ELDOM ST100N User manual

ELDOM ST100N User manual
R
ST100N
OPIEKACZ DO KANAPEK
SANDWICH TOASTER
SENDVIČOVAČ
SANDWICHMAKER
СЕНДВИЧНИЦА
TOASTOVAČ
SZENDVICSSÜTŐ
Eldom Sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w . e l d o m . e u
R
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPIEKACZ DO KANAPEK ST100N
4
3
OPIS OGÓLNY
1. Zaczep
2. Uchwyt
3. Pokrywa
4. Lampki kontrolne
5. Płyty grzejne
5
DANE TECHNICZNE
- moc: 750W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
1
2
OBSŁUGA
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka
i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
Uwaga:
Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu
produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy
zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie opiekacza powinno odbyć
się bez produktów.
- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Przetrzeć płyty grzejne (5) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.
- Zamknąć pokrywę (3), zwrócić uwagę aby zaczep (1) był prawidłowo zamknięty.
- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.
- Urządzenie nagrzewa się. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje, że urządzenie osiągnęło
wymaganą temperaturę
- Otworzyć opiekacz, ułożyć kanapki i zamknąć pokrywę.
- Piec przez około 2-3 minuty, do uzyskania pożądanego efektu.
Nie wkładać zbyt grubych kanapek. Pokrywa i zaczep nie mogą zamykać się z trudnością.
Grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje
odpowiednią temperaturę.
- Wyjąć gorące kanapki. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców
drewnianych lub z tworzyw odpornych na wysokie temperatury.
- W trakcie przygotowywania kolejnych kanapek zamknąć pokrywę (3) aby utrzymać
temperaturę.
- Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.
2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić
do ostygnięcia
- nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach
- na początku należy przetrzeć płyty grzejne ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz
- następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym
użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha
- nie używać detergentów i rozpuszczalników
- w przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi gdyż
mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uciążliwe zabrudzenia
najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji
- ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie
za przewód zasilający
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,
firany, wykładziny itp.
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać
wyłącznie za uchwyt
- należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu kanapek.
Gotowe kanapki są gorące i mogą poparzyć
- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba
że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
- nie przykrywać urządzenia w czasie pracy
- nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- podczas otwierania pokrywy może uchodzić bardzo gorący strumień pary
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia
Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.
3
R
INSTRUCTION MANUAL
SANDWICH TOASTER ST100N
GENERAL DESCRIPTION
1. Locking tab
2. Handgrip
3. Cover
4. Indicator lights
5. Cooking plates
5
4
3
SPECIFICATION
- power: 750W
- power supply voltage: 230V ~ 50HzHz
1
USING THE APPLIANCE
2
Make sure that the appliance, the plug and the power cord are in order and that all parts of
the packaging have been removed before you start using the appliance.
Important:
The appliance may give off a smell while being used for the first time. The smell is associated
with the manufacturing procedure. It is a natural process which ceases to occur after a certain
period of time. Ensure a suitable ventilation in the room, e.g. by opening a window. Use the
toaster with any food products while using it for the first time.
- Set the appliance on a flat, stable and high temperature resistant surface.
- Run the cooking plates (5) with a wet cloth and lubricate with grease.
- Close the cover (3), make sure that the locking tab (1) is properly locked.
- Connect the appliance to the mains. A red indicator light will go on.
- The appliance is heating up. The green indicator light indicates that the appliance
has reached a required temperature
- Open the sandwich toaster, put on the sandwiches and close the cover.
- Toast for about 2-3 minutes.
Avoid putting too thick sandwiches into the appliance. The cover and the locking tab may not
have any difficulty to close. This brings the risk of damaging the appliance.
The green indicator light goes on and off during toasting. The thermostat maintains a proper
temperature.
- Take the hot sandwiches out. Use cutlery made of wood or high temperature resistant plastics
to avoid damaging the cooking plates.
- While preparing more sandwiches, close the cover (3) in order to keep the temperature.
- Disconnect the appliance from the mains after the toasting is finished.
4
CLEANING AND MAINTENANCE
- disconnect the appliance from the mains and let it cool down before cleaning it
- do not immerse any part of the appliance in water or other liquids
- first, rub the cooking plates with paper towels in order to remove grease
- then, clean the appliance and the cord gently with a wet cloth.
Wipe the appliance dry before using it again
- do not use cleaning agents and dissolvents
- in case of residue which is difficult to be removed, do not use sharp tools as they can
destroy coatings on the plates of the appliance. The best way to remove dirt is to cover
them with a wet cloth to dissolve the residue
SAFETY TIPS
- read the whole content of this user manual before using the appliance for the first time
connect the connection cord to a socket which complies with the specification provided
in the manual
- set the appliance on a flat, stable and high temperature resistant surface
- always disconnect the appliance from the mains by pulling the plug, not the power cord
- disconnect the appliance from the mains whenever it is not used or before cleaning it
- do not immerse the cord or the appliance in water,
- do not use in open air
- do not use nearby inflammable materials such as furniture, bedding, paper, clothes,
lace curtains, linings etc.
- do not leave children without care nearby the appliance,
- parts of the appliance become hot when the appliance is being used.
You should hold the appliance only by the handgrip
- be careful when taking out the sandwiches.
Ready made sandwiches are hot and can burn
- do not leave the appliance unattended when it is being used
- the appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory
or intellectual capabilities are limited unless they are supervised by a person who is responsible
for their safety.
- Pay attention to make sure that the appliance is not played with by children.
- do not carry or move the appliance when it is being used
- do not cover the appliance when it is being used
- do not put any products in metal foils into the appliance
- do not grasp the appliance with wet hands
- the appliance is intended for household use only
- a very hot stream of steam may come out of the appliance when the cover is being opened
do not use the appliance if the power cord has been damages or when the appliance has
fallen down or was damaged in another way. The appliance should be repaired by an
authorized service shop; see the annexe or visit the site www.eldom.eu for the list of authorized
service shops
- the appliance may be repaired only by an authorized service outlet.
Modernizing the appliance or using other spare parts or components for the appliance with the
genuine ones is forbidden and threatens the safety of use.
- Eldom Sp. z o. o. is not responsible for any potential damages caused by improper use of the
appliance.
This symbol is a warning against the high temperature of the appliance surface.
ENVIRONMENT PROTECTION
- the device is made of materials which can be reused or recycled
- the device should be handled to a special point which deals with collecting and
recycling of electric and electronic equipment
GUARANTEE
- the device is designed to be used in households
- not for professional use
- the control lamp is not subject to guarantee
- the guarantee expires when device is used improperly
Detailed warranty description in the annex.
5
R
NÁVOD K OBSLUZE
SENDVIČOVAČ ST100N
VŠEOBECNÝ POPIS
1. Uzávěr
2. Držadlo
3. Víko
4. Kontrolky
5. Opékací desky
5
4
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
- příkon 750W
- napájecí napětí: 230V – 50 Hz
1
OBSLUHA
2
Před použitím se ujistíte není náhodou poškozené zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka a jsou-li
odstraněné vše prvky obalu.
Pozor:
Při prvním použití se může objevit výrobní zápach. Je to obyčejný jev a po určité době zmizí.
V místnosti zajistíte správnou ventilace např. otevřete okno. První použití provedete bez jídla.
- Zařízení postavte na rovné a stabilní ploše odolné proti vysoké teplotě.
- Otřete opékací desky (5) vlhkou utěrkou a namažte tukem.
- Zavřete víko (3) a dejte pozor aby uzávěr (1) byl správně zajištěný.
- Přípojte zařízení k elektrické síti. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Zařízení se zahřívá. Rozsvícení zelené kontrolky oznamuje dosažení provozní teploty.
- Otevřete sendvičovač položte plátky toastového chleba a zavřete víko.
- Opékejte přibližně 2-3 minuty.
Nedávejte do přístroje příliš vysokou vrstvu potravin. Nesnažte se víko a uzávěr zavírat násilím,
protože by mohlo dojít k poškození.
Během pečení se zapíná a vypíná zelená kontrolka. Termostat udržuje vhodnou teplotu.
Vyjmete horký sendvič. Používejte pouze dřevěné lopatky nebo nástroje z tepelně odolného
plastu, aby se nepoškodili opékací desky.
Během připravování dalšího jídla uzavřete víko (3) aby udržet provozní teplotu.
Po ukončení používání zařízení odpojte od sítě.
6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout
- nikdy žádný prvek přístroje neoplachujte vodou nebo jinou kapalinou
- nejdříve opékací desky otřete papírovou utěrkou pro odstranění mastnot
- pak zařízení a kabel otřete vlhkou utěrkou. Před dalším použitím zařízení otřete do sucha
- nepoužívejte detergenty a rozpouštědla
- v případě zbytků, které nelze snadno odstranit nepoužívejte tvrdé nástroje, protože se
můžou poškodit vrstvy pokrývající opékací plochy. Na těžce odstranitelné nečistoty je
nejlepší položit vlhký hadřík, který změkčí usazeniny.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod
- dříve než napájecí šňůru připojíte do sítě zkontrolujte zda napětí uvedené v návodu souhlasí
s napětím elektrické síti
- zařízení postavte na rovné a stabilní ploše odolné proti vysoké teplotě
- vytahujete li zástrčku ze zásuvky nikdy netahejte za šňůru
- po použití a před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě
- neponořujte kabel nebo celý spotřebič do vody
- přístroj nepoužívejte venku
- přístroj nepoužívejte v blízkostí lehce zápalných látek jako jsou např. nábytek, ložní prádlo,
papír, oděv, záclony, podlahové krytiny apod.
- pokud se během používaní spotřebiče v okolí pohybují dětí, nenechávejte jich bez dozoru
- během vaření se zařízení zahřívá. Spotřebič držte pouze za držadlo
- zvláštní pozornost věnujte při vyndávaní sendvičů. Hotový sendvič je horký a se můžete popálit
- zapnuté zařízení nenechávejte bez dozoru
- zařízení nesmí používat osoby (aj dětí) s omezenou fyzickou, senzorickou a duševní schopnosti,
leda že pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dejte pozor, aby se
sendvičovačem nehráli dětí
- zařízením nemanipulujte během používaní
- během vaření zařízení nezakrývejte
- do přístroje nevkládejte jídlo v kovové folie
- nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama
- spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti
- při otevření víka může uniknout horká pára
- zařízení nesmíte používat je-li poškozená síťová šňůra, zařízení Vám spadlo nebo se vyskytují
viditelná poškození. Opravu svěřte autorizovanému servisu; seznam servisních středisek je
uvedený v příloze a na stránce www.eldom.eu
- veškeré opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Veškerá modernizace
nebo používání neoriginálních náhradních dílů je zakázané a ohrožuje bezpečnost uživatele
Firma Eldom Sp. z o.o. nebere zodpovědnost za případné škody, které vzniknou v důsledku
nesprávného provozu zařízení
Tento symbol varuje před vysokou teplotou na povrchu zařízení
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- zařízeni je zhotoveno z materiálů, které lze znovu zhodnotit nebo recyklovat,
- po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím sběrných středisek, která se
zaobírají recyklace elektrických a elektronických zaízení
ZÁRUKA
- spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti
- zařízení nelze používat pro profesionální účely
- záruka ztrácí platnost v případě nesprávné obsluhy.
Záruční podmínky jsou uvedené v příloz
7
R
BEDIENUNGSEINLEITUNG
SANDWICHMAKER ST100N
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
5
1. Verschluss
2. Griff
3. Deckel
4. Kontrollleuchten
5. Backplatten
4
3
Technische Daten
- Leistung: 750W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
1
BEDIENUNG
2
Vor dem Gerätegebrauch überprüfen Sie bitte, ob das Gerät, der Stecker und das Kabel
unbeschädigt sind und sämtliche Verpackungsteile entfernt wurden.
Hinweis:
Beim erstmaligen Gebrauch kann sich Geruch entfalten, der in Folge des Backvorgangs entsteht.
Es ist völlig normal und hört nach einiger Zeit auf. Stellen Sie entsprechende Lüftung des Raums
sicher, z.B. durch Fensteröffnen. Beim erstmaligen Gebrauch des Geräts keine Lebensmittel
verwenden.
-
Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche platzieren,
Backplatten (5) mit einem feuchten Tuch abwischen und mit Öl einfetten.
Deckel (3) schließen; darauf achten, dass der Verschluss (1) korrekt verschlossen wird.
Stecker in die Steckdose einstecken. Rote Kontrollleuchte leuchtet auf.
Das Gerät erhitzt sich. Grüne Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat.
- Das Gerät öffnen, Sandwiches einlegen und Deckel schließen.
- Ca. 2-3 Minuten backen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Sandwiches, die Sie in das Gerät einlegen, nicht zu dick sind.
Um das Gerät nicht zu beschädigen, müssen sich der Deckel und der Verschluss ohne
Schwierigkeiten schließen lassen.
Die grüne Leuchte schaltet manchmal ab und dann leuchtet sie wieder auf. Es weist darauf hin,
dass die Temperatur gesunken ist und das Gerät automatisch auf die eingestellte, höhere
Temperatur erhitzt wird.
- Die heißen Sandwiches herausnehmen. Um die Backplatten nicht zu beschädigen, benutzen
Sie ausschließlich Kochutensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Während dem Vorbereiten weiterer Sandwiches den Deckel (3) wieder schließen, um die
Temperatur zu halten.
- Nachdem die letzten Sandwiches gebacken wurden, schalten Sie das Gerät vom Netz ab.
8
REINIGUNG UND KONSERVIERUNG
- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und auskühlen lassen.
- Weder das Gerät noch seine Bestandteile ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- Zuerst die Backplatten mit Papiertüchern abwischen, um Fett wegzuwischen.
- Anschließend das Gerät und das Kabel mit feuchtem Tuch säubern. Das Gerät vor
erneutem Gebrauch trocken wischen.
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösemittel verwenden.
- Bei schwierigen Verschmutzungen keine harten Werkzeuge benutzen. Diese können die
Oberfläche der Backplatten beschädigen. Auf hartnäckige Verschmutzungen am besten
einen feuchten Tuch für einige Zeit legen, um diese einzuweichen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Parameter den in der Betriebsanleitung
angegebenen entsprechen.
- Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche platzieren.
- Zwecks Abschalten des Geräts vom Netz, immer am Stecker und niemals am Kabel, ziehen.
- Wird das Gerät nicht mehr benutzt, oder vor der Reinigung, ist es komplett vom Stromnetz
abzuschalten.
- Das Gerät oder das Anschlusskabel niemals im Wasser eintauchen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen verwenden, wie z. B. Möbel,
Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen, Teppiche u. Ä.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Gerätenähe lassen.
- Geräteteile erhitzen sich während Nutzung. Das Gerät nur am Griff anfassen.
- Beim Herausnehmen der Sandwiches aus dem Gerät ist Vorsicht geboten.
Die fertigen Sandwiches sind heiß und können Verbrennungen verursachen.
- Das Gerät während Nutzung niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch Kindern)
benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt. Darauf achten,
dass Kinder niemals mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals transportieren oder verschieben.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals überdecken.
- Geben sie keine in Alufolie eingewickelten Lebensmitteln in das Gerät ein.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch bestimmt.
- Beim Öffnen des Deckels kann heißer Dampf heraustreten, daher am besten Ofenhandschuhe
benutzen.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel, nach Sturz oder einer
anderwärtigen Beschädigung betrieben werden. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte an
die Servicestelle des Herstellers; Die Kundendienststellen finden Sie am Ende der
Gebrauchsanleitung oder auf der Internet-Seite: www.eldom.eu.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und
Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden, die infolge zuwiderlaufender
Nutzung des Geräts entstanden sind.
Dieses Symbol warnt vor hoher Gerätetemperatur.
UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt
werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
Die genauen Garantiebedingungen werden beigelegt.
9
R
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сендвичница ST100N
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Зажим
2. Ручки
3. Крышка
4. Контрольные лампочки
5. Плиты нагрева
5
4
3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- мощность: 750 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
1
РАБОТА УСТРОЙСТВА
2
Перед использованием прибора убедитесь в том, что прибор, вилка и сетевой шнур
исправны, а также в том, что все элементы упаковки сняты.
Во время первого использования может появиться запах, который является результатом
производственного процесса. Данное явление является нормальным и иcчезает через
некоторое время. В помещении необходимо обеспечить соответствующее проветривание
на прим. открывая окно. При первом включении, не использовать продуктов
- Установить прибор на ровной, твердой поверхности, устойчивой к воздействию высокой
температуры.
- Протeреть плиты (5) влажной тканью и смазать маслом.
- Закрыть крышку (3), обращая внимание на правильное размещение зажима.
- Подключить прибор к сети. Загорится красная контрольная лампочка.
- Прибор нагревается. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что прибор достиг
требуемой температуры.
- Открыть крышку, положить сэндвичи и закрыть крышку.
- Готовьте сэндвичи приблизительно 2-3 минуты.
Не используйте толстых ломтиков. Крышка и зажим должны закрываться легко. Иначе
можно повредить прибор.
Во время приготовления зеленая лампочка загорается и гаснет. Терморегулятор
поддерживает необходимую температуру.
- Вынуть горячие сэндвичи. Чтобы не повредить плиты нагрева, пользуйтесь деревянными
приборами или из материалов устойчивых к воздействию высокой температуры.
- Во время приготовления следующих бутербродов, закрыть крышку (3) для сохранения
температуры.
- После окончания процесса приготовления, отсоединить прибор от сети.
10
ЧИСТКА И УХОД
- перед тем как чистить прибор, необходимо отсоединить прибор от сети и дать
прибору охладиться
- запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость
- в начале необходимо протeреть плиты нагрева бумажными полотенцами, чтобы
удалить жир
- затем необходимо очистить прибор и шнур слегка влажной тканью. Перед
использованием вновь, вытереть прибор насухо
- запрещается использование растворителей и детергентов
- если образовались трудноудаляемые загрязнения, запрещается использование
твердых предметов, которые могут повредить покрытие плит устройства. С целью
удаления таких загрязнений лучше всего положить мокрую ткань, которая смягчит
загрязнения.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации
- перед подключением к сети, удостоверьтесь, что напряжение прибора
(см. инструкцию) соответствует напряжению сети
- установить прибор на ровной, стабильной поверхности, которая устойчива
к воздействию высокой температуры
- при выключении прибора не тянуть за сетевой шнур; выключать прибор, вынув вилку из
розетки
- отсоединить прибор от сети после окончания работы и перед чисткой
- не погружать устройствo или сетевой шнур в воду
- не использовать на открытом воздухе
- не использовать вблизи легковоспламеняющихся материалов как мебель,
постель, бумага, одежда, тюль, ковровые покрытия и т.д.
- наблюдайте за детьми, если находятся вблизи прибора
- элементы устройства нагреваются во время работы. Держать прибор только за ручки
- будьте осторожны, вынимая бутерброды. Приготовленные сэндвичи гoрячие- опасность
получения ожога
- не оставляйте включенный прибор без присмотра
- лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, чувствительными или
умственными способностями не могут использовать данный прибор, за исключением
ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность.
Обратите внимание на то, чтобы дети не игрались с прибором
- во время работы запрещается перемещение устройства
- во время работы следите за тем, чтобы прибор не был прикрыт
- не прикасаться мокрыми руками
- только для домашнего использования
- при открытии крышки, может выделяться горячий пар
- запрещается использование прибора, если сетевой шнур поврежден или поврежден
иначе. В случае повреждения необходимо обратиться в сервис центр производителя.
Сервис центры поданы в приложении и на www.eldom.eu
- ремонт может быть произведён только авторизованным сервис центром. Запрещаются
какие либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или
элементов устройства, что может опасным.
- фирма Eldom sp z o.o. не несет ответственности за возможные повреждения,
возникшие в результате неправильного обращения
Данный знак предупреждает о высокой температурe поверхности прибора
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично
- передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
- устройство предназначено только для домашнего использования
- запрещается использование в профессиональных целях
- в случае неправильной эксплуатации гарантия не является действительной
Детальная информация находится в приложении.
11
R
INŠTRUKCIA OBSLUHY
TOASTOVAČ ST100N
4
3
VŠEOBECNÝ OPIS
1. Úchytka
2. Držiak
3. Kryt
4. Kontrolné svetlo
5. Výhrevné dosky
5
TECHNICKÉ ÚDAJE
- príkon: 750 W
- napájacie napätie: 230V ~ 50 Hz
1
2
OBSLUHA
Pred použitím zariadenia sa ubezpečte či zariadenie, zástrčka a napájací kábel správne fungujú
a či boli odstránené všetky časti balenia.
Upozornenie:
Počas prvého používania sa môže vyskytnúť špecifický zápach, ktorý je výsledkom výrobného
procesu. Je to normálny proces a po určitom čase zmizne. V miestnosti je potrebné zabezpečiť
vhodnú ventiláciu, napr. otvoriť okno. Prvé použitie toastovača by sa malo uskutočniť bez
produktov.
- Zariadenie postaviť na plochom, stabilnom a voči vysokej teplote odolnom povrchu.
- Pretrieť výhrevné dosky (5) vlhkou handričkou a natrieť tukom.
- Uzatvoriť kryt (3), dávať pozor na to, aby úchytka (1) bola správne uzatvorená.
- Zapnúť zariadenie do siete. Zasvieti zelené kontrolné svetlo.
- Zariadenia sa nahrieva. Červené kontrolné svetlo signalizuje, že zariadenie dosiahlo požadovanú
teplotu.
- Otvoriť toastovač, uložiť toasty a uzatvoriť kryt.
- Piecť približne 2-3 minúty.
Nevkladať príliš hrubé toasty. Kryt a úchytka by sa mali zatvárať ľahko, inak je možné, že sa
zariadenie poškodí.
Počas pečenia sa červené kontrolné svetlo zasvecuje a zhasína. Teplomer udržiava príslušnú
teplotu..
- Vybrať horúce toasty. Aby ste nepoškodili výhrevné dosky, používajte drevené príbory alebo
príbory z hmoty odolnej voči vysokej teplote.
- Počas prípravy ďalších toastov uzatvoriť kryt (3), aby sa teplota udržala.
- Po ukončení opekania je potrebné zariadenie odpojiť od siete.
12
ČISTENIE A KONZERVÁCIA
- pred čistením je potrebné zariadenie odpojiť od siete a nechať vychladnúť,
- žiadnu časť zariadenia neponárať do vody alebo iných kvapalín,
- na začiatku je potrebné pretrieť ohrevné dosky papierovými utierkami, aby sa mastnota
odstránila,
- následne je potrebné zariadenie a kábel vyčistiť jemne vlhkou handričkou. Pred ďalším
použitím je potrebné zariadenie vytrieť do sucha,
- nepoužívajte detergenty a rozpúšťadlá,
- v prípade ťažko odstrániteľných usadenín nepoužívajte tvrdé nástroje, pretože môžu zničiť
nátery použité na doskách zariadenia. Na nepríjemné nečistoty treba použiť mokrú
handričku, ktorá zmäkčuje usadeniny.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte s celým obsahom tejto inštrukcie,
- napájací kábel je potrebné pripojiť k zástrčke, ktorej parametre sú v súlade s uvedenými v inštrukcii,
- zariadenie postaviť na plochom, stabilnom a voči vysokej teplote odolnom povrchu
- zariadenie je potrebné zo siete odpojiť vždy potiahnutím za zásuvku a nie za napájací kábel,
- vypnúť zariadenie zo siete, ak sa už nepoužíva, ako aj pred jeho čistením,
- kábel alebo zariadenie neponárať do vody,
- nepoužívať na voľnom priestranstve,
- nepoužívať v blízkosti ľahko zápalných materiálov ako je nábytok, posteľná bielizeň, papier,
oblečenie, záclony, podlahové krytiny atď.,
- nenechávať deti bez dozoru v blízkosti zariadenia
- časti zariadenia sú počas používania horúce. Zariadenie je potrebné držať iba za držiak,
- pri vyberaní toastov je potrebné byť ostražitým.
- Hotové toasty sú horúce a môžu popáliť
- používané zariadenie nenechávať bez dozoru,
- zariadenie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými a mentálnymi schopnosťami, iba ak bude nad nimi vykonávať dohľad osoba, ktorá
je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Treba dávať pozor na to, aby sa so zariadením nehrali deti.
- neprenášať ani nepresúvať počas používania,
- počas práce sa zariadenie nesmie prikrývať,
- do zariadenia nevkladať výrobky v kovových fóliách,
- nechytať zariadenie mokrými rukami,
- zariadenie je určené iba na domáce použitie,
- pri otváraní pokrývky môže vychádzať veľmi horúci prameň pary,
- nepoužívať, ak je napájací kábel poškodený, ak zariadenie spadlo, alebo bolo akýmkoľvek
iným spôsobom poškodené. Opravu zariadenia treba ponechať na autorizovaný servis; zoznam
servisov v prílohe, ako aj na strane www.eldom.eu
- opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servis. Všetky modernizácie alebo používanie
iných ako originálnych náhradných častí alebo prvkov zariadenia sa zakazuje a ohrozuje
bezpečnosť pri používaní.
- Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli následkom nevhodného
používania zariadenia
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré sa môžu opätovne spracovať alebo
recyklovať,
- treba ho odovzdať do príslušného bodu, ktorý sa zaoberá zberom a recykláciou
elektrických a elektronických zariadení.
ZÁRUKA
- zariadenie je určené na súkromné používanie v domácnosti,
- nemôže sa používať na profesionálne účely,
- záruka stráca platnosť v prípade nesprávnej obsluhy.
Podmienky záruky sú uvedené v prílohe.
13
R
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SZENDVICSSÜTŐ ST100N
4
3
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
1. Retesz
2. Fogantyú
3. Fedél
4. Működésjelző lámpák
5. Sütőlapok
5
MŰSZAKI ADATOK
- teljesítmény: 750W
- hálózati feszültség: 230V~50Hz
1
2
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A készülék használata előtt ellenőrizze a készülék, a csatlakozója és a tápkábel épségét és
győződjön meg arról, hogy az összes csomagolóanyagot eltávolította-e a készülékről.
Figyelem:
Az első használatkor a készülékből a gyártási folyamatból visszamaradt szagok szabadulhatnak
fel. Ez normális jelenség, idővel elmúlik. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről,
pl. nyissa ki az ablakot. A legelső alkalommal kapcsolja be a készüléket üresen, élelmiszer
nélkül.
- A készüléket egy lapos, stabil, magas hőmérsékletet tűrő felületre helyezze el.
- A sütőlapokat (5) törölje le egy nedves ruhával és kenje meg zsiradékkal.
- Csukja be a fedelét (3), ügyeljen arra, hogy a retesz (1) jól záródjon.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A zöld jelzőlámpa égni kezd.
- A készülék melegszik. A piros jelzőlámpa jelzi, hogy a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet.
- Nyissa ki a szendvicssütőt, helyezze a szendvicseket és csukja le a fedelét.
- Süsse a szendvicseket körülbelül 2-3 percig.
Ne tegyen a készülékbe túl vastag szendvicset. Nem szabad, hogy a fedél és a retesz nehezen
záródjon.
Sütés közben a piros lámpa felgyullad, majd elalszik, ami azt jelenti, hogy a termosztat szinten
tartja a megfelelő hőmérsékletet.
- Vegye ki az elkészült meleg szendvicseket. Mindig használjon hozzá fa vagy hőálló műanyag
konyhai eszközöket, nehogy közben károsítsa a sütőlap felületét.
- Mialatt készíti a következő szendvicseket, zárva tartsa a fedelet (3), hogy a készülék megőrizze
a kívánt hőmérsékletét.
- Miután befejezte a szendvics készítését, áramtalanítsa a készüléket.
14
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból a készülék kábelét, majd hagyja teljesen
kihűlni a készüléket;
- a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba meríteni nem szabad;
- előbb egy papírtörülköző segítségével távolítsa el a zsírmaradékot a sütőlapokról;
- utána tisztítsa meg a készüléket és a kábelét egy enyhén nedves ruhával. Mielőtt megint
használatba veszi a készüléket, törülje szárazra;
- ne alkalmazzon detergenseket sem oldószereket;
- a nehezen eltávolítható szennyeződések tisztításához ne használjon soha kemény
tárgyakat, mert ezek tönkretehetik a sütőlapok felületét. Hatékonyan eltávolítja a makacs
szennyeződéseket, ha beborítja őket egy vizes ruhával, úgy meglágyítja a lerakodott
szennyeződést.
BIZTONSÁGI JAVASLATOK
- a készülék első üzembe helyezése előtt kérjük, figyelmesen ismerkedjen meg a jelen útmutató
teljes tartalmával;
- a tápvezetéket csatlakoztassa az útmutatóban megadott paraméterekkel rendelkező
elektromos hálózathoz;
- helyezze a készüléket egy lapos, stabil, magas hőmérsékletet tűrő felületre;
- áramtalanításkor ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem a vezeték dugaszát fogja
meg;
- ha nem használja a készüléket vagy szeretné tisztítani, húzza ki a vezetéket a konnektorból;
- a készüléket vagy vezetékét nem szabad vízbe meríteni;
- ne használja a készüléket szabad ég alatt;
- ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (például bútor, ágynemű, papír, ruha, függöny,
padlószőnyeg stb.) közvetlen közelében;
- ne hagyja a gyermekeket a készülék közelében felügyelet nélkül;
- a készülék részei használat közben felforrósodnak. Csak a készülék fogantyúját foghatja meg;
- óvatosan szedje ki szendvicset a készülékből. A kész szendvics forró és megégetheti a kezét;
- a bekapcsolt készüléket ne hagyja őrizetlenül;
- csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is)
önállóan nem használhatják a készüléket, csak a biztonságukat felügyelő személyek
jelenlétében. Gondoskodjon róla, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel;
- használat közben a készüléket áthelyezni, mozgatni nem szabad;
- a működésben levő készüléket betakarni nem szabad;
- ne tegye be a készülékbe a fémfóliába becsomagolt élelmiszert;
- ne fogja a készüléket vizes kézzel;
- a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas;
- a készülék nyitása közben nagyon forró gőz távozhat;
- nem használhatja a készüléket, ha a tápkábel megsérült, ha a készülék leesett vagy más módon
károsodott. Ilyenkor a gép javítását autorizált szakszervizre bízza; a szervizek listája a mellékletben
és a www.eldom.eu honlapon található;
- a készülék javítását kizárólag autorizált szerviz végezheti. Mindennemű modernizálás, nem
eredeti alkatrész vagy elem használata tilos, mert veszélyezteti a felhasználó biztonságát;
- a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő esetleges károkért az Eldom Kft cég
nem vállal felelősséget.
KÖRNYEZETVÉDELEM
- a készülék az újrahasznosítható, recycling rendszerében feldolgozandó anyagokból
készült,
- az elhasználódott készüléket adja le az elektromos és elektronikus berendezések
begyűjtésére szakosodott átvevőhelyek egyikénél.
GARANCIA
- ez a készülék csak magán háztartások számára készült
- ipari célokra nem használható
- helytelen kezelés esetén a garancia érvényét veszti
A garancia feltételei a mellékletben találhatók.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement