Philips BHS380, BHS380/90, BHS380/40, BHS380/50, BHS380/00 User manual

Philips BHS380, BHS380/90, BHS380/40, BHS380/50, BHS380/00 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHS380
»»The ion function activates when the appliance is switched on. The
function provides additional shine and reduces frizz. When the
function is on, a special odor may be smelt and a sizzling sound
may be heard, which is normal and caused by the ions that are
generated.
3 Slide the closing lock (
) to unlock the appliance.
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
5 Place the hair between the straightening plates (
handles together.
) and press the
6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
• To create flicks, slowly rotate the straightener in half-circle motion
inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and let the
hair glide off the plates.
EN
User manual
NL
Gebruiksaanwijzing
DA
Brugervejledning
NO
Brukerhåndbok
DE
Benutzerhandbuch
PT
Manual do utilizador
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
SV
Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR
Kullanım kılavuzu
FI
Käyttöopas
MS-MY Manual pengguna
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
FR
Mode d’emploi
ZH-CN 用户手册
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
IN
ARPengguna
Buku Petunjuk
IT
Manuale utente
7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
AR
4 Lock the straightening plates (
FA
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
3
).
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
4Troubleshooting
a
b
c
d
Problem
Cause
Solution
The
appliance
does not
work at all.
The power socket to
which the appliance
has been connected
may be broken.
Check the appliance is plugged
in correctly.
Check the fuse for this power
socket in your home.
The appliance may
not be suitable
for the voltage to
which it has been
connected.
Ensure that the voltage
indicated on the type plate of
the appliance corresponds to
the local mains voltage.
e
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1Vigtigt
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ikke dette
apparat i nærheden af vand.
• Hvis du anvender apparatet i
English
badeværelset, skal du trække stikket
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
selvom apparatet er slukket.
•
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
1Important
i nærheden af badekar,
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
brusekabiner, kummer eller
for future reference.
andre kar, der indeholder vand.
• WARNING: Do not use this appliance
• Tag altid stikket ud, efter du
near water.
har brugt apparatet.
• When the appliance is used in a
• Hvis netledningen beskadiges, må den
bathroom, unplug it after use since
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
the proximity of water presents a risk,
Philips-serviceværksted eller en
even when the appliance is switched
tilsvarende kvalificeret fagmand for at
off.
undgå enhver risiko.
• WARNING: Do not use
• Dette apparat kan bruges af børn
this appliance near bathtubs,
fra 8 år og opefter og personer
showers, basins or other
med reducerede fysiske, sensoriske
vessels containing water.
eller mentale evner eller manglende
• Always unplug the appliance after use.
erfaring og viden, hvis de er blevet
• If the mains cord is damaged, you
instrueret i sikker brug af apparatet og
must have it replaced by Philips, a
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
service centre authorised by Philips or
børn lege med apparatet. Rengøring
similarly qualified persons in order to
og vedligeholdelse må ikke foretages
avoid a hazard.
af børn uden opsyn.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above • Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
and persons with reduced physical,
på apparatet, svarer til den lokale
sensory or mental capabilities or
spænding.
lack of experience and knowledge
•
Brug ikke apparatet til andre
if they have been given supervision
formål end dem, der er beskrevet i
or instruction concerning use of
vejledningen.
the appliance in a safe way and
• Hold konstant opsyn med apparatet,
understand the hazards involved.
når det er sluttet til stikkontakten.
Children shall not play with the
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
appliance. Cleaning and user
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
maintenance shall not be made by
specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du
children without supervision.
anvender en sådan type tilbehør eller
• Before you connect the appliance,
dele, annulleres garantien.
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local • Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
power voltage.
• Læg aldrig apparatet væk, før det er
• Do not use the appliance for any
helt afkølet.
other purpose than described in this
manual.
• Vær meget opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan være
• When the appliance is connected to
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
the power, never leave it unattended.
da de øvrige dele er varme, og undgå
• Never use any accessories or
kontakt med huden.
parts from other manufacturers
• Placer altid apparatet med holderen
or that Philips does not specifically
på en varmebestandig, stabil og jævn
recommend. If you use such
overflade. De varme varmeplader må
accessories or parts, your guarantee
ikke berøre overfladen eller andre
becomes invalid.
brændbare materialer.
• Do not wind the mains cord round
• Netledningen må ikke komme i
the appliance.
kontakt med apparatets varme dele.
• Wait until the appliance has cooled
• Når apparatet er tændt, skal det
down before you store it.
holdes væk fra brændbare genstande
• Pay full attention when using the
og materialer.
appliance since it could be extremely
• Når apparatet er varmt, må der ikke
hot. Only hold the handle as other
lægges noget hen over det
parts are hot and avoid contact with
(f.eks. håndklæder eller tøj).
the skin.
• Brug kun apparatet på tørt hår.
• Always place the appliance with the
Undlad at betjene apparatet med våde
stand on a heat-resistant, stable flat
hænder.
surface. The hot heating plates should
never touch the surface or other
• Hold varmepladerne rene og fri
flammable material.
for støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
• Avoid the mains cord from coming
aldrig apparatet sammen med
into contact with the hot parts of the
stylingprodukter.
appliance.
• Varmepladerne har en belægning.
• Keep the appliance away from
Denne belægning slides muligvis væk
flammable objects and material when
med tiden. Dette påvirker dog ikke
it is switched on.
apparatets ydeevne.
• Never cover the appliance with
• Hvis apparatet bruges til farvet hår,
anything (e.g. a towel or clothing)
kan det smitte af på varmepladerne.
when it is hot.
Kontakt altid forhandleren, før
• Only use the appliance on dry hair. Do
apparatet bruges på kunstigt hår.
not operate the appliance with wet
• Reparation og eftersyn af apparatet
hands.
skal altid foretages på et autoriseret
• Keep the heating plates clean and free
Philips-serviceværksted. Reparation
of dust and styling products such as
udført af ukvalificeret personale kan
mousse, spray and gel. Never use the
medføre ekstremt farlige situationer
appliance in combination with styling
for brugeren.
products.
• Stik aldrig metalgenstande ind i
• The heating plates have coating
åbningerne, da dette kan give elektrisk
on. This coating might slowly wear
stød.
away over time. However, this does
not affect the performance of the
Elektromagnetiske felter (EMF)
appliance.
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
• If the appliance is used on colorog regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
treated hair, the heating plates may be
stained. Before using it on artificial hair, Miljø
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
always consult their distributor.
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
• Always return the appliance to a
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
service centre authorized by Philips
omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
for examination or repair. Repair by
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
unqualified people could result in an
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
extremely hazardous situation for the med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
user.
• Do not insert metal objects into
2
Glat håret ud
openings to avoid electric shock.
Forberedelse af håret:
3140 035 39761
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2
Straighten your hair
Preparation for your hair:
• Wash your hair with shampoo and conditioner.
• Blow dry your hair with a brush.
• Apply heat protective spray to your hair and comb it thoroughly
with large-toothed comb.
Tip
•• It is suggested to keep the heat plates locked before use.
•• Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
•• Use the straightener only when your hair is dry.
Note: Ensure that you select a temperature setting that is suitable for
your hair. Always select a low setting when you use the straightener
for the first time.
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Select temperature setting for your hair,
for low temperature
setting,
for high temperature setting.
»»The power-on indicator ( ) lights up.
»»After 60 seconds, the appliance heats up.
• ADVARSEL: Anvend
• Vask håret med shampoo og balsam.
• Tør håret ved hjælp af en hårtørrer og en børste.
• Anvend varmebeskyttende spray, og red håret grundigt med en
bredtandet kam.
Tip
•• Det anbefales at holde varmepladerne fastlåst før brug.
•• Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende
produkter ved glatning.
•• Anvender kun glattejernet, når dit hår er tørt.
Bemærk: Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til
din hårtype.Vælg altid en lav temperatur, når du anvender glattejernet
første gang.
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Vælg den rette temperaturindstilling til dit hår,
for høj temperatur.
»»Strømindikatoren ( ) lyser.
for lav temperatur,
»»Efter 60 sekunder er apparatet varmet op.
»»Ion-funktionen aktiveres, når apparatet er tændt. Funktionen giver
yderligere glans og reducerer krusning. Når funktionen er slået
til, giver det muligvis en særlig lugt, og der høres en hvislende lyd.
Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
3 Skub låseknappen (
) for at låse apparatet op.
4 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
Bemærk: Ved kraftigere hår anbefales det at lave flere hårlokker.
5 Placer håret mellem glattepladerne (
sammen.
), og tryk håndtagene
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis
der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.
4
Fejlfinding
Problem
Årsag
Løsning
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er sluttet
til, ikke.
Kontroller, at apparatet er sat
korrekt i stikkontakten.
Kontroller sikringen til denne
stikkontakt.
Hårtørreren er
måske ikke beregnet
til den netspænding,
den er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets
typeskilt svarer til den lokale
netspænding.
Deutsch
).
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten
Tuch.
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten (
).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
3
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips ServiceCenter in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ursache
Lösung
1Wichtig
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise ist
die Steckdose, an
die das Gerät angeschlossen ist, kaputt.
Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß angeschlossen
ist.
Prüfen Sie in Ihrem Zuhause die
Sicherung für diese Steckdose.
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
• WARNUNG: Verwenden
Fehlerbehebung
2
Συμβουλή
•• Σας συμβουλεύουμε να αφήσετε τις πλάκες ισιώματος
κλειδωμένες μέχρι να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
•• Αν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε προϊόντα προστασίας από τη θερμότητα πριν
ισιώσετε τα μαλλιά σας.
•• Χρησιμοποιήστε τον ισιωτή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
Σημείωση: Να επιλέγετε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας
κατάλληλη για τα μαλλιά σας. Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση
θερμοκρασίας εάν χρησιμοποιείτε τον ισιωτή μαλλιών για πρώτη
φορά.
1 Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.
2 Επιλέξτε ρύθμιση θερμοκρασίας για τα μαλλιά σας:
χαμηλή και
για υψηλή θερμοκρασία.
»»Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ( ) ανάβει.
για
»»Μετά από 60 δευτερόλεπτα, η συσκευή θερμαίνεται.
»»Η λειτουργία ιόντων ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί
η συσκευή. Η λειτουργία αυτή προσφέρει περισσότερη
λάμψη και μειώνει το φριζάρισμα. Όταν η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, μπορεί να αναδίδεται μια χαρακτηριστική
μυρωδιά και να ακούγεται ένα «τσιτσίρισμα», το οποίο είναι
φυσιολογικό και προκαλείται από τα παραγόμενα ιόντα.
3 Σύρετε το κλείδωμα πλακών (
συσκευή.
4 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από
5 εκ για ίσιωμα.
Σημείωση: Αν έχετε χοντρή τρίχα, σας συμβουλεύουμε να χωρίσετε
τα μαλλιά σας σε περισσότερες τούφες.
5 Τοποθετήστε τις ρίζες των μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες (
και πιέστε τις λαβές μέχρι να ενωθούν.
dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist. Wenn Sie die Funktion
aktiviert haben, können Sie möglicherweise einen speziellen
Geruch oder ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig
normal und wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
), um die Verriegelung des
4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie eine höchstens 5 cm breite
Haarsträhne ab.
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu
unterteilen.
6 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη
μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
2
Ισιώστε τα μαλλιά σας
Προετοιμασία των μαλλιών σας:
• Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν και μαλακτική κρέμα.
• Στεγνώστε τα μαλλιά σας με το πιστολάκι χρησιμοποιώντας
μια βούρτσα.
• Εφαρμόστε σπρέι προστασίας από τη θερμότητα στα μαλλιά
σας και χτενίστε τα καλά με μια πιρούνα.
Alisado del pelo
Preparación del pelo:
• Lávese el pelo con champú y acondicionador.
• Seque el pelo con secador y un cepillo.
• Aplique un spray protector del calor en el pelo y péinelo bien con
un peine con púas grandes.
Consejo
•• Es recomendable mantener las placas de calentamiento
bloqueadas antes de utilizar el aparato.
•• Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos
para proteger el pelo cuando lo alisen.
•• Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
Nota: Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su
tipo de cabello. Seleccione siempre una posición de temperatura baja
cuando utilice la plancha por primera vez.
)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medioambiental
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea
2012/19/EU.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado
correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
»»Ionikäsittely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta. Käsittely
lisää kiiltoa ja vähentää karkeutta. Kun toiminto on käytössä,
laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu ja siitä saattaa kuulua
sihinää. Tämä on normaalia ja johtuu laitteen muodostamista
ioneista.
3 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta (
5 Aseta hiukset suoristuslevyjen väliin (
kädensijat yhteen.
) ja purista laitteen
6 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset
eivät kuumene liikaa.
• Voit luoda kiharoita kiertämällä suoristinta hitaasti sisään- tai
ulospäin hiusten juuriin asti. Anna sitten hiusten liukua pois levyiltä.
7 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–6.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
2 Seleccione la posición de temperatura para su pelo,
para la
posición de temperatura baja y
para la posición de temperatura
alta.
»»El indicador de encendido ( ) se ilumina.
3 Puhdista laite ja suoristuslevyt kostealla liinalla.
»»La función de iones se activa cuando el aparato está encendido.
Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado.
Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
olor característico y que se oiga un chisporroteo, esto es normal
y lo causan los iones generados.
3 Para desbloquear el aparato (
) deslice el mecanismo de cierre.
4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en
más mechones.
5 Coloque las raíces entre las placas alisadoras (
mangos para juntarlos.
) y presione los
6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
evitar que se caliente en exceso.
• Para crear formas, gire lentamente la plancha para el pelo en un
movimiento semicircular hacia dentro (o hacia fuera) cuando
llegue a las puntas y deje que el pelo se deslice hasta soltarse de
las placas.
7 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 6.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
4 Bloquee las placas alisadoras (
).
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
3
Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
4
Solución de problemas
Problema
Causa
Solución
El aparato
no funciona.
Puede que la toma
de corriente donde
está enchufado el
aparato esté rota.
Compruebe que el aparato
está conectado correctamente.
Compruebe el fusible de esta
toma de corriente de la casa.
Puede que el
aparato no sea
adecuado para el
voltaje al que está
conectado.
Compruebe si el voltaje
indicado en la placa de modelo
se corresponde con el voltaje
de red local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
• VAROITUS: Älä
käytä tätä laitetta
veden lähellä.
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
• VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
• Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.
• Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
• Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
• Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
kun käytät sitä, koska se voi olla
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
Vältä ihokosketusta.
• Aseta aina laite telineen kanssa
lämmönkestävälle, tukevalle ja
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä
ei saa päästää kosketuksiin alustan tai
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
• Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
• Pidä laite poissa helposti syttyvistä
esineistä ja materiaaleista, kun sen virta
on kytkettynä.
• Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
tai vaatteella, kun se on kuuma.
• Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
• Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei
niihin kerry pölyä ja muotoilutuotteita,
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
muotoilutuotteiden kanssa.
• Lämpölevyissä on pinnoite. Ajan myötä
pinnoite saattaa hiljalleen kulua. Tämä
ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
• Jos laitteella käsitellään värjättyjä
hiuksia, lämpölevyt saattavat värjäytyä.
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
tarkista jälleenmyyjältä, voiko niin
tehdä.
• Toimita laite vianmääritystä ja
korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
käyttäjälle.
• Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
4 Lukitse suoristuslevyt (
).
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
3
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
4Vianmääritys
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty Tarkista, että laite on kytketty
pistorasiaan, johon ei tuleoikein.
virtaa.
Tarkista pistorasian sulake.
Laitetta ei ehkä ole tar- Varmista, että laitteen tyyppikilveskoitettu käytettäväksi
sä mainittu jännite vastaa paikallista
paikallisella verkkojän- verkkojännitettä.
nitteellä.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Hiusten suoristaminen
Hiusten valmistelu:
• Pese hiukset shampoolla ja hoitoaineella.
• Kuivaa hiukset hiustenkuivaimella ja harjalla.
• Suihkuta hiuksiin kuumuudelta suojaavaa suihketta ja kampaa ne
harvalla kammalla.
Vihje
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2
Lissage de vos cheveux
Préparatifs pour vos cheveux :
• Lavez-vous les cheveux avec du shampoing et de l’aprèsshampoing.
• Faites un brushing à l’aide d’une brosse.
• Appliquez un spray de protection contre la chaleur sur vos
cheveux et peignez-les soigneusement avec un peigne à dents
larges.
Conseil
•• Il est recommandé aux utilisateurs fréquents d'utiliser des
2 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila:
on suuri lämpötila.
»»Virran merkkivalo ( ) syttyy.
»»Minuutin kuluttua laite lämpenee.
on pieni lämpötila ja
3 Déverrouillez l’appareil en faisant glisser le verrou (
).
4 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large
maximum afin de la lisser.
Remarque : pour les cheveux plus épais, il est recommandé de faire plus
de mèches.
5 Placez les cheveux entre les plaques lissantes (
poignées de l’appareil l’une contre l’autre.
), puis pressez les
6 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
• Pour créer des vagues, faites tourner lentement le lisseur par des
mouvements semi-circulaires vers l’intérieur (ou l’extérieur) jusqu’à
atteindre les pointes et laissez les cheveux glisser en dehors des
plaques.
»»Fungsi ion akan aktif ketika alat dihidupkan. Fungsi tersebut
memberikan kemilau tambahan dan mengurangi keriting. Bila
fungsi ini dihidupkan, mungkin akan muncul bebauan tertentu
dan suara berdesis yang normal dan disebabkan oleh ion yang
dihasilkan.
3 Geser kunci penutup (
) untuk membuka kunci alat.
4 Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm
lebarnya untuk pelurusan.
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian
yang lebih banyak.
5 Tempatkan rambut di antara pelat pelurus (
pegangannya.
) dan tekan
6 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5
detik) dari akar sampai ke ujung, tanpa berhenti agar tidak kepanasan.
• Agar lentik, putar pelurus perlahan dengan gerakan setengah
putaran ke dalam (atau keluar) saat mencapai ujung rambut dan
biarkan rambut menggantung pada pelat.
7 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 4 sampai
6.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
7 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 6.
Après utilisation :
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
4 Kuncilah pelat pelurus (
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
3 Nettoyez l’appareil et les plaques lissantes à l’aide d’un chiffon
humide.
4 Verrouillez les plaques lissantes (
).
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( ).
3
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
4Dépannage
Problème
Cause
Solution
L'appareil
ne
fonctionne
pas.
La prise sur laquelle
l'appareil a été
branché est peut-être
cassée.
Vérifiez si l'appareil est branché
correctement.
Vérifiez le fusible relié à cette
prise secteur dans votre maison.
L'appareil n'a
peut-être pas été
connecté sur la
tension correcte.
Assurez-vous que la tension
indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
3 Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembap.
3
).
Garansi dan layanan
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada leaflet garansi
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
4
Mengatasi masalah
Masalah
Penyebab
Solusi
Alat sama
sekali
tidak
bekerja.
Soket daya yang
terhubung dengan
alat mungkin rusak.
Periksa apakah alat ditancapkan
dengan benar.
Periksa sekring untuk soket daya ini
di rumah Anda.
Alat mungkin tidak
cocok dengan
tegangan listrik
yang dihubungkan.
Pastikan tegangan listrik yang
ditunjukkan pada pelat tipe alat
tersebut sesuai dengan tegangan
listrik setempat.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1Importante
pas cet
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
appareil à proximité d’une source
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
Indonesia
d’eau.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
• Si vous utilisez l’appareil dans une
apparecchio in prossimità di acqua.
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
salle de bains, débranchez-le après
produk Anda di www.philips.com/welcome.
• Quando l’apparecchio viene usato in
utilisation car la proximité d’une
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
1Penting
source d’eau constitue un risque,
la vicinanza all’acqua rappresenta un
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
même lorsque l’appareil est
rischio anche quando il sistema è
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
hors tension.
spento.
• PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
• AVERTISSEMENT : n’utilisez
• AVVERTENZA: non utilizzare questo
dekat air.
pas l’appareil près d’une
apparecchio in prossimità
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni • Bila alat digunakan di kamar mandi,
di vasche da bagno, docce,
cabutlah stekernya setelah digunakan
de tout autre récipient contenant de
lavandini o altri recipienti
karena
dekat
dengan
air
dapat
l’eau.
contenenti acqua.
menimbulkan risiko, sekalipun alat
• Débranchez toujours l’appareil après
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
telah dimatikan.
utilisation.
l’apparecchio.
• PERINGATAN: Jangan gunakan
• Si le cordon d’alimentation est
• Se il cavo di alimentazione è
alat ini bak mandi, pancuran,
endommagé, il doit être remplacé par
danneggiato deve essere sostituito
bak
atau
tempat
berisi
air
Philips, par un Centre Service Agréé
da Philips, da un centro di assistenza
lainnya.
Philips ou par un technicien qualifié
autorizzato Philips o da persone
• Selalu cabut steker setiap kali selesai
afin d’éviter tout accident.
qualificate al fine di evitare possibili
menggunakan alat.
• Cet appareil peut être utilisé
danni.
• Jika kabel listrik rusak, maka harus
par des enfants âgés de 8 ans
•
Quest’apparecchio può essere usato
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
ou plus, des personnes dont les
da bambini di età superiore agli 8 anni
Philips atau orang yang mempunyai
capacités physiques, sensorielles ou
e da persone con capacità mentali,
keahlian
sejenis
agar
terhindar
dari
intellectuelles sont réduites ou des
fisiche o sensoriali ridotte, prive di
bahaya.
personnes manquant d’expérience
esperienza o conoscenze adatte a
• Alat ini dapat digunakan oleh anaket de connaissances, à condition que
condizione che tali persone abbiano
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
ces enfants ou personnes soient
ricevuto assistenza o formazione per
cacat fisik, indera atau kecakapan
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
utilizzare l’apparecchio in maniera
mental
yang
kurang
atau
kurang
des instructions quant à l’utilisation
sicura e capiscano i potenziali pericoli
pengalaman dan pengetahuan jika
sécurisée de l’appareil et qu’ils
associati a tale uso. Evitare che i
mereka diberi pengawasan atau
aient pris connaissance des dangers
bambini giochino con l’apparecchio. Le
petunjuk mengenai cara penggunaan
encourus. Les enfants ne doivent pas
operazioni di pulizia e manutenzione
alat yang aman dan mengerti
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
non devono essere eseguite da
bahayanya. Anak-anak dilarang
l’entretien ne doivent pas être réalisés
bambini senza la supervisione di un
memainkan alat ini. Pembersihan dan
par des enfants sans surveillance.
adulto.
perawatan pengguna tidak boleh
• Avant de brancher l’appareil, assurez• Prima di collegare l’apparecchio
dilakukan
oleh
anak-anak
tanpa
vous que la tension indiquée sur
assicurarsi che la tensione indicata
pengawasan.
l’appareil correspond bien à la tension
su quest’ultimo corrisponda a quella
• Sebelum Anda menghubungkan alat,
secteur locale.
locale.
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi
alat sesuai dengan voltase listrik di
but que celui qui est indiqué dans ce
non descritti nel presente manuale.
tempat
Anda.
manuel.
• Quando l’apparecchio è collegato
• Jangan gunakan alat untuk keperluan
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne
all’alimentazione, non lasciarlo mai
selain
yang
diterangkan
dalam
buku
le laissez jamais sans surveillance.
incustodito.
petunjuk ini.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de
• Non utilizzare mai accessori o parti di
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant • Bila alat telah terhubung ke listrik,
altri produttori oppure componenti
jangan sekali-kali meninggalkannya
pas été spécifiquement recommandés
non consigliati in modo specifico
tanpa diawasi.
par Philips. L’utilisation de ce type
da Philips. In caso di utilizzo di tali
• Jangan sekali-kali menggunakan
d’accessoires ou de pièces entraîne
accessori o parti, la garanzia si annulla.
aksesori atau komponen apa pun dari
l’annulation de la garantie.
• Non attorcigliare il cavo di
produsen lain atau yang tidak secara
• N’enroulez pas le cordon
alimentazione attorno all’apparecchio.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
d’alimentation autour de l’appareil.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio
Jika Anda menggunakan aksesori atau
• Attendez que l’appareil ait refroidi
prima di riporlo.
komponen
tersebut,
garansi
Anda
avant de le ranger.
• Prestare la massima attenzione
menjadi batal.
• Cet appareil peut être extrêmement
durante l’uso dell’apparecchio poiché
• Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
chaud ; soyez particulièrement
potrebbe essere estremamente caldo.
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez • Tunggulah sampai alat sudah dingin
Utilizzare esclusivamente l’apposita
sebelum menyimpannya.
uniquement la poignée car les autres
impugnatura poiché le altre parti sono
• Berhati-hatilah saat menggunakan
parties sont chaudes et évitez tout
calde ed evitare il contatto con la
alat karena bisa menjadi sangat panas.
contact avec la peau.
pelle.
Cukup
pegang
gagang
karena
bagian
• Placez toujours l’appareil sur son
•
Appoggiare sempre l’apparecchio
lain panas dan hindari kontak dengan
support sur une surface plane et
sull’apposito supporto, posizionandolo
kulit.
stable résistant à la chaleur. Les
su una superficie piana, stabile e
plaques chauffantes ne doivent jamais • Selalu tempatkan alat secara berdiri
termoresistente. Le piastre riscaldanti
pada permukaan yang tahan panas,
être en contact avec la surface ou
non devono mai toccare la superficie
stabil
dan
datar.
Pelat
pemanas
d’autres matériaux inflammables.
o altro materiale infiammabile.
yang panas tidak boleh menyentuh
• Veillez à ce que le cordon
• Evitare che il cavo di alimentazione
permukaan atau bahan yang mudah
d’alimentation ne soit pas en contact
entri in contatto con le parti
terbakar.
avec les parties chaudes de l’appareil.
surriscaldate dell’apparecchio.
• Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
• Ne laissez pas l’appareil à proximité
• Tenere l’apparecchio acceso lontano
bagian
alat
yang
panas.
d’objets et matériaux inflammables
da oggetti e materiali infiammabili.
• Jauhkan alat dari barang dan bahan
lorsqu’il est allumé.
yang mudah terbakar saat dihidupkan. • Non coprire mai l’apparecchio (ad
• Ne couvrez jamais l’appareil (par
esempio con un asciugamano o un
• Jangan pernah menutupi alat dengan
exemple d’une serviette ou d’un
indumento) quando è caldo.
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
vêtement) lorsqu’il est chaud.
•
Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
saat sedang panas.
• Utilisez l’appareil uniquement sur
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si • Gunakan alat hanya pada rambut yang
con le mani bagnate.
kering.
Jangan
operasikan
alat
dengan
vous avez les mains mouillées.
•
Assicurarsi che le piastre riscaldanti
tangan yang basah.
• Les plaques chauffantes doivent être
siano pulite e prive di polvere e
• Jagalah pelat pemanas agar selalu
propres et ne doivent comporter
residui di prodotti modellanti come
bersih dan bebas dari debu serta
aucune trace de poussières, ni de
mousse, spray o gel. Non utilizzare
produk penata seperti mousse,
produits coiffants du type mousse,
mai l’apparecchio insieme a prodotti
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
spray ou gel. N’utilisez jamais l’appareil
modellanti.
menggunakan alat bersama dengan
avec des produits coiffants.
• Le piastre riscaldanti sono dotate
produk penata.
• Les plaques chauffantes sont pourvues
di rivestimento. Quest’ultimo è
d’un revêtement. Ce revêtement peut • Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan
soggetto a usura nel corso del tempo.
ini lambat laun akan menipis seiring
présenter une usure normale au fil
Questo, tuttavia, non compromette le
waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak
du temps. Ce phénomène n’affecte
prestazioni dell’apparecchio.
memengaruhi performa alat.
toutefois pas les performances de
• Se l’apparecchio viene utilizzato
• Jika alat digunakan pada rambut yang
l’appareil.
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
• Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
potrebbero macchiarsi. Prima
Sebelum menggunakannya di rambut
colorés, il est possible que les plaques
di utilizzarlo su capelli artificiali,
palsu, selalu tanyakan pada distributor
chauffantes se tachent. Avant d’utiliser
consultare sempre il produttore.
rambut tersebut.
l’appareil sur des cheveux artificiels,
• Per eventuali controlli o riparazioni,
• Bawalah selalu alat ke pusat servis
consultez toujours leur distributeur.
rivolgersi sempre a un centro servizi
resmi Philips untuk diperiksa atau
• Confiez toujours l’appareil à un
autorizzato da Philips. La riparazione
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
Centre Service Agréé Philips pour
da parte di persone non qualificate
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
vérification ou réparation. Toute
potrebbe mettere in serio pericolo
merugikan bagi penggunanya.
réparation par une personne non
l’incolumità dell’utente.
• Jangan memasukkan barang logam
qualifiée peut s’avérer dangereuse
•
Per evitare il rischio di scariche
ke dalam lubang untuk menghindari
pour l’utilisateur.
elettriche, non inserire oggetti metallici
kejutan listrik.
• N’insérez aucun objet métallique
nelle aperture.
dans les ouvertures au risque de vous Medan elektromagnet (EMF)
électrocuter.
Campi elettromagnetici (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
•• Käytä suoristinta vain, kun hiuksesi ovat kuivat.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
»»La fonction ionique s’active lorsque l’appareil est mis sous tension.
Cette fonction apporte davantage de brillance tout en réduisant
les frisottis. Lorsque cette fonction est activée, une odeur spéciale
peut se faire sentir et un grésillement se faire entendre, ce qui est
tout à fait normal car provoqué par les ions générés.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez
•• Il est recommandé de laisser les plaques chauffantes verrouillées
Huomautus:Valitse hiustyypin mukainen lämpötila.Valitse aina matala
asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.
) s’allume.
»»Au bout de 60 secondes, l’appareil commence à chauffer.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
•• Suoristuslevyt kannattaa pitää lukittuina ennen käyttöä.
•• Usein toistuvassa käytössä suositellaan lämpösuojatuotteiden
käyttöä.
»»Le voyant d’alimentation (
1Important
Environnement
Ympäristö
2
).
4 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä
hiuksia.
Huomautus: paksut hiukset kannattaa jakaa useampiin osioihin.
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
»»El aparato se calienta después de 60 segundos.
) για να ξεκλειδώσετε τη
Sie das
6 Τραβήξτε τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας με
Möglicherweise
Prüfen Sie, ob die
μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες,
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
ist das Gerät nicht
Spannungsangabe auf dem
χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
für die verfügbare
Typenschild des Geräts mit
• Wenn das Gerät in einem
• Για να δημιουργήσετε μύτες, περιστρέψτε αργά τον ισιωτή
Netzspannung
der örtlichen Netzspannung
ημικυκλικά προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν φτάσετε στην
Badezimmer verwendet wird, trennen
geeignet.
übereinstimmt.
άκρη της τρίχας και αφήστε τα μαλλιά να γλιστρήσουν από τις
Sie es nach dem Gebrauch von der
πλάκες.
7 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα
Stromversorgung. Die Nähe zum
Ελληνικά
4 έως 6.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
Μετά τη χρήση:
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
πρίζα.
• WARNUNG: Verwenden Sie
www.philips.com/welcome.
2 Τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
das Gerät nicht in der Nähe
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα νωπό
1
Σημαντικό
von Badewannen, Duschen,
πανί.
Waschbecken oder sonstigen
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
4 Κλειδώστε τις πλάκες ισιώματος ( ).
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Behältern mit Wasser.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
για κρέμασμα ( ).
χρησιμοποιείτε
αυτή
τη
συσκευή
Netzstecker aus der Steckdose.
κοντά σε νερό.
3
Εγγύηση και σέρβις
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
•
Όταν
χρησιμοποιείτε
τη
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
ein defektes Netzkabel nur von einem
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
Philips Service-Center, einer von
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
την από την πρίζα μετά τη χρήση
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
Philips autorisierten Werkstatt oder
το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
καθώς η εγγύτητα με νερό
einer ähnlich qualifizierten Person
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
αποτελεί κίνδυνο ακόμα
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
και
όταν
η
συσκευή
είναι
werden.
4
Αντιμετώπιση προβλημάτων
απενεργοποιημένη.
• Dieses Gerät kann von Kindern
Πρόβλημα
Αιτία
Λύση
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
ab 8 Jahren und Personen mit
Η
συσκευή
Δεν
υπάρχει
παροχή
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
verringerten physischen, sensorischen
δεν
ρεύματος στη πρίζα έχει συνδεθεί σωστά.
κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες,
λειτουργεί
στην οποία έχει
Ελέγξτε την ασφάλεια της
oder psychischen Fähigkeiten oder
καθόλου.
συνδεθεί η συσκευή. πρίζας.
λεκάνες
ή
άλλα
δοχεία
που
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
Ενδέχεται η
Βεβαιωθείτε ότι η τάση
περιέχουν νερό.
verwendet werden, wenn sie bei der
συσκευή να μην
που αναγράφεται στην
έχει συνδεθεί σε
πινακίδα τύπου της
•
Να
αποσυνδέετε
πάντα
τη
συσκευή
Verwendung beaufsichtigt wurden
κατάλληλη τάση
συσκευής αντιστοιχεί στην
από
το
ρεύμα
μετά
τη
χρήση.
oder Anweisung zum sicheren
ρεύματος.
τοπική τάση ρεύματος.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
Gebrauch des Geräts erhalten und
θα πρέπει να αντικατασταθεί από
die Gefahren verstanden haben.
Español
τη Philips, από κάποιο κέντρο
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su
spielen. Die Reinigung und Wartung
producto en www.philips.com/welcome.
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
1Importante
durchgeführt werden.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
•
Αυτή
η
συσκευή
μπορεί
να
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
anschließen, überprüfen Sie, ob die
• ADVERTENCIA: No utilice este
8 ετών και πάνω και από άτομα
auf dem Gerät angegebene Spannung
aparato cerca del agua.
με περιορισμένες σωματικές,
mit der Netzspannung vor Ort
• Si utiliza el aparato en el cuarto de
αισθητήριες ή διανοητικές
übereinstimmt.
baño, desenchúfelo después de usarlo.
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
• Verwenden Sie das Gerät
La proximidad de agua representa
εμπειρία και γνώση, με την
nie für andere als in dieser
un riesgo, aunque el aparato esté
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
Bedienungsanleitung beschriebene
apagado.
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
Zwecke.
• ADVERTENCIA: No utilice este
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
• Wenn das Gerät an eine Steckdose
aparato cerca del agua ni
χρήση της συσκευής και κατανοούν
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
cerca de bañeras, duchas,
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
cubetas u otros recipientes
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
• Verwenden Sie niemals Zubehör
que contengan agua.
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
oder Teile, die von Drittherstellern
•
Desenchufe siempre el aparato
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
stammen bzw. nicht von Philips
después de usarlo.
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
•
Si el cable de alimentación está
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
Zubehör oder Teile verwenden,
dañado, deberá ser sustituido por
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
erlischt Ihre Garantie.
Philips, por un centro de servicio
αναγράφεται στη συσκευή
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
autorizado por Philips o por personal
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
das Gerät.
cualificado, con el fin de evitar
ρεύματος.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
situaciones de peligro.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
Sie es wegräumen.
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από • Este aparato puede ser usado por
• Geben Sie acht bei der Verwendung
niños a partir de 8 años y por
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
des Geräts, da es äußerst heiß sein
personas con su capacidad física,
εγχειρίδιο.
könnte. Halten Sie nur den Griff,
psíquica o sensorial reducida y por
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
da die anderen Teile heiß sind, und
quienes no tengan los conocimientos
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
y la experiencia necesarios, si han
παρακολούθηση.
• Stellen Sie das Gerät immer mit dem
sido supervisados o instruidos acerca
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
Ständer auf eine hitzebeständige,
del uso del aparato de forma segura
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
stabile ebene Fläche. Die heißen
y siempre que sepan los riesgos que
κατασκευαστές ή που η Philips δεν
Heizplatten sollten nie die Oberfläche
conlleva su uso. No permita que
συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε
oder anderes brennbares Material
los niños jueguen con el aparato.
τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
berühren.
Los niños no deben llevar a cabo
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
la limpieza ni el mantenimiento sin
nicht mit den heißen Teilen des Geräts • Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
supervisión.
τη συσκευή.
in Berührung kommt.
• Antes de enchufar el aparato,
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
• Halten Sie das eingeschaltete
compruebe que el voltaje indicado
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
Gerät fern von leicht entzündbaren
en el mismo se corresponde con el
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
Gegenständen und Materialien.
voltaje de la red eléctrica local.
με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί
• Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
• No utilice este aparato para otros
να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
fines distintos a los descritos en este
θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη
oder anderen Gegenständen.
manual.
λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι
• Verwenden Sie das Gerät nur an
ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή • Nunca deje el aparato sin vigilancia
trockenem Haar. Bedienen Sie das
cuando esté enchufado a la red
με την επιδερμίδα.
Gerät nicht mit nassen Händen.
eléctrica.
• Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή
• Halten Sie die Heizplatten sauber
• No utilice nunca accesorios ni piezas
με τη βάση της σε μια επίπεδη,
und frei von Staub sowie von
de otros fabricantes o que Philips no
σταθερή επιφάνεια που είναι
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
recomiende específicamente. Si lo
ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
hace, quedará anulada su garantía.
πλάκες δεν πρέπει να έρχονται
das Gerät nie in Kombination mit
• No enrolle el cable de alimentación
σε επαφή με την επιφάνεια ή με
Stylingprodukten.
alrededor del aparato.
οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
• Die Heizplatten sind beschichtet.
• Espere a que se enfríe el aparato
Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe • Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει
antes de guardarlo.
σε επαφή με τα ζεστά μέρη της
der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei
• Preste total atención cuando utilice
συσκευής.
Einfluss auf die Leistung des Geräts.
el aparato, ya que puede estar muy
• Όταν η συσκευή είναι
• Bei Verwendung mit getöntem oder
caliente. Agarre solo el mango, ya que
ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά
gefärbtem Haar können sich die
el resto de piezas están calientes, y
από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
Heizplatten möglicherweise verfärben.
evite el contacto con al piel.
• Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
• Coloque siempre el aparato con el
οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα)
bevor Sie es für künstliches Haar
soporte sobre una superficie plana,
όταν είναι ζεστή.
verwenden.
estable y resistente al calor. Las placas
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε
• Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
de calentamiento calientes nunca
στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε
bzw. Reparatur stets an ein von
deben tocar superficies ni otros
τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Philips autorisiertes Service-Center.
materiales inflamables.
• Να διατηρείτε τις πλάκες της
Eine Reparatur durch unqualifizierte
• Evite que el cable de alimentación
συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη
Personen kann zu einer hohen
entre en contacto con las piezas
και υπολείμματα από προϊόντα
Gefährdung für den Verbraucher
calientes del aparato.
φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι
führen.
• Mantenga el aparato lejos de objetos
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
• Führen Sie keine Metallgegenstände
y materiales inflamables mientras esté
τη συσκευή σε συνδυασμό με
in die Öffnungen ein, da dies zu
encendido.
προϊόντα φορμαρίσματος.
Stromschlägen führen kann.
• Nunca cubra el aparato (por ejemplo,
• Οι πλάκες διαθέτουν επίστρωση. Η
con una toalla o ropa) mientras esté
Elektromagnetische Felder
επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το
caliente.
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
• Utilice el aparato sólo sobre el pelo
φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την
seco. No utilice el aparato con las
απόδοση της συσκευής.
Umgebung
manos mojadas.
• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
•
Mantenga las placas de calentamiento
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να
wiederverwendet werden können.
limpias y sin polvo ni productos para
εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
moldear el pelo, tales como espuma
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά,
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
el aparato junto con productos para
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
συμβουλευτείτε πρώτα τον διανομέα
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
moldear.
που σας τα προμήθευσε.
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
•
Las placas de calentamiento tienen un
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
• Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
Folgen geschützt.
revestimiento. Este revestimiento se
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
2Haarglättung
puede desgastar lentamente con el
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
Vorbereitung für Ihr Haar:
tiempo. No obstante, esto no afecta al
της Philips. Η επισκευή από μη
• Waschen Sie das Haar mit Shampoo und Haarspülung.
rendimiento del aparato.
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
• Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe einer Bürste.
• Si se utiliza el aparato con cabello
• Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt für Ihr Haar, und kämmen
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
Sie es gründlich mit einem grobzinkigen Kamm.
teñido, las placas de calentamiento
χρήστη.
Tipp
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
en cabello artificial, consulte siempre a
•• Es wird empfohlen, die Heizplatten vor dem Gebrauch des Geräts
ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε
verschlossen zu halten.
su distribuidor.
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις
•• Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen,
• Lleve siempre el aparato a un centro
Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
γρίλιες.
•• Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
de servicio autorizado por Philips
Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία
(EMF)
para su comprobación y reparación.
Hinweis: Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp
entspricht. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
Las reparaciones llevadas a cabo por
eine niedrige Temperaturstufe.
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
personal no cualificado pueden dar
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
lugar a situaciones extremadamente
2 Wählen Sie Temperatureinstellung für Ihr Haar,
für eine niedrige
Περιβάλλον
Temperatureinstellung,
für eine hohe Temperatureinstellung.
peligrosas para el usuario.
»»Die Betriebsanzeige ( ) leuchtet auf.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
• Para evitar descargas eléctricas, no
»»Nach 60 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt.
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
introduzca objetos metálicos por las
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
»»Wenn sie das Gerät einschalten, wird die Ionisierungsfunktion
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
aktiviert. Die Funktion verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt
aberturas.
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
5 Platzieren Sie den Haarglätter unmittelbar am Haaransatz, legen Sie
eine Strähne zwischen die Platten ( ), und drücken Sie die Griffe
zusammen.
4 Lås glattepladerne fast (
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Problem
7 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 4 til 6.
Efter brug:
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
7 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 4
bis 6.
Nach der Verwendung:
4
3 Betätigen Sie die Verriegelungstaste (
Geräts aufzuheben.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
halbe Drehung nach innen (oder nach außen), wenn Sie die
Haarenden erreichen, und lassen Sie das Haar von den Platten
gleiten.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
6 Lad glattejernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks.
5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå
overophedning.
• For at lave buede spidser skal du langsomt dreje glattejernet i en
halvcirkel indad (eller udad), når du når enden af håret, og lade
håret glide af pladerne.
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
• Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter langsam eine
avant l'utilisation.
produits de protection contre la chaleur pour le lissage.
•• Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
Remarque : veillez à sélectionner une température adaptée à votre
type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la
première utilisation.
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Sélectionnez le réglage de température pour vos cheveux,
pour
une température peu élevée,
pour une température élevée.
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada
produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European
Directive 2012/19/EU.
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda
untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.
2
Meluruskan rambut Anda
Persiapan untuk rambut Anda:
• Cuci rambut Anda dengan sampo dan conditioner.
• Keringkan rambut Anda dengan sikat dan blower.
• Beri semprotan pelindung panas pada rambut dan gunakan sisir
bergigi besar dengan saksama.
Tip
•• Anda disarankan untuk menjaga pelat pemanas tetap terkunci
sebelum menggunakan.
•• Pengguna yang sering menggunakan disarankan untuk
menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan.
•• Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering.
Catatan: Pastikan Anda memilih setelan suhu yang cocok dengan jenis
rambut Anda. Pilihlah selalu setelan rendah bila Anda menggunakan
pelurus untuk pertama kali.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pilih setelan suhu untuk rambut Anda,
untuk setelan suhu rendah,
untuk setelan suhu tinggi.
»»Lampu tanda hidup ( ) akan menyala.
»»Setelah 60 detik, alat mulai panas.
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ambiente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti
con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva
Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2
Come lisciare i capelli
Preparazione dei capelli:
• Lavare i capelli con shampoo e balsamo.
• Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola.
• Applicare uno spray per la protezione dal calore sui capelli e
pettinarli accuratamente con un pettine a denti larghi.
Suggerimento
•• Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di
utilizzarle.
•• Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di
usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciare i capelli.
•• Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
Nota: assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio
tipo di capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta,
selezionare una temperatura bassa.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Selezionare l’impostazione della temperatura adatta ai propri capelli
per impostare una temperatura bassa,
per impostare una
temperatura alta.
»»La spia di accensione ( ) si illumina.
»»Dopo 60 secondi, l’apparecchio si riscalda.
2
Milieu
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes
ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2
a
b
c
d
e
Uw haar ontkrullen
Voorbereiding voor uw haar:
• Was uw haar met shampoo en conditioner.
• Föhn uw haar met een borstel.
• Verzorg uw haar met een beschermende spray en kam het grondig
door met een kam met grote tanden.
Tip
•• Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te vergrendelen
voor gebruik.
•• Bij regelmatig gebruik wordt aangeraden hittebestendige
producten te gebruiken bij het ontkrullen.
•• Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
Rette håret
Forberedelse av håret:
• Vask håret med sjampo og balsam.
• Føn håret tørt mens du bruker en børste.
• Påfør varmebeskyttende spray på håret, og gre det godt med en
grovtannet kam.
Tips
varmebeskyttende produkter under rettingen.
•• Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
Merk: Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til
håret ditt.Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for
første gang.
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Velg temperaturinnstilling for håret ditt,
for lav
temperaturinnstilling,
for høy temperaturinnstilling.
»»Av/på-indikatoren ( ) lyser.
»»Etter 60 sekunder varmes apparatet opp.
»»Ionefunksjonen aktiveres når apparatet er slått på. Funksjonen gir
ekstra glans og reduserer krusing. Når funksjonen er på, kan du
kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er normalt og
kommer fra ionene som genereres.
3 Spostare il dispositivo di blocco (
) per sbloccare l’apparecchio.
4 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più
grande di 5 cm.
Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.
5 Posizionare i capelli tra le piastre (
contemporaneamente.
) e premere le impugnature
6 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
• Per capelli ondulati ruotare lentamente la piastra per capelli
con movimenti semicircolari verso l’interno (o esterno) quando
raggiunge le punte dei capelli finché i capelli scivolano dalla piastra.
7 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 6.
Dopo l’uso:
) for å låse opp apparatet.
Opmerking: zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar
past. Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener
voor het eerst gebruikt.
4 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn
5 cm.
Merk: For tykkere hår foreslås det å dele inn i flere deler.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
5 Plasser håret mellom retteplatene (
sammen.
2 Kies de temperatuurinstelling voor uw haar,
voor lage
temperatuurinstelling,
voor hoge temperatuurinstelling.
»»Het aan-uitlampje ( ) begint te branden.
»»Na 60 seconden begint het apparaat met opwarmen.
»»De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat
wordt ingeschakeld. De functie geeft extra glans en vermindert
pluizigheid. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een
speciale geur ruiken en een sissend geluid horen. Dit is
normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat
produceert.
3 Schuif de ontgrendeling (
apparaat te ontgrendelen.
) in de desbetreffende positie om het
4 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te
maken.
), og trykk håndtakene
6 Dra rettetangen nedover håret i én bevegelse (maks. 5 sekunder) fra
rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
• Hvis du vil lage vipper, roterer du sakte rettetangen en
halvsirkelbevegelse innover (eller utover) når du kommer til
hårtuppene, og la håret glir av platene.
7 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 4 til 6.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og retteplatene med en fuktig klut.
4 Lås retteplatene (
Alisar o seu cabelo
)
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
Not: Kalın saçların daha fazla tutama ayrılması önerilir.
Tips
Preparação para o seu cabelo:
• Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador.
• Seque o cabelo com um secador e uma escova.
• Aplique um produto de protecção térmica no cabelo e penteie-o
cuidadosamente com um pente de dentes largos.
Dica
•• Det anbefales at varmeplatene holdes låst før bruk.
•• Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker
3 Skyv lukkelåsen (
»»La funzione di ionizzazione si attiva all’accensione dell’apparecchio.
Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce
l’effetto crespo. Quando la funzione viene attivata, è possibile
avvertire un particolare odore accompagnato da un ronzio. Si
tratta di un fenomeno normale causato dalla generazione di ioni.
2
•• Recomendamos que as placas de aquecimento sejam mantidas
fechadas antes da utilização.
•• Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de
protecção térmica para o alisamento.
•• Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
Nota: certifique-se de que seleccionou uma regulação da temperatura
adequada para o seu cabelo. Utilize sempre uma regulação baixa
quando utilizar o alisador pela primeira vez.
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Seleccione uma regulação da temperatura para o seu cabelo,
para uma regulação da baixa temperatura,
para uma regulação
de alta temperatura.
»»O indicador de alimentação ( ) acende-se.
•• Vi rekommenderar att du håller värmeplattorna låsta före
användning.
•• Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du
använder värmeskyddsprodukter när du plattar håret.
•• Använd plattången endast på torrt hår.
Obs! Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig
för ditt hår.Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder
plattången för första gången.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Välj temperaturinställning för håret,
för hög temperaturinställning.
»»Strömindikatorn ( ) tänds.
för låg temperaturinställning,
»»Jonfunktionen aktiveras när apparaten slås på. Funktionen ger
extra glans och minskar burrighet. När funktionen är på kan du
känna en speciell lukt eller höra ett fräsande ljud. Det är normalt
och orsakas av de joner som genereras.
) så att apparaten låses upp.
4 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
Obs! Vi rekommenderar att tjockare hår delas in i fler sektioner.
»»Após 90 segundos, o aparelho começa a aquecer.
5 Placera håret mellan plattorna (
»»A função de iões é activada quando o aparelho é ligado. Esta
função providencia brilho adicional e reduz o efeito frisado.
Quando a função está ligada, poderá notar um odor particular e
ouvir um com tipo silvo – isto é normal e é causado pelos iões
que são gerados.
6 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte
överhettas.
• Om du vill skapa flikar roterar du långsamt plattången i en
halvcirkelrörelse inåt (eller utåt) när den når hårtopparna och låter
håret glida av plattorna.
3 Faça deslizar o bloqueio (
) para desbloquear o aparelho.
4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura
para alisar.
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais
madeixas.
5 Coloque o cabelo no meio das placas de alisamento (
as pegas uma contra a outra.
) e aperte
6 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só
movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para
evitar o sobreaquecimento.
• Para enrolar as pontas, rode lentamente o alisador num
movimento em semi-círculo para dentro (ou para fora) quando
este alcançar as pontas do cabelo e deixe o cabelo deslizar para
fora das placas.
7 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 6.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
6 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle
(maks. 5 saniye) saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın.
• Kıvrımlar oluşturmak için, düzleştirici saç uçlarına yaklaştıkça
düzleştiriciyi yavaşça yarım tur içeri (veya dışarı) çevirin ve saçınızı
plakaların arasında kaydırın.
7 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 4 - 6 arası adımları tekrarlayın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
) och tryck ihop handtagen.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
3
Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza
gidin.
4
Sorun
Nedeni
Çözüm
Cihaz
çalışmıyor.
Cihazın takıldığı priz
çalışmıyor olabilir.
Cihazın prize düzgün takıldığından
emin olun.
Evinizde bu prizin bağlı olduğu
sigortayı kontrol edin.
Cihaz bağlı
bulunduğu
voltajla uygunluk
sağlamıyor olabilir:
Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Cihazın tip plakasında belirtilen
gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
uyumlu olduğundan emin olun.
Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.
1Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.
3 Luncurkan kunci penutup (
) untuk membuka kunci perkakas.
4 Sikat rambut anda dan ambil bahagian yang lebarnya tidak lebih
daripada 5sm untuk diluruskan.
Nota: Untuk rambut yang tebal, adalah disyorkan untuk menciptakan
lebih banyak seksyen.
5 Letakkan rambut antara plat pelurus (
bersama.
) dan tekan pemegang
6 Luncurkan pelurus sepanjang helaian rambut dalam satu gerakan
(maksimum 5 saat) dari akar ke hujung, tanpa berhenti untuk
mengelakkan pemanasan melampau.
• Untuk menciptakan selakan, perlahan-lahan pusingkan pelurus
dalam gerakan se=aruh bulatan ke arah dalam ( atau ke arah luar)
apabila sampai ke hujung rambut dan biarkan rambut terluncur
keluar daripada plat.
7 Untuk meluruskan baki rambut anda, ulangi langkah 4 hingga 6.
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
menyejuk.
3 Bersihkan perkakas dan plat pelurus dengan kain lembap.
).
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
Anda boleh juga menggantungnya dengan gelung gantung ( ).
3
Jaminan dan perkhidmatan
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat
tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web
Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips
di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam
risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di
negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
4
Menyelesaikan masalah
Masalah
Sebab
Penyelesaian
Alat ini tidak
berfungsi
langsung.
Soket kuasa yang
tersambung dengan
perkakas mungkin
telah rosak.
Pastikan bahawa perkakas telah
diplag masuk.
Periksa fius soket kuasa ini di
rumah anda.
Perkakas mungkin
tidak sesuai
dengan voltan yang
digunakan.
Pastikan voltan yang ditandakan
di atas plat jenis pada perkakas
berpadanan dengan kuasa
voltan utama tempatan.
gunakan perkakas
ini dekat dengan air.
6 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs
Problem
Orsak
Lösning
4 Bloqueie as placas alisadoras ( ).
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
简体中文
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
•
Apabila anda menggunakan
Apparaten
Uttaget som
Kontrollera att apparaten är
completamente freddo.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze
fungerar inte
apparaten har anslutits korrekt ansluten.
感谢您的惠顾,欢迎光临 Philips! 为了您能充分享受 Philips 提
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
3 Pulire l’apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno
beweging niet te stoppen.
alls.
till kanske inte är
Kontrollera säkringen för
供的支持,请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
umido.
• Om slag te creëren, roteert u de straightener langzaam in een
plagnya setelah digunakan kerana
strömförande.
eluttaget.
forbrukerstøtte
der
du
bor,
kan
du
gå
til
den
lokale
Philips-forhandleren.
ronddraaiende beweging naar binnen (of naar buiten). Wanneer u
3
Garantia e assistência
4 Bloccare le piastre ( ).
kehampirannya dengan air juga adalah 1 重要信息
Apparaten är kanske
Kontrollera att den spänning
het einde bereikt, laat u het haar van de platen afglijden.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
inte lämplig för den
som anges på apparatens
4
Feilsøking
risiko, walaupun setelah perkakas
7 Herhaal stap 4 t/m 6 om de rest van het haar te ontkrullen.
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito gancio
使用产品之前,请仔细阅读本用户手册,并妥善保管以供日后
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
nätspänning som
märkplåt överensstämmer
Na gebruik:
( ).
参考。
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Problem
Årsak
Løsning
dimatikan.
den anslutits till.
med den lokala
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
nätspänningen.
Apparatet
Kanskje stikkontakten Kontroller at apparatet er
• 警.告:禁止在靠近水的地方使用本
3
Garanzia e assistenza
• AMARAN: Jangan gunakan
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
virker ikke i
som apparatet er
riktig koblet til.
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
产品。
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
perkakas ini berhampiran
afgekoeld.
det hele tatt.
tilkoblet, ikke fungerer. Kontroller sikringen for den
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
aktuelle kontakten.
Türkçe
•
本产品在浴室内使用时,使用后拔
3
Maak
het
apparaat
en
de
ontkrulplaten
schoon
met
een
vochtige
dengan
tab
mandi,
pancur
air,
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
4
Resolução de problemas
doek.
Apparatet er
Kontroller at spenningen som
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
下插头,因为即使本产品开关断开
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips
sinki atau bekas lain yang mengandungi
kanskje ikke
er angitt på merkeplaten, er
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
4 Vergrendel de ontkrulplaten ( ).
tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için
Problema
Causa
Solução
后,接近水仍存在危险。
air.
beregnet for
den samme som den lokale
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
O aparelho
A tomada de
Verifique se o aparelho está
spenningen det er
nettspenningen.
•
警告:不要在盛水的浴缸、
• Cabut plag perkakas setiap kali selepas
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
não funciona. alimentação a que o ligado correctamente à tomada.
4
Risoluzione dei problemi
koblet til.
aparelho foi ligado
Verifique o fusível para esta
1Önemli
淋浴、洗脸盆或其他器皿附
digunakan.
Problema
Causa
Soluzione
pode estar avariada. tomada eléctrica em sua casa.
3
Garantie en service
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
近使用本器具。
•
Jika
kord
sesalur
kuasa
rosak,
ia
mesti
L'apparecchio
La presa di
Verificare che l'apparecchio
O secador poderá
Certifique-se de que a
Português
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
Als
u
informatie
nodig
hebt
(bijv.
over
het
vervangen
van
een
hulpstuk)
non funziona.
corrente
sia collegato all'alimentazione
• 使用后务必拔下产品的插头。
não ser adequado
voltagem indicada na placa
diganti oleh Philips, pusat servis yang
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
• UYARI: Bu cihazı su yakınında
utilizzata non
correttamente.
para a voltagem ao
de identificação do aparelho
• 如果电源线损坏,为避免危险,必
dibenarkan
oleh
Philips
ataupun
pihak
(www.philips.com)
of
neem
contact
op
met
het
Philips
Customer
Care
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
funziona.
Verificare il fusibile di questa
qual está ligado.
corresponde à corrente
kullanmayın.
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
produto em: www.philips.com/welcome.
presa di alimentazione di casa.
eléctrica local.
须由飞利浦、飞利浦授权的服务中
lain seumpamanya yang layak bagi
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile
L'apparecchio
Assicurarsi che la tensione
心或类似的专职人员来更换。
mengelakkan bahaya.
ga dan naar uw Philips-dealer.
potrebbe non
indicata sulla targhetta del
1Importante
olsa tehlike oluşturacağından, cihazı
•
本产品适合由 8 岁或以上年龄的
•
Perkakas
ini
boleh
digunakan
oleh
essere adatto
modello dell'apparecchio
Svenska
4
Problemen oplossen
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
banyoda kullandıktan sonra fişini
per la tensione
corrisponda a quella della rete
儿童以及肢体不健全、感觉或精神
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
alla quale è
locale.
prizden çekin.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
registrera
din
produkt
på
www.philips.com/welcome
kan
du
dra
nytta
av
上有障碍或缺乏相关经验和知识的
ke
atas
dan
orang
yang
kurang
stato collegato.
• AVISO: não utilize este aparelho perto Philips support.
Het apparaat
Misschien is het
Controleer of het apparaat
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin,
人士使用,但前提是有人对他们使
keupayaan fizikal, deria atau mental,
doet het
stopcontact waarop
juist is aangesloten.
de água.
duşların,
lavaboların
ve
suyla
helemaal niet.
het apparaat
Controleer de zekering voor
用本产品进行监督或指导,以确保
atau kekurangan pengalaman dan
Nederlands
• Quando o aparelho for utilizado numa 1Viktigt
aangesloten defect.
dit stopcontact in uw huis.
dolu başka kapların yakınında
他们安全使用,并且让他们明白相
pengetahuan
jika
mereka
diberi
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
casa-de-banho, desligue-o da corrente Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
Misschien is het
Controleer of het voltage
çalıştırmayın.
spara
den
för
framtida
bruk.
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
关的危害。 不得让儿童玩耍本产
pengawasan dan arahan berkaitan
apparaat niet
op het typeplaatje op het
após a utilização, uma vez que a
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini
geschikt voor de
apparaat overeenkomt met
• VARNING: Använd inte den här
品。 不要让儿童在无人监督的情
penggunaan
perkakas
secara
selamat
presença de água apresenta riscos,
netspanning waarop
de plaatselijke netspanning.
mutlaka
çekin.
apparaten
nära
vatten.
况下进行清洁和保养。
dan
memahami
bahaya
yang
mungkin
het is aangesloten.
1
Belangrijk
mesmo com o aparelho desligado.
•
Cihazın
elektrik
kablosu
hasarlıysa,
• Om du använder apparaten i ett
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya • 连接产品之前,请确保产品上标示
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
• AVISO: não utilize este aparelho
bir tehlike oluşturmasını önlemek
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
badrum
måste
du
dra
ut
kontakten
bermain dengan perkakas ini.
的电压与当地电源电压相符。
Norsk
perto de banheiras, chuveiros,
kunnen raadplegen.
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir
efter
användning.
Närhet
till
vatten
Pembersihan dan penyenggaraan oleh • 请勿将本产品用于本手册中说明以
lavatórios ou outros
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
• WAARSCHUWING: gebruik dit
servis merkezi veya benzer şekilde
utgör
en
fara,
även
när
apparaten
är
pengguna tidak sepatutnya dilakukan
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
外的任何其它用途。
recipientes que contenham
apparaat niet in de buurt van water.
www.philips.com/welcome.
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
avstängd.
oleh
kanak-kanak
tanpa
pengawasan.
• 当产品连接了电源时,切勿让其无
água.
• Als u het apparaat in de badkamer
değiştirilmesini sağlayın.
•
VARNING:
Använd
inte
•
Sebelum
anda
menyambungkan
人看管。
1Viktig
• Desligue sempre da corrente após
gebruikt, haal de stekker dan na
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
apparaten
i
närheten
av
perkakas
ini,
pastikan
voltan
yang
• 切勿使用由其它制造商生产的,或
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
cada utilização.
gebruik altijd uit het stopcontact.
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
badkar,
duschar,
behållare
eller
dinyatakan
pada
perkakas
selaras
på den for senere referanse.
未经飞利浦特别推荐的任何附件
• Se o fio estiver danificado, deve ser
De nabijheid van water kan gevaar
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
kärl
som
innehåller
vatten.
dengan
voltan
kuasa
tempatan
anda.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
或部件。 如果使用此类附件或部
sempre substituído pela Philips, por
opleveren, zelfs als het apparaat is
bilgi
ve
tecrübe
açısından
eksik
•
Dra
alltid
ut
nätsladden
efter
• Jangan gunakan perkakas untuk
i nærheten av vann.
件,您的保修将失效。
um centro de assistência autorizado
uitgeschakeld.
kişiler tarafından kullanımı sadece bu
användning.
sebarang
tujuan
lain
selain
daripada
• Når du bruker apparatet på badet, må
•
切勿将电源线缠绕在产品上。
da Philips ou por pessoal devidamente
• WAARSCHUWING: gebruik dit
kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
yang
diterangkan
dalam
buku
panduan
•
Om
nätsladden
är
skadad
måste
den
du koble det fra etter bruk. Nærheten
• 待产品完全冷却后再存放。
qualificado para se evitarem situações
apparaat niet in de buurt van
bulunması veya güvenli kullanım
ini.
alltid
bytas
ut
av
Philips,
ett
av
Philips
til vann utgjør en risiko, selv når
• 由于产品会很烫,请在使用时多加
de perigo.
een bad, douche, wastafel of
talimatlarının bu kişilere sağlaması
auktoriserade
serviceombud
eller
• Apabila perkakas telah disambungkan
apparatet er slått av.
注意。 只能握住手柄,因为其他
• Este aparelho pode ser utilizado
ander waterhoudend object.
ve olası tehlikelerin anlatılması
liknande
behöriga
personer
för
att
kepada
kuasa,
jangan
sekali-kali
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
部位会很烫,并且避免与皮肤
por crianças com idade igual ou
• Haal na gebruik altijd de
durumunda mümkündür. Çocuklar
undvika
olyckor.
dibiarkan
tanpa
diawasi.
badekar, dusj, håndvasker
接触。
superior a 8 anos e por pessoas
stekker uit het stopcontact.
cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve
•
Den
här
apparaten
kan
användas
av
•
Jangan
sekali-kali
gunakan
sebarang
eller andre elementer som
• 始终将本产品放置在隔热的平稳表
com capacidades físicas, sensoriais
kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
• Indien het netsnoer beschadigd is,
barn
som
är
8
år
och
äldre
och
av
perkakas
atau
bahagian
dari
manainneholder vann.
面上。 热加热板不得接触表面或
ou mentais reduzidas, ou com falta
çocuklarca yapılmamalıdır.
moet u het laten vervangen door
med
olika
funktionshinder,
eller
som
mana
pengilang
atau
yang
tidak
• Koble alltid fra apparatet etter
其他可燃材料。
de experiência e conhecimento, caso
Philips, een door Philips geautoriseerd
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz
inte
har
kunskap
om
hur
apparaten
disyorkan
secara
khusus
oleh
Philips.
bruk.
•
不要使电源线接触到产品的灼热
tenham sido supervisionadas ou lhes
servicecentrum of personen met
üzerinde belirtilen gerilim değerinin
används
så
länge
de
övervakas
och
Jika
anda
menggunakan
aksesori
atau
• Hvis ledningen er ødelagt, må
部分。
tenham sido dadas instruções relativas
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
yerel şebeke gerilimiyle ayını
får instruktioner angående säker
bahagian yang sedemikian, jaminan
den alltid skiftes ut av Philips, et
• 如果产品已打开,请使产品远离易
à
utilização
segura
do
aparelho
e
se
voorkomen.
olduğundan emin olun.
användning och förstår riskerna
anda menjadi tidak sah.
servicesenter som er godkjent av
燃物体和材料。
tiverem
sido
alertadas
para
os
perigos
• Dit apparaat kan worden gebruikt
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında
som
medföljer.
Barn
ska
inte
leka
•
Jangan
lilit
kord
sesalur
mengelilingi
Philips, eller lignende kvalifisert
• 当产品变热时切勿在其表面覆盖任
envolvidos. As crianças não podem
door kinderen vanaf 8 jaar en
bir amaç için kullanmayın.
med apparaten. Rengöring och
perkakas.
personell, slik at man unngår farlige
何物品(如毛巾或衣服)。
brincar
com
o
aparelho.
A
limpeza
e
a
door personen met verminderde
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir
användarunderhåll
ska
inte
göra
av
•
Tunggu
sehingga
perkakas
sejuk
situasjoner.
• 产品只能用于干的头发。 切勿用
manutenção do utilizador não podem
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
zaman gözetimsiz bırakmayın.
barn utan vuxens tillsyn.
sebelum menyimpannya.
• Dette apparatet kan brukes av barn
湿手操作本产品。
ser
efectuadas
por
crianças
sem
capaciteiten of weinig ervaring en
• Başka üreticilere ait olan veya
•
Innan
du
ansluter
apparaten
•
Beri
perhatian
penuh
semasa
over åtte år og av personer med
supervisão.
• 保持加热板洁净无尘且未粘上定型
kennis, mits zij toezicht of instructie
Philips tarafından özellikle tavsiye
kontrollerar du att spänningen som
menggunakan perkakas kerana ia
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
产品(如摩丝、定型喷剂和
•
Antes
de
ligar
o
aparelho,
certifique-se
hebben ontvangen aangaande
edilmeyen aksesuar ve parçaları
anges på apparaten motsvarar den
boleh menjadi sangat panas. Pegang
psykisk funksjonsevne, eller personer
发胶)。 切勿将本产品与定型产
de
que
a
tensão
indicada
no
mesmo
veilig gebruik van het apparaat,
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar
lokala
nätspänningen.
pemegang
sahaja
kerana
bahagian
lain
med manglende erfaring eller
品结合使用。
corresponde à tensão do local onde
en zij de gevaren van het gebruik
veya parça kullanırsanız, garantiniz
• Använd inte apparaten för något annat
panas dan elakkan dari bersentuhan
kunnskap, dersom de får instruksjoner
está
a
utilizá-lo.
•
加热板上涂有涂层。 此涂层可能
begrijpen. Kinderen mogen niet
geçerliliğini yitirir.
ändamål än vad som beskrivs i den här
dengan kulit anda.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn • Não utilize o aparelho para outro fim
会随着时间的推移慢慢磨损。 但
met het apparaat spelen. Reiniging
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına
användarhandboken.
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
• Sentiasa letakkan perkakas dengan
是,这并不影响产品的性能。
que
não
o
descrito
neste
manual.
en onderhoud dienen niet zonder
sarmayın.
•
Lämna
aldrig
apparaten
obevakad
när
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
diriannya
di
atas
permukaan
rata
yang
• 将产品用于染过色的头发时,加热
• Nunca deixe o aparelho sem vigilância
toezicht door kinderen te worden
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını
den är ansluten till elnätet.
med apparatet. Barn skal ikke utføre
tahan panas dan stabil . Plat pemanas
板可能会染上颜色。 将产品用于
quando
estiver
ligado
à
corrente.
uitgevoerd.
bekleyin.
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn. • Nunca utilize quaisquer acessórios ou • Använd aldrig tillbehör eller delar från
yang panas ini hendaklah tidak sekali假发之前,务必先咨询其经销商。
• Controleer voordat u het apparaat
• Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan,
andra
tillverkare,
eller
delar
som
inte
kali
menyentuh
permukaan
atau
bahan
• Før du kobler til apparatet, må du
• 产品只能送到飞利浦授权的服务中
peças de outros fabricantes ou que
aansluit of het voltage dat op het
kullanırken çok dikkatli olun. Diğer
uttryckligen har rekommenderats
mudah terbakar yang lain.
kontrollere at spenningen som er
心检修。 由不合格人员进行修理
a
Philips
não
tenha
especificamente
apparaat is aangegeven overeenkomt
parçalar sıcak olduğundan sadece
av
Philips.
Om
du
använder
sådana
angitt på apparatet, stemmer med den
•
Jauhkan
kord
sesalur
kuasa
dari
可能将用户置于极度危险的境地。
recomendado. Se utilizar tais
met de plaatselijke netspanning.
sapından tutun ve ciltle temasını
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
lokale nettspenningen.
tersentuh pada bahagian panas
acessórios
ou
peças,
a
garantia
•
切勿将金属物体插入开口中,以免
• Gebruik het apparaat niet voor
engelleyin.
• Linda inte nätsladden runt apparaten.
perkakas.
• Ikke bruk apparatet til noe annet
perderá
a
validade.
触电。
andere doeleinden dan beschreven in
• Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir
formål enn det som beskrives i denne • Não enrole o fio de alimentação à
• Vänta tills apparaten har svalnat innan
• Jauhkan perkakas daripada objek dan
deze gebruiksaanwijzing.
yüzey üzerinde standına yerleştirin.
veiledningen.
du lägger undan den.
bahan yang mudah terbakar apabila ia 电磁场 (EMF)
volta do aparelho.
• Laat het apparaat nooit zonder
Sıcak
ısıtma
plakaları
kesinlikle
yüzeyle
本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。
dihidupkan.
• Når apparatet er koblet til strømmen,
• Var försiktig när du använder
• Aguarde que o aparelho arrefeça
toezicht liggen wanneer het is
veya
diğer
alev
alabilir
malzemelerle
må du aldri la det stå uten tilsyn.
apparaten, eftersom den kan vara
• Jangan sekali-kali tutup perkakas
antes de o guardar.
环境
aangesloten op het stopcontact.
temas
etmemelidir.
mycket
varm.
Håll
endast
i
handtaget
dengan
apa-apa
(contohnya
tuala
atau
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
• Tenha muito cuidado ao utilizar
本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
• Gebruik nooit accessoires of
• Elektrik kablosunun cihazın ısınan
eftersom andra delar är varma, och
kain) apabila ia panas.
produsenter eller som Philips ikke
如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号,则说明该产品符合
o
aparelho,
pois
este
pode
estar
onderdelen van andere fabrikanten of
bölümlerine değmesini önleyin.
欧洲指令 2012/19/EU。
undvik
kontakt
med
huden.
spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt
• Gunakan perkakas hanya pada
extremamente quente. Segure apenas
请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集
die niet specifiek zijn aanbevolen door
•
Cihazı
çalışırken
yanıcı
maddelerden
tilbehør eller slike deler, blir garantien
• Ställ alltid apparaten i stativet på en
rambut yang kering. Jangan kendalikan 机制。
pela
pega,
visto
que
as
outras
peças
Philips. Als u dergelijke accessoires
uzak tutun.
请遵循当地的规章制度,不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃
ugyldig.
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
perkakas dengan tangan yang basah.
estão quentes, e evite o contacto com
置。 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的
of onderdelen gebruikt, vervalt de
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan • Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
• Pastikan plat pemanas sentiasa bersih
负面影响。
a pele.
garantie.
gibi kumaşlarla örtmeyin.
eller
annat
brännbart
material.
dan
bebas
daripada
habuk
dan
produk
• Vent til apparatet er avkjølt før du
• Coloque sempre o aparelho com o
• Wikkel het netsnoer niet om het
2
拉直头发
• Cihazı sadece kuru saçta kullanın.
pendandan seperti mus, semburan
legger det vekk.
suporte numa superfície plana, estável • Undvik att nätsladden kommer i
apparaat.
头发造型准备:
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
kontakt med apparatens varma delar.
dan gel. Jangan gunakan perkakas
• Vær forsiktig når du bruker apparatet
e resistente ao calor. As placas de
• 用洗发水和护发素洗净头发。
• Wacht met opbergen tot het apparaat
•
Isıtma
plakalarını
temiz
tutun
ve
içine
ini bersama-sama dengan produk
• Håll apparaten borta från brandfarliga
siden det kan være svært varmt. Bare
• 吹干时用梳子梳理头发。
aquecimento
quentes
nunca
devem
is afgekoeld.
tozun ve krem, sprey, jöle gibi saç
• 在您的头发上喷洒防热喷剂,并用大齿梳彻底梳理您的头
pendandan.
föremål
och
material
när
den
är
hold i håndtaket ettersom andre deler
tocar na superfície nem noutros
发。
• Wees zeer voorzichtig bij gebruik van
şekillendirme
ürünlerinin
girmesini
påslagen.
• Plat pemanas mempunyai salutan.
er varme og ikke må tas på.
materiais
inflamáveis.
het apparaat. Het kan bijzonder heet
önleyin. Cihazı kesinlikle şekillendirme
Salutan ini mungkin akan haus
• Täck aldrig över apparaten med något
• Sett alltid apparatet i stativet på
• Evite que o fio de alimentação entre
提示
zijn. Houd het handvat alleen vast
ürünleriyle birlikte kullanmayın.
perlahan-lahan dari masa ke semasa.
(t.ex.
en
handduk)
när
den
är
varm.
en varmebestandig, stabil og jevn
em
contacto
com
as
partes
quentes
als andere onderdelen heet zijn en
•• 建议在使用前保持热夹板锁定。
• Isıtma plakaları üzerinde kaplama
Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan
overflate. De varme varmeplatene
• Apparaten får endast användas på
•• 建议频繁使用者在拉直头发时使用热保护产品。
do aparelho.
vermijd contact met de huid.
bulunur. Bu kaplama zaman içinde
•• 仅在干燥头发上使用直发器。
prestasi perkakas.
må aldri komme borti overflaten eller • Mantenha o aparelho afastado de
torrt hår. Använd inte apparaten med
• Plaats het apparaat altijd met de
yavaşça
yıpranabilir.
Ancak
bu
durum
• Jika perkakas digunakan pada rambut
annet brennbart materiale.
våta händer.
objectos e materiais inflamáveis
standaard op een hittebestendige,
注意:确保选择适合您发质的温度设定。 首次使用直发器时应始
cihazın
performansını
etkilemez.
yang dirawat warna, plat pemanas
• Unngå at strømledningen kommer
• Håll värmeplattorna rena och fria
终选择低温设定。
quando estiver ligado.
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
• Cihaz boyalı saçlar için kullanıldığında
mungkin
menjadi
kotor.
Sebelum
i kontakt med de varme delene av
från
damm
och
stylingprodukter
som
1 将插头连接至电源插座。
• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
hete verwarmingsplaten nooit in
ısıtma
plakaları
lekelenebilir.
Peruk
2 为您的秀发选择温度设定,
为较低的温度设定,
为较
menggunakannya
pada
rambut
apparatet.
hårskum, hårspray och hårgelé. Använd
toalhas ou roupa) quando estiver
contact komen met de ondergrond of
高的温度设定。
üzerinde
kullanmadan
önce
mutlaka
palsu, sentiasalah merujuk kepada
aldrig apparaten tillsammans med
• Hold apparatet unna brennbare
quente.
»»电源指示灯 ( ) 将亮起。
met ander brandbaar materiaal.
peruk satıcısına danışın.
pengedarnya.
stylingprodukter.
gjenstander og brennbart materiale
»»60 秒钟后,产品将加热。
•
Utilize
apenas
o
aparelho
sobre
• Voorkom dat het netsnoer in
• Cihazı kontrol veya onarım için
•
Kembalikan
perkakas
ke
pusat
servis
»»负离子功能将在产品启动之时激活。 此功能可令秀发更加
når det er slått på.
•
Värmeplattorna
har
beläggning.
cabelos secos. Não utilize o aparelho
aanraking komt met de hete delen van
闪亮、顺滑。 该功能打开时,可能会发出一种特殊的气味
mutlaka yetkili bir Philips servis
yang
dibenarkan
oleh
Philips
setiap
Beläggningen
kan
nötas
bort
efter
• Ikke dekk apparatet til med noe (for
com as mãos molhadas.
和咝咝的声音,这是正常现象,由所产生的负离子导致。
het apparaat.
merkezine gönderin. Onarımın yetkili
kali
anda
hendak
mendapatkan
längre
tids
användning.
Det
påverkar
eksempel et håndkle eller klesplagg)
• Mantenha as placas de aquecimento
3 滑动锁扣 ( ) 将产品解锁。
• Houd het apparaat uit de buurt van
olmayan kişilerce yapılması kullanıcı için
pemeriksaan atau pembaikan.
dock inte apparatens prestanda.
når det er varmt.
4 梳理头发,取一绺宽度不超过 5 厘米的头发进行拉直。
limpas
e
sem
pó
e
produtos
de
brandbare voorwerpen en materialen
çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
注意:对于较浓密的头发,建议将头发分为更多发绺。
Pembaikan oleh orang yang tidak
• Om du använder apparaten på
• Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
modelação
para
o
cabelo
como
als het is ingeschakeld.
•
Elektrik
çarpması
riski
bulunduğundan
5 将头发放在直发夹板之间 ( ),然后将手柄按拢。
berkelayakan
boleh
menyebabkan
färgat hår kan det bli fläckar på
Ikke bruk apparatet med våte hender.
espuma, laca e gel. Nunca utilize
• Dek het apparaat nooit af als het heet
6 从发根至发梢,将直发器顺着头发往下拉(不要超过 5 秒钟)
açıklıklara
metal
cisimler
sokmayın.
situasi yang amat berbahaya kepada
värmeplattorna. Innan du använder
o aparelho em combinação com
,动作要流畅,不要停顿,以免过热灼伤头发。
is (bijv. met een handdoek of kleding). • Hold alltid varmeplatene rene og fri
pengguna.
apparaten i konstgjort hår bör du
• 要制作发梢造型,当直发器接触到发梢时,请将其缓慢地向
for støv og stylingprodukter som skum,
Elektromanyetik
alanlar
(EMF)
produtos
de
modelação
do
cabelo.
• Gebruik het apparaat alleen op droog
内(或向外)旋转半周,以让头发从夹板上滑落。
• Jangan masukkan objek logam ke
rådfråga hårdistributören.
spray og gelé. Bruk aldri apparatet i
• As placas de aquecimento têm um
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
haar. Bedien het apparaat niet met
7 要拉直头发的其余部分,重复步骤 4 至 6 即可。
dalam bukaan untuk mengelakkan
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
• Lämna alltid in apparaten till ett
kombinasjon med friseringsprodukter.
使用后:
revestimento. Este revestimento
natte handen.
kejutan
elektrik.
serviceombud
auktoriserat
av
Philips
1 关闭产品并拔下电源插头。
• Varmeplatene har et belegg. Dette
poderá desgastar-se com o passar do
Çevre
• Houd de verwarmingsplaten schoon
2 将产品置于隔热表面上,直至其冷却。
för
undersökning
och
reparation.
belegget kan kanskje slites sakte vekk
tempo. No entanto, isto não afecta o
Medan elektromagnet (EMF)
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
en vrij van stof en stylingproducten
3 用湿布清洁本产品和直发夹板。
Reparation som görs av en
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
desempenho do aparelho.
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik
4 锁定直发夹板 ( )。
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
okvalificerad person kan innebära
apparatet.
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
• Se o aparelho for utilizado em cabelos
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
het apparaat nooit in combinatie met
5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。 您也可以使用挂环
en ytterst riskfylld situation för
• Hvis apparatet brukes på farget hår,
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
( ) 将产品挂起存放。
pintados, as placas de aquecimento
stylingproducten.
Alam sekitar
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
användaren.
kan varmeplatene bli flekkete. Spør
podem ficar manchadas. Antes de o
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
• De verwarmingsplaten zijn voorzien
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
3
保修与服务
• För inte in metallföremål i öppningarna Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
alltid distributøren før du bruker det
utilizar em cabelo artificial, consulte
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang
van een coating. Deze laag kan in
如果您需要了解信息(如更换附件的相关信息)或有任何疑问,
eftersom det medför risk för elektriska evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
boleh dikitar semula dan digunakan semula.
på kunstig hår.
sempre o seu distribuidor.
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞
de loop der tijd langzaam wegslijten.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada
stötar.
• Ta alltid med apparatet til et
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
利浦客户服务中心联系(可从保修卡中找到其电话号码)。 如
•
Leve
sempre
o
aparelho
a
um
sesuatu
produk
ia
bermakna
produk
tersebut
diliputi
oleh
Arahan
Dit heeft echter geen invloed op de
果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心,请向当地的
Eropah 2012/19/EU.
servicesenter
som
er
autorisert
centro
de
assistência
autorizado
da
Elektromagnetiska fält (EMF)
Philips 经销商求助。
prestaties van het apparaat.
Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan
2
Saçınızı
düzleştirin
av Philips, for undersøkelse eller
Philips
para
verificação
ou
reparação.
setempat
bagi
produk
elektrik
dan
elektronik.
• De verwarmingsplaten van het
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
Saçınızın hazırlanması:
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang
reparasjon. Reparasjoner som er
4
故障种类和处理方法
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Reparações efectuadas por pessoas
• Saçınızı şampuan ve saç kremiyle yıkayın.
apparaat kunnen verkleuringen
produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa. Cara membuang
utført av ukvalifiserte personer, kan
问题
原因
解决方法
• Saçınıza bir fırçayla fön çekin.
não
qualificadas
poderiam
provocar
produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat
vertonen bij gebruik met gekleurd
Miljö
•
Saçınıza ısı koruyucu sprey uygulayın ve saçınızı geniş dişli bir tarak
negatif
terhadap
alam
sekitar
dan
kesihatan
manusia.
skape svært farlige situasjoner for
产品完
产品所连接的电源
检查设备已正确插入。
uma situação extremamente perigosa
haar. Raadpleeg voor gebruik met
ile tarayın.
全无法
插座可能已损坏。
检查您家中电源插座的保险丝。
Produkten
är
utvecklad
och
tillverkad
av
högkvalitativa
material
brukeren.
para o utilizador.
工作。
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
kunsthaar de distributeur.
2
Meluruskan rambut anda
• Ikke stikk metallgjenstander inn i
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
• Não introduza objectos metálicos
产品连接的电源电
确保产品型号铭牌上标示的电压
İpucu
• Breng het apparaat altijd naar
Penyediaan untuk rambut anda:
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
压可能与产品电压
与当地电源电压相符。
åpningene. Det kan føre til elektrisk
nas
aberturas
para
evitar
choques
• Cuci rambut anda dengan syampu dan perapi.
europeiska direktivet 2012/19/EU.
een door Philips geautoriseerd
•• Kullanmadan önce ısıtma plakalarının kilitli tutulması önerilir.
不符。
støt.
• Meniupkeringkan rambut anda dengan berus.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
eléctricos.
•• Düzleştiriciyi sık kullananların, işlem sırasında ısıya karşı koruma
servicecentrum voor onderzoek
och elektroniska produkter.
• Gunakan semburan pelindung haba ke rambut anda dan
sağlayan ürünleri kullanması tavsiye edilir.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
sikatkannya dengan sikat bergigi jarang.
of reparatie. Reparatie door een
Elektromagnetiske felt (EMF)
•
•
Düzleştiriciyi
yalnızca
saçınız
kuruyken
kullanın.
Campos electromagnéticos (CEM)
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
onbevoegde persoon kan leiden tot
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
Not: Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun. Saç
Petua
hälsa.
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
een bijzonder gevaarlijke situatie voor for eksponering for elektromagnetiske felt.
düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka düşük bir sıcaklık ayarı
‫! لالستفادة الكاملة من الدعم الذي‬Philips ‫ وأهال ً بك في‬،‫تهانينا لقيامك بعملية الشراء‬
•• Adalah disyorkan membiarkan plat pemanas terkunci sebelum
de gebruiker.
.www.philips.com/welcome ‫ قم بتسجيل املنتج في‬،Philips ‫تقدمه‬
seçin.
Miljø
Ambiente
2
Platta ut håret
digunakan.
1
Fişi
elektrik
prizine
takın.
• Steek geen metalen voorwerpen in de
•• Pengguna kerap adalah dicadangkan menggunakan pelindung haba
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
‫هام‬
1
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
Förberedelser:
2 Saçınıza uygun sıcaklık ayarını seçin: düşük sıcaklık için
, yüksek
apabila meluruskan rambut.
openingen, om elektrische schokken te svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
.ً ‫ واحتفظ به للرجوع إليها مستقبال‬،‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز‬
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
• Tvätta håret med schampo och balsam.
sıcaklık için
ayarı.
•• Gunakan pelurus hanya apabila rambut kering.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med
reutilizados.
• Torka håret med hårtork samtidigt som du borstar det.
voorkomen.
.‫ ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء‬:‫ •حتذير‬
»»Güç açık göstergesi ( ) yanar.
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por
• Applicera värmeskyddande spray i håret och kamma det ordentligt
direktivet 2012/19/EU.
»»60 saniye sonra cihaz ısınır.
‫الطاقة‬
‫ افصل‬،‫ •عند استخدام اجلهاز في احلمام‬
cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido
med en gles kam.
Nota: Pastikan anda memilih tetapan suhu yang sesuai bagi rambut
Elektromagnetische velden (EMV)
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
pela Directiva Europeia 2012/19/UE.
»»İyon fonksiyonu, cihaz açıldığında etkinleşir. Fonksiyon, daha fazla
anda. Sentiasa pilih tetapan rendah apabila anda menggunakan pelurus
‫املاء‬
‫من‬
‫عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه‬
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
parlaklık sağlar ve elektriklenmeyi azaltır. Fonksiyon açıkken, farklı
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
buat pertama kali.
ً
‫عن‬
‫ا‬
‫يشكل خطرا ً حتى عندما يكون متوقف‬
Følg
de
lokale
reglene,
og
ikke
kast
gamle
produkter
sammen
med
det
eléctricos e electrónicos.
bir koku ve bir cızırtı sesi duyulabilir; bu normaldir ve üretilen
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
.‫التشغيل‬
iyonlar nedeniyle meydana gelir.
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Pilih tetapan suhu untuk rambut anda,
untuk tetapan suhu
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
‫من‬
‫بالقرب‬
‫اجلهاز‬
‫هذا‬
‫تستخدم‬
‫ال‬
:‫ •حتذير‬
3
Cihazın
kilidini
açmak
için
kapatma
kilidini
(
)
kaydırın.
rendah,
untuk
tetapan
suhu
tinggi.
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
»»Penunjuk hidup kuasa ( ) menyala.
ّ ‫ أو ِم‬،‫حوض االستحمام‬
،‫رشة االغتسال‬
para o ambiente e para a saúde pública.
4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm’den geniş olmayan bir tutam
alın.
»»Selepas 60 saat, perkakas akan memanas.
‫أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على‬
.‫ماء‬
ً
‫ •قم دائما بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد‬
.‫االستخدام‬
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
5 Plaats het haar tussen de platen (
) en knijp de handgrepen samen.
3
Garanti og service
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
4
Felsökning
• AMARAN: Jangan
»»Fungsi ion menjadi aktif apabila perkakas dihidupkan. Fungsi ini
memberi sinaran tambahan dan mengurangkan keriting halus.
Apabila fungsi dihidupkan, kita mungkin akan terhidu bau khas dan
terdengar bunyi berdesir, yang memang biasa yang disebabkan
oleh ion yang dijanakan.
4 Kunci plat pelurus (
Sorun giderme
).
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
3
).
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma halkasından
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
7 Upprepa steg 4 till 6 för att platta ut resten av håret.
Efter användning:
4 Lås plattångsplattorna (
) arasına yerleştirin ve iki kola aynı
4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin (
»»Efter 60 sekunder värms apparaten upp.
3 Skjut öppningsspärren (
5 Saçınızı düzleştirme plakaları (
anda bastırın.
‫عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه من املاء‬
‫يشكل خطرا ً حتى عندما يكون متوقفا ً عن‬
.‫التشغيل‬
‫ ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من‬:‫ •حتذير‬
ّ ‫ أو ِم‬،‫حوض االستحمام‬
،‫رشة االغتسال‬
‫أو املِغسلة أو أي أوعية أخرى حتتوي على‬
.‫ماء‬
‫ •قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد‬
.‫االستخدام‬
‫ فيجب‬،ً‫ •إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬
‫ أو مركز خدمة مخوَّل‬Philips ‫استبداله من قبل‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫من قبل‬
.‫خطر‬
‫ أعوام وما فوق‬8 ‫ •ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫الدعم الذي‬
‫الكاملة من‬
‫! لالستفادة‬Philips
‫وأهال ً بك‬
،‫هذا الشراء‬
‫استخدامبعملية‬
‫تهانينا لقيامك‬
‫الذين‬
‫األشخاص‬
‫فضفيال ً عن‬
‫اجلهاز‬
.www.philips.com/welcome ‫ قم بتسجيل املنتج في‬،Philips ‫تقدمه‬
ً
‫يعانون نقصا في القدرات اجلسدية أو احلسية‬
‫هام أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو‬
‫أو العقلية‬1
.ً ‫مستقبال‬
‫واحتفظأوبه للرجوع إليها‬
،‫اإلشراف اجلهاز‬
‫مت قبل استخدام‬
‫بعناية‬
‫في هذا‬
‫املستخدم‬
‫اقرأ دليل‬
‫إعطاؤهم‬
‫عليهم‬
‫حال‬
،‫املعرفة‬
‫ء‬. ‫آمنةاملا‬
‫بطريقة من‬
‫باستخدام اجلهاز بالقرب‬
‫تستخدم هذا‬
‫إرشادات ال‬
:‫ •حتذير‬
‫تتعلق‬
‫الطاقة‬
‫افصل‬
،‫احلمام‬
‫استخدام‬
• ‫باللعب‬
‫األطفال‬
‫فيمينع‬.‫اجلهازبه‬
‫املرتبطة‬
‫عند اخملاطر‬
‫وفهم‬
‫املاء‬
‫من‬
‫قربه‬
‫إن‬
‫إذ‬
‫استخدامه‬
‫بعد‬
‫ة‬
‫مباشر‬
‫عنه‬
ً
‫ ال يجب على األطفال القيام بالتنظيف أو‬.‫باجلهاز‬
ً ‫يشكل خطرا‬
‫ متوقفا ً عن‬.‫مراقبة‬
‫عندما يكون‬
‫الصيانةحتى‬
‫من دون‬
‫أعمال‬
.‫التشغيل‬
‫ تأكد أن الفولتية املشار‬،‫توصيل اجلهاز‬
‫ •قبل‬
‫بالقرب من‬
‫هذامعاجلهاز‬
‫تستخدم‬
:‫حتذير‬
• .‫احمللية‬
‫الفولتية‬
‫تتوافق‬
‫علىال اجلهاز‬
‫إليها‬
ّ ‫اجلهازأو ِمألي‬
،‫االغتسال‬
‫رشة‬
،‫االستحمام‬
‫غير املبني في‬
‫غرض آخر‬
‫حوضتستخدم‬
‫ •ال‬
‫أو أي أوعية أخرى حتتوي على‬.‫الدليل‬
‫هذاملِغسلة‬
‫أو ا‬
‫ ال تتركه‬،‫عند توصيل اجلهاز مبقبس الطاقة‬.‫ماء‬
• ً ‫أبدا ًقممندائما‬
‫الطاقة عن اجلهاز بعد‬.‫مراقبة‬
‫دون بفصل‬
• .‫االستخدام‬
‫تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي‬
‫ •ال‬
‫حال‬
‫تلقائيا ً في‬
‫التشغيل‬
‫اجلهاز عن‬
‫يتوقف‬
• Philips
‫توصي بها‬
‫أخرى أو ال‬
‫مصنعة‬
‫شركة‬
‫ودعه‬
‫اجلهاز‬
‫عن‬
‫الطاقة‬
‫بفصل‬
‫قم‬
.‫اإلحماء‬
‫فرط‬
‫ قد يؤدي استخدام ملحقات‬.‫على وجه اخلصوص‬
،‫اجلهاز‬
‫تشغيل‬
‫إعادة‬
‫لبضع‬
.‫الضمان‬
‫إبطال‬
‫وقبلإلى‬
‫النوع‬.‫دقائق‬
‫من هذا‬
‫يبردأجزاء‬
‫أو‬
‫الزغب‬
‫الرئيسيمن‬
‫الطاقةمن خلوها‬
‫سلكللتأكد‬
‫الشبكات‬
‫حتقق من‬
‫حول‬
‫تقم بلف‬
‫ •ال‬
.‫والشعر وغير ذلك‬
.‫اجلهاز‬
‫فيجب‬.‫حتفظه‬
،ً‫الرئيسي تالفا‬
‫سلكيبردالطاقة‬
‫ •إذا‬
‫اجلهاز قبل أن‬
‫كانحتى‬
‫انتظر‬
‫مخوَّل‬
‫خدمة‬
‫استخداممركز‬
‫ أو‬Philips‫عند‬
‫بشدةقبل‬
‫استبداله من‬
‫ميكن‬
‫اجلهاز إذ‬
‫ •انتبه‬
‫لتجنبإذ أي‬
‫أمسك مؤهلني‬
‫أشخاص‬.‫جأو ًدا‬Philips
‫من قبل‬
‫املقبض فقط‬
‫يكون ساخنًا‬
‫أن‬
.‫خطر‬
‫ستكون األجزاء األخرى ساخنة وجتنب مالمسة‬
‫ أعوام وما فوق‬8 ‫ لألطفال الذين يبلغون‬.‫البشرة‬
‫ •ميكن‬
ً ‫هذادائما‬
ً ‫اجلهازمعفضال‬
‫الذين‬
‫األشخاص‬
‫استخدام‬
‫مساحة‬
‫عنعلى‬
‫احلامل‬
‫اجلهاز‬
‫ •ضع‬
ً
‫احلسية‬
‫ومقاومةاجلسدية أو‬
‫في القدرات‬
‫نقصا‬
‫يعانون‬
‫ ال يجب‬.‫للسخونة‬
‫وثابتة‬
‫مسطحة‬
‫الساخ َن‬
‫التسخني‬
‫لوحي‬
‫يالمس‬
‫أوإطالقا ً أن‬
‫اخلبرةنيأو‬
‫تنقصهم‬
‫الذين‬
‫العقلية أو‬
َ ‫أولئك‬
.‫لالشتعال‬
‫قابلة‬
‫مواد أخرى‬
‫فيأي‬
‫السطح أو‬
‫إعطاؤهم‬
‫عليهم أو‬
‫اإلشراف‬
‫حال مت‬
،‫املعرفة‬
‫ألجزاء‬
‫الطاقة‬
‫مالمسة سلك‬
‫ •جتنّب‬
‫الرئيسي آمنة‬
‫اجلهاز بطريقة‬
‫باستخدام‬
‫إرشادات تتعلق‬
.‫الساخنة‬
‫اجلهاز‬
‫ مينع األطفال باللعب‬.‫املرتبطة به‬
‫وفهم اخملاطر‬
ً ‫بعيدا‬
‫واملواد القابلة‬
‫األجسام‬
‫علىعن‬
‫اجلهاز‬
‫أبق‬
‫بالتنظيف أو‬
‫القيام‬
‫األطفال‬
‫يجب‬
‫ ال‬.‫باجلهاز‬
ِ •
.‫التشغيل‬
‫دونقيد‬
‫يكون‬
‫لالشتعال‬
.‫مراقبة‬
‫عندمامن‬
‫الصيانة‬
‫أعمال‬
ً ‫تعمد إطالقا‬
‫جهازشيء‬
‫اجلهاز بأي‬
‫ إلى‬،‫إضافية‬
‫التيار‬
‫تغطيةبتركيب‬
‫ننصحك‬
‫ •الحلماية‬
)ً ‫الدارةمثال‬
‫قطعةفيقماش‬
‫(منشفة أو‬
‫يكونتزوّد‬
‫عندما التي‬
‫الكهربائية‬
)RCD(
‫املتخلّف‬
ً ‫ أن يكون مزوّدا‬RCD ‫ على جهاز‬.‫بالطاقة‬.ً ‫احلماما‬
‫ساخن‬
‫ال‬30
.‫فقط‬
‫تشغيلاجلهاز‬
‫استخدم‬
• ‫اجلاف عن‬
‫الشعرال يزيد‬
‫علىمصنف‬
‫متخلّف‬
‫بتيار‬
.‫رطبتني‬
‫اجلهاز ويديك‬
‫تقم‬
.‫نصيحة املث ّبت‬
‫بتشغيلاطلب‬
.‫مللي أمبير‬
‫وخلوهما‬
‫التسخني‬
‫لوحي‬
‫على نظافة‬
‫ •الحافظ‬
‫معدنية في‬
‫تدخل أي‬
َ ‫أجسام‬
ّ ‫شبكات‬
‫مثل رغوة‬
‫الشعر‬
‫تسريح‬
‫ومنتجات‬
‫الغبار‬
‫من‬
.‫الهواء لتجنب حدوث صدمة كهربائية‬
ً ‫اجلهاز أبدا‬
ً
‫تستخدم‬
‫ ال‬.‫شبكاتواجلل‬
‫ض الشعر‬
‫ورذاذ‬
.‫لالنسداد‬
‫الهواء أبدا‬
‫ •ال‬
ّ ‫املوستعر‬
‫مع أي‬
‫الفولتية املشار‬.‫الشعر‬
‫لتسريحتأكد أن‬
،‫منتجات اجلهاز‬
‫قبل توصيل‬
• ‫بطبقة من‬
‫مغطيان‬
‫التسخني‬
‫لوح‬
‫ •إن‬
.‫احمللية‬
‫الفولتية‬
‫تتوافق مع‬
‫علىياجلهاز‬
َ ‫إليها‬
‫غيرا مع‬
‫فشي ًئ‬
‫الطالء شي‬
‫يزول هذا‬
‫ قد‬.‫الطالء‬
‫املبني في‬
‫غرض ًئاآخر‬
‫اجلهاز ألي‬
‫تستخدم‬
‫ •ال‬
.‫لكن هذا ال يؤثر ذلك في أداء اجلهاز‬
.‫الوقت‬
.‫هذا الدليل‬
‫املصبوغ‬
‫الشعر الشعر‬
‫اجلهاز على‬
‫ ••القد يؤدي‬
.‫الصناعي‬
‫استخدام على‬
‫تستخدم اجلهاز‬
‫استشر‬
.‫التسخني‬
‫لوحي‬
‫بقع على‬
‫ظهور‬
‫تتركه‬
‫ ال‬،‫الطاقة‬
‫مبقبس‬
‫توصيل‬
‫إلىعند‬
• َ ‫اجلهاز‬
‫قبل استخدامه على الشعر‬
‫دوناملنتج‬
‫موزع‬
ً ‫أبدا‬
.‫مراقبة‬
‫دائما ًمن‬
.‫الصناعي‬
‫تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي‬
‫ •ال‬
ً
‫مخول‬
‫خدمة‬
‫مركز‬
‫إلى‬
‫ا‬
‫دائم‬
‫اجلهاز‬
‫بإعادة‬
‫ •قم‬
ّ Philips ‫شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها‬
‫استخدام قد يؤدي‬
.‫يؤدي تصليحه‬
‫لفحصه أو‬
Philips‫وجه‬
‫علىقبل‬
‫من‬
‫ملحقات‬
‫ قد‬.‫اخلصوص‬
‫إلى‬
‫إبطالمؤهلني‬
‫أشخاص غير‬
.‫الضمان‬
‫قبلالنوع إلى‬
‫منهذا‬
‫إصالحهمن‬
‫أو أجزاء‬
‫شديدة‬
‫حلاالت‬
‫املستخدم‬
‫تعرض‬
‫حول‬.‫اخلطورة‬
‫الرئيسي‬
‫الطاقة‬
‫سلك‬
‫تقم بلف‬
‫ •ال‬
‫تدخل أي أجسام معدنية في الفتحات‬.‫اجلهاز‬
‫ •ال‬
‫صدمة‬
‫لتجنب‬
.‫أن حتفظه‬.‫كهربائية‬
‫اجلهاز قبل‬
‫حدوث يبرد‬
‫انتظر حتى‬
• )EMF(
)EMF( ‫الكهرومغناطيسية‬
‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫اجملاالت‬
‫ إذا مت‬.)EMF( ‫يتوافق هذا اجلهاز مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬
‫للحقول‬
‫هذا اجلهاز مع كافة املعايير والقوانني القابلة‬
‫يتوافق‬
ّ ‫واملتعلقة بالتعر‬
،‫املستخدمضهذا‬
‫للتطبيقفي دليل‬
‫املبينة‬
‫استخدام‬
ّ ‫اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املغناطيسية‬
.‫استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬
‫فسيكون‬
‫البيئة‬
‫البيئة‬
‫وإعادة‬
‫واملكوناتعندالقابلة‬
‫أجود‬
‫وتصنيعه من‬
‫املنتج‬
‫التدوير بل‬
،‫إلعادة عمله‬
‫انتهاء فترة‬
‫املواد العادية‬
‫املنزلية‬
‫النفايات‬
‫اجلهاز مع‬
‫تصميم من‬
‫المت تتخلص‬
.‫االستخدام‬
‫ تساهم‬،‫ عند قيامك بذلك‬.‫تسليمه إلى مركز جتميع رسمي إلعادة تدويره‬
‫يجب‬
‫ فهذا يعني أن اإلرشاد األوروبي‬،‫املدولبة هذه باملنتج‬
‫احلاوية‬
‫عند إرفاق‬
.‫البيئة‬
‫احملافظةرمزعلى‬
‫في‬
.‫ يشمل هذا املنتج‬EU/19/2012
‫يُرجى االطالع على نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية‬
.‫والكهربائية‬
‫املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية‬
‫التخلص‬
‫احمللية وعدم‬
‫القوانني‬
‫رجىقمالعمل‬1ُ ‫ي‬
.‫منبالطاقة‬
‫تزويد‬
‫مبقبس وحدة‬
‫التوصيل‬
‫وفقمأخذ‬
‫بتوصيل‬
‫منع حدوث تبعات‬.‫الشعر‬
‫صحيحة على‬
‫بإرفاقاملنتج‬
‫التخلص من‬
‫يساعد‬
.‫العادية‬
‫بطريقةمجفف‬
‫القدمي ) في‬
( ‫املكثف‬
‫ قم‬،‫دقيق‬
‫لتجفيف‬
• ‫كثيفتؤثر‬
‫محتملة‬
‫سلبية‬
HP8219 ‫ و‬HP8215 ‫ لـ‬، .‫اإلنسان‬
( ‫وصحةاحلجم‬
‫البيئة معزز‬
‫ أرفق‬،‫فيد‬
‫لشعر‬
• ّ‫ومجع‬
.‫فقط) مبجفف الشعر‬
.‫ اسحبه من مجفف الشعر‬،‫ •لفصل امللحق‬
‫لتجفيف شعرك‬
2
‫تمليس شعرك‬
2
.‫مفتاح تيار الهواء ( ) ومفتاح احلرارة ( ) إلى الوضعيات املناسبة‬
‫اضبط‬
2
:‫الشعر‬
‫تهيئة‬
(
‫الباردة‬
‫النفحة‬
‫على زر‬
‫اضغط‬
‫ ) للحصول على تيار هواء بارد لتسريح‬.‫والبلسم‬
‫بالشامبو‬
‫الشعر‬
‫اغسل‬
• .‫شعرك‬
.‫جفف شعرك بواسطة مجفف الشعر باستخدام فرشاة‬
• ‫ •استخدم رذاذًا لوقاية الشعر من احلرارة ومشطه جي ًدا بواسطة مشط‬
.‫الوظيفةاألسنان‬
‫عريض‬
‫املفتاح‬
‫اإلعداد‬
‫التجفيف السريع‬
‫الرطب بسرعة‬
‫لتجفيف الشعر‬
‫تلميح‬
‫لتجفيف الشعر بلطف على‬
TP‫التسخني مقفلني قبل‬
Thermoprotect
.‫االستخدام‬
‫لوح‬
‫بإبقاء‬
َ ‫على‬
‫ي درجة مئوية‬55
‫يوصىثابتة‬
‫درجة •حرارة‬
‫ •يُنصح املستخدمون املعتادون باستخدام رذاذًا لوقاية الشعر من‬
‫بعناية و‬
‫الشعر‬
.‫التمليس‬
‫لتجفيفأثناء‬
‫احلرارة‬
‫عناية لطيفة‬
‫تعزيز •اللمعان‬
.‫استخدم جهاز التمليس حني يكون شعرك جافًا فقط‬
‫تيار الهواء‬
‫لتيار هواء قوي وجتفيف سريع‬
‫ احرص دائما ً على حتديد إعداد‬.‫ تأكد من حتديد إعداد درجة احلرارة املالئم لشعرك‬:‫مالحظة‬
.‫استخدام جهاز التمليس للمرة األولى‬
‫منخفضة‬
‫عندالشعر‬
‫وتسريح‬
‫حرارةلطيف‬
‫درجةهواء‬
‫لتيار‬
.‫ قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة‬1
‫إيقاف التشغيل‬
،‫إلعداد درجة حرارة منخفض‬
،‫ حدد إعداد درجة احلرارة املناسب لشعرك‬2
‫إلعداد درجة‬
‫ فيضيء مؤشر األيون‬،‫ األيون عند تشغيل اجلهاز‬.‫مرتفع‬
‫حرارةوظيفة‬
‫تنشيط‬
‫ •يتم‬
.) ( ‫↵ يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة‬
.‫إضافيا ويقلّل من جتعده‬
‫( ) مما مينح الشعر ملعان ًا‬
ً
.‫اجلهاز‬
‫يسخن‬
،ً
‫ة‬
‫ثاني‬
60
‫بعد‬
‫ يعتبر هذا‬.‫ من احملتمل أن تفوح رائحة معينة‬،‫↵ حني تكون وظيفة األيون قيد التشغيل‬
.‫توليدها‬
‫تشغيليتم‬
‫األيونات التي‬
‫تسببه‬
‫طبيعيا إذ‬
‫↵ يتمأمرًا‬
ً ‫متنح هذه الوظيفة شعرك ملعانا‬
ً ‫تنشيط‬
.‫اجلهاز‬
‫األيون عند‬
‫وظيفة‬
ً ‫استخدامإضافيا‬
‫ من احملتمل أن‬،‫الوظيفة قيد التشغيل‬
‫عندما تكون‬
.‫الهواءمن(لـجتعده‬
‫مخرجوتقلل‬
)‫هذه فقط‬
HP8219
،HP8215
‫ستحصلالتي‬
‫به األيونات‬
‫طبيعي تس ّب‬
‫تسمع‬
‫معينة أو أن‬
‫رائحة‬
‫إن مخرجتفوح‬
‫علىيتمتيار‬
،‫مستقيم‬
‫أمرهواء‬
‫وهذاتيار‬
‫ضوضاال ًء من‬
‫ بد‬.‫الهواء‬
‫إلخراج‬
‫هو ملحق‬
‫الهواء‬
.‫توليدها‬
‫ مينح مخرج الهواء الشعر‬،‫ بالنسبة إلى الشعر اجملعّ د‬.‫بفضل مخرج الهواء‬
‫هواء حلقي‬
.‫مظهرًا مجعّ ًدا بدقة أكبر ومينع جتعّ د أكثر‬
.‫اسحب قفل اإلغالق ( ) إللغاء قفل اجلهاز‬
3
.‫ أرفق مخرج الهواء مبجفف الشعر‬1
ّ 4
.‫ سم‬5 ‫مشط شعرك وخذ خصل ًة لتمليسها ال يزيد عرضها عن‬
.‫في مكانها‬.‫اخلصل‬
‫من اجملعّ دة‬
‫اخلصل‬
‫ثبات‬
‫لضمان‬
‫الرطب‬
‫الشعرالشعر‬
‫التسريح على‬
‫منتج‬:‫مالحظة‬
‫ ضع‬2
‫باملزيد‬
‫بالقيام‬
‫يوصى‬
،‫األسمك‬
‫بالنسبة إلى‬
‫هذا قدرة‬.‫بعضهما‬
‫علىإذ سيعزز‬
‫النتائج‬
‫واضغطأفضل‬
‫للحصول على‬
I ‫إلى اإلعداد‬
‫ضعمجفف‬
‫ أدِر‬5
3
‫املقبضني‬
) ( ‫التمليس‬
‫لوحي‬
‫الشعر بني‬
َ ‫الشعر‬
.‫مخرج الهواء على التخفيف من تدفق الهواء واحلفاظ على اخلصل اجملعّ دة‬
‫ثوان) من‬
5
‫أقصاها‬
‫(ملدة‬
‫واحدة‬
‫بحركة‬
‫الشعر‬
‫طول‬
‫على‬
‫التمليس‬
‫جهاز‬
‫اسحب‬
6
ٍ
،ً‫ إذا كان شعرك طويال‬.‫ لألعلى‬.‫اإلحماء‬
‫فرطوتوجيهه‬
‫الشعر‬
‫توقفعلى‬
‫الهواء‬
‫ميكنك وضع‬
4
‫لتجنب‬
‫مخرجدون‬
‫األطراف من‬
‫اجلذور إلى‬
‫الوقت الذي‬
‫ببطءالهواء‬
‫التمليسمخرج‬
‫شعرك في‬
‫الشعر‬
‫لتسريحالهواء‬
‫ضع• مخرج‬
ّ ‫بتدوير‬
‫فينصف‬
‫بشكل‬
‫ولفجهاز‬
‫أطراف قم‬
،‫علىبسرعة‬
‫الشعر‬
15 ‫اتركها لتثبت ملدة‬
،‫الشعر‬
‫إلى من‬
‫خصلة‬
‫عندجتعيد‬
‫اخلارج)عند‬
.‫اجلذور‬
‫نحو لألعلى‬
‫تتجه فيه‬
‫الشعر ودع‬
‫أطراف‬
‫الوصول‬
‫باجتاهنحو‬
‫الداخل (أو‬
‫دائري‬
.‫سيساعد هذا في حتديد التسريحة‬.‫التسخني‬
.‫باخلصلة الثانية‬
‫الشعرقبل‬
‫ثانية‬
‫لوحي‬
‫ينزلق‬
َ ‫البدءعن‬
‫الشعر على جذور الشعر وحركه‬
‫ ضع‬،‫اخلصل‬
‫االنتهاء‬
‫ عند‬7
5
.6 ‫ إلى‬4‫مخرج‬
‫اخلطوات من‬
‫كافة كرر‬
،‫بقيةمنالشعر‬
‫لتمليس‬
.‫مما مينح اجلذور مزي ًدا من الكثافة‬:‫االستخدام‬
‫بطريقة دائرية‬
‫بعد‬
:‫بعد االستخدام‬
.‫ قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه‬1
.‫ قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه‬1
.‫ ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد‬2
.‫ ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد‬2
.‫ولوحي التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة‬
‫ اعمد إلى تنظيف اجلهاز‬3
َ
.‫ اعمد إلى تنظيف اجلهاز بواسطة قطعة قماش رطبة‬3
.) ( ‫لوحي التمليس‬
َ ‫ أقفل‬4
.) ( ‫وضب اجلهاز‬
4
ّ 5
‫ كما ميكنك أيضا ً تعليقه‬.‫وخال من الغبار‬
،‫احفظ اجلهاز في مكان آمن وجاف‬
ٍ
‫ كما ميكنك أيضا ً تعليقه‬.‫وخال من الغبار‬
،‫آمن وجاف‬
‫اجلهاز في‬
5
( ‫التعليق‬
‫احفظحلقة‬
‫بواسطة‬
.) ‫مكان‬
ٍ
.) ( ‫بواسطة حلقة التعليق‬
‫الضمان والخدمة‬
‫الضمان والخدمة‬
3
3
‫استكشاف األخطاء وإصالحها‬
‫استكشاف األخطاء وإصالحها‬
4
4
‫ فيرجى‬،‫إذا احتجت إلى معلومات أو مثال ً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫املستهلكفيرجى‬
،‫خدمةمشكلة‬
‫واجهتك أي‬
‫ملحق أو إذا‬
‫ويب مثال ً إلى استبدال‬
‫معلومات أو‬
‫احتجت إلى‬
‫إذا‬
‫االتصال مبركز‬
‫ أو‬www.philips.com
‫ على‬Philips
‫زيارة موقع‬
‫خدمة‬
‫نشرةمبركز‬
‫االتصال‬
www.philips.com
‫فيعلى‬Philips
‫زيارة‬
‫املستهلك حال‬
‫ في‬.)‫العاملية‬
‫الضمان‬
‫الهاتفأو في‬
‫ويب(ميكنك إيجاد رقم‬
‫بلدك‬
Philips‫موقع‬
‫التابع لـ‬
‫حال‬.‫احمللي‬
‫ في‬.)‫العاملية‬
‫إيجاد رقم‬
‫خدمةبلدك (ميكنك‬
‫ في‬Philips
‫التابع لـ‬
Philips‫الضمان‬
‫نشرةمنتجات‬
‫في موزّع‬
‫الهاتفزيارة‬
‫ يرجى‬،‫بلدك‬
‫للمستهلك في‬
‫وجود مركز‬
‫عدم‬
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬
‫املشكلة‬
‫املشكلةاجلهاز‬
‫ال يعمل‬
.ً ‫أبدا‬
‫ال يعمل اجلهاز‬
.ً ‫أبدا‬
‫السبب‬
‫احلل‬
‫السببيكون مقبس‬
‫قد‬
‫تأكد من توصيل اجلهاز بالطاقة بشكل‬
‫احلل‬
‫الطاقة الذي مت توصيل‬
.‫صحيح‬
‫الطاقة‬
‫مقبس‬
‫يكون‬
‫قد‬
‫بشكل‬
‫بالطاقة‬
‫اجلهاز‬
‫توصيل‬
‫من‬
‫تأكد‬
ّ‫حتق‬
.‫معطال‬
‫به‬
‫اجلهاز‬
‫الطاقة‬
‫مقبس‬
‫مع‬
‫الصهيرة‬
‫توافق‬
‫من‬
‫ق‬
ّ
‫الذي مت توصيل اجلهاز به‬
.‫ منزلك‬.‫صحيح‬
‫هذا في‬
.‫معطال‬
ّ
‫قد ال يتوافق اجلهاز‬
‫تأكد من أن الفولتية املشار إليها على لوح‬
‫تعرض‬
‫ قد يكونمعاجلهاز‬.‫يبرد احمللية‬
‫سلكودعه‬
‫فولتيةاجلهاز‬
‫الطاقة عن‬
‫بفصل‬
‫قم‬
‫سلك‬
‫فولتية‬
‫الطاقة‬
‫تتوافق مع‬
‫اجلهاز‬
‫وتوقف‬.‫الطاقة‬
‫لفرط اإلحماء‬
،‫ وقبل إعادة تشغيل اجلهاز‬.‫لبضع دقائق‬
.‫حتقق من الشبكات للتأكد من خلوها من تلقائيا ً عن التشغيل‬
.‫الزغب والشعر وغير ذلك‬
‫قد ال يتوافق اجلهاز مع‬
.‫فولتية سلك الطاقة‬
‫اضبط الفولتية املزدوجة لتتطابق مع‬
.‫فولتية الطاقة احمللية‬
‫ به شما برای خرید این محصول تبریک می‬،‫به دنیای محصوالت فیلیپس خوش آمدید‬
‫ دستگاه خود را در سایت‬،‫گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس‬
.‫ ثبت نام کنید‬www.philips.com/welcome
‫مهم‬
1
‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫خود نگه دارید‬
‫ از دستگاه در نزدیکی آب استفاده‬:‫ •هشدار‬
.‫نکنید‬
‫ •اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‬
.‫ آن را از پریز بکشید‬،‫ پس از مصرف‬،‫کنید‬
‫استفاده از دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین‬
.‫ حتی اگر خاموش باشد‬،‫است‬
‫ از دستگاه در نزدیکی وان‬:‫ •هشدار‬
‫ حوض یا ظروف حاوی آب‬،‫ دوش آب‬،‫حمام‬
.‫استفاده نکنید‬
.‫ •همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای‬
‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫جلوگیری از بروز خطر‬
‫ یا اشخاص‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips
.‫متخصص تعویض کنید‬
‫ سال و افرادی که از توانایی‬8 ‫ •کودکان باالی‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا‬،‫جسمی‬
‫جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها‬
‫یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از‬
‫ کودکان‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫خطرات ممکن‬
‫ متیز کردن و مراقبت از‬.‫نباید با دستگاه بازی کنند‬
‫دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت اجنام‬
.‫شود‬
‫ بررسی‬،‫ •قبل از اتصال دستگاه به پریز برق‬
‫کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با‬
.‫ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫ •از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده‬
.‫شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید‬
‫ آن را رها‬،‫ •وقتی دستگاه به برق متصل است‬
.‫نکنید‬
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان‬
‫ آن ها را توصیه منی‬Philips ‫دیگر یا لوازمی که‬
‫ اگر از چنین لوازم جانبی‬.‫کند استفاده نکنید‬
‫ ضمانت نامه شما از‬،‫یا قطعاتی استفاده کنید‬
.‫درجه اعتبار ساقط می شود‬
.‫ •سیم برق را دور دستگاه نپیچانید‬
‫ صبر کنید تا خنک‬،‫ •قبل از جمع آوری دستگاه‬
.‫شود‬
‫ •هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون‬
‫ فقط دسته‬.‫ممکن است بیش از حد داغ باشد‬
‫را بگیرید چون بقیه قسمت ها داغ هستند و‬
.‫نباید با پوست شما متاس پیدا کنند‬
‫ •همیشه دستگاه را با پایه آن روی یک سطح‬
.‫ پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید‬،‫صاف‬
‫صفحات حرارتی داغ هرگز نباید در متاس با‬
.‫سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرند‬
‫ •از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه‬
.‫جلوگیری کنید‬
‫ آن را دور از اشیاء و‬،‫ •وقتی دستگاه روشن است‬
.‫مواد قابل اشتعال نگهدارید‬
‫ آن را با چیزی‬،‫ •هرگز وقتی دستگاه داغ است‬
.‫(مانند حوله یا پارچه) نپوشانید‬
‫ •از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده‬
‫ از دستگاه با دست خیس استفاده‬.‫کنید‬
.‫نکنید‬
‫ •صفحات حرارتی را متیز و عاری از گرد و غبار‬
،‫و محصوالت حالت دهنده مو مانند موس‬
‫ هرگز از دستگاه همراه با‬.‫اسپری و ژل نگهدارید‬
.‫محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید‬
‫ •صفحات حرارتی با یک روکش پوشیده شده‬
‫ این روکش ممکن است در طول زمان ساییده‬.‫اند‬
‫ این مسئله تاثیری در کارایی‬،‫ هرچند‬.‫شود‬
،‫موس‬،‫برق‬
‫مانند‬
‫حالت‬
‫محصوالت‬
‫بررسی‬
‫موپریز‬
‫دهنده به‬
‫دستگاه‬
‫اتصال‬
‫و •قبل از‬
‫همراه با‬
‫دستگاه‬
‫از‬
‫هرگز‬
.‫نگهدارید‬
‫ژل‬
‫اسپری و‬
‫که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با‬
‫کنید‬
.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫مو‬
‫دهنده‬
‫حالت‬
‫محصوالت‬
.‫ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫شده‬
‫پوشیده‬
‫حرارتی با‬
‫ ••ازصفحات‬
‫داده‬
‫شرح‬
‫روکش موارد‬
‫یک غیر از‬
‫منظوری‬
‫دستگاه به‬
‫ساییده‬
‫زمان‬
‫طول‬
‫در‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫روکش‬
.‫اند‬
.‫شدهایندر این دفترچه راهنما استفاده نکنید‬
‫کارایی‬
‫تاثیری در‬
‫ این‬،‫هرچند‬
‫مصنوعی‬
‫موهای‬
‫مسئلهکردن‬
‫برای صاف‬
‫دستگاه‬.‫شود‬
‫ •از‬
.‫ندارد‬
‫دستگاه‬
.‫استفاده نکنید‬
‫رنگ زده‬
‫برایبرقموی‬
‫ ••اگر‬
‫استفادهرها‬
‫ آن را‬،‫است‬
‫متصل‬
‫دستگاه به‬
‫وقتیاز دستگاه‬
.‫صفحات حرارتی ممکن است لکه شوند‬.‫نکنید‬
،‫شود‬
‫فروشنده‬
‫با‬
،‫مصنوعی‬
‫موی‬
‫برای‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫قبل‬
‫هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان‬
• .‫کنید‬
‫مشورت‬
‫مو‬
‫ آن ها را توصیه منی‬Philips ‫که‬
‫لوازمی‬
‫دیگر یا‬
‫لوازمتعمیر‬
‫آزمایش یا‬
‫دستگاه‬
‫همیشه‬
• ‫جانبی‬
‫برایاز چنین‬
‫رااگر‬.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫کند‬
‫تعمیر‬
.‫ببرید‬
Philips
‫مجاز‬
‫خدماتی‬
‫مرکز‬
‫به‬
‫ ضمانت نامه شما از‬،‫یا قطعاتی استفاده کنید‬
‫است برای کاربر‬.‫شود‬
‫غیرمجازمیممکن‬
‫افراد ساقط‬
‫توسطاعتبار‬
‫درجه‬
.‫باشد‬
‫خطرآفرین‬
‫بسیار‬
.‫سیم برق را دور دستگاه نپیچانید‬
• .‫ •اشیاء فلزی را در روزنه های هوا وارد نکنید‬
‫ صبر کنید تا خنک‬،‫ •قبل از جمع آوری دستگاه‬
.‫چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد‬
.‫شود‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬
‫هایدر این دفترچه‬
‫موجود‬
‫کاربردپذیرهای‬
‫دستورالعمل‬
‫به کار بسنت‬
‫دستگاه و‬
‫استفاده‬
‫صورت‬
‫میدان‬
‫استانداردهای‬
‫قوانین و‬
‫صحیح ازکلیه‬
‫ با‬Philips
‫دستگاه‬
‫این‬
‫ موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می‬.‫دارد‬
‫علمی‬
‫الکترومغناطیسیشواهد‬
‫ با توجه به‬،‫راهنما‬
‫مطابقت‬
.‫باشد‬
‫محیط زیست‬
‫محیط زیست‬
‫نیاندازید‬
‫خانگی دور‬
‫هایباالمعمولی‬
‫کیفیتزباله‬
‫موادرا باهمراه با‬
‫ آن‬،‫دستگاه‬
‫پس از پایان‬
‫قابل‬
‫است که‬
‫ساخته شده‬
‫بسیار‬
‫عمرقطعات و‬
‫محصول از‬
‫این‬
‫ با این‬.‫آوری و بازیافت محلی خود اجنام دهید‬
‫میجمع‬
‫قوانین‬
‫اینو کار را‬
‫بلکه‬
.‫باشند‬
‫طبقمجدد‬
‫استفاده‬
‫بازیافت‬
‫زیست خود‬
‫رویحفظ‬
‫حقیقت به‬
‫کار در‬
‫دهد که محصول حتت‬.‫اید‬
‫کردهمی‬
‫کمکنشان‬
‫محصول‬
‫محیط بر روی‬
‫سطل زباله‬
‫عالمت ضربدر‬
.‫ قرار دارد‬EU/2012/19 ‫پوشش مصوبه اروپایی‬
‫لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری جداگانه محصوالت الکتریکی و‬
.‫الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫محلیبزنید‬
‫پریز برق‬
‫طبقرا به‬
‫دوشاخه‬
1
‫عمل کرده و محصوالت قدیمی خود را همراه با زباله های‬
‫قوانین‬
‫لطفا بر‬
( ‫سشوار‬
‫کننده را به‬
‫متمرکز‬
،‫دقیق تر‬
‫بهتر و‬
‫خشک‬
• ‫بالقوه )منفی بر روی‬
‫ از تاثیر‬،‫قدیمی‬
‫محصول‬
‫صحیح‬
‫انداخنت‬
‫کردندور‬
.‫نیاندازید‬
‫برایدور‬
‫خانگی‬
.‫محیطکنید‬
‫وصل‬
.‫زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ فقط در‬، ( ‫ پخش کن هوا‬،‫ •برای افزایش حجم فرها و پیچش و حالت مو‬
.‫) را به سشوار وصل کنید‬HP8219 ‫ و‬HP8215
.‫ آن را از سشوار بیرون بکشید‬،‫ •برای جدا کردن پخش کن هوا‬
:‫موها‬
‫سازی‬
‫ دکمه‬.‫هوا ( ) و کلید دما ( ) را در وضعیت مناسب قرار دهید‬
‫جریان‬
‫آمادهکلید‬
2
.‫بشویید‬
‫شامپو و‬
‫هوایموهای‬
• ‫خنک جریان یافته و حالت موی شما‬
‫کنندههوای‬
‫فشارنرمدهید تا‬
‫خنک خود (را با ) را‬
.‫ •با برس موها را شانه بزنید و با سشوار خشک کنید‬
.‫تثبیت شود‬
‫ •اسپری محافظ حرارتی را به موها زده و با شانه دانه بلند کامال شانه‬
.‫بزنید‬
‫کلید‬
‫تنظیم‬
‫عملکرد‬
‫خشک کردن موها‬
2
‫اطو کردن موها‬
2
‫ سریع خشک‬،‫نکته را بعد از حمام‬
‫موهای خیس خود‬
.‫کنید‬
،‫ •توصیه می شود هنگامی که از دستگاه استفاده منی کنید‬
‫صفحاتموها را‬
‫به آرامی‬
.‫حرارتیبارا قفل کنید‬
‫ محافظ دما‬TP
‫خشک کنید‬
‫سانتی ازگراد‬
‫درجه‬
55 ‫ثابت‬
‫استفاده می کنند توصیه می شود‬
‫دستگاه‬
‫که مرتب‬
‫افرادی‬
‫دمای •برای‬
.‫محصوالت محافظ حرارتی استفاده کنند‬
‫موها از‬
‫دقتکردن‬
‫قبلراازباصاف‬
‫کنید و‬
‫خشک‬
‫موها‬
‫خنک‬
‫هوای‬
.‫که موها خشک هستند استفاده کنید‬
‫فقط وقتی‬
‫به •از اطوی‬
‫بیافزایید‬
‫درخشندگیموآن ها‬
‫خشک کردن سریع‬
‫جریان هوا‬
‫جریان هوای پرقدرت و خشک شدن سریع‬
‫ اگر از اطوی مو برای اولین بار‬.‫ تنظیم دمای مناسب برای موهای خود را انتخاب کنید‬:‫توجه‬
.‫تنظیمات دمای کم قرار دهید‬
‫هوایروی‬
‫ آن را‬،‫کنید‬
‫استفاده‬
‫مالیم‬
‫می جریان‬
‫دهی و‬
‫حالت‬
.‫ دوشاخه را به پریز برق بزنید‬1
‫خاموش شدن‬
،‫برای تنظیم دمای کم‬
،‫ تنظیم دمای مخصوص موی خود را انتخاب کنید‬2
.‫برای دمای کم زیاد‬
‫عملکرد یونی فعال می‬
،‫دستگاه (می )شود‬
‫بودن روشن‬
‫دستگاه‬
‫↵•وقتی‬
‫نشانگر روشن‬
.‫روشن می شود‬
‫ بیشتری به موها داده‬.‫شود‬
‫درخشندگی‬
‫عملکرد‬
‫گردد‬
‫دستگاه گرم می‬
،‫اینثانیه‬
60 ‫که‬
‫بعد از‬
↵
) ‫عملکرد‬
( ‫نشانگراینیونی‬
‫جلوگیری می‬
‫شدنیونیآنباها‬
‫و ↵از وز‬
‫درخشندگی بیشتری‬
.‫ می شود‬.‫کند‬
‫ فعال‬،‫دستگاه‬
‫روشن شدن‬
‫عملکرد‬
.‫روشن میبهشود‬
،‫ وقتی این عملكرد روشن است‬.‫موها داده و از سوخنت موها جلوگیری می شود‬
‫چون‬
‫ این‬.‫شود‬
‫ولزمی‬
‫استشمام‬
‫ وبویی‬،‫کنید‬
‫بویی روشن می‬
‫عملکرد را‬
‫↵ وقتی این‬
‫استبوده‬
‫عادیعادی‬
‫امریامری‬
‫ كه‬،‫شود‬
‫شنیده‬
‫صدای جلز و‬
‫استشمام شده‬
‫ممكن است‬
.‫شده ایجاد می شود‬
‫تولید‬
‫علتآنیون‬
.‫هاست‬
‫هاییون‬
‫تولید‬
‫وبهعلت‬
)HP8215،
‫پخش کن‬
‫استفاده‬
.‫دستگاه باز شود‬
‫قفل‬HP8219
‫(فقطرادربلغزانید تا‬
) (‫هوا‬
‫دستگاه‬
‫قفل ازبسنت‬
3
‫ جریان هوای مستقیم با پخش‬.‫پخش کن هوا ضمیمه ای است که هوا را پخش می کند‬
‫کردن‬
‫متر برای‬
‫سانتی‬
‫کمتر‬
‫اندازه‬
‫سشوارمو را‬
‫تکه ای از‬
‫شانه زده و‬
4
،‫اطوشود‬
‫استفاده‬
‫موی فر‬
‫ روی‬5‫وقتیاز بر‬
.‫شود‬
‫خارجبهمی‬
‫گردشی از‬
‫موهابهراصورت‬
‫کن هوا‬
.‫دست رابگیرید‬
‫در‬
.‫بیشتر کرده و از وز شدن آن ها جلوگیری می کند‬
‫فر موها‬
.‫ قسمت های بیشتری ایجاد کنید‬،‫ بهتر است برای موهای پر‬:‫توجه‬
.‫ پخش کن هوا را به سشوار وصل کنید‬1
.‫ موها را در بني صفحات اطوی مو ( ) قرار داده و دسته ها را به هم فشار دهيد‬5
‫ از حالت دهنده مو بر روی موی مرطوب استفاده کنید تا فرها دوام بیشتری داشته‬2
‫ ثانیه) از ریشه به نوک‬5 ‫اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر‬
6
.‫باشند‬
‫ چون این کار باعث داغ شدن بیش‬.‫ بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید‬،‫بکشید‬
‫ این تنظیم قابلیت پخش‬.‫ سشوار را روی تنظیم قرار دهید‬،‫نتیجه‬
‫بهترین‬
‫برای‬
.‫حد مو می شود‬3
‫از‬
‫فرها دوام‬
‫بدینبهترتیب‬
‫حداقل می‬
‫جریانتاهوا به‬
‫بخشیده‬
‫کن•هوا‬
‫اندازه یک‬
‫رسد وآن را‬
‫بکشید و‬
‫انتهای مو‬
‫ واطو را‬،‫مو‬
‫بهبود کردن‬
‫برایراتاب دار‬
.‫داشت‬
‫خواهند‬
‫بیشتری‬
‫نیم دایره به داخل (یا خارج) بپیچید و اجازه دهید مو از روی صفحات به‬
‫ اگر‬.‫پخش کن هوا را در موها قرار داده و به طرف باال فشار دهید‬.‫بخورد‬
‫بیرونمیسرتوانید‬
4
‫با حالت چرخشی پخش‬.‫کنید‬
‫تکرار داده و‬
‫موها قرار‬
‫ هوا را‬،‫موها‬
‫پخش کن‬
‫ را‬6 ‫انتهای‬
‫ تا‬4 ‫مراحل‬
‫بقیه‬،‫است‬
‫بلندکردن‬
‫موهایتاناطو‬
‫ برای‬7
‫ وقتی یک قسمت از موها را‬.‫را به باال برانید تا به ریشه موها برسید‬:‫استفاده‬
‫ موها‬،‫هوا‬
‫کن‬
‫پس از‬
‫ این به شما کمک می‬.‫ ثانیه صبر کنید‬15 ‫ قبل از شروع قسمت بعدی‬،‫فر کردید‬
.‫ دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید‬1
.‫کند حالت مو را تنظیم کنید‬
.‫ دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود‬2
‫ پخش کن هوا را در ریشه موها قرار داده و به حالت‬،‫ وقتی همه مو متام شد‬5
.‫مرطوب متیز کنید‬
‫استفاده از یک‬
‫مو را با‬
‫اطوی‬
‫دستگاه و‬
3
.‫پارچهشود‬
‫بیشتری داده‬
‫موها حجم‬
‫ریشه‬
‫صفحاتتا به‬
‫حرکت دهید‬
‫چرخشی‬
:‫استفاده‬
.) ( ‫اطوی مو را قفل کنید‬
‫پس ازصفحات‬
4
.‫کنید‬
‫خارج‬
‫پریز‬،‫امن‬
‫خشک ورا از‬
‫کرده و آن‬
‫خاموش‬
‫دستگاه را‬
1
‫ می توانید دستگاه را‬.‫غبار قرار دهید‬
‫گرد و‬
‫بدون‬
‫محلی‬
‫آن را در‬
‫ و سپس‬5
‫ حلقه ی‬2
‫با‬
.‫کنید‬
‫یکآویزان‬
) ‫آویز (روی‬
.‫مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود‬
‫سطح‬
‫دستگاه را‬
.‫دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید‬
3
‫نامه و خدمات پس از فروش‬
‫ضمانت‬
3
.) ( ‫ دستگاه را جمع کنید‬4
‫ به‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود‬
‫ می توانید دستگاه را‬.‫ بدون گرد و غبار قرار دهید‬،‫ و سپس آن را در محلی خشک و امن‬5
‫ در‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com ‫آدرس‬
( ‫خودآویز‬
‫حلقه ی‬
.‫(برایکنید‬
‫بگیریدآویزان‬
) ‫متاس‬
‫دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ‬
‫باکشور‬
‫ وجود‬Philips ‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش‬.)‫ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬
‫ به‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود‬
‫ در‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com ‫آدرس‬
‫کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫وجود‬
Philips ‫علتخدمات پس از فروش‬
‫ اگر در کشور شما مرکز‬.)‫ضمانت نامه مراجعه کنید‬
‫دستگاه خود‬
‫فروشنده‬
‫ندارد‬
‫دستگاه‬
‫ ممکن است پریزی که‬.‫منایید‬
‫مراجعهبه برق‬
‫دستگاه درست‬
‫دوشاخه‬
‫به کنید‬
‫بررسی‬
‫اصال کار منی‬
.‫کند‬
‫اشکال‬
‫دستگاه‬
‫اصال کار منی‬
.‫کند‬
‫ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬
3
‫عیب یابی‬
4
‫دوشاخه دستگاه در آن‬
.‫ خراب باشد‬،‫است‬
.‫زده شده باشد‬
.‫فیوز پریز برق خانگی خود را بررسی كنید‬
‫عیب یابی‬
4
‫ممکن است دستگاه‬
‫بررسی کنید که ولتاژ نشان داده شده بر روی‬
‫علتبرای ولتاژی که به آن‬
.‫دستگاه با ولتاژ منبع برق یکسان باشد‬
‫راه حل‬
‫متصل است مناسب‬
‫پریزی که دوشاخه‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫به‬
‫درست‬
‫دستگاه‬
‫دوشاخه‬
‫کنید‬
‫بررسی‬
.‫نباشد‬
‫ خراب‬،‫دستگاه در آن است‬
.‫برق زده شده باشد‬
.‫باشد‬
‫دستگاه ممکن است بیش‬
‫از حد گرم شده و خاموش‬
.‫شده باشد‬
‫دستگاه را از برق کشیده و بگذارید برای‬
‫ قبل از این که‬.‫چند دقیقه خنک شود‬
‫ دریچه ها را‬،‫دوباره دستگاه را روشن کنید‬
‫ پرز و غیره مسدود‬،‫بررسی کنید که با مو‬
.‫نشده باشند‬
‫ممکن است دستگاه برای‬
‫ولتاژی که به آن متصل‬
.‫است مناسب نباشد‬
‫ کلید ولتاژ‬،‫برای تطبیق با ولتاژ برق محلی‬
.‫دوتایی را تنظیم کنید‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement