHQSU]
‡ =DULDGHQLHYçG\SRORçWHVWRMDQRPQD
ǷDzǽǭǹǵȄDzǾǷǻDzǼǻǷǽȈǿǵDzǞǻ
QDYHåWDĈNRMNRVLXYHNVHREUDWLWH
ǯǻǸǻǾǾȌǾǼDzǽȅȀǴǭǯdzDZǵ
EULVDĈRDOLREOHNR
VWDELOQîDURYQîSRYUFKRGROQîYRĈL
ǯǽDzǹDzǺDzǹȊǿǻǼǻǷǽȈǿǵDzǹǻdzDzǿ
GLVWULEXWHUXYHåWDĈNHNRVH
ǷǻǺǾȀǸȉǿȀǶǿDzǾȌǴDZǵǾǿǽǵǮ·ȋǿǻǽǻǹ
Y\VRNHMWHSORWH+RU~FLYDOHFVDQHVPLH ‡ $SDUDWXSRUDEOMDMWHVDPRQDVXKLK
ǾǿǵǽǭǿȉǾȌǪǿǻǺDzǯǸǵȌDzǿǺǭǽǭǮǻǿȀ
ǿǭǷǻǰǻǯǻǸǻǾǾȌ
‡ 8VOXĈDMXSURYHUHLOLSRSUDYNHDSDUDW
ODVHK$SDUDWDQHXSRUDEOMDMWH]
GRWîNDřSRYUFKXDQLLQpKRKRUĸDYpKR
ǼǽǵǮǻǽǭ
‡ ǜDzǽDzǯȒǽǷȀǿǭǽDzǹǻǺǿǼǽǵǾǿǽǻȋǾǸȒDZ
XYHNYUDWLWHXRYODåĂHQL3KLOLSV
mokrimi rokami.
PDWHULiOX
‡ ǜǽǵǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭ
servisni centar. Popravka od strane
ǼǽǻǯǻDZǵǿǵǯǵǷǸȋȄǺǻȀǾDzǽǯȒǾǺǻǹȀ
‡ &HYNDPRUDELWLĈLVWDLQEUH]SUDKX
‡ 'iYDMWHSR]RUDE\VDVLHřRYîNiEHO
ǺǭǻǷǽǭȅDzǺǺȈȂǯǻǸǻǾǭȂǺǭ
QHNYDOLÀNRYDQLKRVREDPRçHGD
ȃDzǺǿǽȒȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǹȀ3KLOLSV
XPD]DQLMHLQVUHGVWHY]DREOLNRYDQMH
QHGRWîNDOKRU~FLFKĈDVWt]DULDGHQLD
ǷǻǽǼȀǾDzǹǻǰȀǿǼǻȌǯǵǿȉǾȌǼȌǿǺǭ
L]D]RYHL]X]HWQRRSDVQHVLWXDFLMHSR
ǝDzǹǻǺǿǯǵǷǻǺǭǺǵǶǻǾǻǮǭǹǵǮDzǴ
NRWVRSHQDUD]SUåLORLQJHO$SDUDWD
‡ =DSQXWp]DULDGHQLHVDQHVPLHGRVWDř
ǜǽDzdzDZDzȄDzǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ
ǾǼDzȃȒǭǸȉǺǻȓǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȓǹǻdzDz
QHXSRUDEOMDMWHYNRPELQDFLMLVVUHGVWYL korisnika.
GREOt]NRVWLKRUĸDYîFKSUHGPHWRYD
ǼǽǵǮǻǽǺǭǵǾǷȀǾǾǿǯDzǺǺȈȂ
ǾǼǽǵȄǵǺǵǿǵDZȀdzDzǺDzǮDzǴǼDzȄǺȀ
‡
'DELVWHL]EHJOLVWUXMQLXGDUQHPRMWH
]DREOLNRYDQMH
PDWHULiOX
ǯǻǸǻǾǭȂǼǽǻǷǻǺǾȀǸȉǿǵǽȀǶǿDzǾȉ
ǾǵǿȀǭȃȒȋDZǸȌǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
GDVWDYOMDWHPHWDOQHSUHGPHWHX
‡ &HYNDLPDNHUDPLĈQRSUHYOHNR
‡ =DSQXWp]DULDGHQLHQLNG\QLĈtP
ǾǻǾǼDzȃǵǭǸǵǾǿǭǹǵǯǹDzǾǿDz
‡
ǚDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDzǹDzǿǭǸDzǯȒǼǽDzDZǹDzǿǵǯ
otvore.
3UHYOHNDVHVĈDVRPDODKNRREUDEL
QHSULNUîYDMWHQDSUXWHUiNRPDOHER
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǵȌǯǻǸǻǾ
ǻǿǯǻǽǵǻǾǷȒǸȉǷǵȃDzǹǻdzDzǼǽǵǴǯDzǾǿǵ
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
9HQGDUWRQHYSOLYDQDGHORYDQMH
REOHĈHQtP
‡ ǑǸȌǼǽǻǯDzǽǷǵǵǸǵǽDzǹǻǺǿǭǼǽǵǮǻǽǭ
DZǻȀǽǭdzDzǺǺȌDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵǹǾǿǽȀǹǻǹ
2YDM3KLOLSVDSDUDWXVNODČHQMHVDVYLPSULPHQMLYLPVWDQGDUGLPDL
aparata.
‡ =DULDGHQLHSRXçtYDMWHOHQQD
SURSLVLPDXYH]LVDHOHNWURPDJQHWQLPSROMLPD
ǾǸDzDZȀDzǿǻǮǽǭȆǭǿȉǾȌǿǻǸȉǷǻǯ
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺȒǼǻǸȌǒǙǜ
‡ ćHDSDUDWXSRUDEOMDWHQDEDUYDQLK
~SUDYXVXFKîFKYODVRY=DULDGHQLH
æLYRWQDVUHGLQD
ǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺȈǶǾDzǽǯǵǾǺȈǶȃDzǺǿǽ
ǣDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶ3KLOLSVǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐȀǾȒǹȄǵǺǺǵǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǿǭǼǽǭǯǻǯǵǹ
ODVHKVHFHYNDODKNRXPDçH3UHGHQ
3URL]YRGMHSURMHNWRYDQLSURL]YHGHQX]XSRWUHEX
QHSRXçtYDMWHDNPiWHPRNUpUXN\
ǺǻǽǹǭǹȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǯǼǸǵǯȀDzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺǵȂǼǻǸȒǯ
3KLOLSVǝDzǹǻǺǿǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǺȈǶ
YLVRNRNYDOLWHWQLKPDWHULMDODLNRPSRQHQWLNRMHPRJXGDVH
ga
uporabite
na
umetnih
laseh,
se
‡
UHFLNOLUDMXLSRQRYRXSRWUHEH
9DOHFXGUçLDYDMWHĈLVWîFKUiŀWHKRSUHG
ǚǭǯǷǻǸǵȅǺȐǾDzǽDzDZǻǯǵȆDz
ǺDzǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǻǯǭǺǺȈǹǸǵȃǻǹ
NDGDMHRYDMVLPEROSUHFUWDQHNDQWH]DRWSDWNHQDSURL]YRGX]QDĈLGDMH
SRVYHWXMWH]QMLKRYLPGLVWULEXWHUMHP
ǏǵǽȒǮǯǵǰǻǿǻǯǸDzǺǻǴǯǵǾǻǷǻȌǷȒǾǺǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯȒǷǻǹǼǻǺDzǺǿȒǯ
SUDFKRPD]QHĈLVWHQtPSUtSUDYNDPL
WDMSURL]YRGREXKYDĂHQ(YURSVNRPGLUHNWLYRP(8
ǹǻdzDzǿǼǽǵǯDzǾǿǵǷǻǾǻǮǻǻǼǭǾǺȈǹ
ȌǷȒǹǻdzǺǭǼDzǽDzǽǻǮǵǿǵǿǭǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
,QIRUPLåLWHVHRORNDOQRPVLVWHPX]DRGYRMHQRSULNXSOMDQMHHOHNWULĈQLKL
‡
Za
pregled
ali
popravilo
aparata
se
ǬǷȆǻǯǵǽȒǮǹȒǾǿǵǿȉǾǵǹǯǻǸǼDzǽDzǷǽDzǾǸDzǺǻǰǻǷǻȅǵǷǭǺǭ
QDWYDURYDQLH~ĈHVXDNRQDSUtNODG
DZǸȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌǾǵǿȀǭȃǵȌǹ
elektronskih proizvoda.
ǷǻǸDzǾǭȂȃDzǻǴǺǭȄǭȐȆǻǯȒǺǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐǯǵǹǻǰǭǹǑǵǽDzǷǿǵǯǵǂǞ
3RVWXSDMWHXVNODGXVDORNDOQLPSURSLVLPDLQHPRMWHGDRGODçHWHVWDUH
REUQLWHQD3KLOLSVRYSRREODåĈHQLVHUYLV
SHQRYîPWXçLGORP
ODNRPDOHER
‡ ǏǻǵǴǮDzdzǭǺǵDzǼǻǽǭdzDzǺǵȌ
SURL]YRGHVDXRELĈDMHQLPRWSDGRPL]GRPDĂLQVWYD3UDYLOQLPRGODJDQMHP 2012/19/EU.
ǑȒǴǺǭǶǿDzǾȌǼǽǻǹȒǾȃDzǯȀǾǵǾǿDzǹȀǽǻǴDZȒǸDzǺǻǰǻǴǮǻǽȀDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵȂǿǭ
VWDURJSURL]YRGDGRSULQRVLWHVSUHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLK
JpORP=DULDGHQLHQLNG\QHSRXçtYDMWHY 3RSUDYLORVVWUDQLQHXVSRVREOMHQLK
DzǸDzǷǿǽǻǺǺǵȂǼǽǵǾǿǽǻȓǯ
ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹǿǻǷǻǹǺDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDz
SRVOHGLFDSRçLYRWQXVUHGLQXL]GUDYOMHOMXGL
ǑȒǶǿDzǴǰȒDZǺǻǴǹȒǾȃDzǯǵǹǵǴǭǷǻǺǭǹǵȒǺDzȀǿǵǸȒǴȀǶǿDzǾǿǭǽȒǯǵǽǻǮǵǴȒ
RVHEMHODKNR]DXSRUDEQLNDL]UHGQR
NRPELQiFLLVSURVWULHGNDPLQD~SUDYX
ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDzǼǽDzDZǹDzǿȈǯ
ǴǯǵȄǭǶǺǵǹǵǼǻǮȀǿǻǯǵǹǵǯȒDZȂǻDZǭǹǵǚǭǸDzdzǺǭȀǿǵǸȒǴǭȃȒȌǾǿǭǽǻǰǻ
nevarno.
.RYUGçDQMHNRVH
ǯǵǽǻǮȀDZǻǼǻǹǻdzDzǴǭǼǻǮȒǰǿǵǺDzǰǭǿǵǯǺǻǹȀǯǼǸǵǯȀǺǭǺǭǯǷǻǸǵȅǺȐ
~ĈHVRY
ǻǿǯDzǽǾǿǵȌ
ǾDzǽDzDZǻǯǵȆDzǿǭǴDZǻǽǻǯ·ȌǸȋDZDzǶ
Napomena:1HPRMWHYXĂLDSDUDWGRNRGPRWDYDWHSUDPHQGDQHELVWH
‡
9UHçHQHYVWDYOMDMWHNRYLQVNLK
‡ 9DOHF]DULDGHQLDPiNHUDPLFN~
LVSUDYLOLNRYUGçX
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈDzǼǻǸȌǪǙǜ
1 3ULNOMXĈLWHXWLNDĈX]LGQXXWLĈQLFX
ǞǿǯǻǽDzǺǺȌǴǭǯǵǿǷȒǯ
SUHGPHWRYGDQHSRY]URĈLWH
SRYUFKRY~YUVWYX3RYUFKRY~YUVWYDVD
‡ Samo HP4658: 'DELVWHVWYRULOLWDODVHLSRYHĂDOLYROXPHQNRVH
ǪǿǻǿǼǽǵǮǻǽ3KLOLSVǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿǯǾDzǹǼǽǵǹDzǺǵǹȈǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǵ
ǜǽǵǹȒǿǷǭǝǻǴǷǽȀȄȀȋȄǵǼǭǾǹǻǺDzǿȌǰǺȒǿȉǴǭȆǵǼȃȒȆǻǮǼǭǾǹǻǺDz
JXUQLWHNOL]QXĈHWNX
)
na
cev
(
).
HOHNWULĈQHJDåRND
ǺǻǽǹǭǹǼǻǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈȂǼǻǸDzǶ
ǽǻǴǼǽȌǹǵǸǻǾȌ
P{çHĈDVRPSRVWXSQHRSRWUHERYDř
2 *XUQLWHSUHNLGDĈ]DXNOMXĈLYDQMHLVNOMXĈLYDQMHQDI ( GDELVWHXNOMXĈLOL 1 ǏǾǿǭǯǿDzǯǵǸǷȀȀǽǻǴDzǿǷȀ
aparat.
ǔǭȆǵǿǭǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈ
7RWRYåDNQHPiYSO\YQDĈLQQRVřDQL
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
‡ ǘǵȅDzǹǻDZDzǸȉ+3ǦǻǮǾǿǯǻǽǵǿǵȂǯǵǸȉǷǵȒǺǭDZǭǿǵǯǻǸǻǾǾȋ
» =DVYHWOLĂH]HOHQLLQGLNDWRUQDSDMDQMD ).
ǻǮ·ȐǹȀǯǾǿǭǺǻǯȒǿȉȆȒǿǷȀǺǭǾǭDZǷȀ ǺǭȃǵǸȒǺDZǽ ).
ǕǴDZDzǸǵDzǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǻǵǵǴǰǻǿǻǯǸDzǺǻǾǼǽǵǹDzǺDzǺǵDzǹ
» .DGDDSDUDWEXGHVSUHPDQ]DNRULåĂHQMHERMDLQGLNDWRUD )
7D3KLOLSVRYDSDUDWXVWUH]DYVHPYHOMDYQLPVWDQGDUGRPLQSUHGSLVRP
YîNRQ]DULDGHQLD
2 ǦǻǮȀǯȒǹǷǺȀǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǼǻǾȀǺȉǿDzǼDzǽDzǹǵǷǭȄ´ȀǯȒǹǷǯǵǹǷµȀ
ǯȈǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǺȈȂDZDzǿǭǸDzǶǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǻǯǷǻǿǻǽȈDz
SURPHQLĂHVHXçXWX]D+3LOLUXçLĈDVWX]D+3
JOHGHL]SRVWDYOMHQRVWLHOHNWURPDJQHWQLPSROMHP
ǼǻǸǻdzDzǺǺȌI ( ).
ǼǻDZǸDzdzǭǿǼDzǽDzǽǭǮǻǿǷDzǵǼǻǯǿǻǽǺǻǹȀǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȋ
3 2ĈHåOMDMWHNRVXLSRGHOLWHMHQDPDOHSUDPHQRYH
‡ $NVD]DULDGHQLHSRXçtYDQD~SUDYX
» ǔǭǾǯȒǿǵǿȉǾȌǴDzǸDzǺǵǶȒǺDZǵǷǭǿǻǽȀǯȒǹǷǺDzǺǺȌdzǵǯǸDzǺǺȌ ).
ǒǾǸǵǵǴDZDzǸǵDzǹǭǽǷǵǽǻǯǭǺǻǴǺǭȄǷǻǹǾǵǴǻǮǽǭdzDzǺǵDzǹ
4 3ULWLVQLWHUXĈLFX LVWDYLWHSUDPHQNRVHL]PHČXFHYLLKYDWDOMNH ).
2NROMH
» ǗǻǸǵǼǽǵǾǿǽȒǶǮȀDZDzǰǻǿǻǯǵǶDZǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǷǻǸȒǽ
5 2WSXVWLWHUXĈLFXLSRYXFLWHFHYSUHPDYUKXNRVH
ǼDzǽDzȄDzǽǷǺȀǿǻǰǻǹȀǾǻǽǺǻǰǻǮǭǷǭȊǿǻǻǴǺǭȄǭDzǿȄǿǻǻǺǻ
IDUEHQîFKYODVRYYDOHFNXOP\VDP{çH 7DL]GHOHNMHQDUHMHQL]YLVRNRNDNRYRVWQLKPDWHULDORYLQVHVWDYQLK
ȒǺDZǵǷǭǿǻǽǭ ǾǿǭǺDzdzǻǯǿǵǹDZǸȌ+3ǭǮǻǽǻdzDzǯǵǹ
6 'UçLWHKODGQLYUK LGUåNX DSDUDWD]DNRYUGçDQMHD]DWLP
ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿDZǵǽDzǷǿǵǯDzǒǯǽǻǼDzǶǾǷǻǰǻǜǭǽǸǭǹDzǺǿǭ(8
DZǸȌ+3
GHORY
NLMLKMHPRJRĈHUHFLNOLUDWLLQXSRUDELWL]QRYD
QDPRWDMWHSUDPHQNRVHRGYUKDGRNRUHQDRNRFHYL
ǠǴǺǭǶǿDzǻǽǭǴDZDzǸȉǺǻǶȀǿǵǸǵǴǭȃǵǵȊǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵȄDzǾǷǵȂǵ
]QHĈLVWLř3UHGSRXçLWtPQDXPHOîFK
3 ǝǻǴȄDzȅȒǿȉǯǻǸǻǾǾȌȒǽǻǴDZȒǸȒǿȉǶǻǰǻǺǭǹǭǸȒǼǭǾǹǭ
ćHMHL]GHOHNRSUHPOMHQVVLPERORPSUHĈUWDQHJDVPHWQMDNDQD
‡ =D+3VDNOL]QRPĈHWNRP1DPRWDMWHSUDPHQNRVHRNRĈHWNH
ȊǸDzǷǿǽǻǺǺȈȂǵǴDZDzǸǵǶǾǻǰǸǭǾǺǻǹDzǾǿǺǻǹȀǴǭǷǻǺǻDZǭǿDzǸȉǾǿǯȀ
ȒǼǻǷǸǭDZȒǿȉǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǹȒdzȃǵǸȒǺDZǽǻǹȒ
YODVRFKVDYçG\SRUDĊWHVSUHGDMFRP NROHVLKWRSRPHQLGDMHSULUDYQDQMXVWHPL]GHONRPWUHEDXSRåWHYDWL 7 'UçLWHDSDUDW]DNRYUGçDQMHQDMYLåHVHNXQGLD]DWLPRGPRWDYDMWH 4 ǚǭǿǵǾǺȒǿȉǯǭdzȒǸȉ
ǑDzǶǾǿǯȀǶǿDzǯǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯǵǵǾǹDzǾǿǺȈǹǵǼǽǭǯǵǸǭǹǵǵǺDz
ǴǭǿǵǾǷǭȄDzǹ ).
evropsko direktivo 2012/19/ES.
SUDPHQNRVHGRNSRQRYRQHEXGHWHPRJOLRWYRULWLKYDWDOMNXSRPRĂX
ǯȈǮǽǭǾȈǯǭǶǿDzǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzDzǵǴDZDzǸǵDzǯǹDzǾǿDzǾǮȈǿǻǯȈǹǵ
5 ǏȒDZǼȀǾǿȒǿȉǯǭdzȒǸȉȒǼDzǽDzǾȀǺȉǿDzȃǵǸȒǺDZǽDZǻǷȒǺȄǵǷȒǯǼǭǾǹǭ
GDQîFKYODVRY
3RL]YHGLWHNDNRMHQDYDåHPREPRĈMXRUJDQL]LUDQRORĈHQR]ELUDQMH
UXĈLFH
ǻǿȂǻDZǭǹǵǜǽǭǯǵǸȉǺǭȌȀǿǵǸǵǴǭȃǵȌǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzǰǻǵǴDZDzǸǵȌ
6 ǏȒǴȉǹȒǿȉǴǭȂǻǸǻDZǺǵǶǺǻǾǵǷ ȒǽȀȄǷȀ ȆǵǼȃȒǯDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵ
‡ =D+3VDNOL]QRPĈHWNRP'UçLWHĈHWNXQDMYLåHVHNXQGLD
RGSDGQLKHOHNWULĈQLKLQHOHNWURQVNLKL]GHONRY
ǼǻǹǻdzDzǿǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿǵǿȉǯǻǴǹǻdzǺȈDzǺDzǰǭǿǵǯǺȈDzǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌDZǸȌ
ǿǭǺǭǹǻǿǭǶǿDzǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǺǭǯǷǻǸǻȃǵǸȒǺDZǽǭǯȒDZǷȒǺȄǵǷȒǯDZǻ
‡ =DULDGHQLHYçG\YUiřWHGRVHUYLVQpKR
]DWLPRGPRWDMWHSUDPHQNRVHGDELVWHL]YDGLOLĈHWNXL]NRVH
5DYQDMWHYVNODGX]ORNDOQLPLSUHGSLVL,]UDEOMHQLKL]GHONRYQHRGODJDMWH
ǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈǵǴDZǻǽǻǯȉȌȄDzǸǻǯDzǷǭ
ǷǻǽDzǺȒǯ
8 'DELVWHXYLOLRVWDWDNNRVHSRQDYOMDMWHNRUDNHRGGR
PHGRELĈDMQHJRVSRGLQMVNHRGSDGNH6SUDYLOQLPRGODJDQMHPVWDULK
‡
ǑǸȌǹǻDZDzǸȒ+3ȒǴȆȒǿǷǻȋǺǭǾǭDZǷǻȋǚǭǹǻǿǭǶǿDzǼǭǾǹǻ
VWUHGLVNDDXWRUL]RYDQpKRVSRORĈQRVřRX L]GHONRYSULSRPRUHWHNSUHSUHĈHYDQMXPRUHELWQLKQHJDWLYQLKYSOLYRYQD 1DNRQXSRWUHEH:
ǯǻǸǻǾǾȌǺǭǯǷǻǸǻȆȒǿǷǵ
ǔǭǯǵǯǷǭ
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLL]YXFLWHNDEOL]VWUXMH
RNROMHLQĈORYHåNR]GUDYMH
7 ǟǽǵǹǭǶǿDzȆǵǼȃȒDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵȀȃȉǻǹȀǼǻǸǻdzDzǺǺȒȆǻǺǭǶǮȒǸȉȅDz
3KLOLSV
NGHKRVNRQWUROXM~
SUtSDGQH
2
3RVWDYLWHJDQDSRYUåLQXNRMDMHRWSRUQDQDWRSORWXGRNVHQHRKODGL
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDzǚDzǿȌǺǵǿDzȆǵǼȃȈǽǭǾǷǽȀȄǵǯǭȌǼǽȌDZȉǯǻǸǻǾ³Ȋǿǻ
ǾDzǷȀǺDZǼȒǾǸȌȄǻǰǻǽǻǴǷǽȀȄȀǶǿDzǼǭǾǹǻǼǻǷǵǴǭǿǵǾǷǭȄǹǻdzǺǭ
3 8NORQLWHGODNHLSUDåLQXVDQDVWDYND
ǹǻdzDzǿǼǽǵǯDzǾǿǵǷǯȈǼǽȌǹǸDzǺǵȋǸǻǷǻǺǭ
RSUDYLD2SUDYDQHNYDOLÀNRYDQRX
ǮȀDZDzǴǺǻǯȀǯȒDZǷǽǵǿǵǯǭdzDzǸDzǹ
.RGUDQMHODV
4 2ĈLVWLWHDSDUDWLKYDWDOMNH]DNRYUGçDQMHYODçQRPNUSRP
1 ǏǾǿǭǯȉǿDzǯǵǸǷȀǯȊǸDzǷǿǽǻǽǻǴDzǿǷȀ
‡ ǑǸȌǹǻDZDzǸȒ+3ȒǴȆȒǿǷǻȋǺǭǾǭDZǷǻȋǟǽǵǹǭǶǿDzȆȒǿǷȀȀ
5 2GORçLWHJDQDVXYRLEH]EHGQRPHVWREH]SUDåLQH'DELVWHJD
2SRPED3ULRGYLMDQMXSUDPHQDQHYOHFLWH]DNRGUDOQLN
ćHWRQDUHGLWH
RVRERXP{çHSUHSRXçtYDWHĸD
‡ ǟǻǸȉǷǻDZǸȌ+3DZǸȌǾǻǴDZǭǺǵȌǯǻǸǺǵȀǯDzǸǵȄDzǺǵȌǻǮȇDzǹǭ
ȃȉǻǹȀǼǻǸǻdzDzǺǺȒȆǻǺǭǶǮȒǸȉȅDzǾDzǷȀǺDZǼȒǾǸȌȄǻǰǻǽǻǴǹǻǿǭǶǿDz
RGORçLOLPRçHWHLGDJDRNDĈLWHRNXNLFX ).
boste zravnali koder.
ǼǽǵȄDzǾǷǵǺǭDZDzǺȉǿDzǺǭǾǭDZǷȀȆDzǿǷȀ ǺǭȃǵǸǵǺDZǽǵȄDzǾǷǵǶǷǻǽǼȀǾ ).
ǼǭǾǹǻȒǯǵǶǹȒǿȉȆȒǿǷȀǴǯǻǸǻǾǾȌ
1 9WLNDĈSULNOMXĈLWHQDRPUHçQRYWLĈQLFR
SUHGVWDYRYDřYHĸNpQHEH]SHĈHQVWYR
2 ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDzǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǼǵǿǭǺǵȌǯǼǻǸǻdzDzǺǵDzI ( ȄǿǻǮȈ
8 ǑǸȌǾǿǯǻǽDzǺǺȌǴǭǯǵǿǷȒǯǴǽDzȅǿǵǯǻǸǻǾǾȌǼǻǯǿǻǽȒǿȉǷǽǻǷǵ
‡
Samo
HP4658:
=DYDORYLWHODVHLQYHĈMLYROXPHQQDPHVWLWHVQHPOMLYR
*DUDQFLMDLVHUYLV
ǯǷǸȋȄǵǿȉǼǽǵǮǻǽ
ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ:
‡ 'RRWYRURYQH]DV~YDMWHNRYRYp
NUWDĈR ) na cevko ( ).
» ǔǭǰǻǽǵǿǾȌǴDzǸDzǺȈǶǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ).
1 ǏǵǹǷǺȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶȒǯȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǶǻǰǻǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
8NROLNRVXYDPSRWUHEQHLQIRUPDFLMHLOLLPDWHSUREOHPSRVHWLWH:HE
)
in
vklopite
aparat.
2
6WLNDOR]DYNORSL]NORSSRPDNQLWDQDSRORçDMI
(
2 ǜǻǾǿǭǯǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭdzǭǽǻǾǿȒǶǷȀǼǻǯDzǽȂǺȋȒDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
» ǗǭǷǿǻǸȉǷǻǼǽǵǮǻǽǮȀDZDzǿǰǻǿǻǯǷǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȋȃǯDzǿ
VWUDQLFXNRPSDQLMH3KLOLSVQDDGUHVLZZZSKLOLSVFRPLOLVHREUDWLWH
SUHGPHW\
DE\QHGRåORN]iVDKX
»
=HOHQLLQGLNDWRUSROQMHQMD
)
zasveti.
3 ǜǻȄǵǾǿȒǿȉǺǭǾǭDZǷȀǯȒDZǯǻǸǻǾǾȌȒǮǽȀDZȀ
ǵǺDZǵǷǭǿǻǽǭ ǾǹDzǺǵǿǾȌǺǭdzDzǸǿȈǶDZǸȌǹǻDZDzǸǵ+3
FHQWUX]DNRULVQLĈNXSRGUåNXNRPSDQLMH3KLOLSVXVYRMRM]HPOMLEURM
)
»
.RMHDSDUDWSULSUDYOMHQQDXSRUDER
VHEDUYDLQGLNDWRUMD
4 ǜǻȄǵǾǿȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǿǭȆǵǼȃȒDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵǯǻǸǻǰǻȋǰǭǺȄȒǽǷǻȋ
ǵǸǵǽǻǴǻǯȈǶDZǸȌǹǻDZDzǸǵ+3
WHOHIRQDĂHWHSURQDĂLXPHČXQDURGQRPJDUDQWQRPOLVWX8NROLNRX
HOHNWULFNîPSU~GRP
spremeni
v
rumeno
(HP4657)
ali
roza
(HP4658).
5 ǔǮDzǽȒǰǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶȀǮDzǴǼDzȄǺǻǹȀǾȀȂǻǹȀǿǭǺDzǴǭǼǵǸDzǺǻǹȀǹȒǾȃȒ
3 ǝǭǾȄDzȅǵǿDzǯǻǸǻǾȈǵǽǭǴDZDzǸǵǿDzǵȂǺǭǺDzǮǻǸȉȅǵDzǼǽȌDZǵ
YDåRM]HPOMLQHSRVWRMLNRULVQLĈNDSRGUåNDNRPSDQLMH3KLOLSVREUDWLWH
c
a
c
b
a
e
b
d
e
d
j
c
a
c
a
b
b
4 ǚǭdzǹǵǿDzǽȈȄǭǰ ǵǼǻǹDzǾǿǵǿDzǼǽȌDZȉǯǻǸǻǾǹDzdzDZȀ
ȃǵǸǵǺDZǽǵȄDzǾǷǵǹǷǻǽǼȀǾǻǹǵǴǭdzǵǹǻǹe).
5 ǛǿǼȀǾǿǵǿDzǽȈȄǭǰǵǼDzǽDzǹDzǾǿǵǿDzȃǵǸǵǺDZǽǵȄDzǾǷǵǶǷǻǽǼȀǾǷǷǻǺȃȀ
ǼǽȌDZǵǯǻǸǻǾ
6 ǏǻǴȉǹǵǿDzǾȉǴǭǿDzǽǹǻǵǴǻǸǵǽǻǯǭǺǺȈǶǺǭǷǻǺDzȄǺǵǷdǵǴǭǽȀȄǷȀ
( ȆǵǼȃǻǯDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵǵǺǭǷǽȀǿǵǿDzǼǽȌDZȉǺǭȃǵǸǵǺDZǽǵȄDzǾǷǵǶ
ǷǻǽǼȀǾDZǻǷǻǽǺDzǶǯǻǸǻǾ
‡ ǑǸȌ+3ǾǺǭǾǭDZǷǻǶȆDzǿǷǻǶǺǭǷǽȀǿǵǿDzǼǽȌDZȉǯǻǸǻǾǯǻǷǽȀǰ
ǺǭǾǭDZǷǵȆDzǿǷǵ
7 ǠDZDzǽdzǵǯǭǶǿDzȆǵǼȃȈDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵǯȊǿǻǹǼǻǸǻdzDzǺǵǵǺDzDZǻǸȉȅDz
ǾDzǷȀǺDZǴǭǿDzǹǽǭǾǷǽȀǿǵǿDzǼǽȌDZȉǿǭǷȄǿǻǮȈǹǻdzǺǻǮȈǸǻ
ǻǿǷǽȈǿȉǴǭdzǵǹǾǼǻǹǻȆȉȋǽȈȄǭǰǭ
‡ ǑǸȌ+3ǾǺǭǾǭDZǷǻǶȆDzǿǷǻǶȀDZDzǽdzǵǯǭǶǿDzǺǭǾǭDZǷȀȆDzǿǷȀǯ
ȊǿǻǹǼǻǸǻdzDzǺǵǵǺDzDZǻǸȉȅDzǾDzǷȀǺDZǴǭǿDzǹǽǭǾǷǽȀǿǵǿDzǼǽȌDZȉǵ
ǯȈǺȉǿDzȆDzǿǷȀǵǴǯǻǸǻǾ
8 ǜǻǯǿǻǽǵǿDzȅǭǰǵǾǼǻȄǿǻǮȈǴǭǯǵǿȉǻǾǿǭǯȅǵDzǾȌǯǻǸǻǾȈ
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ:
1 ǏȈǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵǻǿǷǸȋȄǵǿDzDzǰǻǻǿȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
2 ǜǻǸǻdzǵǿDzDzǰǻǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷȀȋǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉDZǸȌǻǾǿȈǯǭǺǵȌ
3 ǠDZǭǸǵǿDzǯǻǸǻǾȈǵǼȈǸȉǾǺǭǾǭDZǷǵ
4 ǛȄǵǾǿǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵȆǵǼȃȈDZǸȌǴǭǯǵǯǷǵǯǸǭdzǺǻǶǿǷǭǺȉȋ
5 ǢǽǭǺǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾȀȂǻǹǹDzǾǿDzǴǭȆǵȆDzǺǺǻǹǻǿǼȈǸǵ
ǙǻdzǺǻǿǭǷdzDzǼǻǯDzǾǵǿȉǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǴǭǾǼDzȃǵǭǸȉǺȀȋǼDzǿǸȋj).
ǐǭǽǭǺǿǵȌǵǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵDz
ǜǽǵǯǻǴǺǵǷǺǻǯDzǺǵǵǼǽǻǮǸDzǹȈǼǽǵǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǾǿǵǼǻǸȀȄDzǺǵȌ
ǾDzǽǯǵǾǺǻǰǻǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵȌǵǸǵǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵǴǭǶDZǵǿDzǺǭǯDzǮ
ǾǭǶǿǷǻǹǼǭǺǵǵ3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǯǣDzǺǿǽ
ǼǻDZDZDzǽdzǷǵǼǻǷȀǼǭǿDzǸDzǶǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺǻǹDzǽǿDzǸDzȁǻǺǭ
ȃDzǺǿǽǭȀǷǭǴǭǺǺǭǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹǿǭǸǻǺDzǒǾǸǵǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺDzǿ
ǣDzǺǿǽǭǼǻDZDZDzǽdzǷǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ3KLOLSVǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǼǻǹDzǾǿȀ
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǵȌǵǴDZDzǸǵȌ
ǑǸȌǮȈǿǻǯȈȂǺȀdzDZ
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭǛǛǛ
©ǡǵǸǵǼǾªǝǻǾǾǵȌǙǻǾǷǯǭȀǸǞDzǽǰDzȌǙǭǷDzDzǯǭǿDzǸ
1111
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭ
ǼǽǵǺǵǹǭDzǿǼǽDzǿDzǺǴǵǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶǯǾǸȀȄǭȌȂǼǽDzDZȀǾǹǻǿǽDzǺǺȈȂ
ǔǭǷǻǺǻǹǝǡ©ǛǴǭȆǵǿDzǼǽǭǯǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶª1ª
ǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ
ǡDzDZDzǽǭȃǵǵ
0RGHO+3
,QSXWUDWLQJ9a+]W
Class II appliance
(OHNWURPDJQHWLFNpSROLD(0)
7HQWRVSRWUHELĈ]QDĈN\3KLOLSVY\KRYXMHYåHWNîPSUtVOXåQîPQRUPiPD
VPHUQLFLDPWîNDM~FLPVDY\VWDYHQLDHOHNWURPDJQHWLFNîPSROLDP
æLYRWQpSURVWUHGLH
3ULQDYUKRYDQtDYîUREHSURGXNWXVDSRXçLOLY\VRNRNYDOLWQp
PDWHULiO\DV~ĈDVWLNWRUpPRçQRUHF\NORYDřD]QRYDY\XçLř
.HĊVDQDSURGXNWHQDFKiG]DV\PEROSUHĈLDUNQXWpKRNRåD
VNROLHVNDPL]QDPHQiWRçHVDQDGDQîSURGXNWY]řDKXMH(XUySVND
smernica 2012/19/EÚ.
,QIRUPXMWHVDRPLHVWQRPV\VWpPHVHSDURYDQpKR]EHUXHOHNWULFNîFK
DHOHNWURQLFNîFK]DULDGHQt
'RGUçLDYDMWHPLHVWQHSUHGSLV\DQHY\KDG]XMWHSRXçLWp]DULDGHQLDGR
EHçQpKRGRPRYpKRRGSDGX6SUiYQRXOLNYLGiFLRXSRXçLWpKR]DULDGHQLD
SRP{çHWH]QLçRYDřQHJDWtYQHQiVOHGN\QDçLYRWQpSURVWUHGLHDĸXGVNp
zdravie.
9\WYiUDQLHNXĈHUDYpKR~ĈHVX
Poznámka:3ULRGYtMDQtSUDPHŀDQHřDKDMWH]DNXOPXSUHWRçHE\VWH
NXĈHUXY\URYQDOL
1 3ULSRMWH]iVWUĈNXGRVLHřRYHM]iVXYN\
‡ /HQPRGHO+3$NFKFHWHY\WYRULřYOQLWî~ĈHVDGRGDřYODVRP
REMHPSULSRMWHQDV~YDFLXNHIX ) na valec (c ).
2 3RVXQXWtPY\StQDĈDGRSRORK\I (a ) zapnite zariadenie.
» 5R]VYLHWLVD]HOHQîLQGLNiWRU]DSQXWLD ).
» .HĊMH]DULDGHQLHSULSUDYHQpQDSRXçtYDQLHIDUEDLQGLNiWRUD b )
VD]PHQtQDçOW~SUHPRGHO+3DOHERUXçRY~SUHPRGHO
HP4658).
3 5R]ĈHåWHVLYODV\DUR]GHĸWHLFKGRPHQåtFKSUDPHŀRY
4 6WODĈWHSiNX ) a do priestoru medzi valcom kulmy a sponou ( e)
YORçWHSUDPHŀYODVRY
5 8YRĸQLWHSiNXDSRV~YDMWHYDOHFDçNXNRQĈHNRPYODVRY
6 8FKRSWHFKODGQ~åSLĈNXdDU~ĈNX NXOP\DSRWRPQDYLŀWH
SUDPHŀYODVRYRNRORYDOFDVPHURPRGNRQĈHNRYNXNRULHQNRP
‡ 3UHPRGHO+3VQDV~YDFRXNHIRX1DYLŀWHSUDPHŀYODVRY
okolo kefy.
7 3RGUçWHNXOPXYGDQHMSRORKHQDPD[VHN~QGDSRWRPRGYtMDMWH
SUDPHŀYODVRYDçNîPVDQHEXGHGDřSRPRFRXSiN\]QRYDRWYRULř
spona.
‡ 3UHPRGHO+3VQDV~YDFRXNHIRX3RGUçWHNHIXYGDQHMSRORKH
QDPD[VHN~QGDSRWRPRGYtMDMWHSUDPHŀDY\EHUWHNHIX]YODVRY
8 $NFKFHWHY\WYRULřNXĈHU\DM]R]Y\åNXYODVRYRSDNXMWHNURN\Dç
3RSRXçLWt:
1 9\SQLWH]DULDGHQLHDRGSRMWHKR]RVLHWH
2 8PLHVWQLWHMXQDWHSORY]GRUQîSRGNODGDSRĈNDMWHNîPY\FKODGQH
3 2GVWUiŀWH]QiVWDYFDYODV\DQHĈLVWRW\
4 =DULDGHQLHDNXOPRYDFLHNOLHåWHRĈLVWLWHQDYOKĈHQRXWNDQLQRX
5 =DULDGHQLHVNODGXMWHQDEH]SHĈQRPVXFKRPDEH]SUDåQRPPLHVWH
0{çHWHKRWLHç]DYHVLř]DRĈNRQD]DYHVHQLHj).
3
Záruka a servis
$NSRWUHEXMHWHLQIRUPiFLHDOHERDNVDY\VN\WQHSUREOpPQDYåWtYWH
ZHERY~ORNDOLWXVSRORĈQRVWL3KLOLSVQDDGUHVHZZZSKLOLSVFRP
DOHERNRQWDNWXMWH6WUHGLVNRVWDURVWOLYRVWLR]iND]QtNDVSRORĈQRVWL
3KLOLSVYRYDåHMNUDMLQHWHOHIyQQHĈtVORQDWRWRVWUHGLVNRQiMGHWHY
PHG]LQiURGQRP]iUXĈQRPOLVWH$NVDYR9DåHMNUDMLQHWRWRVWUHGLVNR
QHQDFKiG]DREUiřWHVDQDPLHVWQHKRSUHGDMFXYîURENRY3KLOLSV
3
4
5
6
3RĈHåLWHVHLQODVHUD]GHOLWHQDSUDPHQH
Pritisnite vzvod ( ) in med cevko in sponko (e) vstavite pramen las.
Sprostite vzvod in potisnite cevko do konca pramena.
'UçLWHKODGQRNRQLFRdLQURĈDM NRGUDOQLNDLQQDWRRYLMWH
SUDPHQODVRNROLFHYNHRGNRQLFHGRODVLåĈD
‡ +3VVQHPOMLYRNUWDĈR3UDPHQODVRYLMWHRNROLNUWDĈH
7 .RGUDOQLNYWHPSRORçDMXGUçLWHQDMYHĈVHNXQGQDWRRGYLMWH
pramen las, tako da lahko z vzvodom znova odprete sponko.
‡ +3VVQHPOMLYRNUWDĈR.UWDĈRYWHPSRORçDMXGUçLWHQDMYHĈ
VHNXQGQDWRRGYLMWHSUDPHQODVLQRGVWUDQLWHNUWDĈR]ODV
8 2VWDOHODVHNRGUDMWHSRNRUDNLKRGGR
3RXSRUDEL:
1 $SDUDWL]NORSLWHLQL]NOMXĈLWH
2 3RORçLWHJDQDSRYUåLQRNLMHRGSRUQDQDYURĈLQRGDVHRKODGL
3 Z nastavka odstranite lase in prah.
4 $SDUDWLQNRGUDOQHNOHåĈHRĈLVWLWH]YODçQRNUSR
5 $SDUDWKUDQLWHQDYDUQHPLQVXKHPPHVWXNMHUQLSUDKX6KUDQLWHJD
ODKNRWXGLWDNRGDJDREHVLWH]DREHåDOQR]DQNRj).
VYRPSURGDYFX3KLOLSVXUHČDMD
ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ
ǏȒǿǭȐǹǻǯǭǾȒǴǼǻǷȀǼǷǻȋǿǭǸǭǾǷǭǯǻǼǽǻǾǵǹǻDZǻǷǸȀǮȀ3KLOLSVǦǻǮ
ȀǼǻǯǺȒǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌǼȒDZǿǽǵǹǷǻȋȌǷȀǼǽǻǼǻǺȀȐ3KLOLSVǴǭǽDzȐǾǿǽȀǶǿDz
ǾǯȒǶǯǵǽȒǮǺǭǯDzǮǾǭǶǿȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǭdzǸǵǯǻ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶȀǯǭdzǺǻǼǽǻȄǵǿǭǶǿDzȃDzǶ
ǼǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭȒǴǮDzǽȒǰǭǶǿDzǶǻǰǻDZǸȌǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓDZǻǯȒDZǷǵ
‡ ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȃDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶǮȒǸȌ
ǯǻDZǵ
‡ ǠǽǭǴȒǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋ
*DUDQFLMDLQVHUYLV
ȀǯǭǺǺȒǶǷȒǹǺǭǿȒǯǵǿȌǰȀǶǿDzȅǺȀǽ
=DLQIRUPDFLMHDOLYSULPHUXWHçDYRELåĈLWH3KLOLSVRYRVSOHWQRVWUDQ
na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center
ȒǴǽǻǴDzǿǷǵǼȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
]DSRPRĈXSRUDEQLNRPYVYRMLGUçDYLWHOHIRQVNRåWHYLONRQDMGHWHY
ǻǾǷȒǸȉǷǵǼDzǽDzǮȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǮȒǸȌ
PHGQDURGQHPJDUDQFLMVNHPOLVWXćHYYDåLGUçDYLWDNåQHJDFHQWUDQLVH
REUQLWHQDORNDOQHJD3KLOLSVRYHJDSURGDMDOFD
ǯǻDZǵǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽǵǴǵǷǺǭǯȒǿȉȌǷȆǻ
Srpski
ǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǹǷǺDzǺǻ
ćHVWLWDPRQDNXSRYLQLLGREURGRåOLX3KLOLSV'DELVWHQDQDMEROMLQDĈLQ
‡ ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGLNRPSDQLMD3KLOLSVUHJLVWUXMWHVYRMSURL]YRG
na adresi www.philips.com/welcome.
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǶǻǰǻǮȒǸȌ
9DçQR
ǯǭǺǺDZȀȅȒǯǮǭǾDzǶǺȒǯǭǮǻ
3UHXSRWUHEHDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYRXSXWVWYRLVDĈXYDMWHJD]D
EXGXĂXXSRWUHEX
ȒǺȅǵȂǼǻǾȀDZǵǺȒǴǯǻDZǻȋ
‡ 832=25(1-(1HPRMWHGDNRULVWLWH
‡ ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǴǭǯdzDZǵ
RYDMDSDUDWXEOL]LQLYRGH
ǯȒDZ·ȐDZǺȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
‡ Ako koristite aparat u kupatilu,
‡ ǬǷȆǻȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǼǻȅǷǻDZdzDzǺǻ
LVNOMXĈLWHJDL]VWUXMHQDNRQXSRWUHEH
DZǸȌȀǺǵǷǺDzǺǺȌǺDzǮDzǴǼDzǷǵǶǻǰǻ
MHUEOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDUL]LNĈDNL
ǺDzǻǮȂȒDZǺǻǴǭǹȒǺǵǿǵǴǯDzǽǺȀǯȅǵǾȉDZǻ
NDGMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
ǾDzǽǯȒǾǺǻǰǻȃDzǺǿǽȀȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǰǻ
‡ 832=25(1-(1HPRMWHGDNRULVWLWH
3KLOLSVǭǮǻȁǭȂȒǯȃȒǯȒǴǺǭǸDzdzǺǻȋ
RYDMDSDUDWXEOL]LQLNDGHWXå
ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȐȋ
kabine, umivaonika i posuda sa
‡ ǣǵǹǼǽǵǾǿǽǻȐǹǹǻdzȀǿȉ
vodom.
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌDZȒǿǵǯȒǷǻǹǯȒDZ
‡ 1DNRQXSRWUHEHDSDUDWXYHNLVNOMXĈLWH
ǽǻǷȒǯǭǮǻǮȒǸȉȅDzȄǵǻǾǻǮǵȒǴ
L]XWLĈQLFH
ǼǻǾǸǭǮǸDzǺǵǹǵȁȒǴǵȄǺǵǹǵǯȒDZȄȀǿǿȌǹǵ
‡ $NRMHNDEO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQXYHN
ǭǮǻǽǻǴȀǹǻǯǵǹǵǴDZȒǮǺǻǾǿȌǹǵȄǵ
PRUDGDJD]DPHQLNRPSDQLMD3KLOLSV
ǮDzǴǺǭǸDzdzǺǻǰǻDZǻǾǯȒDZȀǿǭǴǺǭǺȉǴǭ
RYODåĂHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQD
ȀǹǻǯǵȆǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌ
VOLĈDQQDĈLQNYDOLÀNRYDQHRVREHNDNR
ǼȒDZǺǭǰǸȌDZǻǹȓǹǮȀǸǻǼǽǻǯDzDZDzǺǻ
bi se izbegao rizik.
ȒǺǾǿǽȀǷǿǭdzȆǻDZǻǮDzǴǼDzȄǺǻǰǻ
ǜǽǵǾǿǽȒǶǹǻdzǺǭǿǭǷǻdzǴǮDzǽȒǰǭǿǵǼȒDZǯȒǾǵǯȅǵǶǻǰǻǺǭǰǭȄǻǷǴǭ
ǼDzǿǸȋj).
ǐǭǽǭǺǿȒȌǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǬǷȆǻǏǭǹǺDzǻǮȂȒDZǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǭǮǻȀǏǭǾǯǵǺǵǷǸǭǼǽǻǮǸDzǹǭ
ǯȒDZǯȒDZǭǶǿDzǯDzǮǾǿǻǽȒǺǷȀǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPǭǮǻ
ǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVȀ
ǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǿDzǸDzȁǻǺǹǻdzǺǭǴǺǭǶǿǵǺǭǰǭǽǭǺǿȒǶǺǻǹȀǿǭǸǻǺȒǬǷȆǻ
ȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǺDzǹǭȐǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻ
ǹȒǾȃDzǯǻǰǻDZǵǸDzǽǭ3KLOLSV
ǗǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǾǿǽǻǷǾǸȀdzǮǵǺǭDZǭǺǵǶǯǵǽȒǮ²ǺDz
ǹDzǺȅDzǽǻǷȒǯ
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯǺǭǿDzǽǵǿǻǽȒȓǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement