MPM MGO-04, MOP-04 User manual

MPM MGO-04, MOP-04 User manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI
opiekacz do kanapek
MODEL: MOP-04
gofrownica
MODEL: MGO-04
Przed PIERWSZYM użyciem ZAPOZNAJ SIĘ Z instrukcjĄ obsługi
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...1
2010-04-07...09:32:35
spis treści
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI.............................................................................3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE...................................................................................6
GB
USER MANUAL...........................................................................................9
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ....................................................................12
RUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ..............................................15
SVK
NÁVOD NA OBSLUHU.............................................................................18
UKR
ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ...................................................21
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...2
2010-04-07...09:32:35
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
●Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
●Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
●Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
●Nie
wolno
zanurzać
urządzenia,
przewodu
i
wtyczki
w
wodzie
lub.
w innych płynach!
●Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
●Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed
rozpoczęciem czyszczenia.
●Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód
sieciowy lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
●Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie
urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
●Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
●Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi
powierzchniami.
●Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kuchni elektrycznych i gazowych, palników,
piekarników, itp.
●Podczas opiekania nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Do otwierania używaj
tylko przeznaczonego do tego celu uchwytu.
●Przed rozpoczęciem czyszczenia najpierw wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego i
odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
●Przy otwieraniu urządzenia podczas opiekania należy uważać na wydobywające się
gorące opary po bokach płyt grzejnych!
●Używaj urządzenia na gładkiej i stabilnej powierzchni.
●Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
●Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
●Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...3
2010-04-07...09:32:35
PL
OPIS URZĄDZENIA
1. Lampka kontrolna czerwona (zasilanie)
2. Lampka kontrolna zielona (termostat)
3. Górna pokrywa
4. Zatrzask
5. Płyty grzejne
3
2
5
4
1
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć ściereczką namoczoną w ciepłej wodzie płyty
grzejne opiekacza/gofrownicy, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.
2.Następnie lekko nasmarować tłuszczem powierzchnie robocze.
3.Zamknąć pokrywę, włączyć na ok. 10 min. Po zakończeniu grzania wyłączyć opiekacz/
gofrownice, odczekać aż płyty ostygną i wyczyścić je.
4.Powierzchnie robocze opiekacza/gofrownice nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury!
Dotykać tylko uchwytów!
5.Urządzenie stawiać na płaskiej stabilnej, suchej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
6.Należy zachować ostrożność z uwagi na parę, wydostającą się przy otwieraniu opiekacza/
gofrownicy!
7.Pieczywo może się zapalić, więc nigdy nie należy używać opiekacza/gofrownicy do kanapek pod
firankami lub w ich pobliżu oraz w pobliżu innych materiałów łatwopalnych!
Użycie opiekacza/gofrownicy
1.Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego – zaświeci się lampka kontrolna koloru czerwonego (1) zasilanie.
2.Przygotuj kanapki lub ciasto na gofry.
3.Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę zapali się zielona lampka kontrolna (2) –
termostat. Należy otworzyć pokrywę górną pociągając za zatrzask (4), ułożyć delikatnie kanapki
na płytach grzejnych lub ostrożnie rozlać ciasto na gofry.
Zamknij delikatnie pokrywę (3) dociskając ją do momentu w którym zatrzask (4) samoczynnie ją
zablokuje
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...4
2010-04-07...09:32:35
PL
4.Sprawdzaj stan kanapek/gofrów podczas zapiekania, ostrożnie otwierając pokrywę i uważając
na wydobywającą się po bokach opiekacza parę!
5.Otwórz pokrywę i wyjmij upieczone kanapki/gofry za pomocą drewnianej lub plastikowej
łopatki.
6.Przed rozpoczęciem przygotowywania następnych kanapek lub gofrów należy zawsze zamykać
pokrywę, aby utrzymać temperaturę. Lampka sygnalizacyjna zielona będzie zapalać się i gasnąć
podczas opiekania, co oznacza utrzymywanie temperatury.
7.Po zakończeniu opiekania wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego i odstaw urządzenie do
całkowitego ostygnięcia.
Uwaga!
Nie wolno używać metalowych i ostrych sztućców, gdyż może to spowodować uszkodzenie
powierzchni płyt grzejnych!
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia (oraz po zakończeniu opiekania) należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2.Umyj dokładnie płyty grzejne, wyczyść brzegi urządzenia delikatną ściereczką lub
ręcznikiem.
3.Jeżeli wystąpi problem z usunięciem resztek żywności z powierzchni płyt grzejnych - należy
wylać na zabrudzone miejsca trochę oleju spożywczego i po ok. 5 minutach wyczyścić.
4.Zewnętrzną powierzchnię opiekacza należy czyścić wilgotną ściereczką.
DANE TECHNICZNE
MOC: 750W
Zasilania: sieć prądu zmiennego 220-240V, 50Hz
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach
wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling
w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się.
z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem
władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
Uwaga!: Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...5
2010-04-07...09:32:36
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ
●Před použitím doporučujeme důkladně pročíst návod k obsluze.
●Zachovejte zvláštní pozornost v přítomnosti dětí!
●Přístroj používejte výhradně pro ty účely, pro které je určen.
●Neponořujte přístroj, kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny!
●Nikdy nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru.
●Po použití přístroj vždy odpojte od elektrické sítě, také v případě, že se jej chystáte čistit.
●Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, také pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka
– při poškození opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko.
●Nepoužívejte vybavení, které nedoporučuje výrobce. Nedovolené používání může způsobit poškození přístroje, požár nebo poškození těla.
●Nepoužívejte přístroj venku.
●Přívodní kabel nezavěšujte přes ostré hrany. Nedovolte, aby se dotýkal horkého povrchu.
●Sendvičovač nepokládejte v blízkosti plynových nebo elektrických vařičů, plotýnek sporáku,
trouby na pečení, atd.
●Během použití se nedotýkejte horkých částí krytu výrobku. Dotýkat se můžete pouze rukojeti.
●Před každým čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě a nechte jej důkladně zchladnout.
●Při otevírání víka během přípravy dávejte pozor na horkou páru, která uniká po stranách opékacích ploch!
●Sendvičovač připojujte pouze do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem!
POPIS PŘÍSTROJE
1. Červený indikátor (napájení)
2. Zelený indikátor (termostat)
3. Horní část
4. Uzávěr
5. Opékací plochy
3
2
5
4
1
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...6
2010-04-07...09:32:36
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.Před prvním použitím důkladně očistěte opékací plochy přístroje vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha.
2.Před prvním použitím namastěte opékací plochy trochou pokrmového tuku.
3.Zavřete víko a zapněte přístroj po dobu asi 15 minut, poté přístroj vypněte a ponechte zcela vychladnout. Očistěte opékací plochy.
4.Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče! Dotýkat se můžete pouze držadla!
5.Postavte přístroj na suché, rovné ploše odolné vysokým teplotám.
6.Při otevírání dávejte pozor na horkou páru, která uniká z přístroje!
7.Nedávejte při používání sendvičovač do blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých materiálů, protože pečivo může vzplanout!
POUŽITÍ SENDVIČOVAČE/VAFLOVAČE:
1.Zasuňte vidlici do zásuvky ve zdi - osvítí se červený indikátor (napájení) a zelený (termostat).
Přiklopte horní část přístroje.
2.Přípravte vše na sendvičování nebo těsto na vafle.
3.Po zhasnutí zeleného indikátoru otevřete víko a vložte připravený sendvič na spodní polovinu
nebo vlijte těsto na vafle. Opatrně sklopte víko a zajistěte jej uzávěrem.
4.Opatrně otevírejte víko a kontrolujte stav opékaných sendvičů/vaflí. Dávejte pozor na horkou
páru, která uniká po stranách opékacích ploch!
5.Otevřete víko a vyjměte hotový sendvič/vafel pomocí dřevěné špachtle.
6.Zavřete víko abyste zachovali teplo před vložením dalšího senče nebo těsta na vafle.
Během opékání se indikační světélko rozsvěcí a zhasíná, zatímco termostat udržuje sendviče při
správné teplotě.
7.Po skončení opékání vyjměte zástrčku ze zásuvky ve zdi a nechte spotřebič důkladně vychladnout.
Poznámka!
Nikdy nepoužívejte kovové příbory, které mohou poškodit povrch opékacích ploch!
ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA
1.Před čištěním (a po ukončení opékání) se ujistěte, že přístroj jste odpojili ze zásuvky a nechali jej
zcela vychladnout.
2.Opékací plochy a okraje přístroje důkladně očistěte měkkým hadříkem nebo ručníkem.
3.Pokud zbytky náplně jdou odstranit těžce, pokapejte je trochou kuchyňského oleje a po 5 minutách, kdy náplň změkne, setřete.
4.Vnější části čistěte vlhkým hadříkem.
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...7
2010-04-07...09:32:36
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
říkon: 750W
Napájení: 220-240V, 50Hz
Poland
Náležitá likvidace produktu
(Opotřebované elektrické a elektronické přístroje)
Označení umístěné na produktu nebo souvisejících s ním textech určuje, že byste jej
neměli likvidovat prostřednictvím běžného domácího odpadního systému. Pro účely
zabránění škodlivého vlivu na životní prostředí a zdraví lidí následkem špatné likvidace
odpadů, musí být po ukončení životností přístroje pomocí likvidace odděleno od
domácího odpadu a také musí být provedená náležitá recyklace za účelem propagace
opětovného použití zásob jako stálé praxe. Uživatele tohoto produktu v domácnostech
mohou získat informace na téma místa a způsobu recyklace bezpečné pro životní
prostředí v maloobchodních prodejnách, ve kterých koupili produkt, nebo u místních
orgánů. Uživatele ve firmách se musí kontaktovat s vlastním dodavatelem a také
zkontrolovat prodejní podmínky nákupu. Produkt nelze likvidovat spolu s jinými
komerčnímí odpady.
POZOR! Firma MPM Product Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na technické změny.
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...8
2010-04-07...09:32:36
GB
INSTRUCTIONS ASSOCIATED WITH USE SAFETY
●Before use, thoroughly read the operation manual.
●Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance!.
●Do not use your roaster for any other purpose except of its assignment.
●Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids!
●Do not leave the roaster without supervision in course of its operation.
●Always pull out the plug from the socket unless the appliance is used or before its cleaning.
●Do not use the roaster in case of its damage, also if its cord or plug is damaged – in such case the
appliance should be handed over to an authorized service shop for repair..
●The use of any accessories not recommended by the manufacturer may result in damage of the
appliance, fire or injuries.
●Do not use the roaster outdoors.
●Do not hang the cord on any sharp edges and prevent any contact with hot surfaces.
●Do not stand the roaster in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens etc.
●Do not touch any hot surfaces in course of roasting – open the roaster by means of holder designed
for this purpose only.
●Prior to commencing the cleaning, pull out the plug from the plug socket and allow the roaster to
cool completely.
●When opening the appliance in course of roasting, proceed carefully owing to hot damp from the
area under the heating panels!!
●The roaster should be connected into the socket with grounding pin!
APPLIANCE DESCRIPTION
1. Red caution lamp (power supply)
2. Green caution lamp (thermostat)
3. Upper cover
4. Clip
5. Heating panel
3
2
5
4
1
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...9
2010-04-07...09:32:36
GB
PRIOR TO THE FIRST USE:
1. Prior to the first use of the roaster, thoroughly wash the heating panels of the roaster/waffle-maker
with the cloth moistened with warm water and thoroughly wipe with dry cloth thereafter.
2. Then prior to the first use of the roaster, lightly oil its working surfaces.
3. Close the cover, switch on the roaster for about 10 minutes. After completed heating, switch off
the appliance, allow the panels to cool down and clean them
4. The working surfaces of the roaster are heated up to extremely high temperatures! Touch the
holders only!
5. Stand the appliance on a flat, stable and dry surface which is resistant to high temperatures.
6. When opening the cover, proceed carefully owing to hot damp from the area under the heating
panels!
7. Bread may burn! Therefore the appliance must not be used near or below curtains and in vicinity
of other combustible materials!
USE OF THE ROASTER / WAFFLEMAKER
1. Insert the plug into the socket – red caution lamp (power supply) (1) and green caution lamp (thermostat) (2) will go on. Close the cover of the appliance (3).
2. Prepare the sandwiches or dough for waffles.
3. When the green caution lamp will go off, open the cover and put the sandwiches on the heating
panels or carefully pour the dough for waffles. Gently close the cover (3) and clamp with clip (4).
4. When checking the condition of sandwiches in course of their roasting, open the cover carefully
owing to hot damp escaping from the both sides of the roaster!
5. Open the cover and remove roasted sandwiches / waffles using wooden or plastic spatula.
6. Before preparation of the next sandwiches or waffles, always close the cover in order to maintain
required temperature. The green caution lamp (thermostat) will go on and off in course of roasting to indicate that required temperature is maintained.
7. After finished roasting pull out the plug from the plug socket and allow the appliance to cool
completely.
NOTE!:
Do not use and metal and sharp knifes or forks, otherwise the damages of heating surfaces
are possible!
CLEANING AND MAINTENANCE
1.Prior to commencing the cleaning (and after finishing the roasting), pull out the plug from the
plug socket and allow the appliance to cool completely.
2.Thoroughly wash the heating panels, clean the roaster edges using soft cloth or towel.
3.If complete removal of any food residuals from the surface of heating panels is problematic, pour
some edible onto dirty surface and try to clean after about 5 minutes. Your efforts will be successful this time.
4.Wipe the external surface of the roaster using wet cloth.
10
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...10
2010-04-07...09:32:36
GB
TECHNICAL DATA:
Power: 750W
Power supply: 220-240V AC, 50Hz
Poland
Appropriate disposal of the product
(Used electric and electronic equipment)
The label put on the product and in texts describing the product indicates that after the
use period the product cannot be disposed together with other waste coming from a
household. To avoid a harmful influence on natural environment and people’s health
caused by an uncontrolled disposal of waste, we ask to separate the product from other
waste and to recycle it in a reasonable way in order to promote reuse of natural resources
as a permanent practice. In order to obtain information regarding the place and safe way
of recycling, household users should contact an outlet in which they bought the product
or with local authorities. Users in companies should contact their supplier and check
conditions of purchase agreement. The product cannot be disposed together with other
commercial waste.
Attention!: MPM Product reserves its rights to modify the technical data.
11
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...11
2010-04-07...09:32:37
HU
BIZTONSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
●A készülék használatba vétele előtt azt a használati utasitást alaposan tanulmányozza.
●A készüléket úgy kell használni és tárolni, hogy gyermekek ne érhessék el.
●A készüléket csak ezen utasitásban foglalt szobályok alapján és célban szabad használni.
●A készüléket, a kabelt, dugót nem szabad se vízbe, se más folyadékba beletenni!
●A bekapcsolt készüléket nem szabad hagyni ellenőrzés nékül.
●Mindig ki kell venni a dugót a konnektorból azonnal a munka befejezése után,
meg a tisztitás előtt.
●Ne használja a készüléket, ha azt valamilyen sérülést érte. A meghibásodott készüléket,
beleiértve a csatlakozó vezetéket is csak szakember, szerviz javithatja.
●Üzemeltesse a készüléket kizárólag hozza csatolt berendezés kihasználatával. Gyartó altal
nem ajánlott felszerelés használata tünkre teheti a készüléket, illetve testsérülést okozhat.
●Ne használja a készüléket kint, szabad téren.
●A kábelt nem szabad akasztani a karcolás okozható helyeken, mem szabad engedni, hogy a
kábelnek nagyon meleg területekkel legyen kapcsolata.
●Ne helyezze a készüléket gáz vagy elektromos sütők mellett, illetve más tűz források és sütők közelében.
●Sütés alatt vigyázzon a készülék forró felületekre. A nyitásra használjon csak annak a célnak
beszerelt tartót.
●Mindig vegye ki a dugót a konektorból tisztitás előtt és várja amig a készülék nem hül ki.
●Grill nyitása alatt vigyázzon a forró gőzre a lemezek oldalán
●Ajánlatos bekapcsolni a földelésbe ellátott konnektorba.
A KÉSZÜLÉK LEIRÁSA
1. Hőlemezek (alsó és felső)
2. Tartó
3. Felső fedél
4. Termosztat hatfokos szobályozó
5. Piros jelzőlámpa (bekapcsolás a halózatba)
6. Zöld jelzőlámpa (munkára hajlandó)
7. Zsír tartály
3
2
5
4
1
12
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...12
2010-04-07...09:32:37
HU
GRILL / GOFRI SÜTŐ HASZNÁLATA
1.Kapcsolja be a készüléket az áram forrásba – meggyújt piros jelzőlámpa (bekapcsolás a halózatba),
meg zöld jelzőlámpa (munkára hajlandó). Csukja be a felső fedelet.
2. készítse sütéshez való ételt vagy gofri tésztát.
3.Nyissa ki a felső fedelet, helyezze az ételt, illetve gofri tésztát az alsó lemezen s óvatosan csukja
be a fedelet.
4.Ellenőrizze a szendvicsek, vagy gofri állapotát szütés alatt. Grill kinyitás alatt vigyázzon a forró
gőzre a lemezek oldalán.
5.Sütés befejezése után ki kell nyitni a felső fedelet és ki kell venni.
az ételt műanyagból vagy fából készült kislapát segítségével.
Figyelem !
Készités sorban nem szabad fém eszközöket hosználni, hogy ne menjen tönkre a hőlemez felülete.
6.A kovetkező szendvicsek késítése előtt zárja ki a fedelet . Sütés alatt zöld jelzőlámpa töbször
meggyújtani és kialudni fog – termosztat megfelelő hőmérsékletet fenntartja.
7.Sütés befejezése után vegye ki a dugót a konnektorból s hagyja készüléknek kihűlni.
TISZTITÁS ÉS ÁPOLÁS
1.Tisztitás előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva és a csatlakozó
dugó ki legyen húzva a konnektorból.
2.Tisztítsa rendesen hőlemezeket finom, nedves textil ruhával.
3.Ha a maradékok eltávolitásával problémák keletkeznek, öntse ki egy kis olajat a piszkos területekre. % percen utána a maradékokat lehet eltávolitani.
4.Grill külső felületét tisztitsa nedves textil ruhával.
MŰSZAKI ADATOK
Teljesítmény: 750W
Villány forrásként 220-240 V 50 Hz
13
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...13
2010-04-07...09:32:37
HU
Poland
A készülék szabályos eltávolítása
(felhasznált villamos éselektronikai térmék)
Jelzés, ami a terméken található arra mutatja, hogy felhasználat után nem lehet kidobni
a szemwetésbe másik háztartási hulladékkal együtt, mivel ennek rossz befolyasa lenne.
a környezet védelmi szempontból az emberek egészségére. Kérünt a készüléket
eltávolitani szabályos módón, hogy lehetne anyagját mégegyszer kihasználni.
Az informaciót arről a helyekről, ahova ki lehet dobni a háztartási termékeket abban.
a boltban lehet szedni, ahol a termék meg volt véve, illetve a helyi hatóság szervtől.
A cégekben dolgozó hasaználók kapcsolátat tartsanak a ellátójéval s ellenőrizni a vételi
szerződés feltételeket. A terméket nem szabad más kommercialis hulladékokkal együtt
eltávolitani.
Figyelem: MPM Product cégnek műszaki módósotásokra van joga
14
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...14
2010-04-07...09:32:37
RUS
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
●Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию.
●Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети!
●Не пользуйтесь устройством для других целей, чем для которых было предназначено устройство.
●Запрещается погружать устройство, провод или штепсельную вилку в воду или в
другие жидкости!
●Не оставляйте устройство без надзора во время работы.
●Всегда вынимайте штепсельную вилку с гнезда электрической сети, если не применяете устройства или перед тем, как начать чистку.
●Запрещается пользоваться поврежденным устройством, а также, если поврежден
провод или штепсельная вилка – в этом случае необходимо отдать устройство для
ремонта в авторизованный пункт сервисного обслуживания.
●Употребление аксессуаров, которые не были рекомендованы изготовителем, может привести к повреждению устройства, пожару или к повреждениям тела.
●Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе.
●Не вешайте провода электрического питания на острых гранях.
и не допускайте, чтобы он касался горячих поверхностей.
●Нельзя ставить устройство вблизи электрических и газовых плит, горелок, духовок и т.п.
●Во время обжаривания не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства – для
открывания необходимо применять только захват, предназначенный для этих целей.
●Перед тем, как начать чистку устройства, необходимо сначала вынуть штепсельную вилку из розетки электросети и подождать, пока устройство полностью не
остынет.
●При открытии тостера во время запекания необходимо обращать особое внимание на выходящий горячий пар из-под нагревательных плиток!
●Устройство должно быть подключено к гнезду электрической сети, которое имеет
заземляющий штырь.
15
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...15
2010-04-07...09:32:37
RUS
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Сигнализационная красная лампочка (электропитание)
2. Сигнализационная зеленая лампочка (термостат)
3. Верхняя крышка
4. Защелка
5. Нагревательные плитки
3
2
5
4
1
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
1. Перед первым применением необходимо тщательно умыть нагревательные плитки тряпочкой, намоченной в теплой воде, а затем тщательно вытереть сухой тряпочкой.
2. Перед первым применением необходимо слегка смазать жиром рабочую поверхность.
3. Закрыть крышку, включить тостер на около 10 минут. После окончания нагревания необходимо выключить тостер, подождать, пока плитки остынут, и прочистить их.
4. Рабочие поверхности тостера нагреваются до очень высокой температуры! Дотрагиваться
можно только захватов!
5. Устройство устанавливать только на плоской, сухой поверхности, устойчивой к влиянию
высокой температуры.
6. Необходимо соблюдать особую осторожность в связи с паром, выходящим при открывании крышки тостера!
7. Х лебные изделия могут загореться, поэтому не следует применять тостер для бутербродов под занавесками или вблизи их, а также вблизи других предметов, изготовленных из
легковоспламеняющихся материалов!
ПРИМЕНЕНИЕ ТОСТЕРА/ВАФЕЛЬНИЦЫ
1. Включить штепсельную вилку в розетку электросети – засветится сигнализационная
красная лампочка (1) - электропитание и зеленая лампочка (2) - термостат. Закрыть крышку устройства (3).
2. Подготовить бутерброды или тесто для вафель.
3. После угасания зеленой сигнализационной лампочки необходимо открыть крышку (3) и
уложить бутерброды на нагревательных плитках или осторожно разлить тесто на гофрированные плитки. Аккуратно закрыть крышку (3) и зажать защелкой (4).
16
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...16
2010-04-07...09:32:37
RUS
4. Проверять состояние бутербродов/вафель во время запекания, осторожно открывая крышку и обращая внимание на выходящий пар по бокам тостера.
5. Открыть крышку и вынуть испеченные бутерброды/вафли с помощью деревянной лопатки.
6. Перед тем, как начать приготовление следующих бутербродов или вафель, необходимо
всегда закрывать крышку, чтобы удержать температуру. Сигнализационная зеленая лампочка будет загораться и гаснуть во время запекания, что означает поддерживание температуры.
7. После окончания запекания необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки электросети и отложить устройство для полного остывания.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
1.Перед тем, как приступить к чистке (а также после окончания запекания), необходимо
вынуть штепсельную вилку из розетки электросети и подождать, пока устройство полностью остынет.
2. Умойте старательно нагревательные плитки, очистите кромки устройства мягкой тряпочкой или полотенцем.
3. В случае если возникли проблемы с удалением остатков пищевых продуктов с поверхности нагревательных плиток, необходимо вылить на загрязненные места небольшое количество пищевого масла и по истечении около 5 минут загрязнение очистить.
4. Внешнюю поверхность тостера необходимо протереть влажной тряпочкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Мощность: 750 Вт
Питание: 220-240 В, 50 Гц
Внимание!
Poland
Правильная ликвидация изделия
(использованное электротехническое и электронное оборудование)
Обозначение, размещенное на изделии, или в касающемся его тексте, указывает на то, что после истечения периода эксплуатации изделия не следует отбрасывать его с другими отходами, происходящими из домашнего хозяйства. Для того чтобы избежать вредного влияния изделия на окружающую
среду и здоровье людей, просьба отделить изделие от других видов отходов и произвести соответствующую утилизацию с целью предложения повторного использования материальных средств в
качестве постоянной практики. С целью получения информации о месте утилизации и безопасном
способе ликвидации этого изделия, пользователи изделия в домашнем хозяйстве должны связаться с
пунктом розничной продажи, в котором была произведена покупка изделия, или с органом местной
власти. Пользователи в фирмах должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора о покупке. Не следует ликвидировать изделие вместе с другими коммерческими отходами.
Внимание! Фирма «MPM Product» сохраняет за собой право на введение
технических изменений.
17
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...17
2010-04-07...09:32:37
SVK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
●Pred použitím si podrobne prečítajte návod na obsluhu.
●Zvýšte pozornosť, keď sa blízkosti prístroja pohybujú deti.
●Prístroj používajte v súlade s jeho určením.
●Neponárajte prístroj, kábel a zástrčku do vody alebo iných tekutín.
●Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
●Keď nepoužívate prístroj, alebo pred začatím jeho čistenia, vždy odpojte zástrčku zo
siete.
●Nepoužívajte poškodené zariadenie. V prípade poškodenia kábla alebo zástrčky odovzdajte prístroj do opravy v autorizovanom servise.
●Použitie príslušenstva neodporúčaného producentom môže zapríčiniť poškodenie prístroja, požiar alebo úraz.
●Nepoužívajte prístroj na voľných priestranstvách.
●Nevešajte kábel na ostré hrany a nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich povrchov.
●Nenechávajte prístroj v blízkosti elektrických a plynových sporákov, horákov, trúb a
pod.
●Počas opekania sa nedotýkajte horúcich povrchov prístroja – na jeho otváranie používajte
výhradne na tento účel určenú rukoväť.
●Pred začatím čistenia odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky a počkajte kým prístroj úplne
vychladne. ●Pri otváraní hriankovača počas dávajte opekania pozor na horúcu páru, ktorá sa dostáva
spod ohrevných platní!
●Prístroj zapájajte do zásuvky s bezpečnostným kolíkom!
POPIS PRÍSTROJA
1. Červená kontrolka (napájanie)
2. Zelená kontrolka (termostat)
3. Spona
4. Horná doska
3
5. Ohrevné platne
2
5
4
1
18
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...18
2010-04-07...09:32:37
SVK
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Pred prvým použitím pomocou handričky namočenej do teplej vody dôkladne umyte a následne
osušte ohrevné platne sendvičovača.
2. Pred prvým použitím prístroja zľahka natrite pracovné plochy olejom. 3. Zavrite poklop, zapnite sendvičovač na zhruba 10 minút. Po ukončení zohrievania vypnite prístroj, počkajte, kým platne vychladnú a očistite ich. 4. Pracovné plochy sendvičovača sa zohrievajú na veľmi vysokú teplotu! Dotýkajte sa len rukovätí!
5. Prístroj stavajte len na ploché, stabilné, suché a proti vysokým teplotám odolné povrchy.
6. Dávajte pozor na paru, ktorá uniká pri otváraní hornej dosky sendvičovača!
7. Pečivo sa môže zapáliť, preto nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti záclon alebo iných ľahko
vznetlivých a horľavých látok!
POUŽITIE SENDVIČOVAČA/WAFLOVAČA
1.Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky – zasvietia sa signalizačné kontrolky - červená (napájanie)
a zelená (termostat). Zavrite veko prístroja.
2.Pripravte sendviče alebo waflové cesto.
3.Po zhasnutí zelenej kontrolky otvorte poklop (3) a uložte sendviče na ohrevné platne alebo opatrne vylejte waflové cesto. Zavrite opatrne poklop (3) dosku a zaistite ju uzáverom (4).
4.Počas opekania kontrolujte stav sendvičov pootvorením poklopu. Dávajte pozor na paru, ktorá sa
uvoľňuje medzi platničkami!
5.Otvorte poklop a pomocou dreveného alebo plastového lopárika vyberte opečené sendviče/wafle.
6.Pred prípravou ďalších sendvičov alebo waflí vždy zatvárajte veko, aby ste udržali teplotu prístroja. Zelená kontrolka sa počas opekania rozsvecuje a zhasína, čo signalizuje udržiavanie teploty.
7. Po ukončení opekania vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
Pozor!
Nepoužívajte kovový ani ostrý príbor, ktorý môže zapríčiniť poškodenie povrchu ohrevných
platní!
ČISTENIE A ÚDRŽBA:
1. Pred začatím čistenia, (ako aj po ukončení opekania), odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky a
počkajte, kým prístroj úplne vychladne.
2. Dôkladne umyte ohrevné platne a očistite hrany prístroja jemnou handričkou alebo obrúskom.
3. Keď sa vyskytnú problémy s odstránením zvyškov jedla z povrchu ohrevných platní, pokvapkajte
zašpinené miesta malým množstvom oleja a po zhruba 5 minútach odstráňte nečistoty.
4. Vonkajší povrch sendvičovača utrite vlhkou handričkou.
19
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...19
2010-04-07...09:32:37
SVK
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkon: 750W
Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
Poland
Správna likvidácia výrobku
(použité elektrické a elektronické prístroje)
Označenie umiestnené na výrobku alebo doklady tykajúce sa produktu poukazujú
na to, že sa výrobok po uplynutí doby použitia nesmie odstraňovať spolu s ostatným
odpadom pochádzajúcim z domácností. Kvôli zabráneniu škodlivému vplyvu na životné
prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, Vás
žiadame o oddelenie výrobku od ostatných druhov odpadu a o zodpovednú recykláciu.
Táto prax ma za cieľ prezentovať opätovné využitie materiálnych zásob.
Kvôli získaniu informácií, tykajúcich sa miesta a spôsobu recyklácie tohto výrobku,
ktorý je bezpečný pre životné prostredie, by sa domáci používatelia mali skontaktovať.
s predajňou, v ktorej výrobok kúpili, alebo s lokálnym orgánom.
Firemní užívatelia by sa mali skontaktovať so svojím dodávateľom a overiť si podmienky
kúpnej zmluvy. Výrobky sa nesmú odstraňovať spolu s ostatným komerčným
odpadom.
Pozor!: Firma MPM Product si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny!
20
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...20
2010-04-07...09:32:38
UKR
ВКАЗІВКИ
ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
●Перед
застосуванням
необхідно
уважно
прочитати
інструкцію.
з обслуговування.
●Дотримуйтеся особливої обережності, коли поблизу пристрою знаходяться діти!
●Не користуйтеся пристроєм для інших цілей, ніж для яких був призначений пристрій.
●Забороняється занурювати пристрій, провід або штепсельну вилку у воду або у
інші рідини!
●Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
●Завжди виймайте штепсельну вилку з гнізда електричної мережі, якщо не застосовуєте пристрою або перед тим, як почати чищення.
●Забороняється користуватися пошкодженим пристроєм, а також, якщо пошкоджений провід або штепсельна вилка – у цьому випадку необхідно віддати пристрій
для ремонту в авторизований пункт сервісного обслуговування.
●Вживання аксесуарів, які не були рекомендовані виробником, може привести до
пошкодження пристрою, пожежі або до пошкоджень тіла.
●Не користуйтеся пристроєм на відкритому повітрі.
●Не вішайте дроту електричного живлення на гострих гранях і не допускайте, щоб
він дотикався гарячих поверхонь.
●Не можна ставити пристрій поблизу електричних і газових плит, пальників, духовок і тому подібне. ●Під час обсмажування не доторкайтесь до гарячих поверхонь пристрою – для відкриття необхідно застосовувати тільки захват, призначений для цих цілей. ●Перед тим, як розпочати чищення пристрою, необхідно спочатку вийняти штепсельну вилку з розетки електромережі та почекати, поки пристрій повністю не
остигне.
●При відкритті тостера під час запікання необхідно звертати особливу увагу на
гарячу пару, що виходить з-під нагрівальних плиток!
●Пристрій повинен бути підключений до гнізда електричної мережі, яке має заземлюючий штир.
21
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...21
2010-04-07...09:32:38
UKR
ОПИС ПРИСТРОЮ
1. Сигналізаційна червона лампочка (електроживлення)
2. Сигналізаційна зелена лампочка (термостат)
3. Верхня кришка
4. Заскочка
5. Нагрівальні плитки
3
2
5
4
1
ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ
1. Перед першим застосуванням необхідно ретельно умити нагрівальні плитки ганчірочкою,
намоченою у теплій воді, а потім ретельно витерти сухою ганчірочкою.
2. Перед першим застосуванням необхідно злегка змастити жиром робочу поверхню.
3.Закрити кришку, включити тостер на близько 10 хвилин. Після закінчення нагрівання
необхідно вимкнути тостер, почекати, поки плитки остигнуть, та прочистити їх.
4. Робочі поверхні тостера нагріваються до дуже високої температури! Доторкатися можна
тільки захватів!
5. Пристрій встановлювати тільки на плоскій, сухій поверхні, стійкій до впливу високої температури.
6. Необхідно дотримуватися особливої обережності у зв’язку з парою, що виходить при відкриванні кришки тостера!
7. Хлібні вироби можуть загорітись, тому не слід застосовувати тостер для бутербродів під
занавісками або поблизу них, а також поблизу інших предметів, виготовлених з легкозаймистих матеріалів!
ЗАСТОСУВАННЯ ТОСТЕРА / ВАФЕЛЬНИЦІ
1.Включити штепсельну вилку у розетку електромережі – засвітиться червона лампочка (1)
– електроживлення і зелена лампочка (2) - термостат. Закрити кришку пристрою (3).
2. Підготувати бутерброди або тісто для вафель.
3. Після згасання зеленої лампочки сигналізації необхідно відкрити кришку (3) та укласти
бутерброди на нагрівальних плитках або обережно розлити тісто на гофровані плитки.
Акуратно закрити кришку (3) та затиснути заскочкою (4).
4. Перевіряти стан бутербродів/вафель під час запікання, обережно відкриваючи кришку та
звертаючи увагу на пару, що виходить по боках тостера.
22
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...22
2010-04-07...09:32:38
UKR
5. Відкрити кришку та вийняти випечені бутерброди/вафлі за допомогою дерев’яної лопатки.
6. Перед тим, як розпочати приготування наступних бутербродів або вафель, необхідно завжди закривати кришку, щоб утримати температуру. Зелена лампочка сигналізації спалахуватиме і гаснутиме під час запікання, що означає підтримку температури.
7. Після закінчення запікання необхідно вийняти штепсельну вилку з розетки електромережі та відкласти пристрій для повного охолодження.
Увага!
Забороняється застосовувати металеві і гострі столові прилади, оскільки це може привести
до пошкодження поверхні нагрівальних плиток.
ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД
1. Перед тим, як приступити до чищення (а також після закінчення запікання), необхідно
вийняти штепсельну вилку з розетки електромережі та почекати, поки пристрій повністю
остигне.
2.Умийте старанно нагрівальні плитки, очистіть кромки пристрою м’якою ганчірочкою або
рушником.
3. У випадку, якщо виникли проблеми з усуненням залишків харчових продуктів з поверхні
нагрівальних плиток, необхідно вилити на забруднені місця невелику кількість харчового
масла і після близько 5 хвилин забруднення очистити.
4. Зовнішню поверхню тостера необхідно протерти вологою ганчірочкою.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Потужність: 750 Вт
Живлення: 220-240 В, 50 Гц
Poland
Правильна ліквідація продукту
(використане електротехнічне і електронне улаштування)
Позначення, яке розташоване на продукті або у тексті, який його стосується,
вказує на те, що після упливу періоду експлуатації виробу його не слід усувати
разом з іншими відходами, які походять з домашнього господарства. Для того щоб
уникнути шкідливого впливу на оточуюче середовище та здоров′я людей внаслідок
безконтрольного усування відходів, просьба відокремити продукт від інших типів
відходів та виконати відповідну утилізацію з метою рекламування повторного
використання матеріальних засобів як постійної практики. З метою отримання
інформації про безпечне для оточуючого середовища місце і спосіб утилізації
цього продукту, користувачі в домашніх господарствах повинні зв’язатися.
з пунктом роздрібної продажі, у якому вони виконали купівлю продукту, або.
з місцевими органами влади. Користувачі у фірмах повинні зв’язатися зі своїм
поставником та провірити умови договору про купівлю. Не слід виконувати
ліквідацію продукту разом з іншими комерційними відходами.
Увага! Фірма «MPM Product» зберігає за собою право на введення технічних змін.
23
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...23
2010-04-07...09:32:38
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej
firmy MPM Product
MPM Product Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek
tel.: (0-22) 380 52 34
fax : (0-22) 380 52 72
www.mpmproduct.pl
mop-04M_mgo-04M_instrukcja.indd...24
2010-04-07...09:32:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement