Sharp | LC-40LE361EN-BK | manual | Sharp LC-40LE361EN-BK 40" Full HD Wi-Fi Black LED TV

ENGLISH
ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
‫מדריך הפעלה‬
NORSK
DANSK
SUOMİ
POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS
HRVATSKİ
SLOVENŠČİNA
РУССКИЙ SRPSKİ SLOVENČİNA
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВIЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD ‫טלוויזיה צבעונית עם מסך‬
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽİTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
LİETUVİŲ БЕЛАРУСКАЯ УКРАЇНСЬКА БЪЛГАРСКИ
LCD RENKLİ TELEVİZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVİSİE
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVİZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZİÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNİ LCD TELEVİZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVİZOR U BOJİ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVİEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTİ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
SVENSKA
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC-32LE360EN / LC-32LE361EN
LC-32LE361K / LC-32LE362EN
LC-32LE363EN / LC-40LE360EN
LC-40LE361EN / LC-40LE361K
LC-40LE362EN / LC-40LE363EN
Sisukord
TV - omadused ....................................................... 2
Hea SHARP klient................................................... 3
Olulised ohutusnõuded............................................ 3
Keskkonnaalane informatsioon .............................. 6
Pakendi sisukord..................................................... 6
Teleri juhtnupu kasutamine...................................... 6
Voolu ühendamine................................................... 6
Antenni/Kaabli/Satelliidi Ühendused....................... 7
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti................. 7
Kaugjuhtimispuldi nurk........................................ 7
Ettevaatusabinõud seoses kaugjuhtimispuldi
nurgaga............................................................... 7
Sisse/välja lülitamine............................................... 7
Teleri siselülitamiseks (On).................................. 7
Teleri lülitamine ooterežiimile............................... 7
Teleri väljalülitamine............................................ 7
Kaugjuhtimispuldi ülevaade- TV.............................. 8
Tingliku juurdepääsu mooduli kasutamine............ 10
Ooterežiimi hoiatus................................................ 10
Esmakordne paigaldus...........................................11
Antenni paigaldus...............................................11
Kaabli paigaldus.................................................11
Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist).........11
Meedia taasesitamine läbi USB sisendi.................11
Meedia veebilehitseja menüü.............................11
Kuva suuruse muutmine: Pildi formaadid.............. 12
Kanalite Nimekirja kasutamine.............................. 12
Kiirmenüü.............................................................. 12
CEC ja CEC RC Läbipääs..................................... 12
Süsteemi Audio juhtimine.................................. 12
JärgiMind TV...................................................... 12
JärgneMulle TV DMR-i...................................... 12
Toote omadused ja funktsioonid............................ 13
Pildimenüü sisukord.......................................... 13
Täpsemad seaded............................................. 13
Toote omadused ja funktsioonid............................ 14
Helimenüü sisukord........................................... 14
Seadete menüü sisukord................................... 14
Muud seaded: Kuva TV teised võimalikud seaded.. 14
Toote omadused ja funktsioonid............................ 15
Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord......... 15
Elektrooniline programmijuht (EPJ)....................... 16
Programmi Valikud............................................. 16
Teletekst................................................................ 16
Digitaalne teletekst (ainult Ühendkuningriigis)... 16
Programmi salvestamine....................................... 16
Salvestamine Ajalise nihkega ............................... 17
Kiirsalvestamine.................................................... 17
Salvestatud programmide vaatamine ................... 17
Võimalikud mahamängimise seaded on:........... 17
Salvestusseaded................................................... 17
Ühilduvus Funktsioonid......................................... 17
TV ühendamine koduvõrguga........................... 17
Võrgu valikute seadistamine.............................. 18
Ühendamine mobiiltelefoniga läbi WiFi
(Valikuline)......................................................... 18
MIRACAST kasutamine..................................... 19
DLNA võrguteenuse kasutamine....................... 19
Internetiportaal...................................................... 19
Netflix.................................................................... 19
HBBTV süsteem.................................................... 20
Ühilduvus Probleemid........................................... 21
Juhtmevaba võrk pole saadaval........................ 21
Ühendus on aeglane......................................... 21
Probleemid taasesituse ajal ja aeglased
reakstioonid....................................................... 21
Tarkvara Uuendused............................................. 21
Vead & Vihjed........................................................ 21
Kujutise püsivus - viirastus................................ 21
Vool puudub....................................................... 21
TV-d ei saa juhtida............................................. 21
Halb pilt.............................................................. 21
Pilt puudub......................................................... 21
Heli puudub....................................................... 22
Kaugjuhtimispult ei tööta................................... 22
Toide lülitatakse ootamatult välja....................... 22
Sisend allikat ei saa valida................................ 22
Salvestamine ei ole võimalik ............................ 22
USB on liiga aeglane ........................................ 22
Internetiühendus ei ole saadaval / DLNA Režiim
ei tööta............................................................... 22
Vigane domeen ................................................. 22
TV teeb vahel raksuvat heli............................... 22
Miracast pilti/audiot ei saa edastada telerisse... 22
Arvuti tüüpilised displeirežiimid ............................ 23
AV- ja HDMI-signaali sobivus (Sisendsignaali
tüübid)................................................................... 23
USB Meedia lehitseja-lt toetatavad faili formaadid.24
MKV režiimi jaoks toetatud failiformaadid............. 25
Toetatud DVI resolutsioonid.................................. 25
Tehnilised andmed ............................................... 26
Litsentsi Teave....................................................... 26
EC Vastavusdeklaratsioon..................................... 27
Lahtiütlemine interneti põhiste teenuste osas....... 27
Nero MediaHome paigaldus.................................. 28
Jäätmete kõrvaldamine seadme töötamisaja
lõppemisel............................................................. 29
Mõõtudega joonised.............................................. 30
Aluse paigaldamine............................................... 31
Aluse eemaldamine............................................... 32
Kruvide mõõdud seinale monteerimiseks.............. 33
Eesti - 1 -
TV - omadused
ERITEADAANNE KASUTAJATELE U.K.-s.
Toote voolujuhe on mõeldud kasutamiseks
juhtmevabas (sisseehitatud) pistikus ja on varustatud
5A kaitsmega. Kui kaitse vajab vahetamist, tuleb
kasutada BSI või ASTA kinnitusega BS 1362 märkega
kaitset ASA
või
ülaltooduga analoogset
kaitset, vastav märgitus asub ka pistikul.
ASA
Peale kaitsme vahetamist asetage kaitsmete kate alati
tagasi. Ärge kunagi kasutage pistikut, kui kaitsmekaas
pole korrektselt suletud.
•Kaugjuhtimipuldiga värvi LCD TV.
•Täisintegreeritud digitaalne/kaabel TV (DVB-TT2/C-S-S2).
HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-40LE362EN / LC-32LE362EN
HD DVB-T2/C/S2(MPEG4) :
LC-40LE363EN / LC-32LE363EN
HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
LC-40LE360EN / LC-32LE360EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-40LE361EN / LC-32LE361EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-40LE361K / LC-32LE361K
•DVB-T2, DVB-S/S2 ühilduvus ja tugi sõltuvad
mudelist
Kui tõesti juhtub, et kodus olev pistikupesa ei ole
kooskõlas tarnitava pistikuga, lõigake voolupistik
maha ja asendage see sobivaga.
•HDMI ühendused digitaalse video ja audio
jaoks. See ühendus on mõeldud ka toetama
kõrglahutussignaale.
OHT:
•USB sisend.
• Telesaadete salvestamine.
• Telesaadete näitamine ajalise nihkega.
•1000 programmi.
•OSD menüüsüsteem
•Scart pesa väliste seadmete jaoks (näiteks video,
videomängud, audioseadmed, jne.).
•Stereo helisüsteem.
•Teletekst, fastekst, TOP tekst.
•Kõrvaklappide ühendus.
•Automaatne programmeerimissüsteem
•Käsitsi häälestus edasi- ja tagasisuunal.
•Automaatne väljalülitus kuni kaheksa tunni
möödumisel.
•Unetaimer.
•Lapselukk
•Signaali puudumisel automaatne helivaigistus.
•NTSC-taasesitus.
•AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine).
•PLL (Sageduse otsing).
•Arvutisisend.
•Ühenda&Mängi Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7 jaoks.
•Mängurežiim.
•Pilt väljas funktsioon.
•Ethernet (LAN) interneti ühenduseks ja teenusteks
Ära lõigatud pistikust tuleb kaitse koheselt
eemaldada ja ära lõigatud pistik tuleb koheselt ja
korrektselt hävitada.
Mingil juhul ei tohi ära lõigatud pistikut mõnda
teise 5A pistikupessa ühendada, kuna see võib
põhjustada tõsise elektrilöögi.
Sobiva pistiku ühendamiseks voolujuhtmega järgige
alltoodus juhiseid:
TÄHTIS:
Kaabli juhtmed on värvitud kattega, mis vastab
järgnevatele koodidele:
Sinine: Neutraalne
Pruun: Voolu all
Kuna antud toote voolujuhtme traatide värvused ei
pruugi vastata värvustega,
teie terminalis, soovitame toimida järgenevalt:
•Traat mis on sinist värvi, tuleb ühendada pistiku
terminali märkega N või mis on musta värvi.
•Traat mis on pruuni värvi, tuleb ühendada pistiku
terminali märkega L või mis on punast värvi.
Veenduge, et ei pruun ega sinine juhe ei oleks
ühendatud teie kolme pulgaga pistiku maandusesse.
Enne pistikukatte tagasi panemist veenduge, et:
•Kui uus paigaldatud pistik on kaitsmega, kontrollige,
et selle väärtus oleks sama, mis ära lõigatud pistikul.
•Et juhtmekinnitus oleks kinnitatud üle voolujuhtme
katte, mitte lihtsalt üle juhtme traatide.
KUI TEIL ON KAHTLUSI, KONSULTEERIGE
KVALIFITSEERITUD ELEKTRIKUGA.
•802.11n sisseehitatud WIFI toetus
•DLNA (DMP, DMR)
•HBBTV (Teenus ei ole saadaval UK mudelitel)
•Miracast.
Illustratsioonid ja OSD selles kasutusjuhendis on
selgitava iseloomuga ja võivad tegelikust pisut
erineda.
Eesti - 2 -
Hea SHARP klient
Täname, et olete ostnud SHARP LCD värviteleri.
Teie ohutuse tagamiseks ja selleks, et teie teler
töötaks pikki aastaid ilma probleemideta, lugege enne
toote kasutamist hoolikalt soovitusi lõigus Olulised
ohutusnõuded .
See seade on mõeldud TV programmide vastuvõtmiseks
ja näitamiseks. Erinevad ühendusvõimalused loovad
laiendatud valiku vastuvõtu ja esitlusseadmete
kasutamiseks (vastuvõtja, DVD mängija, DVD
salvesti, VCR, PC jne.). Seade sobib kasutamiseks
kuivades siseruumides. Seade on mõeldud üksnes
koduseks kasutamiseks ja teda ei tohi kasutada
tööstuslikel võikaubanduslikel eesmärkidel. Me ei
ole vastutavad, kui toodet kasutatakse selleks mitte
ettenähtud eesmärkidel või tehakse lubamatuid
modifikatsioone. LCD TV kasutamine äärmuslikult
muutuvates tingimustes võib seadet kahjustada.
•Ventilatsioon—Toote korpused olevad õhukanalid
ja muud avad on mõeldud toote õhutamiseks.
Ärge katke või blokeerige neid avasid või kanaleid,
kuna ebapiisava õhutamise tagajärjeks võib olla
ülekuumenemine ja/või toote eluea lühenemine.
Vältige toote asetamist voodile, diivanile, vaibale
või muudele sarnastele alustele, kuna need võivad
õhutuskanalid blokeerida. Käesolev toode ei ole
mõeldud sisseehitatud mööblile, ärge paigutage
toodet suletud ruumi, nagu näiteks raamatukapp või
–riiul, välja arvatud juhul, kui seal on tagatud korralik
õhutus või paigaldamisel järgitakse tootja juhiseid.
•Kasutage seda aparaati mõõduka kliimaga alades.
Õhu juurdepääsuks jätke vähemalt 10 cm vaba
ruumi ümber kogu komplekti. Rikete ja ohtlike
olukordade vältimiseks ärge palun asetage ühtegi
eset seadme peale.
Olulised ohutusnõuded
•Kasutage pehmet niisket lappi ja pühkige õrnalt
ekraani, kui see on määrdunud. Ekraani kaitsmiseks
ärge kasutage puhastamiseks kemikaaliga riiet.
Kemikaalid võivad põhjustada kahjustusi või
kriimustusi TV ekraanil.
•Vesi ja niiskus—ärge kasutage toodet vee lähedal,
nt vann, kraanikauss, valamu, pesuvann, bassein,
märg kelder.
•Ärge asetage tootele lillevaase või
teisi veega täidetud anumaid. Vesi
võib sattuda tootele ja põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.
•R i k e t e j a o h t l i k e o l u k o r d a d e
vältimiseks ärge palun asetage
ühtegi eset seadme peale.
•Kui mõni kõva ese või vedelik kukub korpuse peale,
tõmmake pistik välja ja laske seda kvalifitseeritud
isikul enne edasist kasutamist kontrollida.
•A l u s — Ä r g e a s e t a g e t o o d e t
ebastabiilsele kärule, alusele,
statiivile ega lauale. Seda tehes
võib toode kukkuda, mis võib
omakorda põhjustada tõsiseid
vigastusi inimestele ja samuti
kahjustada toodet. Kasutage käru,
alust, statiivi, toendit või lauda, mis on tootja poolt
heaks kiidetud või mis tuleb tootega kaasa. Kui
paigaldate toote seinale, järgige paigaldamisel tootja
juhiseid. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud
paigalduskonstruktsioone.
•Kui viite toodet ühest kohast teise käruga, tehke
seda äärmiselt ettevaatlikult. Äkilised peatused,
liigne jõukasutus ja ebatasne põrand võivad toote
kärult maha kukutada.
•Teleri LCD paneel on tehtud klaasist. Teleri pillamisel
või löömisel võib see seetõttu katki minna. Kui LCD
panel on katki läinud, olge ettevaatlik, et te end
klaasikildudega ei vigasta.
•Soojusallikad—Toodet ei tohi
paigutada soojusallikate nt.
radiaatorite, kuumutite, pliitide/
ahjude ja teiste küttekehade,
kaasaarvatud võimendite lähedusse.
•Tulekahju vältimiseks ärge kunagi
asetage küünlaid või teisi lahtise
leegiga esemeid teleri peale või lähedusse.
•Tulekahju ning elektrilöögi vältimiseks kontrollige, et
teleri juhe poleks ei teleri ega teiste raskete esemete
alla sattunud.
•Ärge hoidke teleriekraanil pikka aega stoppkaadrit,
kuna selle tulemusena võib ekraanile jääda
järelkujutis.
•Kui teleri juhe on vooluvõrku ühendatud, tarbib teler
alati energiat.
•
Teenindus—Ärge püüdke toodet iseseisvalt
parandada. Korpuse eemaldamisel seate ennast
kõrgepinge ja muude ohtlike tingimuste tõttu
hädaohtu. Leidke teleri parandamiseks väljaõppinud
spetsialist.
Ettevaatusabinõud teleri transportimisel
Teleri transportimisel ärge kandke telerit hoides kinni
kõlaritest. Teleri transportimiseks tuleb alati kasutada
kahte inimest, kes kasutavad oma mõlemat kätt –
hoides ühte kätt mõlemal pool ekraani.
Eesti - 3 -
HOIATUS:
Tule leviku vältimiseks, hoidke
küünlad jalahtise tule allikad sellest
tootest alati eemal.
Toiteallikas
Telerit võib kasutada ainult 220-240V
AC,
50 Hz vooluvõrgu. Veenduge, et valite õige
vooluseadistuse.
Toitejuhe
Ärge asetage toitejuhtmele telerikomplekti, mööblitükki
ega mõnda muud eset ning ärge pigistage seda.
Hoidke toitejuhet pistikust. Ärge võtke seadet
kontaktist välja juhtmest sikutades ja ärge kunagi
puutuge toitejuhet märgade kätega, see võib
põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge tehke
juhtmesse sõlme ega siduge seda teiste juhtmetega.
Toitejuhtmed tuleks paigutada nii, et neile ei astutaks
peale. Vigane toitejuhe võib tekitada tulekahju või
anda teile elektrilöögi. Kui juhe on katki ja vajab
väljavahetamist, peaks seda tegema vastavalt
kvalifitseeritud isik.
Niiskus ja vesi
Ärge kasutage seda seadet niiskes kohas (vältige
vannituba, köögivalamut ja pesumasina lähedust).
Vältige seadme kokkupuudet vihma või veega, kuna
see võib olla ohtlik. Ärge asetage vedelikega täidetud
anumaid, näiteks lillevaase, seadme peale. Vältige
tilkumist ja pritsmeid. Kui mõni kõva ese või vedelik
kukub korpuse peale, tõmmake pistik välja ja laske
seda kvalifitseeritud isikul enne edasist kasutamist
kontrollida.
Puhastamine
Enne puhastamist tõmmake teleri pistik seinakontaktist
välja. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke või
aerosoole. Kasutage pehmet ja kuiva riiet.
•Kui korpus on väga määrdunud, pühkige pehme
riidega (puuvill, flanell vms.), mis on kastetud
neutraalse pesuvahendiga vette ja täielikult välja
väänatud ning seejärel pühkige määrdunud pindu.
•Vältige benseeni, vedeldi ja muude lahustite
kasutamist, kuna need võivad korpust kahjustada
ja põhjustada värvi maha koorumist.
•Ärge pihustage putukamürke ja muid lenduvaid
vedelikke. Samuti ei tohi jätta korpust pikemaks ajaks
kontakti kummi või vinüültoodetega. Plastifikaatorid,
mis sisalduvad plastikus võivad korpust kahjustada
ja põhjustada värvi maha koorumist.
Esipaneeli hooldus
•Enne käitlemist lülitage vool välja ja tõmmake seade
vooluvõrgust välja.
•Pühkige õrnalt esipaneeli pinda pehme lapiga (puuvill,
flanell vms.). Esipaneeli kaitsmiseks ärge kasutage
määrdunud riiet, vedelaid puhastusvahendeid või
keemilisi kangaid (märg/kuiv lehtmaterjal vms.). See
võib esipaneeli pinda kahjustada.
•Kareda riide kasutamine või tugeva jõu kasutamine
võivad esipaneeli pindu kriimustada.
•Kasutage pehmet niisket lappi ja pühkige õrnalt
ekraani, kui see on tõesti määrdunud (Tugev
pühkimine võib esipaneeli pinda kriimustada).
•Kui esipaneel on tolmune, kasutage puhastamiseks
antistaatilist harja, mida müüakse kauplustes.
Äike
Tormi ja äikse korral või puhkusele minnes
tõmmake toitejuhe seinast välja.
Varuosad
Kui läheb vaja varuosi, veenduge, et hooldustehnik
on kasutanud varuosi, mis on määratud tootja poolt
või on samade tehniliste andmetega nagu originaal.
Lubamatud vahetused võivad lõppeda tulekahju,
elektrilöögi või teiste ohtudega.
Kuumus ja leegid
Hooldus
Komplekti ei tohiks asetada lahtise tule ega
intensiivsete kuumuseallikate, näiteks elektrilise
küttekeha lähedusse. Veenduge, et telerikomplekti
peale ei oleks asetatud ühtegi lahtise tule allikat,
näiteks põlevaid küünlaid. Patareisid ei tohi jätta
ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms
paistele.
Jäätmete kõrvaldamine
Korpuse eest hoolitsemine
•Kasutage pehmet riiet (puuvill, flanell vms.) ja
pühkige õrnalt korpuse pinda.
•Keemiliste kangaste (märg/kuiv lehtmaterjal vms.)
kasutamine võib kahjustada põhikorpuse detaile või
põhjustada pragunemist.
Palun jätke kogu hooldus kvalifitseeritud personali
hooleks. Ärge eemaldage katet ise, kuna see võib
lõppeda elektrilöögiga.
•Pakend ja pakkimise abivahendid on taaskäideldavad
ja tuleks enamjaolt ümber töödelda. Pakkematerjalid
nt. kilekotid tuleb hoida lastele kättesaamatus
kohas
•Patareisidd, ka raskemetallide vabu, ei tohi visata
ära koos olmeprügiga. Palun kõrvaldage kasutatud
patareid keskkonnasõbralikul moel. Uurige välja teie
piirkonnas kehtivad määrused.
•Ärge püüdke patareisid laadida, see võib põhjustada
plahvatuse. Asendage patareid ainult sama või
•Kareda riide kasutamine või tugeva jõu kasutamine
sarnast tüüpi patareidega.
võivad korpuse pindu kriimustada.
Eesti - 4 -
•Patareisid ei tohi jätta ülemäärase kuuma kätte,
näiteks päikese, tule vms paistele.
See sümbol tootel või pakendil tähendab, et
teie elektriline ja elektrooniline seade
tuleks eluea lõppedes likvideerida
majapidamisjäätmetest eraldi. Euroopa
Liidus on materjalide taaskäitlemiseks
eraldi kogumissüsteemid. Lisainfo
saamiseks võtke palun ühendust kohaliku
omavalitsusega või edasimüüjaga, kellelt
te toote ostsite.
Seadme lahtiühendamine
Toitejuhe on mõeldud teleri eemaldamiseks
vooluvõrgust ja seetõttu tuleb tagada, et see oleks
alati kasutusvalmis.
Helitugevus kõrvaklappides
Ülemäärane helirõhk kõrvaklappides võib põhjustada
kuulmiskahjustusi.
Instalação
Kui soovite seadet seinale paigaldada (juhul, kui see
võimalus on olemas), tuleb vigastuste vältimiseks
seade seina külge kinnitada kindlalt ja kooskõlas
paigaldusjuhendiga.
LCD-ekraan
LCD-paneel on väga kõrgtehnoloogiline toode
umbes miljoni kiletransistoriga, andes teile täpsete
detailidega pildi. Ajuti võivad mõned mitteaktiivsed
pikslid ilmuda ekraanile kui liikumatute siniste,
roheliste või punaste punktidena. See ei mõjuta teie
toote töövõimet.
Ooterežiimi / Sisse nupp ei eemalda seadet täielikult
vooluvõrgust. Seade kasutab voolu ka ooterežiimil.
Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust,
tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata. Seetõttu
tuleb seade paigaldada selliselt, et juurdepääs
vooluvõrgule oleks tagatud ja ohuolukorras saaks
viivitamatult pistiku seinakontaktist eemaldada.
Tulekahju vältimiseks tuleb voolujuhe seinakontaktist
eemaldada, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi
vältel nt. puhkuse ajal.
Elektriseade ei tohi sattuda laste kätte
Ärge lubage lastel elektriseadet ilma
järelevalveta kasutada
Ärge lubage lastel ilma järelevalveta elektrilisi seadmeid
kasutada. Lapsed ei tunneta alati võimalikku ohtu.
Patareid / akud võivad allaneelamisel eluohtlikud
olla. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
Patareide allaneelamise korral tuleb viivitamatult arsti
poole pöörduda. Hoidke ka pakendid lastest eemal,
kuna need võivad põhjustada lämbumist.
Hoiatus
Ärge jätke kodust lahkudes telerit oote- või töörežiimile.
Ühendus tuunerist teleri jaotussüsteemiga
(kaabeltelevisioon jne.)
Seadme ühendus maja juhtmestiku kaitsemaandusega
põhiühenduse või teiste seadmete kaudu ning teleri
jaotussüsteemiga koaksiaalkaabli kaudu võib
põhjustada teatud tingimustel tuleohtu.
Ühendus kaabellevi süsteemi tuleb teostada läbi
sobiliku elektrilise isolatsiooni ja sagedusega seadme
(galvaaniline isolaator EN 60728-11).
Märkus:HDMI ühendus PC ja TV vahel võib põhjustada
raadiohäireid, sellisel juhul on soovitav kasutada
VGA(DSUB-15) ühendust.
Eesti - 5 -
Pakendi sisukord
Keskkonnaalane informatsioon
Keskkonna säästmiseks on televiisor kavandatud
tarbima vähem energiat. Energiatarbe vähendamiseks
järgige alltoodud samme:
Saate kasutada Energiasäästui, mis asub Pildi
seadete menüüs. Kui valite Energiasäästurežiimiks
Öko, lülitub teler režiimile, kus energia kasutus ja
heledus viiakse optimaalsele tasemele. Kui teler
onEnergiasäästurežiimil on mõningad pildi seaded
kättesaamatud.
Kui vajutate kaugjuhtimispuldi parempoolset nuppu
ajal mil Energiasäästu režiimil on seatud režiimile
“Öko”, “Ekraan lülitub välja 15 sekundi pärast”.
sõnum kuvatakse ekraanile. Kui Energiasäästurežiim
on seatud režiimile “Keelatud” vajutage vasakut
nuppu. Valige JÄTKA ja vajutage OK jätkamiseks
Ekraan lülitub koheselt välja. Kui ühtegi nuppu ei
vajutata lülitub ekraan 15 sekundi pärast välja.
Kui keelate Energiasäästurežiimi, seatakse
pildirežiim automaatselt seadele Dünaamiline välja
arvatud, kui Režiim on seatud valikule Mäng või
Sport.
TV
Patareid: 2 X AAA
LED TV
Lühijuhend
Kaugjuhtimispult
1 X Video & Audio ühenduskaabel
Märkus: Peale ostu kontrollige tarvikute olemasolu.
Veenduge, et kõik tarvikud oleks lisatud.
Vastavalt tootjapoolsele tehnilisele informatsioonile
peab olema ühenduskaabli pikkus lühem kui 3m.
Teleri juhtnupu kasutamine
Kui te telerit ei kasutage, lülitage seade välja või
tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab
energia tarvet.
Pikemaks ajaks ära minnes tõmmake pistik
vooluvõrgust välja.
Aastase energiatarbe vähendamiseks on väga
soovitav aktiveerida Energiasäästurežiim. Samuti on
soovitav tõmmata TV vooluvõrgust välja, kui seadet
ei kasutata.
Palun aidake säästa loodust ja järgige neid juhiseid.
1. Ülesse suunda direction
2. Alla suunda
3. Heli / Info/ Kanalite nimekirja valik ja
Ooterežiimi sisselülitamise nupp
Kontrollnupp lubab teil muuta Helitaset/Programmi/
Allika ja Ooterežiimi funktsioone.
, Valik on aktiivne kuni teleri sisse või välja
lülitamiseni.
Sõltuvalt mudelist võib toitelüliti asukoht olla erinev.
Voolu ühendamine
TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga
220-240 V, 50 Hz pistikus. Peale lahtipakkimist laske
Eesti - 6 -
teleri temperatuuril enne vooluvõrku ühendamist
ühtlustuda toatemperatuuriga. Ühendage toitekaabel
seinakontakti.
•Ärge paigaldage või asetage kaugjuhtimispulti
otsese päikesevalguse kätte. Kuumus võib seadet
kahjustada.
Antenni/Kaabli/Satelliidi Ühendused
•Kaugjuhtimispult ei pruugi õigesti töötada, kui TV
juhtandur on otsese päikesevalguse või ereda
valguse käes. Sellisel juhul muutke valgustuse või
TV nurka või kasutage kaugjuhtimispulti seadmele
lähemal.
Ühendage antenn või kaabel teleri pistikusse
ANTENNI SISEND (ANT.) või satelliidi pistikusse
SATELLIIDI SISEND (LNB), mis asuvad teleri
tagaküljel. “Satelliit on saadaval ainult 362/363 seeria
puhul”.
Sisse/välja lülitamine
Teleri siselülitamiseks (On)
Teleri tagumine pool:
Ühendage toitejuhe süsteemi. Vajutage nupp “
" asendisse “|” ja teler lülitub ooterežiimile. Seejärel
süttib ooterežiimi indikaatortuli.
Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist kas:
SATELLIIT
ANTENNI
KAABEL
Märkus: Satelliitite toetus sõltub mudelist.
(saadaval ainult LC-32LE363EN / LC-32LE362EN /
LC-40LE363EN / LC-40LE362EN seerial)
Patareide sisestamine
kaugjuhtimispulti
•Eemaldage tagumine kate, et avada patareide
hoidik.
•Paigaldage kaks AAA patareid. Jälgige õiget
polaarsust (+ või -). Ärge kasutage korraga uusi ja
vanu patareisid. Asendage patareid ainult sama
või sarnast tüüpi patareidega.
•Vajutage nuppu “ ” P+ / P- või numbrilisinuppe
kaugjuhtimispuldil.
•Lülitage funktsiooni nuppu seni, kuni teler
ooterežiimist käivitub.
Teler lülitub seejärel sisse.
Teleri lülitamine ooterežiimile
Selleks, et lülitada TV madala voolutarbega
ooterežiimile, vajutage “ ” nuppu kaugjuhtimispuldil
või vajutage külgfunktsiooni nuppe teleril, kuni teler
lülitub ooterežiimile.
Teleri väljalülitamine
Lülitage TV alaosas auv nupp “
” asendisse 2 nagu
näidatud joonisel, - “
, et lülitada TV vooluvõrgust
välja, LED lülitub välja.
•Pange kate tagasi.
Kaugjuhtimispuldi nurk
Kasutage kaugjuhtimispulti selliselt, et suunate puldi
seadme juhtimisanduri suunas.
Esemed kaugjuhtimispuldi ja anduri vahel võivad
korrektset toimimist takistada.
Ettevaatusabinõud seoses
kaugjuhtimispuldi nurgaga
•Kaugjuhtimispult ei tohi saada põrutada. Lisaks, ei
tohi pult puutuda kokku vedelikega ning ärge jätke
pulti suure niiskusega kohtadesse.
Eesti - 7 -
Kaugjuhtimispuldi ülevaade- TV
1. Ooterežiim / Sisse
2. Kanalite nimekiri
3. Heli valjemaks/vaiksemaks
4. Menüü sisse-välja
5. OK / Kinnita
6. Naase/Tagasi
7. Internetiportaal
8. Minu nupp / Youtube (*)
TV
9. Vajutage seda nuppu, et käivitada Netflix
rakendus.
(Netflix teenus on saadaval ainult teatud riikides)
10. Värvilised nupud (Punane, Roheline, Kollane,
Sinine)
11. Mono-Stereo Duaal I-II / Praegune keel
12. Kerimine tagasisuunal (meedia lehitseja
režiimil)
13. Paus (meedia lehitseja režiimil) / Salvestamine
ajalisenihkega
14. Programmi salvestus
15. Taasesitus (media lehitseja režiimil)
16. Stopp (media lehitseja režiimil)
17. Kerimine edasi (meedia lehitseja režiimi)
18. Subtiitrid sees-väljas/Subtiitrid (media lehitseja
režiimi)
19. Kuva suurus
20. Teletekst - Segarežiim
21. Meedialehitseja
22. Elektrooniline programmijuht
23. Välju
24. Navigatsiooni Nupud
25. Kiirmenüü Sees-Väljas
26. Info / Näita (TXT režiimil)
27. Programm üles/alla
28. Vaigista
29. Eelmine programm
30. Numbrilised nupud
31. AV / Allikas
Märkus: Kaugjuhtimispuldi tööraadius on umbes 7m / 23ft.
Minu nupu kasutamine (*)
Selle nupu põhifunktsiooniks on YouTube lingi
käivitamine. Kui te siiski soovite seda funktsiooni
muuta, vajutage viieks sekundiks Minu NUPP 1 kui olete
soovitud allikal või kanalil, kuni ekraanile ilmub teade
MINU NUPP ON SEATUD. See kinnitab, et valitud MINU
NUPP on seotud valitud funktsiooniga. Pidage meeles,
kui teete esmakordse paigalduse, läheb MINU NUPP
1 algfunktsioonile.
Eesti - 8 -
Ühenduste ülevaade
Ühendus
Tüüp
Kaablid
Seade
Scart
ühendus
(taga)
VGA
ühendus
(taga)
PC/YPbPr
Audio
ühendus
(taga)
Külgmine AV video/
audio ühenduskaabli
pesadesse
PC Audio kaabel (Ei
kuulu komplekti)
HDMI (1,2,3)
ühendus
(taga&küljel)
|Kui väline seade ühendatakse
läbi SCART pesa, lülitub TV
automaatselt AV režiimile.
|Väljund läbi SCART pesa
ei ole võimalik, kui võetakse
vastu DTV kanaleid (Mpeg4
H.264) või olles Meedialehitseja
režiimil. | Kasutades seinale
kinnitamise komplekti (turul
saadaval kolmandate osapoolt
vahendusel) soovitame
enne seinale paigaldamist
viia kõik kaablid teleri taha.
Sisestage või eemaldage CI
moodul vaid juhul, kui teler on
VÄLJALÜLITATUD. Vaadake
mooduli kasutusjuhendist
seadistamise detailide kohta.
| Iga teie TV USB sisend
toetab seadmeid kuni 500mA.
Suurema kui 500mA väärtusega
seadmete ühendamine võib
telerit kahjustada.
SPDIF
(Optiline
väljund)
ühendus
(taga)
Külgmine AV
(Audio/Video)
ühendus
(küljel)
Külgmise AV Ühenduskaabel (komplektis)
Kõrvaklappide
ühendus
(küljel)
YPbPr Video
ühendus
(küljel)
PC YPbPr
ühendusjuhe
(Ei kuulu komplekti)
USB
| HDMI kaabli ühendamisel oma
TV-ga, peate kasutama ainult
varjestatud HDMI kaablit, et
tagada piisav kaitse võimalikku
tekkiva kiirguse eest.
ühendus
(küljel)
CI
ühendus
CAM
module
(küljel)
LAN
Märkus: Kui ühendate seadme
läbi YPbPr või külgmise AV
sisendi, peate ühenduse
loomiseks kasutama kaasas
olevaid ühenduskaableid.
Külgmise AV sisendi puhul peate
kasutama kaasas olevat juhet.
Vaadake vasakul asuvat joonist.
Võite kasutada kaablit YPbPr
VGA-sse (ei ole komplektis),
et võimaldada YPbPr signaal
läbi VGA sisendi. VGA ja
YPbPr ei saa samaaegselt
kasutada.| Selleks, et lubada
PC/YPbPr audio, tuleb teil audio
ühenduseks kasutada külgmist
AV pistikut, koos PC audio
juhtmega (ei kuulu komplekti),
kasutades kaasasolevat
Külgmise AV ühenduskaabli
PUNAST ja VALGET sisendit.|
Ethernet
(LAN)
ühendus
(taga)
Eesti - 9 -
Kui soovite üehndada
seadme teleriga,
veenduge et nii seade,
kui ka teler oleks välja lülitatud
enne kui asute ühendust
looma. Kui ühendus on loodud,
saate seadmed sisse lülitada
ning neid kasutada.
Ooterežiimi hoiatus
Tingliku juurdepääsu mooduli
kasutamine
TÄHTIS: Sisestage või eemaldage CI moodul vaid
juhul, kui teler on VÄLJALÜLITATUD.
Mõningate digitaalsete kanalite vaatamiseks on
tingliku juurdepääsu mooduli (CAM) kasutamine
vajalik. Moodul tuleb sisestada telekas asuvasse CI
pilusse.
1. Esitades tellimuse tasuliste kanalite firmale,
saate Tingliku ligipääsumooduli (Conditional
Access Module, CAM) ja kaardi, need
tuleb telerisse sisestada, läbides järgneva
protseduuri.
2. Sisestage teleka terminalikatte tagaküljel
asuvasse pilusse CAM ja seejärel vaatamiseks
vajalik kaart.
3. CAM tueb sisestada korrektselt, vales asendis
pole teda võimalik täielikult sisestada. CAMi
jõuga sisestamisel võite vigastada CAMi või
teleri terminali.
4. Ühendage teler elektrivooluga, lülitage sisse
ning seejärel oodake paar minutit, kuni kaart
aktiveeritakse.
Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt.
antenni või HDMI allika oma) 5 minuti jooksul, läheb
teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri sisse
lülitate ilmub ekraanile järgnev teade:
“TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile,
kuna pikema aja jooksul puudus signaal”.
Jätkamiseks vajutage OK.
Kui teler on sisse jäetud ja seda pole mõnda aega
kasutatud, lülitub teler ooterežiimile. Kui te järgmisel
korral teleri sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev
teade:
“TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile,
kuna pikema aja jooksul ei tehtud ühegi
toimingut”vajutageOK, et jätkata.
Jätkamiseks vajutage OK.
Kui TV automaatselt välja aeg saabub, kuvatakse
ekraanile järgnev teade.
“Lülitan välja?”
TV välja lülitamiseks valige JAH. Tühistamiseks
valige EI. TV lülitub välja ka siis, kui te sellel ekraanil
valikut ei teosta.
5. Kui ühtegi moodulit sisestatud pole, ilmub
ekraanile teade “Ühist kasutajaliidese
moodulit ei tuvastatud”.
Vaadake mooduli kasutusjuhendist seadistamise
detailide kohta.
Märkus: Litsentsivõtme sertifitseerimine võtab mõne
minuti, kui sisestate esmakordselt CI mooduliga ühilduva
CA kaardi CI+ pessa. See protsess võib ebaõnnestuda, kui
puudub antenni sisend või te pole kunagi sooritanud "Auto
paigaldust". Kui kasutate vana CAM'i, võib autoriseerimine
ebaõnnestuda. Sellisel juhul võtke ühendust oma lepingulise
teenuse pakkujaga.
CAM
module
Eesti - 10 -
Seadke oma eelistused kasutades navigatsiooni
nuppe ja lõpetamisel vajutage jätkamiseks OK.
DiSEqC lüliti: Kui teil on mitu satelliidiantenni
ja DiSEqC lüliti,, valige see antenni tüüp. Peale
DiSEqC lüliti valimist ilmub järgmine ekraanimenüü.
Seate seada oma DiSEqC seaded (kui võimalik).
Vajutage ROHELIST nuppu et otsida kõiki satelliite
või KOLLAST nuppu, et otsida ainult valitud satelliite.
Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage OK nuppu.
Selles punktis saate aktiveerida Esitlusrežiimi valiku.
See valik on mõeldud kasutamiseks kauplustes.
Kodukasutuseks on soovitatav valida Kodurežiim.
Kui olete valinud Esitlus režiimi kuvatakse
kinnitusekraan. Valige JAH, et jätkata. See valik on
saadaval Muud seaded menüüs ning seda saab
hiljem sisse/välja lülitada.
Kuni otsimine jätkub, kuvatakse sõnum kus
küsitakse, kas soovite sorteerida kanalid vastavalt
LCN(*) soovitusele. Valige JÄTKA ja vajutage OK
kinnitamiseks.
(*) LCN on loogiline kanalite numbri süsteem, mis
reastab saadaolevad ülekanded vastavalt kanalite
sagedusele (kui on saadaval).
Antenni paigaldus
Märkus: Ärge lülitage telerit välja, kui viite läbi esmakordset
paigaldust.
Esmakordne paigaldus
Teleri esmakordsel sisse lülitamisel ilmub ekraanile
"keelevaliku" menüü. Valige soovitud keel ja vajutage
OK.
Kui te valite Otsingu tüübi menüüst funktsiooni
Antenni otsib teler digitaalseid TV ülekandeid. Pärast
kõikide saadaolevate kanalite salvestamist, kuvatakse
ekraanil Kanalite nimekiri.
Kanalite nimekirjast väljumiseks ja teleri vaatamiseks
vajutage nuppu MENU.
Kaabli paigaldus
Kui valite KAABLI valiku ja vajutate jätkamiseks nuppu
OK kaugjuhtimispuldil, kuvatakse kinnitamisaken.
Valige JAH ja vajutage OK jätkamiseks. Käskluse
tühistamiseks valige Ei ja vajutage OK. Sellelt pildilt võite
valida sagedusvahemikud. Sisestage sagedusvahemik
manuaalselt kasutades numbrilisinuppe. Lõpetades,
vajutage nuppu OK, et alustada automaatse otsinguga.
Märkus: Otsingu kestus muutub sõltuvalt valitud
otsingusammudest.
Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist)
Kui valite Otsingutüübi ekraanilt Satelliidi saate seada
satelliidi ja vaadata satellitkanaleid. Kui valite Satelliidi
paigalduse, kuvatakse Antenni tüüp. Antenni
tüübiks võite valida Otsene , Unikaabek või DiSEqC
lüliti kasutades.
Otsene: Kui teil on üks ressiiver ja satelliidiantenn
valige see antenni tüüp. Peale Otsene valimist ilmub
uus ekraanimenüü. Valige saadaolev satelliit ja teenuste
otsimiseks vajutage OK. Soovikorral saab vaikimisi
LNB sagedusväärtusi valitud satelliidile enne otsingu
alustamist muuta. Sagedusväärtusi saab sisestada
kahel moel:
1. Kõrgriba väärtus peab olema “0” ja madalriba
väärtus tuleb sisestada.
2. Kõrgriba ja madalriba väärtused peavad
olema samad, nii saab seda väärtust otsingus
kasutada. Kuid see väärtus ei saa olla “0”.
Need on standard üksik LNB otsingu nõuded
(*) Sõltuvalt riigist ei pruugi mõned valikud olla
saadaval.
Meedia taasesitamine läbi USB
sisendi
Saate ühendada 2.5” ja 3.5” tolline (välise toitega hdd)
välised kõvakettad või USB mälupulga oma TV-ga
kasutades teleri USB sisendeid.
TÄHTIS! Enne mistahes ühenduste tegemist
varundage oma failid. Tootja ei vastuta mis tahes faili
kahjustuse või andmete kaotuse eest.
Võib juhtuda, et teatud tüüpi USB-seadmed (MP3mängijad) või USB kõvakettad/mälupulgad ei sobi
selle teleriga. TV toetab FAT32 ja NTFS ketta
formaate, kuid salvestamine ei ole võimalik NTFS
formaadile.
Kui te vormindate USB kõvaketast mis on mahuga
1TB (Tera Bait) või enam võib vormindamise käigus
esineda probleeme.
USB-seadme kiire pesaga ühendamine ja ühenduse
katkestamine on väga ohtlik tegevus. See võib
kahjustada füüsiliselt USB-mängijat ja USB-seadet.
Ärge tõmmage USB-moodulit välja, kui mängite faili.
Meedia veebilehitseja menüü
Saate esitada pilte, muusikat ja videoid, mis on
salvestatud USB mäluseadmele või meediaserverisse.
Ühendage USB ketas ühte USB sisendisse, mis
asub TV küljel. Või ühendage meediaserver telreiga
samasse võrku.
Vajutage “meedia lehitseja nuppu” puldil või
vajutage nuppu MENU ja valige Meedia lehitseja
toksake Vasaku/Parema nupu abil ja vajutage OK.
Teile kuvatakse Meedia Lehitseja valikud.
Valige nimekirjast meedia tüüp ja vajutage OK.
Kui saadaval on rohkem kui üks meediaallikas,
kuvatakse seadmete ja serverite nimekiri. Tõstke
nimekirjast esile seade või server ja vajutage OK.
Unikaabel:See antennitüüp valige siis kui teil on mitu
ressiiverit ja unikaabel süsteem. Jätkamiseks vajutage
OK. Konfigureerige seaded järgides juhiseid ekraanil.
Teenuste otsimiseks vajutage OK.
Eesti - 11 -
Kui vajutate Meedia lehitseha režiimil olles MENU
nuppu, saate juurdepääsu Pildi, Heli ja Seadete
menüü valikutele. Väljumiseks vajutage uuesti MENU.
Saate Meedia Lehitseja valikuid muuta kasutades
Seadete menüüd.
Kuva suuruse muutmine: Pildi
formaadid
Programme saab vaadata erinevate pildiformaatidega
sõltuvalt vastuvõetavast saatest. Te saate teleri
kuvasuhet (pildi suurust) muuta, et vaadata pilti
erinevates suumirežiimides. Pildi suuruse muutmiseks
vajutage korduvalt nuppu “
”. Saate muuta ekraani
ülesse või alla kasutades nuppe “
”või“ ”kui olete
panoraam, 14:9 suum, Kino, või Subtiitrite reziimil.
Kanalite Nimekirja kasutamine
TV paigutab kõik salvestatud kanalid Kanalite
Nimekirja. Kanalite Nimekirjavalikuid kasutades
saabkanalite Nimekirja muuta, seada lemmikuid
või aktiivseid kanaleid. Põhimenüü vaatamiseks
vajutage nuppu MENU. Valige kanalitenimekirja
kirje kasutades nuppu Vasak või Parem. Menüü
sisukorra vaatamiseks vajutage nuppu OK. Kõikide
salvestatud kanalite haldamiseks valige Muuda
Kanalite Nimekirja. Kasutage Ülesse või Alla ja
OK nuppe, et valida Muuda kanalite nimekirja.
Vajutage nuppu ülesse või alla, et valida kanal
mida on töödeldud. Vajutage nuppu Vasakut või
Paremat, et valida funktsioon. Leheküljel ülesse ja
alla liikumiseks kasutage nuppe P+/P-. Väljumiseks
vajutage nuppu MENU.
Kiirmenüü
Kiirseadete menüü võimaldab teile kiire juurdepääsu
mõnedele seadetele. Vajutage Q.MENU nuppu
kaugjuhtimispuldil, et vaadata kiirmenüüd. Selle
menüü sisu võib sõltuvalt teie teleri menüüst erineda.
CEC ja CEC RC Läbipääs
See funktsioon võimaldab TV kaugjuhtimispuldi abil
juhtida CEC-lubatud seadmeid, mis on ühendatud
läbi HDMI portide.
funktsiooni saab lubada või keelata ka Seaded/Muud
seaded menüüs.
TV toetab ka ARC(audiotagastuskanal) funktsiooni.
Selle funktsiooni näol on tegemist audio lingiga,
mis on mõeldud asendama muid kaableid TV ja
audiosüsteemi vahel (A/V ressiiver või kõlarite
süsteem).
Süsteemi Audio juhtimine
Võimaldab teleriga kasutada audio võimendit/
vastuvõtjat. Helitugevust saab reguleerida TV
kaugjuhtimispuldi abil. Selle funktsiooni aktiveerimiseks
seadke Kõlarite valik Seaded>Muud seaded menüüs
Võimendile. TV kõlarid vaigistatakse ning vaadatava
allika heli esitatakse ühendatud helisüsteemi kaudu.
Märkus: Audio seade peab toetama Süsteemi Audio
Juhtimise funktsiooni ja CEC valik peab olema seadistatud
Lubatuks.
JärgiMind TV
Tahvelarvutiga saate vaadata oma SmartTV hetkel
käivat ülekannet kasutadesJärgiMind TV funktsiooni.
Paigaldage asjakohane Smart Center rakendus oma
mobiilseadmesse. Käivitage rakendus.
Lisainformatsiooni selle funktsiooni kasutamise kohta
vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendist,
Märkus: See rakendus ei ühildu kõikide
mobiilseadmetega.
JärgneMulle TV DMR-i
See funktsioon võimaldab video striimimise telerist
teise telerisse või mobiilseadmesse, kasutades
asjakohast rakendust (nt. UPnP - Universal Plug
and Play - rakendusi nagu BubbleUPnP). Aktiveerige
FollowMe TV DMRija ajalinenihe algab. Vajutage
punast nuppu ja teile kuvatakse seadme valiku
menüü. Valige seade ja vajutage OK.
Märkus: FollowMeTV ja FollowMe TV DMR-iks funktsioonid
vajavad ühendatud USB salvestusseadet mille vorming on
FAT32 ja millel on piisavalt tühja mäluruumi. Meedia tagastus
valik peab olema seadistatud Lubatud olekusse. HD kanaleid
ei toetata ja mõlemad seadmed peavad olema ühendatud
sama võrguga.
Esmalt tuleb CEC valik Muude Seadete menüüs
Seadete menüü alt muuta lubatuks. Vajutage allika
nuppu ja valige Allikate nimekirja menüüst ühendatud
CEC seadme HDMI sisend. Kui ühendatud on uus
CEC allika seade, kantakse see allikate nimekirja
menüüsse oma enda nimega mitte ühendatud HDMI
pordi nimega (DVD-mängija, Salvestaja 1 jne.).
TV kaugjuhtimispult suudab automaatselt teostada
põhifunktsioone, kui ühendatud HDMI allikas on
valitud.
Selle toimingu katekstamiseks ja teleri juhtimiseks
uuesti kaugjuhtumispuldi abil vajutage puldil nupp
Q.Menüü, tõstke esile CEC RC Läbipääs ja lülitage
see Välja parema või vasaku nupu abil. Seda
Eesti - 12 -
Toote omadused ja funktsioonid
Pildimenüü sisukord
Režiim
Saate muuta pildirežiimi, et see sobiks teie eelistuste või nõudmistega. Pildirežiimi võib seada üheks
järgnevatest: Kino,Mäng, Sport, Dünaamiline ja Naturaalne.
Kontrast
Seadistab ekraani heleduse ja tumeduse väärtused.
Eredus
Seab ekraani eredusväärtused.
Teravus
Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtused.
Värv
Seab värvid, kohandab värve.
Energiasäästurežiim
Energiasäästurežiimi seadmine Ökonoomne, Pilt väljas ja keelatud.
(Kui režiim on Dünaamiline, seatakse Energiasäästurežiim automaatselt keelatuks.)
Taustavalgus
See säte kontrollib taustavalguse taset. Taustavalgustuse funktsioon on inaktiivne, kui
Energiasäästurežiim on seatud ÖkonoomseksSäästurežiim on sisse lülitatud. Taustavalgust ei saa
aktiveerida VGA või Meedia Lehitseja režiimil või kui pildireziimiks on valitud Game.
Müra vähendamine
Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage Müra vähendamise sätet, et müra
vähendada.
Täpsemad seaded
Dünaamiline
kontrast
Saate muuta Sünaamilise kontrasti väärtuse soovitud tasemele.
Värvi temperatuur
Seab soovitud värvitooni.
Pildi suumimine
Seadke soovitud pildi suurus pildi suumimise menüüst.
Märkus: Auto (Saadaval ainult Scart reziimil PIN8 kõrgepinge/madalpinge lülitusel)
Kasutage nuppu “vasak” / “parem” , et seadistada Filmi mõte astmele: madal, keskmine, kõrge
või välja. Samal ajal kui filmi mõtet aktiveeritakse, optimeeritakse teleri videosätted liikuvateks
kujutisteks, et saavutada parem kvaliteet ja loetavus.
Filmi mõte
Kui Filmi mõte funktsioon on madal, keskmine või kõrge, on saadaval Filmi mõte demofunktsioon.
Kui Filmi mõte funktsioon on madal, keskmine või kõrge, on saadaval Movie Sense demofunktsioon.
Samal ajal kui esitlussalvestuse režiim aktiveeritakse, jaotub ekraan kaheks osaks, üks mängib
filmimõtte tegevustikku, teine mängib normaalsed teleriekraani sätteid.
Filmi Režiim
Filmid on lindistatud erineval hulgal kaadritega sekundites tavatelevisioonis. Lülitage see valik sisse,
et näha filme vaadates kiireid stseene puhtalt.
Nahatoon
Nahatooni saab muuta vahemikus -5 ja 5.
Värvi kohandamine
Kohandab soovitud värvitooni.
RGB saavutus
RGB saavutusfunktsiooni kasutades saate muuta värvi temperatuuri väärtusi.
HDMI Tõeline must
Kui vaatate HDMI allikat , on see seade nähtav Pildi seadete menüüst. Seda funktsiooni võite
kasutada pildi mustavärvi tugevdamiseks.
Lähtestamine
Lähtestab pildi seaded tehase vaikeseadeteks.(Välja arvatud Mängu režiimil)
Automaatasetus
(Arvutirežiimis)
Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK.
H positsioon
arvutirežiimis
See funktsioon tõstab pildi horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele.
V positsioon
arvutirežiimis
See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas.
Punktkell
arvutirežiimi
Punktkella muudatused korrigeerivad interferentsi, mis ilmneb vertikaalse punktina intensiivsetel
presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või tekstil väiksemates fontides.
Faas arvutirežiimis
Olenevalt telerisse sisestatavast resolutsioonist ja skaneerimissagedusest võite näha ekraanil
udust või häiritud pilti. Sellistel juhtudel võite te kasutada seda objekti, et saada selget pilti katseeksitus meetodil.
VGA (PC) režiimis on mõned Pildi menüü valikud kättesaamatud. Selle eest lisatakse PC režiimil olles VGA režiimi seaded Pildi seadetele.
Eesti - 13 -
Toote omadused ja funktsioonid
Helimenüü sisukord
Helitugevus
Helitugevuse reguleerimine.
Ekvalaiser
Valib ekvalaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult Kasutajarežiimis.
Balanss
Seda seadistust saab kasutada vasaku või parema kõlari balansi rõhutamiseks.
Kõrvaklapp
Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine.
Heli režiim
Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).
AVL (Automaatne
Helitugevuse
Piiramine)
Funktsioon seab helitugevuse nii, et eri programmide väljastatav helitase oleks ühtlane.
Kõrvaklapid/Lineout
Kui ühendate välise võimendi oma teleriga kasutades kõrvaklappide psitikut võite
valida funktsiooniks Lineout. Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik
Kõrvaklappidele.
Dünaamiline bass
Lülitab Dünaamilise Bassi sisse või välja.
Surround Heli
Surround helirežiimi saab lülitada sisse või välja.
Digitaalne Väljund
Seab digitaalse audioväljundi.
Seadete menüü sisukord
Tinglik juurdepääs
Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid.
Keel
Kofigureerib keelevalikud (võib muutuda sõltuvalt valitud riigist) Saadaval on eelistatud
ja praegused seaded . Praeguseid seadeid saab muuta ainult juhul kui ülekandja seda
võimaldab.
Vanemlik
Vanemlike seadete muutmiseks sisestage korrektne salasõna. Selle menõõ kaudu saate
lihtsalt kohaldada menüü luku, vanuselise luku(võib muutuda sõltuvalt valitud riigist) ja
lapseluku. Saate seada ka uue pinkoodi.
Kui lapselukk on SISSE lülitatud, saab telerit kontrollida ainult kaugjuhtimispuldi abil. Sel juhul ei
tööta juhtpaneeli nupud.
Märkus: Vaikimisi PIN koodiks võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN koodi määratlenud, (nõutav
sõltuvalt teie riigi valikust) EsmakordsePaigaldamise käigus, kasutage oma määratud PIN koodi.
Taimerid
Seab unetaimeri, et lülitada TV välja peale kindlat aega. Seab valitud programmidele
taimerid.
Salvestusseaded
Kuvatakse salvestamise konfiguratsioonimenüü.
Kuupäev/Kellaaeg
Seab kuupäeva ja kellaaja.
Allikad
Lubab/keelab valitud allika valikud.
Satelliidi seaded
Satelliidi seadete konfigureerimine. Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist)
Võrgu seaded
Kuvab võrgu seaded.
Netflix (valikuline)
Saate vaadata oma ESN (*) numbrit ja deaktiveerida Netfixi.
(*) ESN number on unikaalne Netflix ID, loodud spetsiaalselt identifitserima teie telerit.
Muud seaded: Kuva TV teised võimalikud seaded
Menüü ajalõpp
Muutke menüüakende kuvamise aega.
Krüptitud kanali
skanneerimine
Kui see säte on sisse lülitatud, lokaliseerib otsingufunktsioon ka krüptitud kanalid.
HbbTV
Saate lubada või keelata selle funktsiooni seades valiku Sees või Väljas.
Sinine taust
Aktiveerib deaktiveerib sinise taustavalgussüsteemi kui signaal on nõrk või puudub.
Tarkvara Uuendused
Veendumaks, et teie teleril on alati kõige kaasaegsem püsivara.
Rakenduse versioon
Kuvab käesoleva tarkvara versiooni.
Eesti - 14 -
Toote omadused ja funktsioonid
Subtiitriterežiim
Seda valikut kasutatakse selleks, et valida milline subtiitriterežiim on ekraanil (DVB
subtiiter / TTX subtiiter ) kui mõlemad variandid on saadaval.. Vaikimisi väärtuseks on
DVB subtiiter. Saadaval ainult Norras.
Kuulmisvaegus
Võimaldab ülekande poolt pakutavad spetsiaalsed funktsioonid.
Heli kirjeldus
Heli kirjeldus viitab lisa jutustusloole nägemis- ja kuulmisvaegusega visuaalse meedia
vaatajatele, kaasa arvatud televisiooni ja filmide vaatajatele. Võite seda funktsiooni ainult
siis kasutada, kui ülekanne toetab seda lisa jutustuslugu.
Märkus: Helikirjelduse funktsioon ei ole saadaval salvestamise või ajalise nihke režiimis.
Auto TV Väljas
Väljalülitamise aja saate seada Auto off valikute alt. Kui väljalülitus aeg on saavutatud ja
telerit pole selle aja jooksul kasutatud, lülitub teler ooterežiimile.
Otsing ooterežiimil
(valikuline)
Kui ooterežiimi otsing on seatud aktiivseks, otsitakse teleri ooterežiimil oleku ajal
saadaolevaid ülekandeid. Kui TV avastab uusi või puuduvaid ülekandekanaleid, ilmub
ekraanimenüü, mis küsib kas soovite muudatused salvestada või mitte. Pealeseda toimingut
uuendatakse ja muudetakse kanalite nimekiri.
Esitlusežiim
Kui käivitate TV poes saate kasutada seda reziimi. Kui režiim on aktiivne, ei pruugi kõik
TV menüükirjed olla saadaval.
Meedia esitaja(DMR)
Meedia esitlusfunktsioon lubab teil jagada faile, mis on salvestatud teie nutitelefoni või
tahvelarvutisse. Kui teil on DLNA ühilduvusega nutitelefon või tahvelarvuti ja paigaldatud
on sobiv tarkvara, saate oma teleris jagada/esitada fotosid. Lisainformatsiooni vaadake
oma jagamistarkvara juhistest. Meedia esitaja funktsioon ei ole saadaval interneti portaali
funktsiooniga.
Power Up režiim
See seade konfigureerib käivitamisrežiimi eelistused.
Biss võti
Biss on satelliidi signaali skrambleerimissüsteem mida mõned teleülekanded kasutavad.
Kui peate ülekandele sisestama BISS võtme, saate kasutada Biss vütme seadeid mis
asuvad Muude seadete menüüs. Helendage Biss võti ja vajutage OK, et sisestada soovitud
ülekandele võti. (See menüü kirje ilmub ainult siis, kui teler toetab satelliiti)
Virtuaalne
kaugjuhtimine
Lubab või keelab virtuaalse kaugjuhtimise funktsiooni.
CEC
Selle seadega saate lubada ja keelata täielikult CEC funktsionaalsuse. Vajutage Vasakut
või Paremat nuppu, et funktsiooni lubada või keelata.
Kõlarid
Selleks, et kuulda TV heli ühendatud sobivast audioseadmest, tuleb valida Võimendi
valik. Võite kasutada TV kaugjuhtimispulti, et reguleerida audioseadme helitaset.
FollowMeTV
Näitab FollowMe TV funktsiooni olekut. Kui funktsioon on kasutuses, ilmub see valikuna
Sees.
FollowMeTV to DMR
Lubage või keelake see funktsioon.
Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord
Automaatne
kanaliteotsing
(Taashäälestamine)
(Kui on saadaval)
Kuvab auotmaatsed häälestusfunktsiooid. Digitaalne Antenn: Otsib ja salvestab õhukaudsed
DVB jaamad. Digitaalne kaabel: Otsib ja salvestab kaable TV kanalid. Analoog: Otsib ja
salvestab analoogkanalid. Digitaalne antenn ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed
DVB ja analoog jaamad. Digitaalne kaabel ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed
DVB ja analoog jaamad. Satelliit: Otsib ja salvestab satelliit kanalid. Satelliidi paigaldamine
(sõltuvalt mudelist)
Manuaalne kanalite
skanneerimine
Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks.
Võrgu kaudne kanalite
otsing
Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid.
Analoog
Peenhäälestus
Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenhäälestuseks. Funktsioon ei ole
saadaval, kui analoog kanaleid ei ole salvestatud.
Esmakordne paigaldus
Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab TV tehase seaded.
Kustuta Kanalite
Nimekiri
(*) Seda sätet näeb ainult juhul, kui Riigi valikuks on seatud Taani, Rootsi, Norra või Soome.
Kasutage seda sätet, et kustutada salvestatud kanalid
Eesti - 15 -
Elektrooniline programmijuht (EPJ)
Mõned, kuid mitte kõik kanalid, saadavad
informatsiooni hetkel jooksva ja järgneva saate kohta.
Vajutage nuppu“
” , nägemaks EPJ menüüd.
Üles/Alla/Vasakule/paremale: EPG navigeerimine.
OK: Kuvab programmi valikud.
INFO (İ): Kuvab detailse info valitud programmi kohta.
Teletekst
“
” Teletekst / Segarežiim: Aktiveerib videoteksti
režiimi, kui vajutada üks kord (kui teie ülekanne seda
toetab). Vajutage uuesti, et seada teleteksti ekraan
programmi peale (mix). Kolmandat korda vajutades
lülitab see teleteksti välja.
“BACK” Indeks: Valib teleteksti registrilehe.
ROHELINE: Kuvab järgmise päeva programmid.
“İ”Avaldamine: Näitab peidetud informatsiooni
(näiteks mängude lahendusi).
KOLLANE: Vajutage Kollast nuppu, et näha sündmusi
ja laiemat ajaperioodi.
“OK” Hoia: Hoiab sobivat tekstilehekülge. Vajutage
veel, et uuesti alustada.
SININE: kuvab filtreerimise valikud.
“ ”/“ ” Alamlehed: Valib alamlehed, kui teletekst on
aktiveeritud.
(SALVESTA): TV alustab valitud programmi
salvestamist. Salvestamise peatamiseks vajutage
uuesti.
TÄHTIS: Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne
teleri sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama.
Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse lülitama.
Vastasel juhul pole salvestus funktsioon kätte saadav.
Märkus: Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele ülekandele
või allikale.
Programmi Valikud
EPJ menüüs vajutage nuppu OK, et siseneda
Sündmuse Valikute menüüsse.
Kanali valimine
EPG menüüs Seda funktsiooni kasutades, saate
lülituda valitud kanalile.
Salvesta / Kustuta salvestustaimer
Pärast EPG menüüs programmi valimist, vajutage
nuppu OK ja teile kuvatakse Valikute ekraan.
Valige “Salvesta” ja vajutage nuppu OK. Selle
toimingu tulemusena seatakse valitud programmile
salvestamine.
Juba kehtiva salvestamise tühistamiseks helendage
vastav programm ja vajutage nuppu OK ja valige
“Kustuta Salv. Taimer”. Salvestamine tühistatakse.
Sea Taimer / Kustuta Taimer
Pärast EPG menüüs programmi valimist, vajutage
nuppu OK ja teile kuvatakse Valikute ekraan. Valige
“Sea Sündmusele taimer” ja vajutage nuppu OK.
Taimerit saate seada ka tulevastele programmidele.
Juba kehtiva taimeri tühistamiseks, helendage vastav
programm ja vajutage nuppu OK. Seejärel valige
“Kustuta taimer”. Taimer kustutatakse.
Märkus: Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit kahele
või enamale iseseisvale programmile.
Nupud P+ / P- ja numbriklahvid (0-9): Valivad
teleteksti lehe.
Märkus: Enamik telejaamu kasutab registrilehtede jaoks
koodi 100.
Teie teler toetab Kiire teleteksti ja TOP-teksti
süsteeme. Kui need süsteemid on saadaval,
jagatakse leheküljed gruppidesse või teemade kaupa.
Kui on olemas KIIRE TELETEKSTI süsteem, siis
on teleteksti lehekülgedel värvikoodid ja neid saab
valida, kui vajutada värvilisi nuppe. Vajutage värvilist
nuppu, mis teile sobib. Ilmuvad värvilised kirjad, mis
näitavad teile, mis värvi nuppe kasutada, kui toimub
TOP-teksti ülekanne. Nupule “ ” või “ ” vajutamine
viib vastavalt eelmisele või järgmisele lehele.
Digitaalne teletekst (ainult
Ühendkuningriigis)
Vajutage “ ” nuppu. Teile kuvatakse digitaalse
teleteksti informatsioon. Opereerige siinkohal
värviliste nuppudega, kursori ja OK nupuga.
Opereerimisviis võib erineda sõltuvalt digitaalse
teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse
digitaalse teleteksti ekraanile.
Kui nupp “
televisiooni.
” on vajutatud, naaseb teler tagasi
Programmi salvestamine
TÄHTIS: Kui kasutate uut USB seadet, on soovitatav see
esmalt vormindada, kasutades selleks teleri „Vorminda
ketas“ funktsiooni.
Teie TV toetab digitaalsete ülekannete salvestamist.
Selleks tuleb teil oma teleriga ühendada USB
mäluseade. Mäluseadme ühendamise ajal peab teler
olema välja lülitatud. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks
peate teleri sisse lülitama.
Ühendatud USB seadmel peab olema vähemalt 2 GB
mälumahut ning USB 2.0 ühilduvus. Vastasel juhul
kuvatakse ekraanile veateade.
Selleks, et salvestada pika kestusega programme,
nagu näiteks filmid, on soovitav kasutada USB
kõvakettaid (HDD’sid).
Eesti - 16 -
Kui ühendatud USB seadme kirjutamiskiirus pole
piisav, võib salvestamine ebaõnnestuda ja ajalisenihke
režiim ei pruugi olla kättesaadav.
Salvestatud programmi failid ei ole saadaval
esitamiseks arvutis. Saate salvestisi esitada ainult
läbi TV.
Lip Sync viivitus võib ajalisenihke ajal ilmneda.
TV võib salvestada programme kuni 10 tunni jooksul.
Salvestatud programmid jagatakse 4GB osadeks.
Sõltuvalt ülekande resolutsioonist võib HD
programmide salvestamine võtta enda alla suurema
hulga USB seadme mahust. Sellisel juhul on HD
programmide salvestamiseks soovitav kasutada USB
kõvaketast.
Ärge tõmmake salvestamise ajal USB/HDD välja. See
võib ühendatud USB/HDD seadet kahjustada.
Saadaval on multijagamise toetus. Toetatakse
maksimaalselt kahte erinevat jagamist. Kui kettal
on enam kui kaks jagamist võib see põhjustada
vigu. Esimest USB ketta jagamist kasutatakse
PVR valmidusega funktsioonide jaoks. See tuleb
vormindada ka esimeseks jagamiseks PVR
valmidusega funktsioonide jaoks.
Mõned striimid võivad jääda salvestamata tulenevalt
signaali probleemidest, selletõttu võib video
taasesitamise käigus ajuti hanguda.
Salvesta, Esita, Paus, Kuva (Esitusnimekirja aken)
nuppe ei saa teleteksti kuvamise ajal kasutada. Kui
salvestamine algab taimeriga ajal mil teletekst on
sisse lülitatud, lülitatakse teletekst automaatselt välja..
Teleteksti kasutamine on keelatud ka salvestamise
taasesituse ajal.
Märkus: Salvestatud programmid salvestatakse ühendatud
USB kettale. Soovikorral saate hoiustada/kopeerida
salvestised arvutisse, kuigi neid faile ei saa arvutis esitada.
Saate salvestisi esitada ainult läbi TV.
Hoiatus:
• Ärge võtke seadet kontaktist välja USB-salvestaja taimeri
seadistuste või USB-salvestamise ajal.
• Kui pistik on vooluvõrgust eemaldatud:
• USB-salvestuse taimeri ajastus tühistatakse.
Salvestamine Ajalise nihkega
Programmi vaatamise ajal vajutage nuppu (PAUS),
et lülituda ajalisenihke režiimile. Ajalisenihke režiimil
programm lülitub pausile ja samal ajal salvestatakse
ühendatud USB kettale. Vajuta nuppu
(ESITA)
uuesti, et vaadata peatatud programmi stoppmomendist alates. Inforibal kuvatakse ajalisenihke
vahe reaalse ja ajalisenihkega programmi vahel.
Vajutage nuppu
katkestada.
(STOPP), et ajalisenihke režiim
Te ei saa kasutada ajalisenihke tagasikerimise
funktsiooni enne, kui olete taasesitusele lubanud
edasikerimise funktsiooni.
Kiirsalvestamine
Vajutage nuppu
(SALVESTA), et alusta programmi
vaatamise käigus kohest salvestamist. Võite vajutada
kaugjuhtimispuldil nuppu
(SALVESTA) uuesti, et
salvestada EPJ järgmine saade. Sellisel juhul näitab
OSD salvestamiseks programmeeritud saateid.
Vajutage nuppu
(STOPP) kiirsalvestamise valiku
tühistamiseks. Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele
programmile või väljundile, ega vaadata Meedia
Lehitsejat.
Salvestatud programmide vaatamine
Vajutage MENU nuppu. Tõstke esile Meedia lehitseja
ja vajutage OK. Valige Salvestatav kirje ja vajutage
OK. Kuvatakse Salvestiste ekraan. Valige nimekirjast
salvestatud saade (kui on eelnevaid salvestusi)
kasutades nuppu OK et vaadataTaasesituse
valikuid.
Võimalikud mahamängimise seaded on:
Esita alates algusest: Salvestis esitatakse algusest
peale.
Jätka: Alustab salvestise esitamist uuesti.
Esita teatud hetkest: Täpsustatud esituse alguspunkt.
Vajutage nuppu
(STOPP), et mahamängimine
peatada ja naasta Salvestiste Nimekirja.
Salvestusseaded
Salvestusseadete muutmiseks valige
Häälestusmenüüst võimalus Salvestused.
Ketta vormindamine: Ketta vormindamise
funktsiooni saate kasutada ühendatud USB ketta
vormindamiseksˇ.
TÄHTIS: Pange tähele, et ketta vormindamise
käigus kustutatakse kogu USB seadmele salvestatud
teave ja ketta formaat muudetakse FAT32. USB
ketta vormindamist võite proovida ka siis, kui teie
seadme töös ilmneb tõrkeid. Enamasti USB ketta
vormindamine taastab seadme normaalse töö, kuid
KÕIK kettale salvestatud informatsioon kustutatakse.
Ühilduvus Funktsioonid
TV ühendamine koduvõrguga
Ühendamise funktsioon võimaldab TV ühendamise
koduse juhtmega või juhtmevaba võrguga. Saate
seda võrguühenduse süsteemi kasutada interneti
portaaliga ühenduse loomiseks või juurdepääsuks
piltidele, video ja audio failidele, mis on talletatud
ühendatud võrgu meediaserveris, ning esitada/kuavda neid teleris.
Ajalist nihet ei saa kasutada raadiorežiimil.
Eesti - 17 -
Juhtmega ühendus
Ühendage TV modemi/ruuteriga LAN juhtme abil (ei
ole kaasas). Valige Võrguühenduse tüüp kas Juhtmegaseade Võrguühenduse seadete menüüst ja
vajutage ühendamiseks OK nuppu.
Vajutage kaugjuhtimispuldi Kollast nuppu, et
siseneda täpsemate võrguseadete menüüsse. Selle
menüü abil saate vaadata või muuta selliseid seadeid
nagu IP aadress.
Lairiba ISP
ühendus
seade kui soovite oma TV võrguga ühendad ilma
juhtmeta.
Peale Võrgu tüübi valimist vajutage OK et luua
ühendus.
Saate vajutada KOLLAST nuppu, et otsida
saadaolevaid võrke juhtmevabaks ühenduseks.
Seejärel kuvatakse nimekiri saadaolevatest võrkudest.
Valige nimekirjast oma võrk ja vajutage OK.
Kui valitud võrk on salasõnaga kaitstud, sisestage
õige kood. Salasõna sisestamiseks saate kasutada
ka virtuaalset klaviatuuri.
Oodake kuni ekraanil näidatakse IP aadressi. See
tähendab, et ühendus on nüüd loodud.
Juhtmevaba ühenduse katkestamiseks, peate
helendama Konfiguratsiooni oleku ja vajutama
OK.
LAN (ethernet)
juhe
Informatsioon Menüü kirjetes
Võrgu tüüp: Võrgutüübiks saate valida Juhtmega või
Juhtmevaba, vastavalt teleri aktiivsele ühendusele.
LAN sisend TV
tagumisel küljel
Juhtmevaba ühenduvus
TV ühendamiseks juhtmevaba koduvõrguga valige
lihtsalt Võrguühenduse tüübiks Juhtmevaba Seade Võrguühenduse seadete menüüs ja ühendamiseks vajutage nuppu OK. TV otsib saadaolevaid võrke. Valige soovitud võrk ja vajutage OK. Teleril on
sisseehitatud WLAN süsteem mimg juhtmevaba võrguga ühendamiseks pole vaja muid lisaseadmeid.
Lairiba ISP
ühendus
Konfiguratsioon staatus: See peatükk kuvab
ühenduste staatused.
IP aadress: Kui aktiivne ühendus on saadaval,
kuvatakse selles sektsioonis IP aadress. Kui soovite
konfigureerida IP aadressi, vajutage ROHELIST
nuppu ja lülituge täpsemale reziimile.
Ühendamine mobiiltelefoniga läbi WiFi
(Valikuline)
Kui teie mobiilseadmel on WiFi funktsioon, saate
selle oma TV-ga ühendada ruuteri abil, et tagada
juurdepääs oma seadmle asuvatele matejalidele.
Selleks peab teie mobiilseadmel olema sobiv
jagamise tarkvara.
Ühendage oma mobiil ruuteri/modemiga ja seejärel
aktiveerige telefoni jagamistarkvara. Siis valige failid
mida soovite jagada oma teleriga.
TV (Sisseehitatud WLAN süsteem)
Ühendamise funktsiooni kasutamisest
PC/HDD/Meedia Esitaja või iga muu seade, mis
ühildub DLNA 1,5-ga, tuleb kasutada juhtmega
ühendusega, et saavutada parem esituskvaliteet.
Paigaldage Nero Media Home tarkvara oma arvutisse,
et kasutada seda meedia serverina.
Kui kasutate juhtmevaba ühendustüüpi, pidage
meeles, et TV ei saa võrkudega ühendust varjatud
SSID-iga.
Võrgu valikute seadistamine
Kui ühendus on õigesti loodud, saate nüüd
mobiilseade jagatavatele failidele juurdepääsu läbi
teleri Meedialehitseja režiimi.
Sisenege Meedialehitseja reziimi ja kuvatakse
taasestisseadme OSD. Valige oma mobiilseade ja
vajutage OK nuppu, et jätkata.
Kui on saadaval, saate laadida alla virtuaalse
kaugjuhtimispuldi rakenduse serverist, mida pakub teie
mobiiltelefoni teenusepakkuja. Rakenduse abil saate
juhtida oma telerit juhtmevaba käsiseadme kaudu.
Selleks võimaldage Virtuaalne kaugjuhtimispuldi
funktsioon Seaded/Muud seaded menüüst,
vajutades Vasak või Parem nuppu. Ühendage TV ja
mobiilseade samassse võrku ja käivitage rakendus.
Teleri Võrguseaded sisaldavad nii Juhtmega kui Märkus: Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Juhtmevaba ühenduse seadeid. Kui ühendate TV läbi
ETHERNET SISENDI, valige võrgutüübiks Juhtmega
seade konfigureerimiseks. Valige Juhtmevaba
Eesti - 18 -
MIRACAST kasutamine
Kui ühendate selle teleriga sellise seadme nagu
Miracast ühilduvusega nutitelefon või tahvelarvuti,
saate nautida teleri suurel ekraanil ja kõlaritega video
ja audio faile, mis on seadmes.
1. Lülitage TV allikas "Ekraani peegelduseks".
2. Luvage Miracast funktsioon Miracast toetusega
seadmes ja ühendage TV-ga.
(TV muutub vastavalt seadme kätumisele).
Märkus: Seda funktsioon saab kasutada inult juhul, kui
mobiil toetab Miracasti. Skaneerimine ja ühendamine
erineb vastavalt kasutatavast programmist. Android baasil
mobiilseadmed peavad omama tarkvaraversiooni V4.1.2
ja kõrgem.
DLNA võrguteenuse kasutamine
DLNA standard lubab teil vaadata ja esitada fotosid,
muusikat ja videoid, mis on salvestatud DLNA meedia
serverisse, mis on teie koduvõrguga ühendatud.
Paigaldage Nero Media Home tarkvara (PC’i või
laptop) või sobiv jagamise tarkvara (muudele
seadmetele)
Nero MediaHome tarkvara allalaadimise link (Ainult
arvutite jaoks): http://www.nero.com/mediahome-tv
DLNA funktsiooni ei saa kasutada kui serveri programm
ei ole teie PC-sse installeeritud. Seadke oma PC-sse
Nero Media Home programm. Paigaldage oma
mobiilseadmesse sobiv rakendus.
Lubage meedia esitamise funktsioon.
Vajutage MENU nuppu. Valige Seaded ja vajutage OK
jätkamiseks Tõstke esile Meedia esitaja ja seadke
Lubatuks.
2. Ühendamine Juhtmega või Juhtmevaba
võrguga
Vaadake detailsema info saamiseks eelmist peatükki.
Esita jagatud faile läbi Meedialehitseja
Valige Meedia lehitseha põhimenüüst ja vajutage
OK. Teile kuvatakse Meedia veebilehitseja.
DLNA toetus on saadaval ainult läbi kaustarežiimi.
Kaustarežiimi lubamiseks minge Seadete kirjele
meedialehitseja peaekraanil ja vajutage OK.
Helendage Vaatamise Stiil ja seadke see Kaustaks.
Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage BACK
nuppu. Valige soovitud meediatüüp ja vajutage OK.
Kui jagamise konfiguratsioon on õige, ilmub peale
soovitud meediatüübi valimist ekraanile järgnev OSD
teade. Valige meedia server või võrke, millega soovite
luua ühenduse ja vajutage OK.
Mõned arvutid ei pruugi olla suutelised lõpetama
DLNA funktsiooni tulenevalt administraatori ja
turvalisuse seadetest.
Internetiportaal
Portaali funktsioon lisab teie telerile funktsiooni,
mis võimaldab teile ühenduse Interneti serveriga ja
vaadata selle serveri sisu läbi teie interneti ühenduse.
Portaali funktsioon lubab teil vaadata muusika,
video, klippide või veebi sisu läbi defineeritud
otseteede. NET TV pakub hulka erinevaid teenuseid
iga riigi jaoks. See kas te saate seda funktsiooni
kasutada ilma probleemideta, sõltubteie interneti
teenuse pakkuja ühenduse kiirusest.
Vajutage “ ” nuppu kaugjuhtimispuldil, et avada
interneti lehekülg. Näete portaali ekraanil saadaolevate
rakenduste ja teenuste ikoone. Soovitu valimiseks
kasutage puldi navigatsiooninuppe. Soovitud sisu
saate peale valimist vaadata vajutades OK.Selleks et
teostada otsingut veebis ja saadaolevate rakenduste
vahel portaalis, helendage otsing ja vajutage
OK. Sisestage otsingusõna vastavasse aknasse.
Helendage Alusta otsinguga ja vajutage OK nuppu
kaugjuhtimispuldil. Vajutage BACK/RETURN nuppu,
et naasta eelmisele ekraanile või EXIT et kaktkestada
interneti portaali režiim
Märkus: Saadaoleva rakendusega seotud probleemid võivad
olla seotud teenuse pakkujaga.
MÄRKUS:
• Kuna Net TV on online süsteem, võidakse seda aeg-ajalt
teenuste parandamise eesmärgil muuta.
• Mõned teenused võivad Net TV'sse lisanduda, neid võidakse
muuta või katkestada.
• Mõned avatud interneti veebilehed ei pruugi olla mõeldud
TV ekraani jaoks ning neid ei pruugita korrektselt kuvada.
• Te ei saa laadida alla ja salvestada faile ega installida
pluginaid.
LAHTIÜTLEMISED
SHARP ei vastuta mistahes sisu ja kvaliteedi eest, mida
pakuvad sisuteenuse pakkujad.
Netflix
Netflix on tellitava interneti striiming meedia pakkuja.
Vajutage NETFLIX nuppu puldil, et rakendus
käivitada.
Kui vaatate videot läbi DLNA võrgu ei ole subtiitri
failid saadaval.
DLNA sama võrguga saate ühendada ainult ühe teleri.
Kui DLNA võrguga ilmneb problee, tõmmake oma
teler pistikust välja ja pange tagasi sisse. Trikirežiim
ja hüpe ei ole DLNA funktsioonis toetatud.
Eesti - 19 -
HBBTV süsteem
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uus
standard, mis läbi teleri ja digiboksi ühendab endas
ülekannete kaudu edastatavad teleteenused,
lairibateenused ja võimaldab ka juurdepääsu Interneti
vahendusel tagatavatele teenustele. Lisaks tavalistele
telekanalitele pakub HbbTV juurdepääsu jälgitavale
TV-le, videote tellimisele, EPGle, interaktiivsele
reklaamile, isikustamisele, hääletustele, mängudele,
sotsiaalsetele suhtlusvõrkudele ja teistele multimeedia
lahendustele.
HbbTV rakendused on saadavad kanalitel kus
saatja neid võimaldab (hetkel erinevad kanalid
Astra ülekannetes HbbTV rakendused). Ülekandja
märgib ühe aplikatsiooni kui “autostart” ja platvormi
käivitamisel alustab see automaatselt. Autostart kava
alustab tavaliselt koos väikese punase ikooniga, mis
annab kasutajale teada, et kanal on varustatud HbbTV
rakendusega. (Punase nupu asukoht ja kuju sõltuvad
rakendusest). Punane nupp kuvatakse ja siis võib see
jälle kaduda. Vajadusel tuleb vajutada punast nuppu ja
avada rakenduste lehekülg. Peale lehekülje vaatamist
saab kasutaja minna tagasi algasendisse vajutades
uuesti punast nuppu. Läbi punase nupu saab liikuda
punase ikooni seadete vahel ja UI režiimi sätete vahe.
Punase nupu lülitusvõimekus sõltub rakendusest ja
mõnede rakenduste puhul võib see olla erinev.
Joonis x: Punase nupu rakenduse teenused (võetud
HbbTv spetsifikatsioonist)
Kui kasutaja lülitub aktiivse HbbTv rakenduse ajal
teisele kanalile (kas siis punase ikooni režiimil või
täis UI režiimil), võib käivituda järgnev stsenaarium.
Joonis a: Käivitage riba rakendus.
Joonis b: EPG rakendus, all vasakul näidatakse
ülekande videot, katkestada saab nupuga 0.
HbbTv rakendusi saab kasutada kaugjuhtimispuldi
numbriliste nuppude abil. Kui HbbTv rakendus
on käivitatud saab mõningaid nuppe ainult nende
rakenduste tarvis kasutada. Näiteks numbreid ei saa
kasutada kanalite vahetamiseks teleteksti režiimil
olles.
HbbTv platvormi jaoks on vajalik AV striimi võimekus.
Hulk rakendusi võimaldab teenuseid nagu VOD
(renditavad videod ) jälgitava TV teenused. Kasutaja
saab kasutada kaugjuhtimispuldilt funktsioone esita,
paus, stopp, edasi ja tagasi.
Märkus: Saate selle funktsiooni lubada või keelata Seadete
menüüst Muude seadete all. HBBTV (Teenus ei ole saadaval
UK mudelitel)
•Rakendus jätkab töötamist.
•Rakendus katkestatakse.
•Rakendus katkestatakse ja käivitatakse uus
rakendus.
HbbTv võimaldab vastu võtta rakendusi
lairibaühenduselt või tavaliselt ülekandelt. Ülekandja
võib võimaldada mõlemad võimalused või ühe neist.
Kui platvorm ei toeta lairiba ühendust võib siiski olla
kättesaadav ülekande rakendus.
Autostart punase nupu rakendus võimaldab
juurdepääsu tavaliselt teistele rakendustele. Näide
sellest on toodud allpool. Kasutaja saab lülituda
teistele rakendustele kasutades toodud linke.
Enamasti saab rakenduse katkestada numbrilisenupu
EXIT abil, kui pole sätestatud teisiti.
Eesti - 20 -
Ühilduvus Probleemid
Juhtmevaba võrk pole saadaval
Veenduge, et tulemüürid lubavad teleri juhtmevaba
ühendust. Kui juhtmevaba võrk ei toimi korrektselt, proovige
kasutada kodust juhtmega ühendust. Lisainformatsiooni
vadake Juhtmega ühenduse peatükist.
Kui Neti TV ei tööta, kontrollige esmalt modemit /
ruuterit). Kui ruuteriga probleeme pole, kontrollige
oma modemi interneti ühendust.
Proovige uuesti otsida juhtmevaba võrku, kasutades
Võrguseadete menüüd.
•Ülekande kiirus sõltub ülekande toodete teel olevate
takistuste kaugusest ja hulgast aga ka nende toodete
konfiguratsioonist, raadiolainete konditsioonist,
liinide liiklusest ja kasutatavatest toodetest. Ülekanne
võib ka katkeda või ühendus võib kaduda sõltuvalt
raadiolainete konditsioonist DECT telefonis või mis
iganes muus WiFi 11b seadmes. Ülekande kiiruste
standard väärtused on teoreetilised maksimaalsed
väärtused juhtmevabadele standarditele. Need ei
ole tegelikud andmesidekiirused.
•Traadita LAN funktsioon toetab 802.11 a,b,g &
n tüüpi modemeid. Selleks, et vältida võimalike
probleemide ilmnemist videote vaatamise ajal, on
vägagi soovitatav, et kasutaksite IEEE 802.11n
kommunikatsiooni protokolli.
•Peate muutma oma modemi SSID, kui läheduses on
teisi sama SSID-iga modemeid. Muidu võib tekkida
ühenduse probleeme.
Kui juhtmevaba ühendusega tekib probleeme,
kasutage pigem juhtmega ühendust.
Ühendus on aeglane
Vaadake juhtmevaba modemi kasutusjuhendit, et
saada lisainformatsiooni teenuse, ühenduskiiruse,
signaali kvaliteedi ja muude seadete kohta. Teil peab
olema modemi jaoks kiire ühendus.
Probleemid taasesituse ajal ja aeglased
reakstioonid
Sellisel juhul võite proovida järgmist:
Te k i t a g e v ä h e m a l t k o l m e m e e t r i n e v a h e
mikrolaineahjude, mobiilide, sinihamb seadmete ja
muude WiFi ühilduvusega seadmetega. Proovige
muuta WLAN ruuteri aktiivkanalit.
OK nuppu, et kontrollida tarkvara uuendusi Märkus.
M ä r k u s : Va j a l i k o n i n t e r n e t i ü h e n d u s . K u i
internetiühendus pole võimalik, püüdke uuendada
läbi ülekande. Kui uuendus leitakse, siis alustab teler
uuenduse allalaadimist. Taaskäivitamise jätkamiseks
vajutage OK.
3 AM otsingud ja uuenduste režiim
Ajal kui TV on ühendatud anteniisignaaliga. Kui
Automaatne otsing menüüst Uuenduste Valikud
on aktiveeritud, siis ärkab teler kell 03:00 ja otsib
ülekandekanalitest tarkvara uuendusi. Kui uus
tarkvara on leitud ja allalaetud, käivitub teler järgmisel
korral juba uue tarkvara versiooniga.
Märkus: Ärge ühendage voolujuhet vooluvõrgust välja, kui
taaskäivitamise ajal vilgub LED tuli. Kui TV peale tarkvara
uuendust ei käivitu, tõmmake TV 2 minutiks seinast välja ja
proovige uuesti.
Vead & Vihjed
Kujutise püsivus - viirastus
Pange tähele, et püsiva kujutise kuvamisel võib
esineda kummituspilti. LCD-teleri kujutise püsivus
võib mõne aja pärast kaduda. Proovige teler mõneks
hetkeks välja lülitada. Selle vältimiseks ärge jätke
telerile pikaks ajaks ette liikumatut pilti.
Vool puudub
Kui teleril puudub vool, kontrollige voolujuhtme
pistikut, kas see on kontakti ühedatud.
TV-d ei saa juhtida
Välised mõjutused nagu näiteks äike, staatiline elekter
jms. võivad põhjustada ebakorrektset toimimist.
Sellisel juhul kasutage telerit selliselt, et lülitate esmalt
välja voolu või tõmbate seadme seinakontaktist välja
ning taastate toit 1 kuni 2 minuti pärast.
Halb pilt
1. Kas te olete valinud õige telerisüsteemi?
2. Ega teie telerikomplekt või antenn ei asu liiga ligidal
maadandamata helisüsteemile, neoontuledele vms?
3. Mäed või kõrged majad võivad tekitada topeltvõi viirastuspilte. Mõnikord saate pildi kvaliteeti
parandada antenni suunda vahetades. Kas pilt või
teletekst pole äratuntav?
4. Kontrollige, et olete sisestanud õige sageduse, kui
olete teostanud käsitsi häälestamise.
5. Palun taashäälestage kanalid.
Tarkvara Uuendused
Teie teler on suuteline leidma ja uuendama läbi
Atenni/Kaabli/Satelliidi /sõltuvalt mudelist) signaali
või Interneti kaudu.
Tarkvara uenduste otsing läbi kasutajaliidese
6. Pildikvaliteet võib halveneda, kui kaks välisseadet
on ühendatud teleriga samaaegselt. Sellistel juhtudel
ühendage üks seade lahti.
Pilt puudub
1. Pilt puudub (No Picture) tähendab, et teie teler ei
võta vastu ülekannet. Kas te olete valinud juhtpuldil
õige nupu? Proovige veelkord. Tehke kindlaks ka, et
valitud on õige sisendi allikas.
Eesti - 21 -
Liikuge põhimenüüsse. Valige Seaded ja valige
menüü Muud seaded. Muude seadete menüüs
liikuge Tarkvara uuenduste ikoonile ja vajutage
2. Kas antenn on ühendatud õigesti?
USB on liiga aeglane
3. Kas pistikud on ühendatud tihedalt antennipessa??
Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile teade
“USB ketta kirjutamiskiirus on salvestamiseks
liiga aeglane”, proovige salvestamist taaskäivitada.
Kui sama veateade kuvatakse uuesti, on võimalik,
et teie USB seade ei vasta nõutud kiiruse nõuetele.
Proovige ühendada teine USB seade.
4. Kas antennikaabel on vigastatud?
5. Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid
pistikuid?
6. Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.
Veider, hele, tume värv või värvide ebakõla
•Kohandage pildi seadeid. Vajutage Menüü nuppu
ja valige Pilt. Pildi seadete menüü vaatamiseks
vajutage nuppu OK.
•Kas ruum on liiga ere? Ruumis mis on liiga ere võib
pilt tunduda tumedana.
Heli puudub
1. Kas teler on lülitatud hääletule režiimile?
Hääleturežiimi tühistamiseks vajutage “ ”nuppu või
suurendage helitaset.
2. Heli on kuulda ainult ühest kõlarist. Kas balanss
on sätitud ühte serva? Vaadake helimenüü peatükki.
Kaugjuhtimispult ei tööta
Teie teler ei vasta enam juhtpuldi käsklustele. Patareid
võivad olla vanad, sellisel juhul saate kasutada teleril
asuvaid kontrollnuppe. (* Võimalik ainult siis, kui need
ei ole vanemlikukontrolli poolt blokeeritud).
Toide lülitatakse ootamatult välja
•TV sisetemperatuur on tõusnud. Eemaldage
ventilatsiooni takistavad esemed või puhastage
seadet.
•Kas Unetaimer on sisse lülitatud? Vajutage
Menüü nuppu ja valige Seaded. ValigeTaimerid
alammenüüst ja vajutage OK. Vajutage Vasakut või
Paremat nuppu, et seadistada Unetaimerolekusse
Väljas.
•Kas Auto TV VÄLJA funktsioon on aktiveeritud?
Vajutage Menüü nuppu ja valige Seaded. Valige
Muud Seaded ja vajutage OK jätkamiseks
Märgistage alammenüüs Auto TV VÄLJA ja
vajutage Vasakut või Paremat nuppu, et seadistada
see olekusse Väljas.
Sisend allikat ei saa valida
1. Kui te ei saa valida sisendi allikat, võib seade olla
ühendamata.
2. Kontrollige AV-kaableid ja -ühendusi, kui te olete
proovinud seadet ühendada.
Salvestamine ei ole võimalik
Internetiühendus ei ole saadaval / DLNA
Režiim ei tööta
Kontrollige, et etherneti kaabel oleks korrektselt
ühendatud.
Kontrollige, et võrguühenduse seaded oleks õiged.
Kui teie PC MAC aadress (unikaalne
identifitseerimisnumber) või modem on püsivalt
registreeritud, on võimalik et teie TV ei saa ühendust
internetiga. Sellisel juhul, autenditakse MAC
aadress igal interneti sisenemise korral. See on
ettevaatusabinõu autoriseerimata ühenduste vastu.
Kuna teie teleril on oma enda MAC aadress, ei saa
teie interneti teenuse pakkuja kinnitada teie TV MAC
aadressi. Sellel põhjusel ei saa teie TV ühendust
internetiga. Võtke ühendust teenuse pakkujaga ja
uurige kuidas ühendada erinevaid seadmeid, nagu
nt TV, internetiga.
Võimalik, et ühendus ei ole võimalik ka tulenevalt
tulemüüri seadetest. Kui arvate, et see on võimalik,
võtke ühendust teenuse pakkujaga. Tulemüür võib olla
ühenduse ja teenuse leidmise probleemide põhjuseks,
kui kasutate TV-d DLNA režiimil või kuvamisel läbi
DLNA.
Vigane domeen
Veenduge, et olete juba oma arvutisse sisseloginud
autoriseeritud kasutajanime/salasõnaga ja veenduge,
et domeen oleks aktiivne, et saaksite DLNA serveris
jagada kõiki faile. Kui domeen on vigane, võib
see põhjustada probleeme DLNA režiimil failide
lehitsemisel.
TV teeb vahel raksuvat heli
See on normaalne. See juhtubv siis kui korpus
pisut paisub ja kokku tõmbub sõltuvalt ümbritseva
keskkonna temperatuurist. See ei mõjuta teleri
toimimist.
Miracast pilti/audiot ei saa edastada
telerisse
Kontrollige, et sidumine oleks tehtud korrektselt.
Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri
sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama.
Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse
lülitama. Vastasel juhul pole salvestus funktsioon kätte
saadav. Kui te ei saa salvestada proovige TV uuesti
välja lülitada ja taasühendage USB
seade kui teler on väljas.
Eesti - 22 -
Arvuti tüüpilised displeirežiimid
Järgnev tabel illustreerig mõningaid tüüpilisi
videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone
toetada.
Sisukord
Resolutsioon
Sagedus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
AV- ja HDMI-signaali sobivus
(Sisendsignaali tüübid)
Allikas
Toetatud signaalid
Saadaval
PAL
O
EXT1
NTSC 60
O
(1 scart:)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL
O
NTSC 60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
EXT2
(2 scart:)
Külgmine
AV
YPbPr
HDMI :
SECAM
480I, 480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz, 60Hz
O
(X: Mitte saadaval, O: Saadaval)
Mõnedel juhtudel LED -teleri signaali ei näidata õigesti.
Võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme
standarditega (DVD, Set-top box jne.). Juhul, kui
puutute kokku sellise probleemiga, võtke palun
ühendust allikaseadme edasimüüjaga.
Eesti - 23 -
USB Meedia lehitseja-lt toetatavad faili formaadid
Meedia
Laiendused
Formaat
Märkused
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps
Muu: 1080P@30fps - 50Mbit/sek
.vob
MPEG2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek
.mp4
.mov
MPEG4, Xvid ,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/
sek
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 Kiht
1/2/3 (MP3)
Kiht1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Sämplimiskiirus)
Audio
Kiht2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Sämplimiskiirus)
Kiht3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Sämplimiskiirus)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Vabaformaat (Biikiirus) / 8KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
(töötab ainult
koos video
failidega)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sämplimiskiirus)
EAC3
32Kbps ~ 6 Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sämplimiskiirus)
LPCM
64bps ~ 1,5Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384bps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bitikiirus) / 8KHz (Sämplimiskiirus)
Baseline
Resolutsioon(WxH): 15360x8640, 4147200 baiti
Progressiivne
Resolutsioon(WxH): 1024x768, 6291456 baiti
mittekihiti
Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
kihiti
Resolutsioon(WxH): 1200x800, 3840000 baiti
WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48KHz
(Sämplimiskiirus)
WMA Pro: < 768kbps (Bitikiirus) / ~ 96KHz (Sämplimiskiirus)
Pilt
.jpeg
.jpg
.png
Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
.bmp
Subtiiter
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Eesti - 24 -
MKV režiimi jaoks toetatud failiformaadid
Väline
Jah
MicroDVD
MPEG-4 Ajastatud tekst
MPSub
Ogg Kate
Ogg Writ
SAMI
SubRip
(Täpsustatud) SubStation
Alpha
SubViewer
Universaalne Subtiitrite
formaat
VobSub
XSUB
Varjatud subtiitrid
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
(toetab ainult 1.0 ja 2.0)
Jah
Jah
Jah
Toetatud DVI resolutsioonid
Kui ühendate seadmedoma teleri pistikutega kasutades DVI HDMI-ks kaableid (ei tarnita), võiksite lugeda
järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Eesti - 25 -
Juhtmevaba LAN spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
Sagedusvahemik:
ÜLEKANNE
PAL B/G I/I’ D/K
SECAM L/L’ D/K
DIGITAALNE VASTUVÕTT
USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz
Euroopa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
TÄIELIKULT INTEGREERITUD DIGITAALSE
MAISMAA-KAABEL TV (DVB-T-C)
Jaapan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
(DVB-T2 ÜHILDUVUS JA DVB-S/S2 TOETUS
SÕLTUVALT MUDELIST)
Hiina: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz
Standard
•HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-40LE362EN / LC-32LE362EN
HD DVB-T2/C/S2(MPEG4) :
LC-40LE363EN / LC-32LE363EN
HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
LC-40LE360EN / LC-32LE360EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-40LE361EN / LC-32LE361EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-40LE361K / LC-32LE361K
IEEE 802.11.a/b/g/n
Hosti liides
USB 2.0
Turvalisus
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Märkus:
Juhtmevaba LAN ühendust ja esitust ei saa järgnevatel
põhjustel kõikides elamupiirkondades garanteerida:
juhtmevaba LAN signaal on nõrk või kõigub või
muutub ühenduskiirus aeglasemaks.
KANALITE VASTUVÕTT
VHF (BAND I/III)
•Kui kasutada betoonist, tugevdatud terasest või
metallist hoonetes
UHF (BAND U)
HYPERBAND
•Kui paigaldada signaali segavate esemete lähedusse
EELSEADISTATUD KANALITE ARV
•Kui kasutatakse koos muude juhtmevabade
seadmetega, mis saadavad sama sagedust
1.000
10.000 (kui satelliidid on toetatud)
•Kui kasutate seadet mikrolaineahju või muude
magnetvälja eraldavate seadmete läheduses võib
tekkida elektrostaatiline laeng või elektromagnetiline
väli.
KANALI INDIKAATOR
Ekraanimenüü
RF-ANTENNI SISEND
Kõik teised ettevõtted ja tootenimed on vastavate
ettevõtete kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
75 oomi (tasakaalustamata)
TÖÖTAMISPINGE
220-240V AC, 50 Hz.
Litsentsi Teave
HELI
Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga.
Saksa + Nicam stereo
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.
TÖÖTEMPERATUUR JA -NIISKUS
0ºC kuni 40ºC, 85% Niiskuse maksimum
Kõik teised ettevõtted ja tootenimed on vastavate
ettevõtete kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
PANEEL 16:9
32”
40”
HELI
VÄLJUNDVÕIMSUS
(WRMS ) (10% THD)
2x6W
2x8W
Netflix ja Netflix logo on Netflix, Inc. registreeritud
kaubamärgid.
VOOLUTARVE (W)
65 W (maks)
75 W (maks)
W i - F i C E RT I F I E D L o g o o n W i - F i A l l i a n c e
sertifitseerimismärk.
8,8 Kg
12,6 Kg
Wi-Fi Protected Setup Mark on Wi-Fi Alliance märk.
.
Kaal (kg)
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ja Miracast™ on Wi-Fi
Alliance kaubamärgid.
DLNA® DLNA Logo ja DLNA sertifikaat® on Digital
Living Network Alliance kaubamärgid, tootemärgid
või sertifikaadi .”
“
Eesti - 26 -
“YouTube ja YouTube logo Google Inc. kaubamärgid”
“HD TV 1080P” logo on kaubamärk, mis kuulub
DIGITAL EUROPE. (Saadaval ainult LC-40LE362EN
/ LC-40LE363EN / LC-40LE360EN / LC-40LE361EN
/ LC-40LE361K)
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ja
HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud tootemärgid USAs ja teistes riikides.
DVB logo on Digital Video Broadcasting—DVB—
project registreeritud kaubamärk.
EC Vastavusdeklaratsioon
Siinkohal kinnitab SHARP Electronics (Euroopa)
GmbH, et antud teleri komplekt on vastavuses
kõikide 1999/5/EC direktiivi nõuetega.
Va s t a v u s d e k l a r a t s i o o n i g a s a a b t u t v u d a :
http://www.sharp.eu/documents-of-conformity
Märkus:
Käesoleva LCD TV kasutamine on Euroopas lubatud.
Antud LCD TV on valmistatud kasutamiseks ainilt
siseruumides.
Lahtiütlemine interneti põhiste
teenuste osas
LAHTIÜTLEMISED
See SHAR seade võimaldab juurdepääsu kolmandate
osapoolte poolt pakutavale sisule ja teenustele.
Seadme kaudu ligipääsetav sisu ja teenused
kuuluvad kolmandatele osapooltele ning võivad olla
õigustega kaitstud. Seega peab mistahes sellise
sisu või teenuste kasutamine olema kooskõlas
nende teenuste või sisu pakkuvate kolamndate
osapoolte poolt kehtestatud autroiseeringute ja
kasutustingimustega. SHARO ei võta endale mingit
vastutust teie või kolmandate osapoolte eest, kui
te ei järgi autoriseerimise või kasutustingimuste
nõudeid. Kui mistahes sisu või materjalide korral
ei ole teenuse pakkuja kehtestanud teisiti, on kõik
kolmandate osapoolte poolt pakutavad materjalid ja
teenused mõeldud isiklikuks ja mittekaubanduslikuks
eesmärgiks, teil puudub õigus nende muutmiseks,
kopeerimiseks, levitamiseks, ülekandmiseks,
esitamiseks, reprodutseerimiseks, üleslaadimiseks,
avaldadamiseks, litsentsimiskes, tuletatud teoste
loomiseks, üle kandmiseks või müümiseks mis tahes
viisil või mistahes läbi selle kättesaadavaks osutunud
sisu ja teenuseid.
teenuseid , tuleb saata otse teenuse või rakenduse
otsesele pakkujale.
•Juurdepääsu sisule või teenustele seadme abil
võib olla mitmel põhjusel häiritud, mis ei pruugi
olla seotud seadme endaga, kaasa arvatud, kuid
mitte ainult võib olla põhjuseks voolukatkestus,
teine internetiühendus või suutmatus seadistada
teie seadet korralikult. SHARP, tema direktorid,
töötajad, ametnikud, agendid, lepingulised partnerid
ja tütarettevõtted ei ole teie ega kolmandate
osapoolte ees selliste tõrgete ega hooldus kavade
eest vastutavad sõltumata sellest kas sellist põhjust
oli võimalik näha ette või mitte.
•KÕIK KOLMANDATE OSAPOOLTE SISUD
J A T E E N U S E D , M I L L E L E O N TA G AT U D
JUURDEPÄÄS SELLE SEADME KAUDU
PAKUTAKSE TEILE "ON NAGU ON" JA "NAGU
ON SAADAVAL" PÕHIMÕTTEL JA SHARP JA
TEMA TÜTARETTEVÕTTED EI ANNA TEILE
MINGIT GARANTIID EGA VÕTA MISTAHES
OTSEST EGA KAUDSET VASTUTUST, KAASA
ARVATUD GARANTIID MÜÜGIKÕLBLIKKUSE,
ÜLEASTUMISTE, TEATUD EESMÄRGIKS VÕI
MISTAHES MUUL VIISIL SOBIVUSE OSAS,
A G A K A K Ä T T E S A A D AV U S E , T Ä S P U S E ,
TÄIUSLIKKUSE, TURVALISUSE, PEALKIRJADE,
KASULIKKUSE, HOOLETUSE VÕI VIGADETA JA
TÕRGETETA TOIMIMISE OSAS, MIS PUUDUTAB
SISU JA MATERJALE MIS ON SAANUD TEILE
KÄTTESAADAVAKS EGA KA SELLE EEST ET
NIMETATUD SISU VASTAB TEIE OOTUSTELE
VÕI NÕUDMISTELE.
•SHARP EI AGENT NING EI KANNA MINGIT
VASTUTUST KOLMANDATEST OSAPOOLTEST
TEENUSE VÕI SISU PAKKUJATE TEGUDE
VÕI TEGEMATA JÄTMISTE OSAS EGA KA
SELLISTE KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT
PAKUTAVATE SISUDE VÕI TEENUSTE OSAS.
•SHARP JA/VÕI TEMA TÜTARETTEVÕTTED
L O O B U VA D M I S TA H E S VA S T U T U S E S T
TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE EES
JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE, KAUDSETE,
OTSESTE VÕI KARISTUSEKS MÄÄRATUD
K A H J U TA S U D E E E S T, T U L E N E G U S E E
L E P I N G U S T, S E A D U S E R I K K U M I S E S T,
RANGE TOOTEVASTUTUSEST VÕI MUUST
TEOORIAST, ISEGI KUI SHARP JA/VÕI TEMA
TÜTARETTEVÕTTED ON SELLISE KAHJUSTUSE
VÕIMALIKKUSEST TEAVITANUD.
•SHARP ei võta endale mingit vastutust kolmandate
osapoolte poolt pakutavate materjalide või
teenustega seoses üles kerkida võivate klienditeenuse küsimuste osas. Kõik küsimused,
kommentaarid või teenusega seotud küsimused,
mis puudutavad kolmandate osapoolte sisu või
Eesti - 27 -
Nero MediaHome paigaldus
Nero MediaHome installimiseks, toimige
alljärgnevalt:
Märkus: DLNA funktsioni kasutamiseks tuleb see tarkvara
installida teie arvutisse.
1. S i s e s t a g e a l l t o o d u d l i n k t ä i e l i k u l t o m a
veebibrauseri aadressribale.
http://www.nero.com/mediahome-tv
2. Klikkige Allalaadimise nuppu avalehel.
Installimise fail laaditakse teie arvutisse.
3. Kui allalaadimine on lõpetatud, topelt klõpsake
installifailil, et alustada paigaldamist. Installiviisard
juhendab teid läbi paigaldamise protseduuride.
4. Esmalt kuvatakse teile eeltingimuste ekraan.
Installiviisard kontrollib vajaliku kolmandate
osapoolte tarkvara saadaolevust teie arvutis. Kui
rakendusi on puudu, siis need kuvatakse ning
enne jätkamist tuleb need installida.
5. Klikkige nuppu Installi. Kuvatakse integreeritud
jada. Palun ärge muutke kuvatud jada.
6. Klikkige nuppu Järgmine. Teile kuvatakse
Litsentsitingimuste (EULA) aken. Lugege hoolikalt
litsentsilepingut ning valige sobiv märgistuskast,
kui nõustute lepingi tingimustega. Installimine ei
ole ilma selle lepinguta võimalik.
7. Klikkige nuppu Järgmine. Järgmisel ekraanil
saate seada oma installimise eelistused.
8. Klikkige nuppu Installi. Installimine algab ja
lõppeb automaatselt. Edenemisriba näitab
installimisprotsessi olekut.
9. Klikkige nuppu Lõpeta. Installimine on lõpetatud.
Teid suunatakse nero tarkvara veebilehele.
10. Teie töölauale on paigutatud vastav otsetee.
Õnnitleme! Olete edukalt installinud oma arvutisse
Nero MediaHome.
Käivitage Nero MediaHome tehes topelt klõpsu
otsetee ikoonil.
Eesti - 28 -
Jäätmete kõrvaldamine seadme töötamisaja lõppemisel
A. Informatsioon kasutusest kõrvaldamise kohta
(kodumajapidamised)
1. Euroopa Liidus
Tähelepanu: Kui te soovite selle seadme ära visata, palun ärge visake seda tavalisse prügikonteinerisse!
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid tuleb käsitleda eraldi ja kooskõlas õigusaktidega, mis sätestavad
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete õige käsitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise. Vastavalt
liikmesriikide seadustele on EL riikide eramajapidamistel võimalus elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta selleks
ettenähtud kogumispunkti viia*. Mõnedes riikides* võib samuti kohalik edasimüüja uue sarnase toote ostmise
korrad kasutatud seadme tasuta tagasi võtta. *) Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku
omavalitsusega.
Tähelepanu: Teie
toode on
märgistatud selle
sümboliga. See
tähendab, et
kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadm
eid ei tohi segada
tavalise
olmeprügiga.
Nende toodete
jaoks on iseseisev
kogumissüsteem.
Kui teie kasutataval elektri- või elektroonikaseadmel on patareid või akud, hävitage esmalt need vastavalt
kehtivatele kohalikele nõuetele.
Utiliseerides antud toote korrektselt, aitate kaasa prügi mittenõuete kohase käsitlemise, utiliseerimise ja
ümbertöötlemise vältimisele ja aitate seega vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võib prügi
vale käitlemisega kaasneda.
2. EL-i mittekuuluvates riikides
Kui soovite antud toote ära visata, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega ja küsige infot korrektse jäätmekäitluse
kohta.
Šveits: Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed saab anda tasuta tagasi edasimüüjale, isegi kui te ei osta uut
toodet. Infot teiste kogumispunktide kohta saate kodulehelt www.swico.ch või www.sens.ch.
B. Informatsioon kasutusest kõrvaldamise kohta ettevõtjatele
1. Euroopa Liidus
Kui toodet on kasutatud ärilistel eesmärkidel ja te soovite selle ära visata:
Võtke ühendust oma SHARP edasimüüjaga, kes informeerib teid toote tagasivõtmise tingimustest. Võib olla, et
peate tasuma kulud, mis kaasnevad tagasivõtmise ja utiliseerimisega. Väikesed tooted (ja väikesed kogused) võib
võtta vastu kohalik kogumispunkt.
Hispaanias: Kasutatud toodete tagasivõtmiseks võtke ühendust loodud kogumissüsteemiga või kohaliku
omavalitsusega .
2. EL-i mittekuuluvates riikides
Kui soovite antud toote ära visata, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega ja küsige infot korrektse jäätmekäitluse
kohta.
Tootega kaasasolev patarei sisaldab väikeses koguses pliid.
EL-is: Läbikriipsutatud märgisega prügikast viitab, et kasutatud patareisid ei tohi panna üldise olmeprügi hulka!
Kasutatud patareide jaoks on eraldi kogumissüsteem, mis võimaldab korrektset ja seadustega kooskülas olevat
ümbertöötlemist. Lisainformatsiooni kogumise ja ümbertöötlemise kohta küsige kohalikust omavalitsusest.
Pb
Šveits: Kasutatud patareid tuleb tagastada müügipunkti.
Teised mitte EL riigid: Informatsiooni saamiseks kasutatud patareide korrektseks utiliseerimiseks küsige kohalikust
omavalitsusest.
Eesti - 29 -
Mõõtudega joonised
32281 (LC-32LE36x Seerial)
40281 (LC-40LE36x Seerial)
Märkus: Mõõtude ühikuks on mm.
Eesti - 30 -
Aluse paigaldamine
TÄHTIS
Enne aluse paigaldamist oma uuele Sharp telerile, lugege hoolikalt alltoodud informatsiooni.
Aluse paigaldamine
•Enne aluse sobitamist, veenduge, et TV ei oleks ühendatud vooluvõrku.
•Asetage Sharp televiisor (1) pehmele, stabiilsele ja tasasele pinnale, näoga alla poole.
•Asetage alus (3) aluse kinnituskohale TV tagaküljele nagu näidatud joonisel.
•Veenduge, et Alus (3) oleks paigaldatud korrektselt ja et teleri tagaküljel oleva dkruviaugud oleks nähtaval.
•Asetage Alusekate (2) Alusele (3).
•Veenduge, et Aluskate (3) oleks paigaldatud korrektselt ja et teleri tagaküljel oleva dkruviaugud oleks nähtaval.
•ÄRGE sisestage kruvisid enne plastik liistu paigaldamist.
•Sisestage 4 kaasasolevat kruvi ja pingutage kergelt kuni alus on korralikult paigaldatud.
32281 (LC-32LE36x Seerial)40281 (LC-40LE36x Seerial)
Eesti - 31 -
Aluse eemaldamine
TÄHTIS
Enne aluse eemaldamist oma Sharp telerilt, lugege hoolikalt alltoodud informatsiooni.
Aluse eemaldamine
•Enne aluse eemaldamist, veenduge, et TV ei oleks ühendatud vooluvõrku.
•Asetage Sharp televiisor pehmele, stabiilsele ja tasasele pinnale, näoga alla poole.
•Keerake lahti neli jalal olevat kinnituskruvi ja eemaldage kruvid, kui need on täielikult lahti keeratud.
•Eemaldage paneeli küljest alus ja plastikliist.
32281 (LC-32LE36x Seerial)40281 (LC-40LE36x Seerial)
Eesti - 32 -
Kruvide mõõdud seinale monteerimiseks
Kruvi pikkus = A+B
Kruvi
Korpus
Seinale paigaldamise nurk
TOOTELE
MUDEL
VESA
MIN. / MAX. KRUVIDE PIKKUS
(PIKKUS)
LC-32LE362EN
LC-32LE363EN
LC-32LE360EN
200 x 100 (W X H)
M4 x 6 / M4 x 10
LC-32LE361EN
LC-32LE361K
LC-40LE362EN
LC-40LE363EN
LC-40LE360EN
200 x 200 (W X H )
M6 x 8 / M6 x 12
LC-40LE361EN
LC-40LE361K
Eesti - 33 -
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
‫מדריך הפעלה‬
NORSK
DANSK
SUOMİ
POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS
HRVATSKİ
SLOVENŠČİNA
РУССКИЙ SRPSKİ SLOVENČİNA
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВIЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD ‫טלוויזיה צבעונית עם מסך‬
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽİTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
LİETUVİŲ БЕЛАРУСКАЯ УКРАЇНСЬКА БЪЛГАРСКИ
LCD RENKLİ TELEVİZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVİSİE
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVİZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZİÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNİ LCD TELEVİZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVİZOR U BOJİ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVİEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTİ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
SVENSKA
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC-32LE360EN / LC-32LE361EN
LC-32LE361K / LC-32LE362EN
LC-32LE363EN / LC-40LE360EN
LC-40LE361EN / LC-40LE361K
LC-40LE362EN / LC-40LE363EN
Download PDF

advertising