Zelmer ZCK0259W electrical kettle

Zelmer ZCK0259W electrical kettle
PL
Podświetlany wyłącznik
CZ
Podsvícený vypínač
SK
Podsvietený vypínač
RU
Выключатель с подсветкой
UA EN
instrukcja
użytkowania
user
manual
Bимикач, що підсвічується
Illuminated switch
432
PL
Obrotowa podstawa
CZ
Otočný podstavec
SK
Otočný podstavec
RU
Вращающаяся подставка
UA EN
432
Czajnik
elektryczny
Electric kettle
Czajnik
elektryczny
Electric kettle
Linia Produktów „Nerro”
Product Line „Nerro”
Oбертальна основа
Rotating base
432
Czajnik
Kettle
PL
Komfortowy uchwyt
CZ
Pohodlný držák
SK
Pohodlný držiak
RU
Удобная ручка
UA EN
Зручна ручка
Comfortable handle
432-002_v01
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ 432
4–6
ELEKTRICKÁ KANVICA
Typ 432
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
10–12
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ KONVICE
Typ 432
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
7–9
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
Tип 432
13–15
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип 432
16–18
13Z016
Ekspres do kawy
Espresso machine
491
Blender ręczny
Hand blender
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type 432
19–21
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
4
1
5
PL
5
8
2
6
7
12
9
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
3
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
11
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
B
●
●
●
1
2
3
4
●
●
5
6
7
8
●
●
C
●
●
●
1
2
3
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
10
●
4
●
4
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi
rękami.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Powierzchnia urządzenia pozostaje gorąca nawet po jego
wyłączeniu.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania
parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie
ostygnąć.
Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli woda wrze.
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewmątrz
pomieszczeń.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
432-002_v01
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
● Open the lid (5).
● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the
kettle with water up to the maximum level. Switch on the
kettle.
● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
● Remove the filter (11) and rinse it under running water.
Replace the filter.
● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
The kettle should be descaled periodically to
avoid its possible damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
432-002_v01
21
Obsługa i działanie czajnika Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,5 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika (Rys. A)
1 Lampka
2 Korpus
3 Metalowa obudowa
4 Dzióbek
5 Pokrywka
6 Rączka
7 Wskaźnik poziomu wody
8 Przełącznik Włącz/Wyłącz (on-off)
9 Przewód przyłączeniowy
10 Schowek na przewód przyłączeniowy
11 Filtr antyosadowy
12 Podstawka zasilająca
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć
go wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej
części instrukcji), napełnić wodą do poziomu
„max”, a następnie czterokrotnie zagotować
wodę (każdorazowo świeżą porcję) i ponownie
umyć.
432-002_v01
(Rys. B)
1 Otwórz pokrywkę (5) czajnika.
2 Umieść filtr (11) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (7)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (7).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstawce zasilającej (12).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając przycisk wyłącznika w poz. on
– zaświeci się lampka sygnalizacyjna.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie,
wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając włącznik (8). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając
do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (11).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń. W szczególności regularnego czyszczenia wymaga zewnętrzna blacha
ozdobna korpusu czajnika.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
5
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­
wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagroma­dzenia osadów, należy
je usunąć według punktu „Rozpuszczanie
kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywkę (5) czajnika.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g
kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz
czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (11) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę,
worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
6
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
432-002_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny
srozumitelné.
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy na přístroji může provádět pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může
být nebezpečná pro uživatele. V případě poruchy se
obraťte na autorizovaný servis ZELMER.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte těla konvice, při
přenášení uchop­te konvici za rukojeť.
●● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha spotřebiče je
horká i po jeho vypnutí.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, v okamžiku varu může horká voda vystříknout z konvice.
●● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry
a zástrčky.
●● Buďte opatrní na horkou párku, která vychází z konvice v průběhu varu.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● Neotevírejte víko v okamžiku, kdy se voda vaří.
●● Před čištěním spotřebiče vždy vyjměte přívodní kabel
ze zásuvky elektrické sítě.
●● Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí) s fyzickým nebo psychickým omezením a osoby, které nemají zkušenosti s tímto spotřebičem a neznají ho. Výše uvedené osoby mohou
používat spotřebič pouze pod dohledem nebo v souladu s návodem k použití přístroje, který jim poskytnou
osoby, jež jsou odpovědné za jejich bezpečnost.
●● Dbejte, aby si s přístrojem nehrály děti.
432-002_v01
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
●● Konvici lze používat pouze s originálním napájecím
podstavcem, určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo
konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace
a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení,
výstražné znaky atd.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při jeho
použítí k obchodním účelům, nebo v gastronomických
zařízeních, se mění záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
7
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Menovitý objem 1,5 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským
normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
(Obr. A)
1 Kontrolka
2 Plášť
3 Kovovy plášť
4 Nálevka
5 Víko
6 Rukojeť
7 Stupnice
8 Vypínač zap./vyp. (on-off)
9 Přívodní šňůra
10 Schránka na přívodní šňůru
11 Filtr proti usazeninám
12 Podstavec
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde
k automatickému vypnutí konvice tepelnou
pojistkou.
Za účelem opětovného zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z podstavce, nalejte do ní vodu, postavte zpět na
podstavec a zapněte konvici vypínačem.
Vychladnutí konvice lze urychlit, jestliže do ní
nalejete studenou vodu.
(Obr. C)
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (11).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí. Pravidelné čištění vyžaduje zejména vnější
ozdobný plech na tělese konvice.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
(Obr. B)
1 Otevřete víko (5) konvice.
2 Pokud jste vytáhnuli filtr (11), nasaďte jej zpět na své
místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (7)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (7).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (12).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
8
Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
Čištění a údržba
Příprava a použití varné konvice
Obsluha a provoz konvičky
7 Zapněte varnou konvici přepnutím – vypínače do polohy
on – kontrolka se rozsvítí.
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují
ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení není způsobeno špatnou prací přístroje
a nestanoví žádné zábrany v dalším používání.
V případě většího nahromazení nánosů, je
odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního
kamene”.
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko (5) konvice.
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte
konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
432-002_v01
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (11), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
●● Naplňte
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
432-002_v01
9
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre
správne používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Zachovajte osobitnú pozornosť počas práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti v prípade, že prívodový
kábel alebo plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● Zástrčku nezasúvajte do zásuvky mokrými rukami.
●● V prípade, že prívodový kábel je poškodený, vymeňte
ho priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete
riziku vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho používateľa.
V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné
stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Nedotýkaj sa telesa kanvice počas varenia – na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva horúci aj po jeho vypnutí.
●● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu nad úroveň
„max” – počas varenia sa horúca voda môže z kanvice
vyliať.
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla
neodstala voda.
●● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou parou zo spotrebiča počas varenia.
●● Pred čistením, by kanvica mala byť dostatočne
chladná.
●● Počas varenia vody, nikdy neodkrývajte horný uzáver.
●● Pred čistením, nikdy nezabudnite odpojiť prívodový
kábel spotrebiča zo zásuvky zdroja napätia.
10
●● Tento spotrebič nie je určený osobám (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobám, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, s výnimkou,
že vykonávajú prácu so zariadením pod dohľadom inej
osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu spotrebiča
v prítomnosti osôb zodpovedných za ich bezpečnosť.
●● Osobitnú pozornosť venujte deťom, aby sa so zariadením nehrali.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť
spoza okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich
povrchov.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky zdroja energie
potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných
priestoroch.
●● Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu s konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
●● Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí
vody – mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej
pary na povrch kanvice.
●● Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
●● Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
●● V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
●● Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, že jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický spínač nie je aktívny.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými
časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém
ovládania.
432-002_v01
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
spotrebiča
●● Spotrebič
je určený pre domáce účely. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky, v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,5 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Korpus kanvice
(Obr. A)
1 Žiarovka
2 Korpus
3 Kovové puzdro
4 Lievik
5 Veko
6 Úchytka
7 Ukazovateľ hladiny vody
8 Prepínač Zapnuté/Vypnuté (on-off)
9 Prípojný kábel
10 Schránka na prívodovú šnúru
11 Vodoznak so stupnicou
12 Napájacia podložka
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší tok elektrickej energie.
Pre opätovné použitie kancice po jej vychladnutí (pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať
z konzoly, naliať do nej vodu, postaviť na
pôvodné miesto a zapnúť kanvicu stlačením
vypínača (8). Chladenie rýchlovarnej kanvice
môžete urýchliť tak, že do jej vnútra nalejete
studenú vodu.
(Obr. C)
Čistiť iba studenú kanvicu!
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra
umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti
návodu), naplniť vodou na úroveň „max“
a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým
novú dávku) a opätovne umyť.
(Obr. B)
1 Otvorte veko (5) rýchlovarnej kanvice.
2 Uložiť filter (11) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (7)).
432-002_v01
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (12).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Zapnite kanvicu zatlačením vypínača do polohy on – signálne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je
nutné vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej
zásuvky.
Čistenie a údržba
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Obsluha a prevádzka kanvice
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (7).
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (11).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu. Obzvlášť pravidelne čistite
vonkajší ozdobný plech telesa čajníka.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
11
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko (5) rýchlovarnej kanvice.
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (11) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
12
432-002_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает повреждениями
●● Соблюдайте особую осторожность если во время
работы прибора рядом находятся дети.
включайте прибор, если провод питания или
корпус имеют видимые повреждения.
●● Не подключайте штепсель в розетку электросети
мокрыми руками.
●● В случае повреждения неотделяемого провода питания, провод должен заменяться производителем,
специализированным сервисным центром либо
квалифицированным лицом во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае неполадок обратитесь в
специализированный сервисный пункт ZELMER.
●● Не прикасайтесь к корпусу чайника во время кипячения – перемещайте чайник исключительно с помощью ручки.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора остается горячей даже после его
выключения.
●● Не заливайте воду выше отметки «max» – если
чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край.
●● Обратите внимание, чтобы вода не попала на вилку провода питания.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой чайник должен полностью остыть.
●● Не
432-002_v01
●● Не следует открывать крышку, если вода кипит.
●● Перед очисткой прибора всегда выньте провод питания из розетки.
●● Данный прибор не предназначен для применения
лицами (в том числе детьми) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими способностями, а также лицами, не обладающими
опытом или знаниями, как пользоваться прибором,
без присмотра или предоставления им инструкций по применению лицами, отвечающими за их
безопасность.
●● Не разрешайте детям пользоваться прибором или
относиться к нему как к игрушке.
Внимание!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает порчей имущества
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
●● Чайник может использоваться только с приложенным основанием для электропитания, предназначенным для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или основание, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не применяйте чайник с открытой крышкой –автоматический выключатель не сработает.
●● Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
13
Указания
Информация о продукте и указания по
эксплуатации
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего применения. В случае использования прибора
в профессиональном гастрономическом бизнесе,
условия гарантии изменяются.
●● Не применяйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,5 литра.
Чайник имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника (Рис. A)
1 Cигнальный индикатор
2 Кopпyc
3 Мeтaлличeский кopпyc
4 Носик
5 Крышка
6 Ручка
7 Указатель уровня воды
8 Переключатель включить/выклю­чить (on-off)
9 Питающий провод
10 Отделение для питающего провода
11 Сетчатый фильтр для очистки воды
12 Подставка
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо вымыть внутри (способ мытья
описан в разделе «Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального
уровня, a затем четыре раза вскипятить
в нем воду (каждый раз свежую) и снова
вымыть.
14
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Oткpoйтe кpышкy (5) чайникa.
2 Вставьте в чайник фильтр (11), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (7)).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (7).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (12).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку
с заземлением.
7 Включите чайник, нажимая переключатель в пол. on
– должен загореться сигнальный индикатор.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение – индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить
за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
С целью включения чайника после остывания (около 15 мин.) следует снять с подставки, налить воды, повторно поставить его туда и включить чайник, нажимая
включатель (8). Процесс можно ускорить,
наливая в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
(Рис. C)
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (11).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды). В частности, регулярная чистка требуется декоративной внешней металлической части корпуса чайника.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
432-002_v01
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подниматься
на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом
выступающих в воде (кальций, магний,
железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются
проблемой в его использовании. В случае
большего нагромождения осадков следует
их устранить согласно с пунктом «Удаление накипи».
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Oткpoйтe кpышкy (5) чайникa.
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой водой.
●● Выньте фильтр (11) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Любой пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий или затрат.
Поэтому, картонные упаковки сдавайте
в пункт сбора макулатуры, полиэтиленовые
мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Отработанный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
432-002_v01
15
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки
зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання може призвести до
травмування
●● Будьте
особливо обережні під час використання
чайника в присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо мережевий кабель
або корпус пошкоджені.
●● Не підключайте вилку в гніздо електромережі
мокрими руками.
●● Якщо буде пошкоджений стаціонарний кабель живлення, його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня, або кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся корпусу електрочайника під час
кип‘ятіння – для перенесення використовуйте
виключно ручку чайника.
●● Не торкайтеся нагрітих поверхонь. Поверхня приладу
залишається гарячою навіть після його виключення.
●● Не переповнюйте електричний чайник понад
рівень „max” – під час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
●● Будьте уважні, щоб не намочити вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кипіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до повного охолодження чайника.
16
●● Не слід відкривати кришку підчас кипіння води.
●● Перед чисткою приладу завжди виймайте кабель
живлення із гнізда мережі.
дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або вмінь, якщо вони не перебувають під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке проводиться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не дозволяйте дітям грати з приладом.
●● Не
Увага!
Недотримання може призвести до пошкодження майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі
(виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати
над краєм стола або кухонної стільниці, а також не
може торкатися до гарячої поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки, тримаючись за
кабель.
●● Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
●● Електричний чайник можна використовувати тільки
разом з підставкою живлення, що входить у комплект, призначеною для даного типу.
●● Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати по зовнішній поверхні чайника і призвести
до опіків.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електричний чайник, у якому немає
води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
432-002_v01
Обслуговування і робота чайника
Вказівки
Інформація про
з експлуатації
продукт
і
вказівки
●● Обладнання призначене для домашнього використання. У випадку його використання для підприємницької діяльності у сфері громадського харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри наведені на номінальній панелі
виробу.
Номінальний об’єм 1,5 л.
Чайник належить до І класу і обладнаний проводом
живлення з захисною жилою і штепселем з захисним
контактом.
Чайники ZELMER відповідають вимогам чинних
стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
На номінальній панелі пристрій позначений символом СЕ.
Складові частини електрочайника (Рис. A)
1 Лампочка
2 Корпус
3 Meтaлeвий кopпyc
4 Носик
5 Кришка
6 Ручка
7 Індикатор рівня води
8 Перемикач Включіть/Виключіть (on/-off)
9 Провід живлення
10 Сховище для живильного кабелю
11 Протиосадовий фільтр
12 Підставка живлення
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником або після довготривалої перерви у користуванні, потрібно умити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно умити.
432-002_v01
(Рис. B)
1 Вiдкpити кpишкy (5) чaйникa.
2 Установіть фільтр (11) в електрочайнику – якщо
раніше був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (7)).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (7).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (12).
6 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Запустіть електрочайник, натискаючи кнопку вимика­
ча у пол. on – вмикається сигнальна лампочка.
8 Після скип’ятіння води, електрочайник автоматично
виключиться, вимикач повертається у вихідне положення
– лампочка згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення
напруги термічним вимикачем.
З метою включення чайника після охолодження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки,
налити води, повторно поставити його
туди та включити чайник, натискаючи
вмикач (8). Охолодження можна прискорити,
наповнюючи чайник холодною водою.
Очищення і зберігання
(Рис. C)
Очищувати тілько холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Вийміть фільтр (11).
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди. Зокрема,
регулярне чищення потрібне декоративній зовнішній
металевій частині корпусу чайника.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою
оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
17
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти у воду. Це відбувається у зв’язку із
наявністю мінералів, що природнім чином
виступають у воді (кальцій, магній, залізо
і т.п.). Такі плями не спричинені поганою
роботою приладу і не становлять перешкоди в його використанні. У випадку
нагромадження великої кількості осаду,
слід усунути його згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Вiдкpити кpишкy (5) чaйникa.
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (11) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
●● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
18
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
432-002_v01
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Special attention should be kept when using the kettle
in the presence of children.
●● Do not operate the kettle if the power cord is damaged
or if there is any visible damage to the kettle body.
●● Do not plug the power cord with wet hands.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should
be replaced by the manufacturer, an authorised service
point or a qualified person in order to avoid any hazards.
●● Only qualified staff may repair the appliance. Improper
repair may cause a serious threat to the user. In case
of any defects, contact an authorised ZELMER service
point.
●● Do not touch the main body of the kettle when water is
boiling – use only the handle to move it.
●● Do not touch any hot surfaces of the kettle. Surfaces
remain hot even after the device is switched off.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
"max” – water might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the power cord.
●● Steam coming out of the kettle when the water is
boiling may cause scalding.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning.
●● Do not open the lid while the water is boiling.
●● Always remove the plug from the mains before cleaning
the kettle.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
432-002_v01
Warning!
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Always place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the mains by pulling by
the cord.
●● This appliance is intended for indoor use only.
●● The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid right after the water has boiled –
steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents – such as
emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
Tip
Product information and tips on use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions change.
●● Do not use the kettle without the filter.
19
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.5 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
(Fig. A)
1 Control light
2 Housing
3 Kettle body
4 Spout
5 Lid
6 Handle
7 Water level indicator
8 On/off switch
9 Supplying cord
10 Storage space for the connecting cord
11 Anti-deposit filter
12 Base
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see “Cleaning and
maintenance”), fill it with water up to the “max”
level, and let it boil four times (use fresh water
each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
(Fig. B)
1 Open the lid (5).
2 Place the filter (11) in the kettle – if it was taken out before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (7)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (7).
5 Place the kettle on the power base (12).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn on the ketttle by pressing the switch button into
position on – the indicator light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (8). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (11).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid. Especially the outer decorative metal
sheet of the kettle body needs to be cleaned on regular
basis.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
4 Close the lid.
20
432-002_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement