SPEEDLINK GRAVITY WAVE X

SPEEDLINK GRAVITY WAVE X
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas
till en dator eller någon annan ljudkälla. Produkten är underhållsfri.
Använd den inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar
inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för
syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av
utrustningen och vara lättåtkomligt. Produkten är bara helt fri från ström
om kontakten dras ut ur uttaget.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en
computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum.
Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige
skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet
eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Undvik hörselskador
Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden
og let tilgængeligt. Enheden er først fuldstændigt adskilt fra
strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
Funktionsstörningar
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode,
kan det føre til permanente høreskader. Kontroller før hver anvendelse
den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
Kassering
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der
opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde
bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette produkt
ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du er forpligtet
til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan
indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale
myndigheder, genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette
produkt. En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk
udstyr forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers
sundhed og miljøet.
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga
hörselskador. Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på
produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här
produkten inte får slängas bland de osorterade soporna. Du är skyldig
att lämna in elektriska apparater till ett speciellt insamlingsställe för
elektriska produkter. Information om insamlingsställen i din närhet
får du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller
där du köpte produkten. Genom att samla in och återvinna elektriska
apparater separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa
produkter skadar människor och miljö.
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår
support via vår webbplats www.speedlink.com.
Undgå høreskader
Overensstemmelseserklæring
Bortskaffelse
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do
podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku i do
użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt nie
wymaga konserwacji. Nie wolno go używać przy widocznych
zewnętrznych uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.
Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego
pobliżu i powinno być łatwo dostępne. Urządzenie jest całkowicie
odłączone od zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu zasilającego
jest odłączony od gniazda elektrycznego.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować
trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić
poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że tego produktu
nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi – masz
obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych. Informacje o punktach zbiórki można otrzymać
w lokalnej administracji, miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja
zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony
zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się
do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza
strona internetowa www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do
počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených
prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození
jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití
výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato
by měla být dobře přístupná. Tento přístroj je kompletně odpojen od
proudu až tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze zásuvky.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může
způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte
nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/povinná jej
odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická zařízení. Informace
o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního
podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento
výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr a recyklace starých elektrických
spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské
zdraví ani životní prostředí.
Technický support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím
náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
EL
FI
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Määräysten mukainen käyttö
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja
helppopääsyisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun
verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή
σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν
δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές
ζημιές. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο
προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό. Η πρίζα αυτής της συσκευής
πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή
αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να
οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη
ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι
το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι
να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο σημείο συλλογής για
ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με
τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό
το προϊόν. Η ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο
τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση
μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai
muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia
vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat
tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi
aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä on siksi
velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja paristojen
keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta
viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän
tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja kierrätys estää
sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja
ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra
történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra
alkalmas. A termék nem igényel karbantartást. Ne használja külső
sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
célnak megfelelő használatból eredt.
1
2
AC POWER
3
connect Remote
PC connection
4
5
Satellites
6
POWER ON
Gravity wave x
STAND-BY MODE
2.1 Subwoofer system
PC
60 min
A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen
hozzáférhető legyen. A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az
áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
ON
CLICK
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás
halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
OFF
CLICK
Megfelelőség
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’
button leads to increased power consumption.
220-240V ~
50Hz 0.3A
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
SL-8220-BK
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket
az újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad ártalmatlanítani –
ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus eszközök számára
létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében lévő gyűjtőhellyel
kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító
központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben szerezhet
be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott gyűjtésével és
felhasználásával megakadályozható, hogy az emberek egészségét
vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon,
a www.speedlink.com címen érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
SE
DK
PL
HU
1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (230V).
1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (230 V).
1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda zasilania 230V.
1. Csatlakoztassa a mélysugárzó kábelét egy konnektorhoz (230 V).
2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet: Sätt medföljande kabels 3,5mm
teleplugg (svart) i det bakre, lediga uttaget på kabelfjärren och de båda cinch-/RCAkontakterna (röd och vit) i subwooferns ingångar.
2. Forbind bordfjernbetjeningen med højtalersystemet: Sæt 3,5-mm-jackstikket (sort)
af det vedlagte kabel ind i den ledige bøsning af kabelfjernbetjeningen og begge
cinch-/RCA-stik (rød og hvid) ind i subwooferens indgangsbøsninger.
2. Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z systemem głośników: umieść wtyk
mini-jack 3,5mm (czarny) dołączonego kabla w tylnym wolnym gnieździe pilota, a
oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach wejściowych subwoofera.
2. Kösse az asztali távirányítót a hangfal rendszerre: dugja be a mellékelt vezeték
3,5 mm-es jack dugóját (fekete) a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába és
mindkét cinch-/RCA-dugót (pirosat és fehéret) a mélysugárzó bemeneti aljzatába.
3. Koplla sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den gröna kontakten på fjärrkontrollens
kabel i högtalarutgången och den svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång.
Om du vill ansluta en annan audiokälla än mikrofonen till fjärrkontrollen, t ex en
MP3-spelare, sätter du den svarta kontakten i Line-In-ingången på din PC (för det
mesta blå).
3. Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Sæt det grønne stik af
fjernbetjeningskablet ind i højtalerens udgang og det sorte stik ind i lydkortets
mikrofonindgang. Hvis du i stedet for mikrofonen ønsker at tilslutte en anden
lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter du det sorte stik ind
computerens Line-In-indgang (ofte blå).
3. Teraz połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: Umieść zielony
wtyk kabla pilota w gnieździe wyjścia głośnikowego, a czarny wtyk w gnieździe
wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć
do pilota inne źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk do wejścia
Line in karty dźwiękowej komputera (najczęściej niebieskie).
3. Kösse az asztali távirányítót a számítógépre: Dugja be a távirányító kábel
zöld dugóját a hangszóró kimenetbe és a fekete dugót a hangkártya mikrofon
bemenetébe. Ha mikrofon helyett a távirányítóra második hangforrást szeretne
csatlakoztatni, pl. MP3-lejátszót, akkor dugja a fekete dugót a számítógép line-in
bemenetébe (legtöbbször kék).
4. Anslut sedan satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch-/
RCA-kontakter i motsvarande utgångar på subwoofern – den röda till höger, den
vita till vänster kanal.
4. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra
satellitterne ind i de tilsvarende udgangsbøsninger af subwooferen – rød til den
højre og hvis til den venstre kanal.
4. Teraz podłącz do subwoofera głośniki satelitarne: Podłącz oba wtyki cinch/RCA
satelitów do odpowiednich gniazd subwoofera - czerwony do gniazda prawego
kanału, biały - do gniazda lewego kanału.
4. Ekkor csatlakoztassa a szatellit hangfalakat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek
mindkét cinch-/RCA-dugóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába – a pirosat
a jobb, a fehéret a bal csatornához.
5. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg
nivå. Sätt sedan på systemet (POWER-knappen på läge ON). Koppla på
uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym och bas med reglagen.
5. Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke.
Tænd så for systemet („POWER“ til „ON“). Start nu afspilningen på din PC og tilpas
lydstyrken og bassen via reguleringen.
5. Ustaw regulator głośności pilota i subwoofera początkowo na niską głośność.
Następnie włącz system („POWER“ na „ON“). Uruchom teraz odtwarzanie dźwięku
w komputerze i dopasuj głośność oraz tony niskie za pomocą regulatorów.
6. Om inga ljudsignaler överförs på ca 60 minuter går högtalaren över till standby
och LED´n slocknar därefter Så snart det kommer en ny signal återaktiveras
systemet automatiskt. För att produkten inte ska växla till standbyläget automatiskt
avaktiverar du den funktionen med subwooferns standbyknapp (läge OFF).
6. Hvis der ikke overføres et lydsignal i cirka 60 minutter, går højttaleren på standby-modus, og LED slukkes derefter. Når der igen er signal, genaktiveres systemet
automatisk. For at forhindre, at der automatisk skiftes til standby-tilstand, skal du
deaktivere denne funktion ved at trykke på „standby“-knappen på subwooferen
(„standby“ på „OFF“).
6. Jeżeli przez ok. 60 minut nie jest odtwarzany żaden dźwięk, głośnik automatycznie
przełącza się do trybu oczekiwania, a dioda LED świeci w kolorze czerwonym.
Po ponownym doprowadzeniu sygnału system reaktywuje się automatycznie.
Aby zapobiec automatycznemu przejściu do trybu gotowości, należy wyłączyć tę
funkcję, naciskając przycisk „Stand-by“ na subwooferze („Stand-by“ na „OFF“).
5. Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját a legkisebb
fokozatra. Ezután kapcsolja be a rendszert („POWER“-t „ON“-ra). Indítsa el a
hanglejátszást a számítógépen és állítsa be a szabályzóval a hangerőt és a
basszus erősségét.
CZ
EL
FI
NO
1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do elektrické zásuvky (230V).
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V).
1. Kytke subwooferin virtakaapeli pistorasiaan (230V).
1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt (230V).
2. Zapojte stolní dálkové ovládání do systému reproduktorů: Zastrčte 3,5-mm
zástrčkový konektor (černý) přiloženého kabelu do zadní volné zdířky kabelového
dálkového ovládání a oba konektory Cinch-/RCA (červený a bílý) do vstupních
zdířek subwooferu.
2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε το βύσμα
3,5χιλ. (μαύρο) του εσώκλειστου καλωδίου στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του
τηλεχειριστηρίου καλωδίου και τα δύο βύσματα Cinch-/RCA (κόκκινο και λευκό) στις
υποδοχές εισόδου του υπογούφερ.
2. Liitä nyt pöytäkaukosäädin kauittimeen: Liitä oheisen kaapelin 3,5mm:n jakkipistoke
(musta) kaukosäätimen taaempaan vapaaseen liitäntään ja molemmat Cinch/RCApistokkeet (punainen ja valkoinen) subwooferin tuloliitäntöihin.
2. Koble bordfjernkontrollen til høyttalersystemet: Stikk 3,5mm jackkontakten (svart) på
den medfølgende kabelen inn i den bakerste ledige boksen på bordfjernkontrollen og
de to cinch/RCA-pluggene (rød og hvit) inn i inngangsboksen på subwooferen.
3. Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do počítače: Zastrčte zelený konektor kabelu
dálkového ovládání do výstupu reproduktorů a černý konektor do mikrofonového
vstupu soundkarte. Pokud chcete místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání
druhý zdroj zvuku, například MP3 přehrávač, zastrčte černý konektor do Line-In
vstupu Vašeho počítače (většinou modrý).
3. Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο
βύσμα του καλωδίου τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ηχείων και το ροζ βύσμα στην
είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου. Εάν επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να
συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο μια δεύτερη πηγή ήχου ή ένα MP3, εισάγετε το ροζ
βύσμα στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (συνήθως μπλε).
3. Liitä nyt pöytäkaukosäädin tietokoneeseen: Työnnä kaukosäätökaapelin vihreä
pistoke kaiutinlähtöön ja musta pistoke äänikortin mikrofonituloon. Jos haluat liittää
mikrofonin sijaan toisen äänilähteen, kuten esim. MP3-soittimen, liitä musta pistoke
tietokoneesi Line-In-tuloon (yleensä sininen).
3. Så kobler du bordfjernkontrollen til PC-en: Sett den grønne pluggen på
fjernkontrollkabelen i høyttalerutgangen og den svarte pluggen i mikrofoninngangen
på lydkortet. Ønsker du å koble en ekstra lydkilde til fjernkontrollen istedenfor en
mikrofon, f.eks. en MP3-spiller, stikker du den svarte pluggen inn i Line-In-inngangen
på PC-en (oftest blå).
4. Nyní připojte satelitní reproduktory na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch-/
RCA satelitů do příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená pro pravý, bílá
pro levý kanál.
4. Τώρα συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα
Cinch-/RCA των δορυφόρων στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ κόκκινο για το δεξί, λευκό για το αριστερό κανάλι.
5. Nastavte ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači a subwoofer, nejprve na
nízkou úroveň. Vzápětí systém zapněte („POWER“ na „ON“). Spusťte nyní
soundreprodukci na Vašem počítači a nastavete hlasitost a ovládání basů
regulátorem.
5. Θέστε τον ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα σε μια
χαμηλή βαθμίδα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“).
Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον Η/Υ σας και προσαρμόστε την ένταση
και την ισχύ μπάσων μέσω των ρυθμιστών.
6. Nedojde-li během asi 60 minut k přenosu žádného zvukového signálu, vypne
se reproduktor do režimu Stand-by. Indikátor LED následně zhasne. Jakmile se
signál znovu objeví, systém se automaticky opětovně aktivuje. Pro zabránění
automatického přepnutí do pohotovostního režimu standby, deaktivujte tuto funkci
stisknutím tlačítka „stand-by“ na subwooferu („stand-by“ na „OFF“).
6. Εάν για 60 λεπτά δεν μεταβιβαστεί κανένα σήμα ήχου, το ηχείο τίθεται σε
λειτουργία ετοιμότητας και το LED σβήνει τότε. Εάν υπάρχει πάλι σήμα, το σύστημα
επανενεργοποιείται αυτόματα. Για να εμποδίσετε μια αυτόματη αλλαγή στη
λειτουργία ετοιμότητας, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας το κουμπί
„Stand-by“ στο υπογούφερ („Stand-by“ στο „OFF“).
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en
datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom.
Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige skader.
Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for
personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil
bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i
nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen
dersom støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige
hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk,
og unngå for høy innstilling.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at dette produktet
ikke kan kastes sammen med det usorterte husholdningsavfallet.
Du er forpliktet til å levere det inn til et offisielt innsamlingssted for
elektroapparater. Informasjon om slike steder i nærheten der du bor får
du hos de lokale myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet
som du kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning
av gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
4. Liitä nyt satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat Cinch/RCApistokkeet subwooferin vastaaviin lähtöliitäntöihin – punainen oikealle, valkoinen
vasemmalle kanavalle.
5. Säädä kaukosäätimen ja subwooferin äänenvoimakkuuden säädin aluksi alhaiselle
tasolle. Kytke sitten järjestelmä päälle (”POWER” asentoon ”ON”). Käynnistä nyt
äänentoisto tietokoneellasi ja säädä äänenvoimakkuutta ja bassoja säätimen avulla.
6. Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttiin, kaiutin kytkeytyy Stand-byvalmiustilaan, LED sammuu sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa,
järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta automaattinen vaihto
valmiustilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin
„Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).
Quick Install Guide
Vers. 1.0
6. Ha kb. 60 percig nem hallatszik semmilyen hang, a hangszóró készenléti
üzemmódba kapcsol át, és a LED kialszik. Ha megint van jel, akkor a rendszer
magától bekapcsol. Ahhoz, hogy elkerülje az automatikus váltást készenléti
állapotba, kapcsolja ki ezt a funkciót a mélysugárzón a „Stand-by“ gombbal („Standby“ „OFF“ állás).
4. Koble nå satellitthøyttalerne til subwooferen: Stikk begge cinch-/RCA-pluggene til
satellitten inn i tilsvarende utgangsbokser på subwooferen – rød for den høyre, hvit
for den venstre kanalen.
5. Still volumbryteren til fjernkontrollen og subwooferen først inn på et lavt nivå. Slå
deretter systemet på («POWER» til «ON»). Start nå lydavspilling på PC-en og tilpass
lydnivået og bassen via regulatoren.
6. Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i
hvilemodus, deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet
automatisk reaktivert. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du
deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen
(„standby“ til „OFF“).
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
© 2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. ll trademarks are the property of their respective
owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information
contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
This product is only intended as a speaker system for connecting to a
computer or other audio source, and is designed for indoor use only.
This product is sealed. Do not use it if damage is seen. Jöllenbeck
GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product
or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the
product or use of the product for purposes not recommended by the
manufacturer.
Place this device near an AC outlet that is easily accessible. This
device will only be completely disconnected from the mains once it has
been unplugged.
Avoiding hearing damage
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen
Computer oder eine andere Tonquelle und die Verwendung in
geschlossenen Räumen geeignet. Das Produkt ist wartungsfrei.
Verwenden Sie es nicht bei äußeren Beschädigungen. Die
Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt
oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen
Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Bei diesem Gerät sollte sich die Steckdose in der Nähe befinden und
leicht zugänglich sein. Dieses Gerät ist erst vollständig vom Strom
getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended periods at
loud volume levels may cause permanent hearing damage,
so check the volume level that has been set on the volume
control each time before using the product, and avoid
listening to audio at a high volume level.
Vermeidung von Hörschäden
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile
telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try
increasing the distance from the devices causing the interference.
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder
hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, MikrowellenEntladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes
(der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Disposal
Entsorgung
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose
of this product together with general household waste; instead, take
it to a recycling point for electrical and electronic equipment. For
information about local recycling points, contact your local authority,
civic amenity site or the business where you purchased this product.
The separate collection and recycling of used items of electrical and
electronic equipment prevents any harmful substances they contain
from harming human health and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our
Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com.
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften
Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte
Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
Konformität
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses
Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf –
Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell ausgewiesenen
Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu
Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden,
Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt
erworben haben. Die separate Sammlung und Verwertung alter
Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit
des Menschen und die Umwelt gefährden.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie
sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere
Webseite www.speedlink.com erreichen.
FR
Cadre d‘utilisation
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système
d‘enceintes dans des locaux fermés en le raccordant à un ordinateur ou
à une autre source sonore. Ce produit ne requiert pas d’entretien. Ne pas
l’utiliser s’il présente des dommages extérieurs. La société Jöllenbeck
GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou
de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée,
incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.
La prise de courant doit se trouver à proximité et être aisément
accessible. Cet appareil n‘est complètement hors tension que lorsque
la fiche secteur est débranchée.
Lésions auditives
ATTENTION : l‘écoute prolongée à haut volume peut entraîner des
lésions auditives durables. Vérifiez le réglage du volume avant chaque
utilisation et évitez les volumes trop élevés.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence
intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou des
appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l‘origine
des perturbations.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer
of een andere geluidsbron binnenshuis. Het product is onderhoudsvrij.
Gebruik het product niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck
GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk
letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van
het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
fabrikant aangegeven doel van het product.
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar a
un ordenador u otras fuentes de audio y para utilizarlo dentro de lugares
o espacios cerrados. El producto no necesita mantenimiento. No lo utilice
si presenta daños externos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía
por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una
utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el
manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a
la puntualizada por el fabricante del mismo. Para el buen funcionamiento
de este dispositivo la base de enchufe debería estar cerca y ser de fácil
acceso. Este aparato está completamente apagado y sin corriente cuando
se ha retirado el enchufe de la toma de red.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen
puede producir daños auditivos. Antes de utilizar el aparato comprueba
el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene excesivamente
alto.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de
microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen
funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos
no podrás depositar ese tipo de material de desecho - estás obligado
legalmente a depositarlo en los contenedores apropiados para aparatos
eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Infórmate sobre el punto
limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de tu demarcación,
llamando a empresas de reciclado de la zona o en la tienda en la que
has adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de
aparatos eléctricos y pilas usadas evitan que los materiales que contienen
perjudiquen la salud o el medio ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a
nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web
www.speedlink.com.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer
o un‘altra sorgente audio e l‘uso in ambienti chiusi. Il prodotto non
richiede manutenzione. Non utilizzarlo in presenza di danni esterni.
La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di
persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio,
erroneo o non indicato dal produttore.
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına
bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur. Ürün, bakım
gerektirmez. Dış hasarlar mevcutsa kullanmayın. Jöllenbeck GmbH,
dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan
ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Si raccomanda di utilizzare per questo apparecchio una presa elettrica
situata nelle immediate vicinanze e facilmente accessibile. Staccare la
spina per interrompere completamente l‘alimentazione di corrente del
dispositivo.
Bu aygıt priz yakınlarda bulunmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu
aygıtın elektriği, ancak kablosu elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra
tamamen kesilir.
Evitare danni all‘udito
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına
sebep olabilir. Her kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol
edin ve seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
ATTENZIONE: L‘ascolto prolungato a volume elevato può provocare
danni permanenti all‘udito. Prima dell‘uso controllare sempre il volume
impostato sul regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal
caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto
insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti per legge
a consegnare questo prodotto in un centro di raccolta autorizzato per
lo smaltimento di elettrodomestici. Per informazioni in merito ai centri
di raccolta della propria zona contattare le autorità locali, le imprese di
smaltimento locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. La
raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita
che le sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute umana e
l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi
al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il
nostro sito www.speedlink.com.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın
(aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi arttırmaya çalışın.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev çöpü ile
imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden bunları elektrikli
cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama noktasına vermekle
yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere
yerel makamlardan, geri dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü satın
aldığınız dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı
olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan
maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen
www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir
şekilde ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun.
5
Satellites
6
POWER ON
Verwerking van afval
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze
ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze website
www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для использования в качестве
колонок для подсоединения к компьютеру или другому источнику
звука и для применения в закрытых помещениях. Изделие не
нуждается в техническом обслуживании. Не используйте его, если
на его наружной части имеются повреждения. Jöllenbeck GmbH
не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц
вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не
соответствующего указанной производителем цели использования
изделия. Для этого устройства сетевая розетка должна находиться
вблизи и быть легко доступной. Это устройство полностью отключено
от электропитания только если штекер вынут из сетевой розетки.
STAND-BY MODE
DO YOU KNOW THESE?
ATHERA
ARCUS
LUCENT
KEYBOARD – BLUETOOTH ®
FLEXIBLE
GRAPHICSDESKTOP
TABLET –MICROPHONE
XL
ON
CLICK
OFF
CLICK
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’
button leads to increased power consumption.
220-240V ~
50Hz 0.3A
Conformiteit
Assistance technique
Tekniğine uygun kullanım
4
60 min
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge
geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer
steeds voor gebruik het ingestelde volume en vermijd te hoge
piekbelastingen.
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit
product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. U bent
verplicht het in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor elektrische
apparaten. Informatie over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u
opvragen bij uw gemeentelijke overheid, het sorteercentrum voor
afval of het bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door gescheiden
inzameling en verwerking van elektrische apparatuur wordt voorkomen
dat de daarin gebruikte stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens
en milieu.
TR
PC connection
PC
Wireless freedom for up to five devices
thanks to BLUETOOTH ® technology
EN
DE
FR
NL
1. Plug the subwoofer’s mains cable into an AC outlet (230V).
1. Schließen Sie das Stromkabel des Subwoofers an eine Steckdose an (230 V).
1. Raccordez le câble d’alimentation du subwoofer à une prise de courant (230 V).
2. Connect the desktop remote to the speaker system: plug the accompanying cable’s
3.5mm jack plug (black) into the socket on the back of the desktop remote, and both
phono connectors (red and white) into the input sockets on the subwoofer.
2. Verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem Lautsprechersystem: Stecken Sie
den 3,5-mm-Klinkenstecker (schwarz) des beiliegenden Kabels in die hintere freie
Buchse der Kabelfernbedienung und die beiden Cinch-/RCA-Stecker (rot und weiß)
in die Eingangsbuchsen des Subwoofers.
2. Reliez la télécommande de table au système d’enceintes : raccordez le connecteur
jack 3,5 mm (noir) du câble fourni à la prise arrière libre sur la télécommande filaire
et les deux fiches cinch/RCA (rouge et blanche) aux prises d’entrée du subwoofer.
1. Steek de stekker van de netvoedingskabel van de subwoofer in een stopcontact
(230V).
3. Now connect the desktop remote to the PC: plug the green connector on the
desktop remote cable into the speaker output socket, and the black connector into
the sound card’s microphone input socket. If you’d like to connect a second audio
source, such as an MP3 player, to the remote instead of a microphone, plug the
black connector into your PC’s Line-In input (usually blue).
4. Now plug the satellite speakers into the subwoofer: plug the satellites’ two phono
connectors into the relevant output sockets on the subwoofer – red for right, white
for the left channel.
5. Now set the volume level on the remote and the subwoofer to their lowest levels.
Following that, switch the system on (set POWER to ON). Now playback audio on
your PC and adjust the volume and bass levels to suit using the controllers on the
front of the subwoofer.
ES
3
connect Remote
Voorkomen van gehoorschade
Élimination
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous
adresser à notre service d‘assistance technique. Le moyen le plus
rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web
www.speedlink.com.
2
AC POWER
Er dient voor dit product een wandcontactdoos in de onmiddellijke
omgeving te zijn die goed toegankelijk is. Dit apparaat is pas volledig
losgekoppeld van het spanningsnet als de stekker uit het stopcontact
genomen is.
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading
(radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven)
kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten).
Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit
ne doit pas être placé avec les ordures ménagères – vous êtes
tenu de le déposer dans une borne officielle de collecte d‘appareils
électriques. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez
vous, adressez-vous aux services de votre commune, aux décharges
locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte
séparée des appareils électriques usagés et leur recyclage empêchent
que les matériaux qu‘ils contiennent ne mettent en danger la santé des
personnes et l‘environnement.
1
6. If no audio is transmitted for 60 minutes, the speaker system will switch to standby mode and the LED will go out. If audio is transmitted again, the system will
reactivate automatically. Set the subwoofer’s ‘Stand-by’ button to ‘OFF’ to prevent it
from entering stand-by mode automatically.
3. Nun verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem PC: Stecken Sie den grünen
Stecker des Fernbedienungskabels in den Lautsprecherausgang und den
schwarzen Stecker in den Mikrofon-Eingang der Soundkarte. Möchten Sie statt
eines Mikrofons an der Fernbedienung eine zweite Soundquelle anschließen, etwa
einen MP3-Spieler, stecken Sie den schwarzen Stecker in den Line-In-Eingang
Ihres PCs (meist blau).
4. Schließen Sie nun die Satellitenlautsprecher an den Subwoofer an: Stecken Sie
die beiden Cinch-/RCA-Stecker der Satelliten in die entsprechenden AusgangsBuchsen des Subwoofers – rot für den rechten, weiß für den linken Kanal.
5. Stellen Sie die Lautstärkeregler der Fernbedienung und des Subwoofers zunächst
auf eine niedrige Stufe. Schalten Sie anschließend das System ein („POWER“ auf
„ON“). Starten Sie nun die Soundwiedergabe an Ihrem PC und passen Sie die
Lautstärke und die Bassstärke über die Regler an.
3. Reliez ensuite la télécommande de table à l’ordinateur : raccordez la fiche verte
du câble de la télécommande à la sortie enceintes de la carte son et la fiche noire
à l’entrée microphone. Si vous souhaitez raccorder une deuxième source sonore
à la télécommande au lieu d’un microphone (par exemple un lecteur MP3), reliez
la fiche noire à l’entrée Line-In de votre ordinateur (cette prise est généralement
bleue).
4. Reliez à présent les satellites au subwoofer : raccordez les deux fiches cinch/RCA
des satellites aux sorties correspondantes sur le subwoofer – rouge pour le canal
de droite, blanche pour le canal de gauche.
5. Commencez par baisser le volume de la télécommande et du subwoofer. Puis
allumez le système en amenant l’interrupteur « POWER » sur « ON ». Lancez la
lecture du son sur votre ordinateur et ajustez le volume et les basses à l’aide des
boutons de réglage.
6. Si aucun signal sonore n’est transmis durant une soixantaine de minutes, le hautparleur passe automatiquement en mode veille et le voyant s’éteint. Le système
se réactive automatiquement quand il reçoit à nouveau un signal. Pour empêcher
le passage automatique en mode veille, désactivez cette fonction en actionnant le
bouton « Stand-by » sur le caisson de basses (amenez le bouton « Stand-by » en
position « OFF »).
CHOPAL
PORTABLE TABLET STAND
TOUCHSCREEN PEN
2. Sluit de afstandsbediening aan op het luidsprekersysteem: Steek de 3,5mm
jackpluggen (zwart) van de meegeleverde kabel in de achterste vrije ingangen
van de afstandsbediening en de beide Cinch-/RCA-Stekkers (rood en wit) in de
ingangen van de subwoofer.
3. Sluit nu de afstandsbediening aan op de pc: steek de groene stekker van de
kabel van de afstandsbediening in de luidsprekeruitgang en de roze stekker in
de microfooningang van de geluidskaart. Wilt u in plaats van een microfoon een
tweede geluidsbron aansluiten op de afstandsbediening, bijvoorbeeld een MP3speler, dan steekt u de roze stekker in de Line-In-ingang van de pc (meestal blauw).
4. Sluit nu de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCAstekkers van de satellieten in de desbetreffende uitgangen van de subwoofer – rood
voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
5. Draai het volume op de afstandsbediening en de subwoofer in eerste instantie
helemaal dicht. Schakel het systeem in („POWER“ op „ON“). Start de
geluidsweergave op de pc en pas het volume van hoge tonen en lage tonen aan
met de regelaars.
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’ button leads to increased power
consumption.
6. Wird etwa 60 Minuten lang kein Tonsignal übertragen, schaltet sich der
Lautsprecher in einen Stand-by-Modus, die LED erlischt daraufhin. Liegt wieder
ein Signal an, reaktiviert sich das System automatisch. Um einen automatischen
Wechsel in den Stand-by-Modus zu verhindern, deaktivieren Sie diese Funktion,
indem Sie den „Stand-by“-Knopf am Subwoofer betätigen („Stand-by“ auf „OFF“).
ES
IT
TR
RU
1. Enchufa el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (230V).
1. Collegare il cavo elettrico del subwoofer ad una presa (230 V).
1. Subwoofer‘ın elektrik kablosunu bir prize takın (230V).
1. Включите сетевой кабель сабвуфера в розетку (230 В).
2. Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces: El conector de 3,5mm
(negro) del cable adjunto lo enchufas a la entrada libre que está detrás del mando
a distancia y los otros dos conectores Cinch/RCA (rojo/negro) a la entrada del
subwoofer.
2. Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti: Inserire il jack da 3,5 mm (nero)
del cavo in dotazione nella presa posteriore del telecomando e i due connettori
Cinch/RCA (rosso e bianco) nelle prese di ingresso del subwoofer.
2. Masa uzaktan kumandasını hoparlör sistemiyle birleştirin: Birlikte verilen 3,5mm‘lik
soketi (siyah) kablolu uzaktan kumandanın arkasındaki boş yuvaya ve her iki Cinch/
RCA jakı (kırmızı ve beyaz) Subwoofer‘in giriş yuvalarına takın.
3. Collegare quindi il telecomando al PC: Inserire il connettore verde del cavo del
telecomando nell‘uscita dell‘altoparlante e il connettore nero nell‘ingresso del
microfono della scheda audio. Se volete collegare una seconda sorgente audio al
telecomando invece del microfono, per esempio un lettore MP3, inserire il connettore
nero nell‘ingresso Line-In del PC (in genere di colore blu).
3. Şimdi masa uzaktan kumandasını bilgisayar ile birleştirin: Uzaktan kumanda
kablosunun yeşil jakını hoparlör çıkışına ve siyah renkli jakı sesi kartının mikrofon
girişine takın. Uzaktan kumandaya mikrofon yerine ikinci bir ses kaynağını, örn. bir
MP3 çaları bağlamak istiyorsanız, siyah renkli jakı bilgisayarınızın Line-In girişine
takın (genelde mavidir).
2. Соедините настольный пульт ДУ с системой колонок: Вставьте штекер на
3,5 мм (черный) кабеля из комплекта поставки в задний свободный разъем
кабельного пульта ДУ, а оба штекера Cinch-/RCA (красный и белый) во входные
разъемы сабвуфера.
4. Collegare quindi gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/
RCA dei satelliti nelle rispettive uscite del subwoofer: rosso per il canale destro,
bianco per quello sinistro.
4. Şimdi uydu hoparlörleri Subwoofer‘e bağlayın: Uyduların her iki Cinch/RCA jakını
Subwoofer‘in ilgili çıkış yuvasına takın – sağ kanal için kırmızı, sol kanal için beyaz.
Die Deaktivierung des automatischen Stand-by Modus kann zu erhöhtem
Energieverbrauch führen.
CAVITY FLEX
Its highly flexible microphone neck
enables maximum recording quality
6. Als er ongeveer 60 minuten geen geluidssignaal wordt overgedragen, wordt een
stand-bymodus van de luidspreker geactiveerd; de LED dooft. Zodra opnieuw
een signaal doorkomt, wordt het systeem automatisch weer ingeschakeld. Druk
op de knop „Stand-by“ op de subwoofer („Stand-by“ op „OFF“) om deze functie
uit te schakelen, als u wilt voorkomen dat de stand-bystand automatisch wordt
ingeschakeld.
The perfect companion for your tablet
lets you view media at the best angle
Comfort and accuracy for your mobile
device, rounded off by the pen function
CONIUX
DECUS
STEREO GAMING HEADSET
GAMING MOUSE
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой
громкости может вызвать серьезные нарушения слуха. Перед каждым
применением проверяйте установленную громкость и избегайте
слишком большого уровня громкости.
Совместимость
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В
этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на
то, что это изделие нельзя утилизировать с несортированным
домашним мусором – поэтому вы обязаны сдать его в официально
назначенный пункт сбора старых электроприборов. Информацию
о специализированных пунктах сбора старых электроприборов
можно получить в местных органах власти, местных предприятиях
по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это
изделие. Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов
предотвращают возникновение опасности для здоровья человека и
окружающей среды вследствие веществ, которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно
сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
3. Conecta el mando a distancia con el equipo, o sea tu PC: Luego enchufa el
conector verde del cable del mando a la salida de altavoces y el conector negro
en la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. Si quieres enchufar al mando a
distancia otra segunda fuente de audio en vez del micro, p. ej. un reproductor MP3,
el conector negro lo tendrás que enchufar en Line In de tu PC (suele ser de color
azul).
4. Conecta luego los satélites al subwoofer como sigue: Los dos conectores Cinch/
RCA de los satélites los enchufas a la salida correspondiente del subwoofer - Rojo
para el canal derecho y blanco para el canal izquierdo.
5. Pon el control de volumen del mando y del subwoofer primero a nivel bajo para
no molestar. Enciende el sistema en el interruptor („POWER“ en „ON“). Inicia la
reproducción de sonido de tu PC y adapta como más te convenga el volumen y los
graves con el regulador.
6. Si no se transmite durante 60 minutos una señal acústica, el altavoz se desconecta
y queda en el modo standby, el LED se apaga. Si vuelve la señal, el sistema
se activa automáticamente. Para evitar el cambio automático al modo standby,
desactiva esa función presionando el botón „Stand-by“ del subwoofer („Stand-by“
a „OFF“).
5. Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello
basso. Quindi accendere il sistema („POWER“ su „ON“). Avviare la riproduzione
audio sul PC e adattare il volume e i bassi tramite i regolatori.
6. Se per 60 minuti circa non viene trasmesso alcun segnale audio, l‘altoparlante va in
modalità standby e il LED si spegne. Quando arriva un nuovo segnale, il sistema si
riattiva automaticamente. Per evitare il passaggio automatico alla modalità stand-by,
premere il pulsante „Stand-by“ sul subwoofer („Stand-by“ su „OFF“) per disattivare
questa funzione.
5. Uzaktan kumandanın ve Subwoofer‘in ses şiddetini öncelikle düşük bir kademeye
alın. Ardından sistemi açın („POWER“u „ON“a getirin). Şimdi bilgisayarınızda ses
oynatmayı açın ve ayarlayıcılar üzerinden ses ve bas şiddetini uyarlayın.
6. 60 dakika boyunca sesli sinyal aktarılmıyorsa, hoparlör bekleme moduna geçer
ve bunun üzerine LED söner. Tekrar bir sinyal olduğunda, sistem kendini otomatik
olarak yeniden devreye sokar. Stand-by moduna otomatik geçişi önlemek için
Subwoofer üzerinde bulunan „Stand-by“ düğmesine basarak bu işlevi devre dışı
bırakın („OFF“ üzerindeki „Stand-by“).
3. Теперь соедините настольный пульт ДУ с компьютером: Вставьте зеленый
штекер кабеля пульта ДУ в выход для динамика, а черный штекер во вход для
микрофона звуковой карты. Если вы хотите вместо микрофона на пульте ДУ
подключить второй источник звука, например, MP3-проигрыватель, вставьте
черный штекер во вход Line-In компьютера (он в большинстве случаев синий).
Great comfort and sound lets you immerse
yourself in your favourite music or game
GEOVIS
Professional gaming mouse with a huge
array of customisation options
QUAINT
PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH ®
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
®
4. Теперь подключите сателлитные колонки к сабвуферу: Вставьте оба штекера
Cinch-/RCA сателлитов в соответствующие выходные разъемы сабвуфера –
красный для правого, белый для левого канала.
5. Сначала выставьте регулятор громкости пульта ДУ и сабвуфера на
низкий уровень. Затем включите систему („POWER“ на „ON“). Включите
воспроизведение звука на компьютере и подгоните громкость и басы с
помощью регулятора.
6. Если в течение примерно 60 минут не передается звуковой сигнал, динамик
переходит в режим ожидания, светодиод гаснет. Когда сигнал появляется снова,
система активизируется автоматически. Чтобы предотвратить автоматический
переход в режим готовности (Stand by), отключите эту функцию, для чего
нажмите кнопку „Stand-by“ на сабвуфере („Stand by“ auf „OFF“).
Simply playback your audio files on your
mobile phone or tablet via BLUETOOTH ®
Enjoy your music, movies and games at
high volume, just like it’s meant to
The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license.
All trademarks are the property of their respective owner.
EN
Intended use
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement