MPM MSG-02 Datasheet

MPM MSG-02 Datasheet
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SUSZARKA
DO GRZYBÓW, OWOCÓW,
WARZYW I ZIÓŁ
MODEL: MSG-02
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
spis treści
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI ............................................................................3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE ..................................................................................9
GB
USERM ANUAL........................................................................................14
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ....................................................................19
RUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .............................................24
SVK
NÁVOD NA OBSLUHU ............................................................................30
UKR
ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ..................................................35
MSG-01 instrukcja.indd 2
29-01-10 13:44:25
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:
► Przed u życiem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
► Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
► Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi
powierzchniami.
► Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed
rozpoczęciem czyszczenia.
► Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest
przewód sieciowy lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
► Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
► Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach.
► Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
► Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu ścian, zasłon, firanek, itp. podczas pracy.
► Nie wolno nic stawiać na pokrywie urządzenia.
► Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłączyć najpierw
urządzenie.
► Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników,
kuchenek, piekarników, itp.
► Należy unikać stawiania urządzenia na metalowych powierzchniach.
► Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
► Środkiem odłączającym urządzenie od źródła zasilania jest wyjęcie wtyczki przewodu
z gniazda sieciowego.
► Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
► Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
3
MSG-01 instrukcja.indd 3
29-01-10 13:44:25
PL
OPIS URZĄDZENIA:
1. Pokrywa urządzenia wraz z silnikiem
m i włąc
włącznikiem
ą znikiem
ąc
2. Sita o średnicy 33 cm
3. Podstawa suszarki
4. Podkładki antypoślizgowe
5. Włącznik/wyłącznik suszarki
3-stopniowa regulacja nadmuchu
gorącego powietrza
5
1
2
3
4
PRZED UŻYCIEM:
1. Przed pierwszym użyciem urządzenia do suszenia produktów spożywczych należy
je włączyć na ok. 30 minut, bez układania jakichkolwiek składników na sitach.
2. Po w yłączeniu suszarki należy wyczyścić i opłukać zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”.
DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
1. Suszenie produktów spożywczych stanowi skuteczny sposób ich konserwacji.
2. Ciepłe powietrze, którego temperatura jest ciągle kontrolowana, krąży we wnętrzu
suszarki między pokrywą, w której znajduje się silnik, a poszczególnymi sitami
i podstawą suszarki.
3. W ten sposób wsz ystkie produkt y, znajdujące sie na sitach suszarki, zostają dokładnie
osuszone bez utraty swoich wartości odżywczych.
4. Dzięki temu przez cały rok można delektować się owocami, warzywami czy grzybami
bez dodawania jakichkolwiek sztucznych konserwantów.
5. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest także suszenie kwiatów, ziół, przygotowanie
musli, itp.
PRZECHOWYWANIE WYSUSZONYCH PRODUKTÓW:
1. Pojem niki, w któr ych będą przechowywane suszone produkty spożywcze muszą być
czyste i suche.
2. Najlepszym sposobem przechow y wania suszonych produktów są szklane słoiki
z metalowymi pokrywkami, postawione w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze
5-20°C.
4
PL
3. W ciągu pierwszego tygodnia po wysuszeniu produktów należy sprawdzać,
czy w pojemnikach je przechowujących nie ma wilgoci. Jeżeli jest, oznacza to,
iż produkty nie zostały całkowicie poddane suszeniu i trzeba je wysuszyć ponownie.
Uwaga: Nie wolno wkładać gorących lub nawet ciepłych produktów do pojemników
w celu ich przechowania!
UŻYCIE SUSZARKI:
1. Sita na sk ładniki przeznaczone do suszenia należy tak ustawić, aby możliwy był między
nimi swobodny przepływ powietrza.
2. Jeżeli wszystkie sita nie są zapełnione składnikami wskazane jest, aby w suszarce ułożyć tylko te, na których znajdują się składniki.
3. Załóż pokrywę urządzenia z silnikiem na ostatnie nałożone sito.
4. Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.
5. Włącz urządzenie za pomocą włącznika, znajdującego się na pokrywie.
UWAGA:
Suszarka umożliwia suszenie także większych kawałków produktów żywnościowych. W takim wypadku należy ułożyć sita
suszarki tak aby otwory wpustowe były rozmieszczone naprzemiennie względem siebie. W ten sposób znacznie powiększy się
przestrzeń użytkowa suszarki.
otwory wpustowe
WSKAZÓWKI KOŃCOWE:
1. Zawsze umyj dokładnie składniki przed umieszczeniem ich w suszarce.
2. Wszelkiego rodzaju produkt y żywnościowe należy tak pokroić, aby swobodnie mieściły
się między równo ułożonymi sitami.
3. Czas suszenia zależy od właściwości poszczególnych produktów, grubości pokrojonych
kawałków, itp.
4. W przy pad k u nierównomier nego w ysuszenia produktów należy zamienić miejsca poszczególnych sit - górne przełożyć na dół, a dolne na górę.
5. Aby zapobiec zbrązowieniu owoców przeznaczonych do suszenia można je spryskać
sokiem cytrynowym lub ananasowym.
6. Niektóre warzywa lub owoce mogą być pokryte naturalną warstwą ochronną, dlatego też
czas suszenia może być dłuższy. Aby do tego nie dopuścić należy np. obrać je ze skórki.
5
PL
SUSZENIE OWOCÓW I GRZYBÓW:
1. Umyj dokładnie owoce lub grzyby.
2. Usuń wszystkie pestki, zgniłe części, itp.
3. Podziel owoce lub grzyby na kawałki tak, aby swobodnie zmieściły się między kolejnymi
sitami.
4. Należy suszyć owoce lub grzyby do uzyskania pożądanego efektu.
SUSZENIE WARZYW:
1. Umyj dokładnie warzywa.
2. Usuń wszystkie pestki, zgniłe części, itp.
3. Warzywa o długim czasie gotowania wymagają sparzenia parą.
4. Aby to uczynić należy wsadzić je do sita lub cedzidła i umieścić nad rondlem z gotującą
wodą na 1-5 minut. Następnie wrzucić do zimnej wody i osuszyć.
5. W przypadku parzenia w gotującej wodzie warzywa należy wrzucić na 1-2 minuty,
a następnie do zimnej wody.
SUSZENIE ZIÓŁ:
1. Wskazane jest suszenie tylko młodych liści.
2. Po wysuszeniu ziół nie należy ich przechowywać w papierowych torebkach, gdyż zapach
i tłuszcz będą absorbowane przez papier.
3. Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
SUSZENIE MIĘSA I RYB:
1. Przed przystąpieniem do suszenia, z mięsa należy usunąć tłuszcz i pokroić (najlepiej
w podłużne kawałki w kształcie tasiemek), a następnie marynować przez 6-8 godzin.
2. Suszyć bez przerwy do momentu uzyskania pożądanego efektu.
3. Ryba przeznaczona do suszenia musi być wyjątkowo świeża.
4. Należy ją oczyścić i usunąć wszystkie ości.
5. Następnie spryskać ją sokiem cytrynowym i zanurzyć w wodnym roztworze soli.
SUSZENIE KWIATÓW:
1. Do suszenia najlepiej wybrać kwiaty, które nie są jeszcze całkowicie rozwinięte.
2. Pokroić je w kawałki.
3. Suszyć do momentu uzyskania pożądanego efektu.
6
MSG-01 instrukcja.indd 6
29-01-10 13:44:25
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1. W celu w yczyszczenia obudow y można przetrzeć ją wilgotną szmatką z dodatkiem
niewielkiej ilości detergentu.
2. Sita i podstawę suszarki można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości
detergentu.
3. Tr udne do usunięcia zabrudzenia można likwidować, pocierając je delikatnie miękką
szczoteczką.
4. Nie wolno zanurzać pokrywy z silnikiem w wodzie lub w innych płynach!
5. Nie należy używać rozpuszczalników, silnych detergentów oraz ostrych przedmiotów,
gdyż mogą one uszkodzić obudowę urządzenia.
6. Nie należy także myć jakichkolwiek elementów suszarki w zmywarkach do naczyń.
DANE TECHNICZNE
Moc: 400W
Zasilanie: sieć prądu zmiennego 230V ~50Hz
Poziom hałasu: LWA = 62,5 dB
7
MSG-01 instrukcja.indd 7
29-01-10 13:44:26
PL
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu
AGD lub zgłosić jego odbiór z domu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik
powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem
Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.
Uwaga!: Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
8
MSG-01 instrukcja.indd 8
29-01-10 13:44:26
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČ1 e + 2 8 ä Ë 9 È 1 Ë
► PřHGSRX å LW
tP GRSRUX čujeme důkladně pročtVWQ i YRGNREVOX ] H
► V p řtW
RP Q RVW
LGěW
t GEHM
W
H] Yê ã HQ p RSDW
UQ RVW
L
► 1 H] DYěã X M
W
HNDEHOQ DRVW
Uê FKKUDQ i FKDQ HGRYROW
HDE\ VHGRW
ê NDOWHSOê FKS RYUFKů.
► 3R SRX å LW
t SřtVW
URMYå G\ RGSRM
W
H RG HOHNW
ULFNp VtW
ě W
DNp Y SřtSDGě å H VH M
HMFK\V W
iW
H
čistit.
► PřtVW
URMQ HSRX å tYHM
W
H SRNX GM
HSRã NR] HQ ê W
DNp SRNX GM
HSRã NR] HQ ê SřtYRGQ t NDEHOQ HER
] i VW
Učka - přLS Rã NR] HQ tRSUDY\P ůå HS URYi GěWSRX ] HDX W
RUL] RYDQ p VHUYLVQ t VW
ředisko.
► PřtVW
URM
S RX å tYHM
W
HYê KUDGQ ě pro ty účHO\S URNW
HUpMHX Učen.
► Neponořujte přtVW
URMNDEHOD] i VW
UčNX GRYRG\ Q HERM
LQ p NDSDOLQ \
► =DSQ X W
ê S řtVW
URM
Q HQ HFKi YHM
W
HE H] GR] RUX
► 6X ã Lčku umisťujte běKHP SURYR] X Y GRVW
DW
HčQ p Y] Gi OHQ RVW
L RG VW
ěQ ] i FORQ ] i Yěsů,
atd.
► 1 HSRNOiGHM
W
HQ LFQ DKRUQ tYtNRSřtVW
URM
H
► PřLY\ StQ i Q tHOV tW
ě Yå G\ Q HM
SUYHSřtVW
URMY\ SQ ěW
HY\ StQ Dčem.
► PřtVW
URMQ HSRNOiGHM
W
HYEOt] NRVW
LHOHNW
ULFNê FK] Dřt] HQ t SORW
ê Q HNVSRUi NX YDřičů, trouby
na pečHQ tD W
G
► PřtVW
URM
Q HSRNOiGHM
W
HQ DNRYRYRX S ORFKX
► PřtVW
URM
MHX UčHQ SRX ] HSURGRP i Ft SRW
řebu.
► 6X ã LčNXO ] HY\ SQ RX W
S RX ] HY\ W
Då HQ tP YLGOLFH] H] i VX YN\
► Toto zařt] HQ t Q HP RKRX SRX å tYDWRVRE\ GěW
L V RP H] HQ ê P L I\ ] LFNê P L VFKRSQ RVW
PL
GX ã HYQ tP LVFKRSQ RVW
P LDEH] ] NX ã HQ RVW
t DSR] Q DW
Nů Q HEX GRX OLSURã NROHQ \ R Q i YRGX
NREVOX ] HRVREDP LNW
HUp] RGSRYtGDM
t] DMHM
LFKE H] SHčnost.
► 1 HGRYROW
H DE\ VLVSřtVW
URM
HP KUi O\ Gěti.
9
MSG-01 instrukcja.indd 9
29-01-10 13:44:26
CZ
POPIS PŘÍSTROJE:
1.
2.
3.
4.
5.
Víko přístroje s motorkem a vypínačem
Síta o průměru 33 cm
Základna sušičky
Protiskluzové podložky
Spínač/vypínač sušičky
3 – stupňová regulace proudění
teplého vzduchu
5
1
2
3
4
PŘED PRVNÍM
NÍ POUŽITÍM:
Ž Í
1. Před prvním použitím zapněte sušičku potravin naprázdno na dobu asi 30 minut. Během
této doby do ní neumisťujte žádné potraviny.
2. Po v y pnutí sušičku omyjte a osuště podle pokynů obsažených v kapitole „Čištění
a údržba”.
FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE:
1. Sušení potravin je účinný způsob jejich uchování pro pozdější použití.
2. Teplý vzduch, který je stále kontrolován, cirkuluje uvnitř sušičky mezi víkem, ve kterém
se nachází motor, jednotlivými síty a základnou sušičky.
3. Tímto způsobem si můžete usušit veškeré potraviny na sítech při zachování jejich nutriční hodnoty.
4. A díky tomu můžete používat ovoce, zeleninu nebo houby po celý rok bez žádné konzervační přísady.
5. Pomocí tohoto přístroje můžete sušit květiny a byliny, připravit müsli, atd.
SKLADOVÁNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN:
1. Nádoby na uskladnění sušených potravin musí být čisté a zcela suché.
2. Pro skladování sušených pot ravin jsou ideální sklenice s kovov ými šroubovacími víky.
Skladovací prostor by měl být suchý a co nejtmavší s teplotou 5-20 °C.
3. Během prvního týdne po usušení zkontrolujte vlhkost v nádobě. Pokud se uvnitř objeví
vlhkost, potraviny nebyly dostatečně vysušeny a měly by být vráceny do sušičky potravin pro další sušení.
Důležité!: Neukládejte horké nebo teplé produkty do skladovací nádoby!
10
MSG-01 instrukcja.indd 10
29-01-10 13:44:26
CZ
3 2 8 ä , 7 Ë 6 8 â , ČKY:
6tW
DQ DVX ã HQ tS RW
UDYLQ X P tVW
ěW
HWDN DE\ E \ OR] DM
Lã W
ěQ RYROQ p SURX GěQ tY] GX FKX
3RX å tYHM
W
HSRX ] HVtW
D Q DNW
HUê FK M
VRX X ORå HQ p SRW
UDYLQ \ 3Ui ] GQ p SřLKUi GN\ Q DVX ã HQ t
RGORå W
HVW
UDQ RX
1 DS RVOHGQ tKRUQ tVtW
RX P tVW
ěW
HYtNRVP RW
RUHP
4. PřLSRM
W
HVtťRYRX ã ňůUX GR] i VX YN\
5. PřtVW
URM] DSQ ěW
HS RP RFtS řHStQ DčHNW
HUê VHQ DFKi ] tQ DYtNX
DůOHå LW
p
6X ã LčNDX P Rå ňX M
HW
DNp VX ã HQ t YěW
ã tFKNRX VNů SRW
UDYLQ =DW
tP W
R
účelem je třHEDX P tVW
LWVtW
DVX ã LčN\ W
DN DE\ VHQ DSi M
HFt RW
YRU\
Q DFKi ] HO\ VW
řtGDYě YHGOHVHEH 7 tP W
R ] SůVREHP VH] YěW
ã t X å LW
H
čQ i S ORFKDVX ã Lčky.
napájecí otvory
POSLEDNÍ POKYNY:
3RW
UDYLQ \ SřHGVX ã HQ tP Yå G\ Gůkladně umyjte.
9 Hã NHUpS RW
UDYLQ \M HWřHEDQ DNUi M
HWW
DN DE\ VHYHã O\ P H] LURYQ ěX P tVW
ěQ DVtW
D
' REDVX ã HQ t ] i YLVt Q DGUX KX VX ã HQ p VX URYLQ \ VtOHSOiW
Nů, atd.
3RNX G ] M
LVW
tW
H Q HURYQ RP ěUQ p Y\ VRX ã HQ t SRW
UDYLQ RW
i čHM
W
H VtW
D SUR VX ã HQ t Sřesuňte
VSRGQ tVtW
RQ DKRUX DKRUQ tGROů.
5. PřHG VX ã HQ tP RYRFH P ůå HW
H SRX å tWFLW
UyQ RYRX Q HER DQ DQ DVRYRX ã ťi YX ] DEUi Q tW
HW
tP
zhněGQ X W
tS RW
UDYLQ
6. NěNW
HUp RYRFH Q HER ] HOHQ LQ D VSřtURGQ tP RFKUDQ Q ê P YRVNHP P DM
t GHOãt GREX VX ã HQ t
proto doporučujeme je např. oloupat.
6 8â ( 1Ë 2 9 2 & ( $ +
2 YRFHQ HERKRX E\
2. OdstraňW
HYã HFKQ \
1 DNUi M
HM
W
HRYRFHQ
2 YRFHQ HERKRX E\
8%
GREře umyjte.
S HFN\ ND] \ DW
G
HERKRX E\ Q DS OiW
N\ WDN DE\ VHYHã O\ P H] LMHGQ RW
OLYpVtW
DVX ã Lčky.
MHWřHEDVX ã LWNGRVDå HQ t SRå DGRYDQ pKRYê VOHGNX
6 8 â ( 1 Ë = ( / ( 1 ,1 <
1. Zeleninu důkladně umyjte.
2. OdstraňW
HYã HFKQ \ S HFN\ ND] \ DW
G
=HOHQ LQ X NW
HUi Y\ å DGX M
HGORX KRGREp YDřHQ tMHYKRGQ pS řHGVX ã HQ tP Q DSDřit.
11
MSG-01 instrukcja.indd 11
29-01-10 13:44:26
CZ
4. Zeleninu v cedníku umístěte nad vroucí vodu v hrnci a napařujte po dobu 1-2 minut.
Poté zchlaďte ve studené vodě a osušte.
5. Při napařování ve vroucí vodě vhoďte zeleninu na 1-2 minut a pak do studené vody.
SUŠENÍ BYLINEK:
1. Doporučujeme sušit pouze mladé listy.
2. Po usušení neuskladňujte byliny v papírových sáčcích, protože vůně a oleje v nich obsažené by absorboval papír.
3. Skladujte v chladném a tmavém místě.
SUŠENÍ MASA A RYB:
1. Před sušením odkrojte přebytečný tuk z masa a nakrájejte jej (nejlépe na proužky).
Marinujte maso přibližně 6-8 hodin.
2. Sušte maso v nepřerušeném cyklu k dosažení požadovaného výsledku.
3. Ryby musí být před sušením čerstvé.
4. Ryby vyčistěte a vykostěte.
5. Pokropte ryby citrónovou šťávou a namočte v roztoku soli a vody.
SUŠENÍ KVĚTIN:
1. Pro sušení sbírejte polootevřené květiny.
2. Květiny nakrájejte na kousky.
3. Sušte k dosažení požadovaného výsledku.
ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pro čištění krytu použijte měkkou houbu navlhčenou slabým čisticím prostředkem.
Síta a základnu umyjte teplou vodou se slabým čisticím prostředkem.
K odstranění přischlých zbytků lze použít měkký kartáč.
Nevkládejte víko s motorem do vody nebo jiné kapaliny!
Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čistidla a drátěnku, mohli byste poškodit přístroj.
Žádnou část sušičky nedávejte do myčky na nádobí.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Příkon: 400W
Napájení: síť střídavého proudu: 230V
LWA = 62,5 dB
~50 Hz
12
MSG-01 instrukcja.indd 12
29-01-10 13:44:26
CZ
Poland
Náležitá likvidace produktu (Opotřebované elektrické a elektronické přístroje)
Označenie umiestňované na výrobku znamená, že výrobok po uplynutí doby používania sa
vplyvu na životné prostredie alebo ľudské zdravie následkom nekontrolovanej likvidácie
odpadov, odovzdajte použité zariadenie na miesto zberu použitých domácich spotrebičov alebo
odpadom.
POZOR! Firma MPM agd S.A. si vyhrazuje právo na technické změny.
13
MSG-01 instrukcja.indd 13
29-01-10 13:44:26
GB
OPERATION SAFETY INSTRUCTION
► Before use, thoroughly read the operation manual.
►( [ W
UHP HF DUHLVUHTX LUHGLQF DVHRIF KLOGUHQS UHVHQ FHLQY LFLQ LW
\R IWKHDSSOLDQ FH
► ' RQ RW
KDQ J WKHF RUGRQ DQ \ VKDUSHGJ HVDQ GS UHYHQ W
DQ \ F RQ W
DFW
Z LW
KKRW
VX UIDFHV
► Always pull out the plug from the socket unless the appliance is used or before
its cleaning.
► Do not use the roaster in case of its damage, also if its cord or plug is damaged – in such
FDVHW
KHDSSOLDQ FHVKRX OGEHKDQ GHGRYHUW
RDQ DX W
KRUL] HGVHUYLFHVKRS IRUUHSDLU
► Do not use your drier for any other purpose except of its assignment.
► Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids.
► ' RQ RWOHDYHW
KHDSSOLDQ FHZ LW
KRX WVX SHUYLVLRQ LQ FRX UVHRI LW
VRSHUDW
LRQ
► ' RQ RWVW
DQ GW
KHDSSOLDQ FHLQ YLFLQ LW
\ RI Z DOOVRUFX UW
DLQ VHW
F LQ FRX UVHRI LW
VRSHUDW
LRQ
► Do not put anything on the appliance lid.
► Do not forget to switch off the appliance before pulling out its plug from the socket
► ' RQ RW
VW
DQ GWKHDSSOLDQ FHLQ YLFLQ LW
\ RIHOHFW
ULFDQ GJ DVF RRNHUVE X UQ HUVRYHQ VHW
F
► 6W
DQ GLQ J WKHDSSOLDQ FHRQ P HW
DOVX UIDFHVVKRX OGE HDYRLGHG
► The appliance is designed for the use in household only.
► In order to disconnect the appliance from power source, pull out its plug from
the socket.
► The present appliance is not designed for the use by the persons (including children)
with limited physical, sensory or psychical abilities or by the persons without sufficient
experience or knowledge of the equipment unless the appliance is used under the suSHUYLVLRQ RULQ DFFRUGDQ FHZ LW
KW
KHHTX LSP HQ WX VHP DQ X DOKDQ GHG RYHUE\ W
KHSHUVRQ V
responsible for their safety.
► Your children must not be allowed to play with the appliance.
14
MSG-01 instrukcja.indd 14
29-01-10 13:44:26
GB
APPLIANCE DESCRIPTION
1. Appliance lid with the motor and switch.
2. Sieves with diameter of 33 cm
3. Drier base
4. Antislip pads
5. Drier ON / OFF switch
3 levels hot air flow adjustment
5
1
2
3
4
PRIOR TO THE FIRST USE:
1. Prior to its first use for food products drying, the appliance should be switched on for 30
minutes without placing any products on sieves.
2. After switching off, the cleaning and rinsing should be carried out in accordance with
instruction included in paragraph „Cleaning and maintenance”.
OPERATION PRINCIPLE:
1. The drying of food products is used as effective method of their preservation.
2. Hot air with continuously controlled temperature is circulated in the drier between the
lid incorporating the motor and individual sieves as well as drier base.
3. Therefore all products placed on drier sieves are thoroughly dried without the loss
of their nutritional values.
4. Therefore we can enjoy the fruit, vegetables or mushrooms without adding any artificial
conservants for 12 months in a year.
5. This appliance can be also used for the drying of flowers, herbs, preparation of musli etc.
HOW TO STORE DRIED PRODUCTS:
1. The storage containers for dried food products shall be clean and dry.
2. Preferable method of storage of dried food products are glass jars with metal lids, placed
in a dry and dark place at temperature of 5-20°C.
3. During the first week after drying, the products in jars should be checked for humidity.
In case of moisture, the products should dried repeatedly.
NOTE! Do not put hot or even warm products into storage containers!
15
GB
USE OF DRIER:
7 KHVLHYHVGHVLJ Q HG IRUSURGX FW
VW
REHGULHG VKRX OG EHSRVLW
LRQ HG LQ DP DQ Q HUHQ DEOLQ J
unrestricted air flow between them.
8 Q OHVVDOOVLHYHVDUHQ RWfilled with products, it is recommended to place in the drier only
W
KHVLHYHVZ LW
KS URGX FW
V
3X W
WKHDSSOLDQ FHOLGLQ FRUSRUDW
LQ J WKHP RW
RURQ W
RWKHODVW
S ODFHGVLHYH
4. Insert the plug into the socket.
5. Switch on the appliance by means of the switch incorporated on the lid.
NOTE:
The appliance can be also used for drying of larger pieces of
products.
, Q VX FK FDVH W
KH VLHYHV VKRX OG EH SRVLW
LRQ HG Z LW
K LQ OHWRSH
Q LQJ VRU
LHQ W
HGDOW
HUQ DW
LYHO\ W
RHDFKRW
KHU 7 KHUHIRU
HW
KHX VDEOH
space of the drier will be increased.
inlet openings
FINAL INSTRUCTIONS:
1. Always thoroughly wash the products before their placing in the drier.
2. Any food products should be cut in a manner enabling their freely arrangement between
X Q LIRUP O\ RULHQ W
HGVLHYHV
' U\ LQ J WLP HGHSHQ GVRQ WKHS URSHUW
LHVRILQ GLYLGX DOS URGX FW
VWKLFNQ HVVRIVOLFHVHW
F
, Q FDVHRI Q RQ X Q LIRU
P GU\ LQ J RI SURGX FW
V LQ GLYLGX DOVLHYHVVKRX OGEHUHORFDW
HG± X SSHU
VLHYHVVKRX OGE HUHSODFHGE \ E RW
W
RP RQ HVDQ GYLFHYHUVD
, Q RUGHUW
RDYRLGEURZ Q FRORX URI IUX LWW
REHGULHG W
KHIUX LWFDQ EHVSULQ NOHGZ LW
KOHP RQ
or pineapple juice.
6RP H YHJ HW
DEOHVRUIUX LWFDQ EH FRDW
HG Z LW
K Q DW
X UDOSURW
HFW
LYH OD\ HU W
KHUHIRUH W
KHLU
GU\ LQ J W
LP H FDQ EH SURORQ J HG , Q RUGHUW
R DYRLG VX FK LQ FRQ YHQ LHQ FH W
KH IUX LWFDQ
be peeled etc.
DRYING OF FRUIT AND MUSHROOMS:
1. Thoroughly wash the fruit or mushrooms.
5 HP RYHDOOVW
RQ HV GHFD\ HG SDUW
VHW
F
3. Cut the fruit or mushrooms. in a manner enabling their freely arrangement between
LQ GLYLGX DOVLHYHV
' U\ WKHI UX LW
RUP X VKURRP VX Q W
LOGHVLUHGHIIHFW
LVDFKLHYHG
16
MSG-01 instrukcja.indd 16
29-01-10 13:44:26
GB
' 5< ,1* 2 ) 9
7
(* (7 $ % /(6
KRU
RXJ KO\Z DVKW
KHYHJ HW
DEOHV
5 HP RYHDOOVW
RQ HV GHFD\ HGSDUW
VHW
F
7 KHYHJ HW
DEOHVZ LW
KORQ J F RRNLQ J WLP HVKRX OGEHS UH W
UHDW
HGZ LW
KVW
HDP
, Q RUGHUW
RGRLWSODFHW
KHYHJ HW
DEOHVRQ VLHYHRUVW
UDLQ HUDERYHW
KHSRWZ LW
KERLOLQ J Z DW
HU
for 1-5 minutes. The throw them into cold water and allow to dry.
, Q FDVHRI SDUDERLOLQ J SODFHW
KHYHJ HW
DEOHVLQ ERLOLQ J Z DW
HUIRU P LQ X W
HVDQ G LQ FROG
water thereafter.
DRYING OF HERBS:
7 KHGU\ LQ J RI\ RX Q J OHDYHVRQ O\L VUHFRP P HQ GHG
2. Do use paper bags for storage of dried herbs, because their smell and fat will be absorbed
by paper.
3. Store in cool and dark place.
DRYING OF MEAT AND FISH:
3ULRUW
RFRP P HQ FHP HQ WRI GU\ LQ J UHP RYHIDWIURP P HDWDQ G FX WSUHIHUDEO\ LQ W
RORQ J L
tudinal pieces like ribbons) and marinate for 6-8 hours.
' U\ F RQ W
LQ X RX VO\ X Q W
LOGHVLUHGHIIHFWLVDFKLHYHG
3. Fish to be used for drying shall be extremely fresh.
4. Clean the fish and eliminate all bones.
5. Then sprinkle with lemon juice and immerse in salt solution in water.
DRYING OF FLOWERS:
1. Preferably select the flowers which are not fully open.
2. Cut into pieces.
' U\ F RQ W
LQ X RX VO\X Q W
LOGHVLUHGHIIHFW
LVDFKLHYHG
CLEANING AND MAINTENANCE:
1. In order to clean the housing, it can be wiped with moist cloth with addition of a small
amount of detergent.
7 KH VLHYHVRI EDVH RI W
KH GULHUFDQ EH Z DVKHGLQ Z DUP Z DW
HUZ LW
KDGGLW
LRQ RI D VP DOO
amount of detergent.
+ DUGO\U HP RYDEOHGLUW
F DQ E HHOLP LQ DW
HGE\J HQ W
OHUX EELQ J Z LW
KVRIW
E UX VK
4. Do not immerse the lid with motor in water or in any other fluids!
' R Q RWX VHDQ \ VROYHQ W
V DJ J UHVVLYHGHW
HUJ HQ W
VDQ G VKDUS REM
HFW
V EHFDX VHW
KHKRX VLQ J
of the appliance can be damaged.
6. Do not wash any drier elements in dish washing machines.
17
MSG-01 instrukcja.indd 17
29-01-10 13:44:26
GB
TECHNICAL DATA:
Power: 400W
Power supply: 230VAC network ~50Hz
LWA = 62,5 dB
Poland
Proper disposal of the product (used electrical and electronic goods)
of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, when the device is worn out it should be taken to a collection
point for used appliances or collected from home. For detailed information on where and how to
safely dispose of electrical and electronic waste, contact the retail outlet or local Department of
Attention!: MPM agd S.A. reserves its rights to modify the technical data.
18
MSG-01 instrukcja.indd 18
29-01-10 13:44:26
HU
% ,= 7 2 1 6 È *
+ $ 6 = 1È / $ 7 , Ò 7 0 87 $ 7 Ï
► $ NpV] • OpNKDV] Q i ODW
EDYpW
HOHHOőW
W
D] W
DKDV] Q i ODW
LX W
DVLW
i VW
DODSRVDQW DQ X OP i Q \ R] ] D
► 7 DUW
VDP LQ GLJV] HP P HODE HNDSFVROW
NpV] • OpNHWKDJ \ HUHNHNYDQ Q DNDN| ] HOEHQ
► $ NDEHOWQ HP V] DEDG DNDV] W
DQ L D NDUFROiV RNR] KDW
y KHO\ HNHQ P HP V] DEDG HQ J HGQ L
KRJ \D NDEHOQ HNQ DJ \ RQ P HOHJ WHU• OHW
HNNHOOHJ \ HQN DSFVRODW
D
► 0 LQ GLJ NLNHOOYHQ Q LDGX J yWDNRQ Q HNW
RUEyOD] RQ Q DODKDV] Q i ODWEHIHM
H] pVHX W
i Q P HJ
DWLV] W
LW
i VHOőtt.
► 1 HKDV] Q i OM
DDNpV] • OpNHWKDD] W
YDODP LO\ HQV pU• OpVW
p UW
HKDDNpV] • OpNP űN| GpVpYHO
Y DODP LS UREOpP DYDQ $ P HJ KLEi VRGRW
W
NpV] • OpNHWE HOHLpUW
YHDF VDW
ODNR] yYH] HW
pNHW
p VGX J yW
LVF VDNV] DNHP EHUV ] HUYL] MDYLW
KDW
M
D
► h ] HP HOW
HVVHDNpV] • OpNHWNL] i UyODJ DUUDDFpOUDDP LUHNpV] • OW
► $ NpV] • OpNHWD] HOODW
yYH] HW
pNHWGX J yWQ HP HUtW
VHVHYt] EH VHP i VIRO\ DGpNED
► $ EHNDSFVROWNpV] • OpNHWQ HP V] DEDGKDJ \ Q LHOOHQ őU] pVQ pN• O
► . pV] • OpNP űN| GpVHDODW
WQ HKHO\ H] ] HD] WDIDODNLOOHW
YHI• J J | Q \ | NN| ] HOpEHQ
► 1 HKHO\ H] ] HVHP P LIpOHW
i UJ \ DNDWDNpV] • OpNIHGHOpQ
► 0 LQ GLJ NDSFVROM
DNLDNpV] • OpNHWP LHOőW
W
YHJ \ HNLDGX J yW
DNRQ Q HNW
RUEyO
► 7 LORVHOKHO\ H] Q LDNpV] • OpNHWP i VHOHNW
URP RVNpV] • OpNHN V• W
| NVW
E N| ] p
► 1 HKHO\ H] ] HDNpV] • OpNHW
I pP EőONpV] • OWIHO• OHW
HNHQ
► $ NpV] • OpNNL] i UyODJ Ki ] W
DUW
i VRNEDQ KDV] Q i OKDW
y
► + DWHOM
HVHQN LQ Yi Q M
DNLNDSFVROQ LNpV] • OX NHW
± YHJ \ HNLDGX J yW
DNRQ Q HNW
RUEyO
► A fi] LNDLpVV] HOOHP LNpSHVVpJ NRUODW
R] RW
WV] HP pO\ HN D] RNDNLNQH NQ LQF VW
DSDV] W
DODW
D
LOOHW
YHDNLNNpV] • OpNKDV] Q i ODW
i KR] YDOy HOHJ HQ Gy W
X GDW
i YDOQ HP UHQ GHONH] Q HNEHOHtUYH
DJ \ HUHNHNLV Q HP KDV] Q i OKDW
Q DNDNpV] • OpNHWHOOHQ őU] pVQ pN• O
► 0 LQ GLJWDUW
VDV] HP P HODNLVJ \ HUHNHNHW
K RJ \Q HMi W
VV] DQ DNDNpV] • OpNNHO
19
MSG-01 instrukcja.indd 19
29-01-10 13:44:26
HU
A KÉSZÜLÉK LEIRÁSA:
1.
2.
3.
4.
5.
A készülék fedele motorral és bekapcsolóval
óval
33
8 cm átmérő sziták
Szárító alja
Csúszás elleni lábok
Szárító be/kikapcsolója
3 fokozatú levegőfújás ( 3 fokozatú
szabályozó )
5
1
2
3
4
ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT:
1. A készülék első használata előtt kb. 30 percre kapcsolja be a készüléket üresen, nem
helyezve a szitákon semmiféle ételt, amit szárítani való.
2. Szárító kikapcsolása után tisztitssa és öblitse azt „Tisztitás és ápolás” pontban elfoglaltak szerint.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE:
1. Élelmiszser termékek szárítása azok eredményes konzerválást jelenti.
2. Meleg levegő, aminek hömérséklete allandó ellenőrzés alatt van, mozog a szárító belsejében fedél, amiben motor található, sziták és készülék alja között.
3. Ezen a módon minden szitákon lévő termékek alaposan szárítanak ki ét tulajdonoságait
viszont nem veszik el.
4. Ezzel köszönettel egész éven át ehető gyümölcsök, zöldségek vagy gombák semmiféle
mesterséges konzervántok nékül.
5. Ez a készülék segítségével lehetséges virágok és növények szárítása illetve muszli
készítése.
SZÁRAZ TERMÉKEK TÁROLÁSA:
1. Száraz termékeket tiszta és száraz tartályokban kell tárolni.
2. A legeslegeredményesebb tárolási módszer fém fedeles befőttesüvegek alkalmazása,
amiket sötét és száraz helyen kell helyezni 5-20°C fok hömérsékletben.
3. Egy hét alatt a termékek szárítás befejezéstől számolva, ellen kell őrizni, hogy a tároló
edényekbennem jelentkezet nedvesség. Ha van, ez azt jelent, hogy termékek nem teljesen lettek száritva és a száritás folyamatát ismételni kell.
20
MSG-01 instrukcja.indd 20
29-01-10 13:44:27
HU
FIGYELEM!: Ne tegye forró, sőWP HOHJ W
HUP pNHNHWDW
DUROy HGpQ \ HNEHW
i UROiVFpOEyO
$ . e6 = h/ e. + $ 6 = 1È / $ 7 $
$ V] i UtW
i VQ DNYDOyV] LW
i NRW
X J \ i OOLW
VDKRJ \ N| ] W
| NOHYHJőV] DEDGP R] J i VDOHJ \ HQ
+ DQ HP P LQ GHQ V] LW
iQ W
DOiOKDW
yN DW
HUP pNHN DM
i Q ODW
RVFVDN H] HNHWDV] LW
i NRWDP HO\ H
NHQ WHUP pNHNWDOiOKDW
yNV ] i UtW
yEDQ KHO\ H] Q L
$ ] X W
DOVyI | OUDNRW
V] LW
i UDWHJ \ HDNpV] • OpNI HGHOpWDP LP RW
RUUDOHOYDQ Oi W
YD
4. Tegye be dugót a konnektorba.
. DSFVROM
DEHDNpV] • OpNHWDIHGHOHQ OpYőE HNDSFVROyVHJ tW
VpJ pYHO
FIGYELEM:
6] i UtW
y VHJ tW
VpJ pYHOQ DJ \ REE W
HUP pN GDUDERN V] i UtW
i VDLVOHKHW
VpJ HV ( EEHQ D] HVHW
EHQ LJ \ KHO\ H] ] HDNpV] • OpN V] LW
i NRWKRJ \
EHYH] HW
ő UpVHN IHOYi OW
YDOHJ \ HQ HN KHO\ H] YHHJ \ P i VWN| ] | W
W,J \
VRNNDOQ DJ \ REE OHV] V] i UtW
y KDV] Q i ODW
LW
pUVpJ H
bevezető rések
) 2 1 7 2 6 7 8 ' 1 ,9 $ / Ï .
$ ODSRVDQ P RVVDNLW
HUP pNHNHWV] i UtW
yEDQ HOKHO\ H] pVHHOőtt.
0 LQ GHQ IpOHpOHOP LV] HUW
HUP pNHNHWX J \ NHOOYi J Q L KRJ \ Q \ X J DGW
DQ IpUM
HQ HNEHOHDV] LW
iN
N| ] | W
W
$ V] i UtW
i VLGHM
HDW
HUP pNHNW
X ODM
GRQ RVi J i W
yOpVGDUDERNQ DJ \ Vi J i UyOI• J J
+ DDV] i UtW
i VHUHGP pQ \ HQ HP HJ \ IRUP D DM
DQ ODW
RVV] LW
i N HOKHO\ H] pVFVHUH± IHOVő V] LW
iW
OHQ W
KHO\ H] ] HDOVyW
YLV] RQ W
I| Q W
$ J \ • P | OFVRN EDUQ D V] tQ H HNHU• OpVH FpOEyO SHUP HW
H] ] H H] HNHW FtW
URP YDJ \
DQ DQ i V] OpYHO
1 pKD ] | OGVpJ HN YDJ \ J \ • P | OFV| N HOYDQ Q DN W
DNDUYD YpGő UpW
HJ J HO VHP LDW
WV] i UtW
iV
LGHM
HK~] RGLN( ] pUW
OHJ M
REED
QK i P R] ] DDJ \ • P | OFV|N HW
* 20 % È . e 6 *
< h0 g / & 6 g . 6 = È 5 Ë 7 È 6 $
$ ODSRVDQ P RVVDNLJ RP Ei NDW
p VJ \ • P | OFV| NHW
7 i YROLW
VDHOP DJ RNDWHOURQ W
RW
W
UpV] HNHW
VW
E
9iJM
DJ \ • P | OFV| NHW
p VJ RP Ei NDW
X J \ KRJ \ Q \ X J DGW
DQ E HOHIpUM
HQ HNDV] LW
i NN| ] | W
W
6] i UtW
VDJ \ • P | OFV|N HW
p VJ RPEiNDW
NLYiQ W
HUHGP pQ \ LJ
21
MSG-01 instrukcja.indd 21
29-01-10 13:44:27
HU
= g/ ' 6 e* ( . 6 = È 5Ë 7 È 6 $
$ ODSRVDQ P RVVDNL] | OGVpJ HNHW
7 i YROLW
VDHOP DJ RNDW
H OURQ W
RW
W
UpV] HNHW
VW
E
( ] HNHWD] | OGVpJ HNHW
D P HO\ HNKRVV] i EEI ő] pVLGHM
pW
LJ pQ \ OLNJ őzzel kell kezelni.
( EEHQ DFpOEHQ W
HJ \ HEH] | OGVpJ HNHWDV] LW
i EDpV SHUFUHKHO\ H] ] HIRUUDOy Yt] ] HO W
HOW
HGpQ \ I HOHW
W8 W
i EDWHJ \ HE HKLGHKYt] EHYHJ \ HNLp VV] i UtW
VD
) RUUDOy Yt] EHQ NH] HOpVHVHW
EHQ D] | OGVpJ HNHWGREM
DEH
SHUFUHIRUUy YL] EH X W
i Q DKL
GHJ Yt] EH
1g9 e1< ( . 6 = È 5Ë 7 È 6 $
$ M
DQ ODW
RVF VDN~M
OHYHOHNV] i UtW
i VD
1 | YpQ \ HN J \ | J \ Q | YpQ \ HNV] i UtW
i VDX W
i Q Q HW
i UROM
DD] RNDWSDStU] DFVNyEDP P HUWSDStU
HOQ \ HOQ | YpQ \ HNV] DJ i WpV] VtUi W
+ LGHJ pVV| W
pWKHO\ HQ W
i URODQ Gy
+
Ò 6 e 6 +
$ / $ . 6 = È 5Ë 7 È 6 $
6] i UtW
i VHOőW
WW
i YROLW
VDHOK~VEyO] VtUWVYi J M
DK~VWKRVV] ~ OHJ M
REEDQ V] DODJ V] HUű) daraERNUD8 W
i Q D y UDQN HUHV] W
• OS i FROM
D
6] • Q HW
Qp NX OV] i UtW
VDNLYiQ W
HUHGP i Q \H OpUpVLJ
6] i UtW
i VQ DNV] i Q W
KDOQ DJ \ RQ I ULVVNHOOKRJ \O HJ \ HQ
7 LV] W
LW
VDDKDODW
VWi YROLW
VDHO| VV] HVV] i ONDLW
X W
i Q DS HUP HW
H] ] HKDODW
F tW
URP OpYHOp VHJ \ S LOODQ DW
UDE HOHW
HQ Q LDVyVYt] EH
9 ,5 È * 2 . 6 = È 5 Ë 7 È 6 $
$ V] i UtW
i VQ DNOHJ M
REEDNQ HP WHOM
HVHQ \ LOW
YLUi J RN
9iJM
DH] HNHWGRUDERNUD
6] i UtW
VDNLYi Q W
HUHGP i Q \H OpUpVLJ
7 ,6 = 7 , 7 È 6 e 6 È 32 / È 6
$ NpV] • OpNKi ] i W
Q HGYHVWH[ W
LOUX Ki YDOWLV] W
LW
VDNLVP RVyV] HUDONDOP D] i VVDO
$ NpV] • OpNV] LW
i NDWpVDOM
i WV] DSSDQ RVYt] EHQ P RVKDW
M
D
1 HKH] HQ HOW
i YROKDW
y SLV] RNRNHJ \ fiQ RP NHIHDONDP D] DVi YDOOHKHW
WLV] W
LW
DQ L
1 HP HULW
VHDNpV] • OpNI HGHOpW
p VP RW
RUM
iW
VHYt] EHQV HP i VI RO\ DGpNEDQ
$ W
LV] W
LW
i VKR] Q HKDV] Q DOM
DHUőVP RVyV] UHUHNHWVHpOHVW
i UJ \ DNDW± H] HNW
| Q NUHW
HKHW
Q HN
DNpV] • OpNEX UNROiW
iW
6HP P LIpOHV] i UtW
y UpV] pWQ HP V] DEDGP RVyEDQ P RVQ L
22
MSG-01 instrukcja.indd 22
29-01-10 13:44:27
HU
MŰSZAKI ADATOK
Erő 400W
Feszültség: 230V 50Hz
LWA = 62,5 dB
Poland
A termék helyes selejtezési módja
(elhasznált elektromos és elektronikus termékek)
A terméken található jel azt jelzi, hogy a terméket, annak elhasználását követően, nem szabad a
többi, egyéb háztartási hulladékkal egyetemben kidobni. A környezetre és az emberi egészségre
irányuló káros hatások elkerülése végett, amit a szabálytalan hulladékeltávolítás okozhat, az
elhasznált készüléket egy elhasznált elektromos cikk gyűjtőhelyre kell leadni illetve kérni
kell a házhoz való kiszállást és elszállítást. Részletes információkat arról, hogyan és hol lehet
biztonságosan leselejtezni az elektromos és elektronikus hulladékot, Ön a viszonteladótól
illetve a helyi önkormányzat környezetvédelmi osztályától kaphat. A terméket nem szabad
más hulladékkal együtt eltávlítani.
Figyelem: MPM agd S.A. cégnek műszaki módósotásokra van joga
23
MSG-01 instrukcja.indd 23
29-01-10 13:44:27
RUS
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
► Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию.
► Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети.
► Не вешайте провода на острых гранях и не допускайте, чтобы он прикасался
к горячим поверхностям.
► Всегда вынимайте штепсельную вилку из сетевой розетки, когда вы не применяете устройства или перед началом его чистки.
► Запрещается пользоваться поврежденным устройством, а также, если поврежден
провод или штепсельная вилка – в этом случае необходимо отдать устройство
для ремонта в авторизованный пункт сервисного обслуживания.
► Не используйте устройства для других целей, чем для тех, для которых оно было
предназначено.
► Запрещается погружать устройство, провод или штепсельную вилку в воду или
в другие жидкости.
► Нельзя оставлять устройство без присмотра во время работы.
► Запрещается во время работы ставить устройство вблизи стен, занавесок, гардин
и т.п.
► Нельзя ставить какие-либо предметы на крышку устройства.
► Помните, что всегда перед выниманием штепсельной вилки из сетевой розетки
необходимо сначала выключить устройство.
► Запрещается ставить устройство вблизи других электрических устройств, горелок, плиток, духовок и т.п.
► Необходимо избегать установок устройства на металлических поверхностях.
► Устройство предназначено только для домашнего применения.
► Устройство отсоединяется от источника питания при посредстве вынимания
штепсельной вилки провода из сетевой розетки.
► Настоящий предмет не предназначен для пользования лицами (в том числе,
детьми) с ограниченной физической, сенсорной или психической способностью,
или лицами, которые не имеют опыта с оборудованием или знания о нем, разве
что это происходит под надзором других лиц, или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, предоставленной лицами, которые отвечают
за их безопасность..
► Необходимо следить за детьми, чтобы они не игрались оборудованием.
24
MSG-01 instrukcja.indd 24
29-01-10 13:44:27
RUS
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:
1. Крышка устройства вместе с двигателем
лем и включателем.
2. Сита с диаметром 33 см.
3. Основание сушилки.
4. Противоскользящие подкладки.
5. Включатель/выключатель сушилки.
3 уровня мощности
5
1
2
3
4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
1. Перед первым использованием устройства, предназначенного для сушения пищевых продуктов, необходимо это устройство включить на время около 30 минут, без укладывания каких-либо компонентов на ситах.
2. После выключения сушилки следует её очистить и сполоснуть в соответствии
с указаниями, которые содержатся в пункте „Чистка и технический уход".
РАБОТА УСТРОЙСТВА:
1. Сушение пищевых продуктов представляет собой эффективный способ для их
консервирования.
2. Теплый воздух, температура которого непрерывно контролируется, вращается
внутри сушилки между крышкой, в которой находится двигатель, и отдельными
ситами и основанием сушилки.
3. Таким образом, все продукты, которые находятся на ситах сушилки, становятся
аккуратно осушенными без потери своей питательной ценности.
4. Благодаря этому, в течение целого года можно наслаждаться фруктами, овощами
или грибами, без добавления каких-либо искусственных консервантов.
5. С помощью этого устройства возможным является также сушение цветов, трав,
подготовка мюсли и т.п.
ХРАНЕНИЕ ВЫСУШЕННЫХ ПРОДУКТОВ:
1. Ёмкости, в которых будут храниться сушеные продукты питания, должны быть
чистыми и сухими.
2. Наилучший способ для хранения сушеных продуктов - это стеклянные банки
с металлическими крышками, поставленные в темном и сухом месте при температуре 5-20°C.
25
MSG-01 instrukcja.indd 25
29-01-10 13:44:27
RUS
3. На протяжении первой недели, всегда после высушивания продуктов необходимо проверять, нет ли влажности в хранящих их ёмкостях. Если есть такая влажность, то это означает, что продукты не были полностью подданы просушке,
и их нужно вновь подвергнуть сушке.
Внимание!: Нельзя вкладывать в ёмкости горячие или даже теплые продукты с целью их хранения!
ПРИМЕНЕНИЕ СУШИЛКИ:
1. Сита для компонентов, предназначенные для сушения, необходимо установить
таким образом, чтобы между ними было возможным свободное протекание воздуха.
2. Если все сита не заполнены компонентами, то рекомендуется, чтобы в сушилке
расположить только те, на которых находятся компоненты.
3. Заложите крышку устройства с двигателем на последнее наложенное сито.
4. Вложите штепсельную вилку в сетевую розетку.
5. Включите устройство с помощью включателя, который находится на крышке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сушилка предоставляет возможность сушения также
больших кусков продовольственных продуктов. В таком
случае необходимо расположить сита сушилки таким
образом, чтобы входные отверстия были расположены
попеременно по отношению друг к другу. Таким образом,
значительно увеличится эксплуатационное пространство
входные отверстия
сушилки.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:
1. Всегда необходимо старательно умыть компоненты перед размещением их в сушилке.
2. Продовольственные продукты любого вида необходимо порезать таким образом,
чтобы они свободно умещались между ровно расположенными ситами.
3. Время сушения зависит от свойств отдельных продуктов, толщины порезанных
кусков и т.п.
4. В случае неравномерного высушивания продуктов, необходимо поменять местами отдельные сита – верхние сита переложить вниз, а нижние - наверх.
26
MSG-01 instrukcja.indd 26
29-01-10 13:44:27
RUS
5. Для того чтобы предотвратить на плодах, предназначенных для сушки, появление коричневого цвета, можно их спрыснуть лимонным или ананасовым соком.
6. Некоторые овощи или фрукты могут быть покрыты натуральным защитным слоем, поэтому время сушения может быть длиннее. Для того чтобы не допустить
до этого, необходимо очистить эти продукты от шкурки.
СУШЕНИЕ ФРУКТОВ И ГРИБОВ:
1. Старательно умойте фрукты или грибы.
2. Удалите все косточки, прегнилые части и т.п.
3. Разделите фрукты или грибы на кусочки таким образом, чтобы они свободно
умещались между очередными ситами.
4. Необходимо сушить фрукты или грибы для достижения желаемого эффекта.
СУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ:
Старательно умойте овощи.
Удалите все косточки, прегнилые части и т.п.
Овощи с длительным временем приготовления требуют ошпаривания паром.
Чтобы это сделать, необходимо засунуть их в сито или цедилку и разместить над
кастрюлей с кипящей водой на 1-5 минут. После этого вбросить в холодную воду
и осушить.
5. В случае парения в кипящей воде, овощи необходимо вбросить на 1-2 минуты,
а затем - в холодную воду.
1.
2.
3.
4.
СУШЕНИЕ ТРАВ:
1. Рекомендуется сушение только молодых листьев.
2. После высушивания трав не следует их хранить в бумажных пакетах, поскольку
их запах и жир будут абсорбироваться через бумагу.
3. Хранить в холодном и затемненном месте.
СУШЕНИЕ МЯСА И РЫБЫ:
1. Перед тем, как приступить к сушению, из мяса необходимо удалить жир и порезать его (лучше всего, на продолговатые куски в форме тесемок), а потом мариновать в течение 6-8 часов.
2. Сушить без перерыва до момента достижения желаемого эффекта.
3. Рыба, предназначенная для сушения, должна быть абсолютно свежей.
4. Необходимо рыбу почистить и удалить все кости.
5. Затем спрыснуть рыбу лимонным соком и окунуть в водном растворе соли.
27
MSG-01 instrukcja.indd 27
29-01-10 13:44:27
RUS
СУШЕНИЕ ЦВЕТОВ:
1. Для сушения лучше всего выбрать цветы, которые еще не полностью распустились.
2. Порезать их на куски.
3. Сушить до момента достижения желаемого эффекта.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:
1. С целью очищения корпуса рекомендуется протереть его влажной тряпочкой
с добавлением небольшого количества моющего средства (детергента).
2. Сита и основание сушилки рекомендуется мыть в теплой воде с дополнением небольшого количества моющего средства.
3. Затруднительные для устранения загрязнения рекомендуется ликвидировать,
потирая их осторожно мягкой щеткой.
4. Нельзя погружать крышку с двигателем в воду или в другие жидкости!
5. Нельзя применять растворители, сильные детергенты, а также острые предметы,
поскольку они могут повредить корпус устройства.
6. Нельзя также мыть какие-либо элементы сушилки в посудомоечных машинах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Мощность 400 Вт.
Питание: сеть переменного тока 230 В, ~50 Гц
28
MSG-01 instrukcja.indd 28
29-01-10 13:44:27
RUS
Poland
Надлежащая утилизация непригодных приборов
(неисправного электронного и бытового оборудования)
Маркировка на приборе указывает, что по достижении конца срока службы прибора его
нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Во избежание вредного
воздействия на окружающую среду и здоровье людей в результате неконтролированной
утилизации отходов, прибор необходимо сдать в пункт утилизации бытовых приборов
или отдать продавцу при покупке нового подобного прибора. Для получения более
подробной информации на тему места и способа безопасной утилизации электронных и
электрических отходов просим обращаться в пункты розничной продажи или в местный
Отдел по охране окружающей среды. Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными
отходами.
Внимание! Фирма «MPM agd S.A.» сохраняет за собой право на введение
технических изменений.
29
MSG-01 instrukcja.indd 29
29-01-10 13:44:27
SVK
3 2 . < 1 < 7 é . $ - Ò & ( 6 $ % ( = 3( Č1 2 6 7 , 3 2 8 ä Ë 9 $ 1 , $
►3 UHGSRX å LW
tP VDG{ NODGQ HRER] Q i P W
HVQ i YRGRP Q DS RX å LW
LH
►= Yê ã W
HS R] RUQ RVť, keď VDYEOt] NRVW
LSUtVW
URM
DSRK\ EX M
~ GHW
L
► 1 HYHã DM
W
H VLHťRYê Ni EHOQ D RVW
Uê FK KUDQ i FK D ] DEUi ňte jeho kontaktu s horúcimi poYUFKP L
► 9 å G\ SUHG] DčDW
tP čistenia alebo keď Q HSRX å tYDW
HSUtVW
URMRGSRM
W
H] i VW
Učku zo sieťRYHM
] i VX YN\
► 1 HSRX å tYDM
W
H SUtVW
URMY SUtSDGH M
HKR SRã NRGHQ LD DOHER Y SUtSDGH NHď M
H SRã NRGHQ ê
SUtYRGQ ê Ni EHODOHER] i VW
UčND 9 W
RP W
RSUtSDGHRGRY] GDM
W
HSUtVW
URMGRRSUDY\ YDX W
RUL
] RYDQ RP VHUYLVH
►3 UtVW
URM
S RX å tYDM
W
HYê OX čQ HYV~ODGHVMHKRX UčHQ tP
► 1 HSRQ i UDM
W
HSUtVW
URMSUtYRGQ ê Ni EHOD] i VW
UčNX YRYRGHDOHERLQ ê FKW
HNX W
LQ i FK
►1 HQ HFKi YDM
W
H] DSQ X W
ê S UtVW
URM
E H] GR] RUX
► 1 HVW
DYDM
W
H] DSQ X W
ê SUtVW
URMYEOt] NRVW
LVW
LHQ ] i YHVRY ] i FORQ DW
ď.
► NeumiestňX M
W
Hå LDGQ HS UHGP HW
\Q DNU\ W
HS UtVW
URM
D
► 9 å G\ SUHGY\ EUDW
tP ] i VW
Učky zo sieťRYHM] i VX YN\ Y\ SQ LW
HSUtVW
URM
► NeumiestňX M
W
H SUtVW
URMY EOt] NRVW
L LQ ê FK HOHNW
ULFNê FK ] DULDGHQ t KRUi NRY VSRUi NRY
atď.
► 1 HVW
DYDM
W
HSUtVW
URMQ DNRYRYê FKSRYUFKRFK
►3 UtVW
URM
MHX UčHQ ê OHQ Q DSRX å LW
LHYGRP i FQ RVW
L
►3 UtVW
URM
VDRGSi M
DRGQ DSi M
DFLHKR] GURM
DY\ SQ X W
tP ] i VW
Učky zo sieťRYHM
] i VX YN\
30
MSG-01 instrukcja.indd 30
29-01-10 13:44:27
SVK
POPIS PRÍSTROJA:
1. Kryt prístroja s pohonom a vypínačom
om
2. Sušiace pláty s priemerom 233 cm
3. Podstavec sušičky
4. Protišmykové podložky
5. Vypínač sušičky
3-stupňová regulácia intenzity
sušenia
5
1
2
3
4
PRED PRVÝM
Ý POUŽITÍM:
Ž Í
1. Pred prvým použitím prístroja na sušenie potravín zapnite prístroj na cca 30 minút, bez
ukladania akýchkoľvek potravín na plátoch.
2. Po vypnutí sušičku očistite a opláchnite podľa pokynov v bode „Čistenie a údržba”.
FUNGOVANIE PRÍSTROJA:
1. Sušenie potravín je účinným spôsobom ich konzervácie.
2. Teplý vzduch, ktorého teplota je neustále kontrolovaná, prúdi vo vnútri sušičky medzi
krytom, v ktorom je umiestený pohon, a jednotlivými sušiacimi plátmi a podstavcom
sušičky.
3. V dôsledku toho všetky potraviny umiestnené na sušiacich plátoch sú dôkladne vysušené a pritom nestrácajú svoju výživnú hodnotu.
4. Vďaka tomu po celý rok si môžete vychutnávať ovocie, zeleninu alebo huby bez pridávania akýchkoľvek umelých konzervačných látok.
5. Prístroj tiež umožňuje sušenie kvetín, bylín, prípravu műsli, atď.
UCHOVÁVANIE VYSUŠENÝCH POTRAVÍN:
1. Nádoby pre uchovávanie sušených potravín musia byť čisté a suché.
2. Najlepším spôsobom uchovávania sušených potravín sú sklenené poháre s kovovými
vekami, umiestnené na tmavom a suchom mieste v teplote 5-20°C.
3. V priebehu prvého týždňa po vysušení potravín overujte, či v nádobách na ich uchovávanie nie je vlhko. Keď sa objavujú známky vlhkosti znamená, že potraviny neboli
úplne vysušené a treba ich vysušiť opätovne.
Pozor!: Neumiestňujte v nádobách horúce ani teplé potraviny!
31
MSG-01 instrukcja.indd 31
29-01-10 13:44:27
SVK
3 2 8 ä , 7 , ( 6 8 â , ČKY:
6X ã LDFHSOiW
\ X UčHQ p Q DVX ã HQ LHUR] P LHVW
Q LW
HW
DN DE\ EROR P HG] LQ LP LX P Rå Q HQ p VOR
ERGQ p SU~GHQ LHY] GX FKX
2. Pokiaľ chcete umiestniť SRW
UDYLQ \ OHQ Q DQ LHNRľNê FKVX ã LDFLFKSODW
RFK GRVX ã Lčky uklaGDM
W
HLEDWLHN W
RU
pV~Q DSOQH Qp S RW
UDYLQ DP L
8 P LHVW
Q LW
HNU\ W
S UtVW
URM
DVS RKRQ RP Q DS RVOHGQ êV X ã LDFLS OiW
= DSRM
W
H] i VW
Učku do sieťRYHM
] i VX YN\
3 RP RFRX Y\ StQ DčDQ DNU\ W
H] DSQ LW
HSUtVW
URM
DODATOČNÉ UPOZORNENIA:
9 ã HW
N\ S RW
UDYLQ \ S UHGX P LHVW
Q HQ tP YVX ã LčNHG{ NODGQ HX P \ W
H
3RW
UDYLQ \ Q DNUi M
DM
W
HW
DN DE\ VDVORERGQ H] P HVW
LOLP HG] LX ORå HQ ê P LQ DURYQ R VX ã LDFLP L
SOiW
PL
3. ČDV VX ã HQ LD ] i YLVt RG YODVW
Q RVW
t M
HGQ RW
OLYê FK SRW
UDYtQ KU~EN\ Q DNUi M
DQ ê FK N~VNRY
atď.
9 SUtSDGHQ HURYQ RP HUQ pKRY\ VX ã HQ LDSRW
UDYtQ Y\ P HňW
HSRORKX VX ã LDFLFKSOiW
RY± KRU
Q p X P LHVW
Q LW
HGROHDGROQ p KRUH
3UH] DP HG] HQ LH] KQ HGQ X W
LX RYRFLDX UčHQ pKRQ DVX ã HQ LHP { å HW
HLFK SRNYDSNDť citrónoYRX DOHERDQ DQ i VRYRX ã ťDYRX
1 LHNW
RUi ] HOHQ LQ DDOHER RYRFLHP { å X E\ ť SRNU\ W
p SUtURGQ RX RFKUDQ Q RX YUVW
YRX NW
RUi
SUHGOå t čDVVX ã HQ LD3 UHVNUi W
HQ LHGRE\ VX ã HQ LD] Q LFKRGVW
Ui ňW
Hã X SNX
POZOR:
6X ã LčND X P Rå ňX M
HW
DNW
LHå VX ã HQ LH Yl čã tFK N~VNRY SRW
UDYtQ
9 W
DNRP W
R SUtSDGHX P LHVW
Q LW
HVX ã LDFHSOiW
\ VX ã LčN\ W
DN Q DVi YD
FLHRW
YRU\ EROLX P LHVW
Q HQ p VW
ULHGDYR RSURW
LVHEH Yďaka tomu sa
] Yl čã t~ å LW
NRYê S ULHVW
RUVX ã Lčky.
7 RW
R] DULDGHQ LHQH VP ~ SRX å tYDť RVRE\ YUi W
DQ HGHW
t NW
RUp P DM
~
REP HG] HQ p W
HOHVQ p ] P \ VORYp DOHER P HQ W
i OQ H VFKRSQ RVW
L DOHER
NW
RUp Q HP DM
~ GRVW
DW
RN VN~VHQ RVW
t D ] Q DORVW
t SRNLDľ nie sú pod
GR] RURP DOHERLP Q HERORY\ VYHW
OHQ p SRX å tYDQ LHW
RKW
R] DULDGHQ LD vetracie otvory
RVRERX ] RGSRYHGQ RX ] DLFKE H] SHčnosť.
6 8 â ( 1 ,( 2 9 2 & ,$ $ +
2
2
1
+
Ò %
YRFLHDOHERKX E\ G{ NODGQ HX P \ W
H
GVW
Ui ňW
HYã HW
N\ N{ VW
N\ Q DKQ LW
p časti, atď.
DNUi M
DM
W
HRYRFLHDOHERKX E\ WDN DE\ VD] P HVW
LOLP HG] LMHGQ RW
OLYê P LVX ã LDFLP LS OiW
PL
X E\ DOHERRYRFLHQ HFKDM
W
HVX ã LťDå S RGRV
LDKQXW LHS Rå DGRYDQp KRYê VOHGNX
32
MSG-01 instrukcja.indd 32
29-01-10 13:44:27
SVK
6 8 â ( 1 ,( = ( / ( 1 ,1 <
= HOHQ LQ X G{ NODGQ HX P \ W
H
2 GVW
Ui ňW
HYã HW
N\ N{ VW
N\ Q DKQ LW
p časti, atď.
= HOHQ LQ X NW
RUi VLY\ å DGX M
HGOKã LHYDUHQ LHS UHGVX ã HQ tP Q DSDUW
HQ DGS DURX
3UHQ DSDUHQ LHYORå W
H] HOHQ LQ X GRVLW
NDDOHERFHGLGOD X P LHVW
Q LW
HKRQ DGKUQ FRP VYULDFRX
YRGRX DQ HFKDM
W
H P LQ ~W1 DSDUHQ ~] HOHQ LQ X RSOiFKQ LW
HYVW
X GHQ HM
YRGHDRVX ã W
H
9 SUtSDGHQ DSDUHQ LDSULDP R YR YRGH YKRďW
H] HOHQ LQ X Q D
P LQ ~W
\ GR YULDFHMDQ i
VOHGQ HGRVW
X GHQ HMYRG\
6 8 â ( 1 ,( % < / ,1 ,( .
1. OdporúčDVDVX ã LťOHQ P ODGpOLVW
\
3 RY\ VX ã HQ tVDQ HRGSRU~čDVNODGRYDťE \ OLQ N\ YS DSLHURYê FKYUHFNi FK Q DNRľko
S DSLHUE X GHYVW
UHEi YDťLFKY{ ňu a olej.
8 FKRYi YDM
W
HQ DFKODGQ RP DW
P DYRP P LHVW
H
6 8 â ( 1 ,( 0 b6 $ $ 5 é %
3UHG VX ã HQ tP RGVW
Ui ňW
H ] P l VD W
X N D Q DNUi M
DM
W
H Q DM
OHSã LH Q D SR] Gĺå Q H N~VN\ Y W
YDUH
rezančHNRYDQ i VOHGQ HQ HFKDM
W
HQ DORå HQ pQ D KRGtQ
6 X ã LťE H] S UHVW
i YN\ Då S RGRVLDKQ X W
LHå LDGDQ pKRYê VOHGNX
3. Ryba určHQ i Q DVX ã HQ LHP X VtE \ ť ] YOiã ť čHUVW
Yi
8 P\ W
HMX DRGVW
Ui ňW
HYã HW
N\ NRVW
L
1 i VOHGQ HSRNYDSNDM
W
HU\ EX FLW
UyQ RYRX ã ťDYRX DSRQ RUW
HGRRVROHQ pKRYRGQ pKRUR] W
RNX
6 8 â ( 1 ,( . 9 ( 7 Ë 1
1 DVX ã HQ LHY\ EHUDM
W
HNYHW
LQ \ N W
RUpQ LHV~Hã W
H~ SOQ HUR] NYLW
Q X W
p
1 DNUi M
DM
W
HLFKQ DN~VN\
6 X ãW
HDå S RGRVLDKQ X W
LHå LDGDQ pKRYê VOHGNX
Č, 6 7 ( 1 , ( $ Ò
' 5ä % $
7 HOR VX ã LčN\ SUHW
ULW
H YOKNRX KDQ GULčNRX V SULGDQ tP P DOpKR P Q Rå VW
YD čistiaceho
prostriedku.
6X ã LDFH SOiW
\ D SRGVW
DYHF VX ã LčN\ P { å HW
H X P ê YDť Y W
HSOHMYRGH V SULGDQ tP P DOpKR
P Q Rå VW
YDčistiaceho prostriedku.
3. ŤDå NRRGVW
Ui Q LW
HľQ pQ HčLVW
RW
\ P Rå Q RRGVW
Ui Q LťS RX å LW
tP P l NNHM
NHIN\
1 HSRQ i UDM
W
HYHNRVS RKRQ RP GRYRG\ DQ LGRLQ ê FKWHNX W
tQ
5. Na čLVW
HQ LH Q HSRX å tYDM
W
H ULHGLGOi VLOQ p čLVW
LDFH SURVW
ULHGN\ DQ LRVW
Up SUHGP HW
\ NW
RUp
P { å XS Rã NRGLťWHORSUtVW
URM
D
1 HX P ê YDM
W
Hå LDGQH čDVW
LVX ã LčN\YX P ê YDčke riadu.
33
MSG-01 instrukcja.indd 33
29-01-10 13:44:27
SVK
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výkon: 400W
Napájanie: sieť striedavého prúdu 230V ~50Hz
LWA = 62,5 dB
Poland
Správna likvidácia výrobku
(použité elektrické a elektronické prístroje)
Označenie umiestnené na výrobku alebo doklady tykajúce sa produktu poukazujú
na to, že sa výrobok po uplynutí doby použitia nesmie odstraňovať spolu s ostatným
odpadom pochádzajúcim z domácností. Kvôli zabráneniu škodlivému vplyvu na životné
prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, Vás
žiadame o oddelenie výrobku od ostatných druhov odpadu a o zodpovednú recykláciu.
Táto prax ma za cieľ prezentovať opätovné využitie materiálnych zásob.
Kvôli získaniu informácií, tykajúcich sa miesta a spôsobu recyklácie tohto výrobku,
ktorý je bezpečný pre životné prostredie, by sa domáci používatelia mali skontaktovať
s predajňou, v ktorej výrobok kúpili, alebo s lokálnym orgánom.
Firemní užívatelia by sa mali skontaktovať so svojím dodávateľom a overiť si podmienky
kúpnej zmluvy. Výrobky sa nesmú odstraňovať spolu s ostatným komerčným
odpadom.
Pozor!: Firma MPM agd S.A. si vyhradzuje právo na prípadné technické
zmeny!
34
MSG-01 instrukcja.indd 34
29-01-10 13:44:27
UKR
ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА:
► Перед застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з обслуговування.
► Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу пристрою знаходяться діти.
► Не вішайте проводу на гострих гранях та не допускайте, щоби він торкався
до гарячих поверхонь.
► Завжди виймайте штепсельну вилку з мережної розетки, коли ви не застосовуєте
пристрою або перед початком його чищення.
► Забороняється користуватися пошкодженим пристроєм, а також, якщо пошкоджений провід або штепсельна вилка – у цьому випадку необхідно віддати пристрій для ремонту в авторизований пункт сервісного обслуговування.
► Не використовуйте пристрою для інших цілей, ніж для тих, для яких він був
призначений.
► Забороняється занурювати пристрій, провід або штепсельну вилку у воду або
в інші рідини.
► Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
► Забороняється під час роботи ставити пристрій поблизу стін, занавісок, гардин
і т.п.
► Не можна ставити які-небудь предмети на кришку пристрою.
► Пам'ятаєте, що завжди перед вийманням штепсельної вилки з мережної розетки
необхідно спочатку вимкнути пристрій.
► Забороняється ставити пристрій поблизу інших електричних пристроїв, пальників, плиток, духовок і т.п.
► Необхідно уникати установок пристрою на металевих поверхнях.
► Пристрій призначений лише для домашнього вживання.
► Пристрій від'єднується від джерела живлення за допомогою виймання штепсельної вилки дроту з мережної розетки.
► Оцей предмет не призначений для користування особами (у тому числі, дітьми)
з обмеженою фізичною, сенсорною або психічною здатністю, або особами, які не
мають досвіду з устаткуванням або знання про нього, хіба що це відбувається
під наглядом інших осіб, або згідно з інструкцією з експлуатації устаткування,
наданої особами, які відповідають за їх безпеку..
► Необхідно стежити за дітьми, щоби вони не гралися устаткуванням.
35
MSG-01 instrukcja.indd 35
29-01-10 13:44:27
UKR
ОПИС ПРИСТРОЮ:
СТРОЮ:
1.
2.
3.
4.
5.
Кришка пристрою разом з двигуном і вмикачем.
икачем.
Сита з діаметром 28
33 см.
Підстава сушарки.
Протиковзкі підкладки.
Вмикач/вимикач сушарки.
3 рівня по тужності
5
1
2
3
4
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:
1. Перед першим використанням пристрою, призначеного для сушки харчових продуктів, необхідно цей пристрій включити на час близько 30 хвилин, без укладання яких-небудь компонентів на ситах.
2. Після виключення сушарки слід її очистити таі сполоснути відповідно до вказівок, які містяться у пункті „Чистка і технічний догляд".
РОБОТА ПРИСТРОЮ:
1. Сушка харчових продуктів є ефективним способом для їх консервації.
2. Тепле повітря, температура якого безперервно контролюється, обертається усередині сушарки між кришкою, в якій знаходиться двигун, та окремими ситами
і підставою сушарки.
3. Таким чином, всі продукти, які знаходяться на ситах сушарки, стають акуратно
осушеними без втрати своєї живильної цінності.
4. Завдяки цьому, протягом цілого року можна насолоджуватися фруктами, овочами або грибами, без додавання яких-небудь штучних консервантів.
5. За допомогою цього пристрою є можливою також сушка квітів, трав, підготовка
мюслі і т.п.
ЗБЕРІГАННЯ ВИСУШЕНИХ ПРОДУКТІВ:
1. Ємкості, в яких зберігатимуться сушені продукти харчування, повинні бути чистими і сухими.
2. Найкращий спосіб для зберігання сушених продуктів - це скляні банки з металевими кришками, поставлені у темному і сухому місці при температурі 5-20°C.
3. Впродовж першого тижня, завжди після висушування продуктів необхідно перевіряти, чи немає вологості в ємкостях, що зберігають ці продукти. Якщо є така
вологість,
це означає, що продукти не були повністю піддані просушуванню,
та їх потрібно знову піддати сушці.
36
UKR
Увага!: Не можна вкладати в ємкості гарячі або навіть теплі продукти з метою
їх зберігання!
ЗАСТОСУВАННЯ СУШАРКИ:
1. Сита для компонентів, призначені для сушки, необхідно встановити таким чином, щоб між ними було можливим вільне протікання повітря.
2. Якщо всі сита не заповнені компонентами, то рекомендується, щоби в сушарці
розташувати лише ті, на яких знаходяться компоненти.
3. Закладіть кришку пристрою з двигуном на останнє накладене сито.
4. Вкладіть штепсельну вилку в мережну розетку.
5. Включіть пристрій за допомогою вмикача, який знаходиться на кришці.
УВАГА :
Сушарка забезпечує можливість сушки також великих
шматків продовольчих продуктів. У такому разі необхідно
розташувати сита сушарки таким чином, щоб вхідні отвори
були розташовані поперемінно по відношенню один до
одного. Таким чином, значно збільшиться експлуатаційний
вхідні отвори
простір сушарки.
ЗАВЕРШАЛЬНІ ВКАЗІВКИ:
1. Завжди необхідно старанно умити компоненти перед розміщенням їх в сушарці.
2. Продовольчі продукти будь-якого вигляду необхідно порізати таким чином, щоб
вони вільно уміщалися між рівно розташованими ситами.
3. Час сушки залежить від властивостей окремих продуктів, товщини порізаних
шматків і т.п.
4. У разі нерівномірного висушування продуктів, необхідно поміняти місцями
окремі сита - верхні сита перекласти вниз, а нижні - вгору.
5. Для того, щоб запобігти на плодах, призначених для сушки, появі коричневого
кольору, можна їх сприснути лимонним або ананасним соком.
6. Деякі овочі або фрукти можуть бути покриті натуральним захисним шаром, тому
час сушки може бути довшим. Для того, щоб не допустити до цього, необхідно
очистити ці продукти від шкірки.
СУШКА ФРУКТІВ І ГРИБІВ:
1. Старанно умийте фрукти або гриби.
2. Видаліть усі кісточки, перегнилі частини і т.п.
37
MSG-01 instrukcja.indd 37
29-01-10 13:44:28
UKR
3. Розділіть фрукти або гриби на шматочки таким чином, щоб вони вільно уміщалися між черговими ситами.
4. Необхідно сушити фрукти або гриби для досягнення бажаного ефекту.
СУШКА ОВОЧІВ:
Старанно умийте овочі.
Видаліть усі кісточки, перегнилі частини і т.п.
Овочі з довгим часом приготування вимагають обшпарювання парою.
Щоби це зробити, необхідно засунути їх в сито або в цідилку, та розмістити над
каструлею з киплячою водою на 1-5 хвилин. Після цього вкинути у холодну воду
та осушити.
5. У разі обшпарювання у киплячій воді, овочі необхідно вкинути на 1-2 хвилини,
а потім - у холодну воду.
1.
2.
3.
4.
СУШКА ТРАВ:
1. Рекомендується сушка лише молодого листя.
2. Після висушування трав не слід їх зберігати в паперових пакетах, оскільки їх запах і жир абсорбуватимуться через папір.
3. Зберігати у холодному і затемненому місці.
СУШКА М'ЯСА І РИБИ:
1. Перед тим, як приступити до сушки, з м'яса необхідно видалити жир та порізати
його (краще всього, на довгасті шматки у формі тасьм), а потім маринувати протягом 6-8 годин.
2. Сушити без перерви до моменту досягнення бажаного ефекту.
3. Риба, призначена для сушки, повинна бути абсолютно свіжою.
4. Необхідно рибу почистити та видалити всі кісточки.
5. Потім сприснути рибу лимонним соком та занурити у водному розчині солі.
СУШКА КВІТІВ:
1. Для сушки краще всього вибрати квіти, які ще не повністю розпустилися.
2. Порізати їх на шматки.
3. Сушити до моменту досягнення бажаного ефекту.
ЧИСТКА І ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД:
1. З метою очищення корпусу рекомендується протерти його вологою ганчірочкою
з додаванням невеликої кількості миючого засобу (детергенту).
38
MSG-01 instrukcja.indd 38
29-01-10 13:44:28
UKR
2. Сита і підставу сушарки рекомендується мити у теплій воді з доповненням невеликої кількості миючого засобу.
3. Скрутні для усунення забруднення рекомендується ліквідовувати, потираючи
їх обережно м'якою щіткою.
4. Не можна занурювати кришку з двигуном у воду або в інші рідини!
5. Не можна застосовувати розчинники, сильні детергенти, а також гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити корпус пристрою.
6. Не можна також мити які-небудь елементи сушарки в посудомийних машинах.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Потужність 400 Вт.
Живлення: мережа змінного струму 230 В, ~50 Гц
Poland
Правильна утилізація продукту (відпрацьоване електроустаткування та
електронні прилади)
Позначення, що розміщенні на продукті вказують, що виріб після закінчення періоду
використання не слід викидати разом з іншими відходами з домашнього господарства.
Щоб уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей у
результаті неконтрольованого викидання відходів, відпрацьований пристрій слід
віддати до пункту відпрацьованої побутової електротехніки або дати запит на його
передання з дому. З метою отримання докладної інформації щодо місця і безпечного
способу утилізації електричних і електронних відходів користувач повинен звернутися
в пункт роздрібного продажу, або в локальний Відділ Охорони Довкілля. Продукт
забороняється викидати разом з іншими комунальними відходами.
Увага! Фірма «MPM agd S.A.» зберігає за собою право на введення
технічних змін.
39
MSG-01 instrukcja.indd 39
29-01-10 13:44:28
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania
z
MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72
www.mpm.pl
MSG-01 instrukcja.indd 40
29-01-10 13:44:28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement