Concept DV-7330, DV 7340 Operating instructions

Concept DV-7330, DV 7340 Operating instructions
Vyhřívací dečka
Vyhrievacia dečka
Kocyk rozgrzewający
Sildošais spilvens
Warming blanket
Heizkissen
DV7330, 40, 50
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220 - 240 ~ 50 Hz
Příkon
100 W
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.
Vnitřek spotřebiče obsahuje síť vodičů. Dbejte, aby se nevytvářely ostré přehyby. Nelámejte tělo spotřebiče
ani přívodní kabel. Držte spotřebič i přívodní kabel z dosahu ostrých předmětů (špendlíky apod.).
Neumisťujte na spotřebič těžké předměty.
Nezakrývejte během provozu přívodní kabel ani ovládání spotřebiče.
Před každým použitím se přesvědčte, že vlastní povrch spotřebiče není poškozený nebo nadměrně opotřebený.
Takový spotřebič nezapínejte a nepoužívejte!
Nepoužívejte spotřebič bez látkového potahu!
Během použití zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu mezi pokožkou a povrchem spotřebiče.
Nepoužívejte složený nebo přehnutý spotřebič.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
Nikdy nepřenášejte spotřebič během provozu. Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené
osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů.
Spotřebič umístěte stranou od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby apod. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením a vlhkostí.
K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
Nepoužívejte spotřebič pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
Nepoužívejte spotřebič dlouhodobě s maximálním nastavením teploty, může způsobit popáleniny pokožky.
(Maximální stupeň teploty slouží pro nahřátí).
DV7330, 40, 50
1
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič se nesmí používat během spánku!
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
Při odpojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí dbejte na to, aby byl spotřebič vypnutý, poté vytáhněte
zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
Tento spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby nevnímající teplo mohou používat tento spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nepoužívejte vlhký spotřebič.
Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech (např. koupelně).
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
Přívodní kabel, zástrčku, ovladač ani spotřebič nevystavujte vlhku.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1. Látkový potah
2. Kontrolka provozu
3. Přepínač výkonu
1
3
3
2
2
1
NÁVOD K OBSLUZE
UPOZORNĚNÍ
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít vlhkým hadříkem a látkový potah
vyprat podle pokynů uvedených na jeho štítku (při 40°C).
Před použitím musí být povrch spotřebiče i potah suchý!
1. Položte látkový potah na rovný povrch a rozepněte zip.
2. Vložte tělo spotřebiče do látkového potahu, aby bylo rovnoměrně rozprostřeno. Přívodní kabel a ovládání musí zůstat
mimo látkový potah.
2
DV7330, 40, 50
CZ
3. Zapněte zip.
4. Úplně rozviňte přívodní kabel.
5. Připojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
6. Přiložte spotřebič na oblast těla, kterou chcete prohřát.
7. Přepínačem zvolte požadovaný stupeň výkonu 1 - 3. Na displeji se rozsvítí číslo odpovídající stupni výkonu.
Doporučujeme začít na nižším stupni výkonu a v případě potřeby výkon zvýšit.
Pozn.: Pro dlouhodobý provoz použijte stupeň 1. Vyšší stupně výkonu slouží pro krátkodobé použití nebo pro
rychlejší dosažení požadované teploty.
8. Po použití nastavte přepínač do polohy 0 a odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Bezpečnostní vypnutí
Spotřebič po 90-ti minutách provozu automaticky vypne funkci vyhřívání. Nastavením přepínače výkonu do polohy 0
(vypnuto) dojde k resetování časovače bezpečnostního vypnutí a spotřebič lze znovu použít.
Skladování spotřebiče:
Po použití odpojte spotřebič ze zásuvky elektrické sítě, nechte ho zchladnout a uskladněte ho na bezpečné a suché
místo. Přívodní kabel nesmí být omotán kolem ovládání spotřebiče!
Dbejte, aby se nevytvářely ostré přehyby. Nelámejte tělo spotřebiče ani přívodní kabel.
Nepropichujte spotřebič (např. špendlíky, jehlami, atd.), ani jinak nevystavujte ostrým předmětům.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé a ostré předměty,
protože mohou povrch spotřebiče poškodit! Nepoužívejte suché praní!
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
Látkový potah lze prát podle pokynů uvedených na jeho štítku (při 40 °C).
Před opětovným použitím musí být povrch spotřebiče i potah suchý!
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
DV7330, 40, 50
3
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po celú
dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú so spotrebičom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
220 - 240 ~ 50 Hz
Príkon
100 W
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku výrobku.
Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, pokiaľ úplne nevychladol.
Vnútro spotrebiča obsahuje sieť vodičov. Dbajte na to, aby sa nevytvárali ostré prehyby. Nelámte telo spotrebiča ani
prívodný kábel. Umiestnite spotrebič i prívodný kábel mimo dosahu ostrých predmetov (špendlíky a pod.).
Neumiestňujte na spotrebič ťažké predmety.
Nezakrývajte počas prevádzky prívodný kábel ani ovládanie spotrebiča.
Pred každým použitím sa presvedčite, že vlastný povrch spotrebiča nie je poškodený alebo nadmerne opotrebený.
Takýto spotrebič nezapínajte a nepoužívajte!
Nepoužívajte spotrebič bez látkového poťahu!
Počas použitia zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu medzi pokožkou a povrchom spotrebiča.
Nepoužívajte zložený alebo prehnutý spotrebič.
Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
Nikdy neprenášajte spotrebič počas prevádzky. Neprenášajte spotrebič držiac ho za prívodný kábel.
Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej,
s obsluhou oboznámenej osoby.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal horúcich povrchov.
Spotrebič umiestnite bokom od iných zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a pod. Chráňte ho pred priamym slnečným
žiarením a vlhkosťou.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
Nepoužívajte spotrebič v prípade, že nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny.
Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, dajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
Nepoužívajte spotrebič dlhodobo s maximálnym nastavením teploty, môže spôsobiť popáleniny pokožky (maximálny
stupeň teploty slúži na nahriatie).
DV7330, 40, 50
SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič sa nesmie používať počas spánku!
Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý, potom vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
Tento spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby nevnímajúce teplo môžu používať tento spotrebič len pod dozorom
zodpovednej osoby oboznámenej s obsluhou.
Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
Nepoužívajte vlhký spotrebič.
Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach (napr. kúpeľne).
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Prívodný kábel, zástrčku, ovládač ani spotrebič nevystavujte vlhkosti.
Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
1
POPIS VÝROBKU
1. Látkový poťah
2. Signalizátor prevádzky
3. Prepínač výkonu
3
3
2
2
1
NÁVOD NA OBSLUHU
UPOZORNENIE
Skôr, ako uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov utrieť vlhkou handričkou
a látkový poťah vyprať podľa pokynov uvedených na jeho štítku (pri 40 °C).
Pred použitím musí byť povrch spotrebiča i poťah suchý!
1. Položte látkový poťah na rovný povrch a rozopnite zips.
2. Vložte telo spotrebiča do látkového poťahu, aby bolo rovnomerne rozprestreté. Prívodný kábel a ovládanie musia
zostať mimo látkového poťahu.
3. Zapnite zips.
DV7330, 40, 50
5
SK
4. Úplne rozviňte prívodný kábel.
5. Pripojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete.
6. Priložte spotrebič na oblasť tela, ktorú chcete prehriať.
7. Prepínačom zvoľte požadovaný stupeň výkonu 1 – 3. Na displeji sa rozsvieti číslo zodpovedajúce stupňu výkonu.
Odporúčame začať na nižšom stupni výkonu a v prípade potreby výkon zvýšiť.
Pozn.: Na dlhodobú prevádzku použite stupeň 1. Vyššie stupne výkonu slúžia na krátkodobé použitie alebo
na rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty.
8. Po použití nastavte prepínač do polohy 0 a vypojte spotrebič z elektrickej siete.
Bezpečnostné vypnutie
Spotrebič po 90-tich minútach prevádzky automaticky vypne funkciu vyhrievania. Nastavením prepínača výkonu
do polohy 0 (vypnuté) dôjde k resetovaniu časovača bezpečnostného vypnutia a spotrebič je možné znovu použiť.
Skladovanie spotrebiča:
Po použití odpojte spotrebič zo zásuvky elektrickej siete, nechajte ho vychladnúť a uložte ho na bezpečné a suché
miesto. Prívodný kábel nesmie byť omotaný okolo ovládania spotrebiča.
Dbajte na to, aby sa nevytvárali ostré prehyby. Nelámte telo spotrebiča ani prívodný kábel.
Spotrebič neprepichujte (napr. špendlíkmi, ihlami atď.) ani ho nevystavujte iným ostrým predmetom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé a ostré predmety,
pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť! Nepoužívajte suché pranie!
Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!
Látkový poťah je možné prať podľa pokynov uvedených na jeho štítku (pri 40 °C).
Pred opätovným použitím musí byť povrch spotrebiča i poťah suchý!
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
zaniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
6
DV7330, 40, 50
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy
zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie
Pobór mocy
220 - 240 ~ 50 Hz
100 W
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały
marketingowe.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
• Nie należy czyścić, chować ani przykrywać urządzenia, dopóki zupełnie nie wystygnie.
• Wewnątrz urządzenia znajduje się siatka przewodników. Należy uważać, aby nie tworzyły się ostre zgięcia. Nie należy
łamać korpusu urządzenia ani przewodu zasilającego. Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od ostrych
przedmiotów (szpilki itp.).
• Na urządzeniu nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas eksploatacji nie należy zakrywać przewodu zasilającego ani elementów sterujących urządzenia.
• Przed każdym użyciem należy się upewnić, że powierzchnia urządzenia nie jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta. W
przypadku wykrycia uszkodzeń nie wolno włączać ani używać urządzenia!
• Nie wolno używać urządzenia bez pokrowca z materiału!
• W trakcie użytkowania należy zadbać o odpowiedni przepływ powietrza między skórą a powierzchnią urządzenia
elektrycznego.
• Nie należy używać złożonego lub zgiętego urządzenia.
• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
• Nie wolno przenosić urządzenia, w trakcie jego pracy. Nie należy przemieszczać urządzenia, podnosząc lub pociągając
go za przewód zasilający.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im
na posługiwanie się urządzeniem.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.
• Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić
do wystudzenia.
• Należy uważać, by przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni.
• Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i tym podobne. Należy chronić
je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji szorstkich i chemicznie agresywnych.
• Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać.
Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie
zlecić autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy ustawiać temperatury pracy na maksimum na długi czas, może to spowodować oparzenia skóry.
• Urządzenia nie wolno używać w trakcie snu!
DV7330, 40, 50
7
PL
• Urządzenia nie należy używać poza pomieszczeniami.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
• Odłączając urządzenie z gniazdka napięcia elektrycznego, należy pamiętać, aby urządzenie było wyłączone, wtyczkę
należy wyjąć z gniazdka dopiero po wyłączeniu urządzenia.
• Osoby niewrażliwe na temperaturę mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
i zaznajomionej z jego obsługą.
• Powierzchnia urządzenia jest ogrzewana. Nie należy ustawiać maksymalnej temperatury pracy urządzenia na długi
czas, ponieważ może to spowodować oparzenia skóry (maksymalna temperatura służy tylko początkowemu nagrzaniu
urządzenia).
• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
• Nie wolno używać urządzenia kiedy jest wilgotne.
• Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience).
• Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Należy chronić przewód zasilający, panel kontrolny i urządzenie przed wpływem wilgoci.
• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
OPIS PRODUKTU
1. Pokrowiec z materiału
2. Kontrolka pracy
3. Przełącznik mocy
1
3
3
2
2
1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGA
Przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia należy ze względu na higienę przetrzeć go wilgotną szmatką
a pokrowiec z materiału oddać do prania według instrukcji podanej na etykiecie (w temperaturze 40 °C).
Przed użyciem urządzenia jego powierzchnia i pokrowiec muszą być suche!
1. Pokrowiec z materiału należy umieścić na równej powierzchni i rozpiąć zamek.
2. Korpus urządzenia należy włożyć do pokrowca i równomiernie rozłożyć. Przewód zasilający i elementy sterujące
muszą znajdować się poza pokrowcem.
3. Następnie należy zapiąć zamek.
8
DV7330, 40, 50
PL
4. Należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
5. Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.
6. Urządzenie należy przyłożyć do części ciała, którą chcemy rozgrzać.
7. Za pomocą przełącznika wybrać stopień grzania 1 - 3. Na wyświetlaczu pojawi się numer stopnia grzania.
Zalecamy ustawić na początku niższą moc i następnie podwyższyć ją w przypadku potrzeby.
Uwaga: Przy długotrwałym używaniu należy wybrać stopień 1. Wyższe stopnie przeznaczone są do krótkotrwałego
użytku lub do szybszego osiągnięcia wymaganej temperatury.
14. Po użyciu należy przekręcić regulator do pozycji 0 i odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Samoczynne wyłączenie
Po 90 minutach eksploatacji urządzenia automatycznie wyłącza funkcję grzania. Ustawienie przełącznika mocy
w pozycji 0 (wyłączony) spowoduje reset timera zabezpieczenia, urządzenia można użyć ponownie.
Przechowywanie urządzenia:
Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy wyłączyć z gniazdka elektrycznego, pozostawić do schłodzenia,
a następnie odłożyć w bezpieczne i suche miejsce. Przewód zasilający nie może być owinięty wokół elementów
sterujących urządzenia elektrycznego!
Należy uważać, aby nie tworzyły się ostre zgięcia. Nie należy łamać korpusu urządzenia ani przewodu
zasilającego.
Nie należy przekłuwać urządzenia (np. szpilką, igłą itp.) ani narażać go na działanie innych ostrych przedmiotów.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Uwaga!
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego!
Zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie już wystygło!
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków
czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia! Nie należy prać
na sucho!
W żadnym przypadku nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!
Pokrowiec z materiału można prać według wskazówek podanych na etykiecie (w temperaturze 40 °C).
Przed ponownym użyciem urządzenia jego powierzchnia i pokrowiec muszą być suche!
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej
utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim
urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie
zakupiono produkt.
DV7330, 40, 50
9
LV
PALDIES
Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsit apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā,
lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, pirms šīs ierīces
lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums
Jauda
220 - 240 ~ 50 Hz
100 W
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
• Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts uz ierīces tehnisko pamatdatu plāksnītes.
Nepievienojiet ierīci adaptera spraudkontaktiem vai pagarinātājiem.
• Ierīci nedrīkst tīrīt, noglabāt vai pārklāt pirms tās pilnīgas atdzišanas.
• Ierīces iekšpusē ir iestrādāts vadu tīkls. Centieties neveidot asas locījuma malas. Nepārlociet ierīces korpusu vai
pievadvadu. Nenovietojiet ierīci un pievadvadu asu priekšmetu (piemēram, kniepadatu) tuvumā.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Ierīces darbības laikā nepārklājiet pievadvadu vai ierīces vadības paneli.
• Pirms katras ierīces lietošanas reizes pārbaudiet, kā tās virsma nav bojāta vai nolietojusies. Šādu ierīci nedrīkst ieslēgt
un lietot.
• Nelietojiet ierīci bez auduma pārvalka!
• Ierīces lietošanas laikā nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju starp ādu un ierīces virsmu.
• Neizmantojiet salocītu vai pārlocītu ierīci.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
• Nekad nenesiet ierīci tās ekspluatācijas laikā. Nenesiet ierīci aiz elektrības vada.
• Atvienojot ierīci no sienas kontaktrozetes, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un atvienojiet
to, viegli pavelkot.
• Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
• Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību spējām,
ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir
jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
• Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
• Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
• Šai ierīce ir apsildāma virsma. Personām, kas ir nejutīgas pret siltumu, ir jābūt ļoti uzmanīgām, lietojot šo ierīci.
• Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes un
ļaujiet ierīcei atdzist.
• Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepieskartos karstām
virsmām.
• Nenovietojiet ierīci karstuma avotu, piemēram, radiatoru, krāšņu u. tml. tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru
vai mitruma iedarbībai.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
• Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā bijusi nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet
10
DV7330, 40, 50
LV
ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
• Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu,
nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
• Neizmantojiet ierīci ilglaicīgi ar maksimālu temperatūras iestatījumu: tas var izraisīt ādas apdegumus.
• Neizmantojiet ierīci miegā!
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
• Atvienojot ierīci no sienas kontaktligzdas, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, pēc tam atvienojiet spraudni no sienas
kontaktligzdas.
• Šai ierīce ir apsildāma virsma. Personām, kas ir nejutīgas pret siltumu, ir jābūt ļoti uzmanīgām, lietojot šo ierīci.
• Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
• Nelietojiet mitru ierīci.
• Neizmantojiet ierīci mitrās telpās (piemēram, vannas istabā).
• Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikta remonta garantija.
1
IERĪCES APRAKSTS
1. Auduma pārvalks
2. Signāllampiņa
3. Jaudas pārslēgs
3
3
2
2
1
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS
Pirms jaunas ierīces izmantošanas higiēnas nolūkos notīriet to ar mitru drāniņu un izmazgājiet auduma pārvalku,
ievērojot norādījumus, kas atrodami uz tā etiķetes (40°C temperatūrā).
Pirms ierīces izmantošanas tās virsmai un auduma pārvalkam ir jābūt sausiem!
DV7330, 40, 50
11
LV
1. Novietojiet auduma pārvalku uz līdzenas virsmas un atveriet rāvējslēdzēju.
2. Ievietojiet ierīces korpusu auduma pārvalkā un izlīdziniet to. Pievadvadam un ierīces vadības panelim ir jāpaliek ārpus
pārvalka.
3. Aizslēdziet rāvējslēdzēju.
4. Atritiniet visu komplektācijā iekļauto vadu.
5. Pievienojiet elektrības vada spraudkontaktu elektrotīkla rozetei.
6. Novietojiet ierīci pie tās ķermeņa daļas, kuru vēlaties sildīt.
7. Ar slēdzi izvēlieties vēlamo jaudas pakāpi 1–3. Ekrānā parādās atbilstošās jaudas pakāpes numurs.
Iesakām sākt ar vismazāko jaudu un tad to pakāpeniski palielināt.
Piezīme: ilglaicīgas lietošanas gadījumā izmantojiet 1. pakāpi. Augstāka jauda ir paredzēta īslaicīgai izmantošanai vai
ātrākai vēlamās temperatūras sasniegšanai.
8. Pēc izmantošanas iestatiet jaudas pārslēgu 0 pozīcijā un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Drošības izslēgšana
Pēc 90 darbības minūtēm ierīce automātiski izslēgs apsildīšanas funkciju. Iestatot jaudas pārslēgu 0 pozīcijā (izslēgts),
notiks drošības izslēgšanas taimera laika atiestate un varēsiet izmantot ierīci atkārtoti.
Ierīces uzglabāšana
Pēc ierīces izmantošanas atvienojiet to no elektrotīkla, ļaujiet tai atdzist un novietojiet to drošā un sausā vietā. Neritiniet
pievadvadu ap ierīces vadības paneli.
Centieties neveidot asas locījuma malas. Nepārlociet ierīces korpusu vai pievadvadu.
Sargiet ierīci no pārduršanas (piemēram, ar kniepadatu, adatu u. tml.) un no asiem priekšmetiem.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus un asus priekšmetus, jo tie
var bojāt ierīces virsmu! Nenododiet ierīci ķīmiskajā tīrītavā!
Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
Auduma pārvalku drīkst mazgāt saskaņā ar norādījumiem, kas atrodami uz tā etiķetes (40°C temperatūrā).
Pirms atkārtotas ierīces izmantošanas tās virsmai un auduma pārvalkam ir jābūt sausiem!
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
12
DV7330, 40, 50
EN
ACKNOWLEDGMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place
for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.
TECHNICAL PARAMETERS
Voltage
Input
220 - 240 ~ 50 Hz
100 W
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use the unit only as described in this operating manual.
Remove all the covering and marketing materials from the unit before the first use.
Make sure the mains voltage corresponds to the values stated on the product’s rating plate.
The unit may not be cleaned, stored, or covered until it has cooled down completely.
The inside of the unit contains a network of conductors. Make sure no sharp folds are created. Never break the body
of the unit or the supply cable. Keep the unit as well as the supply cable out of reach of sharp objects (pins, etc.).
Avoid placing heavy items on the unit.
The supply cable and the unit control may not be covered when in use.
Make sure the unit surface is not damaged or excessively worn before each use. Do not plug in and use such a unit!
Do not use the unit without cloth covering!
Provide sufficient air circulation between the skin and the unit surface when in use.
Do not use a packed or folded unit.
Close supervision is necessary when the unit is on or plugged into the socket.
Never carry the unit during operation. Do not carry the unit by the power cord.
Never pull the cord to disconnect the plug from the socket; hold the plug instead.
The appliance is not intended for and should not be accessible to children or people with reduced capabilities.
Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are
unaware of the proper handling should use the product only under the supervision of a responsible person aware of
these instructions.
Take extra care when using the unit near children.
Don’t let anyone use the appliance as a toy.
Turn the unit off, disconnect the power cord from the wall outlet, and allow the unit to cool before cleaning.
Make sure the power cord does not touch hot surfaces.
The unit may only be installed away from other heat sources, such as heating bodies, ovens, etc. Do not expose the
unit to direct sunlight or moisture.
Do not use abrasive or chemically aggressive substances to clean the unit.
Do not use the unit if it does not operate properly, if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the
unit to an authorised service centre for testing and repair.
Never use the appliance if the supply cord or plug is damaged. Immediately refer to an authorised service centre for
repair.
Persons unable to feel heat must only use this appliance when supervised by someone responsible and knowledgeable
about its operation.
Do not use the unit during sleep!
DV7330, 40, 50
13
EN
• The unit is not designed for outdoor use.
• The appliance is intended for domestic use only, not for commercial use.
• When unplugging the unit from the wall outlet, make sure the unit has been turned off, then disconnect the plug
from the wall outlet.
• This appliance has a heated surface. People who do not feel heat have to be careful when using the appliance.
• Do not touch the unit with wet or damp hands.
• Do not use a wet unit.
• Do not use the unit in wet rooms (e.g. a bathroom).
• Do not expose either the power cord, the plug, the control or the appliance itself to moisture.
• Do not immerse the power cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
• Use manufacturer-recommended accessories only.
• Do not repair the appliance yourself. Refer to an authorised service centre instead.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
PRODUCT DESCRIPTION
1
1. Cloth covering
2. Operation indicator
3. Mode selector
3
3
2
2
1
OPERATING INSTRUCTIONS
Caution
Prior to putting the new unit into service, for hygienic reasons you should wipe it with wet cloth and wash the cloth
covering according to instructions on its label (at 40°C).
Before using the unit, make sure its surface and covering are dry!
1. Put the cloth covering onto a flat surface and unzip it.
2. Insert the appliance body into the cloth covering so that it is unfolded evenly. The power cord and the control must
stay outside the cloth covering.
3. Zip the cloth covering on.
14
DV7330, 40, 50
EN
4. Fully uncoil the power cord.
5. Connect the power cord plug to the wall socket.
6. Apply the unit to the part of your body you want to warm through.
7. Using the mode selector, select the required level of power 1 - 3. The power level light indicator goes on accordingly.
We recommend beginning with a lower level of power and then increasing it as needed.
Note: Use level 1 for long-term operation. Higher levels of power are designed for short-term operation or to reach
the required temperature faster.
8. After use, set the mode selector to the 0 position and unplug the appliance from the mains.
Safety switch-off
After 90 minutes of operation, the unit will automatically switch off the warming function. By adjusting the power switch
to the 0 position (off) the safety switch-off timer will be reset and the unit may be reused.
Storing the unit
Unplug the unit from the mains after use, let it cool down and store it in a safe and dry place. The supply cable must not
be wound around the unit control!
Make sure no sharp folds are created. Never break the body of the unit or the supply cable.
Neither pierce the appliance (e.g. with pins, needles, etc.) nor expose it to sharp items.
CLEANING AND MAINTENANCE
WARNING!
Before cleaning the unit, always disconnect the power cord from the wall outlet!
Prior to handling, make sure the unit has cooled down!
The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard and sharp objects, as
they may damage the unit’s surface! Do not use dry washing!
Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!
The cloth covering may be washed according to instructions on its label (at 40°C).
Before reusing the unit, make sure its surface and covering are dry!
REPAIR & MAINTENANCE
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert
service centre.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Appliance recycling at the end of its service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.
It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making
sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and
human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more
about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop
where you bought this product.
DV7330, 40, 50
15
DE
DANKE für IHR Vertrauen
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.
Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut
machen.
Technische Parameter
Spannung
Leistung
220 - 240 ~ 50 Hz
100 W
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben ist.
Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen.
Überprüfen Sie, ob die Netzspannung den Werten auf dem Typenschild des Produktes entspricht.
Das Gerät nicht reinigen, verstauen oder abdecken, solange es nicht vollständig abgekühlt ist.
Das Innere des Gerätes enthält ein Leitungsnetz. Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Biegungen bilden. Brechen
Sie weder den Körper des Gerätes noch das Netzkabel. Halten Sie das Gerät und das Anschlusskabel von scharfen
Gegenständen (Nadeln usw.) fern.
Legen Sie auf das Gerät keine schweren Gegenstände.
Während des Betriebs decken Sie weder das Anschlusskabel, noch die Bedienung des Gerätes ab.
Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die eigentliche Oberfläche des Gerätes nicht beschädigt oder übermäßig
abgenutzt ist. Schalten Sie ein solches Gerät nicht ein und benutzen Sie es nicht!
Benutzen Sie das Gerät nicht ohne einen Stoffbezug!
Sichern Sie während des Gebrauchs eine ausreichende Luftzirkulation zwischen der Haut und der Oberfläche des
Gerätes.
Zusammengefaltetes oder umgebogenes Gerät nicht verwenden.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist bzw. wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
Das Gerät während des Betriebs nie tragen. Nicht am Anschlusskabel tragen.
Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Anschlusskabel ziehen, sondern den Stecker greifen und durch
Herausziehen von der Steckdose trennen.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese mit
dem Gerät in Berührung kommen.
Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter
Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
Verwenden Sie das Gerät in der Nähe von Kindern nur mit großer Vorsicht.
Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose trennen und abkühlen lassen.
•Achten Sie darauf, dass das Zuleitungskabel keine heißen Oberflächen berührt.
Das Gerät von anderen Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen etc. fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit schützen.
Zum Reinigen des Geräts keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig arbeitet, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden ist.
Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen und reparieren.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie den Fehler von
einem autorisierten Servicecenter umgehend beheben.
DV7330, 40, 50
DE
• Verwenden Sie das Gerät nicht langfristig mit der maximalen Temperatureinstellung, dies könnte Hautverbrennungen
verursachen (die maximale Temperaturstufe dient zur Anwärmung).
• Das Gerät darf nicht während des Schlafs benutzt werden!
• Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
• Beim Trennen des Geräts von der Steckdose darauf achten, dass das Gerät ausgeschalten ist, dann ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose heraus.
• Die Oberfläche dieses Gerätes erhitzt sich. Personen, die keine Wärme wahrnehmen, können dieses Gerät nur unter
Aufsicht einer verantwortungsvollen, mit der Bedienung des Geräts bekannt gemachten Person benutzen.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
• Feuchtes Gerät nicht verwenden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (z.B. im Bad).
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
• Setzen Sie das Zuleitungskabel, den Regler und das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Stoffbezug
2. Betriebskontrollleuchte
3. Leistungsumschalter
1
3
3
2
2
1
BEDIENUNGSANLEITUNG
HINWEIS
Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygienischen Gründen mit einem feuchten Lappen
abwischen und den Stoffbezug gemäß den Angaben am Etikett waschen (bei 40 °C).
Vor dem Gebrauch müssen die Oberfläche des Gerätes und auch der Bezug trocken sein!
1. Legen Sie den Stoffbezug auf eine gerade Oberfläche und öffnen Sie den Reißverschluss.
2. Legen Sie den Gerätekörper in den Stoffbezug, damit er gleichmäßig ausgebreitet ist. Das Anschlusskabel und die
Bedienung müssen außerhalb des Stoffbezuges bleiben.
3. Schließen Sie den Reißverschluss.
DV7330, 40, 50
17
DE
4. Wickeln Sie das Anschlusskabel ganz ab.
5. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose.
6. Legen Sie das Gerät an den Körperteil an, den Sie durchwärmen wollen.
7. Wählen Sie mit dem Schalter die gewünschte Leistungsstufe 1 – 3. Auf dem Display leuchtet die Nummer auf, die der
Leistungsstufe entspricht.
Wir empfehlen auf einer niedrigen Leistungsstufe zu beginnen und bei Bedarf die Leistung zu erhöhen.
Bem.: Für einen langfristigen Betrieb benutzen Sie die Stufe 1. Die höheren Leistungsstufen dienen zur kurzfristigen
Verwendung oder zu einem beschleunigten Erreichen der gewünschten Temperatur.
8. Nach dem Einsatz stellen Sie den Schalter in die Position 0 ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
Sicherheitsabschaltung
Das Gerät schaltet die Heizungsfunktion nach 90 Minuten des Betriebes automatisch ab. Durch das Umschalten des
Leistungsumschalters in die Position 0 (ausgeschaltet) kommt es zum Reset des Zeitgebers der Sicherheitsabschaltung
und das Gerät kann wieder benutzt werden.
Aufbewahrung des Geräts:
Nach dem Gebrauch trennen Sie das Gerät von der Steckdose, lassen Sie es auskühlen und lagern Sie es auf einer
sicheren und trockenen Stelle. Das Anschlusskabel darf nicht um die Bedienung des Gerätes umgewickelt werden!
Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Biegungen bilden. Brechen Sie weder den Körper des Gerätes, noch
das Netzkabel. Durchlöchern Sie das Gerät nicht (z. B. mit Stecknadeln, Nadeln usw.) und setzen Sie es keinen
scharfen Gegenständen aus.
REINIGUNG UND WARTUNG
Achtung!
Vor jeder Reinigung des Geräts das Anschlusskabel von der Steckdose trennen!
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät bereits abgekühlt ist!
Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche nur einen feuchten Lappen, keine Reinigungsmittel oder harten
Gegenstände, da diese die Geräteoberfläche beschädigen könnten! Verwenden Sie nicht die Trockenreinigung!
Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser eintauchen!
Den Stoffbezug kann man gemäß den Angaben am Etikett waschen (bei 40 °C).
Vor dem erneuten Gebrauch müssen die Oberfläche des Gerätes und auch der Bezug trocken sein!
SERVICE
Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des
Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.
UMWELTSCHUTZ
- Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
- Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
- Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall
gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer
Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie,
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine
ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling
dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst
für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
18
DV7330, 40, 50
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement