SPEEDLINK QUANUM
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas
till en dator eller någon annan ljudkälla. Produkten är underhållsfri.
Använd den inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar
inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för
syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av
utrustningen och vara lättåtkomligt. Produkten är bara helt fri från ström
om kontakten dras ut ur uttaget.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga
hörselskador. Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på
produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
Funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet
till den apparat som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här produkten
inte får slängas bland de osorterade soporna. Du är skyldig att lämna
in elektriska apparater till ett speciellt insamlingsställe för elektriska
produkter. Information om insamlingsställen i din närhet får du av de
lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller där du köpte
produkten. Genom att samla in och återvinna elektriska apparater
separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar
människor och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår
support via vår webbplats www.speedlink.com.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en
computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum.
Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige
skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet
eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let
tilgængeligt. Enheden er først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen,
hvis netstikket er trukket ud.
Undgå høreskader
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan
det føre til permanente høreskader. Kontroller før hver anvendelse den
indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
Overensstemmelseserklæring
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der
opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør
du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette produkt
ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du er forpligtet
til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan
indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale
myndigheder, genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette
produkt. En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk udstyr
forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers sundhed
og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support
som du finder på vores webside www.speedlink.com.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do
podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku i do
użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt nie wymaga
konserwacji. Nie wolno go używać przy widocznych zewnętrznych
uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego pobliżu
i powinno być łatwo dostępne. Urządzenie jest całkowicie odłączone od
zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu zasilającego jest odłączony od
gniazda elektrycznego.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe
uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom
głośności i unikać zbyt dużego poziomu głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że tego produktu nie
wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi – masz obowiązek
dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych. Informacje o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej
administracji, miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie,
w którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych
urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony zawartych w nich
substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się do
naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza strona
internetowa www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra
történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas.
A termék nem igényel karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett
kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból
eredt.
1
2
AC POWER
connect Remote
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do počítače
nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách.
Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození jej nepoužívejte.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo
zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než
byly uvedeny výrobcem.
U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla
být dobře přístupná. Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu až
tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze zásuvky.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit
trvalé poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavenou
hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/povinná jej
odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická zařízení. Informace
o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního
podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento
výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr a recyklace starých elektrických
spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské
zdraví ani životní prostředí.
Technický support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím
náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových
stránek www.speedlink.com.
EL
FI
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή
ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το
προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει
εξωτερικές ζημιές. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό. Η
πρίζα αυτής της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα
προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν
τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun
äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei
tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai
henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί
να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε
χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi
aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της
συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι
το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι
να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο σημείο συλλογής για
ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με
τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό
το προϊόν. Η ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε
στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja
helppopääsyisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun
verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa
laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää
lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä on siksi velvollisuus
luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja paristojen keräyspisteeseen.
Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta,
jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen.
Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja kierrätys estää sen, että niiden
sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme
puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta,
osoitteessa www.speedlink.com.
CONNECT DEVICES
PC
4
Connect Satellites
5
6
POWER ON
ADJUST SOUND
7
60 min
CLICK
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en datamaskin
eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom. Produktet er
vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck
GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for personskader
som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av
produktet utover det som er angitt fra produsenten.
For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i
nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom
støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader.
Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt
(radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at dette produktet
ikke kan kastes sammen med det usorterte husholdningsavfallet.
Du er forpliktet til å levere det inn til et offisielt innsamlingssted for
elektroapparater. Informasjon om slike steder i nærheten der du bor får
du hos de lokale myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet
som du kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning
av gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må
du henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå
via vår nettside www.speedlink.com.
OFF
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’
button leads to increased power consumption.
220-240V ~
50Hz 0.3A
SE
DK
1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (220-240V, 50/60Hz ~)
1. Slut subwooferens strømkabel til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Dugja a mélysugárzó csatlakozóját egy dugaszoló aljzatba (220 - 240 V, 50/60 Hz ~).
2. Koppla fjärrstyrningen till högtalarsystemet med medföljande kabel: Sätt medföljande kabels 3,5mm grön
teleplugg i det bakre, lediga uttaget på kabelfjärrstyrningen och de båda cinch-/RCA-kontakterna (röd och
vit) i subwooferns ingångsuttag („IN“)
2. Slut bordfjernbetjeningen til højttalersystemet med det vedlagte kabel: Sæt det grønne 3,5-mm-jackstik
ind i kabelfjernbetjeningens ledige udgang, og de to cinch-/RCA-stik (rød og hvid) i subwooferens
indgangsstik („IN“).
2. Podłącz stołowego pilota zdalnego sterowania i dołączony kabel do systemu głośnikowego: umieść zielony
wtyk mini-jack 3,5mm w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w
gniazdach wejściowych subwoofera („IN“).
2. Csatlakoztassa az asztali távirányítót a mellékelt kábellel a hangfalrendszerhez: Dugja be a 3,5 mm-es jack
dugót a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába és mindkét cinch-/RCA-dugót (pirosat és fehéret) a
mélysugárzó bemeneti aljzatába („IN”).
3. Koppla fjärrstyrningen till Din PC: Sätt den gröna kontakten på den fasta fjärrkontrollkabeln i audioutgången
(oftast grön) och den svarta i ljudkortets mikrofoningång (oftast rosa).
Du kan också ansluta ett headset eller ett par hörlurar till fjärrkontrollen. Då kommer det inget ljud genom
högtalarna Om du vill ansluta ytterligare en audiokälla, t ex en MP3-spelare, till fjärrstyrningen istället för en
mikrofon sätter du fjärrkontrollens svarta kontakt i datorns Line-In-ingång (oftast blå).
3. Slut bordfjernbetjeningen til pc‘en: Sæt det fast installerede fjernbetjeningskabels grønne stik i
audioudgangen (for det meste grøn) og det sorte stik i lydkortets mikrofonindgang (for det meste rosa).
På fjernbetjeningen kan der endvidere tilsluttes et headset eller en hovedtelefon, hvorved højttalerlyden
slukkes. Hvis du vil tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen i stedet for mikrofonen som f.eks. en
MP3-afspiller, sættes fjernbetjeningens sorte stik i line-in-indgangen på pc‘en (for det meste blå).
4. Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch/RCA-kontakter i motsvarande
utgångar på subwoofern – den röda fr höger och den vita för vänster kanal.
4. Slut satellithøjttalerne til subwooferen: Sæt satellitternes to cinch-/RCA-stik ind i udgangene på
subwooferen – rør til den højre og hvid til den venstre kanal.
3. Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: podłącz zielony wtyk zainstalowanego na
stałe kabla pilota zdalnego sterowania do wyjścia audio (najczęściej zielone), a czarny wtyk do wejścia
mikrofonowego karty dźwiękowej (najczęściej różowe). Do pilota zdalnego sterowania można podłączyć
dodatkowo zestaw słuchawkowy i mikrofon; głośniki zostają wówczas odłączone. Jeśli zamiast mikrofonu
chcesz podłączyć do pilota drugie źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk pilota
zdalnego sterowania do wejścia Line-in komputera (najczęściej niebieskie).
3. Csatlakoztassa az asztali távirányítót a számítógéppel: Dugja a fixen beszerelt távirányítókábel zöld
csatlakozóját az audió kimenetbe (általában zöld) és a fekete csatlakozót a hangkártya mikrofon
bemenetébe (általában rózsaszín).
A távirányítóra csatlakoztathat egy headsetet vagy fejhallgatót, a hangszóró ekkor kikapcsol.
Ha a mikrofon helyett második hangforrást, pl. MP3 lejátszót szeretne csatlakoztatni a távirányítóra,
dugja a távirányító fekete csatlakozóját számítógépe line-in bemenetébe (általában kék).
5. Ställ först in en låg volym på fjärrkontrollen och subwoofern. Sätt sedan på systemet (POWER på läge ON).
5. Stil først lydstyrkeindstillingen for fjernbetjeningen og subwooferen på et lavt trin. Tænd derefter for
systemet („POWER“ på „ON“).
4. Podłącz głośniki satelitarne do subwoofera: podłącz oba wtyki cinch/RCA satelitów do odpowiednich gniazd
subwoofera - czerwony do gniazda prawego kanału, biały - do gniazda lewego kanału.
4. Csatlakoztassa a szatelit hangfalakat a mélysugárzóra: Dugja be a szatelitek mindkét cinch-/RCA
csatlakozóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába - a pirosat a jobb, a fehéret pedig a bal
csatornába.
PL
5. Ustaw regulator głośności pilota zdalnego sterowania i subwoofera początkowo na niską głośność.
Następnie włącz system („POWER“ na „ON“).
HU
CZ
EL
1. Zapojte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Koble subwooferens strømledning til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Připojte stolní dálkové ovládání pomocí přiloženého kabelu k reproduktorovému systému: Zasuňte zelenou
3,5mm kolíkovou zástrčku do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání, oba konektory Cinch/
RCA (červený a bílý) pak zasuňte do vstupní zdířky subwooferu („IN“).
2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο μέσω του εσώκλειστου καλωδίου με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε
το πράσινο βύσμα 3,5χιλ. στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου καλωδίου, τα δύο βύσματα
Cinch-/RCA (κόκκινο και λευκό) στις υποδοχές εισόδου του υπογούφερ ( „IN“).
2. Liitä pöytäkaukosäädin mukana tulevalla johdolla kaiutinjärjestelmään: Liitä vihreä 3,5mm:n jakkipistoke
johtokaukosäätimen taaempaan vapaaseen liitäntään, molemmat Cinch/RCA-pistokkeet (punainen ja
valkoinen) subwooferin tuloliitäntään (”IN”).
2. Koble bordfjernkontrollen til høyttalersystemet med den medfølgende ledningen: Stikk den grønne
3,5mm jackkontakten inn i den bakerste ledige boksen på bordfjernkontrollen, de
to cinch/RCA-støpslene (rød og hvit) inn i inngangsboksen på subwooferen («IN»).
3. Propojení stolního dálkového ovládání s počítačem: Zastrčte zelený konektor napevno nainstalovaného
kabelu dálkového ovládání do zvukového výstupu (většinou zelený) a černý konektor do vstupu mikrofonu
zvukové karty (většinou růžový).
K dálkovému ovládání můžete navíc připojit náhlavní soupravu nebo sluchátka. V tom případě dojde k
odpojení výstupu z reproduktorů. Chcete-li k dálkovému ovládání připojit místo mikrofonu druhý zvukový
zdroj (například přehrávač MP3), zasuňte černý konektor dálkového ovládání do vstupu Line-in na počítači
(většinou modrý).
3. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισαγάγετε το πράσινο βύσμα του σταθερά
εγκατεστημένου καλωδίου τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ήχου (τις περισσότερες φορές πράσινο) και το
μαύρο βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου (τις περισσότερες φορές ροζ).
Στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον ακουστικά. Η έξοδος ηχείων απενεργοποιείται τότε.
Εάν θέλετε να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο αντί ενός μικροφώνου μια δεύτερη πηγή ήχου ή και μια
συσκευή αναπαραγωγής MP3, εισάγετε το μαύρο βύσμα του τηλεχειριστηρίου στην είσοδο Line-In του Η/Υ
σας (τις περισσότερες φορές μπλε).
3. Liitä pöytäkaukosäädin tietokoneeseen: Liitä kiinteästi asennetun kaukosäätöjohdon vihreä pistoke
äänikortin audiolähtöön (yleensä vihreä) ja musta pistoke mikrofonituloon (yleensä vaaleanpunainen).
Kaukosäätimeen voidaan lisäksi liittää kuulokemikrofoni tai kuulokkeet, silloin kaiutintoisto sammutetaan.
Jos haluat liittää kaukosäätimeen mikrofonin sijaan toisen äänilähteen, kuten esim. MP3-soittimen, liitä
kaukosäätimen musta pistoke tietokoneesi Line-In-tuloon (yleensä sininen).
3. Koble bordfjernkontrollen til PC-en: Stikk det grønne støpselet på den fast installerte fjernkontrollkabelen inn
i Audio-utgangen (oftest grønn) og det svarte støpselet i mikrofoninngangen på lydkortet (oftest rosa).
Du kan i tillegg koble et headset eller høretelefoner til fjernkontrollen, høyttalereffekten blir da slått av.
Ønsker du å koble en ekstra lydkilde til fjernkontrollen istedenfor en mikrofon, f.eks. en MP3-spiller,
stikker du det svarte støpselet på fjernkontrollen inn i Line-In-inngangen på PC-en (oftest blå).
4. Připojení satelitních reproduktorů na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch/RCA satelitů do příslušných
výstupních zdířek subwooferu – červená zdířka pro pravý kanálu, bílá pro levý kanál.
4. Συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των δορυφόρων στις
αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ - κόκκινο για το δεξιό, λευκό για το αριστερό κανάλι.
4. Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat Cinch/RCA-pistokkeet subwooferin vastaaviin
lähtöliitäntöihin – punainen oikealle, valkoinen vasemmalle kanavalle.
4. Koble satellitthøyttalerne til subwooferen: Stikk begge cinch-/RCA-støpslene til satellitten inn
i tilsvarende utgangsbokser på subwooferen – rød for den høyre, hvit for den venstre kanalen.
5. Regulátor hlasitosti na dálkovém ovládání subwooferu nastavte nejdříve na nízkou hodnotu. Následně
systém zapněte (přepínač „POWER“ přepněte do polohy „ON“).
5. Θέστε το ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα στη χαμηλότερη βαθμίδα. Στη
συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“).
5. Säädä kaukosäätimen ja subwooferin äänenvoimakkuuden säädin aluksi alhaiselle tasolle.
Kytke sitten järjestelmä päälle (”POWER” asentoon ”ON”).
5. Still volumbryteren til fjernkontrollen og subwooferen først inn på et lavt nivå.
Slå deretter systemet på («POWER» til «ON»).
6. Käynnistä nyt äänentoisto tietokoneeltasi ja sovita äänenvoimakkuus sekä bassoäänet säätimellä.
6. Start nå lydgjengivelsen på PC-en og tilpass volumet samt bass med bryterne.
6. Nyní zapněte přehrávání zvuku v počítači a regulátorem nastavte hlasitost a basy.
6. Τώρα εκκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στον Η/Υ στη και προσαρμόστε την ένταση καθώς και μπάσα
μέσω των ρυθμιστών.
7. Jos äänisignaalia ei lähetetä noin 60 minuuttiin, kaiutin kytkeytyy Stand-by-valmiustilaan, LED sammuu
sen jälkeen. Kun signaali on jälleen olemassa, järjestelmä aktivoituu jälleen automaattisesti. Jotta
automaattinen vaihto valmiustilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin
„Stand-by“-painiketta („Stand-by“ asentoon „OFF“).
7. Hvis det i løpet av 60 minutter ikke blir overført noe lydsignal, vil høyttaleren gå i hvilemodus,
deretter slukkes LED-en. Hvis det igjen overføres et signal, blir systemet automatisk reaktivert.
For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen
ved å trykke på „stand-by“-knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).
7. Hvis der ikke overføres et lydsignal i cirka 60 minutter, går højttaleren på stand-by-modus, og LED slukkes
derefter. Når der igen er signal, genaktiveres systemet automatisk. For at forhindre, at der automatisk
skiftes til standby-tilstand, skal du deaktivere denne funktion ved at trykke på „standby“-knappen på
subwooferen („standby“ på „OFF“).
7. Εάν για 60 λεπτά δεν μεταβιβαστεί κανένα σήμα ήχου, το ηχείο τίθεται σε λειτουργία ετοιμότητας και το
LED σβήνει τότε. Εάν υπάρχει πάλι σήμα, το σύστημα επανενεργοποιείται αυτόματα. Για να εμποδίσετε
μια αυτόματη αλλαγή στη λειτουργία ετοιμότητας, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας το κουμπί
„Stand-by“ στο υπογούφερ („Stand-by“ στο „OFF“).
6. Rozpocznij odtwarzanie w komputerze i ustaw odpowiednio poziom tonów niskich oraz głośność.
7. Jeżeli przez ok. 60 minut nie jest odtwarzany żaden dźwięk, głośnik automatycznie przełącza się do trybu
oczekiwania, a dioda LED świeci w kolorze czerwonym. Po ponownym doprowadzeniu sygnału system
reaktywuje się automatycznie. Aby zapobiec automatycznemu przejściu do trybu gotowości, należy
wyłączyć tę funkcję, naciskając przycisk „Stand-by“ na subwooferze („Stand-by“ na „OFF“).
FI
Quick Install Guide
Vers. 1.0
5. Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját alacsony fokozatra.
Ezután kapcsolja be a rendszert („POWER” „ON”-ra).
7. Om inga ljudsignaler överförs på ca 60 minuter går högtalaren över till standby och LED´n slocknar därefter
Så snart det kommer en ny signal återaktiveras systemet automatiskt. För att produkten inte ska växla till
standbyläget automatiskt avaktiverar du den funktionen med subwooferns standbyknapp (läge OFF).
6. Start lydafspilningen på pc‘en og indstil lydstyrken samt bassen med indstillingen.
7. Nedojde-li během asi 60 minut k přenosu žádného zvukového signálu, vypne se reproduktor do režimu
Stand-by. Indikátor LED následně zhasne. Jakmile se signál znovu objeví, systém se automaticky opětovně
aktivuje. Pro zabránění automatického přepnutí do pohotovostního režimu standby, deaktivujte tuto funkci
stisknutím tlačítka „stand-by“ na subwooferu („stand-by“ na „OFF“).
SL-8238-BK
ON
CLICK
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon,
a www.speedlink.com címen érhet el.
2.1 Subwoofer system
HEADPHONES/HEADSET/SOURCE
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás
halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított
hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az
újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad ártalmatlanítani – ezért
az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus eszközök számára létrehozott
gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos
információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a
terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök
szétválasztott gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy
az emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Quanum
STAND-BY MODE
A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen
hozzáférhető legyen. A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az
áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
6. Starta uppspelningen på din PC och anpassa volym samt bas med reglagen.
CZ
3
6. Indítsa hanglejátszását a számítógépen és igazítsa be a szabályzóval a hangerőt és basszusokat.
7. Ha kb. 60 percig nem hallatszik semmilyen hang, a hangszóró készenléti üzemmódba kapcsol át,
és a LED kialszik. Ha megint van jel, akkor a rendszer magától bekapcsol. Ahhoz, hogy elkerülje
az automatikus váltást készenléti állapotba, kapcsolja ki ezt a funkciót a mélysugárzón a „Stand-by“
gombbal („Stand-by“ „OFF“ állás).
NO
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
© 2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective
owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information
contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Place this device near an AC outlet that is easily accessible. This device
will only be completely disconnected from the mains once it has been
unplugged.
Avoiding hearing damage
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended periods at
loud volume levels may cause permanent hearing damage,
so check the volume level that has been set on the volume
control each time before using the product, and avoid
listening to audio at a high volume level.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static,
electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones,
microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the
distance from the devices causing the interference.
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose
of this product together with general household waste; instead, take it to
a recycling point for electrical and electronic equipment. For information
about local recycling points, contact your local authority, civic amenity
site or the business where you purchased this product. The separate
collection and recycling of used items of electrical and electronic
equipment prevents any harmful substances they contain from harming
human health and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our
Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen
Computer oder eine andere Tonquelle und die Verwendung in
geschlossenen Räumen geeignet. Das Produkt ist wartungsfrei.
Verwenden Sie es nicht bei äußeren Beschädigungen. Die Jöllenbeck
GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder
Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer,
falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
entsprechender Verwendung des Produkts.
Bei diesem Gerät sollte sich die Steckdose in der Nähe befinden und
leicht zugänglich sein. Dieses Gerät ist erst vollständig vom Strom
getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften
Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte
Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
Konformität
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder
hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, MikrowellenEntladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes
(der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den
störenden Geräten zu vergrößern.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses
Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf –
Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell ausgewiesenen
Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu
Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden,
Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben
haben. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte
verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen
und die Umwelt gefährden.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich
bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite
www.speedlink.com erreichen.
FR
Cadre d‘utilisation
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système
d‘enceintes dans des locaux fermés en le raccordant à un ordinateur ou
à une autre source sonore. Ce produit ne requiert pas d’entretien. Ne pas
l’utiliser s’il présente des dommages extérieurs. La société Jöllenbeck
GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou
de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée,
incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le
fabricant. La prise de courant doit se trouver à proximité et être aisément
accessible. Cet appareil n‘est complètement hors tension que lorsque la
fiche secteur est débranchée.
Lésions auditives
ATTENTION : l‘écoute prolongée à haut volume peut entraîner des
lésions auditives durables. Vérifiez le réglage du volume avant chaque
utilisation et évitez les volumes trop élevés.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence
intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou des
appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l‘origine des
perturbations.
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit
ne doit pas être placé avec les ordures ménagères – vous êtes
tenu de le déposer dans une borne officielle de collecte d‘appareils
électriques. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez
vous, adressez-vous aux services de votre commune, aux décharges
locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte
séparée des appareils électriques usagés et leur recyclage empêchent
que les matériaux qu‘ils contiennent ne mettent en danger la santé des
personnes et l‘environnement.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez
vous adresser à notre service d‘assistance technique. Le moyen
le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web
www.speedlink.com.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer
of een andere geluidsbron binnenshuis. Het product is onderhoudsvrij.
Gebruik het product niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck
GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk
letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het
product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
1
2
AC POWER
connect Remote
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar a un
ordenador u otras fuentes de audio y para utilizarlo dentro de lugares o
espacios cerrados. El producto no necesita mantenimiento. No lo utilice
si presenta daños externos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía
por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una
utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el
manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a
la puntualizada por el fabricante del mismo. Para el buen funcionamiento
de este dispositivo la base de enchufe debería estar cerca y ser de
fácil acceso. Este aparato está completamente apagado y sin corriente
cuando se ha retirado el enchufe de la toma de red.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen
puede producir daños auditivos. Antes de utilizar el aparato comprueba
el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene excesivamente
alto.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de
microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen
funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos
no podrás depositar ese tipo de material de desecho - estás obligado
legalmente a depositarlo en los contenedores apropiados para aparatos
eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Infórmate sobre el punto
limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de tu demarcación,
llamando a empresas de reciclado de la zona o en la tienda en la que has
adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos
eléctricos y pilas usadas evitan que los materiales que contienen
perjudiquen la salud o el medio ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a
nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web
www.speedlink.com.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer o
un‘altra sorgente audio e l‘uso in ambienti chiusi. Il prodotto non richiede
manutenzione. Non utilizzarlo in presenza di danni esterni. La Jöllenbeck
GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da
un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal
produttore.
Si raccomanda di utilizzare per questo apparecchio una presa elettrica
situata nelle immediate vicinanze e facilmente accessibile. Staccare la
spina per interrompere completamente l‘alimentazione di corrente del
dispositivo.
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: L‘ascolto prolungato a volume elevato può provocare
danni permanenti all‘udito. Prima dell‘uso controllare sempre il volume
impostato sul regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso
cercare di aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto
insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti per legge
a consegnare questo prodotto in un centro di raccolta autorizzato per
lo smaltimento di elettrodomestici. Per informazioni in merito ai centri
di raccolta della propria zona contattare le autorità locali, le imprese di
smaltimento locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. La
raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita
che le sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute umana e
l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi
al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il
nostro sito www.speedlink.com.
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına
bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur. Ürün, bakım
gerektirmez. Dış hasarlar mevcutsa kullanmayın. Jöllenbeck GmbH,
dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç
doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da
yaralanmalardan sorumlu değildir.
Bu aygıt priz yakınlarda bulunmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu
aygıtın elektriği, ancak kablosu elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra
tamamen kesilir.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına
sebep olabilir. Her kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol
edin ve seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo
istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların)
işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi
arttırmaya çalışın.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev çöpü ile
imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden bunları elektrikli
cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama noktasına vermekle
yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere
yerel makamlardan, geri dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü satın
aldığınız dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı
olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan
maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen
www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir
şekilde ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun.
CONNECT DEVICES
PC
4
Connect Satellites
5
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для использования в качестве
колонок для подсоединения к компьютеру или другому источнику
звука и для применения в закрытых помещениях. Изделие не
нуждается в техническом обслуживании. Не используйте его, если
на его наружной части имеются повреждения. Jöllenbeck GmbH
не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц
вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не
соответствующего указанной производителем цели использования
изделия. Для этого устройства сетевая розетка должна находиться
вблизи и быть легко доступной. Это устройство полностью отключено
от электропитания только если штекер вынут из сетевой розетки.
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой
громкости может вызвать серьезные нарушения слуха. Перед
каждым применением проверяйте установленную громкость и
избегайте слишком большого уровня громкости.
Совместимость
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В
этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на
то, что это изделие нельзя утилизировать с несортированным
домашним мусором – поэтому вы обязаны сдать его в официально
назначенный пункт сбора старых электроприборов. Информацию
о специализированных пунктах сбора старых электроприборов
можно получить в местных органах власти, местных предприятиях
по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это
изделие. Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов
предотвращают возникновение опасности для здоровья человека и
окружающей среды вследствие веществ, которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно
сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.
7
STAND-BY MODE
DO YOU KNOW THESE?
60 min
CLICK
ATHERA
ARCUS
LUCENT
KEYBOARD – BLUETOOTH ®
FLEXIBLE
GRAPHICSDESKTOP
TABLET –MICROPHONE
XL
ON
OFF
CLICK
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’
button leads to increased power consumption.
220-240V ~
50Hz 0.3A
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading
(radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven)
kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten).
Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze
ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze website
www.speedlink.com.
ADJUST SOUND
HEADPHONES/HEADSET/SOURCE
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge
geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer steeds
voor gebruik het ingestelde volume en vermijd te hoge piekbelastingen.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product
niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. U bent verplicht het
in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten.
Informatie over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw
gemeentelijke overheid, het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar
u het product hebt gekocht. Door gescheiden inzameling en verwerking
van elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin gebruikte
stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
6
POWER ON
Er dient voor dit product een wandcontactdoos in de onmiddellijke
omgeving te zijn die goed toegankelijk is. Dit apparaat is pas volledig
losgekoppeld van het spanningsnet als de stekker uit het stopcontact
genomen is.
Wireless freedom for up to five devices
thanks to BLUETOOTH ® technology
EN
DE
FR
NL
1. Plug the subwoofer power cable into an AC outlet (220-240V, 50/60 Hz ~).
1. Schließen Sie das Stromkabel des Subwoofers an eine Steckdose an (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1. Raccordez le câble d’alimentation du subwoofer à une prise de courant (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1. Steek de stekker van de voedingskabel van de subwoofer in een stopcontact (220-240V, 50/60Hz ~).
2. Connect the remote control to the speaker system using the accompanying cable: plug the green 3.5mm
connector into the rear socket on the remote control, and the two red and white phono/RCA connectors into
the ‘IN’ socket on the subwoofer.
2. Verbinden Sie die Tischfernbedienung über das beiliegende Kabel mit dem Lautsprechersystem: Stecken
Sie den grünen 3,5-mm-Klinkenstecker in die hintere freie Buchse der Kabelfernbedienung, die beiden
Cinch/RCA-Stecker (rot und weiß) in die Eingangsbuchse des Subwoofers ( „IN“).
2. Reliez la télécommande de table au système d’enceintes à l’aide du câble fourni : raccordez le connecteur
jack 3,5 mm vert à la prise arrière libre sur la télécommande de table et les deux fiches cinch/RCA (rouge
et blanche) à la prise d’entrée du subwoofer (« IN »).
2. Sluit de regelunit met de bijgeleverde kabel aan op het luidsprekersysteem: Steek de groene 3,5mm
jackpluggen in de achterste vrije ingangen van de regelunit en de beide Cinch-/RCA-Stekkers (rood en wit)
in de ingangen van de subwoofer ( „IN“).
3. Connect the remote control to the PC: plug the green connector on the cable wired into the remote control
into the audio output (usually green) and the black connector into the sound card’s microphone input
(usually pink).
You can also connect a set of headphones or a headset to the remote control – doing so deactivates the
sound to the speakers. If want to connect a second audio source, such as an MP3 player, to the remote
control instead of a microphone, plug the remote control’s black connector into your PC’s Line-In socket
(usually blue).
3. Verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem PC: Stecken Sie den grünen Stecker des fest installierten
Fernbedienungskabels in den Audio-Ausgang (meist grün) und den schwarzen Stecker in den MikrofonEingang der Soundkarte (meist rosa). An der Fernbedienung können Sie zusätzlich ein Headset oder
einen Kopfhörer anschließen, die Lautsprecherausgabe wird dann abgeschaltet. Möchten Sie statt eines
Mikrofons eine zweite Soundquelle an der Fernbedienung anschließen, etwa einen MP3-Spieler, stecken
Sie den schwarzen Stecker der Fernbedienung in den Line-In-Eingang Ihres PCs (meist blau).
3. Reliez la télécommande de table à l’ordinateur : raccordez la fiche verte du câble fixe de la télécommande
à la sortie audio (généralement verte) et la fiche noire à l’entrée microphone (généralement rose) de la
carte son.
Vous pouvez de plus raccorder à la télécommande un combiné casque-micro ou un casque ; dans ce
cas, la sortie par les enceintes est désactivée. Si au lieu d’un microphone, vous souhaitez raccorder une
deuxième source sonore à la télécommande (par exemple un lecteur MP3), reliez la fiche noire de la
télécommande à l’entrée « Line In » de votre ordinateur (généralement bleue).
3. Sluit de regelunit aan op de pc: Steek de groene stekker van de kabel van de afstandsbediening in de
audio-uitgang (meestal groen) en de zwarte stekker in de microfooningang van de geluidskaart (meestal
roze).
U kunt vervolgens een headset of een hoofdtelefoon aansluiten op de regelunit, de luidsprekers worden
dan uitgeschakeld. Als u in plaats van een microfoon een tweede geluidsbron op de afstandsbediening
aansluit, bijvoorbeeld een MP3-speler, steek dan de zwarte stekker van de afstandsbediening in de Line-Iningang van de pc (meestal blauw).
4. Reliez les satellites au subwoofer : raccordez les deux fiches cinch/RCA des satellites aux sorties
correspondantes sur le subwoofer – rouge pour le canal de droite, blanche pour le canal de gauche.
4. Sluit de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCA-stekkers van de satellieten
in de desbetreffende uitgangen van de subwoofer – rood voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
5. Baissez le volume sur la télécommande et sur le subwoofer. Puis allumez le système en amenant
l’interrupteur « POWER » sur « ON ».
5. Draai het volume op de regelunit en de subwoofer in eerste instantie helemaal dicht. Schakel het systeem
in („POWER“ op „ON“).
6. Lancez la lecture audio sur votre ordinateur et ajustez le volume
et les basses à l’aide des boutons de réglage.
6. Start de geluidsweergave op de pc en pas het volume en lage tonen aan met de regelaars.
4. Connect the satellites to the subwoofer: connect the satellites’ two phono/RCA connectors into the
subwoofer’s relevant output sockets – red for the right channel, white for the left channel.
ES
3
5. Before switching the system on, set the volume levels on the remote control and the subwoofer to their
lowest levels. Then, set the ‘POWER’ switch to ‘ON’.
6. Now start playing sound on your PC and adjust the volume and bass levels to suit using the controls.
4. Schließen Sie die Satellitenlautsprecher an den Subwoofer an: Stecken Sie die beiden Cinch-/RCA-Stecker der
Satelliten in die entsprechenden Ausgangs-Buchsen des Subwoofers – rot für den rechten, weiß für den linken Kanal.
5. Stellen Sie die Lautstärkeregler der Fernbedienung und des Subwoofers zunächst auf eine niedrige Stufe.
Schalten Sie anschließend das System ein („POWER“ auf „ON“).
6. Starten Sie nun die Soundwiedergabe an Ihrem PC und passen Sie
die Lautstärke sowie die Bässe über die Regler an.
Please note that the deactivation of the ‘Stand-by’ button leads to increased power consumption.
7. Wird etwa 60 Minuten lang kein Tonsignal übertragen, schaltet sich der Lautsprecher in einen Stand-byModus, die LED erlischt daraufhin. Liegt wieder ein Signal an, reaktiviert sich das System automatisch.
Um einen automatischen Wechsel in den Stand-by-Modus zu verhindern, deaktivieren Sie diese Funktion,
indem Sie den „Stand-by“-Knopf am Subwoofer betätigen („Stand-by“ auf „OFF“).
ES
IT
TR
RU
1. Enchufa el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1. Collegare il cavo elettrico del subwoofer a una presa di corrente (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1. Subwoofer‘ın kablosunu bir prize bağlayın (220-240V, 50/60Hz ~).
1. Подключите кабель питания сабвуфера к розетке (220-240В, 50/60Гц ~).
2. Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces enchufando el cable adjunto: El conector jack
verde de 3,5 mm lo enchufas a la entrada libre que está detrás del mando a distancia y los otros dos
conectores Cinch/RCA (rojo y blanco) a la entrada del subwoofer („IN“).
2. Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti tramite il cavo in dotazione: Inserire il jack verde da 3,5
mm nella presa posteriore del telecomando a filo e i due connettori Cinch/RCA (rosso e bianco) nelle prese
di ingresso del subwoofer („IN“).
2. Masa üstü uzaktan kumandayı birlikte verilen kablo ile hoparlör sistemine bağlayın: Birlikte verilen
3,5mm‘lik yeşil soketi kablolu uzaktan kumandanın arkasındaki boş yuvaya ve her iki Cinch/RCA jakı
(kırmızı ve beyaz) Subwoofer‘in giriş yuvalarına („IN“)takın.
2. Соедините настольный пульт ДУ при помощи прилагаемого кабеля с системой динамиков: Вставьте
зеленый штекер на 3,5мм в задний свободный разъем кабельного пульта ДУ, а оба штекера Cinch/RCA
(красный и белый) во входные разъемы сабвуфера („IN“).
3. Conecta el mando a distancia de sobremesa con el PC: Enchufa el conector verde del cable del mando a
la salida de audio (suele ser de color verde) y el conector negro en la entrada de micrófono de la tarjeta de
sonido (suele ser rosa).
En el mando a distancia puedes enchufar además un headset o unos auriculares, la salida de altavoces
queda entonces desconectada. Si quieres enchufar al mando a distancia una segunda fuente de audio en
vez del micrófono, p. ej. un reproductor MP3, el conector negro del mando lo tendrás que enchufar en Line
In de tu PC (suele ser azul).
3. Collegare il telecomando da tavolo al PC: Inserire il connettore verde del cavo fisso del telecomando
nell‘uscita audio (in genere verde) e il connettore nero nell‘ingresso del microfono della scheda audio (in
genere rosa).
Inoltre è possibile collegare un headset o una cuffia al telecomando, l‘uscita degli altoparlanti viene
disattivata. Se si vuole collegare una seconda sorgente audio al telecomando invece del microfono, per
esempio un lettore MP3, inserire il connettore nero del telecomando nell‘ingresso Line-In del PC (in genere
blu).
3. Masa üstü uzaktan kumandayı PC‘ye bağlayın: Sabit olarak kurulumu yapılan uzaktan kumanda
kablosunun yeşil fişini Audio çıkışına (genelde yeşildir) ve siyah fişi ses kartının mikrofon girişine (genelde
pembedir) takın.
Uzaktan kumandaya ilave olarak bir kulaklık seti ya da bir kulaklık bağlayabilirsiniz, böylece hoparlör
ses çıkışı kapanır. Uzaktan kumandaya mikrofon yerine MP3 çalar gibi ikinci bir ses kaynağı bağlamak
istediğinizde, uzaktan kumandanın siyah fişini PC‘nizin Line-In girişine (genelde mavidir) takın.
3. Соедините настольный пульт ДУ с ПК: Вставьте зеленый штекер кабеля пульта ДУ в аудио-выход (в
большинстве случаев зеленый), а черный штекер во вход для микрофона звуковой платы (в большинстве
случаев розовый).
На пульте ДУ можно дополнительно подключить гарнитуру или наушники, в этом случае звук на динамики
не выводится. Если вы желаете вместо микрофона подключить на пульте ДУ второй источник звука,
например, MP3-плеер, вставьте черный штекер пульта ДУ в разъем Line-In ПК (в большинстве случаев
синий).
4. Conecta los satélites al subwoofer como se indica: Los dos conectores cinch/RCA de los satélites los
enchufas a la salida correspondiente del subwoofer - rojo para el canal derecho y blanco para el canal
izquierdo.
4. Collegare gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/RCA dei satelliti nelle
rispettive uscite del subwoofer: rosso per il canale destro, bianco per quello sinistro.
7. If no audio is transmitted for 60 minutes, the speaker system will switch to stand-by mode and the LED will
go out. If audio is transmitted again, the system will reactivate automatically. Set the subwoofer’s ‘Stand-by’
button to ‘OFF’ to prevent it from entering stand-by mode automatically.
5. Pon el control de volumen del mando y del subwoofer primero a nivel bajo para no molestarte. Enciende el
sistema con el interruptor („POWER“ en „ON“).
6. Inicia la reproducción de sonido de tu PC y adapta como más
te convenga el volumen y los graves con el regulador.
7. Si no se transmite durante 60 minutos una señal acústica, el altavoz se desconecta y queda en el modo
standby, el LED se apaga. Si vuelve la señal, el sistema se activa automáticamente. Para evitar el cambio
automático al modo standby, desactiva esa función presionando el botón „Stand-by“ del subwoofer („Standby“ a „OFF“).
Die Deaktivierung des automatischen Stand-by Modus kann zu erhöhtem Energieverbrauch führen.
5. Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello basso. Quindi accendere il
sistema („POWER“ su „ON“).
6. Avviare la riproduzione audio sul PC e adattare il volume e i bassi tramite i regolatori.
7. Se per 60 minuti circa non viene trasmesso alcun segnale audio, l‘altoparlante va in modalità standby e
il LED si spegne. Quando arriva un nuovo segnale, il sistema si riattiva automaticamente. Per evitare il
passaggio automatico alla modalità stand-by, premere il pulsante „Stand-by“ sul subwoofer („Stand-by“ su
„OFF“) per disattivare questa funzione.
7. Si aucun signal sonore n’est transmis durant une soixantaine de minutes, le haut-parleur passe
automatiquement en mode veille et le voyant s’éteint. Le système se réactive automatiquement quand
il reçoit à nouveau un signal. Pour empêcher le passage automatique en mode veille, désactivez cette
fonction en actionnant le bouton « Stand-by » sur le caisson de basses (amenez le bouton « Stand-by »
en position « OFF »).
4. Uydu hoparlörlerini Subwoofer‘a bağlayın: Hoparlörlerin her iki Cinch/RCA fişini Subwoofer‘ın çıkışlarına
takın – kırmızı sağ, beyaz sol kanal için.
5. Uzaktan kumandanın ve Subwoofer‘ın ses seviyesi ayarlayıcısını önce düşük bir seviyeye ayarlayın.
Ardından sistemi çalıştırın (“POWER” düğmesi “ON” konumuna).
6. Şimdi PC‘niz üzerinden ses oynatma işlemini başlatın ve basları ayarlayıcı üzerinden uyarlayın.
7. 60 dakika boyunca sesli sinyal aktarılmıyorsa, hoparlör bekleme moduna geçer ve bunun üzerine LED
söner. Tekrar bir sinyal olduğunda, sistem kendini otomatik olarak yeniden devreye sokar. Stand-by
moduna otomatik geçişi önlemek için Subwoofer üzerinde bulunan „Stand-by“ düğmesine basarak bu işlevi
devre dışı bırakın („OFF“ üzerindeki „Stand-by“).
7. Als er ongeveer 60 minuten geen geluidssignaal wordt overgedragen, wordt een stand-bymodus van
de luidspreker geactiveerd; de LED dooft. Zodra opnieuw een signaal doorkomt, wordt het systeem
automatisch weer ingeschakeld. Druk op de knop „Stand-by“ op de subwoofer („Stand-by“ op „OFF“) om
deze functie uit te schakelen, als u wilt voorkomen dat de stand-bystand automatisch wordt ingeschakeld.
CAVITY FLEX
Its highly flexible microphone neck
enables maximum recording quality
CHOPAL
PORTABLE TABLET STAND
TOUCHSCREEN PEN
Comfort and accuracy for your mobile
device, rounded off by the pen function
The perfect companion for your tablet
lets you view media at the best angle
CONIUX
DECUS
STEREO GAMING HEADSET
GAMING MOUSE
Great comfort and sound lets you immerse
yourself in your favourite music or game
GEOVIS
Professional gaming mouse with a huge
array of customisation options
QUAINT
PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH ®
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
®
4. Подключите сателлитные динамики к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch/RCA сателлитов в
соответствующие выходные разъемы сабвуфера – красный для правого, белый для левого канала.
5. Сначала установите регуляторы громкости пульта ДУ и сабвуфера на низкий уровень. Затем включите
систему („POWER“ на „ON“).
6. Запустите воспроизведение звука на ПК и отрегулируйте громкость и басы при помощи регуляторов.
7. Если в течение примерно 60 минут не передается звуковой сигнал, динамик переходит в режим ожидания,
светодиод гаснет. Когда сигнал появляется снова, система активизируется автоматически. Чтобы
предотвратить автоматический переход в режим готовности (Stand by), отключите эту функцию, для чего
нажмите кнопку „Stand-by“ на сабвуфере („Stand by“ на „OFF“).
Simply playback your audio files on your
mobile phone or tablet via BLUETOOTH ®
Enjoy your music, movies and games at
high volume, just like it’s meant to
The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license.
All trademarks are the property of their respective owner.
EN
Intended use
This product is only intended as a speaker system for connecting to a
computer or other audio source, and is designed for indoor use only. This
product is sealed. Do not use it if damage is seen. Jöllenbeck GmbH
accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries
caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use
of the product for purposes not recommended by the manufacturer.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement