Samsung YZ927ZZA
A
User
Manual
B
3
5 4
C
3
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR (BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S.CHI
Please refer to the warranty that came with your
product or visit our website www.samsung.com
for after-sales service or inquiries.
1
Before Using This Device
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from the actual
items. Some functions described in this manual may not be available depending on the camera model. For best
performance when using this lens, you must keep the camera’s firmware and the lens' firmware up-to-date. Visit
www.samsung.com to download the firmware. NX-M mount lenses are not compatible with previous NX cameras.
Special features
This small, lightweight lens is easy to carry. Its metal construction makes it extra durable. The tempered glass used
in the 9 mm lens protects the lens surface from scratches.
Unpacking
Layouts
본체 마운트 덮개를 제거하세요.
• 9-27 mm 렌즈의 경우 렌즈 덮개를 함께 제거하세요.
카메라 본체와 렌즈의 결합점을 맞춘 후, 결합되는 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.(그림 C 참조)
렌즈를 빼려면 카메라 전원을 끈 후, 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.(그림 D 참조)
1 Lens 2 Lens mount index 3 Lens contacts
Attaching and Removing the Lens
► To attach the lens,
1 Remove the body cap.
• For 9-27 mm lens, remove the lens caps additionally.
2 Align the lens mount index on the lens with the lens mount index on the camera body. Then, rotate the lens as
shown in the illustration until it locks into place. (See illustration C)
To remove the lens, first turn off the camera. Press and hold the lens release button, then rotate the lens as shown in
the illustration. (See illustration D)
Using the Zoom Ring (For 9-27 mm lens, See illustration E)
To use the zoom ring, you have to unlock the lens before use by rotating the zoom ring. Rotate the zoom ring to set
the composition of the photo (the focal distance of the lens).
When you use the zoom function, focus can be slightly changed. Adjust the focus again before you capture
a photo.
Locking the lens (For 9-27 mm lens, See illustration F)
To lock the lens, rotate and pull the zoom ring gently away from the camera body. Align the zoom lock indexes.
Specifications
Lens Name
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Focal Length
9 mm (equivalent to 24.3 mm in 35 mm
format)
9–27 mm (equivalent to 24.3–72.9 mm in
35 mm format)
Elements in Group
6 elements in 5 groups (1 Aspheric lens,
1 Extra-low Dispersion lens, 1 Xtreme High
Refractive Lens included)
9 elements in 8 groups (2 Aspheric lens,
1 Extra-low Dispersion lens included)
Angle of View
83.4°
83.4°–33.1°
Aperture
F3.5 (Minimum: F13), (Number of Blades:
5, Circular Aperture Diaphragm)
F3.5–5.6 (Minimum: F11), (Number of Blades:
7, Circular Aperture Diaphragm)
줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 반 셔터로 초점을 확인한 후 촬영하세요.
제품 규격
Lens Name
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
초점 거리
9 mm(35 mm 필름 카메라 기준 24.3 mm)
9~27 mm(35 mm 필름 카메라 기준 24.3~72.9 mm)
렌즈 구성
5군 6매(비구면 렌즈 1매, 저분산 렌즈 1매,
초 고굴절 렌즈 1매 포함)
8군 9매(비구면 렌즈 2매, 저분산 렌즈 1매 포함)
렌즈 화각
83.4°
83.4°~33.1°
조리개
F3.5(최소: F13), (조리개 날의 수: 5,
원형 조리개)
F3.5-5.6(최소: F11), (조리개 날의 수: 7,
원형 조리개)
마운트 형식
Not supported
Supported
Minimum Focus Distance
0.11 m
0.14 m (Wide), 0.2 m (Tele)
Maximum Magnification
Approx. 0.11X
Approx. 0.1X (Wide), 0.18X (Tele)
Lens Hood
Not included
Not included
Filter Size
Not supported
39 mm
Max. Diameter X Length
50.0 X 12.5 mm
50.0 X 29.5 mm
Weight
Approx. 31 g
Approx. 73 g
Operating Temperature
0–40 °C
0–40 °C
Operating Humidity
5–85 %
5–85 %
Specifications may change without notice for better performance.
Health and Safety Information
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
Do not stare at the sun through the lens or camera. This may cause severe damage to your eyes.
Keep your lens or camera away from small children and pets.
Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap. Direct sunlight that passes through the lens may
combust if it comes into contact with flammable materials.
Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall over and damage the camera.
Lens Storage and Maintenance
• Store the lens in dry and well ventilated areas.
• Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined area where chemicals
are stored.
• Do not expose the lens to water.
• The lens’ dust-proof body is not perfectly sealed. Avoid removing or changing the lens in dusty areas.
• Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
• Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
• Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in a plastic bag or a camera
case to prevent condensation from forming on the inside or outside of the lens.
• For some lenses, do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap. The inside of the camera can
be damaged by direct sunlight.
• Check the lens once every year or two for best performance.
• Do not apply excessive force to the front of the lens.
• For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
• Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers’ lenses.
• Be careful when attaching a lens so that it does not slip from your hands.
• Do not remove the lens forcefully. Doing so may damage the lens and camera.
• Do not touch the image sensor of the camera or lens when changing lenses. Dust and foreign particles may affect
shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.
• For some lenses, do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract the
lens tube inside the body by rotating the zoom ring on the lens.
미지원
지원
촬영 가능 범위
0.11 m
0.14 m(Wide), 0.2 m(Tele)
최대 확대 비율
약 0.11X
약 0.1X(Wide), 0.18X(Tele)
렌즈 후드
미지원
미지원
필터 크기
미지원
39 mm
최대 지름 X 길이
50.0 X 12.5 mm
50.0 X 29.5 mm
무게
약 31 g
약 73 g
작동 온도
0~40 °C
0~40 °C
작동 습도
5~85 %
5~85 %
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
안전을 위한 주의 사항
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
경고
렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기
쉬운 물질에 닿을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대 사용 시 삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
렌즈 보관 및 유지
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에 보관하지 마세요.
렌즈 사용 시 물이 들어가면 제품에 이상이 발생할 수 있으니 주의하세요.
완벽한 오염 방지를 보장하지 않습니다. 먼지가 많은 환경에서 렌즈를 교환하지 마세요.
먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에 물방울이 생길 때는 비닐 봉투나 카메라
가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서 꺼내어 사용하세요.
일부 렌즈의 경우 렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가 손상될 수 있으니
주의하세요.
렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 빼세요.
타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
렌즈를 장착할 때 렌즈가 손에서 미끄러져 파손될 수 있으니 주의하세요.
렌즈를 카메라에서 분리할 때 무리한 힘을 가하면 렌즈가 파손될 수 있습니다.
렌즈 교환 시 카메라의 이미지 센서나 렌즈에 손이나 이물질이 닿지 않도록 주의하세요. 먼지 또는 이물질이 생길 경우 촬영
결과물에 영향을 줄 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
일부 렌즈의 경우, 줌 기능 사용 후 렌즈가 튀어나온 상태로 이동하거나 보관 시 렌즈가 파손될 수 있으므로 주의하세요.
사용 후에는 줌 링을 돌려 렌즈를 잠근 후 이동하세요.
Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영을 추구하고자
하는 삼성전자의 의지를 나타냅니다.
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서
지원되는 기능이 다를 수 있습니다. 렌즈를 정상적으로 사용하기 위해서는 카메라 본체 펌웨어와 렌즈 펌웨어를 최신 버전으로
업데이트 해야 합니다. www.samsung.com/sec에서 펌웨어를 내려받으세요. NX-M 마운트 렌즈는 기존 NX 카메라와
호환되지 않습니다.
제품의 특징
작고 가벼워 휴대하기 편리하며, 메탈 소재로 제작되어 내구성이 좋습니다. 특히 9 mm 렌즈는 강화 유리로 렌즈를 보호하고
렌즈 표면의 손상을 방지합니다.
구성품
렌즈, 렌즈 덮개(9-27 mm 렌즈용), 사용 설명서
각 부분의 명칭
1 렌즈 2 렌즈 마운트 결합점 3 렌즈 정보 접점
9-27 mm 렌즈(그림 B 참조)
1 렌즈 2 줌 링 3 렌즈 정보 접점 4 렌즈 마운트 결합점 5 렌즈 수납 잠금 결합점
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Longueur de focale
9 mm (équivalent à 24,3 mm en
format 35 mm)
9-27 mm (équivalent à 24,3 - 72,9 mm en
format 35 mm)
Eléments dans groupes
6 éléments dans 5 groupes (1 lentille
asphérique, 1 lentille à dispersion
extra-faible, 1 lentille à réfraction
élevée Xtreme incluses)
9 éléments dans 8 groupes (2 lentilles
asphériques, 1 lentille à dispersion
extra-faible incluses)
Angle de vue
83,4°
83,4°– 33,1°
Ouverture
F3.5 (minimum : F13), (nombre de
lamelles : 5, diaphragme circulaire)
F3.5 – 5.6 (minimum: F11), (nombre de
lamelles : 7, diaphragme circulaire)
Type de montage
Monture Samsung NX-M (uniquement sur la série NX mini)
Stabilisation optique de l’image non prise en charge
prise en charge
Distance minimum de mise
au point
0,11 m
0,14 m (large), 0,2 m (télé)
Agrandissement maximum
environ 0,11X
environ 0,1X (large), 0,18X (télé)
Pare-soleil
non pris en charge
non pris en charge
Taille de filtre
non prise en charge
39 mm
Diamètre max. x longueur
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Poids
environ 31 g
environ 73 g
Température de fonctionnement 0 – 40 °C
0 – 40 °C
Humidité ambiante tolérée
5 – 85 %
5 – 85 %
Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.
Informations relatives à la santé et à la sécurité
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation correcte et sûre.
Avertissement
Lorsque vous utilisez l’objectif ou l’appareil photo, ne regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez
de vous abîmer les yeux.
Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance des enfants en bas âge et des animaux
domestiques.
Attention
Ne rangez pas l’objectif en plein soleil sans le cache de l’objectif. L’objectif pourrait prendre feu si la
lumière solaire entre en contact direct avec des matériaux inflammables.
Utilisez uniquement des trépieds solides. Des trépieds trop légers ou instables risqueraient de tomber et
d’endommager l’appareil photo.
Ca. 0,1-fach (Weitwinkel), 0,18-fach (Tele)
Gegenlichtblende
Nicht integriert
Nicht integriert
Filtergröße
Nicht unterstützt
39 mm
Max. Durchmesser x Länge
50,0 x 12,5 mm
50,0 x 29,5 mm
Gewicht
Ca. 31 g
Ca. 73 g
Betriebstemperatur
0–40 °C
0–40 °C
Luftfeuchtigkeit während
des Betriebs
5–85 %
5–85 %
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit Sie das Gerät ordnungsgemäß und ohne
Sicherheitsrisiko verwenden.
Warnung
Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne. Das kann zu schweren Augenverletzungen
führen.
Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern und Haustieren fern.
Vorsicht
Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung nicht ohne Objektivabdeckung auf. Direkte
Sonneneinstrahlung durch das Objektiv kann entzündliche Materialien verbrennen.
Verwenden Sie nur stabile Stative. Leichte oder instabile Stative können umfallen und die Kamera beschädigen.
• Rangez l’objectif dans un endroits sec et bien ventilé.
• Ne rangez pas l’objectif dans des endroits où la température ou l’humidité sont élevées, ou dans un placard, dans
un véhicule ou dans tout autre endroit confiné où des produits chimiques sont entreposés.
• Ne jamais exposer l’objectif à l’eau.
• Le corps résistant à la poussière de l’objectif n’est pas parfaitement étanche. Éviter de retirer ou de changer
l’objectif dans des zones poussiéreuses.
• N’utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l’alcool ou du benzène pour retirer la poussière.
• Ne laissez pas tomber l’objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs. L’objectif est un produit optique précis.
• Évitez d’utiliser l’objectif en cas de changements de température soudains. Conservez l’objectif dans un sac en
plastique ou un étui d’appareil photo pour éviter la formation de condensation à l’intérieur ou à l'extérieur de l’objectif.
• Pour certains objectifs, ne laissez pas l’appareil photo installé sur un trépied sans le cache de l’objectif. La lumière
solaire peut endommager l’intérieur de l’appareil photo.
• Vérifiez l’objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir un meilleur rendement.
• Ne forcez pas sur l’avant de l’objectif.
• Pour une utilisation sûre de l’objectif, installez-le ou désinstallez-le lorsque l’appareil photo est éteint.
• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l’utilisation d’objectifs fournis par d’autres
fabricants.
• Lorsque vous montez un objectif, faites attention à ce qu’il ne vous échappe pas des mains.
• Ne forcez pas pour retirer l’objectif. En effet, vous risquez d’endommager l’objectif et l’appareil photo.
• Ne touchez pas le capteur d’image de l’appareil photo ou l’objectif lorsque vous changez d’objectifs. Les
particules étrangères et de poussière peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un mauvais
fonctionnement de l’appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l’objectif.
• Pour certains objectifs, vous ne devez ni transporter, ni stocker l’objectif lorsque le tube d’extension est sorti. Pour
faire entièrement rentrer le tube à l’intérieur du mécanisme, tournez la bague du zoom de l’objectif.
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschieden haben. Die Abbildungen in diesem
Benutzerhandbuch können von den tatsächlichen Artikeln abweichen. Einige in diesem Handbuch beschriebenen
Funktionen stehen möglicherweise nicht bei jedem Kameramodell zur Verfügung. Die Firmware der Kamera und des
Objektivs sollten auf dem neuesten Stand sein, damit Sie das Objektiv optimal nutzen können.
Unter www.samsung.com können Sie die Firmware herunterladen. Objektive mit einer NX-M-Fassung sind mit
Kameras der NX-Serie nicht kompatibel.
Besonderheiten
Dieses kleine, leichte Objektiv zeichnet sich durch seine Handlichkeit aus. Dank seines Metallgehäuses ist es besonders
stabil. Durch das im 9 mm großen Objektiv verwendete Hartglas werden Kratzer auf der Objektivoberfläche vermieden.
Aufbau
Français
Avant d’utiliser cet appareil
Merci d’avoir acheté cet objectif Samsung. Les illustrations utilisées dans le présent guide peuvent différer du produit
fourni. Selon le modèle de votre appareil photo, il est possible que certaines fonctionnalités décrites dans le présent
guide ne soient pas offertes. Pour obtenir les meilleures performances lors de l’utilisation de cet objectif, le micrologiciel
de l’appareil photo et celui de l’objectif doivent être à jour. Accédez au site www.samsung.com/fr pour télécharger le
micrologiciel. Les objectifs à monture NX-M ne sont pas compatibles avec les appareils photo NX précédents.
Fonctions spéciales
Cet objectif petit et léger est facile à transporter. Sa construction en métal lui assure un grande longévité. Le verre
trempé utilisé pour l’objectif de 9 mm protège la surface de l’objectif contre les rayures.
Contenu du coffret
Objectif 9 mm (Voir illustration A)
1 Objectif 2 Repère d'installation de l'objectif 3 Contacts de l’objectif
Objectif 9-27 mm (Voir illustration B)
1 Objectif 2 Bague de zoom 3 Contacts de l’objectif
4 Repère d'installation de l'objectif 5 Repère de verrouillage du zoom
Installation et retrait de l’objectif
► Pour fixer l’objectif,
1 Retirez le capuchon du boîtier.
• Pour l’objectif 9-27 mm, retirez en plus les caches de l’objectif.
2 Alignez le repère monture de l’objectif sur le repère monture de l’objectif du boîtier de l’appareil photo. Tournez
ensuite l’objectif comme indiqué sur l’illustration, jusqu’à ce qu’il soit en place. (Voir illustration C)
Pour retirer l’objectif, commencez par éteindre l’appareil photo. Maintenez enfoncé le bouton d’éjection de l’objectif,
puis tournez l’objectif comme indiqué sur l’illustration. (Voir illustration D)
Pour utiliser la bague de zoom, vous devez commencer par déverrouiller l’objectif en tournant la bague de zoom.
Tournez la bague de zoom pour régler la composition de la photo (la distance focale de l’objectif).
Lorsque vous utilisez la fonction zoom, la mise au point peut légèrement changer. Ajustez de nouveau la mise
au point avant de prendre une photo.
Verrouillage de l’objectif (Pour les objectifs entre 9 et 27 mm, Voir illustration F)
Pour verrouiller l’objectif, tournez et tirez doucement la bague de zoom en l’éloignant du boîtier de l’appareil photo.
Alignez les repères de verrouillage du zoom.
9-mm-Objektiv (siehe Abbildung A)
1 Objektiv 2 Ansatzmarkierung für Objektivfassung 3 Objektivkontakte
9–27-mm-Objektiv (siehe Abbildung B)
1 Objektiv 2 Zoomring 3 Objektivkontakte
4 Ansatzmarkierung für Objektivfassung 5 Markierung für Zoomsperre
► So bringen Sie das Objektiv an:
1 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
• Beim 9–27-mm Objektiv müssen zudem die Objektivabdeckungen abgenommen werden.
2 Richten Sie die Ansatzmarkierung auf dem Objektiv mit der Ansatzmarkierung auf dem Kameragehäuse aus.
Drehen Sie dann wie auf der Abbildung gezeigt das Objektiv, bis es einrastet. (siehe Abbildung C)
Schalten Sie zum Abnehmen des Objektivs die Kamera aus. Halten Sie den Objektiventriegelungsknopf gedrückt und
drehen Sie dann das Objektiv wie auf der Abbildung gezeigt. (siehe Abbildung D)
Zoomring verwenden (Für das 9-27-mm-Objektiv, siehe Abbildung E)
Bevor Sie die Funktionen des Zoomrings verwenden können, müssen Sie das Objektiv entsperren. Drehen Sie hierzu
den Zoomring. Drehen Sie den Zoomring, um die Brennweite des Objektivs für das Motiv wie gewünscht einzustellen.
Möglicherweise ändert sich beim Zoomen der Fokus leicht. Stellen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos das
Motiv erneut scharf.
Objektiv sperren (Für das 9-27-mm-Objektiv, siehe Abbildung F)
Drehen Sie zum Sperren des Objektivs den Zoomring und ziehen Sie ihn von der Kamera weg. Richten Sie die
Markierungen für die Zoomsperre aus.
Technische Daten
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brennweite
9 mm (entspricht 24,3 mm bei einem
35-mm-Objektiv)
9–27 mm (entspricht 24,3–72,9 mm bei einem
35-mm-Objektiv)
Elemente in Gruppen
6 Elemente in 5 Gruppen
(mit 1 asphärischen Objektiv, 1 Objektiv
mit extrem niedriger Dispersion und
1 stark lichtbrechenden Objektiv)
9 Elemente in 8 Gruppen
(mit 2 asphärischen Objektiven und 1 Objektiv
mit extrem niedriger Dispersion)
Bildwinkel
83,4°
83,4–33,1°
Blende
F3.5 (kleinste Blende: F13), (Lamellen: 5,
kreisrunde Blendenöffnung)
F3.5–5.6 (kleinste Blende: F11), (Lamellen: 7,
kreisrunde Blendenöffnung)
Optische Bildstabilisierung
Samsung NX-M-Fassung (nur für die NX mini-Serie)
Nicht unterstützt
Español
Antes de usar este dispositivo
Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones usadas en el manual del usuario pueden ser diferentes de
los elementos reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo
de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento al usar esta lente, deberá mantener el firmware de la cámara y la
lente actualizados. Entre en www.samsung.com para descargar el firmware. Las lentes de montaje NX-M no son
compatibles con las cámaras anteriores de la serie NX.
Funciones especiales
Esta lente pequeña y liviana es fácil de cargar. Su cuerpo de metal la convierte en una lente de larga duración. El
vidrio templado de la lente de 9 mm protege la superficie de la lente contra raspaduras.
Unterstützt
繁體中文
使用本裝置前
感謝您購買三星鏡頭。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機型號而定,本手冊中描述的部分功能可能無法使
用。為在使用本鏡頭時獲得最佳效能,您必須保持相機的韌體與鏡頭的韌體最新。請造訪 www.samsung.com 以下載
韌體。NX-M 接口鏡頭與之前的 NX 相機不相容。
特殊功能
此小型輕便的鏡頭易於攜帶。其金屬構造使其額外耐用。9 mm 鏡頭中使用的鋼化玻璃可保護鏡頭表面不被刮擦。
拆封
1 鏡頭 2 鏡頭安裝指標 3 鏡頭觸點
9-27 mm 鏡頭(見圖 B)
1 鏡頭 2 變焦環 3 鏡頭觸點 4 鏡頭安裝指標 5 變焦鎖定指標
安裝和拆卸鏡頭
► 要附加鏡頭:
1 卸下機身蓋。
• 對於 9-27 mm 鏡頭,還要卸下鏡頭蓋。
2 將鏡頭上的鏡頭安裝指標與相機機身上的鏡頭安裝指標對齊。然後如圖所示旋轉鏡頭,直到其鎖定到位。
(見圖 C)
若要卸下鏡頭,請先關閉相機電源。按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭。(見圖 D)
使用變焦環 (適用於 9-27 mm 鏡頭,見圖 E)
要使用變焦環,您必須在使用前通過旋轉變焦環來解鎖鏡頭。旋轉變焦環以設定相片的構圖(鏡頭的焦距)。
對焦會隨著焦距的變更而略微變化。建議在拍照前重新調整對焦。
鎖定鏡頭 (適用於 9-27 mm 鏡頭,見圖 F)
要鎖定鏡頭,請旋轉並將變焦環輕輕抽離相機機身。對齊變焦鎖定指示。
規格
鏡頭名稱
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
焦距
9 mm(在 35 mm 格式中相當於 24.3 mm) 9–27 mm(在 35 mm 格式中相當於 24.3–72.9 mm)
6 元件, 5 組(隨附非球面鏡頭 1 個、
9 元件,8 組(隨附非球面鏡頭 2 個、
超低色散鏡頭 1 個、極高折射鏡頭 1 個) 超低色散鏡頭 1 個)
83.4°
83.4°–33.1°
光圈
F3.5(最小:F13),(葉片數:5,
圓孔徑光圈)
F3.5–5.6(最小:F11),(葉片數:7,
圓孔徑光圈)
Lente de 9–27 mm (Ver ilustración B)
1 Lente 2 Anillo de zoom 3 Contactos de la lente
4 Índice de montaje de la lente 5 Índice de bloqueo de la lente
► Para colocar la lente,
1 Retire la cubierta del cuerpo.
• Para las lentes de 9–27 mm, también deberá retirar las tapas.
2 Haga coincidir el índice de montaje de la lente con el índice de montaje de la lente en el cuerpo de la cámara.
Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración C)
Para retirar la lente, apague la cámara. Mantenga pulsado el botón de traba de la lente, y luego gire la lente como se
muestra en la ilustración. (Ver ilustración D)
Usar el anillo de zoom (Para lentes de 9-27 mm, Ver ilustración E)
Para usar el anillo de zoom, deberá desbloquear la lente antes de usarla girando el anillo de zoom. Gire el anillo de
zoom para definir la composición de la foto (la distancia focal de la lente).
Al usar la función de zoom, el enfoque podría cambiar levemente. Vuelva a ajustar el enfoque antes de
capturar una foto.
Asegurar la lente (Para lentes de 9-27 mm, Ver ilustración F)
Para bloquear la lente, gire y tire del anillo de zoom suavemente para separarlo del cuerpo de la cámara. Haga coincidir
los índices de bloqueo del zoom.
Especificaciones
三星 NX-M 腳架(NX mini 系列專用)
光學影像穩定器
不支援
支援
最小焦距
最大放大倍率
0.11 m
約 0.11X
0.14 m(廣角)、0.2 m(長焦)
約 0.1X(廣角)、0.18X(長焦)
鏡頭遮光罩
不隨附
不隨附
濾光片尺寸
不支援
39 mm
最大直徑×長度
重量
50.0 X 12.5 mm
約 31 g
50.0 X 29.5 mm
約 73 g
操作溫度
0–40°C
0–40°C
操作濕度
5–85 %
5–85 %
為了使效能更佳化,規格可能有所變更,恕不通知。
請勿在沒有鏡頭蓋的情況下將鏡頭置於陽光直射的位置。若鏡頭接觸到易燃材料,
陽光直射鏡頭可能會引發火災。
請僅使用堅固的三腳架。輕型或不穩定的三腳架可能會倒塌並損壞相機。
鏡頭的儲存與維護
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
將鏡頭儲存在乾燥通風的地方。
請勿將鏡頭放置於溫度或濕度過高的區域,或者放置於壁櫥、車輛或儲藏化學品的密閉區域。
請勿將鏡頭放置在有水的環境中。
鏡頭的防塵機身並不完全密封。避免在多塵的區域移除或更換鏡頭。
請勿使用化學溶劑,如稀釋劑、酒精或苯清除灰塵。
請勿摔落鏡頭或用力撞擊。鏡頭是精密的光學產品。
避免在溫度會急劇變化的地方使用鏡頭。將鏡頭儲存在塑料袋或相機盒中,以防止鏡頭的內部或外部形成冷凝水。
對於部分鏡頭,請勿在沒有鏡頭蓋的情況下,將相機留在三腳架上。陽光直射,可損壞相機的內部零件。
每一年或兩年檢查一次鏡頭,以獲得最佳效能。
請勿用力擠壓鏡頭的前面部分。
為了安全使用鏡頭,請在關閉相機時安裝或卸下鏡頭。
對於使用其他製造商的鏡頭所造成的任何損害,三星概不負責。
在安裝鏡頭時請務必小心,以免其從您的手中滑落。
請勿強行卸下鏡頭。否則可能會損壞鏡頭和相機。
請勿在為鏡頭充電時觸碰相機的影像感應器或鏡頭。若有灰塵和顆粒進入相機機身或鏡頭,可能會影響拍攝效果
或導致故障。
• 對於部分鏡頭,請勿在鏡頭管的任何部分伸出時運送或存放鏡頭。旋轉鏡頭上的變焦環將鏡頭管完全縮回機身內。
PlanetFirst 代表 Samsung Electronics 透過生態驅動經營與管理活動對持續開發與社會責任的承諾。
Nombre de la lente
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Distancia focal
9 mm (equivalente en formato de
35 mm: de 24,3 mm)
9-27 mm (equivalente en formato de 35 mm:
de 24,3-72,9 mm)
Elementos en grupos
6 elementos en 5 grupos (incluye 1 lente
9 elementos en 8 grupos (incluye 2 lentes
esférica, 1 lente de dispersión extra baja,
esféricas, 1 lente de dispersión extra baja)
1 lente Xtreme de alta refracción)
Vista angular
83,4°
Apertura
F3.5 (Mínimo: F13), (Número de hojas: 5, F3.5–5.6 (Mínimo: F11), (Número de hojas: 7,
diafragma de apertura en círculo)
diafragma de apertura en círculo)
Tipo de montaje
83.4°–33.1°
Montaje Samsung NX-M (Exclusivo para la serie NX mini)
Estabilizador de imagen óptica
No admitido
Admitido
Distancia mínima de enfoque
0,11 m
0,14 m (ancho), 0,2 m (tele)
Amplificación máxima
Aprox. 0,11X
Aprox. 0,1X (ancho), 0,18X (tele)
Cubierta de la lente
No incluida
No incluida
Tamaño del filtro
No admitido
39 mm
Diámetro x longitud máximos
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Peso
Aprox. 31 g
Aprox. 73 g
Non conservate l'obiettivo alla luce solare diretta senza il copriobiettivo. La luce solare diretta che passa
attraverso l'obiettivo può causare incendi se entra in contatto con materiale infiammabili.
Utilizzate soltanto cavalletti robusti. Cavalletti leggeri o poco stabili potrebbero cadere e danneggiare la
fotocamera.
Attenzione
Português (Brasil)
Antes de usar esse dispositivo
Obrigado por comprar a lente Samsung. As ilustrações usadas neste manual do usuário podem diferir dos itens
reais. Algumas funções descritas nesse manual poderão não estar disponíveis dependendo do modelo da câmera.
Para melhor desempenho quando usar essa lente, você deve manter o firmware da câmera e o firmware da lente
atualizado. Visite www.samsung.com para transferir o firmware. Lente de montagem NX-M não são compatíveis com
as câmeras NX anteriores.
Italiano
Prima dell'uso del dispositivo
Grazie per aver acquistato l'obiettivo Samsung. Le immagini presenti in questo manuale possono variare dai prodotti
reali. Alcune funzioni descritte in questo manuale possono non essere disponibili in base al modello della fotocamera.
Per prestazioni ottimali durante l'uso di questo obiettivo, dovete tenere aggiornato il firmware della fotocamera e
quello dell'obiettivo. Visitate il sito www.samsung.com per scaricare il firmware. Gli obiettivi con montaggio NX-M non
sono compatibili con le precedenti fotocamere NX.
Funzioni speciali
Quest’obiettivo piccolo e leggero è facile da trasportare. Il suo rivestimento in metallo lo rende extra durevole. Il vetro
temperato utilizzato nell'obiettivo da 9 mm protegge la superficie dell'obiettivo dai graffi.
Apertura dell'imballaggio
Obiettivo, Copriobiettivo (per obiettivo da 9-27 mm), Manuale dell'utente
Desembalando
Lente, Capa da lente (para lentes 9 – 27 mm), Manual do Usuário
Lente 9 mm (Ver ilustração A)
1 Lente 2 Guia de montagem da lente 3 Contatos da lente
Lente 9 – 27 mm (Ver ilustração B)
1 Lente 2 Anel de zoom 3 Contatos da lente
4 Guia de montagem da lente 5 Índice de trava de zoom
Colocar e retirar a lente
► Para colocar a lente,
1 Retire a tampa do corpo.
• Para lentes 9 – 27 mm, retire as capas da lente adicionais.
2 Alinhe o guia de montagem da encaixe da lente na lente com o guia de montagem da lente no corpo da câmera.
De seguida, gire a lente, como mostra a ilustração, até que se prenda no lugar. (Ver ilustração C)
Para retirar a lente, primeiro desligue a câmera. Prima sem soltar o botão de acionamento da lente, gire a lente como
mostra a ilustração. (Ver ilustração D)
Usando o anel de zoom (Para lentes 9-27 mm, Ver ilustração E)
Quando você usa a função de zoom, o foco pode ser ligeiramente alterado. Ajuste o foco novamente antes de
você tirar uma foto.
Bloqueando a lente (Para lentes 9-27 mm, Ver ilustração F)
Para bloquear a lente, gire e puxe o anel de zoom suavemente para fora do corpo da câmera. Alinhe o índice de trava
de zoom.
Especificações
Nome da lente
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Distância focal
9 mm (equivalente a 24,3 mm no
formato 35 mm)
9 – 27 mm (equivalente a 24,3 – 72,9 mm no
formato 35 mm)
Elementos em grupo
6 elementos em 5 grupos (1 Lentes
asféricas, 1 Lentes de Dispersão
extra baixas, 1 Lente Extremamente
refletora incluída)
9 elementos em 8 grupos (2 Lentes asféricas,
1 Lente de Dispersão extra baixa incluída)
Ângulo de visão
83,4°
83,4°–33,1°
Abertura
F3.5 (Mínimo: F13), (Número de
lâminas: 5, Diafragma de abertura
circular)
F3.5–5.6 (Mínimo: F11), (Número de lâminas:
7, Diafragma de abertura circular)
Tipo de encaixe
Suportado
Distância focal mínima
0,11 m
0,14 m (Grande-angular), 0,2 m (Telefoto)
Ampliação máxima
Aprox. 0,11X
Aprox. 0,1X (Grande-angular), 0,18X (Telefoto)
Para-sol da lente
Não incluído
Não incluído
Tamanho do filtro
Não suportado
39 mm
5–85%
Obiettivo da 9 mm (Vedere l'illustrazione A)
1 Obiettivo 2 Indice montaggio obiettivo 3 Contatti obiettivo
Peso
1 Obiettivo 2 Anello di zoom 3 Contatti obiettivo
4 Indice montaggio obiettivo 5 Indice blocco zoom
Temperatura de operação
0 – 40 °C
0 – 40 °C
Obiettivo da 9-27 mm (Vedere l'illustrazione B)
Umidade de operação
5 – 85 %
5 – 85 %
Precaución
No mire el sol a través de la lente o de la cámara. Esto puede causar daños graves en sus ojos.
Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños pequeños y las mascotas.
No almacene la lente en contacto directo con el sol sin la tapa de la lente. La luz directa del sol que pasa a
través de la lente puede incendiarse si entra en contacto con materiales inflamables.
Utilice sólo trípodes firmes. Los trípodes livianos o inestables pueden caerse y dañar la cámara.
Almacenamiento y mantenimiento de la lente
• Almacene la lente en un área seca y ventilada.
• No guarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en un armario, un automóvil o un sitio cerrado en el
cual se guarden sustancias químicas.
• No exponga la lente al agua.
• El cuerpo de la lente resistente al polvo no está completamente sellado. Evite retirar o cambiar la lente en sitios
con mucho polvo.
• No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar el polvo.
• No deje caer la lente ni la someta a impactos excesivos. La lente es un producto óptico preciso.
• Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de temperatura repentinos. Mantenga la lente
en una bolsa de plástico o en un estuche para cámaras para evitar que se forme condensación en el interior o el
exterior de la lente.
• En el caso de algunas lentes, no deje la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente. El interior de la
cámara se puede dañar con la luz directa del sol.
• Revise la lente una o dos veces al año para un mejor rendimiento.
• No ejerza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente.
• Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela cuando la cámara esté apagada.
• Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros fabricantes.
• Tenga cuidado al colocar una lente, a fin de evitar que se le resbale de las manos.
• No retire la lente a la fuerza. Si lo hace, podría dañar la lente y la cámara.
• No toque el sensor de imagen de la cámara o la lente durante el cambio de lentes. El polvo y las partículas externas
podrían afectar los resultados o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresan en el cuerpo de la cámara o en la lente.
• En el caso de algunas lentes, no transporte ni guarde la lente con una parte del tubo extendida. Repliegue el tubo
de la lente por completo dentro del cuerpo girando el anillo de zoom.
Diâmetro x comprimento máximo 50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Aprox. 31 g
Aprox. 73 g
As especificações podem ser alteradas sem aviso para proporcionar um melhor desempenho.
Montaggio e rimozione dell'obiettivo
► Per montare l'obiettivo,
1 Rimuovete il tappo del corpo.
• Per l'obiettivo 9-27 mm, rimuovete anche i copriobiettivi.
2 Allineate l'indice montaggio obiettivo dell'obiettivo all'indice montaggio obiettivo del corpo della fotocamera. Quindi,
ruotate l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione, fino a bloccarlo in sede. (Vedere l'illustrazione C)
Per rimuovere l'obiettivo, per prima cosa spegnete la fotocamera. Tenete premuto il tasto di rilascio obiettivo, quindi
ruotate l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione. (Vedere l'illustrazione D)
Informações de saúde e segurança
Por favor, leia as dicas de segurança a seguir cuidadosamente para uso correto e seguro.
Atenção
Não olhe diretamente para o sol através da lente ou da câmera. Fazer isso poderá causar danos graves à
sua visão.
Mantenha sua lente ou câmera afastada de crianças pequenas e animais de estimação.
Cuidado
Não armazene a lente sob luz solar direta sem a capa da lente. A luz solar direta que atravessa a lente pode
causar combustão se entrar em contato com materiais inflamáveis.
Use somente tripés robustos. Tripés leves ou pouco estáveis poderão cair e danificar sua câmera.
Utilizzo dell'anello per la regolazione dello zoom
(Per obiettivi 9-27 mm, Vedere l'illustrazione E)
Per utilizzare l'anello di zoom, dovete sbloccare l'obiettivo prima dell'uso ruotando l'anello di zoom. Ruotate l'anello di
zoom per impostare la composizione della foto (distanza focale dell'obiettivo).
Quando utilizzate la funzione di zoom, la messa a fuoco potrebbe venire variata leggermente. Regolate
nuovamente la messa a fuoco prima di scattare una foto.
Blocco dell'obiettivo (Per obiettivi 9-27 mm, Vedere l'illustrazione F)
Per bloccare l'obiettivo, ruotate e tirate delicatamente l'anello di zoom dal corpo della fotocamera. Allineate gli indici
blocco zoom.
Specifiche
Nome obiettivo
Lunghezza focale
Elementi in Gruppo
Angolo di visualizzazione
Diaframma
Tipo di attacco
Stabilizzazione ottica delle
immagini
Français
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses
accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec
les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux
et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi
le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable. Les particuliers sont invités
à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître
les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers
sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses
accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
PlanetFirst represente l’engagement de Samsung Electronics a l’egard du developpement durable et
socialement responsable, illustre a travers des activites commerciales ecologiques et controlees.
Deutsch
Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt
an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile
bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler,
bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo
Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer
wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und
elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
PlanetFirst steht für das Engagement von Samsung Electronics für eine nachhaltige Entwicklung und
soziale Verantwortung durch ökonomisch bestimmte Geschäfts- und Managementaktivitäten.
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
9 mm (equivalente a 24,3 mm in
9 – 27 mm (equivalente a 24,3 – 72,9 mm in
formato 35 mm)
formato 35 mm)
6 elementi in 5 gruppi (1 lente asferica,
9 elementi in 8 gruppi (2 lenti asferiche,
1 lente dispersione extra-bassa, 1 lenti
1 lente dispersione extra-bassa incluse)
alta rifrazione Xtreme incluse)
83,4°
83,4° – 33,1°
F3.5 (Minimo: F13), (Numero lamelle: 5, F3.5 – 5.6 (Minimo: F11), (Numero lamelle: 7,
Diaframma ad apertura circolare)
Diaframma ad apertura circolare)
montaggio Samsung NX-M (Solo per la serie NX mini)
non supportata
supportata
Español
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan,
indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable
USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente
o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros
tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos
materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con
las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido
a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las
condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros
residuos comerciales.
PlanetFirst representa el compromiso de Samsung Electronics de llevar adelante un desarrollo
sostenido y con responsabilidad social a través de actividades ecológicas comerciales y de
administración.
Italiano
Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi
accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del
ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto,
si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati
secondo le normative locali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato
acquistato il prodotto o l’autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo
di materiali. Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare
i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere
smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.
PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella
responsabilità sociale di attività di gestione e impegno ambientale.
Montagem Samsung NX-M (Exclusivo para a série NX mini)
Estabilizador óptico de imagem Não suportado
0–40 °C
Advertencia
PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment to the sustainable development and social
responsibility through eco-driven business and management activities.
Para usar o anel de zoom, você deve destravar a lente antes de usar, girando o anel de zoom. Gire o anel de zoom
para configurar a composição da foto (a distância focal da lente).
Humedad de funcionamiento
Información sobre salud y seguridad
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of
their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
Layouts
Temperatura de funcionamiento 0–40 °C
Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.
(Applicable in countries with separate collection systems)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Conservazione e manutenzione dell'obiettivo
• Conservate l'obiettivo in aree asciutte e ben ventilate.
• Non conservate l'obiettivo in aree con temperature alte o umidità elevata né in un cassetto, in una macchina o
spazio limitato in cui sono conservati agenti chimici.
• Non esponete l'obiettivo ad acqua.
• Il corpo antipolvere dell'obiettivo non è perfettamente sigillato. Evitate di rimuovere o di cambiare l'obiettivo in aree
con presenza di polvere.
• Non usate prodotti chimici come solventi, alcol o benzene per rimuovere la polvere.
• Non fate cadere l'obiettivo e non applicate eccessiva pressione su di esso. L'obiettivo è un prodotto di ottica di
precisione.
• Evitate l'utilizzo dell'obiettivo in luoghi con repentine variazioni della temperatura. Tenete l'obiettivo in una busta
di plastica o una custodia per fotocamera per prevenire la formazione di condensa sull'interno o sull'esterno
dell'obiettivo.
• Per alcuni obiettivi, non tenete la fotocamera montata su un cavalletto senza il copriobiettivo. L'interno della
fotocamera può essere danneggiato dalla luce solare diretta.
• Controllate l'obiettivo una o due volte all'anno per una migliore prestazione.
• Non applicate forza eccessiva sulla parte anteriore dell'obiettivo.
• Per l'utilizzo sicuro dell'obiettivo, montate o smontate l'obiettivo quando la fotocamera è spenta.
• Samsung non è responsabile per danni provocati dall'uso di obiettivi di altri produttori.
• Quando montate un obiettivo, fate attenzione a che non vi scivoli dalle mani.
• Non rimuovete l'obiettivo con forza. Farlo potrebbe danneggiare l'obiettivo e la fotocamera.
• Non toccate il sensore immagini della fotocamera o dell'obiettivo quando cambiate l'obiettivo. La polvere e le
particelle estranee potrebbero incidere sui risultati di scatto o provocare il malfunzionamento se penetrano
all'interno del corpo della fotocamera o dell'obiettivo.
• Per alcuni obiettivi, non trasportate e non riponete l'obiettivo quando una parte del tubo è estesa. Ritraete
completamente il tubo dell'obiettivo all'interno del corpo ruotando l'anello dello zoom posto sull'obiettivo.
Layout
5–85%
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
Non guardate direttamente verso il sole attraverso l'obiettivo o la fotocamera. Questo potrebbe determinare
lesioni gravi agli occhi.
Mantenete l'obiettivo e la fotocamera al di fuori della portata di bambini e animali.
Essa lente leve e pequena é muito fácil de transportar. A sua construção de metal torna-a muito durável. O vidro
temperado na lente de 9 mm protege a superfície da lente de riscos.
請勿透過鏡頭或相機直視太陽。這可能會導致嚴重損害您的眼睛。
使您的鏡頭或照相機遠離兒童和寵物。
注意
English
Funcionalidades especiais
健康與安全資訊
請仔細閱讀下列安全提示,以正確且安全地使用。
Diseños
1 Lente 2 Índice de montaje de la lente 3 Contactos de la lente
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
視角
警告
circa 0,1X (Ampio), 0,18X (Tele)
non incluso
39 mm
50,0 X 29,5 mm
circa 73 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Leggete attentamente i seguenti suggerimenti per un utilizzo corretto e sicuro.
Avvertenze
鏡頭座類型
0,14 m (Ampia), 0,2 m (Tele)
circa 0,11X
non incluso
non supportata
50,0 X 12,5 mm
circa 31 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Informazioni sulla salute e la sicurezza
9 mm 鏡頭(見圖 A)
多組元件
0,11 m
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni.
版面設計
Desembalaje
Lente de 9 mm (Ver ilustración A)
Distanza di messa a fuoco
minima
Ingrandimento massimo
Coperchio della lente
Dimensione filtro
Diametro max. X Lunghezza
Peso
Temperatura di esercizio
Umidità di esercizio
鏡頭、鏡頭蓋(適用於 9-27 mm 鏡頭)、使用手冊
Lente, Tapa de la lente (para una lente de 9–27 mm), Manual del usuario
Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el dispositivo de manera correcta y segura.
Objektiv anbringen und abnehmen
Gewindetyp
• Bewahren Sie das Objektiv an einem trockenen und ausreichend belüfteten Ort auf.
• Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit noch in einem Schrank, Auto
oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien gelagert werden.
• Das Objektiv darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
• Das staubabweisende Gehäuse des Objektivs ist nicht vollkommen abgedichtet. Nehmen Sie das Objektiv in
staubigen Umgebungen nicht ab und tauschen Sie es in solchen Umgebungen nicht aus.
• Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzin.
• Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem Objektiv handelt es sich um ein
optisches Präzisionserzeugnis.
• Verwenden Sie das Objektiv nicht an Orten mit plötzlichen Temperaturschwankungen. Bewahren Sie das Objektiv
in einer Plastik- oder Kameratasche auf, um Kondensation im oder am Objektiv zu vermeiden.
• Sind bestimmte Objektive an der Kamera angebracht, dürfen Sie sie nicht ohne Objektivabdeckung auf einem
Stativ stehen lassen. Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
• Für eine optimale Funktionsfähigkeit sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre überprüfen.
• Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung erfolgen.
• Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anbringen bzw. abnehmen.
• Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer Hersteller entstehen.
• Halten Sie das Objektiv beim Anbringen gut fest, damit es Ihnen nicht aus der Hand gleitet.
• Entfernen Sie das Objektiv nicht gewaltsam. Dadurch könnten Objektiv und Kamera beschädigt werden.
• Achten Sie darauf, beim Wechseln des Objektivs den Bildsensor der Kamera oder des Objektivs nicht zu berühren.
Fremdkörper beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei Eindringen in die
Kamera oder in das Objektiv eine Fehlfunktion.
• Einige Objektive dürfen Sie nicht transportieren und lagern, wenn ein Teil des Objektivtubus ausgefahren ist. Fahren
Sie den Objektivtubus komplett in das Gehäuse zurück, indem Sie den Zoomring am Objektiv drehen.
Colocar y retirar la lente
Rangement et entretien de l’objectif
Objektiv, Objektivabdeckung (für 9–27 mm große Objektive), Benutzerhandbuch
Utilisation de la bague de zoom (Pour les objectifs entre 9 et 27 mm, Voir illustration E)
9 mm 렌즈(그림 A 참조)
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
Auspacken
Disposition
사용하기 전에
► 렌즈를 끼우려면
주의
렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요. 시력에 치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
Objectif, Cache de l’objectif (pour l’objectif de 9-27 mm), Mode d’emploi
한국어
렌즈 끼우기/빼기
Samsung NX-M 마운트(NX mini 시리즈 전용)
OIS 기능
Samsung NX-M mount (Exclusive to NX mini series)
Optical Image Stabilizer
Caractéristiques techniques
Nom de l’objectif
줌 링 사용하기(9-27 mm 렌즈 사용 시, 그림 E 참조)
줌 링을 사용하려면, 렌즈를 사용하기 전에 줌 링을 돌려 잠금을 풀어야 합니다. 줌 링을 돌려 원하는 구도(렌즈 초점 거리)를
설정하세요.
렌즈를 잠그려면, 줌 링을 돌리면서 앞으로 살짝 잡아 당겨 렌즈 수납 잠금 결합점을 맞추세요.
9-27 mm lens (See illustration B) 1 Lens 2 Zoom ring 3 Lens contacts 4 Lens mount index 5 Zoom lock index
Caution
2
F
E
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
렌즈 잠그기(9-27 mm 렌즈 사용 시, 그림 F 참조)
Lens, Lens cap (for 9-27 mm lens), User manual
Warning
0,14 m (Weitwinkel), 0,2 m (Tele)
Ca. 0,11-fach
Aufbewahrung und Pflege des Objektivs
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
AD68-08403A (1.0)
English
2
1
2
1
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and
features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
Mount Type
0,11 m
Max. Lupenvergrößerung
Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
9 mm lens (See illustration A)
D
Mindestbrennweite
Armazenamento e manutenção da lente
• Armazene a lente em uma área seca e bem ventilada.
• Não guarde a lente em áreas com temperaturas altas ou muita umidade ou dentro de um armário ou espaço
fechado onde existam produtos químicos guardados.
• Não exponha a lente a água.
• O corpo da lente resistente à poeira não está perfeitamente selado. Evite remover ou alterar a lente em locais com
poeira.
• Não use produtos químicos, como redutores, álcool ou benzina para remover sujeira.
• Não deixe a lente cair nem submeta-a a impactos excessivos. A lente é um produto ótico de precisão.
• Evite usar a lente em locais onde haja mudança abrupta de temperatura. Mantenha a lente numa bolsa plástica ou
no estojo da câmera para prevenir a formação de condensação nas partes interna e externa da câmera.
• Para algumas lentes, não mantenha a câmera montada em um tripé sem a capa da lente. O interior da câmera
pode ser danificado pela incidência de luz solar direta.
• Examine a lente uma vez a cada um ou dois anos para garantir o melhor desempenho.
• Não aplique força excessiva à parte frontal da lente.
• Para usar a lente de forma segura, monte ou desmonte a lente com a câmera desligada.
• A Samsung não é responsável por danos causados pelo uso de lentes de outros fabricantes.
• Tenha cuidado ao colocar uma lente, para que ela não caia de suas mãos.
• Não retire a lente à força. Ao fazê-lo poderá danificar a lente e a câmera.
• Não toque no sensor de imagem da câmera ou da lente quando trocar as lentes. Partículas estranhas e poeira
podem afetar os resultados das suas fotos ou causar o mau funcionamento, no caso de entrarem no corpo da
câmera ou na lente.
• Para algumas lentes, não transporte nem armazene a lente com nenhuma parte do tubo estendida. Retraia
totalmente o tubo de zoom da lente para o interior do corpo, girando o anel de zoom da lente.
Português (Brasil)
Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus
acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente
com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde
humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos
de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades
oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para
permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar
o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios
electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.
O PlanetFirst representa o compromisso da Samsung Electronics com o desenvolvimento sustentável
e a responsabilidade social por meio de atividades de negócios e gerenciamento com orientação
ecológica.
Türkçe
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
PlanetFirst, Samsung Electronics'in çevreye duyarlı ticari ve yönetim faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme
ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çabalarını temsil eder.
A
B
3
5 4
C
3
D
Använda zoomringen (För 9-27 mm objektiv, Se bild E)
Om du vill kunna använda zoomringen måste du först låsa upp objektivet genom att rotera zoomringen. Rotera
zoomringen för att justera kompositionen i bilden (brännvidd).
När du använder zoomfunktionen kan fokus ändras något. Ställ in fokus igen innan du tar fotot.
•
Låsa objektivet (För 9-27 mm objektiv, Se bild F)
Lås objektivet genom att rotera och dra zoomringen bort från kamerahuset. Inpassa zoomlåsets visare.
Specifikationer
2
1
2
1
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
Türkçe
Установка и снятие объектива
Samsung Lens satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu manuelde kullanılan çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
Bu manuelde açıklanan bazı işlevler fotoğraf makinesi modeline bağlı olarak kullanılamayabilir. Bu lensi kullanırken
en iyi performans için, fotoğraf makinesinin ve lensin yazılımını güncel tutmanız gereklidir. www.samsung.com
sitesini ziyaret ederek yazılımı indirin. NX-M montaj lensleri önceki NX fotoğraf makineleri ile uyumlu değildir.
Özel özellikler
Bu küçük, hafif lensi taşımak kolaydır. Metal yapısı ürünü ekstra dayanıklı yapar. 9 mm lens ile birlikte kullanılan
temperlenmiş cam lens yüzeyini çizilmelere karşı korur.
Paketi açma
9 mm lens (Bkz. Resim A)
1 Lens 2 Lens montaj işareti 3 Lens Kapağı
9-27 mm lens (Bkz. Resim B)
1 Lens 2 Yakınlaştırma halkası 3 Lens Kapağı 4 Lens montaj işareti
5 Yakınlaştırma kilit endeksi
Lensi Takma ve Çıkarma
► Lensi takmak için,
1 Gövde kapağını çıkarın.
• 9-27 mm lensi için, ek olarak lens kapağını çıkarın.
2 Lens üzerindeki lens düzeneği endeksi ile fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki lens düzeneği endeksi aynı hizaya
getirin. Ardından, yerine oturuncaya kadar lensi resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz. Resim C)
Lensi kaldırmak için, ilk olarak fotoğraf makinesini kapatın. Lens çıkarma düğmesine basılı tutun ve ardından lensi
resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz. Resim D)
Odak Yakınlaştırma Halkasını Kullanın (9-27 mm lens için, Bkz. Resim E)
Yakınlaştırma halkasını kullanmak için, yakınlaştırma halkasını döndürerek lensin kilidini açmanız gereklidir. Foto
kombozisyonunu ayarlamak için yakınlaştırma halkasını döndürün (lensin odak mesafesi).
Yakınlaştırma işlevini kullanırken, odak hafifçe değiştirilebilir. Bir fotoğraf çekmeden önce odağı tekrar
ayarlayın.
Lensi kilitleme (9-27 mm lens için, Bkz. Resim F)
Lensi kilitlemek için, yakınlaştırma halkasını fotoğraf makinesinin gövdesinden çevirerek çıkarın. Yakınlaştırma kilit
endekslerini hizalayın.
Teknik özellikler
Lens Adı
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Odak Uzunluğu
9 mm (35 mm formatında 24,3 mm'ye
eşdeğer)
9-27 mm (35 mm formatında 24,3-72,9 mm'ye
eşdeğer)
Grup Öğeleri
5 grupta 6 element (1 Asferik lens,
1 Ekstra düşük Ayrılma lensi, 1 Xtreme
Yüksek Refraktif Lens dahildir)
8 grupta 9 element (2 Asferik lens,
1 Ekstra düşük Ayrılma lensi)
Görüş Açısı
83,4°
83,4°–33,1°
Açıklık
F3.5 (Minimum: F13), (Kanat Sayısı: 5,
Dairesel Açıklık Diyaframı)
F3.5–5.6 (Minimum: F11), (Kanat Sayısı: 7,
Dairesel Açıklık Diyaframı)
Samsung NX-M montaj (NX mini serisine özeldi)
Optik Görüntü Sabitleyici
Desteklenmiyor
Desteklenen
Minimum Odak Uzaklığı
0,11 m
0,14 m (Geniş), 0,2 m (Tele)
Maksimum Büyütme
Yakl. 0,11X
Yakl. 0,1X (Geniş), 0,18X (Tele)
Lens temas noktaları
Dahil edilmedi
Dahil edilmedi
Filtre Boyutu
Desteklenmiyor
39 mm
Maks. Çap x Uzunluk
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Ağırlık
Yakl. 31 g
Yakl. 73 g
Çalışma sıcaklığı
0–40 °C
0–40 °C
Çalışma nemi
5–85%
5–85%
Daha iyi performans alınması için teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Doğru ve güvenilir kullanım için lütfen aşağıdaki güvenlik ipuçlarını dikkatlice okuyunuz.
İkaz
Кольцо зумирования (Для объективов 9–27 мм, См. рис. E)
При использовании функции зумирования фокусировка может слегка нарушиться. Поэтому перед
съемкой каждого кадра следует снова подстроить фокус.
Yerleşimler
Uyarı
► Установка объектива
1 Снимите крышку корпуса.
• В случае с объективами 9-27 мм требуется дополнительно снять крышки объектива.
2 Совместите метки байонета на объективе с метками байонета на корпусе камеры. Поверните объектив как
показано на рисунке, пока он не зафиксируется в разъеме. (См. рис. C)
Перед снятием объектива выключите камеру. Нажмите кнопку освобождения объектива и, удерживая ее,
поверните объектив, как показано на рисунке. (См. рис. D)
Чтобы воспользоваться кольцом зума, перед работой с объективом разблокируйте его, повернув кольцо зума.
Установите композицию снимка (фокусное расстояние объектива) поворотом кольца зума.
Lens, Lens kapağı (9-27 mm lens için), Kullanım kılavuzu
Lensten veya fotoğraf makinenizden güneşe doğru bakmayın. Bu durum gözlerinize ciddi zarar verebilir.
Lensinizi ya da fotoğraf makinenizi çocuklara ya da evcil hayvanlara yöneltmeyin.
Lens kapağı olmadan lensi doğrudan güneş ışığını görecek şekilde saklamayın. Lensten geçen direkt güneş ışığı
alev alabilen malzemeler ile temas etmesi halinde yakabilir.
Sadece sağlam üçayakları kullanın. Hafif ya da dengesiz üçayaklar düşebilir ve fotoğraf makinenize hasar verebilir.
Lens Saklama ve Bakımı
• Lensi kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda saklayın.
• Lensi yüksek ısı veya nem bulunan araç içi ya da kimyasal maddelerin bulunduğu kapalı alan gibi yerlerde
kullanmayın.
• Lensi suya maruz bırakmayın.
• Lensin toz geçirmez gövdesi mükemmel değildir. Lensi tozlu yerlerde çıkarmaktan ve değiştirmekten kaçının.
• Tozu temizlemek için tiner, alkol ya da benzen gibi kimyasal maddeleri kullanmayın.
• Lensi düşürmeyin veya hızlı çarpmayın. Lens hassas bir optik üründür.
• Lensi ani sıcaklık değişikliği bulunan herhangi bir yerde kullanmayın. Lensin iç veya dış kısmında yoğunlaşma
olmasını önlemek için lensi plastik bir torba ya da fotoğraf makinesi çantası içinde saklayın.
• Bazı lensler için, fotoğraf makinesini lens kapağı olmadan üç ayaklıya monte etmeyin. Fotoğraf makinesinin iç
kısmı doğrudan güneş ışığı sebebiyle hasar görebilir.
• En iyi performansı almak için lensi her yıl ya da iki yılda bir kontrol edin.
• Lensin ön kısmına aşırı kuvvet uygulamayın.
• Lensin güvenilir bir şekilde kullanılması için, fotoğraf makinesi kapalı iken lensi takın veya çıkarın.
• Samsung diğer üretici firmaların lenslerinin kullanılması sonucu oluşan herhangi bir hasardan dolayı sorumlu
olmayacaktır.
• Bir lensi takarken dikkatli olun, böylece elleriniz kaymaz.
• Lensi güç kullanarak çıkarmayın. Aksi halde, lense ve fotoğraf makinesine zarar verebilir.
• Lensleri değiştirirken fotoğraf makinesinin veya lensin görüntü sensörüne dokunmayın. Toz ve yabancı cisimler
çekim sonuçlarını etkileyebilir ya da fotoğraf makinesi gövdesine veya lense girerse arızaya sebep olabilir.
• Bazı lensler için lensi borunun herhangi bir kısmı uzatılmış olarak taşımayın veya saklamayın. Lens üzerindeki
yakınlaştırma halkasını döndürerek lens borusunu tamamen gövdenin içine çektirin.
Русский
Перед использованием устройства
Благодарим вас за покупку объектива Samsung. Внешний вид компонентов из комплекта поставки может
отличаться от представленного на иллюстрациях. Ряд функций, описанных в этом руководстве, может быть
недоступен в зависимости от конкретной модели камеры. Для наилучшей производительности во время
использования объектива рекомендуется обновлять прошивку камеры и объектива до последней доступной
версии. Для загрузки прошивки посетите веб-сайт www.samsung.com. Объективы с байонетным креплением
NX-M несовместимы с предыдущими моделями камер NX.
Специальные возможности
Этот малогабаритный и легкий объектив очень удобен для транспортировки. Благодаря металлической
конструкции объектив особенно прочен. Закаленное стекло, используемое в объективах 9 мм, надежно
защищает объектив от царапин.
Комплект поставки
Объектив, Крышка объектива (для объективов 9-27 мм), Руководство пользователя
Внешний вид объектива
Объектив 9 мм (См. рис. A)
1 Объектив 2 Метки байонета 3 Контакты объектива
Объектив 9-27 мм (См. рис. B)
1 Объектив 2 Кольцо зума 3 Контакты объектива 4 Метки байонета
5 Метка блокировки зума
Блокировка объектива (Для объективов 9–27 мм, См. рис. F)
Чтобы заблокировать объектив, поверните кольцо зума и осторожно потяните его в сторону от корпуса камеры.
Совместите метки блокировки зума.
Технические характеристики
Название
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
Фокусное расстояние
9 мм (эквивалентно 24,3 мм для формата 9–27 мм (эквивалентно 24,3–72,9 мм для
35-мм пленки)
формата 35-мм пленки)
Количество элементов
в группах
6 элементов в 5 группах
(включая 1 асферический объектив,
1 экстранизкодисперсионный
объектив, 1 объектив со сверхвысоким
коэффициентом преломления)
9 элементов в 8 группах
(включая 2 асферических объектива и
1 экстранизкодисперсионный объектив)
Угол обзора
83,4°
83,4°–33,1°
Диафрагма
F3.5 (минимум: F13), (число лепестков
диафрагмы: 5, круглая диафрагма)
F3.5–5.6 (минимум: F11), (число лепестков
диафрагмы: 7, круглая диафрагма)
Тип крепления
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
байонет Samsung NX-M (только для моделей серии NX mini)
Оптическая
стабилизация
изображения
не поддерживается
поддерживается
Минимальное фокусное
расстояние
0,11 м
0,14 м (широкоуг.), 0,2 м (теле)
Максимальное
увеличение
прибл. 0,11X
прибл. 0,1X (широкоуг.), 0,18X (теле)
Бленда
не входит в комплект
не входит в комплект
Размер фильтра
не поддерживается
39 мм
Макс. диаметр x длина
50,0 X 12,5 мм
50,0 X 29,5 мм
Масса
прибл. 31 г
прибл. 73 г
Рабочая температура
0–40 °C
0–40 °C
Рабочая влажность
5–85 %
5–85 %
Технические характеристики могут изменяться без уведомления в целях повышения качества работы
устройства.
Сведения о безопасности
Внимательно изучите рекомендации по безопасности, чтобы правильно использовать устройство и не
повредить его.
Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель камеры. В противном случае органы
зрения могут быть серьезно повреждены.
Предупреждение Храните объектив и камеру в месте, недоступном для детей и домашних животных.
Внимание
Objektivets namn
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brännvidd
9 mm (motsvarande 24,3 mm i
35 mm-format)
9-27 mm (motsvarande 24,3-72,9 mm i
35 mm-format)
Element i grupper
6 element i 5 grupper (1 asfäriskt objektiv,
9 element i 8 grupper (2 asfäriskt objektiv,
1 objektiv med extra låg dispersion, 1 objektiv
1 objektiv med extra låg dispersion ingår)
med extremt hög brytningsindex ingår)
Bildvinkel
83,4°
83,4–33,1°
Bländare
F3.5 (minimikrav: F13), (antal blad: 5,
cirkulär bländare)
F3.5–5.6 (minimikrav: F11), (antal blad: 7,
cirkulär bländare)
Fattning
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Bu cihazı kullanmadan önce
Düzenek Türü
F
E
Не располагайте объектив без крышки в зоне прямого воздействия солнечных лучей. Солнечные
лучи, усиленные объективом, могут попасть на горючие материалы и воспламенить их.
Следует использовать только устойчивые штативы. Легкие или неустойчивые штативы могут
опрокинуться, повредив тем самым камеру.
Хранение объектива и уход за ним
• Храните объектив в сухом и хорошо проветриваемом месте.
• Не храните объектив в помещении с высокой температурой или влажностью, кладовой комнате, автомобиле
или закрытом помещении с химикатами.
• Избегайте попадания воды на объектив.
• Корпус объектива пыленепроницаем, но не герметичен. Избегайте снятия или замены объектива в пыльных
местах.
• Не очищайте байонетное крепление с помощью растворителя, спирта или бензина.
• Не роняйте объектив и избегайте чрезмерного давления на его корпус. Объектив — это очень
чувствительное оптическое изделие.
• Избегайте использования объектива в условиях неожиданного изменения температуры. Для
предотвращения появления конденсата на внутренней или внешней поверхности объектива храните его в
полиэтиленовом пакете или чехле для камеры.
• Не ставьте камеру на штатив без крышки объектива (применительно к некоторым моделям объективов).
Солнечные лучи могут повредить внутренние компоненты камеры.
• Для обеспечения оптимальной работы объектива проверяйте его раз в год или два.
• Избегайте чрезмерного воздействия на линзу объектива.
• Для обеспечения безопасности устанавливайте и снимайте объектив при выключенной камере.
• Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования
объективов других производителей.
• Крепко держите объектив во время установки, чтобы он не выскользнул у вас из рук.
• При снятии объектива не прилагайте чрезмерных усилий. Это может привести к повреждению объектива
или камеры.
• При замене объективов не прикасайтесь к сенсору камеры или объектива. Попадание пыли и инородных
частиц в корпус камеры или объектива может ухудшить качество снимков и вызвать сбои в работе.
• Не переносите и не храните объектив, если какая-либо часть его тубуса выдвинута (применительно к
некоторым моделям объективов). Полностью задвиньте тубус объектива в его корпус, повернув кольцо зума
на объективе.
Svenska
Samsung NX-M-fattning (exklusivt för NX mini-serien)
Optisk bildstabilisator
Stöds ej
Stöds
Minsta fokusavstånd
0,11 m
0,14 m (vidvinkel), 0,2 m (tele)
Maximal förstoring
Cirka 0,11X
Cirka 0,1X (vidvinkel), 0,18X (tele)
Motljusskydd
Ingår ej
Ingår ej
Filterstorlek
Stöds ej
39 mm
Diameter x längd (max.)
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Vikt
Cirka 31 g
Cirka 73 g
Temperatur (användning)
0–40 °C
0–40 °C
Luftfuktighet (användning) 5–85%
Hälso- och säkerhetsinformation
Läs följande säkerhetsråd noggrant så att du använder objektivet på ett lämpligt och säkert sätt.
Se upp
Titta inte rakt in i solen genom objektivet eller kameran. Det kan skada dina ögon allvarligt.
Håll objektivet eller kameran utom räckhåll för små barn och husdjur.
Förvara inte objektivet i direkt solljus utan objektivskydd. Direkt solljus som strålar genom objektivet och
kommer i kontakt med brännbart material kan orsaka en brand.
Använd endast stadiga stativ. Stativ som är för lätta eller instabila kan välta och skada kameran.
Förvaring och underhåll av objektivet
• Förvara objektivet i ett torrt utrymme med god ventilation.
• Förvara inte objektivet i utrymmen med höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Förvara inte heller objektivet i en
garderob, en bil eller i ett slutet utrymme tillsammans med kemikalier.
• Utsätt inte objektivet för vatten.
• Objektivets dammtåliga hus är inte helt tätt. Undvik att ta bort eller byta objektiv på dammiga platser.
• Använd inte kemikalier som lösningsmedel, alkohol eller bensin för att torka av damm från objektivet.
• Undvik att tappa objektivet eller på annat sätt hantera det vårdslöst. Objektivet är en optisk produkt med hög precision.
• Undvik att använda objektivet på platser där temperaturen plötsligt kan förändras. Förvara objektivet i en plastpåse
eller kameraväska för att undvika att det bildas imma på in- eller utsidan av objektivet.
• Låt inte kameran vara monterad på ett stativ utan att använda objektivskyddet (gäller endast vissa objektiv). Direkt
solljus kan skada insidan av kameran.
• Kontrollera objektivet minst en gång vartannat år för att uppnå bästa prestanda.
• Hantera objektivets framsida varsamt.
• Stäng av kameran innan du sätter fast eller avlägsnar objektivet.
• Samsung ansvarar inte för skador som har orsakats av användning av objektiv från andra tillverkare.
• Var försiktig när du fäster ett objektiv så att du inte tappar det.
• Använd inte våld när du ska ta loss objektivet. Det kan skada objektivet och kameran.
• Undvik att vidröra kamerans eller objektivets bildsensor när du byter objektiv. Damm och främmande partiklar kan
påverka fotograferingskvaliteten eller orsaka felfunktion om de tränger in i kamerahuset eller objektivet.
• Du får inte transportera eller förvara objektivet med någon del utskjuten (gäller endast vissa objektiv). För in
objektröret helt i huset genom att vrida på zoomringen på objektivet.
Suomi
Ennen tämän laitteen käyttämistä
Kiitos, että olet hankkinut Samsung-objektiivin. Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat saattavat poiketa todellisista
varusteista. Kaikki tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kameran mallista
riippuen. Jotta suorituskyky on paras tätä objektiivia käytettäessä, kameran ja objektiivin laiteohjelmisto on pidettävä
ajan tasalla. Lataa laiteohjelmisto osoitteesta www.samsung.com. NX-M-kiinnitteiset objektiivit eivät ole yhteensopivia
aiempien NX-kameroiden kanssa.
Erikoisominaisuudet
Tätä pienikokoista, kevyttä objektiivia on helppo kuljettaa mukana. Sen metallirakenne tekee siitä erityisen kestävän.
9 mm:n objektiivissa käytetty karkaistu lasi suojaa objektiivin linssin pintaa naarmuilta.
Pakkauksen avaaminen
Objektiivi, objektiivin suojus (9–27 mm:n objektiivi), käyttöopas
Osat
9 mm:n objektiivi (katso kuvaa A)
1 Objektiivi 2 Objektiivin kiinnitysmerkki 3 Objektiivin kontaktit
9–27 mm:n objektiivi (katso kuvaa B)
1 Objektiivi 2 Zoomausrengas 3 Objektiivin kontaktit
4 Objektiivin kiinnitysmerkki 5 Zoomauksen lukitusmerkki
Vi är glada att du har valt ett objektiv från Samsung. Bilderna som används i bruksanvisningen kan skilja sig från
de verkliga föremålen. Beroende på kameramodell kanske vissa funktioner som beskrivs i bruksanvisningen inte är
tillgängliga. För bästa prestanda när du använder det här objektivet ska du hålla kamerans och objektivets inbyggda
programvara uppdaterad. Gå till www.samsung.com för att hämta den inbyggda programvaran. Objektiv med
NX-M-fattning är inte kompatibla med äldre NX-kameror.
Specialfunktioner
Det här är ett litet och lätt objektiv som är enkelt att bära omkring på. Metallhöljet gör det extra tåligt. 9 mm-objektivet
är utrustat med härdat glas som skyddar objektivets yta från repor.
Packa upp
Objektiv, Objektivskydd (för objektiv med storleken 9–27 mm), Användarhandbok
Utrustning
9 mm-objektiv (Se bild A)
1 Objektiv 2 Objektivfattningsindex 3 Objektivkontakter
9–27 mm-objektiv (Se bild B)
1 Objektiv 2 Zoomring 3 Objektivkontakter 4 Objektivfattningsindex
5 Zoomlåsindex
Sätta fast och avlägsna objektivet
► Så här sätter du fast objektivet,
1 Ta bort kamerahusskyddet.
• För 9–27 mm-objektivet måste du även ta bort objektivskydd.
2 Passa in objektivets objektivfattningsindex med kamerahusets objektivfattningsindex. Rotera sedan objektivet som
bilden visar tills det låses på plats. (Se bild C)
Om du vill avlägsna objektivet måste du först stänga av kameran. Tryck och håll in objektivets frigöringsknapp och
rotera sedan objektivet som bilden visar. (Se bild D)
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä altista objektiivia vedelle.
Objektiivin pölynkestävä runko ei ole täysin tiivis. Vältä objektiivin irrottamista ja vaihtamista pölyisillä alueilla.
Älä poista pölyä kemikaaleilla, kuten tinnerillä, alkoholilla tai bentseenillä.
Älä pudota objektiivia tai kohdista siihen kovaa iskua. Objektiivi on tarkka optinen tuote.
Vältä objektiivin käyttöä paikoissa, joissa lämpötila muuttuu nopeasti. Säilytä objektiivi muovipussissa tai kameran
kotelossa, jotta vältät kondensaation muodostumisen objektiivin sisä- tai ulkopuolelle.
Joitakin objektiiveja käyttäessäsi älä säilytä kameraa asennettuna jalustalle ilman objektiivin suojusta. Suora
auringonvalo voi vahingoittaa kameran sisäosia.
Tarkista objektiivi vuoden tai kahden välein, jotta varmistat parhaan suorituskyvyn.
Älä kohdista liiallista voimaa objektiivin etuosaan.
Varmista objektiivin turvallinen käyttö asentamalla ja irrottamalla se vain kameran ollessa sammutettuna.
Samsung ei ole vastuussa muiden valmistajien objektiivien käytön aiheuttamista vaurioista.
Varo pudottamasta objektiivia kiinnittäessäsi sitä.
Älä irrota objektiivia väkisin. Muutoin objektiivi ja kamera voivat vahingoittua.
Älä kosketa kameran kuvakennoa tai linssiä vaihtaessasi objektiivia. Pöly ja vieraat hiukkaset voivat vaikuttaa
kuvaustulokseen tai aiheuttaa toimintahäiriön, jos ne pääsevät kameran runkoon tai objektiiviin.
Joitakin objektiiveja käyttäessäsi älä kuljeta tai säilytä objektiivia putken jonkin osan ollessa ulos työntyneenä. Vedä
putki kokonaan rungon sisään kiertämällä objektiivin zoomausrengasta.
Nederlands
► Objektiivin kiinnittäminen:
1 Poista rungon suojus.
• Irrota myös objektiivin suojus 9–27 mm:n objektiivista.
2 Kohdista objektiivissa oleva kiinnitysmerkki kameran rungossa olevaan objektiivin kiinnitysmerkkiin. Käännä sitten
objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se lukkiutuu paikalleen. (Katso kuvaa C)
Kun haluat irrottaa objektiivin, sammuta kamera ensin. Pidä objektiivin vapautuspainiketta painettuna ja käännä sitten
objektiivia kuvan mukaisesti. (Katso kuvaa D)
Zoomausrenkaan käyttäminen (9–27 mm:n objektiiville, katso kuvaa E)
Jotta voit käyttää zoomausrengasta, avaa objektiivin lukitus ennen käyttöä kääntämällä zoomausrengasta. Aseta
valokuvan sommittelu (objektiivin polttoväli) kääntämällä zoomausrengasta.
Kun käytät zoomaustoimintoa, tarkennus voi hieman muuttua. Säädä tarkennus uudelleen ennen kuvan
ottamista.
Objektiivin lukitseminen (9–27 mm:n objektiiville, katso kuvaa F)
Voit lukita objektiivin kääntämällä zoomausrengasta ja vetämällä sitä varovasti kameran rungosta poispäin. Kohdista
zoomauksen lukitusmerkit.
Tekniset tiedot
Objektiivin nimi
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Polttoväli
9 mm (vastaa 24,3 mm:n polttoväliä
35 mm:n kamerassa)
9–27 mm (vastaa 24,3–72,9 mm:n polttoväliä
35 mm:n kamerassa)
Ryhmien elementit
kuusi elementtiä viidessä ryhmässä
(sisältää yhden asfäärisen linssin, yhden
erittäin alhaisen dispersion ED-linssin ja
yhden erittäin voimakkaasti valoa taittavan
XHR-linssin)
yhdeksän elementtiä kahdeksassa ryhmässä
(sisältää kaksi asfääristä linssiä ja yhden
erittäin alhaisen dispersion ED-linssin)
Kuvakulma
83,4°
83,4°–33,1°
Aukko
F3.5 (minimi: F13), (lamellien määrä:
viisi, pyöreä himmennin)
F3.5–5.6 (minimi: F11), (lamellien määrä:
seitsemän, pyöreä himmennin)
Samsung NX-M-kiinnitys (vain NX mini -sarja)
Optinen kuvanvakain
ei tuettu
tuettu
Pienin tarkennusetäisyys
0,11 m
0,14 m (laajakulma), 0,2 m (tele)
Suurin suurennus
noin 0,11X
noin 0,1X (laajakulma), 0,18X (tele)
Vastavalosuoja
ei mukana
ei mukana
Suodattimen koko
ei tuettu
39 mm
Maks. halkaisija X pituus
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Paino
noin 31 g
noin 73 g
Käyttölämpötila
0–40 °C
0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus 5–85 %
5–85 %
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa suorituskyvyn parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
Terveys ja turvallisuus
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti tuotteen käyttämiseksi oikein ja turvallisesti.
Varoitus
Huomautus
Älä katso suoraan kohti aurinkoa objektiivin tai kameran läpi. Tämä voi vahingoittaa silmiäsi vakavasti.
Pidä objektiivi ja kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Älä säilytä objektiivia suorassa auringonvalossa ilman objektiivin suojusta. Objektiivin läpi kulkeva suora
auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon, jos se osuu syttyviin materiaaleihin.
Käytä ainoastaan tukevaa jalustaa. Kevyet tai epävakaat jalustat voivat kaatua ja vahingoittaa kameraa.
Objektiivin säilytys ja huolto
• Säilytä objektiivia kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
• Älä säilytä objektiivia hyvin lämpimissä tai kosteissa paikoissa tai komerossa, autossa tai rajoitetulla alueella, jossa
säilytetään kemikaaleja.
Brug af zoomringen (Til 9-27 mm objektiv, Se illustration E)
Hvis du vil bruge zoomringen, skal du låse objektivet op inden brug ved at rotere zoomringen. Roter zoomringen for at
indstille det billede, du vil tage (objektivets brændvidde).
Når du bruger zoomfunktionen, kan fokus blive ændret en smule. Juster fokus igen, før du tager et billede.
Låsning af objektivet (Til 9-27 mm objektiv, Se illustration F)
Roter og træk forsigtigt zoomringen væk fra kamerahuset for at låse objektivet. Tilpas zoomlåsindikatorerne.
Specifikationer
Objektivnavn
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brændvidde
9 mm (svarer til 24,3 mm i 35 mm format)
9-27 mm (svarer til 24,3-72,9 mm i 35 mm format)
Elementer i gruppe
6 elementer i 5 grupper (1 asfærisk objektiv,
9 elementer i 8 grupper (2 asfæriske objektiver,
1 ekstralavt dispersionsobjektiv, 1 ekstremt
1 ekstralavt dispersionsobjektiv medfølger)
højt refraktionsobjektiv medfølger)
Visningsvinkel
83,4°
83,4°-33,1°
Blænder
F3.5 (minimum: F13), (antal blade: 5,
rund blændeåbning)
F3.5-5.6 (minimum: F11), (antal blade: 7,
rund blændeåbning)
Monteringstype
Voordat u deze lens gebruikt
Hartelijk dank dat u de Samsung-lens hebt gekocht. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken
van de daadwerkelijke items. Bepaalde functies die worden beschreven in deze gebruiksaanwijzing, zijn mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van het cameramodel. Voor de beste prestaties wanneer u deze lens gebruikt, moet u de
firmware van de camera en de firmware van de lens up-to-date houden. Ga naar www.samsung.com om de firmware
te downloaden. Lenzen met NX-M-vatting zijn niet compatibel met eerdere NX-camera's.
Speciale functies
Deze kleine, lichtgewicht lens is gemakkelijk mee te nemen. Dankzij de metalen constructie is de lens extra duurzaam.
Het getemperde glas van de 9 mm lens beschermt het lensoppervlak tegen krassen.
De verpakking bevat de volgende items
Lens, lensdop (voor 9-27 mm lens), gebruiksaanwijzing
ikke understøttet
understøttet
Mindste fokusafstand
0,11 m
0,14 m (vidvinkel), 0,2 m (tele)
Maksimale forstørrelse
ca. 0,11X
ca. 0,1X (vidvinkel), 0,18X (tele)
Modlysblænde
medfølger ikke
medfølger ikke
Filterstørrelse
ikke understøttet
39 mm
Maks. diameter X længde 50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Vægt
ca. 31 g
ca. 73 g
Driftstemperatur
0-40 °C
0-40 °C
Fugtighedsområde for
betjening
5-85 %
5-85 %
Specifikationerne kan blive ændret uden varsel for at forbedre ydelsen.
1 Lens 2 Lensvattingmarkering 3 Lenscontactpunten
9-27 mm lens (zie afbeelding B)
1 Lens 2 Zoomring 3 Lenscontactpunten 4 Lensvattingmarkering
5 Zoomvergrendelingsmarkering
De lens bevestigen en verwijderen
► De lens bevestigen:
1 Verwijder de cameradop.
• Voor de 9-27 mm lens verwijdert u ook de lensdoppen.
2 Lijn de lensvattingmarkering op de lens uit met de lensvattingmarkering op de camerabehuizing. Draai de lens
zoals aangegeven in de afbeelding totdat de lens is vergrendeld. (zie afbeelding C)
Als u de lens wilt verwijderen, schakelt u eerst de camera uit. Houd de lensontgrendelknop ingedrukt en draai de lens
zoals aangegeven in de afbeelding. (zie afbeelding D)
De zoomring gebruiken (voor 9-27 mm lens, zie afbeelding E)
Als u de zoomring wilt gebruiken, moet u de lens vóór het gebruik ontgrendelen door de zoomring te draaien. Draai de
zoomring om de compositie van de foto in te stellen (de brandpuntsafstand van de lens).
Als u de zoomfunctie gebruikt, kan de scherpstelling enigszins worden gewijzigd. Pas de scherpstelling
opnieuw aan voordat u een foto maakt.
De lens vergrendelen (voor 9-27 mm lens, zie afbeelding F)
Als u de lens wilt vergrendelen, draait u de zoomring en trekt u deze voorzichtig van de camerabehuizing. Lijn de
zoomvergrendelingsmarkeringen uit.
Specificaties
Lensnaam
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brandpuntsafstand
9 mm (gelijk aan 24,3 mm in 35-mm
indeling)
9–27 mm (gelijk aan 24,3-72,9 mm in 35-mm
indeling)
Elementen in groepen
6 elementen in 5 groepen (1 asferische
lens, 1 ED-lens (Extra-low Dispersion),
1 XHR-lens (Xtreme High Refractive)
meegeleverd)
9 elementen in 8 groepen (2 asferische
lenzen, 1 ED-lens (Extra-low Dispersion)
meegeleverd)
Beeldhoek
83,4°
83,4°–33,1°
Diafragma
F3.5 (Minimum: F13),
(Aantal diafragmalamellen: 5, Diafragma
met cirkelvormige opening)
F3.5–5.6 (Minimum: F11),
(Aantal diafragmalamellen: 7, Diafragma met
cirkelvormige opening)
Type vatting
Samsung NX-M-vatting (alleen voor de NX mini-reeks)
Optische beeldstabilisator
niet ondersteund
ondersteund
Minimale scherpstelafstand
0,11 m
0,14 m (groothoek), 0,2 m (tele)
Maximale vergroting
ongeveer 0,11X
ongeveer 0,1X (groothoek), 0,18X (tele)
Niet aanwezig
niet meegeleverd
niet meegeleverd
Filtermaat
niet ondersteund
39 mm
Max. diameter x lengte
50,0 x 12,5 mm
50,0 x 29,5 mm
Gewicht
ongeveer 31 g
ongeveer 73 g
Bedrijfstemperatuur
0 - 40 °C
0 - 40 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid
5 - 85 %
5 - 85 %
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Informatie over gezondheid en veiligheid
Lees de volgende veiligheidstips zorgvuldig door voor correct en veilig gebruik.
Waarschuwing
Let op
Kijk niet rechtstreeks door de lens of camera naar de zon. Dit kan ernstig oogletsel tot gevolg hebben.
Houd de lens of camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
Bewaar de lens niet zonder de lensdop in direct zonlicht. Direct zonlicht dat binnenkomt door de lens, kan
brand veroorzaken als het in contact komt met ontvlambaar materiaal.
Gebruik alleen stevige statieven. Lichtgewicht of instabiele statieven kunnen omvallen en de camera
beschadigen.
Lensopslag en -onderhoud
• Bewaar de lens op een droge plaats met voldoende ventilatie.
• Bewaar de lens niet op plaatsen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid of in een kast, auto of afgesloten
ruimte waar chemicaliën worden bewaard.
• Stel de lens niet bloot aan water.
• De stofbestendige behuizing van de lens is niet volledig gesloten. Verwijder of vervang de lens niet in stoffige
omgevingen.
• Gebruik geen chemicaliën, zoals thinner, alcohol of benzeen, om stof te verwijderen.
• Laat de lens niet vallen en stel de lens niet bloot aan hevige schokken. De lens is een optisch precisieproduct.
• Gebruik de lens niet op plaatsen die onderhevig zijn aan plotselinge temperatuurschommelingen. Bewaar de lens in
een plastic zak of camera-etui om te voorkomen dat condens ontstaat aan de binnen- of buitenkant van de lens.
• Bij sommige lenzen moet u de camera niet zonder de lensdop op een statief laten staan. De binnenkant van de
camera kan worden beschadigd door direct zonlicht.
• Controleer de lens elk jaar of om het jaar om de beste prestaties te garanderen.
• Oefen geen sterke druk uit p de voorkant van de lens.
• Voor veilig gebruik van de lens moet u de lens bevestigen of verwijderen terwijl de camera is uitgeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van lenzen van andere fabrikanten.
• Wanneer u een lens bevestigt, moet u goed opletten dat deze niet uit uw handen valt.
• Verwijder de lens niet met kracht. Als u dit wel doet, kunnen de lens en de camera beschadigd raken.
• Raak de beeldsensor van de camera of de lens niet aan wanneer u de lens verwisselt. Stof en vreemde deeltjes
kunnen van invloed zijn op de opnameresultaten of kunnen een defect veroorzaken als ze in de camerabehuizing
of lens komen.
• Voor sommige lenzen moet u de lens niet meenemen of opbergen terwijl een deel van de lensbuis is uitgeschoven.
Trek de lensbuis volledig in de behuizing door de zoomring op de lens te draaien.
Dansk
Inden du tager enheden i brug
Tak, fordi du har købt Samsung-objektivet. Illustrationerne i denne brugervejledning kan variere fra de faktiske emner.
De funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke tilgængelige på alle kameramodeller. Du
skal holde kameraets og objektivets firmware opdateret for at opnå den bedst mulige ydeevne ved brug af dette
objektiv. Besøg www.samsung.com for at downloade firmwaren. Objektiver med NX-M-fatning er ikke kompatible
med tidligere NX-kameraer.
Særlige funktioner
Dette lille letvægtsobjektiv er let at transportere. Dets metalkonstruktion gør det ekstra holdbart. Det hærdede glas, der
er brugt i 9 mm-objektivet, beskytter objektivets overflade mod ridser.
Udpakning
Objektiv, objektivdæksel (til 9-27 mm-objektiver), brugervejledning
Layouts
9 mm-objektiv (Se illustration A)
1 Objektiv 2 Indikator for objektivmontering 3 Objektivkontakter
9-27 mm-objektiv (Se illustration B)
1 Objektiv 2 Zoomring 3 Objektivkontakter
4 Indikator for objektivmontering 5 Indikator for zoomlås
Montering og fjernelse af objektivet
► Sådan monteres objektivet:
1 Fjern beskyttelsen til kamerahuset.
• For 9-27 mm-objektivet skal objektivdækslet desuden fjernes.
2 Indstil indikatoren for objektivmontering på objektivet, så den flugter med indikatoren for objektivmontering på
kamerahuset. Drej derefter objektivet som vist på billedet, indtil det klikker på plads. (Se illustration C)
Hvis du vil fjerne objektivet, skal du først slukke for kameraet. Tryk på objektivets udløserknappen, og hold den nede,
og drej derefter objektivet som vist på illustrationen. (Se illustration D)
Kig ikke direkte på solen gennem objektivet eller kameraet. Det kan medføre alvorlig øjenskade.
Opbevar kamera og objektiv utilgængeligt for børn og dyr.
Opbevar ikke objektivet i direkte sollys uden objektivdækslet påsat. Hvis direkte sollys passerer gennem
objektivet og kommer i kontakt med brændbare materialer, kan de bryde i brand.
Forsigtig Brug altid robuste stativer. Lette eller ustabile stativer kan vælte og beskadige kameraet.
Opbevaring og vedligeholdelse af objektivet
• Opbevar objektivet på et tørt og godt ventileret sted.
• Opbevar ikke objektivet på steder, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj, eller i skabe, biler eller i
indelukkede områder sammen med kemikalier.
• Udsæt ikke objektivet for vand.
• Objektivets støvtætte del er ikke perfekt forseglet. Undgå at fjerne eller skifte objektivet i støvede områder.
• Brug ikke kemikalier, såsom fortyndingsmiddel, alkohol eller benzen, ved fjernelse af støv.
• Undgå at tabe objektivet eller udsætte det for kraftige stødpåvirkninger. Objektivet er et præcist optisk produkt.
• Objektivet bør ikke bruges under forhold med pludselige temperaturændringer. Opbevar objektivet i en plastikpose
eller kamerataske for at undgå, at der dannes kondens på objektivets inder- eller yderside.
• For visse objektiver gælder det, at kameraet ikke må opbevares på stativ uden objektivdækslet påsat. Direkte sollys
kan beskadige indersiden af kameraet.
• Kontroller objektivet én eller to gange årligt for at sikre optimal ydelse.
• Udsæt ikke objektivets front for kraftige påvirkninger.
• Sluk altid kameraet, inden du monterer eller fjerner objektivet.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af andre producenters objektiver.
• Vær forsigtig, når objektivet monteres, så du ikke mister grebet om det.
• Fjern ikke objektivet med kraft. Hvis du gør det, kan objektivet og kameraet blive beskadiget.
• Undlad at berøre kameraets billedsensor eller objektivet, når objektivet skiftes. Støv og fremmedlegemer kan
påvirke optagelsesresultaterne eller medføre funktionsfejl, hvis partiklerne kommer ind i kamerahuset eller
objektivet.
• For visse objektiver gælder det, at de ikke må transporteres eller opbevares, hvis en del af objektivet er i udtrukket
tilstand. Træk objektivet helt tilbage ved at dreje på zoomringen på objektivet.
Før du bruker denne enheten
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например,
зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать
вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей
при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного
использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения
о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства
можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи
должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается
утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.
Концепция PlanetFirst отражает позицию компании Samsung Electronics в отношении социальных
обязательств и ее вклад в устойчивое развитие посредством ведения бизнеса с учетом влияния на
окружающую среду.
镜头
使用说明书
简体中文
使用本设备前
Svenska
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna
för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller
kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
PlanetFirst representerar Samsung Electronics engagemang för en hållbar utveckling och socialt ansvar
genom miljömedveten affärsverksamhet och företagsledning.
感谢您购买三星镜头。本说明书中使用的图片可能和实物有所差异。根据相机型号不同,此说明书中描述的一
些功能可能不可用。为在使用本镜头时获得最佳性能,您必须保持相机的固件和镜头的固件最新。
请访问 www.samsung.com 以下载固件。NX-M 接口镜头与之前的 NX 相机不兼容。
此小巧轻便的镜头易于携带。其金属构造使其非常耐用。9 mm 镜头中使用的钢化玻璃可保护镜头表面不被
刮擦。
Suomi
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
拆开包装
镜头、镜头盖(适用于 9-27 mm 镜头)、使用说明书
各部位名称
9 mm 镜头(见图 A)
1 镜头 2 镜头连接指示 3 镜头触点
9-27 mm 镜头(见图 B)
1 镜头 2 变焦环 3 镜头触点 4 镜头连接指示 5 变焦锁定指示
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien
haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien
tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
PlanetFirst edustaa Samsung Electronicsin omistautuneisuutta kestävälle kehitykselle ja sosiaaliselle
vastuulle ekokeskeisillä yritys- ja hallintotoimilla.
安装和卸下镜头
► 要安装镜头:
1 卸下机身盖。
• 对于 9-27 mm 镜头,还要卸下镜头盖。
2 将镜头上的镜头连接指示与相机机身上的镜头连接指示对齐。然后如图所示旋转镜头,
直到其锁定到位。(见图 C)
Nederlands
Correcte afvoer van dit product
(inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)
若要卸下镜头,请先关闭相机电源。按住镜头释放按钮,然后如图所示旋转镜头。(见图 D)
使用变焦环 (适用于 9-27 mm 镜头,见图 E)
要使用变焦环,您必须先通过旋转变焦环来解锁镜头才能使用。旋转变焦环以设置照片的构图
(镜头的焦距)。
更改焦距会造成对焦的轻微改变。建议拍照前重新调整对焦。
锁定镜头 (适用于 9-27 mm 镜头,见图 F)
(Van toepassing op landen met gescheiden afvalinzameling)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan
het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact
opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar
en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires
mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
PlanetFirst duidt op het streven van Samsung Electronics naar een duurzame ontwikkeling en sociale
verantwoordelijkheid door middel van een milieubewuste bedrijfsvoering.
规格
Takk for at du kjøpte dette Samsung-objektivet. Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra de faktiske
gjenstandene. Enkelte funksjoner som beskrives i denne brukerveiledningen er kanskje ikke tilgjengelige avhengig
av kameramodellen. For best ytelse når du bruker dette objektivet må du holde kameraets fastvare og objektiv
oppdatert. Gå til www.samsung.com for å laste ned fastvaren. NX-M-festeobjektiver er ikke kompatible med tidligere
NX-kameraer.
Spesialfunksjoner
Dette lille, lette objektivet er enkelt å bære med seg. Metallkonstruksjonen gjør det ekstra slitesterkt. Det tempererte
glasset som brukes i 9 mm objektivet beskytter objektivoverflaten fra riper.
Pakke ut
镜头名称
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
焦距
9 mm(在 35 mm 格式中相当于 24.3 mm) 9–27 mm(在 35 mm 格式中相当于 24.3–72.9 mm)
镜头构成
5 组,6 元件(随附 1 个非球面镜头、
1 个超低色散镜头、1 个极高折射镜头)
8 组,9 元件(随附 2 个非球面镜头、
1 个超低色散镜头)
查看角度
83.4°
83.4°–33.1°
光圈
F3.5(最小:F13),(叶片数:5、
圆孔径光栏)
F3.5–5.6(最小:F11),(叶片数:7、
圆孔径光栏)
Skisser
9 mm objektiv (Se illustrasjon A)
1 Objektiv 2 Objektivfestemarkør 3 Objektivkontakter
9-27 mm objektiv (Se illustrasjon B)
1 Objektiv 2 Zoomring 3 Objektivkontakter 4 Objektivfestemarkør
5 Zoomlåsindeks
Feste og fjerne objektivet
► For å feste objektivet,
1 Fjern kamerahusdekselet.
• For 9-27 mm objektivet fjerner du objektivdekslene i tillegg.
2 Juster objektivfestemarkøren på objektivet med objektivfestemarkøren på kamerahuset. Deretter roterer du
objektivet som vist i illustrasjonen, til det låses på plass. (Se illustrasjon C)
For å fjerne objektivet må du først slå av kameraet. Trykk og hold inne objektivfrigjøringsknappen og roter deretter
objektivet som vist i illustrasjonen. (Se illustrasjon D)
Bruke zoomringen (For 9-27 mm objektiv, Se illustrasjon E)
For å bruke zoomringen må du låse opp objektivet før bruk ved å rotere zoomringen. Roter zoomringen for å stille inn
komposisjonen til bildet (fokusavstanden til objektivet).
光学图像稳定
不支持
支持
最小对焦范围
0.11 m
0.14 m(广角)、0.2 m(长焦)
最大放大倍率
约 0.11X
约 0.1X(广角)、0.18X(长焦)
镜头遮光罩
未附带
未附带
滤光镜尺寸
不支持
39 mm
最大直径×长度
50.0 X 12.5 mm
50.0 X 29.5 mm
重量
约 31 g
约 73 g
操作温度
0–40°C
0–40°C
操作湿度
5–85 %
5–85 %
规格如有变更,恕不另行通知。
健康与安全信息
请仔细阅读下列安全注意事项以确保正确和安全使用。
Når du bruker zoomfunksjonen kan fokus endres noe. Juster fokuset på nytt før du tar et bilde.
Låse objektivet (For 9-27 mm objektiv, Se illustrasjon F)
警告
Spesifikasjoner
注意
For å låse objektivet roterer og drar du zoomringen forsiktig bort fra kamerahuset. Juster zoomlåsindeksene.
Objektivnavn
SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brennvidde
9 mm (tilsvarer 24,3 mm i 35 mm-format)
9–27 mm (tilsvarer 24,3–72,9 mm i
35 mm-format)
Elementer i gruppe
6 elementer i 5 grupper (1 asfærisk objektiv, 9 elementer i 8 grupper (2 asfæriske
1 objektiv med ekstra lav spredning,
objektiver, 1 objektiv med ekstra lav spredning
1 Xtreme High Refractive-objektiv medfølger) medfølger)
Visningsvinkel
83,4°
83,4°–33,1°
Blender
F3.5 (Minimum: F13), (Antall blader: 5,
Sirkulær blenderåpning)
F3.5–5.6 (Minimum: F11), (Antall blader: 7,
Sirkulær blenderåpning)
Festetype
Samsung NX-M-feste (Eksklusivt for NX mini-serien)
Optisk bildestabilisator
Støttes ikke
Støttes
Minste fokusavstand
0,11 m
0,14 m (Vid), 0,2 m (Tele)
Maksimal forstørrelse
Ca. 0,11x
Ca. 0,1x (Vid), 0,18x (Tele)
Solblender
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Filterstørrelse
Støttes ikke
39 mm
Maks. diameter X lengde
50,0 X 12,5 mm
50,0 X 29,5 mm
Vekt
Ca. 31 g
Ca. 73 g
Driftstemperatur
0–40 °C
0–40 °C
Driftsfuktighet
5–85%
5–85%
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
三星 NX-M 接口(NX mini 系列专用)
接口类型
Objektiv, Objektivdeksel (for 9-27 mm objektiv), Bruksanvisning
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Les følgende sikkerhetstips nøye for riktig og trygg bruk.
Ikke se på solen gjennom objektivet eller kameraet. Dette kan føre til alvorlig skade på øynene dine.
Hold objektivet og kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys uten objektivdekselet på. Direkte sollys som passerer gjennom
objektivet kan begynne å brenne hvis det kommer i kontakt med brennbare materialer.
Bruk bare stødige stativer. Lette eller ustabile stativer kan tippe og skade kameraet.
Oppbevaring og vedlikehold av objektivet
• Oppbevar objektivet i tørre og godt ventilerte områder.
• Ikke oppbevar objektivet i områder med høy temperatur og luftfuktighet eller i et skap, en bil eller på områder hvor
det oppbevares kjemikalier.
• Ikke utsett objektivet for vann.
• Objektivet er støvbestandig, men ikke perfekt forseglet. Unngå å ta av eller endre bytte objektiv i støvete omgivelser.
Dansk
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller
miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med
henblik på genindvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt
og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
PlanetFirst repræsenterer Samsung Electronics' forpligtelse til bæredygtig udvikling og social
ansvarlighed gennem miljøbevidste virksomheds- og ledelsesaktiviteter.
Norsk
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren
de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
不要通过镜头或相机看太阳。否则可能会严重损伤您的眼睛。
使您的镜头或相机远离儿童和宠物。
PlanetFirst representerer Samsung Electronics sin forpliktelse til bærekraftig utvikling og sosialt ansvar
gjennom miljøvennlige forretnings- og ledelsesaktiviteter.
不要在未安装镜头盖的情况下,将镜头放在阳光直射的地方。直射的阳光通过镜头后聚焦在易燃物上可
能导致火灾。
请仅使用坚固的三脚架。轻型或不稳定的三脚架可能会倒塌并损坏相机。
镜头的存储和维护
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
请在干燥、通风的地方存放镜头。
请勿将镜头存放在温度或湿度过高的区域,或者放置于壁橱、车辆或存放化学品的密闭区域。
请勿将镜头放置在有水的环境中。
镜头的防尘机身并不完全密封。避免在多尘的区域取下或更换镜头。
不要使用任何化学药品如稀释剂、酒精或苯擦拭灰尘。
小心不要掉落或受到其他物体的撞击。镜头是精密光学设备。
避免在温度频繁变化的地方使用镜头。将镜头放在塑料袋或相机包,防止镜头内外会产生水珠。
对于部分镜头,不要把没带镜头盖的相机放在三脚架上。相机内部零件可能被直射的阳光损坏。
为保持镜头性能,每一年或两年检查一次。
不要对镜头前面施加外力。
为了安全地使用镜头,请在相机电源关闭的状态下安装或拆卸镜头。
对于使用其他公司镜头造成的任何损坏,三星不承担任何责任。
在安装镜头时请务必小心,以免其从您的手中滑落。
请勿强行卸下镜头。否则可能会损坏镜头和相机。
请勿在为镜头充电时触摸相机的图像传感器或镜头。如果有灰尘和异物进入相机机身或镜头,可能会影响拍摄效果
或导致故障。
• 对于部分镜头,请勿在镜头管的任何部分伸出时运送或存放镜头。旋转镜头上的变焦环将镜头管完全缩回机身内。
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for bedre ytelse.
Obs
Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
要锁定镜头,请旋转并将变焦环轻轻抽离相机机身。对准变焦锁定指示。
Norsk
Advarsel
Русский
简体中文
特殊功能
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Læs følgende sikkerhedstips omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug.
Advarsel
• Ikke bruk kjemikalier som tynnere, alkohol eller benzen til å fjerne støv.
• Ikke mist objektivet i bakken eller utsett det for kraftige støt. Objektet er et nøyaktig optisk produkt.
• Unngå å bruke objektivet på steder hvor det er plutselige temperaturendringer. Ha objektivet i en plastpose eller en
kameraveske for å hindre at det dannes kondens på innsiden eller utsiden av objektivet.
• På enkelte objektiver må du ikke ha kameraet montert på et stativ uten objektivdekselet på. Innsiden av kameraet
kan bli skadet av direkte sollys.
• Kontroller objektivet hvert eller annethvert år for best mulig ytelse.
• Ikke bruk for mye kraft når du håndterer forsiden av objektivet.
• For sikker bruk av objektivet fester eller fjerner du objektivet mens kameraet er slått av.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av bruk av andre produsenters objektiver.
• Vær forsiktig når du fester et objektiv slik at det ikke glipper ut av hendene dine.
• Ikke bruk kraft når du fjerner objektivet. Det kan skade objektivet og kameraet.
• Ikke berør bildesensoren til kameraet eller objektivet når du bytter objektiv. Støv og fremmedlegemer kan ha
innvirkning på fotograferingsresultatene eller føre til feil hvis de kommer inn i kamerahuset eller objektivet.
• På enkelte objektiver må du ikke transportere eller oppbevare objektivet mens noen deler av objektivet er forlenget.
Trekk objektivet helt inn i kamerahuset ved å rotere zoomringen på objektivet.
Samsung NX-M-fatning (kun NX mini-serien)
Optisk billedstabilisator
Indeling
9 mm lens (zie afbeelding A)
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kiinnitystyyppi
Innan du använder objektivet
5–85%
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra prestanda.
Varning
•
•
•
•
•
PlanetFirst 体现三星通过生态导向业务与管理活动,对于持续发展与社会责任的承诺。
RUS
Символ «не для пищевой продукции» применяется
в соответствие с техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности упаковки»
005/2011 и указывает на то, что упаковка данного
продукта не предназначена для повторного
использования и подлежит утилизации. Упаковку
данного продукта запрещается использовать для
хранения пищевой продукции.
KAZ
Символ Кедендік одақтың 005/2011
техникалық регламентіне сәйкес
қолданылады және осы өнімнің
қаптамасын екінші рет пайдалануға
арналмағанын және жоюға жататынын
көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын
азық-түлік өнімдерін сақтау үшін
пайдалануға тыйым салынады.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін
көрсетеді. Символ сандық код және/
немесе әріп белгілері түріндегі
қаптама материалының белгісімен
толықтырылуы мүмкін.
Символ «петля Мебиуса» указывает на
возможность утилизации упаковки. Символ
может быть дополнен обозначением
материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
□ 产品名: 镜头(Lens)
□ 环保使用期限:10年
- 只有按照本产品使用说明书中的方法正常使用时,环保使用期限才能有效
部件名称
镜头/LENS
有毒有害物质或元素
铅 (Pb)
汞 (Hg)
×
○
镉 (Cd) 六价铬 (Cr6+)
○
○
多溴联苯 (PBB)
多溴二苯醚 (PBDE)
○
○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006
规定的限量要求 。
注:超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代,但是
Samsung 正为了开发替代技术而努力。(资料公开基准:供应商提供的成绩书,Samsung 检测结果)
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
中国制造
天津三星光电子有限公司
中国 天津津港公路微电子工业区张衡道9号
保留备用
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement