SPEEDLINK Descano

SPEEDLINK Descano
SE
DK
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor.
Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige skader som
ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet
till den apparat som stör.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I
dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Laser
Den här musen använde en Klass I lasersensor enligt DIN EN 60825-1: 2008-05. Akta – osynlig
laserstrålning: Ljuset från sensorn är osynligt för det mänskliga ögat och klassas som helt ofarligt.
Under vissa omständigheter finns det ändå risk för synskador om ögat kommer i direkt kontakt med
lasern. Titta aldrig rakt in i laserstrålen eller dess reflektioner och rikta den aldrig mot andra personer
eller reflekterande föremål som t ex speglar. Titta aldrig på laserstrålen genom förstoringsglas,
mikroskop och liknande. Det är inte tillåtet att manipulera (göra ändringar på) laseranordningen.
Laser
Musen anvender en lasersensor af klasse I iht. DIN EN 60825-1: 2008-05. Giv agt – usynlige
laserstråler: Sensorens lys er ikke synligt for menneskers øjne og er klassificeret som ufarligt. Under
specielle betingelser er det alligevel muligt, at en direkte kontakt med øjnene kan forårsage synsskader.
Se aldrig direkte ind i laserstrålen eller den reflekterede laserstråle og ret strålen aldrig mod andre
personer eller reflekterende overflader som f.eks. spejle. Se aldrig igennem forstørrelsesglas,
mikroskoper eller lignende apparater ind i laserstrålen. Manipulation (ændringer) på laseranordningen
er forbudt.
Ta vara på den här anvisningen och lämna över den tillsammans med laseranordningen om du
överlåter den till någon annan person.
Denne brugervejledning skal opbevares og gives videre hvis laseranordningen gives videre.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här produkten inte får slängas bland de
osorterade soporna. Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt insamlingsställe för
elektriska produkter. Information om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna,
den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom att samla in och återvinna elektriska
apparater separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar människor och miljö.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan
indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer,
eller den butik, hvor du købte dette produkt. En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk
udstyr forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den snabbast
genom vår webbsida www.speedlink.com.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på vores
webside www.speedlink.com.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania
produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami do wprowadzania może dojść do
problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć porady lekarza.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
odległość od źródeł zakłóceń.
Laser
W tej myszy zastosowano czujnik laserowy klasy I według normy DIN EN 60825-1: 2008-05. Uwaga niewidzialne promieniowanie laserowe - światło tego czujnika jest niewidoczne dla ludzkiego oka i jest
zaklasyfikowane jako nieszkodliwe. Mimo to w pewnym okolicznościach może dojść do uszkodzenia
wzroku przy bezpośrednim kontakcie oka z laserem. Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio lub
odbite w światło lasera ani celować światłem lasera na inne osoby lub odbijające powierzchnie, np.
lustra. Nigdy nie należy patrzeć na promień lasera przez lupę, mikroskop lub inne przyrządy optyczne.
Manipulacje (przeróbki) urządzenia laserowego są niedopuszczalne.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować i dołączyć w razie przekazania lub odsprzedaży
urządzenia.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać z
niesortowanymi odpadami domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego punktu
zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej
administracji, miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został nabyty.
Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony
zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z
która najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę internetową www.speedlink.com.
CZ
EL
FI
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač. Firma Jöllenbeck
GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH
ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních problémů, jako jsou
bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte
lékaře.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως
σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα
προβλήματα.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai
kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě
se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Laser
Myš používá laserový senzor třídy I dle normy DIN EN 60825-1: 2008-05. Pozor – neviditelné laserové
záření: Světlo tohoto senzoru není viditelné pro lidské oko a je klasifikované jako neškodné. Za
určitých okolností je přesto možné, že přímé záření laseru do oka zapříčiní poškození zraku. Proto se
nikdy nedívejte do přímého či odraženého laserového paprsku a nikdy jej nesměřujte na jiné osoby
nebo odrazivé povrchy, jako jsou např. zrcadla. Do laserového paprsku se nikdy nedívejte lupou,
mikroskopem či podobnými přístroji. S laserovým zařízením je zakázáno manipulovat (pozměňovat je).
Tento návod k použití si uschovejte a v případě předávání laserového zařízení jej předejte dalšímu
uživateli.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím
odpadem - jste proto povinnen/povinná jej odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická zařízení.
Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci
odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr a recyklace starých
elektrických spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani životní
prostředí.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
Λέιζερ
Αυτό το ποντίκι χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κατηγορίας Ι σύμφωνα με το DIN EN 60825-1: 200805. Προσοχή – Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ: Το φως αυτού του αισθητήρα δεν είναι εμφανές για το
ανθρώπινο μάτι και έχει κατηγοριοποιηθεί ως μη επιβλαβές. Ωστόσο είναι πιθανό υπό ορισμένες
συνθήκες, η απευθείας επαφή του ματιού με το λέιζερ να προκαλέσει βλάβες στην όραση. Ποτέ μην
κοιτάτε στην απευθείας ακτίνα λέιζερ που αντανακλά και ποτέ μην την κατευθύνετε σε άλλα άτομα ή
σε επιφάνειες αντανάκλασης όπως π.χ. καθρέπτες. Ποτέ μην κοιτάτε μέσω φακών, μικροσκοπίων ή
παρόμοιων συσκευών στην ακτίνα λέιζερ. Λάθος μεταχείριση (τροποποιήσεις) στη διάταξη λέιζερ δεν
επιτρέπονται.
Αυτές οι Οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί όταν δίδετε τη διάταξη
λέιζερ σε τρίτους.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να
απομακρύνεται μαζί με τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι
να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε
να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα
κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή
συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Laser
Tämä hiiri käyttää luokan I laseranturia standardin DIN EN 60825-1: 2008-05 mukaisesti. Huomio
– näkymätön lasersäteily: Tämän anturin valoa ei voi nähdä paljaalla silmällä ja se on luokiteltu
vaarattomaksi. Kuitenkin tietyissä olosuhteissa laserin suora kontakti silmään saattaa aiheuttaa
näkövaurioita. Älä katso koskaan suoraan tai heijastuvaan lasersäteeseen äläkä kohdista sitä koskaan
muihin ihmisiin tai heijastaviin pintoihin, kuten esim. peiliin. Älä koskaan katso lasersäteeseen
suurennuslasien, mikroskooppien tai vastaavien laitteiden läpi. Laserlaitteen muokkaaminen
(muutokset) ovat kiellettyjä.
Tämä käyttöohje on säilytettävä ja luovutettava eteenpäin laserlaitteen mukana.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem
vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
1
2
CONNECTING
3
DPI-SWITCH
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek
fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén
forduljon orvoshoz.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta
intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
SL-6168-RRBK
1.800 dpi
No chemicals
1.200 dpi
600 dpi
Lézer
Az egér DIN EN 60825-1:2008-05 szerinti I. osztályú lézerrel működik. Figyelem! Láthatatlan
lézersugárzás: ennek az érzékelőnek a fénye az emberi szem számára nem látható és
veszélytelennek minősül. Ennek ellenére bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a lézer a
szemmel közvetlenül érintkezve látáskárosodást okoz. Soha ne nézzünk közvetlenül a lézersugárba
vagy a visszavert sugárba és a sugarat ne irányítsuk más személyekre vagy fényvisszaverő felületre,
mint pl. tükörre. Ne nézzen nagyítón, mikroszkópon vagy hasonló készüléken át a lézersugárba. Nem
szabad manipulálni ill. megváltoztatni a lézert.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az újra nem hasznosítható
szeméttel nem szabad ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus eszközök
számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a
helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben szerezhet be.
A régi elektronikus eszközök szétválasztott gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy
az emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
ERGONOMIC VERTICAL MOUSE
2.500 dpi
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
Őrizze meg a használati utasítást és adja tovább, ha továbbadja a lézert.
DESCANO
CARE
‰
No alcohol
SE
DK
PL
HU
1.Koppla musen till en ledig USB-port på
din dator. Den upptäcks och installeras
automatiskt av operativsystemet.
1.Slut musen til et ledigt USB-stik på
din computer. Apparatet registreres
og installeres automatisk af
operativsystemet.
1.Podłącz myszę do wolnego portu
USB komputera. Urządzenie
zostanie automatycznie rozpoznane i
zainstalowane przez system operacyjny.
1.Csatlakoztassa az egeret számítógépe
egy szabad USB portjára. Az eszközt
az operációs rendszer magától felismeri
és telepíti.
2.Skifter du imellem de fire gennemstillelige
sensoropløsninger (600dpi/1.200dpi/
1.800dpi/2.500dpi). Det valgte trin vises
med den tilhørende LED.
2.Naciśnięcie przycisku wyboru dpi:
przełączenie między czterema
rozdzielczościami do wyboru (600dpi/
1.200dpi/1.800dpi/2.500dpi). Wybrana
rozdzielczość jest sygnalizowana
przynależną diodą LED.
2.A Dpi-átváltógomb használata: váltson a
négy átkapcsolható érzékelő felbontás
között (600 dpi/1.200 dpi/1.800 dpi/
2.500 dpi). A kiválasztott szintet a
hozzátartozó LED jelzi.
2.Tryck på dpi-växlaren för att växla mellan
fyra påkopplingsbara sensorupplösningar
(600dpi/1.200dpi/1.800dpi/
2.500dpi). Den inställning som valts visas
av motsvarande indikatorlampa.
3.Om det finns möjlighet ska du serva
musen med jämna mellanrum. Rengör
musen med en trasa som bara fuktats
en liten aning. Musen bör rengöras
regelbundet för att få bort beläggningar
så att den alltid är lika greppvänlig och
lättanvänd.
3.Sørg så vidt muligt for at pleje musen
regelmæssigt. Rengør kun musen med
en let fugtet klud. Den regelmæssige
rengøring skal foretages for at fjerne
belægninger og dermed garantere, at det
er let at holde på musen og anvende den.
3.W miarę możliwości należy zadbać o
regularną pielęgnację myszy. Mysz należy
czyścić tylko lekko wilgotną szmatką.
Regularne czyszczenie zapobiega
gromadzeniu się zanieczyszczeń i
zapewnia lepszy chwyt i łatwą obsługę.
3.Lehetőség szerint rendszeresen ápolja
az egeret. Az egeret egy enyhén nedves
ruhával tisztítsa. A rendszeres tisztítás
azért szükséges, hogy eltávolítsa
a lerakódásokat és állandó könnyű
használatot biztosítson.
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg
derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Laser
Denne musen bruker en lasersensor av klasse I iht. DIN EN 60825-1: 2008-05. Forsiktig – usynlig
laserstråling: Lyset på denne sensoren er ikke synlig for det menneskelige øye og er kategorisert som
harmløs. Det er likevel under bestemte omstendigheter mulig at laseren kan forårsake synsskader ved
direkte kontakt med øyet. Se aldri inn i den direkte eller reflekterte laserstrålen, og rett denne aldri mot
andre personer eller reflekterende overflater, f.eks. speil. Se aldri på laserstålen med lupe, mikroskop
eller lignende apparater. Manipuleringer (endringer) på laserinnretningen er ikke tillatt.
Denne bruksanvisningen må oppbevares, og den må følge med laserinnretningen hvis denne gis
videre.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää lajittelemattoman
talousjätteen seassa – käyttäjällä on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden
ja paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta,
jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen
ja kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at dette produktet ikke kan kastes sammen med
det usorterte husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et offisielt innsamlingssted
for elektroapparater. Informasjon om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du kjøpte dette produktet av. Separat
innsamling og gjenvinning av gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat
nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som du
raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
CZ
EL
1.Zapojte myš do volného rozhraní USB na
vašem počítači. Operační systém zařízení
automaticky detekuje a nainstaluje.
1.Συνδέστε το ποντίκι με μια ελεύθερη
διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η
συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το
λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
2.Stisknutím přepínacího tlačítka dpi:
přepínejte mezi čtyřmi přepínatelnými
senzorovými rozlišeními (600 dpi/
1.200 dpi/1.800 dpi/2.500 dpi). Zvolená
úroveň se indikuje příslušnou LED.
3.Dle možnosti zajistěte pravidelnou
péči myši. Vyčistěte myš pouze lehce
navlhčeným hadrem. Pravidelné čištění
by se mělo provádět pro odstranění
usazenin, a tím pro konstantní zajištění
přilnavosti a snadného použití.
2.Μέσω της πίεσης του πλήκτρου επιλογής
Dpi: εναλλάσσεστε μεταξύ των τεσσάρων
αναλύσεων αισθητήρα με δυνατότητα
ενεργοποίησης (600dpi/1.200dpi/
1.800dpi/2.500dpi). Η επιλεγμένη βαθμίδα
εμφανίζεται μέσω της αντίστοιχης LED.
3.Φροντίζετε όσο πιο τακτικά γίνεται το
ποντίκι. Καθαρίζετε το ποντίκι με ένα
πανί πολύ ελαφρά νοτισμένο. Ο τακτικός
καθαρισμός πρέπει να διεξάγεται για την
απομάκρυνση εναποθέσεων και συνεπώς
για τη συνεχή εξασφάλιση του κρατήματος
και της εύκολης χρήσης.
FI
NO
1.Liitä hiiri tietokoneen vapaaseen USBliitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja
asentaa laitteen automaattisesti.
1.Koble musen til en ledig USB-port på
datamaskinen. Operativsystemet finner
og installerer enheten automatisk.
2.Dpi-vaihtopainikkeen painalluksella:
vaihdetaan neljän peräkkäin kytkettävän
sensoritarkkuuden (600dpi/1.200dpi/
1.800dpi/2.500dpi). Valittu taso näytetään
siihen kuuluvalla LEDillä.
2.Ved å trykke på Dpi-vekselsknappen
veksler du mellom de fire
sensoroppløsningene (600dpi/1.200dpi/
1.800dpi/2.500dpi). Valgte trinn blir vist
med tilhørende LED.
3.Huolehdi mahdollisuuksien mukaan hiiren
säännöllisestä hoidosta. Puhdista hiiri
vain sumukostealla liinalla. Säännöllinen
puhdistus tulisi suorittaa kertymien
poistamiseksi ja siten tasaisen pitävyyden
ja helpon käytön takaamiseksi.
3.Sørg for regelmessig pleie av musen når
du har mulighet. Rengjør musen kun med
en lett fuktet klut. Regelmessig rengjøring
bør utføres for å fjerne avleiringer og
dermed sikre god håndtering og enkel
bruk til enhver tid.
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of the Jöllenbeck GmbH. Technical specifications
are subject to change. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH
shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein
is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
DE
FR
NL
1
2
CONNECTING
3
DPI-SWITCH
Intended use
This product is only intended as an input device for connecting to a computer. Jöllenbeck GmbH
accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the
manufacturer.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer geeignet. Die
Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen
aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen
Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur un ordinateur.
La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de
blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire
aux instructions données par le fabricant.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting op een pc. Jöllenbeck GmbH
is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
fabrikant aangegeven doel van het product.
Health risks
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain; as such, take
regular breaks and consult a doctor if problems persist.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden
wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei
wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut entraîner des troubles
physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et
consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.
Gezondheidsrisico‘s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens van
ongemak of pijn niet worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij terugkerende
problemen een arts.
2.500 dpi
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der
Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio,
téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou
des appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l’origine des perturbations.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
1.200 dpi
Laser
Diese Maus verwendet einen Lasersensor der Klasse I nach DIN EN 60825-1: 2008-05. Achtung –
unsichtbare Laserstrahlung: Das Licht dieses Sensors ist für das menschliche Auge nicht sichtbar
und als harmlos eingestuft. Trotzdem ist es unter bestimmten Umständen möglich, dass direkter
Kontakt des Auges mit dem Laser Sehschäden verursacht. Schauen Sie niemals in den direkten oder
reflektierten Laserstrahl und richten Sie diesen niemals auf andere Personen oder reflektierende
Oberflächen wie z. B. Spiegel. Schauen Sie niemals durch Lupen, Mikroskope oder ähnliche Geräte in
den Laserstrahl. Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
Laser
Cette souris utilise un capteur laser de classe I selon la norme DIN EN 60825-1:2008-05. Attention
– rayonnement laser invisible : la lumière de ce capteur n‘est pas visible pour l‘œil humain et est
considérée comme inoffensive. Toutefois, un contact visuel direct avec le laser peut entraîner dans
certaines conditions des lésions oculaires. Ne regardez jamais directement le rayon laser ni son
reflet et ne dirigez jamais le rayon sur d‘autres personnes ou sur des surfaces réfléchissantes, telles
que des miroirs. Ne regardez jamais le rayon laser à la loupe, au microscope ou avec des appareils
similaires. Toute manipulation (modification) du système laser est interdite.
Laser
Deze muis gebruikt een lasersensor Klasse I conform DIN EN 60825-1: 2008-05. Let op – onzichtbare
laserstraling: Het licht van de laser is voor het menselijk oog niet waarneembaar en is gekwalificeerd
als ongevaarlijk. Desondanks is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat een direct
contact tussen oog en laser kan leiden tot gezichtsverlies. Kijk nooit direct in de laserstraal of
in de weerspiegeling daarvan en richt de laserstraal nooit op andere personen of reflecterende
oppervlakken, zoals spiegels. Kijk nooit door een loep, een microscoop of vergelijkbare apparaten en
toestellen in de laserstraal. Het is niet toegestaan de laserinstallatie te manipuleren (veranderingen
aan te brengen).
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency
fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try
increasing the distance from the devices causing the interference.
Laser
This mouse uses a CLASS I laser sensor that complies with DIN EN 60825-1: 2008-05. WARNING –
invisible laser radiation: the light from this sensor is invisible to human eyes and is classified as being
harmless. Despite this, under certain circumstances pointing the laser directly at the eyes may cause
blindness. DO NOT look at a direct or reflected laser beam and NEVER aim it at others or reflective
surfaces such as mirrors; never look at the laser beam through magnifying glasses, microscopes or
similar devices. DO NOT attempt to make any adjustment to the laser unit.
This guide MUST be retained and passed on if the laser device is given to someone else.
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with
general household waste; instead, take it to a recycling point for electrical and electronic equipment.
For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the
business where you purchased this product. The separate collection and recycling of used items
of electrical and electronic equipment prevents any harmful substances they contain from harming
human health and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is
via our website: www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo de inserción. Jöllenbeck
GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una
utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación,
desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción de datos puede acarrear problemas
de salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta regularidad, y en caso de repetirse los
síntomas acude inmediatamente al médico.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos
inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que
perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la
distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Láser
Este ratón utiliza un sensor láser de la clase I según norma DIN EN 60825 -1: 2008-05. Atención –
rayo láser no visible: La luz de este sensor no es apreciable para el ojo humano y calificada como
inocua. Aun así, dadas ciertas circunstancias, el contacto directo de la vista con el láser puede ser
causa de daños oculares. No mires nunca directamente en el rayo láser o en un láser reflejado,
ni lo dirijas tampoco nunca hacia otras personas o superficies que lo reflejen, p. ej. espejos. No
mires tampoco el láser a través de aparatos de aumento como lupas y microscopios o similares.
Manipulación (modificaciones) en el aparato láser no son tolerables.
Guardar estas instrucciones y entregarlas posteriormente si se cede a otra persona el dispositivo
láser.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos no podrás depositar ese tipo de
material de desecho - estás obligado legalmente a depositarlo en los contenedores apropiados para
aparatos eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Infórmate sobre el punto limpio más próximo a tu
domicilio en el ayuntamiento de tu demarcación, llamando a empresas de reciclado de la zona o en la
tienda en la que has adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos eléctricos
y pilas usadas evitan que los materiales que contienen perjudiquen la salud o el medio ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio de soporte,
podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.
Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.
Conservez ce mode d‘emploi et remettez-le au nouvel utilisateur si vous cédez le système laser.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem
unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell
ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer
Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses
Produkt erworben haben. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass
darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être placé avec les
ordures ménagères – vous êtes tenu de le déposer dans une borne officielle de collecte d‘appareils
électriques. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services
de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte
séparée des appareils électriques usagés et leur recyclage empêchent que les matériaux qu‘ils
contiennent ne mettent en danger la santé des personnes et l‘environnement.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den
Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service
d‘assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web
www.speedlink.com.
IT
TR
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input su un computer. La Jöllenbeck GmbH
non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario,
improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı olarak uygundur. Jöllenbeck GmbH,
dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda
kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come malessere o dolori.
Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri
meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan problemler durumunda bir doktora
başvurun.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari,
scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal
caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Laser
Questo mouse è dotato di sensore laser della classe I ai sensi della normativa DIN EN 60825-1:
2008-05. Attenzione! Raggio laser invisibile: la luce di questo sensore non è visibile all‘occhio umano
e viene quindi considerata innocua. Tuttavia in alcuni casi il contatto diretto dell‘occhio con il laser può
provocare danni alla vista. Non fissare mai direttamente il raggio laser e non puntare mai il raggio su
persone o superfici riflettenti, come p.e. specchi. Non guardare mai il raggio laser attraverso lenti di
ingrandimento, microscopi o simili. È vietato manipolare (modificare) l‘impianto laser.
Conservare le presenti istruzioni d‘uso e in caso di cessione consegnarle insieme al dispositivo laser.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani non
differenziati. Siete quindi tenuti per legge a consegnare questo prodotto in un centro di raccolta
autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici. Per informazioni in merito ai centri di raccolta della
propria zona contattare le autorità locali, le imprese di smaltimento locali o il negozio dove è stato
acquistato il prodotto. La raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita che le
sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute umana e l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente
reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar,
mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Lazer
Bu farede, DIN EN 60825-1: 2008-05‘e uygun I sınıfı bir lazer sensörü kullanılmıştır. 2008-05. Dikkat
– Gözle görülmeyen lazer ışını: Bu sensörün ışığı insan gözü tarafından görülemez ve zararsız
olarak sınıflandırılmıştır. Yine de belirli koşullarda gözün lazere doğrudan temas etmesi durumunda
görme bozuklukları söz konusu olabilir. Asla direkt veya yansıyan lazer ışınına bakmayın ve ışını asla
başka kişilere veya ayna gibi yansıyan yüzeylere doğrultmayın. Asla büyüteç, mikroskop veya benzer
cihazlarla lazer ışınına bakmayın. Lazer düzeneği üzerinde manipülasyon (değişiklik) yapmak yasaktır.
Bu kullanım kılavuzu muhafaza edilmeli ve lazer düzeneğinin başka bir kullanıcıya verilmesi
durumunda birlikte verilmelidir.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev çöpü ile imha edilemeyeceği anlamına
gelmektedir - Bu yüzden bunları elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama noktasına
vermekle yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan,
geri dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü satın aldığınız dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli
cihazların ayrı olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan maddelerin
insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri destek birimimize başvurun.
Buraya en hızlı www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem mee als de laserinstallatie in andere handen overgaat.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product niet bij het normale huisvuil
mag worden gedaan. U bent verplicht het in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor elektrische
apparaten. Informatie over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke
overheid, het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door
gescheiden inzameling en verwerking van elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin
gebruikte stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen het
snelste bereiken via onze website www.speedlink.com.
RU
CARE
1.800 dpi
No chemicals
600 dpi
‰
No alcohol
EN
DE
FR
NL
1.Plug the mouse into any free USB port on
your computer. The operating system will
detect and install the device automatically.
1.Verbinden Sie die Maus mit einer freien
USB-Schnittstelle Ihres Rechners.
Das Gerät wird vom Betriebssystem
automatisch erkannt und installiert.
1.Reliez la souris à une prise USB libre
de votre ordinateur. Le périphérique est
détecté automatiquement par le système
d’exploitation et installé.
1.Sluit de muis aan op een vrije USB-poort
van de computer. Het apparaat wordt
automatisch herkend en geïnstalleerd
door het besturingssysteem.
2.Durch das Betätigen der DpiWechseltaste wechseln Sie zwischen den
vier durchschaltbaren Sensorauflösungen
(600 dpi/1.200 dpi/1.800 dpi/2.500 dpi).
Die ausgewählte Stufe wird durch die
zugehörige LED angezeigt.
2.Le bouton dpi vous permet de basculer
entre les quatre résolutions disponibles
pour le capteur (600 dpi/1.200 dpi/
1.800 dpi/2.500 dpi). Le réglage activé est
indiqué par le voyant correspondant.
2.Steeds als u op de dpi-knop drukt,
wordt een volgende stap van de
sensorresolutiecyclus geactiveerd
(600dpi/1.200dpi/1.800dpi/2.500dpi). De
geselecteerde stand wordt aangegeven
met de bijbehorende LED.
2.Press the dpi switch to toggle between
the four sensor resolutions (600dpi/
1,200dpi/1,800dpi/2,500dpi). The selected
level is indicated by the relevant LED.
3.Clean your mouse regularly using only a
damp cloth. Regular cleaning removes
any deposits and ensures your mouse
always offers maximum grip and ease
of use.
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в качестве устройства для ввода на
компьютере. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц
вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
3.Sorgen Sie nach Möglichkeit für
die regelmäßige Pflege der Maus.
Reinigen Sie die Maus mit einem
leicht angefeuchteten Lappen. Die
regelmäßige Reinigung sollte erfolgen,
um Ablagerungen zu entfernen und somit
die Griffigkeit und die leichte Benutzung
konstant zu gewährleisten.
3.Veillez à nettoyer régulièrement votre
souris. Pour cela, utilisez un chiffon
simplement humecté. Un nettoyage
régulier de la souris est nécessaire
pour éliminer les dépôts de saletés et
préserver ainsi ses qualités de prise en
main et de fluidité.
3.Zorg waar mogelijk voor regelmatig
onderhoud van de muis. Reinig de muis
met een slechts licht bevochtigde doek.
Regelmatig reinigen wordt aanbevolen
om aangekoekt vuil te verwijderen, zodat
de comfortabele, lichte bediening niet in
gevaar komt.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств ввода данных может привести к
возникновению жалоб, связанных со здоровьем (например, к недомоганию или болям).
Регулярно делайте перерывы, а если проблемы будут повторяться, обратитесь за советом к
врачу.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение
радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи.
В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
Лазер
В этой мышке используется лазерный датчик класса I по DIN EN 60825-1: 2008-05. Внимание
– невидимые лазерные лучи: Свет этого датчика невидим для человеческого глаза и
классифицируется как безопасный. Несмотря на это при определенных обстоятельствах прямой
контакт глаза с лазером может вызвать ухудшение зрения. Никогда не смотрите прямо на
луч лазера или его отражение и не направляйте его на людей или отражающие поверхности,
например, зеркала. Никогда не смотрите на луч лазера через лупу, при помощи микроскопа или
других похожих устройств. Манипуляции (изменения) на лазерном устройстве не допускаются.
Эту инструкцию по эксплуатации следует хранить и передавать другим лицам вместе с
лазерным устройством.
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на то, что это изделие нельзя
утилизировать с несортированным домашним мусором – поэтому вы обязаны сдать
его в официально назначенный пункт сбора старых электроприборов. Информацию о
специализированных пунктах сбора старых электроприборов можно получить в местных органах
власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это
изделие. Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов предотвращают возникновение
опасности для здоровья человека и окружающей среды вследствие веществ, которые в них
содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу
поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
ES
IT
TR
RU
1.Enchufa el ratón a un puerto USB libre de
tu ordenador. El programa de instalación
se activa, lo detecta y se instala
automáticamente.
1.Collegare il mouse ad una porta USB
libera del computer. Il dispositivo viene
riconosciuto e installato automaticamente
dal sistema operativo.
1.Fareyi bilgisayarınızdaki boş bir USB
portuna bağlayın. Aygıt işletim sistemi
tarafından otomatik algılanır ve kurulumu
yapılır.
1.Соедините мышь со свободным USBпортом компьютера. Операционная
система автоматически обнаруживает
и инсталлирует устройство.
2.Pulsando la tecla de cambio de dpi se
conmuta entre las cuatro resoluciones del
sensor disponibles (600dpi/1.200dpi/
1.800dpi/2.500dpi). El nivel
seleccionado se indica mediante el LED
correspondiente.
2.Azionamento del tasto dpi: commutazione
tra quattro risoluzioni di sensore attivabili
(600 dpi/1.200 dpi/1.800 dpi/2.500 dpi). Il
livello selezionato viene indicato dal LED
corrispondente.
2.Dpi değişim tuşuna basıldığında: Geçiş
yapılabilir dört sensör çözünürlüğü
arasında seçim yapılabilir (600dpi/
1.200dpi/1.800dpi/2.500dpi). Seçilen
seviye ilgili LED ile gösterilir.
3.Eseguire la manutenzione ordinaria del
mouse. Pulire il mouse sempre con un
panno leggermente umido. Si consiglia
di effettuare una pulizia regolare per
rimuovere i residui e garantire una
costante maneggevolezza e facilità d‘uso.
3.Mümkün olduğunca farenin düzenli
bakımını sağlayın. Fareyi sadece hafif
nemli bir bezle temizleyin. Düzenli
temizlik, kalıntıları yok etmek ve böylece
kavranabilirliği ve kolay kullanımı sürekli
olarak temin edebilmek için yapılmalıdır.
2.При нажатии кнопки изменения dpi
происходит последовательный переход
между четырьмя разрешениями
сенсора (600 dpi/1.200 dpi/
1.800 dpi/2.500 dpi). На выбранную
ступень указывает соответствующий
светодиод.
3.Siempre que sea posible, limpie el ratón
limpio con regularidad. Límpielo con un
paño algo humedecido. Hay que hacer
la limpieza con regularidad para remover
residuos y garantizar todo el tiempo
que el ratón se pueda sujetar bien y
sea ligero.
3.По возможности обеспечьте
регулярный уход за мышью. Чистить
мышь следует только слегка влажной
салфеткой. Регулярную чистку следует
производить для удаления отложений
и таким образом для обеспечения
удобства и легкости использования
мыши.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement